Sunteți pe pagina 1din 146

Desprc lerarhraBjsericers(J

Despre Ierarhia Bisericeea


bunAtatecu vederearperelece le-auven* lor
din slabiciunea omcneasci. Fiindci. cum
sDun Sc.iplurile, nineni nu e cural de in
rhaciune icf. Iov 14.4). Stiind acesteta8a
duin(e din Scripturile dunnezeietli. ierdhtrl
cere+ si se implinasca!i sn se darurasce
celor ce au trajt in chip cuvios sflntele ras
Dl a rri , modelandus e p e s i n e i n s u i i d i n
L u n i ta te s pt e im it ar ea l u i D u n n c z e u I'
cerend dnrile penLa alli ca harurr penru

dcDerrerEsr de faot aceiL'Ii'EntJ'nv


d e i p reD ui noeui ct Mar' l 6.l 6Icum

deei.inl$i;n
sc.jpt n, ni' g'iir .
cauniicarcEle']de*ote
-i:.a!o lmput$ snng{
ci caunii ce au fostintrcduli deDmuezq
mintea,in celedumnezere$t.
pr"cdlc frr-rhi.re mi:cdred ohmlri
!\.d d Trinelor. ls r alli sg
ierarhilor in cele ce le srivirFs.. ca Ini
ei dc Dumnezu.Caci.rl c? t.i tz ,

Torodati. cunoscind cn nemincinodele \ot. F Mure ma flei., 1e|jIf(Luc. 10.16).


i sci d u t e s e \ or unpli n i i n m o d \i 8 u r' l e
dta celor de IaF* Lr o dercoperireci Lcle
l8
se
cerulcde el, d u! a randuialadumnezeiasca.
vor dr neindoielniccelorce s au desivarsitin
Dar sa revenim Ia cele ce umeuA
vidla dumne,eiasca*. Crti ierarhul. care
rdlmicese dreplateadmnezelisca, n-ar cere litei rugicjuni.
ierarhulsintA
Duprrce a sdvtutiL-o.
niciodati implinirea uror iigaduinle clrc nu
sunratotDlacutelui Dumnezeu5i car nu se el pc cel adomit. apoil()li cei prezenli.
De ace! nu le
vor da i; chip dutnnezeiesc.
estedulce !i cinstit luluror celor
cere acesteapentru cei sdomrili lipsilj de cu Dunnezeu cel ce s-a desaivirtil in
cur4ie* nu numai pentru ca se va abatepnn
Iar dupa sarulare,i
dunrnezeiasca.
lceasta de la rreapLade Ulcuitor ti va in
to a rn a D este cel adormi t untdel r
.lrizni sa ri uoge cu mindric ceva din cele Aminletie ti ci la sfanta n:lttere din l
a l e i e rar hiei. nef iind n i l c a l d e i z v o ru l
n e z e u , de di nai nte* , pri n dum
Tainelor*, ci va fi $ deip.rtir de ruSaciunea Borez ie dinic$e celui ce sc inrodu
stenta.ruzind de la drerlta Scriprua li el in
desl!illire inr,iraim!lrlalire de sfinlul
de haina marenn
chip cuvenir:Ce.ell l'ill! prini!,pehtttl (d
bol--dupi dezbrdcarea
@ei ftu (lac.4,3). Deci, durmezeiescul m arinainE - al untdelemDuluiungeni.
ierarh cerecele iasaduirein chip dnmneze- lr \f;aiurl turulor. \e Loarni ul
iesc si iubite lui Dunuereu si cele ce 5e ror
pesle cel adormir. Atunci*. ungeteacu
daruiin mod sigur. Le cere araGndcele ale delem chemape cel iniliat (int.odusln I
depnndedis!lecelei buneiubirorului debine desdvtrtini)la sfinteleIuprc(nevoinP).
Dumnezeuti dimnd clor prezenli in chjp
acum,untdlemnultumat ata.apeceladol
ce se fac celor cuvioti.
rcvelatordaruriLe
ca s a nevoir in acele sfinle lupte ti
Astfel.ierarhriau$ puteriledespa4bare',
cJ LilcuiLonri dreprrtrld d umezeie$i, nu pen'
hr ca Drerntelerotadum
.hip'luliLor pbrrurilelornerr!,unJe*.ci penr'u
"s9
Lr Duhtrlr. izvor,rlTarnelor.ii milcr neer \prc
desDarrreJrudreDtrle
acelorrudecalidc Durn
Dupa ce icrarhul le a savertit
ne;u. Ceci: I!d;,. zrce,Irutiut \fiitu ( nr.!d
,rsua Lrupulin locascnstil cu alte
\.tt tcrd t\r&teE,6trtc\tt
tr.y t'1tiu L tell
C ;. i . drcl cel
ri rp u ri d erceeal i rrcapLa
fu .. ft,!/ . r , , r i ( lor 10 .l l l 1 ). S i c e l u i !ea mit a du! iD suflcl in Irup o viala iubnl
5i
io'r iunuat' inn desropetrile durnnezereiti DMnezeu, va fi cinstir dupi inpreuna
de.Are PreasfdnLul
Parinre.Ctrv.:rilulii spune:
cu suflerul cuvios sj in l pur care
Otn .. e t L ld t ' cpnnk jnr l d J li p tu t ti i ti .e ti r t. crare
n
c
v
o
rl
cu el pnr \fLnl el el udori . D e
y orre rct,te:leq" pe ynnti t toI ,le.tesatlt
dumne?eiascaii dd inrpreuna
tr.e ru fi (M ar . 16. 19) . A c e a s l a p e n tn rc d rc e l sdreprarea
.
lrupului rdsplllile !e\nice,cai
sutletul
i
s
poldvil
lui,
descope
si ror* ierehula\emenea
imPreunacu cl !i c i
ce'a
cahroril
iiritor parinteitificute lui. ca lilcuilor !i .1.flr
pt f lat h v i a t a r u v 'o 3 s . s a t r L o n r r a r a P t
br al lor. sl i primeas.d pe cei iuhnoii de
, .clor s
aLfa idduiala dumezc'J(3
Dumnezeu. iar pe cei necrcdinciosi sri i

