ANTON

D UMITRIU

SOLUŢIA PARADOXELOR LOGICO-MATEMA TICE

CENTR UL DE LOGICĂ
.AI, ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ANTON DUMITRIU

SOLUŢIA PARADOXELOR
LOGICO-MATEMATICE

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ
Bucureşti
1966
-

Supracoperta de: Radu Veluda .

Id sciticet efficiendum est. LEIBNIZ . ut omnis paralogismus nihil aliud sit quam error calculi.

.

Faţă de poziţia adoptată in problema antinomiilor. Ceea ce apare şi mai grav decit descoperirea acestor. In der Logi'k gibt es keine Moral. şi. din a accepta o convenţie mai mult sau mai puţin artifi­ cială. al lui Gre11ing-Nelson etc. in sfirşit. şi care nu permit construcţia unor expresii susceptibile să degenereze in contradicţii.. descoperea o contradicţie in teoria mulţimilor: cel mai mare număr ordinal nu este cel mai mare I Acestui paradox i-au urmat altele: paradoxul lui Cantor (publicat postum de către Zermelo). . al lui Richard. constind din prin­ cipii sau axiome restrictive ataşate arbitrar logicii clasice. adici1la foarte puţin. formulind "principiul toleranţei". in general. fiind grevat de aceste convenţii. cel mai tulburător dintre toate. al lui Zermelo. un matematician italian. in baza căreia paradoxele pot fi evitate. teoria tipurilor. Acceptarea antinomiilor logico-mate­ matice ca fiind veritabile sau evitarea lor prin convenţii de principiu 7 . paradoxul lui Russell. dar necontradicţia lui este construită in mod convenţional. paradoxul lui Godel. deşi nu a fost afirmată totdeauna explicit in modul acesta.. . şi fiecare poate să-şi construiască logica sa cum vrea. Singurul caracter logic pe care il mai are acest schematism simbolic este acela că nu e contradictoriu. după expresia lui Max. va scrie Camap. matematicile. Apariţia antinomiilor in domeniul celor mai exacte şi riguroase ştiinţe. Winter. Burali-Forti. inclusiv cea mai interesantă. dacă nu chiar la nimic. a acestor cazuri de teratologie matematică. Cu aceasta insă. instrumentul logic işi pierde caracterul şi sensul lui tradiţional. lipsit de un sens intrinsec. cit şi al logiCii şi a creat o criză intr-o problemă foarte importantă a timpului nostru: problema fundamentelor matematicilor. creat arbitrar. nu soluţionate: aşa-zisele soluţii oferite pină acuni. devenind el insuşi o convenţie. a zguduit atit fundamentul acestor ştiinţe. datorată lui Bertrand Russell. antinomii este poziţia luată de matematicieni şi logicieni in această problemă şi care constă. O ase­ menea concepţie reduce logica la un cadru simbolic. consecinţa aceasta era absolut fatală şi ea poate fi descifrată in toate lIoluţiile incercate de logicienii con­ temporani. deci in ea insăşi nu are nici o valoare.PREFAŢĂ La sfirşitul secolului trecut. sint toate convenţionale.

fără a comite prin aceasta un cerc vicios de principiu. că nu se poate delimita ea însăşi. ceea ce logicienii scolastici nu au încetat de a repeta mereu: non posse csse s c i en t i am id quod est omnis scientiae sive doctrinae modus ( nu poate fi o ştiinţă ceea ce este modul oricărei ştiinţe sau doctrine). aceea a logicii. Este. în condiţiile acestea. teoremele şi regulile ei de deducţie. în caz că ea ar fi una din asemenea teorii matematice. transformînd logica în­ tr-o teorie deductivă cu axiome particulare. discuţia ei rezervînd-o pentru altă lucrare_ * Istoria filozofiei a mai înregistrat momente cind au apărut astfel de probleme. a arătat că lo gica nu este o teorie convenţională sau nominalistă. ar trebui să justifice şi propria ei structură logică. regulile de deducţie şi teoremele oricărei teorii mate­ matice. dar o singură teorie matematică.axiomele. care în al său Tractatus logico-Philosopl1icus. în orice caz. ar trebui să se justifice prin ea însăşi! Aceasta nu înseamnă altceva decît o justificare în cerc vicios . Nu era acesta sensul afirmaţiei lui Hegel că dacă cunoaşterea şi-ar trasa anumite limite aceasta ar înSfmna că am cunoaşte mai mult decît ar permite-o aces- .ă ea nu este o teorie matematică ca oricare alta. Ideea aceasta nu a aparţinut concepţiei clasice şi de la Aris­ totel însuşi. de altfel. de la rafinatele arguţii ale megaricilor la pedantele exerciţii de logică ale stoicilor. toate aceste paradoxe au ilustrat însă o poziţie particulară a unor gînditori sau a unor şcoli filozofice. ci o re fle ctare a lumii: "Die Logik ist keil1e Lehre sondern ein Spiegelbild der Welt".. ea fiind considerată ca "modul" oricărei ştiin­ ţe. evident că logica nu se poate construi decit în mod aparent ea o toorie m at em a t i că. ('u a x iomele şi metodele ei de deducţie speciale. de altfel. c. Considerarea para­ doxului lui Godel ca aparţinînd inexorlţbil oricărui sistem logic formal (care conţine aritmetica) arată că sîntem În prezenţa unui fenomen intelectual cu totul unic şi surprinzător. pierdută. . Această poziţie a fost susţinută şi în timpul nostru. aceasta ar arăta că'logica are o poziţie cu totul specială printre' celelalte teorii matematice. • Ceea ce se poate reproşa în primul rînd acelora care au acceptat an­ tinomiile logico-matematice ca f i i n d veritabile este faptul că au fost mai mult matematicieni decit lo gicieni şi s-au lăsat astfel inf1uenţaţi de metodele matematice . care nu poate fi regăsit niciodat'ă în trecut şi de aceea apare ca fiind caracteristic epocii în care trăim şi mentalităţii ' contemporane. în această lucrare am pornit de la convingerea că inteligenţa omenească nu poate să-şi făurească singură obstacole reale. Chiar dacă am fi obligaţi în fapt să acceptăm această situaţie. într-adevăr.I ruillează în mod e s enţial ideea de logică ş i o privează de orice semnificaţie epistemologică. în sfîrşit. de la antinomiile'lui Kant la paradoxele iraţionaliş­ tilor. speranţa de a găsi bazele logice ale matematicii este. susceptibile în acest caz să fie modificabile.excelente. Amintim numai aceai<tă problemă aici. la locul lor . cu celelalte ştiinţe. adică ea ar justifica logic toate celelalte teorii matematice. şi axiomele. dar nu au întrunit niciodată o unanimi­ tate de voturi şi nu au constituit concepţia unei epoci. lo gicii i s-a rezervat un loc special în raport. de-a l un gu l evului mediu. de celebrul lo gician Lndwig vVittgenstein. de la subtilele argumente ale eleaţilor la naivele sofisme ale sofiş­ tilor. logica trebuie să justifice structura logică a oricărei teorii matematice.

faţă de care paradoxele cunoscute nu sînt decît cazuri particulare. căci dacă ştim ceva despre aceste limite. aceasta inseamnă că le-am şi depăşit". Am adoptat astfel poziţia clasică.Despre respingerile sofistice . acestea fiind universale. D' 9 . Pentru aceasta am construit noi antinomii de un tip mai general. Nu numai atit. ca să spunem aşa.problemei antinomiilor credem că prezintă. respectarea lor nu poate duce la nici o limitare. eroarea. şi credem că am reuşit să arătăm in mod pur logic in ce constă eroarea şi unde este exact locul ei in paradoxele logico-matematice. am dilatat. exprimată clar i n ultima carte a Organon-ului . pe Ungă in­ teresul de ordin teoretic. Vom observa că soluţia este unică şi nu necesită decît respectarea principiilor logicii clasice. dar am putut găsi schema generală după c!1re se pot construi oricîte paradoxe voim. a cărei caracteristică necontestată este libertatea ei.după care orice problemă de felul acesta se reduce la o eroare de logică. şi un altul: acela de a întări increderea în raţiunea omenească şi în funcţia ei naturală. poziţia lui Aristotel. adică puterea ei progresiv nelimitată. Soluţionarea . pentru a o face vizibilă şi sesizabilă. A.te limite? "Cunoaşterea exi stenţei unor asemenea limite "": scria Hegel conţine o contradicţie.

.

>xal al unora dintre aceste idei. . luînd forma unor "sisteme axiomatice . fără un control logic şi mate-' matic riguros. Deoarece în cele ce urmează. ceea ce vrea să însemne o "teo' rie intuitivă ". teoria mulţimilor poate fi înfăţişată în două moduri: 1) ca o teorie intuitivă: 2) ca un sistem axiomatic. cît şi în soluţionarea lor. vom reaminti cîteva din ideile de bază ale acestei teorii. S-a crezut astfel că dificultăţile ce s-au ivit pe parcursul dezvoltării ei s-ar datora tocmai unor defi. aşa cum fusese creată de Georg Cantor. intervin noţiuni din teoria mulţimilor.1 TEORIA CANTORIANĂ A MULŢIMII. Prin urmare. atît în formularea paradoxelor. Teoria lui Cantor a fost numită.OR . Cantor a acceptat şi formulat unele dintre ideile teoriei sale pe baza intuiţiei directe. cînd ele erau înşelătoare. "încercări de a găsi o solurz .' niţii acceptat. cu atît mai mult cu cît de la început se .p oa te observa caracterul paradc. După apariţia antinomiilor. Antinomiile logico-matematice au apărut mai întîi în �adrul teoriei mulţimilor.e pe baza intuiţiei ca indiscutabile. IV.teoria naivă a multimilor. din cauza aceasta. în acest capitol vom vorbi despre teoria naivă a mulţi-­ milor iar despre sistemele axiomatice ale teoriei mulţi­ milor vom vorbi în cap . teoria mulţimilor a fost for­ mulată cu multă grijă şi construită pe alte baze logic 0" matematice.

"Mulţimi. m ai . un element pri mar al i ntuiţi ei noas tre. c e s s rc ie: { a. care es te mul­ ţimea aces tor obiecte . Dacă toate elementele unei mulţi mi s înt date iş le pu­ nem în evidenţă. care se numesc elementele mulţimi i " . b. De exemplu. de exemplu. . 7} sînt 1. Scrierea - - FaEM îns eamnă : " a se te u n element al mulţim ii scurt. }c. 12 lVI" s au. Pentru a expri ma faptul că un element a aparţi ne unei mulţ imi lVI se întrebui nţează simbolul "E" .. Ia­ tă cum introduce mulţi mea. Deoar ece cu această concepţi e despr e mulţi me -s a aj uns la paradoxe ." . matemati cien ii au considerat că es te mai bine să nu se mai ia noţ iunea de mulţime ca o noţiune defi ni tă. O biectele cu care se formează o mulţi me se numes c elementele mulţimi i . } c sînt a.un întreg a unor obiecte bine determinate iş dis it ncte ale intuiţi ei s au gîndirii noas­ tre. Elementele multimii. . cu acolade mi ci. D ar h c i ar în teori a nai vă a mulţi milor aşa cum es e t expusă astăzi . ci ca. " a aparţine lui lVI". Ele� entele mul­ iţ mi i { a. S e notează pe scur t mulţimea for mată cu nişte obie cte date. atun ic s cri erea es te aceea d e mai sus cu acolade. cînd v om con is dera s istemele axi omati ce ale aces tei t eorii în r ap or t cu pr obl ema s ol uţionări i p aradoxelor. b. C. 5. între care s e s criu obiectele res pec­ tive de s părţite pri n vi rgule. c elementele mulţi mii {I. c putem face o mulţime a acestor il tere . Putem să notăm pe scurt mulţi mi le prin literele mari ale alfabe tului: A. W. C u obiecte date putem forma mul iţ mi . Noţiunea de mulţime. S ierpinski [lJ. b şi . b. . nemaispunînd n imic des pre ce este o mulţime. u n obiect nou. î nchi zînd obiectele între aces te acolade am format o unitate închi s ă. b . De exemplu. . Apartenenţa .0 mulţime (Menge) s pune Cantor [1 J este o reuniune într. după cum vom sublinia mai departe.ţ ie" . 5 şi 7 etc . mulţi mea formată cu literele a . cu literele a. i c dînd doar exemple de formare a unor mulţi mi . B . de apartenenţă. unele dintr e i deile lui Cantor au s uferit modi if cări.

cu elementel e acestor mulţimi se p oa te forma o nouă mulţ ime R . am c onstruit un nou obiect car e' este complet distinct de obiectele iniţiale. ._ ca elementele ei ă s a parţină în acelaşi timp fiecăreia dintre mulţimel e date. M3. . Avem deci Mn . • • • R = MI U M2 U . Fie n mulţ imi. . Ac estl ucru se poate vedea mai bine examinînd mulţimea cuu n singur le ement . . Am spus că formînd o multime cu anumite obiecte. Simbolul de reuniune este "U". ". .M2 M uZţimea cu un singur element. fiindcă aceasta n ua re nici sens. U Mn Intersecţia mulţimilor . • • 1 = MI n M2 n M3 n . astfel..D e exemplu. Mulţimea 1 se numeşte intersecţi a mulţimilor MI> M2.M3 U .a mulţimilor. .. Ma. Elementul a a parţine mulţimii a{ }: a Ea {} Dar n u putem scrie a E a. pentru mu lţimea M t oarele apartentenţe : = {1 . cu elementele acestor mulţ i mi se poate forma o n ouă mul ţime 1 . atunci mulţimea formată nu­ m ai u c a este { a}. Diferenţa mul­ . Mulţimea D a tutu r or elemen­ telor unei mul ţimi M1 c are nu aparţin unei alte mulţimi M2 se numeşte diferenţa mulţimilor date. . S imbol ul de intersecţie e ste "n". M3. • • • . astfel ca oricare element allu i R să aparţină cel puţin uneia dintre mulţimile date. Avem deci: ţimilor MI şi M2 se notează cu semnul - D = MI . U11 13 . MI> M2. 7} av emu rmă­ Reuniune. Avem deci Mn . Mulţimea R s e numeşte reuniunea mulţimilor MI' M2. nu putem spune că elementul a î şi apa ţr ine lui însuşi ca le ement . . M3. . Mn. . Fie n mulţimi MI> M2. Fie elementul a . Mn. n Mn Diferenţa a două mulţimi.

�j�m

Mulţimea vidă. A desea se vor beşte d e m
ea elem en­
t elor care satisfac o anumită condiţie. Se poate întîmpla
să nu existe nici un elem ent care să satisfacă această con­
diţie. S e spune atunci că m ul ţimea respectivă es te vidă.
D e exem plu, mulţim ea tuturor numerelor raţionale x care
satisfac ecuaţiax 2 . 2 este vidă.
U nii autori noteaz ă mulţimea vidă cu sim bolul A.
Egalitatea mulţimilor. Două m ulţim i sînt egale dacă· fie­
care element al uneia din mulţimi este un elem ent al celei­
lalte mulţim i şi invers. S criem că două mulţimi M şi N
sînt egale, astfel: M
N.
.
'
De exem plu, ave m egalitatea următoare Î ntre
m ulţimi
.
cu elem ente date :
=

{ a, b, c, a}
{ a, c, b} { c, b, a}
Aici av em p atru moduri diferite de a � crie aceeaşi m ulţime.
.
Din această definiţie a egalităţii mu lţimilor rez ultă că
dacă două m ulţimi M şi N sînt vide, ele sînt ega le: M = N.
De unde putem trage concluz ia că nu există decît o sin­
gură mulţime vidă.
Mulţimi de mulţimi. S e pot form a mulţim i de obiecte
care sînt ele îns ele m ulţimi . De exemp lu, să considerăm
obi ectele a, b, c, d i
ş e. Putem form a cu ele mai multe
m ulţimi; fie, de exeni plu, � rm ătoarele două :
{ a, b, }
c

e-

=

=

=

P = { a, b}
Q'
e
{ c , d, }
=

L uînd aceste două m ulţimi P şi Q ca elemente p utem
să formăm o nouă mul ţim e Z :
Z

=

{ P, Q}

=

e}
{{ a, b} , { c, d, l

M ulţim ea Z t:a: e deci două elemente, P şi Q. A ceas t ă
m ulţime Z trebuie deosebită de mulţimea forma tă cu toate
le ementele a, b, c, d şi .e
T

=

{ a, b, c, d, }
e

E lemen tele mulţ imii Z îs nt mulţ imi, iar elementele mulţi­
mii T sînt obiecte. M ulţimea T are cinci elemente, pe cînd
14

mulţimea

are numai două. Nici un element al mulţimii

'f nu este eţement al mulţimii Z (cu toate că elementele
mulţimii T \sînt elemente ale elementelor mulţimii Z).

Numai în anÎln1ite cazuri particulare un element al unui
element al unel\mulţimi date poate fi un element al acestei
mulţimi. De exemplu, mulţimea

{ a,

{a,

b}}

are un element . al unui elemeht al său.
Submultimea unei multimi. Dacă fiecare element al unei
mulţimi M' este de aseme� ea un element al unei alte mulţimi
N, se spune Că M este o submulţime a mulţimii N: Se
spune atunci că mulţimea M este inclusă în N. Din această
definiţie urmează că orice mulţime este o submulţime a ei
însăşi sau este inclusă în ea însăşi. Mulţimea vidă este o
submulţime a oricărei mulţimi.
Rezultă că mulţimea vidă are şi ea o singură submul­
ţime: mulţimea vidă.
Relaţia de incluziune (de submulţime) dintre o mulţime
M şi o altă mulţime N se notează cu semnul C . Deci
"

"

MCN
înseamnă: "mulţimea M este inclusă în mulţimea N";

M este o submulţime a mulţimiî N.

Vom mai observa că se pot construi mulţimi care să
'aibă unele din elementele lor ca sub mulţimi. De exemplu,
fie mulţimea B =
şi mulţimea A = { a ,
Se pot
da multe exemple de felul acesta.
Iată un exemplu de mulţime non-vidă ale cărei elemen­
te sînt toate submulţimile ei. Fie mulţimea Z
unde
după cum am spus, este mulţimea vidă. Ea are
un singur element care este şi submulţime; mulţimea T =
=
are două elemente, care, fiind niulţimea vidă,
sint şi submulţimi ale lui T. Tot aşa se pot forma:

{a}

A,
{A, {A}}

{a}}.

=

U
V

=

=

{A},

{A, {A }, {(A}}}
{A, {A}, {A, {A}}}

etc.
15

Mulţimi jiniteşi infinite. O mulţime M s e numeşte
finită dacă există un întreg poz itiv n astfel a
c M să aibă
exact n elemente . O mulţ ime care nu estef init ă se numeş te
injinită. Mulţimea v idă este deci finită. E xemplul cel mai
sim plu d e muţi me inf inită este mulţimea numerelor natu­
rale: 1, 2 , 3, 4,
, n, . . .
Echivalenţa.' Dacă elementele unei mulţimi M pot fi
puse într- o corespondenţă biunivocă cu ele mentele unei alte
mulţimi, as ft el ca fiecărui element din M să-i corespundă
un singur iş numai un element din N şi inv ers, cele două
mulţimi se numesc echivalente.
1 l de echivalenţă este " - " şi deci echiv alenţa
SemiU
mulţimilor M şi N se scrie M - N.
Mulţimea complementară. Dacă o mulţime M este o
submulţime a mulţimii N, ad ică dac ă M C N, a tunci mul­
ţimea dif erenţă a acestor mulţimi M-N se n umeşte com­
pl ementul lui M în rap ort cu mulţimea N iş se notează
cu CM .
Model. Funcţie. Da că printr- un procedeu <? arecare se
face să corespundă fiecărui element a al unei mulţimi M un
singur obiect nou cp ( a) , această corespondenţă se va numi
o fu.ncţie, iar mulţimea M, domeniul de def iniţie alf uncţ iei .
Dacă noile obiecte cp (a) apa ţr in toate unei mulţi mi N, atunci
ordonarea a - cp (a) se mai numeşte un model al lui M în N.
Dacă toate elementele mulţi mi i N sînt întrebuinţ ate f ie­
c are cel puţin o dată, atunci mulţimea N· se numeşte mul­
ţimea model a funcţi ei cp .
D acă f iecărui element al mulţimi i M îi corespunde un
singur element şi nu mai unul singur din m ulţ imea N şi
invers, avem în cazul aceasta modele inv erse. Se vede dar
că două mul ţimi c are pot f i puse în această coresponden­
ţă biunivocă, încît. una din ele devine modelul c eleilalte ,
sînt mulţimi echiv alente.
De exemplu, se poatef ace să corespundă oricărui număr
n a tural n numărul par 2 n.
Î n modul acesta -s a constituit modelul mulţimii tutu­
ror nume relor naturale pe mulţimea tuturor numerelor
pare. Deoarece corespondenţa este biunivocă , m ulţime a
n umerelor naturale este de asem enea un mode l al mulţimii
numerelor pare. Cele două mulţimi consider ate sînt e chiva len te.
.

.

.

.

16

I ată această corespondenţă biunivocă între elemen tele
mu lţimii numerelor naturale şi m ulţi mea numerelor pa. re
( mulţi mi echiva lente) :
1 2

3

1 1 1

n

1

4 (3
2n
Mulţimi numerabile . O mulţi me M care este echivalentă
c u mulţ imea nume relor natu rale se num eş te o mulţime
numerabilă. Această defin itie î nseamnă: mult ime a M este
n umerabilă dacă putem ă
s facem o coresp o � denţă bi uni ­
vocă între elementele mulţimii Mş i numerel e naturale . Cu
a lte cu
v inte, putem să dămindici elementelorl ui M, ori­
c are' le emen t al lui M avî nd indi cele săuş i le m
e ente diferi te
a vînd i ndi ci diferiţi . Dacă i ndi cele unui element este n ,
n otăm acest element c u an. M ulţimea numerabi1 ă M se
p oate scrie atunci :
M
{ al> a2 , a3 , •••, an}
De aici rezultă că orice mulţimef inită e ste numerabilă;
n umai mulţimi infinite pot fi nenumerabi le.
U n exemplu de mulţi me nenumerabi1 ă : mulţi mea tutu­
r or numerelor reale cuprinse între 1ş i 2 etc .
]}[ulţime ordonată. O mulţime se numeş te simPlu ordo­
nată, dacă elemen
t ele ei au fost aranj ate într- o ordine, după
un cri teriu oarecare, aş a ca : 1 ) dintre două elemente oare­
c are alş i a2 să avem s au al < a2 sau a2 < al> sau a1 = a2;
2) rel aţiile al < a2 sau a2 < al' sau al
a2 , să se excl udă
r eciproc ; 3) din a
l < a2 ş i a2 < aa să urm eze al < a3•
R el aţ ia al < a2 nu n ecesită neapăr a t o relaţie reală
î ntre mărimi; este vorba de anteri ori tatea unu ia di n ele­
mentef aţă de celelal te .
O mu
l ţime s e numeş te bine ordonată î n cazul î n care,
f iind ordonată, ex istăş i un elementiniţial , fi e al m ulţimii
î nsăş i, fie al oricărei submulţimi non-vi de.
Exemplu : orice mulţi me if ni tă ordonată este bi ne ord o­
n ată; ş irul numerelor naturale 1, 2 , 3; . . . , n , . este
b ine ordonat ,fi indcă în oricare submulţ ime non- vidă există
un pri m ele m ent ; mulţi mea tuturor numerelor întregi
algebrice : .. . , -2 , - 1 , 0, 1 ,2 ,
ordonată în ordine
naturală, lUt e s te bi ne ordona tă.

2

=

=

.

o

.

o

o ,

17

" Def iniţ ia aceast a a fost abandonată chiar înt eoria nai­ vă a mulţ imilor. - 18 . cu aj ut orul căreia se obţine o submulţime care conţ ine cel puţin un singur element al f iecărei submulţimi " . astf el de def iniţ ii sînt astăzi l ucrll ri naturale Î n matema tici " . Ş i iată definiţia pţ care o citează Fraenkel şi care este. şi care au prov ocat o discuţie amplă în epoc a noastră. Vom ma i cit a aici două propoziţ ii datori te lui Zermelo.Vom numi putere sau număr cardinal al unei mulţ imi M scr ie Cantor . Zermelo a observat primul că mult e raţ ionamente mate­ matice se bazează pe o presupunere acceptat ă impl icit i ş pe care el a enunţ at. p . Putere sau număr cardinal. . denumind. a ceea accep­ tat ă ast ăzi: "Numărul cardi nal (puterea) al unei mulţ imi M este mulţ imea tuturor mulţimilor care sînt e chivalente cu M".o postu­ latul alegerii: P " entru orice mulţime de mulţimi non-v ide şi neavînd nici un element comun există o funcţie de alegere (A uswahl­ f�mktion) . S-au dat pentru aceast ă teoremă mai multe demon­ straţ ii . formularea lui Cantor nu poate f i a cceptată ca o definiţie a numerelor cardinale " . Vom vedea mai departe care s înt aceste antinomii .Postttlatui alegerii şi t e o r e m a de bine ordonare. 59) : " Desigur. Zerme10 însuşi a dat două demonstraţii. A cest postulat a fost e nunţ at în diverse variaţl te.o explicit astfel. Ş i Fraenkel mai observă încă: P i ea tut urormulţ imilor echi­ " e de altă parte. căci el adaugă : " Această def iniţ ie pare Î ntrucîtva paradox ală. T otuşi. făcînd abst racţ ie de nat ura dif erit elor elemente ale lui M ş i de ordinea lor . în f ond. . Cea mai important ă consecinţă a acestui postulat est e teorema de bine ordonare a lui Z ermelo : " oricare mul­ ţ ime M poate f i bine ordonată " . C eea ce este necorect în această def iniţie nu putea ă s scape lui Fraenkel.noţ iunea gene rală pe care · o deducem din M cu ajutorul f acultăţii noast re de a gîndi. Iat ă ce scrie Fraenkel ( [4] . mulţ m valente cu M poate să implice antinomii dacă nu sînt l uat e anumite pre cauţii " . Vom spune însă de pe acum că x e igenţele unui logici an nu sînt s atisfăcute în aceste def iniţii " naive " şi Fraenkel însuşi recunoaşt e acest lucru [4 J.

Ea avea av antaj ul unei intuiţii " naive" iş nu consti­ t uia o defi ni iţ e vicioasă. Numerele cardinale transji'nite. n. al acestei lucrări ( " Conclu izi " ) în ce const ă eroarea de logică pe care o cu ­ p rind impli cit astfel de propozi iţ i . lămu rirea di eii d e infinit în matematici.sînt d ar pu terile mul iţ milor finite - ' 1. ca re la epoca cînd scr ia Cantor e ra o idee dest ul de cont roversată. într-un m od foarte general op eraţiile cu numer e întregi: adunare. ad ică dacă MI M2. şi anu me: . Am văzut ce numeşte Cantor putere sau număr car­ d inal . 2. Număru l 1 va fi mul ţimea tuturor mu lţimilor cu un s ingur element ( mulţimi echivalente între ele) . V om mai mentiona faimoas a teoremă a lui Cantor asu ­ p ra nu mărului � c rdinal al mu lţimii formate cu s ubmul­ ţ imil eu nei us bmulţimi date: "M ulţimea tutur01" subm ul ţimilor ori că rei mulţimi date M are o putere (număr car d inal) mai mare d ecît mulţi' m ea M". 19 . . Cu noţiu nile iniţi ale. nu mer lee lor car di nale sînt diferite".a fost . 3. . "Mulţimea tuturor submulţimilor unei mulţimi date M ex istă " . . Noi vom a răta în capitolul u ltim. S iru l n um ere lor natural e .c are a ul at pe parcursul d ezvoltării ei un a spect mult mai vast şi complex .elemente fie2 va if m ca re. comparaţie etc .. numărul u lţimea 1. ridicare la putere. fiindcă Z ermel o a fost obligat să introducă o axi om ă de exi stenţă. ' Al tfel. . . S iai ci ma tematicienii au obse rvat c ă s-a introdus ceva n ecl� r . etc . 4 . Trebui e să spun em c ă i deea iniţială d e la care a pornit Cantor în' elaborarea teoriei sale . Cantor a putut să x e plice. Definiţia n um ăru lui cardinal ca m ulţime de mu lţimi echiv alente apare oricui bizară şi în o rice caz arti ficială şi noi vom arăta pentru e c (în capito­ u l l final) . . . î nmulţire.Di n d efini ţia de mai u s s rezul tă : "Mul ţimil e MI şi M2 vo r avea acelaşi număr cardinal d acă sînt echi valente . uturor mulţimilor cu· două .

care este bi ne definită. ordinea lor de succesi une " . această definiţi e este înlocui tă prin alta. puterea aces tei mul ţimi infini te. . Să introducem acum noţiunea de număr ordinal . dacă elementele lor corespund în mod biunivoc iş în ordinea if ecăruia dintre ele . Dacă considerăm însă mulţi mile infini te. No = No No = No C u aj utorul x e ponenţi alelor se pot defi ni alte numere transfi nite. Cantor defineşte as tfel tipul ordinal: " este no­ ţiunea generală· care rezultă din M cînd face m abstracţie de natura le ementelor lui M. î n acest caz iş numai în acest caz. dar nu şi de. Două mu lţi mi echiva­ lente se numesc asemenea. puterea mulţimii numerelor. a fiind un număr fini t : No> a No + a = No No + No = No a No . di sti ncte în­ tre ele. ele au şi aceea iş putere iş acelaşi tip ordi nal . De x e emplu. problema 1111 mai se te atît de ism plă. Astăzi .Să considerăm mulţi mea formată di n toate numerele cardinale (deci o mulţi me de mulţimi ) . Numărul cardi nal transfini t No se bucură de următoa­ rele proprietăţi. Ti purile ordi nale ale mulţimilor if nite sînt nu merele ordi nale finite . este notată de Cantor cu No (Aleph zero) : este primul număr transjinit sau cel mai mic cardinal transjinit. S e i ntroduce mai întîi i deea de asemănare între m ulţimi . tot în cadrul teoriei nai ve a mulţimilor. puteri ale unor mulţimi mult m ai vaste decît aceea a numerelor naturale şi astfel Cantor crede � ă poate gîndi o serie de numere cardinale transfini te. Am văzut ce înseamnă ordonarea simplă a unei mulţi mi M. dar aceasta este i ş puterea 20 . naturale este No. ele sînt egale cu numerele cardi nale finite respective. seria Aleph-ilor: Numere ordinale.

î ntr.o altă ord onare putem să le aranj ămî n ordinea mărimii lor crescătoare etc. an umite " măsuri de pază" . ce scrie van der W aerden ([lJ. date fiind cele mai mult e din rezult at le e ei ind isc utabil e. teorie la care totuşi nu se poat e renunţa. fiindcă acest ea dau loc la cont radicţ ii " . d ar se vede că tipul ord ni al al unei tJ? ulţimi infinit ed epind e d e ordonarea ei . după Cantor. p. de exemplu. n ot at de Cant or cu w. Cu alte cuv inte. 21 . c i " că trebuie luate anumite precauţii" . notat de el cu 1). mul ţimil e infinit e d e aceeaşi putere pot avea t ipuri ordinale difer ite. * - Am citat doar cî"t. eva din noţiun ile de bază ale t eoriei mulţimilor. Numerele raţional e d e f orma k pot fi ord onated upă mărime . fiind că se poate ts abil i o corespon ­ d enţă biunivo că î nt re num erel e înt regi şi numerel e raţio­ nal e inferioare lui 1 .n um erel or raţional e.au d at seama că or icî t ar încerc a ă s dist ileze noţiunea de" mulţim " e . Să consid erăm un exem pl u." naive" ale teoriei m ulţimilor. ma temat icienii nu au t ras concluzia că asemenea idei tre­ buiau cu necesitate să con ţină g ermen ul paradox elor. M at ematicienii i ş . Nu vom urm ări această chest iune m aid eparte. Pri­ mul m od de ordonare al n umerelor raţionale ne dă se­ ir a : 1 ···' 2' 3' 4 ' 2 2 3 3'6' 5'4' Ord inea nî car e sînt aranj at e numerele raţionale în mul ţimea num erelor raţionale defineşte un tip ordinal . 3): "N e păzim totuşi să alcătuim noţi uni ca « mulţimea tuturor mulţimilor») şi a ltele d e a celaşi fel. după vaq l oarea sumei termenilor p + q. decî t de temerea de a n u da peste contradicţii. de exemplu. a e nu poate forma o bază sigură pentr u const rucţiat o e r iei mul ţimi lor. în general. î n faţa contradic­ ţiilor provocate de ideile. Iată. un alt număr ordinal. num ai atît cît poate să aibă o leg ătură cu pro ­ blema paradox elor log ico-matemat ice. Al doilea mod de ordonare defin eşteî nsă. Cele două tipuri ordinale diferă unul de al tul . Aceste măsurin u sînt impuse.

pentru că orice l iteră este un term en " . trebuie oc nsiderat ca riguros sinonim cu « term en ». fraze ca « fie X om ulţim e » îs nt. noţiunea dem ul ţime a fost supusă unor rest ricţii ax iom atice. iată ce s crie Bour­ bak i ([IJ. Vom vorbi m ai d eparte despre aceste " antinomii " şi d espre " is stem le e ax iomati ce " care au fost constru ite cau n remediu. în sensul ace sta. m ul ţim ea este ol iteră sau un termen care se supune unor anumite reg ul i de cal u c l . în interpre­ e tarea form al istă a ceea ce urm ează.matem atice. p.uIţ or delim itărim atem atice rig uroase.. . 60) d espre m ul ţime : "D in punctul de vedere naiv. aşa ă c pînăl a sfîrşit nici n u se mai ştied acă ceea ce num m i m ulţim em ai şe te totuşi o m ul ţime. No i nu v om căuta să form al izăm această noţiune şi.m ul te entităţim atematice pot fi consid erate colecţii sau mul ţim i de obiecte. t otal superflue. 19): " Antinom iil e arată că conceptul naiv d e mul ţime. şi cel e-m ai g eneral e concl uzii derivabil e d ni l e nu pot forma o bază satisfă­ c ătoare pentru teoriam ulţim ilor şim ultm ai puţin pentru " ma tem atici în nî treg ul l or . în principiu. p. Cu al te cuv inte. . şi o reconstituire a teoriei m ul ţim li or pe baze strict l og ico. pe ntru a d a un exem plu num ai. 1908). cuvîntul « mul ţim .I ată ce scrie F rae nk le ( [5 J . Din primul m om ent (ad ică începînd cu Zer mel o. în particul ar. Într-� d v e ăr.d upă c um apare în «d efiniţia » l ui Cantor.

pe care ne v om permi te săl e prezentăm cititorului. înl ocul cuvintel or şi propo­ ziţiil or care ' se pot form a cu le e. ceva ned eterminat. semne. î n care caz se num esc te . urmărind î n g eneral . " variabil "e . Calculul propoziţional Constante şi variabile. is s­ temuIl ui R uss el l d in PrinciPia Mathematica. A ces te variabil e pot lua d ouă valori: ad evărul (notat pe s curt A) şi fal sul (F). 23 . q. care se num esc varia­ b li e propoziţional e . Î n cal culul propoziţional . Variabile propoziţionale. pr o­ poziţiil e sînt consid erate ca unităţ i . cînd ele se numesc " constan­ " şi al teori. Menţionăm că nu facem o x e punere sau o introducere în logica matematică. El e se no­ t ează pe scurt cul itere: p. ELEMENTE DE LOGISTICĂ Î n cursul l ucrării noastre vom avea ne voie d e cî teva n oţiuni le m e entared e logicăm atematică.II . . 2) funcţii propoziţional e . U nel e semne pot' reprezenta ceva determinat. care se numesc v alori de ad evăr. r. 3) calcul ul lc aselor. . şi anume : 1) cal culul p ropoziţiilor. fără să ne intereseze conţinutul eventual pe care elel -ar putea av ea. ci nu­ m ai o prezentare simpl ificată a cîtorva capitoled in această d isciplină. Vom red uce această expunerel a ceea ce este strict necesar în d ezvol tarea ts ud iul ui nostru. 1. . L ogicam atem atică saul ogica sim ­ bol ică saul ogistica utilizează. .

Ex presia din dreapta semnului d e definiţi e se numeşte definienş şi x e presia din stînga. Puterea unui punct se întinde p nă î 24 . A F A F A A F F " p sau q " A A A F S e vede că putem·d ete. corespunzătoare conj uncţiilor dn i v orb irea ob şi nuită ş i cu care se formează fraze.-- 1.. compusul log ic "p s au q" înseamnă : sau prima prop oz iţi e s e te adevărată. Cnm în lo g ica formalizată. Semnul de definiţie este simb oli zat prin . Valoarea d e ad evăr a x e presiei " " p sau q nu depinde de conţinutul propoziţiilor p şi q.=". definiendum. 3. 2. "p sau q este a dev ărată dacă cel puţin una d intre variabile este ad v e ărată.şi ele vor fi toate funcţii " de adevăr. s au a doua. r. în care propoziţiile p. x e presia p sau q" se numeşte o· funcţie de adevăr. c i numai de valoarea lord e adev ăr . sau amîndouă. dec i putem avea u rmătoarele p atru po sibilităţi. . în care variab ilele p. adevă rul as u falsitate a expres iei oc mpuse" p as u q" nu depinde decîtd e adevă rul saU fal­" s ita tea variabilelor component . " sa ( u .constante logice . C arnap ([3]. sînt legate prin constante logice. variab ilele p şi q pot să ia două v alori f iecare.. în d reptul că ruia se pune " D ef. Pentru a despă rţi diversele pă rţi ale unei expre sii logice formale se întrebuinţea ză un punct . Vom discuta afir­ maţ ia ace asta mai d eparte.l q" num ai în f uncţie de adevărul as u fal­ sitatea variabilelor p şi q. Punctuaţia. .= Df"). În ace laşi m od se pot construi exp resii mai complic ate sau mai simple. . . rmina ad evărul sau falsitatea expresiei" p sal. de aceea. două p uncte. A şi F. r.Funcţii de adevăr. e Dup ăd efiniţie. 7 ) spune că definiţiile servesc numaip entru ab rev ieri şi nu sînt principial nec esare. p. rt ei puncte etc .. vor fi unite prin c onj uncţii d iferite . q. q. cum arată tab elul de mai j os : P I q -. . De x e emplu. 4 . Cu v ariabilele prop oziţionale se pot f orma complex e logice.

3. care ." "ŞI se ma l not eaza cu semnu 1 &") \ Tabelul următ or arată cum corespund valorile l ui " p. 2. avem urmă­ t orul tab el . -" . .q A F A F A A F F A F F F d ) 1 m p1 i c a ţ i a l o g i c ă est e d efinită d e R ussell ca fiind o funcţied e adevăr care est e ad evărat ă d acă sau prima propoziţie est e f al să . sau ad oua est e ad evărat ă . . a) N e g a ţ i a est e is mboliz at ă d e semnul . (Con j uncţia . " . .pus n î f aţa u nei var iabile prop oziţionale .p se citeşte " non-p " . pa ranteze înl ocul punc­ tel or.. C u alt e cuvint e.q " în raport cu valoriled e ad evăr ale variabil elor p şi q : � r " l. Propoziţia p put înd lu ad ouă val ori. est e f al să num ai în ca­ zul cînd ambel e variabile sînt f alse. p q' p . Tabel ul a arat at că funcţia de v sau " es t e semnul " " ad evăr " p vq " . d e as emene a .. A şi F. 4. .p faţă d e p: p -p A F F A b ) D i s j u n c ţ i a l o g i c ă est e aceea d ej a m enţio­ " Simbolul pent ru const ant a logică nat ă mai sus : " p sauq .c ţ i a l o g i c ă " p şi q " est e o funcţie de ad evă r care est e ad evărată dacă p şi q sînt simultan ad evărate . Deci " pq. nî seamnă " p şiq . Se pot înt reb uinţa. d isj uncţia logică.p şi q" es t e fal s ă. V om int rod uce acum cîteva funcţiid e ad evărd e care vom avea nevoie în const ruire a cal cul ul ui propoziţional. care arat ă val" oril e corespunzătoare pentru . .und e nt i rv e ine un număr d e punct e egal sau mai m are. Simb ol ul con sta ntei logice " şi " este " " " un punc t . c) C o nl j u n. d acă p impl icăq .îi schim bă · valoarea d e ad evăr : . de ci dacă c el p uţ[n una dintre ele este falsă . nu poate fi cazul ca prima 25 . " . Cîteva juncţii de adevăr.

p v q Def. Conform defini ţiei lui Russell. 2.2. Am şi v ăzut că implicaţi a şi echivalenţa se potd efini cu aj utorul cel o rlalte.. 4. ci unele se pot x e prima cu aj utorul celorl alt e. 3.. Semnul d e implicaţie esţ e .s ă fie adevărată şi a doua fa ls ă : o pr opoziţie adevărată nu ş poate implica una falsă . acelaşi timp q=> p.=>" i deci "p implică q" se scrie: p=>q. 4. q=> p . 16. = 26 . Cîte? W ittgenstein [1] a arătat ă c se pot construi 2'J. adică cele două propozi ţii echivalente se m i ­ plică simultan reci proc : p =q . . . avem : q.'J.-- 1. p=> q q P A F A F A A F F A A F A e) E c h i v a l e 11 ţ a l o g i c ă. I mplicaţia este defi nită cu a jutorul negaţiei şi al d is­ j uncţiei logice. = Df : P =>q . T abelul corespun zător este : 1. T abelul următor arată v alorile de adevăr ale e chivalenţei în func ţie d e valorile d e adevăr ale argumentelor: p q p=q -.d ar nu toate sînt indepen ­ d ente.=" şi deci " p echivalent cuq " se scrie : p =q . p=> = . S imbolul de echivalenţă este . Dacă d ouă propoziţii p şiq' îs nt simultan adev ărate sau simultan false ele se numesc echivalente. . 3. asemenea funcţii. A F A F A A F F A F F A Se pot construi mai mul te funcţii de adevăr cu două argumente. Russell a arătat că această definiţie nu înseamnă al tceva decît că p :Jq şi în.

x e presia urm ătoare este o tautologie: q . al căro r ad evăr nud epin­ de deci nicid e conţinutul ce -s ar atribuiv ariabil le or com­ ponente şi nici d e val oarea l or d e ad evăr. fiind că unad in propoziţii va fi sigur ad evărată : p -p -pvp A F F A A A î n acelaşi m od. exp resia -p v p spun e :. expresia .-- 1.d upăd n e um irea d ată d e W itt g enstein. orice valoare d e a devă r ar lua propoziţ iile componente (şi orice conţinut) : p q pvq q . sau p este adevărat . Asem enea expresii se num esc tautol og ii.tiile. 2. sau p este f als. De exem pl u.Tautologia. :J. 3. A F A F A A F F A A A F A A A A ·F orm ul a considerat ă este d eci o taut ol og ie. T abel ul n e arată m i d e iat c ă această formulă logică răm îne în permanen­ ţă ad evărată. U n al t caz extrem al funcţiilor de ad evăr· îs nf contradic­ .p v p răm îne ad evărată totde aun a. or icev al orid e ad evăr ar lua variab li le ec om ponent e (şid eci or ice conţinut) . care este princi­ piul terţului exclus . Ex istă expres ii logice care rămîn în perm anenţă false. U n tabel ne arată că orice val oared e ad evăr arlu a variabil a p. 4. p vq Orice propoziţ ieq m i pl icăd isj uncţia p vq . E xistă anu m ite funcţii d e ad evăr care r ămî n în p erm an enţă ad evărate. 27 . p vq -.:J .

nu ele sînt afirmate.De exemplu. Dacă însă spunem : " propoziţia «Cezar a trecut Rubiconul » este adev ărată" . f-. formula . S m e nul de aserţiune nu este un simbol logic necesar. cazul opus tautologiei. propoziţiile sînt numai c on­ siderate. î n formulele logice. . este )--" . dar p şi q pot să fie adevărate sau false. cu condiţia ca ov ariabilă să fie înlocuită pretutind eni în formulă cu aceeaşi expresie simbolică. ci implicaţi a lor. int rodus numai pentru această dist incţie. T abelul ne arat ă imediat acest luc ru: p -p -p . fiindc ă ele p ot fi ad evărat e sau false.·P:Jq înseamnă: este adevărat c ă p implică q. Reguli de deducţie. p este o contradicţi e. atunci am afirmat această propoziţie. ad ică o propoziţie falsă totdeauna. O propoziţie poate fi numai con­ sid erată sau afirmată. In acelaşi mod se pot construi o mu lţime de con­ tradicţii . at unci şi al 28 .P . Regulile d e d educţie (de care ne v om serv i aici) îs nt în numă r de t rei: a) Regu! a s u b s t i t u ţ i e : i în orice formulă logică ad evărată ( tautologie) se pot substitui în locul variabilelor orice alte ex presii p ropoziţionale. S emnul d e aserţiune. p este falsă. b) Regula m od u s p o n e n s: dacă o imp licaţie e ste ad evărată şi prim ul ei mem bru est e ad evărat. propoziţia " Cezar a trecut Rubiconul" este o propoziţie consid erată. D e exemplu. p A F F A F F Ori�a re ar fi valoare a d e adevăr a lui p.p. şi se obţine t ot o tautologie. De exemplu. noi îl vom păstra însă pent ru m ai multă· precizie. Semnul de aserţiune.

însă ea cere o condiţie în plus. :J . I ată cele patru ax iome ale sistemului lui Russell.. :J: p vq .. P f. şi anume ca mai întîi să se stabilească echivalenţa acestei expresii cu aceea pe care o înlocuieşt e. p v r Se poate constata că toate patru axiomele sînt tautologii făcînd tabelul respectiv pentru fiecare. Construcţia logicii formale. Aceast ă regulă are asupra regulii us bstituţiei avantaj ul că nu este necesar ca expresia nouă. . ceea ce nu se cere în regula substituţiei .. date de Nicod: A l f. p v q A2f-: p v p :J p A3f-:. ca mai sus . car e sînt tautologii. Nu este cazu l să menţionăm aici decî t că princi29 . Simbolic se scrie această regulă astfel : !. Din acestea sed d e uc at utologii mai mult sau mai puţin complicate. Ru ssell a avut nevoie d e no ţiunile primitive (nedef inite) d e varia­ bilă propoziţională. Pentru a construi teoria logicii formale. L uînd apoi un grup de cinci axiome. ca o teorie d eductivă matematică. q v r . q c) R egula de î n l o c u i r e (Ru le of RePlacement) : în oricef ormulă adevărată (tautologie) o expresie propoziţio­ nală poate fi înlocuită printr-o altă expresie propoziţională dacă ultima expresie este echivalentă cu prima .:q . p :J q f. de negaţie. :J ." şi de disj uncţie " v " .pvq :J qvp ' A4 f-: . din ele.d oilea membru al implicaţie i este adevărat (conform d efi­ niţiei implicaţiei) . t eoremele logicii . el izbut eşte să deducă cu ajutorul regulilor ded educţie.. să f ie substituită pretutindeni în f ormula adevărată . care este substituită celei vech i în tautologie. ba chiar c ă se poater educe la una singură (însă incomodă) . . Nicod [1] a arătat că se poate reduce număru l propoziţiilor primitive la patru.

' pî ile log icii clasi ce devi n î n logi ca lui Russell teoreme de­ mon strate ( tauto logii). se obţ i ne o propoz iţi e ( adev ărată sau f als ă) . . .pvp . maig eneral spus. mai g eneral.p) 2. de exemplu. astfel : fie un obiect x (varia­ bi l) care are o propri etate f.. F ie. . un individ care are o proprietate.. T7 f-: p v p . p) f. x P laton.p·_q TIO \- . i ar f muri tor. obţi nem propo ziţiile: " " Socrate este muri tor" . terţului x e ­ ( p =-q ) T9 f-.ctio ad (pri nci pi ul tautologi ie) P . aI tăacets e pri ncipii. x Ari stotel etc. T2 T3 T4 TS T 6 ( pri nci pi ul clus) . adică " x este f. Vom expri ma lucrul acesta. t iei) (princip iul ( p) = P f-. (p ( principiul . precum iş cÎ teya dintre aceste teoreme : TI f. Să intrăm acum în struct ura unei astfel de propozi iţi.p. " x este = = 30 = = = . în mod foarte general .: p :Jq . � contra di cdub lei ne­ sil ogi smu­ transpozi­ redl1.p ţi ei) .: p=q· =: p·q v. :J'-q :J . FUllclii propoziţionale î n paragraful precedent am consid erat propoziţiile ca uni tăţi iş ceea ce ne-a i nteresat au fost relaţii le dintre " propoziţii realiz ate prin aşa-numitele " constante log ice. " Ari stotel " este muri tor etc.g aţi i) f-: ." Cînd înlocui m v ariabila x cu valori date x Socrate. Expresi a " x este muri tor" sau. " Platon este muritor .(p =. p :Jq·q:J r : :J : P :J r ( principi ul l ui) ( pri nci pi ul f. absurdum) == T8 f-: p =q. :J _ - . propozi ţia " Socrate este muri tor " . Ai i c se distinge un subiect care are un predi cat sau. = . p ( pri nci pi ul \-: p:J. adi că pentru fiec are valoare dată a lui x şi pentru f dat.

CUtn ' ar fi "x este q/'. Propoziţii generale şi existenţiale. Dacă funcţia propoziţională este d ată.p ropozi ţie pe două căi : 1) sau înlocuind argumentul c u o valoare constantă x a şi căpătî nd f (a). despre care nu vom vorbi aici. ljJ(x) x x) ( . .f". care devine pentru fi� care valoare dată a ' vari abilei propoziţie. = 31 . fac să se transforme funcţia propoziţională într-o propoziţie se numeşte domeniul'd e valori ale ar­ g umentului. Platon. Variabila x se numeşte argumentul funcţiei . s-ad at peste o pro­ pozi ţie care nu poate fid eclarată adevărată sau falsă. . Dintr-o funcţie propo­ ziţional ă (f x) putem obţine o . Aşa a apărut teoria tipurilor. Russell [2J d efineşte funcţi a prop oziţională astfel: . Aris totel . h(x). pentru c s rierea unor asemenea funcţii propo­ ziţionale. o uf ncţie propoziţională este o x e presie conţinînd variabile şi care. Î n rezumat': o propoziţie este o x e presie care este ade­ vărată sau falsă. g(x) . că atunci c înd v alorile lor sîntd ate... cum a fost x " este muritor " . În ceea ce urmează nu vom avea nevoie decîtd e funcţii propoziţionale cu un singur argumenţ . pentr u valori determinate ale variabilelor. Dacă funcţia propoziţională este variabilă. atunci se întrebuinţează în m od obişnuit litere latine pentru scrierea lor: f( x) . atribuind la întîmplare o valoare ar­ gumentulu i unei funcţii propoziţionale . . Deoarece uneori. se întrebuin eţ ază liter e greceşti: o cp( x) . . şid upă el toţi logicienii. ). . ci îc nd va fi v orba de încercările d e sol uţ ionare a p arad ox elor şi cînd vom face critica lor. T otalitatea valorilor care. au trebuit să limiteze valorile ad misibile pentru argumentul unei funcţii propoziţionale . precum şi alte teorii . Rus­ seU .0 funcţie propozi ţ ională este o x e presie conţinî nd unu 'l s au mai mulţi constituenţi ned eterminaţi. cum a fost în cazul preced ent. Socrate. expresiad evine o propoziţie " . aşa. 2) sau prin cuantificare. . Funcţia propoziţională "x este f " se notează pe scurt ca în matematică cu (f x). devine o propoziţie (ade vărată sau falsă) . .. se numeşte o funcţie propoziţională. puse în locul lui x d( e exemplu.d e forma f(x) .

f (x) . Rezultă că avem prin defi ni iţ : e a ( x ) . cp (x) ::J �( x) Aceasta este o i mpli caţi e generală iş se ic teşte: " dacă cp (x) este valabilă. cp(x:) 32 = H x) . uf ncţii propoziţi onale varia bile mpli că pe a doua. = Ceea ce înseam n : ă "(f " est e fals că pentru toţi Să consi derăm două cp (x) şi H x). Dacă pl ecăm d e la funcţi a propoziţi onală f (x) iş spunem " f (x) pentru t oţi x " . dacă primai atunci scri em: Df (x) . . (x f ) a ne duce la o propozi iţ e d e exi stenţă iş înseamnă : " f (x ) nu este fal s pentru toţi x " . Operatorul de exist enţă � s notează cu simbolul (ax ) pus înain tea unei funcţii propozi iţ onale.[ (x). am obţi nut o propozi iţ e ge nerală. f (x) este falsă " . Si mb olul (x) se numeşt e "ope ratorul d e g enerali zare " ş i transformă o funcţie p ropozi iţ onală Î ntr-o propozi iţ e ge nerală. Expre is a (x) .' oricare ar if x. care se scri e astfel: ( x) f( x) . Se m ai scrie lucrul acesta iş sub forma: cp( x) ::J" � (x) Acelaşi lucru în ceea ce pri veşte echi valenţa. care poat e fi afi rmat ă [funcţia fx( ) nu poate fi afi rmat ă ]. . cu alte cuvi nt e ă c f (x) ia valoarea de adevăr " ade­ \"ă rat " pentru oricare valoare a argumentului x. ori care ar fi x " . -f (x)] " x) uneori este acelaşi lucru cu x. atunci iş H x) este valabil ă. . sau încă " exi stă cel puţin un x pentru care f (x ) este va labilă " . scri erea ( x ) .Cuanti if carea se face cu aj utorul operatorului de genera­ lizare sau cu aj utorul operatorului existenţial.

