Sunteți pe pagina 1din 5

SEMINAR 4

Actul juridic civil; Nulitatea actului juridic civil; Termenele de prescriptie


Actul juridic civil
= manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a da nastere,
modifica ori stinge raporturi juridice civile.
- 2 sensuri: - manifestare de vointa facuta in scopul de a produce efecte juridice;
- mijloc de proba instrumentum probationis- inscris constatator al operatiunii juridice;
- Clasificarea actului juridic civil
a) Dupa numarul partilor care isi manifesta vointa:
- a.j. UNILATERAL: - manifestarea de vointa a unei singure persoane (nu se confunda cu contractul
unilateral care da nastere la obligatii numai pentru o parte- ctr. de imprumut;)
- in principiu irevocabile;
- a.j. BILATERAL: manifestarea de vointa a doua persoane facuta cu intenta de a produce efecte juridice
ctr. de v-c, donatia, imprumutul;
- revocate prin vointa mutuala a partilor;
- a.j. MULTILATERAL: manifestarea de vointa a trei sau mai multe parti facuta in acelasi scop; ctr. de
societate;
b) Dupa efectele pe care le produc, contractele bi/multi-laterale se subdivid in:
- SINALAGMATICE:- genereaza de la data incheierii obligatii reciproce si interdependente in sarcina
ambelor parti (obligatia unui deriva din a altuia); ctr. de v-c, de schimb, de
locatiune;
- inscrisurile se incheie in atatea exemplare cate parti cu interese contrare sunt;
- UNILATERALE:- in care numai una din parti isi asuma obligatii, resapectv numai o parte este creditor
iar celelalte sunt debitori; ctr. de donatie,imprumut, comodat;
- se pot semna doar de debitor si o copie se remite creditorului;
c)Dupa scopul urmarit la incheierea lor:
- cu titlu ONEROS:- ca echivalent fiecare parte urmareste sa obtina de la cealalta, un folos patrimonial;
ctr. de v-c, ctr. de transport, ctr. de locatiune;
- se impart in:- COMUTATIVE- partile cunosc sau pot cunoaste existenta si intinderea
obligatiilor ce le revin
- ALEATORII- partile au in vedere posibilitatea unui castig sau riscul
unei pierderi, de care depinde existenta sau intinderea
obligatiei; ctr. de asigurarea, ctr. de renta viagera;
- cu titlu GRATUIT:- acela prin care o parte procura celeilalte un folos patrimonial, fara a obtine in schimb
un folos; testamentul, comodatul, donatia;
- se impart in:- LIBERALITATI- gratificatul obtine un folos patrimonial micsorand
patrimoniul gratificantului;

- DEZINTERESAT- gartificatul obtine un folos patrimonial fara sa


micsoreze patrimoniul gratificantului;mandatul
gratuit, imprumutul fara doanda;
d) Dupa efectele produse:
- a.j. CONSTITUTIVE:-se creaza rap.jur. in continutul carora intra drepturi noi, care nu au existat anterior
actului; a.j. prin care se constituie un dr. de uzufruct, ipoteca;
- a.j. TRANSLATIVE:- se stramuta un dr. dintr-un patrimoniu in altul; ctr. de v-c;
- produc efecte numai pentru viitor (ex nunc);
- a.j. DECLARATIVE:- prin care se definitiveaza drepturi care au existat anterior incheierii actului;
partajul, tranzactia;
-efecte si pt. trecut (ex tunc);
e) Dupa importanta lor in raport cu un bun sau un patrimoniu:
- a.j. DE CONSERVARE:- se tinde la preintampinarea pierederii unui drept si comporta cheltuieli reduse
in raport cu cu valoarea dreptului conservat; intreruperea prescriptiei
extintive;
- pot fi incheiate si de persoanele lipsite de capaciate;
- a.j de ADMINISTRARE:- se tinde la o normala punere in valoarea a unui bun sau patrimoniu; incasarea
fructelor si veniturilor unui bun;
- pot fi incheiate si de persoanele cu capacitate de exercitiu restransa;
- a.j. de DISPOZITIE:- se realizeaza iesirea unui drept din patrimoniu- v-c, donatia- sau grevarea cu
sarcini reale aunui bun-gaj, ipoteca;
- numai de persoanele cu capacitate de exercitiu deplina;
f) Dupa modul de incheiere si de formare:
- a.j. CONSENSUALE:- simpla manifestare de vointa a partilor care il incheie;
-a.j. SOLEMNE:- pentru care legea cere ca o conditie ad validitatem ca manifestarea de vointa sa
imbrace forma solemna; donatia, constituirea de ipoteci;
- nerespectarea conditiei atrage nulitatea absoluta;
- a.j. REALE:- pe langa manifestarea de vointa a partilor este necesare si predarea/remiterea bunului ce
formeaza obiectul a.j.; imprumutul, depozitul, gajul cu deposedare;
g) Dupa cum existenta lor depinde sau nu de alte acte juridice:
- a.j. PRINCIPALE:- existenta de sine statatoare, soarta lor nedepinzand se de soarta altor acte juridice;
- a.j. ACCESORII:- nu au o existenta de sine statatoare; accesoriul urmeaza principalul;
h) Dupa cum sunt sau nu expres reglementate de lege:
- a.j. NUMITE:- denumire si reglementare expresa prin lege;
- a.j. NENUMITE:- nu sune expres reglementate prin lege, dar pot fi incheiate in virtutea principiului
libertatii incheierii actelor juridice; ctr. de v-c cu clauza de intretinere;
- toate clauzeele trebuie determinate expres in continutul contractului, fiind de stricta
interpretare;
i) Dupa modul de executare:
- a.j. cu executare dintr-o data (uno ictu):- executare printr-o singura prestatie; donatia, schimbul;

