Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE NOVATIE

PRIN SCHIMBARE DE CREDITOR

Intre,
.................................., cu sediul in ...................., inregistrata la
Registrului Comertului sub nr. ..........., cod fiscal ............., cont
bancar ............... deschis la .......................... reprezentata prin:
..........................., in calitate de ...................
.................................., cu sediul in ...................., inregistrata la
Registrului Comertului sub nr. ..........., cod fiscal ............., cont
bancar ............... deschis la .......................... reprezentata prin:
..........................., in calitate de ...................
.................................., cu sediul in ...................., inregistrata la
Registrului Comertului sub nr. ..........., cod fiscal ............., cont
bancar ............... deschis la .......................... reprezentata prin:
..........................., in calitate de ...................
a intervenit prezenta conventie:
Art.1. Partile convin sa noveze contractul incheiat la data
de ................ intre
............................ si ........................., prin
schimbarea creditorului.
In aceste conditii, partile convin ca creditorul sa devina ...................,
care se obliga sa respecte intrutotul clauzele contractului care a fost
novat.
Art.2. Motivul pentru care s-a incheiat prezentul contract este faptul ca:
.......................................................................................................
.....................................
Art.3.
Prezentul contract a fost semnat de catre parti
astazi, ..............., fiind intocmit in 3 (trei) exemplare.
Semanaturi:
Partile contractante
..................

....................

....................