Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA OITA$ULUI CURTICI

Nr. 20411 din 02.07.2015


PUBLICATIE

Astizi 02.07.2015 a fost inregistrati declarafia

de

cisitorie a d-lui PETROVAN GHEORGHE,in vArsti de


31 ani,cu domiciliul in $ieu, nr,764, jud. Maramureg,
gi a d-nei CIUPULIG,,{ BIANCA-MIHAELA, in vfirsti de
27 ani, cu domiciliul

jud. Arad.

in Curtici, str. Doroban{ilor, nr.46,

In temeiul art.285 din Codul civil orice persoani


poate face opozifie la aceasti cisitorie,daci are cunogtin{i
de existenfa unui impediment legal sau daci alte cerin{e
ale legii nu sunt indeplinite.
Opozi(ia la cisitorie se va face in scris cu
ardtarea dovezilor pe care le intemeia, in termen de
10 zile de la data afigirii publicafiei.
OAITEB DE STARE CIVILA,

f:Yr
Planificat clsltoria
pt.
11.07.2015 ora 17:30

Grecu.fa+.u hlire:lt
afr{e'de slare civild