- a.j. cu executae succesiva:- executare in mod esalonat, prin mai multe prestatii; ctr. de inchiriere cu
plata in rate;

- Elementele actului juridic civil


a) CONSIMTAMANTUL:
-manifestarea hotararii de a incheia un a.j.c;
- conditii:- sa provina de la o persoana cu discernamant;
- consimtamantul sa fie exprimat cu intentia de a produe efecte juridice, deci de a da nastere,
stinge sau modifica rap. jur;
- sa fie exteriorizat in mod expres sau in mod tacit sau implicit- legea prevede cazurile in care
tacerea este considerata a avea valoare;
- sa nu fie alterat de vicii de consimtamant;
- vicii de consimtamant: a)eroarea:-falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui a.j.c;
- obstacol- datorita gravitatii impiedica insasi formarea a.j.c;
- atrage nulitatea absoluta;
- viciu de consimtamant- falsa reprezentare a realitatii in mintea uneia
dintre parti, laterandu-i astfel consimtamantul
- atrage nulitatea relativa;
- indiferenta- falsa reprezentare a realitatii in mintea uneia dintre parti
cu privire la aspecte care nu au nici o influenta asupra
a.j.c; eroarea de calcul;
b)dolul/ viclenia:-inducerea in eroare a unei persoane, folosind mijloace
dolosive, cu scopul de a o determinasa incheie un act juridic;
- tb sa fie determinant pentru incheierea a.j.c si sa provina de
la cealalta parte sau de la un tert care actioneaza in interesul
ei;
c)violenta:-amenintarea unei persoane cu producerea unui rau de natura sa-i
provoace o temere care o determine sa incheie un a.j. pe care altfel
nu l-ar fi incheiat;
- element obiectiv-amenintarea rea, propiuzisa, fizica, morala sau
patrimoniala;
- element subiectiv- insuflarea uneu temeri prin amenentare;
d)leziunea:-paguba materiala pe care o sufera una din parti din cauza
disproportiei vadite dintre prestatia sa si contraprestatia celeilalte
- numai in cazul a.j. cu titlu oneros si comutative, a.j. de
administrare incheiate de minorii cu capacitate de exercitiu
restransa.
b) CAPACITATEA:
- aptitudinea unui subiect de a deveni subiect de drepturi si obligatii prin incheierea de a.j.c;
3