Se m ai poate scri e acest lucru şi astfel: Deoarece x( ) . care verifi că func­ iţ a cp (x) . În ori ce in­ teg rală defi ni tă. b � f (x)dx. va lorile lui x care sati sfac această funcţi e au toate o propr iet ate comună (predicatul cp) şi ele forme3. 3 . Într-o funcţie propoziţională f(x) intervine însă o vari abi lă reală sau liberă . care se 11 otează sim­ boli c astfel : x (cp x ) Ori care valoare particulară x a. avemd eci : aE Sau. şi ele sîntî n fapt propoziţii . = . cp (a) � 33 .l11se a ll 11ă : " pentru oricare x. Def. aparţine acestei clase. f (x) nu reprezi ntă decît aparent funcţi i propoziţionale. căci valoarea acestei expre­ isi este o constantă. o variab ilă legată . = înseamnă: " a este un element dintre acelea pentru care funcţia cp (x) devine adevărată " . ca iş în teoria mulţi­ mi lor. cp (x) este echivalent cu � (x) " . f (x) şi (ax) . a variabi la este aparentă ( legată) . cum se m a i num eşt e . Se găsesc exemple în mate­ matici de astfel de variabile ap a r e n te (legate) . x este o variabilă aparentă sau.Ză o clasă. Să presupunem că avem o funcţie pr<?pozi iţ onală cp (x) . Aşadar. x (cpx) . Clase Am văzut cee ste o mulţime sau o cl a să. în general. Prin defi ni ţie. Vom nota apartenenţa unui element a la o clasă pri n semnul E .

= . = . aceasta înseamn ă că cp (z) este falsă " .cp (x) şi �( x) sînt echivalente În mod general. deci că ele determină aceleaşi clase . putem scri e : cp( x) =x Hx) . . - cp( z) Def.Z E X (C(x ) . p . 34 . pe care să o notăm cu IX : IX = X( fx) Toţi x care nu verifică această fun cţi e formează clasa contra­ ră lui IX .IX = - x( fx) A spun ec ă un elemen t x aparţin e clasei . Cu alte cuvinte. putem scrie : z - E X (cpx) . .IX . Fiin d dată o funcţie f( x) . Di n ceea c e am spus pînă acum. _ . "Dacă z nu aparţine clasei determi nate d e cp (x) . 18) .f De aceea se mai spun e că o clasă este sfera sau extensi unea unui predi cat ( Camap [ l J . Aşadar. d upă notaţia lui Russell (care este aceea a lui Peano) . toţi x care o veri fică fo rmează o clasă. rezultă că o funcţie fx ( ) ( cu un sing ur arg umen t) defi neşte o clasă : clasa ele­ mentelor care au predi catul . el nu face adevărată funcţi a noastră.IX Înseamnă acel aşi lucru cu a spun e că el n u aparţi ne clasei IX : Def. z( cpz) = Z ( � z) Echivalenţa universală a funcţiilor cp( x) şi �( x) echi ­ valează cu ge ali tatea claselor determin ate de ele.IX " este clasa tu­ turor acelor x care nu veri if că f( x): . adi că dacă avem aceasta n u poate să Însemne decît că ele sînt satisfăcute d e aceleaşi valori . Def. cp (z) Tot astfel . întrebuinţînd semnul de neg aţi e. ea se notează cu . dacă un element z nu aparţine clasei x( cpx). . Dacăd ouă fun cţii .

dar un cetăţean francez . . care este un membru al clasei frapcezilor. Vom menţiona încă relaţiile dintre clase (despre care am mai vorbit la teoria mulţi milor) . în acest caz clasa IX es te inclusă în clasa � : IX C � Avem următoarele definiţii : f-. şi � . = nf x E IX · . formată c u toate elementele a d ouă clase ot şi � .(x E (1. x . x aparţine clasei IX implică x aparţine lui � .Mai putem e x prim a lucrul acesta aparţine clasei (1. este reuniunea claselor (1. fals Prin urmare . " : x E - IX · = şi a stfel : " est e că x Def. notaţi ile XE - (1. ca iş în teoria mulţimi­ lor : Clasa M a elementelor comune a două clase conjuncţia claselor IX şi � : IX şi � este M = (l. Mai întîi se pot forma şi clase de clase. aceasta înseamnă c ă IX e ste inclus în W' . Clasa francezilor este un membru al clasei Naţi unilor Unit e . n u este membru al clasei Naţiunilor Uni te . Clasa M . ameri cană etc .) . 3S .E IX . . rusă.(x E IX) .: . reprezi ntă acelaşi lucru . IX C � . n � O clasă IX poate să ai bă toate element ele ie printre ele­ mentele altei clase � .::> % x E � " Dacă oricare ar fi x. Un exemplu concret este următorul: Orga­ nizaţia Naţiuni lor Unite conţine ca membri naţiunile en­ gleză. francez ă.

atunci x aparţine clasei � . ) Silogismul T 12 spune : dacă clasa IX este inclusă în cla­ sa � şi în acelaşi timp x aparţine clasei IX . � C C � . Acelaşi semn este întrebuintat ca semn de identitate. Dintre teoremele stabilite î n PrinciPia Mathematica . ) nu este definit el însuşi . ) Definiţie şi identitate. în l} arbara : T U t- : T l 2 f- : IX IX C �. ::J cp (y) ' Def. 'Se vede că semnul de definiţie (în dreptul căruia este scris totdeauna Def. vom menţiona aici numai două."Clasa tuturor acelor x care aparţin clasei IX şi în acelaşi timp . ( cp) cp (x) . y. Sau încă : x este identic cu y dacă toate proprietăţi­ le lui x sînt şi ale lui y . toţi oamenii sînt muritori. = . am utilizat semnul " = " ca semn logic de definiţie. În cele ce precedă. Definitia ' semnului de identitat � este următoarea : x = y. clasei � este intersecţia claselor IX şi � " t. xE IX y . anume cele două forme silogistice ale primului mod al primei figuri. (Socrate este om.. x. . ::J .: . IX U � = D f X (x E IX ' v · x E �) "Clasa tuturor acelora care aparţin clasei IX sau clasei � este " reuniunea cl�selor IX şi � " . are şi el această proprie­ tate . în legătură cu noţiunea de clasă. Neidentitatea dintre x şi y se scrie : x . IX C y ::J · · x E � Silogismul T I I spune : dacă clasa IX este inclusă în clasa � şi in acelaşi timp � este inclusă în clasa y. oa­ menii sînt muritori.y 36 . deci toţi grecii sint muritori . dar semnul de identitate este definit. atunci clasa IX este inclusă in clasa y. Cu alte cuvinte. deci Soc rate este muritor.. (Toţi grecii sînt oameni. oricare ar fi proprietatea pe care o are x. este identic cu y dacă.

d e a funda matematicile pe logică ş i pe noţiunea logică de clasă (mulţime) . Cu toate perfecţionările aduse ul­ terior. ca şi teoria mulţimilor. logica matematică. după <. prin definiţie : (x = y) Def. * Formalizînd logica.Russell scrie. ş i a crezut că poate realiza programul logicist a l lui Frege. nu a putut evita apariţia paradoxelor decît prin introducerea unor convenţii. aşa cum am arătat mai sus. El s-a izbit însă de dificultăţi mari. a .:um se va vedea în expunerea care urmează. între care c�a mai importantă este apariţia antinomiilor în chiar acest formalism logic . Russell creat un instrument de precizie şi rigoare matematică.

această serie defineşte un număr ordinal să-I notăm cu 0. Contradicţia este izbitoare : -dacă ° este numă­ rul ordinal definit de seria tuturor ordinalelor. în speţă. Burali-Forti a expus acest paradox utilizînd mij loace formale. 2 ) acest număr ordinal este mai mare cu o unitate decît cel mai mare număr ordin al al seriei date . care este cel mai mare dintre toate numerele. ci n + 1 . aşa cum ea fusese constituită de Peano şi şcoala italiană.':aparatul logicii sim­ bolice. Paradoxul lui Burali-For ti Matematicianul italian Burali-Forti [1] a publi­ cat în anul 1897 o antinomie pe care a întîlnit-o în teoria mulţimilor. În acest caz.III PAlt. CI n + 1 . Să considerăm acum seria tu­ turor numerelor ordinale . atunci nu n este numărul ordinal definit de seria tuturor ordi­ nalelor.\ ) )O XELE1LOGn. şi deci numă­ rul ordinal definit de această serie nu este 0. 3 ) seria ordinalelor (în ordinea mări­ mii lor) este bine ordonată.O-l\IATEliIATICE 1 . 38 . seria tuturor numerelor ordinale conţine cel mai mare număr ordinal 0. Acest paradox se poate formula în felul următor: se demonstrează în teoria mulţimilor că: 1) orice serie de nu­ mere ordinale defineşte un număr ordinal .

De exemplu. mulţimea tuturor noţiunilor abstracte este ea însăşi o noţiune abstractă. este o tautologie şi q. toate mulţimile care nu se conţin ca element formează o nouă mulţime r .2. 3 . din moment ce propoziţia " orice mulţime îşi aparţine ca element sau nu îşi aparţine. Se constată că există mulţimi care îşi aparţin ca element şi că există de asemenea mulţimi care nu-şi aparţin ca element . o a treia posibilitate neexistînd. dar nu a fost publicată decit în 1 926 de Zermelo . mulţimea tuturor mamiferelor. deci nu îşi aparţine ca element . mulţimea tuturor noţiunilor. pentru -că numărul cardinal al mulţimii tuturor submulţimilor lui M este mai mare ca Nc . numărul său 'cardinal : Nc este cel mai mare număr cardinal posibil. c ardinal N c al mulţimii M a tuturor mulţimilor este cel mai mare număr posibil. nu este ea însăşi un mamifer. problema care urmează nu depinde de faptul că asemenea mulţimi există sau nu există. Fie M mulţimea tuturor mulţimilor şi Nc. deci ea se conţine ca element . Dimpotrivă. Pe de altă parte. de exemplu. Deoarece orice mulţime se conţine . Toate mulţimile care se conţin ca element formează o nouă mulţime G. o teoremă binecunoscută a teoriei mul­ ţimilor spune: numărul cardinal al mulţimii tuturor sub­ mulţimilor lui M este mai mare decit numărul cardinal Ne al mulţimii M.înrudit cu cel al lui Cantor. deci ea îşi aparţine ca element. tertium non datur" . determinate este ea însăşi o noţiune determinată. Cu toate că existenţa mulţimilor care îşi aparţin ca elei:nent a fost contestată. dar avînd o structură logică mai ' simplă. Contradicţia este evidentă: numărul . trebuie ca şi mulţimea 39 . dar el nu este cel mai mare. 11aradoxul lui Russell Russell [1 J a descoperit în 1903 un paradox . după cum foarte bine a observat Fraenkel [3 J . . Parodoxul lui Cantor o contradicţie asemănătoare referitoare la cel mai mare număr cardinal a fost descoperită de Cantor [1 ] in 1899.eci este adevărată independent de faptul că asemenea mulţimi există sau nu în realitate . sau nu se conţine ca element.

ceea ce se scrie oc Er = Df - oc E oc Aceasta fiind adevărat . predicatul imagina­ bil este el însuşi in: a ginubil . at unci. Russell (1905) a arătat că se poate obţine un parad ox asemănător fără a se mai introduce noţiunea de mulţime. orice predicat este deci predicabil sau impredica bil . oc f r = Pentru valoarea particulară obţinem : - Il oc E lui oc . dacă nu acceptă proprietatea exprimată de el însuşi. Contradicţia este izbitoare. dimpotrivă. deci este prcdicabil . predicatul abstract este el însuşi abstract. Mai tirziu. avem oc oc . De exemplu. Dacă se conţine ca �lement. prin definiţie r nu conţine decît mulţimile care nu se conţin ca ţlement . deci este impredicabil etc .r să se contin ă sau s ă l1 U �e c ontină ca element. P ropoziţia mulţimea r se conţit1e ca element " este ' echivalentă cu propoziţia " mulţimea r nu se conţine ca element" . p aradoxul apare şi mai simplu _ Definiţia mulţimii r este "n" ulţitr ea tuturor mulţimilor care nu se conţin ca elem ent " . deci este predicabil. �() . ea se ccnţine . în speţă oc = r. vom spune că are pro­ prietatea să fie predicabil. predicatul determinat este el însuşi d eterminat. prin definiţie . numai pr i n tntrebuin ţarea noţiunii de pre­ dicat . dacă mulţimea r nu se conţine ca element . predicatul m amifer nu este el însuşi m ami­ fer. Un predicat dat admite ca p redi cat proprietatea p e care o e xprimă sau n u o admite . voin spune că are proprietatea de a fi impredicabil. S ă e x aminăm un predicat oareca re : dacă are pro­ prietatea exprimată de el însuşi. deoa­ rece . tertium non datur. Exprima t prin simboluri . Să punem acum aceast ă problemă pentru predicatul impredicabil: şi el trebuie să fie predicabi l sau impredicabil. oricare ar fi mulţimea echivalenţa generală (pentru orice oc) : ( 2) . " . ceea ce este contradictoriu . deci este predicabil . atunci e a nu p � ate să se conţină.

care conţine 2 6 de litere : să notăm toate ara njamentele de d a Z / el l itere care se 41 . deci este predicab il. atunc i predicatul tjI a r e predi­ . d ac ă predicatul impredicabil este impredica bil. 4 . Impo r t anţa acestor para doxe construite de Russell constă mai ales în faptul că ele a r at ă c ă natura acestor contradicţii este pur logică şi că ele nu apar ca urmări ale cîtorva noJiuni m a tem at i ce mai c om p lexe .extensiunea unui predicat . . rezultă echiv. ImP (ImP) Propoziţia "impredicabil" este " impredicabil" este echi­ valentă cu propoziţia "impredicabil nu este impredicabil" ceea ce este absu r d . Să considerăm alfabetul francez.) ( tj. ImP (tjI) .HtjI ) Pentru valoarea particulară a lui tjI . ca şi în cazul precedent . deci este impredicabil . utilizînd noţiunea logică de predicat. D acă predicatul impredicabil este predicabil. Paradoxul lui Richard Jules Richard [ l J a public at în 1905 un paradox prin -care urmărea s ă de m o nstreze că nu e nevoie să se aj ungă pînă la teoria numerelor ordinale pentru a descoperi o asemenea contradicţie .dicat � nu are predicatul tjI. Avem definiţia " dacă un pre­ .care corespunde noţiunii de mulţime. sau mai puţin precise .'O a treia posibilitate nu există .a lenţa generală (pentru orice tj. foarte uşor.cum ar fi noţiunea de mulţime . sau aceea de clasă . ) . atunci admite p r op ri etatea exp rimată de el însuşi . adică tjI obţinem ImP (I mP) = - = Imp . Cont radicţia este evidentă. atunci are proprietatea exprimată prin el însuşi. ci în cadrul logicii obişnuite . Exp r i m a t î n simboluri .. acest p ara do x se scrie.catul impredicabil" ( notăm ' impredicab il Imp) : = Imp ( �) = Df - tjI ( � ) Această definiţi2 fiind valabilă pentru orice predicat.

Definiţia unui număr fiind făcută prin cuvinte (şi aces­ tea fiind compuse din litere) . cum tot ceea ce se poate scrie este ' un aranj ament de litere . să formăm apoi toate aranj amentele de trei litere şi să le scriem tot în ordine alfabetică . U 2 . Acest număr N nu aparţine mulţimii E. «(Fie p a n-a zecimală a n-ului număr din mulţimea E . . ceea ce nu este adevărat. zero. Dacă ar fi al n-lea număr al mulţimii E. adică nu­ mere al căror singur argument i a ca valoare o expresie 42 . de Carnap [3J . să formăm apoi aranj amentele de patru litere etc . al doilea. sub o formă simplificată. el ar trebui deci să aparţină mulţimii E. Fie Zpr (Zahlpredikat) un predicat prin care reprezentăm numere reale . Deci . Ua al treilea etc .rnăr. Am reprodus aproape textual acest paradox. Să ştergem � din aceste aranj amente. dacă p nu este egal nici cu 8. să formăm un număr avînd pentru întreg. nici ' cu 9 şi unitatea. Paradoxul lui Richard a fost prezentat. şi pentru a n-a zecimală p + 1. tot ce se poate scrie se va găsi în acest tabel al cărui m o d de formare a fost indicat . a n-a cifră a sa ar fi a n-a cifră zecimală a acestui nu. Dar am văzut că el nu aparţine acestei mulţimL Aceasta este contradicţia . într-o ordine determinată. Am înşirat astfel . Aceste aranj amente pot să conţină aceeaşi literă repetată de mai multe ori . toate numerele care se pot defini printr-un număr finit de cuvinte formează () mulţime E. care poate fi numerabilă. număr care să nu aparţină acestei mulţimi . rezultă că unele dintre aceste aranj amente vor fi definiţii de numere . Se poate forma u11'. adică de un număr finit de cuvinte . în caz contrar ». Numărul N este definit de cuvinte din grupul G. Să însemnăm cu G grupul de litere cuprins între ghili-­ mele. Oricărui număr întreg p îi va corespunde un aranj ament de p litere care se va găsi în acest tabel şi .pot face cu aceste 26 de litere şi apoi să le clasăm în ordine alfabetică . Iată acum unde este contradicţia . ceea ce înseamnă că avem aranj amente cu repetiţie. fost formulat de Richard însuşi. Fie U1 primul număr definit printr-un aranj ament . aşa cum a. . toate numerele definite printr-un număr finit de cuvinte . aranj amentele care nu sînt defi­ niţii de numere .

să zicem b..cuieşte " x c'. dacă numărul a e s te numărul unui pre dicat Zpr.său. un număr de ·ordine. în care întrebuinţăm un fundor . Univocitatea acestei numărări este presupusă : [ nu m ( F ) S ă definim = num ( G) J ::J (x) [F (x) = a c u m predicatul r i c hard i a n G ( x) ] = (1) Rt' : (F) [ (num (F) x) ::J . ' că dacă se înlo­ . care este richardian. De exemplu. Să expri m ăm în simboluri această contradicţie. dacă " P " este un Zpr (predicat de număr) . în consecinţă. sau altfel . richardian este un pre­ -dicat Zpr bine definit. ordinea "l exic ografică a propo z iţiilor care îl definesc . el admite proprieta­ tea cu numărul b. de yx emplu. el nu admite. Fie o limbă logică S . la rîndul .1 . iar P (a) este fals (cu alte cuvinte. . . se aj unge la : . conform d e finiţiei . deci b este richar­ -dian. aceea că " num ( Ri) " nu este richardian . richardian sau non-richardian.Putem numerota fiecare p r e dicat Zpr printr-un număr natural luînd în consideraţie. dacă predicatul cu indicele numeric a nu convine indicelui :său a ) . deci b nu este richardian . el are un număr pe care îl vom nota cu " num ( Ri) . proprie­ tatea cu numărul b.Fie " a " expresia unui număr . Acest număr b trebuie să fie.de exemplu Pa. deci : R t' (x) = = " . . ducînd la o contradicţie. num P " este o e x " presie a unui număr. S ă presupunem acum că numărul predicatului " Ri " este richardian : " Ri[num(Ri)]" Rezultă astfel conform punctului [2] . tertium non datur.F ( x ) ] ( 2) Dar pentru că " Ri " este un Zpr. Presupunerea făcută de noi că " num (Ri) " este richardian . . Dacă b este richardian . care este richardian.-numeric ă . ." num " . iar a. prin care se poate reprezenta o numărare univocă a tuturor predicatelor Zpr ale limbii S . Ţinînd seama de aceste indicaţii. trebuie declarată falsă .R i i llum (Ri) ] ( 3) 4 . acest număr va fi richar­ dian. cu " num(Ri) " şi "F " cu " Ri " . după Carnap [3 ] . dacă b nu este richardian.R i [num ( R-i) ] .

Din ( 1 ) [num ( F ) = llum ( Ri) J ::J [ . ter­ tium non datur.F [num (Ri) ] ::J Ri [num (Ri) ] (6) Din (5) şi (6) Ri [num (R i ) ] (7 ) Propoziţiile (3) şi (7) . el se clasează în seria de predicate. . . fie. de exemplu. Fiecărui predicat de număr . Pa . Dar predicatul r ichar­ dian este el însuşi un predicat de numere şi . atunci x va fi numit richardian..PAx) De unde. echivalenţa generală {pep. o a treia posibilitate nu există. Fiecărui predicat i se va ataşa un indice nu­ me ri c : P I . Dacă indicele x al unui predicat Px nu ad­ mite predicatul Px. . este deci richardian sau non-richar­ dian . în ordine lexi­ cografică. adică el este Rib . care este indice al unuia dintre predicatele de numere. Observăm că demonstraţia lui Carnap este prea lungă şi că putem reduce acest paradox la paradoxul lui Russell. îi corespunde un număr natural şi numai unul. în consecinţă. amîndouă demonstrate. format cu predicatele predicabil şi impredicabil. fi richar­ dian .F [num (Ri) ]= . care este indicele său : corespondenţa este univocă . . R ib (x ) = . să presupunem că scriem toate predicatele numerelor reale într-o ordine oarecare.Px (x) 44 . sînt con­ tradictorii.F [num (Ri) ] ( 5) Din relaţia 2( ) (F) [ (num (F) = num (Ri) J :J . dacă x admite' proprietatea de număr Px ' atunci el nu va .Ri [num(Ri) ] ( 4) Di n relaţiile (3) şi (4) . într-o poziţie determi­ nată b. [num (F) = llum ( Rt') ] ::J -.tru orice x) : (x) . Într-ade­ văr. Orice număr natural . Av em deci definiţia : R ib ( x ) = Df . Fiecare indice poate admite ca predicat pre­ dicatul pe care îl numerotează sau nu-l poate admite. P 2 .. P1.

în speţă x predicatul Px Pb R ib ş i obţinem : = = b. tertium non dat'/. Orice număr real dat aparţine sau mulţimii R. în acelaşi timp. de vast al unei limbi date. ceea ce duce la respingerea ipotezei continuului a lui Cantor . Paradoxul lui Berry Acest paradox este o simplificare a antinomiei lui Richard şi a fost publicat de Ru ss el l în 1 903. Paradoxul lui Zermelo-Konig Acest paradox. Fie p primul element al mulţimii R' în această bine-ordonare : elementul p aparţine mulţimii R' . care iî poartă numele. 6. sau mulţimii R' . În virtutea teoremei lui Zermelo . cu toate acestea . dar noi l-am definit cu un număr de cuvinte finit. el conţine. Să examinăm mulţimea numerelor reale R care pot fi exprimate printr-un număr de cuvinte finit şi determinat . ambelor mulţimi R şi R' . Contradicţia este evidentă . = R1:b (b) Rib (b) Propoziţia " b este richardian " este echivalentă cu pro­ poziţia " b nu este richardian " . Să presupunem un vocabular destul . asupra mulţimilor bine ordonate . = - 5 . numărul frazelor va fi finit. mulţi­ mea numerelor reale este bine ordonată. descoperit de Zermelo · [ 1 ] în 1905 . de exemplu acela al limbii române . Să examinăm acum colecţia completă C a tuturor frazelor care definesc fieca re un număr na tural c u maximum 45 . Să examinăm toate frazele care pot fi construite cu aj utorul a maximum 50 de cuvinte din această limbă .tr. deci el trebuie să aparţină mulţimii R . Acelaşi raţionament a fost expus de K6nig într-o comunicare făcută la Congresul de la Heidelberg ( 1904 ) . pentru a demonstra imposibili­ tatea pentru continuu de a fi bine ordonat. şi nu poate aparţine. un număr finit de cuvinte .• Pentru valoarea particulară a lui x . se referă la teorema binecunoscută. Fie R' mulţimea tuturor celorlalte numere reale.

dacă cuvîntul " hetero­ logic " este heterologic. el trebuie să fie autologic sau heterologic .• de cuvinte. fiecare. Ne găsim în faţa unei contradicţii . Dar un cuvînt dat are proprietatea pe care o exprimă. Să examinăm acum fraza : "Numărul lui Berry este cel mai mic număr natural care nu poate f1' definit cu aj utorul unei fraze care conţine maximum 50 de cuvinte luate din vocabular " . Printre aceste numere naturale va exista unul care va fi cel mai mic şi care va fi numărul lui Berry. în consecinţă. din moment ce ea este formată cu un număr mai mic decît 50 de cuvinte. . aparţine colecţiei N . Dacă cu­ vîntul " heterologic" este autologic . 46 . printr-o fra­ ză a colecţiei C. deci llumărul definit de ea. Această frază are numai 27 de cuvinte şi defineşte perfect un număr natural . Vom spune că. orice cuvînt este autologic sau hetero­ logic. deci este heterologic. sau nu o are. ceea ce este contradictoriu. tertium non datur.are proprietatea pe care o exprimă. cuvîntul " englez " nu este el însuşi englez etc . el are proprietatea pe care o exprimă. Colec ţi a C \-a fi f i nit ă ca �i colecţia N a numerelor naturale care pot fi definite . Nu mai e vorba de clase. o a treia posibilitate nu există. dar cuvîntul " lung " nu este el însuşi lung. De exemplu. el este heterologic. nu pot fi defi­ nite cu aj utorul frazelor din colecţia C. Paradoxul lui (irfllliny - Neisoll Paradoxul descoperit în 1908 de Grelling şi Nelso11 [ 1 ] este analog cu paradoxul lui Russell construit cu predicatele predicabil şi impredicabil. numărul lui Berry. Cuvintele unei limbi date se pot împărţi în două categorii : unele care admit proprietatea pe care o exprimă şi altele care nu admit proprietatea pe care o exprimă. sau de predicate. deci este autologic. Acest paradox se poate exprima cu uşurinţă în simboluri . Există încă numere naturale finite care 11U aparţin colecţiei N şi care. el. dacă un cuvînt posedă proprietatea pe care o exprimă. cuvîntul " scurt " este el însuşi scurt. dacă el nu posedă proprietatea pe care o exprimă. el este autologic. cuvîntul " românesc " este el însuşi rom ânesc. ea aparţine colecţiei C. Să examinăm acum cuvîntul " hete­ rologic " . 50 7. numă­ rul lui Berry. ci de cuvinte.

ea . . Paradoxul lui Skolem Skolem a descoperit o contradicţie ( 1923) în legătură cu formalizarea cîtorva axiomatizări ale teoriei mulţi� milor. . �EZ . axiomatizarea admisă ar trebui să ne ducă la demonstrarea existenţei unei mulţimi infinite z .r Het( « Het » ) = - Het( « Het » ) (3) 8. f1 E Y . . . . submulţimi ale lui 7. a tuturor submulţimilor lui z : M trebuie să conţină un element y avînd aceeaşi proprietate ca şi elementele lui M . . Să presupunem că elaborăm o axiomatizare consistentă a teoriei mulţimilor. oricare ar fi cuvîntul generală (pentru o ri care «C )}) : C.Să desemnăm un cuvînt oarecare prin « C )} . fkEy. . . În aceste condiţii . . Teorema lui L6wenstein-Skolem. . .. bil. f 2 E Y . . avem echivalenţa (2) Pentru valoarea particulară a lui « C )} nem paradoxul : = « Het )}. cores p unz înd d iverselor . ek. . Pe de altă parte. . e 2E z . . Trebuie deci ca M să conţină un element z şi o serie infi­ nită numerabilă de elemente el> e2. prin C. care aparţin lui y. 47 . . . aj un­ gem astfel l a : e lE z . definiţia predicatului h e te ­ Het este deci : ro logic = (1) Această definiţie fiind valabilă . . . fie (M. . . adică fI ' f2. obţi­ -. i a r proprieta­ tea pe care el o exprimă. e aE z. axiomatizarea admisă va trebui să permită demonstrarea existenţei mulţimii Uz . E) .G6del arată că această axiomatizare admite un model numera. . . • • • .

ca PrinciPia M a­ thematica sau sistemul lui Zermelo-Fraenkel ( dezvoltat de J . există probleme relativ simple ( din teoria numerelor întregi) care nu pot fi rezolvate. 48 . 1 . U propoziţia) reprezentată prin cutare semn simbolic " . . 3. • 9 . de unde impor­ tanţa şi rolul decisiv care i se acordă în toate sistemele logicii formale. Din punct de vedere f�)fmal (punctul de vedere metamatematic) este indiferent care sîn t simbolurile primi­ tive. 4. 2. Godel [ 1 ] îşi propune să arate că speranţa matematicie­ nilor de a exprima formal şi complet matematicile este ilu­ zorie şi că în orice sistem logico-formal . Paradoxul • • lui "odel Godel ( 1 93 1 ) a construit un paradox care ar� o semnifi­ c aţie mai vastă decît cele citate mai sus. ştiinţa care vorbeşte despre propoziţiile matematice.Dar z este o mulţime infinită numerabilă ş i mulţimea a c estor submulţimi trebuie să aibă puterea continuului . ceea ce contrazice supoziţia că M e ste numerabil . Pe scurt. Logica simbolică utilizează simboluri pentru a nota n oţiuni . Matematica va fi exprimată în acest fel .e finită de serii finite de numere natural e. O formulă va fi deci o serie finită de numere naturale . M etamatematica .asupra seriilor finite de numere natura le) . înseamnă că propoziţii­ le şi conceptele metamatemati ce vor fi concepte şi propozi. pe care le alegem pentru noţiunile logice. . . 6. va fi formată din concepte şi pro­ poziţii matematice şi cum ace stea din urmă sînt exprimate prin serii finite de numere uat urale.este sistemul axiomatic a l teoriei mulţimilor) . G5del numerotează fiecare noţiune primitivă p ri ntr-un număr întreg pozitiv. i ar o demonstraţie ( B eweisfigur) va fi o seri. ş i care . Elementele f I ' f2. ' " ale lui M constituie o mulţime avînd puterea continuului. Godel alege ca semne primitive (Grundzeichen) num erele naturale.. . În loc să spună "noţiunea ( S 3. ţii asupra numerelor naturale (sau .. 5. fk. adică seria : 0. e l s pune " noţiunea (sau propoziţia) care are cutare număr " . von Neumann.

. fie după suma me m brilor etc . ştim imediat ce număr are fie­ care semn de clasă. formula care este obţinută din semnul de clasă cînd se înlo­ . clasă K de numere naturale.cuieşte variabila liberă prin semnul numărului natural n . . n J nu este demonstrabi1ă . semnul de clasă care are numărul n. Să examinăm acum c l a s e le claselor ( ele definesc . D e fi niţia noastră spune c ă un număr natural n apar­ ţine cla s ei K dac ă pentru el . . care va avea semnificaţia : în ordinea R . ' . . fie ordi nea le x i c o g r afică. f ( x ) fiind funcţia definitorie. vom nota prin . Fie R simbolul care reprezintă ordinea aleasă. Putem să numerotăm acum aceste semne de c la să : primul . al doilea. În consecinţ ă dac ă ni se dă ordinea R în care am ordonat semnele de clasă. Variabila liberă este x şi trebuie să remarcăm că în definiţia unei clase nu există decît o variabilă liberă Dacă variabila x ia valori de clase . R(n) acest semn. O cla s ă este definită în PrinciPia Mat!tematica prin :X"( fx) . Semnele claselor vor fi aran j at e într-o ordine oare­ care. 49 . al treilea . semnul uner anumite clase . . adică r elaţia ordonatoare a semnelo r de clasă. formula [R ( n) . . de asemen e a. Fie (l. după cum se ş tie n um erele n aturale ) Fiecare clasă va avea un semn determinat c a re se va numi sem nul de cla să (Klassen­ zeichen) . avem. Să definim acum o . Godel a creat un sistem izomorf cu si s temul PrinciP ia M athematica. Vom nota . o singură variabilă ' liberă. atunci x ( fx) este o clasă de clase .Prin această corespondenţ ă . după cum u rmea z ă : (1) ( s a prescurtat cuvîntul german i a r linia este semnul negaţiei ) - beweisbar demonstrabil . al n-lea. în domeniul numerelor naturale .

Acest paradox a fost' demonstrat în mai multe feluri. ca şi negaţia ei. q] ar fi indemonstrabilă. Analogia acestui paradox cu cel al lui Richard este izbitoare şi a fost remarcată de Gadel însuş1 . qJ ar fi falsă. ar aparţine lui K. într-adevăr. d ar am obţine . Ga del trage următoarea concluzie: "In orice clasă de formule non-contradictorii . după cum au procedat Carnap. q] adică. ceea ce este contradictoriu . căutîndu-se. fie probe mai precise. Din acest paradox. în con­ tradicţie cu ipoteza.Ca urmare a acestor definiţii. qJ ar fi demonstrabilă.conform defi­ niţiei semnului de c1asă cu R(q) : �- S = R (q) Gadel arată că' propoziţia rR(q). aşa încît formula lS . ca şi propoziţia "mint" (de care ne vom ocupa mai departe). qJ Prin urmare. există propoziţii non-decidabile (unentscheidbare)" . Dar cum S este un număr de clasă . R . dacă cineva declară . negaţia sa ar fi valabilă. Hilbert [1] vede în acest paradox paradoxul mincinosului.scrie Hilbert . fie probe mai directe.M. R obinson.nJ a rată că llumărulllatu­ raI 11 a p a rţ ine lui K. rezultă că există un număr de clasă S. dacă p r opoziţia [R(q). Mostow ski etc . conform punctului (1): q E K = Bew [ R (q) . înseamnă că el are un număr de ordine q şi că S este identic -." Propoziţia pe care o spun acum nu poate să fie rezultatul unei demonstraţii " > această propoziţie duce la o contradicţie. î ntr-adevăr. deci propoziţia q E K ar fi adevărată : qE K = Bew [R(q) . deci q nu . Dacă [R (q) . q] este indeterminabilă în si stemul lui Russell. ' _ 50 . deci q ar aparţine lui K. ea ar fi ade­ vărată. p ropoziţia [R(q). fie probe mai simple. [R(q). qJ este demonstrabilă .

Acest pa­ radox. e�te faimosul paradox al mincinosului �euMf1. care are o mare a nalo­ gie cu paradoxele descoperite de matematicienii contempo­ rani în teoria mulţimilor. printr-un sistem formal. propoziţia " mint " nu· poate fi declarată nici adevărată. istoria con­ semne�ză faptul curios al morţii lui Philetas.nt foarte grave şi arată imposibilitatea de a exprima com­ plet.Concluziile care decurg din demonstraţia lui Godel sî. înseamnă că nu e adevărat că minte. reducîndu-l la o )iimplă întrebare) la care mincinosul trebuia să răspundă: " Minţi cînd spui că minţi? " Dar mincinosul nu are decît două răspunsuri.evo�. celebrul dialectician Chrysippos i-a aco· r dat un loc deose­ bit în tratatele sale de logică. Paradoxul mincinosului Există un paradox foarte vechi. Importanţa acordată aces-tei probleme. . deci el minte. care a fost reţinut de logica actuală ca fiind adevărat. . a enunţat pentru prima oară acest paradox. 10. poate să fie evaluată prin faptul că o mulţime de autori vechi s-au ocupat de ea şi că Aristotel însuşi o dis­ cută în mai multe rînduri . din şcoala din Megara. în întregime studiului " mincinosului " . nici falsă. Aiungem la aceeaşi contra­ dicţie dacă vrem să aflăm dacă ceea ce afirmă Epimenide este adevărat sau fals. dacă cel care spune că minte. orice teorie care conţine aritmetica. chiar de la apa­ riţia ei . tertium non da tur : 1) " mint". O altă formă a acestui paradox este aceea cunoscută sub numele de " Epimenide " : " Epimenide cretanul sp unea că toţi cretanii sînt mincinoşi " . provocată de eforturile zadarnice făcute pentru rezolvarea acestui sofism . - 51 . Se pare că Eubulide. dintre care cîteva erau con­ sacrate.finnă că asupra acestui sofism " s-au scris atît de multe cărţi " . 2) " nu mint". minte. El a fost formulat ini­ ţial după cum urmează . sau cu cele pur logice. Dacă cel care spune că minte. nu minte. pentru că ea ia ime­ diat valoarea contrarie.. Seneca (epistola 45) a. deci el nu minte. înseamnă că e adevărat că minte. Î n consecinţă.

Dacă acest om a spus adevărul. Î i puneau o întrebare şi dacă răspunsul era adevărat îl j ertfeau idolului adevăru­ lui . după Ferdinand Gonseth [lJ. printre sofis­ mele considerate de Stoici ca gimnastică dialectică. dar atunci a spus adevărul . Î nsă. et quaeritur. ajungînd să ocupe capitole întregi în manualele de logică. sînt numite. afirmatia sa este o minciună.cea foaie este falsă »). Î ntr-o insulă trăia o rasă de uriaşi foarte şireţi şi cruzi.UV"t"CX sau reciProca şi apar mai ales. ei omorau pe orice străin care acosta pe insulă. Forma cea mai simplă o găsim enun­ ţată în toate aceste tratate. îl jertfeau idolului minciunii. mai şiret decît ei . întrebarea : "Care îţi va fi moartea?" Străinul a răspuns: . fiindcă erau şireţi. Alte variante. ca de exemplu la Albertus de Saxonia: Propono illud insolubile « Ego dico falsum )} supposito . hotărîseră să-I pună să-şi dea singur sentinţa de tnoarte. &V"t"L0"1P�SO<. capitole in­ titulate Insolubilia. Propoziţia străi­ nului nu poate fi declarată nici adevărată nici falsă. pentru că. So­ fismul croc . . după cum spune Aulus Gellius în lucrarea sa Nopţile atice . puţin mai dezvoltate. ea duce la o contradictie. dacă acest om a spus ci minciună. dacă răspunsul era fals. quod nihil aliud dicam nisi istam propositionem «Ego dico falsum ».. în orice caz. Sau in forma : « Propositio scripta in illo folio est falsa » ( ( Pro­ poziţia scrisă pe a. şi se întreabă dacă pro­ poziţia pronunţată de mine este a devărată sau falsă) .0 să mă j ertfiţi idolului minciunii " . uriaşii să-i pună unui străin. utrum propositio prolata a me sit vera vel falsa (Propun această insolubi1ă « Eu spun falsul » . t�ebuie j ertfit idolului minciunii. presupunînd că nu spun nimic altceva decît aceas­ tă propoziţie «Eu spun falsul ». dar. în acest caz. trebuie să fie j ertfit idolului adevărului . Vom cita una dintre aceste variante. _Puşi în încurcătură. uriaşii au început să discute. cea mai simplă fiind: "propoziţia pe care o pronunţ acum este falsă" . s-a întîmplat ca odată. Fiindcă erau cruzi .Există diverse variante ale acestui paradox. o dilului sau argumentarea în procesul intentat de Protagoras elevului său Eulathos sînt exemple bine­ cunoscute de asemenea argumente reciProca. ' Tratatele scolastice de logică oferă o mulţime de vari­ ante ale acestui paradox şi ele au constituit o problemă arzătoare şi specială a logicii evului mediu.

în tratatul lui Buridan . şi era singurul care avea acest drept . dar nu îi era permis să trezească pe cei care se puteau trezi şi singuri . conform definiţiei . trebuie să se radă singur. Socrate pronunţă o singură propoziţie « Plato dicit · falsum » şi Platon pronunţă o singură propoziţie « Socra­ tes dicit falsum » . atunci. După cum remarcă Beth [1]. ca şi altele din aceeaşi categorie . 11. 1) Dacă se trezeşte singur. de exemplu. In paradoxele autentice s e întrebuinţează una sau mai multe n oţiuni fundamentale ale logicii !'au ale matematicii: pa. �a. sau nu se tre­ zeşte singur. dacă nu se rade singur. Paradoxul străj erului (Russell. cine îl trezeşte? Dar nu există de­ cît două posibilităţi: sau se trezeşte singur. să se trezească singur. este obligat după lege . . nu ridică probleme de logică. ele se găsesc peste tot 'sub forma următoare . paradQxul străj erului'. Problema este aceeaşi: cine rade pe bărbierul satului? Dacă trebuie să se radă singur./' în ceea ce priyeşte argumentele reciProca ale scolasti­ cilor. ă este capabil să se trezească singur. atunci nu poate să se radă pentru că el nu rade decît pe cei 'care nu se rad singuri. Un pseudoparadox analog este acela al bărbierului satului: bărbierul satului este definit ca acela care rade pe toţi cei care nu se rad singuri . cu toate că pot provoca probleme destul de grave de drent (în Acazul străjerului) sau practice (îtf cazul bărbierului). 1918) se referă la drep­ tul de cutumă roman. Pseudoparadoxele Printre paradoxele aparente se citează mai ales două: cel al străj erului şi paradoxul bărbierului . 2) d a c ă nu se trezeşte singur. care definea străj erul unui sat ca fiind persoana obligată să trezească pe toţi sătenii care nu se trezesc singuri .. înseamnă c. Iată acum contradicţia care rezultă : ac eeaşi problemă se pune pentru străj er . tertium non datur. Care dintre aceste două propoziţii este adevărată şi care este falsă ? Se aj unge la aceeaşi contra­ dicţie ca aceea din paradoxul uriaşilor cruzi şi şireţi .radoxul mincinosului este construit cu noţiunile logice 53 . dar atunci nu are dreptul să se tr�zească.

care îl conduc pe Beth [1] ( pe care l-am urmărit în cîteva puncte din expunerea paradoxelor) la concluzia: "Pentru acest motiv . pentru acest motiv. consecinţele extrem de grave pentru matematică şi logică."adevărat " şi " fals" . paradoxul lui Grelling-Nelson. cu noţiunea de proprietate a unui cuvînt. adevăr etc. paradoxul lui Burali-Forti şi Cantor cu noţiunile de număr ordinal şi cardinal . Richard şi Zermelo-Konig cu noţi­ unile de definiţie. paradoxul lui Godel cu noţiunile de demonstrabilitate. paradoxul l ui Russell. mai ales. dţscoperirea antinomiilor constituie un pericol atît de mare pentru întregul edificiu al ştiinţelor deductive şi . cu noţiunea de mulţime sau clasă. . pentru matematică " . descoperirea antinomiilor a com­ promis atît de grav şi logica generală şi teoria mulţimilor care era considerată o rivală a logicii . paradoxele lui Berry.aici . De . numerabil şi bine ordonare.

/pespre soluţiile paradoxelor in general Istoria filozofiei întîlneşte. nefiind pe de-a intregul raţională. antinomiile reprezintă conflicte reale. Vom numi soluţie filoz ofică a an-o tinomiilor orice soluţie care introduce un principiu sau axiomă (sau mai multe) . său necesar.---- 1. numite. Î n prezenţa unor asemenea dificultăţi. A) Poziţia filozofică. s-au emis diferite soluţii . b) P o z i ţ i a o n t o l o g i c ă . eleaţii au introdus distincţia între· realitate şi aparenţă. pe care le vom clasi­ fica în două categorii generale. a unor aseme­ nea aporii. le creează. Pentru a da o soluţie cele­ brelor paradoxe " Ahile şi broasca ţestoasă". " " săgeata sau "stadiile " . în sînul rea­ lităţii. real nefiind decît taţionalul . B) poziţia logică. pro­ bleme ale unor construcţii logice. In această cate­ gorie putem grupa soluţiile următoare : a) S o l u ţ i a e i e a ţ i l o r . străine de mecapi smul logic în interiorul căruia s-a produs c-ontradicţia. este ilu­ zorie. Lumea fenomenelor. în general . Pentru această con­ cepţie. construcţii -în aparenţă ireproşabile. dar gindirea însăşi se găseşte in imposibilitatea de a le ad­ mite.--. Aceasta era poziţia 55 . caracterizînd astfel poziţiile adoptate : A) poziţia filozofică. în procesul. dar inadmisibile din pricina rezultatelor absurde la care ele duc.ÎNCERCĂRI DE A GĂSI O SOLUŢIE --------------------. para­ doxe sau antinomii. în mai multe rînduri. " dihotomia". fac parte din natura Fiinţei. gîndirea logică.

c) P o z i ţ i a e p i s t e m o l o g i c ă. Mostowski spune textual: " Aceste probleme sînt de natură filozofică şi nu putem să ne aşteptăm la rezolvarea lor numai în limitele matematicii şi aplicînd numai metodele matematice " . de exem­ plu. Soluţia 10gico-matematică constă în admiterea unei axi­ ome suplimentare restrictive (sau a mai multor) . încît nu mai e necesar a-l demonstra . 2) natura demonstraţiei matema­ tice şi care anume sînt criteriile care ne permit să distin­ gem o demonstraţie corectă de una falsă. mai mult sau mai puţin convenţionale.lui Heraclit . Aspectul filozofic al unei astfel de soluţii a fost recuno­ scut de către specialiştii cei mai autorizaţi în acest dome­ niu . a t e m a t i c ă c o n t e m� p or a n ă . Bertrand Russell scrie [4 J : " Î n acest sens şi -ca urmare a faptului că se ocupă de probleme încă nerezolvate. iar în filozofia contemporană. De pe această poziţie se recunoaşte existenţa ireductibilă a para(�oxelor. pe sceptici şi micii-socratici. problemele generale ale bazelor matem aticii sînt reduse la două de către Mostowski [1 J : 1) Natura conceptelor matematice. sau în timpurile moderne aceea a lui Hegel . au căutat să anuleze puterea de cunoaştere a gîndirii logice. Din această ca te­ gorie putem cita pe sofişti . poziţi a iraţionaliştilor. Astfel. din pricina naturii limitate a oricărui formalism. aşa cum a fost formulată în ultima carte a 56 . d) P o z i ţ ia' 1 u i K a n t. lo­ gica matematică ţine de filozofie " . Această poziţie a fost cea a lui Aristotel . construind paradoxe mai mult s au mai puţin demne de a fi luate în consideratie. care. dar ea este total adecvată lumii fenomenelor. He­ raclit rezolvă aceste contradicţii într-o armonie superioară . De altfel . Hegel într-o sinteză superioară. toţi. Construind antinomiile ra­ ţiunii pure. • e) P o z i ţ i a l o g i c o -ni. care se ataşează sistemului 10gic considerat în care se produc paradoxele şi graţie cărora se crede că se vor putea evita paradoxele. filozoful de la Konigsberg a tras concluzii dia­ metral opuse celor ale eleaţilor: gîndirea pură nu este ya­ labilă în domeniul realităţii în sine. B) Poziţia s tric t logică. iar iraţionaliştii le consi­ deră ireductibile. care apar în mod inexorabil în orice simbolism logic fornfal şi în teoriile matematice for­ malizate.

vom cita în mod special pe logi­ cienii scolastici. care nu pot fi rezolvate în nici un' fel nullo modo possunt solvi. 90). Se găseşte.o importanţă considerabilă rezolvării sofismelor în general şi . rezolvării paradoxelor. Care era poziţia logicienilor din această epocă ? Î n Logica Magna a lui Paulus Venetus (Tractatus VI : lnsolubilia) găsim enumerate 15 categorii de soluţii . noi nu avem ni ci un t ratat. în spEcial. mcepînd cu Socrate şi pînă la logicienii de la începutul secolului nostru. IIe:pt O"OCf. la Petrus d'Ailly. 57 . dintre care nici una nu admite că o asemenea problemă ar fi cu adevărat insolubil ă . dar. menţionînd faptul că paralogismele cele mai dificile de rezolvat sînt cele care formează un cerc vicios. începînd de la Aris­ totel. la o eroare de logică. adică exact .tii acestei concepţii şi care con stituie imen­ sa majoritate. de felul . citată această opinie.€. ali menţinut clasificarea şi soluţiile date de Stagirit . Această poziţie ar fi fost probabil adoptată de către un anume Suisset (pro­ babil Richard Suiseth). Oricum ar fi. la Wilhelm din Occam etc. p .)V e). Totuşi. Printre adep.cele de felul p aradoxelor logico-matematice. avînd titlul De sensu composito et diviso : Scrib it una opinio in insolubilibus satis est possibile. Se poate deci afirn1a că (.LO""t"nH'. această opi nie n-a jucat nici u n fel d e rol în evul mediu şi ea nu a avut nici o importanţă doctrinară iar Paulus Venetus nu o U!niţieH[. în ultim ă analiză.ă.Organon -ului . în tratatele numite Insolu bilia şi în centrul c ărora se găsea antinomia mincinosului cu toate variantele sale. Găsim problema lnsolubilia chi a r şi în summulae logicales a lui Petrus Hispanus. care au dat.yxCJlV: orice paradox este un sofism şi se reduce deci. după care într-o insolubi1ă există cu ade­ vărat două propoziţii contradictorii care ar fi false în ace­ laşi timp. quod " duo contradictor1a sint sim'ttl falsa " . petitio princiPii sau circulus in probando. aşa cum rEm arcă Prantl ([lJ. Toate tratatele de logică clasică.. de logică de l a el . anumiţi logicieni sco­ lastici au evocat concepţi a după care există probleme cu adevărat insolubile ."ul mediu a avut concEpţi a logică a p a r a d e xel o r după care există o soluţie logică a tutu ror acestor contradicţii !7i a căutat soluţia lor şi nu o - . de exemplu. IV. opinie aflată în micul tratat logic al lui Hentis­ berus (t 1380).

Poincare.bine remarcat de Russell [2J: "Poincare crede că toate aceste paradoxe provin dintr­ un fel de cerc vicios şi aici sînt de acord cu el. nefiind ·bazată pe b proprietate. O poziţie analogă este şi cea a lui Ch. aşa se şi exprimă Wilhelm din Occam. a susţinut că este -suficient a descoperi că o asemenea problemă conţine un (:erc vicios. la sfîrşit. ci fiindcă se rezolvă cu dificultate). cel care s-a menţinut în mod ferm pe o poziţie pur logică a fost H. printre contemporani. (:are. Deşi Perelman a căutat în mai multe rînduri să depisteze această eroare. pentru ca problema să dispară. ca o eroare . Dar el nu vede dificultatea de a evita . problemele numite 1 nsolubilia purtau acest nume din pricina dificultăţii rezolvării lor şi nu pentru (:ă ar fi fost considerate cu adevărat insolubile . de exemplu. Perelman [1 J şi [3J căreia s-a alăturat şi M.regulă prohibitivă oarecare. În alţi termeni. care susţinea că defini­ Jia mulţimii tuturor mulţimilor nu este predicativă. după Perelman. în discuţia cu Bertrand Russell. ·deşi adevărat.un cerc vicios de acest fel". quia nullo :modo possunt solvi. definiţiile care trebuie privite 'ca non-predicative sînt cele care conţin un cerc vicios " . ceea ce a fost foarte . nu este capabil să' elucideze toate punctele p roblemei. mulţumită căreia s-ar fi putut evita insolubilele. 58 . greşeli de logică. în celebrul său tratat Summa totius logicae (Compendiu al întregii logici) : "Non ideo dicuntur sophismata aliqua insolu. sed quia cum difficultate solvuntur " (Nu de aceea se numesc unele sofisme insolubile fiindcă nu se pot rezolva în nici un mod. bazată în mod exclusiv pe condiţia pascaliană a definiţiei . în sfîrşit. nu a reuşit şi a ajuns. Poincare [1 J scria: "Astfel. Barzin: toate antinomiile teo­ riei mulţimilor şi ale logicii sînt. aceste probleme erau privite ca fiind sofisme. tot la prohibiţii convenţionale.bilia. Este adevărat că problem a este mai complicată şi că răspunsul lui Richard sau Poincare. î n sfîrşit. la toţi marii logicieni ai epocii care s-au 'Ocupat de această problemă. Putem regăsi această părere. credem că putem clasa printre soluţiile pur logice tentativa lui Behmann de a oferi o soluţie a para­ doxelor. De altfel . exprimată într-un mod identic. Aceasta era şi poziţia lui Richard.

Această teorie derivă din principiul cercului vicios: paradoxele -ca­ re sînt toate cercuri vicioase . este numită de Russell "teoria tipurilor logice". paradoxul clasei claselor care nu se conţin ca element.'2. Expresiile de forma cx E cx sau x E cx. care constituie în mod incontesta� bil cel mai important efort de a găsi o soluţie a paradoxelor.l. ca rezu1� tatul unei întrebuinţări nej uste a acestor idei. în func­ ţia propoziţională cp(x) . El scria tn PrinciPia Mathematica : " Voi observa că aceste paradoxe nu sînt în mod exclusiv în legătură cu ideile de număr şi cantitate. Î n felul acesta. este astfel rezolvat de către Russell: o clasă este un obiect care derivă dintr-o funcţie propoziţională cp(x) şi care pre­ supune funcţia . De exem­ plu. Î n consecinţă. cu alte cuvinte.. sau tn comprehensiune cp(cp) - 59 . pro­ prietăţile indivizilor.ţoriene trebuie să fie pusă pe un plan pur logic şi că este d e ordin pur formal este logicianul englez Bertrand Russel1. Propoziţiile care afirmă asemenea lucruri sînt declarate de Russell ca lipsite de sens (meaningless) . fiind lipsit de sens. Atunci . obiecte logice de tipul to. Soluţia lui. Russell aj unge să stabilească o ierarhie logică a conceptelor.s-ar naşte din faptul că se presupune că o colecţie de obiecte poate să conţină membri care nu pot fi definiţi decît cu aj utorul colecţiei luate în totalitatea ei . Teoria tipurilor Primul care a observat că problema antinomiilor can� . concepte de tipul ti. conceptele de tipul t2 etc . nici o soluţie care caută să le explice mai bine. adică: indivizii. Î n consecinţă. simbolul cp [z (cpz)] trebuie privit c � . argumentul x nu poate lua decît valori de tipul n -1 dacă cp este de tipul n . în virtutea principiului cercului VIClOS. Russell. argumentul unei funcţii nu poate lua va­ lori arbitrare iar valorile care i se pot atribui sînt limitate. Teoria tipurilor stabileşte că nu se poate aplica un conctpt de tipul n decît unui concept de tipul n . Soluţia trebuie găsită scrutînd ideile logice' fun­ damentale" . nu poate fi adecvată. o clasă nu poate fi argumentul funcţiei care A � o defineşte . proprietăţile indivizilor. adică dacă notăm cu z (cpz) clasa /\ definită de funcţia cp(z) .

