Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu III
2.5
Semestrul

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA


Departamentul Chimie-Biologie
Biologie- Chimie
Ecologia i protectia mediului
LICENTA 3 ani
Ecologia i protectia mediului

FITOPATOLOGIE
Lector Dr. MIRCEA SELEGEAN
Lector Dr. MIRCEA SELEGEAN
II 2.6 Tipul de
Examen
evaluare

2.7 Regimul
disciplinei

De
specialitate

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
95
3.8 Total ore pe semestru
151
3.9 Numrul de credite
6
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate

sala de curs cu videoproiector


Sal de Laborator

2
28
ore
40
20
30
5

Competene profesionale
Competene transversale

Definirea principiilor i legilor aplicabile n Ecologie i protecia mediului pentru abordarea problemelor
specifice Ecologiei i proteciei mediului.
Formularea de probleme de ecologie i protecie a mediului n termeni clari prin asocierea de modele
experimentale i teoretice fenomenelor de baz din Ecologie i protecia mediului
Definirea conceptelor/ fenomenelor implicate n Ecologie i protecia mediului, folosind instrumentele
domeniilor conexe, implicit ale Fitopatologiei
Explicarea principiului de funcionare/ algoritmului utilizat la un aparat de msur/ metod analitic
folosit n activitile de control analitic al factorilor de mediu.
Interpretarea datelor prin utilizarea noiunilor de calculul, erorilor i ntocmirea rapoartelor de
specialitate,
folosind metode
clasice
de analiz
i reprezentare;
Aplicarea strategiilor
de munc
eficient
i responsabil,
de punctualitate, seriozitate i rspundere

personal, pe baza principiilor, normelor i a valorilor codului de etic profesional


Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip multidisciplinar pe diverse
paliere ierahice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i seminariile urmresc familiarizarea studenilor cu principalele concepte
ce definesc disciplina Fitopatologie
Se va insista asupra noiunilor ce definesc capacitatea patogen a patogenilor i a
mecanismelor de aprare a plantelor;
S identifice patogenii, semiologia, patogenia i epidemiologia patogenilor; terapia
i profilaxia plantelor
7.2 Obiectivele specifice

1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a


noiunilor specifice disciplinei)
identificarea de termeni, relaii, procese, perceperea unor relaii
i conexiuni n cadrul piramidei bolilor ;
utilizarea corect a termenilor de specialitate din domeniul
FITOPATOLOGIEI
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei,
proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale
disciplinei)
generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii ale
biologiei i ale altor discipline n sfera Fitopatologiei;
realizarea de conexiuni ntre factorii ce definesc piramida bolii
capactitatea de analiz i sintez n procesul de diagnoz a
plantelor afectate de patogeni, prin aplicare cunotinelor
dobndite.
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea
activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i
instrumente de investigare i de aplicare)
relaionri ntre elementele ce caracterizeaz activitile specifice
domeniului Fitopatologiei
descrierea unor stri, sisteme, procese, fenomene ce apar in

aplicarea cunostinelor acumulate la Fitopatologie;


capacitatea de a transpune n practic cunotiinele dobndite n
cadrul cursului i lucrrilor practice;
abiliti de cercetare, creativitate n domeniul Fitopatologiei;
capacitatea de a concepe proiecte i de a derula activiti de protecia
mediului inconjurtor;
capacitatea de a soluiona litigii aprute n activitile de combatere
integrat a bolilor plantelor i n sectoarele vamale.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de
domeniul tiinific / cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i
relaii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale
i civice / valorificarea optim i creativ a propriului potenial n
activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n
promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu
alte persoane / instituii cu responsabiliti similare / participarea la
propria dezvoltare profesional )
implicarea n activiti tiinifice n legtur cu disciplina
Fitopatologie
acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen,
comportament, etc.;
capacitatea de a avea un comportament etic n faa partenerilor de
afaceri, angajailor;

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Parazitism i patogenitate;
Epidemilogia bolilor la plante
2. Mecanismele de aparare a
plantelor; Profilaxia i terapia
integrat a bolilor plantelor
3. Bolile plantelor. Viroze i
viroidoze
4. Bacterioze I
5. Bacterioze II
6. Micoze. Increngtura
Myxomycota, Mastigomycotina i
Zygomycotina
7. Subncrengtura Ascomycotina I
8. Subncrengtura Ascomycotina II
9. Subncrengtura Ascomycotina
III
10. Subncrengtura Ascomycotina
IV
11. Subncrengtura Basidiomycotina
I
12. Subncrengtura Basidiomycotina
II
13. Subncrengtura Deuteromycotina
14. Antofitozele

Metode de predare
Expunerea,
Observaia,
Problematizarea;
Proiectarea de Slide-uri
prin Powerpoint
Descrierea

