Sunteți pe pagina 1din 1

auditului intern la acela de supra-control)6.

Totuqi, singura definilie "legald",in momentul de

fa[i, aplicabill domeniului

bancar se regisegte in norma

B[ncii Nalionale a Romflniei,

este concordanti cu cea din O.U.G. nr.75/1999, cu modifictrrile ulterioare.

Cuvinte cheie

Audit

Activitatea de audit

Audit intern
Audit intern bancar

intrebiri
1. Ce este auditul intern bancar?

2. Care este diferenfa dintre auditul de tip anglo-saxon gi cel francofon?

*Auditul

intern este, in oadrul unei organiza$i,o func1ie - exercitatii intr-o manieri independentd gi cu mandat - de
evaluare a controlului intem. Acest demers specific concureazd cu bunul conkol asupra riscurilor de cdhe responsabili"Eugen Nicolaescu,"Audihrl intenpo privire spre viito/', Revista Audit Financiar, ianuarie 2003

care