100

r.",ieye mmOorura imlanilirilc de cele


::-m./crc5ti*. \ullcrului prin vcdeRdti prin
if,ln\.rLu rr r.etot sar;r';lte id rruPuluitrin
nI r ' r a nnnt r - o r coana.
l ," r,ti rmnezrL e'eut
pnn slmboahk pEf,sfinLe
,il|r|,ra on u LinLrcg*
oe
uLrnrnezerc
>r omndu L
inrl'rn;yru
Je
( lenr gr err nt er Ca
onn J.(i l x \l Jn lr lur t lr e
\ un{uf lr e
ca
i n:rru| | ei t ' ..t,rt r u r pnn
'nueE
de
Invrerc
varver Pine
{10
lariDvociirilesfiniilore* nu eingadul sa
nici r JinaI or
pnr rer PLr car e.
drL,m.cn{
fi e
luclJloar eI n cr c
\' ' D urel rlrl
e rrrLJunr nezeu
;i t,! \foJ\e* din I nt ele'ullor r s. un\ in r r r od
.ubh. C r. i n\Jtiindule pr in iniliennecom ui 3dilie'
;nare,runLr nllr in Sf t n13noasLrTr
sa
dullrnezerascil.
le
cu
drasosLe
sisavirsindu
iie ridicareprin siinreleIucrari ladeprinderca
si inrlliNcr dumn.zeias.a ii la ilunrinarea
;esilirsilode sprecnno)rinlacea m!i inaha

$11
Iarc. tj pruncii.caft nu inleleg inca* ccle
dunnezeietLi.se fac prna{i dc nattereadin
DuDmezeuti de inpanat;ea dumnezei.tsca
de pretrsl$(le slmborle pde celor ptolani,
precuinzic. m lucru lrednic de ras. dacl
ierarhiiii hvati.ele dumnezeie;Lipe cei ce
nu poLluzi ti prcdic.r\Iintcle radiF* celor
ce nu le in(elegt!iinca mai de rir, pentruci
a|l prcnunta penlru ei stintclc marurisiri.
Dd ncin{ele-qerea
lor de caFe cei ratacLlinu
rebuie sa ii ti. o piedica penlruprimirer lor,
cr s:i srirui in .hip evlavios !i cu iubjre i'n
c.liiuzileo lor \pre lunina. mtind ialA de
obieclillc trezenrar c, nu roare ccle duln
ne7.1e\trse circumscnu de cunorLinlanois1r..C i rcinul te d in. . l. ner ', , no\ ct rdc
r c noi au
eauzevredntcc de DUDlrezeu.n.cunoscul.
noui. drr$rure* dc treprelcmair'nallcde noi.
}lr rilrin dscunseii Lirntelorcelor m!i inalte.
rr!rd)ri ol cnunr aialolint elept ci
t ide inlelep
uunc t.ciroarci oblrtii du.rneze'erri.5i lc
spunesrlce\tea penlru cil le au idus U noj
drnrnezcietrjinqrri inv.ilalori, av,ndu-le in
a'ntnliredin Lr.drtjr velhe- Cici spd'. ceea

ce esreai adevdat.ct pruncii in dllrti in legei


sienrr. vor i!iunBela dcprindereastin1., li be.i
de ronri r :icirca ,ti lipsili de eli.perienla
oricdej vicli necurate-Ac.asta araod-o in
nrinre durmezcietlii noltri invilatori*. au
cugeti!!1;i primeascape prunci in acestsmnl
mod \i pannlii naturaliai prunculu' adussa
prcdca p ncul vreunui pedagogbun, inlro,
dur in cele dunrnezeielIi*.!i dupi. aceeasa
sr ea copilul sub el ca sub uD pir inle
duhovnicescti n.! al sfintei minruiri. Deci,
ierarhul ii cere acestuia,care martuliseltesa
creasci (sai'ra\e) cop'lulin vieluirasfanti.
sa rosreascelepadirile ti sllntele miflurisiri
ti nu. cum spun aceia.rAzand,ca \i cands d
introduce unul in locul altuia in cele dutn
.ezeie$i. Caci acestanici nu spune: eu fac
lepidarilc sau sfinrele martllisiri penrru
copil, ci: !runcul sc va lpida ti sevaunicu
el. adictr mrdurisesc sa convjng copilul si
ajungi la o minle (intelegere)sfenrl prin
invdllturile mcle.ca saselepedein intrgime
de potrivnici, s, marlLriseasca$i sa lucreze
mfturisirile dunnezeietri. Eeci tru e nimic
absurd in taptul ca pruncul e crescut slre
inaltimea dumnezeinsca,avand un povaFi
lor* 9i na; (priniror) sfanl, care ii sedelte
deprindereain cele dumnezeie$i!i-l pazeste
neispirir de cei polrilnici. Iar ierarhul i'.e
prMCUl pdrtar de sfintele simboale (Taine),
cacbf ier r c\ cur inelelr si nu aibaahavjet uir e
de.;L pe Led Lare privetE purured la cele
dum nezeie: li: il f acepf ia; de ele.vie( ur r e
inLarira in deprindrea sfanl, a acestora,
ini\ala* in chiBsitnr denat ( primiror)in chip
Acestc bunahi ale ierarhiei noasre ni
le au srtal, o! copile, vederile unilare De
ahe minli ntii vdzato&e au vizul nu numar
rcesLea.ci altele, cu mult mai luminoaselr
mai aseminatolre dlmnezeirii. ld pc line,
socolescca te vor luminafrunuseli mai lumr
noase :! mai dunnczeietri, tolosindu'Ie de
slr eosr aluclr enr al
lr eplcle\ pLr se. inur culul
in!ll:i. Plcda nri. deci. iubite. iji lu nrie ilu
nrniri nrii desiv;rti(e ti urla ochiLormer
irun se(i mri nrinunarcti mai unirare Caci
indrlznesc sd cred ca prin celc spuse vor
aprindesciinle'lelbcului dunDezeiescafl3le