Deoarece matematica ar trebui să se reducă la aritme­ tică . ci necesită o serie infinită de limbaj uri mai bogate " . sau " abstract este abstract sau " concret " etc . în primele două decade ale acestui secol . nerespectînd teori a tipurilor. este formulată de Mos­ towski [lJ.iar aceasta ar trebui să se reducă la logică. s-a imaginat . deci el nu se confundă cu S .' în general . care se referă la propoziţiile sistemului S. această concluzie a fost aplicată la întreaga matematică. de exemplu "p este fals " . -·. construită într-un sistem logic S . după c um spune şi Carnap[3J: " Pentru orice sistem al aritmeticii se pot da noţiuni aritmetice indefinisabile şi propoziţii indecidabile. în care se poate descifra cu siguran­ ţă o înfrîngere de natură sceptică. propoziţiile " este abstract " . Tipizarea noţiunii de adevăr a fost demonstrată de către R. cînd spune:n prop:niţia "p este fals " este falsă. nu poate fi enunţată în însuşi sistemul S . . utilizăm un alt tip de adevăr etc. deoarece nu se poate construi valoarea de adevăr a. matematicii este construcţia unei 60 .. Mincinosul nu poate spune care este valoarea de adevăr a propoziţiei "eu mint " . Î ntr-un mod analog. Teoremele stabilite de către aceşti logicieni arată că valoarea de adevăr a unei propoziţii .într-un m�-­ tasistem S'. care . Matematica n-q poate fi epuizată printr-un sistem. logi­ cienii au aj uns la concluzia surprinzătoare că orice forma­ lism deductiv are limitele sale iar deductibilitatea logică nu poate depăşi anumite limite· . că cea mai impor­ tantă problemă a bazelor. de propoziţii ale mincinosului. Russell stabileşte diferite tipuri de adevăr: cînd afirmăm adevărul sau falsul unei propoziţii p. nu mai sînt po::_ clasa oc conţine clasa :x ca element " sibile şi deci paradoxele nu pot fi construite . Tarski [1]. acestei propoziţii în însuşi sistemul. ci într-un alt limbaj logic care se referă la toate propoziţiile mincinosului! Legînd acest rt"zultat de paradoxul lui Gadel . arată că în orice sistem formalizat (care conţine aritmetica) există propoziţii non-decidabile. în 1955. nu au mC1 un sens şi sînt excluse din simbolismul logic. după cum am văzut. utilizăm un tip de adevăr. Această concluzie.sau -cp(cp) etc. ci . Carnap [lJ şi A. în felul următor : " Sub influenţa lucră­ rilor lui Hilbert şi a tezelor şcolii neopOi"itiviste .

deoarece ea are o anumită consonanţă cu simţul comun. . and points to a certain failure of the formalism in general" (Acest principiu . care analizează acest impas logistic: " Logicienii s-au JbJ:I. că în simbolul însuşi rămîne întotdeauna o urmă de intuiţie şi că trebuie să depăşeşti simbolismul pentru a depăşi intuiţia " . ceea ce o face "inherently credible " . ea are un caracter mai larg. cum spune Russell : " This princiPle. în general. bază care nu are nimic logic . declarînd prin teoria tipurilor o serie de propoziţii lipsite de sens cele care conduc la paradoxe -. Care este baza logică a teoriei tipurilor? Russell spune că.. . şi formula care rezultă rămîne adevărată. că orice 'simbolism matematic este limitat a apărut lui Russell însuşi . scapă unui tratament formal si indică un oarecare esec al formalis­ mului în genere). . De unde şi concluzia lUi Brunschwicg [1 ]. . eludes formal statement. Obiecţia princjpală care i se poate aduce rezidă deci în aceea că ea nu are. de exemplu. . cu condiţia de a înlocui peste tot acest . Ceea ce este mai grav este faptul că Russell.zat pe punerea în formă simbolică a legilor logicii pentru a /elimina orice urmă de intuiţie şi pentru a aj unge la sfe­ r a pură a conceptelor. Este ea cel puţin suficientă pentru a evita antinomiile? Vom con­ strui mai departe paradoxe pe care această teorie nu poate să le evite . regul a deductivă a sulJstituţiei : în' orice formulă adevărată (tautologie) se poate substitui unui aceluiaşi simbol o expresie propoziţio­ nală arbitrară. chiar de la primele sale cercetări .un caracJ�er necesar. . cum ar fi propoziţiile " abst. elimină totodată şi propo­ ziţiile care au un sens precis. şi printre care ar exista o limbă universal ă şi perfectă care ar putea fi identificată cu matematica . Russell a oBser­ vat că nu este posibil să exprimăm toate regulile unui forma­ lism logic în simboluri. · Ideea că orice simbolism logic şi . în mod precis defi­ nite. deşi această teorie s-a născut din necesitatea de a evita (avoid) paradoxele. dar mi se pare .r act 61 . Dar acest principiu nu este formalizat şi din această cauză se atribuie o anumită insuficienţă formalis­ mului în general sau.s imbol cu noua expresie.limbi artificiale cu reguli sintactice.. Iată singura bază a teoriei tipurilor. Credem că astăzi aceste sisteme nu au decît o valoare istorică ".

după care "există Întotdeauna o clasă de tipul n + 1 corespunzînd oricărei fraze care serveşte drept definiţie pentru obiectele de tipul nOI. dacă ea ar fi putut fi redusă la aritmetică) cu aj utorul logicei clasice şi a noţiunii de mulţime . Cu toate că teoria tipurilor s-a născut dintr-o necesitate mai generală. Dificultăţile Întîlnite în realizarea acestui program logicis­ tic. . deşi aceste propoziţii sînt s i n g u rel e pe care Însuşi exigentul Anthis­ tene le admisese . adică definiţia unei clase cu aj utorul unei totalităţi din care clasa Însăşi face parte. în virtutea acestei axiome.nsiune. dar definită totuşi cu ajutorul unei variabile legate de tipul 2. 3. de altfel. într-adevăr. admiterea claselor non-pre­ dicative ne împiedică de a fi pe deplin convinşi că teoria tipurilor este non-contradictorie " . fiind dată o clasă na. deci: Y2 este definită cu aj utorul unei totalităţi din care Y2 face parte . Russell a fost obligat să intro- 62 . de tipul 3. Trebuie să remarcăm. Z2 E Wa)] Y2 este o clasă de tipul 2.este abstract" sau "abstract nu este concret". există o clasă Y2 de tipul 2. La început. deşi putem fi convinşi că para­ doxul lui Russell ca şi celelalte paradoxe bine cunoscute nu pot să fie derivate imediat. noţiunea logică de clasă. care n au putut fi depăşite decit cu aj utorul unei noi axiome. Antinomii logice şi antinomii semantice Frege şi Russell au căutat să fundamenteze aritmetica (şi prin aceasta întreaga matematică. sistemul lui Russell admite o axiomă numită axioma de comprelu. p. adică Z2. că teoria tipurilor nu împiedică complet formarea claselor numite non-predicative (după expresia lui Poincare). ea a dat loc altor dificultăţi. aşa fel că: (Xl) . [Xl E Y2 = (Ez 2) (Xl E Z2 & . . Iar Hao Wang adaugă: "se găseşte că o parte importantă a matematici10r sup e rioare nu poate deriva din teoria tipurilor decit dacă admitem clasele non-predi­ cative de tipul Y2' Deci . l-au împins pe Russell la inventarea teoriei tipurilor pentru a elimina paradoxele . de acord cu Hao Wang [ l J. ( [lJ . care este . 14).

Cantor etc. axioma reductibilităţii. devin inutile . ca acelea întîlnite în paradoxul mincinosului. 1925) a monumentalei opere PrinciPia Mathematica. Grupul paradoxelor care nu conţin asemenea noţiuni. teoria ramificată a tiPurilor. teoria tipurilor. teoria ramificată a tipu­ rilor. semantice sau sintactice. pe lîngă teoria simplă a tipurilor. ca o consecinţă a criticii făcute de Ramsey şi Wittgenstein. Grupul paradoxelor care conţin noţiuni logice sau matematice.şi Ramsey ( 1926). cu aj utorul căreia se poate reduce o funcţie propoziţională. Russell a renunţat la teoria ramificată şi la axioma de reductibilitate. Noi dificultăţi au fost rezolvate de către Russell prin intro­ ducerea unei axiome suplimentare. Acceptarea acestei axiome. al lui Grelling-Nelson etc . ca acelea de clasă sau de număr. Este unul. 63 . ca şi a celorlalte două axiome. Logicienii polonezi sau cei din şcoala din Viena le numesc antinomii lingvistice. (Acestea din urmă au fost semnalate şi de către Peano . Russell. Printre primii care au căutat să renunţe la teoria ramificată a tipurilor sînt Chwistek (1 92 2) . cea a infinitului şi cea a alegerii ar încărca programul iniţial al lui Frege-Russell cu prea multe dificultăţi care n-ar putea fi depăşite. antinomii epistemologice. paradoxele lui Burali-Forti . ) Distincţia introdusă d e către Ramsey. B . arată că antinomiile şemantice nu pot apărea în nici un sistem logic sau mate­ matic.. ci numai referinţe privind limbaj ul . de care am vorbit dej a. la primul ordin . în condiţii date. Exact ceea ce s-a şi întîmplat: în cea de-a doua ediţie (voI . ca şi axioma de reductibilitate.ducă. într-adevăr. acceptată astăzi în toate lucrările de logică matematică. 1. lucru care a determinat pe matematicieni să caute a uşura. Ramsey numeşte antinomiile din grupa A antinomii logi-. dar nu din punct de vedere logic. dar cum antinomiile logice (din grupa A) pot fi evi­ tate prin teoria simplă a tipurilor. iar antinomiile din grupa B . Ramsey [ 1] a împărţit antinomiile în două grupuri di­ stincte : A. de exemplu. Această reducere a dificultăţii poate să pară un progres. al lui Richard. pe cît era posibil. ce. după care funcţiile propo­ ziţionale ale aceluiaşi tip au fost împărţite în ordine. gîndirea sau simbolis­ mul utilizat.

Aceste diverse tipuri de limbaj nu trebuie să fie confundate . - 64 . Aceste teorii reprezintă restricţii ale regulilor de formare şi sînt astfel convenţii introduse pentru motivul de a face limbaj ul nostru necontradictoriu " . în aceasta re z idă obiecţia fundamentală care li se aduce : aceste teorii nu sînt necesare.căci problema paradoxelor semantice implică aceeaşi gravi­ t at e pentru securi t atea m ecanismului logic P entru a putea evita . proprie­ tatea de a fi scurt a cuvîntului " sc u rt al pri m ului limbaj nu este proprietatea reprezentată prin al doilea cuvînt " " scurt . După cum există o ierarhie a tipurilor p en tru concepte. antin o miile lingvistice îşi găsesc soluţia lor. Dar o chestiune "poate fi pusă " : ce rămîne din rigoarea lo­ gică dacă îi ataşăm arbitrarul? Şi apoi . ce semnificaţie epis . după cum confuzia tipurilor de concepte ar provoca antinomiile logice După cum vedem. cuvîntul " scurt " este utilizat de două ori. " . Această teo­ rie a l imbaj elor şi a me tali m baj elor logice a fost realizată pri n lucrările lui· Ramsey [IJ. De alt fe l . de către Reichenbach [ 1 J : " S-a pus chestiunea dacă este necesar să se introducă aceste reguli . într-un mod foarte sincer. ele sînt artifici a le ceea ce prov oacă un s enti m ent profund de in s atisfacţie intelectuală . Russell a sugerat el . de ce le acceptăm? Răspunsul este for­ mulat. De exemplu . Nu se pune problema dacă teoria tipurilor sau teoria nivelurilor de limbaj este adevărată. ci într-un 1netalimbaj. în consecinţă. Camap [ lJ şi Ta r sk i [ 1 ]. în antinomia lui Grelling-Nelson şi în pro p oziţi a " cuvîntul scurt este scurt " . dar al doilea cuvînt " scurt" apar­ ţine unui limbaj su peri o r p ri mul u i şi. căci confuzia lor ar produce paradoxele semantice . teoria "nivelurilor de limbaj " este şi ea tot atît de puţin fundată ca şi teoria tipurilor logice. de asemenea. Atunci. In acest fel . Un lu c ru pare să fie si gur : singurul motiv pe care putem să-I dijm pentru astfel de reguli este că ele exclud contradicţiile . Regula devine în acest caz următoarea: nu se poate vorbi despre un lirpbaj în în s u ş i limbaj ul întrebuinţat. ci o p roprietate analogă a metalimbaj ului ( c a r e vorbeşte despre limbaj ul dat). şi antinomiile seman­ tice. tot aşa există o ierarh ie a limbaj elor . ..însuşi i deea de a extinde teoria tipurilor la o teorie a "nive lurilor de limbaj " (în introducerea la Tratatul logico-filozofic al lui Wittgenstein) .

Este vorba de mulţimea E şi aceasta nu este încă definită. Să continuăm să numim E multime a astfel modificată. A doua mulţime este numerabi1ă. 4). compus din piese separate. Deci. în ultimă analiză. în definitiv. acum rangul k şi a k-a cifră a lui N' nu este egală cu cea de-a k-a cifră a k-ului număr al mulţimii E " . Richard [1] arată că această contradicţie este numai aparentă. III. el va exista în tabloul meu. după bunul plac . Dar la locul pe care îl ocupă el nu are sens . dînd înapoi cu un rang toate eelelalte numere aparţinînd rangului superior lui k. Atunci coerenţa logică devine. După ce a construit paradoxul şi a demon­ strat contradicţia. 65 . Grupul de litere G este unul din aceste aranj amente . edificiul logic ar fi un j oc de copii. Să revenim la aranj amentele noastre. nu există contradicţie. Grupul G nu are sens decît dacă mulţimea E este complet definită.temologică poate să mai păstreze o logică a cărei non-contra­ dicţie este asigurată prin convenţie? Dacă lucrurile s-ar opri la acest punct. iar aceasta nu este definită decît printr-un număr infinit de cuvinte. deoarece numărul N ocupă . Ar trebui deci să-I şterg . Numărul N poate fi intercalat într-un anumit rang k în mulţimea E. Soluţia lui Richard Am expus paradoxul lui Richard în însăşi forma dată de autor (cap . ' paradox). " Să arătăm că această contradicţie nu este decît apa­ rentă . o conventie cu noi ' înşine! Vedem deci că acceptarea unor asemenea soluţii pune în discuţie probleme şi mai grave decît cele ale paradoxelor şi . din care se se poate construi un alt edificiu. Putem încă să mai remarcăm si aceasta : multime a mul­ ţimii E şi a numărului N formea� ă o altă mulţi�le . deşi îi j ustifică valoarea practică. anulează însăşi necesitatea teoretică a logicii. Atunci grupul de cuvinte G va ' defi �i un număr N' diferit de N. 4. Iată explicaţia textuală dată de Ri­ chard (cititorul este rugat să se refere la expunerea acestui.

Tot ceea ce noi gîndim în mod exact şi cîteodată spon­ tan . aşa cum a observat şi Poincare [1]. după cum este uşor de verificat. Şi iată de ce N nu face parte din E. ele sînt matematice. fără a introduce notiunea de mul' ţime E. matematica este gîndirea exactă. pentru că în măsura in care acestea sint exacte. este de natură matematică. mai departe. Concepută în acest fel . Dar aceeaşi explicaţie este valabilă şi pentru celelalte antino­ mii .ă ne vom referi la însuşi textul scrisorii sale. matematica nu mai poate să se bazeze pe alte discipline. că această observaţie este perfect justificată. Vom vedea. 5. Şi Poincare adaugă : "În exemplul ales de Richard. spune Poincare. cunoaşterea matematică este . Insă. am definit pe N cu un număr finit de cuvinte. Astfel. în orice fel de domeniu. ' ceea ce este un cerc vicios. . nu putem � defini pe E prin însăşi mulţimea E. în realitate. După Brouwer. a căuta baza matematicii în matematică.Î n rezumat. Intuiţionismul lui Bromver I deile fundamentale ale doctrinei intuiţioniste sînt re­ duse de către Heyting [3 ] la următoarele: 1. nici chiar pe logică . în consecinţă . independentă de experienţă. definiţiile care trebuie considerate ca non-predicative sînt acelea care con­ . Obiectele matema t ice sînt sesizate de către gîndire într-un mod imediat. Un singur suport poate fi găsit 66 . dar sprij inindu-ne pe noţiunea de mulţime E. este adevărat.tin un cerc vicios". independente. concluzia se prezintă cu toată evidenţa şi evidenţa va apărea şi mai mare da<. care a fost adoptată de Poincare. Matematica nu are numai o semnificaţie formală ci si· o semnificaţie în continut. dar ea nu ia în consi deraţie decît un aspect al problemei . E este mulţimea tuturor numerelor pe care le putem defini printr-un număr finit de cuvinte. I ată soluţia lui Richard . 2. Ea poate fi formulată în ceea ce numim " inter­ dicţia noţiunilor non-predicative " . A căuta o bază matematici10r în alte discipline înseamnă atunci. Altfel definiţia lui E ar conţine un cerc vicios.

Examinînd în lumina acestor principii principiile logicii clasice .mează deci c ă în demonstraţiile indirecte.după Brouwer. Care este concluzia lui Brouwer ? Imitînd ceea ce se petrece în filozofie. în domeniul infinitului . În special. de unde ar rezulta că ele ar fi valabile chiar şi acolo unde nu există un control direct. de exemplu . Brouwer aj unge la concluzia c ă principiul terţului exclus nu poate fi aplicat în matematică decît cu o anumită rezervă. credinţa în caracterul finit si în structura atomică a lumii " .implică prin ea însăşi. s-a acordat o valoare universală principiului terţului exclus. principiul ter­ ţului exclus nu poate fi întrebuinţat într-o formă general ă . " Credinţa în efi­ cacitatea nelimitată a principiului terţului exclus . care are un conţinut . matematicienii au extrapolat . care nu este apli­ cabil decît în domeniul colecţii1or finite . care între­ buinţează principiul terţului exclus. î ntr-adevăr.adevărurile logice considedndu-Ie ca fiind " ideale " .deoarece în domeniul infinitului nu putem niciodată opera complet această indicaţie . P rincipiul fundamental al doctrinei intuiţioniste este următorul: " Orice propoziţie. deoarece nu avem posibi­ litatea de a arăta pentru o infinitate de lucruri.pentru această ştiinţă : intuiţia "care ne prezintă concepte şi concluzii într-un mod imediat. trebuie să indice una sau mai multe stări de lucruri (SacJl­ verhalte) bine determinate şi accesibile experienţei noastre " . c a . fie propoziţia a "obiectul A are pr oprietatea P" . U . Cum putem afirma că o colectie are o infinitate de elemente dacă n u avem posibilitat � a . conform principiului enunţat. D ar atunci avem consecinta ' imediată : în domeniul colec­ ţiilor infinite a spune că un element "a " aparţine unei mulţimi " E " nu are sens dacă noi nu putem indica acest element.să indicăm fiecare membru al acestei colecţii ? Fie acum propoziţia următoare a: " fiecare element din mulţimea k are proprietatea P" : dacă mulţimea k este in­ finită. în faţa ochilor noştri " .scrie B rouwer . starea de lucruri care se opune ca ele să aibă proprietatea P. atunci negaţia acestei propoziţii " a este falsă " nu satisface principiul brouwerian. în mod nej ustificat . adică în demonstraţiile care se fac printr-o reductio ad absurdum. dacă afirm că este absurd ca această propoziţie să fie falG7 . Iată modul în care Brouwer [1 ] susţine această teză.

' Pentru a găsi o interpretare a formulelor simbolice ale logicii intuiţioniste. Limitînd donieni �l aplicabilităţii principiului terţului exclus. adică în cazul în care e vorba de colecţii infinite. atunci dubla negaţie a lui a ne conduce la afirmarea lui a. Heyting este obligat să introducă o a treia valoare pentru propoziţii : există propoziţii adevărate.45): avl a· :J . dar există un caz în care noi mi putem proceda aşa. II a:J a Ce spune această formulă ? Primul membru al implica­ tiei este principiul terţului exclus : o propoziţie a este adevă­ rată sau falsă. Propoziţiile c are provoacă paradoxele ar fi chiar acelea care ar avea o a treia valoare . Heyting întrebuinţează ca semn al negaţiei .. De unde şi axioma lui B rouwer : "absurditatea absurdităţ-ii nu imPlică adevărul " (dar adevărul implică absurdita. 68 . teorema ur­ mătoare este demonstrată (formula lui Heyting :4. propoziţii false sau propoziţii care posedă o a treia valoare logică. nu rezultă afirmarea sa decît dacă în prealabil am presupus ca valabil principiul tertului exclus. Concepţia filozofică a lui Brouwer a condus pe Heyting [1] la construirea unei logici fonuale avînd alte axiome decît cele ale lui Russell şi în care dubla negaţie nu mai echivalează cu o afirmaţie. în logica intuiţionistă. Dacă negăm falsul unei propoziţii a . nu rezultă că ea este adevărată. dar adevărul său nu poate fi demonstrat.t ea absurdităţii) . ea trebuie să aibă o indicaţie experimentală sau de construcţie matematică.să. tertium non datur. care pentru Heyting înseamnă că ea nu este falsă. B rouwer crede că poate elimina paradoxele infini­ tului . Î n logica lui Heyting. ci numai nedemonstrabil. dacă pentru o propo­ ziţie a principiul terţului exclus este valabil . al doilea membru al impli­ caţiei spune că din dubla negaţie a unei propoziţii a rezultă afirmaţia propoziţiei a. acest principiu nu este declarat fals.1". 'Transpoziţia acestei implicaţii nu este valabilă în logica lui Heyting. deoarece pentru a fi ade­ vărată. Altfel spus. Totuşi . Pentru a distinge negaţia intui­ ţionistă de cea a lui Russell. El rămîne în mod strict valabil în domeniul finitului.

de exemplu.!\. principiul terţului exclus nu mai este valabil. după cum vom vedea mai departe . în anumite cazuri . în acest caz o afirmaţie fiind numai posibilă. ea necesitînd un principiu al cuartului exclus .este îndreptată în acest sens . Fie trei valori . sacri ficînd valabilitatea universală a principiului te rţului exclus. Lukasie w ic z . q11-artum non datur . Pentru o logică triva­ lentă.) · 6. ed că principiul terţul ui exclus este acela care provoacă antinomiile iar soluţia pro­ pusă de ei .Heyting. Eroarea comisă de către intuitionişti . S-a presupus. care încearcă să elimine paradoxele. (Principiul �ontradicţiei rămîne intact în logica lui Brouwer . princip i ul terţului exclus nu mai funcţionează . fie o valoare T ( a treia) . fie valoarea F ( fals) . Aşa cum s-au putut �onstrui geometriile neeuclidiene fără postulat'. dar nu şi necesară .adevărul şi falsul . şi s-a putut demonstra non-contradicţia lor. Logici polivalente au fost construite de către Lewis.Trebuie să remarcăm că concepţia intuiţionistă . patru valori etc . Această interpretare 69 .l lui Euclid. în problema para­ doxelor. prin apariţia acestor �ontradicţii . adică în cazul în care e vorba de " viit o rii contingenţi " . fără principiul ter­ ţului exclus. F şi T . Logieile polivalente _ Criticile făcute principiului terţului exclus au condus la ideea că o propoziţie ar putea lua mai mult de două valori . tot aşa s-au putut construi noi logici. cel care este pus în cauză este in mod direct pri ncipiul contradicţiei.şi că ar fi posibil de construit sisteme logice plecînd de la al te axiome decît de la acelea ale logicii bivalente ( formalizată de către Russell) . Moisil" Bocivar etc .amputarea ac e stui principiu . s-a reuşit să se construiască logici polivalente. Church. Heyting. şi chiar o infinitate de valori. că o propoziţie p oate lua trei-valori. alegînd un grup de axiome convenabile. Aristotel [1] admisese că. are o se mnifica ţi e mai vastă şi nu a fost imaginată numai ca soluţie a proble­ mei paradoxelor .A. în realitate. constă în aceea că ei c .pe care poate să le ia o propo­ ziţie p: în acest caz orice propoziţie p are fie valoarea A ( adevăr) . în consecinţă.

au fost stoicii. fenomenologia lui Husserl a relevat această eroare a psihologismului După aceşti gînditori. IX) o a firma ţ ie care să poată Însemn a o slăbire a principiului ter ţului exclus în raport cu jutur a contingentia. propoziţiile logice şi. altfel această valoare nu reprezintă nimic. că Aristotel nu a acordat niciodată propoziţiilor privin d vi itorul conti n gen t o pozitie ' particulară în raport cu princi­ piul tertiu. în general .1'1t n on datur. Se poate face o apropiere între această concluzie a lui Becher şi observaţiile făcute de către Bochenski [ 1 J pri­ vind a ceea şi p roblemă. Schlick [lJ. Ideea de a lega sensul şi valoarea principiilo r logice. adevărul . de ideea de de­ terminism şi cauz alitate a fost combătută de către Witt­ g en stein [lJ şi. F şi T făr ă nici o interpretare a lui T [2]. prin urmare.onstruind în a c e st scop un calcul propoziţional (formal) conven ab il . Lukasiewicz [1] a dat valorii T interpretarea de posibil. în mod s pecil l . de ş i el a construit o logică cu trei val ori A . " absurdul". . şi c. de către M. falsul şi terţul prob lema fundamentală care se pune este de a avea o interpretare sau o i n tuiţie pentru a treia valo a re. bazîndu-se pe textul Hermeneuticei. în mod special Chrysippos (deoarece ei erau determinişti) . Bochenski nu găseşte nicăieri în H erm en eu ti c a (Cap . Bochenski interprete a z ă fa p tul acesta în felul următor : consideratiile din Hermeneutica sînt logice iar cele din Metajizica s'au din alte texte sînt metalogice. Cei care au susţinut cu putere valabilitatea universală a acestui p rincipiu . De unde şi denu­ mirea de logici nechrysiPPiene dată de Lukasiewicz 10gicilor care înt rebuinţ ează mai mult de două valori pentru propoziţii. de ideea timpului şi .a fost în mod foarte serios contestată de către Albrecht B echer [1 J care susţine. > 70 . în trecut. de exemplu. î naintea lor. în mod mai amplu . Paulette Fevrier [1] a încercat să explic e relaţiile de incertitudine ale lui Heisenberg printr-o logică triva-· lentă utilizînd a treia valoare. . principiile logice sînt atemporale (Z eitl o s ) Admiţînd totuşi că o propoziţie poate lua trei valori într-o logică trivalentă. În schimb găsim asemenea co n sideraţii în M etajizica sau în alte texte.

L. capabilă să organizeze în mod logic faptele aparent contra­ dictorii ale lumii subatomice. falsul si absurdul .c ulară. Pentru Paulette Fevrier " logica este funcţie d� n oţiunea obiectu­ lui de care ea se ocupă " . trei valori : adevărul.două propoziţii contradictorii este falsă. conchide Zawirski [2 ] . in care cea de-a treia valoare este " posibil " . Aceste concluzii au fost generalizate de c ătre J . deoarece noţiunea de obiect are o evoluţie continuă . [p ::J ( q = - q ) ] ::J - p Î n conseci nţă. t �oria din care se deduce că electronul este corpuscul . faptele sur­ prinzătoare din domeniul microfizicii pot fi interpretate . ondulătorie şi fizica corpus­ . dar el nu este corpuscul (pentru că el este o undă) este falsă. Des:' touches [1 ] care a construit la rîndul său alte logici poliva­ lente pentru studiul fizicii . aşa cum e aceea construită de Paulette Fevrier. logica clasică fiind insuficientă în raport cu proprietăţile noului obiect. Fizica actuală nu poate fi interpretată în cadrul logicii bivalente . dar el este şi un corpuscul . . Î n felul acesta. prin urmare. ca orice concept . . în care a treia valoare este " posibilă " . în consecinţă. Se vede că formula citată de Zawirski si care este o ta­ utologie trivalentă în logica lui Lukasie�icz. teoriile fizicii contemporane pot fi interpretate şi pot avea o semnificaţie logică. cu aj utorul unei formule trivalente. 71 . poate fi tot aşa de bine aplicată în cazul paradoxelor logico-matematice . care este o logică t rivalentă. Zawirski [ 1 ] crede că poate să explice paralelismul dintre fizica . care conduce la concluzia că realitatea se traduce prin două propoziţii contradictorii : electronul este o undă. . care îşi găsesc astfel soluţia. în cadrul aceS­ tui calcul . conform căreia o propoziţie . din care se deduce echivalenţa a . Î n logica trivalentă a lui Luka­ siewicz. Pentru acest obiect va fi necesară crearea unei noi logici. bineînţeles. Dar dacă utilizăm logica trivalentă a lui Lukasiewicz. Cu condiţia . d e a accepta o asemenea soluţie . logica va trebui să se adapteze . formul a precedentă nu mai este adevărată şi.fiecare propoziţie fiind susceptibilă de a lua .Î n logica bivalentă a lui Russell există o teoremă.

da� ă mergem mai departe. a dică p rin definisan­ tul lui F. Behmann aj unge la concluzia : "Nu există expresie liberă de semnele abreviative a cărei abreviaţie să fie F (F) " . In virtutea acestei simple observaţii. Soluţia lui Behmann Behm ann a propus o soluţie foarte interesantă. în cazul nostru. a r trebui c a F s ă poată fi eliminat. pentru valoarea particulară q> F (F) = - = F: F (F ) Behmann atrage atenţia asupra faptului că F este un semn introdus prin abreviere şi că esenţialul constă în aceea că orice abreviere nu este indispensabilă . interpretată în termeni obişnuiţi: inseamna ca q> nu convine lui însuşi ca predicat) .. obţinem . obţinem . pe baza căruia F a fost introdus ca semn abrevia­ tiv şi ca această operaţie să fie în mod complet efectuată . care este în fond condiţia pascaliană a definiţiei : "Expresiile A 72 .. Î n consecinţă. Se vede deci că.se crede autorizat să formuleze regula u rmătoare. dacă scriem prin prescurtare 1n loc de cp ( q» expresia F (q» . de ordin pur form al .q> (q» conduc e . Behm ann . Apare astfel că numai întrebuin­ ţarea incorectă a semnelor abreviative provoacă apari­ ţia antinomiilor. (care . bazată pe condiţia definiţiei . elimina­ rea semnului abreviativ F nu este posibilă şi nu putem re­ veni la semnele primitive substituind definitului semnele care servesc pentru a-l defini . căpătăm definiţia : - Def. D e unde rezultă c ă pentru orice cp cele două expresii sînt echivalente : ( q» . F (q» .7. la infinit .F (F) şi aşa mai departe.q> (q» . Behmann [ 1 ] raţionează după cum urmează : fie expresia formală . stabilită de altfel de către Pascal : în orice definiţie trebuie să . Însă d acă îrtcercăm s ă eliminăm p e F.putem sub­ stitui definisantul definitului . la = Această echivalenţă ne antinomie. după cumr se ştie . înlo­ cuindu-l cu semn i ficaţ ia sa simbolică.F (F) .

o a. pentru a evita toate paradoxele . cel puţin în parte. teoria tipurilor fiind încă necesară. care duce la paradoxe . o altă obiecţie a fost făcută de Ackermann [ 1 ] care remarcă că observaţia luj Behmann asupra semnelor abreviative nu este suficientă. aşa cum a arătat şi Dubislav [ 1 ].semenea complicaţie ar fi mult mai dezavantaj oasă în comparatie cu teoria tipurilor. dar de ce printr-o asemenea defi­ niţi ţ . caracterul auto­ matic al simbolismului ar fi distrus . dacă între­ buinţarea unui semn abreviativ trebuie să fie întotdeauna însoţită de o demonstraţie de legitimitate. antinomiile ar apărea ca rezultatul introducerii semnelor abreviative în anumite expresii . trebuie evitate abrevie­ riIe care conduc la antinomii ! Din punct de vedere logic . care sp une că pentru a nu aj unge la antinomii. Observ aţia lui Behmann ar fi foarte importantă.care conţin semne abreviative sînt permise numai în cazul în care substituţia acestor semne prin semnificaţia ' lor simbolid este în mod total efectuabiIă " . O altă obiecţie a fost adusă de Hărlen [ 1 ] : este imposi­ bil a examina}n general toate formulele pentru a şti dacă ele conţin semne abreviative incorect introduse . dată fiind natura sa pur logică. El a susţinut în mod ferm că toate paradoxele sînt datorate unei greşeli de 73 . remarcabilă din punct de vedere logic. simbolul F nu poate fi definit ? Iată nodul problemei.e ce în definiţia F (tp) = n f tp (tp) simbolul F nu este un simbol definit ? Behmann constată că F nu este definit. - 8. ) Din păcate . soluţia lui Behmann. într-adevăr . adică independent de ' utilizarea vreunui semn abreviativ. Î n fi � e. Astfel. dacă ea nu ar degenera în soluţia banală. nu este suficientă pentru a rezolva toate antinomiile. Soluţia lui Perelman Perelman studiază problema antinomiilor logico-mate­ matice din punct de vedere strict logic . pe de altă parte. vrem să ştim d. deoarece se pot obţine para­ doxe numai cu aj utorul cuvintelor " toţi " şi " există" (opera­ torii de generalizare şi de existenţă) . (Vom vedea că soluţia propusă de noi va lămuri această chestiune .

putem să ne punem şi pentru ea aceeaşi întrebare . semnificaţia lui R este : a fi e lemen t al şi . S ă luăm . Contradicţia es.d etermina trei lucruri : cîmpul lui x . Acest para­ dox a fost dej a prezentat . - x Rx = xRa Adică : dacă un individ x nu are relaţia R cu el însuşi � aceasta înseamnă că el are relaţia R cu o anumită entitate a. = _ " 74 . Schema se va aplica în felul următor : cîmpul x-ilor reprezintă mulţimile. Această formă comună . Examinînd acum u n paradox oarecare. Perelman a. prezentată de M. Această formă comună este următoarea : (x) . în acest caz ea nu poate fi unul din elemente . Această echivalenţă fii nd valabilă pentru orice x. conform definiţiei sale. Este o universală. iar o universală nu este adevărată decît în cazul în care e adevărată pentru toate valorile variabilei " . privind mul­ ţimea mulţimilor care nu se conţin ca element . Barzin.scrie M . în sfîrşit.este o propoziţie falsă .logică pe care însă nu a putut s-o descifreze. Există două feluri de mulţimi : cele· care sînt propriile lor elemente şi alte mulţimi. Dacă construim acum o mulţime din toate mulţimile care nu sînt propriile lor elemente . dacă această mulţime nu este unul dintre elementele sale proprii . care nu sînt propriile lor elemente . găseşte c ă mecanismul erorilor comise î n paradoxe poate f i înţeles dacă aducem paradoxele la o formă comună . Barzin în prezenta­ rea sa la comunicarea lui Perelman . termenul tit este mulţimea tuturor mulţimilor care nu sîn t unul din pr@­ priile lor elem ente . cele mai numero ase. revenit de mai multe ori a supra afirmaţiilor sale şi într-o ultimă comunicare [3 J .te violentă. . atunci ea este unul din aceste elemente. semţ1ificaţia lui R şi termenul a. dacă această mulţime este unul din pro­ priile sale elemente . putem să-I re­ ducem cu uşurinţă la această schemă dacă putem . obţinem pentru x a: . deoarece nu conţine decît mulţimi care nu se conţin . paradoxul lui Russell.aRa aRa Am aj uns la o contradicţie : propoziţia a are relaţia R cu a " echivalează cu propoziţia "a nu are relaţia R cu a " . de exemplu .

înt r-o a. obţinem . fără a) .xRx = x R a domeniul x-ilor este încă împărţit în două clase . care are o contradictorie drept o valoare. după p ărerea noastră. c a . fără a) .to ate paradoxe1e sînt datorate unor erori de logi c ă . Meritul lui Perelman este de a fi relevat trei puncte esepţiale ale problemei : 1. Perelman aj unge l a o regul ă prohibitivă care nu aj ută rezolvarea problemei : p entru a nu aj unge la pro­ poziţiile contradictorii trebuie să interzicem substituirile 'care conduc -la propoziţii contradictorii ! Trebuie totuşi să dăm dreptate lui Perelman care. în timp ce. soluţi a .xRx = xRa Cu alte cuvinte . Astfel . . semenea echivalenţă . cînd utilizăm o echivalenţă cu valoare rezervată . această repartiţie a cîmpului x-ilor exte exhaustivă. de exemplu. 75 . Cînd avem o echivalenţă obişnuită. . dar ter-· menul a nu mai figurează în clasificare. Principiul contradicţiei interzice punerea oricărei uni­ versale. fără sa găsească . totuşi . căci. dacă înlocuim pe x prin a. Trebuie deci s ă împiedicăm c a x s ă i a valoarea a. este limpede că această universală nu este adevărată pentru valoarea a. este singurul c are a avuţ intuiţi a veritabilă a mecanismului logic al paradoxelor.numită de Barzin o cvasi echivalenţă. adică o contradicţie. ceea ce se scrie : (x.Aici . Nu mai avem o bire­ partizare exhaustivă . (x . deoarece problema este mult mai generală decît aceea pe c are a pus-o el . . Este suficient să regăsim p rintre premisele unui p aradox o afir­ maţie corespunzătoa re schemei de mai sus pentru a-l putea înlătur a . dacă există între două funcţii logice oarecare <p (x) şi � (x) o echivalenţă formală adevărată : cp (x) = � (x) ea împart� domeniul x-ilor în două clase de valori : cele· care fac amîndouă funcţiile adevărate în mod si�ultan şi cele care fac amîndouă funcţiile false în mod simultan .aRa = aRa.

Se admit astfel. . . pentru care propoziţia contradictorie . . dar Quine adaugă principiul abstracţiei (din logica lui Russell) după care cl asele de abstracţie nu pot fi formate decît din cele stratificate. z. etc . faţă de cele nestratificate în raport cu postulatele pe care le admite . z (y) . Sistemul său [ l J .aRa = aRa este o va­ loare . . . Lucru pe care nici un alt m atematician nu l-a rem arcat. Vom vedea. Quine nu face altceva decît să acorde o poziţie privilegiată expresiilor stratificate. 'aşa fel ca pentru oricare v (w) din V. . Quine a încercat să con­ struiască un sistem logic care să înlocuiască sistemul din PrinciPiţl M athematica. . în cele ce urmează. z (z) . . y (x ) . x (z) .2 . . de la în­ ceput. deoarece este un caz particular al unei concluzii mult mai generale şi că nu există puncte care trebuie elucidate. menţinînd însă toate teoremele acestui sistem . că ea nu poate fi obţinută atît de uşor. pe care l-a' formulat în 1 9S4 .xRx = xRa este falsă în anu­ mite cazuri . După cum spune Beth ( [ 1 J . p . y (y') . . O expresie V va fi numită "stratificată" (stratijt'ed) . Logisticianul american W. x (y) . Teoria stra tificării a lui Quine . cu care este construită V . z (x) . 9. şi operatorii lo­ gicii elementare . . z (z) . . 192) . y (z) . dacă este posibil să numerotăm variabilele (li­ bere sau legate) .principiul contradicţiei ne interzice să între­ buinţăm orice universală care are această formă. Teoria tipurilor este ·înlocuită in sistemul lui Quine prin teoria stratificării. expresii de forma x (x) . indiferent de tipul lor (în sensul lui Russell) şi expresiile (funcţiile propoziţionale) . . . . 3 . y . . . 76 . x (x) . . y (x) . variabilele v şi w să aibă n umere con­ secutive k + 1 şi k. V. că concluzia lui Perel­ man este absolut adevărată. . . deci ea nu este universală .universala (x) . s-a izbit însă de dificultăţi ce au fost semnalate de alţi matematicieni şi logicieni. astfel că el a fost obligat să-I refacă în mai multe rînduri [2 ] . În ce constă această teorie ? Să considerăm un sistem formal care conţine variabilele x.

sistemul lui Quine. c . sum e de serii etc . între care cele mai importante se . dar simbolismul se dublează . care dacă nu sînt direct contradictorii . cum este existenta unei cla se universale care contine absolut orice . . dacă voim să fim stri cţi . cu atît mai mult cu cît admite i dei paradox a l e . pentn. Quine a arătat c ă sistemul său p e rfecţionat exclude şi antinomia lui Burali-Forti şi c ă permite s ă se fundeze aritm etica p e p ostulate pur logi c e .t. sînt greu de admis . b şi c identitatea (1) este valabil ă . chiar sub form a p e rfe cţion ată din 1 943 ( [3 J . referă la uzul variabilelor reale şi l a principiul terţului exclus . " dacă a . In felul acesta nu mai avem variabile libere. � 1 0 . ind iviz clase şi . identitatea algebri c ă la (b + c) = (1) ab + a c n u poate da. o propoziţie definită . nu se p o ate şti întrucît acest sistem evită oricare paradox posibil. De aceea . în locul l o r . în cazul n o stru avem : R (a) R (b) R (c) ::J abc a (b + c ) = ab + ac: ( 2) Aici simbolul R " Îm e a m n ă p r E d i c at u l " n u m ă r real " . deşi restricţiile impuse echivalează CU I acelea p e care le exp rimă teoria tipuri 101. e d . Church [ 1 ] cred e că adiţi a ve � b al ă trebuie exprimată direct în formul ă .. şi c sînt numere re � le . mai mult. b . Sis temul logic al lui Alonzo CbunlI Church construieşte un sistem logic ! b azat pe o serie de postulate . se conţin singură ! i.\ În felul acesta teoria tipuriloT nu m ai intervine direct în . Church [ 1 ] renunţă la întrebuinţa rea variabi­ lelor libere . o ricare a . siste m u l lui Quine nu a putut fi dEllJ Onst rat c a fiind necon­ tradict o riu . 77 . Mai întîi . II) . decît abandonarea totală· a variabilei libere . De exem plu . complexe . şi de fiecare dată substitui rea unor nu­ mere date . Mai mult. Chu rch crede că nu există altă ieşire. b . Cu toate aceste a . Se vede în s ă ce legătu ră există între această i�ee şi para doxe . c are pot fi numere real e . ne va duce la alt înteles . dacă n u ' adăugăm c e valori iau variabilele a .

concepţia generală despre logică este alta la Church şi alta la B rouwer. Church introduce o restricţie în legea terţului exclus .Î ntr-un paradox am găsit. J. şi în general în faţa teoriilor ştiinţifice. şi este adoptată de Church şi pentru. fără să atribuim vreun înţeles simbolurilor. în dezvoltarea acestei structuri. Church nu acordă un caracter de unicitate sau de adevăr absolut unui sistem de logică. o dată cu Church ( [ 1 ] .e priveşte entităţile logice ce i se pot substitui . crede Church. are analogii cu logica lui Brouwer-Heyting. există mai multe sisteme de logică . că sistemul acesta. Pentru o asemenea valoare a lui x. după cum am văzut : Lewis. D upă cum pot exista mai multe geometrii pentru descrierea spaţiului . Cele două sisteme nu sînt identice. logica trebuie dezvoltată în mod pur formal . echivalenţa gene­ ral ă : ( rp ) · P ( rp ) = rp ( rp ) - Variabila rp poate lua o rice valoare şi nu cere nici o indicaţie în s. Trebuie să observăm . din cauză că nu elimină aceeaşi parte a acestui principiu. care se constituie logic cu ideile lui pri­ mitive şi axiomele lui. tot astfel .eastă restricţie constă în a admite axio­ matic că o funcţie propoziţională f (x) poate să nu fie pentru unele valori ale variabilei x . In al doilea rînd. p . 78 . Heyting. Legea dublei negaţii este val �bilă în logica lui Church şi nu este în aceea intuiţionistă. Entităţile logicii formale sînt abstracţii şi depind de alegerea arbitrară a inventatorului .nici adevărată şi nici falsă. Ele servesc numai la descrierea şi sistematizarea fap­ telor de experienţă sau de observaţie. introducînd o restricţie în legea ter­ ţului exclus. 349) . va trebui să presu­ punem că f (x) este n e definită şi nu exprimă nimic . Paulette Fevrier. L. Î n consecinţă:. şi dintre aceste sisteme unul poate fi mai convenabil decît altul : " but it cannot be said that one is right and the · other wrong " . Postulatele iniţiale trebuie să definească sistemul l ogic ca o structură formală şi. Destouches etc . referinţa la eventuale aplicaţii este irelevantă. de exemplu. In afară de aceasta. ca de altfel de toţi acei care au creat logici polivalente. Aceasta este de fapt poziţia lui Poincare în faţa geometriilor neeuclidiene . Ac. logică. Lukasiewicz .

care nu sînt axiome. F". O expresie cu variabile libere reprezintă un predicat cînd din ea rezultă. II) . prin înlocuirea variabilelor. care încorporează teoria tipurilor sub forma ei simpl ă . predicat prin însăşi definiţia lui . deci cu sens. sistemul să:u conducea la contradicţii. Cu toate acestea. prin ceva exterior predicatelor înseşi . ci numai idei primitive : 1 . Mai tîrziu . Ackermann Lucrarea lui Ackermann se leagă de cercetările lui Beh­ mann şi Church . Ideea principală a lui Ackermann este stabilirea precisă a noţiunii de " expresie cu sens " . Sistemul logic independent de teoria tipurilor al lui W. prin introducerea unei limitări a valorilor posibile pentru argumentul unei funcţii .. eliminarea unui număr dintre ele prin acest sistem se face. b) cînd reprezintă o expresie cu variabile libere un pre­ dicat ? Răspunsul îl găsim în următoarele idei. Spre deosebire de Russell. după cum a arătaţ însuşi Church ( [ 1 J . In felul acesta ne întrebăm : a) cînd o expresie fără variabilă liberă reprezintă o propoziţie ? . Church [3 J a c'onstruit un alt calcul funcţional . - 1 1 . î n urmă. Ackermann [1 J limitează dome !! iul de valori ale unui. răspunsul este următorul : orice: pred icat � (x) are un anume domeniu ' de definiţie. Church introduce această limitare chiar prin axiomele . Dacă se substituie predicatului un lucru din acest dome­ niu . . O restricţie făcea şi Russell. tot printr-o restricţie. Aşadar : II. iniţiale ale sistemului logic (restricţia terţului exclus) . care limitează valorile argumentului unei funcţii prin teoria tipurilor. pe care însă le depăşeşte . o propoziţie .\ î n ceea ce priveşte paradoxele. se naşte o propoziţie adevărată sau falsă.asa-numitul calcul "A-ca n' versian liber de contradictii . adevărat sau fals. Church [2 J a izbubt să construiască un sistem . O expresie m: fără variabilă liberă are sens cînd ac­ 'ceptă una dintre valorile de adevăr. La a doua întrebare . 79 .

. De aceea. dar nu din cauză că sînt eliminate printr-o axiomă suplimentară . de exemplu . după cum s-a văzut. Semnele abreviatiye nu pot fi introduse decît dacă pot fi eliminate. dacă prin substi tuţie ea capătă valoarea " adevărat" sau "fals " . O formulă � fără variabilă liberă se numeşte o ex­ presie . Ideea că demollstrabilitatea unei formule este o proprie­ tate a formulei aparţine lui G6del.ideea de demon­ straţie pe care o ataşează ideii de sens . Aceasta este concluzia lui Behmann . O formulă � (x) cu o variabilă liberă se numeşte o expresie. Se vede că aceste idei nu sînt suficiente pentru a stabili sensul oricărei expresii . 2. Cel'ce tările lui Bocivar D . - Cu aceasta. Logicianul rus construieşte un sistem formal căruia nu îi ataşează teoria tipurilor şi care poate înlocui foarte bine sistemul din PrinciPia Mathematica şi 80 .ci fiindcă expresiile cu sens sînt riguros definite. cu aj ut orul teoriei tipurilor . Există un predicat şi un lucru.sau o propoziţie.adică. unde expresiile paradoxale nu mai pot apărea . 1 2. aşa că dacă înlocuim lucrul în predicat. progresul este destul de important în comparaţie cu sistemul lui Church . obţinem o propoziţie. După ce-şi dă axiomele şi regulile de demonstraţie. IV. Ackermann introduce .şi în aceasta stă importanţa sistemului său . caracterul artificial al solutiei este evi dent. [ � (x) v 2{ (x) ] este demonstra bilă (cînd se poate demonstra că există tlIl f x pentru expresia m.cum se întîmplă .R. (x) este adevărată sau falsă) . I I I . Neintroducînd nici o restricţie faţă de principiul terţului exclus. Bocivar [ 1 ] a dat o demonstraţie a condiţiei for­ mulate de Behmann. cum se spune în cazul acesta atunci şi numai atunci cînd părţile componente ale lui n sînt părţi constituente ale unei formule demonstrabile. Ackermann izbuteşte să construiască o logică. Ackermann conchide : . Simplul fapt că ne aranj ă m ideile pri � itive şi axiomele aşa fel ca paradoxele să nu apară nu este o soluţie . Si în acest sistem. atunci şi numai atunci cînd (Ex) .

ceea ce se j ustific ă. (CPk) . Postu1atul (3) nu e decît o formă particulară a postulatului mai general. N�ţinînd seama însă de teoria tipurilor. că există tjJ pentru care echivalenţa respectivă este adevărată. mai multe variabile : ( R tjJ � (CP1) (CP2 ) ' .este mai simplu. tjJ (CP1' CP 2 ' . (cp) . aceasta conduce imediat l a paradox. care tocmai infirmă exi­ genţa lui Behmann. Î nsă s e derivă din ( 1 ) echivalenţele : ( cp ) · F ( cp ) (RtjJ) . admitem În mod tacit sau explicit postulatul (3) sau sub forma lui generală (4) . CP2 ' ' Este evident că pentru a d eriva din definiţia (1) parado­ xul cunoscut. . introducem definiţia ( 1 ) . deci tjJ nu satisface condiţia pasca­ liană a definiţiei . . pe baza observaţiei lui Behmann . . dacă se renunţă la acest pos­ tulat . Bocivar demonstrează că sistemul ce se obţine. Aşadar. prin urmare. excluzînd din sistemul său orice aplicaţie a postulatului (4) . Care este acest postulat ? Dacă considerăm . tjJ ( cp ) ( 2) cp ( cp ) _ - = - cp ( cp ) (3) Dacă. ) = (4) . în sistemul construit de Bocivar. antinomia lui Russell şi celelalte antino­ mii analoge sînt eliminate . definiţia F ( cp) = - cp ( cp ) Def. sistemul formal care rămîne este lipsit de contradicţie. dacă renunţăm la postulatul (4) . . Bocivar arată că apariţia antinomiilor se datoreşte admiterii tacite sau expli­ cite a unui postulat formal . antinomiile apar uşor în sistemul său . Că nu există expresia formală a cărei abreviere este tjJ . apelăm tacit la postulatul de existenţă (3) : " există tjJ pentru care echivalenţa consid e rată este adevărată " . cu . Prin urmare. (1). = - • • • 81 . şi deci observaţia lui Behmann este suficientă p entru a Înl ătura paradoxele. CP k) cp ( cp l > . cpk. este necon­ tradictoriu.

Două sisteme . (pentru sistemul lui Russell) sau lucrărilor lui Fraenkel . de exemplu . pentru a spune aşa. Wittgenstein . axioma alegerii. unul datorat lui Russell. iar pe de alta. pentru a separa şi exclude propoziţiile care duc la paradoxe . după cum am afirmat mai sus . care căutau să elimine paradoxele. celălalt. Cele două sisteme au suportat de atunci modificări şi perfecţionări datorate fie autorilor lor. pe de o parte . Bernays etc . în special. concepţiile care stau la baza teoriei mulţimilor . care distilează . 82 . creînd astfel o teorie care este numită . (pentru sistemul lui Zermelo) . von Neumann . lui Zermelo. Astfel s-au născut sistemele axiomatice ale teoriei mulţimilor. o teorie de­ ductivă. Sistemul lui Zermelo [2 ] pleacă d e la u n punct d e vedere complet diferit de cel al lui Russell . pentru c ă ceea ce ne interesează este soluţia logică a problemei anti­ n omiilor şi nu faptul că ea este evitată de un grup de noţi-uni primitive şi de axiome .1 3 . Dar el are nevoie şi de axiome care sint dificile de admis ca. Autorul construieşte un sistem de axiome din care putem deriva toate propoziţiile teoriei mulţimilor. într-un mod formal şi explicit . Skolem . au fost publicate în 1908. pe care am expus-o pe larg şi pe care Hao Wang [ 1 ] o prezintă ca fiind un sistem axiomatic . Carnap etc . se dovedise a fi un instrument util şi fecund de cercetare prin lucrările lui Hilbert . Georg Cantor acceptase noţiunile cu aj utorul cărora şi-a construit teoria fără prea multe s c rupule logice. ea apărea deci ca cea mai indicată pentru a pune ordine într-o teorie în care -dez­ ordinea începea să se instaleze . Metoda axiomatică care separă în mod strict noţiun'ile primitive de noţiunile definite . matematicienii au recurs la metoda axioma­ tică pentru a limpezi . provocate de ulltinomiile apărute în interiorul acestei teorii . teoria naivă a multimilor. axiomele unui sistem de propoziţiile derivate. i Sistemul lui Russell este bazat p e teoria tipurilor. ceea ce nu reprezintă o soluţie logică. Sis lemele axioma lil' (' ale teoriei mul ţimilor Î n prezenţa dificult ăţilor provocate de teoria mulţimilor şi . fie lucrărilor lui Ramsey. de atunci . Nu vom intra în amănuntele acestor teorii.

fiind dată o clasă de termeni avînd ac este proprietăţi . Aceste idei nu sînt definite .Care este ideea directoare a lui Zermelo ? Vom cita o excelentă caracterizare a acestui sistem. y . Sistemul lui Zermelo oferă un enunţ precis al acestor li­ mite.xplică paradoxele şi poate fi considerată ca fiind ceea ce Russell numeste o teorie de limitare" de mărime . Artificiul formal al lui Zermelo . c a re de altfel :este principiul oricărei metode axiomatice a teo riei mulţimilor. în aşa fel încît paradoxele să nu poată apărea. două : ideea de mulţime reprezentată prin una din variabilele x . . este următorul : ca idei primitive ale sistemului său axiomatic. 83 . adică exact problema care era în cauză ! Insatisfacţia intelectuală pe care o resimţim faţă de asemenea " axiomatizări" se vădeşte mai ales în eforturile necontenite de perfecţionare a vechilor " axiomatizări" sau de construcţie de noi sisteme. Remediul constă în a presupune că termenii care i au naştere printr-un astfel de procedeu nu pot forma o mulţime şi în a pune anumite restricţii generale asupra mărimii multiplicităţilor care pot fi considerate ca fiind mulţimi . ne izbim de contradicţii care seamănă cu antinomiile lui Kant. " Principiul lui Zermelo. este întotdeauna posibil să defineşti un nou termen avînd şi el această proprietate . . Dac :1 vrem să conţinem toţi aceşti termeni într-o unitate închisă (o mul­ ţime) . constă în a demonstra non-contra­ dicţia sistemului construit. în afară de procedeul complet conven­ ţional al " aranj amentului " şi axiomele suplimentare care trebuie admise pentru a putea deriva din axiome teoremele teoriei mulţimilor. şi semnul " E " de apartenenţă. în mod special . el acceptă. z. . constă deci in accepta în mod iniţial noţiuni şi axiome alese în mod apro­ piat . dată de Rao Wang ( [ l J . p . Ceea ce poate fi explicat mai pe scurt : Qu'on s ' arrangt ! Cea mai mare dificultate. . prin: care el credea c ă evită paradoxele. Există deci anumite proc� dee care se reproduc şi care sînt legate de anumite proprietăţi . . 1 5) : " Principiul central al construcţiei lui Zermelo pare foarte asemănător cu ideea originală prin care Cantor E. . astfel că. .

