Sunteți pe pagina 1din 5

SRL

SA

Def: -acea societate ale carei obligatii sociale sunt


garantate cu patrimoniul social, asociatii raspunzand
numai pana la concurenta capitalului subscris.

Def: - societate constituita prin asocierea mai


multor persoane, care contribuie la formarea
capitalului social prin anumite cote de participare
reprezentate prin titluri numite ACTIUNI, pentru
desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul
realizarii si suportarii beneficiilor si care raspund
pentru obligatiile sociale numai in limita aportului
lor.

Particularitati
- caracter intuitu personae, asocierea intemeindu-se
pe increderea asociatilor

Particularitati
- se constituie prin subscriere integrala si simultana
a capitalului social de catre semnatarii actului
constitutiv sau prin subscriptie publica;
- capital social divizat in actiuni, cu o valoare
minima de 90.000 lei; valoarea se modifica periodic
astfel incat sa se mentina la o limita de 25.000
euro;

- capitalul social este divizat in fractiuni numite


PARTI SOCIALE care nu pot fi reprezentate prin
titluri negociabile si care au o valoare nominala egala
cu o valoare minima de 10lei; capitalul social minim
admis este de 200 lei;
- asociatii raspund in limita capitalului social
subscris;
- numar de asociati intre 1 si 50, vezi caz asociat
unic;

- actionarii raspund in limita capitalului social


subscris;
- numar minim de actionari 2; exceptie o perioada
de max 9 luni dupa care se poate cere dizolvarea
societatii;

- in cazul SRL cu asociat unic, respectivul asociat


poate fi o persoane fizica sau jurica (limitare la
una!!!!)
Constituire
- intocmire acte constitutive (ctr. de societate si
statutul);

Constituire
A) SUBSCRIPTIE PUBLICA; operatiuni in
obligatia fondatorilor:

- autorizare judecator delegat de la ORC printr-o


incheiere de inmatriculare;
- publicitatea inmatricularii prin ORC;
- inregistrarea fiscla la administratia financiara
teritoriala in raza careia se situeaza sediul societatii;
- se face automat de catre ORC- vector fiscal
obligatii;

- intocmirea si lansarea prospectului de emisiune a


actiunilor;
- subscrierea actiunilor;
- validarea subscriptiei;
-aprobarea actelor constitutive ale societatii;
- membrii fondatori=
- prospectul de emisiune= inscrisul care cuprinde
o oferta adresata publicului de a subscrie actiunile
societatii care se cumpara;
B) CONSTITUIRE UZUALA; caz in care

actionarii sunt deja cunoscuti si si-au dat acceptul


constituirii unei societati noi;
Partile sociale
- fractiuni ale capitalului social, cu valoare nominala
egala- min. 10lei;
- se transmit intre asociati, catre terti, prin
succesiune;

Retragerea asociatilor
- in cazurile prevazute de actul constitutiv;
- cu acordul celorlalti asociati exprimat in
unanimitate;
- in lipsa celor de mai sus- pt motive temeinice
asociatul se poate retrage in baza unei hotarari a
tribunalului prin care se dispune si cu privire la
structura participarii la capitalul social a celorlalti
asociati;hot poate fi atacata cu recurs in 15 zile de la
comunicare
- in caz ca exista 2 asoc iar unul vrea sa se retraga se
procedeaza la dizolvarea soc sau la mentinerea
acesteia in functiune dupa cum asociatul ramas
doreste sa fie asoc unic sau nu.

Actiunea
= titlu reprezentativ al contributiei actionarilor
constituind o functiune a capitalului social, care
confera posesorului calitatea de actionar;
- pot fi nominative sau la purtator; felul se
determina prin actul constitutiv;
- cuprind elemente de identificarea a societatii
emitente precum si numle actionarului- cazul celor
nominative;
- valoare nominala de min. 0,1 lei. (10 bani)
- cuprinde : -denumirea si durata societatii;
- data actului constitutiv, nr ORC sub
care este inmatriculata soc., CUI, si
numarul MO in care s-au facut publice;
- capitalul social, nr de ordine al
actiunii, valoarea nominala si
varsamintele efectuate;
- avantajele acordate fondatorilor;
- identificarea actionarului;
- semnatura a doi dintre administratori,
cand sunt mai multi sau a unicului
administator;
- actiunile sunt egale ca valoare conferind
posesorului drepturi egale;
- sunt indivizibile si reprezinta titluri negociabile;
Drepturile actionarilor
- dr de a participa la AGA;
- dr de vot in AGA;
- dr de informare;

- dr la dividende;

- dr asupra partii cuvenite in cazul lichidarii


societatii;
Excluderea asociatilor
- asociatul care nu-si indeplineste obligatiile fata de

