Sunteți pe pagina 1din 5

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE


I. PARTILE CONTRACTANTE
1. Societatea Comerciala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A./S.R.L., cu sediul social in
localitatea XXXXXXXXXXXX, str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nr. XX bl.XX, apart XX, judet/sector
XXXXXXXXXXX, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului XXXXXXXXXXXXX, sub nr.
JXX/XXX/XXXX din XXXXXXXXXXXXXX, C.I.F.: XXXXXXX avand cod CAEN: ROXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX deschis la banca XXXXXXXXXXXXX, reprezentata prin dl / dna XXXXXXXXXXX, in calitate
de ASOCIANT
si
2. Societatea Comerciala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A./S.R.L., cu sediul social in
localitatea XXXXXXXXXXXX, str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nr. XX bl.XX, apart XX, judet/sector
XXXXXXXXXXX, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului XXXXXXXXXXXXX, sub nr.
JXX/XXX/XXXX din XXXXXXXXXXXXXX, C.I.F.: XXXXXXX avand cod CAEN: ROXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX deschis la banca XXXXXXXXXXXXX, reprezentata prin dl / dna XXXXXXXXXXX, in calitate
de ASOCIAT
au convenit incheierea prezentului contract de asociere in participatiune cu respectarea urmatoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Asociantul si asociatul convin sa intemeieze o asociatie in participatiune cu scopul comun
de a obtine castiguri de pe urma activitatii desfasurata de aceasta.
Art. 2. Prezenta asociere in participatiune are ca temei legal prevederile art. 251-256 Cod
Comercial.
Art. 3. Pentru ca asociatia in participatiune sa desfasoare o activitate comerciala rentabila
asociatul pune in asociatiune un spatiu comercial .............................. pentru ca asociantul sa desfasoare
activitatea de ............................ in domeniul .................................... .
Rezultatele obtinute de pe urma acestei activitati vor fi impartite de partile contractante in cotele
convenite prin acest contract.
Art. 4. Aceasta asociatie in participatiune se caracterizeaza prin lipsa de personalitate juridica.
Deoarece nu constituie o entitate juridica distincta in raporturile cu tertii asociatia in participatiune nu se
poate obliga distinct.
Fiecare membru asociat se poate obliga fata de terti (cu care a contractat) in mod direct si
distinct.
Art. 5. Asociatia in participatiune convenita prin prezentul contract va desfasura activitate dupa
urmatoarele principii:
a) independenta juridica si comerciala a fiecarui membru asociat;
b) sprijin reciproc si prioritate m prestarea de servicii necesare in realizarea scopului asociatiei.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 6. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ................ incepand cu data de ..................
pana la data de .................... .
Art. 7. Durata contractului poate fi prelungita cu acordul expres al partilor prin act aditional.
IV. ACTIVITATILE ECONOMICE DESFASURATE
Art. 8. Asociatul este de acord ca asociantul sa desfasoare activitati rentabile avand ca
obiect: ......................... si/sau comercializarea de ...................... .

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN


Art. 9. In vederea realizarii scopului prevazut la art. 8 din acest contract, asociantul va asigura:
a) personalul calificat;
b) aprovizionarea cu marfuri de la furnizori;
c) transportul marfurilor de la ............................ ;
d) orice alta activitate rentabila convenita de parti prin acte aditionale.
V. APORTUL PARTILOR LA ASOCIATIA IN PARTICIPATIUNE
Art. 10. Asociantul participa la asociatie cu exercitarea activitatii prevazute la art. 8. din contract
pe care o va incepe la data semnarii contractului de catre parti.
Art. 11. Asociatul participa cu aportul unui fond de comert, situat la adresa: ................................,
cu destinatia de ..................... .
Destinatia fondului de comert va fi pastrata pe toata durata contractului.
Din fondul de comert face parte un imobil proprietatea asociatului conform actului de
proprietate ................... (sau este inchiriat de la proprietarul ...................... pe o perioada de .....................
conform contractului de inchiriere inregistrat la administratia financiara a ..................., proprietarul
spatiului exprimandu-si acordul expres pentru utilizarea acestuia conform scopului asociatiei).
Imobilul este o constructie din ....................., acoperit cu .................. si este compus din .......
incaperi .............., fiecare avand o suprafata de ........... .
Imobilul este dotat cu utilitati: ..............................................
Imobilul are in dotare urmatoarele mijloace fixe: ...............................
Conform evaluarii efectuate de expertul autorizat ..................... agreat de ambele parti
contractante, fondul de comert are o valoare de ................., acesta fiind aportul
societatii ........................... care are calitatea de asociat.
Art. 12. La expirarea duratei asociatiei in participatiune, asociatul are dreptul la restitutiunea
tuturor lucrurilor ce le-a adus ca aport, iar in cazul in care restitutiunea nu s-ar putea face, are dreptul la
reparatiunea daunelor suferite. De asemenea, asociatul are dreptul de a i se da cont de lucrurile ce le-a
pus in participatiune avand asupra asociantului un drept de creanta pentru aceste lucruri aduse ca aport
in asociatia in participatiune (conform art. 254 Cod Comercial).
VI. CONDITII DE ADMINISTRARE
Art. 13. Asociatia in participatiune va fi condusa de un consiliu de administrare format din ....
membri, cate .... de la fiecare societate comerciala asociata, care vor fi desemnati din partea societatii
comerciale asociate de catre ......................., iar din partea societatii comerciale asociante de
catre ....................... .
Desemnarea membrilor consiliului de administrare se va face pana la de .................
In caz de revocare a unui membru al consiliului de administrare sau in aczul in care unul din
acesti membri se afla in imposibilitate de exercitare a calitatii acordate (deces, boala. demisie etc.) pe o
perioada de cel putin 30 zile, societatile asociate vor numi un alt membru in consiliul de administrare al
asociatiei.
Art. 14. Consiliul de administrare al asociatiei se intruneste in sedinte ordinare lunare, sau de
cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, in urma convocarii scrise formulate de una din partile
asociate si comunicate cu trei zile inainte de data fixarii sedintei. In convocarea scrisa se va preciza
exact data, ora, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi a sedintei. Convocarea scrisa fi comunicata
reprezentantului care face parte din consiliul de administrare baza de semnatura personala de luare la
cunostinta.
Pentru validarea deliberarilor consiliului de administrare al asociatiei, hotararile acestuia se iau
cu votul afirmativ a 2/3 din membrii prezenti.