- vezi lit. e) a.j.civil; = vezi seminar 5 (va fi treimis pe mail de profa)


c) OBIECTUL:
-actiunile sau inactiunile care le revin cu titlu de obligatii partilor;
- conditii(art.963-965 C. civ):- sa existe la data incheierii a.j.c;
- sa fie in circuitul civil;
- sa fie determinat sau determinabil;
- sa fie licit si moral;
- sa fie posibil;
- cel ce se obliga sa fie titularul dreptului, intrucat nimeni nu se poate obliga
la ceva ce nu are;
- sa constea intr-un fapt perosnal al debitorului, pt ca nimeni nu poate fi
obligat decat prin vointa sa;
d) CAUZA/SCOPUL:
- scopul urmarit la incheierea unui act;
- 2 componente: c. imediata, c. mediate;
- conditii:- sa existe- obligatia fara cauza nu poate avea efect;
- sa fie reala- obligatia fondata pe o cauza falsa nu poate avea nici un efect;
- sa fie licita si morala- obligatia nelicita nu poate avea nici un efect; cand e prohibita de lege,
sau contrarie bunelor moravuri si ordinii publice;
- se prezuma pana la dovada contrarie; cel ce o invoca trebuie sa o si dovedeasca.
e) FORMA:
- ad validitatem- ceruta pentru a atrage atentia partilor asupra importantei actelor pe care le incheie, ori
pentru asigurarea deplinei liberarti a consimtamantului;
- ad probationem- cerinat impusa de lege, sau de parti, ca actul sa fie intocmit in scris, neindeplinirea
acestei conditii atragand doar imposibilitatea dovedirii a.j.c cu un alt mijloc de proba, nu si nulitatea a.j.c;
valoare mai mare de 250 lei;
- ceruta pentru opozabilitatea fata de teri- se impune uneori prin lege pentru ocrotirea altor persoane decat
partile a.j.c; publicitatea imbiliara, darea de data certa ceruta unui inscris sub semnatura privata;
f) MODALITATEA:
- element esential numai in a.j afectate de modalitati, nu si in cazul celor pure si simple;
- modalitati:-termenul si conditia;

Nulitatea actului juridic civil


= sanctiunea de drept civil ce consta in desfiintarea cu efecte retroactive-de la data incheierii- a unui act
juridic incheiat cu incalcarea cerintelor legale cerute pentru validitatea sa.
a) In functie de intinderea efectelor sale: partiala sau totala.
b) In functie de natura interesului ocrotit:
- ABSOLUTA:- intervine in cazul incalcarii cu ocazia inceheirii actului juridic a unei dispozitii legale care
ocroteste un interes public;
- cauze:- lipsa consimtamantului;
- nerespectarea regulilor privind capacitatea de folosinta a pf si pj;
- lipsa obiectului a.j ori ilegalitatea/imoralitatea acestuia;
- incheierea actului juridic cu nerespectarea cormei cerute de lege ad validitatem
- incheierea actului juridic in lipsa autrizatiei cerute de lege.
4

- RELATIVA:- intervine in cazul incalcarii cu ocazia incheierii actului juridic a unei dispozitii legale care
ocroteste un interes individual, personal;
- cauze:- consimtamantul a fost viciat;
- lipsa consimtamantuluidatorita lipsei de discernamant;
- incalcarea regulilor privind capacitatea de exercitiu a pf; cel lipsit de capacitate de
exercitiu restransa, fara incuviintarea autoritatii tutelare
- diferente:- NA poate fi invocata de orice persoana interesata si din oficiu de organul judecatoresc;
- NR poate fi invocata numai de persoana in interesul careia a fost prevazuta aceasta sanctiune
(sau de reprezentantul legal, succesori, procurori, creditori chirografari si autoritatea tutelara)
- NA este imprescriptibila exctintiv;
- NR este prescriptibila;
- NA nu poate fi acoperita prin confirmare;
- NR poate fi confirmata expres sau tacit de cel in drept sa o ivoce;

Termenele de prescriptie
Prescriptie= stingerea dreptului la actiune si a dreptului de a cere executarea silita in baza unui titlu
executoriu neexercitat in termenul de prescriptie prevazut de lege.
Termenul de prescriptie= intervalul de timp fixat prin lege inauntrul caruia trebuie exercitat dreptul la
actiune ori dreptul de a cere executarea silita, sub sanctiunea pierderii acestor
drepturide catre titularul lor.
a) Termenul general:-se aplica ori de cate ori legea nu prevede un alt termen mai lung sau mai scurt;
- 3 ani aplicabil actiunilor personale; dr. de a cere executarea silita;
- 30 ani actiunilor reale ce insotesc drepturile reale principale prescriptibile
extinctiv;actiunea in revendicarea imobilelor proprietate privata
b) Termenul special:- se aplica ori de cate ori legea stabilesteun termen derogator, in afara celor
mentionate anterior;