Sunteți pe pagina 1din 30

TEORIALUIGALOIS

I ELEMENTEALGEBRICEITRANSCENDENTE.
EXTINDERIALGEBRICE

Definiie.DacKiksuntdoucorpuriastfelnctkesteunsubcorpalluiK,spunem
cKesteoextinderealuikisenoteaz:k K.
Fiekuncorp,KoextindereasaiMosubmulimealuiK.Interseciatuturor
subcorpurilorluiKcareconinpekisubmulimeaM,esteunsubcorpalluiKio
extinderealuikcareconinemulimeaM.AcestsubcorpalluiKsenoteazcuk(M)i
estecorpulobinutprinadjuncionarelakaelementelormulimiiM.Corpulk(M)este
corpuldefraciialineluluik[M]generatpestekdemulimeaM.
FieIomulimenotmcuk(XI)corpulsudefraciiacestapoatefiprivit
caobinutprinadjuncionarelakanedeterminatelorXi,iI.
DefiniieOextindereKaunuicorpksenumetedetipfinitdacexistosubmulime
finitMaluiK,astfelnctk(M)=K.
Dacexistunelementx KastfelnctK=k(x),atunciKsenumete
extinderesimplaluik.
FieKuncorpi a1 , a2 ,., an numerecomplexearbitrare.Considerm
toatecorpurilecaresuntextinderialeluiKicareconinnumerele a1 , a2 ,.,an .
Asfeldecorpuri exist,deoarece,deexemplu,printreacesteaseaflcorpulCal
numerelorcomplexe.Interseciatuturoracestorcorpurieste,deasemenea,uncorpi
esteceamaimicextinderealuiK,ceconinenumerele a1 , a2 ,.,an senoteazcu
K( a1 , a2 ,.,an )isenumeteextindereageneratdenumerele a1 , a2 ,.,an .
OextindereKaluiksenumetefinitgenerat,dacexistelementele a1 ,
a2 ,.,an ,astfelnctK=k( a1 , a2 ,.,an ).Severificuorc:
1)k( a1 , a2 ,..,an )=k,dacinumaidac a1 , a2 ,.a n k
2)k( a1 , a2 ,.,an )=k( a1 ,..,ai )( ai +1 ,..,an )pentruorice1 i n

3)DacKesteoextinderefinitaluikcubaza a1 , a2 ,.,an ,atunciK=k( a1 ,


a2 ,.,an ),adicestefinitgenerat.
Notmcuk[ a1 , a2 ,.,an ]={xC/existf k[X1,., Xn ],x=f( a1 ,..,an )}.
Seobservck[a1 , a2 ,..,an ]esteunsubinelalluiCiestecelmaimicsubinelal
luiCcareconinecorpulkielementele a1 , a2 ,.,an ic
k[ a1 , a2 ,.,an ] k( a1 , a2 ,.,an ).

Propoziie.Fiek Koextinderedecorpuri.Suntadevrateurmtoareleafirmaii:
i)k(K)=K,iark(M)=kdacinumaidacsubmulimeaMestedink.
ii)DacMiNsuntdousubmulimialeluiK,atuncik(M U N)=k(M)(N)=
=k(N)(M).
iii)Dac{Mi}i I esteunsystemdesubmulimialeluiKfiltrantla
dreapta(adicpentruoricei,jI,existl IastfelnctMi Ml iMj
Ml)i M=UM i ,atuncik(M)= Uk (Mi ).
iI

iI

Demonstraie.
Afirmaiilei)iii)rezultdirectdindefiniiademaisus.Pentru
demonstrareaafirmaieidiniii)estesuficientsobservmcdeoarecesistemul{
Mi},iIestefiltrantladreapta, Uk (Mi ) esteunsubcorpalluiK.
iI

Comentarii.ncondiiileteoremei,senoteazdeobiceicuk(M,N)corpulk(M N).
Definiie.OextindereKacorpuluiksenumetefinit,dacexistncorpulK un
numrfinitdeelemente a1 , a2 ,.,an astfelnctoriceelement b Kse
scrienmodunicsubformauneicombinaiiliniaredeelemente,cucoeficienincorpul
k: b =a1a1 +.+anan a1,a2,,an k.Sistemuldeelemente ai ,i {1,.,n},careare
aceastproprietatesenumetebazaextinderiiKpestecorpulk.Sistemuldeelemente
a1 ,..,an esteobazaluiKpestek,dac:
1) genereazliniarextindereaKpestek.
2) suntliniarindependentepestecorpulk.
Propoziie.FieKoextindereacorpuluiki a1 ,.,an ,obazaluiKpestek.Dac
b1 ,..,bm ,suntelementedinK,astfelnctm>n,atunciexistb1,
b2,.,bm K,nutoatenule,astfelnct:b1b1 +.+bmbm =0.
nparticular,rezultcdoubazealeluiKpestekauacelainumrde
elemente.
Definiie.SenumetegradulextinderiiKpestek,numrulelementelordintrobaz
arbitraraluiKpestek,isenoteaz [K : k.]
Observaii.1)[K:k]=1,dacinumaidacK=k.
Intradevr,dacK=k,atunci[K:k]=1,deoarece1esteobazaextinderii
Kpestek.Reciproc,presupunem[K:k]=1fie{ a}obazaluiKpestek.Atunci
existuna k,astfelnct1=a a.Deci a=a1,deunderezultc a kideciK=k.
2) DacKesteoextinderefinitaluik,[K:k]esteegalcudimensiunea
luiKpestek,consideratcaspaiuvectorial.
Propoziie.Fiek K L,extinderidecorpuri.DacKesteextinderefinitaluikiL
extinderefinitaluiK,atunciL esteextinderefinitaluikinplus
[K:k][L:K]=[L:k](tranzitivitateaextinderilorfinite).
Definiii.1)FieKuncorp.Unnumrcomplex asenumetealgebricpesteK,dac
existunpolinomnenulf K[X],astfelnctf( a)=0.
2)Unnumrcomlex a carenuestealgebricpesteK,senumete
transcendentpestecorpulK.
3)Unnumrcomplex a,careestealgebric(respectivtranscendent)peste
corpulnumerelorraionaleQ,senumetesimplunumralgebric(respec
tivnumrtranscendent).
4)Dac a estealgebricpesteK,polinomulunitarnenulf K[X]degrad

