Sunteți pe pagina 1din 4

DECIZIA CCJ NR. 1/2015 APLICAREA DISPOZIIILOR ART.

308
NCP
De Redacia ProLege
11 Feb 2015
Voturi: 4
Vizualizari: 432

DESPRE
- M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2015
- Decizia CCJ nr. 1/2015
- Dezlegarea unor chesuni de drept n materie penal

n Moni torul Oci a l nr. 105 di n 10 februa ri e a .c. a fost publ i cat Deci zi a Compl etul ui
pentru dezl ega rea unor chesuni de drept n materi e pena l a l na l tei Curi de
Ca s ai e i Jusi e nr. 1/2015, referi toa re l a s es i za rea formul at de Curtea de Apel
Ora dea Seci a pena l i pentru ca uze cu mi nori pri n ca re s ol i ci t pronuna rea unei
hot r ri prea l a bi l e pentru dezl ega rea chesuni i de drept n s ens ul de a s e sta bi l i
da c i nfra ci unea prev zut de a rt. 308 di n Codul pena l este o i nfra ci une a utonom , o
ca uz de reducere a l i mi tel or de pedea ps s a u o form atenuat a i nfra ci uni i
prev zute de a rt. 295 di n Codul pena l .
Dispoziii incidente
n s pe , s -a rei nut fa ptul c s unt i nci dente urmtoa rel e di s pozi i i l ega l e:
Art. 295 (Delapidarea) di n Codul pena l , ca re prevede urmtoa rel e:
(1) ns u i rea , fol os i rea s a u traca rea de ctre un funci ona r publ i c, n i nteres ul s u
ori pentru a l tul , de ba ni , va l ori s a u a l te bunuri pe ca re l e gesonea z s a u l e
a dmi ni strea z s e pedeps ete cu nchi s oa rea de l a 2 l a 7 a ni i i nterzi cerea exerci t ri i
dreptul ui de a ocupa o funci e publ i c .
(2) Tentava s e pedeps ete.
Art. 308 (Infraciuni de corupie i de serviciu comise de alte persoane) di n Codul pena l ,
ca re a re urmtorul coni nut:
(1) Di s pozi i i l e a rt. 289-292, 295, 297-301 i 304 pri vi toa re l a funci ona ri i publ i ci s e
a pl i c n mod cores punztor i fa ptel or s v r i te de ctre s a u n l egtur cu
pers oa nel e ca re exerci t , perma nent ori tempora r, cu s a u f r o remunerai e, o
ns rci na re de ori ce natur n s ervi ci ul unei pers oa ne zi ce di ntre cel e prev zute l a
a rt. 175 a l i n. (2) ori n ca drul ori c rei pers oa ne juri di ce.
(2) n a cest ca z, l i mi tel e s peci a l e a l e pedeps ei s e reduc cu o trei me.
Art. 154 (Termenele de prescripie a rspunderii penale) di n Codul pena l , ca re prevede
urmtoa rel e:
(1) Termenel e de pres cri pi e a r s punderi i pena l e s unt:
a ) 15 a ni , c nd l egea prevede pentru i nfra ci unea s v r i t pedea ps a deteni uni i pe
vi a s a u pedea ps a nchi s ori i ma i ma re de 20 de a ni ;
b) 10 a ni , c nd l egea prevede pentru i nfra ci unea s v r i t pedea ps a nchi s ori i ma i
ma re de 10 a ni , da r ca re nu dep ete 20 de a ni ;

c) 8 a ni , c nd l egea prevede pentru i nfra ci unea s v r i t pedea ps a nchi s ori i ma i


