Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNI PROPRII DE PROTECTIA MUNCII PENTRU AGENTUL DE

PAZA

Art.1.Prevederigenerale
Art.1.1.Continut
Art.1.1.1. Instructiunile proprii de securitate
a muncii pentru activitatea agentului de paza cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si
a
bolilor
profesionale.
Art.1.1.2.Scop
Art.1.1.3. Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop eliminarea sau
diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei
activitati, proprii celor 4 componente
ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).
Art.1.1.4. Domeniu de aplicare
Art.1.2. Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul punctelor de paza
care sunt organizate de firma.
Art.1.3. Conexiuni cu acte normative in vigoare
Art.1.4. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru agentul de paza se aplica cumulativ cu
prevederile Normei generale de protectia muncii din anul 2002 si a Legii nr.90/96 republicata.
Art.1.5. Organizarea si desfasurarea activitatii agentului de paza se va face pe baza respectarii
stricte a normelor de P.S.I. in vigoare.
Art.1.6. Revizuirea instrucitunilor proprii
Art.1.7. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru agentul de paza se revad periodic si se
modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislative, tehnica,
etc., survenite in procedura activitatii.
Art.1.8. Masuri de securitate a muncii specifice agentului de paza.
Art.1.9. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca agentul de paza
Art.2. Personalul care desfasoara activitatea ca agent de paza trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun:
a)sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic
b)sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la
accidentarea sa, sau a altor personae
c)sa aiba virsta de 18 ani impliniti
d)se va prezenta la examennul medical la angajare care va fi consemnat si in fisa individuala de
instructaj de protectia muncii cit si anual
e)se va prezenta la examenul medical annual si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca fiind
necesar

f)sa posede calificarea profesionala pentru activitatea de agent de paza


g)sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate
in munca si masurile de aplicare ale acestora
h)sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de accident
, sa-si insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului ajutor si transportul de urgenta a
accidentatilor
i)sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare.In sensul in care se constata utilizarea
echipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau pierderea, instrainarea sub orice forma,
persoana care se va face vinovata de prejudicul cauzat va fi sanctionata potrivit legii
j)sa-si insuseasca sis a respecte normele de P.S.I.
k)periodic are obligatia sa participle la instructajele P.S.I.
l)sa participle la instructajele si testarile periodice.
Instructajul de protectia muncii si p.s.i. se va efectua numai in timpul programului de lucru.
Art.3. Masuri tehnice
de securitate a muncii
Art.3.1. In timpul serviciului agentul de paza are urmatoarele obligatii ;
a)sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea
obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate;
b)sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite
c)sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea
acestora
d)sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile
interne
e)sa opreasca si sa legitimize persoanele despre care exista date ca au savirsit infractiuni sau alte
fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii
, iar in cazul infractiunilor fragrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau
obiectele care fac obiectul infractiunii, luind masuri pentru conservarea lor, intocmind totodata un
proces-verbal pentru luarea acestor masuri
f)sa instiinteze de indata pe seful ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea
oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate
g)in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili, ori de substante
chimice, la retelele electrice sau telefonice sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea
evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului conform OG.60/97
h)in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a
valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii conform O.775/97
i)sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de
dezastre conform OG 775/97
j)sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura de a prejudicia patrimonial unitatea si sa-si
dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor , luindu-si