celmaimic,astfelnctf( a)=0,senumetepolinomulminimal al
lui a.
Observaii.1)Polinomulminimalallui a esteunicdeterminat.
2)Polinomulminimalesteireductibil.
Definiie.OextindereKaluiksenumetealgebricdacoriceelementalluiKeste
algebricpestek.
Exemple:1) Numrul 2estealgebricpestecorpulQ,deoareceesterdcina
polinomuluiX2 2 Q[X],careesteipolinomulsuminimal.
2)Numrul 2+ 3 estealgebricpestecorpulQ,deoareceesterdcina
polinomuluiX4 10X2 +1 Q[X], careesteipolinomulsuminimal.
3)CorpulnumerelorcomplexeCesteoextinderealgebricacorpului
numerelorrealeR.ntradevr,dacz=a+ib,esteunnumrcomplex,atuncizeste
rdcinapolinomului:X2 2aX+(a2+b2) R[X].Deducemc[C:R]=2.
4)Numerelecomplexei= -1 , -2 , 4 -3 , -5 ,(1+i 3 )/2,sunt
numerealgebrice,deoareceelesuntrespectiverdcinialepolinoamelordinQ[X]:X2
+1,X2+2,X4+3,X2+5,X2+X+1.
5)Numerelee, p sunttranscendentepestecorpulnumerelorraionaleQ.
Propoziie.DacKesteoextinderefinitaluik,atunci Kestealgebricpestek.
Demontraie:Presupunemcn=[K:k]ifie a K.Considerm
elementele:1, a, a2 ,..,an ,caresuntnnumrden+1.Atunciexista0,a1,,an k,
nutoatenule,astfelncta0+a1 a +a2a2 +..+anan = 0.Polinomulf=a0+a1X+.+anXn
aparineluik[X],iestenenul.Cumf( a)=0,nseamnc a estealgebricpestek.
Propoziie.FieKuncorpi aunnumrcomplexalgebricpesteK.AtunciK( a)esteo
extinderefinitaluiKi [K( a):K]esteegalcugradulpolinomului
minimalallui a.nplus,K( a)=K[ a],undeK[ a]={g( a)/gK[X]}.
Corolar. FieK=k( a1 ,,an )i a1 ,,an algebricepestek.AtunciK esteo
extinderefinitaluik.nplus,k( a1 ,,an )=k[ a1 ,.,an ].
Corolar.DacKesteoextinderealgebricifinitgenerataluik,atunciKesteo
extinderefinitaluik.
Corolar.DacEesteoextinderealgebricaluiKiFesteoextinderealgebricalui
E,atunciFesteoextinderealgebricaluiK.
Definiie.FiekuncorpiKoextindereasa.CorpulkestealgebricnchisnK,dac
oriceelementdinK,algebricpeste,aparineluik.Daccorpulkseconsider
caextinderealuinsui,atuncikeste,evident,algebricnchisnk.
Propoziie.Dack Kesteoextinderedecorpuriik corpulelementelordinK
algebricepestek,atuncikestealgebricnchisnK.
Propoziie.Fiekuncorp.Urmtoareleafirmaiisuntechivalente:
a) kestealgebricnchis
b) oricepolinomdegrad 1dink[X],areordcinnk
c) oricepolinomdegrad 1dink[X],aretoaterdcinilenk
d) oricepolinomdegrad 1dink[X],sedescompunenprodusfinitde
factori liniari
e) singurelepolinoameireductibiledink[X],suntceledegrad1.
Observaii.1)CorpulnumerelorraionaleQnuestealgebricnchis,deoarece
polinomul X2+1Q[X]esteireductibilinuestedegradul .
2)Analog,corpulnumerelorrealeR,nuestealgebricnchis,deoarece

acelaipolinom,consideratcapolinom nR[X],esteireductibil.
Propoziie.Uncorpfinitnuestealgebricnchis
Demonstraie.Fiekuncorpfinit.Vafisuficientsartmcexistun
polinomdegrad>1nk[X],carenuareniciordcinnk.Considermpolinomul
n

f=X(X1) (X -ai)+1,unde0,1,a1,,an,suntelementelecorpuluik.Seobserv
i= 0

c fnuareniciordcinnk,ccipentruoricea k,avem:f(a)=1.
Teorema(fundamentalaalgebreisauteoremaluidAlembert).
Corpulnumerelorcomplexeestealgebricnchis.
Propoziie.Fiekuncorpi K,uncorpalgebricnchis,extindereacorpuluik.Atunci
AtuncicorpulkalelementelordinK,algebricepestek,esteielalgebric
nchis.
Teorem.OricecorpkareoextindereKcareestecorpalgebricnchis.
-

Corolar.Pentruoricecorpkexistoextinderealgebric k aluikcareesteuncorp
algebricnchis.
-

Definiie.Oextinderealgebric k acorpuluik,careestealgebricnchis,senumete
nchiderealgebricaluik.
Comentarii.1)Corolarulprecedent,aratcoricecorpareonchiderealgebric.
2)Dounchiderialeunuicorpksuntkizomorfe.
-

Corolar.FieKuncorp.Dac K ={ a C/ a algebricpesteK},atunci K esteun


subcorpallui C.
-

Demonstraie.Fie a , b K .Avem a+ b, ab K( a ,b ).DeoareceK( a ,b )


-

esteoextinderefinitaluiK,aceastaestealgebricideci a + b , ab K .Analog,
-

dac a K i a 0,atunci a 1 K( a).DeoareceK( a)esteoextinderefinitalui


-

K,eaesteialgebric.Deci a1 K .
-

Definiie.Corpul K senumetenchidereaalgebricaluiKnC.DeciC K este


mulimeanumerelortranscendentepesteK.ncazulparticularK=Q,
-

corpul Q senumetemulimeanumereloralgebrice.

II

GRUPULLUIGALOIS

FieKuncorp.NotmcuAut(K)mulimeatuturorautomorfismelor(unitare)deinel,
aleluiK.Aut(K)esteunsubgrupalluiS(K),altuturorpermutrilormulimiiK,cci
dac s ,t Aut(K),atunci st 1 Aut(K).

