Sunteți pe pagina 1din 7
a ‘GUVERNUL ROMANE ‘\Mnisrerut Dezvo.rénit oe {EGIONALE SI TURISMULUI Ne. B6053/ o.08 zoe oorhe HAR, cece Deca Oren narmadiar POR, Fae: 0230/218071 _Stent pnts cantar een ee ot ‘Jee CHCIN, Brac, rata lanentare FOR onwaai 7 ‘gona pet Severs Regen ate aren SAN, recor at Orn nr Raa rotors Aepana Sud Manan, SeaN OIA eta panna gests asa on apna peno DesolureReponalsSue en STETANEEE, Diecir, Dc iplementar FOR geste pntu Denko hyena ast Sana CHTanl, Oreo sect, Ores nponenare——~SCS*~*« TD me Operates ea kr eae Renal Node ara WAR, Drs, Dermat Oi ear SERA tru esvtare Regan Cr ee JUL eared aaa ‘genta peru Geretare Renal ueeeyiy “GaoreirwosTiNEsCy, Over aa Secpa censoar nat Comune pantry Tan ister beers Reporte Turon Centra AP OSTOL, Direct Gener i a Oren per estas Rena Su Mute aon pert Severe gon Ses ‘ont pentu besa Reyna Veet ‘aud CORR, Orel Gera ‘ice utr in er contract be hate chelate (DSoreiniormure CSprecomentini —_Ofupimripundoy CO Penrucamunicare rset Stimats Doarmn Director, ‘timate Domnule Director, In vederesfuidizar procesulut de revue a proiecttor tence de execute, Autoritatea de Haragement a identiiat 3 situa ce necesita reiementare rigiasss, cups cum urmens =" revizulrea proiectulul tennic de execinie ima me de lansaren procedure ache publica, fevizures prolectidu\ tec de execute ulterr rez contactull de ler, fevizurea protectull tehnic de execute Ta reziierea contractut de lucie st Inchelerea “unui act adltonal (a ‘contract de lucrir’ 7 contract de lucrirt supimentae. Jn acest sens, AAPOR emiteInstructiunes nr. 92 frivind unele masur pentru revizuirea Droiectelor tehrice de executle de cltre beneficial, precum #1 pentru rexiierea ontractelor de executie lucrarl din eadrul conractelor’ de finantare Inchelate. prin Programul Operational Regional Ya transmitem anexat text Instructuni emise de Autortaten de Management entra Programut Operational Regional Ih acest sere, Instrucciunes pubes pe pagina web ‘wo nfregi. '¥ rogim si. asguratiinfrmarea potentailorsoltantt de finagare asupra conginutlut prezentel instrosiai, inclusi pein publicarea’ pe pagina de internet a. Organism Intermedtar Ya stim a ciponile cuore iformati supimentare sole de clans custins cab PTL Decor Gen 2 Regic a — ans AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, INSTRUCTIUNEA NR. 92 Data: 31.08.2012 ‘vind in vedere numeroasele solicitari din partea beneficarlor pentru a modifica anumite parti din prolectele tehnice de execitie ‘elaborate pentru 3 fundamenta studiul de fezabitate si cererea de nantare; Deoarece Autoritatea de Management a rogramului Operational Regional luméreste si implementeze profecte care au asiurats sustenabilitatea si dUDE ce pericada de implementare a expirat: ‘Tindnd cont de prevederite Legit nr. 10/1695 privind calftatea Ta construct ‘cu madificril si completsriteulterioare; ‘in temeiul ar. 18 alin. (6) din captolul VI ,Dreptur sobtigatl ale AMPOR™ din Acordulcadru de delezare a atributilor prving. implementarea Programulul Operational Regional 2007'- 2013, versiunea'consolidats, pentru O! din cadrul ‘Agentilor pentru Dezvoltare Regional (ADR), Autoritatea de Management pentru POR ‘emite Instructiunea privind unele misuri pentru revizulrea prolectelor Tehnice de executle de eatre beneficiari, precum si pentru. reziierea contractelor de executie lucrari din cadrul contractelor de finantare Inchelate prin Programul Operational Regional, asrel: |. Revizuirea Proiectulul Tehnic tairte de lansarea procedurii de achizitie publics 1. Inainte de a lansa procedura de achiztle public, beneficiarii de fondurt nerambursabile pot, in baza unul' memoriu justificativ sintetic referitor la modificarile survenite semnat_ $1 de_ protectant, revizul proiectul tehnic de ‘executie, cu conditia notficiril prealabile a “AutoritAtii de Management a Programului Operational Regional ‘si numal éac& sunt indeplinite cumulativ urmétoarele candi: 42) Valoarea totala eligibité din bugetul projectulul nu se modifics, iar