Sunteți pe pagina 1din 32

PUB LI CAI E TRI M ESTR IAL EDITAT DE C.C. AL U.T.C.

---~----:

1918

:.
.. ralin 14 27
27 augusl 1916 Rominia
Romnia a declar
declaral
rz
AustroUngariei.
A. stro- Uogar iei .
., loamna
toam na anului
anuluI 1916.
1916, submarinul
sub mari nul german U 43
43
uMhll'~da
1.: funda uodeva
undeva in Marea Nordului eargoul
cargoul romii~
,om~
-He
tU B,strt\a
Blstrqa incarcat
incrcat cu armament $i
i munitii in
,]'C
,ti iree de 40 milioane marci
mrci aur.
aur. Evenimentul este
,... t:~~
e" onat
anat de ercomandanlul
excomandaolul submarinelor germane
:" ~,.. pomul
pllmul ralbai
razboi mondial viceamiralul Andreas MiMi
,: ,os.n
so. in
io carlea sa "RAzBOIUL SUBMARIN"
SUBMARIN "
1314-1918
9 4-1 918 .
Prn
Pr Illre
re aile
alte arlicole
articole mililare.
mili tare. cargoul
cargoul Bislrita
Bistrita
",
"."sporta
pOrla ~' I1 anvelope de
de balaane
baloane captive. Erau baba_i! fr
h ancOle
anceze de lipul
tipul CAOUOT.
CAOUOT.
. 1914. cind
a
incepul
ralboiul
mondial.
lrancecind
rzboiul mondial, lranceIl
!f
au sure
las alili calitativ de citre
!riu
sur clasa
ctre germani in dodo t '" u!
:t:.. aerostatiei.
aerostattei.
slerillai ao "lela
Vi tez ail vinlului
vintului de 10
10 m/s.
m / s. nacela
"acela .."sferi::t.
! Cfr Iraneeze
fr anc ue scutura i$iI
aJa de tare
tare inci.
incit observatoobservata'.. DU mal
mal pulea
putea decil
decit sa
s se cramponele
cTamponeze de
de ea.
ea. in
in
iJ;:-f
ce i~
a~,1 limp
IJmp drachenul
drac!!e"ul german. datorita
da t orit formei
formei sale
L .._"I9,te
;'t! $1
I sacului-cirma.
sa c ului-crm . era
era foarte stabil,
stabil. observa'~HU'
sau
a la
su pUlind
putind lucra
lucra pin
pin
la 0o vitela
vitez a vintulu;
vintului de
de
"
166 m s Capita
nul CAOUOT.
C'Pllanul
CAOUOT, direclorul
direclorul general
general leh
lehe:.: i,tl aeronauticii
aerona utlcii francele.
franceze. este
este acela
acela care
care aa
.:!
u l balonul
,rfal
balon ul captiv
captiv de
de observalie
observatie ce-i
ce-i va
va purta
purta nunu ~
- .,. Acesl
AcoSI lip
lip de
de balon a losl
losl adoplal
adoplal alit
.Iil de
de arar""iU
II. Iranceza
Irancez ~i
I de
de aliati.
alia!i, cit
ciI ~ii de
de catre
clre germani.
A$a
AJa cum
cum am
am aratat.
artat. imediat
imediat dupa
dup intrarea
intrarea
Romi
mfeil in ralboi,
Ro im
rzboi. noile
noile billoa"e
baloane incepusera
incepuser sa
s se
se
-d' . pte catr.
-d'o;"o
clre tara
!ara pe
pe lunga
lunga cale
cale a no.dului.
nordului. Ele
Ele
o.o "iaU
,au sa
sa inlocuiasca
inlocuiasca vechile
vechile "drachene"
"drachene" uzale
uzate Jii
I! fp
i$ lt e, cu
tpi-$fte.
cu care
care era
era echipata
echipat aerostatia
aerosta1ia romina.
romn .
B,'onul
E. ul CAOUOT
CAOUOT era
era un
un balon
balon capliv
captiv deslinal
deslin.1 obs.t'
Jli ~I I reglajelor
u, ri
.. irll
reglajelor de
de artilerie.
artilerie. Cu
Cu 0o capacitate
capacitate
~.
ar 800
800 mc
me de
de hidrogen.
hidrogen, el
el pulea
pulea ridica
ridic. un
un observaobserval.rI , 11 800
800 m.
m, sau
sau 22 observalori
observalo" lala 11 200
200 m.
m, cu 0
t ''tzi
el i maxima
maxi m a vintulu;
vintului de
de 20 m/s.
m/s.
Ae
... rostatul
o".lul era
era compus
compus din
din ufmatoarele
urmaloarele pirli
pqi
IH
Fr ~c~ pale
paie balonul;
b.lonul; centura
cenlura $ii conile;
corzile; nacela;
nacela; cacaic
cesoriile.
,cceso
rllle .
BA
LONUL
BALON
UL era conlectional
conlec!ional din
din slola
slol cauciucala
cauciucala
OPSIt cu
I '.eps'l
cu cromal
eromal de
de plumb
plumb penlru
penlru aa Iili prolejal
prolejal
-..,ottlva
I,. ... a razelor
razelOl solare.
solare.
B"onu
er. impar~1
impaqil in
in doua
doua de
de diafragma
diafragm (un
(un
S.lonull era
;;erett
l' ete dm
din pinza.):
pinz . ):
cam"a
tim ". de
de gal.
gaz, umplula
umplul cu
cu hidrogen;
hidrogen;
nul compenSalor
- balD
b.lonul
compensalor sau
sau balonelul.
balonelul, umplul
umplul cu
cu
CKi

'oi

:J-.

U'
10'

n partea
pa nea dinapoi
dinapoi aa balonului
balonul ui se
se gaseau
gaseau aricuele
,rtl t -stabillzator
stabillzato r $ii sacul-cirma.
sacul-cirm,
A"
ploarele.
A"ploa,.
lo, siluale
Slluale pe
pe parle
parleaa superioara
superioar aa balobalo Ul.
UI "au
e,au Iii ele
ele umplule
umplule cu
cu hidrogen.
hidrogen, lacind
Icind corp
corp
tom un
un cu
cu balonu!'
balonul. Sacul-cirma
Sacul-cirm era
era umplut
umplul cu
cu aer
aer ,i
i
comunlea
c.QmURI ta prrnlr-un
prlOtr -un racord
rac ard lubular
tubular cu
cu balonelul.
balonetu!.
Sistemul
Sistem ul aripioare-stabililator-sac-cirma
aripioare-stabilizatol-sac-ci r m era
era
.::,,,c
eput astfel
, ceput
.stfel incit
incil sa
s confere
conlere aerostatului
aeroslalului pOli,ia
pozi,ia
lI.
bd i cu
1"b~.
cu vinlul inin lata.
lala.
oO data
d,lt "d"al
rtdlcat in
in aero
aer. balonul.
balonul, dalorila
datorit ampenaJeampenajeo., Sil.
ule se
se orienla
o"enla cu
cu lata
la ,a in
in vinl.
vinI, iar
iar balonelul
ba Ion elul Iii
Si
cul cirm. primeau
ucul-cirm
prImeau aer
aer prin
prin cele
cele doua
dou prile
prize de
de
,u
ur ,I.
ile lor
lor IiI se
se umllau
umflau Iii ele.
ele. capalind
cptind 'orma
forma inveinve~JI

!. UUfI
rI

:::>

...,'->
~

S?
~
q;
~

~
~

"
"

~
~

<::1

,I

Pe balon erau montate


mantale mai multe
mulle accesorii destinate manevrelor sau intre,inerii
intrelinerii I protecliei
protec1iei aeroslalului:
rostatului:
- MANSA
MANA OE UMPLERE CU
CU GAl;
GAZ; de lo
lorrma
ma
rotunda.
rotund . acoperita
acoperit cu un capac metalic. situata
situ a t pe
partea
parlea dreapta
dreapl sub aripioara
aripio.ra stabilizator;
slab,llzalor;
- SUPAPA - de lo
rma rOlunda.
form
rOlunda, siluala
Sllual in
prova. in axul
nal al balonului. Pri
31ul longiludi
longitudinal
Prinn actioaClionarea
na rea ei manuali
manual sau automata
automat se camanda
comanda evacuarea galului;
gazului;
rior ului
- VIZORUL OE OBSERVATIE
OBSERVAIE (al inle
Inleriorului
balonului)
nd. silual
balonului) - un geam ,olu
rOlund,
silual la prova.
prova, sub
centura balonului;
un panou
- SEGMENTUL
SEGMENTUL OE RUPERE -panou
Iriunghiular.
Iriunghiular, cusul
cusuI mai
mai slab.
slab, silual
si luaI ia
la prova
prova Ii
I pe
pe
partea
partea stinga.
sting . P,io
Prn trage rea brusca
brusc a eOrlii
conii segsegmentului
mentului de rupere
rupere se
se comandau
comandau sfi~ierea
sfierea acestui
acestuI
panou
panou 1i
i implicit
Implicit evacuarea
evacuarea rapida
rapid aa galului.
gazului. Sistemul
mul era
era folosit
folosit in cal
caz ca
c supapa
supapa nu mai
mai functiona
functiona
(rupere
de coarda.
coard, blocaj)
blocaj) sau
sau cind
cind balonul.
balonul, cu
cu ca(rupere de
blul
blul rupl.
rupI. ameninta
amenin,a sa
sa lie
lie dus
dus de vinl
vinI pulemic
pUlernic in Iilinij
nii inamice;
inamce;
- SISTEMUL
SISTEMUL OE
OE PROTECTIE
PROTECIE CONTRA TRAsTRASNETULUI
NETULUI -- compus
compus din
din doua
dou centuri
cenluri melalice
melallce
care
care inconjurau
inconjurau balonul.
balonul. in
in selul
selul de
de 1010gralii
fologralii cu
cu
baloanele
baloanele din
din dotarea
dotarea aerostatiei
aerosta,iei romane
romne nu
nu am obobservat
rat tot
u~i pe
servat aeest
acest sistem montat.
montat. L-am
L-am figu
figurat
totui
pe
plan;
plao;
-- TRAPELE
TRAPELE OE
DE VJllTARE
VIZITARE (ale
(ale balonului ~ii baba10nelUlui)
lonelului) - prima
prima rOlunda.
rOlunda, aa doua
doua palr.".
plral, silual'
silual
una
lea slinga
ului. Prin
una sub
sub alta.
alta, in
in par
parlea
sling aa balon
balonului.
Prin ele
ele
se
se putea
putea strecura
strecura un
un om
om de
de talie
talie mica
mic pentru
penlru aa ininspeeta
specta camerele
camerele respective:
respective:
-- RACOROUL
RACOROUL TUBULAR
TUBULAR (inlre
(inlre balonel
balon el I'I sa.acul-cirma)
cui-cirma) -- un
un lub
lub in lorma
lor ma de
de lL,. s;lual
SI luaI in parle.
partea
stinga.
slinga, ap.oape
aproape de
de capalul
caplul din
din p.ova
prova 01
al socusacului-cirma.
rulu i din balonel
l u i - crm. EI
EI lacilila
facilita lrecerea
trecerea ae
aerului
balonet in
in
sacul-cirma.
sacul-cirma. Nu
Nu se
se ob.erva
observ aa Ii
II mon'al
monlal pe
pe balaabaloanele
nele romane$ti.
romneti .
01 la
"I de
T
Tol
la balon
b.lon lrebuie
Irebuie sa
s mentionam
menli onm mod
modul
func
functionare
i ona r e aa supapei
supapei automate.
auto mate. principiu
principiu prelua
preluatt
de
hanceli
de
la
"drachenul"
ge
rman.
Am
aralal
de francezI de la "drachenul" german. Am araI al ca
c
balonul
balonul esle
esle impartil
impartil in
in doua
doua camere
camere de
de diafragma:
diafragm:
camera de
lo netul (dedesu
bl).
de gal
gaz (deasupra);
(deasupra); ba
balonelul
(dedesubl).
oO coarda
coard legala
legala de
de diahagmii
dialragma comanda
comanda supapa
supapa
in
in lelul
lelul urmalor:
urmlor : cind
cind balonul
balonul scapal
scapal de
de sub
sub conlrol
conlrol
dintr-un
ului
motiv sau
sau altul
altul se
se ridica.
ridic. presiuon
presiuR2a gal
galuiui
dint,-un motiv
crel'e.
ie .. in
asIa sicrele, aparind
aparind pericolul
pericolul de
de uplol
e.plozie
in ace
ace.sl
Slluatie.
lua"e, dialragma.
dialragma, impinsa
impins de
de gal.
g.z, .e
se umlla
umila in
in jos.
jos,
Iragind
Irgind dupa
dup ea
ea coarda
coarda care
care comanda
comand voletii
volelii supasupapei
ului.
pei Iii implicil
implic il evacuarea
evacuarea gal
gazului.

CENTURA $1
E
/ CORIIL
CORZ/lE

CENTURA
xiCENTURA este
esle 0 lilie
liie de
de pinla
pinz lalii
lala de
de apro
apro.imaliv
-impr ejurul balonului.
mativ 20
20 cm.
cm, aproape
apro.pe de
de jur
jur-imprejurul
balonului,
pulin
pUlin sub
sub nivelul
nivelul planului
plan ului orilonlal
orizonlal median.
median. Oe
00
aceasta
aceast fi,ie
fiie sint
sint cusute
cusute cOrlile
corzile in
in sistemul
sistemul a,a-nuaa-nu
milelor
milelor ..Iabe
"Iabe de
de gisca"
gisca" (dupa
(dupa asemanarea
asemnarea lormei).
lormel).
CORllLE
CORZILE sinl
sint impartile
impartite in
in palru
palru ma"
ma" grupe:
grupe;
-- conile
conile nacelei.
nacelei. care
care asiguri
asigur suspensia
suspensia nacenacelei;
lei;
-- cOrlile
a legarea
conile cablului.
cablului, care
care asigur
asigur
legarea balonubalonului
lUI lala cablul
cablul de
de manevra;
manevra;
-- corzile
corzile de
de manev
manevra
r 1i
i transport.
transport cu
cu ajurorul
ajutorul

carora se tine balonul pina


pin ee
ce se fac pregame!e
pregautlie de
ascensiune 1i
nautilor ~ii cu care
i imbarcarea aero
aeronaulilor
se exe
cuta transpor
tul balonului;
execut
transportul
-- CORllLE
CORZlLE OE ANCORARE LA SOL
SOL sinl
sinI siluale
pe parle.
mind 0 retea
parlea dorsali
donalii ~ balonului.
balonulul, lor
lormind
re!ea cu
ajulorul unor inele. In siluatia
silua'13 in care balonul adus
la pimint
ta cu sacul-cirma
pmint este culcat pe bur
burt
sacul-cirm $i
I
balonelul
balon elul pliale
phale sub el. de aceSle
acesle Inele
Inel( se aerolau
.croau
cu carabiniere
nghii cu
carabmiere sau
sau prin
prin noduri
nodUli alte fri
fringhil
cu car
caree
se ancor.
ancora balonul la sol. AliI
Alil la
la manevra de
de lransport
porI aa balonului
baionuiui umllal.
umllal, cil
ciI IiI la
1. ancorarea
ancor.rea lui
lUI la
sol.
1au saci
sol. pentru
pe"tru aa se ingreuna
ingreuna aerostatul.
aeros'atul. se
se aga
agtau
saci
de
de lest
lest de COUI
corzI prio
plin intermediul
mtermediul unor
unor cirlige
cirhge in
in
lo
rma de S.
10rm
S
NAC
ELA era un
aloliNACELA
un COl
co de Irestoe
tresllo de
de lorma
lorma par
p.ralellpipediea
pipedic armal
armat cu
tU slinghii
sting hit de
de lemn.
lemn. Exislau
Existau doua
dou
modele: cel
cel mare
mare patral
ptrat (cu
(cu lalura
latura de
de aproximaliv
aproximaftv
de
de 1.2
1.2 m)
m) IiI cel
cel mic
mic (cu
(cu lalura
lalura mica de
de aprOk.maaprOllm.Ii.
liv 0.9
0,9 mi.
mi. Aspeclele
Aspeclele nacelelor difera
difer destul
deslul de
de
mul
prezen tare tipul
mult.t. Am
Am ales
ales pentru
pentru re
,eprezenlare
lipul mic.
miC, a~a
aa
cum
cum I-am
l-am putul
putul reconstitui,
reconslilui. dupa
dup doua
doua fotografii.
fOlogr.lli. cu
cu
aeroslalele
a.roslalele 'Omanelli.
romiineti. Nacela
N.cela era
era legal
legalaa de
de Irillghlfringhl '
ile
ile ei
ei prin
prin intermediul
intermediul unui
unui "trapel"
"trapez" (un
(un sistem
sistem de
de
Iringhii ~ii 0 bar.
bar de
de lemn.
lemn, p.elual
prelual in
in parle
parle de
de lala
"slericele"
"slericele" lrancele
Iranceze care
care utili"u
ulilizau dublul
dublul Irapez)
Irapez)..
ei 0o pO
li,ie orilontaHi
Sistemul
aSigura nacel
nacelei
pozllie
orlzon1al in
IU-Sistemul asigura
ditere"'
diferent de
de variatia
vallillia inelinarii
inclinarii alului
axului balonului.
balonulUl . NaNa
cela
cela era
era captu,ita
caplulla cu
cu pislil
pislii $1i echlpata
echlpal cu
cu 0 mica
mic
polito
polil exlerioara
exlerioa r sU51inula
sus li nUl d.
de nilte
nile cordite.
cordlle, pe care
Care
era
a culia
era li,,'
lixal
cuIi. de
de piele a lelelollului.
lelelonulul. Pe
Pe una
una din
dIO
lalu,ile
lalurile man
mall ale
ale nacelei
nacelei se
se alia
.lIa sacul para~ulel.
paraulel. in
in
inle
rior se
IOterior
se mai
mai alia.
aIIa. probabil.
probabil, 0 geanla
g.anl din
din plele
piele
pentru
Ie.
pentru instrumente (binoclu.
(binoclu, tuburi
tuburi pentru
pentru mesa
mesale,
lan.ioane.
lan}oane. hart.
h'11 elc.).
elc.)
In axonometna
tan
axonometllit reprelentind
reprezentind balonul
balonul capti"
captiv ~tan
dard
dard alral
ahal din
din primul
p,"nlll ralboi
rzboi mondial drn
din
fNCICLOPAEOIA
ENCICLOPAEOIA OF
OF AVIATION
AVIATION (London.
(London. 1935)
1935)
apare
apa'e facordat
racordat la
la nacela
nacel ,i
i un
un tub
tub de
de preslune
presiune cu
cu
manomctru
manometru (care
(care masura
msura presiunea
presiunea camerel
camerei de
de
gal)
gaz).. S-o.
$-ar pulea
pulea sa
s Ii.
lie ca
ca ~iI Slstemul
slSlemul paralrasnel
paralras.nel ~,I
racordul
. 0 perlectionare
,acordul lubula
lubular,
perletl,enare Inlerbeliea
IOlerbelica. in
III 10
10tografiile
fograflile fomane~tl
romneti nu
nu Ie-am
le-am observat.
observat.
Paralula
Paraula nu era
era purt.1ii
purtalii acro~ala
acroalii de
de echipamenechipamentul
tul aerostierilm.
aerostierilor, CI
CI era
era a~ezala
aezat intrun
intr -un sac
sac de
de plele
piele
in
in afara
afa,a bordulul
bordulUi nacelei.
nacelei, aerostierul
aerostierul avind
avind numai
numai
hamul
hamul paralulei
par,ulel peste
pesle echipament.
echipament. in
in arl.colul
arlicolul prol.
prol
Av.
am. in
Avram,
in cadr"1
cadrul episodului
opisodului dramatic
dramallC al
al echipajuiul
echipaiuiui
sll.
slt. Naslura
l se
Naslura
se mentioneaza
menl,oneaza ca:
c' ....
"...
sit. GhinescuGhinescu-slt.
para~ul.le
urile lo
paraulele ie.
les din
din loca~
locaurile
lorr I'I s.
se deschld".
deschid".
aplul ca
fFaplul
c sublocolenenlul
suhlocolenenlul a ,ai.,
laial anvelopa
anvelopa cu
cu CUt'CU!Ilui
tul arala
a rat ca
ci nici
OiCI supapa
supapa IiI nici
nici segmenlul
segmentul de
de rurupere
pere nu
nu au
au functional.
functionat

CABLUL
Sistemul
roJarea baloSistemul de
de co"i
CorZI care
care asigura
asigura ac
acroarfl3
balo"ului
nu lui lala cabiu
cablu se
se termina
termina cu
cu patru
patru coni
corzi car
caree for'ormau
gura
balonului.
mau gur a balonulu!.
Acestea
Acestea se
se filau,
filaU. pun
plin inteflnediul
ntermediul unor
unor racordur
racordurii
metatice.
meI alice, de
de capatul
capalul cablului
cabiuiui de
de manev,a,
manevra. care
care
ave
ave.a lungimea
lungimea de
de aproxIn,aliv
aproXimallv 11 800
800 nt.
m, Iii er.
era inlainlalu
ral
~ural la
la celalall
cellalt capiil
capI pe
pe lamburul
lamburul trasurii-macar'-.
Irasurll-macara'.
Cu
Cu cail
ca" inhamati
inhma i fa
la Irasura-macar.
Irisura macara s.
se pUle.u
puleau
nul inallal
execula
uecula milcari
micri de
de Ironl
fronl cu
cu balo
balonul
inltal (acesle
(acesle
ml
~ carj combinate
mlcart
combmate cu
cu eoborirea
cobolirea sau
sau inaltarea
nI1area balobalanulul
nuiui dereglau
dereglau tirul
tirul artileriei
artileriei ,"amice)
Inamlce).
ACCESO
RIlLE: aminlim
ACCESORIlLE:
amIOlim ca
ca accesorri
accesorii sacii
sacii de
de
lesl.
~ urele mavrele
IesI, destin.ti
deslinatl sa
s uuureze
mavrele lala sol
sol (cac,
(cari inin
ae
b.lonui
aer,
balonul liind
liind capliv.
capllv. eiei nU-li
nu-i aveau
ave au foslul)
roslul) Iii
le
galur a de
h.i lungi
legalura
de Iringhii
Iringh" de
de manevra
m.nevra (~ase
(ase Iring
Iringhli
lungi

leURlte ~,J
:J un capat
cap1 prev3zut
pteyalut cu
cu
de 6 m. reunite
OIe, , iar la capetele libere terminate elo
CI.
niera.
mine,
miner de lemn de
de care apuca
apuc servantll
serViln,
Ele
~ eau la transportul balonulul
Ele ser
serveau
baionuiui U"
CULOAREA
CULOAREA balonului
balonului la incepulul camp
camp
galbena. Cu limpul.
Ilmpul, dalorrl'
dalo"la nece"lit"
nec."la~,
lor, balo.nele
baloanele au losl
1051 vopSlle. ~e
relelo
d.
lor.
l e l. de
IIl00te cusaturile
cusllmle dintre
dlIItre panouflle
panour le
avind ca limite
invehului
ale inveli$ului.
Ce culore
culoll erau
era u exact
exact nu 1tim.
tim.
Pontre
abilita~ insa.
l!
P"nlr. prob
plobabililatl
insa, dupa
dup tonurl
10nu,,1
dIP
din lologralil
lolografll IiI dupa
dupa neceSllatile
neceSlIlli. masc
mase
putea sa
s fifi fo
fost
tonuri de
de verde
verde ~II mar
maroa
st tanun
putea
de galbenul
galb~nul inilial
iOilial Iii maro.
maro.
in unele
un.le lolog,,'ii
lolografll aspeclul
peclul esle
esle de ~ah
ah
ill
de
de benll.
benzI.
Nu
Nu este
este exelusa
exclus niel
niCI prelen1a
pretenta unor
unOI gJl
grllu
nate
ro sau
nate cu
cu tonull
tOOlJlI de
de ma
maro
sau ollv.
ohv.
Nacela
nulul nalU
Nacela era
ela de
de culoarea lem
lemnulUi
natulr
bena
bella sau
sau mal
roal ma,onie.
maronie. dupa
dup cum
cum era
era d(
Marginea
Ma rgmea de
de piele
piele era
era mara.
maro. COllile
Conile era
era
deschis
deschis cutnarea
culoarea fringhiei.
fringhiei .
ECHIPAMENTUl ae
aeroslie"lor
era loarl
loarl
ECHIPAMENTUl
roslie"lo. era
Cum
Cum u",forma
umlorma avialiei
aviatiei nu exista.
exista. aviatla
aviatia I
du-se
ele A.V
du-se doar
doar prin
prin lil.,
hlerele
A,V din
din metal.
melal. m(
m,
caschela.
c",cheI. prin
plin insignele
inSignele de pllo\r
pllol1 sau
sau o~
01
sau
sau de
de semnul
se mnul de
de pe
pe mineca.
mineca. ofiteni
otiterll ae
aerft
purtau
purtau uniformele
uOIformele armelor
aunelor de
de origine
origine (care
Icare
mal
iulll
miii multe
multe ori,
ori. erau artilell3
iIftileria sau
sau geil
gemul
ea
ia ~i$1 genlUl
c artiler
artlleria
geniul aveau
aveau pantalonll
pantalonII $1
$1 91
g
nic
lIicilii negre
negre (esle
(esle vorba
vorba de
de oliteri).
oll!eri). jn
in ce
cee
ve"te
ie se
vete trupa,
trupa, intr-o
intr-o fotoyraf
fotografie
se observa
observa un
un
un
un A cusul
cusuI pe
pe mineca
mineca {probabll
(probabil A
A de
de lala ae
ca
. va in
ca echipamenl
echipament specific
specific so
se obse
observ
in
hama
hama de
de piele
piele sau
sau scurta
scurta imblanita,
imblOII, hamu;
ham"
te
rta prinsa
tel,l. plan$eta
planeta cu
cu ha
harta
prins pe
pe ea.
ea. ca$tde
clJi.
fon
Ion puse
puse peste
peste cascheta.
caschel .
ARMAMENTUL:
ARMAMENTUL: sectia
sectia de
de aerostat,e
aerosla"e er
el
cu
cu Irei
trei mitraliere
mitraliere antiaeriene,
antiaeriene. lar
Iar trupa
trupa cu
cu
(s.
HER). Oe
m
(se obse.va
observa Irpul
Ilpui MANLIC
MANlICHER).
Oe re
re"
toate
toate totografiile
fotografiile ca
ca Dsta$ij
ostaii poarta
poart arma
arma cu
c'
jos
10$ (U$or
(uor de
de imaginat
Imaginat ce
ce putea
putea insemna
insemna u
"scapal"
ului).. Aeroslier
"scpa l" in
in burla
burla balon
balonului)
Aerosl,."," er,
ef
cu
liera Irancel
cu pUlC'
puca mllra
milralier
Irancezaa GlAOIATOf
GLAOIATO '
Ades.a
Adesea dllgratios.
dlzgralios. lirind
lirind dupa
dupa elel pa
pa,d
cOrli.
lOa re le stabllizator
COfll, cu
cu arip
aripioarele
,'abllizatof dezumtla
dezumfla
incapatinat
incaptinat in
in aer
aeI ore
ore intregt
intregi sub
sub foe
toc,, zl
vinl.
vint. atacat
atacat de
de vinatoarea
vinatoarea inanllca.
mamica, CAe
CA(
$Ia avul
uclumata Istorl!
I-a
avut epopeea
epopeea lui
lUI in
in lb
zbUCiumata
IStorie
mai
mai U$o
uorr dedi
decit aeru!".
aeru''',

.f

0<

Text desen color


ca/ar Ii
; reconstiluire
reconslitulfe
$ERBAN
ERBAN 10
/0
Redesen,ri:
RedesenAr;: OVANES
OVANES PAl
PA,
BIBl/OGRAFlE
BIBLIOGRAFIE

imellU!IHlle
or ge Cosies'
intellIJIUfile aVla\Jel
av'avel RUlllarle
RUlllne Ge
Geor~e
CU\lPS
1944
1944
-- Ihorlll
OSllll ItII colonel
Zhorul rl11051111
colonel Teot1ur
TPU!iUI R,gf
R II
1930.
1930
-- IS
JofJd AI/latl
el Aum
an e. Bllcu,e~
1!. . 198.1.
IS.llIIt<l
AVI"llel
Romane
BucureII
1984
rUUTe
AVlaltull. Edmond
(. PailS
Tuute llAvldllolJ.
Edmunll BI<1I1
Slallt.
Pal'~ I:
.- lAlBUM
lAlBUM DE
Of lA
lA GUERRE
GUERRE 1914
1914-- 1919
1919 P,
l US TRE
-- NOUVEAU
NOUVEAU PEm
PETIT lARDUSSE
lAROUSSE IIIllUS
TRE p
- ALBUM
NIE THAIN
ALBUM MlurAIRE.
MlliTAIRE. GE
GENlE
THAIN DES
DES EC
f:
flS
1910.
I lS
1910.
- ENC.ClOPEDIE
lM AGE ll AVI
ATtG\
ENCIClOPfDIE PAR
PAR lLIMAGf
AVIATIU~
AIR ALPHON
SE BERGET.
- lIAIR
A1PHDNSE
BERGE!. p,,,,
P.", 1927
191'
-- ENClClO
PAEDIA OF
ENCIClOPAEOIA
Of AV.ATlON
AVIATION SQUAD"C.
SOUADR " _
C
BURGE. lUIHlull.
5.
CG
G--BURGE.
I f111(IUIl 193
1935.
-- IlLUSTRIERTE
NBUCHE"
IlLUSTRIERTE TEHNISCHE
TEHNISCHE WORTE
WOATENBU
CHE' t
IUFTFAHRT.
LUf TfAHRT BERLIN
BERliN 1932
1932

bmpul
ralboiului de reintregire
reintregire nalional,
nalionala. al
ala"'pul rzboiului
dee intreaga
intreaga armat
armata romn
romina., ostaii
osta,ii aerostleri
aeros.ieri
I . adus
.dus o0 controbulie
con!ribulie Important
importanta la
la zdrobirea
,drobirea
.. , orr ogresoa,.
agresoare ale puterolor
puterilor centrale.
centrale. Faptei.
Faptele lor
lor
,ume,e, consemnate
consemnate in
in documentele militare ale
ftf ,If
reprezinti mrturii
mirturii gritoare
graltoare ale
ale erOismului
eroismului
,t ' t
f!pruinl
Prezentiim cititor
cititonlor
revistei pJlnclpalele
principalele as'
as
prrzentm
ilor revistei
ncte
ale organlln
organizan I,i aetivlt!1ii
activit!1ii aerostaliei
aerosta1iei rorof'C!! al!
-i'o.
pe"oada 1916-1918
1916-1918.. In
In elaborar.a
elaborarea ac
aces. in perooada
.. s~"dlu s-au
s-au folosit
folosit documento
documente medite
inedite aflate
aflate in
in
s~_dlu
lu!riOmoniul
Muzeului Mliltar
Militar Central.
Central.
...
omoOlul Muzeului
L. 16
16 august
august 1916.
1916. aorostal,a
aerostalia era
era format
formata din
din
L.
::JlrU seclli,
sectli. care
care s-au
s-au Hansformat
trans'unnat ulterior
ulterior in
in comcomSectia 11 era
era comandat
comandata de
de locotenentul
..
Sec~a
T,,....onn Petrov.
Petrov. aa 2-a
2-a d.
de sublocotonentul
sublocotenentul Gheroghe
Gheroghe
.s-hu.a 3-a
3-a de
de sublocolenenlul
sublocotenentul Scarlat
Scarlat Rdulescu
Radulescu
as,l.u.
4-. do
de locolenenlul
locotenentul ingmor
inginer Henro
Henri Olelele~anu
Otetele~anu .
I o 4-a
in perioada
perioada desfurrii
desfa~urarii operalii1or
operaliilor militare
militare pe
pe
;"
,,,'Io,,ul
Roman"i. pin
pina in
in decembrie
decemb"e 1916,
1916. aeroaeroIr 'onul Romniei.
lost inlrebuinlat
intrebuinlata astlel:
astlel: compania
compania II exeexes ia, a aa losl
reglarea tragerilor
tragerilor artileriei
artileriei pentru
pentru grupul
grupul
=:cola
'i reglarea
Crrn. Trece
Trece apoi
apoi lala dispoZilla
di5pozilla armalel
armatei 11 lala Piteti
Pite~ti
e"n.
!fecula mai
mai multe
multe miSiuni
misluni de
de observare.
observare. CompaCompa ~ uecut

2-a aqioneaz
aClionea,a pe
pe frontul
frontul din
din Dobrogea.
Oobrogea. in
in
2a
'olosul
O,miei aa 15-a.
IS-a. balonul
balonul fIInd
fiind atacat
atacat inin reperepeosul D,VIZ,ei
!.it!
rindu,. de
de aVioanele
aVloanele Inamlce
mamlce de
de vintoare
vinatoare I,i
1_ rinduri
'!Cun oa~tere.
De~i n-a
n-a fost
fost lovit
lo,..it balonul
balonul aa fost
fost
,"cuno
atere. Dei
"Ins
Galal'. Compania
Compania aa l-a
3-a aa fosI
lost repartizati
repartizata
!ltU lala Galal1
inc eput
oivlziei aa 8-a.
8-a, primind
primind ordin
oldin s
sa ascen
aseenJ, ince
put DiViziei
on"e pe
pe Valea
Valea Mureulul.
Mure~ulul. in
in fala
lala Oefileului
oeli leu lui
s o.u.
pislrind legtura
legitura in
in acela
aeelaJii titirQp
cu DiVIZia
Divilia
pPrJld.
d pstrind
liP cu
7a Dup
Dupa retragerea
retragerea din
din Transilvania.
Transilvaoia. compaRI
companla
Ia 7-,
a
Irj inin compunerea
compunerea Diviziei
Diviziei aa 15-a
158 lala Grozetl
GroU$ti i$1
tii
parte la
la organizarea
organllarea defensiv
defensivi ce
ee s-a
sa executat
executat
iJ parte
pr Ionlo
Itnla Tirgu
Tirgu Ocna-One,lI.
Ocna-One~li, Compania
Compania aa 4-a
4-a aa fost
lost
~.
,f'lISa
din pumele
pnmele zile
lile ale
ale campaniei
campaniei la.
la. CIrai
Cilira$i
rrusa din
~eoIIU aa dlflla
dll'la tirul
tirul pieselor
pieselor de
de artilerie
arlilerie.. In
In limpul
limpul
;!~IfU
"!'
ascensiunl, balonul
balonul aa sulent
sufent unele
unele stricciuni.
s.rieaduni.
e ISc!nsiuni,
~efieul.
balonul
acestei
campanil
a
fost
deta$at
la
~.heut. balonul acestei companii a fost delaat la
de Dunre.
Dunare. unde.
unde, inin timpul
timpul pregtirii
pregatirii aCliuacliulAImila
' .u de
, d.
de Iala FIminda.
Flaminda. aa primit
prim it ordin
ordin s
sa supravegheze
supravegheze
lcaflle pe
pe Dunre
Dunire i$i s
sa observe
observe ivirea
ivirea monitoamonitaa
le,,,le
't
or
austriece.
locotenentul
observator
Constantin
nOf austflece. locotenentul observator Constanttn
Tutuniru
descoperi un
un monitor
monitor inamiC
i"amlc i1i dirileaz
dirijeazi
"ar u descoper
ttl preCllle
preCIII! tragerea
Iragerea Brtilerlei.
artileriei. obuzele
obuule romneti
romane$tl
'-.
vasul l-1
11.1 avariaz.
avariazi.
.esc yasul
,tU
luntl. octombrie
octombrie i~ noiembrie
noiembrie 1916.
1916, partea
partea
1.in lunllo
sedenlara aa aerostatiei
aerasta1iei se
se constituie
constituie intr-un
intr-un detadetaItdenlar
limenl
num't "uroplonlBri"
"Ieropionieri" lala incepui
inceput pus
pus sub
sub eo
cola
fnt numit
indo
cap'lanului_ Ir(r.)
Ion Iar
larca.
apoi aa locotenenlocotenen'\da c"p'tanului
.) Ion
ca. apoi
In
t,mpul
reUagerii
generale
din
M
,halache.
Mlhalach . in timpul retragerii generale din
1916, aerostalia
aerostalia se
se st.bile~te
stabile~te la
la lai.
la~i.
o.. brle 1916.
odee SOStrU
sosuea nOilor
noilor baloane
baloane modtrne
moderne tip
tip Caquot.
Caquot,
i
din Franta
Franla o0 dal
dati cu
cu misiunea
misiuoea aero!tlerilor
aerostierilor
Ise
l din
J
cell.
comandati
de
maiorul
inginer
Gustav
Lau1 CUI. comandat de maiorul inginer Gustav laureprezinta oa nou
noui etap
etapa in
in reorganizarea
reorganilarea aeae~!!l
L nprulnt
st,',e,
P"n Ordmul
Ordinul MarelUI
Marelu, Cartier
Cartier General
GeneIal alal
r <1,'
el Prin
'" ate'
romane din
din 77 decembrie
decembrie 1916.
1916. companiile
companiile
tOI romne
e!t uroslape
lerosta~e les
les din
din subordinea
subordinea 8ataiionuiui
Batalionului de
de
,Oec,.!tlal'
incepind cu
cu 11 lanua"e
,anuarie 1917;
1917; de
de lala
\11
.htil' incopind
Janli dit
data se
se vor
vor subordona
subordona ComandamentuluI
Comandamentulul
aceHti
A!fOnauhcli
din Marele
Marele Cartier
Cartier General.
General. Se
Se in'iininfiin1,!
,iutIC" din
tila 1.
I. laII.
lal'. Iala 11 lanua"e
,anuarie 1917.
1917, Corpul
Corpul de
de aeroaero,'.i,ee cu
cu sediul
sed lui in
in Palatul
Palatul administrativ,
admlOistrativ.
sti

'Jp,.""
'''I''

.,b".

