Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL 3: NIVELURILE COMUNE DE REFERINŢĂ

 

A1

 

A2

B1

   

Pot să înţeleg expresii cu- noscute și propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie și la împrejurări con- crete, când se vorbește rar

și cu claritate.

Pot să înţeleg expresii și cuvin-

Pot să înţeleg punctele esen-

te

uzuale frecvent întâlnite pe

ţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, școală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o ma- nieră relativ clară și lentă

Î

Ascultare

teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine și familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profe- sională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri și mesaje scurte, simple și clare.

N

 

Ţ

E

L

E

 

G

 

E

       

R

Pot să înţeleg nume cunos- cute, cuvinte și propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afișe sau cata- loage.

Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, expri- marea sentimentelor și a urărilor din scrisori personale.

E

Citire

Pot să citesc texte foarte scurte și simple. Pot să găsesc anu- mite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniu- ri, orare) și pot să înţeleg scrisori personale scurte și simple.

   

Pot să comunic într-o con- versaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent și să mă ajute să formu- lez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute

Pot să comunic în situaţii simple și uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu și direct pe teme și despre activi-

Pot să fac faţă în majoritatea si- tuaţiilor care pot să apară în cur- sul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme fami-

tăţi

familiare. Pot să particip la

Participare la

discuţii foarte scurte, chiar dacă,

conversaţie

în

general, nu înţeleg suficient

liare, de interes personal sau referitoare la viaţa cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea pro- fesională și actualităţi).

pentru a întreţine o conversaţie

V

sau de necesitate imediată

O

și să răspund la asemenea

R

întrebări.

 

B

I

       

R

E

Pot să utilizez expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc și oamenii pe care îi cunosc.

Pot să utilizez o serie de expre-

Pot să leg expresii și să mă

sii

și fraze pentru o descriere

exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experi- enţe și evenimente, visele mele,

simplă a familiei mele și a altor

persoane, a condiţiilor de viaţă,

Discurs oral

 

studiilor și a activităţii mele profesionale prezente sau re- cente.

a

speranţele și obiectivele mele. Pot să îmi argumentez și explic pe scurt opiniile și planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film și să-mi exprim reacţiile.

S

 

Pot să scriu o carte poștală

Pot să scriu mesaje scurte și simple. Pot să scriu o scrisoa-

Pot să scriu un text simplu și coerent pe teme familiare sau

C

scurtă și simplă, de exemplu,

R

Exprimare

scrisă

cu salutări din vacanţă. Pot

re

personală foarte simplă, de

de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind ex- perienţe și impresii.

I

E

să completez formulare cu

detalii personale, de exem-

exemplu, de mulţumire.

R

 

plu, numele, naţionalitatea și

 

E

adresa mea pe un formular de hotel.

Tabelul 2 – Nivelurile comune de competenţe – Grilă pentru autoevaluare

31

UN CADRU EUROPEAN COMUN DE REFERINŢĂ PENTRU LIMBI – ÎNVĂŢARE, PREDARE, EVALUARE

B2

 

C1

C2

Pot să înţeleg conferinţe și discursuri des- tul de lungi și să urmăresc chiar și o argu- mentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de știri și a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filme- lor în limbaj standard.

Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă

Nu am nici o dificultate în a înţe- lege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea di-

rectă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid

nu

este clar structurat, iar conexiunile sunt

numai implicite și nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de tele- viziune și filme fără prea mare efort.

al vorbitorilor nativi, cu condiţia de

a avea timp să mă familiarizez cu

 

un anumit accent.

Pot să citesc articole și rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anu- mite atitudini și puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană.

Pot să înţeleg texte faptice și literare lungi

Pot să citesc cu ușurinţă orice tip

și

complexe, sesizând diferenţele stilisti-

de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exem-

ce. Pot să înţeleg articolele specializate și

instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu

 

se

referă la domeniul meu.

plu, manuale, articole specializate și opere literare.

Pot să comunic cu un grad de sponta- neitate și de fluenţă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimân- du-mi și susţinându-mi opiniile.

