ACTE NECESARE PENTRU... (Apr.2009) Acte necesare pentru c.i.

/buletin: Acte necesare pentru buletin - daca ai 14 ani: -cerere pentru eliberarea cartii de identitate - certificat de nastere - original si copie - actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau reprezentantului legal, cu care se face dovada domiciliului - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 RON (70.000 lei) -timbru fiscal în valoare de 1 RON (10.000 lei) Acte necesare pentru buletin daca ti-a expirat sau ti-ai schimbat numele: -cerere pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor) -actul de identitate - certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila - original si copie - certificatul de deces al sotului, sotiei - original si copie -actul cu care se face dovada spatiului de locuit - original si copie - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 RON (70.000 lei) -timbru fiscal în valoare de 1 RON (10.000 lei) Acte necesare pentru buletin - in cazul furtului sau a distrugerii: - cerere pentru eliberarea cartii de identitate - certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort – original si copie -certificatul de deces al sotului, sotiei – original si copie - actul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie - dovada eliberata de Biroul Politiei Judiciare, în cazul furtului - declaratia de pierdere în caz de pierdere - document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii – original si copie -chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 RON (70.000 lei) - în cazul în care solicitantul nu poate prezenta certificatele de stare civila originale sau actul de spatiu cu care face dovada spatiului de locuit asigurat, sunt necesare patru fotografii tip act de identitate (30 x 40 mm, cu banda alba de 7 mm în partea de jos a fotografiei) -timbru fiscal 4 RON (40.000 lei) Acte necesare pentru ajutor de somaj, inscrierea la ajutorul de somaj: -cartea de identitate sau buletin, adeverinta (original + copie); -certificat medical sau adeverinta (din care sa rezulte că este apt de munca sau ca nu poate presta anumite activitati); -acte de studii si calificare (original si copie); -certificatul de casatorie (original si copie); -adeverinta de la organele financiare teritoriale cu veniturile proprii sau cu veniturile realizate din prestarea unor activitati autorizate (din care sa rezulte ca persoana in cauza nu realizeaza venituri, sau ca obtine, din activitati autorizate, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj); -declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are un loc de munca, respectiv ca nu realizeaza venituri din activitati autorizate, mai mari decat îndemnizatia de somaj;

1

Acte necesare pentru Cazier: - cerere tip scrisa citet cu majuscule - buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport - dupa caz - certificat de nastere (când se prezinta pasaportul) - timbru fiscal 1 RON Eliberarea se face în termen de : - 3 zile - pentru cererile la care s-a platit taxa de urgenta de 5 RON - 7 zile - in cazuri normale Acte necesare pentru eliberearea pasaportului sau la preschimbarea lui: - cartea de identitate sau buletin de identitate - în original si copie, valabile si nedeteriorate - actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie) - în original si copie - taxa pasaport - chitanta C.E.C - 64,2 RON - chitanta C.E.C - 31,5 RON - pasaportul detinut anterior - cerere tipizata anexa nr.1 - dosar plic În cazul în care se solicita si includerea minorilor pâna la 14 ani, solicitantul va depune si urmatoarele acte: - 1 fotografie color 2,5 x 3,5 cm,sau se prezinta cu minorul pentru preluare foto, - cerere tipizata anexa nr.4 - certificatul de nastere în original si copie - consimtamântul celuilalt parinte - legalizat la notariat Acte necesare pentru casatorie [inregistrarea casatoriei]: -buletinele de identitate; -certificatele de nastere in original; -acte in original si copii legalizate sau certificate de delegatul starii civile din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul: -certificat de deces al fostului sot; -sentinta de divort ramasa definitiva; -certificate prenuptiale care sunt valabile 14 zile de la data emiterii din care sa rezulte mentiunea expresa "se poate casatori"; -decizia Delegatiei permanente a Consiliului judetean pentru incuviintarea casatoriei (pentru tanara care nu a implinit 16 ani, dar care are varsta de 15 ani) In plus fata de acestea cei doi trebuie sa isi exprime in scris dorinta de a se casatori, in fata ofiterului de stare civila. In acelasi moment stabilesc de comnu acord si ce nume vor purta. Acte necesare inregistrare nou nascut, inregistrare nastere: -certificatul constatator de naştere; -actele de identitate ale părinţilor (carte de identitate, buletin, adeverinţă); -certificatele de naştere ale părinţilor; -certificatul de căsătorie. Certificatul medical de constatare al nou-născutului se eliberează pe baza următoarelor acte: -actele de identitate ale părinţilor (carte de identitate, buletin, adeverinţă); -certificatele de naştere ale părinţilor; -certificatul de căsătorie; -dacă este cazul: hotărâre judecătoarească definitivă de divorţ, certificat de deces.

