Sunteți pe pagina 1din 8

CONCURSUL INTERJUDET

, EAN DE MATEMATICA
TRAIAN LALESCU, 2012
Clasa a V-a

1.

Un numar de telefon are forma abc - def - ghij, unde fiecare litera reprezinta o cifra
diferita. Cifrele din fiecare parte a numarului de telefon sunt scrise n ordine crescatoare,
adica a b c, d e f s, i g h i j. In plus, d, e, f sunt cifre pare consecutive,
g, h, i, j sunt cifre impare consecutive, iar a ` b ` c 9.
Aflat, i numarul de telefon.

2.

a)

Aflat, i ultima cifra a numerelor:


12 ` 34 ` 56 ` 78 ` 910 ` 1112 ` 1314 ` 1516 ` 1718 ` 1920
s, i
2122 ` 2324 ` 2526 ` 2728 ` 2930 ` 3132 ` 3334 ` 3536 ` 3738 ` 3940 .

b)

Demonstrat, i ca numarul
n 12 ` 34 ` 56 ` ` 20092010 ` 20112012
este divizibil cu 10.

3.

O comoara consta din noua saculet, i care cont, in 20, 24, 26, 27, 32, 33, 39, 40 s, i respectiv
42 de galbeni. Doi pirat, i, Will Turner s, i capitanul Jack Sparrow, ncearca tot, i galbenii
(cu dint, ii!) s, i constata ca tot, i galbenii dint-unul din saculet, i sunt fals, i, iar tot, i galbenii
din ceilalt, i saculet, i sunt veritabili. Ei pun saculet, ul cu galbenii fals, i deoparte s, i mpart
saculet, ii ramas, i astfel ncat Jack sa primeasca de doua ori mai mult, i galbeni decat Will.
Care este saculet, ul cu galbenii fals, i s, i cum s, i-au mpart, it cei doi pirat, i comoara?
Justificat, i de ce solut, ia gasita este singura posibila.

4.

a)

Aflat, i cel mai mic numar abc (a 0, c 0) pentru care suma cifrelor numarului
n abc ` cba este impara.

b)

Cate numere abc (a 0, c 0) au proprietatea ca suma cifrelor numarului n


abc ` cba este impara?

Clasa a VI-a

1.

Aflat, i numerele de forma abc care verifica relat, ia


abc 18 pa ` b ` cq.

2.

Fie a, b, c numere rat, ionale pozitive. Aratat, i ca:


a)
b)
c)

3.

a
b
c
, atunci a b c.
b
c
a
a
b
c
Daca

, atunci a b c.
b`c
c`a
a`b
b2 ` c2
c2 ` a2
a2 ` b2

, atunci a b c.
Daca
ab`bc
bc`ca
ca`ab
Daca

In fiecare patrat al unei table 3 3 sta cate un pitic. Doi pitici sunt mincinos, i. Mincinos, ii
nu spun niciodata adevarul. Ceilalt, i 7 pitici spun ntotdeauna adevarul. Fiecare pitic
este ntrebat cat, i dintre piticii aflat, i n patratele vecine spun adevarul (patratele vecine
au o latura comuna). Raspunsurile date de pitici sunt aratate n tabelul de mai jos:

1
2
3

A B C
2 1 1
2 3 1
2 2 2

Vom desemna cu A1 piticul aflat pe linia 1 s, i coloana A, cu A2 desemnam piticul aflat


pe linia 2 s, i coloana A, etc.

4.

a)

Aratat, i ca cel put, in unul dintre piticii B1, C1 s, i C2 este mincinos.

b)

Aratat, i ca cel put, in unul dintre piticii A1, B2 s, i C3 este mincinos.

c)

Determinat, i pozit, iile ocupate de piticii mincinos, i.

Intr-o gramada sunt 2012 jetoane. Avem voie sa facem urmatoarea operat, ie:
alegem o gramada care cont, ine cel put, in trei jetoane;
din gramada aleasa ndepartam un jeton;
jetoanele ramase n gramada aleasa le mpart, im n doua gramezi mai mici (avand
cel put, in cate un jeton).
Este posibil ca, dupa ce repetam aceasta operat, ie de un numar de ori, sa ajungem ca
toate gramezile sa cont, ina exact doua jetoane? Dar ca toate gramezile sa cont, ina exact
trei jetoane? Justificat, i raspunsurile.

Clasa a VII-a

1.

Fie ABC un triunghi, iar O un punct oarecare In plan. Daca M, N s, i P sunt simetricele
punctului O n raport cu mijloacele laturilor rBCs, rCAs s, i rABs, aratat, i ca dreptele AM,
BN s, i CP sunt concurente.

2.

Aratat, i ca:

3.

4.

a)

numarul 24 ` 54 este prim;

b)

641 | p27 5q2 s, i 641 | p27 5q4 1

c)

641 | 232 1.

Fie ABC un triunghi, Ia centrul cercului exnscris corespunzator laturii rBCs, iar V P
pABzpABq s, i W P pACzpACq doua puncte pe prelungirile laturilor rABs, respectiv rACs.
Aratat, i ca
BV
CW
Ia P V W b
`c
a.
AV
AW
201
O lista L de numere consta init, ial din numerele 24, 3 s, i
. La fiecare pas se adauga
2
listei media aritmetica a doua sau patru dintre numerele aflate deja n lista. Aratat, i ca
81
s, i 102 nu pot face parte din lista.
numerele 25,
7

Clasa a VIII-a

1.

Fie n P N s, i a1 , a2 , . . . , a2n1 , a2n numere reale pozitive. Aratat, i ca:


a)
b)

1
1
1
`
` `
4n;
a1 a2
a2n
daca a1 ` a2 ` ` a2n n, atunci
a1 ` a2 ` ` a2n `

a1 ` a2 ` ` a2n `
2.

1
1
1
`
` `
5n.
a1 a2
a2n

Doi jucatori, A s, i B, scriu, alternativ, cifre distincte din mult, imea t0, 1, . . . , 9u pe o tabla,
formand un numar din ce n ce mai lung. Incepe jucatorul A. Primul jucator care scrie
un numar divizibil cu 3 pierde.
Daca ambii jucatori s, i apara corect s, ansele, care jucator va cas, tiga?

3.

Fie ABCDA1 B 1 C 1 D 1 un cub, iar M P rAA1 s s, i N P rBC 1 s puncte cu proprietatea MN X


B 1 D H. Fie, de asemenea, A1 , C1 , D11 s, i M1 proiect, iile punctelor A, C, D 1 s, i respectiv
M pe planul pA1 BC 1 q. Aratat, i ca:
a)

dreapta B 1 D este perpendiculara pe planele pACD 1 q s, i pA1 BC 1 q;

b)

A1 A1 D11 C 1 C1 B este un hexagon regulat;

c)

AM A1 A1 A1 M1 AA1 ;
BC 1
AM

` 1.
BN
AA1

d)
4.

Fie ABCD, cu AD BC, un patrulater nscris ntr-un cerc C de centru O, M punctul


de intersect, ie al diagonalelor rACs s, i rBDs, P centrul cercului C1 circumscris triunghiului
MAD, Q centrul cercului C2 circumscris triunghiului MBC, iar N al doilea punct
de intersect, ie al cercurilor C1 s, i C2 . Aratat, i ca:
a)

MP K BC;

b)

rOP s rNQs;

c)

ON K MN.

Clasa a IX-a

1.

Aratat, i ca pentru orice numar natural nenul n exista un numar natural avand n cifre,
toate impare, care se divide cu 5n .

2.

Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Notam cu Ea , Eb , Ec , Ed centrele cercurilor celor


noua puncte corespunzatoare triunghiurilor BCD, CDA, DAB, respectiv ABC. Aratat, i
ca dreptele AEa , BEb , CEc s, i DEd sunt concurente.

3.

a)

Aratat, i ca dintre toate triunghiurile nscrise ntr-un triunghi ascut, itunghic dat perimetrul
minim l are triunghiul sau ortic.

b)

Notam cu R, respectiv r raza cercului circumscris unui triunghi ascut, itunghic ABC,
respectiv raza cercului nscris n triunghiul determinat de picioarele bisectoarelor
interioare ale triunghiului ABC. Aratat, i ca are loc inegalitatea
R 4r.

4.

Fie a, b, c, d, e numere reale cu proprietatea ca


a`b`c`d`e0
s, i
a3 ` b3 ` c3 ` d3 ` e3 0.
Aratat, i ca
apa ` cqpa ` dqpa ` eq bpb ` cqpb ` dqpb ` eq.

Clasa a X-a

1.

Fie a, b, c, , , P R, cu a2 ` b2 ` c2 0 . Aratat, i ca ecuat, ia


a 24x ` b 3x ` c 2012x 0
are cel mult doua solut, ii reale.

2.

Fie A o mult, ime infinita cu proprietatea ca pentru orice n P N s, i orice a1 , a2 , . . ., an P A


are loc inegalitatea
|a1 | |a2 | . . . |an | 1.
Aratat, i ca exista o funct, ie bijectiva f : N A.

3.

Pe o tabla sunt scrise n numere naturale, unde n P N, n 2. La fiecare pas se s, terg doua
numere a s, i b, cu proprietatea ca nu se divid vreunul prin celalalt, care se nlocuiesc cu
cel mai mare divizor comun s, i cu cel mai mic multiplu comun al lor. Aratat, i ca dupa un
numar de pas, i, numerele de pe tabla nu se mai modifica. Aratat, i ca numarul respectiv
de pas, i este cel mult pn 1q!.

4.

a)

Aratat, i ca pentru orice dreapta d exista doua numere complexe , P C, cu || 1,


astfel ncat pentru orice punct M din plan de afix zM are loc echivalent, a:
M P d z M zM ` .

b)

Aratat, i ca doua drepte d1 s, i d2 de ecuat, ii d1 : z 1 z ` 1 s, i d2 : z 2 z ` 2 ,


unde 1 , 2 , 1 , 2 P C, cu |1 | |2 | 1, sunt perpendiculare daca s, i numai daca
1 ` 2 0.

c)

Aratat, i ca daca dreapta d este data de ecuat, ia d : z z ` , , P C, || 1,


distant, a unui punct M de afix zM fat, a de dreapta d este
1
distpM, dq |zM ` z M |.
2

d)

Aratat, i ca aria unui triunghi ABC cu varfurile de afixe zA , zB , zC este


ariarABCs

1
|ImpzA z B ` zB z C ` zC z A q| .
2

Clasa a XI-a

1.

2.

Fie n P N, cu n 2, iar A, B P Mn pCq doua matrice. Aratat, i ca:


a)

daca matrice A este nilpotenta, atunci An On .

b)

daca exista n`1 numere distincte t1 , t2 , . . . , tn`1 P C cu proprietatea ca matricea A`


ti B este nilpotenta pentru orice i 1, n ` 1, atunci A s, i B sunt matrice nilpotente.

a)
b)
c)

3.

1
1
1
` 2 ` ` 2 este convergent.
2
1
2
n
Determinat, i probabilitatea ca doua numere naturale nenule din intervalul r1, ns sa
fie prime ntre ele.

1
1
1
`
` ` 2 , aratat, i ca probabilitatea ca doua numere
Daca L lim
n8
12 22
n
1
naturale nenule luate la ntamplare sa fie prime ntre ele este .
L
Aratat, i ca s, irul pxn qn1 , dat de xn

Aratat, i ca daca o permutare P Sn se descompune ntr-un produs de k cicluri disjuncte,


atunci signatura permutarii este
sgnpq p1qnk .

4.

1
1
Fie a, b, c numere reale oarecare, t P
, iar s, irurile pan qn0 , pbn qn0 ,
,1 `
2012
2017
pcn qn0 definite prin a0 a, b0 b, c0 c s, i
an`1 tbn ` p1 tqcn , p@q n 0,
bn`1 tcn ` p1 tqan , p@q n 0,
cn`1 tan ` p1 tqbn , p@q n 0.
Aratat, i ca s, irurile pan qn0 , pbn qn0 , pcn qn0 sunt convergente s, i determinat, i limitele lor.

Clasa a XII-a

1.

Fie F mult, imea funct, iilor f : r0, 1s R derivabile cu derivata continua s, i f p0q 0,
f p1q 1. Demonstrat, i ca:
1
1
| f 1 pxq f pxq | dx , p@q f P F
e
0
s, i

2.

1
este cel mai mare numar cu proprietatea de mai sus.
e

Calculat, i:
a)
b)

1
lim
x0 x
2
0

3.

p1 ` sin 2tq dt;

1
dx.
2 ` cos x

Fie M o mult, ime nevida s, i F : M M o biject, ie cu proprietatea


F pxq x, p@q x P M.
Pe M definim legea de compozit, ie : M M M, prin x y F pxq. Demonstrat, i ca:

4.

a)

x z y z implica x y;

b)

legea nu este asociativa;

c)

legea nu are element neutru.

Fie pG, q un grup cu patru elemente, G te, a, b, cu cu proprietatea x2 e, p@q x P G,


unde e este elementul neutru.
a)

Intocmit, i tabla operat, iei pe mult, imea G.

b)

Aratat, i ca grupul pG, q nu este izomorf cu pZ4 , `q.

c)

Daca G1 este un grup cu patru elemente, atunci G1 G sau G1 Z4 . Dat, i un


exemplu de grup izomorf cu G.