Sunteți pe pagina 1din 14
METODOLOGIE PRIVID ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI “ROMÂNIA START - UP” , SELEC Ț IA
METODOLOGIE PRIVID ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI “ROMÂNIA START - UP” , SELEC Ț IA

METODOLOGIE

PRIVID ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI “ROMÂNIA START-UP”, SELECȚIA SI MONITORIZAREA INITIATIVELOR ANTREPRENORIALE CE VOR FI FINANTATE IN CADRUL PROIECTULUI

“INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL”, ID 150746

METODOLOGIE PRIVID ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI “ROMÂNIA START - UP” , SELEC Ț IA
METODOLOGIE PRIVID ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI “ROMÂNIA START - UP” , SELEC Ț IA
METODOLOGIE PRIVID ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI “ROMÂNIA START - UP” , SELEC Ț IA
1. Introducere Obiectivul proiectului “ INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” este reprezentat
1. Introducere Obiectivul proiectului “ INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” este reprezentat
 • 1. Introducere

Obiectivul proiectului INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” este reprezentat de promovarea culturii antreprenoriale prin intermediul a 4 centre de sprijin (doua existente si dezvoltate, doua nou infiintate) și prin formarea a 400 de persoane, precum și de cresterea competitivității economice printr-o schema de minimis pentru dezvoltarea a 50 de afaceri ce vor genera integrarea pe piața muncii a minimum 100 persoane.

Selectarea celor 50 de planuri de afaceri care vor fi finanțate prin intermediul schemei de minimis se va realiza printr-un Concurs de planuri de afaceri.

Concursul de planuri de afaceri (denumit în continuare Concurs) este organizat în cadrul proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” – ID 150746, cofinanțat de Fondul Social European și de Bugetul de stat în cadrul Programului Operațional ”Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013.

Finanțările acordate în cadrul Concursului reprezintă ajutoare de minimis alocate în cadrul Schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru antreprenori” aprobată prin Ordinul MFE nr. 1063/20.10.2014. În cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, furnizor al ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, iar administrator al schemei de minimis este S.C. Deloitte Consultanta S.R.L.

Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru

aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.

 • 2. Participanți eligibili la concursul de planuri de afaceri/ Cui se adresează?

Poate participa la Concurs orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

are domiciliul sau rezidența (viză de flotant) în Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea

are vârsta minima de 18 ani la data depunerii planului de afaceri

are capacitate deplină de exercițiu.

nu face obiectul unor restrictii privind desfășurarea de activități economice (incompatibilitate, decădere, interdicție etc.), așa cum sunt acestea definite de legislație română în vigoare.

nu este angajat al Deloitte Consultanță SRL, al Universitatii Politehnice din Bucuresti, al firmelor din grupul Deloitte și nici rudă sau afin, până la gradul 2 inclusiv, al unor angajați SC Deloitte Consultanță SRL, ai Universitatii Politehnice din Bucuresti sau ai firmelor din grupul Deloitte. nu a avut încheiate contracte de muncă/ prestări servicii/drepturi de autor în cadrul proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” – ID

150746.

1. Introducere Obiectivul proiectului “ INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” este reprezentat
1. Introducere Obiectivul proiectului “ INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” este reprezentat
1. Introducere Obiectivul proiectului “ INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL” este reprezentat
3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezenta ț
3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezenta ț
3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezenta ț
 • 3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezentați de întreprinderile cărora li se acorda finanțare ca urmare a participării la prezentul concurs de planuri de afaceri.

Schema de ajutor de minimis va fi accesată prin intermediul întreprinderilor create de către câștigătorii concursului de planuri de afaceri.

Pot beneficia de alocări financiare în cadrul Concursului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

Intreprindere = orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare de bunuri şi servicii pe o piaţă
Intreprindere = orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare de bunuri şi servicii pe o piaţă
concurenţială), indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare a acesteia, inclusiv persoane fizice care
desfășoară activități economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care
desfășoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune
Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003, denumită în continuare „Recomandarea CE
361/2003”.

sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România. În scopul îndeplinirii acestei condiții, persoanele selectate în cadrul Concursului vor întreprinde demersurile pentru înființarea întreprinderilor astfel încât acestea să aibă personalitate juridică în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor Concursului;

nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o

restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege; nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul

de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii

3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale; reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă,

corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului de investitie şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene

privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale

sau comunitare.

3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezenta ț
3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezenta ț
3. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt reprezenta ț
4. Domeniile de activitate eligibile pentru întreprinderile nou create ș i excep ț iile de neeligibilitate
4. Domeniile de activitate eligibile pentru întreprinderile nou create ș i excep ț iile de neeligibilitate
 • 4. Domeniile de activitate eligibile pentru întreprinderile nou create și excepțiile de neeligibilitate

În cadrul Concursului pot participa persoanele care îndeplinesc criteriile atribuite participanților eligibili, care au idei de afaceri și depun planuri de afaceri pentru înființarea de întreprinderi ce vor activa în următoarele domenii:

Turism și ecoturism;

Textile și pielărie

Lemn și mobilă;

Industrii creative;

Industria auto și componente;

Tehnologia informațiilor și comunicațiilor;

Sănătate și produse farmaceutice;

Energie și management de mediu;

Bioeconomie (agricultură, silvicultură), biofarmaceutică și biotehnologii;

Procesarea alimentelor și băuturilor.

Lista codurilor CAEN eligibile sub aceasta schema, aferente acestor domenii,este prezentată în Anexa 1.

Atenție! Nu se vor acorda ajutoare în domeniul agriculturii pentru producția primară de produse

agricole.

Nu se pot acorda alocări financiare în cadrul prezentului concurs în următoarele situații:

 • a. Întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;

 • b. Întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

 • c. Întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

  • i. atunci când valoarea alocării este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrala către producători primari.

ii.

 • d. Întreprinderilor care derulează activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv fănd obiectul unor ajutoare legate direct de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unor rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e. Ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naționale în locul celor importate;

 • f. Ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Planurile de afaceri care încalcă interdicțiile de la pct. a) – f) vor fi considerate neeligibile.

4. Domeniile de activitate eligibile pentru întreprinderile nou create ș i excep ț iile de neeligibilitate
4. Domeniile de activitate eligibile pentru întreprinderile nou create ș i excep ț iile de neeligibilitate
4. Domeniile de activitate eligibile pentru întreprinderile nou create ș i excep ț iile de neeligibilitate
5. Reguli de eligibilitate și c ategorii de cheltuieli eligibile Pentru a fi eligibilă, o cheltuială
5. Reguli de eligibilitate și c ategorii de cheltuieli eligibile Pentru a fi eligibilă, o cheltuială
 • 5. Reguli de eligibilitate și categorii de cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

să fie efectiv plătită de către beneficiarul ajutorului de minimis, de la data intrării în vigoare a

de alte documente contabile cu valoare probatorie;

acordului de finanțare și până la data de 08.12.2015; să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri aprobat;

să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea

eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă; să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului de ajutor de minimis, să fie identificabilă,

verificabilă şi să fie dovedită prin facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau

să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;

• să fie făcută în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare şi cu prevederile

acordului de finanţare; să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în prezenta metodologie.