Definiie.FiekunsubcorpalluiK.NotmcuG(K/k)mulimeaacelorelemente s
Aut(K),careauproprietateac s(a)=a,pentruoriceak ,adiccelecare
suntk automorfisme.
G(K/k)esteunsubgrupalluiAut(K),ilnumim grupulluiGaloisal
extinderiiKaluik.
Definiii.FieEiFdouextinderialecorpuluikUnomomorfism(respectivizomorfism)
decorpuri s: E Fcuproprietatea s(x)=x,oricrearfixk,senumete
komomorfism(respectivekizomorfism).DacEesteoextinderealuiki
s:E Eunkizomorfism, s senumetek automorfism.
Propoziie.DacEesteoextinderealgebricaluiki s:E Eunkomomorfism,
atunci sesteunkautomorfism.
Observaii.FieMiNdoumulimiodonate,relaiilerespectivelenotmpeambelecu
.Atunciofuncie j :M Nsenumetemorfism demulimiordonate(sau
omomorfismdemulimiordonatesauncfunciemonoton),dacoricare
arfix1,x2 M,cux1 x2,rezut j (x1) j (x2)iantimorfismdemulimiordonate(sau
antiomomorfismdemulimiordonatesauncfuncieantimonoton),dacoricarearfi
x1,x2 M,cux1 x2,rezult j (x2) j (x1).Funciaidentic1M:M Mesteunmorfism
demulimiordonate.Morfismul(antimorfismul) j demulimiordonatesenumete
izomorfism(antiizomorfism)demulimiordonate,dacexistunmorfism(respectiv
unantimorfism)demulimiordonate y :N M,astfelca jy =1N i yj =1M.
Observaie.Oriceizomorfism(antiizomorfism)demulimiordonateesteofuncie
bijectiv.Reciproc,nu.
Propoziie.Unmorfism(antimorfism) j :M Ndemulimiordonateesteizomorfism
(antiizomorfism),dacinumaidacesteobijecie,iarpentrux,x M,
urmtoareleafirmaiisuntechivalente:
a) x x
b) j (x) j (x),(respectiv j (x) j (x)).
Exemple.1)FiePuncorpprim.AtunciAut(P)esteformatdintunsingurelement,
identitatealuiP.
ntradevr,dacPestefinit,afirmaiarezultdinfaptulcPestegeneratca
grupaditivdeelementul unitate.DacPesteinfinit,elesteizomorfcuQ.Orice
AutomorfismalluiQinducepeZautomorfismulidentic,Zfiindgeneratcagrupaditiv
de1,careareosingurextinderelaQ:automorfismulidentic.Maimult,dacKesteun
corpiPestecorpulprimconinutnK,atuncioriceautomorfismalluiKinducepeP
automorfismulidentic.Aadar,Aut(K)=G(K/P).
2)FieQ(i 2),extinderealuiQ.SdeterminmgrupulG(Q(i 2)/Q).Fieu
G(Q(i 2)/Q).Atunciu(r+si 2)=u(r)+u(s)u(i 2)=r+su(i 2).Deoarece
(i 2)2+2=0,obinem0=u((i 2)2)+2=(u(i 2))2 +2.Deaici,deducemcu(i 2)=
i 2 sauu(i 2)=i 2.nprimulcazuesteautomorfismulidentic,iarnaldoilea,
esteautomorfismuldefinitprinu(r+si 2)=rsi 2.DecigrupulG(Q(i 2)/Q)este
formatdindouelemente,iprinurmare,esteizomorfcuZ2.
Comentarii.FieKuncorp,extindereacorpuluik,i HunsubgrupalluiG(K/k).
NotmcuKH elementelex Kcuproprietateau(x)=x,pentruoriceuH,adic
elementeledinKcaresuntinvariatedeelementeledinH.SeconstatcKH esteun
subcorpalluiK,careconinepek.

ntradevr,dacx,yKH,rezultu(xy)=u(x)u(y)=xy,pentruoriceuH,decix
yKH,idacy 0,u(xy1)=u(x).u(y1)=x.y1,pentruoriceuH,decixy1 KH.
DacH H,rezultKH KH.Sestabileteastfelofunciedelamulimea
subgrupurilorluiG(K/k)lamulimeaextinderilorluikconinutenK,funcie
careesteantimonoton,dacconsidermpeceledoumulimiordonareadat
derelaiadeincluziune.
FieLunsubcorpalluiK,careconinepek.Acestuicorpiputemasocia
grupul G(K/L),careesteevidentunsubgrupalluiG(K/k),iardacLeste
unaltsubcorpalluiK,cuL L,atunciG(K/L) G(K/L).
Seobineastfelofuncieantimonoton(pentrurelaiadeincluziune),
delasubcorpurileluiK,careconinpek,lasubgrupurilegrupuluiluiGalois
G(K/k).
nprincipal,teoremafundamentalateorieiluiGalois,dcondiiincare
celedoufuncii,definitemaisus,suntinverseunaceleilalte

III

CORPURIFINITE

Pentrunceputvompresupunecorpuricarenusuntcomutative,dacnuse
specificaltfel.
FieK Loextinderedecorpuricuunnumrfinitdeelementepresupunem
ccorpulKareqelemente.CorpulLestespaiuvectorial (lastnga)pesteK ifier=
dimKL.AtuncidinfaptulcoriceelementxLsescrie,nmodunic,subformax =
r

a x ,x1,x2,.,xr,fiindobazaluiLpesteKiai K,deducemccorpulLareqr
i i

i=1

elemente.DacLesteunsubcorpalluiLcareconinepeKis=dimKL,atuncis
divideper.OricecorpfinitKestedecaracteristicp>0ideciconinecorpulprimZp,
deciKvaaveapn elemente,unden= dimZ K.
p

Teorem.Oricesubgrupfinitalgrupuluimultiplicativalelementelornenuledintrun
corpcomutativesteciclic.
Lem.FieGun grupcomutativiai,i=1,2,.,k,elementedinG,deordinrespectivni,
i=1,2,,k,astfelnctnumerelenaturaleni sfierelativprimedouctedou.
k

Atunciordinulelementuluia=

ai esteegalcu ni .
i=1

i=1

Comentarii.FieKuncorpcomutativalgebricnchis,deexponentcaracteristicpin>1
unnumrntregcuproprietatea (p,n)=1.NotmcuUn mulimeardcinilor
polinomuluiXn 1nK.ElementeleluiUn senumescrdcinidegradnale
unitii n K.Severific,cUn cunmulireadinK,estegrup,numitgrupul
rdcinilor degradnaleunitii dinK.Un arenelemente.Dinteoremaprecedent,
rezultcUn estegrupciclicideciesteizomorfcuZn..
OricegeneratoralgrupuluiUn senumeterdcinprimitivdegradna
unitii.Numrulacestorrdcinieste j (n),unde j estefuncialuiEuler.
Comentarii.

