Sunteți pe pagina 1din 11

Comuna CUCA

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME


DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES

CAIET DE SARCINI
Lucrari de executie Modernizare drumuri comunale si drumuri de interes local in lungime de 8
km, in comuna Cuca, judetul Arges

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
1. Informatii relevante despre Autoritatea Contractanta
Autoritatea contractanta:
Comuna Cuca, Judetul Arges
2. Amplasament.
Lucrarile proiectate sunt amplasate in intravilanul comunei Cuca, in satele Baltata, Manesti,
Sinesti, Valea Cucii, Macai si Carcesti, pe traseele existente al drumurilor locale str. Baltata, Manesti,
Griniste, Udresti, Cotu Pietrii precum si pe drumurile comunale DC190, DC191 si DC194 rezultand astfel
o lungime de 8071 m conform profile longitudinale.
Comuna Cuca in care urmeaza a se realiza investitia se afla in partea central vestica a judetului
Arges, pe platforma Cotmeana localitatile cu care se invecineaza sunt:
- In partea de Est comuna Moraresti su comuna Uda din judetul Arges precum si comuna Topana
din Judetul Olt;
- In partea de Vest comuna Danicei si comuna Nicolae Balcescu din judetul Valcea;
- In partea de Nord comuna Moraresti din judetul Arges;
- In partea de Sud comuna Ciomagesti din judetul Arges si Comuna Danicei din judetul Valcea;
3.Descriere functionala si tehnologica
Proiectul vizeaza imbunatatirea micii infrastructuri in interiorul comunitatii din Comuna Cuca prin
modernizarea drumurilor comunale si de interes local in discutie pe o lungime totala de L = 8.071 km in
vederea cresterii gradului de accesibilitate si atractivitate a zonei prin imbunatatirea conditiilor oferite de
infrastructura de transport, impulsionarea dezvoltarii dezvoltarii economice, a mobilitatii populatiei si
fortei de munca din zona.
Lucrarile proiectate se suprapun in totalitate pe traseul existent fara a fi necesare exproprierii,
demolari sau scoateri din circuitul agricol sau forestier.
4.Obiectivele proiectului
Actualul proiect are drept scop asfaltarea drumurilor comunale si de interes local din comuna Cuca
pe o lungime de circa L=8071 m prin refacerea infrastructurii si suprastructurii drumurilor, decomaltarea si
refacerea santurilor si podetelor existente pe traseu, executia de podete noi, santuri din pamant si santuri
permeate in vederea asigurarii scurgerii apelor provenite din precipitatii si descarcarii in viroagele
existente
Prin modernizarea acestui drum se va realiza un impact pozitiv asupra vietii si activitatii
locuitorilor comunei, cea ce pemite crearea unor conditii minime pentru:
Corectare geometriei traseului in ambele planuri;
Corectarea partii carosabile in profil transversal (conform profile transversale tip);
Executarea santurilor betonate si de pamant;
Inlocuirea podetelor deteriorate/colmatate, necorespunzatoare;
Completarea infrastructurii prin aport de balast si piatra sparta;
Asternerea straturilor de beton asfaltic;
Executarea/corectarea acostamentelor;
Executarea semnalizarii rutiere.
5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
Fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al ofertei, valoarea
rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat conform celor precizate
la pct.2) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).
Potrivit art. Art. 202 - (1) din OUG 34/2006 actualizata n cazul unei oferte care are un pre
aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi executat, autoritatea contractant are
obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte,
detalii i precizri pe care le consider semnificative cu privire la ofert, precum i de a verifica
rspunsurile care justific preul respectiv.
O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat,
executat sau prestat, atunci cnd preul ofertat, fr T.V.A., reprezint mai puin de 80% din valoarea
estimat a contractului respectiv.
Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare pentru sustinerea ofertei cu pret
neobisnuit de scazut justificrile primite de la ofertant, ndeosebi cele care se refer la:
a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de
execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate;
b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz
ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de
sarcini;
d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru
executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat potrivit Art. 203 - (1) din OUG
34/2006 Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut
deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei
numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o
perioad de timp rezonabil stabilit de autoritatea contractant, c ajutorul de stat a fost acordat n mod
legal.
6.Modul de intocmire a propunerii tehnice:
Propunerea tehnica va respecta cerintele fisei de date, caietului de sarcini, inclusiv proiectul tehnic
(pus la dispozitie in SEAP). Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de proiect si conservare a
mediului. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile din aceasta
sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in Fisa de date si in Caietul de sarcini. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociatie,
propunerea tehnica va fi prezentata numai de liderul asociatiei. n cazul n care oferta este formulata de un
grup de operatori economici, se descriu atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al grupului,
precum si interactiunea responsabilitatilor ntre membrii grupului.
Este obligatorie ntocmirea propunerii tehnice astfel nct, n procesul de evaluare, informaiile din
propunerea tehnic s permit identificarea facil a corespondenei cu cerinele tehnice din Caietele de
sarcini, Proiectele tehnice si cerintele din Fisa de date, precum si factorii de evaluare.
Astfel, ofertantul are obligaia de a face dovada conformitii propunerii de execuie a lucrrilor cu
cerinele prevzute n Caietul/Caietele de sarcini i Proiectul/Proiectele tehnice. n acest scop Propunerea
tehnic va conine urmatoarele cerinte obligatorii:
1. Metodologia - prezentarea aspectelor relevante (ce in de specialiti, desene, activiti
complexe, altele), pentru fiecare obiectiv propus i pentru fiecare etap de realizare a fiecarui obiectiv.
Prezentarea metodologiei se va face cu includerea n mod obligatoriu a urmtoarelor aspecte:
3

