Sunteți pe pagina 1din 10

bonton

colec]ie coordonat\ de Dana Moroiu

Familia LIPNIACKI a emigrat în Marea Britanie (via Kazahstan

[i Palestina) când Ewa avea trei ani. Educat\ la [coala-inter-

nat a unei m\n\stiri poloneze din Northamptonshire, ea [i-a luat licen]a în limba polonez\ la Universitatea din Londra. În ultimii ani ai adolescen]ei a fost unul dintre primii polo-

nezi din Anglia care au pornit la drum pentru a redescoperi ]ara natal\, [i a g\sit o numeroas\ familie, de la polonezii din Wol / omin la cei din Cze˛stochowa. De atunci [i-a tot extins aceast\ re]ea de rude [i a suplimentat-o cu una de prieteni. Polonez\ din Willedsen naturalizat\, Ewa p\streaz\ leg\turi strânse cu cei din Birmingham, Wolverhampton, Rugby [i Galashiels. Locuin]a ei a devenit un punct important pe ru- tele ce-i leag\ pe polonezii din Var[ovia, Cracovia, Poznan

[i Gdansk de cei afla]i în New York, New Jersey, Toronto,

Melbourne, Venezuela, Africa de Sud [i Brazilia. La fel ca volbura, polonezii au r\d\cini lungi [i indestructibile. De profesie bibliotecar, Ewa poate fi întâlnit\ adesea la Biblioteca Polonez\ din Hammersmith, a c\rei pre[edint\ este. A scris câteva lucr\ri sub]irele pe teme plictisitoare de biblioteconomie [i o serie de c\r]i pentru copii – majoritatea ilustrate de v\rul ei, un polonez din Balham.

Traducere din limba englez\ A DRIANA B | DESCU NEMIRA

Traducere din limba englez\

ADRIANA B|DESCU

NEMIRA

Coperta colec]iei: Dana MOROIU, Corneliu ALEXANDRESCU Ilustra]ia copertei: Irina DOBRESCU

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României LIPNIACKA, EWA Ghidul xenofobului - Polonezii / Ewa Lipniacka ; trad.: Adriana B\descu. - Bucure[ti : Nemira Publishing House, 2009 ISBN 978-606-92092-4-0

I. B\descu, Adriana (trad.)

908(438)

Ewa Lipniacka THE XENOPHOBE’S GUIDE TO THE POLES

© Copyright Oval Projects, 1994, 2000

© Nemira Publishing House, 2009

Redactor: Oana IONA{CU Tehnoredactor: Alexandru CSUKOR

Tiparul executat de Monitorul Oficial R.A.

„Ghidul Xenofobului“ este o marc\ `nregistrat\. Toate drepturile rezervate.

Orice reproducere, total\ sau par]ial\, a acestei lucr\ri, f\r\ acordul scris al editorului, este strict interzis\ [i se pedepse[te conform Legii dreptului de autor.

ISBN 978-606-92092-4-0

„Geopolitica este arhitectul-[ef al caracterului polonez.“ Popula]ia Poloniei este de 38 milioane de locuitori,

„Geopolitica este arhitectul-[ef al caracterului polonez.“

Popula]ia Poloniei este de 38 milioane de locuitori,

comparativ cu 9 milioane suedezi, 82 milioane germani,

10

milioane cehi, 5 milioane slovaci, 10 milioane unguri,

46

milioane ucraineni, 3,7 milioane lituanieni, 142 mi-

lioane ru[i, 62 milioane englezi [i 306 milioane americani.

Ca suprafa]\, Polonia este o dat\ [i jum\tate cât Spania, pu]in mai mic\ decât Germania, dar ar putea înc\pea în Rusia de 54 de ori.

l

d

h

i

G

u

x

f

e

n

o

ob

ii

l

i

P

u

z

e

n

o

.

