Sunteți pe pagina 1din 39

ICS 77.140.10; 77.140.

50

SR EN 10025-1
lunie 2005
Indice de c1asificare B 12

Produse laminate la cald din o~eluri pentru


constructii
,
Partea 1: Condi~iitehnice generale de livrare
...
...

Hot rolled products of structural steels. Part 1: General


technical delivery conditions

(;)

N
M
(;)

N
(;)

Produits lamines a chaud en aciers de construction. Partie


1: Conditions generales techniques de Iivraison

<i

()

i=

:E

()

(/)
W

.~l::

APROBARE

Aprobat de Directorul General al ASRO la 23 iunie 2005


Standardul european EN 10025-1 :2004 are statutul unui
standard roman
Tnlocuie~te SR EN 10025+A1:1994, SR EN 10113-1:1995,
SR
EN
10113-2:1995,
SR
EN
10113-3:1995,
SR EN 10137-1:1998, SR EN 10137-2:1998

CORESPONDENTA

Prezentul standard este identic cu standardul european


EN 10025-1 :2004

ell

0::

.::
"t:l

~
ell

'5
"-

ell

"t:l

l::
ell

(/)
Ql

"t:l
ell

:;:::
ell

'(3

This standard is identical with the European Standard


EN 10025-1 :2004

:)

VI

La presente norme est identique a la Norme europeenne


EN 10025-1 :2004

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


Adresa po;;tala: str. Mendeleev 21-25, cod 010362, Bucure;;ti
Director General: Tel. +40 21 3163296, Fax +40 213160870
Direciia Standardizare: Tel. +402131017
30, +40213104308,
+40213124744,
Fax: +40213155870
Directia Publicatii- Servo Vanzari/Abonamente: Tel. +402131677
25, Fax + 40 21317 2514, +4021 3129488
,
,
Serviciul Redactie-Marketing, Drepturi de Autor +40 21 3169974

ASRO Reproducerea sau utilizarea integrala sau parJiala a prezentului standard In ariee publica!ii
i prin arice procedeu (electronic, mecanic. fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca
nu exista acordul scris al ASRO

Ref.: SR EN 10025-1 :2005

Editia 2

STANDARD EUROPEAN

EN 10025-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
Noiembrie 2004

EUROpAISCHE NORM
ICS 77.140.10; 77.140.50

fnlocuie~teEN 10025:1990, EN 10113-1:1993,


EN 10113-2:1993, EN 10113-3:1993,
EN 10137-1:1995, EN 10137-2:1995

Versiunea romana

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii


tehnice generale de livrare
...
...

C
N

N
c

<i

i=

Hot rolled products of structural


steels. Part 1: General technical
delivery conditions

Produits lamines a chaud en


aciers de construction. Partie 1:
Conditions generales techniques
de livraison

Warmgewalzte Erzeugnisse aus


Baustahlen. Teil 1: Allgemeine
technische Lieferbedingungen

<

:E

zwo

(/)

Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 10025-1 :2004. Standardul a
fost tradus de ASRO, are acela~i statut ca ~i versiunile oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea CEN.

.!!!-

Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 30 septembrie 2004.

s:::

o
e:::

'0
Ql

..
m

Membrii CEN au obligatia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditiile
Tn care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici 0 modificare.
Listele actualizate ~i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe
baza de cerere de la Centrul de Management sau orice membru CEN.

'5
..
m

"'0

s:::

(/)

Acest standard european exista Tntrei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). 0 versiunea in
oricare alta Iimba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa
nationala i notificata la Centrul de Management, are acelai statut ca i versiunile oficiale.

Ql

"'0
m

;;m
.::;

tJl

<

Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia,
Slovenia, Spania, Suedia i Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
Europaisches Komitee fOr Normung European
Centru de management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles
2004 CEN Toate drepturile de exploataresub orice forma i?iIn orice

mod sunt rezervatemembrilorCEN.


Ref. EN 10025-1 :2004 RO

SR EN 10025-1:2005

00::
0'ci=tJ)N::l
CIl
ell

...

CIl

....

-00uN~z<il:~

...
....
tCIl
J)
CIl
:;:;
"'C
fII
.!:!
w
M
"'C
'u
E
CIl
ell
"'C

.5

10.3
10.1
10.2.2
7.4.4
10.2.1
10.4
8.1
7.4.3
7.7
7.6
7.4.2
10.2
7.5
10
8
11

9.2.2
9.2
7.4.1
8.3.3
9.2.3
8.2
8.3.1
8.4
8.3
9.2.1
9
8.3.2
9.1
9.3

Sudabilitate

12

Plasticitate

12

Aptitudine

pentru zincare la cald

12

12

Prelucrabilitate
Stare suprafata
Calitate

"

interna

Dimensiuni,

12
12

tolerante

la dimensiuni

~i la forma, mase

13

Inspectii

13

Generalitati

13

Tipuri ~i documente

13

de inspeciie

Frecven1a incercarilor

13

Prelevare

13

probe

13

Unitate de incercare
Verificarea
Incercari

compoziiiei

care trebuie efectuate

Pregatirea

probelor

Alegerea

13

chimice

14

pentru inspec1ia specifica

14

~i epruvetelor

~i pregatirea

probelor

Locul ~i poziiia probelor

14

pentru analiza chimica

~i epruvetelor

pentru incercari

mecanice

14

Generalitaii

14

Pregatire

probe

14

Pregatire

epruvete

14

Identificarea

~i epruvetelor

probelor

15

Metode de Incercare

15

Analiza

15

chimica

Incercari

15

mecanice

15

Incercare

la traciiune

Incercare

de incovoiere

Examinare

prin ~oc

15

16

ultrasonica

Contraprobe
Marcare,

etichetare,

16
16

ambalare

SR EN 10025-1:2005

Preambul
Acest document (EN 10025-1 :2004) a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISS/TC 1 "Oteluri de
constructii. Marci :;;icalitati", al carui secretariat este detinut de NEN.
Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard national, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, cel tarziu pana Tn mai 2005, iar toate standardele nationale In
contradictie trebuie anulate pana Tnaugust 2006.
'
Acest standard Tmpreuna cu partile 2 pana la 6 Tnlocuiete urmatoarele standarde:
EN 10025: 1990+A 1:1993
tehnice de livrare

Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate. Conditii

EN 10113-1:1993
Produse laminate la cald din oteluri de constructii
granulatie fina. Partea 1: Conditii generale de livrare
....
....

oN

sudabile,

cu

EN 10113-2:1993
Produse laminate la cald din oteluri de constructii sudabile, cu
granulatie fina. Partea 2: Conditii de livrare pentru otelurile Tnstare normalizata/laminare normalizanta .

N
o
<i

EN 10113-3: 1993
Produse laminate la cald din oteluri de constructii
granulatie fina. Partea 3: Conditii de livrare pentru otelurile laminate termomecanic

sudabile

cu

i=
<l:

:?i

zow
u
en

EN 10137-1:1995
Table :;;i platbenzi din oteluri pentru constructii cu limita de curgere
ridicata Tnstare calita i revenita sau durificata prin precipitare. Partea 1: Conditii generale de Iivrare

~-

EN 10137-2:1995
Table i platbenzi de oteluri pentru constructii cu Iimita de curgere
ridicata Tnstare calita i revenita sau durificata prin precipitare. Partea 2: Conditii de livrare a otelurilor
Tnstare calita i revenita

~
o
~

EN 10155:1993
Oteluri
atmosferica. Conditii tehnice de livrare

'2

de constructie

cu rezistenta

Tmbunatatita la coroziunea

s::

'5
CIl

..

.~
"C
..

"C
s::

-~

Prin rezolutia Nr. 2/1999, ECISS/TC 10 a anulat EN 10137-3:1995 "Table i platbenzi din otel pentru
constructii cu Iimita de curgere ridicata In stare calita i revenita sau durificata prin precipitare. Partea
3: Conditii de livrare a otelurilor durificate prin precipitare"
Conditiile specifice pentru otelurile de constructii sunt prezentate Tnurmatoarele parti:

en

ell

"C

~
~

Partea 2:Conditii tehnice de livrare pentru oteluri nealiate pentru constructii

:;:;

'ij
:>

t/I

Partea 3: Conditii tehnice de Iivrare pentru oteluri sudabile cu granulatie fina pentru constructii
normalizate/laminare normalizanta.

<l:

Partea 4: Conditii tehnice de Iivrare pentru laminare termomecanica


granulatie fina pentru constructii

pentru otelurile sudabile cu

Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru otelurile de constructii cu rezistenta Tmbunatatita la


coroziune atmosferica
Partea 6: Conditii tehnice de livrare pentru produsele plate din oteluri pentru constructii cu limita de
curgere ridicata Tnstare calita i revenita
Acest standard a fost elaborat sub mandat dat CEN de catre Comisia Europeana i Asociatia
Europeana a Liberului Schimb i este suport la Cerintele Esentiale ale Directivei Europene a
Produselor pentru Constructii (89/106/EEC).
In legatura cu Directiva Europeana pentru Produsele de Constructii, a 5e vedea anexa informativa ZA
care este parte integrala a acestui standard.

SR EN 10025-1 :2005

Obiect i domeniu de aplicare

1.1

Acest standard specifica conditiile pentru produsele plate ~i lungi laminate la cald din oteluri
pentru constructii (a se vedea articolul 6) exclusiv profilele deschise $i tevile. Partea 1 a acestui
standard specifica conditiile generale de livrare.
Conditiile

specifice

pentru otelurile

Partea 2: Conditii tehnice

de constructii

sunt prezentate

de livrare pentru oteluri de constructii

Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri sudabile


normalizata/laminare
normalizanta.
Partea 4: Conditii
termomecanica

...
...

oN

o
N
o
<f

u
i=

tehnice

Partea 5: Conditii tehnice


coroziunea atmosferica

de Iivrare pentru

de livrare

Partea 6: Conditii tehnice de livrare pentru


curgere ridicata Tn stare calita i revenita
0telurile specificate
cele sudate.

Tn prezentul

standard

otelurile

fina pentru constructii

cu granulatie

de constructii

produsele

parti:

nealiate.

cu granulatie

oteluri sudabile

pentru

Tn urmatoarele

fina obtinute

cu rezistenta

prin laminare

Tmbunatatita

plate din oteluri pentru constructii

sunt destinate

utilizarii Tn asamblarile

Tn stare

la

cu limita de

cu nituri i uruburi

<I:
::iE

zow

en

.!

t:
co

1.2
Acest standard nu se aplica la produsele acoperite
pentru aplicatii generale Tn conformitate
cu standardele
bibliografie.

sau pentru produsele din otel de constructii


i proiectele de standarde enumerate
la

Referinte
, normative

c::

t:

:s
Q)

...

Urmatoarele
referinte sunt necesare pentru
aplica numai editia citata. Pentru referintele
(inclusiv amendamentele).

aplicarea
nedatate

acestui standard. Pentru referintele datate se


se aplica ultima editie la care se face referire

CO

'5
..

2.1

Standarde generale

CO

"0

-t:
CO

EN 10020:2000

Definition and classification of grades of steel.