2

Naşterea poate fi declarată de orice persoană, însă certificatul de naştere îl primeşte unul din părinţi. Înregistrarea noului născut se face în termen de: - 15 zile pentru copilul născut viu; -3 zile pentru copilul născut mort; Acte necesare pentru ajutorul la nastere, indemnzizatia de nastere: -cerere tip (care se ridică de la serviciul de stare civilă şi tot acolo se depune); -cartea de identitate (buletin) a mamei, copie şi original; -certificatul de naştere al ultimului născut, copie şi original; -certificatul de naştere al altui copil, copie şi original; -dosar. Banii se pot ridica de la Consiliul local pe baza actului de identitate. Acte necesare pentru obtinerea permisului de port arma, inainte de a-ti cumpara o arma: În vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii români sau strainii cu domiciliul ori resedinta în România, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004: -cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005); -actul de identitate al solicitantului, original si copie; -un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii; -certificat de cazier judiciar; -aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în conditiile legii; -certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica în domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata în acest sens, în original si copie; - doua fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm; - dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia în vigoare; -abrogat; -carnetul de membru vânator, în original si copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizatie vânatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinatia – vânatoare sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei în scopul portului si folosirii acesteia; -carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon, în original si copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei în scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;

3

- adeverinta care atesta, în cazul cetateanului român, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin.(2) lit.a) si b) din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta în acest sens, în cazul în care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza în scopul portului si folosirii acesteia. Acte necesare pentru firma, infintare SRL: - Cerere (formular O.R.C.). - Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara). -Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu, conform art. 7 din L 31/16.11.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii - la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat - daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar,se vor include si datele acestora de identificare; f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare; h) durata societatii; i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. -Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre Camera de Comert) - Contractul de proprietate, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles). - Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in caz ca acesta se impune. -Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune. -Copie Buletin Identitate (B.I.), Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport asociati si administratori. -Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei. -Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC). -Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului - autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala). -Dovada depunerii capitalului social (recipisa) la o banca aleasa de catre asociatii firmei. -Declaratie (formular O.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ). -Vectorul Fiscal - Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare.

4

Acte necesare pentru Persoana Fizica, PF, Persoana Fizica Independenta si Asociatii Familiale: - cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei, original si o copie xerox; - cerere pentru rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului; -cerere pentru eliberarea cazierului fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, în original. - copii de pe actele de identitate, (3exemplare); -certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara; - declaratia-tip pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata; -copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea. -dosar plic Pentru activitatile care se desfasoara la un punct de lucru fix se vor depune si urmatoarele documente: - dovada de folosinta asupra spatiului respectiv (extras CF, contract de închiriere etc.); - schita spatiului Acte necesare pentru taximetrie, obtinerea autorizatiei pentru taxi si taximetrie: -cerere tip -copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002; -copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul de domiciliu sau resedinta; - copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane; -copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil; -dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi; -recomandarea din partea Asociatiei Taximetristilor Satmareni sau a Camerei Nationale a Taximetristilor filiala Satu Mare; - copie dupa cartea de identitate a autovehiculului; - dovada detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi în timpul transportului; -factura de achizitionare a aparatului de taxat cu memorie fiscala. ...iar pentru operatorii de transport: - cerere tip -copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana juridica; -copie de pe licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau un punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde operatorul are sediul; - lista autovehiculelor pentru care solicitantul detine licente de executie pe vehicul pentru care solicita autorizatii taxi;

