Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE A CONDUCTELOR DE

ALIMENTARI CU APA POTABILA DIN PAFSIN FP - FLOWTITE


ANTREPRENOR
Departamentul
Instalatii

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE A CONDUCTELOR


DE ALIMENTARI CU APA POTABILA DIN PAFSIN FP FLOWTITE
INSTALATII IN INCINTA : RETELE DE ALIMENTARI CU
APA POTABILA : EXECUTIE ,PROBE ,RECEPTIE

Cod PTE -Inst-02

CAPITOL I
1.SCOP
Prezenta procedura cuprinde conditiile tehnice de executie ale conductele de apa potabila sub presiune si
descrie procedeele de imbinare si montare a conductelor Flowtite din PAFSIN si are ca scop asigurarea si garantarea
lucrarilor executate in conformitate cu nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementarilor tehnice in vigoare si ale
clauzelor contractelor incheiate cu beneficiarii.In acest sens executarea retelelor de alimentari cu apa din incinta se va face
astfel incat acestea sa satisfaca cel putin nivelurile minime de performanta precizate in urmatoarele exigente de calitate :
-rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice
-siguranta in exploatare
-igiena,,sanatatea oamenilor ,refacerea si protectia mediului
-izolatie termica,hidrofuga si economia de energie
-siguranta la foc
2.DOMENIU
2.1.Procedura se aplica in cazul executarii retelelor de alimentari cu apa din incinta la obiective realizate de antreprenori sau
prin subantreprenori de specialitate,caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract.
2.2.Domeniul de aplicare al prezentei proceduri de executie se refera la retelele de alimentari cu apa din incinta aferente
urmatoarelor tipuri de obiective :
-cladiri noi sau ansambluri de cladiri noi din domeniul constructiilor civile ,industriale,agroindustriale,locuite administrative sau
commercial-administrative .
-cladiri existente sau ansambluri de cladiri existente din domeniul constructiilor civile ,industriale,agroindustriale,locuite
administrative sau commercial-administrative la care se introduc,se modernizeaza sau se transforma retelele de alimentari cu
apa dupa criterii functionale,de siguranta,ecologice si economie de energie.
2.3.Procedura se refera la executia urmatoarelor tipuri de retele de alimentari cu apa din incinta :

Retele exterioare de apa potabila

Retele exterioare de apa pentru consum menajer

gospodarie de apa proprie,echipata cu rezervor de apa si statie de pompare supraterana sau subterana.

2.4.Conditii de utilizare a procedurii


Procedura se utilizeaza la executarea unor bransari pe conductele de apa potabila sub presiune din incinta care au la baza
documentatii tehnice prin care se asigura :
-dimensionarea corecta - corespunzatoare cerintelor consumatorilor privind debitele si presiunea apei.
-date suficiente pentru materializarea traseelor retelelor si cote de nivelment pentru montarea conductelor .
-coordonarea retelelor de alimentare cu apa cu celelalte retele din incinta-termice,electrice,canalizare,apa rece in vederea
folosirii cat mai rationale a spatiilor aferente traseelor retelelor si a folosirii in comun a elementelor de constructii necesare
pentru sustinerea conductelor .
3.DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1.Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manualul de Asigurare a Calitatii )al antreprenorului ,cod .- MAQ
si anume :

MAQ
AQ
CQ
PFS
PTE
PCC
PVRC
PVLA
RNC

Manualul de Asigurarea a Calitatii


Asigurarea calitatii
Controlul calitatii
Procedura functie de sitem
Procedura tehnica de executie
Procedura de control a calitatii
Proces verbal de receptie de receptie
calitativa
Proces verbal de lucrari ascunse
Raport de neconformitate

RAC

Raport de actiuni corective

3.2.Se au in vedere si prescurtarile introduse de prezenta procedura :