. von Neumann . Schonfinkel. O altă serie de cercetări s-au îndreptat într-o altă ·di­ recţie. . Fitch. Toate aceste axiome sînt mai mult sau mai puţin în­ doielnice. axioma substituţiei .: ? Răspunsul este formulat. Aceste axiome sînt în num ă r de opt . cum sînt cele ale lui H . Goodstein etc . Scholz. idee care trebuie supusă anumitor restricţii axioma­ tice . R. î n sfîrşit. dar nu ne aj ută în nici un fel să eliminăm aspectele îndoielnice (ca de exemplu . Sistemul lui Zermelo a fost completat de către Fraenkel cu cea de-a noua axiomă. 1 4 . nu am putut trece în revistă toate încercările ce s-au făcut în această direcţie. să lase în afara sistemului său paradoxele şi să perm ită. teoriei tipurilor. capabile. F. Zermelo pleacă de la ideea de clasă. sistemul lui Zermelo-Fraenkel a fost perfec­ ţionat prin teoria axiomatică a teoriei mulţimilor a lui von Neum ann-Bernays . de la ele­ mentele unei mulţimi sau clase şi de a forma apoi clasa respectivă . B. Alte cercetări Am menţionat principalele soluţii oferite în problem a paradoxelor logico-matematice . deducerea tuturor teoremelor aces­ tei teorii. desigur. ca idee pri­ mitivă. toate c�utînd s ă introducă diverse limitări prin abandona­ rea. de asemenea . ceea ce este pur şi simplu fals. . în aşa fel încît paradoxele să poată fi evitate . aşa cum o vom demonstra la capitolul " Concluzii " al acestei lu­ crări (cel puţin în această formă generală) . de către Hao Wang [ 1 ] : " Asemenea modele aj ută imaginaţia să sesizeze schema conceptuală a sistemelor formale. definiţiile nonpredicative) ale teoriei mulţimilor " . Kleene. într-un mod izbitor. Bachmann. dar există una .' bmul­ ţimilor există. fiind dată o mulţime . .Altfel spus. după cum susţine Zermelo. axioma multimii s'ttbmultimilor ' car� afirmă că. Ce reprezintă un asemenea sistem din punct de vedere logi<. scrtţtînd mai mult noţiunile care intră în j ocul para­ doxelor decît mecanismul 10f. mulţimea s ". în loc de a pleca de la indivizi .

de J . de altfel . noţiunile matematice şi E. mai amplu . . la antinomii . .în felul acesta. e) . Aceste distin cţii nu sînt concluzii riguroase . Zaremba [ l J crede că poate elimina paradoxele prin introducerea unei deosebiri între noţiunea de mulţime sau ' de clasă şi aceea de categorie. după Reymond. a fost p ropusă. . asupra cărei a nu posedăm toate luminile dezirabile" . şi paradoxele corespunzătoare . căci dacă mulţimea conţine propria sa noţiune ca al . " Paradoxul dispare . Pe baza acestei concepţii se puteau înlătura mulţimile infinite şi . S e ştie că Gauss şi Poincare afirmaseră că n u există î n mate­ matici un infinit actual. Fie dar. ci numai discriminări mai mult sau mai puţin arbitra re . de fapt (E) distinctă de noţiunea acestei pluralităţi " . c. dar nu o rezolvă . a. . Confuzia dintre aceste două noţiuni . . Konig [ l J şi apoi . după cum nu este satis­ făcătoare afirmaţia pur şi simplu că dacă o mulţime duce la propoziţii contradictorii ea nu există.scrie Reymond . Noţi­ unea acestei mulţimi va fi indicată cu e şi vom putea scrie : ' E (a.de clasă şi de categorie . Examenul noţiunii de mulţime in finită a făcut să apară şi alte concluzii în problema antinomiilor cantoriene. după Zaremba. soluţie nu este însă satisfăcătoare . pe care le defineşte de altfel destul de imprecis . p . Reymond ( [ 1 J . 149) distinge între noţiunea logică de mulţime şi mulţimile matematice o diferenţă ca de la speţă la gen . anume că nu sînt valabile decît în domeniile unde nu implică contradicţie . Noţiun ea de mulţime a r fi după Gonseth o noţiune " mult mai complexă . . A . ci numai un infinit potenţial . Aceasta este. O astfel de soluţie . care eludează dificultatea. Î n acelaşi mod. n-lea element. şi deci nu pot aduce nici un progres în căutarea adevăratei soluţii a paradoxelor. duce. de exemplu . o dată cu ele. c. b . de Miri­ man off [1] şi [2 ] . mul­ ţimea lor ca fapt matematic. .î n această ordine de idei . b. perceput pur şi simplu .ar. şi concluzia lui Gonseth [1 ] : definiţiile primitive trebuie amendate printr-o clauză accesorie. . rămîne totuşi o pluralitate . 85 . Această.

că nu e posibil să se definească adevă­ rul şi falsul în chiar sistemul (limba) în care aceste noţiuni se aplică. Ce remarcă Dingler ? O propoziţie (A) . atunci ea este falsă şi dacă este falsă atunci ea este adevărată.ei propoziţii pe care o susţine în altă parte. dacă aceste atitudini sînt c �mpa­ tibile cu logica trivalentă construită de Moch . ci ea însăşi exprimă j udecata critică asup ra ei (că e falsă) . sau teorii . Dingler conchide. "Les in­ stants logiques " variind . ea este j udecată critic nu după ce a fost enun­ ţată. Î ntr-adevăr.Destouches. că un enunţ este fals. 86 . cînd scriem propoziţia această propoziţie " este falsă " . sau să o găsească « inconcevable » . Ultimul trebuie să fie totdeauna prezent pentru ca (A) să poată fi afirmat . Moch crede că nu putem evita paradoxele făcînd uz de o logică bivalentă şi că. c reînd astfel un " timp logic " al fiecărei propoziţii . pe baza UlJ. Această concluzie are raporturi directe cu teorema lui Carnap şi Tarski. Să scriem pe o foaie de hîrtie p ropoziţia " Pe această foaie de hîrtie se află o propoziţie falsă " (care e o formă a paradoxului mincinosului) dacă această propoziţie este adevărată. Moch crede că poate scăpa de dificultăţile pe care le im­ plică toate aceste paradoxe dînd logicianului locul lui prin­ tre propoziţii. că vrem să exprimăm deodată propoziţia care j udecă mai înainte să putem j udeca. Această a treia valoare a propoziţiilor este denumită de Moch « inconcevable » care în fond este " absurdul " din lo­ gica trivalentă a d-nei Paulette Fevrier . se bazează pe un enunţ pasiv (B) . Tot î n sensul acesta încearcă Fran90is Moch [ 1 ] să re­ zolve paradoxele introducînd noţiunea de " timp logic " . noi facem uz de o logică trivalentă a cărei a treia valoare nu a fost denumită . anume a uni­ tăţii conştiinţei şi după care este imposibil ca cele două enunţuri (A) şi (B) să existe simultan în conştiinţa noastră. logicianul ştie sau nu ştie dacă va fi posibil " sau imposibil să fie de acord sau să nu fie de acord cu o propoziţie dată. " l' instant logique " al unei propoziţii sau teorii va fi orice "ansamblu de atitudini luate fată de toate propoziţiile din T. Dingler conchide : " Propoziţia care urmează să fie j udecată nu poate fi identică niciodată cu propoziţia care j udecă " . în fapt.Tot o astfel de distincţie face Hugo Dingler [ 1 ] între logica pas ivă şi logica activă. ci numai într-un metalimbaj .

Nu vom merge mai departe cu examenul diverselor variante ale acestor tentative . al optulea tratat al lui Petrus Hispanus . ca cele ale lui H. despre Syncategoremata . Toţi logicienii din această epocă s-au ocupat de aceas­ tă problemă. Kleene etc . în comenta riul lui Ioan­ nes Magistri la Summulae ale lui Petrus Hispanus. să uşurăm înţelegerea celor ce vor urma.. . de aseme­ nea . nihil. Două probleme au preocupat cu deosebire pe logicienii evului mediu (în această ordine de idei) : 1) problema par­ ticulelor logico-gramaticale numite Syncategoremata . atenţia asupra soluţiilor date de logicienii Şcolii în problema paradoxe1or cunoscute de ei şi care conţin observaţii foarte interesante. . prepoziţii . vom spune că problema antinomiilor se găseşte actualmente în acel aşi punct în care o lăsase Russel1 . St. în stadiul actual al ştiinţei . Pentru a conchide această expunere . un tra­ tat. care capătă treptat o importanţă extra­ ordinară devenind. Scholz . i n ­ jinitus etc . 1 5 . nu ar putea fi considerată ca depăşită" .în centrul căreia se găsea antinomia mincinosului cu toate variantele sale. P a rticulele syncategoremata (particule gramaticale de legătură. După cum remarcă foarte bine A. în mod succint. uterqtte. Aceste syn categoremata sînt . în special : o mn i s . Bachmann . poziţia adoptată de Russell. totu s . prin principalele soluţii încercate . C . Soluţiile logieienilor seolas tiei Am dori să atragem. quantusqu e . în amănuntele lor. de exemplu. Nu era în intenţia noas­ tră de a face un istoric al problemei : am vrut numai să prezentăm problema în toată gravitatea sa şi . . putem cel puţin s ă afirmăm aceasta : în ceea ce priveşte rezolvarea anti­ nomiilor logice. ci numai în legătură cu concepte care au un sens independent categoremata . - 87 . F . conj uncţii . în primii zece ani ai acestui secol. ) nu au nici un sens autonom . nullus . qualis(ibet. pe care le vom regăsi în soluţia noastră. forme de flexiune etc . non. 2) problema paradoxe1or numite Insolubilia. neuter. Fraenkel [3 ] : " .

că el nu semnifică nimic. de aseme­ nea . nici particularul . ca în exemplul " omnes apostoli de i sunt duodecim " . synca­ tegorematic : lnfinitum tenet categorematice. De exemplu. Se vede. un sens distributiv al lui omnis . mult mai interesant. deci p ropo­ ziţia adevărată " animal est homo " nu suferă nici o modifi­ care în valoa rea sa de adevăr dacă i se adaugă omnis . deci nu e vorba de o colecţie nouă 'care ar fi formată prin adăugarea cuvîntului omnis care. aşa cum am văzut. omnis nu este predicabil nici pentru unul sin­ gur. dar omnis nu semnifică nici universalul. dar există. Atunci ce semnificaţie are acest semn (sig­ num ) . aşa cum - - 88 . n ihil. ca de exemplu. Urmează apoi argumentaţia contra. de dificultăţi create tocmai de cuvintele omnis . în acest caz. Logica contemporană s-a izbit. cuvîntul omnis ? se întreabă Petrus Hispanus. nullus etc . Petrus Hispanus constată că există o semnificaţie colectivă a lui omnis . d e operatorii de generalizare şi de existenţă .substantivul . " Soluţia scolasticilor este următoarea : omnis nu are aici semnificaţia universale. Dacă omnis nu are nici o semnificaţie. Problema generală a paradoxelor. adic ă. quando princi­ " pale verbum determinare non potest . care are semnificaţia unui mod general de a fi (univer­ saliter) . în Logica Magna a lui Paulus Venetus (t 1 428) găsim două sensuri pentru infinitum. de exemplu tot (= o11l Il is) . nici pentru mai mulţi şi deci nu are nici o semnifi­ caţie. în mod sincategorematic . suprimarea acestei particule sau adăugarea ei într-o propoziţie nu ar putea să provoace adevărul sau falsitate a ei.să reprezinte toţi ter­ menii săi inferiori . infinitus etc . ci universaliter. în propoziţia cu care începe Me­ tafizica lui Aristotel Omnes homines naturaliter scire " desiderant" . are numai un sens distributiv şi nu unul colectiv . syncategorematice quan­ do determinat " (Infinitul este considerat în mod categore­ matic cînd nu poate determina verbul principal . dintre aceste syncategoremata . Î n acelaşi fel se rezolvă alte sofisme datorate particu­ lelor nullus. spune el în argumentarea pro . î n consecinţă. după obiceiul timpului . în termenii actuali. deoarece fiecare lucru este universal sau particular. unul categorematic iar celălalt. ceea ce fa'ce ca ermenul co mun .Să considerăm una. cînd îl determină) . . prin urmare omne animal est homo " ceea ce este fals.

de natură special ă . ceea ce conduce în anumite cazuri la paradoxe . tratatele de logică ale scolasticilor nu ne indică cu precizie împre­ j urările în care apare sensul distributiv sau accidental al acestor syncategoremata . cea expusă de Petrus d ' Ailly ( 1 350 . aceste paradoxe nu mai pot apărea : în " " seria tuturor seriilor ordinalelor . Î n ceea ce priveşte primul punct. Am menţionat dej a cea de-a doua problemă . în " mulţimea tuturor mul­ ţimilor " cuvîntul tuturor avînd un. o cauză generală a adevărului sau falsului unei pro­ poziţii . nu mai avem o nouă serie care să definească numărul ordinal il . constă în a şti dacă putem în­ totdeauna să formăm o clasă luînd particula omnis în toată generalitatea sa.căreia scolasticii i-au dat o soluţie . Dacă adîncim gîndirea scolastică . Autorul recunoaşte că. Vom găsi această observaţie şi pe o altă cale . pentru el . a doua . ar consta în două cauze : 1 . sen s distributiv. Vom examin a mai de aproape o singură solu­ · ţie. Din păcate . ţinem seama de sensul distributiv al cuvîntului infinitum sau omnis în paradoxul lui Burali-Forti sau în cel al lui Cantor. primesc sensuri accidentale şi logicienii scolastici au exprimat în mod lim­ pede această observaţie .1 425) în Trata­ tul său despre Insolubt'lia . din atî­ tea soluţii oferite în problema Insolu bilia nici una nu l-a satisfăcut . două lucruri sînt de văzut : m ai întîi care este propoziţia p roprie dicta şi a - . el nu determină o nouă mulţime etc . 2. Printre cele 1 5 moduri de rezolvare a paradoxului min­ cinosului (şi variantele sale) . găsim că aceste syn ­ categoremata . găsim unele asemănătoare cu cele încercate de către logicienii contemporani . de exemplu. Această problemă este deci problema particulelor logico-gramaticale syncategore­ mata .fost formulată de Russell. neavînd un sens autonom . lucru pe care-l apreciem ca fiind extrem de important pentru soluţia paradoxelor. Dacă. cuvîntul tuturor avînd un sens distributiv. - - . în sensul său colectiv. se referă la adEvă rul sau falsul propoziţiilor care au reflecţie asupra lor În săşi reflext'onem habentiam sup ra se.Insolu­ bilia şi importanţa pe care ea o are în tratatele de lo­ gică scolastice . Dificultatea. citate de Paulu s Venetus.

sînt. " că în urma paralelizării făcute între un raţionament oral (sau scris) şi cel mental corespunză­ tor. propoziţia insolubi1ă apare. în propoziţiile scrise sau pronunţate. Dar putem scrie sau pronunţa orice propoziţie . după care adevărul sau falsul unei propoziţii nu poate fi exprimat în sistemul logic în care a fost formulată. cînd adevărată. Petrus d ' Ailly împarte propozi­ ţiile în trei categorii (diviziune care îşi are originea chiar în O rgano n ul lui Aristotel şi este acceptată de Occam) : - 1 . care atri­ buie o valoare de adevăr unei propoziţii mentale. Se vede deci că această soluţie nu este altceva decît soluţia metalogică contemporană. ca de exemplu : " A liqua propositio mentalis est falsa" . mai ales. cînd falsă. două lucruri de văzut : care este p ropoziţia care are reflecţie asupra ei însăşi şi care sînt cele corespondente care de obicei sînt numite insolztbilia (punctul de vedere metalogic contemporan) . care este deasupra diferenţelor lingvistice şi de expresie. de asemenea. Bineînţeles. 3. după care o p ropoziţie insolubt"lă nu spune 90 . d a r poate apărea î n propoziţii mentale improprii ş i . propositio scripta . Vom atrage în mod special atenţia asupra celei de-a cincea soluţii. ea fiind. are U11 sens esenţial . care îi dă posibilitatea de a fi adevărată sau falsă. Soluţia insolu­ bilelor consistă atunci în observaţia.care este propoziţia falsă. 2 . Î n această concepţie. de fapt. această inso­ lubilitas nu prej udiciază cu nimica raţionamentul mental . există printre cele 1 5 soluţii ale Scolas­ ticilor alte soluţii interesante care rezolvă sofismul minci­ nosului per fallaciam figurae dictionis . aşa cum o rezumă foarte bine Prantl [ 1 ] . ci într-un alt sistem logic care vorbeşte de propoziţiile primului . numai aparentă " . per faUaciam secun­ dum non causam etc . Î n ceea ce priveşte al doilea punct. Ultimele două categorii de propoziţii sînt subordonate imediat şi în mod egal primei categorii : numai propositio mcntalis. propositio vocalis . Petrus d ' Ailly afirmă direct : " Nici o propoziţie mentală nu poate afirma prin ea însăşi că este adevărată sau falsă" (Nulla propositio menta­ lis proprie dicta potest habere reflexionem supra se ipsam) . propos itio mentalis . Pentru a se putea orienta cu precizie .

Trebuie. afară de Poincare. destul de îndoiel­ nică. atribuie această soluţie lui Chrysippos . s e iPsum dic ere falsum . cum o vom dovedi în mod direct. 2. chiar cînd ele derivă din consideraţii strict logice. din păcate. nihil dicit" . fără nici o j ustificare logică. �1 . Vom vedea că soluţia logică a paradoxelor. quod Socrate dicens . aşa cum vom vedea în cele ce urmează. luţii propuse în problema antinomiilor logico-matematice pe care am făcut-o cît mai succint posibil. iar nu pe calea principiului terţului exclus (un singur logician a făcut o remarcă analogă . şi ea. aşa cum o vom expune mai departe . Toate soluţiile. Nici una din aceste soluţii nu ia în consideraţie fap­ tul capital că în orice paradox obţinem o contradicţie şi că. în limi­ tări convenţionale ale formalismului . bazîndu-se pe un fragment al celebrului dialectician. au degenerat în reguli prohibitive . duce finalmente la această a cincea soluţie a logicienilor scolastici . conţine în embrion soluţia veritabilă . dat fiind că avem astăzi mij loace logice mai precise decît cele pe care le posedau ei . din această cauză. principiul contradicţiei este com­ promis de către aceste probleme.Ch . cu observaţiile următoare : 1 . remarcat să soluţia dată de Rich­ ard. E de presupus că dacă s-ar fi aprofundat gîndirea logicienilor scolastici s-ar fi putut descoperi mai curînd soluţia contradicţiilor. trebuia luată în serios şi examinaU. de asemenea . Ar fi trebuit urmată pista erorii pe calea prin­ cipiului contradicţiei dacă se urmărea într-adevăr găsirea originii sale. a cărei traducere estei însă. în FQrmale Logik . (Bochenski .nimic : " Quin t a ponit . ) 1 6 . recunoscută de Poincare [ 1 ] ca fiind " soluţia adevă­ rată" şi " care e adevărată şi pentru celelalte antinomii " . 3. Observaţii g enerale Vom încheia expunerea noastră asupra principalelor so. nimeni. mai de aproape . nu a acordat atenţia cuvenită explicaţiei date de Richard care. Perel­ man) .

con­ cluzia este determinată de la început . şi-au Întins ei înşişi cursa în care s-au amuzat să cadă. mai exact. concluzia face ca premisele să fie adevărate . ci. se pleacă întotdeauna de la concluzie şi se caută premisele p rin care ea poate fi j ustificată" . Î n acest caz. la concluzie.. p . chiar sub o formă imperfectă. nu ne putem împiedica a face o observaţie generală relativă la un caracter general al tuturor soluţiilor. Ribot a examinat în L ogica sentimentelor modul în care se înlănţuiesc sentimentele şi acţiunile corespunzătoare în cazurile în care logica nu funcţionează după regulile sale normale. Î n sfîrşit. căutînd-o şi aprofundînd-o acolo unde ea se găsea . conform legilor raţionamentului. e mai puţin vorba de o logică a sentimentelor cît de o ilogică a lor. Couturat [ l J . aceea de a evita para­ doxele. . " Î n lo­ gica sentimentelor . dacă concluzia pare p roblematică. se caută j ustificarea ei şi deducerea ei din premisele dej a recunoscute ca fiind adevărate. sau. Tenacitatea c u care matematicienii s-au cramponat de " insolubilitatea" para­ doxelor apare cu totul inexplicabi1ă. s e pleacă de la o concluzie voită. Cu alte cuvinte. Aşa cum spune Poincare ( [2 J . cînd poziţia normală a r fi trebuit să fie căutarea cu orice preţ a unei soluţii l ogice. . 1 37) : ei (matematicienii) ar fi putut evita cu uşu rinţă cursa în care au căzut . menţionat Lucas de Pesloiian [l J . motive chiar mai puternice decît demonstraţiile . ea este dorită. Analogia dintre procedeul logico-sentimental .(Trebuie. şi încă au fost obligaţi să fie foarte atenţi penţru a nu cădea alături de cursă " . Este cazul soluţiilor logicieni­ lor scolastici. . voită şi crezută în virtutea motivelor anterioare demonstraţiilor logice. sau. î n logica obişnuită se pleacă de la premise şi se aj unge. al lui Richard şi Poincare şi chiar al soluţiei emb rionare a lui Perelman. Aşa cum remarcă L . nu pre­ misele sînt cele care transmit adevărul concluziei . dorită. şi procedeul logicienilor care caută totdeauna axio­ me sau premise capabile să elimine o concluzie paradoxal ă ne apare izbitoare . d e asemenea .scrie Couturat . şi se caută premisele care ne-ar putea da un sis­ tem logic lipsit de contradicţie . de data aceasta. dimpotrivă . care s-a alăturat opiniei lui Richard) . " 92 . de asemenea. descris de Ribot.

l e vom numerota în această ordine : Q I > Q 2' Q3 ' . Amîndouă seriile fiind formate din acelaşi număr de predicate. Paradoxul compatibil-incompatibil Să considerăm toate predicatele şi să le scriem într-o ordine oarecare . g . fiecărui predicat dintr-un rang dat . . din p rima serie. vom spune că primul predicat are proprietatea de a fi compatibil cu al doi l ea . Dacă un predi­ cat dintr-un ra. . şi numai unul . acelaşi rang al seriei a doua . de un tip mai general decît cele cunoscute pînă acum . în ordi­ nea lexicografică a terminaţiilor ( sau altfel . P3 . în caz contrar.ng dat din prima serie acceptă ca predicat predicatul de . . numerotîndu-Ie în această ordine : P I > P2 .v CONSTRUCŢIA UNOR NOI PARADOXE Pentru a explicita mecanismul logic real al paradoxe­ lor vom construi o serie de paradoxe noi . îi convine ca predicat predicatul de • • • • 93 . Pn · Să considerăm din nou aceleaşi p re­ dicate şi să le scriem în altă ordine. de exemplu. Qn . prin permutări determinate în prima serie) . şi invers. vom spune că el este 7·n compatibil. î n condiţiile definite mai sus. de exemplu. în ordinea lexicografică (în­ tr-o limbă la alegere) . se poate stabili o corespon­ denţă biunivocă între predicatele din prima serie şi cele din a doua serie : fiecărui predicat dintr-un rang determinat al primei serii îi corespunde un predicat de acelaşi rang din a doua serie.

. . Î n aceste serii : InCh � Qh şi Pk -!. De exemplu . Dacă predicatul Pk este compatibil cu Inck incompatibil. să pre­ supunem că predicatele care corespund în rangurile p. fie h. ' " ' Î n acest caz avem : întrucît predicatul mam iferp nu este un metalp. ordonatr. ab stractq . trebuie să fie de asemenea compatibil sau incom­ patibil cu Inck. Să ne fixăm atenţia la predicatul incompatibil pe care îl vom nota cu Inc . . deci el este incompatibil . tertium non datur. cînd cele două serii de predi= = 94 . Conform definiţiilor. compatibil cu predicatul abstractq .impredicabil. Anti­ nomia este izbitoare. atunci el admite ca predicat. . p . deci el va fi Inch . în a doua serie. . deci el va fi Inck (putem obţine oricînd h =F k. predicatul numărq este. Q2 ' " ' " ' . este un caz par­ ticular al a c estei antinomii. q. fertimn non datu r : orice predicat este compatibil sau nu este com ­ patibil. meta]p. chiar ele . deci el este compatibil. .acelaşi rang din a doua serie.. predicatul ordonatr este. Avem deci următoarele două serii: . P2. cu un număr de ordine perfect de­ terminat. l11amiferp . " .InCk. alegere con­ venabilă a ordinii) . . a treia posibilitate nu există. predicatul Pk. . " ' . El se găseşte în prima serie. . şi r. el admite ca predicat predicatul Inck incompatibil care este predicatul ace­ luiaşi rang din a doua serie. perfect determinat k . " . el se va găsi într-un alt rang. în cele două serii ar fi următoarele : P} . compatibil cu predicatul predicatr etc . dacă predicatul Pk este incompatibil.. dar In Ch = = Inck . predicate şi se găsesc deci atît în prima serie . cît şi în cea de-a doua. llumărq . . sau nu îi convine . Într-un rang oarecare . predicatul din acelaşi rang din a doua serie ca­ re este Inck = incompatibil. Q} . non-identic cu Inck . printr-o. . dimpotrivă. predicatr. Q. format cu predicatele predicabil . Se recunoaşte imediat că paradoxul lui Russell. Dar compatibil şi incompatibil sînt. predicatul mamiferp este incompatibil cu predicatul metalp . de asemenea..

care. din a doua serie. este : " Dacă Px nu are predicatul Qx . după un singur şi acelaşi criteriu . P a . el este hnpredicabil . . consi­ derînd un p redicat Px complet diferit de incompatibil.incompatibil arată că problema este mai vastă şi că ea nu apare numai în raport cu apli­ carea unei proprietăţi ei însăşi . Î n acest caz . . . . obţinem paradoxul : = = = (2) 95 . incompatibil devine impredicabil ImPh şi h k: . cum credea Russell . Paradoxul compatibil . . obţinem : dacă predicatul impredi­ ca bil este predicabil . din p rima serie . P 2 . a j ungem la echivalenţa generală : (1) Pentru rangul determinat x k. în cazul antinomiei construite de noi aj ungem la paradox . admite ca p redicat p redicatul din acelaşi rang. dacă predicatul impredicabil este impredicabil . P I . 0 ' . = = P i> P2 . P3 . atunci predicatul considerat are proprietatea pre­ dicabil (adică este compatibil cu el însuşi) . Enunţul problemei . o . . Î n simboluri . . dacă are o proprietate . Această definiţie se scrie deci : Def. adică făcînd ca pre­ dicatul Px . paradoxul se prezintă în felul următor. . el este predicabil. . Această definiţie fiind valabilă pel1tru orice Px . şi dacă nu are o pro­ prietate. şi dacă nu admite acest predicat (adică este incompatibil cu el însuşi) . o . o are. în cadrul definit. atunci cînd Qx Pk Inck . Dacă această problemă se pune pentru predicatul impredicabil. nu o are . care este el însuşi.cate au fost ordonate în mod identic. să ia valoarea determinată Pk. el este impredicabil . atunci Px are predicatul incompatibil = " = I nCh = InCk . Enunţul problemei devine acum : dacă un predicat dintr-un rang dat.

iar a doua. din a doua serie. din moment s crie simplu : ce InCh = In C k = in compatibil. de exemplu . Dacă În d e finiţia dată scriem P:o. avem paradoxul lui Russel l . şi invers . Qx (. Vom proceda exact ca mai sus şi vom. pu tem (3) Propoziţia "predicatul Pk este incompatibil " e ste echi­ valentă cu propoziţia " p redic a tul Pk nu este incompatibil " . prima serie de cuvinte va fi seria lexicografică normală. paradoxul lui Russell este un caz particular al acestui p a r adox . Echivalenţa ( 1 ) devine astfel : ( 1 ') Pentru valoarea p a rticulară Qx :. admite pro p rie­ tatea exprimată prin cuv întu l de acelaşi rang ' din a doua serie. predicabil . obţ inem : = = = = Def. din prima serie. Dacă un cuvînt dintr-un rang dat. considerînd cuvintele şi proprietăţile lor. în caz co ntrar . De 96 .Sau. După cum am 'văzut .Imp . atunci cînd Inch Inck Imp impredica bil.impre. prin p ermutări bine determinate în p rima serie) . vom spune că el are proprietatea izono m . Paradoxul izonom-heteronom Vom construi acum o antinomie analogă celei a lui Grelling-Nelson.ce l e două serii sînt i d entic ordonate) . îi c o respunde un cuvînt şi numai unul de ace l aşi rang. scrie toate cuvintele unei limbi date în două serii diferite . din prima serie. Se poate stabili o corespondenţă biunivocă Între termenii celor două serii : fiecărui cuvînt dintr-un rang dat . va fi seria lexicografică determinată de terminaţiile cuvintelor (sau altfel .dicabil ImP (ImP) = - ImP (ImP ) (2') 2. vom spune că are p roprietatea heteronom .

. dacă Ck este heteronom. o . de­ ci el este izonom . " o o o . • polisilabicp. . marsupialp. Cn o o . • ·p olq. D 2. D2 . He �. . H e tk = heteronom. orice cuvînt este izonom sau heteronom .c k. vertebratr. cînd ambele serii de cu­ vinte· au fost ordonate după un singur şi acelaşi criteriu = 97 . . o • o • o o . cuvîntul vertebratr. o • • . este izonom etc . D I . • . sau nu o admite.onom . deci el este heteronom . Ck admite proprietatea exprimată de cuvîntul din acelaşi rang. D3 . • . o o o o . Dno Paradoxul apare imediat cînd punem aceeaşi problemă pentru cuvîntul Ck : cuvîntul Ck (oricare ar fi el) este sau izonom sau heteronom. Hetk. Cuvintele izonom şi heteronom se vor aşeza şi ele în . cuvîntul marsupialp. din a doua serie. în ambele serii (pe care le vom nota C . . Dacă Ck este izonom. tertium non dat�tr. tertium non datur . Ck. o . o o . o . Dh.exemplu. Dl> D2. orice cuvînt dintr-un rang dat. Hetk heteronom . din a doua serie. Dn. nefiind lung. cuvîntul hete� ronom va avea. o . o o . C3 . un rang k unde îl vom scrie Hetk (putem să obţinem oricînd h ::. admite da predicat proprietate a expri­ mată de cuvîntul cu acelaşi rang. o a treia posibilitate nu există. rang. Este evident că paradoxul lui Grelling-Ne1son este un caz particular al acestu� paradox. în rangurile p . este iz. o o • o . . C2. . printr-o alegere convenabilă a ordinii stabilite) Cele două serii de cuvinte sînt deci : C I ' . şi în a doua serie. ranguri bine determinate . atunci proprie­ tatea sa este tocmai proprietatea exprimată de cuvîntul de acelaşi . lungq. . • • • . fiind polisilabic. Cno simbolr. este heteronom. q. fiind un simbol al conceptului verte­ brat. Paradoxul este flagrant. Î n acest caz. Î n cadrul definiţiilor noastre. o . cuvîntul polq. . în mod special . şi r s-ar putea găsi cuvintele următoare. din a doua serie. l> C2 Dn) : Cn şi DI . din prima serie . în prima serie. un rang h unde îl vom scrie Heth. Cl > C2.

i a r dacă nu are o proprietate. • • • • • • . atunci cînd argu­ mentul « C�) devine « Ck». ca şi cea precedentă. C3 . Punînd problema pentru heterologic = He th . dacă are o proprietate. că con­ tradicţia nu apare în raport cu aplicarea unei proprietăţi exprimate de un cuvînt. Această antinomie arată. o are. avem con­ tradicţia : ( (Cx» ) . Heth ( (Cx » ) Dar pentru că H eth direct : = = Hetk - = D x ( (Cx » ) (2) heteronom. D e unde echivalenţa generală : (1) Pentru valoarea particulară x = k. în caz contrar. din prima serie admite proprietatea exprimată de cuvîntul Cx d e acelaşi rang din a doua serie. Cv C 2 . prin CX• Definiţia paradoxului izonom heteronom se scrie : Hetb. Heth. " ' . pentru că ei nu au cunoscut decît forma particulară a acestui paradox . paradoxul se prezintă in felul următor. .( (Cx» ) = - Dx (<<Cx» ) Def. el este auto logic . adică de el însuşi . şi Dx devine Hetk. nu . izonom devine autologic şi heteronom devine h eterologic : CI ' C 2 . cuvîntului însuşi cum credeau Russell şi toţi logicienii de pînă acum . Î n simboluri. o .(cele două serii sînt identice) . He th . Definiţia generală devine acum : dacă un cuvînt oare­ care Cli. o are. . Vom nota un cuvînt oarecare prin « C:z!) şi proprietatea exprimată de el.t tologic. putem scrie (3) 98 . . dacă heterologic este a7. Cx este auto logic şi. C3 . el este heterologic . . para­ doxul construit de noi arată că se aj unge la o contra­ dicţie considerînd un cuvînt Ck (oricare ar fi el) total di­ ferit de heteronom şi care. Î n acest caz. el este hetero­ logic . obţinem : dacă heterologic este heterologic.

Heth Hetk ronom heterologic Het. Corespondenţa biunivocă a termenilor acestor serii se menţine . Putem să exprimăm acum paradoxul cpmpatibil . sau ceea ce derivă din această ultimă definiţie. Dacă în definiţia de mai sus scriem C". obţinem : = = = = = Def . vom spune că clasa <X". vom spune că clasa <Xx este compatibilă cu �x . dacă clasa <Xx nu este membru al clasei �x. în acest caz. sînt identice) şi. aceste două serii de predicate determină două serii de clase pe care le vom nota . . din cele două hete-' serii. . ..Propoziţia " cuvîntul C". nu este heteronom" . Dacă o clasă dintr-un rang dat <x'" aparţine ca membru clasei cu acelaşi rang �"" din a doua serie. Referindu-ne la 99 . O cla­ să fiind extensiunea unui predicat. este heteronom" este echivalen­ tă cu propoziţia "cuvîntul C". cînd ambele serii de cuvinte au fost or­ donate după un acelaşi criteriu. este incompatibilă cu clasa �x. " ' . Paradoxul lui Grelling-Nelson este un caz particular al acestui paradox. (cuvintele cu acelaşi rang. Echivalenţa generală ( 1 ) . respectiv : . obţinem paradoxul lui Gre1ling­ (2' ) 3. Paradoxul clasei claselor incompatibile Să considerăm cele două serii de predicate. D". ceea ce este absurd . .incompatibil. este : (1 ) ' Pentru « �» Nelson : = «H eth» . aşa cum au fost definite în paradoxul compatibil .in­ compatibil în termeni de clasă.

rk. • . . O(k. nu îşi aparţin ca element.de un rang dat a primei serii aparţine ca element clasei de acelaşi rang �x a seriei a doua. sau nu este. G devine clasa claselor care îşi aparţin ca element şi r clasa claselor care nu îşi apar­ ţin ca element. nu aparţine clasei rk.lasa numărq este un membru al clasei abstractq. dacă punem aceeaşi problemă pentru clasa O(k =1= rk: clasa O(k este compatibilă sau incompatibilă. eventual. ••• . tertium non datur. şi în consecinţă. • • • • . în acest caz. . dar h =1= k). 0( 1' • • • • • • . Aceste clase se găsesc şi ele printre clasele celor două serii. este un caz particular al acestui paradox. (în aceste serii. <. cele două serii de clase. în locul predicatului Inck: . pu­ tem. tertium non datur. au fost ordonate după aceleaşi criterii . . şi va fi . rk în a doua serie. 0(2' 0(3' �1> �2' �3' . Cls numărq. Este evident că paradoxul lui Russell. 100 •. clasa r ia locul predicatului Inch în prima serie. în mod special. deci ea este compatibilă cu aceasta din urmă etc. . �n' �h . . de exemplu. deci ea aparţine. • . definiţie . Dacă O(k aparţine clasei rk. orice clasă O(x este membru al lui �x. Paradoxul apare . Cls 111amiferp. ea aparţine sau nu aparţine clasei rk. rh rk. clasa tuturor claselor incompatibile. deci. o a treia posibilitate nu există . clasei rk. cazurile următoare : 0(2' �l> �2' 0(1) • • • • • • . orice clasă O(x . prin definiţie.exemplele date în paradoxul compatibil-incompatibil. Cls 111etalp. al clasei claselor care. • . prin . să avem. clasa mamiferp este incompatibilă cu clasa metalp. ea aparţine clasei de acelaşi rang a seriei a doua. ea nu aparţine clasei din acelaşi rang al seriei a doua. clasa tutu­ ror claselor compatibile.imediat. sau nu îi aparţine. Cls abstract�. predicatul incompatibil determină o altă clasă r. în condiţiile definite. • O(n. O(n. �n' în acest caz avem :' deoarece clasa mamiferp nu este un membru al clasei metalp. dacă O(k nu aparţine clasei· rk. Paradoxul este izbitor. = . • • • • . rh. . • • • • . P redicatul compatibil determină o clasă G. deci ea va fi rh. cînd cele două serii de predicate.

(ocx E ocx) (1') 101 . . " clasa claselor incom­ patibile". ca şi cu echivaJenţa (1) OCx � x (clasele de acelaşi rang sînt identice) : = = OCx E rh = ( OCll. OCn• .fost identic ordonate . ea ' nu poate să-şi aparţină ca element. ea îşi aparţine ca element . putem scrie în mod simplu: (3) Paradoxul lui Russell este ' un caz particular al acestui paradox. avem : dacă clasa Ph îşi aparţine ca element. nu este un membru al clasei �lI. ceea ce demonstrează că nodul problemei se găseşte în . paradoxul se prezintă astfel : definiţia lui rh este : Def. cînd cele două serii de clase (sau de predicate) au . obţinem paradoxul : = = OCk E rh = - (OCk E rk) = OCk şi �x = (2) Sau. De unde echivalenţa generală : (1) Pentru rangul particular x k. 'de acelaşi rang din a doua serie.OCv OC2. rh. OC3. cînd OCx �k = rk. rh. OCn· Punînd aceeaşi problemă pentru rh. OCv OC2.) OCx E rh = . pentru că rh = rk = r. OC3. total diferită de rk. contradicţia nu apare în raport cu faptul că o clasă îşi aparţine sau nu ca element. pentru că el a întîlnit acest paradox sub forma lui particulară . că ea este sau nu compatibilă cu ea însăşi aşa cum credea Russell. dacă clasa rh nu îşi aparţine ca element. La fel ca în paradoxeJe precedente. Exprimat în simboluri. • • • • • • . " Dacă OCll. OCx aparţine clasei rh". Să facem în definiţia paradoxului general . paradoxul apare şi atunci cînd exa­ minăm o clasă OCk (oricare ar fi ea) . alt punct decît în acela indicat de Russell . după cum am văzut. • • • • • • . • - - (ocx E ocx) Def.

de acelaşi rang. cînd (Xh devin e rh doxul lui Russell : = = r. Să considerăm de asemenea numele lor. Pn. n. doi . într-o limbă dată. Avem aceeaşi serie de numere naturale. . . . va avea acest predi• 102 • • . din seria lexi­ cografică a numerelor. Vom nota numerele. . Să examinăm d e asemenea. şi avem ax =1= x (putem să obţinem ori­ cînd ax =1= x. an =1= n . prin permutări determinate în prima serie. În mod normal . întrucît seria este finită) . numai unul . dar rangul fiecărui �l1umăr nu mai este egal cu valoarea numărului din acest rang. trei. . Să aranj ăm acum aceste numere nu în ordinea mărimii lor. ele sint scrise în ordinea mărimii lor : 1. obţinem para­ (2') 4. care are acelaşi rang. patru.Pentru x h. Vom pune acum problema : dacă alegem un predicat determinat P� din prima serie. 3.recare . dar inversul nu este valabil . ci în ordinea lexicografică dată de numele lor în lim­ ba aleasă (sau cu totul altfel. (Vom opri seria la numărul determinat n. Fiecărui predicat de număr dintr-un rang dat Px. le vom aranj a in acelaşi fel . . în această ultimă ordine. P3. de exemplu.. . 2. şi numai unul. corespondenţa este univocă de la predi­ cate la numere . în felul următor: . 5. . predicatele numerelor reale. necesar în problema care urmează) . îi corespunde un număr şi.6. în română: unu. . . adică în ordinea în care ele să găsesc în dicţionarul limbii alese : PI> P2. numărul corespunzător din a doua serie ax. Predicatului dat Px îi corespunde un număr a x . ax. 4. ceea ce este realizabil. prin alegerea convenabilă a ordinii) . Paradoxul izomorf-heteromorf Să considerăm' primele n numere naturale. de exemplu în ordine lexicografică. într-o ordine oa.

. vom spune că � are proprietatea izomorf. ah =F h. Interesant în acest caz este faptul că numărul ah nu este rangul predicatului Heth : oricare ar fi el. nefiind prim. predicatul de număr Px tertium non datur. numărul ah nu poate să fie nici izomorf nici heteromorf. aşa cum a fost prezentat de Car­ nap [3J. În virtutea acestor definiţii. deci el este heteromorf. dacă ah este heteromorf. . Să luăm în discuţie predicatul heteronom pe care îl vom nota Het: el va avea un rang determinat h. numărul 504. sau nu are. . deci el este izomorf. nu­ m ărul an = 625 ar fi izomorf etc . vom spune că ax este heteromorf. dacă predicatul de număr "prim" ar avea ea indice 104 (P104 prim) şi numărul corespunzător ar fi a104 504. . o a treia posibilitate nu există. în consecinţă. situat în. întrucît 625 = 252.. el admite ca predi­ cat predicatul din acelaşi rang H eth heteromorf. este sau izomorf. . . ar fi heteromorf. căruia îi va corespunde un număr perfect determinat ah =F h. dacă am avea predicatul P71 = "pătrat perfect " şi nu­ mărul corespunzător an =625. Paradoxul este flagrant . numărul ah este izomorf sau heteromorf. Să conside= 103 . Am mai văzut că paradoxul lui Richard poate fi obţinut mult mai uşor decît în articolul citat de Carnap . predi­ eate de numere şi. Nu se aplică o proprie­ tate din rangul h chiar numărului h.cat sau nu? Răspunsul este o tautologie: numărul ax are. . • • • J . tertium non datur. ci unui număr complet diferit de h. Predicatele izomorf şi heteromorf sînt. este un caz particular al acestui paradox . el admite ca predicat predicatul de acelaşi rang Heth = heteromorf. se găsesc în ranguri bine determinate în seria lexicografică a predicatelor. Dacă ax admite ca predicat predicatul din acelaşi rang Px. sau heteromorf. . în caz contrar. . Paradoxul lui Richard . acest rang prin numele său lexicografic : = = . Dacă numărul ah este izomorf. orice număr ax care corespunde unui predicat determinat P:x. Conform definiţiilor noastre. ele înşile. . De exemplu.

De­ finiţia paradoxului izomorf . de asemenea. . care este indicele unui predicat dat P x din această serie. într-o serie oarecare. nu este decît un caz� particular al paradoxului izomorf . dacă nu admite proprietatea cu indicele x.ardian sau nu este richardian? Dacă h este richardian . Dacă un număr întreg x. . nu are proprietatea exprimată de acest predicat. Î n simboluri. ' Corespondenţa dintre un't"predicat al aecstei serii. . deci richardiann = Rih• Avem cele două serii: Rih ••• . deci h este richardian . De unde. 2. el admite proprietatea numerotată h.heteromorf este : = Def. . n. 3. . . a_O dică atunci cînd ordonăm seria numerelor naturale în or. . Problema devine' acum : numărul h este rich. după modelul de mai sus.. şi numărul corespunzător din a doua� serie (de acelaşi rang) este univocă. paradoxul se scrie în felul următor. în speţă Px " .răm toate predicatele de numere reale şi să le scriem . aşa cum a fost formulat mai sus. Dar richardian este el însuşi un predicat de numere şi.heteromorf cînd scriem ax = x. x va avea proprietatea richardian. în speţăţ Rih = richardian. . deci h nu este richardian : dacă h nu este richardian . n. Pn. . "Numărul notat lexicografic cu ax este heteromorf. fie serie lexico­ grafică. echivalenţa generală : ( 1) 104 . să scriem . . seria indicilor lor: 1. în! speţă: Rih ri­ chardian. el nu va fi richardian. dacă x are proprietatea Px. în con­ secinţă.. h. se va găsi în seria de predicate într-un rang de­ terminat h. dinea mărimilor lor . . el nu admite pr�prietatea numerotată h. Este evident astfel că paradoxul lui Richard. . Px .

predicatul Pk al primei serii. şi nu în această teorie.Px (x) h obţinem Ph Heth richardîan = = = Def. 5. pentru a pune în evidenţă tipul respectiv. oricare ar fi. Vom construi acum. . în mod direct. predicatul inqompatibil. supus. atunci Pk nu este nici compatibil . Să pre­ supunem că Pk satisface condiţia' cerută de teoria tipuri­ lor şi că el este de tipul imediat inferior tipului de predi­ cat compatibil (operaţie pe care o putem face' oricînd prin alegerea unei ordini convenabile) . Pk nu poate fi nici compatibil. o antinomie în inte­ riorul teoriei tipurilor.Px (x) (x) · Rih(x) = . cînd Heth = Pentrlf x = = R ih (x) = .= Pentru valoarea particulară x heteromorj. căruia îi corespunde în acelaşi rang al celei de-a doua serii. nici incompatibil. Paradoxul teoriei tipurilor Am văzut că.' rimilor lor) . în paradoxul compatibil incompatibil. Propoziţia "h este richardian" este echivalentă cu pro­ poziţia "Iz nu este richardian". Să împărţim conceptele. de exemplu. obţinem paradoxul . Să scriem în definiţia precedentă şi în echi­ valenţa ( 1) ax Ri h: x. nici incompatibil. în forma simplificată pe care i-am dat-o. concepte de tipul zero. cînd P h = H eth = (2) Heth(ah) Paradoxul lui Richard. ceea ce este contradictoriu. Heth(ah) = - = h. conform teoriei tipurilor : in­ divizi. este un caz particular al acestui paradox pen­ tru ax ' x (seria indicilor a fost ordonată în ordinea mă. proprie­ tăţile indivizilor.altă parte . prin care vom demonstra că cheia tuturor acestor contradicţii se găseşte în . conceptele de tipull! pe care le vom nota 105 . (1 ') Rih: (2') '. pe care le vom nota global cu XO . Oricare înseamnă : oricare ar fi semnifi­ caţia sa şi oricare ar fi condiţia la care e. .

X�. aşa cum sînt declarate de Russell . .X�." X�. conform teoriei ti­ purilor. X�. putem construi un paradox. pentru că acestea nu sînt de tipul !L. Nu putem presupune că toate aceste serii. m-l m m l m-l m"""'"x1 . Putem să facem enu­ merarea lor Într-o ordine oarecare. .) Argumentul nu mai poate lua valoarea lui XIJ. pot fi grupate după cum urmează: luăm grupul - 106 . . X2 -1 . Avem: . Totuşi. . P ((j)) == Y. X�.Xf. X. de exemplu. în ordine lexicografică a unei limbi date : Xf. X�. X4 . numerotate Într-o ordine oarecare.+l. xf. adică ordinea în care ele se găsesc în dicţionarul unei limbi date).+1 {XIJ. . cărora le convin aceste pre­ dicate . x:. X{ X�. PIJ. X�. oricare ar fi valoarea lui O( sau �. P redicatele de tipul m 1 . X�. ordinea lexicografică. De exemplu. . X�. proprietăţile proprietăţilor indivizilor. echivalenţa - ((j)) . X�.global cu Xl . . acesta trebuie să fie. XL X�. X3 . pe care le vom nota global cu X2 etc . . • • • . .. În consecinţă. 5' .+1 sau PIJ. chiar în aceste condiţii . . au acelaşi număr de predicate . . . pe care trebuie să-I aibă toate valorile argumentului .} = _ XIJ. x2l' x22' x2 x2 X2 3' 4' . Dacă un element dintr-o serie dată are un predicat. expresiile de forma X�(X�) sau· X�(X�) nu sînt admise şi nu au nici un sens. dar bine stabilită (de exemplu. în acord cu teoria tipurilor : - {XIJ. de tipul imediat superior : conceptul de tipul !L nu poate avea decît predicate de tipul !L + 1.((j)) trebuie să fie scrisă.+1 (�IJ. Fie seria conceptelor de un tip dat m. X5 1 .} . .

de predicate de tipul m
1 care au toate predicatul Xf;
apoi grupul de predicate de tipul m
1 care au, toate,
predicatul X� etc. Vom avea atîtea grupe de această spe­
cie cîte predicate de tipul m există. Să· numerotăm de ase­
menea aceste grupe în ordinea corespunzătoare predica­
telor de tipul m care au servit la definirea lor (sînt clasele
determinate de predicatele de tip m) şi să punem în evi­
denţă tipul elementelor lor :
-

-

Un simbol G:-1 din această serie are semnificaţia : clasa
conceptelor de tipul m
1 care admit, toate, predicatul
X:.· Este evident că unele dintre elementele acestor clase
pot fi comune, întrucît un element oarecare al clasei G:-1
poate avea mai multe predicate de tipul m, deci el aparţine
mai multor clase de acest fel .
în acest fel, există două serii avînd acelaşi număr de
elemente: seria predicatelor de tipul m şi seria claselor
corespunzătoare. Să păstrăm acum ordinea claselor şi să
ordonăm predicatele de tipul m într-o altă serie, de exem­
plu tot în ordinea lexicografică, dar după terminaţii1e
lor (sau în altfel, prin permutări determinate în prima
serie) . Nici o clasă nu mai corespunde, la acelaşi rang,
predicatului care a servit la construirea sa. Vom nota aceste
predicate, în a doua ordine , vf", V�, V�, ... , V:,. Avem
deci acum două serii :
-

V�,

V f,

V�,

.

.

.

.

-l G2m-l , G3m-l ,
Gm
1

• ,

I

y�. (predicate)
Gnm-l • (clase)

Elementele unei clase date G:-1 nu mai au toate predi­
catul aceluiaşi rang V:, dar este posibil să existe elemente
de G:-1 care să aibă acest predicat . ·
Trebuie să facem observaţia că corespondenţa rangurilor este biunivocă: unui predicat dintr-un rang dat, V:'
îi corespunde o singură clasă şi numai una , G:-1, şi reci­
proc . în aceste condiţii vom spune : dacă un element dat
al clasei G:-1 nu admite predicatul de acelaşi rang V: al
107

tipului imediat superior, atunci acest element are proprie­
tatea de a fi congment; în cazul în care un ele ment dat al
clasei G;,-l nu admite predicatul Y;' el va fi incongruent.
Propoziţia " orice element al unei clase date G;,-l admite
predicatul y;" sau nu îl admite " este o tautologie , deci
este adevărată : orice element al unei clase G;,-l este con­
gruent sau incongruent, tertium non datur.
Să notăm de .. asemenea elementele unei clase date , de
exemplu, în ordinea lor lexicografică : pentru o clasă oare.
m-l , gm-l , ..
care Gpm-l e I e;men t eI e sa l e vor f·1 scnse gpml-l , gp2
p3 . ,
în care primul indice reprezintă numărul clasei şi al doilea
indice, numărul elementului în interiorul clasei date (într-o
ordine stabilită) .
Predicatul incongruent, fiind un predicat care se aplică
elementelor tipului m-l, este de tipul m şi se găseşte deci
în seria X,;", X�, ... , X;:" la un rang dat bine determi­
nat, fie el h. Acestui predicat îi corespunde o clasă de
elemente de tip m
1, în speţă G�-l, care admit, toate,
predica tul incongruent; în a doua ordine a predicatelor,
predicatul incongruent va trece într-un alt rang k, el va fi
deci Y� şi în acest rang vom găsi în seria claselor o clasă
G�-l, diferită de· clasa G;:'-l. Cele două serii sînt deci:

�,

�,

�,

.

. .

-l , G2m-l , G3m-1 ,
Gm
1

, incongruent�, ... , V:.
, Gm-1
, Gm-l·

k

, _

.

n

Trebuie să remarcăm că nici una din clasele G';"-l, G�-l,
, ... , G:- 1 nu este vidă.
Chiar dacă ar exista clase vide,
putem să facem în aşa fel încît G�-l să tiu fie vidă - dacă
ne interesează acest lucru - ptin alegerea unei ordini
convenabile .
'
·
Conform definiţiilor precedente, un element oarecare
l
din clasa G� - , cu notaţia noastră g�x -l , este sau congruent,
sau incongruent: g�x-l admite predicatul de acelaşi rang de
tipul m incongruent� , sau nu-l admite , tertium non datur.
din acelaşi
-l este congruent, el admite predicatul
Dacă gm
kx
.
rang Y�
Incongruentf; , deci este incongruent; dacă gf:x-1
=

108

este incongruent, el admite tocmai predicatul din acel aşi
r ang y�
Incongruent-:, deci este congruent. Paradoxul
este
evident.
.
în simboluri, paradoxul are f orma următoare. Definiţia
m l
" dacă un element gm
xy-l din clasa Gx - nu are predicatul
Y:, atunci el ementul �-l are predicatul incongruent
1ncg� se scrie :
=

=

=

"

De f.
Această definiţie, fiind valabilă pentru oricare g:y-l şi
pentru oricare clasă G:-1 , dă . loc echivalenţei generale
pentru t o�te valorile argumentului de tip m
l :
-

( 1)
Pentru x

=

k, cînd Y�

.Incg,:, obţinem c ontradicţia:

( g�y-l) . Incg�(g� -l)
y

=

-'

Inc�(� -l)
y

(2)

Oricare ar fi elementul g�x-l al clasei �-l, propoziţia
"g�y-l admite predicatul
. Incg�-l" este echivalentă cu negaţia
ei, ceea ce este absurd .
Este evident deCi că teoria tipurilor nu este suficientă
pentru . rezolvarea paradoxelor ; e� nu este nici· necesară.
Se pot construi paradoxe de acest gen, respectînd �u scrupu­
lozitate condiţiile prohibitive ale oricărei teorii asemănătoare
ca , de exemplu, teoria stratificării a lui Quine etc .