5

- copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare; -copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii; -copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atatia conducatori auto cate licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectiva; -dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi; - recomandarea din partea Asociatiei Taximetristilor ………. sau a Camerei Nationale a Taximetristilor filiala ……….; - copie dupa cartea de identitate a autovehiculului - dovada detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi în timpul transportului; -factura de achizitionare a aparatului de taxat cu memorie fiscala. Acte necesare pentru ajutor social, intocmirea dosarului de ajutor social: -Buletin de identitate(B.I.)/Carte de identitate(C.I.) al titularului si a celorlalti membrii de familie trecuti de 14 ani (copie si original); -Cerificate de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original); -Cerificate de casatorie, deces daca este cazul (originale si copii); -Adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia; -Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului portivit legii, daca este cazul (original si copie); -Sentinta de divort definitiva, hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatia legala de intretinere (original si copie); - Adeverinte de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ptr. persoanele apte de munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare) beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala; -Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin; -Adeverinta cu salariul brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca; - Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap; -Certificate eliberate de Administratia Financiara a municipiului ……. din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege; -Adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie,); -Adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta temporara in alta localitate); - Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati. -Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.

6

Acte necesare pentru concediu maternitate, indemnizatie maternitate: -act de identitate al solicitantului si al sotului -certificat de nastere al copilului , certificat de casatorie sau livretul de familiei - certificat de persoana cu handicap al copilului , dupa caz -adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator,dupa caz, din care sa rezulte ca solicitantul a reazlizat timp de 12 luni anterioare nasterii copilului venituri profesionale supuse impozitului pe venit -acte din care sa rezulte calitatea solicitantului ( tutela, plasament, adoptator) - adeverinta sau dupa caz , declaratie pe proprie raspundere ca sotul solicitantului nu beneficiaza de drepturile acordate potrivit O.U.G. 148/3.11.2005 -copie - în conformitate cu originalul – dupa cererea de acordare a concediului pemtru îngrijirea copilului, depusa de solicitant la angajator si aprobata de catre acesta pentru stimulent: actele prevazute la punctele 1,2,3,5,6 la care se adauga: -adeverinta din care sa rezulte data reluarii activitatii -dovada renuntarii la indemnizatie (cererea de reluare a activitatii , înregistrata si aprobata - în copie, conforma cu originalul) Acte necesare eliberare certificat fiscal: - cerere (formular tip) – Model ITL-029; - cartea de identitate sau buletinul ; dupa caz : - Certificat de mostenitor ; -Certificat de deces ; - Certificat de nastere ; -Certificat de casatorie ; - Sentinta de divort ; -Taxa de timbru - 4 lei. Certificatul fiscal se va elibera, de la biroul ,,SECRETARIAT’’ - personal proprietarului pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate, dupa caz. În situatia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procura notariala sau împuternicire avocatiala. Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul României Acte necesare la vanzarea unei case, instrainarea sau vanzarea unui imobil: -Certificatul fiscal, eliberat de Directia fiscala, dupa plata la zi a impozitului pentru cladire si teren. Este valabil 30 de zile de la eliberare. Se taxeaza cu timbru fiscal de 1000 lei. -Planurile cadastrale, intocmite de un proiectant autorizat (lista este afisata la toate birourile notariale) si avizate de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie , care atribuie si numarul cadastral. - Certificatul de sarcini sau extrasul de carte funciara (daca aceasta carte este deja deschisa) de la Judecatorie, certificat care se obtine in urma unei cereri (in doua exemplare) la care se anexeaza un set de copii dupa actele de proprietate. Certificatul este valabil 24 de ore (practic numai in ziua in care a fost eliberat). Se taxeaza cu timbru judiciar de 1500 lei si taxa de timbru de 15.000 lei (se plateste la Trezorerie).