Definiie.Fien>1unnumrnaturalnotmcu j (n)numrulnumerelor
naturalenenulemaimicidectniprimecun.Acestnumrsenumete
indicatorulluiEuler.
Teorema(luiEuler).Fiennumrnatural >1,iaun numrntregprimcu
j ( n)
n.Atunci a 1(modn).
Corolar.(TeoremaluiFermat)
Dacp>1estenumrnaturalprimiaunnumrntregcarenu
sedividecup,atunciap1 1(modp)
Propoziie.Fien>1,unnumrntregin =

k1

k2

kr

p p . p ,

descompunereasan produsdenumereprime,undep1,.,pr
1
1
1
suntdistincte.Atunci j (n)=n(1 )(1
)..(1
).
p1
p2
pr
Dac x esteordcinprimitivdegradnaunitiiimunnumrntregrelativ
primcun,atunci, xm estencordcinprimitivdegradnaunitii,cciordinullui
x coincidecuordinullui xm .Maimult,toaterdcinileprimitivedeordinulnale
unitiisuntdeaceastform,ccielesuntnnumrde j (n).
ncontinuare,vomconsideracazulncareK=C.Dac x esteordcinprimitiv
degradnaunitiidinC,atuncicorpulQ( x),careestecorpuldedescompunereal
polinomuluiXn1nCpesteQ,senumeteal nleacorpciclotomic.
Lem.FieAuninelfactorial,Kcorpulsudefracii,xunelementdintroextinderea
lui K,careesterdcinaunuipolinomunitarh A[X].
Atunci polinomulminimal alluixpesteK,arecoeficieniinA.
Teorem.Fie x ordcindegradnaunitiidinC,ifiefpolinomulminimalallui
x (pesteQ).AtuncifZ[X]iestepolinomulminimalaloricreirdcini
primitivedegradnaunitii.nplus,gradulluifesteegalcu j (n),ideci
[Q( x):Q]= j (n).
Comentarii.
1) Polinomulminimalaluneirdciniprimitiveaunitii(idecialtuturor
rdcinilorprimitive),degradn,senumeteal nleapolinomciclotomic,isenoteaz
cuFn(saucuFn ).
Deoareceoricerdcinprimitivdegradd 1,aunitii,cuddivide
pen,esteiordcindegradnaunitii,ioricerdcindegradnaunitii,esteo
rdcinprimitivdegraddaunitii,pentruundconvenabil,ddividepen,iar
(Fd,Fd)=1dacdidsuntdivizoridistinciailuin,rezultcavemrelaia:Xn 1=
Fd ,d 1.inndseamadeegalitateagradelor,rezult:n= j(d),d 1.
d/n

d/n

2)FieGungrupiC(G),centrulgrupuluiG,adicmuimeaelementelordin
GcarecomutcuoriceelementdinG.SeconstatcC(G)estesubgrupabelianiorice
subgrupalluiC(G)estesubgrupnormalalluiG.
Definiie.Pentruunelementa G,notmcuC(a)={xG/ax=xa}.C(a)
esteunsubgrupnGisenumetecentralizatorul elementului
a.

PentruungrupGseintroduceurmtoarearelaiedeechivalen:dac
a,bG,spunecaesteconjugatcub,dacxGastfelnctx1ax=b.Claselede
echivalensociateacesteirelaiideechivalen,senumescclasedeelemente
conjugate.
PentrufiecareelementaG,aplicaiacareasociazunuielementxG,
1
elementulx ax,dinclasadeechivalenaluiaesteevidentsurjectiviseverific
imediatcrelaiadeechivalenasociatcesteiaplicaiicoincidecurelaiade
echivalenladreapta,asociatcentralizatoruluielementuluia.
ntradevr,relaiax1ax=y1ayesteechivalentcurelaia:yx1a=ayx1,adic
1
cuyx C(a).Deaici,rezultcnumrulelementelordinclasadeelementeconjugate
cuacoincidecuindicelecentralizatoruluielementuluia.Dacnotmcu[G:N]indicele
subgrupuluiNalgrupuluiG,rezult:[G:(1)]=[C(G):(1)]+ [G:C(a)],undesuma
a

seextindedupelementeleunuisistemdereprezentaniaiclaselordeelemente
conjugate,carenuaparinluiC(G).Aceastrelaieestecunoscutsubnumelede
formulaclaselordeelementeconjugate.
Teorem.(Wedderburn).Oricecorpfinitestecomutativ.
Teorem.Doucorpurifinitecuacelainumrdeelementesuntizomorfe.
Comentarii.FieKuncorpdecaracteristicp>0.Aplicaiau:K K,definit
prin:u(x)=xp,esteunendomorfismdeinelalluiK,numitendomorfismullui
Frobenius,cci,pentrux,yK,avemevidentu(xy)=u(x)+u(y).Deasemenea,
s
u(x+y)=u(x)+u(y),cci (x+y)p =xp +yp,deoarece Cp (combinridepelementeluates)
sedividcupdacp>1,esteunnumrprim.ngeneraluesteun endomorfisminjectiv,
iardacKestefinitsauestealgebricnchis,rezultimediatcesteisurjectiv,decin
acestedoucazuriesteautomorfismalluiK.
Definiie.UncorpKdecaracteristiczerosaudecaracteristicp>0,pentrucare
morfismuludemaisusesteizomorfism,senumetecorpperfect.
Exemple.Corpurilefiniteicelealgebricnchisesuntcorpuriperfecte.
Notmcuus putereadeordinsaendomorfismuluiu(definitmaisus)al
corpuluiKdecaracteristicp>0.Evidentuesteautomorfismdacinumai dacus este
automorfism.
Propoziie.FieKuncorpalgebricnchis,decaracteristicp>0.AtunciKconineun
singurcorpfinitcupr elemente,pentruoricer>0.Acestcorpesteformat
dinelementeleluiKinvariatedeur.
Corolar.Fieuncorpfinitcupr elemente.CorpulKconineunsubcorpLcups
elemente,dacinumaidacsdivideper.
Demonstraie.
ntradevr,dacKconinesubcorpulL,atunci:
[K:L][L:Zp]=[K:Zp],idecisdivideper,ccir=[K:Zp],iars=[K:Zp].
-

Reciproc:fier=sti K onchiderealgebricaluiK.Atunciconformpropoziiei
-

precedente,Kestesubcorpullui K formatdinelementeleinvariatedeur ,iar


elementeleinvariatedeus,fomeazunsubcorpLaluiKdeordinps,undeueste
endomorfismulluiFrobenius.
Corpulfinitcarearepr elemente,p>0fiindunnumrntregprim,senoteaz
r
cu FP sau GF(pr). nparticular,corpulprimdecaracteristicpsenoteazFp.

