Sunteți pe pagina 1din 1

c

actualitatea
! ex libris

de

mircea anghelescu

Globalizarea
criticii literare
u" un titlu care s-a dorit
e01licit2 dar care cred
c\-i um"re5te anver7ura
real\2 8ndrei 9erian a
1u"licat unul dintre cele
mai interesante volume
de critic\ a1\rute in ultimul
tim1: o cule7ere de studii care 1un
su" o 1rivire t\ioas\2 dintr-o
1ers1ectiv\ teoretic\2 ;critica<
romneasc\ din ultima >um\tate
a secolului trecut?

!"n$lu'i) $el"r $in$ispre'e$e stu0ii1


$"n$entr)te )supr) $2t"r3) 0ire$4ii
imp"rt)nte 6ist"ri) liter)r\ $) )ns)mblu
0e )mbi4ii 9i :"rmule eter";ene1 liter)tur)
$"mp)r)t\ 9i spe$i:i$ul n)4i"n)l1 $)n"nul
$) le;itim)re ) un"r pr)$ti$i 0e le$tur\
9<)<m<0<= su;ere)'\ $\ $er$et)re)
liter)turii r"m2ne se :)$e l) n"i $u
mi>l")$e m"0este ?n$\1 )r@)i$e s)u
me9te9u;\re9ti< Anstrument)rul pre$)r
)r tr\0) lips) 0e interes pentru p)rti$ip)re)
l) " ;2n0ire 0e3enit\ ;l"b)l\ ?n )$ee)9i
m\sur\ ?n $)re 9i sp)4iul liter)turii
n")stre $"ntemp"r)ne p)rti$ip\ l)
;l"b)li')reB )9) $um "bser3\ C pe bun\
0rept)te C )ut"rul1 interesul pentru
)b"r0\rile $"n$eptu)le s)u i0e"l";i$e
)le pr"blemel"r lumii 0e )st\'i1 $@i)r
$ele re:le$t)te ?n liter)tur\1 p)re s\ :ie
m)i m)re 0e$2t $el pentru repre'ent)re)
l"r liter)r\ ?n sine< Dn :un$4ie 0e
)$est interes1 $riti$) rei) 9i ree3)lue)'\
ep"$i 9i $\r4i 0in tre$ut1 $l)s)te 0e mult
timp1 9i se res$riu ist"rii )le liter)turil"r
lumii1 )0ese) ?ntrE" perspe$ti3\ inte;r)t")re
0e neim);in)t $u $in$i 0e$enii ?n urm\<
Dns\9i "per)4i) 0e )0un)re 9i 0e
stru$tur)re ) tr\s\turil"r $riti$ii n")stre
0in )$e9ti $in$i'e$i 0e )ni este "
?ntreprin0ere 0i:i$il\1 "b"sit")re 9i
pu4in s)tis:\$\t")re1 9i e) se termin\
$u " $"n$lu'ie 0estul 0e se3er\1 0)r
pr"b)bil >usti:i$)t\F )$e)st) 3"rbe9te
0espre Gret)r0ul met"0"l";i$ )l $riti$ii
n")streH1 0e :"rm) Gpre0"min)nt
$r"ni$\re)s$\H1 eIp"'iti3\1 ) 0is$ursului
$riti$1 0e stru$tur) prep"n0erent
m"n";r):i$\ ) $er$et\rii $)re 0e$ur;e
t"$m)i 0in )s$en0en4) ei ?n $r"ni$)
liter)r\ 9i m)i )les ?n G0";m) )ut"n"miei
esteti$uluiH1 $)re )nule)'\ "ri$e inten4ie
0e $"mp)r)tism s)u 3i'iune stru$tur)nt\
6p<1K=1 0e G$riteriileH impuse printrE"
3i'iune )ut)r@i$\1 )liment2n0 pre)
)0ese) i0ee) 0e uni$it)te ) unei
per:"rm)n4e ;ener)te 0e tr)0i4ie 9i
spe$i:i$it)te1 imp"sibil 0e $"mp)r)t
s)u $u)nti:i$)t< !riti$) )st:el eI)min)t\1
ple$2n0 in$i0ent)l 9i 0e l) $)rier) 0e
$r"ni$)r ) un"r m)ri )ut"ri ?n 0"meniu
60e l) pre$e0entul L"3ines$u l)
M<N)n"les$u 9i O<Pimi"n=1 este $er$et)re)
liter)r\ ?n t")te :"rmele ei1 m)teri)li')te
?n ultim\ inst)n4\ ?n stu0ii 0e ist"rie
liter)r\ s)u $@i)r ?n ist"rii liter)re1
i)r eI)min)re) ?n sine p"rne9te sub
semnul ?ntreb\rii1 m"0est 9i Qn9el\t"r1