Obligatiile actionarilor
-plata varsamintelor datorate;

societate sau a savarsit anumite fapte contrare


intereselor acesteia poate fi exclus;
- comite frauda (in cazul in crae este si administrator)
sau asoc care nu si-a depus aportul intr-o perioada de
Functionare
1.Adunarea Generala
- organ de deliberare si decizie al societatii;
- hotaraste asupra problemelor obisnuite din viata
societatii precum si asupra unor probleme specifice;
- se intruneste cel putin o data pe an sau ori de cate
ori ests necesar, la convocarea administatorilor din
proprie initiativa sau la cererea asociatilor care
reprezinta din Cs;
- convocarea se face conform prevederilor actului
constitutiv sau in lipsa unei precizari prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin
10 zile inainte de data fixata;

a) Atributii
-sa aprobe sit financiare anuale si sa decida
repartizarea profitului net;
- sa-i desemneze/revoce pe administratori si cenzori
precum si contractarea unui auditor financiar;
- sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor
pentru daunele aduse societatii;
- sa modifice actul constitutiv;
-hotararile: - se adopta prin votul actionarilor
prezenti;
-fiecare PS da dreptul la un vot;
-pt adoptarea hot asupra transmiterii PS
catre terti- este necesara majoritatea
calificata- votul reprezentand din
cap social;
- unanimitate pt hot privind
modificarea actului const.
-administatori:- unul sau mai multi care pot fi asoc
sau nu;

Functionare
1.Adunarea Generala
- convocata de consiliul de administratie/directorat;
iar termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile de
la data publicarii in MO partea IV
- ordinare sau extraordinare- aplicabil si la SRL;
- convocate de administratori din proprie initiativa
sau la cererea actionarilor care reprezinta o
ptrime din numrul total de drepturi de vot, iar la
convocrile urmtoare, prezenta actionarilor
reprezentnd cel puin o cincime din numrul total
de drepturi de vot.
- la a doua convocare deliberarile asupra punctelor
de pe ordinea de zi se iau cu majoritatea voturilor
exprimate; actul const nu poate prevedea un
cvorum minim sau o majoritate mai ridicata pt
adunarile ordinare, dar o poate face pt cele
extraordinare.
2. Sistemul unitar
- SA e administrata de 1 sau mai multi
administratori, nr lor fiind impar; formeaza
consiliul de administratie;
- pe durata mandatului admin nu pot avea si ctr de
munca la societate;
- daca se procedeaza la delegarea conducerii catre
directori consiliul va fi format din administratori
neexecutivi= cei care nu au fost numiti directori;
-cons admin indeplineste tote actele necesare si
utile pt realizarea obiectului de activitate;
- competente de baza:- stab directiile principale de
activ; stab sistemul contabil si de control financiar;
numeste/revoca directori sile stabileste remuneratia;
introduc cererea pt deschiderea procedurii
insolventei;
- administratorii trebuie declarati la ORC depunand
si specimene de semnatura;

3. Sistemul dualist
- presupune administrarea de catre un directorat si

- se pot numi prin actul constitutiv sau


prin hot. Adunarii generale;
- dreptul de a reprezenta societatea;
- controlul gestiunii:-exercitat de auditor;
- cenzori (alesi de AGA) sau
asociati; la cel mult 15
asociati- asociatii care nu au
calitatea de administrator;
- peste 15 asociati- tb sa aiba
cenzori;

un consiliu de supraveghere;
- conducerea revine in totalitate directoratului
format din mai multi membri cu numar impar;
- in cazul soc care necesita auditare directoratul tb
sa aiba min 3 membri;
- membrii directoratului nu pot fi in acelasi timp si
membri ai consiliului de supraveghere;
- directoratul reprezinta societatea impreuna sau
separat in functie de precizarile actului constitutiv;
- directoratul prezinta consiliului de supraveghere
un raport scris o data la 3 luni cu privire la
activitatea sa;
- consiliul de supraveghere numeste functionarii
societatii;
- cons se intrunesete cel putin o data la trei luni si
ori de cate ori este nevoie la convocarea
presedintelui care o si prezideaza;
- nu poate primi atributii de conducere cu toate ca
unele operatiuni nu pot fi executate decat cu
acordul consiliului;
-poate crea comitete consultativeformate din min 2
membrii ai consiliului; vezi comitet de audit in
cazul celor care tb auditate conform legii;

Situatiile financiare
- sit fin se depun impreuna cu raportul
administatorului si

Situatiile financiare
-raportul auditorului sau a asoc tb depus la sediu cu
15 zile ianintea AGA pentru a fi consultate de
actionari;
- la 15 zile de la AGA consiliul de admin tb sa
depuna copii ale sit fin la ORC insotite de raportul
lor si cel al audirorilor financiari, precum si de PV
al AGA;
- SA obligate sa se supuna auditului (aplicabil
viceversa in cazul celor ce opteaza pt sistemul
dualist de administrare) tb sa aiba minim 3
administratori; tot pt aceste societati delegarea de
catre consiliul de administratie a conducerii soc
catre un director este obligatorie;

- dupa aprobare se depun de administrator la


administratia finananciara, dupa care la ORC;
- decid repartizarea profitului si constituirea fondului
de rezerva- 5% din profitul brut dar nu mai mult de
20% din cap soc

SEMINAR 8
Societati comerciale- Legea 31/1990
- conform legii 31/1990 in RO functioneaza urmatoarele tipuri de societati comerciale: SNC (nume
colectiv), SCS (comandita simpla- asociati comanditari si comanditati), SA, SCA (comandita pe
actiuni), SRL
- societate comerciala= pj constituita de catre o grupare de persoane, pe baza unui contract de societate,
in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in
scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.