IV

EXTINDERIALGEBRICENORMALE

Lem.FieKoextinderealgebricacorpuluikiuunendomorfismalluiK,carelas
Iavariateelementeleluik.Atunciuesteunautomorfism.
-

Propoziie.Fiekuncorp,Koextinderealgebricasa,i k onchiderealgebricaluik
careconinepeK.Atunciurmtoareleafirmaiisuntechivalente:
-

a) Oricekautomorfismallui k induceunkautomorfismalluiK.
b) Oricepolinomireductibildink[X],careareordcinnK,aretoate
rdcinilenK.
-

c) Pentruoriceautomorfismuallui k pestek,rezutu(K) K.
Definiie.FieKuncorp,extinderealgebricacorpului k.SespuneccorpulKeste
extinderenormal aluik,dacsatisfaceproprietileechivalentedin
propoziiaprecedent.
Comentarii.1) Dmodefiniieechivalentauneiextinderinormale.FieKuncorp
dou
numere a ,b ,algebricepesteK,senumescconjugate,dacauacelaipolinom
minimal.
Exemple: a)Numerele1+i i1isuntconjugate,deoarecesuntrdcinileaceluiai
polinomminimalX22X+2Q[X].
b)Numerele 2+ 3 i 2 3 suntconjugate,deoarecesuntrdcinile
polinomuluiminimalX410X2+1 Q[X].
Definiie.OextindereKaluiksenumetenormalpestek,dacKesteoextindere
finitaluikioricenumrconjugatcuunnumrdinK,aparinedeasemenea
luiK.
ExtinderilenormalealecorpuluiQsenumesccorpurinormale.
2) Pentruadaoformechivalentanoiuniideextinderenormal,
introducemnoiuneadecorpdedescompunerealunuipolinom.
Definiie.FieKuncorpifK[X],unpolinomcun=grad(f) 1.Dinteoremalui
DAlembert(teoremafundalaalgebrei),farenrdcini complexefie
acestea a1 , a2 ,,an .CorpulK(a1 ,a2 ,,an )senumetecorpulde
descompunerepesteKaluif.DacfQ[X],atuncicorpulde
descompunerealluifpesteQsenumete,simplu,corpdedescompunerealluif.
Teorem.FieKoextinderealuik.AtunciKestenormalpestekdacinumaidac
K estecorpuldedescompunerealunuipolinomcucoeficienidinK.
-

Exemple.1) nchidereaalgebric k acorpuluikesteextinderenormalaluik.


2)FiekuncorpiKuncorpdedescompunerealunuipolinomfk[X].
AtunciKesteextinderenormalaluik.ntradevr,fieuunkautomorfismalunei
-

nchiderialgebrice k aluik,careconinepeK.Dac{xi},i{1,2,,n},sunttoate
rdcinilepolinomului fnk,atunciKestegeneratdeacesterdcini.Elementele

u(xi),i{1,2,.,n},suntdeasemeneardcinialeluifnKidecisuntaceleai
rdcini,deoareceuestebijectiv.Cumu(K)estegeneratpestekdeu(xi),i{1,..,n},
rezutcu(K)=K.
3)Oriceextinderedegrad2aunuicorpestenormal.ntradevr,fiekun
corpiKuncorpdeextinderedegrad2aluik.DacxK,xk,atunci1,xesteobaz
aluiKpestek,deciK=k(x).Dacfestepolinomulminimalalluix,atuncigradulluif
este2.DeoarecefareordcinnK,rezutcicealaltrdcinestetotnK.Aadar
KestecorpuldedescompunerealluifideciKesteoextinderenormalaluik.
4)OricecorpfinitKesteoextinderenormalaoricruisubcorpalsu.ntr
adevr,dacKarepr elemente,undepestecaracteristicacorpuluiK,atuncieleste
pr

corpuldedescompunerealpolinomului X X,pesteoricesubcorpal su.


5)CorpulK=Q(4 3 ),consideratcaextinderealuiQ,nuestenormal.n
adevr,polinomulminimalallui 4 3 esteX4 3 iacestanuaretoaterdcinilenK.
Acestpolinomnuaretoaterdcinilereale.
Propoziie.FieK K k,extinderialgebricedecorpuri.DacLesteextinderenormal
aluik,atunciLesteextinderenormalialuiK.
-

Demonstraie.Fie k onchiderealgebricaluikcareconinepeL.Dinipotez,
-

rezultc,oriceelement,uG( k /k),inducekautomorfismalluiLiafirmaia
-

propoziieirezultdincG( k /K)esteunsubgrupalluiG( k /k).


Propoziie.Fiek LoextinderedecorpuriiK1,K2 douextinderialgebricealeluik
coninutenL.SenoteazcuK1K2 subcorpulluiL generatdeK1 i
K2.(K1K2 =k(K1,K2)iestenumitcompozitul corpurilorK1 iK2 ).
i)DacK1 extinderenormalaluik,atunciK1K2 esteoextinderenormala
luiK2.
ii)DacK1 iK2 suntextinderinormalealeluik,atunciK1 K2 iK1 K2
suntextinderinormalealeluik.
Propoziie.FiekuncorpiKoextinderefinitasa.Atunciexistoextinderenormal
finitaluik,careconinepeK.
Demontraie.FieK =k(x1,x2,.,xn)ifiefi k[X],polinomulminimalalluixi,
n

i=1,2,,n.AtuncicorpuldedescompunereLalpolinomuluif= fi ,coninutntro
i=1

nchiderealgebric k aluik,careconinepeK,esteevidentoextinderefiniti
normalaluikcareconinepeK.
Comentarii.1)ObservmccorpulL,construitnpropoziiaprecedent,esteceamai
micextinderenormalaluikcareconinepeK.
-

2) Fiekuncorpi k onchiderealgebricasa.Atuncidouelemente
-

x,y k senumescconjugatepestek,dacauacelaipolinomminimal.Numrul
-

elementelorconjugatecuunelementxdin k ,esteegalcunumrulrdcinilordistincte
alepolinomuluiminimal alluix.
Propoziie.FiekuncorpiK=k(x),oextinderealgebricnormalsimplasa.Atunci
ordinulgrupuluiG(K/k)esteegalcunumrulconjugailorluix.n
particular,ordinulgrupuluiG(K/k)estecelmultegalcu[K:k].

Corolar.FieKuncorpfinitcupr elementeikunsubcorpalsucups elemente,unde


p>0,estecaracteristicaluiK.AtunciG(K/k)esteungrupciclicdeordind=r/s
iungeneratoralsuesteus,undeu:K Kestemorfismulu(x)=xp,pentru
oricexK .nparticular,G(K/Zp)esteciclic,ungeneratoralsufiindu.
Observaii.1)Extinderilealgebricenormaledecorpurinuauproprietateade
tranzitivitate. nadevr,amvzutcQ(4 3 ),nuesteextinderenormalaluiQ,dei
Q( 3 )esteextinderenormalaluiQ,iarQ(4 3 )esteextinderenormalaluiQ( 3 ).
2)Noiuneadeextinderenormalafostextinsextinsdectre
matematicianulromnDanBarbilian (18951961),lacazulextinderilornealgebrice.