6. Problema paradoxelor
Am fi putut construi şi alte paradoxe, dar cele formulate
pînă acum sînt suficiente pentru a ne dezvălui mecanismul
lor. î n afară de aceasta, constatăm că, chiar dacă ani res­
pecta teoria tipurilor a lui Russell, nu am putea evita para­
doxele construite de noi, care nu pot fi evitate , de altfel , de
nici o teorie, fapt uşor demonstrabil, făcînd, de exemplu,
ca, în paradoxul compatibil-incompatibil, predicatu l Pk să
îndeplinească condiţia impusă de o teorie dată.
109

Problema generală a paradoxelor, aşa cum a fost pusă de
Russell şi de alţi logicieni, este , în esenţă, următoarea. Fiind
date definiţiile d e forma
(a)

P ( � ) = Df� ( � )

(b)
P ( � ) = Df - � ( � )
ele duc la echiv alenţele generale (pentru toate valorile
argumentelor) :
( � ) . P ( � )== � ( � )
( �) . P ( � )

=

- � ( �)

Pentru valoarea particulară �
devin :
P (P) = P (P)
P (P)

=

=

P aceste echivalenţe

- P (P)

prima fiind o tautologie iar a doua, o contradicţi e .
Se obţine acelaşi lucru dacă s e scriu definiţiile (a) şi
(b) în extensiune (în termeni de clase) :
�E rp (P � )

=

�E rp (P � )

=

Df�E rp ( �� )

(a')

Df - �E rp ( �� )

(b ')

Obţinem echivalenţele generale respective:

se

( �)

� E rp (P � ):= �E rp ( � � )

( �)

� E rp (P � ) == - � E rp ( � � )

P entru valoarea particulară a argumentului, �
obţine o tautologie şi o contradicţie :
P{P (PP)
P{P (PP)

==
=

=

P,

P(P (PP)
-PE P (PP)

P roblema este deci următoarea : pentru ce în definiţiile
de forma (a) sau (a') şi (b) sau (b') , ca şi în echivalenţele res­
pective, argumentul � nu poate lua valoarea P, pentru
110

. fie el de tipul m . în mod necesar. cu toate că el trebuie să fie compatibil sau incompatibil. Să examinăm para­ doxul compatibil .incompatibil. şi lnck de tipul m. Zermelo-Konig şi Skolem . ca în paradoxul lui Russell) nu poate fi nici compatibil. Grelling-Nelson. contradicţia nu se introduce prin argument. după cum am văzut.Qx(Px) Def. chiar dacă este predicatul compa­ tibil sau incompatibil. în introducerea unei restricţii în virtutea căreia argumentul unei funcţii propoziţionale f(x) nu poate lua anumite valori. aşa încît formarea expresii­ lor de tipul cp(cp) sau -cp (cp) nu mai este posibilă. Richard. cînd Px devine Pk.că dacă ar lua-o am ajunge la paradox? De ce avem. Aceeaşi observaţie este valabilă pentru toate echiva­ lenţele obţinute în celelalte paradoxe . Am avut definiţia: Inch ( Px ) cu echivalenţa generală : = . Cantor.cel mai vechi dintre toate . Inch(Px) == . Ea este valabilă = = 111 . ci �tnei valori particulare a predicatului. şi la paradoxul mincinosului . contradicţia este provocată de valoarea particulară a predicatului Qk incompatibil: în paradoxele construite de noi. nici incompatibil. ale căror cazuri particulare sînt paradoxele cunoscute şi devenite clasice.Qx ( Px) Pentru x k. Putem să facem ca Pk să respecte teoria tipurilor (prin alegerea unei ordini convenabile) în raport cu predicatul lnck. tertium non datur. se impune concluzia : apariţia paradoxelor nu se datoreşte unei valori particulare a arg'ttmentului. predicatul Pk nu poate fi nici compatibil. Analizînd paradoxele mai generale construite de noi . Godel etc . ci prin predicatul argumentului. definiţiile de forma (b) sau (b') au dus la par�doxele lui Russell. D eci contra­ dicţia nu este provocată de valoarea argumentului care poate fi o noţiune bine definită. (Px) . paradoxul apare : Pk (oricare ar fi el . respectînd toate regulile prohibitive introduse pentru evitarea paradoxelor cunos­ cute pînă acum. nici incompatibil. incontestabil ca predicat. care poate fi orice pre­ dicat bine definit.1. Soluţiile oferite pînă acum constă. cp =1= P ? Definiţiile de forma (a) sau (a') au dus la paradoxele lui Burali-Forti.

I Gadel etc . (A) (B) sau în extensiune. Justificarea logică a unei astfel de relaţii cp =/::= P "în definiţiile cele mai generale de mai sus. va fi soluţia acestor paradoxe. xEx (Px) XEX (PX) = = Df XEx (cpx) (A') Df -xEx (cpx). P (x) = DfCP{X) P (x) = Df-cp(X). în consecinţă. Prin paradoxele mai generale construite de noi . Trebuie să remarcăm. dacă e valabilă pentru unul din aceste paradoxe .. mecanismul logic al para­ doxelor. şi de aceea ea nu a putut fi sesizată. în aşa fel încît eroarea să poată fi descoperită.de asemenea pentru cazurile particulare �le acestor para.! doxe şi care sînt paradoxele lui Russell . de asemenea. dar ea va fi. după cum am văzut. (B/) există o relaţie logică cp =/::= P (între simboluri) .cp( cp). ca să zicem aşa. a împiedicat observarea faptului că exact în acest punct intervenea eroarea. Confuzia între argument şi predicat. este valabilă pentru toate. că mecanismul logic al tuturor paradoxelor este acelaşi şi că o soluţie logică reală. de asemenea. în expresiile d � forma cp ( cp) sau . (A) şi (A ' ) sau (B) şi (B') care intră în construcţia paradoxelor construite de noi. dacă am putea arăta că în definiţiile gene­ rale care stau la baza paradoxelor construite de noi. care se obţin pentru x = cp şi care sînt definiţiile (a) şi (a' ) sau (b) şi (b/). soluţia paradoxelor care sînt cazuri particulare ale acestor paradoxe şi care se bazează pe definiţiile (a) şi (a') sau (b) şi (b'). . am dilatat. Grelling-Nelson. această re­ laţie ar fi valabilă şi pentru formele particulare ale acestor definiţii.

oricare ar fi � (variabil) . pentru � P: = P (x) = -P (x) Def . În consecinţă.ca şi în echivalenţa respectivă variabil a � nu poate lua valoarea P.� (x) Def. (x) . � z) Def. Este ea valabil ă pentru orice �? Observăm mai întîi că nu putem spune că această definiţie rămîne oricînd valabilă. adică � =1= P. construite de noi. Observăm acelaşi lucru dacă scriem această definiţie în extensiune.VI SOLUŢIA PARADOXELOR 1 . cu echivalenţa generală ( x) " P (x) = .XEz (�z) 113 . ceea ce este contradictoriu: "dacă x nu are predicatul P . într-o definiţie .XEz (. atunci x are predicatul P".� (x) Această echivalenţă este valabilă pentru orice x. am " avut o definiţie de tipul următor: P (x) = .xE z (pz) = . pentru că atunci putem spune . ca şi echivalenţa respectivă : XE:Z (Pz) = . Formula Tw În paradoxele cele mai generale. de forma precedentă . 'prin definiţie.

XEz (tjJz) . (jl(x) = . această ultimă echivalenţă nu poate fi afirmată ca fiind adevărată decît dacă ea nu poate degenera niciodată în echivalenţa (1). (III) . arătînd cu toată claritatea unde şi cum intervine principiul contradicţiei. P (x� = .(jl(x) este totdeauna falsă. Dar noi vom proceda în alt mod. tre­ buie să avem tjJ =1= P. x nu aparţine clasei determinate de func­ ţia P (x) " . xEz (Pz) = . prin defini ­ ţie. nu se vede bine cum funcţionează principiul contradicţiei.să avem tjJ =i= (jl. în cazul particular studiat dţ Perel­ man. şi deci. că universalele '(x) . în virtutea principiului contradicţiei. pentru că altfel am fi spus .tjJ(x) (x) . nu sînt uni. fiind false în anumite cazuri (pentru tjJ = P) . structura unei astfel de expresii. pentru tjJ = P : "dacă x aparţine clasei determinate de funcţia P (x ) . În virtutea principiului contradicţiei.Şi aici tjJ =i= P . care este falsă. A m putea spune . caz care are forma tjJ((jl) = . tjJ nu trebuie să fie niciodată identic cu (jl şi trebuie.: . (jl(x) = . ca să spunem aşa. echivalenţa (jl (x) = = .(jl(X)] Să considerăm acum echivalenţa generală: (x) . Putem deci afirma : f-.tjJ (x) (1) (II) Cum am admis formula (1).[ (x) . au dilatat.(jl ((jl) . care sînt bazate pe defi­ niţii mai generale. oricare ar fi x. dacă afirmăm echi­ valenţa (x) '(jl(x) = 114 - tjJ (x) . cu toate că concluzia lui Perelman este irefragabilă. Dar paradoxele noastre mai generale. fiind d e acord c u Perelman ş i genera­ lizînd observaţia lui.. Deci. Pentru aceasta. versale.

din faptul că simbolurile tjJ şi cp nu sînt identi­ ce (tj.(x) -::J . atunci tjJ =f=. = = 115 .(x) să fie adevărată şi tj. ceea ce nu este ipoteza noastră. fiindcă falsul implică orice. deoarece este adevărată totdeauţla. căci în caz contrar. =f= cp) . 2) Primul membru este adevărat . =f= -. Se poate vedea uşor că formula T<u este o tautologie. Relaţia dintre expresia (x) . atunci în virtutea falsă.tj.'. In adevăr. dacă avem două funcţii propoziţionale cp(x) şi tjJ(x) . dacă această expresie ar fi . fie că aceasta este adevărată. Am stabilit următoarea formulă.această echivalenţă poate să fie adevărată numai dacă tjJ =f:. cp(x) = . fiind o propoziţie generală (variabila x este aparentă) . Dar inversa nu este valabilă : este posibil ca tjJ =/= cp să f. în adevăr. tj. fie că aceasta este falsă.CP este adevărată. Putem să obţinem forme particulare din formula T<u. cp(x) = . echivalenţa (III) implică o condiţie necesară: neidentitatea simbolurilor tjJ şi cp. Cu alte cuvinte. primul membru poate fi adevărat sau fals . cp. Prin urmare formula T<u este o tautologie.(x) şi expresia cp '* tjJ este deci exact relaţia de implicaţie: nu este cazul ca (x) . care este o impli­ caţie şi pe care o vom nota cu T<u : T<u f--. cp(x) = . adică dacă .(x) să fie falsă.tj. cp(x) = . atunci el implică expre­ sia tj. '* cp. =f= cp Această formulă este o tautolo gie şi se bazează exclusiv pe principiul contradicţiei şi nu face nimic altceva decît să exprime acest principiu în cazul studiat mai sus. Observăm că în formula T<u argumentul x nu este supus nici unei condiţii. primul membru ar fi fals.: (x) . nu rezultă că ele sînt echivalente şi încă pentru oricare x.ie adevărată şi (x) . relaţia cp =f= tj. tj.cp să fie falsă. Să presupunem : 1) Primul membru este fals .tj. există între simbolurile funcţiilor (sau predicatelor) . cp. Dar această condiţie nu este suficientă : se poate ca simbolurile tjJ şi cp să nu ţie identice şi totuşi echivalenţa (III) să nu fie ade­ vărată .tj. =f= cp.tj. formulei (1).

P (x) == ..: (x) . să facem � şi obţinem : Tcud. clasă şi principiul contradicţiei.: (�) . Pro cedînd ca mai sus.xEz ( �z) . de cl ase.. considerînd relaţia R.Deoarece Tcu este valabilă oricare ar fi x. ::> �. Formula Tcu aparţine.P (x) . ::> � =F P x = . P =F P f.z ( �z) =F z ( <p z) Vom mai adăuga că se poate găsi o expresie mai gene­ rală încă a tautologiei Tcu.P (P) ::J P =F P = .� ( � ) . Se poate în mod analog să scriem formula Tcu în ter­ meni de clase. Dacă în T CU2 şi Tcua facem tjJ P. ::> . funcţie propoziţio. . fără teoria tipurilor: ea aparţine sistemului PrinciPia M athematica fără teoria tipurilor (şi degajat de orice altă consideraţie care ar putea fi în opo z iţie cu logica clasică) . obţinem respectiv: Tcu2 f-.. P ( � ) == . dar relaţia � =F P nu este introdusă prin � argument. ajungem la tautologia: Tcu f-.: (x) ·xR <p == -xR � ::J.: ( �) .� (x) . nală. oricărui sistem formal care admite aceste idei. simbolurile predicatelor (sau funcţiilor ) sînt în relaţia � =F P.P T CUa f-. In Tcu1 sau Tcua argumentul şi" funcţia sînt repre­ zentate prin acelaşi simbol . P (x) .� ( � ) . � =F<P Tautologia Tcu a fost obţinută cu ideile de identitate -(şi non-identitate) . implicaţie. P (P) == .: (x) . în toate aceste formule argumentul nu este limitat. pentru că primii lor membri sînt falşi şi membrii secunzi sînt de asemenea falşi.: (P) . de asemenea. echivalenţă. avem: f. adică expresiile xR <p şi xR �. 116 . ci prin � predicat.: (x) ·x E z ( cpz) _ . ::J � * cp Dacă în Tcu şi Tcu1 atribuim lui cp o valoare determinată <p P. fie repetînd raţionamentul de mai sus: T cu f.:. cp ( �) == . fie traducînd-o direct în termeni . = .::> . Chiar şi în acest caz implicaţiile rămîn valabile.(oricare ar fi) a unui simbol x cu un alt simbol cp şi a aceluiaşi simbol x cu un alt simbol � .

în forma lor cea mai generală..tjJ (x) Def.tjJ( tjJ). într-o definiţie particulară de forma . ca şi formula T cu.ează că din definiţia (1') obţinem o echivalenţă gene­ rală.tjJ(x) (2) f-: '(x) . ur:m.=. P(P) = . Definiţiile care provoacă paradoxe.2.!= P 1. .tjJ (tjJ) ( 1') din care decurge echivalenţa generală (pentru orice tjJ) : (2') f. ) :J . P( tjJ) . ( tj. în fond. P ( tjJ) = Def.tjJ(x) . P(x) == . tjJ =. .. tjJ =. împreună cu Tcu3. :J .tjJ(tj. Efortul lui Russell şi a altor logicieni s-a îndreptat că­ tre găsirea unei j ustificări a faptului· că.) T cu3 �.tjJ* P Acest modus ponens este valabil oricare ar fi forma par­ ticulară pe care o ia definiţia (1) şi deci echivalenţa respectivă.!= P �. care.·tj.. P (x) = . căci atunci aj ungem la paradox� 1- .: (tjJ) . Soluţia paradoxelor Teorema Tcu înseamnă. soluţia paradoxelor.: ( tjJ) . aU fost exprimate sub forma tipică � P (x) = . un modus ponens : 1- Tcu2 : (x) .!=P a De ce rgumentul tjJ nu poate lua valoarea P?' Din cauza existenţei teoremei Tcu (sau a formei sale particulare Tcu3) 117 . (1) Scriind echivalenţa generală între definiens şi definien­ dum ( pentru orice x) şi asociindu-i teorema Tcu2 obţinem . P ( tjJ)!:: .P(P) Ţinînd seama de Tcu sub forma sa particulară Tcu3.tj. dă un modus ponens : f-: (tjJ) . P( tjJ) . nu poate lua valoarea P .

impre­ dicabil etc.xEz (pz ) -Tcu == . obţinem : x = z(\jiz) E z(pz) Modus -z(\jiz) E z (\jiz) Def. ponens respectiv devine : � : [z ( \jiz)] -Tcu = r-: . xE z (pz) = . ' Acelaşi lucru este valabil dacă scriem definiţiile prece­ dente în termeni de clase. z (\jiz ) * z (pz ) Pentru cazul particular al acestui paradox (paradoxul lui Russell) .funcţionarea chiar a simbolismului logic care nu permite valoarea particulară P a variabilei w.aparţin ca element.:J . nu poate să mai apară. paradoxul lui Russell al clasei claselor care nu îşi .xEz (\jiz) .z (\jiz ) E z (\ji z) = . :J . sau cele cunoscute de tipul predicabil . ponens: /- : (x) .XEz( \jiz ) f-: (x) . Avem cazul general (paradoxul clasei claselor incompa­ tibile) : xEz (Pz) = .care explică această condiţie prin relaţia care există între simbolurile \ji şi P . care se obţine făcînd în definiţia precedentă z (\jiz) . Paradoxele pe care le-am construit. Echivalenţa generală car. z (\jiz) =1= z (Pz) Paradoxul claselor incompatibile.z (\jiz ) E z(\jiz) . z(\jiz ) E z (P z) = [z (\ji z) ] · z (\ji z) E z (pz) . nu mai sînt deci posibile prin. 1 18 .xEz (\jiz) Def. compatibil . ca şi cazul său parti­ oCular.incom­ patibil etc . z (\jiz)=1= z(Pz ) /-.e rezultă şi teorema T cu scrisă tn termeni de clase ne dau un modus. z (\jiz) :#=z (Pz) f-.

Analiza paradoxelor cu ajutorul teoremei T (. îi era imposibil să descopere raţiunea relaţiei � . Vom analiza paradoxele cu ajutorul teoremei 119 . Faptul că limitarea valorilor admisibile pentru argu­ mentul unei funcţii propoziţionale nu este soluţia parado­ xelor se demonstrează prin aceea că o asemenea limitare.. ca predicat.. obser­ văm că eroarea s-a comprimat. examinînd numai argumentul funcţiei Iji ( Iji) sau . simbolul tjJ este legat de P prin relaţia � =F P.-lji(lji) _ argumentul Iji nu poate lua valoarea P ? Răspunsul a fost dat mai sus.� numai variaţia simbolului Iji (al p r e dicatului) provoacă paradoxul şi nu valoarea argumen-­ tului. Am găsit astfel răspunsul logic la întrebarea următoare care a zguduit logica şi matematica şi care a dat loc aşa-nu­ mitei "crize a matematicii " : de ce. nu este capabilă să rezolve paradoxele generale construite de noi. oricare ar fi natura ei. Russell nu a putut explica cele două roluri logice distincte' ale aceluiaşi simbol � şi a privit problema din punct de vedere exclusiv al valorilor posibile pentru argumentul tjJ : întrucît � ca argument nu apare în relaţie directa cu pre di­ catul P. după 'cum am văzut. sau de Gadel ."-ţ'. 3.lji (x ) În asemenea paradoxe.Considerînd paradoxul sub forma sa particulară.. P (tjJ) . Aceeaşi eroare a fost comisă de toţi cei care au căutat o soluţie a paradoxelor prin limitări axiomatice. într-o echivalenţă gene­ rală de forma (Iji) . ca să spunem aşa. Simbolul � are două roluri logice: ca argument şi ca predi­ cat. mai mult sau mai puţin arbitrare. încît nu mai ştim unde există. simbolul � nu apare în relaţie cu simbolul P . şi care au o definiţie de forma P (x) = Df . Ca argument.Il Rezultatele precedente au rezolvat complet proble­ ma paradoxelor şi natura contradicţiei pe care ele o exprimă.Iji ( tjJ). . ale valorilor admisibile pentru ar­ gumentul unei funcţii propoziţionale.

:J ..Px(Px} (2') 'T<U3 1-: (P . împreună cu T<U1 (unde x Px şi P = = 1nCh) . Pentru cazul particular al acestui paradox.. se scrie în definiţia (1) şi în modus ponens (2) . Qn. încît Qx să devină 1nCh = incompatibil. P " =#= ImPh f-. paradoxul predicabil .oxul predicabil . Px =/= ImPh Argumentul Px nu poate fi niciodată identic cu ImPh' Şi aici.' T<u. Qx =/= 1nCh Predicatul Qx trebuie să fie non-identic cu in . Definiţiile noastre au aranjat cele două serii de predicate în aşa fel . cînd se pro:" lnck duce paradoxul.: (P l: ) .incompatibil şi cazul său par­ ticular.Px (Px ) . f-. ) . c ompatibil.. • 120 • • . . 1. Inc h( P.f. Relaţia Q" =/= Inch arată că lnch nu poate fi considerat printre predicatele QI> Q2 ' . . ImPh (P'iJ = . pentru a pune în evidenţă identitatea tuturor aces­ tor antinomii. .impredicabil.incompatibil am avut defi­ niţia : (1) Def. adică în seria tuturor predicatelor. vom arăta mai departe raţiunile acestei relaţii . î n paradoxul compatibil . (1') ponens respectiv este : .: T<Ul .impredicabil. Px = Qx (cele două serii de predicate sînt iden­ tic ordonate) .QX (Pl:) f-: (P l: ) ' Inc h (P x } == .) = .. Parado xul compatiMl . Am obţinut acest rezul­ tat pe o cale pur formală . Qx =/=Inch (2) f. impredicabil nu poate fi considerat în seria tu­ turor predicatelor PI> P2 ' . în acest caz lnc h = 1'ncompatibil = impre­ dicabil Imph : = = ImPh (Px) Modus = - P l: (Px} Def. Pn.Qx (Px } :J . . parad. ImPh(Px} == . Această definiţie dă loc unei echivalenţe generale (pen­ tru orice Px) care." ne oferă un modus p onens: = ( Px) .

în paradoxul clasei claselor incompatibile avem defi­ niţia : CXxE rk = -.Dx«<Cx)}) (2) 1- T<il ::J .Dx«<C:r.2.)}) . cînd Heth heterolo­ gic = Heth: = D e f. Cx =i= Heth . paradoxul lui Grelling-Nelson .. ( 1 ) Echivalenţa respectivă c u T <il1 (scrisă. ::J ' IXx =i= rk (2) 1-' �x =i= rk 121 . parado xul lui Russell . 3. Dx =1= Het h 1.on om şi cazul său parti­ cular. Heth( «Cx») == .») (2') 1.(lXx E �x) f.Cx( «C:r.(lXx E �"J . Heth«<C:r. 1-' Cx =i= Heth Heth = heteronom sau în cazul particular heterologic 'nu poate fi o proprietate denumită printr-un cuvînt din seria tuturor cuvintelor.)}) 1.») === . .Cx( «Cx») ::J . Am avut definiţia paradoxului izonom . Pentru cazul particular al acestui paradox . Paradoxul clasei cla selor incompatibile şi cazul său particular.: «<C!:)}).hete". Dx =i= Heth Predicatul Dx nu poate fi identic cu Heth . IXx E rk' -.: (IXx) .IXxE �x Def . paradoxul lui Grelling-Nelson.: (lXx) IXx E rk == -. în termeni de clase) ne dă un modus ponens: T<il1 1.heteronom: Modus Heth«(Cx)}) ' = - (1) D ef. se face Cx = Dx (cele două serii ale cuvintelor sînt ordonate identic) . Heth«(C:r.«<Cx)}) ponen s respectiv este : : «(C:r. D:r. . (1') M odus ponens care rezultă este : T<il3 1-: «<Cx») .)}) == . Paradoxul' izonom .: (<C!:») lfeth( «Cx») == .

În acest ca z avem (cînd Hetk = Rik) : = Def. care împiedică să se producă paradoxul . �xE rk = - .heteromorf şi cazul său particular. Px(ax) (1) ponens respectiv devine : f. Paradoxul lui Richard se obţine pentru ax x (numerele sînt aranj ate în ordinea naturală a mărimii lor) . Px * H etk Paradoxul nu se mai poate produce : Hetk nu este una din proprietăţile din seria tuturor proprietăţilor numerelor reale. care se obţine din precedentul pentru IXx �x (cele două serii formate cu toate clasele sînt identic ordonate) . 4. Paradoxul izomorf . ::J (2) .: ( �x) 'l'cua . avem : = = �xE rk M odus ponens' devine : f--. Px * Hetx f--./= rk Şi aici relaţia �x * rk. 122 ( 1') .: (ax) . Het k( ax) == - x( ax) Px( ax) .heteromorf a fost : Hetk( ax) Modus Tcu1 = - Def.Astfel deci. rk clasa claselor incompatibile nu poate fi una din clasele seriei tuturor claselor./=rk �x . spune că rk nu poate fi una din clasele seriei tuturor claselor. paradoxul lui Richard Definiţia paradoxului izomorf . (1') ( �x E �x) == - f-:( �x) '( �XErk) == -( �xE �x) 1- Def.. Hetdax) == -P f-: (ax) . În ca zul particular al paradoxului lui Russell. ( �xE �x) (2') ::J ' �x.

că Incg � nu poate fi una din proprietăţile seriei tuturor proprietăţilor' posibile. * Rik Paradoxul nu mai poate apărea. n] " ... şi alcl. n E K = Bew[R(n) .:(x) � - P". (1) " Numărul natural n aparţine clasei K dacă pentru el nu este demonstrabilă formula [R(n) . n] 123 . P:. a paradoxului care îi poartă numele. 6. n] Def. de tipul m . Trebuie să observăm.: Incg� (g�y-l) = - Y� (g�y-l) TCUl f-: Incg� (g�-l) == - Y�(g�y-l) L I (2) :J .(x) == - Px(x) (2') :J . a fost aşa cum am văzut : n E K = Bew[R(n).: (n) . Paradoxul teoriei tipurilor Am avut definiţia : Incg� (g�-l) M odus = '7 Def. Rik nu este una din proprietăţile seriei tuturor proprietăţilor numerelor reale.ym x � -r-" Incgm k Paradoxul este imposibil. Y� (g�-l) (l} ponens respectiv se scrie : f-. 5. Rik(x) Tcua �: (x) R'h. Paradoxul lui Giidel Definiţia lui Godel .M odus ponens devine acum : � : (x) . Această definiţie ne conduce la echival�nţa generală ' (pentru orice n) : 1. =f= Rik f. p". Y� =f= Incg� .

Fiind ·dată o clasă de propoziţii K într-un formalism logic oarecare. q]. o problemă de tipul următor : vom spune că o propoziţie p aparţine clasei K dacă pentru p nu este de­ m onstrabilă afirmaţia că p aparţine unei alte clase'l" (care p oate varia într-un mod bine definit.heteroma-rj etc . fără complicaţiile intro­ duse de Gadel.abiIă. pentru că atunci definiţia ( 1 ) ar fi trebuit să includă propo­ ziţia contradictorie: " Dacă qE K este adevărată. Pentru acest motiv.hete­ romorj. Avem deci modus ponens următor : n.q] . în acest caz .Definiţia (1) este aceea a paradoxului izomorj . [R(n) . izomorj. n]=/=[R (q) . bine definit. putem enunţa întotdeauna. care nu este decît una dintre formele paradoxelor noastre generale. întru­ cît el nu cunoştea paradoxul nostru izomorj . Gad el a recunoscut analogia. Această definiţie se scrie : PE K = Bew(p E'l") Def. arit­ m etizat. n] =/= [R (q) . n E K =:d�ew[R (n) . :J . compatibil­ incompatibil. dar nu identitatea paradoxului său cu acela al lui Richard. care nu poate deveni chiar [R (q) . n] .q] nu este demonstrabiIă " . \ Se vede că principiul contradicţiei nu atinge variabila ci expresia [R(n) . n EK = Bew[R(n) . adică dacă [R(q) . f. p E K = Bew(p E 'l") (2) . :J [R(n) . ia forma următoare. clasa 'l" este dată) . q] . care este mai general decît acela al lui Richard.: (n) . q] este demonstr.n] . �: (n) . n] =/= [R (q) . pentru fiecare p. (1) Echivalenţa corespunzătoare este valabilă pentru on­ ce p : �: (p) 124 . n]. qJ Problema este mai generală şi.. atunci [R(q) .het�romorJ. teorema Tcuv cu simbolurile respective ale acestei probleme. n E K = Bew[R (n) . [R (n) . n] (2) T cu1 �: (n) . devine : Tcu 1 1. într-un anumit mod. dar.

izonom . Dar atunci ce sint? Vom afla răspunsul acestei intrebări in partea care urmeiză. izomorf he­ teromorf (şi cazul său particular. Observaţie. Simbolul K nu re­ pr ezinţă nici o clasă care să poată fi dată in formalismul logic considerat. atunci nu este demonstrabilă propoziţia lIP aparţine clasei K " . P'E K = " Bew(p E'P') ŢW1 !.'Y . dacă propoziţia lIP aparţine clasei K '" este adevărată. f--.:. din moment ce nu pot fi considerate printre toate predicatele sau. ceea ce este contradictoriu.: (p) . predicabil .Dar. A m văzut c ă pre lţicatele sau clasele c u care am construit paradoxele sînt excluse ca valori posibile ale predicatelor variabile sau ale argumentului variabil (in cazurile particulare ale paradoxelor) şi aceasta prin fu:t. el ar putea deveni chiar aşa incît definiţia ar fi inclus propoziţia pe care o ob' ţinem din (2) pentru 'P' = K : K. respectiv. CQndiţiile definiţiei şi soluţia tuturor paradoxelor Din cele spuse "mai sus am găsit soluţia' paradoxelor care se bazează pe o definiţie de formă generală P (x) = Df - �(x) Paradoxele compatibil .heteronom (şi cazul său particular. - 125 .impredica­ bil) . nu sint predicate sau clase. echivalenţa (2) şi TW1 ne dau un modus ponens: f--. deoarece'P' este variabil. paradoxul lui Grelling-Nelson. Concluzia care se im­ pune imediat este aceea că aceste predicate sau clase.K Paradoxul nu mai poate apărea..incompatibil (şi cazul său particular. Vom scrie Twv 'cu simbolurile acestei probleme. paradoxul lui Russell .lcţionarea insăşi a mecanismului formal logic. printre toate cla­ sele. paradoxul lui Richard) .'= K f--. p E K = Bew(PEK) Altfel spus. 4. autolog1:c-heterologic) .: (p) 'P EK == JJeW(PE'P') :J ' 'P' =.: (p) .

Cantor. Cu toate acestea. Vom considera ca semn al definiţiei semnul " = Dt" . Aristotel a făcut din.paradoxul teoriei tipurilor. Rămîne să mai găsim soluţia paradoxelor care se bazea z ă pe o definiţie de formă ge­ nerală P (x) = Df Hx) şi ale căror cazuri. care a fost introdusă foarte simplu prin simbolul . Leibniz a conceput defi­ niţia ca.. cît şi pentru filo­ zofie. Soluţia găsită ar fi suficientă şi pentru rezolvarea acestor paradoxe.fiind o definiţie. Filozofia nu s-a putut constitui decît în momentul în care Socrate a descoperit noţiunea de definiţie . începutul şi sfîrşitul oricărei demonstraţii. cu sin­ gura specificare ca cele două expresii simbolice reprezen­ tate . nu există în teoria lui Frege o caracterizare exactă a construcţiei regulate în simboluri. relaţie care poate fi adevărată sau falsă. a unei formule . . paradoxul lui Russell al clasei claselor care nu îşi aparţin ca element) . 126 . cum foarte bine a remarcat Dubislav [lJ. de termenul definiendum (de stînga) înseamnă . Faptul cel mai neglij at de logica matemati� ă �s�'-�n�ţiu­ nea de definiţie. dar vom pleca de la un alt punct de vedere. o demon­ straţie nefiind decît un lanţ de definiţii etc. ca şi para­ doxul lui Godel sînt rezolvate . acest semn nu este definit . ca şi paradoxul clasei claselor incompatibile (şi cazul său particular. de termenul definiens (la dreapta) şi. definiţie nervul motor al deducţiei silogistice. noţiunea de definiţie a fost acceptată în logica matematică într-o manieră vagă şi neprecisă. şi Russell a fost nevoit să conchidă: " Definiţia nu este definisabi1ă şi nici măcar nu este o noţiune definită " . cealaltă.= D / ' pus între două expresii simbolice. Zermelo-Konig şi Skolem . care va arunca o nouă lumină asupra soluţiei date . particulare sînt par�doxele lui Burali­ Forti. Această lipsă de precizie a noţiunii de definiţie a pro­ vocat o serie de dificultăţi şi. termenul mediu .acelaşi lucru . el este o relaţie între expresia care defineşte (definiens) şi expresia definită (definiendum) .una. Definiţia este o noţiune foarte delicată şi extrem de importantă atît pentru matematică.

care a fost utilizată de Behmann pentru a găsi o soluţie a paradoxelor. O definiţie se enunţă prin genus proximum et differentia specifica. ( 1 ) O definiţie nu trebuie să fie construită idem per idem. această definiţie' poate să nu fie falsă atîta timp cît ljJ =t= ţp (condiţie necesară) . ea nu trebuie să fie tautologică . Să notăm deJiniendum prin D şi definiens prin d . într-o definiţie este obligatoriu să se poată înlocui definitul prin definisant (condiţia pascaliană a definiţiei. în mod special . două reguli fără de care nici o definiţie nu poate fi constituită . definiţia trebuie să con­ vină definitului în întregime şi numai definitului . nu se poate defini definitul prin. definit . altfel avem o definiţie idem per idem. atunci x are predicatul ' ţp". Vom aminti aici.toti et soli definito. dar nu suficiente pentru ca D şi d să fie în relaţie de definiţie. în care definitul este definit prin definit : 12i . O formă mai dezvoltată a falsei definiţii idem per idem este circulus 'in definiendo sau dialela : se defineşte un lucru prin altul. dar ea s-a dovedit insuficientă) etc . nici o contradictio in adjecto.Există o serie întreagă de condiţii pe care o definiţie trebuie să le îndeplinească şi pe care le găsim enumerate în orice tratat clasic de logică . relaţia de definiţie D = Dfd este falsă. relaţia de definiţie se scrie: D =Dfd Condiţiile' precedente sînt necesare. dar fiecare se defineşte prin elementele celui­ lalt. (2) O definiţie nu trebuie să conţină o contradicţie .definiendum per definiendum. Dar dacă una din aceste condiţii nu este satisfăcută. în speţă. nici o contradictio in terminis . adică este fals că expresia d este în relaţie de definiţie cu expresia D. De exemplu: " reprezentările sînt complexe de sen­ z aţii şi "senzaţiile sînt complexe de reprezentări " . După această introducere. sau. să examinăm definiţia următoare: " dacă x are predicatulljJ. 'în simboluri : cp(x) = Df ljJ (X ) (a) Conform condiţiei (1).

într-adevăr.. în definiţiile de forma (a) sîntem obligaţi să ţinem seama de condiţia ( 1 ) a definiţiei. Avem dt:ci rezultatul următor: definiţiile generale de forma (a ) şi definiţiile generale de forma (b) implică. Tocmai această condiţie a fost pusă în evidenţă de teorema T w . dar arg�mentul nu este supus nici unei condiţii . idem per idem. 2) dacă cp (x) = D f tjJ (x ) este o definiţie falsă. implicaţie. în definiţia (b) cp (x) = Df . dar nu suficien­ tă. î n mod analog. Am discutat pe larg formula D2 cu oca zia teoremei Tw . fiind o identitate. tjJ -.: Aceste formule au fost obţinute cu ideile de identitate şi non-identitate. deci tjJ =#= cp este adevărată. se poate ca tjJ =i= cp să fie adevărat (cele două predicate nu sînt iden­ tice) .cp . deci tjJ =#= rp . dar funcţiile tjJ (x) şi cp (x) sau . deci y . formula D1 este o tautologie.tjJ (x) sîntem obligaţi de condiţia (2) a d efiniţiei să conchidem că predicatele tjJ şi cp nu pot fi identice.cp (x) să nu fie în relaţie ' de definiţie.. fie că această ultimă relaţie este adevărată sau falsă. dar. ea implică totul.: cp (x) = Df . afirmaţie uşor de verificat dacă Întocmim tabloul respectiv al valorilor de adevăr . Avem deci formulele următoare : cp (x) =D f tjJ (x) . tocmai pentru că este o iden­ titate.tjJ (x) . ea îndeplineşte condiţiile definiţiei. dar această relaţi� tjJ =i= cp nu implică definiţia (a) sau definiţia (b) . Dar putem observa direct că: 1) dacă definiţia cp (x) = Df tjJ (x) este adevărată. condiţia tjJ =i= rp. deoarece condiţia este necesară. 128 .. ca definiţie . tjJ =i= cp 1. î n consecinţă. ea este falsă. şi să conchidem că predicatele tjJ şi rp nu pot fi identice. :J . pe care am obţinut-o prin demonstraţie . definiţi � şi condiţiile defini­ ţiei . ele aparţin deci sistemului PrinciPia Mathematica fără teoria tipurilor . fără a ţine seama de teoria tipunlor . Relatia tU =i= cp priveşte numai predicatele y şi cp (funcţii­ ' le) . pentru a nu construi o definiţie prin contradicţie . :J .cp 1. fiecare dintre ele. deci şi y =i= cp . de a nu defini definitul prin definit.:.Ultima propoziţie este adevărată.

în mod automat. cp (x ) = Df o definiţie de tipul ge­ 'f (X) .'f (x) . dar func­ ţiile nu sînt absolut arbţtrare. E z (Px) .. Formulele D1 şi D2 pot fi scrise. z ( 'fz) =1= z(Pz) Deoarece formulele D1 şi D2 sînt tautologii şi deci sînt valabile oricare ar fi valorile variabilelor.y ( tjI) . . 'f =1= P x E z ( 'f z) . = Df z ( 'f z) .x E z ( 'f z) . în virtutea tautologiei D t> relaţia Deci echivalenţa gen�rală care rezultă de aici f. Pentru cp constant. 'f =t= �.: cp ( 'f) = Df . :J z( 'f z) =t= z ( cp z) . care este introdusă de chiar condiţia definiţiei . D1 în comprehensiune şi = . :J = Df P.: (x) cp (x) -.: x.: P (x) D1 f. ca şi în cazul lui T<u în termeni de clase : D1 f- x E z ( cp z) = Df D2 f. să scriem x 'f şi obţinem astfel : = D� f. este însoţită de relaţia '(pe care o implică ) 1- . :J z ( 'f z) =t= z ( cp z } . .în concluzie. ea implică. cp în extensiune devine : . printr-un modus ponens. :J . dacă afirmăm neral f. Argumentul poate să varieze în mod arbitrar.: cp ( 'f ) = Df H �) ' :J 'f =1= cp f. D1 E 'f (x) . :J tjI =t= cp 129 .: x E z ( cp z) = Df : X f.

Să examinăm acum unul dintre paradoxele construite de noi.: � E z ( cp z) = Df . autologic etc . izonom. de exemplu. am spus că clasa CXx este compatibilă şi.. E z ( � z ) . am considerat apoi clasa G a tuturor clase­ lor compatibile şi . în ceea ce priveşte Dl1 e. corespunzătoare celor două serii de predicate ordonate în două moduri diferite : �1 1 � 2 ' � 3 ' • .� E z ( �z) . în ter­ meni de clasă : D1 130 f. �x =#= G .clasa r a tuturor claselor incompatibile. • .: CXxE G = nf CXx E �x. predicabil. z ( � z ) =#= z ( cpz) f--.a ne va dez­ vălui imediat natura predicatelor compatibil. paradoxul clasei claselor incompatibile (toate paradoxele fiind de acelaşi tip) . de asemenea.� E z ( � z) . Definiţia clasei G este : f--. :J . în cazul contrar.: P ( �) =nf - � ( �) ' :J ' � =#= P Sau. �n' Dacă clasa CX:s.Dacă facem aceeaşi substituţie x � în formulele D1 şi D2 scrise în termeni de clase. z ( �z ) =#= z ( cpz) Pentru cp = P (constant) obţinem : f. z ( � z) =#= z (Pz) =nf Am obţinut cu D2 aceleaşi rezultate pe care le-am ob­ ţinut cu teorema T<u. a clasei claselor care îşi aparţin ca element etc . şi. :J . CXx E G = nf CXx E �x (1 ) Să scriem D1 cu simbolurile acestei prqbleme. ea este incompatibilă.: � E z ( cpz) = nf � E z ( � z) ' :J . natura clasei claselor compatibile.: � E z (Pz) f--. în extensiune : f--. :J .i= P f. obţinem : = f. :J . aparţine ca membru clasei � :s. � :. z ( �z) =#= z (Pz) = n f . • :J .: P ( � ) = nf � ( �) .: � E z (Pz) i.. Am avut cele două serii de clase.

alta decît defini­ ţia unuia dintre membrii săi. Relaţia (Xx =F= G arată că argumentul (Xx nu poate lua valoarea G. deci definiţia lui G nu poate fi identică cu definiţia lui (Xx (oricare ar fi ea) . poate i ua valoarea G. -::1= G.ea îl exprimă. în consecinţă.(1) Deci definiţia relaţia implică. nu poate să fie termen definisant pentru o altă clasă G. . deci nu avem efectiv decît definiţia clasei CX:x. într-adevăr. că G nu poate fi identic cu (Xx . faptul logic pe care . cînd G devine clasa claselor care îşi aparţin ca element. şi echivalenţa corespun z ătoare definiţiei ( 1 ) este însoţită de această condiţie : f- : ((Xx) (Xx E G = (Xx . impusă de Dl > arată că G n u poate f i o valoare a argumentului (Xx . . f-. este format ca definiţia clasei (Xx şi cu o pro­ prietate care decurge . = nf (Xx E (Xx . condiţia (Xx *' G arată că expresia (Xx E (Xx formată ex­ clusiv cu definiţia clasei (Xx şi nimic altceva. deoarece atunci defi­ niţia iniţială ar degenera într-o definiţie idem per idem . E (Xx nu este un termen definisant (definiens) pentru simbolul G.' � x *' G Aceasta demonstrează că în ( 1 ) sau în formele particu­ lare pe care această definiţie le poate lua. obţinem : f-. printr-un modus ponens. (Xx E CX:x. în mod riguros. dacă este membru al ei însăşi . (Xx #= G Am scris definiţia : "oricare ar fi clasa (Xx. � x nu. ca şi în echiva­ lenţa (2) . al doilea membru al definiţiei date. Condiţia (Xx =F= G.E � x (2 ) f-. Pentru cxx = � x (paradoxul lui Russell) . Să citim în această condiţie (x :x.. din pro­ pria sa definiţie. Prin definiţia (Xx E G = nf (XxE (Xx vrem să definim clasa G . G nu este definit şi expresia CX:x. ea este membru al clasei G " . Faptul este evi131 . pentru ea şi numai pentru e a .(Xx E G . dacă nu aveţn o altă definiţie pentru G.

putem scrie echivalenţele generale : Pentru � Pentru �x = = (!Xx ) . ceea ce este absurd. deoarece. respectiv. idem per idem.' incompatibil definiţiile următoare : e G = Dt !XxC �x !Xx e r = Df . r e r = . �x . obţinem : .dent.(�x e �x ) G şi. faptul logic exprimat aici este niai vast şi poate fi re­ găsit în alte expresii.(!Xx e �x) (�x ) . �x = r Ge G= Ge G . într-o contradicţie. ' într-adevăr. în consecinţă. şi a doua. relaţie care este o identitate şi deci o definiţie falsă.( r e r) Ultima echivalenţă spune că propo ziţia " clasa r este inclusă în clasa r" este echivalentă cu propo ziţia "clasa r nu este inclusă în clasa r". 1 32 . �x e r = . Dar această concluz ie nu re z ultă din faptul că expresia CX:x: E !Xx înseamnă " orice clasă care se conţine ca membru" şi din faptul că G ar trebui definit. �x e G = �x e �x (�x ) .re �x ) CX:x: Dacă nu ţinem seama de condiţiile definiţiei. Dar prima echivalenţă a transformat definiţia iniţială într-o definiţie idem per idem. c ăpătăm : G E G = Df G E G . dac ă scriem deci (Xx = G (fără să ţinem seama de D 1) . să ne referim la simbolul de inclu z iune şi să construim în cadrul seriilor claselor paradoxului compa­ tibil . !Xx e r ' �x. . !Xx e. nu numai în cele construite -cu simbolul de apartenenţă. ca şi membrii săi . dacă G are definiţia lui !xx .(lX.

.ocxR�x Pentru 0Cx = �x : f-. ) şi. în general.G�.. . .ocRoc. sau sub forma negativă. ' în raport cu două serii de clase construi te în paradoxul c l aselor incompatibik f. rkR rk = . şi. li.( li. şi � x *' rk . ar fi trebuit să spunem că expresiile de forma li.eama de aceste condiţii. C oc . atunci expresia OCxR �x defineşte o altă clasă Gn cu care OCx are relaţia R" .li. . Dacă ar fi trebuit să urmărim linia lui Russell. şi.(OCxR � :.dictorie. ocx R rk = . . adică.. GhRGh � = rk. E li.. o clasă nu ar putea avea nici o relaţie cu ea însăşi. pentru OCx r--: . OCxRGh = oc�Rocx f-.ocRoc.. form ate cu definiţia un e i singure clase şi bazate pe o 133 . atunci expresia . E oc. în general. C li.. C ix.J defineşte clasa rk cu care ocx' a:re relaţia R" . Condiţiile definiţiilor ( 1 ) şi (2) impun relaţia �x -:..' ocx R Gh = Df ocx R �x f-.: (0Cx) ..( ocxR �x ) ' Prima definiţie enunţă : " dacă clasa 0Cx are relaţia R (oricare ar fi ea) cu clasa �x de acelaşi rang din a doua serie. atunci avem echivalen­ ţele generale : ocxR � x f-.: ( ocx) . .( li.( �R ocx r Pentru OCx ' = Gh şi. respectiv.. ocRoc. obţinem : GhRGh f. nu au s'ens.. şi.Î n general. . C oc. în general ocRoc. Expresiile de forma li.. pentru a nu avea o definiţie idem per idem. sub forma negativă.rkR rk Am aj uns la paradoxe . . li. E oc) . ocxR r k = . pentru a nu avea o definiţie . Dacă nu ţinem s. A . să presupunem că scriem definiţiile următoa­ re.: (0Cx) . ceea ce este absurd şi în contradicţie cu faptele. în general .a. contr. doua definiţie enunţă : " dacă clasa 0Cx nu are relaţia R cu clasa �x de acelaşi rang a seriei a doua. OCx R Gh ' f. E oc.: ( 0Cx) .ocxR rk = Df . sau.li.

sau care nu poate fi exprimată prin definiţia clasei ot sau prin proprietăţile care decurg pentnt ot . realizăm o falsă definiţie idem per idem . Principiul este adevărat. pentru ea şi numai p entru ea .� ( � ) nu sînt definisante. clasa tuturor claselor . în cazurile particulare. deoarece clasa G sau clasa r trebuie să aibă o definiţie care nu poate fi identică cu definiţia clasei (x . pentru că definiţia unui predicat şi proprietăţile care ar decurge pentru el şi numai pentru el din propria sa definiţie nu pot să definească nici un alt predicat P . tocmai prin definiţii distingem lucrurile între ele.relaţie pe care această clasă ar avea-o în virttttea propriei sale definiţ ii exclusiv. traduse prin relaţiile . decît pentru noţiunea de clasă. din propria ei definiţie . din moment ce. Acesta este motivul pentru care nu e posibil să definim clasa tuturor claselor prin noţiunea de clasă. . Acelaşi lucru este valabil pentru definiţiile în com­ prehensiune : P ( � ) = Df � ( � ) P ( � j = Df . Clasa tuturor claselor nu este altceva decît extensiunea noţiunii de clasă. dar el nu enunţă faptul logic general exprimat de condiţiile ( 1 ) şi (2) ale definiţiei : defini­ ţia unei clase ot şi proprietăţile care rezultă. dar definiţia noţiunii de clasă nu poate fi definiens pentru nici o altă clasă. deci. . ci. nu sînt deci termeni definisanţi pentru nici o altă clasă G sau r. pentru expresiile primului membru. din propria sa defi­ nitie . ceea ce D 1 ş i D2 a u impus prin relaţia � =F P . ci numai � . ' 1 34 . S e v ede acum de ce clasa tuturor claselor nu este defi­ nită : se ia noţiunea de clasă şi definiţia sa şi se pretinde ca această definiţie să definească o altă clasă. nu sînt definientes. Principiul cercului vicios al lui Russell era : nici o co­ lecţie nu poate fi definită dacă ea conţine membri care nu pot fi definiţi decît cu aj utorul colecţiei luate în totalitatea ei . e xclusiv numai pentru ot.� ( � ) Expresiile � ( �) şi . Faptul este evident. Iată sensul con­ diţiilor impuse prin regulile definiţiei. nu pot fi defini­ sante p entru nici o altă clasă G sau r. decît printr-o definiţie idem p er idem. �x =F Gh sau �x =F rk . dacă încercăm să definim încă o clasă cu această definitie .

care presupun clase definite încăl­ cînd condiţia ( 1 ) a definiţiei exprimate de Dl > sînt rezol­ vate .ex E ex.u sau D 2• . simbolul tfi nu poate fi definit nici el cu simboluri care servesc la definiţia lui . pe care el le-a declarat lipsite de sens. pentru ca aceste expresii să fie definisante. Cu alte cuvinte. În consecinţă.xR tfi . Zerme­ lo-Kănig şi Skolem. clasele ddinite în ac�st fel .rp (rp) şi q> (rp) . r = Df oc ( . ' trebuie ca simbolul tfi să nu presupună simbolul rp nici măcar într-un mod in­ direct. G= r= Df oc (exRex) Df oc ( . elementele care lipseau din sistemul Prin­ ciPia M athematica sau din celelalte sisteme înrudite erau tautologiile D 1 şi D2 care exprimă două condiţii ale defi­ niţiei şi care pot fi scrise. � tfi =F rp Aceste formule spun : pentru ca expresiile xRtfi sau . Celelalte paradoxe au fost rezolvate prin teorema Tc.tn acest fel. Pentru noi. Mai este necesar să remarcăm că. . pentru că în acest caz am obţine o definiţie idem p er idem de speţa a doua.xRtfi să fie definisante trebuie ca simbolul tfi să fie non­ identic cu rp.rp .: xR rp = Df xRtfi :::::> tfi =F rp . problema s-a redus la examinarea expre­ siilor de forma ex E ex şi . f- : xR rp = Df .exRex) nu sînt definite. astfel : f. dialela. paradoxele lui Burali-Forti. sau . în mod general .ex E ex ) şi. deoarece expresiile din dreapta ale acestor definiţii nu sînt termeni definisanţi. ceea ce l-a condus la teoria tipurilor. clasa claselor care se conţin ca element G = Df Ci ( ex E ex) sau clasa claselor care nu se conţin ca element. într-un mod mai general. Cantor. Pentru Russell. fiind formate dintr-o clasă şi din relaţia ei cu ea însăşi care decurge din propria 135 .

ca şi. deoarece trecerea de la specii la genuri se bazează tocmai pe el . . în termeni de clasă. (Vom reveni asupra sensului expresiilor de' forma �Ro/ şi . sau repugnans praedicati repugnans rei iPsi. I. Ceea ce este afirmat (sau negat) despre tot este afirmat (sau negat) despre fiecare parte a acestui tot . ) - - 5 . sau. nu se conţine ca element" .�R� sau " ci ( O(RO() şi ci ( . Logica sc olastică s-a ocupat îndelung de acest principiu pe care l-a considerat cînd în comprehensiune. pentru că sînt formate cu definiţia predicatului mamifer sau a clasei mamifer exclusiv. acest p. Terminus esto triplex Am căutat soluţia parad oxelor plecînd direct de la d ate­ le problem�lor enunţate în paradoxe . expresiile de tipul �R� sau �R�. valet etiam de quibusdam et singulis . Am putea urma însă şi altă cale . "clasa Jll amifer. dar. nefiind un mamifer. Pentru silogismele în extensiune. Dacă privim raportul ter­ menilor unui silogism din punctul de vedere al :conţi­ nuturilor lor. cînd în extensiune ş i pe care l-a declarat " axioma silogismului " .O(RO() în capitolul " Explicaţia paradoxelor . nec de quibusdam vel singulis valet.rincipiu se aplică în mod necesar. praedicatum praedicati est etiam praedicatum subjecti . acest principiu devine nota notae est n ota rei iPsius . aceste pţopoziţii nu pot fi definisante pentru nici un alt predicat sau clasă. quidquid de nullo valet. 136 . în general .sa definiţie . pe care logica scolastică il va enunţa sub forma : Quidquid de omnibus valet. Dar este evident că propo z iţia "predicatul mamifer nu este el însuşi un mami­ fer" are un sens precis . sau. Se ştie că Aristotel însuşi (A nalytica priora. sensul lor nu poate fi negat. 1 ) a stabilit că principiul silogismului este principiul dictum de omni et nullo . în ca zul " în care un' predicat nu convine predi­ catului subiectului. acest predicat nu convine nici subiec­ tului : repugnanş notae repugnans rei iPsi. Russell a crez ut că exp:ţesii ca O( E O( şi O( E oc nu sînt definite şi nu repre zintă nimic .

Este indiferent dacă acesta este unicul principiu al tu­
turor modurilor şi figurilor silogistice - problemă care a
fost dezbătută de unii logicieni - , deoarece este sigur că
principiul dictum de omni et nullo este un principiu al
silogismului şi acest lucru ne interesează aici .
într-adevăr, să presupunem că : 1) l/J are predicatul <p ;
2) x are predicatul l/J ; 3) atunci x are predicatul <p . Prin­
cip iul precedent se aplică în mod strict şi obţinem silo­
gismul următor în Barbara, al primei figuri, scris în com­
prehensiune :
f-

: <p ( l/J ) . l/J (x)

.

:J . <p (x)

( 1)

Sau în extensiune :

f-- : . z ( l/J z) C z ( <p z) . x E z ( l/J z) . :J . X E z ( <p z )
Considerînd forma negativă a acestui principiu (inclusă,
de altfel, în formele silogistice precedente) , putem 'să
scriem :
f--

:

- <p ( l/J)

.

l/J (x)

.

:J

.