l0l

Eti i L o l e

E p illo le

:[,j:i?i,j,ri
H::*T:i:iH
if
s:;.i:fi
it,t;'liii

nercias(i miipresu\ dc fiint:i, inchipuindun


panr!!c al iLriDunuezcu ntscind rrupcsre*
(. 1.P\. 109. 1)un D u n D e / c u p r o i e c 6r i in
ti
xs u n c uv rnrt om i r d i n l r - oi n j r n rdr e o m ( .t
P\ . {.1 r. li. pe Du h t r il l d c s c n uc ao s ultn r e
pomil.i d'n gurj (eL.Ps. 12,6) Er Drezjnti
nr\rerc.rFtrrluirca.ompterrindrtnul t;i Dunr.
ne7!dde DunrnezeunrrcriLor.aducrindui o
huda rruper\crls!{ in.hipuindu tepe rcencr
in nrod nurLr.rlsrtr in fonDi .tc ponri satrde
t l!nre slu de f lor ic e r p i r u n r d i n u l h \ i u ca
lilrn de npe* \au c! ni$c \rrjluciri tunrinors. produ.iito{e de rrze sru ca .itte liinLe
ch iptrri (r il. u| lo! r e a ] c i n r a t a l u rilr jr
f .tre. Dnnrnez e u c f t n r J r p r e \ u \ d
rrrnl ! l r r I n c c pfl \ e t L c F r n n r i t sI n r e L !r
h il e* Jle L, , LD! , r , n . z . u \ r u d a r u r r l c, r u
! r: i ri ri l L.s r u put er e 3s a uu n i r e rs r u i . o p u l
i.ru srr hr lr lr rea \ ! u p r o c c s i u n i l c sr u !e ! r !( lu,ner/. r'Jicii in Duruezeu
!r
Ditr
d eo scbir jleii unjl l e i l i n c h r p u itce Do n r
In rcn nflnrqJrr. sr. LleiJpr.nici in preai6nn ezeuom . nc t t es aui n I o m r am u t t r D txi t 'ia r e _ rere 3.rc de{rvr} ore ate Taineto.,
sf|nfi
lnr. I n lr nrinimJ l e . i F t r n L ey p r e L r (.!r I
rrrrrJronJ notLn\!u r
legn.. nu i.
inrh tuc J ; nFodor h Lt e n r c r r ) U\ a u I n Jn I(
'rudrlic,
rc{'nde tr snrhoalele'pou.ivire
tuiDumezeu
b lrb rre \i linliluic i n \ n r m t . i n D i c s ed e cr vcdcmI' pc nror\lintii iDseri.aducindu_d.
f t inri ri ir lde\ .t of l l e c r i n L ro o p e r : i t t e
u t.r : p r in lh jcih tr i' in ch ip tsin ic cete dumy rtr.Trnr. r cfre unm c t r c rf i L u i f \ r u i l e t zt
n e ze r c\' i 5 i p e Ir su c In su !r it vdem
pe.!' {iu pe.nrc sru |1elronuri\ru it u3|ll tr
In!,r1,nr .nede\prcDumnezeuin plr tEle si
u \Ftrr rr nrif c nn t r e ! , 1 I L e
e ceto;
tr e d r n d u n e T r r n e le lu L r b L o d rate
! r h j n d ! r xr .
rrr. n ,l ,rs e\ r, , J d4 f l r i n J\ r h \ r r r e d c h c!,e donrnczeie;(iprln chrpul cetorde p m.asa..
u f, r rc !. r r nurexs f u n c d e c p r er u r i i t c .in
Lrc' secovcneasd se pislrcze neindnated
rf ls rrnl e .J r riinr rn r e l cd e r o r b t u t d e sp r c !e r ln u ll, n u n u n r JrSfin r e leSfin li l or.ci si
I tirerl l c' der au. de i p r c b t e s r e i r e t ed.c sDr e in \i\ \ In l.,o n r u lut.r r u e c' r c in r a et.l i ri mi
t i ' lnI|l ed c nr dlr ct il u n ! i i n d r r e , c r ed*e. sb r e n e r n ,l,ir t' r i !r im p r r tir u . \r fie l umi nara
n err,p l i nir eaf i: ad u i n l e t o r .d e s D r et u0r ,r p o r n yire i d !' .u n o \r in te led u n m ezei e$iti;
r u : ,rJnl i i
, J r n rz . . , c . d e , t r e c J r c \e pitrler nepil0m oar. ! sulletului' satie ridi, tu.{ fJ ounr nez c u . u
r n e l l i l . oc u b r r h JtU .n li ld ( e le \im p le,.r.r r o r l.iu n r r ice
de chi pu(
e
J
r e e rxnu c r \ i nedr c p t r t l e a sp. tl i \ r e u n i i,.i
r lo r d u r n n e zcr e lr
r
rar
a l ui sN
F im ir o are
p en l n r\a l! rf e3 lor ( . I F a c .I l . l 9 ) : d e sDr c lie !indccartrir ri trrceFrin unirateadenaloril
\prc cclerroLdumnezer
slr rul .e s a iac uri n c e r p e n t r u! ' . l c n i i ir
ctti pnn chipurilesim,
r r r i.r.rr lur A hab ( c i . I R e c . l t . l r l
hohcelrcuirire Jnlcrior.Caci acesEasDica
:
t l c \ trLL .J nt { o dc(lr i E o { rper n r , rc c rL n r-ptS)
< 1 r i n iye tcr d e le in r u d ite ti lr a r i p c cei .e,
r L n r r \ t r ! r de \ t r e i n J r r / n c J t rn ( ntr u inlelegind liri icoperjinrinre,in mod cla,r
r r vit.r u r i d e \p r c Du n r n e ze utScri pLrn)..
r o rL ee rl e l! lre \ f inl i r e t o r n r ec o n p u " c * y
r r .rrr. c eei(tr\
r c o n ! . .( h i p r r j i m f i r l i L cr te producin er inrrli Lrnchip orrecarecapabil
sri i .L,nducl \pre inlelegerer* minLtnatei
r e r. r unrr (t r neinr f . t r l i r c( h. r f o n t j ! u r . , rc) l
n r u ttrtr
mre J t c . elor f i r J t , , n n i r t t r F \ r r eJe r r r a ld u n ( r s( r ip r u r ii) .
inrp .l ri ror or ir c liea ! c u n s ii n l . i n t r u t to r
o r e r .f porc r o ! c de . c i n r ! i . t c - . r rE j s r Dc
r ' r a tL 'pl i nc . de
$l
r rini ! i u n n r e z c r . i l!ir p l i;e
o c rru rr rlmr nii r.u n o r l i n l e i d c D u m n ezctrC;t . r \ i no s o c o r i Dl r l l i i r i t e r r c { o r
$r ;nsisi.rcntirlu|ru \i llcrareain ea e
. on ' p uzr l'rc r. hipur i l o n n a r en r r r p . e \ u \{tc arrlitrcr
lntr.rEl r celor
n ort r p(,i c . t r s pr e . e im ( l l i . r o c u n o \ r i n tti Dunlnezeu,
precur!r
zice