ma re de 5 a ni , da r ca re nu dep ete 10 a ni ;
d) 5 a ni , c nd l egea prevede pentru i nfra ci unea s v r i t pedea ps a nchi s ori i ma i
ma re de un a n, da r ca re nu dep ete 5 a ni ;
e) 3 a ni , c nd l egea prevede pentru i nfra ci unea s v r i t pedea ps a nchi s ori i ca re nu
dep ete un a n s a u a menda .
(2) Termenel e prev zute n prezentul a rcol ncep s curg de l a data s v r i ri i
i nfra ci uni i . n ca zul i nfra ci uni l or connue termenul curge de l a data ncet ri i a ci uni i
s a u i na ci uni i , n ca zul i nfra ci uni l or connuate, de l a data s v r i ri i ul mei a ci uni
s a u i na ci uni , i a r n ca zul i nfra ci uni l or de obi cei , de l a data s v r i ri i ul mul ui a ct.
(3) n ca zul i nfra ci uni l or progres i ve, termenul de pres cri pi e a r s punderi i pena l e
ncepe s curg de l a data s v r i ri i a ci uni i s a u i na ci uni i i s e ca l cul ea z n ra port
cu pedea ps a cores punztoa re rezul tatul ui deni v produs .
(4) n ca zul i nfra ci uni l or contra l i berti i i i ntegri ti i s exua l e, s v r i te fa de un
mi nor, termenul de pres cri pi e ncepe s curg de l a data l a ca re a cesta a deveni t
ma jor. Da c mi norul a decedat na i nte de mpl i ni rea ma joratul ui , termenul de
pres cri pi e ncepe s curg de l a data deces ul ui .
Opinia specialilor consultai
n conformi tate cu di s pozi i i l e a rt. 476 a l i n. (1) ra portat l a a rt. 473 a l i n. (5) di n Codul de
procedur pena l , a fost s ol i ci tat opi ni a s peci a l i l or n drept pena l a s upra
chesuni i de drept ce formea z obi ectul s es i z ri i .
Pri n urma re, Instutul de Cercetri Juridice Andrei Rdulescu a comuni cat c , n opi ni a s a ,
n a l i n. (1) a l a rt. 308 di n Codul pena l este prev zut o va ri a nt atenuat a i nfra ci uni i
de del a pi da re, i mpri m ndu-s e a cestei a o gravi tate n a bstra ct ma i redus datori t
fa ptul ui c s ubi ectul a cv nemi jl oci t este un pa rcul a r, i nu un funci ona r publ i c.
n ceea ce pri vete a doua probl em de drept s upus dezl eg ri i , s -a preci zat c
termenul de pres cri pi e a r s punderi i pena l e pentru i nfra ci unea prev zut de a rt. 308
a l i n. (1) di n Codul pena l coroborat cu a rt. 295 a l i n. (1) di n Codul pena l este de 5 a ni ,
potri vi t a rt. 154 a l i n. (1) l i t. d) di n Codul pena l , cores punztor l i mi tel or de pedea ps
redus e i cupri ns e ntre 1 a n i 4 l uni nchi s oa re i 4 a ni i 8 l uni nchi s oa re.
Jurisprudena naional n materie
n ceea ce pri vete jurisprudena naional, a u fost i dencate hot r ri judectore n
a cea st materi e l a Curtea de Apel Bucure Seci a a II-a pena l , Curtea de Apel
Ga l ai i l a Judectori a Sf ntu Gheorghe (Curtea de Apel Bra ov).
Asel , pri n Senna penal nr. 141 din 28 octombrie 2014, pronunat de Judectoria Sfntu
Gheorghe n Dos a rul nr. 34/119/2014, s -a di s pus , pri ntre a l tel e, s chi mba rea nca dr ri i
juri di ce a fa ptel or rei nute n s a rci na i ncul patei V.A. di n i nfra ci unea de del a pi da re
prev zut de a rt. 2151 a l i n. (1) i (2) di n Codul pena l di n 1968 cu a pl i ca rea a rt. 41 a l i n.
(2) di n Codul pena l di n 1968 n i nfra ci unea de del a pi da re prev zut de a rt. 295 a l i n.
(1) di n Codul pena l cu referi re l a a rt. 308 di n Codul pena l cu a pl i ca rea a rt. 35 di n Codul
pena l i a rt. 5 di n Codul pena l .
n ba za a rt. 396 a l i n. (6) di n Codul de procedur pena l ra portat l a a rt. 16 a l i n. (1) l i t. f)
di n Codul de procedur pena l , s -a ncetat proces ul pena l porni t mpotri va i ncul patei
pentru s v r i rea i nfra ci uni i de del a pi da re prev zute de a rt. 295 a l i n. (1) di n Codul
pena l cu referi re l a a rt. 308 di n Codul pena l cu a pl i ca rea a rt. 35 di n Codul pena l i a rt.
5 di n Codul pena l , ca urma re a i nterveni ri i pres cri pi ei r s punderi i pena l e.
Di n cons i derentel e hot r ri i rezul t c l a ca l cul a rea termenul ui de pres cri pi e