valoarea totali aferenti domeniulu "major de interventie nu se epageste; by Indicator de program mentionatt In cererea de finantare depush de beneficlar nu se modifica, ©) Obiectivele proiectului conform cereri de finantare nu se modified; 1) Inuit de reatzare imedtatd ain cererea de finantare nu se modICa ©) Condiile intiale din cererea de tnantare care au ficut obiectul procesului de evalua, selectie i contactare nu se modifica 2. (1) Proiectul tehnic revizut trebuie depus ta Organismul Intermedlar ‘nainte de lansarea in SEAP a procedurti de achiiie publica de lucréri; (2) Perioada de revizure a prolectelor thrice si perioada de executic a lucranlor nu va depls, de regula, durata de Implementare a contractulul de finantare sub sanctiunea aplicsrii clauzelor de reiliere cuprnse Tn contractul de finangare. In cazuri temeinic justticate, beneficari pot solicita pretungirea dduratet de implementare a contractulul’ de tinantare ca urmare a revizuirt Proiectelor tehnice. 3. Proiectul tehnic reviauit este supus evalubit de conformitate de eBtre (Organismal Intermediar In termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunertt proiectulu tehnic revizuit de cdtre beneficar, la sediul Organismulu Intermedia, ‘nt-un singur exemplar, impreuné cu nous Autorizate de Construire s1 Aviz ISC (daca e cazub, 4. (1) Dupd evaluarea de conformitate Organismul Intermediar ingtiinteazs beneficiarul dacd au fost respectate cerintele de conformitate, in scris, in termen e 5 rile (ucrStoare de la data finalizéri evalrii de conformitate, precum §1 Autoritati de Management clrela, ulterior ti va transmite 0 solcitare de act ditional la contractul de finangare (pe baza prolectulus tehnic revizut. #1 a ocumentelor prezentate de Organismul Intermediar) numal n cazul in care prin revizvitea proiectulul tehnic se mociticé bugetul, perioada de implementare a contractului conform alineatulu (2) si cererea de inanjare, In termen de maxim 15, Zilelucratoare de (a informarea AM) s1 beneficiarasupra finalizérilconformiti (2) Autortatea de Management analizesss, supune avizari sh semneaz8/ respinge actu aditional mentionat la ali.(1) in termen de maxim 15 zile lucratoare + pe baza notificari de conformitate transmis de Organismal intermediar gia altor ocumente retevante inclusiv Raportul de analzh a conformitatt PT etc); (8) Perioada de implementare a contractului de finantare Se va prelungi cu © duratS egald. cu perioada aferent& evaluSrii conformitatit si aprobarii actulut acitional mentionat la alineatul (1). 5. (1) In situata in care lista cu obiecte de investi cuprinsd tn capitolut 1V din Devizut General de investi al proiectulut se modifies prin adSugarea unor oblecte de investi noi, toate cheltuilile generate de realizarea acestora sunt considerate cheltuielt neeligibile si sunt supotate din bugetul beneficlarulul, Valoarea neeligibild va f inclusé in valoarea total a protectulu s va i madificats prin actuladitional mentionat la punctul 4; (2) Concigile de conformitate 31 ellgtltate mentionate la punctul | subpunctul 1, din prezenta instructiune se pAstreazi In mod corespunzitor pentru oblectele de investitii nou intraduse Tn capitolulV din Deviaul General de Investitit chiar dacd acestea sunt considerate cheltulltneeligiblle pentru beneficiars; (@) Bugetul proiectului moditicat va fi aprobat de cétre beneficiar conform prevederiior legale tn vigoare, acesta find obligat s& transmita la Organismut Intermediar hotardrea de consiliu local / consiliujudetean de aprobare a buzetului revit, MN. Revizuirea Profectului Tehnic ulterior rezilerii contractulul de oxceutie 6, Dacd beneficiarul decide 58 revzuiasc proiectul tehnic de executie dup ce a inceput executia luctrilor, ca urmare a imposibilitstit de a implementa Drolectul tehnic de execute, beneficiarul de fonduri din cadrul Programuls Operational Regional vor proceda astfel: 2) Va inceta contractul de executle lucrri conform clauzelor contractuale ‘existent intre Deneticiar, In calitate de achizitor #! executantul de lueréris b) Va intocmi un stadiu al lucrérilor executate si al lurSrilor rimase de ‘executat pe baza prolectulu tehnic de executie existent precum si staciul fizic al lucririlor executate, certifieat de dirgintele de santier; ) Proiectele tehnice de executie revizite dup inceperea lucririlor de ‘execute vor respecta condiile de conformitate prevdzute la punctul | subpunctul ‘in prezenta instrueyiune; 4) Valoarea totalé eligibild din bugetul prolectulul se determin astel: din valoarea elegibilé a contractului de Finanfare se deduce atat valoarea ellgibilé din cererile de rambursare decontate, cit si valoareecorectilor financiare aplicate. 7. a) Proiectul tehnic revizit trebule depus la Organismul Intermediar ‘nainte de lansarea in SEAP a not proceduri de achiite publics; (b) Perioada de revizuire a proiectelor thnice $1 perioada de executle @ lucrarilor nu va. depp, de regula, durata de implementare 2 contractulut de finantare sub sanctiunea aplicarit clauzelor de rezliere cuprinse in contractul de fmantare. In cazurl temeinic jusificate, beneficial pot solicta. prelungirea duratei de implementare a contractulul de finantare ‘ca urmare a revizuiri prolectelor tehnice. Perioada de revinuire a proiectelor tebnice si pericada de fexecutie a lucrarilor au va depési perioada de implementare a proiectulut sub sanctiunea aplicirii clauzelor de rezilere cuprins2 in contractul de finanare, 8. Dacd fat de Lurie rimase de executat,intocmite conform punctulul & Iit.b) din prezenta instructiune rezults cantitat noi care urmeaza a se executa, acestea vor fi introduse in listele de cantititireviuite ce vor face parte din noul Caiet de sarcini ce va fl scos la licitatle contorm legislaiet privind achziile publice. 9. (1) Dacd beneficlarul decide 88 introducé obiecte de investitit nol in cadrul Cap.IV al Devizulul General de Investti al proiectului pentru proiectele tehnice revizute dupa data inceperil executiel contractelor de luersri va ft abligat #3 urmeze procedura previzuté la punctul I, subpunctul § atin. (1)3). 10. (1) Organismete Intermediare sunt otligate si analizeze conformitatea proiectuluitehnic revizuit in termen de maxim 15 zile lucratoare de la depunerea acestora de catre beneficia la sediul Ol fntr-in singur exemplar, impreund cu ‘oud Autorizate de Construire st Avi ISC (dacd e cazul; (2) Rezultatul analizei de conformitate @ proiectului tehnic de executie se comunica in termen de 5 zie luerStoare beneficlariior si Autoritati de Management cBreia, ulterior ii va transmite o solicitare d> act’ aditional la contractul de finantare (pe baza proiectului tehnic revizut sl a documentelor prezentate de OrganismolIntermediar) numai tn eazul tn care prin revizirea proiectulul tehnic se ‘moditicd bugetul, perioada de implementare a contractului si cererea. de ‘inantar), in termen de maxim 15 zileluratoare de la informarea AM si beneficiar supra finalizri conformitagil PT; (3) Autoritatea de Management analizear3, supune avizirii si semneaz8/ respinge actuladitional mentionat la alin 1) in termen de maxim 15 zilelueratoare pe baza notficiri de conformitate transmise de OrganismutIntermediar si a sltor ocumente retevante (inclusv Raportul de analizi a conformitati PT etc); (4) Perioada de implementare a contractulsi de finantare se va prelungi cu © duratS egal cu perioada aferents evaludril conformitAt administrative, 2 ‘aprobirii actuluiaditional mentionat a alinestul (3) si a perigadel aferent& esfasurdri proceduri de atribuire a achzitieipublice. 11. Geneficiarul va notifica Autoritatea de Management a Programului Operational Regional asupra noului executant. de lucriri selectat, in termen de ‘maxim 15 zle lucrdtoare de la data incheieri noului contract de achizite publi 12, Beneficiarul va transmite cBtre Orsanismul_intermediar modificarea sraficului de activity cu nova procedura de achiztie publica in termen de maxim 15 alle lucrStoare de la data incheieriicontractuui de achiitie publica; Dac este necesar, Geneficiarul va solicta un act aditional de modificare a bugetulut din ccontractu de finantare conform devizulul din nou contract de (uerar. 