EN 10021 :1993

General technical delivery requirements for steel and iron products.

en
Q)
"'C
CO

CO

.~
:>

tIl
<I:

Hot rolled products of structural steels. Part 2: Technical delivery conditions


EN 10025-2:2004
for non-alloy structural steels.
EN 10025-3:2004
Hot rolled products of structural steels. Part 3: Technical delivery conditions
for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels.
EN 10025-4:2004
Hot rolled products of structural steels. Part 4: Technical delivery conditions
for thermomechanlcal rolled weldable fine grain structural steels.
EN 10025-5:2004
Hot rolled products of structural steels. Part 5: Technical delivery conditions
for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance.
EN 10025-6:2004
Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical del/very conditions
for flat products of high yield strength structural steels In the quenched and tempered condition.
EN 10027-1

Designation systems for steels. Part 1: Steel names. principal symbols.

EN 10027-2

Designation systems for steels. Part 2: Numerical system.

EN 10052: 1992

Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products.


7

SR EN 10025-1 :2005
EN 10045-1

Metallic materials. Charpy impact test. Part 1: Test method.

EN 10160
Ultrasonic testing of steel flat product of thicness equal to or greater than 6
mm (reflection method).
EN 10306
beams.

Iron and steel. Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE

EN 10308

Non destructive testing. Ultrasonic testing of steel bars.

CR 10261
chemical analysis.

ECISS Information Circular 11. Iron and steel. Review of available methods of

EN ISO 377
Steel and steel products. Location and preparation of semples and test pieces
for mechanical testing (ISO 377:1997).
EN ISO 643

Steels. Micrograpfic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003).

EN ISO 2566-1
(ISO 2566-1:1984).

Steel. Conversion of elongation values. Part 1: Carbon and low alloy steels

EN ISO 14284
Steel and iron. Sampling and preparation of samples for the determination of
chemical composition (ISO 14284:1996).
EN ISO 17642-1
Destructive test son welds in metallic materials. Cold cracking tests for
weldments. Arc welding processes. Part 1: General (ISO 17642-1:2004).
EN ISO 17642-2
Destructive test son welds in metallic materials. Cold cracking tests for
weldments. Arc welding processes. Part 2: Self-restraint test (ISO 17642-2:2004).
EN ISO 17642-3
Destructive test son welds in metallic materials. Cold cracking tests for
weldments. Arc welding processes. Part 3: Externally loaded test (ISO 17642-3:2004).

Termeni ~i definitii

Tncadrul prezentului standard, se aplica termenii ;;i definitiile din:


-

EN 10020:2000 pentru clasificarea marcilor de otel;

EN 10021: 1993 pentru conditii tehnice generale de livrare;

EN 10052: 1993 pentru termenii de tratament termic;

EN 10079: 1992 pentru forma produselor

;;i EN 10025-2:2004 pana la EN 10025-6:2004 pentru alte definitii.

Clasificare ~i simbolizare

4.1

Clasificare

4.1.1

Clase principale de calitate

Clasificarea Tnprincipalele clase principale de calitate a marcilor de otel, conform EN 10020:2000 este
prezentata TnEN 10025-2 pana la EN 10025-6.
4.1.2

Marci ~i calitali

0telurile pentru produsele plate ~i lungi specificate Tn EN 10025-2 pana la EN 10025-6 sunt Tmpar1ite
Tnmarci pe baza limitei de curgere minime specificate la temperatura ambianta.
9

SR EN 10025-1 :2005

7.2

Compozitie chimica

7.2.1
valorilor

Compozitia
chi mica determinata
prin analiza chimica
din tabelele din EN 10025-2 pana la EN 10025-6

7.2.2

Pentru

analiza

chi mica

pe produs

se

aplica

pe otel lichid trebuie

abaterile

conform

tabelelor

sa fie conform

respective

din

formula

IIW

Tn documentul

de

EN 10025-2 pan a la EN 10025-6.


Analiza

chimica

pe produs se efectueaza

A se vedea optiunea
7.2.3

Pentru

(International

daca este specificata

la momentul

comandarii.

2.

determinarea

valorii

carbonului

echivalent

trebuie

folosita

urmatoarea

Institute for Welding):

CEV = C + Mn + Cr + Mo + V

Ni + Cll

15

...
...

o
N
o

Continutul
inspectie.

<i.

7.3

Caracteristici mecanice

7.3.1

Generalita1i

N
o

elementelor

din

formula

carbonului

echivalent

trebuie

mentionate

i=

oz

:!E

en

w
.!i

7.3.1.1 Caracteristicile
mecanice (rezistenta la rupere, Iimita de curgere, rezistenta la Tncovoiere prin
oc i alungire) la inspectie i Tncercari Tn conditiile articolelor 9 i 10 i conditiilor de livrare conform
6.3 trebuie sa fie conform prevederilor din EN 10025-2 pana la EN 10025-6 .

c:
C1l

0::

c:
"0

NOTA - Recoacerea de detensionare efectuata la peste 580 aC sau peste 1 h poate conduce la deteriorarea
caracteristicilor mecanice a marcilor de o~el conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6. Pentru marcile de o~el cu
limita de curgere minima ReH ~ 460 MPa 1 in stare normalizata sau laminare normalizanta, temperatura maxima
de recoacere de detensionare trebuie sa fie de 560 ac.

Q)

..
C1l

.!::!

"0
..
C1l

"0
c:

Daca cumparatorul dore!?te sa faca recoacerea de detensionare la 0 temperatura mai ridicata sau la 0 durata de
timp mai mare decat cele mentionate mai sus, valorile minime ale caracteristicilor mecanice dupa acest tratament
trebuie convenite la momentul cererii de oferta !?ial comenzii.

C1l

en
Q)

"tl
C1l

:;;
C1l

"')

Pentru marcile de 0tel calite !?i revenite conform EN 10025-6 tempera!ura maxima pentru recoacerea de
detensionare trebuie sa fie cu eel pu~in 30 aC sub temperatura de revenire. Intrucat aceasta temperatura nu este
cunoscuta dinainte, se recomanda cumparatorului sa ia legatura cu producatorul In cazul In care el intentioneaza
sa efectueze un tratament termic dupa sudare.

;)

ill

7.3.1.2 Pentru produsele


comandate
i livrate in stare normalizata
sau laminare
normalizanta,
caracteristicile
mecanice trebuie sa fie conform tabelelor respective pentru caracteristicile
mecanice
sau laminare normalizanta
precum i la
din EN 10025-2 pana la EN 10025-6 Tn stare normalizata
normalizare dupa un tratament termic dupa livrare.
NOTA - Produsele pot fi susceptibile la deteriorarea rezistentei mecanice daca acestea sunt supuse unui
tratament termic la temperaturi inalte precum indreptarea la cald, relaminarea etc. Produsele in starea de livrare
+N sunt mal putin sensibile fata de alte conditii de livrare, dar se recomanda ca aceasta indicatie sa fie obtinuta
de la producator daca se solicita un tratament la 0 temperatura mai ridicata.

1 MPa = 1 N/mm2
11

SR EN 10025-1 :2005
A se vedea optiunea 7 (pentru profilele I cu aripi paralele :?iprofilele IPE),
A se vedea optiune 8 (pentru bare).

7.7

Dimensiuni, tolerante la dimensiuni

~i la forma, mase

7.7.1
Dimensiunile, tolerantele la dimensiuni 9i la forma trebuie sa fie conform conditiilor prezentate
Tncomanda prin referire la documentele corespunzatoare conform 2.2.
Dimensiunile, tolerantele la dimensiuni :?i la forma ale profilelor necuprinse intr-un document trebuie
sa fie conform unui standard national acceptat pentru intentia de utilizare a produsului sau conform
acordului la momentul cererii de oferta 9i al comandarii.
7.7.2

Masa nominala trebule calculata utilizand dimensiunile nominale 9i densitatea de 7850 kg/m3.

Inspectii

8.1

Generalitati

Prod useIe trebuie livrate fie cu inspectii specifice sau nespecifice conform EN 10025-2 pana la
EN 10025-6 pentru a dovedi conformitatea cu comanda 9i cu acest document.

....
....

oN
M

N
o
<t.-

i=
<t.

:z

o
z

u
en

.~
t:
<II

8.2

Tipuri ~i documente de inspectie

8.2.1
Producatorul trebuie sa obtina de la cumparator care din documentele de inspectie specificate
Tn EN 10204 este solicitat. Tn ac~ste documente de inspectie grupele de informatii A: B, 0 :?i Z 9i
numerele de cod C01-C03, C10-C13, C40-C43 91 C71-C92 conform EN 10168 trebuie mentionate
unde se aplica.

0::

t:

:c

Tncazul inspectiei specifice, Tncercarile trebuie efectuate conform conditiilor de la 8.3, 8.4, articolelor 9
9i 10.

<1l

..
<II

.!::!
"'C

..

8.2.2
Inspectia starii suprafetei i a dimensiunilor trebuie efectuata de catre producator i poate fi
asistata de catre cumparator daca s-a convenit la momentul comandarii.

<II

"'C

t:

..
<II

A se vedea optiunea 9.

en
<1l

"'C
<II

8.3

Frecventa incercarilor

8.3.1

Prelevare probe

:;::;
<II

''3

:l

l/)
<t.

Verificarea caracteristicilor mecanice trebuie efectuata conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6.


8.3.2

Unitate de incercare

Unitatea de Tncercare trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

8.3.3

Verificarea compoziliei chimice

8.3.3.1 Producatorul trebuie sa prezinte pentru fiecare 9arja valorile conform analizei chimice pe otel
lichld.
8.3.3.2 Analiza chimica pe produs trebuie efectuata daca este specificata la momentul comandarii.
Cumparatorul trebuie sa specifice numarul de probe 9i elementele care trebuie determinate.
A se vedea optiunea 2.

13

SR EN 10025-1 :2005
Pentru produsele plate cu grosimea < 3 mm, epruvetele trebuie sa aiba Tntotdeauna 0 lungime intre
repere La = 80 mm ~i 0 latime de 20 mm (epruveta numarul 2 din EN 10002-1 :2001, anexa B).
NOTA - Pentru bare se utilizeazaepruvetele rotunde dar alte forme nu sunt interzise(a se vedea EN 10002-1).

9.2.3.3 Epruvete pentru incercarea

la incovoiere prin ~oc

Epruvetele trebuie prelucrate i pregatite conform EN 10045-1. Suplimentar se aplica urmatoarele


conditii:
a) pentru grosimi nominale > 12 mm, epruvetele standardizate 10 mm x 10 mm trebuie prelucrate Tn
a~a fel Tncat a fata sa nu fie la distanta mai mare de 2 mm de suprafata laminata, daca nu este
specificat altfel TnEN 10025-2 pana la EN 10025-6.
b) pentru grosimi nominale ::; 12 mm cand se utilizeaza epruvete cu latimi reduse, latimea minima
trebuie sa fie de 5 mm.
...
...