Pentru întreprinderile nou create în urma desemnarii câștigătorilor concursului de planuri de afaceri, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis:

 • 1. Subvenții pentru înființarea de întreprinderi

  • 1.1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

   • 1.1.1. Salarii

   • 1.1.2. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi și angajatori)

 • 1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului întreprinderilor nou înființate

  • 1.2.1. Transport persoane

  • 1.2.2. Transport materiale și echipamente

  • 1.2.3. Cazare

  • 1.2.4. Diurnă

 • 1.3. Materiale consumabile și materii prime aferente funcționării întreprinderilor

 • 1.4. Utilităţi aferente funcționării întreprinderilor

 • 1.5. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor

 • 1.6. Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor

 • 1.7. Arhivare documente aferente funcționării întreprinderilor

 • 1.8. Amortizare active aferente funcționării întreprinderilor

 • 1.9. Cheltuieli financiare si juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor

  • 1.10. Conectare la reţele informatice aferente funcționării întreprinderilor

  • 1.11. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor

  • 1.12. Cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării întreprinderilor

   • 1.12.1. Amenajări de terenuri

   • 1.12.2. Construcţii

   • 1.12.3. Instalaţii tehnice

   • 1.12.4. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale

   • 1.12.5. Alte cheltuieli pentru investiţii

 • 5. Reguli de eligibilitate și c ategorii de cheltuieli eligibile Pentru a fi eligibilă, o cheltuială
  5. Reguli de eligibilitate și c ategorii de cheltuieli eligibile Pentru a fi eligibilă, o cheltuială
  5. Reguli de eligibilitate și c ategorii de cheltuieli eligibile Pentru a fi eligibilă, o cheltuială
  1.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 1.13.1. Prelucrare date 1.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 1.13.3.instruiresidezvoltare@gmail.com . propunerile lor p rin poștă electronică la adresa Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 11 mai 2015 , data de la care se pot transmite online propunerile de planuri de afaceri. " id="pdf-obj-5-2" src="pdf-obj-5-2.jpg">
  1.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 1.13.1. Prelucrare date 1.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 1.13.3.instruiresidezvoltare@gmail.com . propunerile lor p rin poștă electronică la adresa Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 11 mai 2015 , data de la care se pot transmite online propunerile de planuri de afaceri. " id="pdf-obj-5-4" src="pdf-obj-5-4.jpg">
  • 1.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului

   • 1.13.1. Prelucrare date

   • 1.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice

   • 1.13.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

   • 1.13.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi și active similare

 • 1.14. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)

  • 1.14.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;

  • 1.14.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:

   • a) organizarea de evenimente,

   • b) pachete complete conţinând transport, cazarea și/sau hrana personalului

 • structurilor de economie socială,

  • c) editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare,

  • d) editarea și tipărirea de materialele publicitare.

  • 1.15. Taxe

   • 1.15.1. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare

   • 1.15.2. Taxe pentru participarea la programe de formare / educaţie

 • 1.16. Cheltuieli pentru închirieri și leasing, necesare derulării activităţilor proiectului

  • 1.16.1. Închiriere (locaţii, bunuri).

  • 1.16.2. Rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing

 • Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să respecte prevederile Ordinului comun MMFPS și MFP 1117/2170/2010, așa cum a fost modificat prin Ordinul MFE 989/2014 (Anexa 2). De asemenea, pentru a fi eligibile, cheltuielile trebui să fie angajate cel târziu la data de 8 decembrie 2015. Angajarea cheltuielilor se dovedește prin prezentarea unei facturi, a unui stat de plata sau a unui alt document cu valoare echivalentă.

  Taxa pe valoare adăugată reprezintă cost eligibil. Pentru a evita dubla finanțare, beneficiarii ajutorului de minimis
  Taxa pe valoare adăugată reprezintă cost eligibil. Pentru a evita dubla finanțare, beneficiarii ajutorului de
  minimis NU vor deduce TVA aferent costurilor eligibile din TVA colectat.
  • 6. Organizarea concursului de planuri de afaceri

  Concursul de planuri de afaceri va fi organizat de administratorul schemei de minimis S.C. Deloitte Consultanta S.R.L.

  6.1 Participarea la procedura de selecție

  In urma diseminarii informațiilor asupra organizării concursului de selecție a planurilor de afaceri,

  participanții interesați vor putea transmite instruiresidezvoltare@gmail.com.

  propunerile

  lor

  prin

  poștă

  electronică la adresa

  Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 11 mai 2015, data de la care se pot transmite online propunerile de planuri de afaceri.

  1.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 1.13.1. Prelucrare date 1.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 1.13.3.instruiresidezvoltare@gmail.com . propunerile lor p rin poștă electronică la adresa Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 11 mai 2015 , data de la care se pot transmite online propunerile de planuri de afaceri. " id="pdf-obj-5-127" src="pdf-obj-5-127.jpg">
  1.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 1.13.1. Prelucrare date 1.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 1.13.3.instruiresidezvoltare@gmail.com . propunerile lor p rin poștă electronică la adresa Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 11 mai 2015 , data de la care se pot transmite online propunerile de planuri de afaceri. " id="pdf-obj-5-129" src="pdf-obj-5-129.jpg">
  1.13. Cheltuieli pentru derularea proiectului 1.13.1. Prelucrare date 1.13.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 1.13.3.instruiresidezvoltare@gmail.com . propunerile lor p rin poștă electronică la adresa Concursul de planuri de afaceri va fi lansat pe data de 11 mai 2015 , data de la care se pot transmite online propunerile de planuri de afaceri. " id="pdf-obj-5-131" src="pdf-obj-5-131.jpg">
  Termenul limit ă pân ă la care se pot transmite ș i înregistra propunerile de planuriwww.instruiresidezvoltare.ro Participarea la procedura de selec ț ie urm ă toarelor documente: presupune completarea (dacă este cazul) ș i transmiterea  C.I. sau B.I. - scanat.  Declara ț ie pe propria r ă spundere ( Anexa 3) – semnată și scanată. Originalul declarației va fi  depus la momentul semnării acordului de finanțare de către participanții declarați câștigători . Propunerea de plan de afaceri ( Anexa 4 ). Planul de afaceri va respecta întocmai modelul  prevăzut în Anexa 4 Bugetul planului de afaceri ( Anexa 5 ), în format Excel. Bugetul va cuprinde exclusiv costurileeligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute în capitolul 5. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA. În urma transmiterii formularelor de înscriere și participare prin poștă electronică, participanții vor primi, pe aceeași adresă de poștă electronică, un mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus până la momentul semnării acordului de finanțare (dacă e cazul). În cazul participanților care nu au urmat cursuri le de inițiere în competențe antreprenoriale derulate în cadrul proiectului, aceștia vor trebui să transmită în original , pe adresa S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. (Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141; mentionati pe plic numele proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL ”, in atentia Oanei Pascarel/Mădălin Spiridon), î n termen de 2 (două) zile de la transmiterea planurilor de afaceri , următoarele documente: Participanții interesați să depună planuri de afaceri în cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea documentației la centrele de consiliere în afaceri deschise în cadrul Universitatii Politehnice din Bucureşti. Centru nr. 1 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Corp BN, etaj 2, sala BN202, Str. Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Gheorghe Militaru, E-mail: gheorghe.militaru@upb.ro Centru nr. 2 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, corp B, etaj 3, sala B302 Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Elena Derviș, E-mail: elena.dervis@etti.pub.ro  Formular de grup ț int ă ( Anexa 6 )  Declara ț ie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( Anexa 7 ).  Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior ( î n original) care să ateste faptul că persoana urmeaz ă studii universitare sau copie conform cu originalul ( ș i semn ă tura) a carnetului " id="pdf-obj-6-2" src="pdf-obj-6-2.jpg">
  Termenul limit ă pân ă la care se pot transmite ș i înregistra propunerile de planuriwww.instruiresidezvoltare.ro Participarea la procedura de selec ț ie urm ă toarelor documente: presupune completarea (dacă este cazul) ș i transmiterea  C.I. sau B.I. - scanat.  Declara ț ie pe propria r ă spundere ( Anexa 3) – semnată și scanată. Originalul declarației va fi  depus la momentul semnării acordului de finanțare de către participanții declarați câștigători . Propunerea de plan de afaceri ( Anexa 4 ). Planul de afaceri va respecta întocmai modelul  prevăzut în Anexa 4 Bugetul planului de afaceri ( Anexa 5 ), în format Excel. Bugetul va cuprinde exclusiv costurileeligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute în capitolul 5. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA. În urma transmiterii formularelor de înscriere și participare prin poștă electronică, participanții vor primi, pe aceeași adresă de poștă electronică, un mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus până la momentul semnării acordului de finanțare (dacă e cazul). În cazul participanților care nu au urmat cursuri le de inițiere în competențe antreprenoriale derulate în cadrul proiectului, aceștia vor trebui să transmită în original , pe adresa S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. (Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141; mentionati pe plic numele proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL ”, in atentia Oanei Pascarel/Mădălin Spiridon), î n termen de 2 (două) zile de la transmiterea planurilor de afaceri , următoarele documente: Participanții interesați să depună planuri de afaceri în cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea documentației la centrele de consiliere în afaceri deschise în cadrul Universitatii Politehnice din Bucureşti. Centru nr. 1 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Corp BN, etaj 2, sala BN202, Str. Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Gheorghe Militaru, E-mail: gheorghe.militaru@upb.ro Centru nr. 2 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, corp B, etaj 3, sala B302 Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Elena Derviș, E-mail: elena.dervis@etti.pub.ro  Formular de grup ț int ă ( Anexa 6 )  Declara ț ie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( Anexa 7 ).  Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior ( î n original) care să ateste faptul că persoana urmeaz ă studii universitare sau copie conform cu originalul ( ș i semn ă tura) a carnetului " id="pdf-obj-6-4" src="pdf-obj-6-4.jpg">

  Termenul limită până la care se pot transmite și înregistra propunerile de planuri de afaceri, împreună cu formularele care le însoțesc conform prezentei metodologii, este data de 30 mai 2015, ora 00.00.