PVFL

Proces verbal de predare-primire front de


lucru

3.3.Mentionarea documentelor de referinta in text se face prin indicarea numai a codului sau a simbolului respectiv.
3.4.Documentatia tehnica de executie,specificatiile tehnice si dispozitile ulterioare date de proiectant sunt denumite in text proiect.
4.DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1.Documentele de rang superior prezentei proceduri :
-Legea Nr.10/1995 -Legea privind calitatea in constructii
-HGR Nr766/1997 -Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse ,procedee si echipamente noi in constructii.
-OG Nr.60/1997 -Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor
-NGPM-1996-Normele generale de protectia muncii
-HGR Nr273/1994-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
-Manualul de Asigurare a Calitatii al antreprenorului cod-MAQ-03.00
4.2.Normative si instructiuni

I1-78
I6-98
I7-98
I9-94
I9-96
NP003-96

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si


tehnologice cu tevi din PVC neplastifiate
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consummator cu tensiuni pana la 1000Vc.a si 1500Vcc
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare
Normativ pentru proiectarea ,executarea si exploatarea instalatiilor
tehnico-sanitare cu tevi din propilena PP

5.RESPONSABILITATI
5.1.Sef santier

Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei ( incusiv PTE si PCC probate
pe lucrare )

Verifica daca in proiect sunt incluse date privind exigentele de calitate minime obligatorii stipulate la capitolul 1 din
prezenta PTE.

Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru

Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract.

Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului referitor la
aceste lucrari.

Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea calitatii,dimensiunilor


si caracteristicilor tehnice ale acestora.

Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si respectarea
normelor PSI
5.2Sef punct de lucru

Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit

Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe lucrare,de catre
personalul de executie.

Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena muncii. Si PSI

Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare bunei


desfasurari a lucrarilor.

Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru,indentificabile si cu
documente de calitate insotitoare.

Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier

Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire.

Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate.

Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atesta si rezolva observatiile
communicate de acesta.

Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate.

Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu specificatiile
tehnice din proiecte.
5.3.Compartimentul Controlul calitatii - CQ

Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru

Efectueaza controale planificate pe lucrare si participa la punctele de control conform PCC aprobata.

Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise- PVRC,PV de probe,FCC.

Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC.

Verifica la terminarea lucrarilor ,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie finala.

6.PROCEDURA
6.1.Conditii prealabile generale

Asigurarea punctului de lucru cu documentatie tehnica de executie completa,la ultima revizie in vigoare,a PTE si PCC
probate pe lucrare.

Asigurarea cu personal calificat si instruit in ceea ce priveste cerintele proiectului,ale PTE si PCC aferente lucrarii.

Existenta materialelor necesare,avand calitatea ceruta,precum si a datelor de identificare si a certificatelor de calitate


ale materialelor conform PFS I dentificare si regasire produse si lucrari

Verificarea existentei agrementelor tehnice necesare pentru materialele a caror utilizare nu este prevazuta in
reglementarile tehnice.

Receptia pe santier si depozitarea materialelor in depozite satelit si la punctele de lucru conform PFS
Primire,manipulare,si depozitare produse

Asigurarea punctului de lucru cu utilaje,unelte si scule adecvate precum si cu utilitatile necesare( energie
electrica,termica,apa)

Dotarea cu mijloace de masurare si verificare calibrare.

Organizarea punctului de lucru pentru desfasurarea eficienta a executiei lucrarilor conform proiectului,fiselor
tehnologice,PTE si PCC aprobate.

Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru protectia muncii si PSI.

Verificarea frontului de lucru

Realizarea conditiilor prealabile revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri.

6.2.Masuri preventive
Pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate se impune :
-Respectarea cu strictete a prevederilor urmatoarelor documente :
a) Norme generale de protectia muncii -NGPM-1996
b)Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor OG Nr.60-1997

Instruirea personalului executant inainte sip e parcursul executiei lucrarilor,cu privire la continutul prevederilor de
protectia si igiena muncii si PSI aferente acestor lucrari,cu intocmirea proceselor verbale de instruire pe echipe si a fiselor
individuale.