7

In cazul in care imobilul a fost cumparat de la o persoana fizica, actul de proprietate este contractul de vanzare-cumparare. Daca imobilul a fost cumparat inainte de 1989 de la fostul OJCVL , sunt necesare: -Contractul de construire; -Procesul verbal de predare-primire a imobilului; -Titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara -Incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate). Daca imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara, atunci trebuie sa va prezentati la CEC cu contractul de construire in original si sa depuneti o cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a fost achitat integral si acordul CEC-ului pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare variaza intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se face la Judecatorie . Acte necesare pentru trecerea terenului din extravilan in intravilan, certificat de urbanism: -cerere tip -plan de situatie, de incadrare in zona cu indicarea imobilului- teren si/sau constructii - 2 exemplare -extras de carte funciaraactualiza - documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism Pentru obtinerea Autorizatiei de construire -cerere-tip -certificatul de urbanism- copie -extras de carte funciara -proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire , inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original -avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism -documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire Pentru notarea constructiei in cartea funciara: - cerere prin care se solicita eliberarea unei adeverinte de notare a constructiei in cartea funciara - extras CF actualizat -copie dupa Autorizatia de construire -Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor ( de la Inspectia de Stat in constructii - str. Randunelelor nr. 20) - 2 exemplare -taxa de 7 RON -pentru regularizare taxa : -memoriu tehnic , in cazul persoanelor fizice -un act din care sa reiasa valoarea investitiei realizate in baza autorizatiei de construire inregistrata in actele contabile, pentru persoanele juridice Pentru obtinerea adeverintei de radiere a constructiei in cartea funciara: -cerere - extras CF actualizat -copie dupa Autorizatia de desfiintare -taxa 7 RON Pentru obtinerea adeverintei pentru destinatia terenului: -cerere -extras CF actualizat -plan de incadrare cu limita intravilan avizat de Oficiul de cadastru si Publicitate imobiliara

8

-dovada achitarii taxei de 7 RON Pentru avizarea schitei spatiului: -cerere -extras CF actualizat -contract de inchirieie -plan de situatie in 2 exemplare -releveul spatiului in 2 exemplare Pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala: - cerere -extras carte funciara actualizat -plan de situatie, schita cadastrala -taxa adeverinta 7 RON Acte necesare la deces, inregistrarea decesului: -certificatul constatator de deces; -actul de identitate al decedatului (carte de identitate, buletin, adeverinţă); -certificatul de naştere şi de căsătorie; -livretul militar pentru bărbaţii care nu au împlinit vârsta de 60 de ani. La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soţ, soţie, părinţi, copii), cu actul de identitate. Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii. În caz de moarte violentă, pe lângă actele menţionate mai sus, declarantul va prezenta: -certificatul medical constatator de deces eliberat de Institutul medico-legal; -dovada pentru aprobare eliberată de parchet sau poliţie. În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului. Acte necesare pentru cazarea in camin: Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care aţi locuit la cămin) sau o declaraţie a administratorului de bloc, din care să rezulte că nu aţi avut datorii. -Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe lunile martie, aprilie, mai. -Fotocopie după prima pagină din buletin şi viza de flotant sau fotocopie faţă-verso după cartea de identitate(dacă în anul anterior aţi locuit la cămin). -Fotografie recentă tip buletin/paşaport. Acte necesare pentru divort, initierea actiunii de divort: Daca divortul e cu acordul partilor: -certificatul de casatorie in original -actiunea de divort. Cititi detalii privind Servicii juridice: redactare actiune de divort, documente juridice divort -dovada privind plata taxei de timbru -timbru judiciar Daca e fara acordul lor: -certificatul de casatorie in original -actiunea de divort. Cititi detalii privind Servicii juridice: redactare actiune de divort, documente juridice divort - dovada privind achitarea taxei de timbru