V. EXTINDERIALGEBRICESEPARABILE

Definiii.1)Fiek KoextinderealgebricdecorpuriixK.Vomspunecxeste
separabil pestek,dacpolinomulminimalalluixnuarerdcinimultiple.
ncazulcontrar, vomspunecxesteneseparabil pestek.
2)ExtindereaKaluiksenumeteseparabil,dacoriceelementdinKeste
separabilpestek,ncazul contrar,extindereasenumeteneseparabil.
Propoziie.Fiekuncorp.Daccaracteristicaluikeste0,oriceelementalgebricpestek
esteseparabilpestek.Daccaracteristicaluikestep 0,atunciunelementx
algebricpestekesteseparabilpestek,dacinumaidacpolinomul
minimalalluixpestek,nuaparineluik[Xp].
Propoziie.i)Uncorpkesteperfectdacinumaidacoriceelementalgebricpestek
esteseparabil.
ii)Uncorpkesteperfectdacinumaidacoriceextinderealgebricasa,
esteseparabil.
Lem.Fiekuncorpdecaracteristicp>0,iakasfelnctpolinomulXp asnuaib
rdcinink.AtuncipolinomulXpmaesteireductibilnk[X],pentruorice
m 1numrntreg.nparticular,polinomulXpaesteireductibil.
Propoziie.Fiek K Lextinderidecorpuri.DacxLesteunelementseparabil
pestek,atuncixesteseparabilpeteK.nparticular,dacLeste
extindereseparabilaluik,atunciLesteextindereseparabilaluiK.
Demonstraie.Fiefk[X],polinomulminimalalluixpesteK.Atuncirezultc
f=ghnK[X].Cumxesteseparabilpestek,fnuarerdcinimultiple.Decinicignuare
rdcinimultipleix rezultelementseparabilpesteK.
Corolar.Oriceextinderealgebricaunuicorpperfectestecorpperfect.nparticular,o
extinderealgebricaunuicorpfinitesteuncorpperfect.
Propoziie.Fiek Koextinderealgebricdecorpuri,decaracteristicp>0.
i)DacKesteoextinderealgebricseparabilaluik,atunciK=k(Kp).
ii)Dac[K:k]< iK=k(Kp),atunciKesteextindereseparabilaluik.
Corolar.Fiekuncorpdecaracteristicp>0ixunelementdintroextinderealuik,
algebricpestek.Atuncixesteseparabilpestekdacinumaidack(x)=k(xp).Dacx
esteesteseparabilpestek,atunci k(x)esteextindereseparabilaluik.

Propoziie.Dack KiK Lsuntextinderialgebriceseparabiledecorpuri,atunci


k Lesteextindereseparabil.(tranzitivitateaextinderilorseparabile).
Corolar.DackesteuncorpiMosubmulimedeelementealgebriceseparabile
dntroextinderealuik,atuncicorpulk(M)esteoextinderealgebric
sparabilaluik.
Corolar.Fiek Koextinderealgebricdecorpuri.AtuncimulimeaelementelordinK
separabilepestek,formeazunsubcorpalluiK,careconinepek(numit
nchidereaseparabilaluiknK).
-

Comentarii.1)Dackesteuncorpi k onchiderealgebricasa,atuncisubcorpulk
alelementelordinkcaresuntseparabilepesteksenumetenchidereaseparabilaluik
3) Fiek Koextinderesimpldecorpuri.UngeneratoralluiKpestekse
mainumeteelementprimitivalextinderiiK.
Definiie.OextindereEaK senumetesimpl,dacexistun a E,astfelnct:
E =K( a).
Teorema(elementuluiprimitiv)
FiekuncorpiKoextinderefinitiseparabilaluik.AtunciKeste
exinderesimplaluik.
Demonstraie.Dackestecorpfinit,rezultciKesteuncorpfinitidacxeste
ungeneratoralgrupuluimultiplicativalelementelornenuledinK,atuncievident
K=k(x).Examinmcazulncarekesteuncorpinfinit.DeoareceKesteextinderefinit
aluik,rezultKestedeforma:K=k(x1,x2,,xn),undex1,x2,,xn suntelementedinK
algebricepestek.Efectundoinduciedupn,sevedecestesuficientsdemonstrm
afirmaiapentrun=2,adicputempresupunecK=k(x,y).
-

Fiefpolinomulminimalalluix,gpolinomulminimalalluiy,i K onchidere
-

algebricacorpuluiK.n K ,conformipotezei,polinomul faren=gradfrdcini


distinctex=x1,x2,.,xn iarpolinomulgarem=gradgrdcinidistinctey=y1,y2,,ym.
Deoarececorpulkareoinfinitatedeelemente,existnkunelementcastfelnct
egalitateax1+cy1=xi+cxj,sfieverificatdacinumaidaci=j=1.
Artm celementulz=x1+cy1=x+cyareproprietateak(z)=K.Estesuficients
artmcx,yk(z)ipentruaceastaestesuficientsobservmcunuldintreaceste
elementeaparineluik(z)=k.Seobservcpolinoamelef(zcX)ig,cucoeficienin
k,aucardcincomunpeyinumaipeacaesta,datoritfaptuluicrelaia
x1+cy1=xi+cyj esteverificatnumaipentrui=j=1.Deaici,rezultccelmaimare
divizorcomunalacestorpolinoamenk[X]esteXy,deciyk .
Corolar.FieKuncorp,extinderefinitdegradulnacorpuluik.DacKesteextindere
normaliseparabilaluik,atunciordinulgrupuluiG(K/k)esteegalcun.
Comentarii.1)Acestteorem,aratcmulimeaextinderilorfinite,mulimea
extinderiloralgebricefinitgenerateimulimeaextinderiloralgebricesimplecoincid.
2)Noiuneadeextindereseparabildecorpuri,seutilizeaznmatematic
incazulncareextinderilenusuntneapratalgebrice.ncazulgeneral,definiia
extinderiiseparabilevageneralizadefiniiadincazulextinderiloralgebrice.Teorema
careurmeazdposibilitateauneiastfeldegeneralizri.
Definiie.1) FieAuninel.UnelementxA,senumetenilpotent,dacexistun
ntregn>1,astfel nctxn =0.Evident0esteelementnilpotent.
2)Dac0estesingurulelementnilpotentdinA,vomspunecAesteinel
redus.

Teorem.FieKoextinderealgebricacorpuluik.Atunciurmtoareleafirmaiisunt
echivalente:
a) K esteextindereseparabilaluik.
b) Pentruoriceextinderefinitkaluik,cukp k,undepesteexponentul
caracteristicalluik,inelulKk kesteredus.
c) Pentruoriceextinderefinitkaluik,inelulKk kesteredus.

VI.