Existenta personalului auxiliar de interventie calificat,care sa asigure buna functionare a utilajelor si instalatiilor

utilizate.

a)

Realizarea conditiilor preventive revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri

6.3.Receptia materialelor
Nu se pun in opera materiale ( tevi FLOWTITE ) care nu satisfac conditiile tehnice cerute in proiect sau care nu corespund
caracteristicilor si tolerantelor prevazute in standarde de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor internisi
externi.Controalele de calitate se indeplinesc pe baza documentelor si cpnstatarii realitatilor fizice.Se va verifica existenta
urmatoarelor documente :
certificate obligatorii

certificatul de calitate a produsului prin care furnizorul confirma realizarea de catre produsul respective a
caracteristicilor tehnice prevazute.

certificatul de garantie a produsului prin care furnizorul specifica perioada de timp in care se asigura realizarea
caracteristicilor

certificatul de conformitate.

certificari complementare dupa caz

fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin aceste
caracteristici.

instructiuni de montare,probe,intretinere,si exploatare a produsului.

certificat de atestare a performantelor produselor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop.

Produsele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR,vor trebui sa corespunda si prevederilor
acestora.Produsele indigene pentru care nu exista reglementari tehnice nationale si produsele din import pot fi introduce in
opera numai pe baza urmatoarelor documente :