;'j::t:.[.
*fr,;

sl
Pirel* ti r.litrner adcvfatiL.De lceea.reolo
In
pe
trneLe
: r. r., ori i s.ri tr'fi i ) l e pf\r{
Cu drepnre.dcci-. liudrli decllrc Scri!
r,4d forn!rrccl i i l i i *!i d,rP i l e rl Ll rr ri 'rfr
trr
unrre
nci
nL'n3re
turJLrc
L,
l dn i nl .l etc Lunexhun,i 5i nrri prc $' s de
\r l e
.,Lr{Lr
,.
In
i nl .l efc rune.i ni i trti nd-o c a n$rr Lri ni cl i
:i nri j l .{i to! i rr F. Jl rere
de-r'i
r\i
'nrrc:
\i nr l uu!
itrhindsffl.tr lur hnutLtri.rxr mri inninlc de
.hr;
'rc
'Lr!.nrl
nnre{
rl
re.n
h-!i
l
e.ri
rrr.
, 1,,tr'r l c ':,d dLr
'l i n uceisrxoferind.r sl!\ inrlr hlLnr llre celor
i i nl rrcl i l . ne!i zure.dupn.unrl t-i rucugehL c. o dorerc di n nel oi r e.! buni de ea
r.i . P il d. 9.1.,1)D e.i i ' \el epc i rnc adunr
i l i nrcl or S .rrP Lrrr| '. l '"trr\c'(
.Luro'Lr
ncrei3seiinibiel. hrunr indoita:lnceatse $i
rf,nt 1,tr i n:er.$r)-! \rfcLel or'C t.rroL(''
\rintul ,leipre torle ce rlru rfl ralr c!rPn'roc durah i l i tL h c ea l rc hi di i ' l i c urgl l os tc :tl
ol eri i i proc uridLnp3harbuni l 4i l eei prov i
o puterededc\i !l .i rte
srnrpl i i *-.r
nr o 1rtufl e
l J rc
r l i eti i . D c.i LrebLIicre l i noi .i n 1o.de r l c drntL! Le P !hrrul . i i i n,l rol und" !i
l J r.r
rirndi cr norodulobi;nriL si vcnin irr mod ,l e\.hL \. eqr. \,mhol rl fro\ rdenl c i
l i \3 D Ul c ilcerul ii lira \irtil* vcflind pesteLoateI'
i l rn!r* i uri nLer\fi n!el orsi mbocl e
n.f,n{rnn. o(lirir cc $nt rodun 'ii fonne alc .rD ri n z i t,ruR r l uturor. P e l l nl i l ac eea.
indreprindu-scspretoaLe,;imincin
i rJ i Lufll 'tr,hn,nczcre:Lr
ri !hrf dr Jr.'lrF.tl . Llcoarerc
nne insa\i ti in i.lenritaternemrlcaLi:sau
,rJeri l or n.!r.,rr. t
P n\u\ dc rrre'nJr
nr'unre(u\ ranrnneroLodarilcL! desrvitti.e ti,(3Laliri
C .tri Ll ( l i ..r. nu n'rr'rrrl uD rrnrLe
iesircde sinc.p3hamlrnr:ine li el srllomic
l e fi i nti * ti ce1.i ntel rgi bi l ier j mpl u.el c
c l l ttc l c t,,tured]i ' t
. mJ rs rrune
!l nes ol l l 5e
lunrnclcre!lisrrxt.l dilerenli e in snnhoale
rr
d.nL(l
Lctr m:n(dl e
:a/rri i el r' ,,r;' \r i n
l i !dri rc.cunrre \punt deptl d.tl urD unxrrzeu trr
r rLbrtrt,rLetr FJ hrrLl(c t.P i l ,i ' ).1 6l (x
(ul
i
rrtel
e
l
oe
de
prcsus
dc
fi
i
nl
i
nraL
tr
ri L
rJ hc t uurror.c l i r.e s c adundl n c hi pdunr
,i rel rcrhrl e rl e l ur D unroczcu.rzi LL'xre nezei c slca c eh dunnl ez ei c $i
v .dn c a C c l c e
durrr
c
r.l . D ;uL 4.11).cr.si or{l i nelde.hrP
. CrLrz.toruI c\ isrenlci rl buneiexrsLenle
it
i nrel i si hi l,(i
i nr rcel .ri r pro!i dentrd.s i \i ni tl :i i es el a Lorte
rczci c\cl l . i n-seri l or
l
i
drLe
!i
ri mp;nl .l eE i l onse(l rscrrui n l ornrevl nrte i n rorLe*
Loate::ii !-ri \i c i es rci rr
ti
.Lrpri
ndt
)r
! d. nrol tel cl un i i i n chrP nnarzri rorrc.
Sin. pfln depairrea'tL'lurorlr nu e nrou( rn
rl
rfel
.i rr'l ai rchrl al to.ul ui Itebui ci nl el e\
n,nrc ori nni nri ric i c ri d' ex t(rc os )dm tonte.
pre
cel
D
u
D "nrrrezc'r
fi l rl e stu\ Ll .sP re
l ri ndA rel x |l i n S rnel a fc l ri c tem !i s rdd* ri
\u\ !l ! i Itr'l cscreti rl l ttl fi n'] se sP une rin)ln:r'](l s; liin{i ndrure3in acelali si la icl
,i f\prc nr(D i rl c \!d cu!i nrel eIui i nte!ej
si n.ic\nld nrexle.un in uirri dc Siner. nici
t Ll .:i .i .,l rtel .i nd f \pu' de\P rc,f!er, $i
iln SciLrnulsiu si Depirnsindstirujrea in
rl
rl
cl
!.'!rr+
.Ll tl .lI i rtel ei .i nd e\prrnri
l i (u-'ul\ru nc ,nri c !r.D J t i i i n,r.eJ ' ra!e rnr
ci
nd
exFfl
nri
i
!l
rl
el
fi n,l c\Fri r)i e\tsrcntr.
l urr.i nI | -,tcec l Lhrrn.!i i nl fl i nl ndpurutrl c
prc_
!l
l
el
e.
e\D
ri
mi
v
rl
l
l
nl
.:nd
i rrD nna$rer
Jr !f.tr d(' J !rr-!rc .5r i ndtpti ndu s e s P re
.unr liiripl.geru scesrorr*y Ielulcunoriterir Lo.rr..rJ nri n. i ,' 5rnc . !' \ran' l putureri '
l (trc ,l coscl nt.
nri!.indu-$e.niei nu \tr,.ntlr nu se nu;ca ct
5i nu rrcbu'
r! l c !rrboul e.ci c\fl i .rre potfi \i l crtrztkrr rrri r r z i rc c j nerr. av i nd l u.rl dl e frov r
in
\nu fureri l orrrtr l rcfl el .r' rl e,1L
rl c ;n tc ^c !eFrrl r )r P ebe\erc nl r.
errsr.'nl cLor
"rr
LULorl etrrorotrfl r
\rtr dcmnrri l rl ot,
rl . Luor l o.merevcl rl orrc fFr',deftr.i n Inotl L!ni rurul
(l
i
rrroLo
de rrrc .
n presLr\
d,nr.S i . cJ si l nr l rccenri n cfi sLol l
j
:l
sP
r!'cer
,l !' !.l e fu\. rre
rreurdrel l i m
.(1.dcxefl (trtr.,p!{c nrrr i nr!,rede vo'" fl

