Sunteți pe pagina 1din 15
ICs 91.200 IRS STANDARD ROMAN SR 3330 een G08 Masur&ri terestre SEMNALE PENTRU PUNCTE GEODEZICE Land surveys. Signals for geodesic points Mesurages terrestres. Signals pour points géodésiques APROBARE | Aprobat de'Directorul General al IRS la 19 ienuarie 1996 Inlocuieste STAS 3330-87 CORESPONDENTA La data aprob&rii prezentului standard, nu exist nici un standard international sau european care si se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval, there is no International or European Standard dealing with the same subject A la date d’approbation de la présente norme il n’existe pas de Norme internationale ou européenne traitant du méme sujet DESCRIPTOR! TIT | —Masurare, punct geodezic INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.L.Calderon 13-70201, Bucuresti TP (401) 2107401; (401) 2113296; TF (401) 2100833 1S Reprortucerea sau utitzaea Intograld sau paryalt mcanie, fotecopire, microfimare et.) este inter #1 prin orice procedou (section Ret. SR 3330:1996 Edina ada PREAMBUL Prezentul standard reprezintli revizuirea standardulul STAS 3330-87, pe care fl inloculeste. ‘Standardul a fost elaborat initial in anul 1952 gi a fost revizuit tn anil 1963 9i 1987. Fata de editia enterioars s-au fcut urmitoarele modifictrl principale: introdus baliza metalic8 pe pitastru metalic sau de beton la pe clidiri pentru realizares retelelor ‘eodezice tn focalitét!, ce presupune o gami larg de semnale. Semnalele propuse reduc timpul de lucru: u eliminat turiele cu poduri de metal gi piramidele de lemn cu poduri. Utiizarea lor nu ae mal justificd; Corelat cu standardele din domeniu care au fost revizuite intra timp. SR 3330 1 GENERALITATI 1.1 Obiect gi domeniu de aplicare Prezentul standard se raters la semnalelo metalice gi de lomn, care servesc la semnalizarea punctelor geudezice de orice ordin de triangulatie, In vedere executéril m&suréirior. 1.2 Clasificare 1.2.1. Dupai meterialu! folosit semnal = metalice; - de femn. metalice sunt de dou’ tipuri ele metalice se executd tn urmatoarele variante constructive: = balize instalate la sol; - balize instalete pe clédiri. 1.2.3. Semnalele de lemn se executl in doud tipuri: - piramide: - balize. 1.3 Referinte STAS 11130-78, MisurBri terestre. Balizé avertizoare pentru protectia mercajelor punctelor geodezice. Dimensiuni. 2° CONDITH TEHNICE 2.1 Semnatele metalice gi de lemn se executd conform prezentului standard gi documentatiilor de executie Intocmite de institute de specialitate. 2.2 Incazul semnalelor cu fundatil de beton, beneficiarul semnelelor trebuie si obsin8 acordul de amples @ acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 2.3. Forme gi dimensiuni 2.3.1 Semnole metalice 2.3.1.1 Piramide 2.3.1.1.1 Piramide metelice ‘SR 3330 Dimensiuni tn metri an aa J ard 78 1 Picior; 2 - cadru rigidizere; 3 - buege ghidsi; 4 - pop; 6 - plac’ fluture de vizere; 6 - verges de vizere; 7 - punct geodezic Fig. 1 ee ‘SR 3330 2.3.1.2 Balize 2.3.1.2.1. Balize metalice instalate ta sol, conform STAS 11130. 2.3.1.2.2 Belize metalice instelate pe cladiri Dimensiuni tn metr! A-A el EEE ment de intBrire; & - bucge ghidaj; 6 - corp baliz’; 11 - gurub; 12 - beton de 1.- Corp pilastru; 2 - plac’ pilastru; 3 - plac’ de baz&; 4 - oler 7 - acoperis plac& pilestru; 8 - plac& fluture; 9 - capac baliz&; 10 - vergea de viz ciment; 13 - plangeu de beton; 14 - hidroizoletio Fig. 2 +3 SR 3330 2.3.1.2.3 Belize metalice ancorate pe constructii 23 Dimensiuni th milimetri ~ Borna punetulat 1 - Plac& fluture; 2 - corp baliz8; 3 - guruburl de fixare; 4 - clidire Fig. 3 SR 3330 1 Vergea de centrare; 6 - gurub de orizontalizare; Dimensiuni in mitenetei Jement fluture; 3 - guruburi de fixare; 4 - popul semnelului; 6 - bil rulment @ 15; = goibB; 8 - pilastru; 9 - plac de beton Fig. 4 SR 3330 Dimensiuni tn mitimetsi 7 a = > BAH, [ab | WIS \ e pilastrutui @) Sectiunea A-A; b) Detaliu pentru prinderea belizei de pilastru; c) Surub pentru prinderes nou’; 3 - beton; 4 - gurub fixare pilastru; 5 - izolatie termict 1 = Pilastru metalic; 2 - hidroizoleyi 6 - hidroizolatie veche; 7 - terasé Fig, 5 - Pilestru mot ‘SR 3330 2.3.1.2. Baliza metalice instalate pe pilastru de beton Dimensiuni in milimetei EZZZPFP ZA 1.