pentru $\ p)re s\ pun\ mi') pe " simpl\


"per)4ie 0e m)rRetin;F 0e $e nu este
e)1 $um )r :i :"st n)tur)l1 " l"$"m"ti3\
) liter)turii n")stre $"ntemp"r)ne ?n
:)4) str\in\t\4ii1 9i 0e $e p)rti$ip\ )t2t
0e pu4in l) m)re) mi9$)re 0e i0ei 0in
lume) literel"r 0e pretutin0eni1 m)i
e:er3es$ent\ $) ni$i"0)t\S
Dntre $ele p)tru 0imensiuni )le
0is$ursului $riti$ r"m2nes$ m)r$)te
0e un ret)r0 $)re st\ l) "ri;ine)
0e'interesului $"nsum)t"rului str\in
6simplu termen 0e r)p"rt)re1 $u r"l
euristi$ ?n $"nstru$4i) )r;ument)ti3\=1
)0i$\ met"0)1 :"rm)1 "bie$tul 9i $riteriile1
$)u') prin$ip)l\ p)re s\ :ie G0";m)
)ut"n"miei esteti$uluiH1 $)re Ql :)$e pe
$riti$ul r"m2n s\ 0ispre4ui)s$\ met"0ele
m"0erne 0e in3esti;)4ie 9i $@i)r 0e
le$tur\1 pre$um 9i temele $)re 0es$@i0
:ires$ un $2mp $"mp)r)tistF nu :)ptul
$\ Tebre)nu ) :"st un s$riit"r Gm)reH
Ql interese)'\ pe $itit"rul str\in1 0e
pil0\1 $i Gm)i 0e;r)b\ m"0ul spe$i:i$
mitteleur"pe)n ?n $)re pr"blem)ti$)
s"$i)l\ 9i etni$\ se ?ntrep\trun0 ?n
stru$tur) r"m)nului A"nH 6p<1KE20= et$<
We )semene)1 "bser3\ )ut"rul1 $riteriile
n)4i"n)le sunt r)re"ri )$$ept)bile ?ntrE
" $er$et)re $"mp)r)tist\1 $ee) $e >i;ne9te
sensibilit\4ile "ri$\rui $riti$ re:u;i)t
0")r ?n sp)4iul tr)0i4iei1 9i nu 0")r
)le $riti$ului r"m2n<
Omblem)ti$ prin $)r)$terul s\u
0em"nstr)ti3 este stu0iul An$"mp)r)bilul
$) neinterpret)bilF liter)tur) $"mp)r)t\
9i pr"blem) 6re=$"nteItu)li'\rii rele3)nte1
$)re sun\ $) " eni;m\ 0e X"e< Ol pri3e9te
un) 0intre numer")sele $"ntr)0i$4ii ?n
$)re re)lit)te) ?mpin;e ?n$er$)re)
0e ) pune ?n 0is$u4ie 0i)le$ti$)
Gpr";resuluiHF ?n $)'ul 0e :)4\ este
3"rb) 0e :elul ?n $)re ?n$er$)re) 0e )
)tr);e ?n sp)4iul $er$et\rii liter)turi
$2t m)i 0i:erite1 ?n limbi pu4in $un"s$ute
9i 0in '"ne $ultur)le eI"ti$e1 este
$"ntr)b)l)ns)t\ 0e 0ubl)re) )$estei
eItin0eri $u " ine3it)bil\ 0epl)s)re )
0is$u4iei spre '"ne $ultur)le1 $@i)r
p"liti$e1 $)re pl)se)'\ )$este ?n$er$\ri
m)i 0e;r)b\ ?n s:er) stu0iil"r $ultur)le1
i<e< 6p"st=$"l"ni)le< An$"mp)r)bilul 0in
)$est 0"meniu se re:er\ l) ire0u$tibilit)te)
0ist)n4ei $)re1 ?n l"$ s\ se re0u$\1 se
instituieF ?ntre )ltele e $)'ul unei m)ri
liter)turi $)re se re;\se9te t"t pe sine
?n $"mp)r)4i) $u un teren 0e in:luen4e<
An$"mp)r)bilul 0in 0"meniul lin;3isti$
)re ?n $entru $"n4inuturile un"r termeni
)n)l";i p2n\ l) un pun$t1 0)r ?n$\r$)te
0e spe$i:i$ intr)0u$tibil 69i ?n )$est $)'
$u32ntul nu se p")te tr)0u$e1 trebuie
$it)t $) )t)re=1 i)r ire0u$tibilit)te)
ist"ri$\ se re:er\ m)i 0e;r)b\ l)
)$e) in$"mpre@ensiune ) n"il"r 3eni4i
pentru "pere 0in 3e$@ime m)i mult
0e$2t pentru teIte 0in )lte sp)4ii< !re0
$\ )i$i se pute) 0) un bun eIemplu
?n r\sturn)re) ?n4elesuril"r le;)te 0e
pr)$ti$i uit)te1 0e pil0\ interpret)re)

ercul analitic al cercet\rii este @ncAis de ultimul


studiu din volum2 conclusiv 5i 1ros1ectiv
totodat\: Bstoria literaturii romne @n e1oca
7lo"aliC\rii?