li':u,
* iru:in,i:""1".,Hffi

*$ffi

ii Iii!'Iii'j[]:'";l;l;,i:"X".,::,'dT

166

\.1\|l n cm c.l l o r L l h l i r n r d .si i \ r !l ci \r .. Pt


.( r h rtr n r tr ,l i i n r i d u i fl Lni e d .r i !xr l tr .;1 tr
"n
Drr cJrc e hrrnx Lrreli .ue ceali'hrdrl
t.l i n r n dn .vo t! to r \t v,n d ..i r r d sl t!b r .,u n e r
tn djrurle Srfrofl
Ciei .,t!rcJ runt 1ittrl.lLe
p tr /r i i dfr r l s l D r l !.r i n L l - r si
, i i n l l !r ctr { i
' r {i, \. r.in!ior(^ !i LltifuLn,lo1.'lor o irunar (l en\rrrr(l ei Lrl .l (t.,un.rc er trrrrrj
.\l
,\r
l l . rtJ Lrrt* \.,c ures ..! e nrrl l oi trl
d e l .r \l e l .
r r ( , r d u r .i n d u l r \r i i fr
'rmlLrc
rd!rrtl :l l i i i ' rl c l egi toar.tl
,.r,l i n cd e s.\r r ) tr e - r rfr o .o r i n ,l ! l ! b u cu r i r Ltc\riri r\rn, V
te !r'

,l ur-, bj l ctnD
. .!rc c el ei l uttnez qetL'