  Formularele de înscriere și participare la concurs, precum și grilele de evaluare sunt disponibile pe site-ul

  Participarea

  la

  procedura

  de

  selecție

  următoarelor documente:

  presupune

  completarea

  (dacă

  este

  cazul)

  și

  transmiterea

  C.I. sau B.I. - scanat.

  Declarație pe propria răspundere (Anexa 3) – semnată și scanată. Originalul declarației va fi

  depus la momentul semnării acordului de finanțare de către participanții declarați câștigători. Propunerea de plan de afaceri (Anexa 4). Planul de afaceri va respecta întocmai modelul

  prevăzut în Anexa 4 Bugetul planului de afaceri (Anexa 5), în format Excel. Bugetul va cuprinde exclusiv costurileeligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute în capitolul 5. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA.

  În urma transmiterii formularelor de înscriere și participare prin poștă electronică, participanții vor primi, pe aceeași adresă de poștă electronică, un mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus până la momentul semnării acordului de finanțare (dacă e cazul).

  În cazul participanților care nu au urmat cursurile de inițiere în competențe antreprenoriale derulate în cadrul proiectului,

  aceștia vor trebui să transmită în original, pe adresa S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. (Soseaua

  Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141; mentionati pe plic

  numele proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE

  ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL”, in atentia Oanei Pascarel/Mădălin Spiridon), în termen de 2 (două) zile de la transmiterea planurilor de afaceri, următoarele documente:

  Participanții interesați să depună planuri de afaceri în cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea
  Participanții interesați să depună planuri de afaceri în
  cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea
  documentației la centrele de consiliere în afaceri
  deschise în cadrul Universitatii Politehnice din Bucureşti.
  Centru nr. 1
  Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi
  Managementul Afacerilor,
  Corp BN, etaj 2, sala BN202,
  Str. Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti
  Persoana de contact: Gheorghe Militaru, E-mail:
  gheorghe.militaru@upb.ro
  Centru nr. 2
  Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
  Tehnologia Informaţiei,
  corp B, etaj 3, sala B302
  Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti
  Persoana de contact: Elena Derviș, E-mail:
  elena.dervis@etti.pub.ro

  Formular de grup țintă (Anexa 6)

  Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 7).

  Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior (în original) care să ateste faptul că persoana urmează studii universitare sau copie conform cu originalul (și semnătura) a carnetului