.,1

in tederel
v!d!rea reorganizrri
reorganilaru companiilor
companiilor de
de aerostaaerosta
tw
Instrulfli personalulUI
personalulUl cu
cu noul
noul material.
material.
r! l~ 1 Ia InStfUlrtl
'ute
de aerostatle
aerost't1e de
de pe
pe tront
front sint
sint retrase
retrase
1'- uunlt3lJle
tiple df'
fall
I Il
S! t'ab
stab,J!~le
urmatoarea ordine
or dine de
de btaie
balaie aa perperS.
ette urmtoarea
s.: i lu,
luI' Comandant
Comandant .1al CorpulUI
Corpulul d.
de aerosta~e
aerostatie ccaCkt.i
Ion lirel
larea. sublocotenent
sublocote"enl Petre
Petre Munteanu.
Munteanu, ahof 11
Ioa
'!I
(r) Tudor
Tudor Mare
Mare~ eful
~elul
r .i "lint
t l ssublocolenenl
loeot.nent Ir)
de-COl
ill de
de mll!flale
materia Ie mIlitare,
mllitare, sublocotenent
sublocotenent Ir)
(r)
oz' ..
1\ H!,ue
~
unteanu
oll\er
cu
aprOVilionarea,
Co Mu t!inU of~ter cu aprovIZIonarea Ca3"':1' H
de COmpirpt
campantt r",'n
ramin p!
pe posturi.
posturi. eLi
cu tXCl!p
excep .. J co
an t! ! JoJ 44 -a
unde ntl
este numit
numlt un
un nou
nau co
coii unde
j
:J t IKc!enentul
Ora$unu Uz,"a
Ulina do
de
tvl IrIt CCenr
... , Or!eanu
. . . .,!" trec! 5-'lb comaDdlJ loc.Of!nr
klcotenentu1u1
Ing,,,er
f\I
lng nt'
.. ! 10ft'! I$i"

Corneloup. insarclnali
insareinali cu orgamzarea
organizarea colir
$colii de obobCorneloup,
servatofl aerieni din balon.
balon. sublocotenent
sublacotenent tehnic
tehnic
servatoJl
Pierre Gaufroy, insrcinat
insarcinat cu
cu Instalarea
instalarea i~i functioPieul!
narea uzmelor
ulinelor de
de hidrogen.
h,drogen. Un numr
numar de
de subofiteri.
subolileri,
narea
adjutanlii
Louis
Foucheur.
Alfred SeSepllntre
care
p"nlre
adjutantii Louis
guin, Ernest
Ernest Bonne. Francois
Francois Pellelier.
Pelletier. aveau
ave au migUIO,
siunea s-i
sa-j invete
invete pe aerostlerii romni
rom ani modul de
sIUnea
folosir! a noilor
noilor baloane,
baloane. a trsurii-macara.
trasurii-macara. metofolOSitI!
de preparare aa hidrogen
h,drogenului
pentru umplerea
umplerea
ului pentru
dele de
baloanelor. repararea
repararea materialului,
materialului. instruirea
instruirea tele'otelefo
baloanelor,
"'~tilor etc.
elc.
OItilor
Corpului de aerostale
aerostape i~i aa
Pentr" cantonarea
cantonarea CorpulUI
Pentru
unitalilor sai.
sale s.
se repartizeaz
repartizea,a personalului
personalului elajul
etajul 11
uOlttilor
din Palatul
Palatul administrativ
administrativ dm
din lai.
la~i. iar atelierele de
din
fierarie, lemnne,
lemnfme. de mecanic
mecanici ili Uzina
Uzina de
de hidrofierrie,
gen sint
sint instalate
instalate in
in atelierele
atelierele Crmidriei
Ca,amidariei ,.Rame"Ramegen
der".
der"
Prin ordmul
ordinul MarelUI
Marelu, Carlier
Cartier General
General Romn
Roman nr.
nr.
P"n
7184/16
ianuaIie 1917.
1917. medlcul-~ef
medicul-~ef al
al trenului
trenului
7184
/ 16 ianua"e
samtar
nr. 42.
42. cpitanul
capitanul Ioan
loan 80gheu.
Bogheu. este
este numit
numil
..
notar nr.
medicul CorpulUI
Corpului de
de aerostal,e.
aerostalie. Iar
iar medicul
medicul veteriveterimedicul
nar Sergiu
Sergiu Cerniescu
Cernaieseu nte
este numit
numll mediC
medic veterinar
veterinar
nar
aerostaliei.
alal aerostallel,
La 10
10 leb,ua"e
lebruall. 1917
1917 se
.e produc
produc unele
unele schimbri
schimbari
la
in
ordIOea
de btaie
bataie aa personalului.
personalului. Astlel.
Astlel. locolelocotein ordinea de
Vastle Ihescu
lIiescu este
este numit
num,t comandantul
comandantul com
comnentul Vasile
paniei-depo,it in
in locul
locul locoienentuiui
locotenen'ulu, Ion
Ion MihalaMihalapanieidepoZit
che.
ch.
Prin ordinul
oIdinul M.C
M.C.G.
nr. 99700/
13 lebruarie
lebruarie
PrIn
G nr
700/13
1917, cpl!
cap,l. dr
dr. Ion
Ion 80gheu
Bogheu este
esle numit
numit ~ef
~ef al
al spitaspita1917.
lului mobil
mobil don
din Vaslui
Vaslui, Iar
iar locotenenlul
loeotenentul dr
dr.. Virgil
Virgil
lului
Capitotim este
este numit
numit medicul
medicul $ef
~el al
al aerostatlei.
aerostaliei.
Capltolini
La sfir$ltul
sfor~itul lunII
lunii februarie
lebruari. 1917.
1917. toale
toate lucrnl.
lucra"le
la
pentru amenajarea
amenajarea atelierelor
atelierelor i$i cazarea
caurea oamenilor
oamenilor
pentru
liind
terminate,
atenlia
comandantului
Corpului
de
liind terminat.. at.ntia comandantuluI Corpului de
aerostalie s-a
s-a indreptat
indreplat in
in direc11a
direcl" organizrII
organi,arii prepreaerostalie
gatirii ofiterilor
olilerilor ili trupei
trupe, pentru
pentru invtarea
invalarea deserYidese"igtirii
rii noulUI
noului mate"al
material i~i aa noilor
noilor melod.
metode de
de lupt.
lupta.
roi
S~au
organint
mai
multe
$coli
pentru
pregatirea
S-au organizat mal multe ~coh penlru pregtirea
echipelor necesa,e
necesare manevrei
mane vrei balonulur
balonulut: coala
$coala de
de
echipelor
arimori Icroltorie
(croilorie "~i fringhlere).
Iringhiere), ~coala
lcoala de
de telefoteleloarimo"
ni~ti.. de
de mecanici
mecaniei pent,u
pentru trsura-macara,
trasura-macara. de
de mitramitraniti
Itere. pent,u
pentru manevra
manevra balonului.
balonului. Sub
Sub conducerea
conducerea
lie,e,
maiorulu, ing.
ing. Gustav
Gustav LaudeI.
Laudet. cursurile
cursurile se
se deschid
des chid
maiorulUI
I. 21
27 lebruarie
fobruarie 1917.
1917. Sint
Sint organizale
oIganiute i~i cursuri
cursuri
la
prlvind fotografia
fotografia aeflan
aenana,. meteorologia,
meteorologia. de
de regl
reglare
prIvind
a re
a
tirului
artileriei.
La
aceste
cursuri
s-au
prezentat
il tirului artilerieI. la aceste cursuri s-au prezentat
26 de
de elevielevi26
ofilen provenlll
proveni1i din
din artile"e
artilefie (p,mtrl!
Iprintre care
care locotelocoteotileJ!
nenlii Dan
Oan Bdru.
Sadarau. Oemostene
Demostene Rally.
Rally. 8allliad.
BaZlliade
nenlii
C-lin)
~i
19
olileri-elevi
provenili
din
arma
geniului
C-tin) I 19 olileri-elevi provenili din arma geniului
(printr. elei se
se numra
numara ~i~i subk.
sublt. Oclav
Octav Onlcescu)
Onicescu) .
Iprintre
.. in
in vederea
vederea instrucllei
instrucllei practice
practice pe
pe teren
teren aa eleVIelevl
lor observatori,
observatort. arimon.
arimon. teleloni$ti
lelefoni$ti I$1 mecanici
mecamci se
se
lor
di
ordin
sa
se
pregateasca
pentru
ascensiune
doua
d ordin s se pregteasc pentru ascensIune dou
baloane: unul
unul vechi.
vechi. tip
tip Oracken.
Oracken. $i,i altoi
altul nou.
nou. lip
tip
baloane'
Caquol. Compania
Compania 1.I. comandant
comandanta de
de locotenentul
locotenenlul
Caquot.
Traian Petrov,
Petrov. prime$te
prime~te insrcinarea
insarcinarea s
sa preg
prega
Traian
balonulul
vechi,
iar
companla
teasca
umflarea
teasc umflarea balonului vechi. ia, compaRla aa
3-a. de
de sub
sub comanda
comanda ItIt Scarlal
Scarlat Rdulescu.
Radulescu. pe
pe cel
cel
3-a.
nou. la
La 99 aprihe
apritie 1911
1917 i" compania
compania aa 2-a
2-a de
de sub
sub
nou.
comanda It.
II. Gheorghe
Gheorghe Vasiliu
Vasiliu se
se pregtete
pregate~le de
de
comanda
aplicalii. conducerea
conducerea exercitiilo'
exercitiilor tiind,
fiind incredintat
incredinlati
aplicatii,
sub II. francez
Irance, Corneloup.
Corneloup. Locotenentul
Locotenentul Scarlat
Scarlat R
Rasubit.
dulescu instrule,te
instruie$te personalul
personalul inin tehnica
tehnica manevrrii
manevrarii
dulescu
balonului.
locolenenlii Cezar
Cezar Oranu
Ora~anu ~i
~i Gaufroy
Gaulroy cu
cu
balon
uluI. locotenentli
modul
de
lunclionare
a
U'IOei
de
hidrogen.
modul de funclionare a Uzmel de hidrogen.
Oupa I.cllile
lectiile practice.
practice. Iala 19
19 ma,
rna, 1917.
1917. companicompaniDup
lie se
se reintorc
reintnre lala lai
la~i pentru
pentru contmuarea
continuarea pregatirii
pregitirii
Ile
~colii sint
sint urmate
urmate de
de hei
Irei serii
seni
1eorelice. Cursurrle
Cursunle ~colil
teoretice
de
olile"
,i
grade
,nlerioare:
0
serie
se
deplaseala
de ofite" i grade ,"ferioare: o sefle se deplaseaz
$eoala lala VasluI.
Vaslui. alta
alta lala Botoani.
80to$aoi, Iar
iar aa treia
treia ra
ra-lala coal
mine lala la~'
la~1.
mine
La 29
29 mal
mai 1917.
1917. generalul
generalul Hen"
Henri 8erthelot
Berthelol $1~,
la
colonelul De
De Vergnette
Vergnette d.
de Iala Motte.
Molte. d"ectorul
dtrectorul AeA.colonelul
ronautlclL trec
trec inin revIst
revIsta companIIle
campanili! de
de aerosla"e
aerostatle
,onaullCIi
22. 33 l'I' 44
in vederu
vedl!!rei tr'mtl!fli
trlmlterll pe
pe front
front se
se l'uP'ttSC
numesc dehmllv
dehnlliv
in
ob servatofll aer!en! l.
La CDmp~::tli
co mpanla II s'nl
sinl rtpJrt
reparlllal'
lUll
Hlb ocote~!:t~1 Mlrc!a 81
Bab!l
GOoeor
Gir'eanu
f$ G
tor g"e~ Gir
UlUI
u" ';1 Ii :e
c, I
oa.
M.ree
J .iI
22 1a
0<:1 e!1
J.I
-..: ... :u ~ ;:!' os'!'
sfr t

nasiu, Ia
la compania aa 4-a
4-a 10cotene"l"
locotenenltt Dan 8dru
Badarau
nasiu.
~i Constanlin
Constantin Tutunaru. sublocotenentul Vir.!lil
Vir]il Cheri
~i plulonierul
plutonierul I.r.
t.r. Conslantin
Constantin Stuna.
Sturza. In cadrul
ciu i
companiei aas-a,
inltinlata
It. Vacompaniei
5-a. nou inf
linlat I(comandant
comandant II.
sile Ionescu)
lonescu) sint repartizali
reparli,ali ca ofiteri
olileri observatori
Aurel Secrescu.
Secar .. cu. sublocolenenlii
sublocotenenlii Con
Con-locotenentul Aurel
Baziliade $i~i Gheorghe
Gheorghe Stri~c
S!ri~ca..
stanlin 8aziliade
iunie. compania
compan,a aa J-a
3-a pleac
pleaca pe
pe front
Iront cu
La 2 iunie.
destinalia Valea Troluului
Trotu!ului i~i debarc
debarca in
in localitatea
destinatia
Caiut. In zilele
zilele urmtoare
urmatoare personalul
personalul companiei se
Ciul.
transporta la Girbovanu.
Girbovanu. urmnd
urmind a lua legtura
legalura cu
cu
transport
escadrila de
de recunoatere
recunoa~lere ~i
~i bombardamenl
bombard.ment Farman
Farman
escad"la
cooperarii in
in lupt.
lupla. la
La 88 iunie. balo6. in vederea cooperrii
nul companiei este umflat.
umllal. iar
iar dup-amiaza
dupiamiaza execut
executa
nul
ascensiuni
de
recunoa$tere
a
sectorului.
A doua zi.
Ii.
ascensiuni de recunoatere
compania aa l-a
3-a execut
e.ecuta primele
primele reglaje
reglaje de
de tir
tir cu
compania
Iegimentul 44 artilerie.
arlilerie. Prin
Prill ordinul
ordinul nr. 3977/10
3 977 110
regimentul
1917. comandamentul
comandamenlul Dlvlliei
Divi,iei aa 7-a aduce
aduce
iunie 1917.
mullumiri
ofilerilor
observatori
ai
aceslei
mullumiri ofiterilor
ai acestei companii
pentIu calitatea
calitalea ,eglajelor
reglajelor de
de artilerie
artilerie efectuate.
efecluate. Pe
Pe
pentru
12 Iunie.
,unie. compania
compania aa 3-a
3-a se
se stabilelte
stabile~te in Lunca
12
Dochiei. unde
unde execut
executa reglri
reglari de
de tir
lir pentru RegiRegiOochlei.
mentul 22
22 artilerie.
artilerie. Companiil.
Companiile 1.
I, 2. 4 i~ 55 P"primentul
mesc ordin
ordin s
sa se
se deplaseze
deplaseze pe
pe front.
fronl. Prin
Prin Ordmul
O,dinul
mesc
nr. 90
90 din
din 10
10 IUOle
iunie 1917
1917 alal Corpului
Corpului de
de aerostalie.
aerostalie.
nr.
comanda companiei
companiei aa 4-a
4 a o0 preia
preia locotenentul
locotenentul Ion
Ion
comanda
Petrescu.
Petrescu.
La 16
16 iunie
iunie 1917.
1917. com
compania
pania aa 2-a
2-a stationeaz
stalione.,a in
in
la
padurea Conachi.
Conachi. Pesle
Peste dou
doua zile.
'ile. compania
compania aa 3-a
3-a
pdurea
se deplaseaz
deplasea,a in
in Satul
Satul Tudor
Tudor Vladlmirescu
Vladimirescu Ide
(de ling
linga
s.
Galali). la
La 20
20 iunie.
iunie. compania
eompani. aa 4-a
4-a debarc
debarca la
la
Galali).
lie~ti., iar
iar inin zifele
lilele urmtoare
urmitoare executi
executa un
un mar
mar~ de
de
Lieti
noapte i~i se
se slabilete
stabile~te la
la Vadul
Vadul Prisaca
Prisaca pe
pe Siret.
Sirel.
noapte
in ziua
ziua de
de 22
22 iunie
iunie 1917.
1917, dup
dupa ascensiunea
ascensiunea babain
lonului
companiei
a
2-a
pe
lrontu!
de
la
Namolonului companiei a 2-a pe frontul d. Ia Nmo
loasa.
la putin
pUlin timp
limp dup
dupa ridicarea
ridicarea acestuia
acestuia in
in aer.
aer,
Ioa
... Ia
un avion
avion inamic
inamic de
de vintoare
vinaloare tip
tip Fokker
Fokker E.
E. III
1\1
un
ataca aerostatul
aerostatul inin care
care se
se afla
afla de
de serviciu
serviciu sublosubloatac
cotenentul
observator
Demostene
Rally.
Tinarul
olicotenenlul observator Oemostene Rally. Tinrul oliler riposleaz
riposteala cu
cu puca
pu~ca mitralier
mitraliera de
de lala bord.
bord, dar
dar
ler
salvele trase
trase de
de pilotul
pilotul inamic
inamic lovesc
lovesc balonul.
balonul, care
care
salvele
foc.. Observatorul
Dbservatorul se
se arunc
arunca cu
cu parauta,
para~uta, fiind
hind
iaia foc
primul ofite,
ofi,er romn
roman care
care aa r.ealizat
realizat o0 lansare
lansare cu
cu
primul
para~uta din
din armala
armata romn.
romana. In
in ziua
,iua de
de 21
21 augusl
august
parauta
1917, Oemostene
Oemostene Rally
Rally ii
i~i salveaz
salvea,a din
din nou
nou viala
viala
1917.
"sarind
din balon
halon cu
cu umbrela
umbrela Iparaula)
(para~ula) i
~i din
din
"sri
nd din
caUla
vintului
puternic
a
fOSl
tirit
la
pi
mint.
Este
cauza vintului puternic a fost tirit la pmint. Este aa
doua oar
oari cind
cind acest
aeest brav
bray ofiter
of iter se
se arunc
arunca din
din baba
doua
Ion. Pe
Pe ling
linga meritul
meritul celor
celor dou
doui gesturi
gesturi eroice.
eroice.
lon.
activitate extrem
extrem de
de eloeloacest observator
observator are
are o0 activitate
acest
gioasa:
16
baterii
inamice
vazute
in
aCliuoe,
32
gioas: 16 baterii inamice vzute in aC1iune, J2
reglaje de
de tir
tir I$i 88
88 ore
are de
de ascensiune
ascensiune in
in aer.
aeroPenPenreglaje
propuo aa fifi decorat
decorat cu
cu Ordinul
Ordinul IIMiuMitru acestea
acestea ilil propun
tru
hai Viteazul"
Vitealulu clasa
clasa aa III
III-a.
Semnat maIOr
maior aviator
aviator
hai
-a. Semnat
Popovici
Andrei.
comandantul
Grupului
2
aeronauPopovici Andrei, comandantul GrupulUi 2 aeronautIC Tecuci"
Tecucj" . "Me
"Me"lin
propunerea comandantului
comandantului ArArtiC
nlin propunerea
matei II romne,
romane. general
general Grigorescu
Grigorescu E."
E."
matei
Prin inaltul
inaltul Decret
Deeret nr.
nr. 11 451
451 din
din 33 octombrIe
octombrie
Prin
1917. sublocotenentul
sublocolenenlul Demostene
Oemostene Rally
Rally este
eSle deco
deco-- .
1917.
rat cu
cu cel
eel mai
mai inalt
inatt ordin
ordin alal armatei
armatei romne,
romane. OrdiOrdi~
rat
nul "M
"Mihai
Vitea,ul" clasa
clasa aa III-a.
III-a. in
in ianua".
ianuarie 1918
1918
nul
ihai Viteazul"
pleaca inin Franla
Franla ,~ii obline
obline brevetul
brevetul militar
militor de
de pilot
pilot
pleac
nr. 10
10 245.
245. fiind
liind repartizat
repartizat in
in escadrila
escadrila de
de vin
vinanr.
toare SPA-92.
SPA-92, unde
unde lupt
lupla pin
pina lala sfirilul
sfir~jtul rzboiu
ra,boiutoare
lui . A
A fosl
lost decorat
decorat de
de guvernul
guvernul francez
Irancez cu
cu Ordinul
Ordinul
luI.
de lala guerre"
guerre" cu
cu dou
doua stele
stele.. Aerostatia
AeroSlalia ro'0.."Croi.
Croi. de
mana
$i-a
ci$tigat
un
glorios
renume
in
lilele
premn i-a ctigat un glorios renume in zilele pregatirii olensivei
ofensivei de
de lala Nmoloasa.
Namoloasa. Prin
Prin observatiile
observaliile
gtirii
ale celor
celor cinci
cinci baloane
baloane i~i plin
prin dirijarea
dirijarea tiIi-"
precise ale
precise
rulul artileriei.
artileriei. numeroase
numeroase baterii
baterii inamice
inamice au
au fost
lost
luiui
La
28
iunie.
to
ate
companiile
de
aerosta distruse.
distruse, La 28 juni!. toate companiile de aerostalie sint
sinl gata
gala de
de lupt,
lupla. locurile
locurile de
de ascensiune
ascensiune pentru
pentru
lle
companiile 1.
I , 2.
2, 44 i~i 55 sint
sint intre
inlre 7-8
7-8 km
km de
de linia
linia
companiile
Irontului. compaOla
compania aa 3-a
3-a ascensioneaza
ascensioneala lala 55 km
km
frontulUI.
de
front
liind
destinata
sa
insoleasca
Dimiile
de front IlInd destmat s inso1easc DiViziile 113
J
$1 14
14 ,"fante
,"fanlerle
romana intr-o
intr-o eventual
eventuala inamtare.
joaintare,
I
ne romn
companiei avind
avind amenaJate
amenajale 11merare
itinerare I~i
personalul companiei
personalul
punete de
de ascensiune
ascenSlune pin
pina lala IIma
II",a II. InamIcul
Inamicul cauli
cauti
PUr1C:t!
pon toale
loate mllloac!lt
mljloace le s
sa opreasc
opreasca actlYltatea
achvltatea aeros
aetos
pfln
!a leI
baloanel! ro."
roman!1D
ne~b sint
sint itiCite
ataeat! lzdnl
dE
IJ
e
blloane!!
llnlcc dt
or '"1'0
22 'UM
12
u,. I1917
,de 22-3
-3.11
.... 22
"o,. V~, 12
SI 7
:., oi!
a!! :e! fec Oi~'!'t
~jloar ! li!
Ie ntJe:
eS CJ~'~
A.
i-l"'e,.~ 'j!Olfr

:!c:. .

Legend. fotografllto,
lotogr.llilor
Legende

=I!

1. Fotografia
Fotogrsfia din
din tlflu
tltlU transDOr~u
tra n sp or~/.J
:a
1,
Sub stabilizator
stabilizator este
este VIZibil
vlzlbtl cap
capacul
Sub
acu -~.-:
'umflare aa ba/onulUl.
balonulUl . Se
Se observa
observa de
de as!a..S9~
urnI/are
sacii de
de lest.
Jest. Fotogrslla
FotograflB aB fost
fost lacu'8
lac ut a O~
oe t,.
sacii
Nam%asa, in
in 1917
1917 ((Muzeu
M '~I!a'
Ce~
NamoJoasa.
Muze u.l Y
a~ L!"Locotenentu/ observat
observaror
de ae'~.5
ae fQ s'a
2.2. Locotenentul
or de

hail Vitzu.
Vitzu, cel
cel care
care la
la 77 septembr'e
seprem()ne 79
19"'
" ... !:a
hai!
rit cu
CU puca
pU$ca mitraliera
mitraliera un
un aVion
aVlon gem"a"
ge''''''a'''
rit
E III.
III. Fotografiile
Fotografli/e ilil prezinta
prezmta in
in undo'
un do,"""
:;e
E
.... aa ::!
tenent de
de artl/efle
art Ilene al
a/ armatei
armatel romane
romane De
Of!"
tenent
~
avind insemnele
insemne/e corpului
corpului de
de aeros
8erosta
~ 9
avind
ta'-.:t
aripi cu
CU 0 ancora
ancora in
in centru
cenfru Cea
Csa,aila
r-a
aripi
a ra .....
3
infati$eaza in
in costum
cos tum de
de ascenS
ascens'ul19
lUne '0
inf{ieaz
'c''ex
autorilor)..
autorilor)
1 Pregatiri
Pregatiri qe
d.e ascenS
ascensiune
la baza
baza ,J"
iu ne la
"ee
3.
de 8erostatl8
aerostatie.. In
In pflm-plan.
pnm-plan. do/
dOl Ofl(.)'
of,!e' ~~
ae
de
rie. in
in stinga.
stinga, O
0 mitrallra
mitra"ttra ant
arWaer,ana
rie.
'aer'ana ss
de munitie
muni(le dedesubt
dede!wbt In
In Dlanul
planu/ ,re
('e ,';os
de
:"le
cul-cirma al
81 balonu
balonulul.
cit/va ostas'
ostaSI alj
arJ,..c
eul-cirma
lUl. cir,va
.... c"
(fotoQra fii/e autorr/or)
autonlor)
(fotografiile
4. Inainte
Inainte de
de miS
m lSlUne
Naeela n;J
nu 8S'S
SS'g
Iun e NacPla
4.
de frnghII
fringhule
el de
de ssus
pens /e care
c a ~e a'"''''a
ar-~"'a '
de
le 81
uspenSie
bere . Observatorul
Observatorul tocmai
toemal I
;$' aC'Ds
acroseaZ3
bere
eaza
$uta . in
in spatele
spate/e sau
sau IJnul
unul adlntre
se,.a"
uta
/m'e se,...s'"
planseta cu
eu harta
harta prInsa
pnnsa de
de ea
8a V
V u...~e
ze...J
planseta
!JI
Centrat)
Cent,al)
O/lten aeros
aero stt, /srI
prsgafln
duse oe
de ,...
.S.S. Of/(efl
er prega'
ndu-se
De remarcat
remarcst hafTl
hamunfe
paras:.J18icr
~as! 9
e
De
ur e oar
aSJle,cr .:aY
lelon cuI
cut/a
te /efonulu
51 sac..;
saeiJl ::a'a:-,"~
~a'as...Je
lefon
,a re
eto"'u U 1 5J
c ela
assma"a
1oars oDa'e
ooa~e ff S'J1
s'Jd s'a
a'a '",
'... 1.;:
se;;
ce
a ase~a
na'oare
a>l laf
li.. '.1
Via'
Cs . . s
a,.,
Bil .es aa VV;Jzew
..Jz e......
.~, CS"'~B
6. ~....'a"'S,::lcr...
'a . . sac.J .::.
::;a~".J
Se :'::'l!E'"r.!
::.:se. . di ,
6.
:::- ..... __ S~
:;::;'5a 5e :~:s- '.I..
, . . d"':='a'~!
a"':::'!'~3 3.=- Sso
! s.:
53: :
C:;'S-a
~
$.J

:.::': 3. '

=~

=='':

:~

.. _ J

-;" ... -" -

0/\ E

de dragaJ
dragaj rom
romane~ti
,alupe
a lupe de
neti (s(seC\
e ci aia
rant M.
M . Georgescu)
Georgescu) nt
intre
Moldova '
rant
re Moldova
Bazia~ (km
(km 11075).
075).
~i
I Bazia
"Basarabia"
avea s
sa poarte
poarte nume
num e
"Basarabia
" avea
lui
mai
important
port sov
sovietic
lUI ma, important port
ietiC dde
e pp
nare:
Ismail;
acolo
se
vor
intoarce,
nare: Ismall ; acol o se vo r intoarce, (
fel, navele
navele du
dupa
incetarea oostilital
fel,
p incetarea
stll it

in august
august 1951
1951 U.R.S.S.
U.R.S.S. aa inap
inapoia
n
o lE
rinei romne
romane lala Galai
Galali mo
monitoare
nnei
nitoarel
1944.
in
cadrul
Fortei
Fluviale
ave
1944. in cad rul Forei Fluvlale ave
primeasca indicatl
indicativele
M40l-M40
primeasc
vel e M401
- M4077
pavilionul
tricolor,
cu stema
stema republ
republi
pavil
ionul trlcolor
, cu
gal ben,
vor fifi foloslt.e
folosit.e ciiv
ciliva
ani,
galben
, vor
a ani
, inin
panii
de
instruC\ie.
In
1959-1960
pan " de instrucie . In 1959- 1960
clasate
si
date
la
tiiiat.
clasate SI date la t i at.

NICULAE KOSll
KOSL
N/CUlAE

La aa 45-a
45-a anIversare
aniversare aa revoluiei
revolutiei
La
eliberare social
sociala i
~i naional,
nationala,
de eliberare
antifascista i~i antiimperialist
antiimperialista
antifascist
~ c epind
din pprimavara
lui 1944,
1944, cele
cele
'ce
pind din
r imavara lui
;,aD:
monltoare
fluviale
rom
asa
:nee mo
nltoare alale
e foforlel
re i fluvlal
e ro
ma- est, lufuse
constituite
in 33 gru
grupuri
de
-=Si
se ssera
er constit
u ite i n
puri de
~
:n
a
unul
pe
bralul
Chilia,
cu
doua
uniJot unu l pe bra ul Ch il ia, cu do ua un l:a: alt
altul
Tulcea, tot
tot cu
cu doua
doua uunitali,
'al
ul lala Tulcea,
n i ta i , alal
rezerva
Braila
pe canalul
canalul
:' 2 ea
'ea inin rezer
:':
va lala Bril
a pe
.Vapu, , cu
cu trei
trei unl
unitali.
Navele past
pastrau
po""aDu
t al. Navele
rau poz
\
defen
sive
de
a~teptare,
cele
din
Delta
l ' d efe nsive de atepta re , cele d in Delt
s,
''l(j
de
oblcei
linga
unul
din
maluri
,
acos:''I(j de o b icei l i n g unul d in maluri , a co::: er te
cu plase
plase de
de ccamuflaJ
pe intreaga
intreaga
;:er
e cu
amu flal pe
suprastructura.
aveau och
ochiunle
suor
astru ct ura. PlPlasele
ase le aveau
iurile
Lmp
lute
cu
petice
pamintii,
cu
stuf ~iI
,mpl ute cu petice p m inti i , cu stuf
creng
l
inve
rzite
deasupra,
in
a~a
fel
incit
c'engl i nve rzite d easup ra, i n aa fe l incit
~IC' mca
macar
un observator
observator aeri
aerian
sa nnu
"le'
r un
an s
u
poata deos
deosebi
nava de
de mmarginea
reala aa
poat
ebi nava
arg inea real
,egetal,ei
de
pe
mal.
,:geta lel de pe mal.
zlua dde
23 Au
August,
amiaza
fala
de
nIn ziua
e 23
gust , lala amiaz
, ,fa
de
rativa, dou
doua
din mo
monitoarele
w ala,a oope
5s ual
perativa,
din
nitoarele
::: e lala Ara
Arapu,
" Bucovina"
"Basarabia",
vi na" i~i "Basara
bia",
oe
pu , "Buco
trimise lala Tulcea
Tulcea,
se afla
afla
aa fofost
st tmnise
, uunde
nde se
Co
manda
meiltul
Fortei
Fluviale
(C.F.FI.),
Com and amentu l Fo rei Fluvlal e (C .F .F I.) ,
oar du
dupa
trecerii Romniei
Romaniei
p ccomunicarea
omuni c area trecerii
oar
Unite, cele
cele dou
doua
Je parte
partea
:le
a NNaliunilor
a iunil o r Unite,
-ave
au
fost
trimise
inapoi
in
zona
Arapu, ,
~ a v e au lost trim ise inapOI in zona Arapu
:::
e
canalul
Vilciu.
Pe
drum,
noaptea,
" Ba:le can alu l VlCIU . Pe drum, noaptea, "Basa rabia", ac
acostat
aval de
de Reni
Reni, , lala mila
mila
ost at inin aval
sarabia",
585.5, aa fos
fost
borribardat
de patru
patru Ori
ori de
de
6&
t bo
mbardat de
dar
a
doua
zi
a
ajuns
la
Arapu
2v
al
,e,
il. a le. dar a doua zi a ajuns la Arapu . .
Mon
ltoarele
"
Bucovina"
(fost
"Sava")
Moni toa re le " Bucov in a" (fost "Sav a" ) i~i
Sasarabla"
(fost
INN) f facusera
parte in
in
3asarab
la " (fo
st INN)
ac u ser parte
'fIul raz
razboi
mondial
fiotila au
auscC'
r ""ul
bo I mond
ial didin
n flotlla
s:'o-ungara
de
Duniire
~i
fusesera
atribu"c - un gar de Dunre I fu se ser atri bu1921 mari
marinei
romane
baza prev
preve'",:2 'n'n 1921
ne i rom
ne inin baza
etratatului
Trian on (4(4 IUni
iunie
c erlor
lor tratatu
ce'
lu I dde
e lala Trlanon
e
' 9 20). inin ppreaJma
timpul celUI
celui dde-al
'920)
reaj ma i~i i in
n timpul
e- al
::>01
ea
razbo
l
mondlal,
artilena
lor
fusese
:n ea razboI mo ndia l, artilerl a lor fusese
odernlzata
zata , ""BUCOVi
Bu covlna"
in 1936-1937,
1936-1937,
- - odernl
n a" i n
Sasa rabla " inin 1942
1942-1943.
Amindoua nana3asarabla"
-1943. Amindou
, eee didlspuneau
de cite
cite 22 turele
turele duble
duble
,8
spuneau de
ax
a'e
de
120
mm
Skoda-Bofors,
in
prova
a< a e de 120 mm Skoda-Bofors , in prova
'n oupa,
pu pa , I~ I de
de un
un armament
armament uor
u~or AA,
AA,
5s 'n
:~ pr nz i nd cte
cite 1-3
1-3 tunu
tunuri
de 37
37 mm
mm
:vor,nzind
ri de
tunun de
de 20
20 mm
mm Oerllkon
Oerlikon
::;- e n metall,
:::-8
elall , 22 tunuri
c-e Soardek
Sp ardek SISl mitr
mit rail
ere jum
jumelate
Hotee
aliere
elate Hot:
<
ss
d
e
13,2
mm
.
Pe
"
Basarabla
ture:" ss de 3,2 mm. Pe .. Basarab ia",", turee e '0
'101 aveau
a ea u o0 orm
forma ptrat
patrata
c u elevaelevaee
a . , cu
' ::: 3'e oe",
pe ntrJ
inc arc area automat
automata aa PIep,e0::;3"e
rJ "ncarcarea
se
0
'
plese
CU
l
ev
ceva
m
al
lu
ngl
(50
de
se c' o ese Cu tevI ceva ma, lu ngl (50 de
: a D'e
:,ar2,c:e
ac:er f Si-S!leC e'e 'espect
res Dec ,e
ve era",
eralJ 550
550 I t.
:.e"
_ - : -8
- e 5858 - a;a: re
- e 'C
' 05
pesca '3
- ~- ;lesea
3
_';
r _
::e:
:r
_
5 56C: ....... ;..-e 2 ......
"'~-".......
.... 5: s. . . ~ .
~ . . ; rre E2 ......