Pot să mă exprim fluent și spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea

Pot să particip fără efort la ori- ce conversaţie sau discuţie și sunt familiarizat (ă) cu expresiile

vizibil. Pot să utilizez limba în mod flexibil

și

eficient în relaţii sociale și în scopuri

idiomatice și colocviale. Pot să mă exprim fluent și să exprim cu preci- zie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea și să-mi restructurez formularea cu abilitate, în așa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

profesionale. Pot să-mi formulez ideile și punctele de vedere cu precizie și să-mi conectez intervenţiile bine de cele ale in- terlocutorilor mei.

Pot să prezint descrieri clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele și dezavantajele diferitelor opţiuni.

Pot să prezent descrieri clare și detaliate

Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate și fluenţă, într-un un stil adaptat contextului;

pe

teme complexe, integrând subtemele,

dezvoltând anumite puncte și terminându-

mi

intervenţia cu o concluzie adecvată.

cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze și să reţină punctele semnificative.

Pot să scriu texte clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de dome- niul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui per- sonal evenimentelor sau experienţelor.

Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de ve- dere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

Pot să scriu texte clare, cursive,

adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură

logică clară, care să-l

ajute pe

cititor să sesizeze și să reţină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

ale unor lucrări de specialitate sau opere literare. Tabelul 2 – Nivelurile comune de competenţe –

Tabelul 2 – Nivelurile comune de competenţe – Grila pentru autoevaluare

32

CAPITOLUL 3: NIVELURILE COMUNE DE REFERINŢĂ

VOLUM CORECTITUDINE   FLUENŢĂ   INTERACŢIUNE COERENŢĂ

VOLUM

CORECTITUDINE

 

FLUENŢĂ

 

INTERACŢIUNE

COERENŢĂ

 

Dă dovadă de o mare flexibili- tate la reformularea ideilor sub forme lingvistice diferite, care-i permit să transmită cu exactitate nuanţe fine de sens, pentru a in- sista, a scoate în evidenţă sau a evita ambiguitatea. Stăpânește bine expresiile idiomatice și familiare.

Menţine permanent un grad înalt de co- rectitudine gramati- cală în complexitatea limbii, chiar dacă atenţia îi este îndrep- tată în altă parte (de exemplu, planifica- rea sau observarea reacţiilor celorlalţi).

Poate să se exprime timp îndelungat, cu spontaneitate, dis- cursul fiindu-i natural, recuperând dificul- tăţile cu suficientă

abilitate pentru ca ele

Poate să interacţioneze

Poate construi un discurs coerent elevat, comple- tându-l în mod

cu ușurinţă și abilitate, depistând și întrebuin- ţând indicii nonverbali

și

de intonaţie fără efort

adecvat cu diverse structuri de orga- nizare, precum și cu un șir variat de cuvinte de legătură și alţi articulatori.

C2

aparent. Poate să inter- vină în structura comu-

treacă aproape

nicării cu naturaleţe, fie la nivel de replici, fie la nivel de referinţe sau de aluzii etc.

neobservate.

 

Stăpânește bine o gamă vastă de discursuri, printre care știe să aleagă formularea care îi permite să se exprime clar și într-un registru potrivit asupra unor subiecte variate de ordin general, educaţional, profesio- nal sau care ţin de timpul liber, fără a fi nevoit/ă să-și comprime discursul.

Păstrează perma- nent un nivel înalt de corectitudine gra- maticală; greșelile sunt rare, greu de depistat și de obicei autocorectate de câte ori apar.

Poate să se exprime cu ușurinţă și sponta- neitate, aproape fără

Poate să aleagă o ex- presie potrivită într-un repertoriu curent de funcţii discursive ca preambul la spusele sale, pentru a prelua cuvântul sau pentru a-l păstra, câștigând timp până își adună gân- durile.

Poate să constru- iască un text clar, fluid și bine struc- turat dând dovadă că stăpânește bine mijloacele lingvis- tice de structurare și articulare.