  Termenul limit ă pân ă la care se pot transmite ș i înregistra propunerile de planuriwww.instruiresidezvoltare.ro Participarea la procedura de selec ț ie urm ă toarelor documente: presupune completarea (dacă este cazul) ș i transmiterea  C.I. sau B.I. - scanat.  Declara ț ie pe propria r ă spundere ( Anexa 3) – semnată și scanată. Originalul declarației va fi  depus la momentul semnării acordului de finanțare de către participanții declarați câștigători . Propunerea de plan de afaceri ( Anexa 4 ). Planul de afaceri va respecta întocmai modelul  prevăzut în Anexa 4 Bugetul planului de afaceri ( Anexa 5 ), în format Excel. Bugetul va cuprinde exclusiv costurileeligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute în capitolul 5. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA. În urma transmiterii formularelor de înscriere și participare prin poștă electronică, participanții vor primi, pe aceeași adresă de poștă electronică, un mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus până la momentul semnării acordului de finanțare (dacă e cazul). În cazul participanților care nu au urmat cursuri le de inițiere în competențe antreprenoriale derulate în cadrul proiectului, aceștia vor trebui să transmită în original , pe adresa S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. (Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141; mentionati pe plic numele proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL ”, in atentia Oanei Pascarel/Mădălin Spiridon), î n termen de 2 (două) zile de la transmiterea planurilor de afaceri , următoarele documente: Participanții interesați să depună planuri de afaceri în cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea documentației la centrele de consiliere în afaceri deschise în cadrul Universitatii Politehnice din Bucureşti. Centru nr. 1 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Corp BN, etaj 2, sala BN202, Str. Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Gheorghe Militaru, E-mail: gheorghe.militaru@upb.ro Centru nr. 2 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, corp B, etaj 3, sala B302 Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Elena Derviș, E-mail: elena.dervis@etti.pub.ro  Formular de grup ț int ă ( Anexa 6 )  Declara ț ie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( Anexa 7 ).  Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior ( î n original) care să ateste faptul că persoana urmeaz ă studii universitare sau copie conform cu originalul ( ș i semn ă tura) a carnetului " id="pdf-obj-6-164" src="pdf-obj-6-164.jpg">
  Termenul limit ă pân ă la care se pot transmite ș i înregistra propunerile de planuriwww.instruiresidezvoltare.ro Participarea la procedura de selec ț ie urm ă toarelor documente: presupune completarea (dacă este cazul) ș i transmiterea  C.I. sau B.I. - scanat.  Declara ț ie pe propria r ă spundere ( Anexa 3) – semnată și scanată. Originalul declarației va fi  depus la momentul semnării acordului de finanțare de către participanții declarați câștigători . Propunerea de plan de afaceri ( Anexa 4 ). Planul de afaceri va respecta întocmai modelul  prevăzut în Anexa 4 Bugetul planului de afaceri ( Anexa 5 ), în format Excel. Bugetul va cuprinde exclusiv costurileeligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute în capitolul 5. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA. În urma transmiterii formularelor de înscriere și participare prin poștă electronică, participanții vor primi, pe aceeași adresă de poștă electronică, un mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus până la momentul semnării acordului de finanțare (dacă e cazul). În cazul participanților care nu au urmat cursuri le de inițiere în competențe antreprenoriale derulate în cadrul proiectului, aceștia vor trebui să transmită în original , pe adresa S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. (Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141; mentionati pe plic numele proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL ”, in atentia Oanei Pascarel/Mădălin Spiridon), î n termen de 2 (două) zile de la transmiterea planurilor de afaceri , următoarele documente: Participanții interesați să depună planuri de afaceri în cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea documentației la centrele de consiliere în afaceri deschise în cadrul Universitatii Politehnice din Bucureşti. Centru nr. 1 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Corp BN, etaj 2, sala BN202, Str. Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Gheorghe Militaru, E-mail: gheorghe.militaru@upb.ro Centru nr. 2 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, corp B, etaj 3, sala B302 Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Elena Derviș, E-mail: elena.dervis@etti.pub.ro  Formular de grup ț int ă ( Anexa 6 )  Declara ț ie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( Anexa 7 ).  Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior ( î n original) care să ateste faptul că persoana urmeaz ă studii universitare sau copie conform cu originalul ( ș i semn ă tura) a carnetului " id="pdf-obj-6-166" src="pdf-obj-6-166.jpg">
  Termenul limit ă pân ă la care se pot transmite ș i înregistra propunerile de planuriwww.instruiresidezvoltare.ro Participarea la procedura de selec ț ie urm ă toarelor documente: presupune completarea (dacă este cazul) ș i transmiterea  C.I. sau B.I. - scanat.  Declara ț ie pe propria r ă spundere ( Anexa 3) – semnată și scanată. Originalul declarației va fi  depus la momentul semnării acordului de finanțare de către participanții declarați câștigători . Propunerea de plan de afaceri ( Anexa 4 ). Planul de afaceri va respecta întocmai modelul  prevăzut în Anexa 4 Bugetul planului de afaceri ( Anexa 5 ), în format Excel. Bugetul va cuprinde exclusiv costurileeligibile în cadrul ajutorului de minimis, așa cum sunt acestea prevăzute în capitolul 5. Bugetul va conține costuri inclusiv TVA. În urma transmiterii formularelor de înscriere și participare prin poștă electronică, participanții vor primi, pe aceeași adresă de poștă electronică, un mesaj de confirmare a înregistrării și numărul de înregistrare. Acest număr de înregistrare va fi folosit pentru toată corespondența legată de planul de afaceri depus până la momentul semnării acordului de finanțare (dacă e cazul). În cazul participanților care nu au urmat cursuri le de inițiere în competențe antreprenoriale derulate în cadrul proiectului, aceștia vor trebui să transmită în original , pe adresa S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. (Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141; mentionati pe plic numele proiectului “INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ PRIN AFACERI LUCRATIVE – IDEAL ”, in atentia Oanei Pascarel/Mădălin Spiridon), î n termen de 2 (două) zile de la transmiterea planurilor de afaceri , următoarele documente: Participanții interesați să depună planuri de afaceri în cadrul acestui concurs pot obține asistență în elaborarea documentației la centrele de consiliere în afaceri deschise în cadrul Universitatii Politehnice din Bucureşti. Centru nr. 1 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Corp BN, etaj 2, sala BN202, Str. Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Gheorghe Militaru, E-mail: gheorghe.militaru@upb.ro Centru nr. 2 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, corp B, etaj 3, sala B302 Bd. Iuliu Maniu 1-3, Sector 6, Bucureşti Persoana de contact: Elena Derviș, E-mail: elena.dervis@etti.pub.ro  Formular de grup ț int ă ( Anexa 6 )  Declara ț ie de prelucrare a datelor cu caracter personal ( Anexa 7 ).  Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior ( î n original) care să ateste faptul că persoana urmeaz ă studii universitare sau copie conform cu originalul ( ș i semn ă tura) a carnetului " id="pdf-obj-6-168" src="pdf-obj-6-168.jpg">
  de student vizat pentru anul în curs (dacă este cazul, pentru persoanele care se incadreaza ininstruiresidezvoltare@gmail.com . În cazul în care solicitantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, experții vor evalua conformitatea /eligibilitatea în funcție de documentel e transmise anterior. În cazul în care r ă spunsurile primite nu clarific ă aspectele solicitate de evaluatori, expertii vor declara aplica ț ia neconform ă /neeligibila, dup ă caz. În cazul neîndeplinirii condi ț iilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la procedura de selec ț ie, participan ț ii neeligibili vor fi informa ț i asupra respingerii aplica ț iei lor. Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri. Etapa 2: Evaluarea tehnico- financiară a planului de afaceri. Aplicațiile declarate eligibile în urma evaluarii conformității vor intra în cea de a doua etapă a evaluării , și anume evaluarea tehnico- financiară. În cadrul acestei etape, aplicațiile vor fi analizate din pu nct de vedere al viabilității economice a planului de afaceri, în conformitate cu soluția tehnică de implementare, proiecțiile financiare, rezultatele obținute și resursele materiale, umane și financiare implicate în implementare. Fiecare aplicație va primi un punctaj din partea experților evaluatori, în conformitate cu Apartin acestei categorii persoanele care nu implinesc 26 de ani pana la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv " id="pdf-obj-7-2" src="pdf-obj-7-2.jpg">
  de student vizat pentru anul în curs (dacă este cazul, pentru persoanele care se incadreaza ininstruiresidezvoltare@gmail.com . În cazul în care solicitantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, experții vor evalua conformitatea /eligibilitatea în funcție de documentel e transmise anterior. În cazul în care r ă spunsurile primite nu clarific ă aspectele solicitate de evaluatori, expertii vor declara aplica ț ia neconform ă /neeligibila, dup ă caz. În cazul neîndeplinirii condi ț iilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la procedura de selec ț ie, participan ț ii neeligibili vor fi informa ț i asupra respingerii aplica ț iei lor. Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri. Etapa 2: Evaluarea tehnico- financiară a planului de afaceri. Aplicațiile declarate eligibile în urma evaluarii conformității vor intra în cea de a doua etapă a evaluării , și anume evaluarea tehnico- financiară. În cadrul acestei etape, aplicațiile vor fi analizate din pu nct de vedere al viabilității economice a planului de afaceri, în conformitate cu soluția tehnică de implementare, proiecțiile financiare, rezultatele obținute și resursele materiale, umane și financiare implicate în implementare. Fiecare aplicație va primi un punctaj din partea experților evaluatori, în conformitate cu Apartin acestei categorii persoanele care nu implinesc 26 de ani pana la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv " id="pdf-obj-7-4" src="pdf-obj-7-4.jpg">

  de student vizat pentru anul în curs (dacă este cazul, pentru persoanele care se incadreaza in categoria de varsta 18 25 ani) 1

  Nota! Se pot depune mai multe planuri de afaceri de către o singura persoană, însă numai unul poate primi finanțare.

  6.2 Evaluarea și selecția beneficiarilor

  6.2.1 Evaluarea planurilor de afaceri

  Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în formularele de participare, inclusiv a condiţiilor impuse prin prezenta schema de ajutor de minimis şi de legislaţia în vigoare, precum și evaluarea planurilor de afaceri, se realizează de către experţii evaluatori desemnati de către administratorului schemei de minimis. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza în perioada 11 mai 2015 7 iunie 2015, în două etape:

  Etapa 1: Evaluarea conformității aplicației și a solicitantului.

  În această etapă, experții de evaluare vor analiza conformitatea beneficiarilor și a Planului de afaceri (împreună cu anexele), în conformitate cu condițiile de eligibilitate din prezenta metodologie, Cererea de Finanțare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice (Anexa 18) și Schema de ajutor de minimis “Romania Start-up” (Anexa 19). Evaluarea conformității se va face continuu, de la data lansării concursului, conform Anexei 8.

  În cazul în care, expertul evaluator constată că unul sau mai multe documente prezentate spre evaluare nu sunt clare, poate solicita o singură solicitare de clarificări potențialului beneficiar. Solicitarea va fi transmisă prin poșta electronică la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. Răspunsul la solicitarea de clarificări se va transmite prin poșta electronică la adresa instruiresidezvoltare@gmail.com. În cazul în care solicitantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, experții vor evalua conformitatea/eligibilitatea în funcție de documentele transmise anterior.

  În cazul în care răspunsurile primite nu clarifică aspectele solicitate de evaluatori, expertii vor declara aplicația neconformă/neeligibila, după caz.

  În cazul neîndeplinirii condițiilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la procedura de selecție, participanții neeligibili vor fi informați asupra respingerii aplicației lor. Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri.

  Etapa 2: Evaluarea tehnico-financiară a planului de afaceri.