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
1.1 Modul de realizare a sarcinilor, care va descrie fiecare obiectiv solicitat prin caietul de
sarcini i va oferi detalii adecvate despre fiecare subpunct din cadrul obiectivului, privind
modul de realizare;
1.2 Planul de lucru se va face cu includerea, n mod obligatoriu, a urmtoarelor puncte:
Descrierea lucrrilor i modul n care vor fi executate, din care trebuie s rezulte ndeplinirea
tuturor cerintelor din caietul de sarcini.
Pentru aceasta, ofertantul trebuie sa prezinte:
a. S identifice i s descrie fazele de realizare a obiectivului de investiii.
Activitaile trebuie s urmeze ordinea tehnologica de executare a operatiilor.
b. S menioneze resursele materiale (mijloacele de transport, utilajele i echipamentele
aferente) i resursele umane (cu nominalizarea persoanelor responsabile) implicate n
derularea contractului, pentru fiecare faz de realizare a obiectivului de investiii, astfel nct
s fie acoperite toate aciunile solicitate, pe intervalul de timp propus.
b.1. Se va prezenta o alocare adecvat de resurse materiale necesare realizrii contractului,
corelat cu graficul de realizare pe etape i subetape i cu propunerea financiar, cu respectarea cerinelor
caietului de sarcini.
Numrul de utilaje/ echipamente/ autovehicule declarate n Formularul nr.8 din cadrul
documentelor de calificare trebuie s coincid cu cele rezultate ca fiind necesare n urma completrii
Formularului C8 Lista consumurilor de ore de funcionare a utilajelor de construcii, corelat cu durata
de realizare a investiiei.
Se vor prezenta normele de lucru (in cazul utilajelor - nr de ore de functionare/zi pentru
indeplinirea activitatilor, in cazul autovehiculelor de transport capacitatea maxima de transport zilnica).
Not:
- Normele de lucru fizice vor fi stabilite in corelare cu alocarea orelor din indicatoarele de
deviz.
- Capacitatile de transport trebuie sa se regaseasca in cantitatile de materiale necesare,
corelate cu graficul de executie ale activitilor fiecrei lucrri n parte;
b.2. Se va prezenta o alocare adecvat de resurse umane necesare realizrii contractului, corelat
cu graficul de realizare pe etape i subetape i cu propunerea financiar, cu respectarea cerinelor caietului
de sarcini.
Ofertantul trebuie s fac dovada c dispune de personalul necesar (inclusiv personalul calificat si
necalificat), aa cum rezult din propunerea financiar Formularul C7 - Lista consumurilor cu mana
de lucru, corelat cu graficul de realizare.
Not:
La stabilirea numrului de personal se va lua n considerare ziua de munc de 8 ore pentru o
persoan, cinci zile /sptmn. Orice modificare a acestor cerine trebuie s se regseas n graficul fizic
i valoric i justificat n totalul cheltuielilor cu manopera.
1.3 Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin
prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul (tesa si de
executie), echipamentele si utilajele pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor.
Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de
comunicare dintre membrii echipei.
1.4 Alocarea resurselor umane va avea n vedere evidenierea numrului de ore alocate pentru
fiecare specialist care rspunde de o sarcin, cu indicarea tarifului orar.
1.5 Programul pentru executie care sa ilustreze ordinea si derularea in timp a activitatilor pe
4