m"0ern\ ) un"r mituri $) )l Ynti;"nei


6l) !"$te)u s)u Yn"uil@=1 $2n0
$"ntemp"r)nii lui P":"$le 3e0e)u ?n
tr);e0ie t"$m)i trium:ul "be0ien4ei
:)4\ 0e tr)0i4ie1 nu re3"lt) ?mp"tri3)
ei1 9i ?n er"in\ un )lterEe;" )l lui !re"n1
nu " ne;)4ie ) lui< Anteres)nt este $\
Zeri)n ;\se9te l) L"3ines$u un rel)ti3ism
)pr"pi)t 0e )l lui !r"$e1 $)re :)$e
imp"sibil $"mp)r)tismul 6G"perele nu
sunt $"mp)r)bile 0e$2t ?n interi"rul
)$elui)9i $"n4inutH ?l $ite)'\ pe L"3ines$u=1
i)r 3)l"rile esteti$e 0e3in $u timpul
3)l"ri $ultur)le< !u ?n0rept\4ire1 $re01
)ut"rul 3e0e ?n )$este $"ntr)0i$4ii
un )r;ument pentru " )lt\ )b"r0)re
) ist"riei liter)re 9i $er$et\rii liter)re
?n ;ener)l1 pentru $\ ?nse9i repre'ent\rile
9i n"4iunile n")stre 0espre institu4ii 9i
teIte nu sunt 6nE)r trebui s\ :ie= imu)bile1
$i G" re4e) $"mpleI\1 $u m)r;ini 3)ri)bile
9i ):l)t\ ?ntrEun $"ntinuu pr"$es 0e
)ut"$re)4ieH 6p<[0=< O3i0ent1 pentru
spiritele $"m"0e1 imp"sibilit)te) 0e )
te re:eri l) un m"0el 0e:init "0)t\ pentru
t"t0e)un) este in)$$ept)bil\< W)r )tun$i1
)r;umente)'\ Zeri)n1 re'ult\ $\ sin;urul
$"ment)t"r )3i')t )l unei "pere )r :i
num)i )ut"rul ei1 res$riin0E" pr"b)bil1
)0i$\ " s"lu4ie ?n ;enul lui N\n)r0 )l
lui ]"r;es< X"sibilit)te) 0e ) :)$e 0in
)$e)st\ $\ut)re un :)$t"r re)l 0e )3)ns)re
?n 0"meniu )r :i t"tu9i un G$"mp)r)tism
pr"$esu)lH ?n $)re1 0)$\ ?n4ele; bine1
0etermin)nt\ este $)p)$it)te) $riti$ului
0e ) $"n:i;ur) sisteme ?n $)0rul $\r"r)
s\ ;\se)s$\ termenul p"tri3it $"mp)r)4iei1
9i num)i ?n )$est)<
!er$ul )n)liti$ )l $er$et\rii este
?n$@is 0e ultimul stu0iu 0in 3"lum1
$"n$lusi3 9i pr"spe$ti3 t"t"0)t\F Ast"ri)
liter)turii r"m2ne ?n ep"$) ;l"b)li'\rii<
Ol eI)mine)'\ $e pr"pun $2te3) 0intre
n"ile ?n$er$\ri 0in ultimele 0"u\ 0e$enii1
02n0 " )ten4ie m)i m)re )$el"r
tr)nsn)4i"n)le 6?ntre $)re 9i )$ee)
$""r0"n)t\ 0e N)r$el !"rnisEX"p 9i
^"@n Meub)uer1 l) $)re )u $"l)b"r)t
m)i mul4i r"m2ni=1 0)r 9i sinte'el"r
in0i3i0u)le1 ?n$ep2n0 $u Gp)n"r)m)H
lui ])sil Nunte)nu 0in 1K3`< Dn :ine1
?n$@eie $u " ple0")rie pentru G" ist"rie
) sistemului liter)r r"m2nes$H1 $u "
pr"punere 0e se;ment)re ?n p)tru :)'e1
$)r)$teristi$e pr"priei n")stre ist"rii
$ultur)le< Y$e)st\ ?n$er$)re1 0e temerit)te)
$\rei) )ut"rul este 0eplin $"n9tient1
nu p")te :i 0is$ut)t\ 0e$2t ?n :un$4ie
0e reu9itele p)r4i)le 0e p2n\ )$um1 0in