- <p (x)

(2)

Dacă o entitate logică x are predicatul l/J , faptul că l/J
are predicatul <p ne autorizează să-i acordăm lui x predica­
tul <p ; dacă o entitate logică x are predicatul l/J, faptul că
� nu are predicatul <p ne autorizează să nu-i acordăm lui
. x predicatul " <P . Acesta este raportul logic al noţiunilor şi
rolul termenului mediu în silogism.
Fără acest mecanism, din simpla atribuire a unui pre­
dicat l/J unei entităţi x, nu rezultă nici o altă proprietate
pentru x ..
Este adevărat că există forme incomplete ale silogis­
. l11ului ca entimema, şi în care una dintre premise este sub­
�nţeleasă, fiind uşor şi direct descifrabi1ă în raportul care
există între premisa dată şi concluzie, aşa că putem scrie :
l/J (x ) :J <p ( X )
"
" Dacă x are predicatul l/J , atunci x are predicatul <p .
"
D e exelTIplu, putem spune : " aerul este o substanţă , deci
"aerul are greutate " , subînţelegînd premisa : " orice sub­
stanţă are greutate " .
137

Silogismele citate sînt valabile pentru toate valorile
variabilelor, dar nu în mod complet arbitrar : ele trebuie
să satisfacă legile silogismului .
De exemplu, din două premise afirmative nu poate să
decurgă o concluzie negativă : ambae affirmantes nequeunt
generare negantem.
Şi mai interesantă este regula conform căreia concluzia
urmează partea cea mai slabă : pejorem seq'/,titur semper
conclusio parterJ'? Aceasta înseamnă că dacă una dintre
premise este particulară, concluzia este particulară, şi dacă
una dintre premise este negativă, concluzia este negativă.
în consecinţă, într-un silogism incomplet, entimema, dacă
premisa dată este negativă, concluzia este negativă :
,

- l/J (x) ::J - ql (x)
Din faptul că o entitate logică x nu are, pur şi simplu,
prediCatul l/J nu poate să rezulte decît rezultatul negativ că
x nu are un predicat ql, bazîndu-ne pe raportul logic sub­
înţeles dintre l/J şi ql. Această regulă ar putea servi la găsi­
rea soluţiei paradoxelor .
Menţionăm aici, în mod special, prima regulă a silogis­
mului, după care orice silogism trebuie să aibă trei termeni,
nici mai mulţi, nici mai puţini : terminus esto triPlex. Chiar
într-un silogism incomplet, în entimemă, cu toate că una
dintre premise nu apare în mod explicit, există trei ter­
meni . Deci, prima regulă a silogismului impune silogismelor,
fie sub forma (1 ) , fie s_ub forma (2) , condiţia de a avea
trei termeni distincţi, deci x , l/J şi ql nu pot fi ' identici, ' doi
cîte doi :

l/J =t= ql
Numai în acest caz este posibil să atribuim sau nu unei
entităţi logice x un predicat -ql , bazîndu-ne exclusiv pe- fap­
tul că x nu are predicatul l/J . Chiar în entimemă, condiţia
este indispensabilă.
138

Să revenim acum la definiţiile care provoacă parado­
xele. Din faptul general că o entitate logică x are predi­
catul � , i se atribuie lui x un predicat cp :
(a)
cp (x) = nf � (x)
Din faptul că o entitate logică x nu admite predicatul 1)1,
atribuim lui x predicatul cp :
cp (x) = nf - l)I (x)
(b)
Se vede că asemenea definiţii sînt formele silogistice
prescurtate, entimeme, care; dacă s-ar ţine seama de relaţia
logică existentă între cei doi membri (implicaţi a) , ar trebui
scrise :
l)I (x) :J nf cp (x)
(a ' )
( b' )
- � (x) :J nf cp (x)
în definiţiile (a) şi (b) am ţinut totuşi seama de faptul
că avem de-a face cu un antecedent logic şi un consecvent
logic şi termenul din dreapta a fost numit definiens iar
termenul din stînga, dejiniendum. Este adevărat că dacă
termenul definiens este adevărat, termenul definiendum
este şi el adevărat ; dacă termenul dejiniens este fals, ter­
menul definiendum este şi el fals, dar numai dacă între �
şi cp există un raport logic enunţat explicit sau implicit şi
care presupune principiul nota notae est nota rei iPsius ,
fie în comprehensiune, fie în extensiune. Rezultă de aici
că în definiţiile de forma (a) sau (b) trebuie să existe un
raport logic între simbolurile � şi cp , în aşa fel încît acest
raport să facă posibilă atribuirea predicatului cp lui x, bazîn­
du-ne pe atribuirea sau non-atribuirea predicatului 1)1 lui
x, ceea ce ar trebui să stabilească o a doua premisă. care
nu apare.
A cesta este mecanismul predicaţiei şi nu se cunoaşte altă
posibilitate de a atribui sau nu un predicat cp lui x , din sim­
phtl faPt că x are sau nu are un predicat � .
Din aceste condiţii ale silogismului rezultă deci două
lucruri : 1) că în definiţiile (a) şi (b) , simbolurile x, � şi cp
nu pot fi identice, două cîte două ; 2) că între � şi cp există
un raport logic, pe care definiţiile precedente îl presupun
şi care le face posibile, chiar dacă acest raport ar fi sta­
bilit în mod convenţional, salt ar însemna o abreviere etc .

139.

în consecinţă , în definiţiile (a) şi (b) , x nu poate s ă ia
niciodată valoarea tjJ sau cp , după cum, de altfel, tjJ nu poate
lua valoarea cp, deoarece, în caz contrar, nu se mai respectă
prima regulă a silogismului, terminus esto triPlex, şi se aj un.
ge la rezultatul :

cp ( �)' = Df � ( �)
cp ( �) = nf - � ( �)
Cu alte cuvinte, asemenea defin iţii nu sînt permise, deoa­
rece, în felul acesta, n·u i se poate atribui unei entităţi logice
�, în virtutea faptului că ea admite un predicat � (sau nu
îl admite) , un alt predicat; cp; în acest caz, mecanismul lo­
gic care ar face posibilă această predicaţie nu poate funcţio­
na, pentru că nu există trei termeni. Aceasta este evident,
pentru că din faptul că definim un predicat Iji şi d�n faptul
că pentru � rezultă o proprietate din propria sa definiţie,
pentru tjJ nu poate să rezulte nimic altceva decît propria
sa definiţie .
,
Această concluzie arată că probleme ca acelea expri­
mate de paradoxele lui Burali-Forti, Cantor, Russell etc.
nu pot fi enunţate în definiţii logice. în ceea ce priveşte
paradoxele mai generale , construite de noi, ca şi ,paradoxele
lui Grelling-Nelson, Richard şi Godel, ele pot fi enunţate,
dar numai dacă" se ţine seama de condiţiile precedente.
Am regăsit astfel rezultatele obţinute mai înainte pe
alte căi,. cu aj utorul principiului contra dicţiei (Tw) sau în­
trebuinţînd condiţiile definiţiei (Dl şi D2) .
Bineînţeles, aceeaşi concluzie se aplică, în mod exact,
definiţiilor scrise în extensiune :
x E z (cpz) = Df x E z ( tjJz)
x E z (cp z) = Df - x E z ( ljiz)
Şi aici trebuie să avem trei termeni distincţi pentru· ca
mecanismul · atribuirii să poată funcţiona, deci :
x

=!=

z ( cp z )

x =!= z( tjJz)

z( � z ) ::j:: z ( cpz)
140

Prin urmare, din definiţiile precedente nu mal putem
obţine definiţiile vicioase :
î ( �z) E î (cpz)

= Df

î ( �z) E î (cpz)

= nf

î ( �z) E î ( �z)
-

î ( �z) E z( �z)

Aceste ultime definiţii nu mai pot fi enunţate .
Regula terminus esto triPlex a fost stabilită. şi amplu
discutată de Aristotel însuşi (A nalytica priora, I, 25) şi a
fost unanim recunoscută de atunci , în toate tratatele de
logică, pentru că ea a descifrat în principiul silogismului
nota notae est nota rei ipsius cei trei termeni distincţi res,
nota şi nota notae, fără de care mecanismul silogistic al
predicaţiei .nu este posibil . Kant [1] scrie, referitor la aceas­
tă regulă, că este într-adevăr necesar să avem trei termeni,
pentru a lega doi termeni, subiectul şi predicatul, printr-o
notă (Merkmal) intermediară, iar logicianul Liard spune,
. în Logica sa, că această regulă nu este o simplă regulă, ci
enunţul însuşi al silogismului .
Atragem atenţia că această regulă este formulată în
mo d complet sUD forma terminus esto triPlex, medius, ma­
jor, minorque, atenţia logicieni1or fiind fixată mai ales asu-'
pra ultimei părţi a acestei expresii, parte care enunţă aspec­
tul cantitativ al termenilor unui silogism : termenul me­
diu, termenul maj or şi termenul minor. S-a acceptat ast­
fel, în mod . natural şi implicit, obligaţia exprimată de
această regulă, fără a i se mai da semnificaţia veritabilă
şi primă pe care ea a avut-o îţi. gîndirea Stagiritului. însă
tocmai asupra numărului de trei (al termenilor) a insistat
Aristotel în capitolul respectiv din A nalytica Priora şi,
în acest sens, regula poate fi numită regula predicaţiei me­
diate . Predicaţia mediată are loc între doi termeni prin
intermediul unui al treilea şi atunci această regulă este
chiar definiţia silogismului, observaţie făcută chiar de
I..-i ard .
Eroarea comisă în paradoxe consistă deci în tentativa de
a construi o predicaţie mediată cu ' d.oi termeni, adică fără
termenul intermediar, ceea ce nu este posibil şi ceea ce
conduce la o petitio pri'J'?ciPii sau circulus in probando (dacă
privim predicaţia mediată ca o argumentare) , sau l a o
141

pentru că acest ca z corespunde propoziţiilor implicit conţinute în definiţiile (a) sau (b) : "Dacă predicatul x are predicatul P . atunci x are predi­ catul P" . în care nu există nici o predicaţie. pri­ vită însă din trei puncte de vedere diferite . deci şi în cazul particular x = � . în fond. atunci x are ' predicatul P". atunci x are predicatul Pt� (definiţie idem per idem) . fără a se folosi de "tehnica" logicienilor. care' înseamnă. (Ne reamintim că H. Observaţii generale ( 1 ) Formula paradoxelor Toate paradoxele sînt bazate pe o singură şi aceeaşi greşeală de logică care se comite nerespectîndu-se regulile definiţiei exprimate de D1 şi D2. este : (a) "Dacă x are predicatul tJi (variabil) .definiţie idem per idem sau contradictorie (dacă privim acest mecanism ca un procedeu de definiţie) . S-ar putea con­ strui parad<?xe mult mai complicate. mai general. plecînd de la definiţia 142 . Eroarea . Să enunţăm o problemă într-un cadru oarecare. dar nu a bănuit posibilitatea acestui sofism. este aceeaşi. (b ) " Dacă x nu are predicatul tJi (variabil) . 6. termeni. printr-o intuiţie genială. Trebuie să remarcăm că. construcţia unui silogism cu doi . avem o singură formulă. şi paradoxul se va produce . în care tJi să fie variabil . sau încălcînd principiul contradicţiei (fapt pus în lumină de Teu) sau. formulat de noi. Aristotel a enumerat aproape toate speciile de sofisme. Formula ge­ nerală pentru construirea unui paradox. sau " dacă x nu are predicatul P . în fond. în sfîrşit. Poincare. a CDbservat că paradoxele apar nUJll ai graţie unor ' definiţii nepredicathTe) . . la un moment dat. fie de tipul lui Burali-Forti. dacă nu ţinem seama de D1 sau D2 ' tJi va lua valoarea P . atunci x are predicatul P" (definiţie contradictorie) . fie de tipul . ba z ată pe una dintre aceste definiţii. Lucrul acesta se întîmplă pentru orice x. neţinîndu-se seamă de regula terminus esto triPlex care exprimă mecanismul predicaţiei .

(2) Unic itatea soluţiei Trebuie să observăm faptul remarcabil că soluţia este unică' şi de natură pur logică. Paradoxul va apărea în mod inevitabil în momentul în care � va lua o valoare determinată h. atunci x are relaţia R cu cp" . Această diviziune este fictivă. De Sophisticis Elenchis) care s-a ocupat de clasi143 . oricare ar fi semnificaţia simbolurilor. bazate pe una din propoziţiile următoare. ) . poate să provoace un paradox dacă nu se respectă D1 sau D2. ea este Citată de Aristo­ tel ( [ 1]. de Ramsey. făcînd să corespundă fiec �rei valori a lui cp o valoare şi numai una. Dar paradoxul este acceptat prin definiţie. în urma criticii făcute. care sînt for­ mele cele mai generale ale definiţiilor (a) şi (b) : (A) " Dacă x are relaţia R cu � . şi antinomiile semantice (paradoxul izo­ nom . paradoxul lui Grelling . pentru � . Nu există decît paradoxe logice. deoarece paradoxele se produc . Russell a acceptat despărţirea antinomiilor în antinomii logice şi antinomii semantice sau sintactice (lingvistice) şi a renunţat la teoria ramificată a tipurilor şi la principiul de reductibilitate . toate. (B) "Dacă x nu are relaţia R cu � . atunci x are relaţia R cu cp ".incompatibil şi cazul său parti­ cular. care să fie exact valoarea corespunzătoare CPk a variabilei pentru indicele k. Orice definiţie care are una din formele precedente.impredicabil. atunci x are predicatul cp (variabil ) ". toate. paradoxul lui Richard etc . din aceeaşi eroare şi sînt rezolvate. para­ doxul clasei claselor incompatibile şi cazul său particular. adică � k = CPk (fără a mai ţine seama de relaţia � =1= cp) .Nelson.şi mai generală : " dacă x nu are predicatul � (variabil) . paradoxul lui Russell al clasei claselor care nu îşi aparţin ca element etc . cu aceeaşi soluţie. în mod analog.heteronom şi cazul său particular. în mod special. nepresupunînd nici un ele­ ment străin de principiile clasice ale logicii. se pot construi paradoxe mai generale. toate de acelaşi tip . Solutia dată de noi demonstrează că nu există nici o difere�ţă logică între antinomiile logice (paradoxul compatibil .' paradoxul lui Russell predicabil . ) . Această clasificare nu este nouă .

sau.e:CUV . Această clasificare.Cu toate că problema logi­ cilor polivalente este independentă de problema paradoxelor. numite extra dictionem . ) nu puteau fi declarate adevii. Des­ touches. au crezut că principiul terţului exclus are o aplicaţie mai restrînsă şi că antinomiile logico-mate­ matice sînt provocate tocmai de acceptarea valabilităţii universale a acestui principiu .23 Făcînd în această formulă q = . E 0(.: p .p ' 144 == : -. . -. q v . . .n extensiune.p .: . O(. menţinută d e aproape toate manualele de logică. Brou­ wer şi Şcoala intuiţionistă ca şi cei care au creat logici poli­ valente.: . p � -.o[ E�CU 't'�. C. Church etc. op .p. şi că deci ele nu sînt identice" ( [1 ] . 23 din PrinciPia Mathematica. 2) sofismele de gîn­ dire sau logice. î.7tO(.fica rea s�fismelor în două categorii : 1 ) sofismele de limbaj . (3) Paradoxele şi princ�piile logice Deo arece expresiile de tipul � (� ) sau . nu mite '/. n dictiOn e . a fost contestată chiar de Aristotel . Este . q *5. == : p .( O(.: . p == . cit. pentru că s-ar fi aj uns la paradoxe. A€.p .� ( � ) . într-un paradox se obţine echivalenţa a două propoziţii contradictorii (prin diferite substituţii) : (1) Conform propoziţiei *5. p ( 2) . Lewis. nu este adevă­ rată. care o fac unii între argumente. echivalenţa a două propoziţii oarecare p şi q poate fi scrisă după cum urmează : r-. Paulette Fevrier.­ rate sau false. J.p v . El nu a susţinut niciodată că cele două specii de sofisme nu au aceeaşi soluţie şi scrie textual : " Diferenţa pe. voni face o remarcă privitoare la prezenţa acestui principiu în paradoxe. p == q . spunînd că unele se referă la limbaj şi altele la gîndire.p · p S au încă : f. . obţinem : f. absurd să presupunem că există argumente care se referă la cuvinte şi altele care se referă la gîndire.pa 't' � v A€�LV .p . Lukasiewic z . 10) . E ot şi .

nici falsă. fapt care se poate rezuma în cele două obser­ vaţii care urmează : (a) S-a căutat rezolvarea principalelor paradoxe pe o cale străină de contradicţia reală. Tw f- : cp (x) = . (b) Ocupîndu-se în mod special de problema expresiilor de forma cp ( cp) şi . Soluţia dată de noi paradoxelor a arătat că. într-adevăr. :J . care . (X E (X şi . de asemenea. în loc d� aceea a principiului contra­ dicţiei . fac ca într-o definiţie cu forma generală dată. � =F cp . pe care niCi Brouwer însuşi nu a îndrăznit să-I amputeze . pe calea principiu­ lui terţului exclus. � :.� (x ) · . sau în echivalenţa respectivă.� (x) . sînt universal valabile. care s-a strecurat în definiţia iniţială a problemei . care sînt universale. în extensiune. sau. logi145 .( (X E (X ) . nu poate duce la o limitare . să se ţină seama de principiul contradicţiei. ceea ce încalcă principiul contradicţiei . s-a tras concluzia că ea nu poate fi nici adevărată. (4) D e ce nif au putut fi rezolvate paradoxele ? Rezultatele precedente au arătat.Echivalenţa celor două propoziţii con"tradictorii este echivalentă cu afirmarea lor simultană. cauza care a împiedicat pînă acum găsirea soluţiei paradoxelor. deCi ea scapă prinCipiului terţului exclus.: cp (x) = nf :J . Aplicarea principiilor logice. Astfel.qi (cp) . principiul con­ tradicţiei este acela care trebuie respectat intr-o definiţie de forma � cp (x) = Df . pentru acest motiv valabilitatea formulelor T w şi D2 nu este limitată. ca Şl lll echivalenţele generale corespunzătoare . Din faptul că o propoziţie este echivalentă cu con­ tradictoria sa. f. în mod explicit.C cp Aceste tautologii. echivalenţa ( 1 ) afectează în mod indiscutabil ' principiul contradicţiei. lucru expri­ mat explicit de formulele T w sau D2.� (x) . în speţă. care apar în para doxele teoriei mulţimilor. Aceasta este prima greşeală. pentru că ele exprimă această universalitate a principiului contra dicţiei .

cienii. şi printre ei .ă moduri deosebite . ci tjJ ca pre dicat. trebuie să întrebuinţăm un simbolism care să le excludă. la baza tuturor paradoxelor. (Simbolismul logic al lui Frege şi Russell este un ase­ menea limbaj . . care a văzut . neîntrebuinţînd acelaşi semn în simboluri diferite şi neîntrebuinţînd semne în acelaşi mod cînd semnifică în moduri deosebite. " Pentru a evita aceste erori. în speţă. = ' . ci valoarea q. Nu puteam înţe­ lege de ce argumentul � este în relaţie cu simbolul cp în definiţia cp ( � ) = Df . care ascultă de regulile gramaticii logice ale sintaxei logice. pentru ce expresii 'de forma cp (cp ) sau . Nu valoarea � -.sau că două cuvinte. Este astfel evident. cu cp.325) . Iată ce scrie el în privinţa întrebuinţării acelu­ iaşi simbol pentru două lucruri deosebite [ l J : " în limbaj ul curent se întîmplă des că acelaşi cuvînt semnifică în doti. care nu exclude totuşi toate erorile. în fond. ) " (3.. Russell.şi deci aparţine unor simboluri diferite . conform celor spuse de Wittgenstein.� ( �) . încît nu i se mai putea stabili locul . prin urmare. în relaţia � � cp . "Astfel se nasc uşor cele mai fundamentale confuzii (de care este plină întreaga filozofie) " (3. din moment c e argumentul q. nu au sesizat cele două roluri distincte ale aceluiaşi simbol cp (sau 1X) .323) . se poate presupune că încă de mult am fi avut soluţia lor. nu apare direct în această rel aţie. ca argument şi ca pre dicat . cu toată claritatea care sînt motivele ce provoacă aceste con­ tradicţii. fiindcă acelaşi semn cp este întrebuinţat pen­ tru două semnificaţii deosebite : o dată ca argument şi o dată ca predicat al argumentului . Eroarea a devenit atît de sub­ tilă. care au semnifi­ caţii diferite. sînt aparent întrebuinţate în acelaşi mod în propoziţie" ("3.324) . Acest lucru a apărut clar în definiţiile generale de forma cp (x) = D f .� (x) care stau la baza paradox'elor construite de noi şi.cp (cp) etc : nu sînt corecte.: cp a argu­ mentului provoacă paradoxul . şi s-ar fi aprofundat gîndirea lui Wittgenstein în această problemă. în primul rînd. Un simbolism. cp a predi­ catului variabil � ca funcţie. Dacă s-ar fi ţinut seama.

reciproca.v't"�cr't"pecpoV't"1X sau de latini. Din acest motiv. " Dacă îmi vei spune un adevăr.heteronom etc au dilatat eroarea. Una dintre variantele acestor argumente reciproca este următoarea.v'"wl"'t"pecpwv Vom examina. vei fi ucis cu sabia . • 147 .VII PARADOXUL MINCINOSULUI între paradoxele studiate pînă acum şi paradoxul minci­ nosului există o mică diferenţă : în timp ce primele sînt con­ struite cu funcţii propoziţionale. ne-am decis să examinăm separat această antinomie. şi în care mecanismul logic este mult mai vizibil . Acesta face o excepţie de la regulă şi acordă filozofului privilegiul de a-şi alege el însuşi felul execuţiei.incompatibil. dacă vei spune o minciună. un paradox analog. pentru a o face vizibilă şi sesizabilă. Un filozof este condamnat la moarte de către un calif. spune califul. paradoxul mincinosului este construit cu funcţii de adevăr. Analiza unui argument &. . deşi natura' sa este identică · cu a celorlalte. izonom . compatibil . 1 . deşi are aceeaşi structură. la fel paradoxul de care ne vom ocupa va arăta defectul argumentaţiei în paradoxul mincinosului . După cum paradoxele construite de noi. . înainte de a ne ocupa de paradoxul nu­ mit al mincinosului. vei fi ucis prin ştreang" . făcînd parte din cele numite de greci &.

î n general. făcîndu-se să depindă adevărul sau falsitatea unei propoziţii de un eve­ niment viitor. dacă această pro­ poziţie este falsă. după care el spune califului propoziţia următoare : " Voi fi ucis prin ştreang" . luînd ca antecedent tocmai ceea ce enunţul problemei declarase drept consecvent . se obţine o petitio princiPii. Filozoful ripostează prin propoziţia sa : 2. spune : 1 . nu poate fi declarată nici adevărată. filozoful trebuie ucis prin ştreang. deşi ea trebuie să fie adevărată sau falsă. Califul . sau un cerc vicios.Se lasă filozofului cîtva timp de meditaţie . dar atunci ea este ad�vărată! Propoziţia " Voi fi ucis prin ştreang" afirmată de filozof. fiind nedetermi­ nate. Modalitatea execuţiei tale dePinde de adevărul sau jalsitatea propoziţiei ce o vei spune . va determina modul . Con­ diţiile puse de calif sînt : filozoful va spune o propoziţie . 148 . �xecuţiei sale. dacă facem ca valoarea - - .. Aceasta a condus la ideea că propoziţiile referitoare la " viitorii contingenţi" jutura contingen­ tia scapă principiului terţului exclus. după cum am menţionat dej a. A devărul sau jalsitatea propoziţiei mele dePinde de modalitatea executiei mele. Criteriile 1) şi 2) sînt confundate într­ unul singur.s Filozpful enunţă o propoziţie al 'cărei adevăr sau fal­ sitate depinde de modul execuţiei sale Condiţiile au fost schimbate . prin adevărul sau falsitatea ' sa. deşi are un sens precis. în timp ce filozoful schim­ bă problema. atunci filozoful trebuie să fie ucis cu sabia şi deci propoziţia este falsă . ' Cu alte cuvint e. care . nici falsă. de unde cer­ cul vicios. tertium non datur ! Acest paradox poate fi reconstituit în orice altă circumstanţ�. Vom vedea imediat că eroarea argumentaţiei nu are nici o legătură cu timpuL p' S ă vedem mai întîi cum se introduce cercul vicios . prin enunţul însuşi al răspunsului său. idee pe care unii au crezut-o profesată de Aristotel însuşi. ca1iful stabilise un antecedent logic care determină consecinţele sale. Iată acum gravitatea problemei : dacă această ­ propoziţie este adevărată. dîndu-se o problemă în care rezultatul e datorit adevărului sau falsităţii unei propo ziţii p . . dar ele funcţionează simultan.

celălalt introdus impli­ cit.i mic. n-ar fi rezultat n. P (x) _ - � (x) 149 . n-ar putea nici ea să însemne ceva. conse­ c1nţe determinate de valorile de adevăr ale unei propoziţii p .. ea e adevărată . avem o tautologie .. dacă e falsă. cealaltă propoziţie : " Voi fi ucis prin ştreang". Filozoful avea toată liber­ tatea să spună orice propoziţie. din motive de simetrie logică.adevărul propoziţiei p este făcut să depindă de consecinţa însăşi care e determinată de adevărul propo­ ziţiei p. fie 'o contradicţie. cum s-a văzut în exemplul de mai sus. unul dat. Fie. Dacă nu se ţine seamă de această condiţie . atunci avem o contradicţie. Fie Kl criteriul după c :. " Voi fi ucis prin ştreang" el face să depindă valoarea de adevăr a aces­ tei propoziţii de consecinţele care ar trebui să decurgă din valoarea de adevăr ale aceleiâşi propoziţii. dacă se introduce explicit sau implicit. Dacă filozoful ar fi spus : " Voi fi ucis ' cu sabia". în care nu se spune nimic. Analogia acestui paradox cu antinomiile precedent studiate este evidentă. dacă adevărul propoziţiei e făcut să depi:Qdă de consecinţa care e determinată de fal­ sitatea propoziţiei p. Astfel de criterii pot fi introduse pe ascuns. şi filozoful n-ar fi spus nimic .adevărului propoziţiei p să depindă tocmai de acest rezul­ tat. un singur drept îi lipsea : acela de a nu spune nimic . Deci nimic determinat. echivalenţa gene­ rală c are conducea la paradoxul compatibil . şi care e fi e o tautologie. . Pentru un adevărat logician.incompatibil : (x) .z:: K2. Prin propoziţia sa. Valorile de adevăr ale propoziţiei p trebuie determinate de un alt criteriu K2' care nu poate fi criteriul K1 : K1 :. un cri­ teriu invers în raport cu criteriul dat pentru determinarea valorilor de adevăr ale propoziţiei p. de exemplu. În aceasta constă eroarea comisă de paradoxele de această na tură : confundarea celor două criterii inverse. afară de o tautologie trivială : dacă aceas­ tă propoziţie e adevărată. deci a anu­ lat criteriul care determină consecinţele şi de aceea el nu spune nimic. şi anume : dacă . se aj unge l a o problemă iluzorie.re decurg consecinţele într-o astfel de problemă. adică. atunci e falsă.

150 .1]. minţind la întîmplare. el nu poate exprima poziţia adoptată decît printr-o contradicţie. fiindcă nu sînt explicitate. Şi aici se face o confuzie între două criterii: (1) faptul că o entitate logică x (sau \jJ) nu are predicatul \jJ deter­ mină faptul că x are predicatul P. deJinit (definiendum) . ceea ce e contrar ipotezei. neştiind aceasta. Aceste două criterii inverse. fără �ontradicţie . P (\jJ) = . aşa cum au stabilit formulele T <u sau D1 şi D2. Paradoxul mincinosului Paradoxul "Califul şi filozoful" este un caz mai general al paradoxului mincinosului . fiindcă cel care şi-ar lăsa libertatea să nu mintă o singură . Propoziţia " eu mint" nu poate fi declarată nici adevărată. în echivalenţele citate. . altfel. dată ar scăpa paradoxului.ce va minţi e adevărat sau fals .(\jJ) şi unde teorema T<u ne-a obligat să ţinem seama de relaţia \jJ r= P. confundate într-unul singur. Pentru a putea să mintă efectiv.\jJ(x) au un termen definisant (deJiniens) şi un teimen. Criteriul invers este acum: (2) faptul că o entitate logică x (sau \jJ) nu are predicatul P determină faptul pentru x (sau \jJ) de a avea predicatul P. un antecedent logic şi un consecvent logic. 2. mincinosul trebuie să ştie dacă ceea . Situaţia bizară care se creează este următoarea : deşi ho­ tărîrea cuiva de a minţi întotdeauna pare legitimă. sînt introduse în momentul în care facem y = P . A minţi absolut întotdeauna nu înseamnă decît a afirma ca fiind adevărat ceea ce e fals şi ca fiind fals ceea ce e adevărat. care a decis să mintă absolut întotdeauna. Dar defini­ ţiile de forma generală P (x) =nf \jJ(x) P (x) =nf . care nu pot fi interschimbate. Ce înseamnă a fi mincinos? Este vorba de un mincinos consecvent. nici falsă. i se poate întîmpla s ă spună adevărul.sau în cazul particular predicabil-impredicabil (pentru x= \jJ) : (�) .

caracterizată numai prin valoarea sa de adevăr. î n plus. orice propoziţie� indiferent de conţinutul său. Se poate deci trece de la valorile de adevăr ale propoziţiilor la valorile de adevăr ale propoziţiilor mincinosului şi de la valorile de adevăr ale propoziţiilor mincinosului la valorile de adevăr ale propoziţiilor. adică dacă valoarea de adevăr a propoziţiei p nu este dată. asa ' cum o arată matricea sa: p ! -p �I r Cu alte cuvinte. D�că antecedentul nu este dat. simpla afirmaţie "eu mint" introduce două criterii : 151 . mincinosul spune prin expresia " mint" : "adevărul sau falsitate a unei propoziţii p determină adevărul sau falsitate a pe care o atribui propoziţiei p. inversînd de fiecare dată valoarea de adevăr a unei propoziţii . iar consecventul este " valoarea de adevăr contrarie.Mincinosul absolut îşi ia un angaj ament . care este suficientă pentru scopul propus. şi prin aceasta. oricare ar fi ea". condiţii poate minţi întotdeauna. î n mod invers. căci altfel valorile de adevăr s-ar determi­ na în cerc vicios şi aceasta e eroarea care provoacă de alt­ fel paradoxul. ' Mincinosul poate opera această inversiune a valorilor . nu este permis să iei consecventul ca antecedent. fie utilizînd functorii de adevăr A (adevărat) şi F (fals) . Se vede deci că există aici un antecedent şi un consec­ vent. propoziţiei p". la fel ca în paradoxul " Califul şi filozoful". atri­ buită de mincinos. el îi dă valoarea de adevăr. fie cu ajutorul negaţiei. Numai în aceste. cum se va vedea mai jos. de adevăr ale unei propoziţii p. contrară celei ce o are. mincinosul nu are ce minţi. Astfel deci.care este tocmai definiţia sa. enunţată prin " mint" . şi noi avem un criteriu pentru judecarea valorilor de adevăr acordate de către mincinosul absolut propoziţiilor : orice propoziţie declarată adevărată de cătn mincinos va fi considerată falsă de către noi şi orice propozi­ ţie declarată falsă de către mincinos va fi considerată adevă­ rată de către noi. aşa cum am arătat în cazul precedent. el o declară falsă. antece­ dentul este " valoarea de adevăr a unei propoziţii p".

Valoarea de adevăr pe care min cinosltl o atribuie �tnei propoâţii p (oricare ar fi ea) determină valoa­ rea de adevăr posedată de propoziţia p . sau cu valoarea de adevăr pe care i-o atribuie mincinosul (care inversează prin negaţie. independent de mincinos. atunci este adevărat că minţi (criteriul W) . atunci e fals că tu minţi (criteriul W). Prin urmare. Acum. deci nu minţi (criteriul W) cînd spui că minţi (criteriul V) . . cu valoarea sa de adevăr. deci ' 152 .r iteriul W) . tertium non datur: 1) propoziţia " eu mint" este adevărată . independent de 'mincinos . 2) propoziţia " eu mint" este falsă. Confundînd cele două criterii. în cadrul acestei probleme. In aceste condiţii. cu valorile de adevăr atribuite lui p. cu adevărul sau falsitatea pro­ poziţiei independente de mincinos . noi confundăm adevărul sau falsitate a mincinosului . Eubulide Megaricul îl întrea­ bă pe mincinos: eşti mincinos sau nu eşti ? Propoziţia " eu mint" o declari adevărată sau falsă ? Dar mincinosul nu poate răspunde decît în două moduri. Să presupunem că mincinosul atribuie valoarea " fal­ să" propoziţiei " eu mint" . Atunci Eubu­ li de Megaricul face următorul raţionament : dacă această propoziţie este adevărată (criteriu V) . 2) Crl:teri�tlnostr'lt. să vedem cum se con­ fundă cele două �riterii . 2. anume în mod invers (Prin negaţie). in­ dependentă de mincinos.1) Criteriul 'mincinosului. adică W '=f= V. valo­ rile de adevăr) . anume în mod invers (prin negaţie) . să notăm cu V criteriul mincinosului (de a atribui oricărei propozi­ ţii p valori �e adevăr contrare celor acordate lui p de c. deci nu minţi (criteriul W) . Valoarea de adevăr posedată de o propoziţie p (oricare ar fi ea) determină valoarea de adevăr pe care o atribui eu propoziţiei p. W şi V nu sînt identice. S ă presupunem că mincinosul atribuie propoziţiei "eu mint" valoarea " adevărată" (criteriul V) . prin definiţie. Atunci Eubulide Megaricul face următorul raţionament : dacă această· propoziţie e falsă (criteriul V) . deci valorile -de adevăr atribuite de mincinos lui p. 1. . să notăm cu W cri­ teriul după care acordăm unei propoziţii p valoarea " ade­ vărată" sau " falsă" . orice propoziţie p poate să se prezinte.

deci tu minţi (crite'riul W) . 2 . adică că el minte (criteriul W) . mincinosul. a declarat că e adevărat că minte (criteriul W). Propoziţia " eu mint" e declarată adevărată de către mincinos (criteriul V) . la fel cum nu rezultă nimic din faptul că noi declarăm propoziţia " eu spun adevărul" adevărată sau falsă. în consecinţă. afirmă ca fiind adevărat ceea ce e fals şi ca fiiti d fals ceea ce e adevărat şi că noi trebuie. se confundă astfel întotdeauna adevărul propoziţiei " eu mint" pentru mincinos (criteriul V) cu ade­ vărul propoziţiei independent de mincinos (criteriul W).' tu nu minţi (criteriul W). propoziţia " eu mint" poate fi declarată sau adevărată. Atunci . Se observă că criteriul V funcţionează în a celaşi timp cu criteriul W. minci­ nosul inversează valoarea de adevăr a propoziţiei " eu mint". Nu rezultă nici o contradicţie fiindcă rezultatul e compatibil cu definiţia mincinosului . de către min­ cinos (criteriul V) . Regăsim astfel a cincea soluţie a logi­ cienilor scolastici (vezi cap. exprimată prin propoziţia " eu mint" în virtutea căreia valorile de ade­ văr (criteriul W) sînt inversate de mincinos (criteriul V). Propoziţia " eu mint" e declarată falsă. 15).! f. ca şi cînd ar fi un singur criteriu W = V. adică că nu minte (criteriul W). Avem aceste două situaţii posibile : 1 . IV. să transformăm valorile de adevăr atribuite de el unei propoziţii (oricare ar fi ea) . declarînd că e adevărat că minte (cri­ teriul V) a declarat că e fals că minte (criteriul W). fiindcă. trebuie să spunem că valoarea care rezultă pentru propo­ ziţia " eu mint" e adevărată (criteriul W). Deci. trebuie să spunem că valoarea care rezultă pentru propoziţia " eu mint" e falsă (criteriul W)� 'Deci. în reali­ tate . declarînd că e fals că minte (criteriul V) . sau falsă de către mincinos şi nu rezultă absolut nimic. prin definiţie. Să ţinem seama de definiţia mincinosului. în realitate. Confuzia valorilor de adevăr inverse ale propoziţiei " eu mint" provoacii paradoxul . fiindcă. Nu rezultă nici o contradicţie fiindcă rezultatul e compatibH cu d�finiţia mincinosului . cînd spui că minţi (criteriul V) . mincinosul. dacă ţinem sea ma de faptul că min­ cinosul.. astfel cum e definit. Cu alte cuvinte. 153 . prin definiţie. min­ cinosul inversează valoarea de adevăr a propoziţiei " eu mint" . fără nici o distincţie. Atunci.

cu un conţinut dat. ceea ce este absurd. legată de q prin definiţia (1) . p .. ea conduce la echivalenţa generală: ( q) p . rezultă că am definit orice propoziţie p . în care a fost enunţată propoziţia. Cum aici intervin numai valorile de adevăr ale propoziţiilor. obţinem contra­ dicţia : (p) . că noţiunea de adevăr este şi ea tipizată.p (3) Aceasta arată că oricare ar fi semnificaţia propoziţiei p. ci de " adevăruri". = -q (2) Pentru valoarea particulară q = p. au constatat c ă există î n acest paradox o distincţie între valorile d e ade­ văr ale propoziţiei " eu mint" şi au conchis atunci că nu se poate vorbi de " un adevăr". ei au aj uns la concluzia că valorile de adevăr ale unei propoziţii nu pot fi exprimate în sistemul logic însuşi. dar care nu e datorită expresiilor logice şi metalogice : acea stă distincţie e introdusă prin definiţie. este negaţia unei alte propoziţii q. în acest caz. să fie legată de o alta q prin definiţia 154 . aj ungem la paradoxul (3). Eroarea lor a constat în faptul că nu au putut să descifreze natura acestei distincţii : există efectiv o distincţie între valorile de adevăr ale acestei probleme sau ale unor probleme analoge. Să presupunem că cineva zi�e: orice propoziţie p . dar nu într-un mod explicit . ori­ care ar fi ea. astfel : P = Df -q Deoarece această definiţie e valabilă pentru orice ar fi q. ci într-un metasistem . pe care o afirm. în care o propoziţie p. care exprimă echivalenţa unei propoziţii cu negaţia sa. 3. Tarski etc . Soluţia formală a paradoxului mincinosului Am văzut că definiţia mincinosului este următoarea: el este acela care neagă valoarea de adevăr a oricărei pro­ poziţii q.Russell şi mai apoi Carnap . Să definim o problemă oarecare.

nu poate lua valoaţea q = p. căci atunci cădem peste o contra­ dicţie ? De ce q r= ţi ? 155 . cazul mai simplu al mincinosu­ lui. e falsă. În: această problemă. definim al doilea caz posibil. " Se va face execuţia prin ştreang" =Df . cum . = Df . " să nu se execute prin ştreang" semnifică " să se execute prin sabie". pro­ poziţia q." Se va face execuţia prin ştreang" . paradoxul ia o formă mai amuzantă: prin ştreang" = " Se va face exe­ " Se va face execuţia " cuţia prin sabie . conform definiţiei.q Pentru q "Se va face execuţia prin ştreang": "Se va face execuţia prin ştreang" . fie în cazurile mai complicate ca enunţurile paradoxe­ lor de genul " Califul şi filozoful". aplicîndu-se. " eu mlnte. " Se va face execuţia prin ştreang" = .ar fi aici. Propoziţia " eu mint" e ec�ivalentă cu propoziţia " eu nu mint" . Dacă într-o astfel de problemă. şi definiţia devine: " eu mint" semnifică " eu neg valoarea de adevăr a oricărei propoziţii q" : . poate fi arb itrară. Î n cazul· mincinosului p = " eu mint".unde: Pentru q (q). declarată de către filozof. - -q " eu mint". avem definiţia: " Tu declari falsă o propoziţie q" (oricare ar fi ea) semnifică " se va face execu­ ţia prin ştreang". problema care se pune este aceeaşi: de ce în echivalenţa generală (2) .q. Este cazul para­ doxului " Califul şi filozoful". fie în. atunci el va fi execu­ tat prin ştreang. Se vede astfel că definiţia (1) este definiţia cea mai ge­ nerală. " eu min t" = . obţinem paradoxul. La fel ca în cazul altor paradoxe. de exemplu: dacă propoziţia q.(1) : pentru q p.q De unde echivalenţa generală: (q). = = _ de. care. se obţine paradoxul: " eu mint" = -- " eu mint".

Această teoremă putea fi obţinută încă mai uşor.:.(p q) Sau. întocmind tabloul respectiv. q) expresia echivalentă p = . 156 p = P = Df q Df . obţinem: � : . la teorema 5·18. Această foqnulă este o tautologie. q =!= P Am demonstrat Tcu şi în acest caz.(p = f--.. p = .q ::J . în definiţiile de forma .. în cadrul sistemului din PrinciPia Mathematica. al valorilor de adevăr . fiindcă . ::J P =1= q în PrinciPia Mathematica.q Substituind în . . s-ar putea ca p = q şi propoziţiile p şi q să nu fie identice. De exemplu. dacă se utilizau condiţiile definiţiilor. Vom pleca de la următoarea tautologie. .: p = q .q.. relativă la identitatea a două propoziţii p şi q: (1) Aceasta este evident şi se citeşte : dacă propoziţiile p şi q sînt identice. pentru cazul funcţii�or de adevăr: Tcu f--. = . găsim urmă­ toarea tautologie : 1-: . = . avem în cele din urmă teorema T cu. Formula ( 1) este o implicaţie şi nu poate fi o echivalen­ ţă. ceea ce se poate con­ stata cu uşurinţă.: p -:. ă a face apel la nici un prin­ cipiu metalogic sau de "tipizare" a adevărului .Vom stabili teorema T cu pentru cazul funcţiilor de ade­ văr. prin tr�nspoziţie: . Prin transpoziţie. aşa cum am făcut-o în cazul altor p·a radoxe.: .(p . (II) primului membru al implicaţiei -. atunci ele sînt echivalente.(p � q) ::J . .(p = .(p = q) .. demonstrată mai înainte în cazul funcţiilor propozi­ ţionale. se poate scrie p=l= q: = . 5· 18 Sau.(p = q)..q) f--. (II) q) . făr.q. Dar inversa nu este valabilă .

.q=/=p f--.q . cu T w (unde P= eu mint") . care.*p Definiţia generală care este la baza paradoxului minci­ nosului sau a altor paradoxe înrudite numite Iiv. care este una dintre formele paradoxului mincinosului.::>.z!::. "eu mint" .:p= .q Tw f. ne dă modus pon·e ns următor: " f. -eare. căci atunci q ar avea aceeaşi valoare de adevăr) şi în particular 'q nu poate fi identic cu p " eu mint". ca să nu avem o definiţie idem per idem (adică o identitate) sau o contradicţie. de rela­ ţia q =/= p.: " eu mint" = . î ntr-adevăr. predicabil . " eu mint" = .t"Lo't"păcpov't"oc.p Tw = - q f--.trebuie ţinut seama. 10) şi analizată de asemenea de Russell 157 .impredicabil etc .. q .q=/=p f-: P =Df .q :> q ":. cu T w . Se vede deci că propoziţia (1) "Afirm p şi P e fals".q =/= p î n consecinţă. avem definiţia: "eu mint" = Df .q. III. p = Df .q = De unde echivalenţa respectivă. în echivalenţa mincinosului (sau a ori­ cărei probleme de acest fel) . q nu poate lua niciodată valoa­ rea lui p (sau conţinutul lui p. 1. ::>. f--. q '* " eu mint" Paradoxul mincinosului şi cele analoge sînt astfel reduse exact la tipul celorlalte paradoxe. compatibil 1/ncompatibil. studiată deja în evul mediu (vezi cap. conduce la o echivalenţă generală.q . Deci : f-:P = Df q · ::>.: (q) . Observaţie.: ( q) . dă loc la un modus ponens: .

eroarea. Afirm p şi P afirmă că p e fals". 44). din toate cazurile particulare cu pot fi reprezentate prin propoziţia (2). a dilatat. pe care pare s-o includă: . pentru a o face vizibilă şi sesizabilă.(PrinciPia jlţIathematica.. p. 8) este perfect justificată. pe care calculul il exclude prin condiţia impusă tjI � � P? Definiţia precedentă nu este deci o universală. Insă propoziţia (1) a fost exclusă. prin calcul. 1. Deci propoziţia (2) nu e o universală. Dar cum q poate fi orice propoziţie. nu este decît un caz particular al propoziţiei mai generale: (2) . am demonstrat că într-o definiţie de forma: = P (x) = -tjl(x) Def P nu poate fi inclus între toate . şi observaţia făcută de Perel­ man (cap. vedem că propoziţia mincinosului (1) nu poate fi numă­ rată printre toate propoziţiile reprezentate prin (2) şi atunci ne întrebăm: ce este propoziţia ( l)? Vom da în capitolul VIII. "Explicaţia paradoxelor". fiindcă am găsit q =1= p.. sub care am considerat paradoxul. exact aşa cum s-au petrecut lucrurile şi cu celelalte paradoxe. şi atunci propoziţia generală (2) devine pro­ poziţia (1). se poate lua în mod 'imprudent q p. Forma cea mai generală.predicatele tjI. într-adevăr. dar rămîne încă de elucidat o întrebare: ce este P dacă nu poate fi inclus intre toate predicatele? în acelaşi fel. cum bine a remarcat Perelman şi noi am dovedit-o. � . răspunsul la această chestiune şi vom vedea atunci că toate definiţiile care sint la baza acestor contradicţii sînt construite prin accident şi de aceea ele nu sînt universale. ca să spunem aşa. IV. şi atunci ne-am întrebat: ce este simbolul P. Afirm p şi P afirmă că q e fals" (q fiind o propoziţie oarecare).

159 . paradoxul compatibil. . Ql> Q2' Qa. incompatibil. . Qx' predicatul Px are proprie­ tatea de a fi compatibil. Px are proprietatea de a fi 1"ncompatibil. Aceasta nu este singura serie (de exemplu. Pa. Să reluăm unul dintre aceste paradoxe (toate fiind de ace­ laşi tip) . de exemplu. Pn. . Qn. Să considerăm toate predicatele din această problemă şi să le ordonăm într-o serie oarecare. Pn. P2. Definiţii prin accident S oluţia formală a paradoxelor conţine în 'ea însăşi expli­ caţia apariţiei lor . dacă Px nu admite predicatul Qx. Vom mai face încă cîteva consideraţii . la ranguri bine determinate: PI. examinînd mai îndeaproape mecanismul paradoxelor. Pa. .VIII EXPLICAŢIA PARADOXELOR 1. pen­ tru a lămuri complet natura noţiunilor care intervin în aceste probleme . . admite ca predicat predicatul de acelaşi rang din a doua serie. .. seria lexicogra­ fică) ce se poate forma cu aceste predicate. . .incompatibil. Am avut seria tuturor predicatelor scrise în două ordini di­ ferite. după un criteriu ales : Pl > P2. Am definit predicatul incompatibil : dacă un predicat dat Px. " . din prirria serie.. printre care s-au găsit de asemenea predicatele compatibil -.

în atîtea feluri în care este posibilă com­ binarea celor n ! obiecte. încît fieca:re predicat să treacă la un rang imediat superior. este deci : n ! (n ! 1) + 1 N = - 1. căci ceea ce ne interesează în acest caz .2 Mai este încă un caz. perfect determinate . dar de două ranguri. şi cu toate că fie­ care serie 'poate fi: considerată pereche cu ea însăşi . sau o permutare de acelaşi tip. 160 .ocupa primele locuri etc . cu numărul tuturor permutărilor posibile ce se pot " face c u " n elemente: n! Î n paradoxul considerat. se pot forma cu aceste "n" predicate un număr de serii diferite. toate aceste posibilităţi se reduc la una singură. în aşa fel . iar ultimul să ia locul primului. o altă serie.incompatibil (ca de altfel şi în celelalte) . valoarea lui N este : N = 1814400 X 3628799 + 1 Şi cum numărul predicatelor este de ordinul miilor. Este posibil să alegem două serii diferite. se vede că valoarea lui N este într-adevăr din domeniul astro­ nomlel.2 Numărul N este un număr fantastic .prin permutări bine definite în seria precedentă . Numărl:11 total N al perechilor de serii. particular este faptul că în fiecare rang din cele două serii avem acelaşi predicat. vom putea obţine din se ria lexicografjcă dată. De exemplu. Î n total . în care ultimele două predicate vor . două cîte două: Cn2 ! _ - n ! (n! - 1) 1. Se poate observa că doar pentru n = 10. luăm două serii de predicate din numărul n ! al seriilor posibile şi definim predicatele com­ patibil şi incompatibil. compatibil . inclusiv acest caz particular. din numărul total n ! de serii. făcînd permutări . egal .să obţinem serii noi .Cîte serii putem forma ? Vom putea . cînd cele două seri i sînt identice (paradoxul predicabil .impredicabil) .

Dar ele sînt definiţiile unor predicate valabile doar într­ un cadru relativ şi arbitrar ales R(p) şi nu au nici un conţi­ nut în afara ordinii care le defineşte. denumindu-Ie definiţii prin accident. de exemplu. astfel încît predicatele compatibil şi in­ compatibil. din cauză că proprietăţile compatibiJ sau in­ compatibil nu sînt proprietăţi care derivă direct şi anali­ tic din definiţia unui predicat.de altfel . Dar ordinea R(p) nu derivă direct şi analitic din defi­ niţiile predicatelor. de exemplu. Definiţiile unor astfel ete predicate au fost denumite . predicatul Pi număr şi predicatul de acelaşi rang din cealaltă serie este Qr ovipar. în acest caz. ordinea R(3) . în care caz ele ar aparţine inseparabil predicatelor. Î ntr-adevăr. am ales arbitrar o ordine oarecare R (p) (dar bine deter­ minată) şi am spus: în ordinea R(p) . un acelaşi pre­ dicat poate să fie într-un număr imens de cazuri compati­ bil şi într-un număr imens de cazuri incompatibiZ. predicatul Pi număr ar fi avut un rang Pr număr iar predicatul corespunzător din cealaltă serie ar fi putut să fie. şi acesta este motivul pentru care un acelaşi predicat poate să fie. predicatul Px. .Şi acum să vedem ce-am făcut în problema acestei antinomii? Din acest număr imens N al posibilităţilor de compunere a perechilor de serii. Dacă am fi ales o altă ordine R ( q). să presupunem că în ordinea dată R (p) . predicatul Pr număr ar fi fost compatibil. ordinea R(2) . în ordinea R( q). Şi aceasta. are proprietatea de a fi compatibil dacă admite ca predicat predicatul de acelaşi rang Qx din seria a doua." non-predicative " . în acest caz. Cadrul oferit de ordinea R(p) nu este legat în nici un fel de definiţiile predicatelor. pe care le vom nota ordinea R ( l) . sînt definite bazîndu-ne pe ordinea R(p) arbitrar aleasă. ci sînt proprietăţi definite arbi­ trar: de noi. accidentul nefiipd un element constitutiv al definiţiei unui = = = = = = = 161 . compatibil în ordinea R(p) şi incompatibil. şi este incompatibil. ordinea R (N) . din pri­ ma serie. de care s-a ocupat în detaliu. în caz contrar. Logica clasică a cunoscut astfel de definiţii . . cu semnificaţia lor în această problemă. Pi număr este incompatibil. Qr abstract . Î n numărul imens N de cazuri posibile.

nu avem alt mij loc decît acela de a-l indica concret. şi a int erzis categoric formarea unor asemenea definiţii. Exem­ plul clasic al acestei distincţii este dat de propoziţiile : " " Virgiliu locuieşte la Roma (accident separabil) şi " Vir­ giliu s-a născut la Mantua" (accident inseparabil) . 1. exprimă ceva ce nu aparţine esenţei sau conotaţiei subiectului şi nici nu se poate de­ " duce din ideea subiectului . Acest gen de afir­ maţii sînt extrem de des întîlnite în practica cotidiană . şi care exprimă analitic. Această observaţie este extrem de importantă. ca în propoziţia verbală. într-adevăr. căci dacă accidentul are o bază de fapt şi nimic altceva. identică (propoziţia analitică a lui Kant) . nu pot să fie propoziţii definitorii pentru aur. ' " " Aurul este c el mai " preţios dintre metale sau " aurul este utilizat ca monedă sînt propoziţii în care predicatul este un accident sau un' concomitent şi. întrucît el nu decurge din defi­ niţia lucrului care-l posedă. fiind un aditiv pozitiv pentru subiect. 2.despre aceas­ tă categorie de proprietăţi. nu este conţinut. ca fiind eronate . conţinutul său. Definiţia logică a unui concept se face prin elemente per­ manente şi proprii. în asemenea propoziţii.devenită tradiţională . în domeniul accidentelor. sau o . separînd accidentele în două clase: accidente separabile şi accidente inseparabile. scrie. predicatul.concept. nici direct. trebuie să indice una sau mai multe stări de lucruri (Sachverhalte) bine determinate şi accesibile experienţei noastre " . nici indirect.17). Logica veche a in­ trodus o distincţie . în nici un fel. " Accidentul sau concomitentul ca predicat. pentru a determina accidentul unui lucru. ci exclusiv o bază de fapt. Cu alte cuvinte. 162 . bază emPirică (în sensul cel mai larg al cuvîntului) . legătura dintre subiect şi predicatul accidental într-o asemenea propoziţie nu are o bază logică. de constatare pură. teza i ntu­ iţionistă este perfect justificată : " Orice propoziţie (noi " adăugăm : " accidentală ) care are un conţinut. in subiect. esenţială. Bain ([lJ. prin urmare. de exemplu. î ntîlnim tot timpul lucruri care se însoţesc cU toate că nu sînt cu nimic implicate unul într-altul. Bain recunoaşte în propoziţiile exprimînd o proprietate accidentală propoziţiile sintetice ale lui Kant . De unde rezultă că.