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Programul va prezenta, in special,
urmatoarele: lucrari permanente si temporare ce urmeaza a fi executate; perioadele necesare elaborarii de
documentatii pentru toate permisele si acordurile necesare si pentru inaintarea acestora, etape esentiale.
1.6 Organizarea lucrarilor va furniza cel putin urmatoarele informatii minime:
-adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza. Ofertantul va demonstra
ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei
planse care sa prezinte, in special, urmatoarele: limitele lucrarilor, cladiri, zone de depozitare, accese in
santier, lucrari temporare. Plansa va include dimensiuni si etichete.
-aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul).
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce lucrarile
propuse se vor afla in executie. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau
diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate lucrarile temporare necesare pentru pastrarea functiunilor
lucrarilor existente.
1.7 Grafic Gantt trasat pentru executia tuturor etapelor ce se executa fiecarui obiectiv in
elaborarea proiectului, pentru fiecare etapa si subetapa in parte, dar si prezentarea Diagramei drumului
critic si a Histogramei personalului.
1.8 Norme i normative tehnice utilizate - se vor prezenta normele i normativele tehnice
utilizate pentru realizarea fiecrei sarcini, cu indicarea seciunii la care sunt utilizate.
1.9 Lista lucrarilor de mentenanta aferente fiecarui obiectiv de investitie din cadrul prezentei
proceduri va contine o prezentare a lucrarilor si a cheltuielilor estimative necesare asigurarii mentenantei
si exploatarii lucrarilor.
n cazul n care, se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare
sau nu corespund cerinelor prevzute n Caietele de sarcini i Proiectele tehnice, prevaleaz
prevederile din Caietele de sarcini i Proiectele tehnice.
Metodologia propus de Ofertant trebuie s asigure analizarea de catre comisia de evaluare si de
expertii cooptati, dupa caz, a ofertei care sa fie cuprinztoare i detaliata n cadrul fiecrei
activitatii/subactivitati, precum i corelarea logic i evident ntre acestea i factorii de evaluare
prezentati mai sus cu prevederile legislative in vigoare.
Not:
Orice neconcordana ntre datele solicitate, prezentarea incomplet a acestora sau lipsa
acestora, va conduce la declararea ofertei ca neconform.
2. Liste cuprinznd cantitile de lucrri Formular C5 (Formular F3 din Ordinul M.D.L.P.L.
nr. 863/2008)
Ofertantul va prezenta listele cantitilor de lucrri completate pe capitole, aferente categoriilor de
lucrri, cu respectarea integral a cerinelor calitative i cantitative prevzute n Proiectul/Proiectele
tehnic/e, Caietul/Caietele de sarcini i n alte acte normative n vigoare care reglementeaz execuia
lucrrilor.
Ofertantul va prezenta listele cantitilor de lucrri pentru fiecare dintre obiectivele (componentele)
proiectului integrat, precum i pentru organizarea de antier.
Prin nerespectarea cantitilor din Caietul/Caietele de sarcini (Proiectul/Proiectele tehnic/e listele
de cantiti), prin ofertarea de cantiti n plus sau n minus (care nu sunt considerate vicii de form sau
erori aritmetice) se va considera c oferta nu satisface n mod corespunztor cerinele din Caietul/Caietele
de sarcini i aceasta va fi considerat neconform.
5

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
3. Planul de organizare a execuiei lucrrilor pe care ofertantul l va aplica pe perioada execuiei
lucrrilor ce fac obiectul contractului de achiziie Ofertantul va prezenta cel puin urmtoarele informaii:
3.1 Memoriul tehnic tip comentariu, articol cu articol, al specificaiilor tehnice coninute n
Caietul/Caietele de sarcini care s demonstreze corespondena propunerii tehnice cu specificaiile din
Caietul/Caietele de sarcini i Proiectul/Proiectele tehnice;
3.2 Succesiunea cronologic a execuiei lucrrilor ofertate i tehnologiile aplicate, pentru
fiecare obiectiv n parte, pentru fiecare categorie de lucrri, cu precizarea principalelor operaii
componente, a listelor cu echipamentele, utilajele i personalul folosite pentru fiecare proces tehnologic de
realizare a lucrrilor;
3.3 Msurile propuse i care se vor aplica pe perioada execuiei lucrrilor privind protecia,
semnalizarea i marcarea lucrrilor, pe timp de zi i pe timp de noapte;
3.4 Msurile propuse i care se vor aplica pe perioada execuiei lucrrilor privind
managementul traficului auto, pietonal etc. pe perioada execuiei lucrrilor, asigurarea accesului n zona
lucrrilor a mijloacelor de intervenie (salvare, pompieri, poliie etc.);
3.5 Msurile propuse i care se vor aplica pe perioada execuiei lucrrilor pentru asigurarea
meninerii antierului n stare de curenie i ordine etc.
Ofertantul va prezenta explicit i suficient de detaliat succesiunea execuiei lucrrilor, tehnologiile
aplicate, resursele umane i tehnice alocate n vederea execuiei lucrrilor, msurile propuse privind
managementul traficului, protecia i semnalizarea lucrrilor etc. i care se vor aplica obligatoriu pe
perioada execuiei lucrrilor.
4. Lista cuprinznd consumurile de resurse materiale Formular C6
5. Lista cuprinznd consumurile cu mna de lucru Formular C7
6. Lista cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii Formular C8
7. Lista cuprinznd consumurile privind transporturile Formular C9
Ofertantul va prezenta listele cuprinznd consumurile de resurse materiale, manoper, transport,
utilaje i echipamente tehnice separat pentru fiecare obiectiv i pentru organizarea de antier. Ofertantul va
prezenta explicit i suficient de detaliat resursele materiale, umane i tehnice alocate n vederea execuiei
lucrrilor, dup care va ntocmi graficul de realizare a investiiei ntr-un mod realist, innd cont de aceste
resurse, de tehnologia de execuie etc..
8. Programul propriu de control al calitii, verificri i ncercri (PCCVI) pentru execuia
lucrrilor ce fac obiectul contractului de achiziie
Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitii care concretizeaz sistemul de asigurare i
de conducere a calitii la particularitile lucrrilor; n acest sens programul de asigurare a calitii trebuie
s cuprind:
Planul Calitii, ca parte a sistemului de management al calitii, descrierea sistemului calitii,
precizndu-se practicile, resursele i succesiunea activitailor specifice referitoare la calitate, relevante,
aplicate la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calitii;
Laboratoarele utilizate i autorizate, de grad corespunztor lucrrilor, precum i
Programul pentru Controlul Calitii pe Faze Determinante, ntocmit de ctre proiectant i al crui
coninut poate fi mbuntit de ctre ofertant;
Programul Propriu de Control al Calitii, Verificri i ncercri (PCCVI) pentru execuia lucrrilor ce
fac obiectul contractului de achiziie.
9. Procedurile tehnice de execuie pe care ofertantul le va aplica pentru execuia lucrrilor
Ofertantul va prezenta prezenta Lista cuprinznd procedurile tehnice de execuie pe categorii de
6

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
lucrri, pentru fiecare obiectiv n parte, nsoit de Procedurile tehnice de execuie pe care le va aplica
pentru execuia lucrrilor. Procedurile tehnice de execuie trebuie s acopere n totalitate categoriile de
lucrri aferente fiecrui obiectiv.
10. Plan propriu de prevenire i stingere a incendiilor (Plan PSI) pe antier, pe perioada execuiei
lucrrilor.
Ofertantul va prezenta planul propriu de securitate i sntate n munc, precum i planul propriu
de prevenire i stingere a incendiilor care se vor aplica pe perioada execuiei lucrrilor, innd cont de
cerinele i condiiile specificate n Caietul/Caietele de sarcini i de specificul lucrrilor prevzute pentru
fiecare obiectiv n parte.
Se vor prezenta explicit i suficient de detaliat msurile specifice i costurile aferente pentru
protecia muncii i PSI, ofertantul prezentnd informaii cu privire la:
Msuri generale de organizare a antierului;
Lucrri care pot prezenta riscuri pentru securitatea i sntatea lucrtorilor;
Msuri de securitate i sntate n munc specifice lucrrilor care se execut pe antier;
Msuri de coordonare a activitii pentru sigurana i securitatea n munc;
Servitui impuse angajatorilor datorit activitii reciproce sau de activitile care se desfoar n
vecintatea antierului;
Msuri generale pentru meninerea ordinii i cureniei pe antier;
Msuri pentru asigurarea sntii lucrtorilor i acordarea primului ajutor;
Organizarea colaborrii ntre antreprenor, subantreprenor i lucrtori independeni privind SSM,
etc.
11. Plan propriu de protecie a mediului pe perioada execuiei lucrrilor
Ofertantul va prezenta planul propriu de protecie a mediului care se va aplica pe perioada
execuiei lucrrilor, cuprinznd msurile adoptate i pe care operatorul economic le va aplica n timpul
ndeplinirii contractului de lucrri, funcie de cerinele i condiiile specificate n Caietul/Caietele de
sarcini i de specificul lucrrilor prevzute pentru fiecare obiectiv n parte.
Se vor prezenta explicit i suficient de detaliat msurile specifice i costurile aferente privind
protecia mediului, ofertantul prezentnd informaii cu privire la:
Msurile privind protejarea mediului nconjurtor, a aerului, a apelor subterane i supraterane, a
solului i a subsolului, protejarea locuitorilor mpotriva polurii fonice, a emisiilor de noxe etc.;
Msurile privind eliminarea deeurilor de orice natur, rezultate ca urmare a execuiei lucrrilor,
readucerea terenurilor ocupate temporar de lucrri la starea iniial i, dac este posibil, vizibil
mbuntit fa de iniial;
Identificarea lucrrilor care pot prezenta riscuri prvind poluarea mediului (aer, ap, sol, subsol etc.)
i msurile de protecie a mediului inndu-se cont de specificul lucrrilor care se execut pe antier;
Msuri de coordonare a activitii pentru protecia mediului nconjurtor si respectarea conditiilor
de mediu.
NOT:
Prezentarea unui plan de management de mediu general, fr particularizarea la proiectul n
cauz, i/sau netratarea vreunui punct din cadrul structurii menionate mai sus, va conduce la
declararea ofertei ca neconform.
12. Grafic fizic i valoric de execuie pentru lucrri Formular C1 (Formular F6 din Ordinul
M.D.L.P.L. nr. 863/2008).
7

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
13. Grafic fizic i valoric de execuie pentru organizarea de antier Formular C1 (Formular
F6 din Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008)
Organizarea de santier se va prezenta, functie de capacitatea tehnica umana si materiala a operatorului
economic pentru conformitatea ofertei prezentate, intr-o descriere detaliata a activitatilor ce se vor
desfasura pe toata perioada organizarii de santier. Dotarile minime de care trebuie sa dispuna operatorul
economic pentru organizarea de santier vor include dar nu se vor limita la:
birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitori, grupuri sociale, grupuri sanitare etc. cu
respectarea legislatiei nationale in vigoare;
accesoriile si personalul necesar pentru mobilizarea santierului;
spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare auto, retele de utilitati in incinta
O.S. si bransamente la retelele existente;
asigurarea securitatii santierului (retele de iluminat, imprejmuiri si porti, pichete de incendiu);
stabilirea si intretinerea drumurilor provizorii, inclusiv curatarea completa a santierului la
terminarea lucrarilor;
panouri de prezentare, toate lucrarile necesare pentru a asigura continuitatea pe timpul executarii
lucrarilor si a masurilor necesare pentru protectia muncii;
se va prezenta lista cantitatilor de lucrari ce sta la baza valorii esentiale a organizarii de santier
propusa de operatorul economic;
alte cheltuieli conexe organizarii de santier asa cum sunt acesea precizate la pct. 5.1.2 aferent
anexei nr. 4 la H.G. nr. 28/2008;
Se vor furniza detalii pentru Organizarea de santier propusa, aratand pozitia diverselor facilitati de
care dispune ofertantul (birouri / cazare/ unitati/laboratoare/etc) si functiile / operatiunile care urmeaza a fi
efectuate pe santier.
Organizarea de santier, astfel propusa va sta la baza emiterii autorizatiei de contructie provizorie.
Graficul de execuie al lucrrilor trebuie s se ncadreze n perioada prevzut pentru ndeplinirea
contractului de achiziie i s fie bine fundamentat n corelaie cu planul de organizare a execuiei
lucrrilor propus, tehnologiile de execuie, resursele umane i tehnice alocate pentru perioada execuiei
lucrrilor conform tehnologiilor aplicate.
n cazul n care termenele din graficul de execuie al ofertantului nu sunt conforme cu termenele
contractuale (termenele de execuie din ofert sunt mai mari), oferta va fi considerat neconform.
Not:
Orice neconcordana ntre datele solicitate, prezentarea incomplet a acestora sau lipsa
acestora, va conduce la declararea ofertei ca neconform.
14.Timpul de mobilizare al executantului. Timpul de mobilizare este perioada de timp cuprins
ntre data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor i data nceperii execuiei propriu zise, n cadrul
creia, antreprenorul desfoar activiti legate de organizarea de antier. Timpul de mobilizare se
exprim n ore. Timpul de mobilizare este inclus n durata de execuie a lucrrilor i trebuie evideniat n
graficul fizic i valoric de realizare a investiiei.
15. Prezentarea si detalierea timpului de mobilizare pentru constatarea defectiunilor in
perioada de garantie. Ofertantul va justifica si sustine prin documente timpul de mobilizare pentru
constatarea defectiunilor declarat precum si sa descrie detaliat (inclusiv modul de calcul al termenului
ofertat).
Prin timpul de mobilizare pentru constatarea defectiunilor in perioada de garantie se intelege
8

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
perioada de timp in care, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul castigator poate sa se prezinte la
fata locului pentru constatarea defectului in perioada de garantie acordata pentru a nu se majora riscul
afectarii investitiei.
Propunerea tehnic va fi semnat de persoane mputernicite ale ofertantului i va avea un caracter
ferm i obligatoriu, din punct de vedere al coninutului, pe toat perioada de valabilitate a contractului de
achiziie public.
Ofertanii pot prezenta n propunerea tehnic i alte informaii considerate semnificative pentru
evaluarea corespunztoare a propunerii tehnice.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat i complet n corelaie cu factorii de
evaluare descrii prin algoritmul de calcul.
Vor fi declarate neconforme potrivit art. 36 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare, ofertele care se ncadreaz n situaia prevzut la litera a).
Propunerea tehnic se va prezenta n original, doua copii si 1 CD, ndosariate, n plicuri nchise i
sigilate pe care se va scrie denumirea i adresa ofertantului, precum i meniunea PROPUNERE
TEHNIC ORIGINAL, respectiv PROPUNERE TEHNIC COPIE (COPIE NR. ).
Alte cerinte
Orice alte documente pe care Ofertantul le considera necesare si doreste sa le anexeze. Ofertantul
poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei in raport
cu cerintele tehnice minime.
7.Modul de intocmire a propunerii financiare:
Oferta financiara va fi nsotita de tarifare n conformitate cu normele n vigoare.
Pentru ntocmirea ofertei financiare, ofertantul va ine cont n prezentarea ofertei de urmatorele
elemente:
Grafic fizic i valoric de execuie a lucrrii
Centralizator financiar al obiectelor
Centralizator financiar al categoriilor de lucrri Formular C3 (Formular F2 din Ordinul
M.D.L.P.L. nr. 863/2008)
Lista cuprinznd cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotrile (dac
este cazul) Formular C11 (Formular F4 din Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008).
Pentru organizarea de antier se solicit:
Grafic fizic i valoric de execuie a lucrrii Formular C1 (Formular F6 din Ordinul
M.D.L.P.L. nr. 863/2008)
Centralizator financiar al obiectelor Formular C2 (Formular F1 din Ordinul M.D.L.P.L.
nr. 863/2008)
Centralizator financiar al categoriilor de lucrri Formular C3 (Formular F2 din Ordinul
M.D.L.P.L. nr. 863/2008)
Preul va fi exprimat n lei, cu evidenierea TVA aferent i, respectiv, n euro.
Echivalentul n euro al valorii exprimate n lei se va determina corespunztor cursului de schimb
valutar solicitat in Fisa de date a achizitiei.
Oferta financiara si tehnica pentru obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit in cadrul procedurii
de licitatie publica prin procedura cerere de oferta, va respecta prevederile si cerintele proiectului si caietelor
de sarcini.
8. Observaii
Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele si
obiectivele Autoritatii Contractante si ca propunerea tehnica prezentata raspunde acestor cerinte.

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
De asemenea, propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire,
ofertantul dispune de resurse financiare, materiale si umane suficiente pentru a asigura executia lucrarilor,
cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.
Ofertele care conin informaii detaliate, complete i aplicabile investiiei ce formeaz obiectul
prezentei documentaii vor fi declarate conforme. Informaii detaliate, complete i aplicabile sunt
considerate informaiile care, pe lng caracterul general de enun, prezint descrieri, explicaii, date
concrete, adaptate la necesitile lucrarii ce urmeaza a se executa.
Nerespectarea solutiilor tehnice din Documentatia de atribuire constituie motiv de respingere a
ofertei ca inacceptabila in conformitate cu art. 36 din HG nr.925/2006. Informaii sumare, incomplete
sau neaplicabile sunt considerate informaiile crora le lipsesc notele explicative i care au doar un
caracter enuniativ i/sau enumerativ, fr referin la proiectul propus, dar n conformitate cu legislaia n
vigoare.
Orice ofert care nu trateaza toate cerintele si nu conine toate informaiile solicitate prin caietul de
sarcini sau conine informaii incomplete va fi declarat neconform. n coninutul propunerii tehnice
sunt considerate informaii incorecte acele date ce constituie abateri de la cerintele autoritatii
contractante asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire.
Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice, neprezentarea propunerii tehnice
in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului
conform art. 36 alin (2) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va tine cont la intocmirea ofertei de art.170 din OUG 34/2006 care stipuleaza ca
Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire i indic n
cuprinsul acesteia care informaii din propunerea tehnic i/sau din propunerea financiar sunt
confideniale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
n conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. a) din HGR 925/2006, cu modificarile
ulterioare, va fi declarata neconforma oferta care nu satisface n mod corespunztor cerinele din
Documentatia de atribuire.
9. PRECIZARI FINALE
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accept n prealabil condiiile generale i particulare care
guverneaz acest contract ca singur baz a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt
condiiile proprii de vnzare ale ofertantului.
Ofertanii au obligaia de a analiza cu grij Documentaia de Atribuire i s pregteasc oferta
conform tuturor instruciunilor, formularelor, prevederilor contractuale i Caietului de sarcini
coninute n aceast Documentaie.
Ofertanii trebuie s transmit o ofert complet pentru toate activitile ce fac obiectul acestui
contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activiti i cantiti incomplete.
Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregtirea i depunerea ofertei nu va fi
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ctre operatorul economic ofertant, indiferent de
rezultatul procedurii.
Prezumia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul i asum rspunderea
exclusiv pentru legalitatea i autenticitatea tuturor documentelor prezentate n original i/sau copie
n vederea participrii la procedur.
Analizarea documentelor prezentate de ofertani de ctre comisia de evaluare nu angajeaz din
partea acesteia nici o rspundere sau obligaie fa de acceptarea acestora ca fiind autentice sau
legale i nu nltur rspunderea exclusiv a ofertantului sub acest aspect.
n conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. a) din HGR 925/2006, cu modificarile
ulterioare, va fi declarata neconforma oferta care nu satisface n mod corespunztor cerinele din
Documentatia de atribuire si Caietele de sarcini.
Ofertantul va tine cont la intocmirea ofertei de art.170 din OUG 34/2006 care stipuleaza ca
Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire i indic n
10

Comuna CUCA
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LUNGIME
DE 8 KM, IN COMUNA CUCA, JUDETUL ARGES
cuprinsul acesteia care informaii din propunerea tehnic i/sau din propunerea financiar sunt
confideniale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
Responsabil legal proiect,

11