Sunteți pe pagina 1din 3

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN SATU MARE NR.

32
pentru alegerea Pregedintelui RomAniei din anul2014
Satu Mare, Piala 25 Octombrie nr.1, Sala XXl, parter
Tel.: 0261n10192 ; Fax :02611710193 ; E-mail: bej32satumare@bec2O14.ro

DECIZIA Nr.5/23. 1 0.201 4


privind sesizarea formulati de Aliantei Electorale PSD-UNPR-PC

Prin sesizarea formulatd de cdtre Alianlei Electorale PSD-UNPR-PC - Organizafia


Jude{eand Satu Mare cu sediul in Satu Mare, str. $tefan cel Mare nr.1, prin Govor Mirceapregedintele Organizafiei PSD jude{ul Satu Mare impotriva ACL, inregistrati la Biroul Electoral
Judelean Satu Mare nr.32 sub nr. 64123-1A.2014, prin care se soliciti a se constata cd au fost
montate Tn locuri publice materiale de propagandi electoralS ilegale, deoarece sunt realizate gi
expuse cu incdlcarea prevederilor art.29 alin.2 din Legea nr. 334/2006.
Prin sesizare se solicitd sd se constate cd materialele electorale in disculie contravin
ordinii de drept, in sensul arl. 37 din Legea N. 37012004 gi ea atare si dispuni inlSturarea
acestora gi sd sesizdm Autoritatea ElectoralS Permanenti cu privire la incdlcarea art. 29 alin.2
din Legea nr. 334/2006.
in drept, se invocd Legea nr.334t2006 9i Legea nr.370t2OO4.
Conform arl.29 alin.Z din Legea nr.33412006 se invedereazd cd
"Partidele gi aliantele electorale, precum gi candida{ii independen[i au obliga(ia de a imprima
pe toate materialele de propagandd electorale urmitoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianfei politice sau
electorale care le-a comandat, dupd caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat".
in proba{iune, Alianla ElectoralS PSD-UNPR-PC - Organizalia Jude[eani Satu Mare a
depus imagini foto ce fac obiectul sesizdrii.

Analizdnd contestalia formulatd pe baza motivelor invocate, precum gi a dispoziliilor


legale in vigoare Biroul Electoral Judelean Satu Mare nr.32 re{ine urmdtoarele:
Sesizarea Alian{ei Electorale PSD-UNPR-PC - Organiza{ia Judefeand Satu Mare
reprezintd o contestalie cu privire la campania electorald, iar Biroul Electoral Jude.tean Satu
Mare nr.32 are competenla de a soluliona aceste pldngeri conform dispoziliilor arl. 42 alin. 1
din Legea nr.37A12004.
Obiectul contestaliei il reprezintd verificare legalitdlii privind amplasarea materialelor
de publieitate eleetorald ( bannere) in condifiile prevdzute de Legea 37012004 eoroborat eu art.
29 alin. 2 din Legea nr. 33412006.
Tn urma dezbaterilor membrii BEJ au constatat cd prin imaginile foto depuse in
probaliune de cdtre Alianla Electorald PSD-UNPR-PC Satu Mare s-a dovedit starea de fapt
indicatd in contestalie, in sensul cd bannerele afigate nu cuprind elementele obligatorii

prevezute de art. 29 alin. 2 din Legea nr. 33412AA6, respectiv denumirea operatorului
economic care le-a realizat.
?n aceste conditii aceste materiale de propaganda electoraE contravin dispozitiilor art.
29 Alin.2 din Legea nr. 33412006 gi contravin totodatl ordinii de drept, in sensul art.37 alin. 2
din Legea nr.37012004: "mijloacele folosite in campania electoralS nu pot contraveni ordinii de
drept". in acest sens, apreciazd cd transparenfa finanfdrii campaniei e]ectorale la care face
referire art. 29 alin.2 din Legea nr.33412006 este un element al ordinii de drept.
Prin urmare, contesta{ia formulatd de Alianla ElectoralS PSD-UNPR-PC Satu Mare sub
aspectul nerespectirii dispoziliilor legale de cdtre materialele de propagandi electoralS ACL
este intemeiate urmand a fi admise prin votul majoritar al membrilor BEJ.
In acest sens, se va dispune inbaza dispozifiilor art.42 alin.2 din Legea nr.37ADQA4,
primarilor unitililor administrative-teritoriale din judeful Satu Mare sd ia mdsuri pentru
inldturarea materialelor de propagandi electorald care nu conlin denumirea operatorului
economic care le-a realizat.
De asemenea, se constatd intemeiata solieitarea petentei de a se sesiza Autoritatea
ElectoralS Permanentd pentru constatarea sdvArgirii unor eventuale contravenfii intrucdt
potrivit art. 43 din Legea nr. 33412006 acesta este competent sd constate contravenlii gi sd
aplice sancliunile contravenlionale pentru nerespectarea prevederilor art.29 alin.2 din acelagi
act normativ.
Tn baza aft.42 alin.1 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Pregedintelui Romdniei,
republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN SATU MARE nr.32

DECIDE:
Art.{. Admite contestalia formulatd

de

Alianla Electorald PSD-UNPR-PC Satu Mare

inregistratd la Biroul Electoral Judelean Satu Mare nr.32, sub nr. 64123.1A.2014.
Art.2. Dispune primarilor unit5lilor administrativ-teritoriale din judeful Satu Mare sd ia misuri
pentru inldturarea materialelor de propagandd electorald apa(indnd candidatului ACL la
alegerile prezidenliale, care nu conlin denumirea operatorului economic care le-a realizat.
Art 3. Sesizeazd AEP cu privire la eventuala incilcare de cdtre candidatul ACL la alegerile
prezidenfiale, a dispozi{iilor previzute de art. 29 alin.2lit.b) din Legea nr. 334/2006.
Art.4. Aducerea la cunogtinlE publici prin afigare la sediul Biroului Electoral Judefean Satu
Mare nr.32.
Art.S. Se va comunica petentei Alianlei Electorald PSD-UNPR-PC Satu Mare gi Aliantei
Cregtin Liberale.
Art.6. Cu drept de contestalie la Biroul Electoral Central in termen de 48 de ore de la afigare.

Pronunlati astizi, 23.10.201 4

PRESEDINTE,
JUd. VILCU ADRIANA

LOCTilTOR,
JUd. SALAJAN MARTA

MEMBRU,

Jud, MIHAI-COMAN ILEANA


RUSU LOREDANA - reprezentant A.E.P.

MARGHITA$ MIRCEA GABRIEL - PP-DD


NAGY SZABOLCS

UDMR

IURA FLORIN-HORATIU - Alianta Electorald PSD-UNPR-PC


ENATESCU EMILIA MARIA - Alianta Cregtin-Liberald PNL- PDL
ZIMBRU GRIGOR

PRM

BATHORI MARIA

PAS

cRigMAR MONTCA-GABR|ELA

?flZ

absent motivat

- PER

2014
P