Na]ionalism [i identitate

UN CITITOR PREVENIT, UN XENOFOB CONVERTIT

Legenda spune c\ într-o frumoas\ diminea]\ de prim\var\, cândva demult, trei fra]i de sor- ginte slav\, Ceh, Leh [i Rus, au pornit la drum în c\utarea unor noi c\mine. Ceh a întemeiat po- porul cu acela[i nume în prima poian\ ospita- lier\ pe care a întâlnit-o în cale. Ceilal]i doi au mers pân\ ce Leh a z\rit un vultur f\cându-[i cuibul; luând aceast\ imagine drept un semn de la zei, a fondat acolo ora[ul Gniezno, prima ca- pital\ a Poloniei. Rus [i-a continuat drumul. Alegerea lui Leh se num\r\, probabil, printre cele mai nefericite zece decizii din istorie. Cea mai mare parte a teritoriului Poloniei este o câmpie joas\, descris\ de exper]ii militari ca „locul ideal

u

l

o

7

L

I

P

A

I

C K

A

E

W

A

pentru o b\t\lie“ (o tr\s\tur\ exploatat\ azi nu atât pentru invazii, cât mai degrab\ pentru închirieri, destinate printre altele manevrelor NATO). În Po- lonia, sau pentru ea, s-au luptat, într-un un mo- ment sau altul al istoriei, aproape toate ]\rile din Europa [i unele chiar de mai departe, inclusiv – oricât de uimitor ar p\rea – Suedia, [i secole de-a rândul statul polonez nu [i-a mai aflat loc pe hart\. Dar trecutul constituie un alt teritoriu. Ast\zi, Polonia este o ]ar\ categoric independent\ [i hot\rât\ s\ r\mân\ astfel. Singurele invazii pe care le anticipeaz\, sau la care sper\, sunt cele ale turi[tilor [i investitorilor.

CUM SE V|D EI PE EI

Polonezii sunt autocritici; se cunosc de-a fir a p\r, [i pe din\untru, [i pe dinafar\. Mai mult, nu se pot st\pâni s\ nu-[i analizeze defectele. Nu exist\ problem\, fie ea de ordin social, politic, eco- nomic, na]ional\ ori local\, care s\ nu fie în mod regulat [i cu minu]iozitate disecat\, asamblat\ la loc în cele mai variate moduri posibile [i discutat\ la nesfâr[it. Nu exist\ caracteristic\ na]ional\,

8

N

l

d

h

i

G

u

x

f

e

n

o

ob

ii

l

i

P

u

z

e

n

o

.

real\ sau imaginar\, care s\ nu fi fost deplâns\ [i ale c\rei consecin]e s\ nu fie trecute în revist\. Dar când vine vorba despre transpunerea vorbelor în fapte… ei bine, aici e necazul cu polonezii: sunt chi]ibu[ari, nedisciplina]i, del\s\tori, se aprind precum un foc de paie – a[a cum orice polonez va sta m\rturie, iar [i iar. Acesta este îns\ un joc pe care numai echipa na]ional\ îl poate juca; polone- zilor nu le place ca defectele s\ le fie scoase în evi- den]\ de al]ii. Dac\ sunt ataca]i, se lanseaz\ în apologia pân\ [i a celui mai m\runt neajuns, de obicei începând cu ceva de genul: „Dar nu ai cum s\ în]elegi, fiindc\ problema e una polonez\ prin excelen]\.“ Insist\ [i îi vei jigni, iar polonezii sunt foarte u[or de ofensat, de[i din fericire nu-i ]ine mult. De cele mai multe ori, cea mai bun\ solu]ie pentru toate problemele lor este identificat\ seara târziu, în aburii alcoolului, dar este uitat\ odat\ cu mahmureala dimine]ii urm\toare.

CUM ÎI V|D EI PE AL}II

L\sând la o parte fr\]ia popoarelor slave, po- lonezii au fost întotdeauna de p\rere c\ Estu-i

u

l

o

9