9

-timbru judiciar timbru judiciar La aceasta lista se mai pot adauga, in functie de caz: -certificate de nastere ale copiilor minori din casatorie -alte dovezi privind dovedirea culpei exclusive a unuia dintre soti sau a culpei comune Cum sa inmatriculezi o masina cumparata "de afara" [Procedura inmatriculare masina straina] 1. Verificarea actelor si traducerea lor - cost ~120 lei, timp 1 zi Daca ai cumparat o masina "din afara" , pentru a o inmatricula in Romania ai nevoie de cartea de identitate pe care sa fie stipulat ca masina este radiata pentru export, precum si actul de proprietate asupra masinii [factura/contract] pe numele tau, iar daca masina nu a fost cumparata direct de tine din strainatate, mai trebuie sa ai toate actele [samsarilor] proprietarilor pana ce masina sa ajunga la tine de la proprietarul strain. Pe langa toate acestea mai ai nevoie de certificatul de proprietate al proprietarului strain [certificato di proprieta daca masina e cumparata din Italia, brief mic daca masina e cumparata din Germania etc]. Traduce contractul sau factura cu care ai cumparat masina, iar daca pe el/ea nu este trecuta data primei inmatriculari vei fi nevoit sa traduci si cartea de identitate. Costurile cu traducerea si legalizarea pot varia de la 50 lei la 150 lei in functie de cat cauti. Cel mai ieftin gasit de mine in Bucuresti: http://www.rocadagrup.ro/ 3. Obtinerea numerelor rosii - cost ~ 150 lei, timp 8-10 ore Este un pas care trebuie facut decat daca numerele straine ti-au expirat si esti in imposibilitatea deplasarii cu masina la RAR. Procedura obtinerii numerelor temporare si actele necesare o gasiti aici. 2. Obtinerea cartii de identitate romanesti, omologarea, stabilirea noxelor CO2, autentificarea - cost minim 350 lei, timp ~7 ore Pentru a inmatricula o masina straina in Romania, trebuie ca masina ta sa aiba carte de identitate romaneasca. Pentru asta si pentru toate cele de mai sus trebuie sa mergi la RAR, unde masina ta va trebui sa treaca niste teste de buna functionare. Pe scurt trebuie sa faci o programare inainte, sa verifici singur sau la un service ca masina ta corespunde tehnic si estetic si sa mergi la RAR, unde vei cheltui pentru omologare si autentificare in jur de 350 lei si vei pierde intre 3 si 6 ore asteptand. Doar in cazul masinilor euro 3,4,5 se trece emisia de CO2 in carte. Acest serviciu costa 25 de lei daca masina ta are trecuta emisa de CO2 in cartea tehnica, altfel ai pus-o de 2.200 lei costul intregii verificari a noxelor, care se poate face in doar 3 centre RAR din tara. Procedura omologarii o gasiti descrisa mai pe larg aici ! Acte necesare: Toate actele de la pct.1, fara cele traduse 3. Obtinerea fisei de inmatriculare si asigurarea masinii - cost minim 100 lei Fisa de inmatriculare se obtine de la orice birou cu acte auto si costa de la 5 la 15 lei in functie de ce noroc sau fatza ai :). Daca tot esti acolo fa-ti si o asigurare pe minim 6 luni [minimul pentru inmatriculare]. Cel mai ieftin RCA anul acesta [2008] se face la BCR asigurari. Acte necesare: Carte de identitate masina si buletin 4. Impunerea autovehiculului la Administratia Financiara cost 0 lei Va trebui sa te duci la "finate" pentru a-ti trece masina pe numele tau si a incepe sa platesti impozit pentru ea. Du-te la "finatele" din sectorul sau orasul tau cu fisa de inmatriculare, cartea de identitate, si factura/contractul de proprietate. Completeaza o "Cerere de impunere" si vei obtine stampila necesara pe fisa de inmatriculare. Atentie masina trebuie declarata in termen de 30 de zile de la data dobandirii stipulata in contract sau factura, altfel vei plati amenda: 50 lei pentru 3 luni intarziere, 75 lei pentru 6 luni etc. Pe nimeni nu va interesa ca tu ai intrat cu masina in tara ieri daca pe contract scrie ca ai achizitionat-o acum 3 luni.