  Aplicațiile declarate eligibile în urma evaluarii conformității vor intra în cea de a doua etapă a evaluării, și anume evaluarea tehnico-financiară. În cadrul acestei etape, aplicațiile vor fi analizate din punct de vedere al viabilității economice a planului de afaceri, în conformitate cu soluția tehnică de implementare, proiecțiile financiare, rezultatele obținute și resursele materiale, umane și financiare implicate în implementare. Fiecare aplicație va primi un punctaj din partea experților evaluatori, în conformitate cu

  1 Apartin acestei categorii persoanele care nu implinesc 26 de ani pana la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv

  de student vizat pentru anul în curs (dacă este cazul, pentru persoanele care se incadreaza ininstruiresidezvoltare@gmail.com . În cazul în care solicitantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, experții vor evalua conformitatea /eligibilitatea în funcție de documentel e transmise anterior. În cazul în care r ă spunsurile primite nu clarific ă aspectele solicitate de evaluatori, expertii vor declara aplica ț ia neconform ă /neeligibila, dup ă caz. În cazul neîndeplinirii condi ț iilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la procedura de selec ț ie, participan ț ii neeligibili vor fi informa ț i asupra respingerii aplica ț iei lor. Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri. Etapa 2: Evaluarea tehnico- financiară a planului de afaceri. Aplicațiile declarate eligibile în urma evaluarii conformității vor intra în cea de a doua etapă a evaluării , și anume evaluarea tehnico- financiară. În cadrul acestei etape, aplicațiile vor fi analizate din pu nct de vedere al viabilității economice a planului de afaceri, în conformitate cu soluția tehnică de implementare, proiecțiile financiare, rezultatele obținute și resursele materiale, umane și financiare implicate în implementare. Fiecare aplicație va primi un punctaj din partea experților evaluatori, în conformitate cu Apartin acestei categorii persoanele care nu implinesc 26 de ani pana la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv " id="pdf-obj-7-117" src="pdf-obj-7-117.jpg">
  de student vizat pentru anul în curs (dacă este cazul, pentru persoanele care se incadreaza ininstruiresidezvoltare@gmail.com . În cazul în care solicitantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, experții vor evalua conformitatea /eligibilitatea în funcție de documentel e transmise anterior. În cazul în care r ă spunsurile primite nu clarific ă aspectele solicitate de evaluatori, expertii vor declara aplica ț ia neconform ă /neeligibila, dup ă caz. În cazul neîndeplinirii condi ț iilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la procedura de selec ț ie, participan ț ii neeligibili vor fi informa ț i asupra respingerii aplica ț iei lor. Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri. Etapa 2: Evaluarea tehnico- financiară a planului de afaceri. Aplicațiile declarate eligibile în urma evaluarii conformității vor intra în cea de a doua etapă a evaluării , și anume evaluarea tehnico- financiară. În cadrul acestei etape, aplicațiile vor fi analizate din pu nct de vedere al viabilității economice a planului de afaceri, în conformitate cu soluția tehnică de implementare, proiecțiile financiare, rezultatele obținute și resursele materiale, umane și financiare implicate în implementare. Fiecare aplicație va primi un punctaj din partea experților evaluatori, în conformitate cu Apartin acestei categorii persoanele care nu implinesc 26 de ani pana la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv " id="pdf-obj-7-119" src="pdf-obj-7-119.jpg">
  de student vizat pentru anul în curs (dacă este cazul, pentru persoanele care se incadreaza ininstruiresidezvoltare@gmail.com . În cazul în care solicitantul nu va răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări, experții vor evalua conformitatea /eligibilitatea în funcție de documentel e transmise anterior. În cazul în care r ă spunsurile primite nu clarific ă aspectele solicitate de evaluatori, expertii vor declara aplica ț ia neconform ă /neeligibila, dup ă caz. În cazul neîndeplinirii condi ț iilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la procedura de selec ț ie, participan ț ii neeligibili vor fi informa ț i asupra respingerii aplica ț iei lor. Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de solicitant în Planul de afaceri. Etapa 2: Evaluarea tehnico- financiară a planului de afaceri. Aplicațiile declarate eligibile în urma evaluarii conformității vor intra în cea de a doua etapă a evaluării , și anume evaluarea tehnico- financiară. În cadrul acestei etape, aplicațiile vor fi analizate din pu nct de vedere al viabilității economice a planului de afaceri, în conformitate cu soluția tehnică de implementare, proiecțiile financiare, rezultatele obținute și resursele materiale, umane și financiare implicate în implementare. Fiecare aplicație va primi un punctaj din partea experților evaluatori, în conformitate cu Apartin acestei categorii persoanele care nu implinesc 26 de ani pana la data de 30 noiembrie 2015, inclusiv " id="pdf-obj-7-121" src="pdf-obj-7-121.jpg">
  grila de evaluare. Grila de evaluare a planurilor de afaceri, Anexa 9 la prezenta metodologie, vawww.instruiresidezvoltare.ro . Planurile de afaceri selectate a fi eligibile la finanțare în urma evaluării conformității, vor fi distribuite aleator echipelor de evaluatori. În urma evalu ă rii planurilor de afaceri ș i acord ă rii punctajelor conform grilei de evaluare, rezultatele vor fi centralizate în ordinea descresc ă toare a punctajelor ob ț inute. Punctajele ob ț inute sunt finale ș i definitive. 6.2.2 Selecția planurilor de afaceri și desemnarea câștigătorilor Desemnarea castigatorilor se va realiza de c ă tre o comisie de selec ț ie a planurilor de afaceri, care include 7 membri si va fi formata din: • 1 reprezentant al mediului de afaceri; • 1 reprezentant al mediului financiar – bancar; • 1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului; • 3 experți evaluatori; • r esponsabilul dezvoltare schemă de minimis În calitate de observator va participa și un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici ș i Mijlocii ș i Coopera ț ie din aria de implementare a proiectului; Desemnarea c âș tig ă torilor va urma un anumit algoritm, care va avea la baz ă urm ă toarele criterii: planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului ob ț inut în urma evalu ă rii tehnice. în fiecare jude ț apartinând regiunilor de dezvoltare în care se deruleaz ă proiectul (Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista minim 2 idei de afaceri finan ț ate minim 40 dintre cele 50 de planuri de afaceri care vor primi finan ț are vor apartine participan ț ilor la cursurile organizate în cadrul proiectului  minim 25 dintre cele 50 de planuri de afaceri finantate vor apartine persoanelor din categoria de varsta 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.    10 dintre cele 50 planuri de afaceri care vor primi finantare vor apartine persoanelor care participa doar la concursul de idei de afaceri. Anunțarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri și a planurilor de afaceri câștigătoare se va realiza în da ta de 8 iunie 2015 prin publicare pe pagina de Internet a proiectului: www.instruiresidezvoltare.ro . De asemenea, participanții desemnati c âș tig ă tori vor fi anunțați pe adresa de poștă electronică indicată în planul de afaceri asupra rezultatului concursului de planuri de afaceri. Toate planurile de afaceri eligibile, dar declarate necâștigătoare constituie lista de rezervă și pot fi selectate în cazul în care unul dintre câștigători nu îndeplinește condiț iile de semnare a acordului de finanțare și/sau refuză semnarea acordului de finanțare. De asemenea, din lista de rezervă vor fi selectate planurile de afaceri ce vor înlocui semnatarii acordurilor de finanțare în situația rezilierii acestor acorduri. Înlocuirea se va face cu asigurarea respectării criteriilor obligatorii , mai sus mentionate. " id="pdf-obj-8-2" src="pdf-obj-8-2.jpg">
  grila de evaluare. Grila de evaluare a planurilor de afaceri, Anexa 9 la prezenta metodologie, vawww.instruiresidezvoltare.ro . Planurile de afaceri selectate a fi eligibile la finanțare în urma evaluării conformității, vor fi distribuite aleator echipelor de evaluatori. În urma evalu ă rii planurilor de afaceri ș i acord ă rii punctajelor conform grilei de evaluare, rezultatele vor fi centralizate în ordinea descresc ă toare a punctajelor ob ț inute. Punctajele ob ț inute sunt finale ș i definitive. 6.2.2 Selecția planurilor de afaceri și desemnarea câștigătorilor Desemnarea castigatorilor se va realiza de c ă tre o comisie de selec ț ie a planurilor de afaceri, care include 7 membri si va fi formata din: • 1 reprezentant al mediului de afaceri; • 1 reprezentant al mediului financiar – bancar; • 1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului; • 3 experți evaluatori; • r esponsabilul dezvoltare schemă de minimis În calitate de observator va participa și un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici ș i Mijlocii ș i Coopera ț ie din aria de implementare a proiectului; Desemnarea c âș tig ă torilor va urma un anumit algoritm, care va avea la baz ă urm ă toarele criterii: planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului ob ț inut în urma evalu ă rii tehnice. în fiecare jude ț apartinând regiunilor de dezvoltare în care se deruleaz ă proiectul (Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista minim 2 idei de afaceri finan ț ate minim 40 dintre cele 50 de planuri de afaceri care vor primi finan ț are vor apartine participan ț ilor la cursurile organizate în cadrul proiectului  minim 25 dintre cele 50 de planuri de afaceri finantate vor apartine persoanelor din categoria de varsta 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.    10 dintre cele 50 planuri de afaceri care vor primi finantare vor apartine persoanelor care participa doar la concursul de idei de afaceri. Anunțarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri și a planurilor de afaceri câștigătoare se va realiza în da ta de 8 iunie 2015 prin publicare pe pagina de Internet a proiectului: www.instruiresidezvoltare.ro . De asemenea, participanții desemnati c âș tig ă tori vor fi anunțați pe adresa de poștă electronică indicată în planul de afaceri asupra rezultatului concursului de planuri de afaceri. Toate planurile de afaceri eligibile, dar declarate necâștigătoare constituie lista de rezervă și pot fi selectate în cazul în care unul dintre câștigători nu îndeplinește condiț iile de semnare a acordului de finanțare și/sau refuză semnarea acordului de finanțare. De asemenea, din lista de rezervă vor fi selectate planurile de afaceri ce vor înlocui semnatarii acordurilor de finanțare în situația rezilierii acestor acorduri. Înlocuirea se va face cu asigurarea respectării criteriilor obligatorii , mai sus mentionate. " id="pdf-obj-8-4" src="pdf-obj-8-4.jpg">

