Sunteți pe pagina 1din 4

SEMINAR 6

Contracte civile
1.Contractul civil de vanzare-cumparare
= o persoana numita vanzator transmite altei persoane, denumita cumparator, dreptul sau de proprietate
asupra unuia sau mai multor bunuri, ori alte drepturi reale sau de creanta, in schimbul unei sume e bani
denumita pret. (art.1294C civ)
- caractere juridice: a) sinalagmatic
b) cu titlu oneros si comutativ
c) numit- reglem de C civ
d) cu executare imediata sau succesiva
e) in principiu consensual- se incheie valabil prin simpla manif de vointa a partilor
(solo consensu)
f) translativ de proprietate (AJ de dispozitie)
- conditii de validitate:
a) consimtamantul- probleme:
1) promisiunea de V-C: unilaterala= o parte (promitent) se obliga sa vanda un bun la un pet determinat
celeilate parti (beneficiar), care accepta promisiunea fara a-si asuma
obligatia de a-l cumpara, insa daca beneficiarul opteaza pt cumparare,
iat promitentul nu-si executa obligatia asumata, benef are dr.la daune
interese;
bilaterala= ........in cazul in care oricare din parti refuza incheierea contractului
aceasta va fi obligata la daune interse;
2) pactul de preferinta: varinta a promisiunii de V-C prin care proprietarul se obliga fata de benficiar ca in
cazul in care vinde bunul sa ii acorde preferinta la pret egal.
3) dr de preemtiune: in cazul in care proprietarul unui teren agricol din extravilan intentioneaza sa vanda,
legea confera drept prioritar la cumparare coproprietarilor, proprietarilor vecini si
statului (art 48 Lg.18/1991);
b) capacitatea:pot cumpara si vinde cei carora nu le este interzis prin lege;
c) obiectul:-lucrul vandut- condititii:-sa fie in circuitul civil
- sa existe in prezent
- sa fie determinat sau determinabil
- sa fie licit si posibil
- sa fie proprietatea vanzatorului
-pretul- conditii:- sa fie stabilit in bani
- sa fie determinat sau determinabil
- sa fie sincer si serios
d) cauza
e) forma-la contractele solemne

- efectele ctr deV-C= obligatiile pe care contractul le creaza in sarcina partilor


a) obligatiile vanzatorului:- sa predea lucrul vandut cumparatorului;
- sa-l garanteze pe cumparator de evictiune si contra viciilor lucrului;
b) obligatiile cumparatorului:- sa plateasca pretul;
- sa ia in primire lucrul vandut;
- varietati ale contractului de V-C:
a) vanzarea dupa numar, greutate sau masura si inbloc-dupa numar=are ca obiect bunuri de gen, iar
transferul efectiv de proprietate are loc dupa
individualizare a acestora prin cantarire, numarare
sau masurare;
- cu gramada= bunurile generice vandute se determina
dupa masa lor, iar pretul se calculeaza global;
b) vanzarea pe gustate si pe incercate- contractul este valabil incheiat in momentul in care cumparatorul
gusta bunul si declara ca ii convine, aproband cumpararea;
c) vanzarea prin corespondenta- in cazul unitatilor specializate (carti prin posta, online etc.)
d) vanzarea prin licitatie
e) vanzarea cu pact de rascumparare- vanzare supusa unei conditii rezolutorii exprese ce consta in facultatea
pe care si-o rezerva vanzatorul de a relua lucrul vandut, restituind
pretul si cheltuielile facute de cumparator intr-un anumit termen,
reluarea operand intr-un mod retroactiv atat pt cumparatori cat si
pentru tertii dobanditori;
f) vanzarea unei mosteniri
g) vanzarea cu plata pretului in rate- mai degraba o modalitate de plata a pretului decat o varietate a V-C;
h) vanzarea de drepturi litigioase- contract aleaoriu pt ca vanzatorul nu garanteaza existenta dreptului cedat;

2. Contractul de schimb
= contract prin care partile- copermutanti sau coschimbasi- se obliga sa transmita celeilalte dreptul de
proprietatea supra unui bun in schimbul unui alt bun;
- daca bunurile schimbate nu sunt echivalente valoric echilibrul s stabileste prin plata ueni sume de bani
denumite sulta- nu poate depasi jumatate din valoarea bunului primit in schimb;
- reguli speciale aplicabile:- cheltuielile ctr se suporta de ambele parti;
- garantie pentru evictiune revine ambelor parti;
- schimbul lucrului altuia este nul de drept;
- daca vanzatorul nu-si executa obligaia de predare a lucrului cumparatorul are
dreptul s-si procure lucrul de pe piata, iar cand cumparatorul nu-si executa
obligatia de a lua bunul vanzatorul are dreptul de a depune bunul la casa
acrerditata de comert (CEC) fie sa vanda bunul;

3. Contractul de donatie
= contract solemn, unilateral si gratuit, prin care o persoana numita donator transfera in mod
irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate unei pers
numite donatar care le accepta.
- contract cu titlu gratuit- liberalitati
- forma obligatorie-inscris autentic sub conditie ad validitatem;
- sunt lipsiti de capacitatea: -de a dona-minorii si persoanele puse sub interdictie (vezi cap. de exercitiu)
- de a primi donatii- persoanele neconcepute (vezi cap. de folosinta)
- contract irevocabil- orice clauza prin care in mod direct sau indirect donatorul ar putea revoca donatia duce
la nulitatea contractului
- exceptie- donatiile intre soti- sunt revocabile
- in cazul in care se constata ingratitudinea donatarului (atentat la viata
donatorului, injurii grave, refuzul donatarului de a-i acorda donatorului
alimentele necesare traiului desi avea posibilitatea sa o faca)
- donatarul nu avea descendenti, dar ulterior donatiei i se naste un copil.

4. Contractul de locatiune
= contract prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane numita locatar,
folosinta temporara, totala sau partiala a unui lucru in schimbul unei sume de bani determinate, numita
chirie.
- contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual (forma scrisa pt proba), cu executare
succesiva si translativ de folosinta;
- bunul inchiriat poate fi bun mobil sau imobil, individul determinat si neconsumptibil;
- modalitati de incetare ale contractului:- denuntare unulaterala de oricare din parti cu conditia acordarii
unui preaviz;
- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat; (sau vezi tacita
relocatiune);
- prin reziliere ca urmare a neexecutarii obligatiilor;
- ca urmare a pieirii bunului inchiriat;
- ca urmare a desfiintarii titlului locatorului;
- ca efect al instrainarii bunului inchiriat, daca in contract se prevede
acest lucru; (vezi obligatie proprietar nou de a pastra locatiunea
existenta)

5. Contractul de mandat civil


= contract prin care o persoana numita mandatar se obliga, in pricipiu fara plata, sa indeplineasca anumite
acte juridice, in numele si in contul altei persoane, numita mandant, care ii da aceasta imputernicire si pe
care il reprezinta;
- contract gratuit (daca partile nu stipuleaza contrariul), intuitu personae si consensual;
- daca actul ce urmeaza sa se incheie in virtutea mandatului este unul pt a carui validitate se cere forma
autentica si imputernicirea va trbui sa fie in forma autentica.
- conditii de validitate: consimtamantul , capacitate, obiect, cauza si forma.
- inceteaza prin:- executarea mandatului;
- revocarea de catre mandatar;
- renuntarea mandatarului la mandat;
- moartea uneia dintre parti;(vezi conditie intuitu personae)

- interdictia sau insolvabilitatea uneia dintre parti;


- la implinirea termenului sau conditiei;