Yn0rei Zeri)n1 !riti$) 0e eIp"rt<


Ze"rii1 $"nteIte1 i0e"l";ii1 ]u$ure9ti1
O0itur) Nu'eul M)4i"n)l )l Liter)turii
T"m2ne1 20131 3[c p);<

$er$et\ri prelimin)re 9i )nun4uri te"reti$e1


) $\r"r list\ e lun;\< Wintre $@estiunile
te"reti$e1 sE)r m)i :i putut 0is$ut)1 0e
pil0\1 "pini) $\ " ist"rie $riti$\ ) liter)turii
respin;e ine3it)bil r)p"rt)re) liter)turii
m)i 3e$@i l) timpul 9i l"$ul $)re )
pr"0usE"1 $\ e) nu )$$ept\ 0e$2t
perspe$ti3) pre'enteist\ 6$um 'i$e
W)3i0 XerRins1 0e'3"lt2n0 " i0ee )
lui Miet's$@e=1 s)u p")te pr"ie$4i) ist"riei
liter)re $) teren )l reprim\rii 6)l sele$4iei
0e$i=1 $)re este reeI)min)t\ une"ri ?n
$)'ul ree0it\ril"r1 s)u $) ;en @ibri01
pr"puse 0e T)lp@ !"@en1 respe$ti3 0e
L<]uell ?ntrE" $ule;ere e0it)t\ 0e ^<M<!"I
9i L)rra Tean"l0s ?n 1KK3F lu$ruri pe
$)re nimeni l) n"i nu leE) ;\sit interes)nte
pentru ) ?n$r"pi m\$)r un $"ment)riu
:u;iti3< Wintre n"tele 0"$ument)re1 )9
:i in3"$)t tr)0i4i) peri"0i'\rii ist"ri$e
)mintite1 ?n :un$4ie 0e e3enimente
$ultur)le 6nu e " ;lum\F ) lui !@es)rie
T2mni$e)nu1 0in 17`0=1 l2n;\ ])sil
Nunte)nu )9 men4i"n) mi$) sinte'\ )
lui Ou;en A"nes$u1 )p\rut\ ?n 1Kcc
?ntrE" en$i$l"pe0ie1 ree0it)t\ ulteri"r1
l) m"0elele 0e ist"rii liter)re n)4i"n)le
in"3)ti3e1 $it)te l) p<2731 )9 )l\tur)
" eIperiment)l\ Gpri3ire 0e susH )
:en"menului1 impli$2n0 e$"n"mi)1
s"$iet)te)1 $ultur)1 ?n ]ritis@ Liter)ture<
Y dist"ri$)l e3er3ief1 0in 20101 e0it)t\
0e ^<]l)$R1 L< !"n"lla et$< W)r l) pr"puneri
9i "bser3)4ii suntem buni $u t"4ii<
Xe s$urt1 ?n4elesul pe $)re ?l s$"t
0in stu0iile lui Yn0rei Zeri)n 9i $u $)re
sunt ?n ?ntre;ime 0e )$"r01 este $\ un
)0e3\r)t ist"ri$ liter)r s)u $riti$ ?9i
3) $re) el ?nsu9i m"0elul te"reti$ )l
"perei s)le 6"ri$)re )r :i )$e)st)= 0up\
:"rm)4i) 9i $)p)$it\4ile s)le 0e )E9i
pune ?ntrEun sistem eIperien4) 0e
$itit"r pr":esi"nist1 0e3enit\ G3i'iuneH<
Pi;ur $\ eIperien4) s)1 0e eIe;et 9i
m"n";r):ist )l lui !\lines$u1 ) :"st "
"$)'ie :eri$it\ 0e ) se $"n:runt) $u
un m)re )ut"r 0e teIte $riti$e1 ?n $"ntinu\
ebuli4ie1 9i $\ e) ) :un$4i"n)t $) " s:i0)reF
0)r nu e m)i pu4in )0e3\r)t $\ 9i
G$)n0i0)tulH bene:i$i)'\ 0e $)lit\4i
imp"rt)nte1 ?ntre $)re u9urin4) 0e ) se
mi9$) ?ntre )bstr)$4iuni 9i si;ur)n4)
:r)'ei nu sunt $ele m)i mi$i< L) trei'e$i
9i $in$i 0e )ni1 un $riti$ )bi) ?n$epe
s\E9i m)r$@e'e terenul 9i s\ )nun4e
G$ul")re)H $u $)re intr\ ?n >"$B $2n0
" :)$e $u 0"t\rile 9i $u b);)>ul pe $)re
le )r)t\ ultim) $)rte ) lui Yn0rei Zeri)n1
el )re t")te 9)nsele s\ )>un;\ l) 4\rmul
0"rit< !

10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Romnia literar\ num\rul 15 / 4 aprilie 2014