.=.- - : :_3.

~:::=;::se2_-a5-

-;;;-

12 nod
nodur
uri,
bord luindu-se
luindu-se intre
intre 70
70 i~i 75
75
12
i, lala bord
combustibil.
Grosimea blindajelor
blindajelor varia
varia
t t com
bust i bil. Grosimea
intre 25
25 mmm
pe punte,
punte, 40
40 mm
mm inin bordUri
borduri
intre
m pe
50 mmm
pentru tuturele.
Echipajele numanuma~i
i 50
m pentru
rele. EchipaJele
rau
pin
a
la
100
de
oameni.
Puteau
sorau pi n la 100 de o ameni. Puteau fifi socotite
printre
cele
mai puternice
puternice monlmonicotit
e pr
intre ce
le mal
toare ex
existente,
turelele duble
duble axiale
axiale perpertoare
istente , turelele
mi\ind aco
acoperirea
cu foc
foc cu
cu cel
cel ppulin
miind
pe r ire a cu
u in 22
piese
grele
a
oriciirui
sector
din
jurul
nap iese grele a ori carUi se ct or di n ju ru l navei.
ve
I.

Dupa declararea
declararea of
oficiala
starii de
de razrazDup
ic iala aastarii
boi dintre
dintre Rom
Romania
Germania
hitlerista
boi
nia I~i German
ia hitlerista
(25 august).
august), ccomandantul
fortei fluviale,
fluviale,
(25
omand antul f orei
contraamiralul
Stoianovici, dedeco
nt raa miral ul AAlexandru
lexandru Stolanovici,
Hir~ova,
ia
masuri
de
urmarire
plasat
la
plasat la H ir ova , ia m S Uri de urmri re si~i
capturare aa nnavelor
germane
ce se
se retra
retracapturare
avel o r ger
mane ce
sus , ameninnd
amenin\ind i~i
geau . pe
pe flUV
fluviu
IU inin sus,
geau
uneori
bombardind
porturile
dunarene
uneo ri bom ba rdind po rt uri le dunaren e
romiine~ti.
La 28
28 aug
august,
inaintea
zorilor,
rom
ne ti . la
ust, ina
int ea zoril
or,
"Basarabia"
coonito are le "Bas
arab ia" (l(Iocotenent
ocotenent commonitoarele
Nicolau
comandant
mmandor
an d o r EEustaliu
us ta i u Nl
co lau - - comandant
grup)
~i
"Bucovina"
(capitan
Dumitru
Cogrup) i "BUCOVina" (cap it an D u mitru Comanescu)
porn esc in
in am
amonte
pe Du
Dunare,
manescu
) pornesc
onte pe
nare ,
monitoarele
"Ardeal'"
inin titimp
m p cce
e mOnitoar
ele "Ardea
l'" i~i ""Lal ahovari" (venit
(venit didin
la 23
23 Au
August)
hovarl"
n DDelta
elt la
gust)
urca
pe
canalul
Borcea.
Pina
la
Cernaurc pe canalul B orcea. Pin la Cernavoda
gPJpul
c-dor Nicolau
Nicolau captureaza
captureaza
vod
a gru
p ul ItIt.
. c-dor
14 remorc
remorchere,
~alupe
60 de
de lepurl,
~Iepuri,
14
he re, 22 a
l u pe I~i 60
iar ap
apoi,
Ra~ova, alalte
remorchere.
Iar
oI, lala Rasova,
te 22 rem
o rchere.
doua
zi,
29
august,
ora
15,
cele
doua
A
A do ua ZI, 29 aug ust, ora 15, cele dou
grupuri
de mmonitoare
se r raliaza
la gura
gura
gr
upuri de
on itoa re se
al l az la
Borcei" ~i,
conform oordinului
in.ilial, ii
i~i
Borcel"
I, conform
rdin u lui I n.iial,
continua mmar~ul
spre GGiurgiu.
jurul
continu
a r u l spre
iurgiu. InIn Jurul
orei
23,
la
km
407,
capitan
comandorul
V.
orei 23, la k m 407, c p itan comandor u l V.
Voinescu,
temporar
de stat
stat major
major alal
VO
inescu , temp
ora r ~ef
ef de
vine
CComandamentului
om anda ment u lui FForlei
orei
FlFluviale,
uvlal e, vine
din urm
urma cu
cu to
torpilorul
"Sborul" ~ii va
va prepredin
rp llorul "Sborul"
conducerea.operaliei
pina
la
Zimnilua
lua conducerea . oper a i e i pin l a Zi mn icea
(km
554)
.
In
ziua
de
30
august,
cea (km 554) . In ziua d e 30 augu st , lala
Giurgiu,
grupul
avind
Giurg
iu, grupu
l ""Ardeal",
Arde al ", av
ind o0 viviteza
t ez
redusa datoflt
datorita stari
starii
caldarilor, priprimmai
al redus
i cldrilor,
me~te
ordi
n
sa
se
deplaseze
in
aval
in
mete ord in sa se deplaseze i n aval in
zona
Caliira~i
pentru
a
impiedica
treceri
zona CIra i pentru a i m piedica trec er i
germane
peste Du
Dunare.
de t trupe
de
rupe germ
an e peste
nre .
Celalalt grup,
grup , dup
dupa reaprovlzlo
reaprovizionare,
Cellalt
n ar e,
urc
a
ma
l
departe
fluv
lul
impreuna
cu a
saurc m al departe flUViul i mpreun cu
lu
pa
MR
3
1,
in
urmanrea
unu
l
convO
lupa MR 31 , in urmamea u nUI convOI I
semn al at ; in mars
mars ala 30
30 km
km 'nin amonte
amonte .
seml"ala
a"'''at
de uun aaVlon
ger
an
ConvOIU
Con.
O ul
aaa""""'
: de
10
ermman
ca'e
.a
:'2
a
sa
~Da
3'
se
ada
es:e
:a"e ",2 - ,pa a~.2 _22 3' se aoa.o os~este
":
:--:_
::_;;~. 55:::.
_a
0'2
0
.......
::)
...
.~ ::::1._ ::_ ;~ .. 3 Si::.
_c ~'a 'S -:'"' -.
325';''';::
~:::S:?-;:''::2
' ea:2 aa
:.ea
.5=.s=.
~~=.=a ;:':5
-;=1.:0

==----

burg",
va veni
veni pe
pe titimpul
nORlii
cu uun
bur
g", va
m pu l nop.
l i cu
n
ponton de
de transport
transport cap
capt
ural.
Intre
ponton
turat
. Int
re t timp,
imp ,
"Basarabia" aa plecat
plecat I,
~i, in
in amo
amonte
"Basarabia"
nte dde
e
captureaza alt
alt cconvoi
german
mnlcea, captureaz
on voI germ
an
ZiZimnicea,
tras
de
remorcherul
"Kreuzenstein".
Contras de remorcherul "Kreuzen st eln " . Convoiul, care
care cuprinde
cuprinde 22 lep
~Iepuri
ponton
ale
voiul,
uri pon
to n ale
~antier naval
naval mobil,
mObil, ccu
un re
remorunui antier
unui
u un
mo rcher
~i
2
~alupe
in
reparatie,
este
acostat
cher I 2 salupe in re p ar a ie , este acostat
seara lala km
km 580
580 lala ma
malul
romanesc
iar
seara
lul romn
esc , , iar
remorcherul tractor,
tractor ,care
care era
era ar
armat
cu tuturemorcherul
mat cu
nuri uoare
u~oare AA.
AA, este
este dus
dus inin port
port lala Tu
Turnuri
rnu-Magurele
(km 597)
597) i~i dezarmat
dezarmat (31
(31
nu
- Mgurele (km
august,
ora
04,30).
august, ora 04,30).
Acliunea de
de ur
urmarire
dura de
de tre
trei
zileI~i
Aciunea
mme dura
i zile
putea ccontinua.
Turnu-Maguputea
ont inua. AAcolo
col o , , lala Turnu-Mgu
rele,
II.
comandorul
Nicolau
prime~te
insa
rele, It . comandoru l Nicolau prim e t e ins
ordinul
de
ordinu
l CC.F.FI.,
.F. FI. , cconfirmat
on firmat ululterior
teri or de
la dispoziia
dispozilia fiflotilei
SI.M.M.,
sa se
se ppuna
St.M.
M ., s
u n la
0111 el
Reni. . MOnitorul
Monitorul
sovietice dde
Dunare,
sovietice
e Dun
are, lala Reni
"Basarabia" coboar
coboara flU
fluviul,
luind de
de lala
"Basarabia"
Viul , luind
Zimnicea
pe
"Bucovina",
dar
acesta,
Zi mnicea pe "Bucovina", dar ac
esta ,
ma~ini slabe
slabe cu
cu avarli
avarii lala ccaldari
raavind maini
avind
ldri, , ramine inin urm
urma i~i se
se pun
pune
pe un
un banc
banc de
de
mine
e pe
nisip
in
seara
de
1
septembrie
la
km
394
nisip n seara de 1 septe mbrie la k m 394
(ostrovul
Ciocane~ti).
Monitorul
"
Basara(ostrovul Clocaneti) . MOni t orul " Basarabia", ajuns
ajuns intre
intre tim
timp
gura br
bralului
bia",
p lala gura
a ul u I
Borcea, revine
revine nin amon
amonte
in ziua
ziua de
de 22
Borcea,
te in
septembrie
~i
incearca
scoaterea
lui
septembrie i ncearc sco at erea lUI ""BuBucovina"
de
pe
nisip.
Neizbutind,
pleaca
covina" de pe nisIp. Ne lz butlnd , pleac
din nou
nou seara
seara inin aval
aval lala CI
Calara~i
unde
va
din
r a l, , un
de va
intimpinat de
de 22 vedete
vedete sov
sovietice.
in
fifi ntimpinat
ietice. in
urma
ordinelor
primite,
monitorul
i~i
reia
urma ordi n el o r pflm ite, m onitorul I reia
drumul
in
aval,
a
doua
zi,
3
septembrie,
drumul n aval, a doua zi, 3 septe mbrie,
insolit de
de remorcheru
remorcherul
"Basarab".
insolt
l "Basa
rab ". DDupa
upa o0
escala lala Brila,
Braila , unde
unde vine
vine lala bord
bord ef
~eful
escal
ul
de
stat
major
al
flotilei
sovietice
de
Dude stat major al flot ile i sov iet ice de Dunare,
in
ziua
de
5
septembrie,
dupa
acosnre, in ziua de 5 septembri e, dup acosdreptul
km 100
100 aval
aval de
de Isaccea,
Isaccea,
tare i nin drep
tare
t u l km
remorcherul
vor trece
trece i in
pommonitorul
Onitoru l ~ii remo
rch erul vor
n posesia
U.R.S.S.
Echipajul
monitorului
" Busesia U.R.S.S. Ech ipaju l mon itorulUI "Bucovina"
s-a
striiduit
timp
de
2
saptamini
covin a" s-a strdu it timp de 2 sptmini
ajute lala sco
scoaterea
navei
nisip , dar
dar
ssa
ajute
ate rea nave
i ddin
in nisIp,
scaderea
zi de
de zizi aa apelor
apelor aa zdarnlclt
zadarnicit ininscder
ea zi
cercarile
facute
de
3
remorchere
~i
c er cnl e f c ute de 3 remorchere SI o0
draga.
A
trecut
apoi
in
posesia
U.R
.S.S.
draga . A trecut apoI in posesia U .R.S.S.
septembrie
cu
Scos
de pe
pe us
uscat
16 sep
Sco
s de
c at lala 16
tembrie cu
trimise
de comandamentul
comandamentul flu
f luijloace trim
mmijloace
ise de
vial
sovietic
,
monitorul
avea
sa
part
lclpe
vlal sov ietiC, mon itoru l avea s part iCipe, ,
sub
pav
ilion
U.R.S.S.
~
i
sub
num
ele
de
sub paVilion U.R.S .S. I sub numele de
,.Ma n upol",
spr lJ ln lrea trupelor
trupelor de
de usu s
l" lala sorlJlnlrea
"Marlupo
sovl,etetlce
in zona
zon a Irontu
frontulUl
Unga
cat so
cat
,ce in
lu ::JdlI ~ ungae
944)
La
d'aga
u
de
s
r'a
decembr
r a
:lecem[jr e 1944\ La Draga,J oe s'roo~" -.-2
"'e::Jf"
0'" '---a~...... a;-e::E
'az;g.......rara"'~a
... a -.-nD~i:..a r ." -e
ei.::E 'e:_: ::e
=e =::_
J .... .-aarea
.. ,: ..... .... e2.S:a
eas:a -:3.
-a -'=:::'
-'ea '--eOre::_:
.. ea r:;-3

a..

Proven
de asem
asemenea
aus
Prov
enitit de
en ea didin
n flflotila
ot l1 a aus
gara,
unde
se nnumlse
"Teme$" (1(1921
gara
, un
de se
u mi se "Teme"
921) ).
o Grupul
..
Ardeal"
capt
urase
pe
Borce
Grupu l " Ar deal" captu r ase p e Borc e
morchere
~alupe , 2 pon toane, 19 sle
mor
che re , , 22 salupe
. 2 p ontoa n e, 19 sle

Beneficiara
unor sec
secu
lare trad
trad
Be
nef ,clara aa unor
u lare
utilizare
Dunarii in
in scopul
scopul intregII
intregl
util
izare aa Dunarii
temului
nalional
de
aparare,
mar
te mu lUI naiona l de aparare, ma" ri
mana
din primul
primul rzb
razbol
mond
mn
i eie~ea
ea din
OI mon
d
cea
mai mare
mare flot
flota blin
blindata
fluvial
ce
a mal
dat a fluvla
lu
me.
Celor
patru
monitoare
rom
lume. Celo r p at ru monlt oare rom
(Ion CC.
Bratinau, Las
Lascar
Catargiu
(Ion
. Brtinau,
cr Catargiu
xandru lahovari
Lahovari ~I i Mihail
Mihail Kog
Kogalnic
xandru
lnic
se ad
adalOgasera
treii mmonitoare
liIi se
aldgasera tre
o nlt oare ddl
chea
marina
austriaca
desfiintata
ch ea m a nn austriac d esfilnata ce
cu Impenul,
imperiul , rebo
rebotezate
Bucovina, Bi
B
cu
tez ate Bucovina,
bia siI Ardeal.
Ardeal. Catre
Catre millocul
mijlocul deCE
decE
bia
patru,
valoarea co
combativa
mon lto
pat
ru , valoarea
mb atlv aa monlto
era pputernic
redusa
alit
de ctre
catre
era
uternic re
d us at
t de
avansata
de
uzura
a
ma~inllor
cal,
avansata de uzura a m a ini lo r , , cal
altor ininstal
alii,, ccit
de ccatre
~i
i altor
stalaii
it ~iI de
tre pp
inregistrate
in domeniul
domeniul arman
arman
sele
se
le. in
re g istrate in
lui. Inin aceste
aceste condi
conditii
se t trece
luI.
ii se
rece lala o0 nn
nizare
a
acestora,
iniliata
prin
nlza re a acestora, inii ata prin ininlo
lo
vechilor
tunuri
de 120
120 mmm
cu ple!
ple~
vec
h ilor tunu
ri de
m cu
Skoda-Bofors de
de ac
acela~i
calibru
Skoda-Bofors
ei a I calib
ru , ,
1937. Acestea
Acestea aveau
aveau eava
leava mul
mul
1937.
lunga, ceea
ceea ce
ce permitea
permitea cret
cre~terea
lung,
e rea
iniliale aa proiectilulUi,
proiectilului, im
imbunatal
iniiale
bun tlrire
e
distanlei
eficiente de
de trtr
cciziei
lzi ei I~i aa distan
ei eficiente
Au
beneficiat
de
modernizari
cor
Au beneficiat de m o de rni zrI cor
monitoare
din clasa
clasa Brti
Brat
cele pat
patru
cele
r u mon
ltoare din
Ardealul.
Ardealul.
Celelalate
doua,
Basarabia SIsi Buc
Bue
Cel
elalate dou
, Basarabia
dotate ininilial
cu cite
cite o0t turE
fusesera
fu
s e ser dotate
i ial cu
urE
in
prova
,
ce
'ldaposteau
cite
do
bla
bl in prova, ce ,!d posteau cite do
nuri de
de 120
120 mm.
mm. InIn pupa
pupa erau
erau mont
mont
nUri
de aceiaI
acela~i calit
callt
ccupole,
upo le, mmortiere
ortlere de
aveau posibilitat
posibilitatea
de aa lOV
lovI i cu
cu prc
pre
aveau
ea de
lansate
pe
0
traiectorie
foart
lansate pe o tr aiectOrie foartee cc
orice inta
linta adposti
adapostita
dupa forme
formelele
Orice
ti! dup
lief de
de pe
pe maluril
malurile
fluviului. Din
Din pu
pu
Ilef
e fluviuluI.
vedere
teoretic,
ideea
era
viab
lla cd
ved ere teoret ic, Ideea era Vi ab ila
perienla
utilizarii
monitoarelo
r
in
perlena utilizrii mo nitoarel or ;"
primului rzbOI
razboi mondia
mondial
demons!r,
PflmUIUi
l demonsi',
tragerile dde
artilerie efectuate
efectuate cu
cu a
tragerile
e artilerie
tunurilor
cu
leava
lung
a
erau
pra ct
tunufllor cu eav lung erau pra:;
De
aceea,
in
til
mai
eficiente.
mai efi Cie nte. De aceea , inti i ,aa
Serviciului
Tehni c i~i apoI
apoi alal Slalu
St atu
SerVIC
iulUI TehniC
jor alal Marlnel
Marinei s-a
s-a fc
facut
propu nere,
jor
u t propunerei
zilionarii
de
la
uzinele
Skoda
ao
zllonril de la UZinele Skoda aa DC
duble
arm ate cu
cu tunuri
tunurl de
de .;1;
rele du
rele
ble armate
universale
(pentru trageri
trager! nava
navalele ss
univers
ale (pentru
eriene) necesare
necesare transform
transformar
mo
erlene)
rIIll "'0
lui
Basarabia.
Turela
veche
de pe
pe i ;
lUI Basarabia. Turela ve ch e de
tunun
Sko
da
Bofe
reech
ipata
cu
reechlpat cu tunuri Skoda-Bo',
mm moderne.
mode rn e, urma
ur ma sa
sa ' fer200 mm
11200
e bordul Bucovinei
Bueovinei,
rea ll z indu se
laIa bordul
, reallzinuu-se
ce
le
ma
l
put
ernlc
e
unit
al
f
LV aa
cele ma , puternice unita
' L'
lum e inin ace
acel
moment
lume
l moment
Prln efectuarea
efec!uarea acestor
aceslOr mac
moa' ((
Prin
ob\lneau doua
doua un
u~ tat
tat :,J
cu O0 bOrde~
oor:Jee
obtineau
tr,J
oro
eet,
e
ce
.
20
r,..-.
s.
~os:
rLJ D'"C e:::::t e ce 2 ...... ...,.. Se c,:)s:::
de aa "a:e
:rage -,.
""r
:Jr:e .:~ '2:::?
re:: e :-.::..... . ......,.....
:le
::":e
j : .... 3.

::.-

-'-:2 :2

.3 --:: e::~: ....

se

reconstruit complet
complet inin
recons1ruit

BUCOV
BUCOV

a!?a cum
cum arta
arata lala sfritu
sfir!?itul l lui
lui au
aU
aa

tt

,A:_ ...
)1'

\ '\
/

//

//

II
I
I

,," " "

"

II
II

II

II
II

II
I

""

II

I
;

I
I

./

!I

i/

II

/I

II

II

II

!I

II

"

I
I/

I
I
I
I

I
II

/'

I
I

II

I
I
II
' I
I

I I

/ ~ //
/'

"

II
II

I
I
/I

/I
I

II

II
II
II
II

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

__ L
--_ . _~':::'-"'---:;..~ ....

__._--

- _.

,,

"'<@

,,

,
\

--- -- -------r-=-

- =1-:'-:' -"~,
--

--{[3------{8------

c
/

I
I

5!0
5!O

I
I

.,:5

~: 5

I
I

+:0
10m

Z:5

lOm

_______

--- - --1--

--~.

<5
i5
1oj ',zo
)b

I
I
!I\
I
11\
I
Ii \
II
I, \
I
I I \
I II \
II
I
: ~ \
II
II
\

1/

0',5
cr,5

1l ~
1-

5~

o ;5
H
O

150
5O

(f5 ~IG

5 H J 15
- - f- -lid::,.- ++-f-- 1--- - -t-- t--~ --G
\. '--.J
"-----J- ~'- +-l--G
1/
.J

o Z2;55-2~
2 ~ 1SS Il .. ""'"
JJ O
--

1
1

1//

II

Il \
i

'

I'' \,

II

I
II
II
II
II
II

II

I
I

,/
\'
~
/\,~

\\
\23 '
\23'

--- -+
-+
------ ---

- - -1'
-1'--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

;------

II

:0:U

I
II

,,

II

I
I
I

1:5

2:0

Z:5

II

~5i5

1:0
1:0

40m
~Om

50m
,Om
....J
.rI

1-

Acestea, dup
dupa cum
cum aveau
aveau s
sa o0 recurecuAcestea,
in lucrrile
lucrarile lor
lor fotii
lo~tii comandani
comandanli
noasca in
noasca
ai flotei
Ilotel de
de Dunare
Dunare adverse
adverse din
din promul
pnmul
ai
razboi mondial
mondial,, viceamiralul
viceamiralul Olaf
Olal Richard
Richard
rzboi
Wulfl sau
sau comandorul
comandorul Karl
Karl Lucich,
Lucich, erau
erau
Wulff
romane~ti puteau
puteau
superioare. Monitoarele
Monitoarele romneti
supenoare.
in orice
orice ddireclie
cu doua
doua tunuro
tunuri de
de
trage in
i recie cu
trage
120 mm,
mm, n
in timp
timp ce
ce adversarul
adversarul nu
nu putea
putea
120
acela~i numar
numar
trage decit
decit ctre
catre prova
prova CU
cu acelai
trage
de tunuri.
tunuri. Fiind
Fiind nevoite
nevoite s
sa vina
vinil pe
pe direcdirecde
lia curentulUI
curentului in
in cazul
cazul unei
unei angaJari
angaJari cu
cu
ia
romane~ti,
ele
avea
limitata
monitoarele
monitoarele romneti, ele avea limitata
in acelai
acela~i timp
ti mp
capacit atea de
de manevr
manevra I~i in
capacitatea
soar fiIi expus
expus distrugerii,
dlstrugerii, deoarece
deoarece ctre
catre
s-ar
nici un
un tun
tun n
in cacapupa nu
nu putea
putea indrepta
indrepta niCI
pupa
zul celor
celor patru
patru noi
noi unit
unitalii i
~i cite
cite unul
unul in
in
zul
cazul celor
celor ConCI
cinci mai
mai vechi
vechi.. O
0 eventual
eventuala
cazul
intilnire cu
cu fo
lorla
Iluviaia romn
romana ar
ar fiIi tretreintilnire
ra fluvlal
lie dec
declsa
in promele
primele minute,
minute, altfel
altlel
buit sa
sa fie
bUit
i s in
soar
II
translormat
in
catastrola,
tununle
s-a r fi transfo rmat in catastrofa , tunurole
pnncipale trecind
trecind n
in ungh
unghii mort
mort Su
SupliprinCipale
plimentar un
unitalile
romane~ti d
dispuneau
de
it i l e romnetl
ispuneau de
mentar
c't I~I in
in
un bll
bilndaJ
supenor.
atit pe
pe punte.
punte, c',t
or, atit
un
daI superi
part
Ie
vitale
(majontatea
placilor
de
par " e vllale (majontatea pl acilor oe
pentru fT'O
rT'onltoa'ele
celor
doua
oo :noaJ
rdaJ pent'u
toare e '"e
or dOua
lote
ties ta
la
a!a
.-:=- '~sesera
us.se a eexecutate
eC.,J ' a e aa Ras
... "a
tact
ce aa -= eV'a'
a c ntre ,=,xp ca
a\
~ ce
..,-.~

e~

.. o e

mane~tl
mneti

contra fi9 adverse.


adverse.
contra
in cadrul
cadrul eforturilor
elorturilor de
de sporire
sporire aa capacapan
larii din
din preajma
preajma celui
celui
cltalii
de
aparare
a
citii de aprare a rii
de-al doilea
doilea rzboI
razboi mondial,
mondial, modernizamodernizade-al
monitoarelor in
in antierelor
~ntierelor romneti
romane~ti,,
rea monitoarelor
rea
cu personal
personal tehnic
tehnic I
~i muncitori
muncitori romni,
romani,
cu
loc important.
important. Au
Au fost
lost montate
montate
ocupa un
un loc
ocup
tunuri
antiaeriene
de
calibru
mela
bord
la bord tunuri antiaeriene de calibru me~i mic
mlc moderne:
moderne: Rheinmetall
Rheinmetall de
de 37
37
diU i
diu
mm, Oerlikon
Oerlikon de
de 20
20 mm
mm i
~i mitraliere
mitraliere blbimm,
nate Hotchkiss
Hotchkiss de
de 13,2
13,2 mm
mm.
nate
monitor cu
cu doua
doua turele
turele duble
duble
Pnmul monitor
Promul
care aa fost
lost reconstruit
reconstrUit aa fost
lost Bucovina
BucoYina in
in
care
1937. A
A urmat
urmat apoI
apoi in
in antier
~antier in
in perioada
perioada
1937.
1940-1942
Basarabia,
cele
doua
umlali,
1940-1942 Basarabia, cele dou Uniti,
~i foile
loile de
de bllnblinpast rind doar
doar tablele
tablele cocil
oocii I
pstrind
au fost
lost cele
cele mai
mai puternice
puternice
daj iniiale
iniliaJe,, au
daj
unltilli fluviale
fluviale don
din lume
lume pina
pina la
la reconreoonumtl
struC\ia flotei
flotet sovietice
sovietice de
de pe
pe Amur
Amur I~i
strucia
ap ariia
arilia ci
cl as
asei
Udarnlk.
ap
el Udarmk.
specilicltate deosebit
deosebit ilil
Un element
element de
de specificitate
Un
constltuie
schemele de
de aparare
aparare pasiva
pasiva aa
constitui
e schemele
momtoarelor
romilne~ti.
Inca
din
tlmpull
mo nit oar elor romne t i Ir ,ca d on hmpu
primului razbo.
razbo, mona
mond,aI
au fos
lost: puse
puse la
la
primuluI
al au
dlferte
de camuOaj
"amu flaj aa "''''''
me>pu net dl'''''
PUI"C!
'e iTmelode
et0de Ce
Ast'e
-'e' ase
d~
.,'lltoare!or
t:)ar
As'
~ n "le
e fotograf
togra d"

2.erse colee t

....z-.a

(""'l.J .....

ndvs
~

ele ....

a::

3u t

or or

rae'- a a

ft'J

Pentru ca
ca mlmetismul
mimetis mul s
sa IIe
l ie perfect,
perlect, de
de
Pentru
numeroase
ramuri vegevegepe mal
mal se
se tiau
tai au nu
meroase ramuri
pe
tale i
~i se
se montau
mont au la
la bord,
bo r d, astfel
astfel ncit
incit m<r
matale
nitorul s
sa semene
semene cu
cu un
u n grind
grind i
~i s
sa fie
fie
nitorul
imposibill de
de distins
distins de
de ctre
catre inamic.
inarnic.
Imposibi
ind
de experiena
experienla primului
pr imulu i rz
razBen elici
ciin
d de
Benefi
mondial, metodele
metodel e se
se perfecioneaz
perleclioneaza
boi mondial,
boi
oontinuu
astfel
incit
lotograliile
de
la
macontinuu astfel nCt fotografiile de la ma1938 ne
ne prezint
prezinta o0 mamarile manevre
manevre din
din 1938
rile
de camu
camu flaj
fl aj deosebit:
deosebita: pe
pe borduri
bo rduri i
~i
niera de
niera
suprastructuri
nu se
se mai
mai pun
pu n pete
pet e mari
mari
suprastruct
uri nu
ci
se
sugereaza
tuli
~u
ri
,
trunde
culoare,
de culoare, ci se sugere az tufiuri, trunchiuri i~i chiar
chiar pomi
po mi ntregi.
intregi. Pe
Pe turelele
turelel e
chiuri
sint pictate
pictate cocarde
cocarde tricolore.
trioo lor e. nc
inca
prova sint
prova
zile ale
ale rZbOIUlui
razboiulu i toate
toate unit
unitadin primele
primele zile
don
Iile
primesc
in
dot
are
plase
de
camu
flaj
ile primesc n dotare plase de camuflaj
conlection
ate cu
cu ochiuri
o chi uri
oontra aviaiei,
aviatiei, confecio
nate
contra
mari printre
printre care
care se
se pot
pot intercala
intercala ramuri.
ramuri.
mari
Din pcate,
pacate, toate
toate incercrile
incercarile de
de aa identfidentiDin
lica
autorii
acestor
sche
me
originale
de
fica autorii acestor scheme originale de
au dat
dat gre,
gres; la
la fel,
let, nu
nu am
am putut
putut
ccamuflaj
amuflaj au
determlna cu
cu preciZie
precizle autorii
autorii planun
planunlor
lor
determina
de mo
modilicare
ale celor
celor doua
doua monltoare
monltoare
de
dificare ale
cu
turete
duble
Poate
cil
eX
lstii
cltrton
ou tureie duble Poate c eXISt a CltltOro
care ne
ne oot
pot 'ur"
furn'za
date suol,mer.tare
supl,mentare ,ncare
za date
nfotogra'
pentrll
p'&ec "s.
S
0'0
"ai
Perl
fU :>D'ezentarea
r ezen t a~ea par.... or kJ
k... .'.!_
.. ~ .! .... 65 i:ex z."T':E.
zrra eX.
ex 5asa
3asara!:>
a
r ab< a

f'~

tribuit la
la realizar
reallzarea
acesto
trobuit
ea acest::>
ceamiral (r)
(r) Gheor
Gheorgre
Sa
ceamiral
gre Sa
miral
ing.
Marcel
D!
aco
- es
mirai ing. Marcel o ,acores
catiile de
de modernIzare.
modernlzare C
: .caiile
ghe Soare
Soar e i
~i C.r.
C.r. II
II '" ~a.
ghe
datele furnizate
lurn izat e ca
ca par.
par. cr
cc
datele
tia
de
eli
ber
are
sooaia
ia de eliberare sooa 5s
lasCista i
~ i ant
antll
mper a.
aI s'a
sta
fascist
llmper
1944 la
la bordu
bordu ll mon
mo nilc
gust 1944
gust
(
bia I
~I Ardeal
Ardeal SI
~I c
C.r
bla
.r
IMiilnescu,\
Mainescu,! pentru
pentru fotogra
fotogra'
camufl are.
camuflare.

"'-a

CRIST/AN
CRISTIAN
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE

Tllehenbueh dor
der Kr
K'lI ~
~.
-- T8Iehenbueh
1942
1942
-- Harta
Harta Duniri
Dunirtll le,
K . 11 sa
so OOC
000
lie, 1934
1934
lIe,
Reg ll tr u operlll.
oper. lI. 11II 0ot1
-- Regl.lru
1944- 1945
1944-1945
-- Revt.t.
Revil tJI .. Modelt.t-Ko
1oIo 001II t-Ko ...
ru tn.
tru
nr. 4.
419S5
nr,
9115
Jumaj
0.
C.F.Fl.
- Juma
Cf .Fl
boo 1944)
1944)
tine
~
c
--~ol)e<'''''''

ope,.