t67

dt t.l.hw

indhe \i I tptni1ltr.r./.lotr

lc$iIunr(r!l

rrcnea sunr.clr L!r.ta.) nu erau invinirc cu ccrul


.uPnnzaror
(o i) din eL !r.c.ti,e apmore re innei.tt . A
Nilugar nt,,rp., dcotr..c zuJtuer n r derenirtrin
in n u h f t i n r e n d l d e l l d .o rc)d cl a r|s.r r ir pA laLocll
d. unde \a dar scnDul, l,ind zc.e Jc ln rdsriL !i
dotrarFr.zccc
p,ini la ulri'nu/apur Dc a!ociti ]nmx tr
.dvinruruLs a hb$L $ ai!r. pcn6u., polul iasu!i iN
Prcunarusrsele si! Itcurinconruularcland Fre\u\
dc lift in inte.vduli l.l dc orcisadnu'hb \orele
D. aWI tot o.esttimp Snutasc inlcLc8c
obriiutr
jntoarlc arcrc nn).lri contde.
tolutnd dupi atau disrant. dc tinp KclrxJi por4ii
Accs.r rc rrri ltincanei x lV !
!inlides
in cdjlr lui simrh !i in cMea llar ',t.r//.,
Pdnlpotne".h,
Sou - soa.el. pe dtu'nut tui Mir.dea mudi I
s o d r e l u i l r r c ci n ci i n to n rrcn r u r.ulul din\fr .
mnzi.orprc. adi.i dc la NhinocliulJ. pnnrvarl tinj
la $l*rtiuLJ. vd ticoborirea sprenriazino+rcd.lx
{rlnrliu pitu lrc.hnbcliul de ro!trr !irobodrca dc h
hna2M \u de Larc$ cchiroctr0$rcsolq'liulde iei
ur.uSulsrc nnazti iFrc.chsNtilri i
fl dc li rl
'rAi
d rmr ca.
cel contd intdtului o(
Deci h,iicind
rnt.rer dc drc.trc jncbcni, a indicrnli!.r.er cunos
.ur| r obrtnunaa soarclui.la cc.a.. !pu.e Ptimel.
.r
fdr rci.r. rr le inlelegena\acl] st nEsupuncnr
s{de a lon tn zu. rcea laad rsanruluiinprimi nnnc
aBshaului..And nu 3ve!msurq de.i id du Fd. eLnu
Pdrerreveni,Denrruci nu inpLini\enn$de! dinut
inrn.re.pr .clr:165dezile!inrinparruMo{impui.Dc.i
s d e n i t r i t u l 0 o r,d .L l l i i (d e cru p a nr l!lGulin
lie i lecx rasinrullui,adicillr prihr pde aBrbL{ullr,
r-.ln(:uJin er nilc6ca inriEna, idicannplnrd FcnoadJ
un0isi$ in.lrd l0 oE ftlenindrrin inrGr$E 13lo.ul
undecn cirnds rd! \.mul. rjmfhnn. usr vo$i pin
pesuNnc*, m pru)r pMe $ JN$rarcr a ac|bc.ului.
fcc.tr trx{cdc incin.il, Frin dcipnnderc3
! ce3 .c a
nunn in mo{irdlti.:cici nud.u turin$ { neeliratj
n pde!aerna r Acrttctrhr.oddr.c sa dc\pqn deer.
dc.l p rndc dulul prccun\ r stus
Se ror.ics. i, ..f.!ril, lra./.). Id lor de: in
L. r.t bdtores . lin aninnnk intr.itului) Irnn.
Pcnr nunescsormleMiLr3.Decrinindercazilcl inchi.
na'chu o iocorc!trinhm Mri lr ser.! pelansrresra
s a lisardc Ll oraa5a*aptndlioB
t h inrunenLultare
J norx Fc{e roLn.nr4rul. in vrenrcarr$i8nin Donmulur.dc cm Yorbqr P&inkle
r,, fl"lir?dL. Poarcvorbc$cdc Hcliopoiedin Egipli
cl.iexi\rr incain vrenE! acecaacolo.
L nod ninunat lpatudorol). Crcr spun ci ou f
preduccrilrlclcclrp!r. decirpnn aconenred
sodeluide
ti idldti z.ar,z Norcud ai.i n'lula raincidesdis
dc EvuShclicrulL!.3 Ca.i nim.ni n a isiorisirraina
modulurti a minunii.dcciir.u.uiel. CA|i dunnezeies
cll Lu.r rpundd cl de lr ora a laFr s r produs
inluncn. prin rrtrceaDomnului,somlc cclipstndtr-\e.
rol, r3uisdoilFenuu c s a lumn accsti ccliFsd,lunl
ioindu.k in r l+r zi, decineexistudo iNilnft inke
soac !i iuni Aproapeloti .xe-leliidemai|ariu,riind

muh rinrt dupi acuci,nu lugrd rl $rftle r'(!!)i ji a


opnr uele Bi oE ni l noua:aici s a indicarV 0n
n'odninunmrlcc ip$i caci,zicc.dc la iisirir ifdod
l.l Gaci nu crr utr hp d conjunrliei).! ltur o luErc
dex\uprr\ouelui I a tnuhr inapoi\pd r:\$nr dirctri
soljr. Dr r.cr a v.nir lunr !i s r liezd in loctrllui
acopcrindu
I pini cc r venn io4oi discul iui. Decr
rebur. d!c, r li los o rclpsl or,Mu*i. din reer$
pan. si\r prud0.ryer|p\!$ di\rMtioci. dc pildil.ird
ludr re.e l]nn ruNul ci dc nrh \oarc,si $ dnrc d. lr
ri\nt prima0de r dh.ulur ialar. ccrr:lsllrircibi,crD
rt, inccp0rsl lle ropnlr: de.ide r.olo. din panc! dc
ia\Nr ir .idccpcsr sedescopc r edi s .ul $l d,l unnk c .i }d
+re npu: !i dew)tennd nrinrunlnc r soarclui.Frin
pari\rca |1 !rcc.rcapc{c \oe. dr\copennduim ltri
tne. rdi.l.e! dc lu rtsirir Or in riinp0lFatnniihiJr
ru{odrcnn rai'rdlplxr alr ri{linrFodv,r Cjrivcnind
runr dc r ri\r'r. ! x.rNnr \.i.!.lo !i r x*trn\ inreg
diicul h'i; xpo,n rmu recurspreanus.is airno6lra5i
sprc risirn $i r dcztolil pnmr prne de ctr. apusa
di\(ulu \ol4.ris
3 nri$!r inipor,!c dianctulcontu
al soarclL'i.
sltrerisrir; de.i nu s a ft ur acoFrrca 5r
{r.s.op.nrcrdLnalecatipdc A anrutrr$rlceon.cruni.
carurcrin.in akrispieardcMc x cn'hp 14nt,I lu, in
r tci!Olinrpi i. dc eclf\r a..aix. \punind r:i.r \ n
pbdtrr.onh ohi.en tri:dsn nde\crismodu .i D$Si
ArncmuLnonru in a cinc.r pdc n Ck,r)qitiil.' li
Euschr all$' Pdhfilc ponenir in rcelcatica s!rijnddc

