Sunteți pe pagina 1din 1

Institutul American al Contabililor Publici Autorizali (AICPA) prezintd,auditul ca pe

o examinare ordinar[ a situaliilor financiare, efectuatd de un contabil public autorizat, in


vederea exprim[rii unei opinii cu privire la corectitudinea cu care aceste documente prezintd,

situafia financiard, rezultatele operafiunilor efectuate qi schimbdrile intervenite in situalia


financiarl a organizaliei, in conformitate cu principiile contabile general acceptate
(Standardul de Audit

in

ff. l).

Romdnia,. Ordonanla de Urgen[5 a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de

audit financiar (cu modificlrile ulterioare)l prezintl, auditul financiar ca ,.activitatea de


examinare, in vederea exprimlrii de cdtre auditorii financiari, a unei opinii asupra situa{iilor
financiare, in conformitate cu standardele de audit, arrnonizate cu standardele internafionale
de audit gi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Rom6nia,,.

Exist6, agadar, trei definilii date auditului financiar din care rdzbate un filon comun,

qi

o activitate de examinare a situaliilor financiare, de cltre

anume cd acesta reprezinti

persoanl competenti sau autorizatil (francezii nu au dat mdsura "competen]ei,,), pentru


formularea unei opinii asupra corectitudinii cu care aceste documente prezint6 situalia
financiarl a organizaliei, atdt static, cdt qi in dinamicd. $i pentru ca aceastd opinie sE fie
"motivat6", se folosesc qi reperele in func{ie de care se fac aprecierile: "principiile contabile
general acceptate" sau standardele de audit.

in afara diferenlelor stilistice

date, probabil, de trdsdturile nalionale (unii

riguroqi in exprimare, iar al{ii mai lirici), transpare gi o

fiind mai

altl diferenfd: in Fran{a s-ar p6rea

c6

aceastl activitate este incredintati "comisarilor de conturi'i (persoane abilitate sd efectueze

controlul legal al conturilor societdfilor comerciale),

in SUA numai

contabilii publici
'auditorii
attoriza[i pot s[ desftqoare activit[fi de audit, iar in Rom6nia financiari. Astfel,
primele douS definilii vddesc apropierea dintre audit financiar qi controlul contabil. in
schimb, in a treia definilie apare o categorie distincti de specialiqti, iar pentru a inlelege la ce
se referd aceastl categorie este necesard analiza

prezentate

activitdlilor pe care aceqtia le pot desfrgura,

in acelaqi act normativ: activitatea de audit financiar, de audit intern,

consultanf[ financiar

contabilS

gi fiscald, de asigurare a managementului financiar

de

contabil, de expertiz[ contabild, de evaluare, activitd]i de reorganizarejudiciarl.qi lichidare.

Prin urmare, este vorba de un super-specialist, care ar trebui sd se numeascd auditor, dat
t

Or{onanla de Urgenld a Guvemului nr.7511999 a fost aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.
13312002, apoi modificati prin Ordonan{a Guvemului nr. 6712002, aprobati cu modificdri
9i complet-ari prin

Legeanr. 12/2003