10

Acte necesare: Carte identitate, Contract/Factura dobandire- traduse si legalizate, Buletin, Cerere de impunere [de la xerox] toate in copie si original. 5. Plata taxei de inmatriculare [taxa de poluare] - cost click aici + 1 leu, timp 4 zile + ~ 1 ora Sa nu te gandesti la faptul ca platesti o taxa enorma si foarte controversata iar pentru asta statul roman te scuteste de cozi, nervi si asteptare. Taxa de inmatriculare in Bucuresti nu se plateste acolo unde iti treci masina la impozit, ci pe Calea Mosilor nr 156. Aici va trebui sa mergi la subsol sa cumperi 2 bucati "Cerere privind stabilirea taxei de poluare" si una bucata "Declaratie pe propria raspundere" [unde vei trece singur media anuala a km facuti pana la intentia de inmatriculare in Romania. Dupa care va trebui sa te asezi la coada, unde dupa 2030 de minute cineva iti va lua actele si iti va cere sa revii dupa 4 zile, pentru ca ei sa aiba timp sa faca calculul in tihna. Abia dupa 4 zile vei putea sa platesti la casierie taxa de inmatriculare.Cateva valori ale taxei auto ultima oara modificate[februarie 2009], gasesti pe net. Acte necesare: Formularele tip completate, Contract/Factura de dobandire tradusa, Carte de identitate, Cartea de identitate vehe tradusa [daca din contractul sau factura de cumparare nu rezulta data primei inmatriculari, toate in copie si original. 6. Inmtaricularea masinii la Politie [Biroul de Inmatriculari] - cost ~50 lei In sfarsita a venit ziua in care te poti plimba linistit cu masina ta proaspat inmatriculata. Asta daca esti din orasele mari unde numerele de inmatriculare se dau in aceeasi zi. Daca esti din Bucuresti vei merge in Şoseaua Pipera, nr. 49. Acolo impreuna cu cele 2 chitante de la CEC, asigurare, fisa de inmatriculare, certificatul de autenticitate, cartea de identitate, placutele cu numerele cu care ai intrat in tara, carte de identitate veche a masinii si buletinul te vei aseza la coada cu bonul de asteptare pe care-l iei la intrare. In cam doua ore iti va veni randul, timp suficient pentru a completa "Cerea de inmatriculare" pe care ai luat-o impreuna cu bonul de ordine , iar daca totul este in regula vei achita contravaloarea placutelor la birou [44 lei] si vei pleca acasa. Acte necesare: Cele 2 chitante de la CEC, asigurare, fisa de inmatriculare, certificatul de autenticitate, cartea de identitate, placutele cu numerele cu care ai intrat in tara, carte de identitate veche a masinii si buletinul [copie si original]. Cost inmatriculare masina straina in Romania: 120 + 150 + 350 + 10 + 50 = 680 lei la care se adauga costul asigurarii pe 6 luni [care difera in functie de cilindree] + taxa de inmatriculare specifica oricarei masini. Cum sa iei numere provizorii [numere rosii] pentru o masina Atunci cand iti cumperi o masina pe care nu doresti sa o tii, de obicei din strainatate, legea iti da dreptul sa circuli cu ea o luna cu numere rosii. Iata care sunt pasii daca vrei sa obtii numere provizorii pentru masina ta: Procedura e simpla si se poate termina intr-o singura zi [daca esti din Bucuresti]. Ai nevoie de actul de proprietate asupra masinii [iar daca masina e cumparata din strainatate, iar tu nu esti primul cumparator, ai nevoie de tot sirul de acte de proprietate de la proprietarul strain pana la tine-deci si actele de proprietate ale intermediarilor-]. 1. Ia actul de proprietate la tine impreuna cu buletinul si mergi la cineva care face asigurari. Asigurarea pentru numere provizorii e destul de ieftina [20 - 30 lei], prin urmare mergi la prima societate de asigurari care-ti iese in cale. Daca esti din Bucuresti du-te la Udristei, ca sa mergi la sigur. 2. Fa-ti o asigurare pentru numere provizorii dupa care mergi la un xerox si ia o cerere pentru numere provizorii[0,5 lei], pe care trebuie sa o completezi cu toate actele [la Udristei se gasesc acolo unde faci asigurarea, iar fetele ti-o si completeaza pentru 1 leu. 3. Fa copie xerox la toate actele pe care le ai inlusiv buletin si asigurare.

