Sunteți pe pagina 1din 3
COMPANIA NATIONALA A URANIULUI - S.A. BUCURESTI Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 70184, Bucuresti ~ ROMANIA. Tel: 021.318.52.58; Fax: 01.312.91.46; E-mail: bucuresti@cnu.ro A.C. J40/1271/1998; C.1.F, RO10254529; Nr. cont: RO42BADE441 SV39061674410 B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi HOTARAREA NR. 6 din 27.05.2014 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul COMPANIE! NATIONALE A URANIULUI - S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Bucuresti - ROMANIA, convocata in temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar constitui in sedinta din data de 27.05.2014, ora 10:00, ‘in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societiitile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Statutului Companiei Nationale a Uraniului S.A., in temeiul Ordinului Ministerului Economiei - Ministrul Delegat pentru Energie nr.506 / 08.11.2013 privind numirea reprezentantilor statului in Adunarea General a Actionarilor C.N. a Uraniului S.A. gi, in baza In baza mandatului acordat reprezentantilor Ministerului Economiei prin Ordinul Ministrului Economiei — Ministru delegat pentru energie 435/26.05.2014. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR de la COMPANIA NATIONALA A URANIULUI - S.A. HOTARASTE Art.1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi privind “Aprobarea situatiilor financiare ale Companiei Nationale a Uraniului- SA Bucuresti, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar independent pentru exercitiul financiar 2013" avand in vedere: - Decizia Consiliului de Administratie nr. 6/09.05.2014 si prevederile legale in vigoare; - Referatul Companiei nr. 3929/12.05.2014, privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013, descarcarea de gestiune a consiliului de administratie, bugetul de venturi si cheltuieli pe anul 2014, reprezentantii Departamentului pentru Energie in AGA CN a Uraniului voteaza pentru aprobarea situatillor financiare anuale ale CN a Uraniului S.A., respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, fluxurile de trezorerie si notele explicative, pe baza Raportului anual al administratorilor si a Raportului Auditorului Independent BG Conta SRL precum si pentru repartizarea profitului net in suma de 6.922.119 lei pe destinatti, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile pentru exercitiul financiar 2013, astfel: - Rezerva legala 132.784 lei - Participarea salariatilor la profit 754.371 lei - Dividende - 85% 6.412.150 lei - Profit repartizat ca sursa proprie de finantaré 377.185 lei Se mentioneaza ca a fost constituit provizionul pentru participarea salariatilor la profit pentru anul 2013, in suma de 754.371 lei. ‘Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta, potrivit prevederilor art. 123 alin (2) si alin (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dividendele cuvenite Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie, in calitate de actionar, vor fi achitate in termenul prevazut de lege; in cazul neachitarii dividendelor in termenul legal prevazut, respectiv de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatillor financiare anuale, CN a Uraniului SA va datora dobanda penalizatoare, conform prevederilor art. 67, alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4' ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, actualizata, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in termen de 3 zile de la data aprobarii profitului, conducerea operatorilor economici are obligatia instiintarii actionarilor, respectiv a autoritatilor publice centrale si locale sub autoritatea carora functioneaza, asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat. Societatea are obligatia sa respecte prevederile art. 15 alin. 4 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, actualizata. ‘Avand in vedere evidentierea unor aspecte mentionate de auditorul independent, in raportul acestuia asupra situatilor financiare ale Companiei pentru anul 2013, referitoare la: ~ neinregistrarea in patrimoniul Companiei, neincluderea in capitalul social si inregistrarea in conturi extrabilantiere a unor terenuri pentru care nu s-au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, terenuri cu o valoare inregistrata de 1 leu fiecare si cu o suprafata totala mult mai mare decat a celor inregistrate in patrimoniul Companiei; - stocul de rezerva de stat in valoare de 102.678.050 lei, care nu este proprietatea Companiel, precum si majorarea capitalurilor proprii cu valoarea acestui stoc de rezerva, fapt ce nu este in conformitate cu prevederile legale; - valoarea diferita a provizionului calculat de Companie pentru beneficii ulterioare ce se vor acorda angajatilor la pensionare si cea estimata de auditor, reprezentantii Departamentului pentru Energie in AGA Companiei Nationale a Uraniului SA, solicita conducerii administrative si executive, prezentarea in viitoarea AGA a unui material justificativ. Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prezentate in documentele si notele mentionate la punctul 1 de mai sus, documente si note aferente exercitiului financiar al anului 2013, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2013, revine CA si conducerii executive de la CN a Uraniului SA avand in vedere si opinia auditorului independent, exprimata in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu standardele de audit financiar in vigoare. Conducerea administrativa si executiva de la CN a Uraniului SA sunt responsabile pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatillor financiare aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2013, situatii intocmite in conformitate cu prevederile ordinului strului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru ll considera necesar pentru a permite _ Art. 2 La punctul 2 de pe Ordinea de zi privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor aflati in functie pe parcursul exercitiului financiar 2013, in temeiul - prevederilor art.111, alin.2, litd) din legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare; - situatilor financiare individuale ale CN a Uraniulul SA pentru anul incheiat la data de 31.12.2013, prezentate la pet. 1 al prezentei hotarari; - notelor explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la data de 31.12.2013; = raportului administratorilor privind activitatea desfasurata de CN a Uraniului SA in perioada 01.01.2013-31.12.2013; - raportului auditorului independent BG Conta SRL asupra situatiilor financiare ale CN a Uraniului SA; referatului societatii nr. 3929/09.05.2014 privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, reprezentantii Departamentului pentru Energie in AGA a CN a Uraniului SA voteaza pentru aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al CN a Uraniului SA pentru exercitiul financiar 2013 in baza Raportului anual al administratorilor si a Raportului auditorului independent BG Conta SRL, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lid) si in conditille respectarii prevederilor art. 144'+144", art. 186 si art. 155 din Legea Societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 3 La punctul 3 de pe Ordinea de zi privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Companiei Nationale a Uraniului pentru anul 2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 311/28.04.2014 si aprobat in Hotararea Guvernului nr. 312/23.04.2014, _reprezentanti Departamentului pentru Energie in AGA CN a Uraniului voteazd pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei Nationale a Uraniului SA pentru anul 2014 in forma si continutul in care acesta a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 311/28.04.2014 si aprobat in Hotararea Guvernului nr. 312/23.04.2014. Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata in prezenta cvorumulul reprezentand 100% din capitalul social al COMPANIEI NATIONALE A URANIULUI - S.A., cu votul reprezentand 100% din capitalul social. Intocmita in 2 (doua) exemplare originale cu valoare juridica egala. Membrii A.G./ Aurora Negrut (ih Gabriela i Liliana Miron Jh