Î n cazul particular al paradoxulni precedent . . . Qn. Pn. . bazîndu-se pe o ordine arbitrară R (p) . predicabil impredicabil) . Ph . . considerînd aceste predicate printre predicatele P I. . Pk. Un predicat Pk nu poate fi compatibil sau in­ compatibil considerîndu-l în sine. . de exemplu. considerîndu-Ie independente de ordinea aleasă arbitrar şi care le defineşte . proprietatea de a fi compatibil sau incompatibil nu derivă din definiţia predicatului considerat Pk. Se poate observa acum că predicatele compatibil şi in­ compatibil sînt predicate definite tipic prin accident. nici incompatibil. .. Pn şi QI' Q2 ' Q3' . ci într-o ordine relativă dată. . . . . . . ". . dat fiind că proprietăţile pe care le exprimă nu aparţin direct şi analitic conotaţiei unui predicat dat şi ace laşi predicat poate fi compatibil într-o ordine R (p) şi incompatibil într-o altă ordine R( q). Oricare ar fi ordinea aleasă R (p) . deci şi în cazul în care Pk ar fi predica1. Pk. predicatul Pk nu poate fi declarat nici co m ­ patibil. " Virgiliu este cel mai mare poet latin " . adică. . astfel. . = = 163 . singurul element care le defineşte. P 2 .. .impredicab1"l . pentru că nici o proprietate accidentală nu derivă din definiţia unui lucru . .Vom vedea mai departe aplicaţiile şi consecinţele acestei observaţii . ele îşi pierd accidentul. de care simpla întrebare " Pk este compatibil sau incompatibil " ? nu mai ţine seama. şi · deci ele nu mai sînt definite . Inck. . analiza noastră arată că predicatele compati­ bil şi incompatibil sînt definite prin accident. . C Onip �.cînd cele două serii au fost . Trebuie. . Qn ale celor două serii create de ordinea R (p) . spunînd. P3. observat că accidentele compa­ tibil şi incompatibil sînt separabile. de asemenea. . deci oricare ar fi pre­ dicatul Pk. QI' Q2' Q3' . .ul compati­ bil sau incompatibil (paradoxul lui Russell. . Să considerăm din nou cele două serii de predicate ale acestui paradox şi fie rangul h al predicatului compatibil ComPh şi k rangul predica­ tului incompatibil Inck în cea de-a doua serie: P 1> P 2 ' P3 .parado­ xul predicabil .. De ce ? Pentru că fiind dat un predicat oarecare . izolat. Î n rezumat. nu înseamnă că s-a născut la Mantua sau că a locuit la Roma (accident) . . . ci dintr-o problemă definită arbitrar. .

ependent de conţinutul particular " abstract pe care-l desemnează . deci este impredicabil.identic ordonate .exemple de predicate care posedă ele însele proprietatea pe care o exprimă. PI.. independent de conţinutul pe care-l enunţă. independent de conţinutul pe care îl . imaginabil şi determinat. Se cunosc cîteva exemple care s-au dat . cum sînt predicatele abstract. Spunem: predicatul ab­ stract este abstract. deci este predicabil. în lumina concluziilor precedente. .. spunem: dacă un predicat Px admite ca predicat predicatul Px (adică el în­ suşi) . P3 . P3. predicatul imagi­ nabil. Aici.. deci predicatul determinat este determinat independent de conţinutul particular " determinat " pe cilre-l desemnează . independent de conţinutul particular " mamifer • • • • • • • • 164 • .. PI > P2. aceste observaţii se aplică fără a modifica nimic. Px(Px) şi noi am văzut pe o altă cale că astfel de expresii nu sînt defi­ nisante. este imaginabil. dimpo­ trivă. predicatul deter­ minat este el însuşi determinat.. Pn. iar dacă P x nu are predicatul Px ' atunci are proprietatea de a fi impredicabil. predicatele predicabil şi impre­ dicabil sînt definite de expresiile Px(Px) şi . deci el este predicabil. . Pn. Pn. Aki.şi numărul extrem de redus al acestor exemple n-a mirat pe nimeni . deci este predicabil . că . Cu alte cuvinte. deci predicatul imaginabil este imaginabil inde" pendent de conţinutul particular " imaginabil pe care-l desemnează . enunţă. deci predicatul abstract este " abstract inq. că toate predicl:!-t ele (sau conceptele) sînt imaginabile. Î n acest cadru creat arbitrar. care ·nu decurge din defi­ niţiile predicatelor. Vom examina acum p roblema mai de aproape. P3. toate predicatele (sau conceptele) sînt determinate. ordinea arbitrară R (p) defineşte acum două serii identice de predicate : P I. P2. . predicatul mamifer nu este el însuşi un mamifer. deci predicatul mamifer nu este " un mamifer. .. c ă nici un predicat nu este mamifer. atunci Px are proprietatea de a fi predicabil. P2. independent de con­ ţinutul pe care-l enunţă. nu ţinem seama de următorul fapt: că toate pre­ dicatele (sau conceptele) sînt abstracte independent de conţinutul pe care-l exprimă.

. dar nu trebuie uitat că aceste predicate sînt definite prin accident. ele pierd accidentul care le defineşte şi nu mai sînt de loc definite.. un predi. deoareee predicatul (în general) admite aceste proprietăţi . c� predicat. dacă trecem'predicatele pre­ dicabil şi impredicabil în seria predicatelor Pl ' P2 ' P3 ' .matpifer este el însuşi. adică distingem predicatele care au cu totul din întîmplare această coincidenţă de cele care nu o au.pe care-l desemnează etc. adică predicabil. Lu �iurile nu se petrec aşa şi toate predicatele sau con­ ceptele au una dintre aceste proprietăţi sau toate nu o au. atunci numai. numai pre­ dicatul imaginabil ar putea fi imaginabil. Aceasta rezultă imediat din fap­ tul că dacă proprietatea de a-şi conveni drept predicat ar fi decurs din definiţia predicatului particular dat. P n. ca.incompatibil. sau �2 imaginabil. coin­ cidenţa aceasta nu· poate defini nimic. imaginabil şi determinat. sau �3 determinat etc. S ă scriem predicatul. de ordinea R (p ) . = = = = 165 . Să presupunem totuşi că luăm acest accident ca definisant pentru predicatele predicabil şi impredicabil. el nu ar schimba cu nimic noţiunea de predicat . . făcut. . . Putem observa accidentul prin propoziţia: " predicatul " imagina bil este imaginabil sau lipsa acestui accident prin propoziţia " predicatul mamifer nu este' un mamifer" etc . predicatul abstract ar putea fi abstract. Din 'această cauză. rezultă o proprietate pentru predicatul respectiv. Acest lucru poate fi. coincidenţa arbi­ trară a conţinutului predicatului considerat cu una din pro­ rietăţile predicatului (în general) este considerată ca fiind o proprietate specială a predicatului. . punînd în evidenţă " conţinutul său . Altfel· spus. de exemplu.� este un predicat astfel: Pr (�) Se vede că. Ca şi în cazul general precedent al parado­ xului compatibil . numai predicatul determinat ar putea fi determinat şi numai predicatul mami­ fer nu ar putea fi mamifer etc. dar în acest caz am definit predicatele predicabil şi impredicabil prin accident. putem numi chiar aceste accidente prin predicaMl şi impre­ dicabil. predicatu1. oricare ar fi conţinutul lui �. Spunem că pentru valoarea particulară �1 abstract.c at abstract. în general. care au o definiţie independentă de acest accident.

Am explicat ast­ fel rezultatul obţinut în soluţia formală a paradoxelor. imaginabil. Avem dreptul de a constata ase�enea proprietăţi şi de a le exprima în propoziţii �are au sens precis.şi noţiunea pe care el o reprezintă. de asemenea. nu sînt absolut de loc definite. dar expresiile tjI ( tjI) sau . determinat etc .proprietăţile grafice sau sonore al unui cuvînt şi proprietatea reprezentată printr-un alt cuvînt sau prin acelaşi cuvînt e ste arbitrar stabilită. nu pot fi termeni definisanţi în nici o altă definiţie. punct cu punct.Numărul foarte redus de predicate care sînt predicabile se explică acum prin faptul că proprietăţile " predicatului" însuşi sînt în număr mic : " predicatul" este un concept.heterologic.tjI ( �) nu pot fi definisante. care exprimă proprie­ tăţi accidentale. abstract. Acest paradox este tocmai paradoxul compatibil . Dacă putem descoperi o altă proprietate generală a "predicatului " . predicatele izonom şi heteronom sau autologic şi heterologic. dar nu pentru că notează proprietatea scurt. Legătura dintre . în gene­ ral . deoarece putem întotdeauna exprima logic faptul că o entitate logică tjI are un accident sau nu îl are. Numai cu proprietă­ ţile "predicatului " în general putem forma predicate predi­ cab ile. Cuvîntul "scurt " este scurt. ci cu totul din întîmplare . Legă- 166 . De exemplu. Astfel deci. Nu există nici o legătură logică între forma gra­ fică sau sonoră a unui cuvînt -. . în consecinţă. Vom insista încă asupra paradoxului clasei claselor com­ patibile şi incompatibile şi. în cazul paradoxului izonom . Proprietatea unui cuvînt nu are nici un raport logic cu conţinutul pe care-l determină.heteronom şi în cazul său particular> paradoxul autologic . avem dintr-o dată un alt predicat predicabil.putem spune că " predicatul" este o noţiune atributivă. deci predicatul "atributiv " este el însuşi atri­ butiv. fiind definite printr-un accident. Se vede deci c ă expresiile d e forma tjI ( tjI) ş i � ( y) pot fi formate. sau a unui simbol. deoarece accidentul nu este un element definisant. deoarece o definiţie nu poate fi constituită printr-un accident.incompatibil tradus în 'termeni de clase . este predicabil etc . şi. dar aceste propoziţii. paradoxul lui Russell al clasei claselor care nu se conţin ca element . Aceleaşi observaţii se aplică. şi o proprietate constatată în felul acesta este o proprietate accidentală. asupra cazului său particular.:.

forma aceste colecţii G şi r. Am văzut că clasa claselor care nu se conţin ca element G cX( O': E 0': ) . în mod practic. Să presupunem totuşi că am putea enumera.formală este perfect explicată prin exa­ menul pe care l-am făcut paradoxului predicabil . în mod practic. ) Se vede deci că am putea. Am văzut. că faptul că predicatul abstract este el însuşi abstract este· o coincidenţă. toate clasele care au acest accident. nu mai sînt definite. ele nu sînt definite . Dar Clasele G şi r au definiţii accidentale şi în momentul în care ele trec în rangurile claselor definite independent de ordinea R(p) . este definită prin acci­ dent. formate. Î n cazul particular al paradoxului lui Russell . clasa tuturor claselor care se conţin ca element. Din moment ce ele sînt considerate independent de ordinea arbitrară R (p) care le defineşte şi le trecem printre clasele . . faptul că O':x ar aparţine. for­ mării claselor definite prin accident. Această concluzie . dacă membrii lor sînt în mod efectiv daţi -(pentru că ei nu sînt definiţi) şi numai în acest caz ele ar putea fi .. acelaşi lucru pentru clasa r a tuturor clase­ lor care nu se conţin ca element. (Vom reveni asupra. fiecare. şi �1> �2' 0':1> 0':2' . ca element clasei �x este considerat ca o proprie­ tate iar faptul de a nu-i aparţine. ci numai indicat. adică nici unul dintre membrii săi nu e definit. Clasa claselor compatibile G şi clasa claselor incompati­ bile r sînt clase ale căror elemente sînt definite în mod ex­ clusiv pri n accidentul compatibil sau incompatibil în ordinea R(p): deci clasele G şi r sînt definite prin accident . care au. în acest caz. clasa G.ceea ce a permis însăşi construcţia ordinei R (p) . Dar această corespondenţă între clase nu derivă din definiţia clasei O':x: sau din definiţia clasei �x:. eventual. • • • • • = = 167 . eventual. o definiţie în afara ordinei R(p) . de asemenea ca o proprie­ tate . şi toate clasele care nu au acest accident . de a se conţine ca element.impredi­ cabil. mai tîrziu. �n. O':n. căci expresiile.tura arbitrară care stabileşte ordinea R (p) face să cores­ pundă unei clase O':x o clasă �x. şi proprietatea clasei O':x de a fi compatibilă sau nu cu clasa �x: este o proprietate accidentală . problema a devenit şi mai subtilă. O': E O': şi -O': E O': nu sînt termeni definisanţi. ci este în mod arbitrar aleasă. ca şi clasa claselor care nu se conţin ca element r cX( -O': E 0': ) nu sînt definite. ele pierd singurul lor element definisant si .

rx E ac pot avea un sens accidental precis.heterologic)" izomorj . atunci cînd vrea să se îndoiască acolo unde nici o problemă nu se pune. Din punct de vedere logic .în consecinţă. congruent . deoarece pierde singurul element care il defineşte. expresiile rx E rx sau . Căutaţi să vedeţi dacă un predicat Pk (oricare ar fi el) luat izolat este compatibil sau incompatibil : predicatele compatibil şi incompatibil nu mai sînt definite. Dacă considerăm unul dintre aceste predicate sau clase. exprimată prin " eu mint ". este izonom sau heteronom . este o convenţie arbi­ trară. independent de ordinea care l-a creat. definiţia convenţională a mincinosului este o definiţie făcută prin accident . el pierde definiţia sa. tocmai pentru că ele sînt formate prin accident. Ar fi inuti l să continuăm această analiză pentru fiecare predicat care intră în construcţia paradoxelor. căci ar în­ semna să repetăm . ca şi expresiile în com­ prehensiune y ( y) sau . luat izolat. . Acelaşi lucru este valabil pentru mincinos. de a nega valorile de adevăr ale oric�rei propoziţii q. toate paradoxele avînd aceeaşi structură. !sau clasa claselor care se conţin ca element) sînt predicate şi clase construite prin accident într-un ca dru sau într-o ordine aleasă în mod arbitrar. Să punem pe mincinos să mintă în el însusi : el nu mai este definit. Căutaţi dacă un cuvînt «Ck ». dar care nu rezultă cu necesitate' din' ideea de adevăr sau de falsitate. ceea ce am spus dej a. dar ele nu pot fi termeni de­ finisanţi . adică accidentul. deoarece acci­ dentul care l-a d e'finit (convenţia arbitrară .tjJ ( tjJ). Rezultă deci că predicatele compatibil '. pe care el are libertate de a o face.incongruent (para doxul teoriei tipurilor) . Situaţia mincinosului din paradox este identică: îl obligăm să mintă acolo unde nimi C n-a fost afirmat! 168 .incompatibil (şi predicabil . fiind deci considerat ca avînd o definiţie propriu-zisă.51) scrie că scepticul îşi pune o problemă lipsită de sens. şi în acest caz.el neagă orice propoziţie a cărei valoare de adevăr este dată) nu mai există. 6. izonom .heteromorj (şi richardian non-richardian). ca şi clasa claselor compatibile sau incompatihile (şi clasa claselor care nu se conţin ca element. punct cu punct. Wittgenstein ([lJ. Definiţia mincinosului.heteronom (şi auto­ logic . pre­ dicatele izonom şi heteronom nu mai sînt definite etc .hnpredicabil) .

operînd cu simboluri goale de orice con­ ţinut. Din păcate. în general. mai ales. a tras conclu­ zia că trebuie interzisă formarea unor astfel de predicate . sau în cele particulare obţinute pentru x �. denumite non-predicative. im­ punînd prin teorema T cu sau D1 şi D 2' definiţiilor de forma P (x) = Df � (x) . Î n sistemele logice formale. dacă acest lucru se dovedeşte util şi necesar la un moment dat. logica simbolică. P nu poate exista printre valorile variabilei � . ceea ce nu ar constitui decît un fapt empiric. şi clase. acelaşi lucru se poate spune şi pentru logică : calc !1lul logic ştie mai bine logica decît un logician! In loc de a constata această valabilitate restrînsă a predicatelor şi claselor care in tervin în problemele parado­ xelor. Un savant francez a spus că. relaţia � =#= P. a fost Ramsey. se face un permanent uz de asemenea definiţii. definiţiile semnelor sau ale simbohtrilor sînt definiţii prin accident şi ele trebuie să fie întrebuinţate cu grijă. Vedem deci că toate definiţiile care introduc simPle cu­ vinte . căci a afir­ mat că asemenea clase . sacrificînd astfel propoziţii care au un sens perfect 'determinat. el a voit să le dea o bază filozofică. acela care a admis totuşi existenţa acestor noţiuni. Această concepţie ne duce dintr-o dată în lumea cerească a ideilor platoniciene. definiţiile convenţionale. este obligată. ca şi alţi logicieni de după el .atematică. dar.de exemplu totalitatea tuturor proprietăţilor . definiţiile prin abreviere. în cazul acestor proprietăţi (sau clase) tre­ buie avută o extremă prudenţă. calculul tensorial ştie mai bine fizica de­ cît un fizician. căci e foarte uşor să se aj ungă la situaţii absurde. Russell. Definiţiile apar astfel ca abrevieri convenţionale ale expre- = 169 . ca : " predicatul mamifer nu este un mamifer " .există dej a în sine şi că numai limitarea puterii intelectuale a omului împiedică să fie enunţate într-o definiţie logică. ceea ce de monstrează că în aceste definiţii generale. dar nu un fapt care ar putea afecta bazele cunoaş­ terii însăşi . După cum se ştie.Calculul ne-a oprit să comitem erori de acest fel. Este posibilă utilizarea proprietăţilor accidentale. Î ntr-adevăr. ca şi în )11. să privească relaţia de de­ finiţie fără nici o legătură între definiens şi definiendum.

Această concepţie a fost acceptată de către logicienii contemporani şi Couturat conchide că " toate propoziţiile unei teorii deductive pot fi considerate ca bazate.inţă să d e'ge­ nereze în definiţii idem per idem sau în definiţii contradicto­ rii . numărul natural n aparţine clasei K dacă pentru el formula [R (n) . strictly speaking. de tipul " străj erului" sau al " bărbierului satului " . " " ca nişte comodităţi tipografice : " The definitions are no part of our subject. 12). Am văzut că Godel a construit o ordine arbitrară R în care a introdus definiţia Def. mere typo­ graPhical conveniences " . căci altfel ele pot cu uşu . 2. în defini­ tiv. identic cu mecanismul paradoxelor logico-matematice sau semantice. fiind considerate ca bazate pe convenţii. Prezenţa acestor antinomii nu a fost considerată ca supă­ rătoare şi au fost înlăturate cu uşurinţă. deci susceptibile de a fi modificate. şi că ele trebuie utilizate controlînd întotdeauna conditiile definitiei cărora ele sînt supuse. Aceasta nu s-ar putea întîmpla în cazul definiţiilor pro­ priu-zise .siilor simbolice . cum spune Russell însuşi ( [1 J . îl vom examina mai îndeaproape. Dată fiind importanţa acordată acestui paradox. Aceasta înseamnă că toate definiţiile sînt arbitrare . Consideraţii asupra paradoxului lui Godel Rezultatele precedente se aplică cu exactitate şi în cazul paradoxului lui Godel . p . necesare . but are. nJ şi care înseamnă " în ordinea R . în consecinţă. iar Carnap va scrie că toate definiţiile servesc la abrevieri şi nu sînt. deoarece sensul însuşi al acestor concepte şi al relaţiilor lor ar împiedica atunci comi­ terea unor astfel de erori . numai pe noţiunile indefinisabile ale teoriei". Se poate vedea cu uşurinţă că definiţiile care intră în con­ " strucţia " pseudoantinomiilor sînt şi ele formate prin acci­ dent şi că mecanismul lor este. în principiu. (1) Bew[R (n) . sau. deci ele sînt formate prin accident. Vom mai face o observaţie privitoare la " pseudoanti­ nomiile " . n J nu este demonnE K 170 = . 1. construite cu elementele proprii ale conotaţiilor noţiunilor despre care e vorba.

[R(n) . [R (n) .de asemenea .nE K=Bew[R (n) .qJ Vedem deci că paradoxul lui Gadel este de tipul para­ doxelor generale construite de noi .n J. ceea ce era evident.nJ (2) care cu T(.). Problema paradoxului lui Gadel este deci aceea a parado­ xului izomorf . Dar mai vrem să insistăm asupra unui alt punct al pro­ blemei în raport cu definiţiile făcute prin accident. 1. 6.o. Demonstrarea unei tautologii este accesorie şi nu este necesară pentru stabilirea adevărului său. Am văzut că în acest caz teorema T (. 1262) referindu-se la însăşi ideea de demonstraţie: " Demonstraţia în logică este numai un mij loc auxiliar mecanic pentru a recunoaşte mai uşor tautologia acolo unde ea este complicată " . tau­ tologia fiind adevărată independent de demonstraţia sa. al cărui caz particular este antinomia lui Richard. Aceste predicate sînt . în cadrul căreia defineşte predicatele demonstrabil . Î ntr-adevăr.'(.0.defi­ nite prin accident. cu simbolurile respective. Acest caracter al predicatelor demonstrabil .hetero.nJ =t= [R(q) . 171 .n J*[R ( q) . adică predicatele demonstrabil . Să exa­ minăm mai amănunţit predicatele introduse de Gadel în această problemă. Definiţia lui Gadel este cea a paradoxului izomorf heteromorf. Am demonst rat cum se obţine acest puadox ple­ cînd de la această definiţie.o. printr-un modus ponens.strabi1ă".in­ demonstrabil. adică ea este adevărată în ea însăşi.indemon­ strabil poate fi mai bine observat într-un sistem logiclformal cum e PrinciPia Ma them ati ca O propoziţie adevărată este o tautologie în logica lui Russell. ne duce la rezultatul: f-.) f-: (n) .:::J . Aşa cum spune Wittgenstein ([1].. Gadel alege o ordine arbitrară R. adică exact cum s-au definit predicatele izomorf . nE K = Bew [R(n) .indemonstrabil. qJ Definiţia lui Gadel dă echivalenţa generală f-: (n) .heteromorf. mor!: prin accident .) devine. .

în mod formal că problema pusă de Gade! se reduce la un paradox (Perelman a utilizat pentru aceasta o metodă proprie) el scrie: nu 172 . . 1936) . . căutînd o definiţie a " demonstra­ " bilităţii în raport cU. Perelman.conceptul propoziţiei demonstrabile în aplicarea cîtorya ştiinţe de­ " ductive posedă un caracter pur fortuit . 6. acest mod de a demonstra că propoziţiile sale sînt tautologii este absolut non-esenţial pentru logică." Natural. ca'simplul ei enunţ să conţină ca predi­ cat fie predicatul demonstrabil. ceea ce ar face. ceea ce este contradictoriu. care conduce la un paradox. de asemenea. Vedem deci c ă predicatele demonstrabil . Godel (Br1U\:elles. s-au iz­ bit de aceeaşi dificultate. ceea ce ar face pro­ poziţia adevărată. predicatele demonstrabil sau indemonstrabil nu sînt în mod esenţial legate de o propoziţie. Astfel deci . Şi el adaugă ceva mai departe : "Trebuie să luăm în consideraţie aici circumstanţa că . ca aceea a lui Gadel.în opoziţie cu conceptul propoziţiei adevărate . Este de remarcat că alţi logicieni. 304) : " Extensiunea celor două concepte considerate (adevăr şi demonstrabili­ tate) nu este identică. în caz contrar.adevărul unei propoziţii . dar definiţia propoziţiei ade:vă­ rate pe care noi o căutăm trebuie să cuprindă şi propoziţiile " care nu sînt demonstrabile .propoziţii adevărate. exact cum se' petrec lucrurile în celelalte paradoxe .126). fie predicatul indemonstrabil (ca elemente esenţiale ale definiţiei sale) .indemon­ strabil sînt legate în mod accidental de propoziţiile sistemului PrinciPia Mathematica (sau sistemele înrudite) şi din această cauză putem construi asemenea definiţii. sau falsă în ea însăşi. după ce a demonstrat. * Primul care a obserVat că rezultatul obţinut de Gadel era altceva decît o nouă antinomie este Ch.din punctul de vedere al conţinutului lor . Iată ce scrie 'l'arski cu privire la aceasta ([1]. toate propoziţiile demonstrabile sînt. în articolul său L'antinomie de M. Din această cauză propoziţiile de unde începe demonstraţia trebuie să arate fără demonstraţie că ele sînt tautologii " ([1]. adică fără demon­ straţie. p. fără îndoială.

arătînd şi el că Gadel a introdus în mod aparent invizibil o contradicţie pe care se bazează 'expresia construită de el ." Afirmînd în articolul său că demonstraţia sa era înru­ cu aceea a paradoxelor.după cum observă Ladriere în lu­ crarea sa Les limitations internes des jormalismes ( 1957) " Gadel s-a aranj at aşa fel ca să poată construi o propo­ ziţie de formă circulară fără ca aceasta să conducă la o con­ " tradicţie . Nu putem separa expresia de con_ 173 . Teza lui Perelman a . fiindcă ar arăta că orice sistem formal este lacunar. Gadel spunea prea puţin.. pentru că cu nici una dintre ele nu se poate construi un paradox'. qJ g. Ş i. dl .dar ea nu " răspunde la toate pretenţiile aşa-numitei " teoreme a lui Gadel . i s-a opus lui Perelman faptul că expresia construită de Gadel este indeCidabilă. Acei care au respins critica lui Perelman au trecut pe lîngă o observaţie care se impune cu necesitate aici : nimeni nu s-a întrebat care este natura logică a acestei expresii cu care se poate construi un paradox. Această concluzie este indiscutabil adevărată. la un rezultat mult mai important. Cu alte cuvinte . Barzin în arti­ colul său Sur la portee d�t theoreme de G odel (Bruxelles. dar ea nu e direct contradictorie în ea însăşi. ca şi în paradoxele clasice.? Această expresie po.ită - este indeterminabilă în sistemul lui Russell aritmetizat (sau în sisteme înrudite) .temului. Expresia lui Gadel [ R(q) . 1940) . după cum am şi văzut. în adevăr. Iată în rezumat ceea ce se răspunde criticii făcute de Perelman.. avînd în mod identic aceeaşi structură ca şi paradoxele cunoscute. ci numai cu o expresie de acest tip . după Gadel. fost reluată de M. în care autorul său aj unge la aceeaşi concluzie. Această concluzie ar duce. acela pe care dl .. dar ea nu poate fi " decisă" în însuşi sistemul dat . In fapt avem o nouă antinomie. dar pe altă cale. Gadel l-a construit în celebrul său " articol rezultă dintr-o contradicţie introdusă în premise .edă un caracter ' cu totul diferit de celelalte expresii ale si. adică ea poate fi formată în mod corect în interiorul sistemului aritmetizat dat.

expresiile care intră în paradoxe sau cu care se pot construi p aradoxe. în tot cazul. pentru acelaşi motiv (vezi cap . în acelaşi mod ca şi expresiile rp ( rp) sau rp ( rp) . am avea în acelaşi timp explicaţia apariţiei acestei expresii "indecidabile ". Dar nimeni nu şi-a pus această problemă. dacă construim expresii prin accident. expresia [ R(q) . Expresia rp ( rp) . - - - 174 . Această serie nu se poate găsi printre seriile de numere naturale. ci numai construită prin accident. în structura ei logică ? Să admitem că s-ar fi dovedit "indecidabilitatea " expresiei formulate de G6del . apare în sistemul Prin­ ciPia Mathematica.secinţele contradictorii care rezultă din utilizarea ei . . Dar aceeaşi serie de numere naturale nici nu poate fi exclusă din sistemul considerat pe cale teoretică. 1 ) . nu s-ar putea renunţa la această întrebare : prin ce se distinge expresia "indecidabilă" de celelalte expresii ale sistemului. " indecidabilitatea " acestei expresii se datoreşte structurii ei logice. VII. q] (sau altele d e acelaşi tip) este construită prin accident.IX E IX. unui caracter particular pe care ea îl posedă şi pe care toate celelalte expresii "decidabile" ale sistemului nu îl posedă. Dar chiar dacă s-ar putea respinge complet critica lui Perelman. De ce ? Pentru că nici o p roprietate accidentală nu poate fi demonstrată în mod teoretic. Prin urmare. Sîntem însă acum în măsură să explicăm în mod complet acest paradox. Să presupunem că aritmetizăm sistemul Prin­ ciPia M athematica şi că formăm expresia rp ( rp) . şi în general. sau încă IX E IX sau . care va fi atunci o serie de numere naturale. fiindcă asemenea expresii au o bază de fapt şi nu o bază logico-teoretică. în a devăr. de exemplu. şi am văzut că ea nu este contradictorie. deoarece ea nu poate fi decît rezultatul unei con­ statări empirice. In acest sens critica lui Perelman îşi atinge obiectivul cu toată. în afam c!e cazul în care vrem în mod intenţionat să închidem ochii .: din care cauză nu este definisantă. care constituie sis­ temul Princtp ia Aiathematica.forţa ei logică. ele nu pot fi "decise " în sistemul în care sînt construite. Care este acest caracter ? Dacă am descoperi acest caracter specific.

Acest rezultat este nul fiindcă nu aduce nimic nou : el � ste identic cu rezultatul unic al tuturor paradoxelor. este o proprietate accidentală. pe baza numai a structurii ei .. dar care ar putea fi decidabile numai într-un mod emPiric (Printr-o examinare de fapt) . n ] .: (n) .: (n) . n ] T (t) f--. q ] f. [ R (q) .enunţat în modul următor : In sistemul PrinciPia Mathematica sau în sisteme în­ rudite . rezultatul lui G6del poate fi . se poate defini mulţimea tuturor expresiilor sis­ temului ale căror serii de numere întregi corespunzătoare conţin grupul 33 . n E K _ B e w [ R (n) . care nu spun nimic..Am găsit însă. este definită prin a ccident. dacă acest lucru ar fi posibil.) 3. se pot construi î:ntotdeauna expresii prin accident. scriind definiţia lui G6del şi formula T (t) : f.. clasa K nu este definită.. orice expresie a O sistemului. (De exemplu. " demonstrabil" nu este un predicat care poate fi atribuit unei expresii înaintea demonstraţiei ei. Orice proprietate a unei asemenea expresii. n E K = &w [R(n) . 1 . dacă nu respectăm această ultimă neidentitate. Demonstraţia unei expresii într-o teorie deductivă nu este o proprietate a acestei expresii . Deci. qJ Cu alte cuvinte. 2. poziţie determinată prin seria formată de nume­ rele simbolurilor sale. Ordinea în care G6del numerotează semnele siste­ mului este arbitrară. :J · [ R (n) . care este definită numai prin seria arbitrară a numerelor atri­ buite simbolurilor din care e formată. dar orice propri�tate stabilită pe această particularitate este o proprietate accidentală şi mai mult nu este definisantă.. atunci o propoziţie căreia i s-ar putea " atribui predicatul " demonstrabil înainte de a fi demono 175 \ . n ] . care ar rezulta pentru ea din poziţia ei particulară în interiorul sistemului. n ] ::ţ: [R ( q) . Să rezumăm acum pe puncte argumentarea noastră. Astfel. [R (n) . care sînt indecidabile în mod teoretic.

Demonstraţia posedă astfel un caracter operaţional· constructiv . putem spune că o expresie demon­ strată este " demonstrabiIă " . deoarece ea nu depinde exclusiv de expresia dată. în ordinea relativă creată de Godel. Expresiile definite prin accident nu pot fi " decise " în mod teoretic în sistemul în care ele au fost formate . pentru a nu mai cita şi alţi logicieni care au avut aceeaşi concepţie despre natura de­ monstraţiei . fiind date anumite reguli . făcînd o distincţie între enunţurile unui sistem şi enunţurile metateoretice relative la acelaşi sistem. adică după demonstra­ ţie. dar aceasta nu înseamnă decît un nume acordat post festum. Şi mult înaintea lui. pentru că nici o expresie definită prin accident nu poate fi " " decisă teoretic. ci o operaţif( . este definită numai prin numărul său. ceea ce este absurd. prin care. q] . De aceea " demonstraţia " nu poate fi atribuită unei expresii în mod izolat. ca Un predicat. c a şi oricare expresie de tipul acesta. Expresia construită de Godel . îndoială. 5. dar această Unentscheidbarkeit nu este datorită limitărilor in­ terne ale formalismelor logico-matematice . Fără . ar fi adevărată fără demonstraţie. Şi chiar atunci . căci mai înainte. nu avem dreptul să i-l dăm . Î n ceea c e priveşte pe cei care a u răspuns criticii lui Perelman. citată de noi . ci structurii ei logice care este creată printr-o definiţie accidentală . Dar demonstraţia unei expresii într-o teorie deductivă nu constituie un caracter izolat al acestei expresii. deci este definită prin accident . ci numai printr-o constatare de fapt. şi care au reproşaţ lui Perelman că nu a ţinut seamă de această 176 . se stabileşte o conexiune între o expresie şi corpul expresiilor dej a admise într-o . acest nume ar păstra un caracter neesenţial (Witt­ genstein) şi fortuit (Tarski) . ci.strată. d� toate expre­ siile teoriei care servesc la demonstraţia expresiei consi­ derate. · Ga orice nume. Demonstraţia 12 1 1 este o proprietate. 6 . Goblot a spus-o de mult t imp : "A demonstra înseamnă a construi " (D emontrer c' est construire) . teorie . de asemenea. Ea nu este decidabilă. 4. Kant a făcut o teorie complexă a caracterului constructiv al demonstraţiei. [R(q) .

Î n acelaşi fel am considerat un predicat � . s-a părăsit domeniul pur formal şi s-a intrat în conţinutul expresiilor cărora se aplică simbolurile. Wittgenstein însuşi arată consecinţele absurde la care cu ne­ cesitate trebuie să se aj ungă pe această cale (prop . Î n adevăr. de exemplu. în expresii " " logice şi " metalogice" . de materia relativă la care se aplică .A Î n aceste probleme a m întîlnit clasa A ş i clasa contrară non-A (complementul lui A din teoria mulţimilor) . deci conţinutul nu poate determina în nici un mod o distincţie de natură 10gico-formaIă. 3. Dar la aceasta mai avem de adăugat că dacă se ţine seama de pasaj ul din Organon-ul lui Aristotel pe care l-am citat (vezi cap . cînd a făcut critica teoriei tipurilor în Tractatus (prop . Pseudo clasa non .10 gică " a simbolurilor şi a expresiilor simbolice. de către Ludwig Wittgenstein. aceş­ tia comit o ignoratio elenchi. 6. distincţiile de felul acesta îşi pierd caracterul lor logic. logica for­ mală este independentă de conţinutul . 1 23) : " Este clar că legile logice nu trebui� să asculte şi de alte legi . deci că ele nu ar fi identice " . 3. (Nu există. Şi pentru a vedea că dacă se stabileşte o împărţire . iar dacă o entitate 177 . ) " . . Kleene. 3. după care " este absurd să se presupună că există argumente care se raportează la cuvinte şi altele. 33 1 ) : " Ob­ ţinem o înţelegere mai completă asupra Teoriei tiPurilor a .disti ncţie. Şi mai departe (prop. la gîndire. 328) : " Î n sintaxa logică semnificaţia unui semn nu tre buie să j oace nici un rol" . . pentru fiecare « Type » o lege specială de contradicţie . Church etc . cum sînt. Această idee a fost exprimată cu toată forţa de un singur logici an al epocii noastre. după ce ea s-a produs .. el trebuie să vorbească de semnificaţia acestor semne " . . cum credea Russell . Dar aceasta este o altă problemă care merită să fie discutată în mod separat. Distincţia la care se referă aceşti logicieni serveşte să soluţioneze dificultatea . lui Russell : eroarea lui Russell constă în faptul că. stabilind regulile semnelor. ea constituie "o soluţie " convenţională a problemei . VI) .

de o valoare incontestabilă. în ceea ce priveşte concep­ tul de clasă şi în special clasa non-A. dar. L. clasa A şi clasa non-A.logică x nu avea predicatul y îi acordam un predicat ne­ gativ P. anumite obiecte reprezentabile. poate fi regăsită în to ate tratatele de logică sau de matematică . într-un tratat de algebră. sau nu o are.. mai simplu : . ca. atunci non-A nu poate fi o clasă . să vedem dacă non-atribuirea unui predicat unei entităţi logice x exprimă cu adevărat o predicaţie. Clasa non-A este extensiunea cărui predicat ? Care . O proprietate.fx) Russell şi Carnap au spus mai simplu : o clasă este ex­ tensiunea unui predicat. în particular. citim. de exemplu. non-A fiind formată din " toţi cei care " fac falsă funcţia f(x) : A = x(fx) non-A = x( . semnele numerelor. defineşte o mulţime sau o clasă . dacă păstrăm în mod riguros această definiţie. ca punct de plecare al tuturor consideraţiilor matematice. în raport cu un predicat dat f : funcţia propoziţională f(x) defineşte clasa x (fx) . este predicatul comun tuturor ele­ mentelor care nu admit acelaşi predicat f ? Am aj uns astfel la dilema următoare : dacă non-A este o clasii.0 clasă (sau mulţime) este o colecţie de elem�nte care admit. ° funcţie propoziţională (cu un singur argument) determină astfel două clase. pe care fiecare dintre aceste obiecte o are. dacă considerăm problema în comprehensiune. cum e cel al lui B . Moderne A lgebra [ l J : " Gîndim. Sau. în acest caz. Definiţia unei clase este : "toţi aceia care fac adevărată o funcţie propoziţională f(x)" . notată "x(fx) . de exemplu. Calculul claselor a acceptat încă o clasă. ceea ce face din noţiunea de clasă sau de mulţime noţiunea logică tradiţională de extensiune a unui concept ( Umfang) . Clasa A este extensiunea predi­ catului f . Această lipsă de precizie. literele sau combinaţiile acestora. toate. acelaşi predicat " . atunci defi­ niţia dată ("toţi cei care verifică f (x) " ) nu este definiţia clasei . 178 . dar ea defineşte şi clasa tuturor elementelor care nu ve­ " rifică funcţia f (x) . van der Waerden. Vrem acum să ne ocupăm de aceste clase de forma non-A sau.

cele două clase x(fx) şi · x( -. adică " toţi cei care nu verifică funcţia f(x ) " ceea ce nu este acelaşi lucru. o clasă . fiecare. prin acelaşi concept " clasă " cu acelaşi sens. Să considerăm o clasă determinată. în general. Dar cum să l i9 . în general x E non-A nu am indicat nici o totalitate de elemente care pot fi re­ unite împreună bazîndu-ne pe o proprietate comună. colecţiile x(fx) şi x( .nu exprimă nimic mai mult decît că există elemente cate nu au proprietatea comună elementelor clasei om. un element x aparţine acestei clase.elementele mulţimii sînt obiectele cărora convine această proprietate " . prin urmare. Care ? Desigur. clasa llon-A . dacă considerăm o funcţie cu urt singur argument f(x) .fx) reprezintă. Cînd scriem x E non-om sau. matematicienii au libertatea de a alege noţiunea de mulţime sau clasă. clasa x( . amîndouă. dar. clasa x (fx) şi clasa :i( . nu exprimă extensiunea nici unui predicat.fx) .fx) nu pot fi caracterizate. Iată deci. Clasa non-om . în cazul prezent non-om.şi. Putem spune chiar că x(fx) şi x( . " toţi cei care verifică f(x) " şi trebuie introdusă o definiţie pentru . Clasa non-A. clasa " . Se vede astfel că. dacă putem om " scrie pentru el : x E om Toţi x care fac adevărată această funcţie propoziţională formează clasa om :.fx) nu mai pot fi definite printr-o definiţie unică. de €xemplu. sau ale clasei A. dar ea trebuie să fie aleasă şi o dată aleasă ea nu poate fi altceva decît ceea ce ea este. după bunul lor plac . în acest caz. elementele acestei mul­ ţimi sînt obiectele cărora această proprietate convine . x(x E om) . în general .fx) nu pot fi constituite bazîndu-ne pe o definiţie unică a noţiunii de clasă şi. confuzia de care am vorbit : o pro­ prietate pe care fiecare dintre aceste obiecte o are sau nu o are defineşte o mulţime sau clasă .

într-adevăr. 20) : " Cuvîntul este un sunet vocal posedînd o anumită semnificaţie con­ venţională " . metale. . In consecinţă. mai ales. d01. apoi se consideră. deoarece este suficient să luăm numai. rămîne o colecţie de elemente eterogene non-om şi nu este de loc nevoie. mamifere.afirm ă m că toate aceste elemen te au o proprietate comună numai faptul că ele nu a'lt o proprietate co mutt ă ? în afară de' clasa om. din 180 . Nu există. luna nu este om .ţă elemente din această colecţie şi să observăm că nu au nici un element comun al conotaţii1or lor pentru a şti că am reunit în mod arbitrar toate elementele acestei colecţii într-o clasă.ne fixăm aten­ ţia asupra clasei om : atunci. clasa non-A este definită prin accident şi . ceea ce nu are nici o legătură în acest caz cu elementul con­ siderat. în cazul nostru non-om. aşa cum vrea Brouwer. extensiunea unui predicat bine definit . Astfel deci. nici negaţie. numere prime . un element o arecare şi dacă el nu admite ' predicatul A. este un accident. Modul de formare a unei ase­ menea clase este deci : se ia o clasă oarecare A. la ceea ce este şi la ceea ce nu este)" . căci ea nu este nici discurs. şi constatăm că ele nu au acest accident . pentru toate aceste elemente care nu au predicatul om . atunci acest element aparţine clasei non-A . De Interpretatione. Şi mai departe : " Non-om nu este un cuvînt. S ă . Care este proprietatea lor comună care le reuneşte într-o clasă ? Aristotel a observat că. citim ( [ l ] . 2. ecuaţia lui Laplace etc . care ar autoriza reunirea lor într-o clasă. spunem apoi că toate elementele care nu admit · concomitentul A formează o clasă non-A. deci în colecţia numită clasa non-om. ecuaţia lui Pell nu este om etc . să luăm diverse obiecte care nu sînt " om " : peştele nu este om. predicatul om . nici ··un termen pentru o asemenea expresie. există ele­ mente complet heteroclite : arbori. deoarece nu există nici un element comun aparţinînd conotaţiei fiecărui element din :a ceastă c o lecţie . în mod arbi­ trar. De exemplu . prin faptul că elementele sale nu au acest accident. Într-adevăr. clasa non-A nu este definită. neavînd nici un raport cu conotaţia lor. să putem indica toţi membrii ' acestei colecţii pentru a avea în mod real o clasă. numărul 7t nu este om. luînd tale q'Uale expresia " non-A " . Putem admite că este n!-1mai un cuvînt nedefinit (pentru că el apa rţine la orice. ea nu este o clasă.

Nu putem să " gîndim sub " clasa non-A o colecţie constituită în clasă. ci a nu fi alb" . deoarece o definiţie nu poate fi construită prin accident şi. nefiind decît un " cuvînt nedefinit " . deci ea este clasa " ·non-a .sta. Î ntr-adevăr. D e exemplu. a şi b.x nu aparţine clasei A " poate fi aPlicată numai într-o manieră . Î n conse­ cinţă. Simpla afirmaţie " x nu are predicatul P " nu atribuie lui x un predicat. sensul nu este acelaşi. Să spunem atunci că " x aparţine clasei non-a ' � înseamnă "x apaţţine clasei b ' ! .t tuturor numerelor raţionale care nu sînt întregi. aşa cum a afirmat-o Aristotel . dacă în interiorul unei clase date A există numai două clase . în interiorul unei alte clase A.Din punct de vedere logic ea nu este absolut de loc defini­ tă.. Dacă acum afirmăm (sau demonstrăm) că : 1 ) x este un număr raţional . distributivă. deoarece din faptul că x nu veri181 . în mod special. în alte · cuvinte. prin liPsa unui accident. Să notăm . dar. fiecărui x dat. Aceasta înseamnă că propoziţia . poate avea o semni­ ficaţie definită şi elementele sale să fie reunite într-o colec­ ţie. fiecare. clasa numerelor întregi cu a şi clasa fracţii10r raţionale cu b . o clasă_ non-a. Analytica Priora . 2) că el nu aparţine clasei a . după care considerăm ca identică sau ca deosebită semni­ ficatia expresiei a nu fi aceasta şi a fi non-aceasta : de exemplu. Aceeaşi observaţie poate fi făcută şi în problema predi­ catelor negative. ci numai de a indica " că există elemente care nu aparţin clasei ' A " . în mod precis definite. numerele raţionale au numai două sub­ clase : clasa întregilor şi clasa fracţiilor raţionale . clasa non-A are nici o semnificaţie. Dar b este clas:. Aristotel s-a ocupat pe larg de problema predicatelor negative ( [ 1 ] . I. şi nu în mod colectiv . negarea lui a fi alb nu este a fi non-alb. examinînd termenii definiţi şi termenii nedefiniţi : " î n sta­ bilirea sau respingerea unei concluzii. există o diferenţă. bine definite. Este adevărat că în anumite cazuri particulare şi bine determinate. de data ace('l. putem construi clasele a şi non-a caie sînt. Î n cazul general. a n� fi alb şi a fi non-alb. El scrie. numai în cazul anumitor determinări preeise. pe de altă parte. dar numai În acest caz . deoarece accidentul nu are puterea logică de a opera această reuniune. în acest caz expresiile " x E non-a şi " x E b" sînt identice. 3) atunci x aparţine în mod necesar clasei b. 46) . deoarece ele au o proprietate comună.

. Acelaşi lucru pentru clase : simplul fapt de a aparţine unei clase nu con­ stituie prin el însuşi o altă proprietate.X E A (oricare ar fi A) nu rezultă că x aparţine altei clase B . că regulile silogismului. chiar într-un silogism incomplet. pe care o entitate logică x ar fi avut-o ca consecinţă din simplul fapt că x avea o proprietate tfi aleasă la întîmplare (con­ comitentul) sau nu o avea. în afara cazurilor particulare bine definite. cel mult. arată că dacă una dintre pre­ mise este negativă. decît o singură propoziţie de asemenea negativă : f-- . din simplul fapt că noi afirmăm că x nu are predica­ tul P f-- . de altfel. ci. . de a aparţine unei alte clase. care era eroarea comisă în paradoxe : se introducea o proprietate P . deoarece x nu admite un număr imens de predicate. Dar faptul de a avea pur şi simPJu () proprietate nu constituie prin el însuşi o altă proprie­ tate. Avem exact problema precedentă văzută în com­ prehensiune . ar re­ zulta că x admite un număr imens de predicate.' faptul de · a nu avea pur şi simplu. Vedem acum . (oricare ar fi P) nu poate să rezulte.' . atunci. Dacă din simplul fapt că un lucru oarecare x nu admite un predicat P ar rezulta că x ar admite un predicat Q. ceea ce este absurd.Q(x) . în mod limpede. Am văzut. eventual şi într-un mod general. din simplul fapt că afirmăm că ţine unei clase A x nu apar­ f-. cum ar fi entimema. Î n conse­ dnţă. Î n acelaşi fel.P(x) . că el nu aparţine unei clase B : 182 . o proprietate nu constituie prin el însuşi o proprietate nouă. care expri­ mă mecanismul predicaţiei. concluzia trebuie să fie negativă.fică funcţia propoziţională P (x) nu rezultă pentru x o pro­ prietate. eventual.

ceea ce înseamnă că ele nu sînt de Joc definite. un tablou. de el . . strada N. E adevărat că o caracterizare acci­ dentală nu e chiar nimic şi că putem cîteodată forma anumite clase sau constata anumite determinări printr-un simplu accident. :pin păcate.. observaţia lui. el �nsuşi " . ci au definiţii construite prin acci-· dent. strada N. sînt definite. patru scaune. o masă. aici " Camera domnului D . Observaţia lui Richard n-a fost luată în serios decît de Poincare [ 1 ] (şi mai poate fi citat Lucas de Pesloiian care a insistat asupra soluţiei lui Richard) . j ustă în fond. pentru aceste fapte. o călimară. Dar aceste semne de abreviere sînt convenţionale şi nu derivă ca proprietăţi din definiţiile lui x şi y. bazîndu-ne pe un accident pe care-l putem alege arbitrar .. dată fiind: o serie de elemente eterogene. o bibliotecă. Accidentul este . sau ale lui oc şi �. adică nu sînt. Acest fapt vroia să-I ilustreze paradoxul construit . forma clasa următoare : " obiectele din camera de lucru a domnului D . cît şi pentru faptul că o clasă oc nu apar­ ţine unei alte clase �. Despre formarea anumitor clase prin accident şi intuiţionismul lui Brouwer Richard este singurul care a observat că clasele care intervin · în problema paradoxelor nţ!. un covor. fără nici o legătură cu definiţiile a cestor elemente. definite. numărul n. accident. Acest exemplu ne arată că. putem forma o clasă cu aceste ele­ mente. 4 . Fie aceste obiecte. era insuficientă în ceea ce 'priveşte simbolismul logic. atît pentru faptul că x nu are un predicat y. Această clasă este complet determinată. Cercetările noastre au arătat că există cazuri în care considerăm ca definite lucruri care sînt caracteri­ zate exclusiv printr-un . două creioane. semne de abreviere. dar nu trebuie pierdut din vedere că definiţia unei asemenea clase este o definiţie construită prin accident 183 . două tocuri. inclusiv domnul D. de exemplu. . Putem. de fapt. pentru că ea nu putea să explice cum trebuie aj ustat simbolismul logic pentru a pune în vigoare această observaţie. numărul n " : nu e necesar ca toate aceste obiecte să se găsescă împreună şi în acest loc.Este adevărat că avem libertatea de a intro duce. 843 de cărţi şi domnul D .

dacă vrem apoi să formăm colecţia non-mami. dicţionarul său latin. cuvîntu l " toţi " nu are un sens colectiv.omnes . numărul n şi domnul D. accident toţi membrii trebuie să fie în prealabil şi individual daţi. Pentru a putea forma această colecţie ar tre­ bui să constatăm direct. Putem oricînd forma o colecţie prin accident dacă dăm în prealabil membrii ei . Dacă obiec­ tele n-ar fi dinainte date . De exemplu. Să presupunem că cineva îşi fixează atenţia asupra {)biectelor următoare : un briceag. Obse rvaţia c ă particul a " toţi " . ci sînt elemente cărora li s-a distribuit accidental o proprietate care nu face parte din conotarea nici unuia dintre aceste elemente . Ur­ mează că în clasele formate prin . deşi. dar . Din definiţia " obiectele din camera domnului D. el însuşi " nu putem deduce obiectele care se afl ă în această cameră. în tratatele lor despre ' Syncategore­ mata se pot găsi numeroase exemple care pun în lumţnă -cele două sensuri ale lui omnis� Î n rezumat. după cum am remarcat-o la timpul său. -că nu are concomitentul dat .fer.a cest element nu poate fi dedus din " non-mamifer " în nici un fel .şi că în consecinţă nici un membru nu e definit prin acest accident . colecţia nu ar fi constituită . dînd elementul colecţiei .colectiv si distributiv . orice membru al acestei clase este definit prin definiţia generală a predicatului mamifer . examinînd pe rînd fiecare element. şi scrie numele fiecăruia dintre aceste lucruri 184 . stej arul din curte şi clasa numerelor imaginare.are două sensuri .a fost făcută încă de ' logicienii sc olastici . Dacă definim clasa mamiferelor. pentru că numai astfel se poate constata dacă elementul dat posedă conco­ mitentul sau nu îl posedă. chiar dacă ei sînt absolut hete­ roc1iţi . strada N. Deci : 1 n clasele formate prl:n accident. Această obligaţie este aceeaşi pentru colecţiile finite sau in­ finite . ecuaţia lui Laplace . apartenenţa sau non-apartenet:ţţa unui element la această colecţie nu poate fi stabilita decît în mod individual . concluzia noastră este : în orice colecţie definită prin accident. ei nu au putut să explice cum apar aceste două sensuri diferite şi în ce cazuri . ci u n sens distributiv : elementele unei ase­ menea clase nu aparţin colecţiei ca formînd în mod colectiv extensiunea unui acelu'i aşi p redicat. nici un membru al acestei colecţii nu e definit. " ecuaţia lui Laplace " aparţine colecţiei " non-mamifer " .

o propoziţie are un conţinut dacă este legată de intuiţia noastră imediată. ceea ce au încercat să descifreze Brouwer şi intuiţioniştii în le­ gătură cu clasele formate în acest fel . infinită) trebuie să indicăm toţi membrii ei. trebuie să aibă o bază de fapt. dacă el aparţine acestei colecţii sau nu.. ca. faptele care se opun ca ele să aibă proprieta. nu pot fi constituite. pentru o infinit ate de lucruri. unul cîte unul.fiecare element al mulţimii K " are proprietatea P . Pentru Brouwer. finite. după cum am văzut.. dacă ni se dă un element oarecare. dar pe care nu au ştiut să-I for­ muleze.pe o foaie de hîrtie . Dacă Brouwer ar fi ţinut seama de faptul că un concomitent (accident) 185 . dar trebuie ca toate aceste obiecte să fie date pentru a putea fi arbitrar colecţionate într-o clasă. Rezultatele obţinute ne explică. dacă mulţimea K este infinită.tea P. în timp ce. c i natura definiţiei sale făcute prin accident : formarea unei asemenea clase care nu se bazează pe o definiţie logică. Aceste observaţii conţin un embrion de adevăr pe care intuiţioniştii l-au sesizat. Faptul logic care determină această condiţie nu este natura finită sau infinită a colecţiei . de o anume stare de lucruri . deoarece nu avem posibilitatea să arătăm. adevărat că în cazul colecţii1or infinite definite prin accident. clasa non-A. Este . odată. Observaţia logică este mult mai simplă . de exemplu. altfel clasa nu este constituită . Deci colecţiile infinite de­ finite prin accident. cu toate că am putea determina . această exigenţă nu poate fi satisfăcută nici. creată prin acest accident. în domeniul colecţiilor . Deci : Pentru a forma o clasă definită prin accident (finită sau. sau nu îl au. atunci " negaţia propoziţiei "a este falsă nu satisface principiul brouwerian. Deci propoziţia " x aparţine mul­ ţimii K" nu are sens decît dacă se ' poate indica practic ele­ mentul x. adică dacă are sau nu accidentul . caracterizaţi de acest accident. putem indica eventual toate elementele care au un acelaşi accident . în acelaşi timp . deoarece nu putem indica niciodată pe toţi cei care au acelaşi accident. Fie propoziţia a : . dar nu au reuşit. în acest moment " clasa obiectelor " înscrise pe această listă este perfect determinată. deoarece ei nu au sesizat adevărata natură a problemei .