9.3

Identificarea

probelor

~i epruvetelor

oN
M
o

Probele i epruvetele trebuie marcate astfel incat produsul original i locul i orientarea Tn produs sa
fie cunoscute.

u<i

10

Metode de incercare

10.1

Analiza chimica

N
o
i=

:!E

zwo

U
en

.!

l:

Analiza chimica trebuie efectuata folosind standarde corespunzatoare. Alegerea metodelor fizice sau
chimice corespunzatoare trebuie lasate la alegerea producatorului. Producatorul trebuie sa comunice
metoda utilizata daca se cere .

ell

o
~

NOTA - Lista standardelordisponibile pentru analiza chimica sunt prezentatein CR 10261.

'5

l:

10.2

Q)
"ell

'5
"ell

"'0

-l:

Incercari

mecanice

10.2.1 incercare la tractiune


Tncercarea la tractiune trebuie efectuata conform EN 10002-1.

ell

rn
Q)

"'0

ell

Pentru Iimita de curgere specificata Tntabelele cu caracteristici mecanice din EN 10025-2:2004 pana
la EN 10025-6:2004 trebuie determinata limita de curgere superioara (ReH).

ell

':;j
;)

tJ)

Daca fenomenul de curgere nu este prezent, trebuie determinata limita de curgere la 0,2 %
caz de litigiu se determina limita de curgere la 0,2 %.

(Rpo,2)'

Tn

Daca se utilizeaza a epruveta neproportionala pentru produse cu grosimea ~ 3 mm valoarea alungirii


procentuale trebuie transformata intr-o valoare pentru 0 lungime Tntre repere de La =
utilizand tabelele de conversiune din EN ISO 2566-1.

5,65.jL;

In cazul tablelor groase utilizate pentru fabricarea tablelor ecruisate valoarea alungirii se aplica numai
tablelor initiale i nu tablelor eruisate.

10.2.2 incercare de incovoiere prin oc


Incercarea de incovoiere prin oc trebuie efectuata conform EN 10045-1.
Valoarea medie a trei rezultate trebuie sa fie corespunzatoare conditiei specificate. Un singur rezultat
poate fi sub valoarea medie minima specificata, cu conditia ca aceasta valoare sa nu fie mai mica de
70 % din valoarea specificata.

15

SR EN 10025-1:2005

13

Opliuni (a se vedea 5.2)

Pentru produsele conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6 se aplica urmatoarele optiuni, daca se
solicita:

14

1)

Procedeul de elaborare a calitatii respective a otelului trebuie comunicat cumparatorului (a


se vedea 6.1).

2)

Analiza chi mica pe produs trebuie efectuata; numarul de probe i elementele de


determinat trebuie sa fie convenite (a se vedea 7.2.2,8.3.3 i 8.4.2.din EN 10025-2:2004
pan a la EN 10025-6:2004).

3)

Caracteristicile la incovoiere prin 1;>oca calitatii trebuie verificate la temperatura convenita


(a se vedea 7.3.2 ~i 8.4.2.din EN 10025-2:2004 pana la EN 10025-6:2004);

4)

Produsele din calitatea respectiva trebuie sa fie conform cu una din caracteristicile de
deformare imbunatatite pe directie perpendiculara pe suprafata produsului conform
EN 10164 (a se vedea 7.3.3).

5)

Produsul trebuie sa fie apt pentru zincare la cald (a se vedea 7.4.3).

6)

Pentru produsele plate cu grosimi :? 6 mm lipsa defectelor interne trebuie verificata


conform EN 10160 (a se vedea 7.6 ~i 10.3).

7)

Pentru profile I cu laturi paralele ~i profile IPE lipsa defectelor interne trebuie verificata
conform EN 10306 (a se vedea 7.6 ~i 10.3).

8)

Pentru bare absenta defectelor interne trebuie verificate conform EN 10308 (a se vedea
7.6 ~i 10.3).

9)

Inspectia starii suprafetei ~i dimensiunilor


producator (a se vedea 8.2.2).

10)

Felul marcarii solicitate (a se vedea 11.1).

trebuie asistata

de cumparator

Evaluarea conformitatii
,

Cand evaluarea conformitatii este ceruta se aplica anexa B pentru reglementarile genera Ie.

17

la uzina

SR EN 10025-1 :2005

Dimensiuni
Felul
incercarii

Prod use cu sectiune transversala rotunda


d > 25

d:<; 25 a

Tractiune

Tn milimetri

Produse cu seqiune transversala


dreptunghiulara
b:<; 25 a
b > 25 b

"."

">i---

--- i"
I

d
...
...

o
N
o

oN
<i
u
i=
<t

d
Incovoiere
prin ~oc c

b;;> 12

d;:>- 16

::a:

oz
w
u

'-'-'-r--'-'-'

CJ)

cd'

c
ell

N
VI

0::

.S
't:l
ell

"-

ell

:c
"-

ell

't:l

s:::
ell

CJ)
ell

't:l
ell

:;:
ell

Pentru prod use cu dimensiuni mici (d sau b


completa neprelucrata a produsului.

:<;

25 mm) epruveta, daca este util, va consta dintre sectiune

"(3

Pentru produse cu diametrul sau grosimea

<t

regulile specificate pentru produsele cu diametrul sau grosimea

prelevarea epruvetei de langa centru cum este indicat in figura

of/)

:<;

40 mm se poate aplica prelucrarea.


:<;

25 mm, sau

Pentru produse cu sectiunea transversala rotunda, axul crestaturii este aproximativ diametrul, pentru
produsele cu sectiune transversala dreptunghiulara, axul crestaturii este perpendicular pe cea mai mare
suprafata laminata.

Figura A.2 - Bare i sarme laminate

19

SR EN 10025-1:2005

Anexa B

(normativa)
Evaluarea conformitalii
B.1

Generalitati,

Conformitatea produselor de otel cu conditiile din acest standard i cu valorile fixate (inclusiv c1asele)
trebuie demonstrate prin:
-

Tncercari de tip initiale.

controlul productiei fabricii de catre producator, inclusiv evaluarea produsului.

NOTA - Stabilirea sarcinilor este prezentata in tabelul ZA.3 .


...
...

o
o
N
o

~
M
<i
u
i=

B.2

fncercari de tip initiale la producator

8.2.1

Generalitati

Programul Tncercarilor de tip initiale cuprinde:

<1:

o
z

Tncercari intensive curente, conform B.2.2;

Tncercari suplimentare, conform B.2.3.

.!i

Programul Tncercarilor de tip initiale trebuie efectuat conform B.2.2 i B.2.3 sub singura
responsabilitate a producatorului produselor Tnainte ca acestea sa fie plasate prima data pe piata. Un
astfel de program trebuie efectuat Tn fiecare caz pentru marcile de otel cu cele mai severe conditii
caracteristici de tractiune i Tncovoiere prin oc pe care un producator Ie plaseaza pe piata, conform
EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

:iE

II)
w

l:
ell

o
0:::

l:

=ti
Cll

...
ell

'5
...
ell
"'C

-l:
ell

II)
Cll

Pentru toate produsele, Tncercarea intensiva curenta conform B.2.2 este necesara. fncercarea
suplimentara conform B.2.3 este ceruta suplimentar pentru produsele de otellivrate:
a)
Tnstarea de laminare termomecanica cu Iimita de curgere specificata
mai mica grosime.

?:

460 MPa

1)

pentru cea

"'C
ell

ell

'':)

b)
Tn stare calita i revenita cu limita de curgere specificata
grosime.

?:

c)
Tn stare normalizata cu limita de curgere specificata
grosime.

420 MPa

460 MPa

1)

pentru cea mai mica

I/)
<1:

?:

1)

pentru cea mai mica

fncercarile de tip initiale trebuie efectuate pentru prima aplicare a acestui standard. fncercarile
efectuate Tn prealabil Tn conformitate cu prevederile acestui standard (acelai produs, aceeai
caracteristica(i), metode de Tncercare, prelevare probe, sistemul de atestare a conformitatii, etc.) pot fi
luate Tn considerare. Suplimentar, Tncercarea de tip initiala trebuie efectuata la Tnceputul unei noi
metode de fabricare (cand aceasta poate influenta proprietatile stabilite).
Evaluarea urmatoarelor caracteristici este ceruta:
-

tolerante la dimensiuni i la forme;

alungirea;

1)

1 MPa = 1 N/mm2

21

SR EN 10025-1 :2005

8.2.3.5 Sudabilitate
Atunci cand se cere, pentru indicarea sUdabilita\ii, valoarea carbonului echivalent (CEV) trebuie
calculat ~i Inregistrat conform 7.2.3 din EN 10025-1 :2004.
Incercarile de control termic sever (CTS), Incercarile Tekken sau incercarile sudurilor trebuie efectuate
conform EN ISO 17642 partea 1 pana la 3 in scopul determinarii susceptibilitatii produselor de otella
fisurarea la hidrogen In zona influentata termic a sudurii. Rezultatele Incercari trebuie exprimate prin
fisurare/absenta fisurarii.

8.2.4

Documente

Rezultatele programului de Tncercari de tip initiale trebuie Tnregistrate ~i aceste Tnregistrari trebuie
pastrate ~i disponibile pentru control timp de 10 ani de la data livrarii ultimului produs la care se refera
~i face obiectul programului de Tncercari Tncauza.

8.3
...
...

oN
M

o
o

N
<i
u

Incercari efectuate pe probe prelevate de producator in fabrica

Incercarile efectuate pe probe prelevate de catre producator Tn fabrica conform unui plan prescris
conform EN 10025-1 :2004 l?i conform articolelor 8,9 l?i 10 conform EN 10025-1 :2004 constituie
mijlocul de evaluare a conformitatii produsului de otel livrat conform EN 10025-2 pElna la EN 10025-6.
Raportarea acestor Tncercari efectuate de catre producator trebuie sa figureze Tn documentul de
inspectie conform EN 10204 l?isa corespunda tipului de document specificat Tntabelul 8.1.

i=
<l:
:iE

Tabelul 8.1 - Tipul documentului de inspectie

o
z

2.2 b sau 3.2 c


3.1
1 MPa = 1Conditie
N/mm2
u
Document
inspectie
tip 3.1
3.2 Tnlocuie~te
Documentulde
inspectiede
TnEN 10204:2004
(J)
c
b
documentulde
inspectie
3.1.C
10204:1991.
0
DC
obtinuta
temperaturasub
grosimi
cel
mai
mic
::;
355
MPaa
~i
0
energie
la
0
temperaturade
3.1.
B
din
EN
0
10204:
DC
sau
1991.
20
DC
de
rupere
la
Tncovoiere
prin
~oc
specificata
w mic > 355 MPaa f?i
a
grosimi
cel
mai
mita minimade curgere pentru un interval de
Limita minima de curgere pentru un intervalde
cO

l:

10

o
Ix:

l:

'Ei
Q.l

..
10
.!::!

"C
..
10

"C

l:10

...
en
Q.l

"C
10

:;:;
10

'')
)

IJl
<l:

8.4

Controlul productiei in fabrica (FPC)

8.4.1

Generalita.ti
,

Producatorul trebuie sa stabileasca documentatia ~i mentinerea unui sistem de control a productiei Tn


uzina FPC pentru a asigura ca produsele livrate pe piata sunt conforme cu caracteristicile de
performanta declarate. Sistemul de control a productiei Tn fabrica trebuie sa constea Tn proceduri,
inspectii regulate l?i/sau evaluarea l?i utilizarea rezultatelor la controlul materiei prime l?i a altor
materiale adaugate sau componente, echipament, procesul de productie l?iprodusul.
Un sistem FPC conform cerintelor din EN ISO 9001 incluzand exigentele specifice ale prezentului
document, trebuie considerat ca satisface aceste exigen~e specifice.
Rezultatele inspectiilor, Incercarilor sau evaluarilor care necesita actiuni trebuie Tnregistrate precum l?i
actiunile In sine. Actiunile care vor fi luate cand valorile de control nu sunt realizate trebuie Tnregistrate
~i pastrate 0 perioada de timp specificata in procedurile FPC ale producatorului.
23

SR EN 10025-1:2005

Anexa C

(informativa)
Lista standardelor

nationale corespondente

cu standardele

EURONORM

Pana la transformarea urmatoarelor standarde EURONORM in standarde europene, acestea pot fi utiliza facand referire la standardele na\ionale corespondente
prezentate In tabelul C.1
NOTA - 8tandardele citate In tabelul C.1 nu presupune 0 corespondenta strict identica, altfel ar avea acela:;;isubiecte.

Tabelul C.1 -Standardele

EURONORM

~i standardele nationale corespondente

- --- -

Marea
NEWE
M
S633
3260
1907
SS
06
40
25este
-NF
Acest NBN
EURONORM
oficial
anulat dar UNE
nu exista
nici un 5S
standard
european
corespondent
5821
NP-2117
A45
36-526
2750
201
36-528
21 2752
2751
UNE
58212740
UNI5398
BS4
M
NP-2116
533
3262
36
45
526
205
a
UNI5397
007
S
UNI-EU
BS
NP-338
aA
5135
24-204
36-528
088
54
NS 1908
36-529
S8
Italia
Suedia
Austria
A36000
DIN
D
IN
1026-1
T2
1025
T5
Standarde
nationale corespondente
Norvegia
Portugalia
Belgia
Franta
Spania
Germania
T""
T""

oN
M
o

N
o
<i

()
i=
<l:

:!!:

oz
w

()

(/)

.~
c::

III

o
c:::
c::

:0
Ql

..
III

.~
"'C

..

III
"'C
c::

III
(/)

Ql
"'C

III
III

:;:;

o
UI

<l:

25

SR EN 10025-1:2005
Tabelul ZA.1 - Articole care se apliea
7.3.1
7.7.1
Note
;;i ~i
7.4.3
7.4.2
Vaioriie
limits
limita
Admis/respins
clase
Cerinlele
articolelor
a
7.3.1
7.3.2Valorile
Valorile
pragurilor
'in7.2
acest
(sau
alt) articolelor
In EN 10025-1 Nivele
pana la~i/sau
EN
10025-6
numerele
sunt
acelea;;i

ristici principale
imensiuni ;;i la forma

...

~
52
N
o

ZA.2 Procedura(i) pentru atestarea conformitatii otelurilor pentru constructii


laminate la cald

5'

ZA.2.1 Sisteme de atestare a conformitiltii

Sistemul(ele)

~
w
~
w

tabelul ZA.1 conform Deciziei Comisiei 98/214/CE din 1998-03-18 conform


auxiliare este(sunt)
prezentat(e)
pentru produsele
metalice ~i produsele
utilizarea(ile) indicata ~i nivelul (ele) sau clasa(ele) corespunzatoare.

t~
E

0:::

!::

constructii:
clasa(e)
I,pentru
eL, plate
(table
'C groase,
Ql

de atestare

a conformitatii

a otelurilor

pentru constructii

laminate

la cald prezentate

Tn

anexei III din mandatul


Tn tabelul ZA.2 pentru

Tabelul ZA.2 - Produse, utilizari prevazute ~i sistem de atestarea conformitatii.


Nivel(ele)
sau
in
Utilizare
metalice
2+atestarea
structuri
la
metalice
sau
mixte
otel-beton
constructii
Utilizare(i)
de
prevazute
conformitatii
Produsul (e) Sistem(e)
fabrica
table
subtiri,
benzi),
bare
produC\iei
in
fabrics precum
supravegherea
evaluari
:;;i aprobari
controlului:;;i productiei
in
controlului
produqiei
in fabrics
printr-un
organism continua
acceptat apeunei
baza
inspectiei
initiale aa acestuia
a controlului
Profile/sectiuni
la;;i la
Sistem 2+: A selaminate
vedea Directiva
89/106/CEE (CPO), anexa 11.2.(ii), prima posibilitate include certificarea

...

.!:!
"'C
...

"'C

-~
!::

en
Ql
"'C
co

co
.::>

::l

III
<t:

Atestarea conformitatii
produselor din otel pentru constructii laminate la cald din tabelul ZA.1 trebuie
bazata pe procedurile de evaluare a conformitatii
indicate Tn tabelul ZA.3 care este rezultatul aplicarii
articolelor din anexa B din prezentul sau alt standard european.

27

SR EN 10025-1 :2005
condi1ii speciale aplicate utilizerii produsului (de exemplu unele precautii pentru utilizarea in
anumite conditii);
numarul certificatului de control insotitor a productiei In uzina;
numele persoanei autorizate pentru semnarea declara1iei sau numele fabricantului
numele reprezentantului mandatat.

sau

Declaratia trebuie inso1ita de un certificat de control a productiei in fabrica, redactat de organismul


notifieat, care trebuie sa contina in plus fate de informatiile de mai sus urmetoarele:
numele 9i adresa organului de certificare;
numarul certificatului de control a productiei in fabrice;
conditiile 9i perioada valabilitatii certificatului, unde se aplice;
..

numele 9i functia persoanei abilitate sa semneze certificatul.

..
oN
M

o
N
o

Declaratia 9i certificatul mentionat mai sus trebuie prezentate intr-o limba oficiala sau in limba statului
membru in care produsul urmeaza a fi folosit.

<i
(,)

i=

o
z

(,)
en

.!i

c:

ZA.3

Marcaj CE i etichetare

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in SEE este responsabil pentru aplicarea
marcajului CEo Simbolul marcajului CE pentru aplicare trebuie sa fie conform Directivei 93/68/CE 9i
trebuie sa fie vizibil pe [produsul de constructie] (sau cand nu este posibil pe eticheta de identifieare a
produsului, ambalajului sau a documentelor comerciale (document de control) (a se vedea tabelul
B.1)). Urmatoarele informatii trebuie sa insoteasca simbolul marcajului CEo

ell

numarul de identificare a organismului de certificare;

c::

.5
-0

numele sau marea de identificare a producatorului 9i adresa sa oficiala;

Q)
...
ell

ultimele doua cifre ale anului In care s-a aplicat marcajul CE;

'C
...
ell

-0
c:

numarul eertificatului de conformitate CE sau a certificatului de control a productiei in fabrica


(daca este relevant);

ell
..

en
ell

-0

referire la prezentul standard european;

.')
)

descrierea produsului: numele generic, materialul, dimensiunile ..... ~i utilizarea prevazuta;

ell
ell

<J)

N1)

ce

informatii despre acele caracteristicile principale enumerate in tabelele ZA.1.1 pana la ZA.1.n
trebuie declarate ~i prezentate astfel:
notarea produsului conform standardelor de tolerante la dimensiuni 9i dupe EN 10025-1 :2004,
articolul 2;
simbolizarea marcii de otel (a se vedea 4.2 din EN 10025-2:2004 pana la EN 10025-6:2004).

Optiunea " performanta nedeterminata " (NPD) nu poate fi utilizata cand caracteristica este subiectul
unei singure valori. Altfel, optiunea NPD poate fi utilizata cand 9i unde caracteristica data pentru 0
utilizare preconizata nu este subiectul exigentelor reglementate in statui membru de destinatie.

N1)

NOTA NATIONALA.- Se va citi .... .Tntabelele ZA.1 pana la ZA.3.

29

SR EN 10025-1 :2005

Bibliografie
...
0w
Ql
c::
;)
i=
c::
.!:
...

ii"tl.~0NEwMzN"tl0u0
en
C'Cl
VI
:;::
C'Cl
n
...
<t.
0:::
e<t.
C'Cl
Ql

[1]
[10]
[13]
[12]
[9]
[15]
[8]
[11]
[14]
[7]

[19]
[3]
[17]
[5]
[4]
[6]
[18]
[2]

[16]

...
...
N
C'Cl

:E
<t..!l1

EN 1011-2, Welding - Recommendations


welding of ferrltic steels.

for welding of metallic materials - Part 2. Arc

EN 1993, Eurocode 3: Design of steel structures.


EN 10163-1, Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats
and sections - Part 1: General requirements.
EN 10163-2, Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats
and sections - Part 2: Plates and wide flats.
EN 10163-3, Delivery requirements for surface condition of hot rolled steel plates, wide flats
and sections - Part 3: Sections.
EN 10149-1, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part
1: General delivery conditions .
EN 10149-2, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part
2: Delivery conditions for thermomechanically rolled steels.
EN 10149-3, Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming - Part
3: Delivery conditions for normalized or normalized rolled steels.
EN 10210-1, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels
- Part 1: Technical delivery requirements.
EN 10219-1, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain
structural steels - Part 1: Technical delivery requirements.
EN 10221, Surface quality classes for hot-rolled bars and rods - Technical delivery conditions .
EN 10225, Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery
conditions.
EN 10248-1, Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions.
EN 10249-1, Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery
conditions.
EN 10250-2, Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy
quality and special steels.
EN 10268, Cold rolled flat products made of high yield strength micro-alloyed steels for cold
forming - General delivery conditions.
EN 10277-2, Bright steel products - Technical delivery conditions - Part 2: Steels for general
engineering purposes.
prEN 10293, Steel castings for general engineering uses.
EN 10297-1, Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes.
[20]

ECSC IC 2 (1983) 2, Weldable fine-grained


processing, in particular for welding.

structural

steels - Recommendations

for

Pana la transformarea ECISS IC 2 In Raport Tehnic CEN, acesta poate fi implementat sau sa se faca referire la
standardele nationale corespondente conform listei prezentate in anexa C la prezentul standard european

31

SR EN 10025-1:2005
CR 10260:1998

lOT

SR CR 10260:2000
Sisteme

EN ISO 9001 :2000

lOT

de simbolizare

a oielurilor.

Simboluri

suplimentare

SR EN ISO 9001 :2001


Sisteme

de management

al calitaiii.

Cerinie

Standarde de dimensiuni i toleran~e


EN 10017:2004

lOT

SR EN 10017:2005
Sarme laminate din otel nealiat destinate trefilarii ~i/sau laminarii la rece.
Oimensiuni 9i tolerante

EN 10024:2000

lOT

SR EN 10024:1998
Profile I cu aripi inclinate
dimensiuni

EN 10029:1991

lOT

laminate la cald. Tolerante la forma 9i la

SR EN 10029: 1995
Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm.
Tolerante la dimensiuni, de forma 9i la masa

0
N
u
'5
0
0z~

...
+'
co
CJ)
"t:l
co
N
co
":;:;
<I:
w
C
J)
"f3
M
E
co
Q.)
:>
:!!:
<I:
.:[
22

EN10061
10034:1993
EN
10059:2003
EN
10056-1:1998
lOT
EN
10048:1996
10060:2003
:2003
10051:1991
10055:
1995
EN
10056-2:
1993
EN
10058:2003

SR EN 10034: 1995
Profile I ~i H de oiel pentru construciii. Toleranie de forma ~i la dimensiuni

EN 10067:1996

SR EN 10048:1998
Banda ingusta de otellaminata

la cald. Toleranta la dimensiuni 9i la forma

SR EN 10051+A1:2000
Table, benzi late 9i benzi late fa9iate laminate continuu la cald, din oieluri
aliate 9i nealiate. Toleranie la dimensiuni i de forma
SR EN 10055:2000
Profile T cu aripi egale 9i cu muchll rotunjite laminate la cald din oiel.
Oimensiuni i tolerante la forma 9i la dimensiuni
SR EN 10056-1 :2000
Corniere cu aripi egale 9i inegale din 0iel pentru constructii. Partea 1:
Oimensiuni
SR EN 10056-2:1996
Corniere cu aripi egale 9i cu aripi neegale de otel pentru construciii.
Partea 2: Toleranie de forma 9i la dimensluni
SR EN 10058:2004
0iellat laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni 9i toleranie la
dimensiuni 9i la forma
SR EN 10059:2004
Otel patrat laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni
tolerante la dimensiuni f?i la forma
SR EN 10060:2004
Otel rotund laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni
toleranie la dimensiuni 9i la forma
SR EN 10061 :2004
Oiel hexagonal laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni
toleranie la dimensiuni 9i la forma
SR EN 10067:1999
Oiel lat cu bulb laminat la cald. Oimensiuni 9i toleranie la forma,
dimensiuni 9i la masa
SR EN 10162:2003
Profile de otel formate la rece. Conditii tehnice de livrare. Tolerante
sectiuni transversale ~i la dimensiuni
SR EN 10279:2002
Oiel lat cu bulb laminat la cald. Oimensiuni i toleranie la forma,
dimensiuni 9i la masa

9i

9i

9i

la

la

la

Standarde de incercari

EN 10002-1:2001

lOT

EN 10045-1:1990

lOT

EN 10160:1999

lOT

SR EN 10002-1 :2002
Materiale metalice. Incercarea la traciiune. Partea 1: Metoda de incercare
la temperatura ambianta
SR EN 10045-1:1993
Materiale metalice. Tncercarea la traciiune. Partea 1: Metoda de incercare
la temperatura ambianta
SR EN 10160:2001
Examinarea ultrasonica a produselor plate de otel cu grosime egala sau
mai mare de 6 mm (Metoda prin reflexie)

33

SR EN 10025-1 :2005

pagina alba

....
....

o
N

N
o
<{

u
i=

<
:iE
o
z

u
(f)
w

.~
c::
ell

a::
c::

:s
ell
"-

ell

:s
"-

ell
"'C
c::
ell

..

(f)
ell
"'C
ell

+::

ell

u
'Ji

<

35

Standardul european EN 10025-1 :2004 a fast acceptat ca standard roman de catre comitetul tehnic
CT 42 "O~eluri i feroaliaje".
Membrii Comitetului De Lectura care au verificat versiunea romana a acestui standard european
EN 10025-1 :2004

01

Mircea

OOBRESCU

ICEM SA

Preedinte al comitetului
tehnic CT 42 O~el ~i
feroaliaje

01

Mihai

TEOOORESCU

ICEM SA

Tnlocuie~te
secretarul
comitetului tehnic CT 42
0tel ~i feroaliaje

01

Adrian

MARINOIU

Expert ASRO

....
....

oN
M

o
N
o
<i
u

Versiunea romana a fost elaborata de catre dna Cristina Anca Moldoveanu

i=

<
zo
::iE

U
CJ)

W
ell

'c
ell

0::
l::

'C
CII

"ell

N
'C
"ell

"C
l::
ell

ii5
CII

"C
ell

:;;
ell

'(3

III

<

Un standard roman nu con~ine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.


Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea core eta a acestuia.
Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt In posesia ultimei edi~ii ~i a
tuturor modificarilor.
Informa~iile referitoare la standardele romane (termenul de Tncepere a aplicarii, modificarile etc.) sunt
publicate In Catalogul standardelor romane ~i TnBuletinul Standardizarii.

SR EN 10025-1 :2005
EN 10306:2001

IDT
lOT

14284:2002
377:1997
2566-1:1999
R ISO
10261:1995
643:2003
17642-1 :2004
N ISO
10308:2001

SR EN 10306:2002
aiel 9i fonta. Examinare ultrasonica pentru profile I cu talpi late ~i paralele
I cu tal pi paralele
SR EN 10308:2002
Examinari nedistructive. Examinare ultrasonica a barelor de aiel
SR CR 10261 :2002
Circulara informativa ECISS. Fonte 9i oieluri. Metode de analiza chimica
SR EN ISO 377:2000
aiel ~i produse de aiel Locul de prelevare ~i pregatire a probelor ~i
epruvetelor pentru incercari mecanice
SR EN ISO 643:2003
0ieluri. Oeterminarea micrografica a marlmii grauntelui aparent
SR EN ISO 2566-1 :2003
Oieluri. Oetermlnarea mlcrografica a marimll grauntelui aparent
SR EN ISO 14284:2003
Fonte ~i oieluri. Prelevarea ~i pregatirea probelor pentru determinarea
compozitiei chimice
SR EN ISO 17642-1 :2005
Incercarl distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice.
Incercarea de fisurare la rece a imbinarilor sudate. Procedee de sudare
cu arc electric. Partea 1: Generalitati

....-

o
N
o

c;:;

EN ISO 17642-2:2004

N
o

EN ISO 17642-3:2004

<i

u
i=

<I:

~
ffi

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele


(respectiv standardele romane identice cu acestea).

ff!

Simbolurile

gradelor

de echivalenia

internaiionale

(IDT - identic), conform SR 10000-8 .

.!l!
c:

(\l

0::
c:

:a
Q)
...

(\l
.!::!

"tl
...
(\l

"tl

c:

(\l

IJ)
Q)

"tl
(\l
:;::;

(\l

'(3

otIl

<I:

34

la care se face

referire

SR EN 10025-1:2005

Anexa nationala
NA
,
(informativa)

Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte i standardele


romane
Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte i standardele romfme este urmatoarea:
Standarde generale
EN 10020:2000

lOT

SR EN 10020:2003

EN 10021:1993

lOT

SR EN 10021:1995

Oefinirea i c1asificarea marcilor de otel


Oteluri i produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare
EN 10025-2:2004

lOT

oN
M

N
o

EN 10025-3:2004

lOT

u
le::(

o
z

EN 10025-4:2004

lOT

r.t)

~
m

SR EN 10025-4:2004
Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 4:
Conditii tehnice de Iivrare pentru oteluri de constructii sudabile cu
granulatie fina obtinute prin laminare termomecanica

'2

SR EN 10025-3:2004
Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 3:
Conditii tehnice de Iivrare pentru oteluri de constructii sudabile cu
granulatie fina Tnstare normalizata/laminare normalizanta

<i

::2

SR EN 10025-2:2004
Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 2:
Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate

.....
.....

EN 10025-5:2004

lOT

SR EN 10025-5:2005
Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 5:
Conditii tehnice de livrare pentru produse de otel plate cu limita de
curgere ridicata In stare calita i revenita]

a::

.:
"'C

Q)

~
N
:c
..

EN 10025-6:2004

lOT

SR EN 10025-6:2005

EN 10027-1 :1992

lOT

SR EN 10027-1:1996

Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 6:

m
"'C

l::
<II

tJ)

Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 1: Simbolizarea


alfanumerica, simboluri principale

Q)
"'C
<II

+::
.!!!

u
oVI

e::(

EN 10027-2:1992

lOT

SR EN 10027-2:1996
Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 2: Sistemul numeric

EN 10052: 1993

lOT

EN 10079:1992

lOT

SR EN 10079:1996

EN 10164:2004

lOT

SR EN 10164:2005

SR EN 10052: 1996
Vocabular de tratament termic al produselor feroase
Oefinirea produselor de otel
Oteluri de constructii cu caracteristici de deformare Tmbunatatite
pe directie perpendiculars pe suprafata produsului. Conditii
tehnice de livrare

EN 10168:2004

lOT

SR EN 10168:2005
Produse de ote!. Oocumente de inspectie. Lista ~i descrierea
informatiilor

EN 10204:2004

lOT

SR EN 10204:2005
Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie

32

SR EN 10025-1 :2005
Figura ZA.1 prezinta un exemplu a informatiilor furnizate pe prod us, etieheta sau ambalaj ~i/sau
documentele comerciale

Marcajul de conformitate CE, care contine


simbolul
"CE"
descris
In
directiva
93//68/CEE

Identificarea
numarului
organului
certificare (daca este cazul)

01234

de

..
..

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

Numele sau marca de identificare i adresa


oficiala a producatorului

03

Ultimele daUB cifre ale anului In care a fast


aplicata marcarea

o
N

oN
o

<i.
u

01234-CPD-00234

le:(
:2:

z
u

Numarul certificatului (daca este cazul)

EN 10025-1

No. Standardului european

w
CJ)

w
ci
i::

Produse de otel pentru constructii laminate la cald

Oescrierea produsului

Scopul preconizat: Constructii locuinte sau constructii civile

('0

o
t:t::

i::

:c
Ql
"-

ell
.!::!

-c
"ell

-c

!:

ell

CJ)

1II

'0

Tolerante la dimensiuni
ClasaA

$1 la forma: Tabla groasa EN 10029

informatii
reglementate

caracteristicilor

asupra

Alungire
Rezistenta la tractiune
Limita de curgere
Rezlstenta la incovoiere
$OC
Sudabilitate
Durabilitate:

Performanta

prin

0tel S355JO-EN 10025-2

nedeterminata

ell

:;:;
ell

'u

ol/l

Substanta

reglementata:

Performanta

nedeterminata

e:(

Figura

ZA.1 - Exemplu

de informa1ii

care inso1esc

marcajul

CE

Tn plus la oriee informatie specifica referitoare la produsele perieuloase aratate mai sus, produsul
trebuie Tnsotit de 0 documentatie, emd se cere, mentionand orl care alta legislatie pentru substantele
perieuloase pentru care eonformitatea produsului este ceruta, la fel ea orlee informatie eeruta de
aceasta legislatie.
NOTA -Nu este necesara citarea articolelor legislatiei europene care nu au derogari nalionale.

30

SR EN 10025-1:2005
Tabelul ZA.3 - Atribuirea de sarcini evaluarii conformitatii pentru produsele de otel pentru
construc1ii laminate la cald conform sistemului 2+

Sarcini

Articolele care 5e
aplica pentru

Prevederile sarcinilor

evaluarea

conformitatii

Sarcini sub
responsabilitatea
producatorului

Controlul produciiei fabricii (FPC)

Parametrii legaii de toate


caracteristicile
corespunzatoare
din
tabelul ZA.1

A se vedea anexa B

Incercari de tip iniiial de catre


producator

Toleranie la dimensiuni 9i
la
forma,
alungire,
rezistenia
la traciiune,
limita
de
curgere,
rezistenia la 'Incovoiere
prin
90c,
sudabilitate
(eventual)
Toate
caracteristicile
corespunzatoare
din
tabelul ZA.1

A se vedea anexa B

..
..

o
N

Incercari
efectuate
prelevate 'In fabrica

c
N
;:;,

c
,<i

i=

:i:

pe

epruvete

Inspeciiei
iniiiale'ln
fabrica 9i a
FPC

Parametrii legati la toate


caracteristicile
corespunzatoare
din
tabelul ZA.1 in special:
toleraniele la dimensiuni
9i la forma, alungire,
rezistenta
la tractiune,
limita
de
eurgere,
rezistenia la 'Incovoiere
prin 90c,
sudabilitate,
durabilitate

A se vedea anexa B

Supravegherii
continua a
evaluarii 9i
aprobarii de
catre FPC

Parametrii legati la toate


caracteristicile
corespunzatoare
din
tabelul ZA.1 'In special:
tolerantele la dimensiuni
9i la forma, alungire,
rezisten\a
la trac\iune,
limita
de
curgere,
rezistenta la 'Incovoiere
prin
i?oc, sudabilitate,
durabilitate

A se vedea anexa B

o
z

U
(J)

.!l:!
c::
CI:l

a::

.=

Sareini sub
responsabilitatea
organismului de
certificare a FPC

Certifiearea FPC pe
baza

"'C
ell

..

.~
CI:l

A se vedea anexa B

"'C

..
CI:l

"'C
c::

..
CI:l

(J)
ell
"'C

CI:l

CI:l

'(3

11l

ZA.2.2 Certificat CE ~i declaralia de conformitate


Cand conformitatea
cu conditiile din aceasta anexa sunt obtinute :;;i unul din organismele de notificare
a redaetat eertifieatul meniionat mai jos, producatorul
sau agentul stabilit In SEE (Spatiu Economic
European) trebuie sa emita 9i sa pastreze 0 declaratie de conformitate care autorizeaza fabricantul sa
aplice marcajul CEo
Aeeasta

deelaraiie

trebuie sa euprinda:

numele :;;i adresa


productiei;
descrierea

fabricantului

produsului

sau a reprezentantului

(tip, identificare,

autorizat

stabilit

utilizare .... ) :;;i 0 copie a informarii

In SEE i de locul

ce Insotete

marcajul

anexa ZA din prezentul

standard

CE;
condiiiile pentru care produsele
european);

sunt conforme

28

(de exemplu

SR EN 10025-1 :2005

Anexa ZA
(informativa)
Articolele din prezentul standard european care sunt in legatura cu dispozitiile
Directivei UE pentru Produse de Constructii
ZA.1

Domeniu de aplicare ~i caracteristicile respective

Acest standard european a fost elaborat In cadrul mandatului M/120 " Produse metal ice pentru
constructii ~i produse conexe" dat CEN de catre Comisia Europeana ~i Asociatia Europeana a
Liberului Schimb.
Articolele acestui standard european, prezentate Tnaceasta anexa, satisfac exigente1e mandatului dat
sub Directiva UE pentru Produse de Constructii (89/106/CEE)

.....

o
N

Conformitatea cu aceste articole confera prezumtia aptitudinii produselor pentru constructii cuprinse Tn
aceasta anexa pentru utilizarile lor indicate aiGi; referirea trebuie facuta prin informatiile Tnsotite de
marcajul CEo

.....

N
o
<i

i=
<C

::i!:

oz
w
u
(/)
w

.~
c:

AVERTIZARE - Alte exigente ~i alte directive UE se pot aplica produselor tratate in domeniul
de aplicare a prezentului standard.
NOTA 1 Suplimentar la toate exigentele referitoare la substantele periculoase continute Tn prezentul standard
exista posibilitatea aplicarii altor cerinte produselor prin domeniul de aplicare al prezentului standard (de exemplu
legislatia europeana de transport 1]ilegile nationale, regulamente :;;idispozitii administrative). In scopul satisfacerii
obligatiilor Directivei europene pentru Produsele de Construqii, aceste exigente trebuie sa fie Tn concordanta cu
locul :;;icand se aplica.
NOTA 2 0 baza de date informativa a dispozitiile europene ~i nationale pentru substantele periculoase este
disponibila la pagina web de constructii Tn Europa (accesata prin

Ol

0::

h tto:ll eu moa. eu. intJcomlentemriseJconstuctionli

nternalld

a uosu

blda noma in. h tm)

c:

'0
Q)
"ell

.~
"E
Ol

"0
c:

Ol

(/)

Aceasta anexa are aceea~i scop ca si articolul 1 referitor la produsele care fac obiectul acestui
standard european. Aceasta stabilete conditiile pentru marcajul CE a produsele din otel pentru
constructii laminate la cald pentru utilizari indicate mai sus i prezentarea articolelor aplicabile (a se
vedea tabelul ZA.1).
Prod use de constructii: Produse de otel pentru constructii laminate la cald.

Ql

"0
ell

Utilizari prevazute: Structuri metalice sau structuri mixte otel-beton.

c:a

'(3

o
VI

<C

Exigente pentru 0 caracteristica data nu sunt aplicabile Tn acele Tari Membre unde nu exista
reglem~ntari pentru aceasta caracteristica pentru proiectarea ~i utiliz~rea produsului. Tn acest caz
producatorii care vin cu produsele lor pe piata acestor Tari Membre nu sunt obligati sa determine nici
sa declare performantele produselor lor referitoare la aceasta caracteristica ~i optiunea " Performanta
nedeterminata " (NPD) poate fi utilizata Tn informatii1e ce Tnsotesc marcajul CE (a se vedea anexa
ZA.3). Optiunea NPD nu poate fi utilizata cand caracteristica este subiectul unei singure valori.

26

SR EN 10025-1 :2005

8.4.2

Echipament

Echipament de incercari - Toate instrumentele de masura, de cantarire 9i incercari trebuie etalonate


i verificate regulat conform procedurilor, frecventelor i criteriilor din documentatie.
Echipament de fabricatie - Toate echipamentele folosite in
periodic ~i Tntretinute pentru a asigura utilizarea lor fara
eterogene Tn procesul de fabricatie. Verificarile i intretinerea
procedurilor scrise ale fabricantului 91 Tnregistrarile trebule
procedurile FPC ale fabricantului.

8.4.3

procesul de productie trebuie verificate


uzuri sau defectiuni care sa fie surse
trebuie realizate 91Tnregistrate conform
pastrate 0 perioada de timp definita in

Materii prime

Specificatii1e tuturor materiilor prime adaugate trebuie consemnate in documentele scrise ale aceleai
proceduri pentru asigurarea conformitatii lor.

8.4.4
.,....
.,....

o
N
M
o

N
o

incercari ~i evaluarea produsului

Producatorul trebuie sa stabileasca procedurlle pentru a asigura ca valorile declarate a tuturor


caracteristicilor sunt respectate. Caracteristicile 9i mijloacele de control sunt:
a)

Tncercarea de tractiune conform EN 10002-1;

b)

incercarea de incovoiere prin 90C conform EN 140045-1;

o
z

c)

analiza chimica conform standardelor enumerate TnCR 10261.

<i

l.)
i=
:E

w
l.)
(J)

8.4.5

Produse neconforme

ctl

'2
ctl

0::

Producatorul trebuie sa posede procedurile scrise care specifica modul in care sunt tratate produsele
ne conforme. Toate aceste elemente accidentale trebuie Tnregistrate pe masura ce se produc 9i
aceste inregistrari trebuie pastrate pe 0 durata de timp definita in procedurile scrise ale fabricantului.

c::

"0
Cll

...
ctl

'5
...
ctl

"0
c::
ctl

en
cu

"0
ctl

~
u
o
.!!2

III

24

SR EN 10025-1 :2005
-

rezistenta la rupere;

limita de curgere;

rezistenta la fncovoiere prin oc;

sudabilitate [compozitia chimica];

-durabilitate

8.2.2

[compozitia chimica]

Incercari de rutina intensive

Incercarile de rutina intensive trebuie efectuate prin inspectie conform 8.4 din EN 10025-1 :2004 pe
primele cinci arje produse.
Totui, pentru Tneerearile de trac\iune ~i fncovoiere prin ~oc, cel putin 6 produse din fiecare din cele
cinci ~arje trebuie fneereate ~i eand acest lucru nu este posibil, epruvetele trebuie prelevate din
capetele opuse ale produselor care se Tneearca.

8.2.3

lncercari suplimentare

8.2.3.1 Generalita1i

o fncercare

suplimentara a produsului trebuie efectuata pe un interval de grosimi ~i mai multe marci ~i


ealita\i scoase pe piata de catre producator, conform 4.1.2 din EN 10025-1 :2004 ~i luate din una din
cele 5 ~arje folosite la Tncercarea de rutina intensiva ( a se vedea B.2.2).
8.2.3.2 Compozi1ie chimica

o analiza

chimica pe produs trebuie efectuata conform 10.1 din EN 10025-1 :2004.

Continutul urmatoarelor elemente trebuie determinat ~i Tnregistrat: carbon, siliciu, mangan, fosfor, sUlf,
cupru, cram, molibden, nichel, aluminiu, niobiu, titan, vanadiu, azot ~i arice element adaugat
intentionat.
8.2.3.3 Incercare la trac1iune
Incercarea la traetiune trebuie efectuata conform 10.2.1 din EN 10025-1 :2004; metoda de incercare
este eea de la referinte normative EN 10002-1.
8.2.3.4 Incercare de incovoiere prin

~oc

Incercarea de Tncovoiere prin ~oe trebuie efectuata conform 10.2.2 din EN 10025-1 :2004; metoda de
incercare este eea de la referinte normative EN 10045-1
Rezultatele trebuie inregistrate i prezentate sub forma de curbe de tranzitie aratand energia la
incovoiere prin oe, Tn Joule, pentru un set de 3 epruvete la temperaturile de + 20 DC, 0 DC,- 20 DC,
- 40 DC~i doua temperaturi pentru a arata trecerea de la starea ductila la starea fragila.
Daea EN 10025-2 pana la EN 10025-6 specifica Tncercarea de fncovoiere prin ~oc pe directie
longitudinala :;;itransversala, doua curbe de tranzitie trebuie stabilite pentru fiecare directie.
Cand sunt prescrise valori ale energiei la Tncovoiere prin oc la mai multe temperaturi de incercare,
curba(ele) de tranzi\ie trebuie sa cuprinda toate temperaturile prescrise Tn EN 10025-2 pana la
EN 10025-6.
Valorile individuals trebuie prezentate pe un grafic. Valorile individuale i eele medii trsbuie
Tnregistrate. Valorile energiei la incovoiere prin oc la alte temperaturi altele deeat eele preserise In
EN 10025-2 pan a la EN 10025-6 trebuie prezentate numai cu titlu informativ.
Conditiile pentru ruperea fragila sunt specificate TnEN 1993.
22

SR EN 10025-1 :2005
Dimensiuni

Felul

Grosimea

incercarii

produsului

Tn milimetri

Orientarea epruvetei fata


de latimea produsului
Distanta
<

600

?:

dintre epruveta

91 suprafata

de laminare

600

s 30
1) suprafaja

laminata

Tractiune
a

longitudinal

'

sau

I transversal

..
..

o
N

> 30

o
N
o
<i
u
i=

1) suprafaja

:!:

laminata

oz

U
CIJ

Tncovoiere
prin

i;>OC

b,

> 12 c

longitudinal

longitudinal

ell

!:

ell

0::

in caz de dubiu

.=

sau litigiu,

pentru

"'0
CIl
"-

propor(ionale

cu lungimea

intre repere

La

prod use cu grosimea

de 3 mm sau mai mari se utilizeaza

epruvete

= 5,65.jL; .

ell

:c

Pentru incercari

ell
"'C

conditia ca alungirea
EN ISO 2566-1).

CIJ

Pentru prod use cu grosimea


mai mare
longitudlnale
este la 1/4 din grosime,

uzuale,

din punct de vedere

economic,

epruvetele

cu lungimi

"-

!::
m

CIl

"'C

la rupere

obtinuta

sa fie transformata

de 30 mm

cu

epruveta

constante

formula

rotunda

pot fi utilizate

cunoscuta

poate

fi utilizata

cu

(a se vedea

a carei

axe

ell

:;::;
m

Axa crestaturii

trebuie

sa fie perpendiculara

pe suprafata

produsului.

oIn

Pentru produse

epruvetele

cu grosimea

s 12 mm, a se vedea 7.3.2.1.

Pentru prod use comandate


conform EN 10025-3, EN 10025-4 9i EN 10025-6
pentru incercarea
de incovoiere
prin 90C trebuie prelevate la 1/4 t

Figura A.3 - Produse plate

20

9i pentru

grosimi

2-

40 mm

SR EN 10025-1:2005

Anexa A

(normative)
Locul probelor i al epruvetelor

Urmatoarele trei categorii de produse sunt prezentate:


-

profile I, U, T Z i corniere (figura Ai):

bare i sarme laminate (figura A2);

produse plate (figura A.3).

d~L: ~T
I

a)

~I

Jil
3

b)

1)

locul probelor

a)

Prin acord, probele poate fi prelevate din inima la 0 patrime din inaltime.

b)

Epruvetele trebuie prelevate din proba conform figura A.3.


Pentru profile cu aripi inclinate, prelucrarea suprafetei inclinate se admite sa fie facuta
paralela cu cealalta suprafata.
Figura A.1 - Profile I, U, Z, T ~i corniere

18

SR EN 10025-1 :2005
Trei epruvete suplimentare
urmatoarele cazuri.

trebuie prelevate

- daca media a trei valori la incercarea


minima specificata;

din aceea~i proba conform

la incovoiere

- daca valoarea medie corespunde


conditiei
decat valoarea medie minima specificata;
-

daca

0 valoare

:;;i

Incercate

In unul din

prin :;;oc este mai mica deCEIt valoarea

specificate,

este mai mica decat 70 % din valoarea

9.2.2.1

dar doua valori

individuale

medie

sunt mai mici

medie minima specificata.

Valoarea medie a :;;ase incercari trebuie sa nu fie mai mica decat valoarea medie minima specificata.
Nu mai mult de doua valori individuale pot fi mai mici decat valorile specificate, dar numai una poate fi
mai mica deCEIt 70 % din aceasta valoare.

10.3
....
....

o
N

Examinare ultrasonica

Daca se specifica
la momentul
ultrasonica trebuie efectuata:

cererii

de oferta

~i al comandarii

(a se vedea

7.6)

examinarea

o
N
o

pentru produse

<i
u

pentru profile I cu aripi paralele

<l:
:iE

pentru bare, conform

10.4

plate cu grosimi?:: 6 mm, conform

EN 10160;

:;;i profile IPE, conform

EN 10306;

i=

zwo

EN 10308.

Contraprobe

en

.~
c:

Pentru contraprobe

:;;i repetarea

incercarilor

se aplica EN 10021 .

Tn cazul benzilor :;;i a sarmelor semifabricat


contraprobele
pentru colacii respini se efectueaza dupa
decuparea unei sectiune longitudinale suficlent de lungi pentru eliminarea efectele capatului de rulou
la 0 distanta de maximum 20 m.

co

0::

c:
"'C
Ql
"CO

.!::l
"'C
"-

11

Marcare, etichetare, ambalare

CO

"'C

c:

CO

....

en
Ql
"'C
CO

:p
'0
CO

11.1
Produsele trebuie marcate c1tet folosind metode ca vopsire,
bare, etichete adezive durabile sau placute ata:;;ate cu urmatoarele:

stantare,

marcare

laser, cod de

- marca, calitatea i conditiile de livrare aplicate (a se vedea EN 10025-2 :;;i EN 100025-5) indicate
prin notarea abreviata. Modul de marcare poate fi specificat la momentul comandarii;

If)
<l:

A se vedea optiunea

10.

un numar dupa care :;;arja :;;i probele pot fi identificate

marca de fabrica sau numele producatorului;

semnul reprezentantului

extern al inspectiei

(daca inspectia

este pe :;;arja);

(unde se aplica);

NOTA - Acesta depinde de tipul documentului de inspectie (a se vedea 8.2).

11.2 Se admite livrarea in legaturi legate strans. Tn acest caz marcarea


ata:;;ata la legatura sau la unul din capetele produselor din legatura.

12

Reclamalii

Pentru, arice reclamatie

~i problema

ridicata, se aplica EN 10021.

16

trebuie facuta pe

eticheta

SR EN 10025-1 :2005

8.4

Incercari care trebuie efectuate pentru inspectia specifica

incercarile care trebuie efectuate pentru inspectia specifica trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la
EN 10025-6.
A se vedea optiunea 2.
A se vedea optiunea 3.

Pregatirea probelor i epruvetelor

9.1

Alegerea ~i pregatirea probelor pentru analiza chimica

Pregatirea probelor pentru analiza pe produs trebuie sa fie conform EN ISO 14284.

..
..
Q
N
M
Q
N
Q
<.-

9.2

Locul ~i pozitia probelor ~i epruvetelor pentru incercari mecanice

9.2.1

Generalita1i

Conditiile pentru locul ~i pozitia probe lor ~i epruvetelor pentru incercarile mecanice aplicabile pentru
EN 10025-2 pana la EN 10025-6 sunt prezentate in continuare.

()

9.2.2

::!!:

o
z

9.2.2.1 Urmatoarele probe trebuie luate dintr-un prod us proba din fiecare unitate de incercare.

()

- 0 proba pentru incercarea


EN 10025-6:2004);

Pregatire probe

i=
<.
w

en

.~
c:
CIl

o
0:::

c:

la tractiune

(a se vedea 8.4.1 din EN 10025-2:2004

pana la

- 0 proba suficienta pentru un set de ~ase epruvete pentru incercarea la incovoiere prin ~oc, daca
incercarea de incovoiere prin ~oc pentru calitatile din EN 10025-2 pana la EN 10025-6 este ceruta (a
se vedea 8.4.1 ~i 8.4.2 din EN 10025-2 pana la EN 10025-6)

"C
CIl

..

9.2.2.2 Probele trebuie prelevate conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

CIl

.~
"C
..
CIl

Pozitia probelor trebuie sa fie conform anexei A.

"C

c:

+'
CIl

en

Ql

"C
CIl

Suplimentar, pentru tablele, tablele groase, benzi late ~i produse plate late, probele trebuie prelevate
in a~a fel incat axele epruvetelor sa fie la jumatatea distantei dintre margine i axa principala a
produselor.

:;::;
CIl

'0

ot/)

<.

Pentru benzi late ~i sarme semifabricat, probele trebuie prelevate la 0 distanta corespunzatoare de
capatul produsului.
Pentru benzi inguste (Iatime < 600 mm) probele trebuie prelevate la 0 distanta corespunzatoare de
capatul colacului i la 0 treime din latime.
9.2.3

Pregatire epruvete

9.2.3.1 Generalita1i
Conditiile din EN ISO 377 se aplica.
9.2.3.2 Epruvete pentru incercarea

la trac1iune

Conditiile corespunzatoare din EN 10002-1 trebuie aplicate.


Epruvetele pot fi neproportionale dar in caz de litigiu trebuie utilizate epruvete proportion ale cu 0
lungime intre repere Lo

= 5,65.[L;: (a se vedea 10.2.1).


14

SR EN 10025-1 :2005
7.3.1.3 Grosimile aplicabile produsele sunt specificate In EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

7.3.2

Caracteristici la incovoiere prin oc

7.3.2.1 La folosirea epruvetelor cu latimi mai mici de 10 mm valorile minime din EN 10025-2 pana la
EN 10025-6 trebuie red use proportional cu aria sectiunii transversale a epruvetei.
Tncercarea de Tncovoiere prin oc nu trebuie solic/tata pentru grosimi nominale < 6 mm.
7.3.2.2 Tn lipsa unui acord la momentul comandarii, caracteristicile la Incovoiere prin oc ale
produselor din anumite calitati de otel specificate In EN 10025-2 pana la EN 10025-6 trebuie verificate
numai la temperatura cea mai scazuta.
A se vedea optiunea 3.

7.3.3

Caracteristici de deformare imbunatatite pe directie perpendiculara pe suprafata

o
N
M
o

Daca se convine la momentul comandarii, produsele din marcile i calitatile specificate in EN 10025-2
pana la EN 10025-6 trebuie Iivrate cu una din caracteristicile de deformare Imbunatatite pe directie
perpendiculara pe suprafata produsului conform EN 10164.

<i

A se vedea optiunea 4.

....
....

N
o

u
i=

7.4

Caracteristici tehnologice

o
z

7.4.1

Sudabi litate

Conditiile generale pentru sudabilitate trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

<C

:a:

u
en

.!i

c:
n:s

NOTA - Datorita compoziiiei chimice favorabila, in comparaiie cu 0ielurile normalizate cu aceea~i valoare a
limitei de curgere a oielurilor tratate termomecanic conform EN 10025-4 pot aparea schimbari ale sudabilitaiii.

0::

c:

:a

7.4.2

Plasticitate

e
n:s

.~

Conditiile generale pentru plasticitate trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6 .

"t:l

..

n:s

"t:l

c:

7.4.3

Aptitudine pentru zincare la cald

n:s

Ci5
CIl

"t:l
n:s

:::
u
n:s

Durabilitatea depinde de compozitia chimica a otelului i poate fi Imbunatatita, daca se cere, prin
aplicarea unei acoperiri exterioare. Daca se cere la momentul cererii de oferta i al comandarii conditii
pentru zincare la cald, acestea trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-4 $i
EN 10025-6.

VI

<C

A se vedea optiunea 5.

7.4.4

Prelucrabilitate

Conditiile generale pentru prelucrabilltate trebuie sa fie conform EN 10025-2.

7.5

Stare suprafata

Starea suprafetei trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

7.6

Calitate interna

Produsele trebuie sa fie lipsite de defecte interne care Ie pot exclude de la utilizarea lor In scopul
propus.
Examlnarea nedistructiva poate fi convenita la momentul comandarii
A se vedea optiunea 6 (pentru produsele plate).
12

$1

trebuie sa fie conform 10.3.

SR EN 10025-1:2005
Marcile de o~el pot fi livrate In calitatile specificate In EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

4,2

Simbolizare

Pentru marcile de otel cuprinse in acest standard, simbolizarea alfanumerica trebuie facuta conform
EN 10027-1 ;;i CR 10260; simbolizarea numerica trebuie facuta conform EN 10027-2.

Informatii furnizate de catre cumparator

5.1

Informatii obligatorii

Urmatoarele informatii trebuie obtinute de catre producator la momentul comandarii:


a)

cantitatea care trebuie livrata;

b)

forma produselor;

..
..

c)

numarul acestei parti de standard;

d)

simbolizarea alfanumerica sau numerica (a se vedea EN 10025-2 pana la EN 10025-6);

e)

dimensiunile ~i tolerantele la dimensiuni ~i la forma (a se vedea 7.7.1);

i=
ct

f)

toate optiunile solicitate (a se vedea 5.2);

o
z

g)

w
ci

NOTA - Caracteristicile solicitate trebuie sa fie declarate conform anexei ZA.

oN
o

N
o
<i
u

~
w

u
(/)

conditii suplimentare pentru inspectie ~i Incercari ~i documentele


EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

de inspectie conform

'E
ell

5.2

OPtiuni

ct::

C
-0

~
ell

N
'C
...
ell

-0

Un numar de optiuni sunt specificate la capitolul 13. Optiunile specificate in EN 10025-2 pana la
EN 10025-6 sunt specifice acestor parti. Tn cazul in care cumparatorul nu specifica dorinta de a
implementa una din optiuni, producatorul trebuie sa livreze conform specificatiilor de baza.

Procedeu de fabricare

6.1

Procedeu de elaborare a otelului

ell

(/)
C1l

-0
CIl

ell

'ijo
VI

ct

Procedeul de elaborare a otelului este lasat la alegerea producatorului excluzand procedeul cu vatra
deschisa (Siemens-Martin). Daca la momentul comandarii se specifica procedeul de elaborare a
marcii de otel respective, acesta trebuie respectat de catre producator.
A se vedea optiunea 1.

6.2

Dezoxidare sau marime de graunte

Metoda de dezoxidare sau marimea de graunte solicitata trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la
EN 10025-6.

6.3

Conditii de Iivrare

Conditiile de livrare trebuie sa fie conform EN 10025-2 pana la EN 10025-6.

Conditii

7.1

Generalitati

Urmatoarele conditii se aplica cand prelevarea, pregatirea epruvetelor ;;i fncercarile sunt efectuate
conform articolelor 8,9;;i 10.
10

SR EN 10025-1 :2005
EN 10079:1992

Definitions of steel products.

EN 10164
Steel products with improved deformation properties perpendicular
surface of the product. Technical delivery conditions.
EN 10168

Steel products. Inspection documents. List of information and description.

EN 10204

Metallic products. Types of inspection documents.

CR 10260

Designation systems for steel. Additional symbols.

EN ISO 9001

Quality management systems. Requirements (ISO 9001:200).

2.2

....
....

o
N
M
o

N
o

<f
u

to the

Standarde de dimensiuni ~i tolerante (a se vedea 7.7.1)

EN 10017

Steel rod for drawing and/or cold rolling. Dimensions and tolerances

EN 10024

Hot rolled taper flange I sections. Tolerances on shape and dimensions .

EN 10029
and mass.

Hot rolled steel plates

EN 10034

Structural steel I and H sections. Tolerances on shape and dimensions.

EN 10048

Hot rolled narrow steel strip. Tolerances on dimensions and shape

3 mm thick or above. Tolerances on dimensions, shape

i=

<
:E
o
z

u
C/)

EN 10051
Continuouslz hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloz steels.
Tolerances on dimensions and shape.

I1l

l::

EN 10055
Hot-rolled steel equal flange tees with radiused root and toes. Dimensions and
tolerances on shape and dimensions.

.:
"0

EN 10056-1

Structural steel equal and unequal leg angles. Part 1: Dimensions.

EN 10056-2
dimensions.

Structural steel equal and unequal leg angles. Part 2: Tolerance on shape and

I1l

E
a::

Q)

..
I1l
.!::!

"0

..
I1l

"0
l::
I1l

en
Q)

EN 10058
Hot rooled flat steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances on
shape and dimensions.

"0
I1l
:;::;
I1l

'(3

EN 10059
Hot rooled square steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances
on shape and dimensions.

l1)

<

EN 10060
Hot rooled round steel bars for general purposes. Dimensions and tolerances
on shape and dimensions.
EN 10061
Hot rooled hexagon
tolerances on shape and dimensions.
EN 10067

steel bars for general purposes.

Dimensions

and

Hot rolled bulb flats. Dimensions and tolerances on shape and mass.

EN 10162
Cold rolled steel sections. Technical delivery conditions. Dimensional and
cross-sectional tolerances.
EN 10279

2.3

Hot rolled steel channels. Tolerances on shape, dimensions and mass.

Standarde de incercari

EN 10002-1 :2001
temperature

Metallic

materials.

Tensile testing. Part

1: Method of test at ambient

SR EN 10025-1 :2005

In conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC, organismele na1ionale de standardizare din


urmatoarele 1ari sunt obligate sa aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia,
Slovenia, Spania, Suedia ~i Ungaria

....
....

C
N
M

cN

<i
u
i=
<I:

::i

o
z

u
(f)
w

ell

'2
C1l

o
~
I::
"'C
Ql

...
C1l

~
C1l

"'C

I::

C1l

U5
Ql
"'C
C1l

+:;
C1l

'13

(fj
<I:

SR EN 10025-1 :2005
12

Reclamatii

"", ..,

13

Optiuni (a se vedea 5.2)

14

Evaluarea conformitatii

16
"

"

17
17

Anexa A (normativa)

Locul probe lor :;;ial epruvetelor

Anexa B (normativa)

Evaluarea conformitatii

18
.21

B.1

Generalitati

B.2

incercari de tip initiale la producator

21

B.2.1

Generalitati

21

B.2.2

incercari de rutina intensive

22

B.2.3

Incercari suplimentare

22

B.2.4

Documente

B.3

Incercari efectuate pe probe prelevate de producator In fabrica

23

B.4

Controlul productiei in fabrica (FPC)

23

B.4.1

Generalitati

23

l::
"0

B.4.2

Echipament.

24

B.4.3

Materii prime

24

B.4.4

Incercari $i evaluarea produsului

24

B.4.5

Produse neconforme

24

....
....

o
N
o
C;;

<i

u
i=
<C

"

21

23

==

o
Z
L.U

U
(/)

.~
l::
ell

E
0::

~
ell
.!::!

"0
...
ell

"0
l::

ell

en
CIl

"0
ell
:;:::
ell
'13

oIII

Anexa C (informativa)

Lista standardelor nationale corespondente cu standardele EURONORM .....25

<C

Anexa ZA (informativa) Articolele din prezentul standard european care sunt In legatura cu dispozitii1e
Directivei UE pentru Prod use de Constructii
26
ZA.1

Domeniu de aplicare:;;i caracteristicile respective

26

ZA.2

Procedura(i) pentru atestarea conformitatii otelurilor pentru constructii laminate la cald

27

ZA.2.1 Sisteme de atestare a conformitatii

27

ZA.2.2 Certificat CE $i declaratia de conformitate

28

ZA.3

Marcaj CE :;;ietichetare

Bibliografie

""
,.,

",

"",

29
31

SR EN 10025-1 :2005

Cuprins
Pagina
Preambul

c!:

<t.
"'C
.!:!
:0
'0
.....
uwci0

.....

-CN!:uNz0c0!:
..
..

ece
nn
"'C
(fl
ce
:;::;
<t.
0::
e"'C
ce
Q)
Q)
<t.-

w
M
E
:E
i=

7.3
7.1
7.3.2
7.3.1
7.2
2.3
7.3.3
7.4
2.2
2.1
7

2
4.1
6.1
6.2
54.1.2
4.2
5.2
6.3
5.1
4
6

4.1.1

Obiect ~i domeniu de aplicare

Referinte normative

Standarde generale

,.""

Standarde de dimensiuni i tolerante (a se vedea 7.7.1 )

Standarde de fncercari

Termeni ~i definitii

Clasificare i simbolizare

Clasificare

Clase principale de calitate

Marci i calitati

Simbolizare

10

Informatii furnizate de catre cumparator

10

Informatii obligatorii

10

OPtiuni

10

Procedeu de fabricare

10

Procedeu de elaborare a 0telului

10

Dezoxidare sau marime de graunte

10

Conditii de livrare

10

Conditii

10

Generalitati

10

Compozitie chimica

11

Caracteristici mecanice

11

Generalitati

11

Caracteristici la incovoiere prin oc

""""

12

Caracteristici de deformare imbunatatite pe directie perpendiculars pe suprafats

12

Caracteristici tehnologice

12

,.,
2

"""

Preambul national
,
Acest standard reprezinta versiunea romana a textului in limba engleza a standardului european
EN 10025-1 :2004
Standardul reprezinta revizuirea standardului SR EN 10025+A 1:1994 pe care-I inlocuie~te impreuna
cu SR EN 10113-1:1995, SR EN 10113-2:1995, SR EN 10113-3:1995, SR EN 10137-1:1998, ~i
SR EN 10137-2:1998 ~i care mai au valabilitate pana Tnaugust 2006.
Standardul specifica conditiile generale de livrare pentru produsele plate ~i lungi (exclusiv profilele
deschise fi'i tevile) laminate la cald din oteluri pentru constructii.
Conditiile specifice pentru otelurile de constructii sunt prezentate in par1i1e2 pana la 6 ale acestui
standard asUel:
Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii nealiate.
....
....

o
N

Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri sudabile cu granulatie fina pentru constructii in stare
normalizata/laminare normalizanta .

N
o

Partea 4: Conditii tehnice de Iivrare pentru pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina
obtinute prin laminare termomecanica.

<t.-

i=
<t.

:E

oz

U
CI)

Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru otelurile de constructii cu rezistenta Tmbunatatita la


coroziunea atmosferica
Partea 6: Conditii tehnice de livrare pentru produsele plate din oteluri cu limita de curgere ridicata in
stare calita ~i revenita

.!i

i::
co

0::
i::

'5
Ql
"-

.~
CO

"'C
"-

CO

"'C

i::
CO
...
CI)
Ql
"'C
CO

'=
CO

'u

VI
<t.

Corespondenta dintre standardele europene citate la referinte fi'i standardele romane este prezentata
in anexa nationala NA.

S-ar putea să vă placă și