TEOREMAFUNDAMENTAL
ATEORIEILUIGALOIS

Definiie.OextinderealgebricKaunuicorpksenumetegaloisian,daceste
normaliseparabil.
Teorem. (TeoremafundamentalateorieiluiGalois).
FieKoextinderegaloisianifinitacorpuluik,cugrupulluiGaloisG.
AtunciaplicaiacareasociazfiecruisubgrupHaluiG,subcorpulKH al
luiK,estebijectiviantimonoton.
CorpulKH esteextinderenormalaluik,dacinumaidacsubgrupulH
estenormalnG.
DacHestesubgrupnormalnG,restriciaelementelorluiGlaKH induce
unizomorfismalgrupuluiG/HcugrupulluiGaloisalextinderiiKH k.
Demonstaie.
tim(dinparagraful:GrupulluiGalois),caplicaiaesteantimonoton.
Maitrebuiesartmcestebijectiv.Estesuficientsartmcavemrelaiile:
G(K/KH)=H, (1),pentruoricesubgrupHaluiG,iKG(K/L) =L,(2),pentruorice
extindereLaluik,coninutnK.ntradevr,acesterelaiinespuncinversa
aplicaieidemaisus,esteceacareasociazuneiextinderiLaluik,coninutnK,
subgrupullui GformatdinelementelecareinvariazelementeleluiL.
IncluziuneaG(K/KH) H,esteevident.
FienordinulsubgrupuluiH.Pentruademonstra(1),artmcordinullui
H
G(K/K )estecelmultn.Dinultimulcorolar,paragrafulprecedent(Kfiindextindere
finitnormaliseparabilaluiKH),deducemc,ordinulluiG(K/KH)esteegalcu
[K :KH].FiexunelementprimitivalextinderiiKH K.Considermpolinomul
f= (X -s(x)).
s H

Evident,coeficieniiluif,suntinvarianilaelementeledinH,deci fKH [X].Aadar,


gradulluixeste nideci [K:KH] n.
Sdemonstrmrelaia(2).AvemevidentKG(K/L) L.Deaicirezult,cgrupullui
Galoisal luiKpesteL,coincidecugrupulluiGaloisalluiKpesteKG(K/L) .DeoareceK

esteextinderegaloisanfinitaluiKG(K/L) iL,putemaplicacorolarulprecedent.Se
obine:[K:KG(K/L)]=[K:L]=ordG(K/L)deaiciseobineegalitatea(2).
FieHsubgrupnormal nGixKH.Estesuficientsartmctoiconjugaiiluix
aparinluiKH.Dacxesteunastfeldeconjugat,atunciexistunelementuG(K/k),
astfelnctx=u(x).Avemuvu1(x)=uv(x)=u(x)=x,pentruoricevH,ideoarece
uHu1 =H,rezultcxKH.
Reciproc,fieKH extinderenormalaluikif:G(K/k) G(KH/k),aplicaiade
restricie.AplicaiafexistdeoareceKH esteextinderenormalaluik.Evident,feste
unmorfismdegrupuri(restriciadeaplicaiipstreazcompunerealor),inplus,ea
estesurjectiv,ccioriceelementudinG(KH/k)seextindelaunautomorfismual
nchideriialgebricealuik,carelarndulsuinduceunautomorfismualluiKpestek,
acruirestricielaKH coincidecuu.NucleulluifestesubgrupulluiG(K/k),care
invariaztoateelementeleluiKH,adicKerf=H,conformrelaiei(1).Deaici,rezult
cHestesubgrupnormalnG.Deasemenearezultiultimaafirmaieateoremei.
Propoziie.FiekuncorpiK,Ldouextinderialeluikconinutentronchidere
-

Algebric k aluik.DacKesteextinderegaloisianfinitaluik,atunci
KL =k(L,K)esteoextinderegaloisianfinitaluiLiaplicaia
f :G(KL/L) G(K/k),definitprinf(u)=restricialuiulaK,esteinjectiv.
Demonstraie.Fiex1,x2,,xn unsistemdeelementenKastfelnctK=k(x1,x2,,xn).
AtunciKL=k(K,L)=k(L)(K)=k(L)(x1,x2,,xn)=L(x1,x2,.,xn).Deoarecex1,x2,..,xn
suntalgebricepestek,rezultcelesuntalgebriceipesteL,deci [KL:L]< .Faptul
cextindereaKL Lestenormal,rezultdinatreiapropoziie,delaExtinderi
algebricenormale.Deoarecex1, x2,,xn suntseparabilepestek,elesuntseparabilei
pesteLi(dinaltreileacorolardelaparagrafulprecedent),deducem cKLeste
separabilpesteL.FieuG(KL/L),astfelnctf(u)=1K,adicu(a)=a,pentruorice
aK icumu(a)=a ipentruoriceaL,rezultcuesteidentitatealuiKL.
Propoziie.FieKoextinderegaloisianfinitdegradnacorpuluik.Atuncigrupullui
GaloisG(K/k)esteungrupdepermutridegradn.
Demonstraie.Fiexunelementprimitivalacesteiextinderi.DeciK =k(x)ifief
polinomulminimalalluix.
Dacx=x1,x2,.,xn Ksunttoaterdcinileluif,atuncioricrui elementuG(K/k)
icorespundepermutareau(x1),.,u(xn)aelementelorx1,x2,,xn iaplicaiaastfel
definitesteinjectiv.