11

4. Mergi la un CEC din sectorul tau [daca esti din Bucuresti] sau orasul tau unde achita 2 taxe [taxa de autorizare provizorie si contravaloarea autorizatie], nu trebuie sa le tii minte numele pentru ca functionara de acolo va sti pe ce sa-ti ia banii. Aici vei da din buzunar aproximativ 25 de lei. Nu mai este necesar sa traduci actele de proprietate daca ai cumparat masina din tarile deja consacrate [Germania, Olanda, Franta, Italia], cel putin in Bucuresti. 5. Asa ca nu mai e nevoie decat sa mergi cu toate actele la Inmatriculari Auto. Daca esti din Bucuresti ai grija ca biroul de inmtariculari s-a mutat din Udristei in Pipera, Sos.Pipera nr.49, sector 2, tel: 021.301.95.88 [putin mai sus de statia de metrou Aurel Vlaicu]. 6. Ajuns la Inmatriculari inarmeaza-te cu rabdare, in Bucuresti trebuie sa iei un bon de ordine care te va ajuta sa stii cat mai ai de asteptat, prin urmare vei stii daca ai timp de un suc [de obicei ai timp de 10 sucuri si 6 cafele]. 7. La biroul de inmatriculari vei mai plati 40 de lei contravaloarea placutelor, pe care le vei lua pe loc [cel putin daca esti din Bucuresti]. Atentie: Numerele rosii se dau de maxim trei ori , adica maximum 3 luni, caz in care pentru a doua luna in care vei dori sa le obtii trebuie sa mai aduci in plus "copia declaratiei vamale pentru vehiculele de provenienta straina pentru care se solicita inmatricularea in Romania".--Cu numerele provizorii nu poti parasi teritoriul Romaniei. Cum sa-ti inmatriculezi masina la bulgari Sfaturi: Pentru a-ti inmatricula masina in Bulgaria, in principiu nu ai nevoie decat de actele masinii si sa fi relativ aproape de granita cu Bulgaria, pentru ca va trebui sa te duci anual acolo pentru ati reface asigurarea , pentru a plati impozitul, pentru ITP [care la ei se face anual] si nu in ultimul rand pentru a da o mica spaga [anuala] bulgarului pe numele caruia ai inmatriculat masina. Nu va recomand insa insa inmatricularea directa pe numele unui bulgar, ci folosirea unei firme ca intermediar, firma care se va ocupa de toata procedura de inmatriculare, in schimbul unui comision. Astfel veti fi feriti de numeroasele tepe provenite in mare parte din faptul ca nu cunoasteti limba, putand usor sa descoperiti ca v-ati vandut masina bulgarului care in faza a doua in loc sa va revanda masina, va vinde doar o masina de tuns iarba, un fier de calcat... sau mai stiu eu ce. Si credeti-ma pe cuvant Politia Bulgareasca functioneaza mai "greoi" ca a noastra. Pasii pentru inmatriculare in Bulgaria 1. Ia legatura cu o firma care se ocupa cu asta. [Cel mai simplu e sa cauti pe Google] 2. Verifica-ti actele Trebuie sa ai: -cartea de identitate -certificatul de inmatriculare [sau un act care sa-l inlocuiasca ex: cartonul cu numerele temporare daca ai adus-o din Italia] -actul de proprietate asupra masinii [in cazul in care nu esti primul cumparator, trebuie sa ai toate contractele de vanzare cumparare de la proprietarul din carte pana la tine] -numerele de inmatriculare -actul tau de identitate 3. Stabileste o intalnire cu reprezentatul firmei, unde vei face un contract de vanzare intre tine si firma. In "a doua secunda" vei face un al doilea contract intre firma si tine. Primul se duce cu firma in Bulgaria, al doilea ramane la tine. Tot atunci platesti firmei costurile de asigurare si taxele pentru revizie si inmatriculare. [mai jos o sa fac o lista cu toate costurile] 4. Masina se transporta in Bulgaria, unde i se face inspectia tehnica la 4-5 zile dupa depunerea actelor de inmatriculare. Inspectia se ia daca masina e "fara greseala", altfel vei fi nevoit sa

