Sunteți pe pagina 1din 6

412712015

Contr acbJI de creditar e

Contractu! de creditare
Capitalul social minimal unei societati cu raspundere limitata este de numai 200 lei,
in conditiile in care numai cheltuielile imediat ulterioare constituirii presupun costuri de minimum 1.000 de lei (ex:
taxele de Ia Registrul comertului, taxele notariale, taxele de timbru, confectionarea stampilelor, achizitionarea
registrelor societatii, chiria spatiului comercial, contravaloarea primelor marfuri sau materii prime etc.).
Asociatii unei societati isi doresc sa investeasca. Acestia nu au alte surse de venit decalcele care provin din
afacere si. drept urmare, se folosesc de banii societatii in conditiile in care, legal, acestia pot fi scosi din societate
numai sub forma de dividende,la incheierea exercitiului financiar, Ia care trebuie sa luam in calcul impozitul pe profit
si pe div idende.
In aceste conditii, este general extins a llractica societatilor comerciale de a incheia cu
asociatiisi administratoriiacestora sau cu terte persoane diverse contracte de imprumut.
lnsa atentie! Aceste contracte trebuie sa ramana ca OJleratiunicu titlu ocazional!
Creditarea societatiide catre asociati
Contractu! de creditare a societatii de catre asociati sau administratori apare ca necesitate atunci cand asociatii sunt
nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a asigura acoperirea cheltuielilor initiate pe care le presupune demararea unor
afaceri sau demarea unui flux investitional.
In cazul unor astfel de contracte. chiar daca sunteti asocialunic, Legea societatilor comerciale nr. 3111990 prevede,
Ia art. 15, ca toate contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica,
asociat unic al celei dintai, se jncheje obliuatorju jn forma scrjsa sub sanctjunea nuljtatjj ahoslute

Sfatulnostru este ca astfel de contracte sa fie incheiate in forma scrisa chiar daca nu ne aflam in situatia unei
societati cu asocialunic.
lnreujstrarea aces:tor contracte jn contabjljtate es:te obliuatorje'Sfatul nostru este ca viramentul sumelor

avansate de asociati sa fie efectuat prin conturi bancare, deoarece pot interveni probleme cum ar fi imposibilitatea
recuperarii sumelor avansate societatii cu titlu de imprumut, imposibilitatea justificarii provenientei aceso! r sume
etc.
Monourafie contabjla urjyjnd credjtarea socjetatjj de catre ?OCjatj

.... .. ==

..,.,.,,.
.....-:--

..,TEA
_
cAro DE - =
J RTEA
I vf;/ito
9
-c

corrt5

-.o1

-c:..;
- ..

VERDE ;::.::.;:;,

'"'"""
2015 '""'

Cartea Ver<le a Contabilitatii2015

vezi detalii

Asociatul X finanteaza societatea A cu o suma de 120.000 lei pe o perioada de 10 luni.


Dobanda este zero.

data:textlhtmI;charset=utf- 8,%3Cdiv%20cl ass%3D%22artic le%22%20style%3D%22bcrder%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2...

2/5

Desfasuratorul rambursarii sumelor catre asociat conform contractului de creditare:


Anul financiar 2008
lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
lunie
Iuiie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total

Valoare
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

120.000 lei

Nota: Daca acest contract se va incheia in valuta, aveti grija sa stipulati in contract
cursul de schimb Ia care se va face decontarea. Diferentele de curs se vor contabiliza in acest caz prin contul 665
Cheltuieli privind diferentele de curs sau contul 765
Venituri privind diferentele de curs.
a) Creditarea societatii de catre asociatul X:
5121 Disponibilitati bancare in lei =455.01 Sume datorate asociatului X
120.000

120.000

b) Rambursarea sumei catre asociatul X (luna ianuarie 2008):


455.01 Sume datorate asociatului X =5121 Disponibilitati bancare in lei
20.000

20.000

Operatiunea de Ia pet. b) se va repeta pana Ia final, cand se va stinge suma pe care o datoreaza asociatului.
Contractu! de creditare intre doua societati
In practica, intalnim multe cazuri ale unor societati comerciale care acorda diverse imprumuturi, cu sau fara
dobanda, asociatilor sau chiar unor terte persoane, fizice sau juridice.
Acordarea de imprumuturi cu sau fara dobanda atat asociatilor. cat si tertilor trebuie sa fie
TRANZACTII OCAZIONALE! In caz contrar. aceste tranzactii se considera a fi ACTE DE COMERT!
Astfel, societatile comerciale, fiind persoane juridice cu scop lucrativ, aptitudinea acestora de a acorda imprumuturi
este circumscrisa sferei de aplicare a principiului specialitatii capacitatii de folosinta a unei persoane juridice,
principiu prevazut de Decretul nr. 31/1954 privitor Ia persoanele fizice si persoanele juridice.
Prin urmare, in conformitate cu art. 34 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954, persoana
juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau
statut. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea societatilor comerciale, persoanele fizice si persoanele
juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale in vederea efectuarii de acte de comert .
Din punctul de vedere al scopului coneret al fiecarei persoane juridice (scop stabilit prin actul constitutiv), o societate
comerciala poate acorda imprumuturi numai daca are trecut in obiectul de activitate si efectuarea de activitati de
creditare.
Inserarea in obiectul de activitate si desfasurarea unor astfel de activitati presupun
indeplinirea tuturor conditiilor restrictive reglementate de unele acte normative cu aplicabilitate in domeniul
activitatilor financiar-bancare. Prin urmare, inserarea in actul constitutiv a unor obiecte de activitate de acest gen
poate fi realizata numai in cazul institutiilor de credit, respectiv banci, organizatii cooperatiste de credit, banci de
economisire si creditare in domeniul locativ etc.
Monografie contabila privind creditarea societatii de catre o alta societate