Observaii

Bibliografie
Agrios G. 1998. Plant Pathology. Acad. Press.London, UK.
Hagedorn D.J. 1974. Virus Diseases of Pea (Pisum sativum). Monogr. No.9. Am
Phytopathol. Soc., St.Paul, Minnesota.
Mititiuc M. 1993. Bolile plantelor leguminoase, Ed. Univ. Al.I.Cuza, Iai.
Mititiuc M. 1994. Fitopatologie. Ed. Univ. Al.I.Cuza, Iai.
Mukerji K.G. and Garg K.L. 2000. Biocontrol of Plant Diseases. CRC Press, Inc. Boca Raton,
Florida, USA.
Prvu M. 1996. Fitopatologie. Ed. Presa Univ. Clujean. Edit. Sincron, Cluj- Napoca.
Prvu M. 1996. Fitopatologie. Ed. a II-a.Ed. Mesagerul, Cluj- Napoca.
Prvu M. 1999. Atlas micologic. Ed. Presa Univ. Clujean. Cluj- Napoca
Pop I,V.1986. Virusurile plantelor i combaterea lor, Ed. Ceres, Bucureti.
Popescu, G. 1998. Fitopatologie, Ed. Mirton , Timioara
Selegean M. 2011 Fitopatologie Ed a II-a ed. MIRTON, Timisoara

8.2 Seminar / laborator


1. Diagnoza bolilor la plante
2. Identificarea virozelor i
viroidozelor
3. Clasa Bacteria
4. Clasa Mollicutes
5. Identificarea fungiilor patogene
din Incrg. Myxomycota,
Subncrg. Mastigomycotina i
Subncrg. Zygomycotina
6. Fungiile din Cls.
Hemiascomycetes
7. Fungiile din Cls. Plectomycetes
8. Fungiile din Cls. Pyrenomycetes
9. Fungiile din Cls.
Loculoascomycetes
10. Fungiile din Subncrg.
Basidiomycotina ; Ord.
Ustilaginales
11. Ord. Uredinales
12. Subncrg. Deuteromycotina
13. Antofitozele
14. Prezentarea unui proiect cu o
tematica personalizat

Metode de predare
Observaia,
Problematizarea,
Explicaia,
Activitatea n echip
Demonstraia;
Descrierea;
Proiectarea de Slide-uri
prin Powerpoint
Experimentul
Analizele Statistice prin
testul ANOVA

Observaii

Bibliografie
Agrios G. 1998. Plant Pathology. Acad. Press.London, UK.
Hagedorn D.J. 1974. Virus Diseases of Pea (Pisum sativum). Monogr. No.9. Am
Phytopathol. Soc., St.Paul, Minnesota.
Mititiuc M. 1993. Bolile plantelor leguminoase, Ed. Univ. Al.I.Cuza, Iai.
Mititiuc M. 1994. Fitopatologie. Ed. Univ. Al.I.Cuza, Iai.
Mukerji K.G. and Garg K.L. 2000. Biocontrol of Plant Diseases. CRC Press, Inc. Boca Raton,

Florida, USA.
Prvu M. 1996. Fitopatologie. Ed. Presa Univ. Clujean. Edit. Sincron, Cluj- Napoca.
Prvu M. 1996. Fitopatologie. Ed. a II-a.Ed. Mesagerul, Cluj- Napoca.
Prvu M. 1999. Atlas micologic. Ed. Presa Univ. Clujean. Cluj- Napoca
Pop I,V.1986. Virusurile plantelor i combaterea lor, Ed. Ceres, Bucureti.
Popescu, G. 1998. Fitopatologie, Ed. Mirton , Timioara
Selegean M. 2011 Fitopatologie Ed a II-a ed. MIRTON, Timisoara

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este n concordan cu activitatea specific disciplinei din alte centre universitare din tara i
din strintate.

Disciplina este elaborat pe baza unor manuale din domeniu recunoscut interna ional

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Grila test

10.5 Seminar
/ laborator

- cunoatere i nelegere
-

cunoatere i nelegere;
abilitatea de explicare i
interpretare;
rezolvarea complet i
corect a cerinelor
insuirea competenelor
specifice specializrii
eficien n comunicarea
verbal
capacitatea de a munci n
echip /de a stabili bune
relaii
dorina de a nva (de a se
perfeciona)

activitii aplicative
atestate/laborator/lucrri
practice/proiect etc.
teste pe parcursul semestrului
teme de control
activiti tiinifice

10.3 Pondere
din nota
final
70%
30%

capacitatea de a lucra
independent

10.6 Standard minim de performan


1. Studentul s cunoasc care sunt principalele concepte, s le recunoasc i s le defineasc corect;
2. Limbajul de specialitate s simplu i corect utilizat;
3. Minim nota 5 la seminar;
4. S rezolve bine un minim de ntrebri gril i de aplicaii

Data completrii
10. 10. 2013
Data avizrii n catedr/departament
10.10 2013

Semntura titularului de curs


Lector dr. Mircea Selegean

Semntura titularului de seminar


Lector dr. Mircea Selegean

Semntura efului catedrei/departamentului


Prof. Univ. Dr. Adriana Isvoran