Sunteți pe pagina 1din 1

a

Daci se expliciteazd gi noliunea de angajament de audit, rezultd urmdtoarea definilie


auditului intern bancar: activitate independent[, destinatd imbunit[firii activitatii

institufiilor de credit, fie printr-o examinare obiectivd a modului de realizare a administrarii


riscurilor, sistemului de control intern qi proceselor de conducere ale instituliilor de credit, in
scopul furnizdrii unei asigur[ri rezonabile

cI acestea funcfioneazd

corespunzator

qi vor

permite atingerea obiectivelor instituliilor de credit, precum gi in scopul formul[rii unor


recomandd.ri de irnbundtifire a activitSlii acestora, fie prin acordarea de servicii de
consultan{l structurilor/entit5lilor auditate.

Din cele de mai sus se poate extrage ceea ce poate fi consideratd o definilie completd
a auditului, aplicabild qi domeniului bancar : activitatea , realizatdde persoane autorizate,

de examinare obiectivl a ansamblului activit5litor entitd(ii economice, care are ca


rezultat formularea unei evaluiri independente a managementului riscului, i

controlului qi proceselor de conducere, qi a unor sugestii pentru imbunltl(irea


eficacitlfii operafiunilor, in scopul sprijinirii realizirii obiectivelor entitifii economice.
DupI cum se observS,

aceastd

definilie sumarizeazd (poate nu in cea mai

bund

trlslturile auditului (competenfd, obiectivitate, independenfd), sfera preocupdrilor


sale (ansamblul activitllilor entit{ii economice, nu numai evidenfa contabill), materializarea
sintagmd)

rezultatelor acestuia (evaluare gi consultanfd), precum qi scopul auditului.

in definilia de mai sus a fost omis in mod

intenfionat caracterul "sistematic qi

disciplinat" al auditului, deoarece acesta este specific auditului intern, frcdnd deosebirea
de cel extern.

fa16

in opinia unor autori, diferenla dintre cele doud categorii de audit ar fi faptul cd

cel extern este realizat de o firm6 specializatd, independentd, din afara entitdfii economice, iar

cel intern de o structurd din cadrul organizaliei. in zilele noastre, cdnd se vorbeqte tot mai

mult despre extemalizarea auditului intern qi despre independenla auditului intern,

acest

argument nu poate rezista.

in cele ce urmeazd, obiecful expunerii

se va restrdnge la forma cea mai complexl a

auditului din domeniul bancar (dat fiind caracterul sdu continuu, sistematic) - auditul intern
bancar. in ceea ce privegte definilia acestuia, opfiunea personald merge edtre cea datd de

IIA, insuqitd de Comitetul,de la Basel, nu cltre


consider

c[

examinarea

iqi

cea a Bdncii Nalionale a Romdniei (deoarece

poate gdsi finalitatea numai

(consultan!5), iar consultan{a nu poate

fi

datd,

ftrI

in

formularea.

de

sugestii

o examinare prealabil5 a stdrii de fapt), qi

cu atdt mai pufin cdtre cea datS de Institutul Francez de Audit (2000) (care restrdnge rolul