- --- - --~ -

D~se(t de CRIS TlAN CRACIUNOIU


U .S!o de CRIS TlAN CRCIUNOIU

-_._~---~

LA

ODELE RADloeo
DATE iN SCOPUL
SCOPUL ANTRE
ANTRENA EE
AC OCO ANDATE
00

lIVIU
BALO/u
IHAll BALO/U
fU MIHAIl
!
~
~
~

:J..~

9200
sus 9:200
GGO SLIB

:;:1 SUB
SUB 9400
9400
., JJ

RESTORE
=" "ESTORE
:LS : GO

9000
SUB 9000
~ :_S : 130 SUB
LET v=4:
v=4 : LET
LET xl=l
xl=115:
LET yl
. ' ~ET
l~ : LE T y l
=~:: ~E'" d x =l: LET dy=l: LET !f=.1
=!=:
_E- dx=l: LET d y~1 : L'ET 5= 1
_E- :'=0:
b =O: LET
LET r=o
f=O
_,,-5 PPLOT
xl,yl
'5
DT x1,yl
~? oRINT AT 21,0,"ApO$otl ori
~J o~INT AT 2 1,O; u ApQs oti ori
=t: ~':Q
'$.1:.o pt. stGrt , ..
=t eO
osta pl. sto rt ' "
AUSE o:
0: PRTNT
PRTNT AT
AT 21
21,0,"
:0 D~USE
,0;"
.~

:5 LET
LET tO=6
to=65~36*PEEK 23674+256
:5
5S3 6* PEEK 23674 + 2~6
23673"P1< EK 23672
70
LET
c".IIItKEY"
71'J LET
lNKEY'
30 IF c$"- "tHEN GO TO 130
g() IF c'''- 'tHE N GO TO 130
B5 I~
I" cs."d"
c"-d- ~Ni)
PtNO '1<
v <6
THEN
LET
85
6 TI'IE
I'I LET
"~s vv'l:
+ 1: 130
GO TO'
TEY 1110
1'11000
IF
c$="a"
AND
,,,6
THEN
LiT
o !F c $ =" o ' ANI) v,O THEN Lin
, =,,
=v-1:
-I: 130
GO TO
TO 13
t3ll
('1
IF cC$,.h
'rHEI'I Ga
GO TO.
TO 11000
: :00
00 IF
. ... rj"'
THEN
000
110 IF
IF cs.
c$."L"
T~EN GO TO 1100
110
~ " T ~E M 130 TO 1 100
IF c$
c$="n"
T~N GO TO 900: :20
20 IF
=" n " T~E
N 13 0 TO 900130 LET
LET x2
x2-xl+v*d><:
LET y2=yl+v
z xl + v*d)( : LET y 2'= y l +\f
130
*cy
Itcy
PLOT OVER
OVER l1Ixl,yl:
!<~,
140 PLOT
1"0
,xl , y l: PPLOT
LOT IC~,
I_ET xl:;:x2: LET Yl-y2
y2 : I_ET
,2:
x l "x2: LET Yl" y 2
THEN LET
$=1 ANO
AND xl~1
xl >172
IF 5=1
:50 IF
:=0
72 THEN LET
::2: : 130
TO 22.660.0
GO TO
s=::
IF
~ = 1 AND ><1<160 T'HEN GO T
:51
:51 IF .. =1 ANO xl <160 TH E.N 130 T
0 250
THEN
yl )(270-><1)
AND ylH27
IF 5$-1
152 IF
152
=1 ANO
0-xI) THEJoI
TO 260
s=2;
LET 5=
LET
2 : 13GO
0 TO 260
$=1
.
THEN.
GO
TO 250
250
IF ~~1 THEN. 130 ro
153 IF
\53
THEN LET
LET
x1>182 THEN'
$=2 ANO
AND xD192
IF ,,~2
160 IF
160
TO
270
GO
..
-3
:
~.3 : 130 TO 270
TO 260
THEN 130
GO TO
IF 5=
$=2
162 !F
162
2 THEN
2 60
THEN LET
AND xxl)200
LET
IF s~3
$- 3 ANO
165 IF
165
l >2O'O THEN
TO
2
9
0
'5"U4<: GO
s--"':
130 TO 2 8 0
270
$=3
THEN
GO
TO
IF
166
: 66 IF s=3 TH EN 130 TO 2 70
THEN LET
><1<200 THEN
AND
IF 5$=4
170 IF
170
=4 AN
D x1<200
LET
'S .~:
GO TO 2 90
S"~: 13 0 TO 2 90
TO 2,2i10
THEN 130
GO TO
$-4
IF s~
171
17
i IF
4 TAEN
~0
THEN LET
xl >:200
>200 THEN
$-5 ANO
AND xl
t 75 IIF
LET
i7:5
F ,,&5
TO 300
300
'S-6! GO
GO TO
s.6~
THEN
GO
TO
290
176
..
-5
n'
176 I'F ", - 5 THEN 130 TO 290
LET
THEN LE.T
",-6 Al-lO
Atl D x)(1)216
IF ,,-6
180 !F
180
1>216 THEI'!
310
GO Ta
TO 310
s-?:
s-7: 130
300
THEN G.O
0.0 ro
TO 300
181 IF
IF ..$=6
181
=6 THEN
LET
THEN LE
AND yyl)64
185 IIFF $,,-7
18:5
K7 ANO
l>64 THEN
i ss
.
TO. 320
GO
-8
:
-9: tlOIFTn 32 0THEN GO 'TO 310
.1"866 I F ss"7
iS
.. 1 TH EN 130 'T a 310
AND yl >.120 THEN LET
190 IF
IF tI.-8
H'O
~8 ANO yl>120 Tf4EN LEi
TO 330
330
$-9 : 130
GO TO
,,-9:
320
THEN
GO TO 320
,,"'8
.l'?1
IF
1'11 IF 11"'9 T ~ E N GOTO
THEN L.ET
LET
AND ,,1<2t6
x1<216 THEN
$*9
1195
93 IIFF ,,'"
9 ANO
34()
TO 34
GO TO
$-10: 130
s-lO:
0
TO ;pO
THEN 130
GO TO
196 IF
IF ss-9
~30
196
.. 9 THEN
><1(3.2 THEN LET
AND ~1
$-10
IF .-1
200 IF
200
0 AND
( 3 2 THEN LET
350
$11
:
GO
TO
,,-f1 : 130 TO 3 50
$.10 THEN GO TO 340.
IF ""1
201 IF
201
0 THEN GO TO 3 40.
IF s~
AND xl>32 THEN LET
205 IF
s"l1
205
l l AN D x1> 3 2 THEN LEi
360
GO
TO
s=12:
s=12: 130 TO 36Q
,."EE I( 2367 3+P1l:EK 23672

.~E.:: '

c'..

Cin e cr
crede
ca n
In Bucureti
Bucuresti nnu
au loc
lo c
Cine
ede c
u au
:~rse dde
..formula
1" se
se ineal
ln~ealil.. Tot
Tot la
la iei
fel
e "fo
rm u!a 1"
Cinee ccrede
ca n
In toata
toata lu
lumea
sint mai
mai
s;; ,:,n
r ede c
mea snt
:;c.iln de 100 de pilot: pentru asemenea
:,~:m de 100 de pil oi pentru asemenea
~' se. Autorul acest or rinduri, care' plna
::vse.
A utorul acesto r. rinduri, c are' pin
:&
curin
rind
se nu
numar<i
el pr
printre
cei
: - cu
d se
mara I~i el
in tr e cel
:ar
e
se
a asistat. entuziasmat, la
:3re s e i lnseala"
ns e al " a asistat, entuziasmat , la
:; asemenea cursa. Unde? in ... curtea Li-.
:: asem enea cu r s . Unde? n .. . curt ea Li -.
:eu lui Industrial Semanatoarea! Ce-i
::a"lul In dustrial Semanatoarea l Ce-I
:rept,
masinile
de co ncurs erau cam de
:;reOt. m
a ini l e de co ncurs erau cam de
~afl mea unei cutli de pantofi, parcursul
-rl m ea un ei cut ii d e pantofi , pa rcu rsul
~asur a, cu totul, vreo 280 de metri. lar
~asur a, cu totul, vr eo 280 de metri, iar
stateau cu totii pe 0 platforma ridiII st te au cu to ii pe o platfor ma ridi:::: oot"
:a:a
deasupr
asupra
poligonului,
de uunde
nde dindin:a:a de
a poligonulu
i, de
au ve hicul ele prin intermediul unor radiOc. ve hi cu l ele prin Intermediul unor radi::e"llt atoare, Dar circuitul se parcurgea In
::e~l t oa re. Dar cirCUitul se parcurgea in
:: 'ca 23 de secu nde pe tu r, adi ca cu 0 vi;: 'ca 23 de secu nde pe tur, adic cu o VI:e::3 medie de 45 km/ora. ceea ce in'2:3 medie de 45 k m/or, cee a ce i nSe3"'1na peste 80 km/ora pe portiunile
,<=Z"l na peste 80 km/ora pe poriunile
~-epte si acesta conferea probei 0 spec' cpte I acesta conferea probel o spec:3culoz
cu totul
totul aparte.
aparte. Micil
Micile
m~i"ni
'a::ulozititate
ate cu
e masini
'5 ambalau motoarele asemenea surorilor
5 ambal au m otoarele asemenea suror ilor
0' cnai m ario pe care de altlel Ie reprodu:Jr
m ai m ar i, pe care de altfel le reproduceau in miniatura cu lidelitate, laceau tot
ceai n mi ni atur cu fidelitate, fceau tot
3::ta
galagie
lum, derapau
derapau in
in wajele
virajele
,,:':a galag
i e ~iI fum,
strinse" , accelerau ~i Irlnau lulgerator,
5:, ' ns e". accelerau i frinau fulgertor,
'.'a des, mull mai des insa, decit "cele
"'a
d es , mu lt mal d es ins, dect "ce le
aaeva rate" , loveau mantinela care deliil ::evarat e", loveau mantinela care dell- ta traseul si ricosau miriind.
- a traseu l si ricosau mirlnd.
Dac a stal s~ te giride~ti, este "apr oap e"
'Jac st ai s te gndeti, este "aproape"
-:Jr'nal sa
sa se
se n
intimple
a~al Sa laci in 23
-:"nal
timpl e aa
I S facI in 23
::e secu
secun
de 77 vviraje,
cu ntoar
intoarceri
lntre 90
90
:c"
nde
iraje, cu
ce " intre
s
'
ao
de
grade,
sa
Irlnezi
~i sa accelerezi
,::e'ao
d e gr ad e, sa f ri nez i i
s accelerezi
cel put,n tot atitea ori, sa decizi in
:::= '= 2 1 puin tot atitea OII, s decizI in
: -;) de o rdlnul Iractiunilor de secunda
'-~ de ord;n ul fraciunilor de secund
::e CO 'Tlen z I sa transmiti micului bolid si
: " comen zI s tr ansm i i m i culuI bolid I
53 e s executli, toate acestea presupun
o~ e s, execu i i, toate a cestea presupun
: """1are putere de concentrare, rell exe
c:.__
~a'e putere d e concentrare, r eflexe
::;r de prompte, nervi de otel ~i, mai
_ ~ ':
r de prompte, ner/ i de oel i, mai
- _ : ca slgur, multe, loarte multe ore de
~_: ca 5 gur, mu lte, foart e mu lte or e de
3-:'er.arpenr.
lar
oamenli de
de la
la sstat
ia de
;-"eraroent Ia
r oamenII
t ai a de
'3:: ocor"anda (er a sa zic de la vol an,
"a: :;':"::r1anda fera s zic de la volan,
::~
g'eseala nu ar II lost prea mare),
:~
~'eseaJa nu ar fi fost prea mar e),
~=-.::. c-:e,ra s .... :e ""'urrta in Romania l au
" :'~ :-:e~a s~:e f"' ~ ""a in Roman ia au
_ ~'se

:::'::;S:7

;:.~.-=~._r-:

~ -,:e
~ os.:..- -:
-

::,.-

: '~

-r.

~Ou

t ,..,... 0 . . .

~:a--:

lo~

::>er
r

,Jr
De
: ... ::J-5t
. . ..1:: a

IF ~=
5=1 11
THEN
TO 35
35 0
_206
6 I~
1
u~
GGO TO
210
IF 5=1:
5=12 ANO
AND .1)
xl)78
78 TH
THEN
LET
_1
0 IF
EN LE
T
5=13:
GO
TO
370
s =13: 80 TO 3 7 0
211
IF
5=12
THEN
GO
~O
360
21 1 IF s=12 THEN GO ~O 360
220 IF
IF s=13
5=13 ANO
AND yl)9
yl>90
THEN 80
GO TT
220
0 THEN
370
oo 370
221
IF
s-13
AND
ylC76
THEN
LET
221 IF ~13 ANO yl(76 TH EN LET
GO TO
TO 380
380
. 5=14:
,= 14: GO
225 IF
IF s=13
$=13 AND
AND yl{
yle (.1-12)
(xl-12) THE
THEN
225
N
LET s=14:
s=14: 130
GO TO
TO 380
380
LET
227 IF
IF .-13
5=13 THEN
THEN 80
GO TO
TO 3~0
3VO
227
230 IF
IF .=14
5-14 ANO
AND yl>78
yl>78 THEN
THEN GO
GO TT
230
380
Oo 380
232 I IF
$=14
AND y1<64
ylC64 TH
THEN
LET
232
F s14 ANO
EN LET
5=15:
GO TO
TO 390
390
$=
15: 130
235 IF
IF 5$=14
AND yl
yl{(
l+8)
THEN
235
=14 ANO
xxl+S
) THEN
LET s=15:
$=15: 130
GO TO
TO 390
390
LET
237
IF
5=14
THEN
GO
TO
380
23 7 IF 5 =14 THE N GO TO 38 0
240 IF
IF 5=
$=15
AND xl<102
xlCI02 THE
THEN
GO
240
1 3 ANO
N 130
TO 390
390
TO
242 IF
IF 5=15
5=15 ANO
AND xl)1
xl>114
THEN LE
LET
242
14 THEN
T
5=16: 130
GO TO
TO 250
250
5=16:
243
IF
$=15
AND
y1C
(x
1-62)
THEN
2~3 IF 5 =15 AND ylxl-62)
THEN
GO TO
TO 390
390
130
244 IF
IF 5=15
$=15 THEN
THEN LET
LET s=
$=16!
GO TT
244
1 6! 130
250
Oo 250
IF
5=16
AND
xl)133
THEN
LET
245
245 IF s~1 6 ANO xl)133 TH EN LET
s-I: LET
LET bb-b+l:
GO TO
TO 250
250
s-l:
=b +l: 80
IF ss==16
16 ANO
AND xl{1
xi<121
THEN 130
GO
246 !F
246
2 1 THEN
TO 250
250
TO
247
AND yl
yIC(xl-74l
THEN
24
7 IIF
F $$=16
=16 AND
x l-74l TH
EN
GO TO
TO 250
250
130
248
LET
5=1:
LET
b=b+1
2 49 LET s=l: LET b=b+l
yl>=(xl-74) AN
AND
2250
50 IIF
F yl>-(xl-74)
O yyl<=(xll <= <x l 50)
THEN 80
GO TO
TO 400
400
50) THEN
255 130
GO TO
TO 9300
9300
255
260 LET
LET oz
0=(xl-182)*(xl-1
82)+(y
)+(yl
260
( xl -18 2 )*(xl- 182
l
-88),,*(yl-88
(yl-88)
-89)..*
)
261
IF
oC265
OR
0>1024
THEN
GO
2 6 1 I F 0(265 OR 0>102 4 THEN 130
TO 9300
9300
TO
262 130
GO TO
TO 400
400
262
270 IF
IF yl<
yl{1
04 OR
OR yl)
yl)120
TH~N
EN DO
DO
270
104
J 20 TH
TO
9300
TO 9 3 00
271
GO
TO
400
271 13 0 TO 4 00
280 LET
LET' o=
o~(xl-200 ."Hd-2OO)+(yl
280
(xl-20 0) . ( xl -200 1+( yl
-96)"(yl-96)
-96)*
(y l- 96>
281 IF
IF 00<64
OR 0>5
0>57
THEN
GO TO
TO
291
<64 OR
7 66 TH
EN 130
9300
93
00
282
GO
TO
400
282 13 0 TO 4 (>(>
290 LET
LET o0=(xl-200)*(xl-200)+(
290
= (xl-200) *(xl-2 0 0)+( yyl l
-60)"(yl-60)
-6
0)*(yl-60 )
291
IF
o
C144
OR 0>
0>7784
THEN 13GO
2 91 IF 0< 144 OR
8 4 THEN
0 TT
9300
oo 9300
' 295
295 GO
GO TO
TO 400
400
300 IF
IF yl,48
yl>48 OR
OR yl;32
y1 ( 32 THE
THENN 8GO
300
0 TT
9300
oo301
93
00
GO
TO
400
301 130 TO 4 0 0
310 LET
LET o=(xl-2
0=(xl-216
)*(xl -2161+(yl
310
16)*{xl-21
6S+(yl
-61,)*(
1-64)
-6':)" ( yyl-64
)
311
GO
TO
261
31 1 GO TO 261
320 IF
IF .1
xl(232
OR Ki)24B
xl}24B frHEN
GO
320
<232 OR
HEN 130
Tel no
9 300
ro
o TO 400
32
1
GO
321 GO ro 40 0
330 LET
LET o0=(xl-216)*(xl-216)+(yl
330
= Cxl - 216)*( xl- 21 6 1+(yl
1
-120)"(yl-120
-12 0)*(y l - 120 1
331 GO
GO TO
TO 2261
331
6 :i..
3
40
IF
y1(136
OR yyl>15
l}152
TH~N
EN GO
GO
3 40 I F yl <13 6 OR
2 TH

930 0
TTO 9300
341 130
GO TO
TO ~oo
~oo
341
550
LET
o=(xl-32)*(xl-32)+(yl-1
aso LE
T o=
( x l-3 2 )* ( xl- 3 2 ) +(yl-l
32)*(yl-132)
32>*(
yl-132 )
IF 0(
0(16
DR 00)441
T~EN 130
GO TO
TO
3351
5 1 IF
16 OR
) 441 T;;EN
9300
9300
'.
352
GO
TO
400
3S 2 130 TO 400
OR y1)
yl)128
THEN 13GO
3360
60 IIF
F yyl<112
l <112 OR
12 8 THEN
0
TO 9300
9300
TO
GO TO
TO 4400
3361
61 GO
00
370 LET
LET 00=(xl-78)*(xl-78)+(yl-9
370
~ (xl -7 8)*(xl-78) + (yl-9
98)*(yl-9"8)
) * (y 1- 9'8 )
3
7
1
IF
oC144
OR 01794
0>784 TH
THEN
GO TT
3 7 1 IF 0 ( 14 4 OR
EN GO
9300
Oo 9300
372 130
GO TO
TO 40
400
372
0
IF yyl>=(xl-12)
OR yl<
yIC=(xl+8
3380
8 0 IF
l>~(x l - 12)
aR
~ (x l +8
)
THEN
GO
TO
400
) THEN 130 TO 400
381
GO
TO
9300
3 8f 130 TO 930 0
390 LET
LET 0=(
0=(xl-95)*(xl-95)+(yl-6
390
xl-95 ) * (x l-9S)+(yl-6
00)"<yl-60)
) * ( yl- 60)
391 I IF
0(121
OR 0>794
0)784 THE
THEN
GO TT
391
F 0<
12 1 OR
N 130
9300
oo400
93
00
LET
tl=65536*PEEK
23674+256
40 0 LET t l =6 5 536 * PEE K 23 674 +256
"PEEK
23673+PEEK
23672
*PE
EK 236
7 3+ PEE K 2367
2
LET t=(INT
t=(INT tltl-tO)/5/l0
t O)/ 5 / 10
4401
0 1 LET
AT 11,27,tjAT
4402
02 PPRINT
RINT AT
, 2 7,t,AT 11,7lv,AT
,7 ; ",AT
l,17/b
1.1
7, b
405
IF
w=
O
THEN
GO
T6
425
40 5 IF w= O THEN 130 TO 4 25
IF w=l
w=1 THEN
THEN PAUSE
PAUSE 55:
GO TO
TO
410 IF
410
: 130
4"25
4'25
415 IF
IF w=2
w= 2 THE
THEN
PAUSE
10:
GO TO
TO
415
N PA
USE 10
: 130

tioase.
ale automo
automodel
lui. Dec
Decii ppi~a
la
iioas
e, ale
del uului,
n l a
urma, "regula
"regula jo
jocului"
este clar
c:an'i;: cu
cu r;cit
cu lu i" este
j't
mai
multe
ore
de
antren
arnent,
cu
atit
mai m u ite o re de antrenament, r;u att
m
ai
rnulte
zecirni
de
secunda
dstigate
Tn
m a; multe zeclrni de secun d ,cisti qat e 'in
ziua competii
competitiei
oliiccii ~le,
ale. La
La tel
fel ca ia
Iii .,c
"cei
ziua
ei of
ei
mad"!
mari"!
De
a'ci
s-a
niiscut
ideea
u
nui
simulator
D e aici s-a n,'cu t ide ea unU I simu lator
pe ccalculat
or. sim
simulator
care sa
sa repr
reproope
al cufat or,
u lator care
duCa cit
cit mai
rnai fidel
lidel condiiil
conditiil ee ppoligonului
duca
o llgo nul ui
real
lara
lnsa
sa
ne
intereseze
daca
e
zi
real fr ns s ne int ere..,ez e dac e zi
noapte. soare
soare sau
sau nins
nmsoare,
daca
mosau noapte,
sau
oare, dac
motorull s-a
s-a incins
lncins prea
prea tar
tare
sau nu,
nu, ddaca
toru
e sau
ac
mai avem
avem destul
destul combu
combustibil
la dispoziie.
dispozitie.
mai
stibil la
Concretizarea
ideii
este
prezentata
In
Co ncretizarea ideii este prezentata in
cele de mai jos printr-un program scris in
cele de mai jos prmtr-un program scris in
limbaj BASIC
BASIC pentru
pentru calculatoarele
calculatoarele perperlimbal
sonale compatibile
compatibile SPECTHUM
SPECTRUM ' ((adica
sonale
adic
TIM-S.
HC-85,
COBRA).
calculatoare
TIM-S, HC-85, COBR /\ ), calculato are
care au
au Intrat
intrat de
de acu
acum
m in
in dotarea
dot area tuturor
t uturor
care
caselor pionierilor,
pionierilor, aa numeroase
nu meroase co
~coli gecaselor
li generale isi licee,
!icee, aa centrelor
centrelor de
de creaie
creatie Isi
nerale
cultura socialista "Cintarea Romaniei"
cultur socialist "Cintarea Romniei"
pentru tineret.
tineret.
pentru
Nu vom
vom pretinde
pretinde c
cau
sportiv
care se
se.
Nu
unn spo
rtiv care
antreneaza, sa zicem. 50 de ore pe simuantreneaz , s zi cem, 50 de ore pe si mulator
il
va
invinge
pe
un
altul
care
"a
alerlator il va inv inge pe un altul care "a afergat" 10
10 ore
ore pe
pe ppista.
dar sintern convinsi
gat"
is t , dar sintem convini
ca lolosirea 5 imulatorului in primele
c folosirea simuiatoruiui n primel e
etape ale
ale antrenamentului
antrenamentului sau
sau pentru
pentru
etape
mentinerea tonusului rellexelor poate
meninerea tonusului reflexelor poate
aduce
loloase
notabile,
lar
In
ceea
ce-i
aduce foloase notabile, Iar in ceea ce-i
priveste pe incepatorl. laptul ca pot in- ,
pr ivete pe nceptor i, faptul c pot n- ,
vata lara a uza modelele ~i motoarele, atit
vaa fr a uza modelele i motoarele, atit
de fragile,
Iragile, c
ca la
la lovirea
lovirea mantlnelei
mantinelei nu
nu se
58
de
strica
si nu se sparge nimic. constituie
stric i nu se sparge nimi c, constituie
avantaje deloc
deloc neg
n eglij
abille,e,
avantaje
llJabi
Sa vedem cum arata simulatorul.
S vedem cum arat sim ul atorul.
La
lncarcarea
programului,
dupa
coLa ncrcar ea programului, dup
comanda RUN,
RUN, ni
ni se
5e prezinta
prezinta testele
testele de
de co
comanda
manda: dou
doua situate
situate in
in stnga
sting a tastatur
tastaturii
m and
ii
calculatorului
(a isi dd)) pent
pentru
calc
ul atoruluI (a
ru fIrinare
ri na re ~ii
respect
lv accele
accelerare
alte do
doua
In
respe
ctiv
rare I~i alte
u
n
dreapta
tastaturli
0 SI51 1)I) pentru
pentru .,Ia
)a sti
stinga"
dreapt
a ta
stat urII U
nga "
Sl respect IV .I a dreapta"
oi respect iv .I a dreapt a"
1\ se cere apol sa dam graou de:j'.... 52 :; e:re apoI sa dar:1 ;;"aau :: e :: ' ell tc:e a su"se Df
pr!""~" - Gr ~ . . . ~2F
Cl..o
: ... : ~ :~ 2: ~ r.::;: :..:l
- : '"- ... r" '-' J-.a
C
. . ::-:'

mai 'len
lent
pe ecran,
ecran . va
va liIi deci
deci mal
mal u
usor
or de
de
ma'
t pe
condus., Mai
Mai sntem
sintem intre
lntrebati
care
este
condus
ba l ca
re este
tirnpul
de
concurs.
pe
care
il
vom
da
In
timpu l de con curs, pe care il vom d a in
rninute,
La fiecar
liecare
din cele
cele do
doua
mi
nute. La
e din
ua iintrebari
nt reb ri
se va
va rraspunde
apasind tasta cil rei co resse
s p unde aps ind tasta cifr ei coresplJnzatoare. urmata de apasarea tastei
p unztoare , urmat de a psar ea tastei
ENTER
(CR)
,
ENTER (CR )
Pe ecranul
ecranul televi
teievizorului
ne va
va aprea
aparea
Pe
zo rulu i ne
traseul.
avind marcate
marcate ,Iinia
d e start
start si~i
tra
seu l, avind
li nia de
sensu
I
de
parcurgere.
In
partea
de
sus.,
sensul de pa rcurger e, n partea de sus
trei ppozitii:
viteza, numarul de ture partrei
oz i i i : viteza, num ru l de t ure parcurse
Viteza
poate lu
lua
valori,
cu
rse isi titimpul.
mpul. Vit
eza poate
a 77 valori,
'de
de la
la 0(ze
0(zero)
la 6,
6. Viteza
Viteza zero
zero nu
nu impli
impllca
ro) la
ca
oprirea
motorulUl.
automodelul
poate
opri rea moto ru lUl, automodelul poate fiIi
pornit
din
nou
prin
accelerare.
La
vitezele
pornit din nou prin accelerare, La vi tezele
virajele se
se iau
iau no
normal.
la vivitezele
11 sii 22 virajele
rmal, ia
tezel e 33
~i 4 sint considerabil mai largi, iar la viteSI
4 sint considerabil mai la rol, iar la vitezele
5
si
6
incercarea
de
a
vira
duce la
la
iele 5 SI 6 incercarea de a vira duce
modelului
impli c it la
la
"..rasturriarea"
rst u rnarea " mo
deluluI ~iI Implicit
cursei , care
care se
se va
va re
relua
de la
la ininlua de
ooprirea
p rirea cursei,
ceput.
Nurnarul de
de tture
se socot
socoteste
in
cep
ut. Numrul
ure se
e te i n
mod
normal,
fiecare
trecere
peste
lin
ia
de
mod normal, fiecare t recere peste lini a de
start
insemnind
0 tura in plus. Timpul alist art insemnind o t ur n plu s, Timpul aflsat este,
este. i initial,
timpul in secunde si ze.' at
n iial , t im pu l i n secunde i zecimi scurs
scurs dde
la start.
start. Dup
Dupa incheierea
incheierea
cimi
e la
timpului
planllicat
pentru curs,
cursa, marc
marcat
timpu lui planif ic at pentru
at
de
simulator
printr-un
bip
scurt,
cronode simulator p rintr-un bip scurt, cronometrul
reporneste
de
la
zero
pentru
a
mametru! reporn ete d e la zero pentru a m
sura timpul
tlmpul necesar
necesar ncheierii
incheierii ultimulu
ultimuluii
sura
tur. conform
conlorm regu
regularnentului
de concurs,
concurs,
tur,
lament ulu i de
Cursa
se
incheie
la
terminarea
ultimuCursa se n cheie la term in area ultimului tu
turr dup
dupa scurg
scurgerea
timpulu
lui
erea timpu
lui i pplanificat
la nif icat
initiat (cazul ideal '), la "rasturnare" sau la
iniia t (cazu l ideali ), la "rsturnare" sau la
parasirea traseului marcar. Simulatorul se
p r sirea traseului ma rc at. Simu latorul se
mal po'!te
pO'!te oopri
prin apsare
apasarea
tastei 0
mal
pri si~i prin
a t aste i 0
(zero). Intru
Intrucit
simulatorul
lost conce
co nce(zero).
cit Sim
ulato rul aa fost
put pe
pentru
antrenament.
nu am
am con
consident ru antrenamen
t , nu
sideput
rat
necesar
sa
tinem
cont
de
p
re
vederea
rat necesar sa inem cont de p revede rea
careia un
un aut
autornodel
se poate
poate
cconform
o nform creia
omo del se
repune in
in cur
cursa
, din locul unde s-a oprit
repune
s . din !ocul unde s-a Oprit
aCCidental
astfel cca,
indile rentt de
de mo
motivul
acci
dental ,, astfel
a , Indiferen
tiv ul
intreruperll
traseului
acesta
se rei
rela
de la
la
nt
re ruper ii tras
eul uI,, acest
a se
a de
start.
start.
La gradul
gradul de
de dif
d,f,cultate
programul
icul tate 11 prograrnu
La
este suf
sullclent
rap,d
autoru
este
lCl eni. cde
e rap
d (pen
pe f1 1flru.. a...,":;'u
sa.".: ;:""[a~ orea "2[; c
SOerca....,c::;~
:>.::::~
52 ..... : - 2" crea "a~ ~
Sce "ca""' :: :: - .......
"-ceF:a sa . . . ~ .. : : .... :3 a. ;F2:: ... ::':':.:~.
... .:::' :: .

urm ,

ca

- _ -a.'" _

.;:

425
42
5
4420
20
425
425
424
42
4
425
425

oo430

IF w=3
w=3 THE
THEN
PAUSE 115:
GO TO
TO
IF
N PAUSE
5 : 130
PALISE 20
20
PAUSE
IF t<
t<g
AND f=O
f=O THEN
THEN 13GO
TO 77
IF
g ANO
0 TO

IF ff=O
THEN 130
GO TO
TO 4450
430 IF
aO THEN
50
I F ff=l
AN D $=
$=1
THEN
EN LET
LET rf=
4435
35 IF
= l AND
166 TH
~
2:
GO
TO
70
2: GO TO 70
4 37 IF f = i THEN GO TO 70
~ 37 I > f =l THEN 130 TO 70
IF r=2
f=2 ANO
AND s~
s~l THEN PRINT A
444400 IF
l THEN P RIN T A
21, 0 , FLASH
FLASH 1,
II"GATA
PRINT
" GA TA ' !",
"1 :: PRI
NT
TT 21,01
"Ap
a50ti
0
to~ta
!": PA0s
PA0sE
" Apasati o tasta '":
E o0:: 13G
o
TO
90
0
O TO 90 0
445 GO
GO Ta
TO 70
70
445
450 LET
LET tO
to--' ' l:
I: PRINT
PRINT AT
AT lli2
7, ""
450
i 2 7,
1,
2 7, ,00
"
,AT
" !AT 1,27
452
BEEP
0.2,25
4. 2 BEEP O ~ ,2 ,25
454 LET f=l: GO TO 70
~ 54 LE T f 9 1: 00 TO 70
900
INPUT ""R
90
0 INPUT
Reeluat
lu at i i ?? ( Cd>=DA,C
d>=OA, (nn
))-NU)
=NIJ) "",c1
IC~
905
IF
c"."
n
"
THEN
ST
OP
903 I F cS" n" THEN ST OP
910 PPLb
OVER l;
l ;xl,yl:
xl , yl: PRINT
PRI NT AT
AT
910
LO TT OVER
AT 11 , , 17
17 J~
u;AT 1,
1,
1l , p27
2 ' ;;u
"
"",;AT
,"
";AT
7 j" ":
" : GO TO 40
7,"
GO TO 40
IF yv>4
THE N 13GO
TO 1200
1200
11000
0~0 IF
>4 THEN
0 TO
1010
THEN 130
GO TO
TO 1050
1050
1 010 IIFF yv>2
>2 THEN
1015
LET
d
x~
INT
(
dx+
.5
):
LEl
dy=
101 5 L ET d x. ! NT ( dx +.S ): LE
l dy
INT ((dy+.5)

!NT
d y+ .5 )
1 0 20 I'F
I F ox=
a x=l
AND dy(1
d yC1 THEN
THEN LEi
LET dd
1020
1 AND
GO TO
TO 130
130
yy=dy+l:
=dy +l : 130
1025
IF
dx=l
THEN
LET
dx=O
:
GO TT
102 5 IF dx =l THEN LET dx=O: BD
Do 1130
30
1030 IF
IF ddx=-l
x=-! AND
AND dy
dy>-l
)- l THEN
THEN LE
LET
'030
T
GO ,TO
~O 130
d y==dy-l:
dy
d \' -I: GO
130

--

ELOR
R

1035 >IF d~
d ~==-1 l -~E
-~E ~ __E- = v =: ~:
:
TO 130
130
TO
1040
LET
dx=
dy:
GO
TO
1
3
0
1 040 LET d x =-d y : 13 0 Ta ,3~
1050 IF
IF vv=3
=3 THEN
THEN LET
LET dx
d x==( (I~
i050
: TT
/3 : 'LET
LET dy=(INT
dy= (!NT (ay-3
(dy.3
**3+.5
3+ . 5/3:
GO TO
TO '1060
'1060
) )113:
3 : GO
LET dx=
d,=(INT
d x*4 +.5 /~
11055
0 55 LET
(INT ( (d"*4+.5