Epi't.l,r VIIt
ll
,.,,otl

A.ci ocn,ofilen monal.cumslrune


ri

ltlrlr.4. r nunrcrup. norhr r.fupeutLCcitndnepft\


bncnLllu ! FvoldnJtr \r .r a nrinrn l! po.ii,rti pc
r:trBlr dnrc ntudosi. r tugirir tc .cl !c * forinr
ln\ ind0 l. itr|t preibirerI rxlunld I s a a$zd ir loflrl
l!r rapc!brcr biruru.i\irpri \irtc NoLeuiidecilirelcLc
a.cncicrru y in rcner acr{a.o.cr.u dlet,.arcacc O.
\tcn--ntuDtnntlil, b\ndind rJir lui nerulenni !i nu
dvlr!ia Jumnezcirs.iti f rh &rasrrriri.ind pcfr ooJn
$i rtued(it ae:uiu) o dan ti co lir'srr.Adicii!ru0.i
!ind SritrLrlc zir ci Els a icvolol inpoki!rlLi Lrun
nczcu!r s r intorsde ld i!ta oi. Darlriintc. zi.e, il rrxri
peel ajLrrtn atan bl.ndclcitirpoi \uferi.d!@urdc lr
D.orDi, Norcdz|.lMaierrdeof bit in inrirae!
Itri Dunrne^u pcnrd blilnd.(.r ptnru .JF $ nuner
Ir bir edd.sfufi ldbncados l a!i i ns em ni i i l br ti
ddon rinnneu Nu accsralcsdcludc.lhltriDu'nnr.eu
(&oripit@) \a cond(.. fl mljudccalde DunnczeLxj)r
Dar ce (t-a Jncrt) p. firi"tele dunm..ietc
Noene pe Drvid pfuinRdumdozeie\.pentu Hriios
Ci(izice dunrnczeiescul
Pavcl:Ch.ndt ht Erd!h.1")
12 ut. t J.tudnn4 n.t intnt. in virt.le rtt4ntri
l.slte Fitlkt|,nittut dtn &inri"!a lri t)t\ id drp.i hup
(Runr l,l l) Decicu drcprircc numirDa!id FrridreJ

ntrnnL
rusi.rLn.frrriL)r.Ll.savirrnn (nporrlcior\
rlxdq) rdl!'\i\irJ'rc nirihk d. ru! n. vlalrlr.r('rre
|qrtru !urrLftr tr inpinirnft

deosindi[ df ddtrllbl

d$r,lqi \i dNri\nrr
llr p'in lairldydJno.)
(,,(vr?.
$\,ncm oc oc rr r /,'rrl
ln ndprl nnor :ik ,"kL E.xu uneLl.zitc nt
iNlurtunlr lr trrori.
tr .rt tr numcru\a{tr. 1t}cpidql
Ir.trtrruicz'l! crlurcsclciri nodrr:flirulr.!i.clc in.[.

.nNa {- cJr.(or1 *tr dohindN $ fiu. ir ilrclc cnu


v\rlr in nril rof i rittrhlir. rn.ch nr.n scfM..tlrr
un mnrr!. rr!x.c pnr..r v.!clii l llapid!) plhli!r. s1
nu cn qlr \! q nod. dr'liu.du \c \jvi'Iscrtrij
'o.h
\I)lrrrolc SiJrdf. plh i{ in lir.r. zi ti Ei .e lclcaL
in!.rrr !i vctl.ru \f..fu.. clc tr t)cnc.cru in ospctc
ncirkl.rc in $utr re dr di d!.,e\ec fll,opid'i) l_a
Roolai.n' tri{1ilJ. zr r.$h ( llopidq) . sar.noaic
+Rr.tri in .rn{.r n):o.n zc kf 1... 0k bnc zn I de
Ddnllor .um ulc DcnDnl in s.;Lct"rDttrt fitt lc I
n l , h , i t t l t l , t , t \cth r
|irl, nrpzri Adrl finr \r dlri lirll prDzc.li
l)c ifrr.i
iuhtrrnid. Drilncz.u fhtrlc si da&riAcr
orLi v'1t! t! cci rl.lli \l rl r &nga ll rlnoarrcfr
rdcvt!lui l)':cr.,lr n!hr li rer(!: .ri!i 0ni \fun dm
ncrnvilliriri !.ntrrrul. lLnoli'jdu.\.de \ptr$ Ai{qoltr
ru. frc znc P1 ttrrl {{r
llt|i t,ntu lt t dt\u
\/irr,.,(,r.lr
/ l T n .r.L tl ):
ci n n i 'rl elr s\e$r lcclor
\\Ac. [na l mir xlc\ Llin\fu\.t. ranrrdre CAri nu
,n4 drnLr . h'n.vcniri o.olnr. dufir inr:j3 i I doua
n i u t r . . . n r L l r cl cci rv!ta scl ro L ri \re srtor otL.r s.i|e
\r.uf!1. l'r'ijil rj rrclJ r.nrcrli d.ontrlridrro r\c0nde
,\.rnr. Ju.lcrard0$ tt rnc ir{!i
ci.i c vjdn .i
slnrtiluriovit!.ri lr ic,l.!rotcri $ *r.i.ctar.e vin tr
ri tnt \tfu, tlt\i in,nr | |
\rr,rn,. !0 inlctc\.r
't.\1d
,\r fili i,Iitlx!trJ Vcrhiulur
!i NoutuiTe!rrnc .
t in'.!.dob4nnit i a.ca | 1.tunt) N.rer.i.i rraditia
"
Jp',\1oi.a i |rrdrrrooln.
c t)!rltuodidnlf dc rorF1.
h afara tulbuniii I'lnEuta Nrdiyr rxl ncirui!
.on ,r&.u
\ui t, d/rr, ,r/rrrrrlr. Fenh .i nri
\ rn r n u D , t k \ l m u l r.rl trrd \i i lj n rE tu n .r nNr c!.nir inu
rtu r il,trr LuLhu(nL.
ncdr.j \. intrcrupcr$nrdul
S. mBo lui Dunr,?! -.u pnnih
lutpu ro:.
g.rul r{. o nri!.ar. dr tur in los in stitulir r lcruhri
inlocdr Ac.\ir rnc. Jc r.c.r\c zn. !iriconruma
N.nuhdmli cu .hip aoE".r. l.'orcazrr
rN inlcrn