i nsta na a avut n vedere pedea ps a prev zut n a rt. 295 di n Codul pena l redus ca
efect a l a pl i c ri i di s pozi i i l or a rt. 308 a l i n. (2) di n Codul pena l .
De a s emenea , pri n Decizia penal nr. 787 din 18 iunie 2014, pronunat n Dos a rul nr.
13.831/4/2013, Curtea de Apel Bucure Secia a II-a penal a a dmi s a pel ul decl a rat de
pa rtea ci vi l S.C. M.C. S.R.L. mpotri va Sennei pena l e nr. 1.412 di n 15 a pri l i e 2014,
pronunat de Judectori a Sectorul ui 4 Bucure n Dos a rul nr. 13.831/4/2013, i , pri ntre
a l tel e, a di s pus desi na rea , n pa rte, a s ennei pena l e a pel ate i , rejudec nd,
conda mna rea i ncul patei B.N. l a pedea ps a de 2 a ni nchi s oa re, n ba za a rt. 295 a l i n. (1)
di n Codul pena l cu referi re l a a rt. 308 di n Codul pena l cu a pl i ca rea a rt. 35 a l i n. (1) di n
Codul pena l i a rt. 5 di n Codul pena l .
Di n cons i derentel e hot r ri i rezul t c l i mi tel e de pedea ps ca re s e i a u n
cons i dera re l a ca l cul ul termenul ui de pres cri pi e a r s punderi i pena l e s unt cel e
prev zute de a rt. 295 a l i n. (1) di n Codul pena l , f r a s e i ne s ea ma de reducerea cu o
trei me l a ca re fa ce referi re a rt. 308 di n Codul pena l , ntruct, potri vi t a rt. 187 di n Codul
pena l , pri n pedea ps a prev zut de l ege s e nel ege pedea ps a prev zut n textul de
l ege ca re i ncri mi nea z fa pta s v r i t , f r l ua rea n cons i dera re a ca uzel or de
reducere s a u ma jora rea a pedeps ei .
n sf r i t, pri n Decizia penal nr. 468/A din 20 mai 2014, pronunat n Dos a rul nr. 187/44
/2014, Curtea de Apel Galai Secia penal i pentru cauze cu minori i familie a a dmi s
contestai i l e n a nul a re formul ate de contestatori i .T. i D.N. mpotri va Deci zi ei
pena l e nr. 87/A di n 19 februa ri e 2014 a Curi i de Apel Ga l ai , a desi nat deci zi a i , n
rejudeca re, a a dmi s a pel uri l e decl a rate de contestatori i .T. i D.N. i a di s pus , pri ntre
a l tel e, s chi mba rea nca dr ri i juri di ce a fa ptel or dedus e judeci i di n i nfra ci unea de
del a pi da re prev zut de a rt. 2151 a l i n. (1) i (2) di n Codul pena l di n 1968, cu a pl i ca rea
a rt. 41 a l i n. (2) di n Codul pena l di n 1968, n i nfra ci unea de del a pi da re prev zut de
a rt. 295 a l i n. (1) di n Codul pena l ra portat l a a rt. 308 di n Codul pena l , cu a pl i ca rea a rt.
35 di n Codul pena l i a rt. 5 di n Codul pena l , pentru i ncul patul .T., i di n i nfra ci unea
de del a pi da re prev zut de a rt. 2151 a l i n. (1) di n Codul pena l di n 1968, cu a pl i ca rea
a rt. 41 a l i n. (2) di n Codul pena l di n 1968, n i nfra ci unea de del a pi da re prev zut de
a rt. 295 a l i n. (1) di n Codul pena l ra portat l a a rt. 308 di n Codul pena l , cu a pl i ca rea a rt.
35 di n Codul pena l i a rt. 5 di n Codul pena l pentru i ncul pata D.N.
n ba za a rt. 396 a l i n. (6) di n Codul de procedur pena l ra portat l a a rt. 16 a l i n. (1) l i t. f)
teza a II-a di n Codul de procedur pena l , a rt. 122 a l i n. (1) l i t. d) i a rt. 124 di n Codul
pena l di n 1968 s -a di s pus nceta rea proces ul ui pena l porni t mpotri va i ncul pai l or .T.
i D.N. pentru s v r i rea i nfra ci uni l or de del a pi da re.
Di n cons i derentel e hot r ri i rezul t c i nsta na ca re a rejudecat a pel ul a avut n
vedere l a ca l cul a rea termenul ui de pres cri pi e pedea ps a prev zut n a rt. 295 di n
Codul pena l redus ca efect a l a pl i c ri i di s pozi i i l or a rt. 308 a l i n. (2) di n Codul pena l .
Jurisprudena Curii Constuionale i a Curii Europene a Drepturilor Omului
na l ta Curte a rei nut fa ptul c n jurisprudena Curii Constuionale i a Curii Europene a
Drepturilor Omului nu a u fost i dencate deci zi i rel eva nte n probl ema de drept
a na l i zat .
Punctul de vedere al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Jusie
na l ta Curte a l uat n cons i dera re i punctul de vedere al Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Jusie. Pri n urma re, Mi ni sterul Publ i c Pa rchetul de pe l ng na l ta Curte
de Ca s ai e i Jusi e a propus urmtoa rea s ol ui e cu pri vi re l a chesuni l e de drept ce
fa c obi ectul s es i z ri i :
Di s pozi i i l e a rt. 308 di n Codul pena l reprezi nt o va ri a nt atenuat a i nfra ci uni i de
del a pi da re prev zute de a rt. 295 di n Codul pena l .

Termenul de pres cri pi e a r s punderi i pena l e pentru i nfra ci unea prev zut de a rt. 295
di n Codul pena l coroborat cu a rt. 308 di n a cel a i cod va de 5 a ni , conform
di s pozi i i l or a rt. 154 a l i n. (1) l i t. d) di n Codul pena l , cores punztor l i mi tel or de
pedea ps redus e cupri ns e ntre 1 a n i 4 l uni i 4 a ni i 8 l uni nchi s oa re.
Raportul asupra chesunii de drept supuse dezlegrii
De a s emenea , na l ta Curte a avut n vedere i opinia judectorului-raportor. Asel ,
referi tor l a chesuni l e de drept a c ror dezl ega re s e s ol i ci t , opi ni a judectorul ui ra portor a fost n s ens ul c di s pozi i i l e a rt. 308 a l i n. (1) di n Codul pena l reprezi nt o
va ri a nt atenuat a i nfra ci uni i de del a pi da re prev zute de a rt. 295 di n Codul pena l i
c termenul de pres cri pi e a r s punderi i pena l e pentru i nfra ci unea prev zut de a rt.
295 a l i n. (1) ra portat l a a rt. 308 di n Codul pena l este de 5 a ni , potri vi t a rt. 154 a l i n. (1)
l i t. d) di n Codul pena l , cores punztor l i mi tel or de pedea ps , a sel cum a u fost redus e
cu o trei me, cupri ns e ntre 1 a n i 4 l uni i 4 a ni i 8 l uni nchi s oa re.

Decizia CCJ nr. 1/2015


Pri n Decizia nr. 1/2015, CCJ admite sesizarea formulat de ctre Curtea de Apel Oradea
Secia penal i pentru cauze cu minori, prin care se solicit pronunarea unei hotrri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemelor de drept, res pecv: da c
i nfra ci unea prev zut de a rt. 308 di n Codul pena l este o i nfra ci une a utonom , o
ca uz de reducere a l i mi tel or de pedea ps s a u o form atenuat a i nfra ci uni i
prev zute de a rt. 295 di n Codul pena l i da c pentru i nfra ci unea prev zut de a rt.
308 di n Codul pena l termenul de pres cri pi e a r s punderi i pena l e este de 5 a ni ,
potri vi t a rt. 154 a l i n. (1) l i t. d) di n Codul pena l , cores punztor l i mi tel or de pedea ps
redus e i cupri ns e ntre 1 a n 4 l uni nchi s oa re i 4 a ni 8 l uni nchi s oa re, s a u este de 8
a ni , potri vi t a rt. 154 a l i n. (1) l i t. c) di n a cel a i cod, cores punztor l i mi tel or de
pedea ps spul ate de l ege pentru forma de ba z , res pecv ntre 2 a ni i 7 a ni
nchi s oa re.
na l ta Curte de Ca s ai e i Jusi e, sta bi l ete c dispoziiile art. 308 din Codul penal
reprezint o variant atenuat a infraciunii de delapidare prevzute de art. 295 din Codul
penal.
La ca l cul a rea termenul ui de pres cri pi e a r s punderi i pena l e s e i ne s ea ma de
pedea ps a prev zut de a rt. 295 di n Codul pena l ra portat l a a rt. 308 a l i n. (2) di n Codul
pena l .

RECOMANDRI
Neconstuionalitate: art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014
11 Feb 2015

I.N.P.P.A. Prolul formatorului


22 Dec 2014

Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere (Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare i
funcionare a Consiliului de mediere)
20 Ian 2015

S-ar putea să vă placă și