- Elament fluture; 2 - vergea de centrare; 3 - popul semnalului; 4 - pilastru; § - plac de beton Fig. 6 SR 3330 2.3.2 Semnale de tenn 2.3.2.1 Piramide 2.3.2.1.1. Piremidele de lemn cu piramid® pilestru independent& sunt alcdtuite din doub corpuri: piramida semnel; + piramide pilastru, care se Intreptrunde cu plramida semnal, fir8 68 se atingd intre ele. Piremida semnal are forma unui trunchi de piramidi cu petru fej jste conform 2.3.2.1.2 care se aplict la partes superioera a piramidel seminal propriuzish. In cazul piramidelor f&r8 pod, piramida pllastru independent& se execut8 cu trel sau patru picioare. Dimensiunite piramidel sunt conform figurii 7 9 tabelulul 1. Tabelul 1 Folut piramidei Figure Piramid& f8r8 pod w Nore: H nu a0 refer a natimee de vizare pentru estou 2.3.2.1.2 Semnelele de vizere au forma gi dimensiunile conform figuril 8 in funotie de ordinul triengulatiei |, 1, IM IV 91 V pe care o reprezinta. 6- vemoré ned no nateyd apiuend eiuzod rived 19und au} 8 ues apres etizod maved erunoD aH ezKtN es eaNGY UL - YON od. gigs epiuuedid = Z “Bid eveoroid 1811 no ‘pod gigs eplwuedid - q ‘esBoRNId nied no ‘pod BIR} ePILUDHId - & ‘SR 3330 Dimensiun! tn metri co Orde V Ordinul 1 Ordinul i Ordinul ttt Ordinal IV Fig. 8 2.3.2.2 Balize 2.3.2.2.1 Belizele de lemn au forma gi dimensiunile conform figuril 9, lungimea H avand uns din valorile: 5,0 m; 6,0 m $i 7,0 m. . Balizele au semnele de vizare corespunzétoare ordinulul V de triengulatie (figura 9). -10- ‘sR 3330 Dimenstuni in metri 2.4 Abateri limita Pentru dimensiuni, cu exceptia celor ale semnelor distinctive ale semnalelor de vizere, se admit abateri limits de + 1,0% din valoarea dimensiunii respective. Pentru dimensiunile semnalelor de vizere se admit abateri limita de + 5 mm. 2.6 Montarea semnalelor metalice 2.8.1 Piramidele metalice se monteaz pe fundatii de elemente prefat - pe elemente de rezistenta ale constructiilor, prevézute cu plisi pentru fix 2.8.2. Be'izele se vopsesc pe toatd Iungirn 0,5 m pentru fiecare culoare. in culorile elb gi negru sau alb gi rogu, alternativ, pe lungimi de 3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATI 3.1. Verificarea se face pentru fiecare semnal in parte. Verificarile constau din: area verticalitaqii semnalului; area dimensiunilor; verificarea centrarii semnalului pe punctul geodezic; verificarea mont&rii elementelor componente ale semnalolor in vederea asigurérii sigurantei circulatiei pe scér: pe podeste precum $i a stabilitdtii suportului aparatului pentru masuret. ‘erificarea materialelor. u SR 3330 4 = METODE DE VERIFICARE 4.1 Verificarea verticalit8tii, a dimensiunilor gi @ centrarii semnelulul pe punctul geodezic se face cu Instrumente de misurat adecvate. 4.2 Veriticarea montirii elementelor componente ale semnelelor se face pe baze documentatiel d pe tot parcursul realizar lor. cutie, 4.3 Materiaiole se garariteaz’ de producttor prin certificate de calltate. 5 DOCUMENTE PRIVIND CONSERVAREA SEMNALELOR rte trebuie 8&8 se Intocmeasct: Punctulul geodezic; Pentru fiecare semnel tn topografics de centrar - procesul verbal de predare-primire a semnalulul geodezic contorm reglement&tilor tehnice In vigoere. Fiecare semnal construit se pred& spre pstrare Insofit de proces verbal orgenelor locale ale administratiei de stat, conform legislatiel tn vigoere. 12- SR 3330 Membrii comitetului tehnic CT 304 ,Masur&ri terestre", care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte: dl. Adrian Tolea Secrets dna. Doina Helvei Reprezentant IRS: dna. Mihaela Udran Membri: dl. Costin Coteanu dl. Vasile Helvei dl. Valeriu Nica dl. Florin Oancea di. Cristian Sarchis dl. Aurel Sarai dl. Ricu Turcanu Un standard roman nu confine neaparat totalitatea prove IGFCOT - Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriulut MLPAT - Ministerul Lucrarilor Publice 51 Amenajérii Teritoriulul EM - SA - Electromontaj S.A. Bucuresti ISPH - Institutul de. Studli gi Proiect&ri Hidroenergetice ISPIF - Institutul de Studii si Proiectari pentru Imbunatatiri Funciare DTM - Directia Topografica Militar’ Facultatea de Geodezie Facultatea de Geodezie lor necesare pentru contractare. Utilizatorii standardului sunt rispunzatori de aplicarea corect a acestuia. Este important ca utilizatorii standardelor romaine s& se asigure c& sunt In posesia ultimei editii si @ tuturor modificdrilor. Informatille referitoare I ModificAri dupa publicare \dardele romane {termenul de inceper 1n Catalogul standardelor romane gi in Buletinul Standardiz&r plicBril, modific&ri etc.) sunt publicate Nr. modificari Buletinul Standardizarii Punctele modificate Nr / an. + LEI 880 ed