Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTATIA NECESARA ELIBERARII CERTIFICATULUI DE

URBANISM :
-Plan de situatie pe suport topografic, vizat de O.C.P.I. ;
-Plan de incadrare vizat de O.C.P.I. ;
-Cerere tip completata integral si corect;
-Dovada achitarii taxei pt. eliberare CU.

DOCUMENTATIA NECESARA ELIBERARII AUTORIZATIEI DE


CONSTRUIRE - 2 dosare care sa cuprinda :
-D.T.A.C.+ P.O.E. elaborate conform prevederilor Legii nr.50/1991
republicata (inclusiv Anexa nr. 1) ;
-Certificatul de urbanism ;
-Avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism ;
-Actul de proprietate (extras CF si copie plan cadastral, actualizate la zi );
-Cerere tip completata integral si corect (inclusiv anexa acesteia completata,
semnata si stampilata de proiectant) ;
-Declaratie tip ca terenul nu este in litigiu, completata si semnata de solicitant;
-Dovada achitarii taxelor legale .