Vom prezenta para­ doxul. Fiecare bibliotecă publică a unei ţ�ri posedă un catalog al tuturor cărţilor pe care le are. . manuscriselor etc . şi domnul D. caz în care catalogul însuşi este citat în cata_ _ 1 86 . Din faptul că afirm că un obiect x aparţine acestei mulţimi nu rezultă nici o determinare pentru x . deoarece asemenea mulţimi nu sînt constituite prin definiţii. strada N. va lămuri complet pro­ blema formării unei clase prin accident . de exemplu. accidentul nu reprezintă nici o determinare pentru nici un lucru. atunci "a este falsă sau " x nu este acci­ dentul lui P " .lat un predicat P şi propoziţia a " fiecare element al mulţimii K " are predicatul P " . ' . Mai precis. după cum urmează. din faptul că x este " unul din obiectele care se găsesc în biroul domnului D . ci din faptul că x este dat. " x aparţine mulţimii mamiferelor " . cu toate că ea .s-a apropiat foarte mult de unul din aspectele problemei . exigenţa lui Brouwer ar putea fi formulată astfel : apartenenţa sau non-apartenenţa unui element x la o mulţime formată prin accident nu poate să rezulte din definiţia unei astfel de mulţimi . este înregistrat la un număr determinat în cata­ log. femelele avînd glande speciale numite mamele etc . precedente . Orice carte.nu poate fi constatat decît dac ă se indică în prealabil lucrul care se presupune că are accidentul . Acesta este faptul logic pe care concepţia intuiţionistă nu a reuşit să-I descifreze. tocmai pentru că este un exemplu concret. atunci ştiu precis că x este un vertebrat. că are sîngele cald. adică. Pentru a ilustra concluziile. numărul n. stampelor. manu­ scris etc . Există biblioteci care înregistrează şi catalogul de inventariere.u " x nu aparţine mulţimii K " nu pot fi declarate adevărate sau false decît dacă elementul x este practic dat . să examinăm un paradox pe care îl citează Reichenbach [1] şi care . Să reluăm exemplul precedent : mulţimea formată de " obiectele din camera domnului D . Ceea ce nu este acelaşi lucru. sub forma cea mai naturală. natura sa. independent de faptul că mulţimea este finită sau infinită. definiţie care nu există. adică. sa. el însuşi " . " nu rezultă cine este x. Dar dacă afirm. broşură. atunci exigenţa sa ar fi putut fi exprimată astfel : dacă este <. pielea acoperită de peri. al tuturor broşurilor. ci prin elemente date care au un accident oarecare. de cît dacă lucrul este complet dat prin propria sa definiţie.

Definiţiile cataloagelor G şi r sînt (notînd catalog Catg) : . există biblioteci care nu înregistrează catalogul în inventarele lor. el nu se menţio­ n ează .atg x E Catg r = Df . deci catalogul nu se menţionează el în­ suşi . = Catg x E Catg G = Df Catg x E Catg x C. variabila Catg x nu poate lua valoarea G sau. nu putem pune aceeaşi problemă pentru Catg G şi Catg r . prac­ tic. atunci. realizabilă. tertium non datur.Catg x E Catg x Formulele D I şi D2 ne dau : Catg x � Catg G C(ţtg x � Catg r Î n consecinţă. r . fiind definit ca un catalog al tutu­ ror cataloagelor care nu se menţionează. dacă ele se menţionează sau nu . Să presupunem acum că direc­ ţia unei biblioteci oarecare îşi propune să adune toate cataloagele bibliotecilor din ţară şi să redacteze un catalog al cataloagelor care nu se menţionează ele înşile . Pro­ blema este perfect definită. respectiv. tertium non datur. Dacă nu ţinem seama de DI şi D 2 ' atunci obţinem următoarele echivalenţe ge­ nerale : Catg G E Catg G = Catg G E Catg G Catg r E Catg r = - Catg r E Catg r 187 . deci paradoxul nu se poate produce. În cazul în care catalogul r se menţionează.log . deci : orice catalog al unei biblioteci publice se menţionează el însuşi sau nu se menţionează el însuşi . în cazul în care catalogul nu se menţionează. Să notăm cu G catalogul cataloagelor care se menţio­ nează ele însele şi cu r catalogul cataloagelor care nu se menţionează ele însele. Soluţia este uşoară . Să examin�m catalogul r : acest catalog trebuie şi el să se menţioneze sau să nu se men­ ţioneze. Putem spune. el se menţionează ! Am obţinut paradoxul clasei claselor care nu îşi aparţin ca elemente. are un sens precis şi este. prin definiţie. atunci.

şi ele nu mai sînt definite.C atg x E C atg x " pot fi forma te. " 188 . formate prin faptul c ă toţi membrii lor sînt daţi ca posedînd accidentul. Faptul de a se menţiona sau a nu se men­ ţiona nu este tin element permanent şi propriu conotaţiei noţiunii de catalog. pentru că. ele nu menţionează orice carte. Se vede de asemenea că expresiile de forma " C atg x E Catg x " sau cu negaţie . chestiunea. atunci cînd co nsiderăm cataloagele G ' şi r printre cataloagele care au o definiţie. dacă vrem să desenăm un cerc p ătrat şi nu putem desena nici măcar un punct al acestui cerc . s ă menţionăm în cataloagele G sau r chiar aceste cata­ loage. catalogul r însţ1şi. practic. Simpla întrebare " catalogul G se menţionează sau nu se menţionează ? " sau " Catalogul. ele în­ cetează de a mai fi definite. independent de acest accident. cum sînt formate cataloagele G şi r ? Ele sînt. practic. cataloagele G şi r pot fi practic c onstitu­ ite pentru că membrii lor pot fi daţi într-un mod concret şi pentru că numărul acestora este finit . dar ele nu pot fi expresii definisante. ci practic. aşa cum se întîmplă. ceea ce ar fi imposibil de reali­ zat în cazul în care definiţia catalogului r ar fi contra­ dictorie. sau nu. c ă cataloagele G şi r nu sînt cataloage obişnuite . pentru că menţionarea lor nu are legătură cu defi­ niţiile lor. ci. exclusiv cata­ loage cu o anumită particularitate fiecare. manuscris etc . dacă aceste cataloage se menţionează sau nu. nu se pune prin înseşi datele problemei . stampă. de exemplu. dacă ar fi aşa. Nimic nu ne împiedică să în scriem în catalo­ gul r. dar definiţiile lor sînt definiţii prin accident . D ar atunci.Trebuie să observăm. prin observaţie directă. în rezumat. . Colecţiile G şi r nu' sînt deci formSlte prin defi­ niţia accidentală respectivă. b roşură . în primul rînd. particularitate aleas ă în mod arbitrar. ele sînt realizabile pentru că numărul elementelor lor este finit. Definiţia catalogului G a cataloa­ gelor care se menţionează şi definiţia catalogului r a c ataloagelor care nu se menţionează. r se menţionează sau nu se menţionează ? " privează aceste cataloage de accidentul care 's erveşte la formarea lor. sînt definiţii făcute prin accident. pentru acest motiv putem . Pentru acest motiv. toate cata­ lo agele ar trebui să se menţioneze sau toate cataloagele ar t rebui să nu' se mentioneze.

IX CONCLuzn Am formulat soluţia tuturor paradoxelor logico-mate­ matice. 3) cu aj utorul primei reguli a silogismului. ci valabilitatea universală a formulelor construite prin res­ pectarea lor riguroasă. Trebuie să " remarcăm că. 4) stabilind că noţiunile care dau loc la paradoxe sînt" definite prin " accident. " Problema paradoxelor este de natură pur logică (aşa cum a afirmat Russell chiar de la începutul dezbaterilor asupra acestei probleme) şi apariţia lor se datorează unei singure şi aceleiaşi erori de logică. urmînd patru căi diferite : 1) demonstrînd formula T eu. care se comite chiar în enunţul proble­ mei. ci numai de respectarea principiilor logice : con­ diţiile impuse de aceste principii nu înseamnă o limitare. în ceea ce priveşte " admisibili­ tatea anumitor expresii în interiorul unui formalism lo­ gic. foarte subtilă de altfel. terminus esto triPlex . Toate aceste patru căi au dus la acelaşi rezultat. adică nu sînt definite de loc . pentru că aceste principii sînt uni189 . bazată pe principiul " con­ tradicţiei . contrar tuturor tentativelor făcute pînă acum de a rezolva aceste antinomii prin reguli prohibitive con�enţionale. la o soluţie unică . formulate de tauto­ logiile Dl şi D 2 . soluţia noastră a demonstrat că nu e vorba de nici o limitare. 2) întrebuinţînd condiţiile definiţiei.

P ( �) == tjI ( tjI) şi ( �) . P (x) .ea nu mai este defini.versale . fiind o expresie a unui lucru. îl vom scrie 653. de exem­ plu. Acesta este un exemplu destul de simplu. Dar în această scriere este mai uşor să recunoaştem o proprietate esenţială a nu­ merelor întregi decît în altă scriere. deci că nu este un număr prim etc . dec i nu reprezintă nimic .etatea " orice număr întreg care se termină cu o cifră pară este un număr " compus este definită prin accident şi depinde de alegerea sistemului de numeraţie. şi . orice disci.sistemul de numeratie în care ea este valabilă . avînd baza 7.. tă. este convenţională şi. De exemplu. Ea este definită dup ă cum urmează: locul punctelor. P ( �) . sau în cazurile particulare ale acestora care se obţin pentru x 1)1. Sîntem tot timpul obligaţi s ă remarcăm legături accidentale între lucruri. de altfel.­ plină sau limbaj curent . fără a se specifica accidentul . llU mai este atît de uşor să constatăm prin simpla examinare a ultimei sale cifre. ( tjI) . Orice limbă dată fiind convenţională. expresia oricărei idei este făcută cu o definiţie prin accident . Matematica are posibilitatea să formeze în mod continuu expresii prin accident. noţiunile · acestea au provocat para­ doxele. au pus în evidenţă acest lucru şi au explicat natura şi j ustificarea' logică a relaţiei . Am insistat asupra unui fapt deosebit de important : în toate aceste paradoxe au apărut noţiuni definite prin accident. dar există în matematică propoziţii mult mai complicate şi mai impor­ tante care întrebuintează un accident. că numărul 653 este un număr par. Dar dacă scriem acest număr în alt sistem. în speţă.e ci el nu este număr prim etc . De exemplu. ca. şi că d. Propri. în fond. De data aceasta . se poate spu�e imediat despre num ărul 332 că este un număr par. valabilă şi în echivalen­ ţele generale (x) .tjI ( �) .. Să luăm o curb ă plană. Teorema T w sau D1 şi D2 ' care sînt tautologii . de exemplu. Dar dacă se enunţă această proprietate. care sînt in­ teresante şi utile.� =i= P. în consecinţă.1)1 ( x ) . P (x) == y (x) sau (x) . scrierea zeci­ mală este o scriere convenţională. astfel încît produsul dist an= 190 _ . curba numi tă lemniscată sim elipsa lui Cassini . Ma­ tematica întrebuinţează deseori asemenea expresii şi uti ­ litatea lor este incontestabilă . urmează că orice expresie a unei limbi date.

am stabilit 191 . luînd un sistem de · axe de coordonate carteziene. tocmai fiindcă putem întrebuinţa orice limbaj . dar putem de asemenea să o studiem din punct de vedere analitic. cel de-al doilea. a­ tunci prima ecuaţie este cea care· reprezintă lemniscata. de exem­ plu. cum spunea Poincare. "axele de coordonate . în sensul pe care-l dădea Poincare acestui cu­ vînt. dar trebuie ţinut seama de faptul că. Uneori primul limbaj este mai avantaj os. limbaj ul coordonatelor şi expresiile respective ale entităţilor matematice în acest lim­ baj nu sînt esenţial legate de aceste entităţi .y2) reprezintă. " carteziene . a doua ecuaţie este cea care reprezintă această curbă etc . alteori.. E desigur un limbaj con­ venţional . dacă facem abstracţie de sis­ temul de referinţe. plecînd direct de la această definiţie .ţelor fiecăruia dintre ele. Şi aceasta se vede clar chiar din faptul că aceste accidente sînt se­ parabile.t ă definiţie este făcută prin accident şi nu reprezintă nimic geometric. Aceasta apare şi mai evident dacă schimbăm sistemul de referinţă. mai comod. în cazul nostru. fixe. corespunzînd cu propoziţia " sistemul zecimal de numeraţie " din exemplul precedent. Dar s-ar putea oare contesta utilitatea acestor limbaj e ? Î n afară de aceasta. Putem foarte bine să o studiem din punct de vedere geometric şi să-i stabilim proprietăţile. dacă vorbim în limbaj ul coordonatelor polare. este con­ stant. aceas. dacă scriem ecuaţia lemniscatei în sistemul de coor­ donate polare : = Dacă vorbim în limbaj ul coordonatelor carteziene. dacă putem stabili o cores­ pondenţă biunivocă între toate expresiile unui limbaj ma­ tematic şi entităţile studiate în acest limbaj . lemniscata . în mod convenţional . din punct de vedere logic. sau. la două puncte. " �ropoziţia " axele de coordonate carteziene este aci accidentul . şi atunci ea poate fi reprezentată prin ecuaţia următoare : (x2 + y2) 2 a2 (x2 _ y2 ) Expresia algebrică (x2 + y2)2 = a2 (x2 .

noţiunea de număr este gîndită şi definită independent de orice sistem de numeraţie şi tocmai de aceea putem stabili o corespondenţă biuni­ vocă între orice număr si scrierea sa într-un sistem de nu­ meraţie . în general . şi simpla sa scriere zecimală determină com­ plet numărul . această suită de cifre reprezintă în sistemul zecimal un număr despre care nu ne-am gîndit niciodată că ar corespunde acestei scrieri . este gîndită şi definită independent de orice sBtem de coordonate şi tocmai de aceea este posibil să ·stabilim o corespondenţă biunivocă între orice curbă şi ecuaţia sa .l pentru a şti că ea reprezintă o curbă plană. şi asta înseamnă că nu gîndim nimic ! Noţiunea de curbă. deoarece între scrierea ze­ cimală şi numere există o corespondenţă biunivocă. reciproc . în general . Aceasta însă nu trebuie să ne împiedice să controlăm expresiile pe care le formăm prin �ccident. printr-o ecuaţie de forma (în coordonate carteziene) y = f(x) ! şi că. p utem să-I scriem . care poate fi studiată şi ale cărei elemente remarcabile pot fi găsite fără a o fi definit în prealabil pur geometric.o posibilitate de a studia o entitate matematică studiind numai expresia ei în acest limbaj . Dar d � c ă am spune " curba reprezentată de ecuaţia dată y f (x)" . Astfel. Considerăm că nu este cazul să multiplicăm exemplele pe care le putem găsi la fiecare pas şi în toate domeniile matematicii . Să scriem . demonstrînd că orice curbă plană este reprezentată. o suită de cifre. pentru că uneori se întîmplă s ă gîndim un lucru pentru care nu cunoaştem decît un accident. fără a se specifica sistemul de = 192 . Acelaşi lucru s-a întîmplat cu aj utorul scrierii zeci­ male : fără să ne fi gîndit vreodată la un număr. de pildă : x5 5x + 1 Y = ---'-­ - x. orice ecuaţie de forma aceasta reprezintă în coordonate carteziene o curbă plană. fie 3457891342 . este suficient să ni se dea o ecuaţie oarecare. Întrebuinţarea expresiilor care uţi1izează un accident este cu totul îndreptăţită şi utilă. de exemplu. dat etc.

Teoria mulţimilor s-a dovedit a fi utilă şi fecundă în ceea ce priveşte fundamentele matematicii . Puşi în prezenţa di­ ficultăţilor provocate de paradoxe. nu mai este definită. Acelaşi lucru s-a . de exemplu. ca o creaţie a lui Georg Cantor.coordonate . care a fost fundamentală pentru întreaga orien­ tare a cercetărilor în acest domeniu. trebuie ca luc�ul la al cărui accident ne gîndim să fie dat sau gîndit în alt mod decît prin accidentul său. atunci curba nu este definită. în loc să caute soluţia logică a acestor contradicţii. accidentală care a servit la propria sa definiţie. pentru a putea constata proprietăţile accidentale . Dar. Apariţia antinomiilor a demonstrat în mod definitiv că 193 . în mod convenţional. dar nimeni nu a putut qescoperi defectul acestor raţionamente. chiar în cazurile foarte precise şi riguros definite . sau fără măcar a-l subînţelege. deci nu au gîndit nimic ! . Aşa că nu e de mirare că nu putem stabili dacă clasa formată în acest fel are sau nu proprietatea . definiţiile încetează de a mai exista dacă nu ţi­ nem seama de accident. fapt care a pro­ vocat un fel de neîncredere în legătură cu această teorie. de metodă. adică definiţia dispare. Vedem că. Aceasta se întîmplă mai ales în cazurile îndoielnice. în general.sistemul de coordonate respectiv . Dar. Şi aci se defineşte. . în această lucrare nu ne-am ocupat 'în mod special de teoria mulţimilor. matematicienii s-au servit de metoda axiomatică pentru a elimina raţionamentele care duc la antinomii. matematicienii au fost neplăcut impresionaţi de raţionamentele cantoriene. şi nu rămînem decît cu accidentul ca element definisant. apoi se iese din cadru cu o expresie formată în acest ca­ dru şi care. pentru că am examinat problema anti­ nomiilor logico-matematice din punct de vedere pur logic . ca să zicem aşa. Dar trebuie să remarcăm o eroare. cores­ pondenţa biunivocă a claselor din paradoxul claselor in­ compatibile (sau al claselor care nu îşi aparţin ca element) . cum ar fi para­ doxele. încă de la apariţia acestei teorii. întîmplat în teoria mulţimilor : ma­ tematicienii au crezut că gîndesc lucruri definite numai printr-un accident. în momentul respectiv. care este considerată.. mai ales în ceea ce priveşte j ocul logic cu infinitul. un cadru .

care şocau bunul­ simţ . " În simboluri. în general . trebuie să ţinem seama că asemenea accidente nu pot caracteriza o mulţime. Pentru a putea separa raţionamentele vicioa. după cum am mai menţionat. Este evident acum că neîncrederea anumitor matema­ ticieni privitoare la raţionamentele cantoriene era bine j us­ tificată.se de cele care erau corecte. Definiţia logistică a clasei este următoarea. dar este ea într-adevăr o defi­ niţie ? Conform lui Dt > pentru a nu :'ţvea o definiţie idem per idem. trebuie ca termenul definisant să nu intre în ex194 . s-a re­ curs la metoda axiomatică . Găsim apoi următoarea definiţie a apartenen­ ţei : " x este unul din aceia pentru care funcţia cp (z) este " valabilă care nu înseamnă altceva decît că " x satisface funcţia propoziţională cp (z) . ea nu este de loc definită. şi ea se notează.î n A briss der Logistik : fiind dată o funcţie cp (z) . Car­ nap şi ceilalţi logisticieni scriu această definiţie astfel : x E z (cpz) = Df cp (x) " Avem aici o " definiţie . şi astfel s-au născut sistemele axiomatice ale teoriei mul­ ţimilor. Russell. să luăm în consideraţie proprietăţile accidentale . în mod legitim . viciu care a fost atri­ buit ulterior logicii. erau bazate pe noţiuni definite de accidente şi erau cu adevărat vicioase . că accidentul nu este defi­ nisant şi că.există un viciu în teoria mulţimilor. o clasă înseamnă " va­ lorile lui z care satisfac cp (z) . Trebuie deci să controlăm definiţiile numerelor cardi­ nale sau ordinale. pentru că aceste raţionamente. în fond. dacă socotim o astfel de mulţime ca defi­ nită. Cu toate că putem . Să începem cu un exemplu simplu. simbolic prin z (cpz) . o epu­ rare a teoriei mulţimilor. aşa cum a fost enunţată de Russell în PrinciPia M athematica sau de Camap . ca şi alte noţiuni introduse ulterior în teoria mulţimilor. pentru a determina cu precizie defini­ ţiile construite prin accident . Nu avem intenţia să între­ prindem 'aici această cercetare. ale mul­ ţimilor. Ne vom mulţumi să dăm cîte­ va exemple ca aplicare a rezultatelor stabilite în lucrarea de faţă. care ar fi.

. este evident : într-o noţiune generală. nefiind o definiţie. : x E z (qlz) = Df ql .!= ql De unde. ea este falsă. deci noţi­ unea generală nu poate fi definisantă -pentru conceptul de clasă şi nici conţinutul conceptului nu poate fi definisant pentru extensiunea conceptului . � =. al doilea termen al acestei definiţii spune "x satisface funcţia ql (z ) " (definiens) . în definiţia precedentă. :J . iar definiţia dată de Russell. distingem extensiunea sa şi con­ ţinutul său (de notaţi-e şi conotaţie) . idem per idem. Să presupunem că enunţăm definiţia următoare : " dac ă x aparţine . Z ( �Z) '* Z (qlz) Se vede deci că. ea este adevărată. ca definiţie. tocmai pentru c ă este o identitate . ci o identitate. de altfel . o identitate. Aceasta se scrie în simboluri : f-- aici . printr-un modus ponens : Ceea ce se poate scrie şi în termeni de clase : f.presia termenului definit. Î n exemplul d e mai sus există două feluri de a scrie acelaşi lucru.: x E z (qlz) = Df � (x) . Dar primul membru al acestei definiţii spune " x aparţine celor care satisfac funcţia ql (z) " (definiendum) . Ele sînt două elemen­ te care aparţin noţiunii generale de concept.clasei z (qlz) " înseamnă " x satisface funcţia � (z) " . Avem deci aici o defi­ niţie. 195 . x E z (qlz) = Df � (x) Să adăugăm acum Dv cu simbolurile întrebuinţate : �. � (x) nu poate fi niciodată identic cu ql (x) . Carnap etc . · Ceea ce. dar. (z) nu poate fi scrisă . şi. ca identitate.

Dar el crede că cercul vicios al acestei definiţii nu este decît aparent. afir�înd totuşi : " că o preferă entităţii metafizice 2" . se pot trage chiar concluzii corecte plecînd de l a această expresie. în general . Russell aj unge. apoi. Însă este evident că nu se poate obţine o identitate decît din rezultate care sînt . la definiţia numere­ lor naturale. definiţia număru­ lui . Să in­ troducem noţiunea de similitudine a claselor : două clase se numesc asemănătoare dacă se poate stabili între membrii lor o corespondenţă biunivocă. şi ele. 196 . Pe urmă. Clasa taţilor.Nu -este de mirare ca. foarte frecvente. similitudinea adună clasele ( [4 J . Ea este o definiţie idem per idem . Ciudăţenia unei astfel de definiţii nu i-a scăpat lui Russell care a remarcat-o. Ceea ce ar fi trebuit să-i frapeze pe logicieni este faptul surprinzător că orice rezultat dedus direct din această expresie este . Chiar Russell face observaţia că această definiţie se reduce. p. Apoi se va forma o clasă cu toate clasele care nu conţin decît un termen : această clasă a claselor va fi numărul 1 . identităţi . ideea de a defini . dar funcţionează . mai îndeaproape. ea va fi numărul O. Iată cum explică Russell . cu o � singură condiţie : să reprezinte în mod real ceva. . S ă trecem la un al doilea exemplu. pentru numărul 2. Faptul se poate verifica. de altfel. în felul acesta. numărul cardinal prin clase de simîlitudine (mulţimile de aceeaşi putere ale teoriei mulţimilor) apare riscată. ca unul oricare dintre grupuri 'În interiorul " cărora. · " Definiţiile de acest fel . pentru că . o · identitate si ' nimic mai mult. de exemplu. să examinăm. 3 1 ) . la definiţia numărului : "Numărul unei clase este clasa tuturor claselor care îi " sînt asemănătoare . la ex­ presia : " Un număr este ceea ce reprezintă numărul unei clase" . toate triourile şi aşa mai departe. Chiar de la început . m acest caz .scrie el sînt. întotdeauna. în mod subreptice. examinînd rezultatele bazate pe această expresie şi obţinute de Russell în PrinciPia Mathematica. Sau : " Putem defini acum numerele. se va face mai întîi o clasă cu clasa care nu conţine nici un membru . în ' fond. din punct de vedere logic . se vor grupa toate cuplurile . Intr­ adevăr. [4 J această defitţiţie. ca identit ate. în raţionamentele respective. Deci. ea nu are decît numele de definiţie. Şi noi am putea să o preferăm.

Acest lucru reiese direct.scrie · Russell . prin clasa tuturor taţilor. pentru a sublinia că s-a creat atît de mult obişnuin­ ţa de a pune problema în acest fel încît încurcătura per­ sistă chiar în problemele elementare. clasa tuturor claselor asemănătoare r Dar o clasă. adică făcînd abstracţie de toate determinările membrilor săi . ceea ce este o definiţie idem per idem. Dar Russell face o greşeală. şi definiţia pe care încearcă să o formeze o astfel de clasă. să adunăm apoi toate clasele care au aceeaşi imagine ab­ stractă (acelaşi număr de elemente) şi obţinem astfel clasa tuturor claselor asemănătoare. dacă scriem definiţia logis­ tică a numărului cardinal . număr presupune noţiunea de număr. cu NccO(. nu poate defini nici o altă clasă. Această definiţie vrea deci să spună : să luăm o clasă oarecare şi să repetăm în mod nedefinit imaginea sa abstractă (numărul său) şi vom for­ ma o nouă clasă. vrînd să defi­ nească clasa taţilor prin noţiunea de tată . Să notăm. atunci clasa taţilor va fi clasa care cuprinde " pe toţi aceia care sînt taţii cuiva . Formulele D1 şi D 2 au arătat că asemenea definiţii sînt false definiţii. de . noţiunea . . Regăsim acelaşi pro­ cedeu în definiţia numărului cardinal . ca în PrinciPia Mathematica. a tuturor taţilor.decît un grup de lucruri asemănătoare între ele şi nesemănînd " cu nimic altceva decît unul cu celălalt . Aceasta înseamnă = să luăm o clasă şi să-i construim o imagine abstractă.ar trebui Clefinită definind mai întîi ce înseamnă a fi tatăl cuiva . iar Russell vrea să de­ finească o nouă clasă. pe care am depistat-o mai sus. � să notăm relaţia de similitudine cu Sm şi SmcO( va însemna� 197 . chiar de la început. în care nu se defineşte nimic. după cum am văzut. este o definiţie idem per idem . în termeni logistici. un fel de dialelă. Bunul-simţ constată. adică. chiar repetată la infinit. numărul cardinal al clasei 0(. chiar dacă se complică această definiţie. Am citat în mod expres acest exemplu. de exemplu. definiţia numărului 2 presupune numărul 2 etc. dat de Russell însuşi . că ea este o definiţie idem per idem. că. însă "clasa taţilor este extensiunea predicatului "tată" . aj ungîndu-se la. NcCO( este clasa claselor asemănătoare . că în definiţia dată de Frege-Russell. " Un număr cardinal nu este altceva . .

deoarece mulţimea submulţimilor ar fi şi mai extensivă. din definiţia ge­ nerală a noţiunii de clasă. într-adevăr. adică clasele de similitudine nu sînt date decît de imaginea abstractă a clasei . - 1 98 . Un al treilea şi ultim exemplu va fi faimoasa teoremă a lui Cantor : Puterea mulţimii (numărul cardinal) tuturor :submulţimilor unei mulţimi oarecare este superioară puterii ( mtmărului cardinal) acestei mulţimi. deci termenul definiens este forma t aici de o clasă ('1. care formează seria numerelor cardinale trans­ finite. . şi NcC ('I. In acest c a z .de relaţia Sm pe care ea o are cu imaginea sa numerică. Este vorba. (numărul său) . numai prin imaginea abstractă a clasei ('1. Nu mai este nevoie să examinăm demonstraţia a cestei teoreme pentru a descoperi. " . cl a s � " tuturor acelora care au relaţia de " ('1. aceea care se numeşte dialelă.după cum subliniază Fraenkel [3 J o mulţime (sau o clasă) absolut universală. "toate clasele care au relaţia de si­ militudine cu ('1. Chiar definiţiile care intră în enunţul acestei teoreme sînt vicioase . " . Deci. nu va exista deci . Dar. eroarea. Vedem deci mecanismul acestei definiţii : se constru­ ieşte imaginea abstractă (numărul) unei clase ('1. adică din ce în ce mai puternice. şi re­ laţia Sm care re z ultă pentru orice clasă. şi.în acest caz. prin definiţia clasei . nu este definit. de o definiţie idem per -idem de specia a doua. seria Aleph-ilor. şi apoi se dau clasele de similitudine ale acestei clase ('1. termenul definiens nu este un termen definisant după cum ştim. definiţia numărului car­ s imilitud i ne cu dinal este : "Numărul cardinal al clasei ('1. Această teoremă i-a permis lui Cantor să definească mulţimile infi­ nite din ce în ce mai extensive. Deci nu avem aici decît o clasă. nu sînt definite prin nimic altceva decît prin faptul că sînt asemănătoare cu ('1. după cum însuşi Russell a firmă. . întrucît nici o a ltă clasă nu e definită . Dar orice clasă are relaţia Sm cu ea însăşi . este clasa tuturor clase­ lor care au relaţia de similitudine cu ('1. care trebuie să fie dată prin defi n iţia sa. Conform acestei te­ Qreme.

natura logică a raportului sub mulţimilor unei mulţimi M cu mulţimea M este aceeaşi cu cea a ra­ portului mulţimii M cu ea însăşi . în calitate de submulţimi. Submulţimile unei mulţimi M ntţ sînt definite prin defini­ ţia însăşi a �ulţimii M . Fiind dată noţiunea de mulţime.a submulţime a unei mulţimi oarecare nu este definită. Acest lucru este evident prin faptul că printre sub­ mulţimile unei mulţimi M se găseşte însăşi mulţimea M . nimic. în consecinţă. o are o mulţime cu ea în­ săşi . expresia prin care se distinge o relaţie între o mulţime şi părţile ei nu este definisantă după cum am mai văzut. Această concluzie apare şi mai clar. căci relaţia pe care . Trebuie să observăm. 4) . şi aceasta presu­ pune că numărul lor este finit (cap . în fiecare caz. în general. dar ca submulţime nu este definită decît prin accident . eroarea rezidă în faptul că vrem să definim o nouă mulţime cu aceste elemente (submulţimile lui M) . colecţia submulţimilor nu poate fi formată decît dacă ele sînt. care ar fi determinate. prin­ tre subclasele lui a. Practic chiar. şi aici. submul­ ţimea T a mulţimii M nu are o definiţie independentă de mulţimea M şi definiţia sa presupune dinainte definiţia lui M. nu există decît mulţimi. însăşi şi clasele vide. ca rezultat al propriei sale definiţii. sînt forma­ te prin accident şi mulţimea tuturor submulţimilor mul­ ţimii M este definită prin accident. cu alte cuvinte. date. prin defi­ niţia însăşi a mulţimii date. ca submulţime decît în funcţie de mulţimea dată . ele nu derivă direct şi analitic din această definiţie . adică nu este definită de loc. definite prin acci­ dent ca submulţimi ale lui M. prin CIc a. submulţimile unei mulţimi M. nu este defini­ santă. toate. că este îndreptăţit să se formeze prin accident submulţimile mulţimii M . Astfel deci. şi atunci nu se mai defineşte . nu rezultă din această definiţie că o mulţime are submulţimi. în consecinţă. a submulţime poate avea o definiţie propriu-zisă. 199 . (mulţimea puterilor din teoria mulţimilor) . ca mulţime . VI. Se notează clasa subclaselor unei clase a. se găsesc clasa a. dacă folosim nota­ ţii logistice. Nu există submulţimi în sine.

numită dialelă : clasa ClcO( a tuturor subclaselor lui O( este definită de clasă O( şi de clasele � . fiind definită prin accident.­ clase ale lui O( de clasa O( ! S ă presupunem. în general . Avem . prin faptul că are relaţi a de incluziune cu 0( . şi nu este o proprietate a lui � care ar decu ! ge pentru ea din faptul că are relaţia de incluziune cu 0(. Acest lucru este enunţat de D1 : f. şi nici ca definiţia sa să presupună pe 0( . sau în A briss der Logistik a lui Carnap. numim clasa � o sub-clasă a lui 0( " . nu are pute­ rea logică de a defini o nouă clasă ClcO(. pur şi simplu. :J . noţiunea de submulţime. c lasă a lui O( decît prin definiţia lui 0( . aceea a subclaselor lui 0( . Dar clasa � nu este definită ca sub:. trebuie ca � să nu fie niciodată identic cu 0( . în două feluri deosebite : " dacă � este inclus în 0( . prin definiţie : G = Df � ( � R O() � După cum am demonstrat. ( 1 ) nu este o definiţie propriu-zisă" ci o identi­ tate fiindcă � poate fi identic cu O( .. Avem aici un ex�mplu de definiţie idem per idem. ea exprimă acelaşi lucru.t prin accident. Avem deci o . abreviere. Egalitatea precedentă nu stabileşte o proprietate a lui � . In consecinţă. pentru ca expres i a � R O( să fie definisantă. dat lui � este defini. după cum ştim. care sînt ' induse în clasa O() . Axioma lui Zermelo. deci � presupune clasa O( şi funcţia � C O( nu este definisantă. " a mulţimii submulţimilor'" 200 . de a doua speţă.Găsim în PrinciPia Mathematica. că se formează o clasă G.: G = Df �( � R O() . ci. � =t- O( Definiţia . definiţia următoare : Clc O( = Df �( � C (1) O() " Clasa tuturor sub-claselor lui 0( " este definită ca fiind "toate clasele care verifică funcţia propoziţională � C Cx (adică. adică numele d e submulţime . ea dă un nume lui � . luînd toate clasele � care au o relaţie R cu o clasă dată 0( . definite ca sub.

a mulţimii tuturor submulţimilor unei mulţimi date este iluzorie. indepeţl­ dentă faţă de mulţimea Q( : mulţimea tuturor submulţi­ milor lui Q( nu este definită etc . . putem crede că s-au definit probleme cu totul iluzorii şi care nu sînt nicidecum definite. prin simplă definiţie. Scoateţi toate submulţimile care pot fi formate cu elementele unei mul­ ţimi Q( şi consideraţi-le ca formînd o nouă mulţime . în reducerea paradoxelor la probleme inexistente . în mod axiomatic. 003) a afirmat. . Teorema lui Cantor nu există şi definiţiile numerelor transfinite care formează seria Aleph-ilor sînt definiţii prin accident.prin ' care el pune. deci ele nu definesc. şi că. . Scoateţi-l pe mincinos din poziţia sa relativă faţă de adevăr şi fals şi puneţi-l să fie mincinos în sine şi cu aceasta aţi �mulat definiţia sa : el nu mai are premisele minciunii . că cele mai mari greutăţi în­ tîmpinate de inteligenţa omenească nu sînt acelea ale pro­ blemelor insolubile. pu­ nîndu-le. existenţa unei ase­ menea mulţimi. probleme " . se anulează înseşi definiţiile care urmau să le servească drept fundament . . printr-o asemenea definiţie. ca pe o clasă bine defi­ nită : ea încetează de a mai fi definită. ' Scoateţi clasa claselor­ incompatibile din definiţia accidentală care a creat-o şi examinaţi-o în mod independent. nu definim nimic . Ne vom opri aici cu analiza consecinţelor la care ne duce soluţia paradoxelor logico-matematice. Importanţa acestor consecinţe va fi apreciată de cititorul nostru . Soluţia: paradoxelor a constat. în realitate. în general. în realitate . nimic. care nu se pun pentru că. în fond. în acest fel . în general : " Şi nu este de mirare că problemele [logice ] cele mai pro­ funde nu sînt. Este acesta cazul tuturor marilor dificultăţi ? Wittgenstein ( [ 1 ] 4. este falsă pentru aceleaşi motive şi conse­ cinţele deduse cu aj utorul acestei axiome sînt iluzorii. Este deci evident că formarea. ci acelea ale problemelor inexistente . S-ar părea.

Moscow. E. Joum. "B e h m a n n . trad. L. edit. C a n t o r. 1 936. Compayre . [ l J Una questione sui numeri transfiniti .. Hermann. [ l J Gesammelte A bhandlungen mathematischen und philo­ sophischen Inhalt. North-Holland PubJ . 1955. de phil.tatiques. scient. Leipzig. [ 1 ] tJber die Bedeutung des Satzes vom aus­ geschlossenen Dritten in der Math. 1 894 .. Jahresbericht der deutschen Math. .. Springer. XI. [1 ] To the Questioţt of Paradoxes of the Mathematical L ogic and Theory of Sets. F. A. Ed. B u r a 1 i . B a i n. M . . 1954. 2 voI. Paris. G . B u r b a k i. [1 ] Bestreitet A ristoteles die Gultigkeit des " Tertium non datur" fur Zukunftaussagen. B e t h. [ 1 ] Ein System der typenfreien Logik 1 în Forschungen zur Logik und zur Grundlegung der exakten Wissenschaften. 195 1 .B e c h e r. B r o u w e r . J. B o e i v a r. 1924. Zermelo . 1 932. B o c h e n s k i . . [1 ] A n cient formal Logic. D . [ 1 ] Organon. voI. . Paris. G. A1can. . Tricot . B r u n s c h w i c g. [ 1 ] Les fondements logiques des mathet. . Paris. J .F o r t i. . Acke rm ann 202 . 1 54. [1 ] Logique deductive et inductive. VI . [ 1 ] Les etapes de la philosoPhie mathematique.. . A1can. [ 1 ] Th eorie des ensembles. [ 1 ] Zu den Widerspruchen der Logik und Mengenlehre. . trad. Hirze1. Amsterdam. Ver. Paris. C . . Bd. 40. insb. L. . de E. A l b r.. A l e X . in der Funcktionentheorie. N. 1897. Co. Vrin. . . J. franc. Hermann. W. Paris. II-eme ea. H . 1 936. B . Berlin. franc. A r i s t o t e 1 . J . 1943. Paris. Gauthier-Villars. fUr die reine und angewandte Math. 1 931.INDEXUL LU�RĂRILOR CITATB W . 1922. Actes du Congres intern. . II-eme ed. Rendiconti de1 circolo matematico di Pa1ermo. 1 94 1 .

Fevrier . Press. . 1 930. II. HermaIin. K . Springer. 1 905. Math. voI. 2 1 . (Coautor J. Bd. Bd. Pohle. 1 93 1 . C o u t u r a t. Berlin. .C a r il a p. [2 J lntroduction to Mathematical Logic. VI . . voI. "Revue de Metaphy­ sique et de Morale " .tik. J. Bd. 1903. G o n s e t h . Halle. Pau1ett e [ I J Les relations d'incertitude d'Heisenberg et la logif/ue. Paris. . Bar . A. Ann. Paris.. R . [1 J Les princ-ipes des mathCmatiques. "Ardealul" . . Physik". [1 J Einleitung in die Mengenlehre. . Zeitschrift " . [ I J Philosophie der Logik und A rithmetik. L. A. Alcan. [1 J A Set of Postulates for the Foundation of Logic 1. "Monatshefte f. . Jena. [1 J Les fondements des math ematiques. [3 J Die A ntinomien und die Unvolistăndigkeit der Mathematik. 1 906.Hillel) . Junker. Blanchard. 1 934. 1 961 . Reinhardt. G o d e 1. i d e m. 1 926. Bucureşti. Math. [1 J Paradoxele logice.L . . 1 922. [2 J Die Grundgesetze der A r-ithmeti k . North-Holland P ublishin g Comp any. Biblioteca filozofică. Munchen. 1 944. Eine der arithmetischen nachgebildete For­ melsprache des reinen Denkens. Princeton Univ. D i n g 1 e r . of Math. 1 932 . . 1 958. 14. 1 93 1 . 1933. 1 935. . [ 1 J Uber die A ntinomien der Principien der Mathematik. Nebert. Erkenntnfs. [3 J Le probleme des antinomies et ses diveloppements recents. 1 934 .. [1 J Logische Syntax der Sprache. Erkenntnis. D u m i t r i u. D e s t o u c h e s. Bd. . II. . (Coautor J. A. C h u r c h. Se cond completely revised Edition. (Travaux du IX-eme Congres de Phil . 1 879. u . F. L. voI. II.Hillel) . I. Ed.. . D u b i s i a v .Amsterdam. H . North­ -Holland Publishing Company. Paris. 4 1 . Physik" . F r a e n k e l . I. 1 93 1 . Fundaţii­ lor pe ntru artă şi literatură. 33. G . 1 956. Amsterdam. Press.. C h w i il t e k. în "Math. Springer. 37. F r e g e. . Revue de M et aphysique et de Morale" . [5 J Foundations of Set Theory. [1 ] Uber formal unentscheidbare Sătze der PrinciPia Mathe­ matica und verwandter Systeme 1 "Monatshefte f . Princeton Univ.. [2 ] La logique et la philosophie contemporaine. [ 1 J Die Definition. Wien. . Berlin. 203 . u. Ed. 1 893 .. [4 J A bstract Set Theory. [2 J Die heutigen Gegensătze in der Grundlegung der 1Ylathematik. 1 937) . 1 928. v oI . Bar . [1 J Begriffschrift. Cluj . 1 939. [2 J Die logizistische Grundlegung der Mathemo. W . 1 938.. [ I J Essai sur la forme gen erale des th Cories phy­ siques. Bd.

Rermann. . G r e 1 1 i n g.. . Leipzig. K o n i g. [ 1 ] Les systemes axiomatiques de la th eorie des ensembles. [ 1 ] La logique des attitudes. H e y t i n g.. 1 930. Bd. tome 1 87. . K a n t . D. . C: . et phys t . 6 1 . P . [2 J Die intuitionistiche Grundlegung der Mathematik . Leemann. A . Les Entretiens de Ziirich . � o c h . [ 1 J Uber die Grundlagen der M engenlehre und das Kon­ tinuumproblem. . M i r i m a n o f f . 1 9 1 8 . II. VerI. 1 934 . • 204 . . Ziirich. J. Comptes Rendus de la Soc. "Dialectica". 1 934. Berlin. . [ 1 J Bemerkungen zu den Paradoxen von Russell und Burali-Forti . [2J Die Logik und das Grundlagen Problem. [3 J Mathematische Grund�agenforschung. de phil. Abhand1ungen der Friesschen Schule. Math. VI. ed. . G r e 1 1 i n g. K . [ l J Die formalen Regeln der intuitionistischen L ogik. . o i s. Travaux du IX-eme Congres inter. H ao . ]ahrhundert. 1942. in Jahres­ bericht der deutschen math. R. 1 930. Paris. 39. L'enseignements math . J. [1 J The Present State of Investigations of the Foundations of Mathematics. M � i s i 1.Villars. H i 1 b e r t. 1 955. .. [ l J Logik. [ 1 J A Survey of Symbolic L ogic. Paris. L e w i s. Po1ska Akademie Nauk Varşovia. G. . Berkeley. Gr.. III. Idem. I. publies par Gonseth F . voI. L . Im. 1 906. A. 1 930. Berlin.u n d N e 1 s o n . [lJ Logique Modale. Sprin­ ger. 1 9 1 7 . L u k a s i e w i c z . . Intuitionismus-Beweis­ theorie. [1 J PhilosoPhische Bemerkungen z u mehrwertigen Systemen des A ussagenkalkiils. 1 930. Comptes rendus de l'Acad. 1 953. Berlin. Meiner. 1937. [ 1 ] Sur la paradoxie logique dans la th eorie des ensembles. des Sciences et Lettres 23. [2 J ZU den Widerspruchen der Logik und Mengenlelwe. [ l J Grundlagen der Mathematik. Varsovie. II. Disquisitiones math. 1 94 1 . und B e r n a y s. Annalen. [2 J Der Einfluss der A ntinomien au] die Entwicklung der Log'ik im 20. Berichte der Akad. D . 1 956. 1 9 1 7 . des Sciences. II. Univ. voI . 1 905. W a n g. of California Press. 1 927. 1 93 1 . Bd. et M c N a u g h t o n. Erkenntnis. Gauthier . [2 J Remarques sur l a theorie des ensembles et les antinomies cantorien­ nes. Springer.. nr. . Ed. R o b e r t. Tome 1 9. F r a n e . . K . 1 0. M o s t o w s k i. 1 939. . . J. 3. Ziirich. [ 1 J Les antinomies de Russell e t de Burali-Forti. H ă r 1 e n. Bucureşti. voI. Paris. Bd.

' [3 ] Die formalistische Grundl�gung der Mathematik. angewandte Math . 1 909. 36. New York. Barzin la "Entretiens de Zurich" . B ibliotheque d u Congres Intern . [2 ] Uber ei ne Widerspruchfreiheitsfrage in der axiomatischen Men­ genlehre. [3 ] Comunicare prezentată de M. ] :. [ 1 ] L' equivalence. voI. R i c h a r d. voI. . no u ă . 1 93 1 . [ 1 ] The Foundations of Mathematics and other Logical Essays. ]. . ]ourna1 of Symbolic Logic". Londra. [2 ] Une solution des paradoxes de. . Cambridge. 1 95 1 . reine u. D e . . 1 929. Flammarion. [1 ] A System of Logistic. Flammarion. . 4 voI. Paris. 1 934 . ]ournal f. în .n de l'infini . N i c o d. Leipzig. 1 9 1 3 . 1�0. [2] Derni eres pensees. 1 937. 1 937 . 1 927. C . R e i c h e n b a c h. 1 936. voI. M . V. [ 1 ] Geschichte der Logik im A bendlande. .. . Pa�is. Hermann. n a n t 1. 1 90 1 .N e u m a n n. H. [ 1 ] Les principes des mathematiques et le probleme des ensembles " Revue generale des sciences pures et appliquees. 1. . ' - " P e s l o ii a n. F . Paris. P e ano . ]. A. I a ed. . Proceedings of the Camb ri d ge Phil. " voI. W. Paris. R e y m o n d. 1 54. Q u i n e. Phil . voI. [ 3] Mathematical Logic. [1 ] L9S principes de la logique et la critique contemporaine. Kegan Paul. Cambridge. P e r e 1 m a n. . III.. 1 925. 205 . ]our­ nal f. Les Entretiens de Ziirich". L . Paris. 1 9 1 7 . [1 ] Les systemes logiques e t la logistique. 2. . Leemann. . . P o i P r c a r e . 1 6. Boivin. VI . 1 948. . d. P . Ziirich. Ed. . H . reine u. 1 908. [2] Set Theoretic for Foundation to Logic.. Travaux du I X eme Congres de Phil. Massachussets. la definition et la solution du para­ doxe de Russell. G . [ 1 ] Elements of Symbolic Logic. Fock. Macmillan Co. . . [ 1 ] Eine A xiomatisierung der Mengenlehre. L Enseignem ent math . [ 1 ] Les definitions matJz ematiques. G. v o n. [ 1 ] A reduction i n the number of the primitive propositions of logi c. Massachussets.la logique et ses cons equences pour la conceptio. 1932. " . Soc . . Bd. 1931 .. angewandte Math " Bd. a 2-a ed. 1 94 1 . Riviere.. Erkenntnis Bd. d. 1 940. C h . . . 1 905 . - R a m s e y. [ 1 ] Science et methode.

versiune paralelă germană şi engleză cu o introducere de B. [ 1 ] Prin ciPia Jlathematira. Alcan. Z e r m e I o. [ 1 ] Der Wahrheitsbegriff in den formalisie. Leipzig. voI. . L. . 1 932. 1 935. . Ş t. V a n d e r W a e r d e n. A . . Z . Press. . 59. Kopenhagen. S k o 1 e m. W . 2 . Cambridge Univ . [ 1 ] Tractatus logico-philosophicus. în Revue de metaphysique et de . . voI. W i t t g e n s t e i n. 1. " 1 9 10: [4 ] Introduction ti la philosoPhie mathemat i que. B . a III-a. Payot. " . Bd. II. [2 ] Les paradoxes de la logiques. Paul Kegan. . Warszawa. L. wohlgeordnet' werden kann. [I J Moderne A lgebra. W i n t e r. Kongress L Ein­ heit der Wiss. 1 903 . [1 ] Cardinal and ordin al numbers. . 1 922 . Intern. 1 9 1 0. " [2 ] Uber die A nwendung der mehrwertigen Logik in der empirischen Wissenschaft în Das Kausalproblem II. T h . 1 904. voI. . 1 958 . 1926. 1 936. 1 920 . 1 925. R u s s e I l. Bd. N Studia philosophica". 1 908. Annalen". . trad. . [ 1 ] Les · logiques nouveUes et le champ de leurs aPPlica­ tions. Cambridge University Press . and W h i t e h e a d. [ 1 ] The Prill ciPles of Mathematics. 1 . der. Paris.R u s s e l i. B. 1 92 7 . Mengenlehre. . Math. B . . morale" . Skr Kristiania. XV. Paris. 1 9 1 0. . voI. Leopoli. . Berlin. in . franc. Sprin­ ger.Kombinatorische Untersuchungen iiber die Erfii1l b arkeit . Z a r e m b a. A .a e d . 1 9 1 2 . 65. l-a ed. 4. 1 950 . . "Revue de Metaphysique ct de Morale " . Z a w i r s k i. [ 1 ] La m ethode dans la phi losoPhie mathematique.oder Beweisbarkeit mathematischer ScUze. 1 9 28. în . voI. Paris. ed. E . în "Memorial des Sciences Math. [ 1 ] Logisch . III. I I ş i III.. R u s s e l i. . 1 9 1 3 . " Vidensk. (Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 1937. S i e r p i n s k i . T a r s k i. [ I J Beweis das jede Menge. [3 ] La th eorie des types logiques. " [2 ] Untersuchungen 'Uber die Grundlage'Jli. Londra. [ 1 ] La logiques des math ematiques. M a x.'ten Sprachen. Math. nr. Revue de metaphysique et de morale. 1 9 1 1 . Annalen". Meiner..

TABLA DE MATERI� Prefaţa 1. . 4. p. p. Logicile polivalente. . 11 II. . 4 .Forti. Paradoxul lui Richard. . 66 . 1. p.. 23 . 84 . Clase. 45 . Sistemul logic independent de teoria tipurilor al lui W. Elemente de logistică . �3 . Observaţii generale. p. Soluţia lui Richard. Pseu­ doparadoxele.doxul lui Russell. p. . 1 5 . . 46. p. 53. 65 . Funcţii propoziţionale. . Despre soluţiile paradoxelor in general. 7 Teoria cantoriană a mulţimilor . . 3 . p. p. p. Paradoxele logico-matematice . 79 . . 7. Paradoxul lui Gadel. Paradoxul lui Grelling . p. 9. 87 . 59. p. 6. 69 . 77 � 1 1 . 73 . p. . . p. p. p. . 1 0 . Paradoxul lui Zetmelo . Soluţia lui Perelman. 80 . 5 .Kanig. 48. 2 . . Soluţia lui Behmann. p. 7. 3. . 51 . . p. . . 45 . 39 . Par � doxul mincinosului. 8. . Alte cercetări. . Paradoxul lui Skolem. p . 2 3· III. 3. 55 . p. 39 . 1 6 . 55- 207 . Teoria ti­ purilor. ' . p. 1 . 1 4 . 1 0 . p. 1 3 . Teoria stratificării a lui Quine. 1 1 . 2 . Paradoxul lui Burali . p.Nelson. Iatuiţionismul lui Brouwer. Calculul propoziţional. p . p. p. Soluţiile logicienilor scolastici. Para. . . . . 47 . p . 8. 6. p. 2. 4 1 . 82 . . Antinomii logice şi antinomii semantice. . . Incercări de a găsi o soluţie . . p. Sistemul logic al lu� Alonzo Church. Paradoxul lui Cantor. 38 IV. 1 2 . 5. Cercetările lui Bocivar. 9. 30. p. . 62. 76 . Ackermann. 1. Paradoxul lui Berry. 7 2 . 9 1 . p . Sistemele axiomatice ale teoriei mulţimilor. 3 8 .

. 1966. p. p . 93 . . Analiza unui argument 113 1 47 6:v't'La't'pe<p61V. .08. 4 . Soluţia . . . . B r assai nI. p_ 1 0 2 . p . 1 83. . . 1 1 7 .clase prin accident şi intui­ ţionismul lui Brouwer. . . 9 ? . . Construcţia 1 . 5-7 . de carte : LADISLAU REDLINGHER . paradoxelor. 1 36. p. 5 .39. . . Pseudoclasa non -A. IX. . . p. p. . Red actor resp . 6. VI. 1. . Despre formarea anumitor . . 99 . p. Co l i Hpar 13. . . . 1 77 . 1 2 5 . 6. 1 5 0 . . . 3000+ 125 54 X 84/ 16. 1 1 9 . Problema para­ doxelor. B un de t i p a r 1 5 . . Consideraţii asupra para­ doxului lui Godel. Condiţiile definiţiei ş i soluţia tuturor paradoxelor. p. p . . Paradoxul izon om-lzeteroll om. . 93 compatibil-in compa t i b i l. pentru bibli o t ecile mici 1 6 . Analiza paradoxelor cu ajutorul teoremei T61 . Definiţii prin accident. . 3. So lu ţi a para do xelor . . . 2. p. 1 05 . . Explicaţia paradoxelor . . 3. Paradoxul teori ei tipurilor. 1 2 . Paradoxul mincinosului. 2. 1. 2 .Republi ca Socialistă Români? 159 1 89 202 . Tehnoredactor : Ana· S abău D a t la cu l e s 12. p. 1966 . . p. . . Observaţii generale. . 3 . . p .Y. ·1 59 . 1. 1 7 0 . Indici de cla. p. Tiparul executat s u b comand a nr . . . p . Soluţia formală a paradoxului �incinosului. 1 1 034. 5.ilicare ze cimală : p en tru bibliotecile mari 16. . . 4 . 1 1 3 . Formula T61. . . p . Paradoxul u n o r noi p a ra d o x e . 1 4 7 . Terminus eslo triplex. C lu j . 2 . VII. A . . . . 3. Pa ra do xu l mincinosului . Tiraj ex. . . . Hirtie s cris 11 A 63 glm2 • Format Coli editoriale 10. . p. . 109 . . Paradoxul clasei claselor in­ compat i b i l e . C oncluzi i Indexul lucrări lor citate . . str. . 4 . . . 1 5 4 . 1 4 2 . . VIII. p. Paradoxul izomorj-heteromorj. . 603/1966 la Intre­ prinderea Poligrafică Cluj .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful