Sunteți pe pagina 1din 5

FIA

DISCIPLINEI


1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Informatic
Departamentul de Informatic
Informatic
Licen
Informatic/Liceniat n Informatic


2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de laborator
2.4 An de studiu

II

2.5 Semestru


PROF. DR. DOREL LUCANU

PROF. DR. DOREL LUCANU

2.6 Tip de evaluare

2.7 Regimul discipinei

OP

* OB Obligatoriu / OP Opional


3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 laborator
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ...................................

2
28
ore
28
14
28
-
4
-

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

56
116
5


4. Precondiii (dac este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competene


5. Condiii (dac este cazul)
5.1 De desfurare a cursului

--


5.2 De desfurare a seminarului/
laboratorului

Prezena obligatorie la laborator

Competene
profesionale

C1. Abilitatea de a utiliza mecanismele de difinire a sintaxei i a semanticii limbajelor de programare.


C1. Abilitatea de a defini principalele trsturi ale unui limbaj imperativ.
C3. Abilitatea de a defini principalele trsturi ale unui limbaj orientat-obiect.
C4. Abilitatea de a defini principalele trsturi ale unui limbaj funcional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Capabilitatea de a nva uor un nou limbaj de programe.


CT2. Capabilitatea de a utiliza instrumente pentru analiza de programe..


7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenelor specifice acumulate)

7.2 Obiectivele specifice

O introducerere a acaracteristicilor principale ale limbajelor de programare i a mecanismelor prin care


acestea pot fi definite formal, testate i experimentate.

O1. Cunoaterea de mecanisme formale de definire a sintaxei i semanticii limbajelor de programare.


O2. Cunoaterea principalelor paradigme de limbaje de programare.
O3. O introducere n analiza de programe.


8. Coninut
Observaii

Metode de
predare

1.

Despre limbajele de programare

Expunere

2.

Sintaxa limbajelor de programare

Expunere

3.

Semantica unui limbaj imperativ simplu: IMP

Expunere

8.1

(ore i
referine
bibliografice)

4.

Expresii cu side-effect, funcii

Expunere

5.


Referine, pointeri, tablouri unidimensionale

Expunere

6.

Tablouri multi-dimensionale

Expunere

7.

Clase simple

Expunere

8.

Evaluare parial

Evaluarea i
discutarea
temelor

9.

Ierarhii de clase. Legarea dinamic a metodelor

Expunere

10.

Semantica unui limbaj funcional simplu I

Expunere

11.

Semantica unui limbaj funcional simplu II

Expunere

12.

Semantica static a unui limbaj de programare

Expunere

13.

Analiz de programe

Expunere

14.

Alte variante de a defini semantica unui limbaj

Expunere

Bibliografie

Referine principale:
Referine suplimentare:
Pagina cursului: http://fmse.info.uaic.ro/pages/edit/16/

Observaii

Seminar / Laborator

Metode de
predare

1.

Familiarizarea cu situl K Framework i cu utilitarele K

Experiment, Lucru
individual, Metode
interactive

2.

Exreciii privind definirea sintaxei unui limbaj de programare.

Idem

3.

Exerciii care extind semantica IMPului (noi operatori, noi instruciuni


for, do-while, switch, break, continue, goto)

Idem

4.

Exerciii care extind semantica IMPului (noi operatori, noi instruciuni


for, do-while, switch, break, continue, goto)

Idem

8.2

(ore i
referine
bibliografice)


5.

Exerciii cu diferite mecanisme de legare a parametrilor

Idem

6.

Exerciii cu pointeri, referine i tablouri

Idem

7.

Exerciii cu pointeri, referine i tablouri

Idem

8.

Evaluare parial

Idem

9.

Exerciii cu definirea claselor

Idem

10.

Exerciii cu definirea claselor

Idem

11.

Exerciii care extind limbajul funcional

Idem

12.

Exerciii care extind limbajul funcional

Idem

13.

Exerciii care presupun analiza de programe imperative

Interviu

14.

Exerciii care presupun analiza de programe funcionale

Interviu

Bibliografie
K Tutorial. http://www.kframework.org/index.php/K_Tutorial
The K Primer (version 3.3). Traian Florin Serbanuta and Andrei Arusoaie and David Lazar and Chucky Ellison and Dorel
Lucanu and Grigore Rosu
CinK - an exercise on how to think in K. Dorel Lucanu Traian Serbanuta


9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor profesionale i
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este coroborat cu tematica concursurilor pentru ocuparea posturilor n companiile IT.


10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

1 test scris (spt. 15-16)

Prezen
2 teste de lucru cu K
Framework (sapt. 7, resp.
14)

10.5 Seminar/ Laborator

10.3 Pondere n
nota final (%)
40%

60%


Aprecierea activitii din
laborator
Bonusuri
10.6 Standard minim de performan
Pentru promovare trebuie ndeplinite simultan urmtoarele criterii:
Mimim 12 (din 40) la testul scris (o nelegerea aproape satisfctoare a conceptelor de baz predate)
Minim 20 (din 60) la temele de la laborator (a abilitate aproape satisfctoare de definire a trsturilor
principale ale unui limbaj de programare)
Minim 45 (din 100) per total (atingerea unui calificativ satisfctor per total)
Notele finale se stabilesc conform cu criteriile ECTS.

Data completrii
Titular de curs
Titular de seminar
1 octombrie 2014
Prof.univ.dr. Dorel Lucanu
Prof.univ.dr. Dorel Lucanu
Data avizrii n departament
Director de departament