Sunteți pe pagina 1din 1

SC ...........................

SRL
Braila,
Tel/Fax: 0239 600000
Persoana de contact: ................

Nr.inregistrare: _______ / _____________

Catre,
AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA
Stbsemnata ................., domiciliata in Braila, Str................. Nr....., in calitate de administrator
al SC ................. SRL, avand numar de ordine in Registrul Comertului J09/111/2015, cod unic de
inregistrare RO 111111, cu sediul in Braila, Str..................... Nr........, Tel/Fax: 0239 600000, email
......................, solicit autorizarea / revizuirea / prelungirea Autorizatiei de Mediu pentru desfasurarea la
punctul de lucru situat in localitatea Braila, ........................... a activitatilor:
Clasa CAEN

Denumire activitate

5610

Restaurante

5630

Baruri si alte activitati de cazare a bauturilor

Observatii

Anexez alaturat documentatia necesara pentru sustinerea solicitarii, respectiv urmatoarele documente:
fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr.2
dovada ca a fost facuta publica solicitarea prin cel putin una din metodele de informare
specificate in anexa nr.3
planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului
copii contracte furnizare energie electrica, gaze, apa-canal, contract salubrizare
copia contractului de inchiriere spatiu
copia certificatului constatator eliberat de O.R.C Braila

Data

Semnatura