ET
dy=(lNT
/4
dy"4+.5 ) ) /4
ET dy =!INT ((dy*4+.5
IF dx=l
d >=l AND
AND dy(l
dy el THE
THEN
11060
0 6 0 IF
N _L
GO TO
TO 130
130
yy=dy+l/v:
=d y+ l /v : GO
AND dd.
) -1 TH
THEN
11065
065 I IF
F ddy=1
y=1 ANO
. )-l
EN
dx=dx,l/v:
GO
TO
130
d x~ dx ,l/v: GO TO 13
0
1070
IF
dx=-1
AND
dy'1
TWEN
1 0 70 I~ dx=-l AN O dy l- l T~E~
y-l/v:
GO TO
TO 130
130
ddy=d
Y=d Y-l/
v : 130
1075
LET dx=d
dx=dx+l/v:
GO TO
TO 113
107
5 LET
x+ l/v : DO
3
1100 I If
v)4 THEN
THEN GO
GO TO
TO 1200
1200
1100
f y)4
1110
IF
v)2
THEN
GO
TO
1
15
0
1 110 !F y)2 HEN GO Ta 1 1 5_
1115
LET dx
dx=INT
) : LELE11
1 5 LE
= INT ((dx+.5
dx+,5):
INT
(dy+.5)
IN
T (dy
+ . 5)
1120 IF
IF dx=
d~-1
AND
dy)-1 TYE'
THE
1120
l AN
D dy)-l
dy=dy-I:
GO Ta
TO 13
130
dy
=dy -l : GD
0
1125
IF
d.-l
THEN
LET
dx=
11 2 5 IF d x = 1 THEN LET ~x= OO:
:
130
oo 13
0
IF ddx=-l
AND dy{l
dyel THEN
THEN
11130
130 IF
x= - l ANO
dy=dy+l:
GO TO
TO 1130
dy=
dy+ l: 130
30
IF ddx=~1
THEN LET
LET ddxx=O:
=O:
11135
135 IF
x = ~ 1 THEN
TO
130
TO 1 3 0
1140
LET
dx=dy:
GO
TO
130
1140 L E dx= dy: GO TO 130
v=3
THEN LET
LET ddx=
( INN11150
1S0 IIF
F v=
3 THEN
x=(I
*3+.5/3:
LET dy
dy=(INT
(dy.3+
*3+.5
) )/ 3: LET
- (INT (dy"3
GO TO
TO 11
1160
))/ 13:
3: 130
60
1155
LET
dx=
(INT
(dx"4+
.5/4
11 55 LE T dx=<lN T (dx*4+. 5) )/'
ET dy=(INT
dy=(INT ((dy*4+.5
/4
ET
d y*4+. 5/4
dx=1
AND dyl-l
dy)-l THE
THENN t
11160
160 IIF
F dx=
l AND
dY=dy-l/v;
GO TO
TO 13
130
dy=d
y- l/ v: 130
0
IF ddy=-l
AND dx
dx)-l
THENN
11165
165 IF
y=-1 ANO
) - l THE
dx=dx-l/v:
GO TO
TO 1130
dx=dx
-l /v: 130
30
1170
lF
dx=-1
AND
dyC1
THEN
1170 IF dx =-l ANO dy <l THEN _
oy=dy=dy+l/v:
GO Ta
TO 130
130
oy
= dy =dy+1/ Y: GD
1 175 LET
LE T dx=
dx=dx+l/v
GO TO
TO 13(
130
1175
dx + l /y :: GO
1200 PRINT
PRINT AT
AT 221,11
FLASH
ASH 1;
lI1200
1 ,1 1 Fl
"
rcsturnat":
TO 9305
9305
t t.
i ra
s turnat": 13GO
0 TO
9000
PLOT
3
2
,15~
:
DRA
~
184,0
9000 P LO T 32 ,1 5~ : DRAW 18 4 ,0 :
AW 32
32.-32,
-PI /2: ORAW
DRAW 0,
0,--56
AW
)- 32 , -PI/2:
56
005 DRAW
DRAW -32,
- 32,--32,
32,--PI/2:
?I/2 : DR~
DR A~
' J005
6,0: ORAW
DRAW 00,5
,56
PI:
DRAW
0,1e6
6,0:
6 ,,- PI
: DRA
W O,l
DRAW -1
-16,
6,00:
DRAW -1
-111,
5
. 010
~01
0 DRAW
: ORAN
. --5,
DRA W-6
-60,
44:
: DRAI4
, --6600
9015
DRAW
40,40,-PI
:
DRAW
12
9 015 DRAW - 4 0, 4 0,- P I : ~ RAW 1:
90200 DRA
DR AW
-4,20,3*PI/4
DR~~
902
W -4,20,3.PI
/ 4 ~~ DR_h
,0: DRA
DRAW
~ O,
0 ,4
0,-PI
,0:
40,
-PI
9050 PLOT
PLOT 332,136:
DRAW 18
1 84
9050
2 ,136: DRAW
4 , ,00:
:
~
W
16
,
-16,PI/2:
DRAW 0,-56
0, - 56
AN 16,-1 6,- P I/2: ORAW
9055
DRAW
16
,-1
6,-PI/2:
DRAW
9055 ORAW - 16 ,-1 6, - P I / 2: ORA~
,0:
DRAW 00,24
DRAW 00, ,~48
66.0
: ORAH
, 2 4,,--PI:
P I : DRAW
8
9t6 0 DRAN
DRAW -1
- 16
DRAW
-2 3 ,-9,
9,
9~60
6,,0:
0 : ORA
N -23,DRAW
-60,
60
44:
: DRA
~.j ,-6
0, -- 60
906~ OR
DRAW
I: ORAW
PRAW 12
12
9065
AW --14,14,-P
1 ~,1 4,- P I:
9 070
DRA W --24,50,3*PI
/ 4: DRA~
DR A ~
907
0 ORAW
24,5 0 , 3* PI/4:
4;0:
DRAW O,
O,B,-PI
4,0
: DRAN
8. - PI
9075 PLOT
PLOT 11223
,49: DRAW ~12 , 12
9075
3 , ~9 : DRAH - 1 2, 12
9080
PR
I
NT
AT
IS,17;
7,S",AT
16
'080 PR INT AT 15,1
' S ",AT 16
,"T",AT
17,17,"A
, AT
IB,17:-R
1" T" ,AT 17,17, "A "" ;A
T lS,17;
"P
19,171
TT 19,
171 ""'TT"'
"
90 85 FOR i -USR "A " TO USR " E"
908~ FOR ieUBR "A" TO UBR "D"
READ jj:
POKE
KE ii,j
,j:
NEXT
READ
: PO
: NE
XT i i
DATA
3,7 ,14,
,56, 112,22
9909
0900 DA
TA 3,7,1
4 ,2288 ,56,j12,
:~
92
92
9091
DATA
31,15
,
15,31,57,112,
9091 DATA 3 1 ,15 , 15 , 3 1 ,57, 112,
1'192
11 19 2
PRINT AT
AT lli,
15/"A";AT
10
99095
09 5 PRINT
i , 15
1" A"IAT 1:
,"A"';AT
;"
A" ;A T 99,17;"'E"
, 1 7 ;"8 "
9098
PRINT
AT
1,O;"
Vjteza
=
-;~
9 09 9 P RIN T Ar 1 ,O;HVi te~a : ;~
1035 > r~

,9;~N~.t u re=H;AT
,9 J ' Nr . tur e= ~A T

1,20;N Ti~p~:
1,20;"
T l-P _:

909
RETURN
TURN
90
999 RE
9200
PRINT
AT 0O,7~"
M LU __
92
0 0 PRI
NT AT
, 7i" SS 1I M
R";AT 22,1;Hpentru
antre~~~
oa1 0R"JAT
,1 ; " pe n tr u antr~~~
cursele
","de
vite'za
Cl.; -..
la c urse le " , "d e vi'te'zo c_
modele
tel'ecomo
de le tel
'e co~
-~c~
ce"'
e"
9203 PRI
PRINT
AT 66,15;"
L.~ . Bcl
9203
NT AT
, 15 :" L.~,i
:_==
11989"
999"
9205
PRINT
AT 8B,3,"
Ta st ~l . :e
92
0 5 PR
INT AT
.3 , " Tas t ~ :. : .
Manda
sint:",AT
9, IO,"Co>
~ .
manda si
nt : " ;AT 9,10
"(
I
:~ .
n
o
r
e
;";AT
10
,10/
"
Cd
) p t . ac=e:
n ar~ ;- I AT 1 0,10, " ( d> pt.CC:2:
r RI ";AT 11,10/"Cj > pt. l~
10 ..,, _
r ~ I " IA T 1 1, 1 0,"(j > pt.
i2,10,"C
l) pt
pt le,
10. dd-e
oe
ssi",AT
i "jA T i2
, 10,"< I>
0"

0. "

9 210
PRINT
AT 114,5
NT!E
92
1 0 PR
INT AT
4,5,,"ATE
"ATE NT
:~
15,1;"cursa
$e opreste
opreste do
dQ~~
TT 15
, lJ"cu r sa se
~~
rrQ~iti
as!t i

ppis-to!"
i $ta! "

PRINT AT
AT 20,l
20,lj
"Aposot ' ~0
992
2 115
5 PRINT
,NApasct
ce ttasta
c:e
as t a !'"
"
9220
PAUSE
0
:
RETURN
922 0 PAUSE O: RE TURN
9300
PRINT AT
AT 22I,OI"At
es ~
93
0 0 PRINT
1 ,OI"At ii iies!
t raseu
"nn tro
~eu 1!"
"
9305 FOR
FOR i=l
i=l TO
TO 10:
10: BEEP
BEEP ..2,:
2,1
9305
NEXT ii
**i:
, : NEXT
9310
GO
TO
900
931 0 130 TO 900
CLS
PRINT "Aleget
"Alegetii ;-:
9-2
99400
4 00 eL
S :: PRINT
dificultote
ost ffel
dde
e dif
i cul tate
ast
el:: "
9405 PR!N
PRINT:
PRINT:: PP!
PRINT
9405
T : PRINT
T - _:
ricilH_"H2=med iuN"H3 : usQ~-

f i cj lH .""2 = me d ju ,, N 3~ u s c -

9410
941
0
9412
9412
00
00
9420
9420

IINPUT
NP UT ""ce
ce
IF w<O
w(O OR
OR
IF

al es ?
;
ales?
w) 5 THEN
TH EN 3~
Gn --.
w>5

oti
atI

INPUT "C
"Cit
minut ee ddur~=
INPUT
i tee minut
" e:
cursa ? ";9
" ;g:: LET
LET g=g~6
g=g~6 0
cursa?
0
9430
RETURN
430 RETURN
torul O
0 ac
accepta
lace
mlsca'ea
torul
ea
s5 fa
e cca
a rr
sca"e~
rT'a rac
~ap lda
ar :daca
asa . 'Iu
s$1 ra
ca ar
: : 2ca ....r :C: asa
. J s,S
: :/ac-J" ;:.at 'ace a::::e
a C8~::
~-~:~- : 3;
2 "988 a re, S'~ '.'

-------2

Ij
I

,.-----

..

~- -~---

o.Dr

/HAl GEDRGESCU

25

II

oo

oeoe

~
1m
1m
I

0,50
0,50
!

1717

23
23

oo

,5
!

22

33

44

1. camera de gaz. 2. balonet; 3. sacul cirma: 4.


1 camera de5. gaz:
2. balonet.
3. sacul
cirma . ...
stabilizator;
centura
balonului:
6. segmentul
stabiliza1or,
halanulUl. 6.desegmentul
de rupere: 5.7. centura
coarda segmentulul
rupere: 8.
denacela;
rupere9., 7.
coarda
segmentuluI
de
(apere:
8
drapel national: 10. mineea de umflare
nacela.
9. drapel
naional ; 10. mineca de umflare
cu gaz:
11. priza
de aer a sacului-cirma: 12.
cuprtza
gaz;de11.aerpriza
de
aer
a
sacului-cirma.
12.
a balonetului: 13. supapa; 14, 15.
priza
de aer dm
a balonetulul,
13. supapa.
14. 15.
16. minere
lemn; 17. racordul
metalie;
18.
16.
minere
din lemn; 19.
17. releaua
racorduldemetalic.
18.
cablul
de manevra:
corzi pentru
cablul
de
manevra,
19.
reteaua
de
corzi
pentru
ancorarea la sol; 20. limite (cusaturi) panouri;
ancorarea
la
sol.
20.
limite
(cusaturi)
panouri
,
21. raeard tubular intre balonet ~i sacul-cirma:
21.
intre23.
balonet
I sacul-cirma:
22.racord
tub detubular
presiune:
corzi de
manevra: 2~.
22.
tub
de
presiune;
21
COrzI
de
manevra:
24.
cablul telefonlc; 25. corzile gurii balonului : 26.
cablul
carzile gurii
balanulUl
: 26.
; 27. trapa
de vizitare
trap a telefoniC;
de vizitare 25.
a balonului
trapa
deerei
vizltare
a ;balonului:
27. frapa
de vlzltare
28. diafragma:
29. traseul
Intea cam
de gaz
a rior
camerei
do
gaz,
28.
diafragma:
29.
traseul
mteal corlii supapei: 30. coarda -supapa;
31.
llOr
al COfZli supapei. 30. coarda-supapa; 31.
sac-parasuta;
32. cut ia t elefonulu L 33. bara t rasacparasuta
32. cutia
telefonuluI,
33. bara
trapezulUi 34. miner
de lemn
de legatura.
35. geam
pez
34
...
'ne'
de
lemn
de
legatura
35
geam
r1e Il"'!soectl .... a balonulul (camerel de gaz): 36.
I"!spec
"""e I 1e
gaz)nacelei
:1
de
... "'a1n"'ul
., ~ nentru manl
[a ea

nat.

nl~

66

66

77

88

2323
99

10
10

l..pl\\,!
OE. OB
SE.R\JP.\
Ct. Q
1~
U01 \9
\6

--1

24

24

'

Rt. COH
S1\1UI\
10Nt.SC
.U ~t.R'r
>!>.
\) t. S(tI
!>.
?!>. ?!>.
1 1 l,t., 0 \1
C,

Ct'lIlIpallllle de ar.ro~ld"t
aerostalle culalHllrill
colaho,~ala dueci
dlfeel
c".lIIpalllllr
a.lliena. descoperllld
descopermd ,lIIle
llllte I
~I eucutllllf
e.:ecutmd legi
reglaJe.
ele
arflleua.
alt el
ascenSlOneala lliluc
orele 44.JO
dlitillleata ~II
IJ'iCen\IOlleaza
tlIIIIC inlle uf,le
30 dlllilnealii
seala. Cli
CU o0 slllgur~
sillgura IlaUla
paUla de o0 ora
ala.. 13
1J.
21 sean,
Ia ora 13
ClIld se sthuulJau
schllnhau observatofll.
observatorll. Se
Se ilJulJge
alunge ca
ca lie
cind
caJ,f COIIIIJitlJle
COlllpallle i
sa tlecute
execute r.ile
cite 10
10-12
reglale de
de
Lu.e
12 reglaJI!
hr pe
pc 11
II. eera
ceea er'
ce el
erail 'DaI
'oarle
lI1ult
IIr
te IlIUIt
in
lIua
de
10
.uloe
191"
la
ora
8,30
d.llllllea,a,
III
ti. 10 ,ulo. 191 1,
o,. 8 .30 rl'IOIIIO' "Ia
halonul rOlllpanltl
compalllel a 2
2 a eslt
este aluat
atacat de aVIoanele
aVlO3nele
balonul
lIIanuce vPnlte
venlte de la F
Foc~alll
Locotenentul obser
ohser
1IIi1I11ICe
ocalll locotenentul
valor
Mlhad
Mlhalcea
..
a
ramas
in
halon,
ripostind
valo, M,ha,l M,halcea
'."'as III bdloll "posti"d
pina
la
ultunul
cartu~
aVlOanelor
lIIamtce
ce
atacau
piR la ultullul cartu 3\11Oallelor lIJalOlce ce atac au
~t uemtrehulIl,nd
lIeilitrehuUl~lId umhrela
umbrela de salva.e
salvare decit
dedt
(onimuu I
rOlllUlUU
dupa ce
ce [lalollul
se afla
afla n
in flicau'
tlacarl", se
Sf p,eClla
preclla n
in
dupa
fialollul se
inaltul Dec,el
Decrel no
"" 1 272 ti",
dill 30 oClamb"e
oclolllb"e 1911
1917,
inallul
prill ca,e
care vltealul ohselvaful
ol!se,valor affusher
aerostler era ~eco,at
1ecorat
plili
ROlllal1let" cu
eu spade tU
in g.adul
gradul dp
de ca"a
cava
cu .Steaua
Steaua ROlllanu!(
ler
Balonul eompanlel
a
4
3
este
iltacat
13
rindul
tOlTllla"It!1
Il
atacat Iii
du~mana.. 11\
ill atelai
atela~1 tllUP
tllnp arhle,m
arhlefla
sau de aVla,.a
aVlal-J dUl11anil
lIIanuca
dill ~alui
salul Nanf~11
Nalle~1I iudreapti
inrlreapta spre locul dr
de
lIIannc din
ascellSlllne al ualoHlllul
balollulUl un
UII 'oc
foc uClqlor
uClgfHor ca,e
care l-iI
I a
ascenSiune
pier
den:
dOl
1II0rti
~I
palru
ralllt'Un
aVIOII
caulat
(aulal pierdeti 1101 mO"1 $1 patru ,alllll.
avltln
ataca ill
acela~1 tllUP
timp I
~I balonul COJllllilt1lel
compaltlel ita lJa.
alaca
iti aceiaI
-a,
gau,,1 de gloiln,e
gloan,e Reparat
Reparal .lIIed.al.
care
esle gaurll
tare este
IInedlat. balonul ascenSlOneala
ascellSloneala nUnIat
nurnal dupi
dupa doua ore de la
la atac
alac.
nul
in lIua de
de 11
11 IUlte
ouhe 1911.
1917, cele
ClIIc.companll
n
tele Cltltl
compallil
ale aerostallel
romane executi
executa numeroase reglale
reglaJe
aelostalel ,omne
til ale artileriei
ar!llenel IJrele
grele I
~I de cimp
cimp. locotenentul
LocoleRenlul
de ti'
observator Mihail
Mlhall VltlU
rhllcompallla
descoollservatu,
Vltlu dlll
COlIlpalIIil a J3ail desco
lIIal
nlUlte
batenl
de
artlielle
grea.
aSCUllse
pera
per 11131 lIIulte batelt!
arlilefle grea, ascunse
alunel cu multa grtj,
gUla. I
~I care aC110nau
acllonau pe
pe
pina atuntl
dlvlllllor de m'au'eue
IIIfanterie fOlHane
~i 14 111frontul dlvlZIIlor
romne 13 I
In
lorma1111e dale
date dt!
de lIeubo~ltul
neobosttul obsrrvalol
observator aerQslter
aerostler
lorma,lIlr
sint "ellflcal~
venf,cate de ullilVIOII
UII .avlolI-'otograL
tologra' La cercelarea
c"~euluf fotografIc
fotograflc s-a
sa dovedit
dovedlt c
ca locotenentul
clieulUi
Vitzu avuseseavusese perfecta d'eptate,
dreptate, pentru aceasta
aeeasta 11ftVltlU
!ltd
IOd decorat
Eroleul
personal
al
COlllpamel
a
4a
suporta
dill
frolcul
cOlllpafllel il 4-a
dlll
nou alacul
ataeul aVloalOelo,
aVlOanelor lIIallllce
manuce.. balonul
halonul este dll'
dill nou
IIOU
IIOU
ala cal la 12
12 ,ul
.uhe
~I 10v'I
10.,1 tie
de 40 ti.
de gloanlP.
gloan,e. UIO
Un
olocol
.. ~,
Fokker IlIallllC
11131111C atac
ataca halonul
balonul lompalIIel
compalllel aa 55a.
atlll
fukke.
a, alin
gindu.
supapa,
aile
gloal,\"
i.
s'i~.e
in.eh~ul
incit
gll,tlu , supapa. allo gloa"l! i, sli,e in.eloul incil
galele. uapind
scapind lJ1
in c,lfIhtate
canltlate mare
mare,. hilofiui
balonul incepe
ineepe sa
sa
gazele,
cohoare. 'lind
seos dm
din Ul
UI
cl.boare,
tIInd scos
Conlpallllie
~I 5 au,
au, "!Care
tiecare. balonul
balonul distrus
distrus in
COII~panllle 2 ~I
in
confruntanle
cu aVluanele
aVloanele de
de vinatoare
vinatoare lJIinUCe
lIIanHee,
COllfr
un'aflll:! cu
lIulllai III
in cteva
cite va ore
ore sini
sint scoase
scoase Ihn
dill depolli
depoll' altp
alte
dar lIull1aj
~I companIIle
cOlllpalllile ii
i~1 'tIJU
relau actlvltatpa
aetlvltatea cu
eu mal
baloane ~I
h,llot1ne
111 a I
multa dUlt!llIe.
dirzeille
l11uila
in
lIua
de
13
lulte
1917,
compani.le
de
aeroSlai" /,u. de 13 ,ull. 1917 , compa,,"le de a.,oSla tie pll
p'lfneS(
nliSlUnea de
de ila dl"la
dlflJ.3 1ragerile
artileflel
'le
mesc !lIISIUnea
hagefllf! aftllfllltll
grele
lmtelor descoperite
deseopeflle ~fll1
prln obse,valille
ohservalll1e
gr
ele ia~upra
\uJlfa 'UI.elor
'acule in
in ullllnel!
ultunele Zile
lile . COIII,lanla
Compallla ila JJa
prune~te
Inute
a prlluete
ITUSIUnea
supraveghea arlpa
a OIVIlIt!!
Olviziei
mlS
unea dde da Jupraveqhu
Hupa sfinqi
~fillqa a
13. d.
de a
.edea
Irupele lusel,
ruse~to de
de la a"pa
13
,1 daca "upele
."pa
tinga ila diVIZ
dlvlzlel
pornesc la alac
atac I
~I de il
a sefllilaia
ss llnga
iei po,nesc
elllllala
gal IVi
IVIIt III
in cadrul
cadrul frontulu!.
Ofl[ p gol
otlcr
frontuluI.
Prill schlillharea
froniulul de
Niunoloasa la
la
Plin
!.t h101 b a fi~iI IflllllulUi
de la
la N:imoloJu
Mafa~
e ll1
eOlllpanule
de ae,ustallt
aelostatle dU
au executat
'ita$l!
l . compan
lIe de
necutal un
m IU,
ar~ g,eu
greu ~
~I rap
rapidd sp
spre
nor~. OUl
0111 cauza
re nOlVi
riUld canhtal11
call1l1a1"
mall dl'
de ma1
lIIatefiale
~I tia "'IJIOiiC
miJloacelor
de transport
t!flale $'
elor deIt aII sport puJlU
,me "une Il'
le co
compalill
au
dus
0
parle
dill
matenal
pa II
du, o p,ute din nla1ellal
pillail laa o0 el
elapa.
descarcau
carutele I
~I tllllV
cOllvOIul
por
pa des
iucau caru1ele
lui pOl
IU ina
aduca ";1 restul
de mal."al.
matenale Cu
oppof sa
sa aduca
, .. lui de
Cu
loa te I~ eutill1e
ta e fIIlllilite
ni Ilie . tloate
ate cOll1pallllle
~ lIIpa lll t aau
u aluns
loc ul ,nd
IIId, cat
la 'Imp
La 19
IUhe , campania a
al 10
b, P L.
19 ,uloe
5 a se IRstalea13 la Jl It '" sud
yeSI de Tecuci pel!
wd ynt
t .. I l.JnIUC f ill C.. 'rupeJe de VH1a tofi din sect ~ul
o a SuaJu r
1. a lSI stab e u

'1

36

1.,

"

025

0,50

0,7'
O}
!

ascenSlune linga
IlI1ga padurea Creanga
C~eanga Slbr
Babe
ascellSlune
Irupele de
Cosll1e~1t '
~I Panc
Pallc .u
lIupele
tie la COSlnet,
u
lul.e 1917, ae.ostat,a
aeroSla"a mi'
IIIlra rlrll"I!'
de,.ntlt.
lufle
Grupulul II (comandant
Icomandant l1IilOr
malOr av
aYlaalta
GlUpulul
Popovicl) ae,o"auloc
aeroltaul,c de la Teeuc,.
eeucl. Com
Com paa
Popo",,)
esfe feparlllilt
reparlilata CorpulUi
Corpulul de cavalerie
cavalerle cu
cu 10este
ascenSlUne Iii
la BDlcea
Borcea Nou
Noua., COIJlpalUa
compallIa Ia J ii
ascensIUne
IIl1siuni pentru
perlflu arhleflil
arlilelia frOlttulul
cuprlllS
IIlISIUIII
frontulUI CUptl
" Ir
OoagaStraJescu-Mara~e$ti.
compallIa. I
Doaga
- SI,alescu - M,aelo. con'pan
fixe ala locul de ascenSlune
Padure ",
fixeaza
ilSCeJl~lune la Padul
I a 5-a
5a regll'an
regleala tragerea a,lIleriel
artileflel gr
grele
et J
seclorul f'I,on.l,
F"lOlIe~t.-D.oche,1.
tidill
OI' ,pelolul
- D,och.I' Compa
a este
trllTlisa la la~,
la~1 pentru a pr
pregalt
ule "lIntsa
e It In
~i formarea
torlllarea a inca
elllCI companII
companll dede ae
I
inc ClI1el
nOI in
in septemhfle
septemhne lact
face schunb
cu compa
COl
nOi
sehunh cu
Datonla 1IIIUI
unUI comandament
comandalllent laero
aa. OalDllta
e
bUlla p,utt
protec.tle
dill
1,a ila avut o0 bUlia
1.1,
tlei de vwatoare
vinitoare ~iI ,ecui
recunoa~tere
~
1181
la~I~1
C.

32--

23

23
23

18 23

23

23

II

II

I'II

~/

IlIlIpul IUIIlp.lor
luplelor de
de lala MraetlL
Mara!e!I., c
Itill 1I111JlUI
au illtul
avut o0 rlclnlliale
actlvltate prodlqlOd\a
prodlglOasa
itu
cenSlOnal de 1.la 0,,1.
orete 5 rlunmeata lala 21
21,
c_"Slo"a'
nUUlefoase cuun
cazull Inill tare
care eclupillele
echlpalele
IIUllleWd'ie
caUla
bomhardamentulul
mIens
de
(aUIII hOllllHudamelilulUi mlens 11t>
au Ilului
IJUlut ~chllllh;t
schllllha. A'iilfel
Astfe!. hJeDtfllenlll1
locolelleillul {rl
(r)
Ss au
10f AUlel
Aurel Cflsleseu
Cristescu Ihn
dill COIIlPiUli1l
compalllil ait 3Ja
ItlI
it it
nacela h.lo"ulo"
halollulul i"in /lua
llua Ile
tie 55 auqu,'
auqu.sl 191
".c_la
orele 66-19
se,,,a ,,101
,,1., d.
de 66 aUIluSi
augusl 191
191
OIel_
19 IiiiiI S.i".
pallia
it
3
it
it
reahnt
ascenStUIH
de 1I0itllft
110all1e
IlrtiUd Il J a rt leali,., iI'5CfIlSIUIll de
nenlll Pelrolt
Petrov I~. Raduleuu
Radulescu ohservind
observind ~I~I ( c
ne",,,

ilefOsta"f
aPlo~la'IP

d.

5 dl""".a,"

VlllIlith,iHllp
lIlanHce
't''''llrth/.lfll
.. I IUlIPI
.. IIPI II lIJiillilCe

Oaturlta ataculuI
ataculUl neintrerupt
neintreru'pt alal II'dlh!
DalOUla
a,erostler!, p"n
pun 111,1ne~,art
manevrafl
;t.erOshtfl.
trasura"I1Ii1Cara
tot tllllpui
tllllpul II
hasu,a
lIIaran 101
~ ~I+coborau
cahorau haloallele
haloanele,. Icrllldu
terllldu-Ie
1tn:mrj;4.
le
~~~~~~~~~OhUlp.lor
felul ilcesla
acesta I1U
nu ssa
ill',erupt
~~~~~~~~~OhUl"'Of
inin felLiI
a iutrerupl
tea,
ohservatoru
au
semnalat
lIecolltelllt
10
l ea. OhSt'fyrtlUrti .tU selllJ1ilat lIeCtJllteRI1 10
II10r vrallllite
Vralllla}f sau
sau 1I11~r.artlp.
nll~caJtle de
de t,upe
-trupe il!in
1110'
osta~1I
I IlIlce. O'itfi~1I

lrellUlUJilJd
lI~hul
&l.J it}'1

J;

iJalollul cnlllp,lIliel
COmpilille1 ita J3-a
't IIalollul
a selllllairala
nu~cafl luall
fIlao de
de 1'01031
coloane pe
pe ~ose a
1 IIII,Caft
noaptea
ohservatolll
acestel
lei Foqam,
ur. 1111 '10aplra uhserwato I D
sUIfUlild
IIlIportalite
selllilalilctn
IHllld Importa
lle senil
a11l8f1 IIItre h' e
III1Ce
din Pafiupalll
Paralpam ~I~I O,agant~
Oraqane~tl
ce tliII
la 12
12 JllglJ'i.t.
august. Iialuilui
balollul eOllpd1llti
COlllpalllel II InI t
la
cellSlUll1l
d,e noapte
lIoapte.' ' ((III
'COIl1UIllCa
IIllporl
It
II IUIIII d~
Ulii .l IIllp

III sutu,
sector InIn ,.ua
Zlua Uflnatolre
urlllataare, balonul
halonul Ct!sl
II
eOIllUllica IlOlle
POlltll ilie
ale UII
Ullor I
ppauli
1111 (DIIIUIIiCa
,le POlitii
de rUlllefie
art.tertf IIIIlIilllllCf
eompamet a 5
d~
mu: e, . 1.hdlonul
.. lollul compall
naleaza
luerinl
1101
fie
fortl'tealll
IIdle,uiI hU.'iUl 1101 tie IOflillCiil1I ~I
I UII C
autoCitlllIOane
spre D'llghe
BllIqhe$tI.
8al0llulI c
aula
dllllOallt spre
I Hiioll
sli ioin aer
aer 17
12 j)Ie
ore dlll
dill t:caUla
homt . r
33 aa sia
ula bo
conlmuu L9COIt'lIclltul
locotellentul Au,
Alliel CUSI
Cflstescu
coniulUu
hatertd lIIatnleiJ ce tragea asulJIa balD
Hute artllerlel noastre coordonatelc ~1 sa
II10r yrele romane$tt 0 Ihstru4 La '6 I.:
lIul COlllpamel a 3 a este homhardal L
observatol Mlhall VltlU da ordm sa lie a
III trall~eele IlIlIel I ~I dUljea1a perlert
lIIal1l1cul illeeleala IInedlal tragerea. Sf
tUllle lIoastre l1uneuser a in 'illia loc
. VltIU a losl unul dliltle eel lIIal tfllae
aerostle" dIll tllnpul prunulul lalhol "
slUgurul ohservator care in 11ua de 1 i t
1917 se lup .. dill halon cu un 'Vlon d.
german Fokker E.III ~I ci!llqa lupla d
lIul. Pllatul lI1allll[, locotellentul major 'In
s a Ilfahu~lt [U aparatul lillga fo $41
aeeasta lapta erOlca. tinarul otller a f
tu Ordu1U1 .Mlhal Vlteaw!' elasa a I
Un elem"lu de (ural ~I erOtSII1 ~
t
cOlenentul leon Nastura~. in llua de 13
1918. impreulla cu sublocotellentul lie
aseellsloneaza cu balonul la 1 000 1 I
SIUIIII sjnt SUrIJrtll~1 de tortuna Capita
Sratu daordlll sa se eohoare balonu
1I1,learaUa na lIIal lunqlollat Se ac~
pelele cohorind halonul pina a 100
o ratata puterrllca love~te halonul L!J I
de pamillt Par a~utele les dill loca$ul
deschld, filfillld in lurul halonulul S.I
dill 1I0U ~I ill acest moment Sf' r Jpe ca
nere. Sublocotellentul Nastura~ IIU $ a
rea, a delbracat cOloeul greu t! bla.31 S
JIe IUllllie de legatura ale nacelel $1
tal at pill13 aerostatulUl IIItrur SUp ape
sera 8al0llul a CalUt lillga padur!.:) B
vatortl au fost ran'll grav Transp ta
St. Splfldoll dlO 1it~1, el au tOSI alva
lost reparat ~I redat compaUlel
Bdan,ul acllvltilll ae aslallet ra a e
ralholUlul de Ic'nlregtre II tlonal nte
hogat Indlferellt de cOlldl-1I e h
lellsltatea IhofUfllol IVlatlel de ~I at
de acpunea artlle,
obs va to I
r.ahlal 1 582 or. ~. c ee.ar. a c
lupli. din "are 3&Q dOle U fn I
lelosta,le. 72 de ore con pa el 2 a
de Ofe cOmpal1lel J afrosl e 3ljO
lIel 4 aer05lal,e ~I 305
1e
Cr

IAR
R 80
EE 0

TRECUn
UU ARUL
RUL TRECUn

57

58

48

56
5
51

71

70/
I

''''68
54

'1

------,'___
__
__
3m
? __
_---=;;2
~,-:.__
lJ3m

'7n
'Iii

C
______

59
59

47
47

" I

52
52

60

65
65
/

u.e!
52

t~90

U ID

69

n
-~

67

Ie

I I

-\ )
:g

25~

25~

66 69
/
I

56
56

o ...- ~~

0/

Of

48
48

11

b\

ce
r

...

r-

-ee

ee

o0

ee

o0
o0
0

_ _ _ _
o

o0

Q,5m
05

o0

59
59

O0

Se

ClD

-/"

I -

o0

"
0
0

' Q

O
0

')

23
?

/0

18

DAN
DAN

- -"'.
..... ......
,

:.XJ
00

"

CI)

~
~

I.

II
'-J - ---JI!
OI

) tit:

33

"

r r.

"

.'

'J

....

;. ~: :

~
~

' f'

. . . ... ..
.'1 ........
.....~ : 1

~h
\ , '(J[

CD

en
N
N

~: ~

~-i,r ... " ... :.:.. .,.;..~._":"~

.. / 1

'-J

W-'{

' t: . , : . . ,..... ."

1 . .. .. 1

II It

'-J
O
N

~'-J
....<.
N

jj=J{.-.J;:.i :n :;:~ :~:~ .~'

... .. ..'..... : ;.,... '.' ;~.i>:<<::. ::,; ... .... .1

'-J
-.....J
W

co
ro
w

co
co
.t"-

J:'-.

~t'nj iI,':! E

/1/t.;);.; . ;":> '( :' : 1:


LA AVIOANELE
181-230 291-300

]5--.

LA AVIOANELE
181-230 291-300

. P ..

ILlJ
LA AVIOANELE
AVIOANELE
LA
51-180 231-240
231-240
51-180

rt.!n=tf .

.< : i ; : 1:
LA AVIOANELE
AVIOANELE '
LA
i. ' j !

51-180
51-180

231-240
231-240

T,---,:---rTTTCf:::I::::=
-::m

"D ~~e::r~!l~:-~.J]'---CT"'[=T~f~T=
=e=--ef.I
-D:~:~j~
-[~'I:tJ !....
1 :=[: . ..
t-En,~l--~ -::l:-.-I=.--- -----:-f m
i .. 1 =
~:

\~O\
1\~~oo=O

::

cn

.' : :

. :.

:; : .:.1:

1.:
. : : :
~. \ '. , <:'.
0

"

' ; ',

1' :'

' :

20

.. , ; : l - -

,. 51

. . . . . ! ....

67

53

~
o~

00

C)

o
oo o0 o
oo o0

00
90

00

o 0

o
o
o

o "
o "
oo o0

0016
o

oo o0
oo o0
oo

o 0
o o
o 0

0
00
00
00
00
00
0

0 00

00
00
00
00
00
00
00
0
0

19

. ...... ~
86

G
~ 01
aL--r-----:--'---=::::~--=------r--

20

. .. .. . . .

8
:
80 .,
"'-..-- O
84
\l)~84
..

~
/~
~:~
0,:
~
."
.

87
87

{fj}~
.:(fj)
-....-- ~
.' 89
~r-=---- - - -

.' 89

27

25

9'D
U

9"'.... .:'

C
~ L
CJDBiI

II

- e- - --,

82

.
o

92

0
=

-=

. "'.

:. 9933
95

92
92

.. ....... : :
... : .... :.,' ..

..

...- . ' .. ~ :
.......... ....
.........
... ::.
.......
.... : :"

::

::::

95

~~ l...

. . .. ..... . .. .................

: W

<tr-

O~

-,
~r-

. .

~o
(V')

. <t
-.J

..

100

102
102

(\'J

.. ...
......

:.... :

'. ::

....

..... : ...

20

93

--

(j')

O'l
<.D
<.O

,kJ

II I.

II

! i \(

I
I

/ I
I I \

I I
I I
\ I
\

'.

-~

I X
Ii

I.

\I)~
,

L()

- - -LO
<:)

A
.~

I\.. i, ~Ir

~I I

' y/~~
<.D

g\

20

... . ' ..

'

.'

.. .. .. .

"

~'

;
. 12

VEDERE DE SUS

VEDERE DIN BABORD

"'IIF=lII~==i-I{=~-r==:Jd-r;==;J1b
'-IIJ==lII~==I-~~-';::~8~~'b

0.5

b.
b. ))

1,5
1.5

2,5

pic
re
pic ioa
i oare

metri
me t r i

1 - SUPRAFETE CONTROL SUSTENTATIE LA PROVA; 2,16- CIRHE


C1RME DE DIRECTIE LA
LA HERS
MERS INAPOI;
3,15 - SlPRAFETE DE CONTROL AL ASIETEI
TOARE PROPULSIE PENASiETEI LA MERS INAPOI; 4,14 -OBTURA
-OBTURATOARE
TRU HERS
MERS INAPOI
INAPOI;; 5,13-SIJPRAFETE
5,13-SUPRAFETE CONTROL SUSTENTATIE LA Tb.
Tb. SI Bb.; 6,12-0BTURATOARE
PRCf'LlSIE
11- SUPRAFETE DE CONTROL AL ASIETEI LA MERS INAPOI;
PRG'U.SIE PENTRU HERS
MERS INAPOI;
INAPOI, 7,
7,11B
.''lE
1E [I
8 Xjl)OC DHCTlE
OOE E PENTRU HERS
f"ERS lNAINTE;
INAINTE; 9 - SUPRAFETE DE CONTROL AL SUSTENTA1~E ...A
.. P eA
PA

a.j
a.)

1- INTRARE !
3- AER PENTf
PENTi
TATIE; 5- AE
TIE B--JET
JET
'KWERNA
10fERNA DE

SCHEMA PRINCIPIULUI DE FUNCTIONARE


AMPLASAREA S
ETELOR DE COMANDA
I

,.

a.)

b.}
b.)

PUPITRU
DE
.
VEDERE DIN FATA

P.D.
P.D.

COMANDA,
COMANDA

.--~

~NTATIE,
~ 'TATIE,

22-- STATOR
STATOR VENTILATOR
VENTILATOR SUSTENTATIE;
SUSTENTATIE;
..,.. MOTORULUI;
HOTORULUI, 44--ROTOR
ROTOR VENTILATOR
VENTILATOR SUSTENSUSTEN::'~
........ SUSTENTATIE;6-MOTOR;7-ClRME
SUSTENTATIE; 6-MOTOR; 7-CIRME DE
DE DlREC
DlREC-~RIFERIC;9
- JET DE
~RIFERIC;9-JET
DE AER
AER STABILIZARE;
STABILIZARE;
sa..UL
QUL 12
12--"LDTOR
"LOTOR ..

c.)
C.) 1-1- COMUTATOARE
COMUTATOARE

ELECTRICE;
ELECTRICE;2-SEMNALIZARE
2-SEMNALlZARE INCENDIU;
INCENDIU; 33--SELECTOR
SELECTOR TEMPERATURA
TEMPERATURA
CILINDRI
CILINDRI f"OTOR;
r-rlTOR ; 44-MANETA
MANETA OBTURATOR
OBTURATOR RACITOR
RACITOR ULEI
ULEI;; 5-TABLOU
5-TABLOU SlGURANTE
SIGURANTE ELEC
ELEC ''
TRICE
;6-MANSA AUX.,
TRlCE;6-MANSA
AUX.,P.
P.0.;7
0.;7-BECURI
-BECURI SEMNALIZARE;
SEMNALIZARE;88-TEMP
TEM? INTRARE
INTRARE ULE1
ULEI;;9-PALO9-PALONIERE
TEMP. MtiiNETOU
TEMP
NIERE;1}-MANSA;11-1t{1
;'D-MANSA;11 -Kl. FRESiUNE
FRESiUNE ;12;12 -TEMP.
M.A[iNETOU 11;13-TEMP
; 13-TEMP. MALitroo
Mtiit-ETOO 2;14
2; 14--TEt-'P
lUI
TEf"P. AER
- PRES ULEI
EHPP
ULEI LA
LA IESIRE,
IESIRIE 15-T81P
15- EMP. AER
AER RACIRE
RAClRE ;16,16-TEt1'
AER TRARE;17
TRARE'17-PRES
ULEI,;18e--E
TOO,20-NlC TlRA
P(t'DA
E.21-PRES
El, 22-CLI
TRl
P(l-'DA CO"'8.
CO""B. 19
"9- T EHP
EMP OL
CJL DRI
JRI MO
f'1CrOO.20-NlC
TLRAnU
-PRES _E'
22-CLI~TR
23'~~ES
R ~-:::-;:;.q~S =
:c....v ~ :-- _ [DE
=::lE :RAJ
KAJ 25-'
25- C ~
~h .... PR\.6.
~
,!, -CE.~
:- . '''''.
~,!,T

= _--

...-

::~=t~

=":3":-:.~.::

52-,

-.~~

,. . :: ... :"e

sa... -oa
~ ::
:
~.s. ;~"a
a:-i. ?s:a::l

.. 5:a.:
=_-: : ....:a:e2
. .:.,....:
~

~ ~5

oJ

;_"a
.a.-' t
... ecesal"

...

C":3:)

': ,:...... ce--

(-=-c-: S

0 -V:.;
:a~2a

'~i:ca

C' S.

.e"" Ia:rOfJ era ax a Cu Uil 51ngJr etaJ.


.?....J a::..:.
... ...e ~ adeax 31
~
cu
.... sogJ" avea
etaj, 4
CL
arret'
..,., J qotorul
a:J1et',J
3 - ......., ~otOfU avea 4
cu pa:! e.
stalonJce 11.
;Ja ProDuls,a
s a QfU era
11 aSlgurata de doua proP'OOulS
eraJetaSigurata
de doua pr
opulsoarea cu
de aero amplasate
lateral
:~""" " :~" '-3" ;:::'_
S ' ; e 'e ::~al la
soare
cu Jet
d e aer. ampl
l at er
al
bordurl,
ailmentate
de laasate
acel~i
venti~ -= - :a. .-~ . -e :e ,:o:e""a ~e ae r 'a DU pe
pelator
bordu".
enta te d ePropulsoarele
la acel as i venterau
ica 51alim
sustenta\la
... .! : __ :::e .a 5. . :'"aa'6 ra"
lator
c
a

I
sustental
a
Pro
puls
oar
ele
er
au
reyerslblle. Un sistem complex de cirme
-...: :: _ e
S'3- '~::>I ~ I 30 de ani
bile.
U
n
s
is
t
em
co
mpl
ex
de
cr
me
rey
ers
l
Sl
vol
e\
i,
ac\
io
nat
de
pilot,
permitea
gu-::e
~.:-=~. =\le~ ....... e ....
0 ::)una OCazl8
vO le i , a c ~i
i onat
de pi lot,
permitaparatului
ea gu controlul
pozi\ie
_ P"'2:2--a'"ea a::ara::..J u SR ~1 Cltl- SI vernarea
i
controlu
l
p
oz
ii
e
aparat
ului
v
ern
ar
ea
sustentat.
:- re, S -= a::?S~ 2:)a r at Cluoat denu .
Motorul
antrena numai ventilatorul de
-:: :::=C=.:.::"'- care ntJ semana cu sustentat
orul ant r Era
ena un
numai
ventllator
u l de in
Mot
sustenta\ie.
motor
de avialie
__ -,e-' ~-a oar care a avut un rol
t en ta le
m otcu
or aer,
d e ade
Viaie
de. Era
stea,unracit
tip n
AL- _-'~-' - :e~,: tarea ulterlo ara a na- su sforma
fo
rma
d
e
st
ea,
r
C
it
cu
aer.
d
e
tiP
A L-440
VIS-L EO NI DES 5.23/5, care dezvolta
:e :e--2 ce aer si care este prea
VIS-LEONI
DES
5
23/5.
c
are
d
ezv
olta
4
40
CP
.la
2900

rotlmln.
oe : a.-::"
s carenostru
este prea
C_'" .:.......~""'a
-:s:_:
. . . O,CUIUi
citltor.
a 2puntea.
900 rotlmi
n.
platformei,
in fa\a ventilatos!: .... - ...;:.a.....0 elCUIU
nos tru decitaer
itor .nu CP .l Pe
:=::~ S_5!;;
De perma
Pe
pu nt
ea amplasata
platfor mei ,cabina
n f aa de
vencomanda
t llatorului,
era
~. e an
oe perm
a dechlar
aer nu
3:
: ..._:'~'"
d ,. ace
Au fast
conrul
u
i,
era
am
plasata
c
abin
a
de c opentru
man dapicu doua fotolii, cel din slinga
chiarInstalata
co n-~.,e raD 08 Au
cu fost
puterea
cu
do
ua
fo
t
olii
,
cel
d
in
st
ng
a
pentr
u pilot,
cel
din
dreapta
pentru
un
inso\itor.
ae acucaror
pu terea
Instalata se
- -., "'.e:cOO:::r3~CD
func\ionare
lotAparatura
, cel d in dde
r eapta
pentr
u n i nsol
t o r.
masura
~i ucontrol
~i pirghl5 _a:est
C" ;:Jr'nClp'u
a caro r f uncionare
se
_","2 ;e
(Von Tomamhul
aratu
d e m s urerau
a si slmilare
co nt rol icupirgh
deracomanda
celei- de
"ClP,U (Von
Tomamhul
- ':;'~a:-2st
:':'"r ~el'kov
19351941). Ras- Aplie
il
e
de
co
ma
nd
er
au
Si
mil
ar
e
cu
cele
de
_. ,Ov
1935-fabrlc
1941)
p e eli coptere.
-: -~a-'.1
,,:2S:C'
a;:Jarate,
areaRas~i expe eli
co pt ere.
Deplasamentul
Ini\ial era de 3 eoo kg,
;c~s:cr
e, f abri
c are a si exs-au
_3 :","3
::>r aoarar
pe scara
In dustriala
In i icauza
al er a mod,licarilor,
de 3800 kg , a
Dep
apoil asament
treptat,ul din
~'-a
scara In
dust
riala datorita
s-a u
rS2 pe
"cepind
din
1959,
t , 3d in
z a m odifi cari lo r, a
apo
i treptala
cr~cut
850c au
kg.
'~cep;nd
di n r 1959,
d atoritcare

C"' stophe
Cockerell,
c r ~ cu
t la 3 850
kg. de aer era Inilial de
Inallimea
pernei
stopheperfec\lonare
r Coc kerell, cprinciare
- :::_:aa c -C~'
l)orlanta
Inali
m ea iar
p ernel
de datorita
aer era cresterii
ini i a! dedein final,
221 mm,
-::lO'1a'lt pe
p e r fperna
ecionade
r e prin
- -_ .:_ _s-s'e-:alle.
aer, ciprin
22
1
mm,
Iar
n
fin
al,
dat
Orita la
cr est
eriimm.
deplasamentului,
s-a
redus
193
_- ="a'=a
o_s'e~!a 'pernel
e pe de
pern
de
ae
r
,
prin
la un jet periferic
plasamentul
Ui, s-a ratinsa
edus la
193 de
m m.40 Nd
a fost
Viteza maxima
-7-'~
~e'~e, deorlentat,
la un Jet
pe riferi
c
e a,,' ~;.;:-vecabil
astfel
ca Jetul
m
axi
ma
at
insa
a
fos
t
de
40
Viteza
pe uscat ~i 25 Nd pe apa calma. Nd
---.~-abll
orie ntat, as
tfel ca jetu l a
_
ingradlfea"
aerodinamlca
pe uscatVersiunea
i 25 Nd pqR
e .N1
ap cMk2,
alma . april l e
_ a 'e:Jcind
'ngradirea"
aeerabil
r o dinam
ic a
::;;0'=
consid
pierderile
Ve rs iu n ea
M k 2, ap ranulul
ilie
1960-Iume
1961. R .N
In l primavara
_~'e
~ 'e
j ... cnd
co nsiderabi l p ierde rile
-,;. ~~~
::....
oerna
u nie
196 1. maririi
In p " mvara
1960,
in scopul
traC\lunii anului
de proI
:",_ , - " oe'na
'ace prima demonstralie cu 196(}-i
1960,
in
sco
pul
m
am"
t
raciu
nii
de
pr
opuls le, s-a montat pe nava un turboreac'ace
pri ma
:~~ _ sa~
func\lo
naldemo
inca nstraie
in 1956. cu
Mos-atipm oBlackburn
ntat pe n av
un t urbo
eac- a
tor de
Marbore
~i rastfel
_7 _
sanaltar
nca
n 1956.a Mo:es j,mclo
rud,men
construit,
func- pulsie,
Blackburn
Ma r bor
i ast fel
a
t oraparut
de tiP versiu
nea Mk2
cu eviteza
marita,
-es':a-:e
rudimen
it, a fun
c: - 2'
Dinetar
~I cons
prin tru
evolu\ii
spectaaprut
a Mk 2 cu viteza mant,
pina verSlu
I a 44 ne
Nd.
-,:' : ':
a--:e
b 'le SI
ev olui i spect
a~:.e
a 'e~s't
saprin
demonstreze
justelea
p

la
44
Nd
.
alta noutate remarcabila a fost mon_ase:-a construct
'e.J5lt s d
emonstre
ze j u stee
a
.:~
orului
intr-o
maniera
alta unor
n out ate
r em ar caflexibile
bil a folast periferia
monO
tarea
elemente
" -~~nstru
ruiar
u i ~intpentru
r-o man
le r
~-.
;aloa 'ecto
. chl
savanlii,
tarpernei
ea u no de
r el aer,
em entCUe flex
ibil e la
p efl feria
ajutorul
carora
inallichi ar ta\lle
i penguvernamentale
t ru sav a n ii ,
~
5
oflclall
ei dpernei
e aer .a cu
aju torul
c aropina
ra n la
ali310
mea
putut
fl marita
5 .~
of,clall
t a ile foarte
guverprecauli
nam en tale
-~,,--e
general
fala pern
mea
pern
el
a
put
ut
fi
m
a
fl
t

pn
l
a
31
0
mm, cu toate ca deplasamentul a crescut
n general
foart e prTotu~i
ecau i ajutoafa
s. Inventatorl.
cu latoat
e c akg
d eplasa
m entul
a cresconsicu t
pina
5600
~i care
amortizau
5 Inven
tatorideil
i. Totu
i aj uto a-in- mm,
"" -ese.sare
punerll
in practica
la 560
0 kg i car
amortlzau
pna
derabll
Joviturile
cu esolul
sau euconsivalurile
::ro. --2-,:-::-.st"e
rii taid eii
I n prac tiinc 1958,
n
1- pune
aceas
situa\ie,
derabil
Jovl tu rlle
cu solul sau cu va lUril e
din timpul
mersului.
o::::::,_-. e'e- aacea
sta
S I tuaI
e , n
1958,
apel
at la
armata
cu invenlia
di
n
ti
m
pul
m
ers
ul
u
I
Importan\a acestui sistem flexibil, care
apelat
laa armata
Inv e n i a
sa e'"
~'r~;a ~d
atenll
asupra cu
posibilita\ilor
Ipermitea
mp o rtan a
a cestu I sist
em afl pernei
eXi bil, de
car ael',
e
ingradirea
supla
a :",_5=:'
~. -; - j :e
aten
i aroase
as u pra
blii til
valo
dinposl
punct
deorveperm
itea
ngr adlfea
supla a embrionul
per nel de aeI
,
este
enorma.
Constitula
fustel
dIn vehicule
p unct deamlibii,
ve:"',, - :e tarJaoro
ale ase
unor
este
eno rmain. oval,e
Con st itu
ia aembr
ul ral
fusthotaei
flexibile,
care
avution
un
- :"""
_ - ;c :a'
u nor~i,Pe
ve hIterenuri
cu le amfibii
,
:0: ale
deplasa
cu porf!
ex
lbile.
i
n
ova
i
e
c
are
a
avu
t
un
rol
h
ot

ritor in dezvoltarea ulteriora a ap aratelor


aeolasa
sl .peInterenuri
c u por- cu
"a"2
se ~::
':a'1e
redusa.
conformitate
olt ar
ea, pentru
ulterlo ra
aparatelor
pe n
perdezv
na de
aer
ca aa p
ermis ca in
.: '::are",o:Jlsnulta
redus. insa,
In confo
r m iteste
ate cu
:',:':a
Ideea
pusa r tor
perna timp
d e aer,
entr u caopera\ionale'.
a per mis c a n
sa pdevina
:;S'2-;;~secretelor.
snUlta nsa
, ideea
este
pus
Din
fericlfe,
dupa
mai pescurt
scurt- timVersiu
p sa dnea
eV inaSR.N
oper1alMk
o n al e3,
feriC
m ai
' . IU nie
. '3 s~:retelor
:e v~ an . -Di n"pen
truire ,adu
nup inabu~i
-1961-septembrie
Versiu nea SR.N
l Mk
3, iuanului
nle
1961.
in vara
:e ~.. '"'asa"
an - -,"pentru
a nlui
u nbu
i
_.o.ea
concepl ia
Cockerell
1961
septe
m
brl
e
1961
.

n
va
r
a
anu
luI
1961,
turboreactorul
de
propulsie
supli'asa
-,
c
on
c
ep

Ia
lUI
Cockere
ll
_'~ ',,~::~a!lzata si Minlsterul Britanlc al
196
1, t ur bode
react
d e rep ropuls
e supli- cu
mentara
tipo rul
Marbo
a fost i inlocuit
zata
SI MIncomenzi
isterul Bri
tan Ic firme
al
- '=3::tLa.
r., .. : ,0nar
1 emile
catre
a de t iP
a fos
nloBristol
ouit cu SIunt armodel
maiMarbore
puternic,
det tip
z a' ar
te comefectuarli
enzi catreunui
fir me
_ <1,
e inemI
vederea
stu- m en
u ndeley
mo delViper,
m al ~i
puterni
e tipnastere
B rist olversiuS,astfelc,a dluat
e f ectur
II unsi
uI experist uv e'
sae :5.n vederea
compe tent,
teoretic
SI
astfel
a
luat
natere
ve
deley
Vip
er,
nea
Mk3.
Propulsia
mult
marita
a rsiupermis
5
competent
,
teo
retic
i
experi~~ a care sa permita evaluarea co recta
ne a
Mk 3. Pr op
ulsla de
mult
arit (118
a a per
mis
atingerea
vitezei
64 mNd
km/ora).
"re
pe rm Ita
lu area coeventual
r e ct
I
s sa
valorlf,ca
reaeva
acesteia,
vitezei de s-a
64 Nd
(1 18la km
/ ora) kg.
at ingerea
Deplasamentul
mant
6230
.alon flcarea
ev en
tual
,:2 5 :er'ec\lon
arile acestei
ce se a,vor
impune.
Depl
as
am
ent
ul
s-a
ma
flt
la
6230
.
Pentru a putea men\ine 0 inal\ime akgper ~,f Clona
se vo
u ne.
:C~."a!:~<J:
s-ar i leIncce
heiat
cur Imp
cunoscuta
Pentru
a putea
e o 290-300
i n a l lme a
pe r-si a
nei de
aer la me
cel n in
pu\in
mm
cun oscut
a
s-a ncheiatdincu Cowes,
-:; Saunders-Roe
Insula
pu in 290-300
mm i a
nelasigura
de aer la
0 cel
comportare
corespunzatoare
_;~'
5a ...care
nders-Ro
di n Cowes.
Insu
la
faceae parte
din grupul
Westo coalit
mp ort
e cor
es punzato
are
unei viteze
de ar
man,
structura
flexibl!a
, 'a'
f.' faceaNava
parteexperimentala
d in g rupu l West.-:
~ (cralt
SR.N1 as igura
uner
v
itez
e
att
d
e
m
ari
,
st
ructu
ra
fl ex ibilnata.
a
de
I
a
periferi
a
pernel
a
fost
perfec\io
~ -:".~'aft
Navaa experime
a l SR. Nl
sonstrUit
pe bazant acestui
conde
l
a
periferia
pern
el
a
fo
st
per
fe
c
l
onat
a.
Versiunea
SR.N1
Mk4,
octombrie
_.
_::lflstrulta
pe
baza
acestui
con
'a:: '~anlat suplimenta r ~i prin Corpo-1961-1962.
Versiun eain Stoamna
R.Nl Mk4,
e
anululoctombri
1961, nava
at sup limenta
I pri n Cor
i "lI -a'l
',2;lo[1ala
pen tru r Cercetare
si poDez1962.
n to amna
anu lu
i 1961,den ava
echlpata
cu un
sistem
fuste
a fost
.a Jnal
a pe nt~Iru era
Ce rcetare
Dez- pe 19 61"a'e
"qDC)
primul i
model
ec
h
i
pat

cu
u
n
sist
em
d
e
fust
e
a
fo
st
complet,
inalt
de
430
mm.
Aceasta
per I era
model
pe
_ -a ',oDC)
:e aer real,
zat pinrimul
marime
naturala
comp
let, nalta aSlgurat
d e 430 m
ceasta
fecllonare
0 m.
maiA bu
na copermporreali
zat au
n marime
n at ural cer
: - J 3er
a cu
care
fost electuate
f e cio
r e apa
a aSigurat
m al sibumarirea
na c o mportaren ape
agltata,o dar
vitezei
l J careinaucele
fostmai
efect
uate ce
r~ 2' .:w'oiete
diverse
conditarmaxime
e pe a p laag66
itata,
si mamea
Vi t. ezei
Nddar (122
km/ora)
C)
:J ele in cele mal d iverse c ond ila 66 Nd finala,
(12 2 SR.N1
km /ora ) .Mk5, din
Versiunea
::. ,,"~: : a in fo rma ini\iala, a fost ter- max ime
Ve
rs
lu
nea
fin
al
,
SR.Nl
M
k
5,
din
1962.
Echiparea
aparatulul
cu
un
sistem
- a'2 - ~na mal 1959. A fost inregistrat
Ech lpcomplet
are a aparat
u luIs-acufacut
un sist
em
de fuste
Inl\ial
cu multa
aca'a: de zbor neco nve,n\ional ~i a 19 62
de
fust
e
co
mp
let
In
i

i
al
sa
f
acu
t
cu
multa
re\iner". Rezultatele foarte bune ob\lnute
c cat vul G-12-4. Incercarile
r
e
i
nere2
.
Rez
ultat
el
e
foarte
bune
o
bin
u
t e ca
cu
verSlunea
Mk4
au
aratat
insa
clar
.-_' :-a e au inceput la 28 mai 1959,
verslu nea
k4 au cearatat
insa
ci ar csia ca
esteMcalea
trebUie
urmata
-: a-a'a:vl a fost pentru prima data cu aceasta
asta
est e c cale
al ea inca
ce t rebUi
u r mata mari
SI ca de
aceasta
sint erezerve
_""'-'2: :~ perni! (a efectuat "prlmul 'ac epe
ac east a c al e. nca snt rezerve mar i de
3 25 "lie are loc celebrul mar~ p e perfeclionare
perfe
cion
ar
e
.
Drept
urmare,
fusta
de
400
mm
a fost
:oe ':a~a -' \1Inecil, cu care ocazle maurmar
fu sta
400 mm a fost
inloculta
cu e,una
maideperfec\lonata
~i cu
'" :_: : a' a despre na~terea unui nou Drept
un a1 mal
erfecio n at a SI cu
cui ta cu de
inal\imea
220 pmm'
_ ;;3 :'3"5Dort Sl poslbilita\ile lui. 0 in lo
e a de 1 220 mm
a :u ,,eCl..iarea incerearil or , aparatul i n al im
De~1 vlteza maxima ' a scazut la 50 Nd,
D
eI vit eza max
ima a s caz
la 50
,
- c::-',~"u perfec\ionat ~I rezultacomportarea
aparatului,
maiut ales
pe Nd
teren
:e : n ce 'n ce mal bune. Au fost co mp
ort
ar ea aparatu
lu i. agitata,
mai al ess-a
pe imbu
t erennaaccldentat
~i pe apa
at idepemult
apa ineit
ag itaata devenlt
, s-a i rnbu
n
-_ ,~~ 5 0 serle de marSUri demon- aCCident
ta\it atit
poslbila
at t de mult
a d ev en
it pOSibil(Pera
:; ,e c' ~tre care unul pe' Tamlsa, cu t iftlt nc\ionarea
I'u i ninctcondi\il
practice.
n a r ea I'ui
n c on d icu
ii pversiunile
ract ice. (per; 0:~ e a trecut cu toata vlteza prin , fu ncio
formanlele
oblinute
antePar,amentuIUl, flind urmarit fo rrna
nele
o
binute
cu
versiun
ile
an
terioare au fost realizate in condil" speare audefost
reali
zatlocuri
e n calese
o ndi II~i scorespea sule de membrl al aeestuia. rio ciale,
calm,
pe
e, de calpregatite.)
m, p e locu r i al ese i coresC~5:' ~'aa le'lnlca a aparatulul SR.N1 Cialpunzator
e.)
Citevapreg
din tit
performan\ele
versiunli Mk5
e : f : 2. cator,ta numarulL.ll mare de pu nzator
Cit
in perform
voreva
fi dedifi
catoare:anele vers iu ni i Mk5
:3r 5 t'ansformarl la care a fost
v
or
fi
edi
ficat
oar
e:
Un
prag
de
piatra,
inalt
de
1 067 mm, a
- ;; ces~' oe la 0 incercare la alta.
Un
pr ag
de p i at r, lara
n al tdiliClJlta\i
de 1 067 cu
m mviteza
,a
putut
fi traversat
=_-31 _cia
ot'3!a SR.N: Mk1 (mal
ut fi30trav
f r a dlfl ou Itl cu vit eza
Ndersat
.
_ '966) este prezentata pe putde
de
30
Nd
.
S-a putut trece printre pu ie\i ~I trestie
,2 2 a'va:a Corpul avea 0 structura
Sa putut
trec e 2p rintre
i e l de
I t rest
inal\i
de peste
m cu pu
viteza
15 l 8Nd.
_;.::. : ... :a:; e 51 prof lur! de alumlnlu
de p est
m nislp
cu v iteza
du e
ne 2de
inaltede
de 15
1,2Nd
m si
c r ~,:u re Putea sa se rldlce inall Peste
Peste
is Ip nalt
e decu1.2viteza
m SI de
late dedu6ne
m de
s-a n putut
alerga
;~
a: - ca 'oa,: rr-e de cca 22 em,
l
ate
de
6
m
s-a
putut
alerga
cu
viteza
ti
e
35 Nd.
s.:~a! ::e ae'" Sub preslune,
Putea naviga pe valurl scurte transver::!'-5e~ e::::e '-L,r:: 5. sol numt 35 Nd
navigadepe1,2-1,5
valU ri m,
scurte
tr an sv de
er- 20
Putea
sa le. inalte
cu vitez3
S ... s:er;~a 2. P . . . ea f rea'
Nd nalte de 1 2- 1,5 m, cu viteze de 20
a~.ara: . . eraaf'Tlf- sale
d Trecea un obstacol sau mal abrupt
Trecea
obs aco
abrNd
upt
'na: ae LI'1
06"
Cu sau
teza mal
de 10
'~a: Dar
De O
6 ~ C'8c-rr'a. ~eza
de 10J Nd
... Cf...;
rr~:)r~ar'
f,:.st con:Jar
_::'1..J
.:~
,.....
a
..,....p:::>ra
.
.

il:
.:::
conS'a:2~e2 :a ::: . . ::2. :e e '::'J ::;,"e ::e r"r':ars
5 - a'a~=a
; ... :3
...... ~ s-_
-:e -~;
ars a,-,: .... "':=' :a
s S"
ca-:: -e
. . ~ ~ :?..!~J
' .... s~e

'"E"

_..- .-:-

: __ -=.

, ;- , . =

-=:0,,'=

~_~2
:~

S"

sac

..,Ise

5 ....

.... ~

c-

pe, perna de aer era deschisa.


pe. perna
de aer
er a deschisa
Inca din
1959-1960
alaluri de Saun-

prezentat $1 Ideea utlllZaril unUi sistem de f


campleta
inca adtn
lullei: 1960,
pr
prezen
tat I Idee
u tI lizar
unU! avind
s is t em astfel
de fUSI
tate
straJne
com
pl ettata
a in cde
a dreal!zarde
m Iu lie 1960.
avin$1d care
as tfelatunci
pr lor
constau
din
ingradlrl
flexlbile
Incomplete.
t at e faa de r cah z a ~ il e s tra ln e s: care at uncI nca
cate eu
constau
din multe
i ngradrezerve.
lr l fleXi bil e In comp let e. ap l
inca
$1 in
eat e 2cuEXlsta
mu lte
r ezerv
e prezent preocupan nota
oblectiv
ellmmarea
fustelor
naveior
"2 avind
EXist acainca
I in pr
ezent preocu
pa n no
tabil
perna
av nd
ca . obi ect iv e li min ar ea fu stelor nav elar p
p ern e

I ders-Ro
nc dine, 19591960 cu
al at renume
Uri de Sau
noi firme
- nVICders
-R oe,Britten-Norman
no i fir me cu Denny
renume~i - altele
V,C- kers,
k ers,
B ntt
-No rm an D ennave
ny ipealtel
e - de
incep
saenconstruiasca
perna
ncep
nstr uvara
lasc anu
n avlue i p e
p ern
aero slarco din
1962
- de
cind
aer.SR.Nl
Ia r din
anuulti
lu i mele
1962incercarl
c nd -,
Mk5 vara
efectua
SR.Nl
Mk 5doua
ef ectnave
ua u sint
lt imele
ncer
c arl -,
primele
date
in exploatare
p"mele
dou
t date
n exploat
e
~i incep
sa nave
transsin
porte
calatori
pe ar
mare.
BI BLiO GRAFI E
I Sint
in cep navele
sa transppe
orte perna
c l a tor i VA-3,
p e marcare
e.
BIBLIOGRAFIE
Sintransporta
t n av e l e 24p ede p calatori
e r n a VA
cu- 3 ,63 c ar
Nde ~i
1. R.P. CR EWE, W.J . EGGINGTON: The
tr an
s p ort pentru
24 detransportul
c al atOri cu
I
SR.N2
a 5363deNd
calaton
- AW.J
nf!W
concept
in maritime
tr
1.VERCRAFT
R.P. CR EWE,
. EG
GINGTON:
The HC
port
Lucrare
prezentata
SRcu
.N2 75
pent
ru (aproape
transport u 130
l a 53
d e ealat o ll
VER
CR AFT
- A ne\N
con cep la
t nsesiunea
marit im e RINA
tran~
Nd
km/ora)1
nov
1959.
Londra
cu 75 Nd (ap roap e 130
o ra)' KIRALV p ort Luc r are pr ez en ta ta l a sesiu nea RIN A
lng, k m/
MATfI

IlIg. MATEI KIRALV

:=. .. """'_ a:arat eXD-e" ..... er.la pe perna de ae r


,. . =:"-;!-a
~ *:5' -:::'-'-5:' ... t ~ '95: a -,,'
.3::::.:::.';;::
:---s.'r ... . - .~s.:
::: :r:'""::-a ::. ''''5+

._.....

:-::-

\.

A.W.LoGREGG:
Weslland Hovererall D
nov 2.19 59.
n dr a
Craft~Hydrofo,
ma Dev.
196
AW. G Hovering
REGG : Weslland
Hovercral/
2lopment.
26~37 Hoverlng Craft~Hyaro<o
lopment.
ma '965
o
GH
RADO
ST
IACOBi'<
Coree!a
p."
25-3'
':J~:=:
"><EIACOB'"
do:: ,e 0.. ;:l;;;''I" pe
a ce
'3H e.r;~"'"
R~DO ST
""1.

C.oe,.

T,

l
1

"

il

~~-

,;.--

--

-+-

<J

~ -- 8-

---tI

I
I

~iiI

-(

l
(ConlJnua
(Continua

il

,L '\

.ooO~~
~ ~~ i)

rf"'~-

'.-'

~
~

..,

\
I

++
-

.-

/~r~;.

'/l-

L;- -----'r
t

-,
---,

,,

-~

/ "

'"

-,r--

I /

;:-_2T
I

'_':~~ --I, II

-----+-i-lI

(,.1

'L

-:.:::~~-~

+~
I I

"

'1-- --I

II

A~~~~

\ \.

ze laj.
celelalte intreg lansatorul de sub lu
fuzel
aj.
Cele de sub aripi
ari;>i sint piistrate
psfrale pentru
penlru rezervoare
ze rvoare suplimentare.
suplimentare .
Dispunea de verin pneumatic de deschidere a cupolei
cu polei ~i
i de armare pneumatica
tic a armamentului.
armamentulu i.
Avea un parbriz frontal blindat din slisticia
cl groasa
groas de 75 mm.
Comanda filtrului de aer este mutata
mutat la
la
jamba
jamba slinga
sting a trenului, filtrul intrind
intri nd in
Ajunge la 5 000 m in 730",
1'30", viteza mafuncliune
funciune la
la scoaterea
scoaterea trenului.
trenului. II se monmonxima
xim 470 km/h
km / h la
la 4500 m,
m, autonomie
teaza
teaz un colimator "Telereflex"
.. Telereflex " produs
produs la
2h40', raza de acliune
aciune 1 030 km.
LA.R.-LO.R.,
I.A.R.-I.O.R., acesta inlocuind
inlocuind pe
pe cele
cele de
Seria
Sena 251-290
251-290 -- IAR.-8OC
IAR.-SOC
tip
tip "Goerz",
.. Goerz", n
il urma
urma defectarii
def e ctrii lor,
lor, la
la seriFala
Fa de seria
seria anterioara
a nterioar apar
apar schimbari
schimb ri
ile
ile anterioare,
anterioare, precum ~i
i grila
gr ila de
de la seria
seria
care devin standard
stan dard incepind
incepind cu
cu avionul
avi onul
1-50.
1-50.
251:
Greutate
251 :
Greutate gol
gol 22 200
200 kg,
kg, total
total 3 060
060 kg
kg
- Se monteaza
(eu
monteaz 0o noua
nou perna
pern la capul
capul
suplimenta re) , incarcare
incrcare
(cu rezervoare
rezervoare suplimentare),
alara
pilotuJui.
pilotului.
alar 185,4
185,4 kg/m2,
kg/m' , putere
putere specifica
specific 0,33
0,33
CP/kg.
- In
in caz
caz de zbor
zbor fara
fr para~uta,
paraut, la
la
CP/ kg. Urca
Urca la
la 5000
5 000 m
m in
in 730",
7'30", viteza
scaun
maxima
monteaz 0o perna
pern de
de ~ezut
ezut ~i
i
maxim atinsa
atins fiind
fiind de
de 470
470 km/h
km / h la
la 44 500
500
scaun se
se monteaza
una
m,
m, autonomia
una de
de spataro
sptar.
autonomia maxima
maxim 2h15'.
2h15'.
-- Rezervoarele
Rezervoarele de
de combustibil
combu stibil benelibenefiin anul
anul 1939,
1939, inainte
ina inte de
de lansarea
lansarea avioaviociaza
c i az de
de un
un inveli~
inv eli de
de autoetan~are
autoetanare din
din
nului
nului in
in produqie
producie de
de serie,
serie, s-a
s-a propus
propus
cauciuc
cauciuc special.
speclal.
realizarea
realizarea unei
unei variante aa avionului
avionului cu
cu
-- Pentru
Pentru aa rezolva
rezolva problema
problema supra
supraininmotor
motor Junkers
Junkers "Jumo"
" Jumo" de
de 12 cilindri
cilindr i in
in V
V
calzirii
cl zirii motorului
motorulul in
in urma
urma cre~terii
creterii greutagreut
inversat,
inversal, urmind
urmind aa Iifi cumparata
cumprat licenla
licena
Iii
ii avionului,
avionului, se
se monteaza
monteaz un
un al
al doilea
doilea raramotorului.
motorului. Datorita
Datorit renunlarii
renu n rii la
la licenla,
licen,
diator
diator de
de ulei
ulei la
la incastrarea
incastrarea aripii
aripii stingi,
stingi,
proiectul
proiectul aa ramas
rmas in faza
faza de schile
schie iniliale
iniliale
iar
iar la
la capotajul fuzelajului
fuzelajului anterior
anterior se
se
~i
i calcule
cafcule de
de rezistenla.
rezisten. Schilele
Schiele aratau..
aratau..",.
practica
practic 0o serie
serie de
de fante de aerisire in
in
I.A.R.-ul
I.A.R.-ul 80
80 cu
cu un
un fuzelaj
fuzelaj mai
mai aerodinaaerodinaplus.
plus. Radiatorul
Radiatorul de
de ulei
ulei suplimentar
suplimentar este
este
mic
mic ~i
i 0o cupola
cupol a carlingiii
carlingiii mai
mai profilata,
profilat,
comandat
comandat de
de pilot
pilot prin
prin intermediul
intermediul unui
unui
de
de un
un tip
tip asemanator
asemntor cu
cu cele
cele de
d e pe
pe
,obi
net plasat
robinet
plasat pe
pe bordo
bord.
avioanele
avioanele de vinatoare
vintoare P-51
P-51 0O "Mustang"
"Mu stang"
Datele
Datele ca pentru
pentru seria
seria 241-250.
241-250.
sau
sau P-47D
P-47D "Thunderbolt".
"Thunderbolt ...
Avioanele
Avioanele LA.R.-80C
I.A.R.-80C aveau
aveau denumirea
denumi rea
Proiectul
a uitarii,
Proiectul nu
nu este
este dat
dat ins
ins
uitrii, astfel
astfel
trecuta
tre cut cu
cu negru
negru pe
pe deriva.
deriv.
incit
incit mai
mai lirziu,
tirziu, probabil
probabil prin
prin 1942,
1942, avioavio- nul
numrul 111
111 aa fost
fost modificat
modificat prin
prin
nul cu
cu numarul
Seria
Seria 291-300
291-300 -- IAR.-81A
I AR.-S1A
instalarea
instalarea pe
pe el
el aa unui
unui motor
motor Ju
Ju nkers
nkers
"Jumo"
" Jumo" 2110
2110 de
de 11 200
200 CPo
CP. Cu
Cu acest
acest
Avioanele
Avioanele sint
sint varianta
varianta BoPi
BoPi aa sene,
senel
avion
avion s-a
s-a executat
executat un
un singur
singur zbor
zbor de
de cac
LA.R.-80B
I.A.R. -80B cu
cu numerele
numerele 212-230.
212-230. Difera
Difer
tre
tre inginerul
inginerul aviator
aviator Alexandru
Alexandr u "Dudu"
.. Dudu "
de
de acestea
acestea prin
prin montarea
montarea lansatorului
lansatorului
Frim,
Frim, pilot
pilot de
de incercare
incercare la
la I.A.A.
I.A.R. Dupa
Dup dedepentru
pentru bomba
bomba de
de 225
225 kg
kg sub
sub fuzelaj
fuzelaj ~i
i
col
are au
colare
au aparut
aprut vibralii
vibraii foarte
foarte puternice
puternice
prin
prin transformarile
tra nsformrile introdu,e
introdu se cu
cu avioanele
avioanele
in
in celula,
celul, care
care au
au facut
fcut imposibila
impos i bi l conticontiI.A.R.-80C.
I.A . R.-80C. Armament
Armament ca
ca la
la seria
seria
nuarea
nuarea zborului.
zbo rului. Mai
Mai mult
mult chiar,
chiar, pentru
pentru 0o
212-230.
212-230.
aterizare
aterizare cit
cit de
de cit
cit normala
normal a
a fost
fost neceneceGreutate
Greutate totala
total 3
3 250
250 kg,
kg, putere
putere specispecisara
sar oP!irea
oprirea motorului
motorului pe
pe panta
panta de
de ateriaterifica
fic 0,31
0,31 CP/kg,
CP/kg , incarcare
incrcare alara
a l ar 196,9
196,9
zare.
zare. Incercarile
Incercrile nu
nu au
au continuat,
continuat ,
kg/m2.
kg/m'.
I.A.R.-80
I.A.R.-80 nr.
nr. 111
111 liind
fiind apoi
apoi remotorizat
remotorizat cu
cu
Avioanele
Avio a nele aveau
aveau denumirea
denumirea
I.A.R.
I.A.R. K-14-1
K- 14-1 000
000 A.
A.
"LA.R.-81B"
,,1.A.R.-81B" trecuta
trecut cu
cu negru
negru pe
pe deriva.
deriv .
in
in vara
vara lui
lui 1944,
1944, in
in vederea
vederea combaterii
combaterii
bombardierelor
bombard ierelor americane,
americane, s-a
s-a experiexperiSeria
Seria 301-461
301-461 -- I.A.R.-81C
IAR.- S1C
mentat
mentat montarea
montarea pe
pe un
un I.A.R.-81C,
I.A.R.-81C, sub
sub
aripi,
aripi, aa doua
dou lansatoare
lansatoare de
de rachete
rachete
Este
mai mare
ma re serie
seri e de
de fabricalie,
fabricaie,
Este cea
cea mai
aer-aer
aer-aer germane
germane tip
tip Vfr.
Vfr. Cr.
Cr. 21,
21, calibru
calibru
lansata
lan sat in
in fabricalie
fabri ca i e ca
ca bombardier,
bombardier, in
in pipi120
rca120 mm.
mm. Aceste
Aceste rachete
ra chete aveau
aveau 0o inca
incrc
caj,
caj, in
in 1943.
1943.
tura
tur exploziva
exploziv de
de mare
mare putere,
putere, care
care proproDar
Dar tot
tot in
in 1943,
1943, pe
pe 11 august,
au gust, Romania
Romnia
voca
voca doborirea
doborirea unui
unui bombardier
bombardier chiar
chiar ~i
i
sufera
sufer primul
pri mul atac
atac masiv
masiv din
din partea
partea aviaaviala
la explozia
explozia la
la 0o distanla
distan de
de ciliva
ciiva metri
metri de
de
liei
iei de
de bombardament
bombardament americane,
americane, iar
iar araracesta.
fcea dupa
dup orientaorientaacesta. Lansarea
Lansarea se
se facea
mamentul
mamentul avioanelor
avioanelor LA.A.-80/81,
f.A.R.-80/81, comcomrea
rea avionului
avionului spre
spre formalia
formaia de
de bombarbombarpus
pus din
din mitraliere
mitraliere sau
sau tunuri
tunuri cu
cu 0o insufiins ufidiere,
diere, fara
fr 0o ochire
ochire precisa.
preci s. De
De fapt,
fapt , nu
nu
cienta
cient unitate
unitate de
de foc,
foc, se
se dovede~te
dove de te inefiinefise
se tragea
trgea asupra
asupra unui
unui avion
avion anume,
anume, ci
ci
cient
cient inpotriva
impotriva blindajului
blindajului ~i
i a
a puterii
puterii de
de
asupra
intregii formalii,
formaii, probabilitatea
probabilitatea de
de
asupra i"tregii
foc
foc aa _bombardierelor
bombardlerelor americane
americane B-17
B-17 ~i
i
lovire
lovire liind
fiind mare
mare datorita
datorit numarului
numrului mare
mare
B-24.
B -24. In
in aceste
aceste condilii
condiii se
se ia
ia decizia
decizia ca
ca
de
de bombardiere
bombardiere din
din formalie
formaie ~i
i distanlei
distanei
LA.R.-81C,
I.A.R.-81C, aflate
aflate pe
pe banda
banda de
de montaj,
montaj, sa
s
mici
mici dintre
dintre ele.
ele. Racheta
Racheta dispunea
dispunea de
de un
un
fie
fie convertite
convertite pentru
p entru misiuni
misiuni de
de vinatoare
vintoare
focos
focos special
special care
care provoca
provoca explozia
explozia ininin
in cadrul
cadrul apararii
aprrii teritoriului.
teritoriufui.
carcaturii
crcturii dupa
dup parcurgerea
parcurgerea aa 22 000
000 m
m
Inilial,
Iniial, armamentul
armamentul LA.R.-81C
I.A.R.-81C era
era comcomdin
momentul lansarii
lansrii sau
sau la
la impact.
impact. Nu
Nu
din momentul
pus
pus din
din doua
dou tunuri
tunuri Mauser
Mauser MG-151120
MG-151/20
se
se cunosc
cunosc rezultatele
rezultatele testelor
testelor efectuate
efectuate
calibru
calibru 20
20 mm,
mm, cu
c u unitatea
unitatea de
de foc
foc de
de 350
350
pe
pe LA.R.-81C,
I.A.R.-81C, dar
dar acestea
acestea nu
nu au
au fost
fost
de
lovitur i, doua
dou mitraliere
mitraliere Browning
Browning FN,
FN,
de lovituri,
contlnuate,
continuate, pierzindu-~
pierzindu-i orice
orice sens
sens dupa
dup
calibru
calibru 7,92
7,92 mm
mm cu
cu 1400
1400 de
de cartu~,
cartue, lanlan23_
23. August
August 1944.
1944.
satorul
satorul de
de sub
sub fuzelaj
fuzelaj pentru
pentru bombe
bombe de
de
In
In anul
anul 1950,
1950, la
la Atelierele
Atelierele de
de Reparalii
Reparaii
225
225 kg
kg ~i
i doua
dou lansatoare
lansat oare sub
sub aripi
aripi penpen Material
Material Volant
Volant Pipera
Pipera s-a
s-a transformat
transformat un
un
tru
tru bombe
bom be de
de 50
50 kg,
kg, insa
ins in
in urma
urma converconverI.A.R.-80
I.A.R.- 80 intr-o
intr-o varianta
variant biloc
biloc de
de ~coala
coal ~i
i
tirii
tirii la
la noua
noua misiune
misi une la
la unele
unele avioane
avi oane este
este
antrenament
antrenament avansat,
ava ns at , numita
numit
demontata
demo n tat doar
doar furca
furca lansatorului
lansatorului iar
iar la
la
I.A.R.-80D.C.
I.A.R.-80D.C. Transformarea
Transformarea aa constat
constat in
in

limentar de piamenaJarea
amenalarea unu
unUIl post sup
suplimentar
p'faa ce
celui
existent . AI doilea post
lotaj in lala
lui existent.
de pilotaj este deschis.
desch is. Au lost
lost dublate
dublate
comenzile de zbor ~i
i ale
ale motorului
motorului ~i
i eliminat stalia
staia radio . Translormarea
Transformarea a dus
dus
minata
drastic a plinului de comcomla reducerea drasticii
bustibil,
bustibil , in urma
urma mic~oriirii
micorrii dimensiunilor
rezervoarelor,
rezervoarelor, autonomia
autonom ia de zbor
zbor sciizind
sczind
la 25
25 de minute. Dar
Dar cum
cum noua
noua varianta
variant
i -a pastrat
pstrat calitalile
calitile de
de zbor
zbor ale avionului
avionului
~i-a
original, transformarea
transformarea s-a
s-a executat
executat ~i
i la
original,
intrat in dotarea
dotarea
alte aparate,
aparate, care au
au intrat
alte
colilor militare
militare de
de pilotaj.
pilotaj. Nu
Nu se cunosc
cunosc
~colilor
exact
exact numarul
numrul de
de I.A.A.-80
I.A.R.-80 D.C.
D.C. execuexecutate
tate ~i
i nici
nici tipurile
tipurile de
de avioane originale
origi nale ce
ce
au
au fost
fost translormate.
t ransformate.
Vops i re, inscriplionare,
i nsc r ip ionare , inmatriculare
nmatricular e
Vopsire,
1940
1940 - mai
mai 1941
1941
Extradosul avionului
avionului era
era vopsit in
in culori
culori
Extradosul
de
de camuflaj
camuflaj verde oliv
oliv ~i
i maro
maro deschis,
deschis,
conform
conform unei
un ei scheme
scheme standard.
standard. Intradosui
sul era
era albastru
albastru deschis.
deschis. Coafa
Coafa ~i
i palele
paiele
elicei
elicei erau
erau negre,
negre, la
la fel
fel catargul
catargul antenei.
antenei.
Pe aripi
aripi ~i
i fuzelaj
fu zelaj era
era vopsita
vopsit cite
cite 0o banda
band
ingusla
ingust ro~ie,
ro ie, galbena
galben sau
sa u albastra,
albas tr, indiindicind
cind escadrila
escadrila din
din care
care facea
fcea parte
parte avioavionul.
nul. Dlreclia
Di re cia era
era vopsita
vopsit in
in tricolor
tricolor roro~u-galben-albastru,
u-galben -albastru , in
in benzi
benzi verticale,
verticale, cu
cu
albastru
albastru la
la ~arniera.
arnier . Interiorul
Interiorul carlingii
carlingii
era
era vopsit
vopsit in
in gri,
gri, scaunul
scaunul ~i
i manetele
manetele de
de
comanda
comand fiind
fiind in
in culoare
culoare naturala
natural (alumi(alum iniu).
niu). Bordul
Bordul era
era negru,
negru, aparatele
aparatele de
de bord
bord
aveau
aveau cadrane
cadrane negre
neg re ~i
i inscriplionari
inscripionri albe
albe
(exceplie
(excepie indicatorul
indicatorul extinctorului
extinctorului autoautomat,
mat, care
care era
era vopsit
vopsit invers,
invers, avind
avind ~i
i cele
cele 44
sectoare ha~urate
haurate vopsite
vopsite in
in ro~u.
rou. Tubul
Tubul
sectoare
PitOt
Pit6t era
era vopsit
vopsit in
in inele
inele albe
albe ~i
i negre.
negre. Pe
Pe
deriva
deriv erau
erau pictate:
pictate : numarul
numrul de
de fabricalie
fabricaie
al
al avionului,
avionului, cu
cu alb,
alb, denumirea
denumirea lui,
lui, cu
cu nenegru,
gru, ~i
i emblema
emblema fabricii
fabricii cu
cu alb.
alb.
insemnele
insemnele de
de stat
stat erau
erau cocarda
cocarda tricotricolora
lor ro~u-galben-albastru,
rou-galben-albastru, cu
cu albastru
albastru in
in
centru,
centru, aplicata
aplicat numai
numai pe
pe aripi.
aripi.
Unele fotogralii
fotografii evidenliaza
evide n iaz varialii
variaii de
de
Unele
vopsire
vopsire aa elicei
eli cel pentru
pentru aceasta
aceast perioada.
perioad.
Astfel
Astfel apar
apar elice
elice lasate
lsate nevopsite,
nevopsite, cu
cu ememblema
blema V.D.M.
V.D.M. pe
pe pale,
paie, sau
sau numai
numai cu
cu papalele
virful coafei
coafei nevopsite.
nevopsite.
Iele sau
sau virful
Aproximativ
Aprox imativ in
in martie
martie 1941,
1941, benzile
benzile ce
ce
indicau
indicau escadrila
escadrila sint
sint eliminate,
eliminate, se
se vopvopse~te
sete 0o banda
band galbena
galben pe
pe fuzelaj,
fuzelaj, in
in spaspatele
carlingil, capotajul
capo tajul motorului
motorului este
este
tele carlingii,
vopsit
vopsit in
in galben,
galben , iar
iar coala
coafa elicei
elicei in
in galben
galben
pe
pe 0o porliune
poriune de
de 120
12000 din
din circumferinla.
circumferin.
Cocardele
Cocardele sint
sint marite
mr ite in
in diametru
diametru ~i
i mumutate
tate mai
mai spre
spre axul
ax ul avionului.
avionului.

Mai
Mili 1941
1941 --

es
EJetradosu l avionulu
aVlonulu es
Extradosu
verde oliv complet. Culear
Cul oa'
verde
in elul de
de pe luzela)
fuzelaj est
I?S'
la inelul
alb, la fel cea
cea de pe capul
capul e
I
alb,
se vopse~te
vopsete in alb
alb ~i
, extr
exlr ,
se
de plan. Coafa elicei este
de
gr ,, avind
av ind pictatii
pictat pe ea
ea I
gra
Crucile sint
sint inlocu
inlocuite
Crucile
ite cu
situate pe
pe acelea~
aceleaSii
lore, situate
Datorit laptului
faptulu i cii
c aces
Datorita
s-au
5-au lacut
fcut in
in plinii
plin camp
cam~
rist , intre doua
dou misiuni
misiun i de
dE
rista,
aici varialii
variaii de
de vopsire
vopsire.. in
in
aici
pr~vete spirala
spirala de
de pe
pe co.
ca
pr~ve~te
anul 1946,
1946, avioane
avioane le
le
In anul
pentru relacerea
refacerea vopsele
vopsele.i ul
pentru
Cu acest
acest prilej
prilej sint
sint vops
vopsite
ite
Cu
elicelor.
coafele elicelor.
coalele
Tot dupa
dup anul
anul 1946 ine
incee
Tot
avioane ~i
i numere
num ere de
de ord.
ord
avioane
fuzelaj, precum
precum ~i
i cocarde
cocarde
luzelaj,
reduse pe
pe deriva.
deriv.
reduse

Din
Din 1950
1950

insemnul
insemnul de
de slat
stat cocard
cocard oj~
cu 0o stea
stea ro~ie
roie , avind
avind un
un
cu
unul
unul albastru
albastru in centru
centru si
SI tI
albastra
albastr pe
pe margini.
margini.
Aceasta
Aceasta se
se aplica
aplic pe
pe ari~
anI
deriva.
deriv.
Dispar
Dispar culoarea
culoarea albii
aib de
de
plan,
inelul de
de pe
pe luzelaj.
fuze laj. Il
plan, inelul
direcie, emblem
emblema
I abrrlcc
direclie,
a labr
avionului ~i
i numarul
numrul de
de la
t,
avionului
deriva.
deriv. Pe
Pe luzelaj
fuzelaj este
este trE
Ir'
numrul de
de ordine
ordine al
al av
avili,
numarul
Pentru vopsirea
vopsirea m
m e,
Pentru
LA.R.-80/81
I.A.R.-80/ 81 recomandiim
recomandm t
melor
melor de
de vopsire
vopsire din
din cad
cac
menionind ca
c acestea
acestea re~
rei
menlionind
CO IC
standardele, desenele
desenel e cole
standardele,
revist , care
care sint
sint executate
executate
revista,
Iii
fii originale
originale ~i
i minutios
min u i os
baza
baza trebuie
trebuie sa
s ram
rm ina
ina stu
stl
lor
lor originale
originale publicate
publicate sau
sau
pentru evidenlierea
evidentierea partie
pa rt I
pentru
vopsire aa liecarui
fiecrui model.
mode l.
vopsire
Aducem mullumiri
mulumir i pe
pe ae
al
Aducem
varului Scarlat
Scarlat lordanidl
lordan i d
vara~ului
prinderea
prinderea de
de Avioane
Avioane Sue
BUl
salvat
salvat de
de la
la distrugere
distruge re pi
pl
brica
R.bric ale
ale avionului
avionulu i I.A.
I.A.R.zent acestea
acestea lac
fac parte
parle dc
zent
Muzeului
Muzeului Militar
Militar Central).
Centra l). tll
fesor
fesor Neculai
Neculai Moghior
Moghio r ~i
i in
ir
nal
nal al
al secliei
seciei documentare
documentare
Militar
Militar Central,
Central, pentru
pentru spn)
spn,
realizarea
realizarea acestui
acestui materia
mate nail

septembrie
septe mbrie 1944
1944

insemnul
insemnul de
de stat,
stat, coarda,
coarda, este
este schimschimbata
bat cu
cu altul,
altul , sub
sub forma
forma unei
unei cruci
cruci forformata
ben ~i
mat din
din 44 albastre,
albastre, cu
cu fond
fond gal
galben
i
banda
band alba
aib la
la exterior,
exterior, ~i
i avind
avind in
in centru
centru
cocarda
cocarda tricolora.
tricolor. Se
Se aplica
aplic pe
pe aripi,
aripi, in
in
locul
locul cocardelor,
cocardelor, ~i
i pe
pe fuzelaj,
fuzelaj , in
in spatele
spatele
carlingii.
carllngii. Banda
Banda galbena
galben de
de pe
pe fuzelaj
fuzelaj
este
este lalita
Ilit ~i
i mutata
mutat mai
mai spre
spre ampenaje.
ampenaje.
ben
Capete
Capete ee de
de plan
plan sint
sint vopsite
vopsite in
in gal
galben
pe
pe intrados.
intrados.
Ca
Ca varialii
variaii de
de vopsire
vopsire apar
apar avioane
avioane care
care
nu
nu au
au capetele
capetele motorului
motorului vopsite
vopsite in
in galgalben
ben ~i
i tot
tot in
in aceasta
aceast perioada
perioad apar
apar pe
pe
avioane
avioane diferite
diferite alte
alte insemne:
insemne: insemne
insemne de
de
comandanli,
comandani, de
de victorii
victorii aeriene,
aeriene, insemne
insemne
~I
i inscriplionari
inscripionri personale
personale sau
sau embleme
embleme
de
de unitali.
uniti.
.. Septembrie
Septembrie 1944
1944 --

1950
1950

f)l

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE::

-- Planurile
Planurile originate
originale dd
avionului
avionului I.A.A.-80/
I.A.R.- 80/S1
81..
-- Notlla
Notia tehnica
tehnic a
I.A.R.-SO/81,
I.A.R.-80/ 81 , edilie
ediie 1943.
1943.
-- Catalogul
Catalogu l de
de piese
piese
avionului
avionului LA.R.-SO.
I.A.R.-80.
-- Catalogul
Catalogul de
de piese
piese
avionului
avionului I.A.R.-Sl.
I.A.R.- 81 .
-- Coleclii
Colecii ale
ale dileritelor
diferitelor
nind
nind Muzeului
Muzeului Militar
Mil itar Cen
Cer
-- Fototeca
Fototeca Muzeulu
Muzeuluii Mi
11-- Proiectul
Proiectul avionulu
avionulUiI LA
I.~
tor
tor Junkers
Junkers "..Jumo
Jumo"" din
din 11
ilor
-- Marturii
Mrlurii ale
ale dileril
diler iilor
I.A.A.-SO
I.A.R.-80..

EPOPEEA PRIMELOR
PRIMELOR ZBORURI
EPOPEEA
MUNTII CARPAI
CARPATI
PESTE MUNII
PESTE

curesti lalaBraov
Brasov. .Atun
Atunci
trecut pen'
pen
curetl
CI aatrecut

: X ' .' elul


e lu Aure
A urei VlaJcu,
Vl3JCU , executate
executate lala
J~_-es: :-:
cit 5 S' ;nin TransilvanIa
Transllvanla, au
au avut
avut
=UOJres
.- -s"-~at
s er - at rOI
rOI de
de consacrare
co nsacrare aa unet
unei
';'"._:a' omnest,
-Om o3 nest l, ce
ce constituie
constltuieininmulte
multe
pre ml ero3 mondiala.
mondlalo3. Dar,
Dar, totototo - -'" e o0 premiera
:3.';;
z:::>O
'
ur"e
din
Transllvania
au
fost
un
a zoo' r le din Transllvanl a au fost un
" _.- , 3a upte
pt el pentru
pentru unirea
unireaacesteia
acesteia cu
cu
- a,- iia I II"O
rd facute
fac ute cu
cu scopul
scopul inalrli
inallarii
- =O:~a
-'-:e
s
(,nle,
nallonale
a
romimilor
':- e s " nel naionale a romnilor
"3('5
"''len din
din mll'ocu'
ml)locul carora
carora se
se ridi
ridir.s 3'lenl
;;35e
'-S U5' V'atCU
Vl acu . Cu
Cu aVionul
avionul prototip
prototip
e '-sus
aJ::'" II" ac est mare fiu al romanilor
a;:;... " , acest mare fiU al romnilor
s-a '-a
' - a altat spre
spre alalbastrul
cerului Inin anu
anul
s-a
bastrul cerului
I
-:"
-L num al l a Bucuresti, Slatina, Sibiu
,~
. -u
nUmai l a Bucureti, Slatina. Sibiu
SJS'a;o.
='a50, CICI Isi lal aBlal
Bla).
Pe
Cimpia
Liberta. Pe Cimpia Libert
~orI telel sa-I
sa-sl inchine
inchinerodul
rodul strdaniistriidanii; a :JV'
J, sasaee5 5 ale
al ecelor
celorce-I
ce-Iincuraj
incurajasera,
mai
aser , mai
3 $ :03 acol o, in 29 august 1911, s-au gaaI.; :a acolo , in 29 august 1911, s-au gde pretutindeni.
pretutindeni. InIn momentele
momentele
5 s' - 'J~o3'1
-;in de
'~ea Vl
reprezenta ceva
ceva din
din cutecutea.::~ :.a
lalalCUcu reprezenta
:2--2
en
ara
a
poporului
roman,
ceva
:a-'a - enar a poporului romn, ceva
- :>ren
:orentu
l
af"marii
tot
mai
deschise
ul aflrmrli tot mai deschis e aa
:: e uumta"
nltalii noastre
noastre naionale.
nalionale.
'"2
i i - :::!!'
a "~ 1912
1912aamai
maizburat
zburat lalaArad,
Arad, LuLu,'- a~u;
.: ~a
~ateg
,
Orastie,
Alba
lulia, Slite,
Saliste,
eg , Ortie, Alba Iulia.
"'9
"
~'es
S
l
Dumbraveni,
dovedind
tutu~; ...... e I Dumbrvenl, dovedind tutur:r : -- 3. 2 e s-a
s-a realizat
realizat ca
capilot
pilot isiconstrucconstruc':.or
.. , aeronautlc
ae -on autlc inin Romni
Romania
nu inin alta
alta
a Isi nu
:3.---:':
lu mli.
e aa umil.
:a,
su
i
lUI
Vlaicu
a
fost
zborul
peste
:Jar ..sul lUI Vlaicu a fost zborul peste
lJ. - : Car
Carpali.
La 13
13 septembrie
septembrie 1913,
1913,
paI. La
~ . ' 2' VaJCU
3JOU i-a
si-a propus
propus ssaaju
ajunga
ro~~'eI
ng lalaro-" a- cece sese gseau
gaseau din
dincolo
0010 de
de inima
inima de
de
: ' i r : a larli , intr-un zbor ce I-a dorit sa
::rar' a rii, intr-un zbor ce l-a dorit s
p-I mul Isi unic
unic inin felul
felul su
sau.
Numai un
un
- ;-ee o,'mul
. Numai
;;r:: az r,c accident,
accident, petrecut
petrecut undeva
undeva Iing
linga
=roaz'''c
C'
Pln
a,
a
putut
sa
puna
capat,
atit
de
C ~p na a putut s pun capt, atit de
:.'eros eroi
eroicei
sale tentative,
tentative, alal carei
carei
:~""os.
cei sale
indolial int
intreaga
sufi are romroma5 s",s
"s t aa indoliat
reaga suflare

ease a
... -easca

Acu m Vlalcu
Vlalcu nu
nu mai
mai este,
este, scria
scria lala
4cum

"a's
Octavian
Goga, ininseptembrie
septembrie1913.
1913.
"3.'
s Octavi
an Goga,
'c)lgerat
erat visul
visul nostru,
nostru, alal tuturor,
tuturor, nin
__. -3 fvlg
~e'e s-au
s-a u muiat
muiat i$i aripile
aripile lui.
lui. S
Sa treac
treaca
:,:-e
-u-"
_~'
sa d
darime,
in con$tiinra milioarme, n contiina mitioa-!'eO'J' slavlla
stavil acare
carene
nedesparte!
desparte!Astfel
Astfelcaca;;2 ' 2 s' moartea lui un inreles simbolic, 0
~a'~
51 moartea lui un neles simbolic, o
magic a care
care robete
robe$te sufletele."
sul/etele."
; ::u'ere
e'e magIc

sa

moartea
artealui
lui Aurel
AurelVlalcu,
Vlaicu,cel
cel care
care
J :JUDa
pa mo
nuat temerarele
temerarele incercri
incercari de
de tretreaa CJnt
J t,nuat
:~'e
zboraaMunilor
MunlilorCarpai
Carpaliaafost
fostMirMir~ n'..,zbor
e
:~a ZOrl leanu . $i aceasta incepind chiar
-ea ZOrlleanu i aceasta incepind chiar
.ar a urmato
urmatoare.
pentru c
ca eiei nu
nu nunuc " ara
are, pentru
"e-au privit,
privit ,cici ne-au
ne-au incurajat
incurajat lupta
lupta
- -3 a ne-au
-:aslra
dusa de
de milenii
milenii pentru
pentru pstrarea
pastrarea
.as"3 dusa
- :e naion
nal,o nale.
Cu acelasi scop. eel ca , e'
ale. Cu acelai scop, cel c
r.
a
inc
a
de
cind
era
in
viala,
i
s-aspus
spus
' . " nc de cind era in via, i s-a
',' aestru l", pentru
pentru arta
artadovedit
doveditaininzboruzboru'.'aestrul"
sale, aainceput
inceput ssa caute
caute "drumul"
"drumul"cel
cel
, , e esale,
bun peste
pesteace~st
ace~sta coloana vertebrala
- a-aaiardo
oun
coloan vertebral
1914
r
ro
mane.
Inca
din
anul
a ar' or ro mne. Inc din anul 1914 aa
z:Ju ra t pe
pe valea
valea lalomiei
lalomilei spre
spre Moroieni,
Moroieni,
l:Ju'at
:a 'n prl mavara anului 1915 sa zboare pe
~a 'n primva ra anului 1915 s zboare pe
,
a
ea
Buzaului.
Adinc
impresionat
la ve'3 ea Buzaului . Adinc impresionat la ve:J erea satelor
satelor romnet
romanesti
presarate pina-n
oerea
i presrate pin-n
za-Il
InterllSe, aaaterizat
aterizat undeva
undevape
pevirful
virful
za'
lee nterzlse,
" e- teleu. potolindu-i
potolindu-si cu
cu lacrimi
lacrimi durerea
durerea
"enteleu
'coll
ba
unei
stine,
alaturi
de
baciul
"
COl ,ba unei sti ne, alturi de baciul
zburat apoi
apoi pe
pevalea
valeaTeleajeTeleajea:estela AA zburat
a:estela
-",LlI
Doftanei,aaaterizat
aterizatchiar
chiar lalaMMa-. u SI51aaDoftanei,
1916,adunindu-i
adunindu-si impresiile
impresiile
-eCiu ininanul
anul 1916,
-eclu
' r volu mu l intitulat cit se poate de suges
olumul Intitulat cit se poate de sugespatriotic "Pentru
"Pentru Carpaii
Carpalii notri"
nostri" ce
ce
,, SIS: patriotic
a
'ost
publicat la Bucuresti in anul 1916.
3 'ost publicat la Bucureti in anul 1916.
gurc
ca atit
atit Zorileanu
Zorileanu ori
ori un
un altul
altul ararfifi
SS,gur
'eu s:t
treaca inin zbor
zbor peste
peste aceti
acesti m
mae.Js
t sasa treaca
e;
Carpall
,
insa
dincolo
de
ei
incepuse
'
.,,: Carpai. ins dincolo de ei incepuse
milittimp,
timp, urma
urma
caruia ,nu
nu peste
peste mIJit
'a' azool
zoclulul cruia,
dam Isi noi
noi tributul
tributul
sasa- dm
J 'ltr etoate
toatearmele
armelecea
ceacare
careaaculminat
cui min at
J,tre
__ psurlle
psurll eaa fost
fost aViaia.
avialia. Ea
Ea aapornit
pornit lala
:...
ya
zoo
cu
un
numar
de
42
de
avioane
-az:x> cu un numr de 42 de avioane
.BC I, folo slte mult limp penru scoala,
.ee
I
'oloslte mult timp penru scoal,
:)0 - care nu mal 24 au putut sa II e trimlse
:1- care numai 24 au putut s fie trtmlse
;;e 'ont
"ont Toate
To ate acestea
acestea au
au fost
fost imprite
impartite
oe
'~ grupUri de av,al,e, ce urmau sa fie la
- .! :;'upun de aViaie, ce urmau s fie la
:
soozilla
"
ecarela
dlntre
armate
:: spoz l,a fi ecreia dintre armate

IoIU$AT BOGDAN. Ridiull. Sueeavl MUA T BOGDAN, RAdiu!I, SuC.avl S" " am
arn mai
ma i prim
pflmitit din
din partea
partea I PL
IPL-nrgu
- TIrgu
',' ...'as
'es nlCI
un fel
fel de
de inf
informalie
oficiala,
Mei
ICI un
ormaie oficial ,
j ec
n L putem sa va Informam corect ,
:le<:
v putem s v Inf ormm corect ,
:aca se ma, prl mesc sa u nu comenzi de
:lac se ma pr'mese sau nu comenzI de
:oc ss ac~o'
acceso" de
de mode
sm 'ninacest
acestan
an
::oc
ode llsm
ANDRIESCU
CORNELIU, Str
Sir.
Lupu
ANOR
ESCU CORNELIU.
. V.V. Lupu
93.
b< VI Ie. B, ap , 2. UOO la,I, C8J ta
13. bi VI ae. B. Ip. 2. 6600 ~.1. cau t
;: a'" _~ e :: e:a a!e a e "'Ia,e Ca yO'S O u
': a- _r e :le~a a'e a e "'a.e Ca 'resa u 1
~.' a C:P e_:~~~_ ~_~?:
a ~ j~:__ ."~ Co_s~
_~::':..::..
:'i~!
~ !~e~:__~~"'"
ea_

_:!-:.e.,

Armatei aaII-a
II-ai-a
i-arevenit
r even itGrupul
G rupul 22AviaAviaArmatei
lie Baicoi, dupa numele aerodromului pe

ie Bicoi , dupa numele aerodromului pe


care aa sta
stalionat
0 perioada. Cum la 16
care
i onat o perioad. Cum la 16

august 1916
1916armata
armataromna
romanaaaintrat
intratVictovictoaugust
rioasa in Brasov, grupul de avialie ce se
rioas in Braov , grupul de aviaie ce se
compunea numai
numai dintr-o
dintr-o escadril
escadrila cu
cu
compunea
doua avioane a trebu it s-o urmeze pentru
dou avioane a trebuit 5-0 urmeze pentru
Cu
a
se
afla
in
apropierea
liniei
frontului.
a se afla in apropierea liniei frontului. Cu
aceasta ocazie, in ziua de 18 august
aceast ocazie, in ziua de 18 au gust
1916, locotenentul
locotenentul av.
avo Gheorghe
Gheorghe NeNe1916,
pilota un
un avion
avion de
de tip
tip "Avia"Aviagrescu, ce
ce pilota
grescu,
tik",
si
loootenentul
avo
loan
Pen
es,
trantik", i locotenentul av. Ioan Pen e, tranbordul unuia
unuia
silvanean lalaorigine,
origine, aflat
aflat lalabordul
silvanean
vin de
detip
tip "Maurice
"MauriceFarman
Farman"
cu motor
motorde
de
vin
" cu
80CP,
CP, au
au decolat
decolat de
delalaBaicoi.
Baicoi. Cu
Cu toate
toate
80
ca
amindoi
erau
constienli
de
risourile
c amindoi er au contieni de riscurtle
unuizbor
zbor peste
pestemu
munli,
au indreptat hotaunui
ni, au indreptat hot
rili avioanele spre nord, cu intenlia de a
rii avioanele spre nord, cu intenia de a
trece Munii
Munlii Carpai
Carpali isi s
sa aterizeze
aterizeze lala
trece
Brasov. Din cauza unei defecliuni la moBraov. Din cauza unei defeciUni la motor,
avionul
lui
Gheorghe
Negrescu
luat
tor, av ionul lui Gheorghe Negrescu aaluat
focinin aer,
aer, fapt
fapt ce
ce l-a
I-aobligat
obligat ssaaterizeze
aterizeze
foc
cit mai
mai repede
repede lala Buda
Buda (Prahova).
(Prahova). De
De
cit
asemenea,din
din cauza
cauzaceii
celiiintilnite
intilniteinincale,
cale,
asemenea,
it
sa
f
aca
aceeasi
celalalt
aviator
a
trebu
cellalt aviator a trebuit s fac aceeai
manevra la Azuga. Abia in ziua urmamanev r la Azuga. Abia in ziua urm
toare, cind
cind condiiile
condiliile atmosferice
atmosferice au
au fost
fost
toare,
Penees aa decol
decolal,
trecind
favorabile, Ioan
loan Pen
at, trecind
favorabile,
in
zbor,
ca
apoi
sa
ateriprimul
Carpalli
primul Carpaii in zbor, ca apoi s aterizezepe
peun
unteren
teren situat
situatintre
intreDirste
DirsteisiBraBrazeze
sOv, realizind astfel visul de veacuri al roov, realizind ast fel visul de veacurt al romanilor.
mnilor.
Un alt
altzbor,
zbor, considerat
considerat un
untimp
timpca
cafiind
flind
Un
primul executat
executatpeste
pesteCarpai,
Carpali, aaapa-inut
aparlinut
primul
unlli
echipaj
alcatuit
din
locotenentul
avo
un"; echipaj alctuit din locotenentul av.
Pan aitCholet
Cholet isi plutonierul
plutonierulav.
avoIon
IonGruia,
Gruia,
Panait
un excelent
excelent mecanic.
mecanic. Fiind
Fiind
care era
era isi un
care
amindoi repartizati
repar1izati ca
ca piloi
piloli lala Grupul
Grupul 11
amindoi

bliografiestrin
straina isi deci
decipreiau
preiaude
delalaartiartibliografie
colele ,,prim
,,primare"
calitali isi uneori
uneori greeli.
greseli.
colele
are" caliti
multe
avioane
moderne
Despre
foarte
Despre foarte multe avioane moderne
publicat monografii
monografii de
de sute
sute de
de papas-au publicat
s-au
gini cu
cu desene
desene complexe.
complexe. Rubrica
Rubrica ,Avia,,Aviagini
lia modern
moderna" " are
are un
un caracter
caracter informativ
informativ
tia
de ninivel
med lu O0 exceptie
exceplle o0 constllUle
const itule
de
ven ~rnar
rT'ed
.~ care exce leaza IAR-99
aces
t
aces
~"'I'~ ea'e exce eaz IAR-99
SO ~I .2.a",,~
'0-- ~ pe ruru aprece'
ap rec er' ss
SO'"
~_ ._~ ~ pe
~-a- sa =e-,e~'
.a
\I\.r
"",", .1
- ~
s ~e'.e"'
.: .

_r

C('\Q

.&.

o'
.o..d ,_ pp.....
C n ... e

c~
""-.(I.---~-

A vialle ce-~i
Aviaie ce-~i

improvizase aerodromul
aerodromul pe
pe
improvizase
un teren
teren lala Talmaciu
Talmaciu isi urmind
urmind aaajunge
ajunge
un
acolo pe
pe calea
calea aerului,
aerului, inin 24
24 august
august au
au
acolo
trecut lala pregtirea
pregatirea singurului
sin guru lui aVion
aVlon diSdistrecut
pe
cimpul
de
la
Cotroceni.
ponibil,
aflat
ponibil , aflat pe cimpul de la Cotroceni.
Cu toat
toata priceperea
priceperea lui
lui Ion
Ion Gruia
Gruia Isi cu
cu
Cu
sprijinul mecanicilor,
mecanicilor, reVizia
revizia motorului
motorului
sprtJlnul
destul
de
uzat
pentru
un
zbor
peste
destul de uzat pentru un zbor peste
muni
nli aa durat,
durat, incit
in cit avionul
avionul aa fost
fost gata
gata
mu
dimineala Zilei
zilel de
de 25
25 august
august
numai inin dimineaa
numai
1916, cind
cind au
au decol
decolal.aI. Din
Din cauza
cauza norilor
norilor
1916,
aflati la inallime mica si compacll, au puaflai la inlime mic i compacl, au putut
ajunge
numai
pina
la
Curtea
de
Artut ajunge numai pina la Curtea de Arges. De acolo si-au reluat zborul in duge. De acolo i-au reluat zborul in dupa-amiaza aceleiasi zile, cind cerul s-a
p-amiaza aceleiai zile, cind cerul s-a
ajungind pin
pina aproape
aproape de
de
mai limpezit,
limpezit, ajungind
mat
inghelindu-Iecarburatorul,
carburatorul,
Ciineni,
unde, ingheindu-Ie
Ciineni, unde,
au fost
fost forai
forlali s
sa aterizeze
aterizeze pe
pe un
un teren
teren
au
impropriu.
Dupa terminarea
termin area interveniei
intervenliei
impropriu
. Dup
motor
de
acelasi
Gruia,
avionul
facuta
la
fcut la motor de acelai Gruia, aVionul
SOfost adus
adus cu
cu ajutorul
ajutorul populaiei
populaliei pe
pe o
aa fost
seaua de
depe
peValea
ValeaOltului.
Oltului. Tot
Tot cu
cu localnilocalniseaua
cii au
au scos
scos stilpii
stilpii de
de telegraf
telegraf isi au
au tiat
taiat
cii
pe poriunea
porliunea necesar
necesara luarit
luaril
copacii de
de pe
copacii
toate
acestea,
pe
zborului.
Numai
dupa
zborului . Numai dup toate acestea, pe o0
vremecit
cit se
se poate
poatede
de potrivnic,
potrivnica, inindimidimivreme
neala zilei de 26 au gust 1916, au fost si
neaa zilei de 26 august 1916, au fost i
pe
acolo
treculi
Munlii
Carpati.
Astfel
pe acolo trecui Munii CarpaI. Astfel aa
reusit sa aju nga la Talmaciu inca un
reuit s ajung la Tlmaciu inca un
avion romnesc
romanesccare
careavea
aveasa
saacioneze
aclionezeinin
avion
folosul Corpului
Corpului I I Armat
Armata,
ce opera in
folosul
, ce opera in
zona
Sibiului.
.
zona Si blu lu i.
toamna anului
anului 1916
1916 s-au
s-au adus
adus
inin toamna
avioane noi
noi pentru
pentru aa face
face fa,
fala, mcar
macar inin
avioane
parte,
cerinlelor
celor
4
arm
ate.
Dintre
parte, cerinelor celor 4 armate. Dintre
acestea s-au
s-au repartizat
rep art izat isi GrupulUI
GruDului 22
aCflStea
Avialie doua avioane care, la 7 septemAViaie doua avioane care, la 7 septembrie1916.
1916.au
au fost
fostaduse
aduseininzbor
zborde
delalaBuBubrie

bricareaaunui
unuinavomodel
navomodeldin
din fibr
fibrade
destist ibricare
4-1984-(5). .Cei
Cei
cia o0 gsii
gasili inin numrul
numarul 4-1984-(5)
care
doresc
sa
realizeze
modele
fun
cliocare doresc s realizeze modele funcio1ale au
au desigur
desigur probleme
probleme cu
cu obinerea
obl inerea
1ale
unor materiale
materiale speCiale,
speciale , aa unor
unor statii
statii de
de
unor
si
moto
are
cu
cal
itali
deosetelecQma
nda
telecomand SI motoare cu calittl deoseIn
schimb
machetlstii
pot
obline
mebite
bite in schimb machetltii pot obtine meale SISl fr
fa raacestea
aces te a de
deaceea
aceea
dalli
ond,a'e
da
' " ala mondl
slalu
"" sa va oCupat de rnac~el e le
... va
a s'a~
u"" s va OCupat ele """'ac~e:e e
cl

5:a: :e

VA TU I A .. TON IO LORENZO S

,", r,

doua oara
oara CarpaII
Carpal" Ioan
loan Pen
Penees,
p,l
doua
, Pl.(
unaparat
aparat de
detiP
tiP "Farman
"Farman 40'
40"cu
cumot
mot(
un
130CP,
CP, ce
ce era
era echipat
echipat ISl cu
cu o0 mltral
mitra
130
L-a urmat
urmat pe
pe aceiai
acel asl traseu
traseu Isiini naCE
ac
L-a
zi
locotenentul
av
o
Ci
cerone
Olan
zi locotenentul av C,cerone Olam
cafe
a
pilotat
un
avion
de
tiP
"
MF
cafe a pilotat un aVion de tiP " MF
motor de
de 80
80 CP.
CP o
motor
Dupa cum
cum este
este tiUt,
stlUt, armata
armata rom
roma
Dupa
patruns
si
inaintat
Jransilvania
ptruns i inaintat inin :rranstlvanla
sind
pasurile
munlilor.
In
scurt
timp
slnd pasuril e mu nilor. In scurt timp,
plesita de inarnioul lasat nestingher
pleit de Inamicul lsat nestinghen
care nu
nu au
au intreprins
intreprins aciu
acliunini (
aliai,
ali, care
ali
sive o0 dat
data cu
cu intrarea
intrarea noastr
no astra inin rara
sive
a
trebuit
sa
se
retraga.
$i
atunci,
in
a trebuit s se retrag. i atunci, in,
cumplitaincletare
inclestarepentru
pentru po~
po
zilede
decumplit
zile
am
avut
aviatori
care
au
roman,
romn, am avut aviatori care au tIt
Carpalii,
aducind
suprema
jertfa.
A
Carpaii, aducind suprema jertf. A
fost cazul
cazul sublocotenentului
subloootenentului av.
avo f
fost
Crelu, care, din ordinul Comandam
Creu , care, din ordinul Comandam,
lui Armatei
Armatei " I, aa decolat
decolal inin 14
14septen
sept e
lui
1916 de
de pe
pe un
un teren
teren din
din Riureni-Vi
Riureni-V
1916
zburind
peste
mu
nli,
desi
cu
zburind peste mu nl, dei cu o0 ziz
inaintevenise
venisede
de acolo.
acolo. Primise
Primisemisi,
misi
inainte
sa refaca legatura cu corpul I armat
s refac legtura cu corpul I armat;
la
sud
de
Sibiu,
si
despre
ca
lupta
lupta la sud de Sibiu, i despre car
se mal
mai tia
stia mare
mare lucru,
lucru, datorit
datoritainfil'
infi
se
lor trupelor
trupelor germane
germane pe
pe Valea
Valea Oltull
Oltul
lor
doborit chiar
chiar lalaTlmaciu
Talmaciu de
de art
ar
fost doborit
fost
inamica,
in
timp
ce
incerca
sa
vina
l
inamic, in timp ce incerca s vin la
peterenu
terenuI Ice
cefusese
fusesefglosit
f910sit Cic
rizareape
rizarea
rodrom de
deGrupul
Grupul 11Aviaie.
Avialie. InInaceei
acee
rodrom
cu acesta,
acesta, se
se pare
parec
caaa czut
cazuttot
totace
ac
cu
avo
Ion
Marasescu,
iar I
loootenentul
locotenentul av. Ion Mrescu , iar
Macavei,
vazind
situalia
de
la
Talm
Macavei, vzind situai.il de la Tlm
intors lala Riurernl.
Riurernl. Inin schimb,
schimb, de
de
s-a intors
s-a
ploaia obuzelor
obuzelor inamice,
inamice, aa decolat
decolat I
ploaia
avo
Gheorgh
Talmaciu
locoten
entul
Tlmaciu locotenentul av. GheorghE
hailescu, reusind sa adu ca un mesa
hilescu, reuind s adu c un mesilj
mandantului Armatei
Armatei " I. aflat
aflat lala Cra
Cr
mandantului
fapta
pentru care a fost citat pe o
fapt pentru care a fost citat pe or
al
gru
pulu
i.
de
zi
de zi al grupului.
loan Pen
Penes
si-a salvat
salvat aparatul,
aparatul , dld
Ioan
e i-a
Ar fi lung
lu ngalista
lista ce
cese
se
du-I lala Blcoi.
Baicoi. Arii
du-I
tlnua cu Gheorghe Negrescu. eel
tlnu cu Gheorghe Negrescu, cel
intr-un
zbor
cu
observatorul
Ion
intr-un zbor cu observatorul Ion (
altulcu
cu Emil
EmilGheorghiu,
Gheorghiu,a
tescu i~i ininaltul
tescu
cetat amnu
amanunit
nlit mu
munii
nlii inin cutarea
cautarea
cetat
ce se
se strecura
strecura prin
prin vi
vai.
Ar
manului ce
manului
. Ar
loan
Penes,
care.
intr-o
alta
misiuI
Ioan Pene, care, intr-o alt mlsiu
reusit
sa
bombardeze
chiar
un
han~
reuit s bombardeze chiar un han~
aVlatiei inamice, aflata la Brasov. 1
aViaiei in amice, aflata la Braov. "
datan-o
n-ossafie
fieuitate
uitatecurajul
curajuli~i spirit
spiri
data
sacrificiu dovedit
dovedit de
de Mircea
Mircea Zorilea
Zorilea
sacrificiu
$tefan
Sanatescu,
cei
care,
noapte
tefan Sntescu, cei care, noapte.
trecut Carpaii
Carp alii inin Transilvania
Transilvani a, bor
bo
trecut
dind obiective
obiective militare
militare din
din Braov
Brasov ~
dind
vasna.
De
as
emenea,
nu
poate
vasna De asemenea, nu poate fi fi t
cu vederea
vederea zborul
zborul executat
executat peste
peste 1
cu
de Constantin
Constantin MinaJ,
Mincu, cel
cel care
care impi
imp
de
cu Radu
Radu Cuarida
Cutarida au
au aru
aruncat
POPL
cu
ncat POPl
de
acolo
manifeste
ce
vesteau
victo
de acolo manifeste ce vesteau victor
manilor de
de lala Oituz,
Oituz, precum
precum isi pe
peI
mnllor
lui Vasile
Vasile Nicolescu-Popa
Nicolescu-Popa Acesta,
Acesta, ,
lui
lind
de
la
Bacau
,
in
23
noiembrie
lind de la Bacau , in 23 noiembrie HH
aterizat inin aceeai
aceeasi zizi lala Blaj,
Blaj, pe
pe CC
aterizat
Libertalii. Acolo ~a dus pe capitanu
libertii. Acolo ~a dus pe cpitanu
tor Precu
Precu ce
ce luase
luase legtura
legatura cu
cu gU\
gU
tor
roman de
de lala lai,
lasi, aducind
aducind acordul
acordul
romn
pentru
cele
ce
aveau
a
fi
hotarite
de
pentru cel e ce aveau a fi hotrite de
MareaAdu
Adunare
Nalionala de
deI alaAIAlb
Marea
nare Naional
b,
din 11decembrie
decembrie 1918.
1918. Cpitanul
Capitanul ala
din
intors.inZll
Zi
sile NicolescuNioolescu-Popa
si-aintors.in
sile
Popa I-a
matoare
avionul
sau
la
Bacau.
Insa
mtoare aVionul su la Bacu. Insa,
.nele
ce
au
aju
ns
linga
Sibiu
Ia
nu
nele ce au ajuns ling SibiU la nUrTIT
teva zile
zile dupa
du pa Marea
Marea Unire,
Unire, adus
adus
teva
piloliitransilvneni
transilvaneni Ioan
loan
Moldovade
depiloii
Moldova
si
Cornel
Bianu,
nu
s-au
mai
intor
i Cornel Bianu, nu s-au mai intor
au rmas
ramas acolo
acolo unde
unde erau
erau neamul
neamul
au
tra strmoeasc
stramoseasca alalee celor
celor dOI
doi vrvr
tra
Acestor
zboruri
Ii
s-au
mal
aviatori.
aviatori. Acestor zboruri li s-au mal
gat
trecerea
in
misiu
ne
de
pt
gat trecerea in misiu ne de lulupta
decolind
Constantin Popa,
Popa, care,
care, decolind
Constantin
Roman inin 23
23 decembrie
decembrie 1918,
1918, din
d in
Roman
jivrarii
carburatorului,
a
aterizat
fO
jivrarii carburatorului, a aterizat fOI
curtea
fabricii
de
cherestea
din
curtea fabriCii de cherestea din (;C
ghieni;depanat
depanat dupa
dupadou
doua zile.
zile,a':
a 'c
ghleni;
Tlul avion
avion romnesc
romanesc ce
ce I-a
si-a pur
pure.
11ul
a'
irele
cocarde
peste
Clujul
eilbe-a
1rele cocarde peste Clujul el De";

VASILE TT
VASILE

numere mai
mai vechi
vechl ale
ale revistei
revistei Te
Te
numere
care conin
conlin planuri
planuri de
de rachetomo
rachetomo
care
RUSU CRISTIAN,
CRISTIAN.Bucur.,U
Bueure,1I - - MM
RUSU
menlionat are
are multiple
multiple intreb.
intreb.
ulul menionat
utilizat
si
in
construclil l aa
Poate
fi
Poate fi utilizat i in construcit
ile
term
ice
.
ile termice
COSTIN FLORIAN,
FLORIAN, GIII\I
Galill - - P,
P.
COSTIN
sollcltate
ate au
au fost
fo st publicate'
publicale ;'1 ninl
soliCit

4-19S4-S
4-19845
TANASE CAI US. C.Tln
Carllnl'~
TNASE CAIUS
~

- ......

CORIA AD
. tt. I dep4ndenle " bt
4 ., 7. P-etTo~nl. 2675, jude!ul Hun~
:o'e,te sa 'aea sehlmb oe planuri
;r-- . _ ae':l a,,o. "a .o si rae hetomodele.
:L a -~-e'e'e 1 1983, 2, 3/1 984, 2,
: . ;5 5 scheme electron ice pentru mo60an

.:e sm

!~ UTA
TA MI
MIHIT,
MIH
HAITA, Hu,',
Hu,I, V.lut
V.lul -

:l

Pla-

lonulul Mlg
gasii in numanum
-.' e 33,;,onulul
Mig 21 le
Ie gasi!i
__ o

'._

2'
2.' 985 7)
M URE~AN. Bucure,,,
Bueure,tI - V
Va
NICOLAE MUREAN,
'ec:lm andam consultarea
consu ltarea lucrriI
lucraril "Istoria
'ecomandam
3:.e,
' omane" - Ed $tiinlifica
~i EnciEnc ia. 8'
e 'omne"
tiinific i
ea ca Bucureti,
: oped'ca
Bucure~ti , 1984.
CH E FLORIN
FLOR IN., Trelltent,
Trelltenl. PraIORDA CHE
ova
sa publicam
.a - Vom incerca s
publicm in viito"_ apropIat
a:'op iat schemele
schemel e solicitate.
so li citate.
GHI LE SCU CODRIN, Piatra
Platr. Neaml
GHILESCU
Neam ~ ",t 'u deltaplane adresali-va
;l~n"u
adresai-v Federaliei
Federaiei
a ut;ce Romne
Rom ane,. Str.
Str. Vasile Conta 6,
-~e'on
e'on autice
sec~or
Bucure~t i. Nu putem publica un
or'1 Bucureti.
S.D 'ment
re vistei sub forma unui plan
s_o
ment al revistei
-t'odus
in tre pagini,
pagin i, dar putem extinde
-.
adus intre
" :ercarea din acest numar,
'~cercarea
numr, de a se ob.'-e
~~ un poster prin detaarea
deta~area i
~i alipirea
_-or pagmi.
pagi ni.
.Jnor
COZMA
DRAGO~. la,I-SR 71 BlackCO
ZMA DRAGO,
:llrd
at ractiv.. Din pacate,
b
rd este un subiect atractiv
pcate,
jes' mal muli
mulli cititori ai revistei
revistei au incer:le
art icol, tentativele
s ne ofere un articol,
cat sa
aces tea nu au avut un nivel corespunzaacestea
corespunz
lOr pentru a fi publicate. Ateptm
A~teptam in
'or
continuare.
C
nlinuare

WEISS EDY ROLAND


ROLAND., Const.n!a
Con'lana Pe ntru a va
putea
alut a treb
tr eb Ui e s
sa ne tf"
Pentru
v pu
ea ajuta
r
mlte\1
mitel' adresa complet
completa.
DAMIAN
Conltanta - Unul
DAM
lAN MARIUS, ConlUrnla
~i
blindatele
dv. a fost i
dintre bl
indatele solicitate de dv
romane.. De aceea v
va
in dotarea armatei romne
rugam
a~teptali pulin I
~i sa
consirugm sa
s mai ateptai
s consi
0 simpla
derali
deral posibila aparilie
apariie ca o
simpl coincidenla,
ciden , deoarece nu putem satisface
cere rile.
chiar toate cererile.
SUR NICUOR,
NICU~OR. Itr. Muncitorilor,
Muneltorllor, bl.
M4, ap. 1, Zaliu, 4700, ludelul Silal,
cauta
aparute in ani!
~i
caut numerele aprute
aniI 1984 i
1985.
ARCHIP FLORIN-PAUL, Platra
Piatra Neaml
Neam
- Puleli
Putei comanda ttronsoanele
ronsoanele de linie
po~tal. V
Va
direct la Recoop prin mandai
mandat potal.
recomandam
~i terasamentele de linie
recomandm i
~i curba,
0 calitate
cali tate deosedreapta
dreapt i
curb , ce au o
bita.
bit.
VIOREl OILGAN,
DilGAN, PlaIa
Girl!, bl. l1.
VIOREL
PIaa Girll,
L 1,
Ie.
ap. 3, CraIova
Craloya 1100, ludelul
le. 1, ap,
ludeul Doll,
0011,
dore~te sa
dorete
s corespondeze pe teme de marin $i
i avialie.
aviaie.
rina
SIr. Prlneipala
18~
BITAI ZSOLT, Str.
PrIncipal
18~,
Chlochi$,
ludelJ Bislrila-Niisaud
Bistrla-NBud In
Chlochi$. 4591. iudetu
prrncipiu putefi
folos i orice fel de chit
principiu
putei folosi
pentru
pe n tru conslruclia
co n strucia modelelor, inclusiv
gele
~ele utilizate la repararea automobilelor.
term ice nu
In ceea ce prive$te
privete motoarele termice
va putem da nici o
0 informalie,
v
informaie, cel pulin
puin
deocamdata.
deoca mdat .
PER EN I MIRCEA, Aleea Neajlov 1,
1. bl.
PERENI

performanta tehnic
tehnlca cu totul le,lta
membrll cercer
o performan
Ieit din comun au reu,1t
reuit membrII
cul ul de rachetomodele de la C.P.S.P.-Tirgu-Mure,.
reallzat maC.P,S.P.-Tirgu-Mure . EI au realizat
cului
publlcate in revista
revlsta Tehchet a navetei
navetel spatlale
spaiale Columbia dupa
dup planurlle
planurile publicate
cheia
n um i au putut sa
Start
s execute un zbor perfect in cadrul concursulul
concursului .."Start
nlum
Navodarl.
vlltor" de la Nvodar!.
spre viitor"

,I

7, ac.
aG . E, ap. 92..
92, 3900 Salu
Satu Marre,
M.re, dore'e
dores te
7.
Rettn er este
aste nume le
num erele 1- 20.
n"merele
20. Petl
e
un u' inventato
inven tatorr german
germa n care in anII
an il 1920
unUI
reu~it sa
expe ri menteze cu succes un
a reuit
s experrmenteze
nou propulsor naval, bazat pe efectul cucu
fizica sub numele de "Magnus",
noscut in fizic
"Magnus",
confo
rm caruia
conform
cruia un corp rotit intr-un jet
forle laterale.
laterale. Un
de fluid este supus unei fore
exemplu iliI pot constitui mingile de fotbal
ce capata
capt traiectorii curbe atunci cind
~i o
0
levite cu efect $i
sint lovite
i Ii
li se imprima
imprim i
mi$care
micare de rotalie
rotaie pe linga
Iing cea de translalie.
Flettner a montat la bordul unui
laie . Fletlner
dim envechi cargou doi cilindri de mari dimenrotitii prin intermediul unui
siuni ce erau roti
indifamic motor diesel. Nava se deplasa indiferent de directia
direcia vintului i
~i realiza insemcornbustibil fa
fala de nanate economii de co.rnbustibil
convenionale. Incercarile
Incercrile lui nu au
vele conventionale.
dus la aplicarea in serie a invenliei
inveniei datorita
cilindrilor
rit volumului relativ mare al cilindri
lor
propulsori. progreselor inregistrate de
propulsori,
motoarele diesel navale $i
i pretl!lui
prel!lui relativ
scazut
sczut al combustibililor fosili. In anii '70
rmas la staele au fost reluate, dar au ramas
experimentale.
diul de modele experimentale.
lUPU S. NICOLAE,
NICOLAE. Arad - portavio
PortavioLUPU
(CV6) a fost construit la
nul Enterprrse (CV61
~antierele Newport News ~i
sat la
antierele
I Ian
lansat
3Q-X-1936. A intrat in dotarea marinei
30-X-1936.
~i a fost dat la
militare a SUA in 1938 i
dup ce a participat la
fiare vechi in 1958, dupa
Pacific.. Avea 25 500
numeroase lupte in Pacific
t, 232 m lungime, 25,3 m lalime
~i un peslime i
t.
m. Putem lua la bord
caj maxim de 8,5 m.
circa 85 de avioane, in varianta de echipare initialii.
iniial . Avea ' un echipaj de 2600
2 600
~i putea obline
viteza de croaobine 0
o vitez
oameni i
ziera
zier de 33 noduri. Cuirasatul "George
Pomu\"
forma de
Pomul" nu a existat decit sub form
propunere..
propunere
TERIA~U ROMEO, la,1 TERIAU
Vom satis~i cererea dv.
face i
Bueure,tI IAROSLAVSCHI MIHAl,
MIHAI, Bucure,1I
Propunerile dv. fac parte din planul nostematic.. Revista ARIPI, cu profil de
tru tematic
aviatie,
compaaviaie, este redactata
redactat cu multa
mult competenta i
~i pasiune de catre
ten
ctre un grup de
tineri specialiti
speciali~ti din cadrul I.Av.B. Este o
0
publicalie
.
publicaie de uz intern.
COVERCA
Bueure,tl COVERC NICOLAE, Bucure,1I
Construcliile
Construciile din carton sint foarte in~i bine venite
dastructive I
ven ite mai ales pentru debutanli.
ia planului de IAR 80
butani Cu excepl
excepia
nr. 3/1984-(4), in MODELISM
publicat in nr.
nu exista
exist altul.
ViNTU
TU ANDREI, Baciu
Bacu - T4 este in
ViN
pregatire
rapregtire pentru a aparea
aprea in paginile re~i fotografii. V
Va ruvistei, inclusiv planuri i
gam
gm daca
dac binevoiti
binevoii sa
s ne sprijiniti
sprijinii in elaborarea textului istoric prin trimiterea cac
tre noi a unui memoriu cu participarea
dv. Ia
la luptele de la Otopeni. Materialul va
dv.
fi ulterior remis Muzeului Militar Central
Bucure~ti.
din Bucureti.
MANOlACHE ADRIAN, Str.
SIr. Brillel
MANOLACHE
210, MIcro
Micro 18,
18. bl. C4, ap. 34,
34. et.
at. 8,
8. 6200
210.
4/1986-(9)..
Galall, cauta
nr. 4/1986-(9)
caut revista nr.
Ga'a,',
CA:lIN
DAN,
SIr.
Brazda
lui
Noyac,
C~LIN
Str.
Novac, bl.
Cralova, Jude027. Ie.
le. 3, ap. 3, cod 1100, Craiova,
ludelui
luI Doll, cauta
caut reviste aparute
aprute in anii
1983-1985. Dorete
Dore~te sa
1983-1985.
s corespondeze pe
teme de aviatie
aviaie moderna.
modern .
Bueure,tI, bl.
TANASE DANIEL, SIr.
Str. Bucure,II,
0, e"
et. IV, ap.
ap, 63, 4800 Bala Mare,
36, Ie.
le. O,
Maramure.. dorete
dore~te primele
ludelul Maramure.,
pri mele 11
numere ale reviste
revistei.i. FrumOSUl
Frumosul desen pe
tnmis reprezinta
care ni I-ati
l-ai trrmis
reprezint codul international
naional de semnalizare cu stegulele.
stegulee. Fie0 litera.
care steag reprezinta
reprezint o
liter.
PANTAZIU SORIN, Dumbrivlla, Bra,oy
Bra,ov
felicitam pentru pasiunea i
~i compecompa- Va
V felicitm
strati.. Am transmis
tenia pe care Ie
tenta
le demon
demonstrai
dv. producatorului.
scrisoarea dv.
productorului .
ABA~CHIN CONSTANTIN,
CONSTANTIN. SIr.
Con
ABA.CHIN
Str. Conslruelorului 3, bl. CS, ap. 20, Tigllna
Tiglina 2,
structorului
Galall
dore~te colecl,a
rev,ste, am
om
GalaI 6200, dorete
colecIa revIsteI
an ii 1984-1988.
anii
VI~AN NICOLAE, Bucure,1I
Bueure,tI - Autorul
VIAN
articolului respectiv a prezentat lista explicat
iva, cind revista deja aparuse.
plicativ,
apruse. Observaliile
servaiile dv. au fost deja transmise producatorului.
ductorului.
Craloya - Ca de obiTAuTU 10NEl.
IONEL, Craiova
alit de multe inc
it,
cei preferintele
preferinele dv. sint atit
incit,

daca
am dor
dor, nu am pp,,:ea
dac a""
tea sa
ep llnim.
Asa ca,
e $51' ."
in g
giu~~a
~a
iind
deplln
l
Aa
c tile
fiII sIgur
sigur ca
reu~
sa tl,slace
s/ace''
c vom re
uIi sa
s va
sat
puIn part
par ial,
I a l. preten
preferrnlele
nlele
pulin
BI. tn\
Siaarm , BI.trit
POP GABRIEL, SiI.rm
dud - V
Va recomanda
m lucrarea
recomandm
chetomodelism " a protesorului
profesoru lUI 'o~
o~
aparuta
Io n Creanga
aprut la Editura Ion
bine venit
CrI pen!'~
venita serie
ser ie de cartl
pen'~ ,domen ii.i.
in diverse domeni
COLANGIU DRAGO,
DRAGO~ , Br.,ov
BrlfOv e, luat
tru a nu face eforturi inutil
inutile
,ua~
cercuri lor de aero'"
aero""
tura cu membrii cercurilor
ora~ul
ia C
0
din ora
u l dv., fie la CPSP sau la
~i Cultu
ra pent
de Creatie
Creaie Socialista
Socialist i
Cultur
oer.
neret "Cintarea RomnIe
Roman i ei",
U'1oe
i' u'lde
primi indrumarile
respecti ve.
indrumrile respective
rliC
.... IC

CHISTRUGA
Bueu,.,tI,
CHISTRUG ADRIAN, Bucure,tI,
BALAN, Hu,I,
Hu,l. TURCU RADU lOA"
10""
Gheorghlu-Del
is scr
SCI'
Gheorghlu-OeJ - Am transm Is
Va mu
ltumlm
dv. producatorului.
productorului. V
mulu
mllT' ~

sugestii ~i
i ideile de imbunatalrre
imbun tlre a I
tii noastre.
talii

SUMMARY

Pages 2-3, 10-15 - For the


th~
time presented to
arrcraf:
ta modell alrera;';
ders IAR-99, the last Romanta.'l
Roman1.ill
craft Industries Achiev ement.
eraft
Pages 4-S.
4-8. 25-26 - We
\\ e are
rinl! a beautiful colour poster of th,
ring
tn
manian monitor M205- ex BLCO'
BL'CO'
as in 1937 and 1944, ttaget
oget her ",t
"ltr
history and photos.
Page 9 - Training for RC autc>autcmay
m ay be very well achieved"
achieved \\ Ith
nh tP;
simulator, Sinclair SpectrufTl
Spectrum ,
sic simulator.
tible.
tible.
,Pages
18-21 - We continue
J'ages 18--21
cont inue I
of the
th e W\\.
W\\:
shing original drawings of
ne tAR-SO.
IAR-80.
Pages 22-25 - Th
er e are al l:
Ther~
30 vears
years from the first suece
succesfu
fu
I.
of SRN 1.
Pages 32 The second :\IIR
\IJR
schooll-sailing
schoollsailing ship has 50 )~ ears
ea~'

Iru

,0

II
CO]l;EPmAHIlE

CTp. 2.8,
2.", 10, 15
16 -

B ne]
neJ

npe,o;cTaBJIeH
ca!>l
Ilpell;CTaBJIeH PYMhlHCHHA
PYMbIHCKHn ca'!
HAP
l-IAP 99, npecTlVfmo
IlpeCTl>flHO e
e ,o;oCTl:;t;
Il;OCT1~>fI'
PYMhlHCHOA HHHHlly
cTpnu BO
PYMbIHCKOa
HHHHAycTplm
B
XOnJIaBaHHlI
XOIlJIaBaH
HR:

OTp.
2528 OT}l. 48,
4.8, 26-28

IT o~ae}1 '1
q
Do~ae'!

TeJIlIM
.my HOTOpoA
TeJIHM a<pl'
acpl'.IIIY
KOTOpofi ~lOiKHO
MO>flH n
JJH'IUTb cRJIefiROfi
cHJIeAHOfi llBYX
Y':';:B
JIH'II1.Tb
;::IBYX YlE
HblX cpam!I:(:
HbIX
CpaHl1.u: PYMhlH
PYMbIH CHl'fi
cln ~n Me
M 11
F.
M 204
A B
~04 BY,Il;OBHH
BV)l,OBl-IHA
B aRT
an
IIIHCTCHOi!: BofiHe
BofiHe
IIIHCTC!wfi
CTp. 9 - ITporpaMa
DpOI'paMa EOCilli
bOCRF
aBTOpaJIH
aBTopami
1621 - OpllI'liHa:n
Opu rliHa;n
CTp. 16-21
HAP
(Ilpo,o;OJImeHUee \
lIAP 80 (IlpogOJI>fIeHl1.
CTp. 22-24
2224 - DepBoe
IT ep Boe YCIJ"lJ
YCIH'Il
eTil.
cyJl,Ho
B08AYlIlH
Ofi no;:!:
cYIl.HO HB,
Ha
B08AYUlH oll
IJ'l;J.:

CPJ-I-I
1959= 1989.
CPI-I-I 1959=1989.
CTp.82
BTOpOM)' yqe6HOMY'
Y'l e6Ho~IY 'C;
CTp.32 BTOPOMY
C:
M I1PQA 'HCnOJIHUJIOC
50 :Ie'!
Ml-IPt.IA
HCnOJIHI1.JIOCbb 51'
~f"!

qRTa Tem CO~amCTB1JeCKBX


CO~RaJIlICTlIlIeCRlIX CTpaH MoryT
lIHTepeCOBaTbCSI DOn,nllCROM
lJnTaTem
MOI'YT BRTepeCOB3TLCH
nO~nBeRO:W B lIOllTOBO
n01JTOBO
ROTOPOMY ORB
ORR npBBa~HemaT.
lIpllBa~JIemaT.
HOTOpOMY

it OT~eJIeHH
B
OT~eJIeHB fi

For one year subscription (4 issues) send

ROMPRESFILATELlA, export-import presa


pres,,
Bucure~ti, Calea Grivitei
PO Box 12201 Bucureti,
Griviei 64-6
tetex 10376. MODELISM - ISSN 42431.

Pour un an d'abonnement (4 numeros) envoyez


Fu r ein jahr abonnement (4 nummern) senden
Fur
correspondence:
Adresse
Adre
sse de corresponaence:
Adresse der redaction:
reda c tion:
Correspondence adresse:

MODELlSM, Pia!a
Piaa Scinteii 1, cod 79784,

Redactor~ef:
lOAN ALBESCU
ALBES CU
or-et: Ing. IOAN
Redac

Tl parul executat la
Tiparul
Pol igra fi c
Combinatul PoIigratic

Bucure~
Bucure

Rev ista poate


p oat e fi gii
sita llaa POl
P02
Revista
gsit
ti a .~~~".
86 in, c<;.t~I.?9~1
ca t ~l ogul presei
ed la
l'a
prese edita

in acest
acest an,
an, nava
nava coal
~coalii MI
MIRCEA
in
RCEA
impllnlt o0 Jumtate
jumiitate de
de secol.
secol. MoMoa:a implinit
dell~tIIor
care
doresc
sii-I
reallzeze
delltllor care doresc s-I realizeze
macheta
Ie
reamlntlm
cii
a
fost
premacheta le reamintim c a fost prenumiirul 3-1986-(12).
3-1986-(12).
zentatii in
in numrul
zentat

S-ar putea să vă placă și