C1

efort. Doar un subiect complicat din punct de vedere conceptual

este

în stare să redu-

că cursul natural al discursului său.

B2+

         
 

Stăpânește o gamă destul de vastă de mijloace de comunica- re pentru a face descrieri clare, a-și exprima punctul de vedere și a desfășura o argumentare fără a-și căuta cuvintele în mod manifest.

Prezintă un grad destul de avansat de control gramatical. Nu comite greșeli care ar duce la ne- înţelegeri și le poate corecta când apar.

Poate să vorbeas-

Poate să intervină din

Poată să foloseas- că un număr limitat de articulatori pen- tru a-și lega frazele

relativ mult, cu

proprie iniţiativă în dis-

fluenţă relativ

constantă; cu toate că mai poate ezita, căutând structuri sau expresii, pauzele lun- gi sunt rare.

o

cuţie sau când îi vine rândul și poate încheia

o

conversaţie când este

într-un discurs clar și coerent, cu toate că într-o interven- ţie mai lungă pot apărea și unele întreruperi.

B2

necesar, deși uneori fără destulă eleganţă. Poate să faciliteze continua- rea unei discuţii asupra unui domeniu familiar, confirmând că înţelege, solicitând participarea celorlalţi etc.

B1+

         

B1

Mânuiește destule mijloace ling- vistice și un vocabular suficient pentru a se descurca, ezitând și parafrazând pe alocuri în cazul subiectelor ca familia, odihna, centrele de interes, călătoriile, munca și actualitatea.

Întrebuinţează cu exactitate suficientă un repertoriu de structuri și „scheme” frecvente, curente în situaţii previzibile.

Poate să-și constru- iască discursul așa încât să fie înţeles, chiar dacă pauzele de căutare a cuvin- telor și frazelor de corectare sunt foarte evidente, mai ales în secvenţele mai lungi de creaţie proprie.

Poate să înceapă, să susţină și să încheie o conversaţie simplă „faţă în faţă” cu interlocutorul său despre subiecte familiare sau de inte- res personal. Poate să repete o parte din ceea ce a fost spus, pentru o înţelegere reciprocă.

Poate să unească un șir de elemente scurte, simple și variate într-o serie lineară de puncte care se înlănţuie.

A2+

         
 

Întrebuinţează structuri ele- mentare formate din expresii memorizate, din grupuri de câteva cuvinte și din expresii „semifabricate”, pentru a co- munica o informaţie limitată în cadrul situaţiilor simple din viaţa cotidiană și din actualitate.

Întrebuinţează corect structuri simple, dar comite sistematic greșeli elementare.

Se poate face înţeles/ leasă într-o interven-

Poate să răspundă la întrebări și la declaraţi simple. Poate să indice că urmărește discuţia, dar nu înţelege destul

Poate să lege grupuri de cuvinte cu conectori simpli cum ar fi: „și”, „dar”, „pentru că”.

A2

ţie scurtă, chiar dacă reformularea, pauze- le și starturile false

 

sunt

evidente.

pentru a putea susţine personal conversaţia

 
 

Mânuiește un repertoriu ele- mentar de cuvinte și de expresii simple referitoare la situaţii con- crete speciale.

Controlează în mod limitat câteva structuri sintactice și forme gramaticale simple pe care le-a memorizat.

Poate să se descur-

Poate să răspundă la în-

Poate să lege cu- vinte sau grupuri de cuvinte prin co- nectori elementari ca ”și” sau „atunci”.

A1

ce în enunţuri foarte scurte, izolate, de tip clișeu, cu nume- roase pauze pentru

trebări simple și să pună altele privitor la infor- maţii personale. Poate să interacţioneze într-o manieră simplă, dar comunicarea depinde în întregime de repetări mai lente, de reformulări

   

a-și

căuta cuvintele,

 

pentru a le pronunţa

cele mai puţin

familiare și pentru a debloca conversaţia.

pe

și

de corectări.

Tabelul 3 – Nivelurile comune de competenţe – Aspecte calitative de utilizare a limbii vorbite.

33