12

faci ceea ce faci la noi ca sa o iei "la sigur". In aceeasi zi se [daca au trecut 4] firma va lua si numerele, talonul si cartea. 5. Vei face o procura intre tine si "inmatriculator" care-ti va permite sa circuli cu masina. Costuri, Cheltuieli: Asigurare: 70-100 euro/ anual Impozit: ~100 euro/anual [daca nu depasesti ~150 de cai] Traducere legalizata: 20 euro ITP: 60 euro/anual Taxa numere: 35 euro Declaratie vamala: 2% din valoarea declarata Taxa vamala: 2% din valoarea din contract Alte taxe: ~30 euro Comisionul firmei: 200 - 300 euro Atentie: -inmatriculand masina in Bulgaria esti la limita legii -e problema cu "cartea verde" -se iau usor tepe [mai ales daca o iei pe cont propriu] -politistii sunt "mai atenti" la numerele de Bulgaria Cum sa-ti pui folie neagra pe masina Avand in vedere ca legea [text lege] nu-ti da dreptul de a circula cu folie mai neagra de 30 % [transparenta 70%], iar tu vrei cu orice pret sa ai folie neagra pe masina, ai de ales intre mai multe variante: 1. Te conformezi si mergi la un service autorizat care-ti va pune folia neagra omologata pe masina in conformitate cu cerintele legii, insa cand vei dori sa dai un "scurt" in masina, garantez ca nu vei avea chiar intimitatea dorita, din cauza transparentei prea mari. 2. Te conformezi pe jumatate, adica te duci la un service autorizat, iei omologare cu transparenta de 70% dar inainte "spaguiesti" mecanicul sa-ti puna o folie mai inchisa decat cea trecuta in acte, dar pe langa spaga care trebuie data la mecanic, mai trebuie sa mai dai una la fiecare 2 ani cu ocazia ITP-ului si sa accepti riscul ca poltistul sa observe si sa-ti ia certificatul. 3. Alegi sa ti cumperi folie de la magazinul de piese auto si ti-o pui singur. Dezavantajul e ca implica un efort, dar avantaje sunt mai multe: te costa maxim 20 RON fata de 200 euro, o vei putea da jos oricand fara sa-ti para rau de bani, odata deprinsa tehnica o sa-ti ia foarte putin timp sa o repui. Asta inseamna ca atunci cand politistul te va opri, dupa ce te vei "milogi" de el cu texte de genul "asa am luat-o, nu am stiut, hai sefule fii intelegator", poti sa pui mana si sa dezlipesti folia chiar in fata lui, caz in care in 80% din cazuri, poltistul iti va spune sa te opresti dupa primul geam, si cu siguranta nu-ti va lua certificatul. Daca ai ales pasul 1 sau 2, nu-ti ramane decat sa pui mana pe telefon si google si sa-ti faci programare. Nu te duce la ateliere care cer sume enorme invocand "portofoliu bogat", e foarte simplu sa alegi cel mai ieftin atelier omologat si sa fii atent sa nu pleci cu masina de acolo daca "nu-ti convine lucrarea". Preturile difera si cu 200%, iar cele mari chiar nu se justifica, oricum e atat de simplu sa o pui bine incat nu trebuie sa ai experienta pe Maybach-uri ca sa pui folie . Nu in ultimul rand vorbeste cu omul de la telefon, daca se poate aranja sa-ti puna folie mai inchisa decat ce trece in acte, ca sa nu bati degeaba drumul. Daca vei auzi raspunsul "lasa ca ne intelegem noi" ...e clar. Daca tot ai ales sa dai sute de euro pe folie, ai grija sa fie de calitate, cea proasta se va decolora dupa cateva luni si nu-ti va da un contrast la fel de placut ca cea de calitate, deci cere certificatul de calitate. Prietenii mei au folie 3M si zic ca sunt multumiti. Daca ai ales pasul 3, treci la treaba: Cumpara 2 "suluri", iti va ajunge pentru toate geamurile exceptand parbrizul [daca nu ai Hummer] si iti va mai si ramane cat sa gresesti 2 geamuri

13

laterale. Alege o folie cat mai neagra, verificand-o, pentru ca chiar daca scrie "black" pe ea, poate avea o tenta maronie, care crede-ma ca nu da bine. Ia un tub de apa cu pulverizator. Incalzeste apa cam la 40-50 grade si amestec-o cu putin detergent de geamuri pentru ca folia va fi mai usor de intins [ai grija insa sa nu pui prea mult detergent, vor ramane dare albe]. Incalzeste cu feonul folia muland-o pe suprafata gemului pe care vrei sa o pui, astfel folia va capata forma geamului pe care va fi montata. Daca nu intelegi cum trebuie sa faci, vezi filmuletele de mai jos: http://www.calauzitorul.com/2008/06/cum-sa-ti-pui-folie-neagra-pe-masina.html Prezentul articol poate contine erori, datorita neactualizarii.

14