3dira dlavolul.rtrnr li s parc Mmi.h.iln ,siNlcsaii


0nilor,rir! iipruircxriuldidin $tuncrc. inrurtr dtnl
lNinnoiin!claLonr lui.r r .ir nm l ge!r ec oor i nuuti r er
r! Furc,!din noiimnorriv3noisrii.rLi. ddr nu ne ur
\qune.n ar !v.apdr r r cr h|ob v !noas r a.pc ntu.r ne
.n. aproapc
rjurrtrl lui Dun)cru,.rft ne|pnjinti..Inr
Da"dn-b nana Gd).e bufi l)hepa nc8iaihnritr
-{itni^ rrArd dra nina lui Cae
sn nu on.dtuias.d) u4i (uanEni) Adica sA il
rjlnienesi: Donrul vorf$r dc caP
Btni Ii dp oanrcniitbitoi. Obscn, .i !i Donnul
dc.l.trJpe i.gerihuni !id.odnenr iubilori.

Episkna A

,^ Accn Slflr Tir e$eu urenical Apo(ol ului..se


r p!! i, 0pinop al cDrci. cun $une Et,lrr/i, dunr
nezeFs.ulurPavcl$nsr ra,p 7it
In T.olonid iinboli.n. Atnra& dupnndelr,r/lirl
\,,rrr(i a nrarcltriDionisie.

, tridf,y.. tufom$rd,nopipqoogo').r,,rr!,./.
1.lo,1qdldoeat (ai qrDdleiu ccriin hinrxlui

drn lucraEa pictonlur r@. luind scanralr rdevar.


2ugrlvd\. rrdncl.. lar ptrinli ai intelepciuniin.g'i!re
nunr.lrcpc pr0uru.l
ctci riindul.
oetul, v
.unoaqt tu pniuli.
vt|\ trrtutb t! vnrtulie in \$ de ni I \t't| irrtri rt
.rlf 1..il vo[.iri(i,il vomadnrna.
von l] uiiriti Nob?,
dcrnoi la Slilnlxli irrchinatu
TFinc afimuca /f,rful
\ i+t t ntit \r ittn iri\\t ti tat k,/trSt.tinqii.i.i
$
adi p'in areria !i dc o tiiryineatinronadainMdnd in
'frcrna c. ri in Eri aSasputu
!iGngoric laloput tr
pn.'J ueF dcsprcfjtrl ii i. I douadcsprcP--c Dr
norca, )r \FA!: frru.r rnrnr.rr s/). !t'dra:pMc !i
a.&R dcspr Sltn!TEinrc
Ca.i cek Anafudt. Atti.t dbinch+s! snnbotjre
Lr LU\biul, r ' r ondr l!r e in lo c dcdr r l nol l r t;) . r r
inFlc\r l ui ia,4,,.,.e dcdu.ed'n !c n\ r t r u\ j nr utul
ltn ?itt.e ol lui Dunn?eu. na\.And htr.y..
Di, piirtccclclui ljunrnczcusc rtlalJ h Dtr tiArlE
itlLtnt?dc nr.nlii. (P\. l0!.3). larcu\enlul in aersc
RLrr lr alrrtl rrr k.' , nrtkors( tPs ,1,r.t) Su
D. ruh ti.io.rL lot N.tcxzAtt!.t,)"t it t. itt'
nre3 respnir; (\!ndo) se rcba t^: gi tr dtttrt tsi.
/!,.!c.r.c arrlJ trrLr;rar.xvu!rldi:ricj da..
/hr{,./i
Lhrl,\i,rr rr.
t1,r11i)xuti h1i iPs.]]-6) Irsinul.la
dr . tn. h nn ltnil tl a1.t8) Infonnl dc ptdu
Dtr ddnr. NorcJTicutudrvoltrlanrn.i porDcni
rru dufachiprlplmrelofscrcliri h I,r,x, rl.tli (Aruc.
imtrndcriccl irr Jin rlir!. f0 rrE riri il nun'c\rc l,7J Din rtdicina e
|citu snusn:Ca o ddt.lnd Te ai
idi0.. rLl'ri !'oa!.i lira fund. 1ir rI ifdtr I lic
'J'
r idicarFiulMcu
.
kt ls 5l l) Pr i os pus r v: ai dl or i i i
nlpnigilndui pccrifr r{trll. dccl seinljmtLi trdon od'.sLilac.b trr ls 17.6) s. i.let.se llrisos. nl cirui
.a ! rrnrcir oriDliin4ids inrnRunilmr,|ori cu.t in
rod nrtrunoi r umplur Fimanrul !i fclc r\enrcnca.
'r
.;urctrci
ahotu.ri ti pc inrhinAorul1ardotipenuuccl
llolelzi dccicuDrsa stu\ desprcD0nrlcz.u|ri,re.? ti
inlcld dcr@vorbatrirl De acccavedf ri o;rcninrn,
ron, e, , !rnrtulrt y Fle asemenea.
Frpr. ndrcrdcnNnidrag:intll)ercihtruill dedi. dccarc
sou ro $yin deqe ltvo\re dc apcdupispura:td
'In'. ?tu tjrtrl
r.tii lPs 35,9)\xr M & tu)dti p,
,. rd!/ Norour ( c vorb. J.
adrr d! pdar.
V11. ttr r r l dt.i\icliillct I l l ) i !i j l k l c .a ac c s c a.
^7rl. LlLtide. tr
p. (re tlrcdcmnr\rur in Dod pnnrirlldin
lr nriLu.tc i { spunel,en1ru
c}.$cr,?r/rrlfpd rl^di
e
/
i
t
nu
kcb
u
i
.i
r!ct.!cu
o
f
u
r
cr
cc!
/ (rr 1 r , p r i
isiter r e. tErr t.aJli: Ir'anrie. it) t hminn Ta\ M vdat hh rki

171

S-ar putea să vă placă și