agrement tehnic

certificat de atestare BRML,pentru produsele care necesita atestarea conditiilor de lucru de catre Biroul Roman de
Metrologie Legala.
Inaintea punerii in opera toate materialele si aparatele se supun unui control cu ochiul liber pentru a se constata daca au suferit
degradari de natura sa le compromita tehnic.
6.4.Transportul,manipularea si depozitarea materialelor
Transportul materialelor ,echipamentelor,si componentelor retelelor de alimentare cu apa se va efectua cu mijloace adecvate
mecanizate ( trenuri,camioane) acoperite sau pe Dunare asigurate contra deteriorarilor in concordanta cu indicatiile
producatorilor.Materialele receptionate se vor pastra in depozitele santierului conform prevederilor PFS Primire,manipulare si
depozitare produse si cu respectarea reglementarilor in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.Conductele vor
sprijinite pe suporti din lemn,amplasati la maximum 3 m, cu o rezemare maxima in consola a conductei de 2m.Se fixeaza
conductele cu pene din lemn pentru a mentine stabilitatea si separarea acestora.Se evita frecarea conductelor.Inaltimea
maxima de transport este de aproximativ 2,5m .Se ancoreaza conductele de vehicul in dreptul punctelor de sprijinfolosindu-se
chingi textile.Nu se folosesc cabluri sau lanturi metalice fara o mansonare prealabila a acestora care sa
protejeze conductelede abraziune.
Depozitarea conductelor pe teren
Se depoziteaza conductele pe suporti din lemn pentru introducerea si extragerea usoara a chingilor de ridicare in jurul
conductelor.Zona de depozitare trebuie sa fie perfect plana si nu contine bolovani ce pot deteriora conducta.Depozitarea
conductelor pep erne din material de umplutura poate fi un mijloc efcient de depozitare pe teren.Conductele trebuie sa fie fixate
cu pene pentru a preveni deplasarea acestora in cazul unor vanturi puternice.Se stivuiesc conductele pe suporti de lemn cu
latimea minima de 75mm.,la un sfert din deschiderea acestora,folosind pene pentru fixare.Se folosesc ambalajele originale
daca este posibil.
Depozitarea garniturilor si a pastei lubrifiante
Garniturile de cauciuc se depoziteaza ferite de razele soarelui in ambalajul lor original si nu vor fi expuse la soare decat atunci
cand se mufeaza conductele.De asemenea garniturile sunt ferrite de expunerea la grasimi si uleiuri derivate din petrol sau
solventi care le pot ataca.Pasta lubrifianta va fi depozitata corect pentru a nu fi deteriorate.Recipientii care nu pot fi folositi
complet vor fi atansati corect pentru a putea preveni contaminarea lubrifiantului.Daca temperatura in timpul instalarii este sub
5C,garnitura si lubrifiantul sunt ferite de frig pana in momentul utilizarii.
Manipularea unei singure conducte
Se folosesc chingi textile atunci cand se manipuleaza o singura conducta.Este interzisa folosirea cablurilor metalice sau a
lanturilor pentru ridicarea sau transportul conductelor.Tronsoanele se ridica din doua puncte pentru siguranta deoarece este un
mai bun control asupra tevii.Nu se ridica conducta cu carlige agatate de capetele acesteia sau prin introducerea unei chingi ,lant
sau cablu prin aceasta.Daca in timpul manipularii sau instalarii conductelor apar avarii precum crapaturi sau scobituri ,acestea
sunt reparate inainte de a fi instalate.
Manipularea conductelor transportate una in alta
Conductele pot fi transportate una in alta ( conducte de diametru mai mic in interiorul conductelor de diametru mai mare )
aplicand urmatoarele masuri generale :
1.se ridica totdeauna conductele transportate una in alta folosindu-se cel putin doua chingi textile.Asigurati-va ca aceste
chingi de ridicare sunt suficiente pentru greutatea pachetului.
2.Conductele transportate una in alta se depoziteaza cel mai bine in ambalajul original in care au fost transportate.Nu se
recomanda stivuirea acestor pachete.
3.Extragerea conductelor din interior se executa cel mai bine prin ridicarea usoara cu o grinda mansonata montata pe
motostivuitor urmata de extragerea propriu-zisa fara a deteriora celelalte conducte .In situatia in care exista limitari de date de
greutatea si lungimea conductelor sau de echipamentul folosit la extragerea acestora ,se furnizeaza procedee de extragere
specifice.
6.5.Conditii de incepere a executiei bransarilor pe conductele de alimentari cu apa sub presiune din incinta
Dupa stabilirea obiectivului pentru care urmeaza sa se realizeze bransari pe conductele de alimentare cu apa potabila din
incinta,se procedeaza la insusirea perfecta a solutiei tehnice prevazuta in proiect si problemele concrete ce rezulta din
corelarea cu celelalte retele exterioare intersectii,trasee paralele ).Cu aceasta ocazie se va stabili si prioritatea in care se vor
executa retelele exterioare,devieri necesare,elemente de constructii commune.
Preluarea frontului de lucru se va face pe baza de PVFL in care se vor specifica urmatoarele :

intinderea frontului de lucru

realizarea corecta a elementelor de constructii aferente bransarilor pe conductele de alimentari cu apa potabila sub
presiune care au fost prevazute in proiect.( canale de protectie,camine ,etc, )

existenta unor conditii de asigurare a materialelor,echipamentelor,sculelor si instalatiilor realizate ,contra instrainarii,a


deteriorarilor, intemperiilor.