toate masurile pentru a nu se expune la accidente


k)sa pastreze secretul de serviciu daca prin natura atributiilor sale are acces la asemea date si
informatii
l)sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si/sau armamentul din
dotare si sa faca uz de acesea numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege
m)sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului
n)sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de
bauturi in timpul serviciului
o)sa respecte dispozitiile D.G.001 ale Ministrului de Interne privind utilizarea focului deschis si a
fumatului
p)sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre aceasta
q)sa execute si alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza
r)sa respecte consemnul general si particular al postului de paza
s)sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul
activitatii de paza si sa tina evidenta acestora
t)sa propuna conducerii firmei masuri pentru perfectionarea activitatii de paza
u)sa participle la programul de pregatire profesionala specifica
v)sa participle lunar la instructajele de protectia muncii si p.s.i.; sa participle la instructajele de
protectia muncii si p.s.i. cu ocazia schimbarii locului de munca corespunzatoare noilor conditii de
munca
w)pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala
x)sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.In cazul in care
prin natura sarcinilor de serviciu, functie de cerintele obiectivului de paza, este nevoit sa se urce la
inaltime (peste 2 metri de la nivelul talpilor), in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa
individuala de protectia muncii avizul doctorului de medicina muncii si a psihologului cu inscrisul
apt lucru la inaltime
y)in cazul in care prin sarcinile de serviciu, agentului de paza ii revine obligatia sa procedeze la
inchiderea/deschiderea anumitor porti,usi, cai de acces, etc.,acesta va fi instruit suplimentar de catre
seful ierarhic superior de modul in care sa indeplineasca sarcina de serviciu si prin probe practice,
astfel incit sa nu fie expus la riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala, atit agentul de paza
cat si alte persoane
z)sa nu foloseasca echipamente electrice improvizate sau cu defectiuni
aa)sa nu intervina la echipamentele electrice
Pentru obiectivele :
in afara instructiunilor de mai sus , avind in vedere masurile de protectie a muncii specificate in
cartea tehnica a echipamentelor tehnice utilizate de catre agentul de paza la acest obiectiv, vor fi
precizate actiunile ce trebuiesc intreprinse de agentul de paza precum si interdictiile pe care acesia
trebuie sa le respecte la utilizarea echipamentului tehnic astfel incat, sa nu ii fie afectate securiatea

si/sau sanatatea conform NPGM/2002 art.292.


Angajatorul trebuie sa detina pentru fiecare echipament tehnic cartea tehnica/manualul de
utilizare/instructiunile de utilizare a acestia astfel incat acestea sa poata fi consultate in bune conditii
pe toata perioada de utilzare a echipamentelor tehnice conform N.G.P.M./2002 Art.293(2), tinind
cont
de faptul ca echipamentul tehnic trebuie utilizat numai pentru operatiile si in conditiile pentru care a
fost destinat, precizate in cartea tehnica/manualul de utilizare/instructiunile de utilizare, conform
N.G.P.M./2002 Art.294, precum si de instructiunile tehnice interne de protectia muncii specificate in
scris de catre beneficiar, se impun agentului de paza, luind in considerare art.nr.311 din
N.G.P.M./2002 :
Se interzice punerea in vinzare,vinzarea,importarea,inchirierea,punerea la dispozitie, cumpararea,
transferarea, achizitionarea, cedarea/primirea cu orice titlu, a echipamentelor tehnice care nu sunt
insotite de documente in care sa fie specificate masurile de protectie a muncii,
urmatoarele :
sa nu se urce in autoturismele parcate in incinta
sa nu porneasca si sa nu plece sub nici un motiv cu autoturismele
sa nu execute nici un fel de lujcrari/operatii la autoturisme
sa nu stea in raza de actiune a trailerelor si autoturismelor pe timpul descarcarii/incarcarii acestora
sa pastreze in permanenta scarile de la foisor in bune conditii si sa anunte imediat conducatorul
direct al locului de paza asupra eventualelor defectiuni sau anomalii ale acestora
Art.4. Dispozitii finale si tranzitorii
Art.4.1. Orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca
poate fi comunicata Compartimentului de protectia muncii din cadrul firmei.
Art.4.2. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti agentii de paza din cadrul firmei de catre
conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele
individuale de instructaj lunar, sub semnatura.
Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatorie pentru toti conducatorii locurilor de munca.
Art.4.3. Insusirea prezentelor instructiui este obligatorie pentru agentii de paza, deoarece constituie
obiectul testatii anuale din punct de vedere al protectiei muncii.
Compartiment protectia muncii,

S-ar putea să vă placă și