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN


Hotararile consiliului de administrare sunt consemnate intr-un registru, erotat, semnat si datat si
stampilat de fiecare parte asociata.
Art. 15. Consiliul de administrare al asociatiei are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia de activitate a asociatiei si programele aferente acesteia;
b) aproba preturile si tarifele pentru produsele comercializate si serviciile prestate in cadrul
asociatiei conform prevederilor legale si stabileste politica preturilor pentru produsele depreciate;
c) stabileste necesarul de marfa si servicii, procedeaza la identificarea furnizorilor potentiali
interni/externi, stabileste programul de functionare al ........................;
d) stabileste si aproba necesarul de dotari, modernizari si investitii si le supune aprobarii
consiliului de administrare al asociatiei;
e) stabileste lunar repartizarea profitului/pierderii intre asociati, potrivit cotelor de participare
cuvenite;
f) examineaza calculele de eficienta a operatiunilor efectuate;
g) stabileste si aproba cheltuielile necesare functionarii asociatiei;
h) stabileste si aproba numarul personalului care lucreaza pentru asociatie, atributiile si salariile
acestuia;
i) prezinta un raport trimestrial conducerilor celor doua societati asociate, privind activitatea
desfasurata;
j) hotaraste si aproba numai in comun orice alta problema in legatura cu functionarea asociatiei.
VII. EVIDENTA CONTABILA
Art. 16. Evidenta contabila a asociatiei in participatiune va fi tinuta centralizat si distinct de unul
dintre asociati, respectiv de societatea comerciala ......................, aceasta contabilitate fiind tinuta
autonom de propria activitate. La data de ............ ale fiecarei luni, societatea comerciala care tine
evidenta contabila a asociatiei va transmite celuilalt asociat pe baza de decont cheltuielile si veniturile
inregistrate pe naturi, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea celuilalt.
VIII. MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATILOR ECONOMICE COMUNE
DESFASURATE
Art. 17. Impartirea rezultatelor financiare (profit/pierderi) se va face astfel:
- ...% pentru asociant;
- ...% pentru asociat.
IX. RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 18. In relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile comerciale asumate revine partii care
s-a obligat.
Art. 19. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai
si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.
Art. 20. Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii
acestui contract.
Art. 21. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni
numai prin acordul de vointa exprimat al partilor in act aditional.
Art. 22. Pentru neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor comerciale
asumate in acest contract partea in culpa suporta daune.
Art. 23. In cazul in care asociatia nu desfasoara o activitate rentabila
rezultatele economice fiind nesatisfacatoare, partile contractante pot hotari incetarea asocierii inainte de
expirarea duratei acesteia.

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN


X. ALTE CLAUZE
Art. 24. Aderarea unor terte persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se
poate face numai cu acordul ambilor asociati.
Art. 25. Cesiunea acestui contract este posibila numai pe baza acordului expres al partilor
contractante consemnat in act aditional.
Art. 26. Cheltuielile facute de asociatie trebuie sa aiba la baza actele legale doveditoare.
XI. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
Art. 27. Prin forta majora partile inteleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face
imposibila executarea obligatiilor comerciale asumate de catre oricare parte si care exonereaza de
raspundere partea care o invoca, cu conditia ca aceasta sa fie lipsita de culpa.
Art. 28. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forta majora, poate
renunta la executarea in continuare a contractului.
Pentru ca forta majora sa inlature raspunderea, partea care o invoca este obligata:
a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forta majora in termen de ... zile de la
aparitie;
b) sa solicite in termen de ... zile de la aparitie Camerei de Comert Industrie a certificat oficial de
constatare a cazului forta majora;
c) sa comunice in scris partenerului contractual, in termen de si zile de la aparitie, dovada cazului
de forta majora;
d) sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forta majora in termen de ...
zile de la incetare;
e) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecintele ce le genereaza cazul de forta
majora.
Toate comunicarile se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus mentionate vor
curge de la data stampilei postei de expediere.
Daca forta majora depaseste o durata de ... zile/luni, fiecare parte poate sa renunte la
executarea contractului in continuare fara ca sa poata cere despagubiri de la cealalta.
Art. 29. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat care ia nastere din natura,
fapta omului sau lucru si care exclude culpa partii il invoca. Cazul fortuit ca si forta majora este
exonerator de raspundere.
XII. LITIGII
Art. 30. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe
cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.
Art. 31. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si contine ... file, fiecare
semnata, datata si stampilata de parti.
Pentru asociant acest contract este semnat de ..............................., conform actului de
imputernicire numarul .... data .............. si pentru asociat contractul este semnat de ..........................,
conform actului de imputernicire numarul .... data ...................
Contractul a fost incheiat astazi ..............., in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte contractanta.
ASOCIANT

ASOCIAT

Model oferit de Casa de Avocatura MORUTAN

S-ar putea să vă placă și