13. Boneficiarul va trarsmite dosarul de schiaitie publick, in vederea cfectusril verticdnitproceduni de achiztie publcd cdtre Organismul Intermediar in termen de 30 de zie lucritoare de lz data incheleriicontractului de achizioie publica 14, in cazul tn care contractelor de lucriri realllate ce au fost decontate anterior in cererile de rambursare platite de dstoritatea de Management ti sau aplicat corecttfinanciare, valoarea estimata a lucrarilor ramase de executat se va calcula potrivit prevederilor punctulul Il, subpun:tu. 6 Ui. d). I, Revizuirea Protectului Tehnic far8 rerilierea contractulul de Iuer8r\ 3} Incheierea unut act aditional 1a contractul de lucréri / contract de lucrérh suplimentare 15, Pentru situatile tn care se constats c& sunt necesare lucrir| suplimentare pentru buna implementare a contractelor de finantare se va proceda astel a) Pentru situata in care ucrarite supimentare sunt rezultatulcalamitsilor naturale dovedite, descoperirlor arkeologice si/sau_a unor lucrae) ascunse care nu au putut fl previzute ca urmare 2 investigatilor tehnice ‘are au stat la baza proiectulu s care au fost Intreprinse in conformitate cu normativele in vigoare i care sunt acceptate de Autoritatea de Management, dup ce au fost, aplicate prevederite art. 122 tit. i) regocierea far publicarea prealabils a unui anunt de participare din {QUG ar. 34/2006 peneru inchelerea actuluiaditonal, se pot deconta din bugetulproiectulu dela captolul diverse st neprevizute; Pentru situatia in care tucrarile suplimentare nu se Incadreaza tn sitvagile mentionate la lita) si surt necorelari dintre Cererea. de finantare si partea desenatd sau partea desenatd si devizele pe lucrSr, ‘madificit ale solutilor tehnice ale proectelor tehnice de execute, sa alte cauze de naturd similar gi daca acestea sunt separabile de lucrarle Prevazute @ se execute Initial se ve organiza o noud procedural de atribuire a contractului de executle lucr&rl, cu exceptia procedurit prevazute la art. 122 din OUG nr. 34/2006, in condiile sila termenele ‘mentionate la punctul I, subpunctele 10-14 din prezenta instructiune. Lueririte suplimentare pentru care sa Tnchelat un contract nou de achiziie publicd sv pot devonta din aceeast Unie buyelard cu contract Ge achizite publicd lucriri inchetat inal, in imita Bugetulutalocat inital prin contractul de finantare, pentru respectiva tnie bugetaré In situatia In care lucrdrle suplimentare mentionate la lit.b) nu pot fi separate de lucrarile prevézute a se executa Iniial dar sunt necesare Pentru buna implementare a proiectelar se Incadreaza in categorie de Cheltulell eligible, acestea vor ff dacontate numai in baza nul act ditional la contractul de executie lueriri / contract. de lucrae) Suplimentare incheiat cu acordul UCYAP, in cazul aplicdrit procedur! previzute la art. 122 lit. i) din OUG nr. 34/2006 dups data Intrarl In igoare OUG nr. 52/2011 pentru modificarea OUG nr. 30/2006. privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizile public’, a contractelor de > concesiune de lucriri publice si a contractelor de concesiune de servilt aprobaté cu modifica prin Legea nr. 31/2012, Autoritatea de Management va avea dreptul de a aplica prevederle OUG ar. 66/2011 cu modificérile si completarile ulterioare. Lucrarie suplimentare pentru care sa incheiat un act aditional / contract de luerari suplimentare Potrivit prezentului alineat se pot deconta din bugetul protectulu de la Capitoll diverse si neprevézute, 16. (1) Prezenta instructiune intr In vigowre de data de 31 august 2012 2) La data inti in vigoare a pretentel Instruction) isi inceteszi aplicabilitates instructiinea AMPOR nr. 81 17, Prezenta instructine se duce la trdeplinire de cétre Organismele Intermediare ale AMPOR si se aduce la cunogtinfa beneficarlar de fonduri POR Tn seris prin grijaacestora, DIRECTOR GENERAL GABRIEL FRPTU >)