Societatea B finanteaza societatea A cu o suma de 120.000 lei pe perioada a doi ani de zile. Dobanda este zero.
Vom prezenta operatiunile cantabile din punctul de vedere al societatii care acorda imprumutul:
a) Creditarea societatii A de catre societatea B:
267.01 Creante imobilizate-soc.B =5121 Disponibilitati banacre in lei
120.000

120.000

b) Rambursarea sumei catre asociatul X (anul 2008):


5121 Disponibilitati bancare in lei =267.01 Creante imobilizate-soc B
60.000

60.000

c) Rambursarea sumei catre asociatul X (anul 2009):


5121 Disponibilitati bancare in lei =267.01 Creante imobilizate-soc B
60.000

60.000

Creditarea administratorilor de catre societate


A. Creditarea de catre societate a administratorilor acesteia ESTE ILEGALA daca ne aflam in fata uneia dintre
urmatoarele ipoteze:
1. Potrivit dispozitiilor art. 144 din Legea societatilor comerciale, este interzisa creditarea de catre societate a
administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:
a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii
de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta
ori ulterioara acordarii imprumutului;
d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror altor obligatii
personale ale acestora fata de terte persoane;
e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o
terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
Aceste prevederi se aplica si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana Ia gradul al IV
Iea, inclusiv ai administratorului.
2. De asemenea, aceste prevederi sunt aplicabile si in cazul in care operatiunea priveste o societate civila sau
comerciala Ia care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, o cota de eel putin 20%
din valoarea capitalului social subscris.
B. Creditarea de catre societate a administratorilor acesteia ESTE LEGALA daca ne aflam in fata uneia dintre
urmatoarele doua ipoteze:
1. Este vorba despre operatiuni a caror valoare exigibila cumulata este inferioara
echivalentului in lei al sumei de 5.000 de euro.
2. Daca operatiunea este incheiata de societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale si nu aduce niciun fel
de prejudicii firmei.
In concluzie, o societate comerciala pe actiuni va putea sa acorde imprumuturi administratorilor, ca varianta de
creditare, numai in conditiile in care are trecut in actul constitutiv o astfel de activitate.

Monografie contabila privind creditarea administratorilor de catre societate


data:textlhtmI;charset=utf- 8,%3Cdiv%20cl ass%3D%22artic le%22%20style%3D%22bcrder%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2...

4/5

Societatea B crediteaza un asociat Y cu o suma de 100.000 lei pe perioada a doua de zile. Dobanda este zero. Vom
prezenta operatiunile cantabile din punctul de vedere al societatii care acorda imprumutul:
a) Creditarea asociatului Y:
5121 Disponibilitati bancare in lei =455.Y Sume acordate asociatului Y
100.000

100.000

b) Recuperarea sumelor de Ia asociatul Y (transa 1):


455.Y Sume acordate asociatului Y =5121 Disponibilitati bancare in lei
50.000

50.000

c) Recuperarea sumelor de Ia asociatul Y (transa 2):


455.Y Sume acordate asociatului Y =5121 Disponibilitati bancare in lei
50.000

50.000

Care sunt consecintele juridice ale unui contract de creditare


Potrivit dispozitiilor art. 272 din Legea societatilor comerciale, se pedepseste cu
inchisoare de Ia 1 Ia 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care foloseste
cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in
folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect!
Prin urmare, se sanctioneaza si fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii care se
imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de Ia societatea pe care o administreaza, de Ia o
societate controlata de aceasta ori de Ia o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma
imprumutata fiind mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000 de euro sau face ca una dintre aceste
societati sa-i acorde vreo garantie pentru datorii proprii.
Nerespectarea acestei dispozitii atrage raspunderea materiala a actionarului vinovat pentru daunele produse
societatii si, nu in ultimul rand, raspunderea penala conform dispozitiilor art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, repu- blicata, cu modificarile ulterioare.
In concluzie, societatile comerciale nu au aptitudinea legala de a face imprumuturi, atata vreme cat acestea
imbraca forma unor acte de comert!!!
Dobanda Ia contractu! de creditare
In ceea ce priveste dobanda legala aferenta unui contract de creditare trebuie sa
facem urmatoarele doua precizari:
1. In cadrul contractului de imprumut, partile pot sa stabileasca orice nivel al dobanzii, dar care nu poate depasi
dobanda legala cu mai mult de 50% pe an.
2. Deductibilitatea dobanzilor este limitata Ia nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei. Aceasta limitare vizeaza tipurile de
imprumuturi analizate, acordate de catre asociati sau actionari, altele decat cele furnizate de alte societati care
acorda credite: banci, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiuni de leasing, societatile de credit
ipotecar.
Declaratii fiscale in cazul contractelor de creditare externe
Din punctul de vedere al obligatiilor declarative, pentru contractele de imprumut incheiate pe o durata mai mare de un
an cu asociatii persoane fizice sau juridice straine, exista obligatia suplimentara de notificare a operatiunii Ia Banca
Nationala a Romaniei conform Normei nr.17/2002. Prin urmare, se efectueaza inregistrarea operatiunii in Registrul
datoriei private externe.
Completarea si transmiterea formularului se vor efectua in termn de 30 de zile de Ia data incheierii contractului,
precum si in termen de 15 zile de Ia data schimbarii sediului social, a rezilierii contractului si a oricaror alte modificari

4/27/2015

Contractul de creditare

fata de notificarea initiala,privind creditorul,debitorul si alte date privind contractu! extern.