Sunteți pe pagina 1din 7
Anexa ori CHESTIONAR® privind calitatea evaluarii riscurilor profesionale Fhe real din intreprindlere/unibate onarul va fi completat de cdire angajator si folosit ulterior de inspectorul de muancié care ver Localitate: | =, de tineri sub 18 ani =n de feel grave, lowe sou care alpteart I = lucritori desernnati de cdtre angajator/serviciu inten = serviciu extern de prevenire si protectie HG 142572006 acestia aU TF ar.t9, Ant 50 ii fn munca? “clecluat cu purticiparca medicului de lures Fiscuritor L medicina muncii? Reprezentantii lueratorilor cu réspunderi specifice in domeniul | HG 1425/2006 Ant.56 lit.b) Documentul privindevaluarea riscurilor cuprinde prezentarea metodelorighiduritor de evaluare care au fost utilizate? Sa realizat identificarea pericolelor pentru toate Jocurile de | HG 1425/2006 8. || munca/ posturile de lucru din intreprindere/unitate, inclusiv pentrw | Aa.15 alin.(1) || | Introtinere, curajeni¢)? pet.l ia in care, la data evaludrii riscurilor. au existat posturi de lucr: utilizete de tucratori care aparjin grupurilor sensibile la | Legea 319/2006 9. | riscuri (riner? sub 18 ani, fomei gravide, lehuce saw care aldipieazd, | Art.12, alin.(1), || | | persoane eu dizabilitay, lucratori peste 535 de ani, lucritori migranii), lita) |___ evaluarea riscurilor s-a realizat tindnd seama de prezenta acestora? Evaluarea riscurilor s-a realizat ludndu-se in considerare buletine 10.) de dotcrminari, expertize, statistica evenimentelor, morbi profesionald, etc.? Documentul de evaluare cuprinde rezultatele evaluarii curitor | HG 1425/2006 | 11.) pentru toate locurile de munca/ posturile de lucru din | Art1Salin.{1) || | intreprindere/unitate? pel le ig, Decuimentul de evaluare cuprinde misurile de prevenire i | 14G 1425/2006 | *|_protectie pentru fiecare loc de munca/post de lueru? Art46 alin(2) wal “In urma evaludrii riscurilor au fost evidentiate zonele cu rise | HG 1425/2006 || + . ridicat si specific? (daca este cazul) Art. 105 | | “| Sea realizat evalu : | S-u realizat evaluarea riscurilor la alegerea echipamentelor de |. 316/206 14.|, muneé, a substanjetor chimice gi la amenajarea locurilor de munca |) See) | noi? : Planul de prevenire gi protectie s-a intocmit pe baza rezultatelor || Legea 319/2006 evaluarii riseurilor? ___||_ Aris tity J 1g,||__ Sau elaborat insiruetiuni proprii pentru fiecare loc de munca/post | Lezea 319/2006 || de lucru finandu-se seama de rezultatele evaluasii riscurilor? Art.13 lite) wal | 7 + ‘ 2 1 17,|| Au fost elaborate tematici pentru toate fazele de instruire tindndu- ae vey se seama de rezultatele evaluarii riscurilor? pet7 Lucritorii/ eeprezentantii lucritorilor’ comitetul de securitate si || ] sandlate in munca au fost informati privind rezultatele evaluarii || Legea 319/2006 18. urilor si misurile de prevenire si protectie stabilite atat la nivel || Art.16 alin.(1) | de introprindere/unitate, cat si la nivel de loc de muneca/post de lita) | | Iueru? 19. Dupé reatizarea evaluarii, a aparut vreuna din situatiile de mai jos? | ‘© schimbarea/modificarea tehnologiei/echipamentelor de | mune8/substanfelor sau preparatelor chimice utilizate | b = amenajarea locurilor de munci/posturilor de Jucru; = producerea unui eveniment (mai putin accidente de traseu si Ai | c accidente de circulatie care nu au legaturé cu postul de Jucru i evaiuai)s t d * omiterea unor riscuri la evaluare; 1 e = aparitia unor riscuri noi Ia locurile de munca; . = utilizarea postului de lucru de cdtre un lucrator aparfinand a l grupurilor sensibile la riscuri specifice; e ® exccutarea unor luerari special = rezultatele supravegherii sinatatii impun revizuirea evaludrit i h i i riscurilor _ _ _ [ I ais | Dacé s-a rspuns cu DA la cel putin una dintre situafiile de mai || Legea 319/206 70-1 sus, a fost revizuitd evaluarea riscurilor? _ ‘Art7 alin.(2) 21 in care din urmatoarele situatii a fost revizuita evaluarea riscurilor?: || HG 1425/2006 = schimbarea/modificarea tehnologiei/echipamentelor de Art.15 alin.) L* muncd/substanfelor sau preparatelor chimice ut lita | b = amensjarea locurilor de munca/posturilor de lueru; Tita) = producerea unui eveniment (mai putin accidente de traseu gi ° accidente de cireulatie care nu au legiturd cu postul de lueru evaluat); _ | d = omiterea unor riscuri la evaluare; e © eparifia unor riscuri noi la locurile de munca; lite) # utilizarea postului de lucru de catre un lucrator aparfindnd ida | |____grupurilor sensibile la riscuri specifice; e | g = executarea unor lucrari speciale; lite) L | h = rezultatele supravegherii sinatzii au impus revizuirea || HG 355/2007 | evaluarii riscurilor Art alin.(2) _| | 22. Metodele/ghidurile de evaluare utilizate: 23. V-afi confruntat cu dificultati deosebite in ceea ce priveste evaluarea riscurilor? Daca da, va rugiim sit le descrieti Data completirii chestionarului Inspector de munca Angajator/reprezentant al angajatorului {_intreprinderea/Unitatea Anexa nr.2 CHESTIONAR d evaluarea riscurilor profesionale "Localitatea [ Loc de munca (atelier, sectie, servi [ Ocupatia _ Nr. ert, Cerinta | Dal} Nui | ‘Afi fost informat privind realizarea evaluarii riscurilor la postul de lucru /locul de munca unde va desfasurati activitatea? jo Ati participat la evaluarea riscurilor la postul de lucru/ locul de munca unde va desfagurafi activitatea?_ __ | Afi fost informat privind rezultatele evaluarii riscurilor si masurile de | 3. prevenire si protectie stabilite la nivel de intreprindere si la nivelul postului de lucru /locului de munca unde va desfisurati activitatea? Enumerati riscurile profesionale de la postul de lucru/locul de munca desfSsurati activitatea Enumerati masurile de prevenire si protectie stabilite pentru postul de lucru/locul de munca unde va desfSsurati activitatea IT™M.., Anexa ar.3 RAPORT snes nr. 2 din Programul - eadru de aetiuni al Inspectis CAMPANIE NATIONALA icarea realizirti efective a evaluari Muneti pentru anut 2012 senrilor in IMM de miisuri verificate de inspectori pe teren 2] Nr. de IMMaui sanelionate Nr. de avertismente Nr. de amenyi aplicate 4s|_Valoarea amenzilor aplicale - let TNriiM care] NriMM care] sa Cerinta au raspuns | au raspuns a DA NU, realizat evaluarea riscurilor in Intreprindere/unitate? [Angajatorul se afl in posesia documentului privind evaluarea riscurilor din ” jintreprinderea sa? 3_[Evaluarea riscurilor pr a, |= _angajator = Tueratori desemnati de cfitre angajator/ servi fesionale s-a efectuat de cite: iu intern = serviciu exter de prevenire gi protectie ‘in situafia in care evaluarea riscurilor a fost realizatd de cAtre angajator sau lucritori glia an pregatirea necesar& in domeniul securitaii gi idesemnafi de angajator, ac in munea ANAL Svaluarea ri Reprezentantit lucritoritor ¢ ‘au insojit echipa care a efectuat evaluarca riscurilor? Juarca iseurilor cuprinde prezentarea metodelor/ghidurilor | ilizate? 7 vericolelor pentru toale locurile de munea/ posturile de fucrs din intzeprindere/unitate, inclusiv pentru activitagile secundare (ex.: Documentul privind ev Jae evaluare « ire | jin situatia in care, a data evaludirii risourilor, au existat posturi de lucru utilizate de Hucratori care apariin grupurilor sensibile la riseuri (ineri sub 18 ani, femei gravide, Iehuze sau care affipieazii, personne cu dizabilitati, lucratori peste $5 de ani, luerdtori ama de prezenfa acestora? migranti), evaluarea ris, Evaluarea riscurilor s-a reolizat lnindu-se in considerare buletine de determing ie, siatistica evenimentelor, morbiditatea profesionala etc [Documental de evaluare cuprinde rezultatele evaluarii riseurilor pentru toate Jlocurite de munet¥ posturite de tuera din intreprinderesanitate? Documentul de evainare euprinde masurile de prevenire si protecfie penira Hlecare log de munei/post de lueru? | iin urma evaludrii riscurilor au fost evidentiate zonele cu risc ridicat si specific? (daca este cal) [S-a realizat evaluarea riscurilor la alegerea echipamentelor de munef, a substanfelor My. . a x chimice gi la amenajarea locurilor de munca noi? 15 |Planul de prevenire si protectie s-a intocmit pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor?| [S-au claboraf instructiuni proprit pentru fiecare loc de munca/post de lucru findindu- 16 —7 se seama de rezultaicle evaluarii riscurilor?, 17 [Ab fost elaborate tematic’ pentru toate fazele de instruire jinandu-se seama de rezultatcle evaluavii riscurilor? Lucratorii/ reprezentanfii lucritorilor/ comitetul de securitate si sindtate in muned lau fost informati privind rezultatele evaluiii riscurilor gi masurile de prevenire gi protectic stabilite atat la nivel de intreprindere/unitate, oat si la nivel de loc de muned/post de luere? 18"! 19 [Dupa realizarea evaludrii, a aparut vreuna din situatiile de mai jos? * schimbarea/modificarea tehnologiei/echipamentelor de munci/substan{elor © | sau preparatelor chimice utilizate b [= amenajarca locurilor de munca/posturilor de lucru; = producerea unui eveniment (mai putin accidente de traseu si accidente de circulajie care nu au legaturd cu postul de lucru evaluat); d[* _ omiterea unor riscuri la evaluare; ®__aparifia unor riscuri noi la locurile de munca: » |= _ uillizarca postulul de Iueru de etre un lucrator aparfinénd grupurilor sensibile la riscuri specifice; z[* __executarea unor lueriri speciale; h [® _ rezultatele supravegherii sandtijii impun revizuirea evaluarii riscurilor 3p [Daca sarispuns eu DA Ta cel potin una dintresituaiie de mai sus, «fost revizuita levaluarea riscurilor? 21 {in care din urmatoarele situatii a fost revizuita evaluarea riscurilor?: [= sehimbarea/modificarea tehnologiei/echipamentelor de munei/substantelor sau preparatelor chimice utilizate b |= ___amenajarea locurilor de munca/posturilor de lucrus « [= broducerea unui eveniment (mai purin accidente de traseu si abcidente de circulatie care mu au legdturd cu postul de lucru evaluat): = omiterea unor riscuri la evaluare, © {* _aparijia unor riscuri noi la Jocurile de munca + [> _lilaazea postului de lueru de e&tre un luerator aparfindnd grapurilor sensibile la riscuri specifice; 2 [* _executarea unor lucrari speciale; h [= _rezultalele supravegherii sAndtatii au impus revizuirea evaludrii riscurilor Notii privind centralizarea datelor: 1, Centralizarea datetor din Anexa 1 se va face indnd seama de rezultatele controalelor in IMM, astfel: raspunsul afirmativ al angajatorului va fi luat in considerare numai dacd este fn conformitate cu situayia reall, constataté tn timpul controlului in intreprindere; in caz contrar, se va considera NU. 2. Centralicarea rispunsurilor angajatoritor la intrebarea 18 din Anexa nr.t se va face in urma analizei szultatelor la sondajul realizat in randul lucratorilor, asifel 9 réspunsid afirmativ al angajatorului va fi tual in considlerare numai dacd este in conformitate cu majoritatea raspunsurilor lucratoritor la chestionarul din Anexa nr.2; in caz contrar, se va considera NU. Metodele/ghidurile de evaluare cel mai freevent utilizate: Nr. de IMM care au intémpinat dificultai in ceea ce priveste evaluarea riscu 24 [Cele mai freevente dificult intampinate de IMM in ceca ce priveste evaluarea riscurilor Nr_de luerSton care au participat la sondaj prin completarea Anexel nr.2 Ceringa Nr.lucratori care au raspuns DA| Nrlucratori care au raspuns NU (Aqi fost informat privind realizarea evaluarii riscurilor la postul de Iueru /locul de| munca unde va desftisurati activitatea? Pa [Afi participat [a evalvarca riscurilor la postul de Iuerw/ Tocul de munca unde val desfigurafi activitatea? 3 (A(i fost informat privind rezultatele evaluaiil riseurilor si masurile de prevenire 5 protectie stabilite la nivel de intreprindere si la nivelul postului de lucru /locului de| munca unde va desfigurati activitatea? Nr. de lucraton' care cunosc riscurile de la postul de lucru/ Tocul de munca unde igi ldesfasoara activitatea Nr. de lucrtor: care cunosc m&surile de prevenire gi prolecle slabilte pentru postul Ge lucrul locul de munca unde igi desfagoara activitatea 2*si3* Notd privind centralicarea datetor: | rspunsurile afirmative vor fi luate in considerare numai daca lucrdtorii demonstreazd, prin completarea punctelor 4 si 5, ed le sunt cunoscute riscurile si masurile de prevenire si protectie stabilite in urma evaluarii riscurilor la posturile de tucru/locurile de muned unde igi desfayoard activitatea: in caz contrar, se va considera NU.