  grila de evaluare. Grila de evaluare a planurilor de afaceri, Anexa 9 la prezenta metodologie, va fi publicată pe site-ul proiectului www.instruiresidezvoltare.ro.

  Planurile de afaceri selectate a fi eligibile la finanțare în urma evaluării conformității, vor fi distribuite

  aleator echipelor de evaluatori.

  În urma evaluării planurilor de afaceri și acordării punctajelor conform grilei de evaluare, rezultatele vor fi centralizate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Punctajele obținute sunt finale și definitive.

  6.2.2 Selecția planurilor de afaceri și desemnarea câștigătorilor

  Desemnarea castigatorilor se va realiza de către o comisie de selecție a planurilor de afaceri, care include 7 membri si va fi formata din:

  1 reprezentant al mediului de afaceri;

  1 reprezentant al mediului financiar bancar;

  1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului;

  3 experți evaluatori;

  responsabilul dezvoltare schemă de minimis

  În calitate de observator va participa și un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din aria de implementare a proiectului;

  Desemnarea câștigătorilor va urma un anumit algoritm, care va avea la bază următoarele criterii:

  planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului obținut în urma evaluării tehnice. în fiecare județ apartinând regiunilor de dezvoltare în care se derulează proiectul (Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista minim 2 idei de afaceri finanțate minim 40 dintre cele 50 de planuri de afaceri care vor primi finanțare vor apartine participanților la cursurile organizate în cadrul proiectului minim 25 dintre cele 50 de planuri de afaceri finantate vor apartine persoanelor din categoria de varsta 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.

  10 dintre cele 50 planuri de afaceri care vor primi finantare vor apartine persoanelor care participa doar la concursul de idei de afaceri. Anunțarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri și a planurilor de afaceri câștigătoare se va realiza în data de 8 iunie 2015 prin publicare pe pagina de Internet a proiectului: www.instruiresidezvoltare.ro. De asemenea, participanții desemnati câștigători vor fi anunțați pe adresa de poștă electronică indicată în planul de afaceri asupra rezultatului concursului de planuri de afaceri.

  Toate planurile de afaceri eligibile, dar declarate necâștigătoare constituie lista de rezervă și pot fi selectate în cazul în care unul dintre câștigători nu îndeplinește condițiile de semnare a acordului de finanțare și/sau refuză semnarea acordului de finanțare. De asemenea, din lista de rezervă vor fi selectate planurile de afaceri ce vor înlocui semnatarii acordurilor de finanțare în situația

  rezilierii acestor acorduri. Înlocuirea se va face cu asigurarea respectării criteriilor obligatorii, mai sus mentionate.

