Sunteți pe pagina 1din 52
INTREPRINDEREA MECANICA | UGIR | | Str. V.1. Lenin nr. 1 | 2566-CUGIR, Judetul Alba | Telefon: 51. 420-51. 421 Telex 036293 fa ITE, gy CUPRINSUL Coracteristici tehnice si dimensionale - PREGATIREA MASINI PENTRU CUSUT Scooterea maginii din geamantan . Cuplotea masinii lo rete Montarea placii prelungitoare Montarea piciorusului si a talpii Alegerea acului si atei de cusut Montarea acului a Scoaterea suveicii din masing Bobinarea ajei pe mosore! . , Introducerea mosorelului in suveicé . Introduccrea suveicii in maging - Infilarea tei superioare Scoaterea alei inferioare . Téierea ote d 5 Intinderea curelei de antrenore Exercitiul pentru cusut . - ? Cusutul la masine Poritionarea aculul 3 Reglarea lungimii posului eusaturi Inversorea sensului de mers . Regloree latimiizig-r0g-ului Reglarea tensiunii ote: superioare . Reglaree tensiunii tei inferione - Reglaree apassrii talpite’ Maneveares transportorului Huminarea zonei de cusut ACCESORIILE MASINI « Cusature dreopté Cusétura in zig-r0g bo Broderie cu cusdtura zig-zag. Cusutul decorativ automat Cusaturi utifitare . Cusutul in zig-r09 pe margi Cooserea tivului cu tighel drept Coaserea tivului in rig-tag Tivul in cochila cu tig-209 Coaserea_butonierelor Butoniere cu garnit Coaserea_nervurilor Coaserea snurului Roboterea jinea materiolul de ata. . Incretirea Stopatul ag. Coaserea nasturilor . ee Brodatu! Vatuirea : Fe Coaserea fermoarelor Brodatul ochi Coaserea cu liniarul conducator Cusutul invizibit INGRUIREA MASINIL Ungeree masini Deronjamentele si remedierea lor - Lista pieselor de schimb . Lista cooperativelor de deserve yas 27 Teniciaesnccimccann one cr ome 22 24 2a 25 26 % 7 28 28 29 30 3 ose \\ 32 33 34 36 7 38 3 ” ” 2 5 8 50 Masina de cusut SANDA reprezinté cel mai nou mode! de masiné automata pentru cusdturi deco. rative si utilitore produs de Intreprinderea Meco- ‘nic Cugir Masina de cusut SANDA este realizaté la nive- lul produselor similare pe plan mondial avind po- © sibilitati largi de coasere, comenzi ale procesului de coasere specificate si actionare electric’ sim- 5 pla si sigurd. 6 *-De:asemenea ‘masina se rémarcé printr-o arhi y Borger moderné, un. aspect placut si volum redus. ene # Pentru ca masina de cusut SANDA sa devind o sursé de satistactii depline, va recomandam sa cititi 10 cu atente instructiunile de folosire si s@ le aplicati intocmai, Veti rBmine ostfel, pentru timp indelun~ n © gat, posesorul unei masini utile de inalté calitote, 2 produsé de intreprinderea noastral a Instructiuni de folosire Randamentul cusutului imp/min Posul cusaturi mm Grosimea moterialului de cusut Inltimea de ridicare @ piciorusu- ui mm Numarul cusdturilor decorative Numarul cuséturilor utilitare Dimensiunile placii soclului mm Tensiunea de alimentare/frec- venta V/He Rezistenta electric o reostatului Puterea absorbité @ motorului de antrenare Puterea lampii de iluminat local Claso de protectie Greutoteo completé © masini kg CARACTERISTICI TEHNICE $1 DIMENSIONALE 1.200 0-4 4 6 15 6 420178 220/50 O-min 800 W 100 wis " 146 Placa soclului Soclu brof-liber Corpul masini Copacul superior Copacul din fata Capacul din spate . Capacul mic Capacul soclului . Volanul de mina |. Disc de blocare o volanului de ming . Butonul de reglore a pasului cusaturit Butonul de pozitionare o acului Pirghia de comandé « 2ig-zag-ului Butonul de reglare a transportorului Butonul de reglare a tensiunii afei superioare Pirghia pentru cusutul inopoi Axul camelor Pirghia pentru ridicorea piciorusului Piciorus Talpita . Tija acului Tija talpitei de apasare . Axul bobinatorului |. Declansatorul bobinatorului . Conducétorul de fir al bobinatorulut . Ax port mosor escamotabil ”. Conducétorul superior al atei Conducétorul inferior al atei . Pirghia debitoare (intinzdtorul atei) Placuta acului |. Suveicd . Apucatorul Transporter Intrerupatorul instalatiei de iluminat . Suportul motorului de actionare Motor de actionare cu priza de legare lo rejea Curea de transmisie Cordon de alimentare Reostat de reglare a turatiei motorului Cutie cu accesorii Geamantan Placa prelungitoare PREGATIREA MASINI PENTRU CUSUT 1.1, SCOATEREA MASINI DIN GEAMANTAN Se rabat spre exterior pirghiile (1) ale geaman tanului (fig. 1) pind cind brdatarile (2) elibereazd cirligul de prindere (3). Se ridica de miner geaman: tanul eliberind astiel maging. Se scoate cutio de accesorii (40) prin tragere spre stinga. 1.2, CUPLAREA MASINI LA RETEA Se introduce fiso (1) in priza masinii de cus’ (fig. 2) — se cupleazé reostatul prin fiso (2); = se introduce fiso (3) in prize electricd de e= rete masina se pune in functiune apasind usor pe clapeta (R) a reostatului corespunzgtor vitezei de coasere pe care dorim s& 0 obtinem. Numinarea zonei de lucru se obtine prin ac- fionarea intrerupstorului instalatiei de iluminat (poz. 34). RESPECTATI ORDINEA CUPLARII MASINII LA RETEA 1.3, MONTAREA PLACH! PRELUNGITOARE Daca lucrarea pe care vreti s-o executoti la mo- sind necesité 0 suprafaté mai mare de lucru, atunci trebuie montaté placa prelungitoare (poz. 42) pe ratul liber al masini. Pentru aceasta placa pre- lungitoare se introduce de la stinga la dreapta pe brotul liber pind cind cepii (1) si limba (2) intra in locasurile (A) corespunzétoare din bratul masini (fig. 3). Ploca prelungitoare se scoate prin actiona- Feo cepilor (1) pentru a fi scosi din locasele cores- Punzétoare din brat si tragerea spre stinga (fig. 4). 1.4, MONTAREA PICIORUSULUI $1 A TALPITE! Masina se livreaza cu piciorusul si tdlpito pentru cusut simplu, montote. Daca totusi piciorusul este slébit sau montat necorespunzator, atunci acesta se remediaza prin slabirea (—) @ surubului (1) fig. 5 introducerea piciorusului (2) pe tija (poz. 22) si im- Pingerea acesteia in sus pind se sprijiné pe ti surubului (1). Se stringe (+) bine surubul (1) pen- tru fixarea piciorusului. Masine de cusut este dotaté cu un set de tal- pite necesare diferitelor cuséturi, Télpita se mon- teaza pe piciorus introducind axul (1) a talpitei in locasul (c) din piciorus conform fig. 6 si opasind inspre inapoi pind cind axul (1) intrd in santul (2) al piciorusului. Pentru a scoate talpita, se apasd usor in jos si spre persoana care coase, talpit. « berindu-se din locasul piciorusului. 1.5. ALEGEREA ACULUI $I A ATEI DE CUSUT Obtinerea unei cusdturi de bun colitate anumita fesdturé depinde de clegerea ccul ‘tei de cusut corespunzator fesaturii respective Masina de cusut SANDA foloseste ace sis! 705. in tabelele urmétoare se indica in funciie¢ felul materialului de cusut ce ace si ce ate trebui folosite pentru a se obtine 0 cusdturd corectd trained. ER eR TABELULE TABELUL Ih Ne. tei on Calitotea moteriatuui a eonaes Felul cusdturi ‘stone sistomul 705 70 la 90 Zig-zag normal, in relief, cusdturd sa- tin, broderie pe gherghef, broderie pe canta. Jesaturi extrafine si fine (ola dina find, —batist, 70 Ae P stambé find, olandé, : sou oa. sion, ea ea 10/3 90 la 100 Coaserea nasturilo 8 de China, flanisol, 80 —_Butoniere pe métase si alte materiale populard ete. notede. ‘ Pinze si materiale obisnuite de 90 Butoniere pe matase sau materiale bumbac stofe de matase si de ondulate, 90 casi (stamba, olandina, aticé, 100/3 pinzé ptr. ruférie, atlas, serj Masina de cusut SANDA se livreazé cu 5 ace ete). de cusut. Un ac este montat pe masind, iar restul ee se livreazé in cutia pentru ace din trusa de acce- Pinze si métasuri groase, stofe sori fine de lind (stambé grosé, dif- “100 tind, doc, pinz’ pentru bluze de 52/3 i int, prosoape, ecosez pentru 1 tochii, baical, dora. ee fj Stofe de:ind. 41. postoy’ semi- __~ acul trebuie sé corespunda in general gro- ‘rs. 52/3 simii afei de cusut. Daca ata are grosime neregu- laté, se clege un oc cu numér imediat mai more: " = ata de cusut (de sus de Io ac i de jos de la suveicd) va fi aproximativ de aceiasi grosime ca si firele materiolului sau stofei care se coase; = afa de la ac si de la suveica vor fi egale ca grosime (ata -de la suveicd poate fi ceva mai sub- fire). Daca ata este prea groasé fat de materialul cusut, impletitura nu va fi pe mijlocul materialului, cusatura avind in acest caz un aspect neplacut, 1.6. MONTAREA ACULUL Se ridic& tija acului in pozitia maxima sus in- virtind usor cu mina de volan spre noi, Se slébeste () surubul A al bratarii de st gere a acului. Se introduce apoi acul cu apla' fea spre tija acului, impingindul de jos in sus atit intra in locasul respectiv (fig. 7). Se stringe (+) bine gurubul A. NRE ATENTIE! Asezarea corecté a acului in locas este foxy important pentru buna functionare @ masin cazul cind acul nu este corect montat se pot cr duce defectiuni, ca de exemplu: .rupere eu ruperea afei, scépari in cusaturé ete. 1.7. SCOATEREA SUVEICII DIN MASINA Suveica cu mosorelul introdus in eo se s din masin& atunci cind s-a terminat ata de pe ™ sorel sau cind vrem sa curdtim masina. Se deaza astfel: ~ se aduce acul in pozitia cea mai ridicaté pi rotirea volanului cu mina; = se deschide capacul soclului (8) rabatind in jos: = se rabote clapeta B, se scoate suveica C (fig. 8) ofard din masina trégind de clapeta B, iar mosorelul (D) cade singur din suveica atunci cind tliberam clapeta. 1.8, BOBINAREA ATEI PE MOSOREL Se infileaza ota pe mosorel (fig. 9) 5i se aseaza mosorelul pe axul (A) al bobinatorului ca in fig. 10. = se deblocheaza volanul de mind invirtind dis- cul de blocare in sensul (1) fig. 11; = se anclangeaz8 bobinatorul apdisindu-I spre volan —'se pune in miscare magina, ofa infdsurin- du-se singuré pe mosorel Dupa umplerea mosorelului, ‘opreste automat. = se scoate mosorelul de pe axul bobinotorului; = se blocheazé volanul de mind stringind dis- cul de blocare in sensul (2) fig. 11 bobinatorul se 1.9. INTRODUCEREA MOSORELULUI IN SUVEICA Se tine suveica cu interiorul in sus avind cla- peta neactionata. Se prinde mosorelul in asa fel a firul sé fie infasurat de la dreapta spre stinga (fig. 12) si se introduce in suv = se trage ata prin crestétura suveicii (fig, ; apoi pe sub ciocul penitei (fig. 14) ldsind ofors capat de ata de cca 5 cm. 1.10. INTRODUCEREA SUVEICII IN MASINA = deschideji copacul soclului (8) prin rabaice in jos; — aduceti acul in pozitia lui cea moi ridicass = prindeti suveica de clapeta B apucind-o cer. form figurii 15; = suveica cu mosorelul in ea se introduce ce | oxul apucétorului D si se impinge pind la epoi se dé drumul clapetei. Pentru siguran ‘epasé suveica ca sé ne convingem dacé s Plat corect cu sanful circular al axului opu , } = este foarte IMPORTANT ca ciocul suveicii (1) 8 fie introdus in locasul (A) corespunzitor din placa carcasei opucdtorului (fig. 15); ~ inchideti capacul soclului. < ¥ ~ a1, INFILAREA ATE SUPERIOARE Se asazd mosorul cu aja pe una din axele port- mosor (fig. 16). = se ridicd pirghio debitoare (29) in punctul maxim superior prin invirtirea volanului; = de la mosor firul este condus prin conducd- torul superior al atei (27), printre discurile regula- torului tensiunii (15) atei superioare (fig. 16,0), prin conducdtorul inferior (28) al atei, prin gaura pirghiei debitoare (29) din nou prin conducétorul inferior al atei, prin ochiul (A) de conducere de pe tije acului si prin urechile acului din fats spre spate lésindu-se afaré un capat de cca 15 cm. 1.12, SCOATEREA ATEL INFERIOARE — se apucd ata din ac cu mina sting si se ro- teste volanul blocat pind ce acul se lasd in jos si se ridicé apoi in punctul maxim superior: — se trage usor de capatul afei superioare, ior atc de jos care vine din suveicd_va apare prin ori- ficiul de pe placuta acului (fig. 17); © 5024 ambele ate sub talpita de apasar (20) tragindu-le spre partea dinapoi (fig. 18). “4 6 he 1.13, TAIEREA ATE! In cazul cind capetele atei pentru cusut mas prea lungi, acestea pot fi diate ostfel i, nu deranjeze procesul de coasere, utilizind tivul de taiere a atei. Dispozitivul consié cis crestaturé cu margini ascutite executata pe b,., de conducere_q tijei piciorusului prin core ata (fig. 19). Trégind de capetele atei aceas taie la 0 lungime convenabila procesulu! sere, Operatia se executa si cind se ajunge lost situl cusaturii si trebuie indepartat material dreapté pentru a nu provoce » wlui sau ruperea ocului trebuie * toarele reguli 1 Pirghia de comanda (13) a zig-zag-ului va fi adusé in pozitia pentru cusdtura dreapta (pozi- fia extrema stingd) pe semnul 0 (fig. 20). 2. = Butonul de pozitionare (12) a acului va fi ‘dus in porifia centru (C), dreapta (D) sau stinga | @)fig 20. 5 3 — NU invirtiti volanul decit inspre persoana care lucreaz6, 4 = NU invirtiti volanul decit dupa ce ati intro __ dus materialul de cusut sub talpita de apasare (20) si ati coborit talpita pe material. Dupa ce ati terminat cusutul, scoatefi firul su- perior din ac gi introduceti sub talpita de apdsare © bucata de stofa, 5 ~ Inainte de a incepe cusutul, finefi cele Goud fire dispuse sub talpita de apdsare pind ce 5-0u format primele impunsdturi ale cusaturi 6 ~ La fiecare incepere a cusutului pirghio de- bitoare (29) = intinzdtorul de fir — s& ocupe po- Zitia cea mat ridicaté 1.14, INTINDEREA CURELE! DE ANTRENARE Motorul electric (36) de antronare pune in miscare masina prin inter mediul curelei_ de ontrenare (37) fig 21, Intinderea cu- telei este cores punzatoore cin masina functionea- 78 lin si nu se pro- duc patinari_intre roato de ontrenare de lo motor si eu: rea. Masina se livreazé cu curea de antrenare in- tinsé corespunzator unei functionari normale. Dacé jin timpul procesului de coasere intinderea curelei devine nesatisfacdtoare se procedeazé astfel: = se scoate masina din soclu desfacind suru- burile (S) fig. 22 ale carterului; se ia carterul jos si pe urma se desurubeazé (desfac) suruburile (K) ce fixeazé soclul de masina; — se agaze maging onontal pe masa cu onic pentru a nu 0 deteriora: = se slabeste (-) surubal (R) si se deplaseazé motorul (—) astfel ca s& se obtina 0 intindere co- respunzatoare (fig. 21) — se stringe (+) puternic gurubul (R); se monteazé maine pe soclu 1.15, EXERCITIUL PENTRU CUSUT 1 2 Inainte de a incepe cusutul propriu-zis ey comandabil ca persoana care couse sa fie de, a executa corect miscrile indicate moi jos «, rece de siguranta cu care executd, depinie cesul cusutului si se inlétura defectarile main = reostatul de pornire va fi plosot intr s fie cit mai comoda pentru persoana core coo — se ridicé talpita, se introduce materiol| talpita din fata inspre inapoi si se coboars si pe stofa cu ajutorul pirghiei (18) de actonot Piciorusului (19); = se pune in miscare masina, opasind 22 dala reostatului si se conduce stofa cu vite Primaté de transportor. Este important co pes cate exerseaza s& simta mersul stofei si so 00 de ea, deoarece se poate rupe acul: ~ S@ exerseazé mai intii cu viteze mici d°“ sere trecind pe mé: Sur ce se capété sigurané lucru Ia conducerea materialului cu viteze me! ~ executati exercitiul de ‘ i cusu! ‘ata si AC; ‘af = Pentrua usura mica, invirtiti usor volar catre gol, adicd Pornirea masinii cu ** nul masinii cu min ( Persoana care coase) ee , pentru @ evita deteriorarea talpitel si trons- in timpul coaserii introduce-ti intotdea- uli ‘ s potovefa inte ele, inainte ca télpita s@ fie cobo- fit5. & Dupa ce $8 cApatat © oarecare siguran{é in ‘eeratile pregetitoare de moi sus, se poote trece Ig cusutul propri’ 7!5- Poa S CUSUTUL LA MASINA 2.1, POZITIONAREA ACULU! aplatizarea a Se slabeste (-) surubul A, fig. 23 si 24 al bra- tari de stringere a acului. Se introduce apoi acul cu aplotisarea spre tija acului impingindu-I de jos in sus atit cit intra in locagul respectiv. Se stringe GH) bine surubul A. 2.2, REGLAREA LUNGIMII PASULU! CUSATURIL Prin rotirea butonului (poz. 11) se regleazé dupa dorin'é posul cuséturii (lungimea tighelului sau distanta dintre doua impunsaturi succesive ale acu- lui), in domeniul 0-4 mm, fig. 25, apasind usor pe pirghia poz. 16, in sensul aratat de sageaté In scopul rotirii usoare a butonului si a stabili- zarii posului cusaturii, CRRA nnn 2.3. INVERSAREA SENSULUI DE MERS Masina poate executa cusaturé inspre inainte (edicd materialul se deplaseazé dinspre persoana care lucreazé inspre spatele masinii cit si inspre inapoi Mersul inspre inapoi (dinspre masina cdtre per- soana care hicreazé) se objine prin actionarea pi ghiei pentru mersul inapoi (poz. 16) in sensul indi- cat in fig. 26, Masina coase inspre inapoi atit timp i ionata si ince it pirghia (16) este actior $i ing sutul inainte- 2.4, REGLAREA LATIMII ZIG-ZAG-ULUI Latimea zig-zag-ului se regleazé cu ojuie ghiei (poz. 13) din fig. 27. 25, REGLAREA TENSIUNIL ATEI SUPERIOARE Regulatorul tensiunii atei (15) poate tensiona ata superioara intr-un domeniu de 10 trepte (lig, 28). Regulatorul are doud discuri (D) de stringers scoate suveica din magind (conform instructiunilo enterioare) si se actioneazd asupra arcului de ten sionare de pe suveicd conform (fig. 29). Stringin surubul creste tensiunea atei slabindul scade ten siunea atei 2.7. REGLAREA APASARII TALPITE! Téria apasarii tdlpitei pe material poate fi re- prin care trece ofa. Discurile executé o tensiune lots prin invirtirea butonului piulitel (A) fig. 30 de mai mare sau mai mica asupra firului superior dupa cum rotim butonul regulatorului, cifra (0) co- fespunzind unei tensiuni minime iar cifra (9) unei tensiondr moxime. Tensionarea normala este intre iT. 2.6. REGLAREA TENSIUNII ATEI INFERIOARE . » = Ala inferioaré este debitoté de mosorelul din Suveicd. Pentru reglarea tensiunii atei inferioare s& 'a capatul superior al tijei de apasare. Cind se cos matasuri fine sau alte materiale subtiri, apasarea tdlpitei trebuie slabita prin invirtirea butonului de feglare de 2-3 ori spre stinga. Cind este nevoie de marirea apdsarii télpitei (lo materiale groase) butonul de reglare se roteste de 2-3 ori la dreapta. Se foloseste surubelnita mare din trusa de acce- sorii. ATENTIE! Actionarea butonului se face numai cu télpita coborita pe material. Apdsarea talpitei asupra ma. terialului trebuie sa fie astfel incit sa se realizere un transport uniform al materialului si sé impiedice ridicarea talpitei in sus cind iese din material. Apa- Sarea nu trebuie sé fie nici prea mare, deoarece acest caz materialul cusut se increteste. = Ia mersul in gol télpita webuie sa fie ridi- cata. Se interzice coborirea talpitei atunci cind sub ec nu se gdseste material. 2.8. MANEVRAREA TRANSPORTORULUI Butonul de reglare a transportorului (poz. 14) poate ocupa trei poziti (fig. 31): — poritia (0) ~ transportorul nu actioneazé asu- pra materialului fiind coborit in plécuta.transpor. torului; 20 = pozitia (1) — pozitie normalé de zul materialelor subtiri obisnuite; ~ pozitia (2) — pozitie in care se as in cazul executérii cusaturilor pe mat. ATENTIE! j é ~ NU se trage niciodaté de materi Monsportul materialului de cusut, ati inainte cit si inapoi, de catre Mecanismul Va trebui sé se" fact rs" transportor al mosini i paat® Portiunile mai groase sou moi ich SI tebuie s& se coase mai INCET: i osm qraterea stofei se aduce ¢ died talpn el? Poitia sa cea mai ridicaté: * dul AL 82 indeparteazs materialul trégindu-l j : Sale InPoi, téindu-se cele doud o <9 5-10 em lungime stof Dupa terminarea primei cusdturi se va verifica ocd tensiunes atelor a fost bine aleasd, Tensiu- neo otelor inferioara si superioara este corecta cind impletirea lor are loc pe mijlocul materialului (fig. 32,0). Doc’ impletirea atelor se face deasupra (fig, 32,b) sou. sub materialul de cusut (fig. 32, c) | atunci se micgoreazd sau se mareste tensiunea atei superioare pind cind se objine o cusatura CO- RECTA, Reglarea tensiunii atei inferioare se va face numai in cozuri extreme (la stofe foarte groase sau foarte subtir), masina find reglata de catre intre- prinderea producétoare pentru cusutul materiale- lor mijlocii.. “) =a reglarea tensiunii fei superioare, se va aves grijé ca télpita sé fie lasaté pe material, deoarece numai atunci dispozitivul de tensionare ‘ctioneazé asupra atei ~‘intoarcerea materialului cind se cos colturi Sscufite trebuie executatd in felul urmator: se lasé Scul jumétate infipt in materialul de cusut, se ri- tied talpita de opdsare (poz. 18), se roteste stofe #9 jurul acului (acul fiind in acest caz axa de ro- con 8€ coboaré din nou talpita si se continua ‘ure pe directia dorité. 2.10. ILUMINAREA ZONE! DE CUSUT Pentru @ se asigura o vizibi de cusut masina este dotata cu o lampa cu rupétor inglobat, dotata cu un bec de 15 W. Becul se aprinde sau se stinge prin apésarea butonului intrerupatorului (poz. 34), Daca este necesaré schimbarea becului se pro- cedeazé in felul urmator: = scoateti masina din circuitul elect ~ Scoateti capacul superior al mosinii (poz. 4) Prin ridicare in sus fig. 33; — slabiti suruburile C pind cind se deblocheaza capacul (5) din faté, veti avea acces lo lampa si becul de iluminat; = apasati becul (A) in sus si rotiti-| catre stinga (S) pind ce acesta se elibereazé din soclul lampii (fig. 33): — introduceti becul nou in soclul lampii opasin- du-l in sus $i rotiti-I cétre dreapta; — procedoti mai departe in ordine inversé de- montarii 2.11, SCHIMBAREA BECULU! ATENTIE. = montarea si demontaroa, beculu ele ‘ ua numai cind fiso cor lampé se va efectua ni c electric este SCOASA din priza; ; Siputerea becului electric’ sé nu depascoss 15 W. ACCESORILE MASI Masina de cusut SANDA este dotaté cu urmé toarele accesorii: pentru cusut simplu (2) Pentru cusut zig-za9 (3) Pentru tiv ingust (4) Pentru tiv mediu (5) Pentru tiv lat (6) ptr. butoniere (7) & ptr. nervurat (8) Ptr. aplicat snur (9) Ptr. indoit (rabatut) (10) 11. Piciorus_ pt. incretit (15) Piciorus ptr, stopat (16) 13. Piciorus tr. cusut nasturi (17) 14. Gherghef Ptr. stopat (13.0) 3 perahet spe _brodat (14.0) fereeal Pr vatut yi cusut ", 17, Plécutd Pt. brodat ochiuri (13) = 4p Linial conducator (11) > 49. Cutit ptr. butoniere (14) © 00, Ac perforator (21.0) 21. Linial pit. cusut invizibil (18) ‘2. Came pit. cusut decorativ (23.01 Ja 23.16) 93, Came ptr. cusdturi utilitare (24.01 la 24.06) 2A, Suport de lemn ptr. taiat butoniere 25. Cutie ptr. ace 26. Ace ptr. cusut (unul in masind) 27. Ac dublu 28, Mosorele (unul in masind) 2. Surubelnita 30. Pompa de ungere 31. Periut’ 32. Petit colectoare 5X6 3X16 33. Cutie ptr. accesorii © 34, Carte de instructiuni 35. Surubelnité Radio 2" POSIBILITATI DE COASERE ALE MASINII DE CUSUT PRIN UTILIZAREA ACCESORIILOR DIN DOTARE 3.1, CUSATURA DREAPTA Pe piciorusul prins in masiné se monteaza tal- pita pentru cusut simplu marcaj (2) fig. 34, con- form indicatiilor de la cap: 1-4. Se poate executa cu- sdtura dreapta ina. inte (a) si inapoi (b) cu pasul de lo 0 la 4 mm (fig. 35) ATENTIUNE! — pirghia pentru cusut zig-zag (poz. 13) se va ~ ~ putonul de pozitionare a acului se va 6 una din poritile centru (C), stinga (S), dreapic (9 3,2, CUSATURA IN ZIG-ZAG In piciorug se monteazé talpita pentru cus decorativ si zig-zag marcaj (3) fig. 36 Se rabate co- pacul mic (7) din copacul. superior (4) se deplaseazé pirghia de coman- 80 2ig-zag-ului (13) in pozitia ex- trema (0) din stinga si se monteazé cama pentru cusdturi 7ig-70¢ cata _cu cifra 2301 in automatul masini’ (li Dupa preferinte se regleazé pirghia de comanda 9 1ig-zag-ului (13) butonul pasului cusaturii (11) $i Butonul pozitiei acului (12) C, S, D, fig. 38. i ATENTIE! ~ Pirghia de comanda o latimii zig-zag-ului se ac- © fioneaza NUMAI dupa montarea camei in auto- © motul masini \: BRODERIE CU CUSATURA ZIG-ZAG . Fig. 39 — folosind cama pentru cusatura zig-209 actionind asupra butoanelor de comandé se ‘ob- in broderiile prezentate la poz. b, c, d. b (2id4Q\) Pirghia de comandé a zig-zag-ului se deplaseazé continuu si lent de la 1 la 5 mm $i poi rapid la 1 mm. Butonul pentru pasul cusaturil (11) se fixeazé pe pozitia 0,5~1 © Cafial) Pirghia de comanda a zig-zag-ului pe pozitia 2'mm. Butonul pentru pozitia acului se roteste din pozitia $ in pozitia D si invers fara ‘oprite in pozitia C, executind in fiecare pozitie ‘acelasi numar de impunséturi, Butonul pentru pa- sul cusaturii (11) pe poritia 0.5—1 (alii) Butonul de pozitionare @ acului in poritia C. Pirghia de comandé a zig-zag-ului se mentine pe pozitia 5 pentru un anumit numar de impunsaturi, apoi se deplaseaz RAPID Ia pozitia 2 si se mentine pentru ACELASI numar de impunsa- turi. Butonul pentru pasul cusdturii (11) pe pozitia 05-1. 25 3.4, CUSUTUL DECORATIV AUTOMAT Modelele de cuséturi decorative ce se pot. realiza cu masina sint prezentate in fig. 40, Pentru fiecare model corespunde o cama. Cai Pentru modelul dorit a se automatul masini Zig-zag. executa se monteaza in in locul camei pentru cusaturi 23.01 WWW 23.10 wuitln. 23.02 [hiojjin {23.17 fyg™Tahd 23.03 sl! hiul™Lug] 23.09 oy 23.06 Hoatvlii | 23-42 Ulf, 23.05 23-13 Inulin 23.06 Mull Y 23.425 tals, 23.07 M4 | 23.45 yuh 23.08 sMllail "Lab | 23.16 WW" NAAR Pentru efectuarea cusiturii decorative cu un si, gur ac; pirghia de comanda se fixeaza dupa ferinté in domeniul 3-5 mm iar butonul de po a acului pe ure-din-pozititle: #.C.B. ATENTIUNE! Pentru cusutul decorativ cu ac dy. blu, pirghia de comandé a zig-2ag-ului se fixea, numai pe pozitia 2-2,5 mm, maxim gi butonul de pozitionare a acului NUMAI pe centru ,,C”. la efectuarea cusaturilor decorative se va lucia cu turatiimedii ale masini (400-700 impunsatur Pe minut) pedala reostatului sé fie opritd pe lo mijlocul cursei sale. Dacé cusdturile se executé pe materiale subfiri' se aseaza sub aceasta o fis de hirtie care ulterior se indeparteaza, 3.5. CUSATURI UTILITARE Masina este echipata cu came care permit efec: tuarea cusaturilor utilitare (elastice) prezentate in fig. 41. Pentru aceste cusdturi este cu cea descrisa la punctul 3.4. PE MARGINEA MATERIALULUI * entry tivi ingust, mediu sau lat, marcate cu: (4); : CUSUTUL IN ZIG-ZAG "— Pregatirea masinii ca la punctut’ 3.4, montind ~ cama (23.01) pentru cusétura zig-zag ©. marginea materialului se va tia curat cu foarleca; tstent sl montay piciorugul de vatuit si cusut fer~ ‘Moare, marcat cu cifra (12) (fig. 66); Ocul si ota supericara si inferioara se aleg in ‘© de moterialul pentru cusut; Teglarea tensionarii atelor se face normal: 7 Pasul cusdturii dupa dorin}é; = Pirghia de comandé zig-zag pe 0: pe Cee (Pex. 12), pentru poritionaree acului Funct 1A, VATUIREA. Introduceti matericlul pregatit pentru vétuit sub piciorus si coase-ti marginea. Deplasati conducé- torul curbat (a) fig. 66, spre dreapta si stabiliti dupa dorinté distanta dintre cusdturi. Fixoti materialul in cosa fel ca prima cusdturd sa fie sub conducatorul curbat (a) si ctunci acul, se aflé pe linia celei de 1 dous cusituri ce urmeaza a fi executaté. Tota atentia trebuie indreptata spre conducatorul curbat, NU spre linia de cusut. In acelasi mod se poate coase si transversal, rotind materialul de vatuit cu 90° fig. 67. | B. COASEREA FERMOARELOR La coaseréa fermoarelor conducatorul curbat (0) fig. 66 se demonteazé. .Marginea talpitei fixearé distanta cuséturli foté de fermoar. Talpita se re- gleazé din surubul (b) fig. 66, incit acul s& intre in una din crestaturile din exterior. Cind se ojunge la capatul fermoarului se ro- teste materialul cu 90°, se coase citiva posi pind se ajunge pe noua directie de cusut, se mai roteste cu incd 90° §1 se coase asemanétor cealalts parte <@ fermoarului fig. 68. | OBSERVATIE: télpita nu trebuie sé tronspote | pe dint fermoarului; acul s& coase intotdeaune prin una din cele doud crestéturi laterale cle ta pitei; in timpul coaserii fermoarul trebuie sa fie INCHIS. 4.3 3.17. BRODATUL OCHIURILOR ~ fidicati acul in pozitia cea mai de sus _~ Fidicati tija de apasare si scoateti piciorvsl existent in tija: ~ pasul cuséturii la 0; > $¢ coboard transportorul, rotindu-se butortl (poz. 14) spre stinga pind la. pozitia 0. Puneti cama 23.01 i fixati zag la poritia @ acului se re de cusut zig-zag, marcaté cu cite Pirghia de comandé (poz. 13) #9 2. Butonul (poz. 14), de pozitiona”® gleozd la centrul C; = clegeti acul in functie de material, iar ca fir ‘superior utilizati ata pentru brodat tensionind-o $07; © | ca fir inferior, utilizati aja mai groasd si ten- sionati-o ceva mai tare. Montati materialul pe gherghef intins foarte bine © si trasoti ochiurile de brodat. Perforati echiurile in material cu acu! perforator existent in cutia cu ac- cesori ‘Montati plicufa pentru brodat ochiuri marcata cu cifra (13) in locasul transportorului placii acului > fig. 69. Agezoti ghergheful sub oc cu orificiul perforat “Be cepul placii pentru brodat ochiuri..Coborititijo de apasore prin actionarea _pirghiei esorocar respective jd superioara trebuie sd fie intinsa (ten- Sona) perogs rebuie sa fie intinsa (ten. (RE ~ Scocteti ata inferioaré prin material lo supra~ {ote si incepeti cusutul ineet tinind ghergheful cu mbele miini si miscindu-| in functie de viteza de Cusut si in momentul cind acul NU se aflé in ma- tericlul de cusut fat _ Dupa ce ati terminat brodatul ochiului puneti Pirghia de comandé la 0 si executayi 2-3 impunsa- furl pe loc pentru a fixa firul (fig. 70) 3.18. COASEREA CU AJUTORUL LINIALULUL CONDUCATOR = ofa si acul se folosese in functie de materia- jul cusut; — pasul cusdturii dupa dorinta; ‘ ~ pirghia de comand a zig-za9-ului la 0: = butonul de pozitionarea acului la C. Pregatiti masina pentru cusdtura dreapta 39 Linialul conducdtor, marcat cu cifra (11) (fig. 71) se foloseste in cazul in care dorim sd executém cu- sdturi paralele cu marginea materialului de cusut. jalul conducdtor se monteazé pe placa brat i- ber a masinit cu ajutorul surubului (A) de orificiul filetat de linga plécuta acului, Pentru o putea exe- cuta cuséturi la anumite distanfe de la marginea materialului, se slabeste surubul iar liniarul se de- plaseazé la dreapta sau la stinga la distanta dorita fig. 72. Introducem materialul sub piciorus (se foloseste iciorusul pentru cusutul normal (2), astfel co aces: fo sd atinga suprafata frontala de limitare o linia lului, coborim piciorusul pe material si incepem cu- sutul avind grije s& conducem materialul mereu pe linga linial. 3.19. CUSUTUL INVIZIBIL = ridicati acul in pozitia cea mai de sus; = tidicati tija de apasare, slabiti piciorusul prin desfacerea surubului, montati ghidajul special pe tru cusutul invizibil, marcat cu cifra (18) fig. 73 si stringeti surubul — in piciorus se afl talpifa de cusut normal; = acul, aja superioard si inferioaré se aleg in functie de materialul de cusut; Tmontafi cama marcatd cu cifra 24.05 pe axul somotului $1 CUPIO! pirghia de comandé a zig- gui intre 34? butonul pentru pozitionarea acului la C; — posul cuséturii se regleaza la 2-4 mm; "= indoiti materialul ca in fig. 74, latimea tivu- tui dupa dorinfé si introduceti-I sub talpita in asa s neo indoiturii sé se conduca pe ghida~ ‘slul special fig. 75. ae Dupé terminorea cusutului desfaceti materialul “FE veti observa c& (tighelul) cusétura apare pe © Parle © materialului sub forma de ts ne ab forma ds pce : INGRIJIREA $1 CONSERVAREA MASINI DE CUSUT 4.1. INGRUIREA MASINIL Inginte de prima intrebuinfore masina se va sierge bine de prof sou alte impuritati depuse pe So in timpul transportului. in cazul_cind masina o fost conservaté cu un- soore de catre producdtor sau de magazinele de Sexfacere unsoarea va trebui indepartata prin ster- ere usoard cu © cirp& sou o bucata de stofé imoale. Wieieectteipen Dupa aceea masina va fi unsé conform indica- tiilor date la capitolul: UNGEREA MASINI Cel putin odaté pe sptémind mecanismul su- veicii va trebui curétit de toate scamele, resturile de afd, firele de stofé sau alte ramésite si murda. fii sau sub forma de praf adunate sau ramase din timpul unei functionari_ mai indelungate. Pentru aceasta se va rabate capacul soclului spre stinga fig. 76, se deblocheazé (apasd) sistemul de zavo- 42 Fk, ‘al placii acului din partea stinga si se oa Scului, a fol se deblocheazé $i sisiemui Pavorire al copacului carcasei apucdtorului 8 si 5, Scoate apucdtorul impreund cu suveico, ‘Cu ajutorul periutei existente in cutio cu acce sorii se curdta atit transportorul (dintii) cit si cole. [alte parti ale mecanismului suveicii (placa apucé. torului), interiorul carcasei apucdtorului ante suveieii etc. inléturindu-se toate rmasitele din timpul cusutului. Inainte de a remonta apucétorul in carcosé se vo unge usor cu ulei pe periferia circularé pentrs @ micsora frecarea cu peretii carcasei. Dupa curs fire se va procedo la remontarea pieselor in oi ne inversd demontarii. 4.2. UNGEREA MASINI Pentru Ungere se va folosi NUMAI ule Tb. 5003 STAS 742-71. Masinile de cusut cu cares? lucreaza zilnie (minim 4 ore) se vor unge in fiecare zi inainte de inceperea lucrului Ungerea masini se face dupé cum urmeoré 7 demontati capacul din fata si copocul supe rior (vezi pet. 2.10 ~ Scoateti masina din soclu (vezi pet. 1.14): ~ Procedati mai intii 1a ungerea mecanisme ain. placa brat liber punind cite 2-3 picdtuti #* ule! in orificiile si. articulatiile indicate in fig. ™ Acul va fi lasat in jos opoi se va unge si prin acest orificiu patrunda in lagare: = montafi masina pe soclu procedind in inversi_ demontarii_ apoi ungeti_mecanisme bratul masini punind cite 2-3 picdturi dey) orificiile 51 articulatiile indicate in fig. 78; = ungeti si punctele indicate in fig. 79 in tea din faté @ capului Dupé ce ati terminat ungerea se montears doud capace si se pune in miscare mecaris mosinii pentru citeva minute, ca uleiul sé poas - trunde in lagére. IMPORTANT! Dupa ungere masina se va ‘curdta de \ exterior cu 0 bucaté de material (stoic) moo In timpul ungerii si reglarii_ masinii este gatoriu scoaterea masinii din circuitul electric , Masina automata de cusut SANDA, se pést in poritie VERTICALA, in ge amantan cu mine sus, Este INTERZIS pastrarea masini in poz cata. DERANJAMENTELE MASINI Defectirile si deranjamentele masinii se dato resc in general manevdrii si ingrijrii necorespun zitoare, efectuate fard a studia cu atentie instruc- fiunile de folosire. Jn cele ce urmeazé, se prezinté cele mai frec- vente defectiuni care pot fi inlaturate chior de cétre posesorul masinii de cusut. © 5.1. SCAPARI DE CUSATURA Scdpari de cusdtura (portiuni necusute sau lip- uri de tighel) apar cind: = ata de sus a fost infilaté gresit (pet. 1.11.): = acul este nepotrivit (pet. 1.5): F "= acul a fost montat gresit sau s-a strimbat (pet. 1.6); } = piciorusul nu apasd suficient pe stofa (ect. 27); 4 = ata are noduri sau portiuni groase (pet. 1.5); = ota este prea tare rdsucita sau uleiaté Y Ga. 15). 5.2. RUPEREA ATE! DE SUS ‘Ajo de sus se rupe cind: ~ ota este de calitate inferioar’ (pet. 1.5): = ato este prea uscatd prin depozitore inde- lunga! = acul este de calitate inferioara (prezinté mu- chii escutite): = virful acului s-a stricat prin lovire (este indoit sau tocit); = ata a cézut de pe mosorul din spate incil- cindu-se in jurul suportului: = arcul amortizor al regulatorului tei s-a rupt (se inlocuieste) — suprafaja de alunecare a apucdtorului nu a fost unsa; — tensiunea de sus este prea mare (pet. 2.4) 5.3, RUPEREA ATE! DE JOS ‘Ata de jos sau firul inferior se rupe cind ~ ofa 0 fost infilaté gresit (pet. 1.9): = aja este de calitate inferioaré (pet. 1.5); = tensiunea atei, in capsula suveicii este prea mare (pet. 2.5); = suveica nu este curata (resturi de fire sub arcul de tensionare; — mosorelul s-a strimbat-si nu se poate roti cu usurinta (se inlocuieste mosorelul). a wi ct 5.4, RUPEREA ACULU! Acul se rupe cind =a fost montat gresit sau fixat pre jos (pet. 1.6); ~ este prea subtire pentru stofa respectivé (pct. 1.5); = este deviat de locurile tari din stofa, lovind plécuta acului sau apucatorul = stofa este refinuta sau tras de persoana care couse; — piciorusul cu talpita nu sint fixate bine de su- rubul respectiv; = ata de sus are nodu = pirghia de comanda (13) este la pozitia 5 si nu este cama in automat. 