In cazul executarii in paralel si a altor lucrari de instalatii sau constructii,se va intocmi un program de lucru concret,coordonat pe
categorii de lucrari,termene,loc de executie,astfel incat sa se evite deranjamente reciproce in procesul de executie.
6.6.Metode de instalare a conductelor
Metodele de instalare a conductelor Flowtite variaza in functie de rigiditatea conductelor,adancimea de ingropare,latimea
transeei,caracteristicile terenului natural,sarcinile utile si materialul de umplutura.
Terenul natural trebuie sa fixeze materialul de umplutura astfel incat acesta sa asigure un sprijin corespunzator
conductelor.Urmatoarele reguli ajuta instalatorul la montarea corespunzatoare a conductelor.
Transee deschisa
Distantele dintre peretii verticali si peretii conductelor trebuie sa fie suficient de mare ca sa permita o amplasare usoara a
conductelor.,compactarea sub vutele acestora si de asemenea sa permita folosirea utilajului de compactare fara sa deterioreze
conducta.De obicei aceasta distanta A = 0.4 DN cu exceptia conductelor cu diametre foarte mici.In cazul in care pe fundul
transeei exista roci,pamanturi afanate,moi,instabile,contractile,sau expansive ,poate fi necesar sa se creasca grosimea stratului
de pozare pentru a se obtine un support longitudinal uniform.
De sus in jos ,pe verticala :
1.DN/2 max 300mm de la suprafata pamantului pana la suprafata superioara a conductei.
2.Umplutura care inseamna volumul care inconjoara intreaga conducta ,de la partea inferioara pana la partea superioara a
conductei.
3.Pat de pozare de 100150mm grosime ,de la partea inferioara a conductei ( a suportului ) in adancime .
4.Strat de fundare daca este necesar.
Patul de pozare
Pentru asigurarea unui suport corespunzator,patul de pozare trebuie construit pe un teren ferm si stabil. Chiar si patul de pozare
trebuie sa constituie un suport ferm,stabil si uniform pentru conducta si mufa acesteia.Se va lua in calcul o grosime de
100150mm a patului de pozare sub conducta si 75mm sub mufa.In cazul unor pamanturi naturale instabile sau moi
este necesar un strat suplimentar de fundatie pentru a se asigura un suport ferm al stratului de pozare.Stratul de pozare poate
fi executat din material importat pentru a se asigura o distributie granulometrica si un suport pentru conducta.Materialul
recomandat pentru fundatie este de tipul SC1 sau SC2.Se prefera folosirea aceluiasi tip de material pentru patul de pozare cat
si pentru umplutura.Terenul excavat se poate folosi ca material de pozare daca indeplineste toate cerintele materialului de
umplutura ;aceasta verificare trebuie facuta constant in timpul instalarii conductelor deoarece caracteristicile terenului natural
pot varia si chiar schimba brusc.Patul de pozare va fi excavat in dreptul fiecarei imbinari pentru a se asigura ca conducta
reazema continuu pe generatoarea inferioara si nu pe mufe.Zona in jurul mufei va fi refacuta si compactata corespunzator dupa
ce s-a realizat mutarea .
Materiale de umplutura
Nu se admit bulgari de pamant mai mari decat dublul dimensiunii maxime a particulei.
Nu se admit pamanturi inghetate.
Nu se admit materiale organice.
Nu se admit deseuri( sticle,cauciucuri,deseuri de plastic sau fier )
Dimensiunea maxima a particulei in zona conductei ( pana la 300 mm peste generatoarea superioara )

DN
450
500600
700900
10001200
1300

Dimensiunea maxima a particulei ( mm)


13
19
25
32
40

Pietrisul cu dimensiunea maxima a particulei mai mare de 200 mm nu va fi aruncat de la o inaltime mai mare de 2m peste
stratul de 300mm pe deasupra generatoarei superioare a conductei
Tipuri de instalare
Tipul1.
Se realizeaza patul de pozare ca in capitolul de mai sus-Patul de pozare
Se realizeaza umplutura in zona conductei pana la 300mm peste generatoarea superioara a conductei,folosind materialul
selectat si compactat la gradul de compactare prevazut in proiect.
Tipul.2.
2.1,
Se realizeaza patul de pozare ca in capitolul de mai sus-Patul de pozare.
Se realizeaza umplutura pana la inaltimea de 60% din diametrul conductei folosind material selectat si compactat la gradul de
compactare prevazut in proiect.
2.2.
Se realizeaza umplutura pana la inaltimea de 60% din diametrul conductei pana la 300mm peste generatoarea superioara a
conductei cu material compact pentru a obtine un modul de deformatie de min.1.4MPa.
Nota : tipul 2 de instalare nu este suficient pentru conducte de diametru mic si nu se va folosi pentru conductele ingropate sub
drumuri cu trafic greu.