  grila de evaluare. Grila de evaluare a planurilor de afaceri, Anexa 9 la prezenta metodologie, vawww.instruiresidezvoltare.ro . Planurile de afaceri selectate a fi eligibile la finanțare în urma evaluării conformității, vor fi distribuite aleator echipelor de evaluatori. În urma evalu ă rii planurilor de afaceri ș i acord ă rii punctajelor conform grilei de evaluare, rezultatele vor fi centralizate în ordinea descresc ă toare a punctajelor ob ț inute. Punctajele ob ț inute sunt finale ș i definitive. 6.2.2 Selecția planurilor de afaceri și desemnarea câștigătorilor Desemnarea castigatorilor se va realiza de c ă tre o comisie de selec ț ie a planurilor de afaceri, care include 7 membri si va fi formata din: • 1 reprezentant al mediului de afaceri; • 1 reprezentant al mediului financiar – bancar; • 1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului; • 3 experți evaluatori; • r esponsabilul dezvoltare schemă de minimis În calitate de observator va participa și un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici ș i Mijlocii ș i Coopera ț ie din aria de implementare a proiectului; Desemnarea c âș tig ă torilor va urma un anumit algoritm, care va avea la baz ă urm ă toarele criterii: planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului ob ț inut în urma evalu ă rii tehnice. în fiecare jude ț apartinând regiunilor de dezvoltare în care se deruleaz ă proiectul (Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista minim 2 idei de afaceri finan ț ate minim 40 dintre cele 50 de planuri de afaceri care vor primi finan ț are vor apartine participan ț ilor la cursurile organizate în cadrul proiectului  minim 25 dintre cele 50 de planuri de afaceri finantate vor apartine persoanelor din categoria de varsta 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.    10 dintre cele 50 planuri de afaceri care vor primi finantare vor apartine persoanelor care participa doar la concursul de idei de afaceri. Anunțarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri și a planurilor de afaceri câștigătoare se va realiza în da ta de 8 iunie 2015 prin publicare pe pagina de Internet a proiectului: www.instruiresidezvoltare.ro . De asemenea, participanții desemnati c âș tig ă tori vor fi anunțați pe adresa de poștă electronică indicată în planul de afaceri asupra rezultatului concursului de planuri de afaceri. Toate planurile de afaceri eligibile, dar declarate necâștigătoare constituie lista de rezervă și pot fi selectate în cazul în care unul dintre câștigători nu îndeplinește condiț iile de semnare a acordului de finanțare și/sau refuză semnarea acordului de finanțare. De asemenea, din lista de rezervă vor fi selectate planurile de afaceri ce vor înlocui semnatarii acordurilor de finanțare în situația rezilierii acestor acorduri. Înlocuirea se va face cu asigurarea respectării criteriilor obligatorii , mai sus mentionate. " id="pdf-obj-8-150" src="pdf-obj-8-150.jpg">
  grila de evaluare. Grila de evaluare a planurilor de afaceri, Anexa 9 la prezenta metodologie, vawww.instruiresidezvoltare.ro . Planurile de afaceri selectate a fi eligibile la finanțare în urma evaluării conformității, vor fi distribuite aleator echipelor de evaluatori. În urma evalu ă rii planurilor de afaceri ș i acord ă rii punctajelor conform grilei de evaluare, rezultatele vor fi centralizate în ordinea descresc ă toare a punctajelor ob ț inute. Punctajele ob ț inute sunt finale ș i definitive. 6.2.2 Selecția planurilor de afaceri și desemnarea câștigătorilor Desemnarea castigatorilor se va realiza de c ă tre o comisie de selec ț ie a planurilor de afaceri, care include 7 membri si va fi formata din: • 1 reprezentant al mediului de afaceri; • 1 reprezentant al mediului financiar – bancar; • 1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului; • 3 experți evaluatori; • r esponsabilul dezvoltare schemă de minimis În calitate de observator va participa și un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici ș i Mijlocii ș i Coopera ț ie din aria de implementare a proiectului; Desemnarea c âș tig ă torilor va urma un anumit algoritm, care va avea la baz ă urm ă toarele criterii: planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului ob ț inut în urma evalu ă rii tehnice. în fiecare jude ț apartinând regiunilor de dezvoltare în care se deruleaz ă proiectul (Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista minim 2 idei de afaceri finan ț ate minim 40 dintre cele 50 de planuri de afaceri care vor primi finan ț are vor apartine participan ț ilor la cursurile organizate în cadrul proiectului  minim 25 dintre cele 50 de planuri de afaceri finantate vor apartine persoanelor din categoria de varsta 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.    10 dintre cele 50 planuri de afaceri care vor primi finantare vor apartine persoanelor care participa doar la concursul de idei de afaceri. Anunțarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri și a planurilor de afaceri câștigătoare se va realiza în da ta de 8 iunie 2015 prin publicare pe pagina de Internet a proiectului: www.instruiresidezvoltare.ro . De asemenea, participanții desemnati c âș tig ă tori vor fi anunțați pe adresa de poștă electronică indicată în planul de afaceri asupra rezultatului concursului de planuri de afaceri. Toate planurile de afaceri eligibile, dar declarate necâștigătoare constituie lista de rezervă și pot fi selectate în cazul în care unul dintre câștigători nu îndeplinește condiț iile de semnare a acordului de finanțare și/sau refuză semnarea acordului de finanțare. De asemenea, din lista de rezervă vor fi selectate planurile de afaceri ce vor înlocui semnatarii acordurilor de finanțare în situația rezilierii acestor acorduri. Înlocuirea se va face cu asigurarea respectării criteriilor obligatorii , mai sus mentionate. " id="pdf-obj-8-152" src="pdf-obj-8-152.jpg">
  grila de evaluare. Grila de evaluare a planurilor de afaceri, Anexa 9 la prezenta metodologie, vawww.instruiresidezvoltare.ro . Planurile de afaceri selectate a fi eligibile la finanțare în urma evaluării conformității, vor fi distribuite aleator echipelor de evaluatori. În urma evalu ă rii planurilor de afaceri ș i acord ă rii punctajelor conform grilei de evaluare, rezultatele vor fi centralizate în ordinea descresc ă toare a punctajelor ob ț inute. Punctajele ob ț inute sunt finale ș i definitive. 6.2.2 Selecția planurilor de afaceri și desemnarea câștigătorilor Desemnarea castigatorilor se va realiza de c ă tre o comisie de selec ț ie a planurilor de afaceri, care include 7 membri si va fi formata din: • 1 reprezentant al mediului de afaceri; • 1 reprezentant al mediului financiar – bancar; • 1 reprezentant al patronatelor din aria de implementare a proiectului; • 3 experți evaluatori; • r esponsabilul dezvoltare schemă de minimis În calitate de observator va participa și un reprezentant al Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici ș i Mijlocii ș i Coopera ț ie din aria de implementare a proiectului; Desemnarea c âș tig ă torilor va urma un anumit algoritm, care va avea la baz ă urm ă toarele criterii: planurile de afaceri vor fi selectate în ordinea punctajului ob ț inut în urma evalu ă rii tehnice. în fiecare jude ț apartinând regiunilor de dezvoltare în care se deruleaz ă proiectul (Municipiul București sau în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) vor exista minim 2 idei de afaceri finan ț ate minim 40 dintre cele 50 de planuri de afaceri care vor primi finan ț are vor apartine participan ț ilor la cursurile organizate în cadrul proiectului  minim 25 dintre cele 50 de planuri de afaceri finantate vor apartine persoanelor din categoria de varsta 18-25 ani inmatriculati in invatamantul superior.    10 dintre cele 50 planuri de afaceri care vor primi finantare vor apartine persoanelor care participa doar la concursul de idei de afaceri. Anunțarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri și a planurilor de afaceri câștigătoare se va realiza în da ta de 8 iunie 2015 prin publicare pe pagina de Internet a proiectului: www.instruiresidezvoltare.ro . De asemenea, participanții desemnati c âș tig ă tori vor fi anunțați pe adresa de poștă electronică indicată în planul de afaceri asupra rezultatului concursului de planuri de afaceri. Toate planurile de afaceri eligibile, dar declarate necâștigătoare constituie lista de rezervă și pot fi selectate în cazul în care unul dintre câștigători nu îndeplinește condiț iile de semnare a acordului de finanțare și/sau refuză semnarea acordului de finanțare. De asemenea, din lista de rezervă vor fi selectate planurile de afaceri ce vor înlocui semnatarii acordurilor de finanțare în situația rezilierii acestor acorduri. Înlocuirea se va face cu asigurarea respectării criteriilor obligatorii , mai sus mentionate. " id="pdf-obj-8-154" src="pdf-obj-8-154.jpg">
  7. Contractarea ș i acordarea ajutorului financiar 7.1 Procesul de contractare După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi
  7. Contractarea ș i acordarea ajutorului financiar 7.1 Procesul de contractare După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi
  • 7. Contractarea și acordarea ajutorului financiar

  7.1 Procesul de contractare

  După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi vor primi prin poștă electronică, notificarea privind semnarea în termen de 15 zile lucrătoare a acordului de finanțare.

  În vederea semnării acordului de finanțare, solicitanții selectați vor întreprinde demersurile necesare înființării întreprinderilor. Forma juridică aleasă pentru întreprinderile înființate va îndeplinii următoarele condiții:

  va avea scop patrimonial (nu se admit asociații sau fundații). Formele de organizare acceptate sunt:

   

  o

  Societăți comerciale:

   
  • Societate cu răspundere limitată

  • Societate în nume colectiv

  • Societate pe acțiuni

  • Societate în comandita simplă

  • Societate în comandita pe acțiuni

   

  o

  • Societate europeană Persoana fizică autorizată

  o

  Întreprindere individuală

  o

  Întreprindere familială

  o

  Societăți cooperative

  va permite încheierea de contracte individuale de muncă

  În vederea semnării acordului de finanțare, titularii planurilor de afaceri declarate căștigătoare vor prezenta și următoarele acte:

  Actele constitutive în copie conform cu originalul (de ex. statut și act constitutiv, în funcție de

  forma juridică aleasă) Declarație pe propria răspundere Anexa 3 în original

  Certificatul unic de înregistrare, în copie conform cu originalul

  Declarație pe proprie răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani (Anexa

  10) în contextul unor firme legate prin acționariat - întreprinderea unică. Declarația pe proprie răspunde privind respectarea condiţiilor schemei de minimis (Anexa 11)

  Declarație privind sustenabilitatea (Anexa 12)

  Grafic de cheltuieli (Anexa 13), în format Excel.

  Planificarea achizitiilor (Anexa 14)

  Documentele vor fi prezentate la sediul S.C. Deloitte Consultanta S.R.L. din Soseaua Nicolae Titulescu,

  nr. 4-8, Intrarea de est, etaj 2, sector 1, Bucuresti, 011141, la o dată stabilită de comun acord de administratorul de schema și titularul planului de afaceri.

  În situația în care solicitanții declarati castigatori nu prezinta toate aceste documente, aceștia vor fi eliminați din lista căștigătorilor și vor fi înlocuiți de un solicitant aflat pe lista de rezervă.

  7. Contractarea ș i acordarea ajutorului financiar 7.1 Procesul de contractare După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi
  7. Contractarea ș i acordarea ajutorului financiar 7.1 Procesul de contractare După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi
  7. Contractarea ș i acordarea ajutorului financiar 7.1 Procesul de contractare După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi
  7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis Ajutorul de minimis se acord ă întreprinderilor nou
  7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis Ajutorul de minimis se acord ă întreprinderilor nou

  7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

  Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor nou constituite în urma desemnării câștigătorilor concursului de selecție de planuri de afaceri, sub forma de finanțare nerambursabilă.

  Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: a. o
  Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
  a.
  o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte
  întreprinderi;
  b.
  o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
  c.
  administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  d.
  o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul
  unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de
  societate sau din statutul acesteia;
  e.
  o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în
  baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
  acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

  Suma maximă a ajutorului de miminis care poate fi acordat în contextul prezentei scheme de finanțare este de 97.075 lei.

  Valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscal precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri in contul tertilor).

  Plata ajutorului de minimis se va acorda în 2 tranșe, pe baza completarii unei cereri de subvenție (Anexa 15), astfel:

  o primă tranșă în valoare de maxim 80 % din valoarea ajutorului de minimis va fi acordată în termen de 45 de zile de la semnarea acordului de finanțare. o a doua tranșă, reprezentand diferența până la 100% din valoarea ajutorului de minimis va fi acordată după ce beneficiarul face dovada cheltuirii a minim 75% din valoarea primei tranșe, nu mai târziu de 2 octombrie 2015. Dovada efectuării cheltuielilor se face prin verificarea documentelor care atestă angajarea și plata acestora. Cererea pentru a doua tranșă va fi însoțită de documente justificative, precum rapoarte tehnico-financiare de progres, documentele suport, inclusiv financiare etc. La data semnarii acordului de finantare, beneficiarului i se va pune la dispozitie procedurile de implementare/raportare.

  În situația în care beneficiarii nu îndeplinesc condițiile cu privire la angajarea a cel puțin două persoane din categoria “tânăr absolvent a unei instituții de învățămânat secundar sau terțiar până în anul 2014, acordul de finanțare va fi reziliat, iar ajutorul de minimis deja plătit va fi considerat utilizat abuziv și va fi rambursat de către beneficiarul ajutorului de minimis în condițiile prevăzute de pct. 8.3.

  În scopul încasării ajutorului de minimis, întreprinderile beneficiare vor deschide un cont bancar special pentru derularea încasărilor și plăților aferente ajutorului de minimis. Acest cont bancar NU va fi utilizat pentru încasarea veniturilor din livrări de bunuri sau prestări de servicii. Aspectele legate de

  7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis Ajutorul de minimis se acord ă întreprinderilor nou
  7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis Ajutorul de minimis se acord ă întreprinderilor nou
  7.2 Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis Ajutorul de minimis se acord ă întreprinderilor nou
  modalitatea de efectuare a pl ăț ilor vor fi detaliate în procedurile de implementare/raportare ce vor
  modalitatea de efectuare a pl ăț ilor vor fi detaliate în procedurile de implementare/raportare ce vor

  modalitatea de efectuare a plăților vor fi detaliate în procedurile de implementare/raportare ce vor fi puse la dispoziția beneficiarilor ajutorului de minimis cel mai târziu la semnarea acordului de finanțare.

  Beneficiarii ajutorului de minimis vor respecta procedura simplificată pentru atribuirea contractelor de furnizare aprobata prin Ordinului nr. 1120/2013, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 16).

  Cererile de subvenție (Anexa 15) pot fi depuse exclusiv:

  la semnarea contractului, in cazul cererii pentru prima transa;

  în primele două zile lucrătoare ale fiecărei luni calendaristice, in cazul cererii pentru a doua transa.

  În scopul plății tranșelor ajutorului de minimis, Administratorul va utiliza mecanismul Cererilor de plată, așa cum este acesta reglementat de OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunile AMPOSDRU. Termenele de efectuare a plăților sunt cele prevăzute de aceste acte normative și administrative.

  • 8. Monitorizarea/ controlul beneficiarilor ajutorului de minimis şi recuperarea ajutorului acordat.

  8.1 Monitorizare si raportare

  În termen de 30 de zile de la semnarea acordului de finanțare, întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis va face dovada că a devenit operațională prin prezentarea, în copie conform cu originalul, a unuia dintre următoarelor documente:

  un contract individual de muncă;

  un contract de furnizare de bunuri, de prestare de servicii sau de executare de lucrari către terți;

  un contract de achizitie de la terti de bunuri, servicii sau lucrari.

  In situatia in care beneficiarii nu indeplinesc conditiile cu privire la termenul in care intreprinderea devine operationala, acordul de finantare va fi reziliat, iar ajutorul de minimis deja platit va fi considerat utilizat abuziv si va fi rambursat de catre beneficiarul ajutorului de minimis in conditiile prevazute de pct. 8.3.

  Experţii apartinand administratorului schemei de minimis vor verifica îndeplinirea obligaţiei de menţinere a indicatorilor de rezultat în timpul implementării și după finalizarea perioadei de acordare a ajutorului de minimis, pentru o durată de minim 3 ani de la finalizarea implementări. Detaliile privind regulile de monitorizare vor fi cuprinse in procedurile de implementare/ raportare.

  modalitatea de efectuare a pl ăț ilor vor fi detaliate în procedurile de implementare/raportare ce vor
  modalitatea de efectuare a pl ăț ilor vor fi detaliate în procedurile de implementare/raportare ce vor
  modalitatea de efectuare a pl ăț ilor vor fi detaliate în procedurile de implementare/raportare ce vor
  8.2 Obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis 8.2.1 Obligatii specifice finantarii Beneficiarul ajutorului de minims are
  8.2 Obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis 8.2.1 Obligatii specifice finantarii Beneficiarul ajutorului de minims are

  8.2

  Obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis

  8.2.1

  Obligatii specifice finantarii

  Beneficiarul ajutorului de minims are obligatia de a:

   

  mentine pentru o perioada de minim 6 luni dupa terminarea proiectului cele minim 2 locuri

  de munca create in care sa fie incadrate persoane care au absolvit de învățământul secundar sau terțiar până în anul 2014; mentine investitia pentru o perioada de minim 3 ani.

  Nerespectarea acestor conditii va conduce la rezilierea acordului de finantare, la clasificarea finantarii ca ajutor utilizat abuziv si la recuperarea ajutorului in conditiile prevederilor pct. 8.3.

  8.2.2

  Obligatii prevazute de OUG 77/2014

  Potrivit art. 43 din OUG 77/2014, beneficiarul alocării financiare, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis are următoarele obligații:

   

  de a păstra o evidenţa a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul

   

  de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile,

  valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de

  calcul a ajutoarelor acordate.

   

  de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţe, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

  Nerespectarea acestor conditii atrage sanctiunile prevazute de OUG 77/2014.

  8.3

  Rambursarea ajutorului acordat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv

  Beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să ramburseze:

  suma reprezentând echivalentul ajutorului de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de

  Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. suma reprezentând echivalentul ajutorului de minimis utilizat abuziv, respectiv ajutorul de minimis ale carui condiţii de acordare nu au fost respectate de către beneficiarul ajutorului de minimis.

  Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.

  Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999.

  Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la îndeplinirea obligaţiei de

  rambursare a ajutorului ilegal sau utilizat abuziv.

  8.2 Obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis 8.2.1 Obligatii specifice finantarii Beneficiarul ajutorului de minims are
  8.2 Obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis 8.2.1 Obligatii specifice finantarii Beneficiarul ajutorului de minims are
  8.2 Obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis 8.2.1 Obligatii specifice finantarii Beneficiarul ajutorului de minims are
  9. Dispozitii finale. Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile: 1. Ghidului solicitantului POSDRU – conditii generale
  9. Dispozitii finale. Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile: 1. Ghidului solicitantului POSDRU – conditii generale
  • 9. Dispozitii finale.

  Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile:

  • 1. Ghidului solicitantului POSDRU conditii generale (2014) Anexa 17

  • 2. Ghidului solicitantului POSDRU conditii specifice CPP 176 Anexa 18

  • 3. Schema de ajutor de minimis "Sprijin pentru antreprenori Anexa 19

  Prezenta metodologie poate suferi modificari, indeosebi in situatia aparitiei de modificari

  legislative si/sau de Instructiuni emise de catre Autoritatea de Management a Programului

  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

  9. Dispozitii finale. Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile: 1. Ghidului solicitantului POSDRU – conditii generale
  9. Dispozitii finale. Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile: 1. Ghidului solicitantului POSDRU – conditii generale
  9. Dispozitii finale. Prezenta metodologie se completeaza cu prevederile: 1. Ghidului solicitantului POSDRU – conditii generale