5.5. PASUL NEUNIFORM AL CUSATURII Masina nu transporté materialul sau il transpor- t& in mod neegal, avind ca rezultat un pas neuni- form al cusdturii cind existé una din urmétoarele cauze: — presiunes talpitei pe stofa este micé (pet. 2.6); — piciorusul cu talpita nu sint fixate corespun- = transportorul este coborit; = dinfii transportorului s-au umplut cu prat textil in timpul cusutului sou s-a depus murdarie intre transportor si plécuta acului (pct. 4.1); — virfurile dintilor transportorului s-au tocit (din cauza c€ tdlpita fiind Iésata in jos, masina se pune in miscare {ard sé se gaseasca material pitd si transporter) 56, ASPECT NEESTETIC AL CUSATURII Se poate intimpla ca sé nu se obtina 0 cuss. turé cu aspect frumos din urmatoarele cauze = tensiunea celor doud aje nu a fost reglaté corect (pet. 2.4 si 2.5) = ata de sus sou de jos nu a fost infilata corset (pet. 1.9 si 1.11); = ata de sus sau de jos sint de calitote infe- rioaré sau cu noduri (pet. 1.5); = grosimea celor doud ate este mult diferits (pet. 1.5): = sau depus resturi de afé sub lamela de ten- sionare a suveicii (pet. 4.1). 5.7. MERSUL GREU SAU ZGOMOTOS AL MASINIL Masina merge greu sau face zgomot cind: = nu este unsé sai & prea putin aaa 1ueste uns prea pul = masina s-a infepenit dis losirii unui ulei de proasta calitate (pet. a2 Be Tee, ineileit ofa pe drumul apucdtorvlui ¥ ocesta nu mai poate oscila (pet. 1.13); ~ cufeaua este prea intinsa (pet. 1.14). 1 nen Lo je [DEFECTIUN! ELECTRICE fe ilaminat nu functioneazé cind: Lompa d a = este ors £ x intrerupétorul este defect -¢ = cordenul este defect ‘Motorul nu functioneaza cind: d= motorul este defect ¢ — reostatul este defect - 4 ~cordonul este defect © g = fisele cordonului nu sint bine introduse in ee prizele reostatului si motorului - ind: Sh ‘h = masina de cusut este defecté _ i = motorul este defect - j= reostatul este defect 4 = motorul porneste dupa racordarea la retea |. | fara @ se fi actionat reostatul cind: k = reostatul este defect. se ain * Defectiunile de la punctele a, c, f si 9 se Pot -Temedia de cétre beneficiari prin inlocuire. Defec~ fiunile de la punctele: b, d, e, hy i, ky Este INTERZIS ca mane out, a manevrarea mosinii de cusut Gutomaté SANDA 8 fie facuta de copii sou de per- Soone care NU ou eittinstruetiunile de wtilizare de ATENTIUNE! _ Demontarea motorului electric si @ reostatului in piese componente conduce lo distrugerea sigi- liului si la pierderea GARANTIEI la aceste subon~ samble (iniaturarea defectiunilor se va face prin inlocuirea motorului electric sau @ reostotului). Durata normala de utilidare (viata) @ masinii de cusut este de 10 oni. In cozul unei utilizéri si intre- fineri corecte, in conformitate cu instructiunile de Uilizare i intretinere, producdtorul garanteaz’. pe fermen de 1 an de la dota vinzarii pentru particu- lori 91 3 luni pentru cooperativele mestesugaresti Verificorea starii tehnice a masinii de cusut se foce de catre cooperative autorizate pentru repo- ratii, astfel » Gdaté pe an pentru proprietorii particular; = Gdota [a 3 luni pentru cooperctivele mestesu- garesti. —oee pRODUCATORUL II REZERVA DREPTUL DE-A FACE MoDIFICARI CONSTRUCTIVE PRODUSULUI — se vor f° _ media de cétre atelierele specializate. Bn SS LISTA PIESELOR DE SCHIMB 25 Conducétorul afei C 208 22 00 003 0 LA MASINA DE CUSUT 26 Arcul amortizor C 208 23 000091 (se livreazé unitatilor ~comerciale)” 27 Reg de tensionare C 208 23 00.0000 28 Levier de comands = C 208 24000131 1 Butonul pasului € 208.04 00.000 1 29 Subans automat C 208 24.00.0001 2 Buton C 208 04 00 003 1 30 Palpator C 208 24.09 0000 3 Pirghie C 208 04.01 0000 31 Roata dintaté C 208 24.00 0290 4 Buton € 208 04 62.000 1 32 Pinion C 208 24000340 5 Disc indicator € 20804 00.005 1 Saleen CC 208 24 00 0400 6 Masca butenului C 20804020140 ‘ 208 25 00 0000 7 Cama 208 05 00 0000 stint a 8 Transportor C 208 06 00 001 0 35 Placa prelungitocre fC .208'27 00.0000 sigalg C 20807000040 36 Talpita pt cusut simplu C 20828 00 0000 40 Buton C 2080901 0040 37 Conducatorul atei C 208 00 00.0010 11 Subans pirghie-brot © 208 12000000 38 Cond inferior al atei C208 00.00 0020 12 Cama manivelei 203 13000020 39 Arc regulator pas © 208 00000160 13 Intinzétorul fei C 208 13.00.0040 40 Came fureii € 208 00 00 0270 14 Excentricul manivelei —C 208 13000050 41 Tijo piciorusului € 208 00 00 0350 15 Pirghio intinzatorului — C 208 14000000 42 Surub tije piciorus 208 00 00 036 0 16 Suportul tijei acului C208 15000001 43 Biele tijei acului © 208 00 00 0400 17 Subsns carcasé apucéter C 208 17 00 0000 44 Antrenor tije ac CC 208 00 00 041.0 18 Antrenorul apucdtorului_ C 208 18 00.000 1 45 Brdtard oc C 2080000080 | 19 Arcul antrenorului C 208 18000021 46 Surub bragaré © 208 00.00 0450 20 Placa acului C 208 19:00 0000 47 Conducator até C 208 00.00 0460 21 Inel caucive C 208 20000070 48 Surubul conducatorului C 208 00 00 047 0 22 Siguranta mosorelului _C 214 12000120 49 Tija acului C 2080000080 23 Subons lémpit_ C 208 21 00 0002 50 Roaté dintata CC 208.00 00.0510 24 Lampé electric’ Nu. 122-64 St Bucse de conducere — € 20800000620. ree 48 = - BOO ee 52 Bucge izolatoare 53 Reostat tip: U 118 import 79 Cama 2306 C 208 00 00 1220 54 Cordon'de alimentare —S-4571 import & Sone S507 See 55 Motor electric KN-4a import 81 Cama 2308 C 2080000 1240 56 Cureo tropezoidalé 383X530 import 2 Cama 23.09 C 208 00 00 1250 5 Talpta tit 1.5. mm ana se 0 oa . San 2310 208 00 00 1260 58 Télpité.tivit 3 mm C 208 36 000000 a ama 2311 C 208 00 00 1270 59 Talpits tivit 5 mm C 208 37 000000 =o CO Neoo p39 Talpte 86 Cama 2313 C 20800 00 1290 60 Talpita butoniere C 208 38 00 0000 87 Cama 2314 C 2080000 1300 61 Talpita nervurat C 208 39 00 0000 88 Cama 2315 C 20800 00 1310 62 Talpité snur C 208 40 00 0000 8 Cama 2316 C 2080000 1320 63 Talpita indoit C 208 41000000 90 Cama 2401 C 208 00 00 1330 64 Talpita 2ig-209 208 42000000 91 Cama 2402 C 208.0000 1340 65 Linior conducstor C 208 43.00 0000 pecuniary aa mis 6 Supont vt 2os-4¢000000 Sy Coe 2t08 aosco00 1370 67 Placuté brodat ochiuri_ C208 45.00 0000 Glcretaron C 20800001380 *68 Gherghef mic C 208 47 00.0000 96 Subans mosorel € 21419000000 69 Gherghef more € 208 48 00 0000 97 Pompita de ulei 70 Piciorus pt incretit C 208 0000 1100 98 Suveicd ¢ 21427000000 71 Piciorus pt stopat C 208.0000 1110 99 Arc lama suveica C 21427000060 72 Piciorus pt nasturi C 208.0000 1120 100 Surub are suveicd C 21427 00 008 0 © 7B Linior pt cusut invizibil_ C 208 00.00 1130 101 Apucator eee | 14 Cama 23015 CC 208 00 00 1170 102 Periuts Se OOO a 75 Cama 2302 5 C 208.0000 1180 76 Coma 2303 | C 2080000 1190 TT Cama 2304 © © 208 0000 1200 “78 Cama 2305 4 C 208 00 00 1210 = ° SS SSS LISTA Denumirea Localitatea Adresa, ‘COOPERATIVELOR: cooperat (CARE EXECUTA REPARATII | IN PERIOADA DE GARANTIE TERSNICA — Brdila Str. Hristo Boter BL | poonesuL Birtod 5 Repl wh | INFRATIBEA Botoyoi Pio 907 3 VInORUL — Bobadog rere 3h HoncEA Colors St. 23 Agus MUNCA GOUECTA. Cimplung Motel Sr Babi 39 enue STARUINTA Corel i, Avtom Tones 5 Letaliteten Adreso PRESTAREA Constanta NN Titueseu nr 13 DESERVIREA Cluj Napoca Morea nr 38 AVINTUL—ovosna Gabor Aron m3 MUNCA. — Eimping BB Rugust me 32 MURESUL Alo tli UNIREA MES, ‘ci Kyom wey we | ee TESUGARILOR Chisineu-Cri jo Avram lancu nr. RASARITUL Alexandria r OF, sILVANIA Cohursivoniei Str 23 August nn, 23 PRT Alea eee DEIA Cimpulung-MoldoveStr. 23 August nr. 12 INaINTE’ gta Minot tel 47 DESERVIREA Gratove St. Romain Roland m $ RECORD. ‘us Cure Voda nr. if MESTESUGARULCodlea Str Armatei Rosit nr. 90 WicrOWA Bolle Voit 1 UNIREA mes” MONCAAINVA- TESUGARILOR Caracol Sir Teandatitr ne. 7 LzLOR pocou INFRATIREA Corebia Str, Cura Vods nr. 84 MUNCTORUL —Biuy RADIOMECA. oTESUGARIC pea constant str, M. Kogalniceanu nr. 25 TESUGARILOR Buhusi B-dul Republicii nr. 9 UNIREA MES. ce Ne Str. M. Kogé MOFUL Brod Str. Closca nr. 1 TESUGARILOR Curtea de Ar; lope Vedi in. 8 MUNCITORUL — Burdu Str. Bistritei nr. 22 en Garten de Arges Mew Nadelen 4 TEHNICA Brasov Pata Eneseu ne. 9 AVINTUL i. etry Rares nr. TEHNO-ME- Dragasani Str. Traian nr. 35 TALICA Bucuresti Str. Vinétori nr. 4 ‘SPORUL Dorohoi Str. Stefan cel Mare nr. 39 UNIREA Bistrito ‘Str. Armata Rosie nr. 18 DRUM NOU Deta-Banat_ Str. Meseriasilor nr. 3 UNIREA a DUMBRAVA — Dumbréveni Str, M. Kogalniceanu nr, 4 SuTINuL More SOLIDARITATEA Deva ~ gpoperative! " = VITORUL > PRESTAREA ‘ORILE BORCEA MESERIASUL FLACARA PROGRESUL AVINTUL INFRATIREA DESERVIREA Lecalitotee § Fagaras Focgani Falticeni Fetesti Gherle Adrese Sti. Republicii nr. 16 Str. Mare nr. 168 St. Republicit nr. 217 St. Calarasi nr. 237 Sir. Dragos Voda nr. 5 Gh. Gheorghiu-Dej Ste. Oitur ne. 30 Dr. Petru Groza Giurgiu SOLIDARITATEA Gura-Humorului INIRETINEREA Horeru-Vilcea MESTAREAHunedoora MESTATIUNEA os cRisuL incu WUNCA Logo) MURESUL,—Lipove Out Miereuree-Cive MESTESUGARULMedios ARTA Mes. [TESUGARIOR Meine ESTAREA Negret-Oot tomes i Nene RASARTUL— Orovita IATA NOUA Orastic PRESTAREA rodeo» DUNAREA —Ohteito VOINTA Odorhei © PROGRESUL —Ottenta ue Petroyont DECORATIVA, Sir. Codrului nr. 9 Str. Lobirint nv. 6 Str. Infratirei nr. 5 Str Postului nr. 8 Ste. 23 August ne. 17 Str. T. Vladimirescu ne. 20 Pita Libertatii ne. 29 Str. Stefan cel Mare nr. 12 Str. Republicii nr. 52 Str. Bonetului nr. 15 Str. Republicii nr. 2 Str, Petofi nr. 53 St. Spitalului nr. 26 Sit, T. Viadimirescu nr. 253 Str. Vietoriei nr. 85 Str. Stefan cel Mare nr. 33 P-ta 1 Mai ne. 1 Str. 23 August nr. 1 Str. Avram lancu nr. 4 B-dul Republicii nr. 46 Str. Clogea nr. 2 B-dul Republicii nr. 48 Str. C. Mille nr. 5 Romane ar. 15 Derumirea cooperative: PRESTAREA, DESERVIREA, INFRATIREA SIRGUINTA BoRzAVA UNIREA MUNCA INVA. UZILOR UBERTATEA SOLIDARITATEA PRESTAREA, TEHNICA, PROGRESUL PROGRESUL PRESTAREA LEMN-MOBILA TEHNICA, NOUA HARNICIA ARTA MES. TESUGARILOR PRESTAREA BANATEANUL DESERVIREA. ‘COMPLEXUL DESERVIRIL UNIREA DESERVIREA MUNCA COLECTIVA Localitates Adresa Pitesti Str. Vineri ar. 72 P. Neamt Ste. V. 1. Lenin a. 22 Pecica-Arad St. Vi. Lenin nr, 330 Rm. Vileea Str. Lenin ar. 119 Resita Sti. 7 Noiembrie nr. 1 Rupea Ste. Republicit nr. 193 Radauti = Readout Pita Republicit nr. 69 Rignov Str, 1. L. Caragiale ar. 2 Roman Str, Stefan cel Mare nr. 10 Roman Str. Stefan cel Mare nr. 202 Reghin ‘Str, Calarasilor nr. 34 Rim, Vileoo Str. Mihai Brava ar. 29 Rm. Sarat Str. Primaverit nr. & Reghin Str, Calérasilor nr. 34 Sibiv Plata Unirii nr. 4 Sf. Gheorghe Str. Lenin nr. Slotina-Arges Str. Rev. din Oct. nr. 26 Sighisoara Str, Gh, Gheorghiu:Dej 93 Sinicolau More Str. 6 Martie nv. 2 Sighetul-Marmatiei P-ta Libertatii ne. 13 Sotu More Str, Petati Séndor nr. 1 Sebes Str. V. 1. Lenin nr. 40 Solonta Str, Mune nr. 22. Simeria Str, Libertatit nr. 13 UNIREA UNIREA MUNCA INVALIZILOR PROGRESUL DRUM NOU DESERVIREA DINAMO Timisoara UNIREA Tuleea PACEA Turnu Ser DESERVIREA Titu-Bucuresti MESTESUGARULVigeul de Sus UNIREA Tg. Neamt MUNCITORUL Tg, Secuiese UNIREA MES- TESUGARILOR Ursiceni METALUL Tg. Mures MUNCA Tg. Ocna METALUL 1g. Mures UNIREA MES. TESUGARILOR Vast MESESUL Ze MUNCA COLECTIVA Valen de Munte : INTR. BALNEO- CLIMATERICA Sovota MUNCA COLECTIVA Turnu Magurele AUNCA Tg. Ocna MINTA Tosnad Satu-Mare Adrosa Str. T; Viadimireseu ms. 6-8 St. CA. Rosetti ne. 3 Gener Seuca nr. 32 Praporgescu ne. 2 Bobadag nr. 58 Ve Lenin nt. 108 + Sle. 109 Ste. Su. Str. Armata Rosie Str. 30 Decembrie mr. a5 Piats Teandatirlor nr. 20 Ste. 23 August nr. 7 Str. Bartek Béla ne. 1 Str. Stefan col Mare ar. 75 Str. 30 Decembrie nr. 11 Str. N. forga nr. 48 St. Trandarilor ne. 82 ‘St. 28 August or. 6 Str, M. Emineseu ne. 16 Str, Lécramioarele nr. | | ® i C-da 13/80. Taj: 25000 exemplare. psn 1980.