VII. CARACTERIZAREAECUAIILORREZOLUBILEPRINRADICALI

Fiekuncorpdecaracteristiczero.nacestparagraf,vomconsideraonchidere
-

algebric k aluik,itoateextinderilealgebricealeluik,vorficoninuten k .
-

Definiie.Unelementx k ,este radical pestek,dacxesteordcinaunuipolinom

deforma(1):Xn a,ak.
Comentarii. 1)Observmcunpolinomdeacesttip,nuarerdcinimultipleielese
obindinunadintreele,prinnmulirecurdcinilepolinomului(2)Xn 1,adiccu
rdciniledegradnaleunitii.
2)Aadar,dac q esteordcinapolinomului (1)i x ordcin
primitivdegradnaunitii,atuncitoaterdcinilelui(1)suntdeforma x 'q ,cu
q i n- 1 isuntdistincte.
Definiie.Senumeteextindereradicalsimplaluik,corpuldedescompunereal
unui polinomdeforma(1).
Observaie.Deci,dacKesteacestcorp,elesteextinderenormalaluikicunotaiile
demaisus,avem:K=k( x ,q ).
Definiie.OextinderealgebricLaluiksenumeteradicalpestek,dacexistirul
desubcorpuri:k=K0 K1 K2 .. Kn =L,astfelnctKi+1 sfie
extindereradicalsimplaluiKi,pentrui=0,1,2,.,s1.
Comentarii.1)Dindefiniierezult,imediat,cdacKesteoextindereradicalaluik,
iarLoextindereradicalaluiK,atunciLesteoextindereradicalaluik(tranzitivitatea
extinderilorradicale),ioriceextindereradicalesteesteextinderefinit.
2) Deoareceextinderilenormalenuauproprietateadetranzitivitate,o
extindereradicalnuesteneapratnormal.AstfelQ(4 3 )esteextindereradicala
luiQ,carenuestenormal.
Teorem.OriceextindereradicalLacorpuluikesteconinutntroextindere
radicalnormal.
Definiie.1)Fiefk[X],unpolinomdegrad>0spunemcecuaiaf=0este
rezolubilprinradicali,dacexistoextindereradicalKaluik(deciio
extindereradicalnormal),careconinerdcinilepolinomuluif.
2)Dacfk[X]esteunpolinomdegrad>0,vomnumigrupulluiGaloisal
luif,grupulluiGaloisalcorpuluidedescompunereallui fpestek.
Comentarii.FieGungrup.iruldesubgrupuri:G=G0 G1 . Gn =(e),(1),este
estenormal,dacGi+1estesubgrupnGi,pentruoricei=0,1,,n1.Numrul
nsenumetelungimeairului,iargrupurileGi/Gi+1 senumescfactorii
irului.
Spunemcirulnormal (1)esterezolubil,dactoifactoriisisunt
grupuriabeliene.
Un grupsenumeterezolubil,dacposedunirrezolubil.Rezultc
oricegrupabelianesterezolubil.Existgrupurineabelienecaresunt
rezolubile.
Unsubgrupalunuigruprezolubilesterezolubil.Oricegrupfactoralunui
gruprezolubilesterezolubil.
Teorem.FieHunsubgrupnormalalunuigrupG.AtunciGesterezolubildaci
numaidacHiG/Hsuntrezolubile.
Teorem.FiekuncorpdecaracteristiczeroiKoextinderefinitinormalasa.
AtunciKesteconinutntroextindereradicaldacinumaidacgrupul
luiGaloisG(K/k)esterezolubil.
Teorem.Fiekuncorpdecaracteristiczeroifk[X]unpolinomdegrad>0.Atunci
ecuaiaf =0esterezolubilprinradicalidacinumaidacgrupulluiGalois
alluifesterezolubil.
Comentarii.

FieKuncorpcomutativatunciordinulelementului1K,ngrupuladitiv(K,+)poate
fifinitsauinfinit.SpunemccorpulKarecaracteristicazero(sauestede
caracteristiczero),dacord(1)esteinfinit,adicm.1 0,pentruoricenumrntreg
pozitivm.SpunemccorpulKestedecaracteristicn,dac,ord(1)=n,adicneste
celmaimicnumrntregpozitivastfelnctn.1=0.
CaracteristicaunuicorpKeste0sauunnumrprim.
Exemple:1)Dacpesteprim,atunciZp esteuncorpdecaracteristicp.
2)CorpurileQ,RCaucaracteristicazero.
3) ntruncorpKdecaracteristicpsuntadevrateegalitile:
px=0
+
+
(x y)p =xp yp
(xy)p =xp yp.
Lem.Dack LesteoextinderenormaldecorpuridegradncugrupulluiGalois
ciclicicorpulkconinerdciniledegradulnaleunitii,atunciK =k( q),
unde q este rdcinaunuipolinomdeformaXn ak[X].
Propoziie.FiekuncorpiKoextinderefinitinormalasacuG(K/k)grupciclic.
AtuncicorpulKesteconinutntr oextindereradicalaluik.
Demonstraie.Fiem=[K:k]=ordG(K/k), x fiindordcinprimitivdegradulm
aunitiiiL=K( x).SeobservcLesteoextinderenormalaluik.Estesuficients
artmcLesteextindereradicalaluik( x)ideciialuik.ObservmcG(L/k( x))
G(K/k).DeciG(L/k( x))esteungrupciclicdeordinn,undenesteundivizorallui
m.Afirmaiapropoziieirezultdinlemaanterioar.
Corolar.Oriceecuaiealgebricdegrad 4esterezolubilprinradicali.(Rezultdin
ultimateoremidinfaptulc,pentrun 4grupurileSn suntrezolubile).

VIII.

EXTINDERITRANSCENDENTE.GRADULDETRASCENDEN
ALUNEIEXTINDERI.

Definiie.FiekuncorpiKoextindereasa.SpunemcKesteo
extinderetranscendentaluik,dacnuestealgebricpestek.
Exmple:1)Oricecorpdefraciiraionalepesteuncorp k,esteevidentoextindere
transcendentaluik.
2)CorpulnumerelorrealeResteextinderetranscendentacorpuluinumerelor
releR.
Comentarii.1)DacMesteosubmulimedeelementealgebricindependentedintro
extindereKacorpului k,atuncioricesubmulimeasaestealgebricindependent.
2)ExtindereaKacorpuluiksenumeteextinderetranscendentpurdac
seobineprinadjuncionarelakauneimulimideelementealgebricindependentepeste
k.

3)Oriceextinderetranscendentpuraunuicorpkesteizomorfpestek
cuuncorpdefraciiraionalepestek.
Propoziie.FieKuncorp,extindereacorpuluikiM,Ndousistemedeelementedin
K.PresupunemcelementeledinMsuntalgebricindependentepestek.
Atunciurmtoareleafirmaiisuntechivalente:
a) ElementelereuniuniidisjunctealuiMcuN,suntalgebricindependente
pestek.
b) ElementelemulimiiNsuntalgebricindependentepestek(M).
Definiie.FieKuncorp,extindereacorpuluik.Osubmulime,MaluiK,senumete
bazdetranscendenaluiKpestek,dacelementelesalesuntalgebric
independentepetekiKesteextinderealgebricaluik(M).Evident
nedeterminateleconstituieobazdetranscendenpestek,pentruoricecorp
defraciiraionalek(XI).
Teorem.FieKuncorp,extindereacorpuluik,MomulimedinKcuelemente
algebricindependentepestekiN MunsistemdeelementedinK,astfel
nct,corpulKsfieextinderealgebricaluik(N).Atunciexistobazde
transcendenBaluiKpestek,careconinepeMiesteconinutnN.
Teorem.FieKuncorp,extindereacorpuluikAtuncioricedoubazede
transcendenaleluiKpestek,suntcardinalechivalente(adicexisto
bijecientreceledoubazedetranscencen).
Definiie.CardinaluluneibazedetranscendenaextinderiiK,acorpuluiksenumete
graduldetranscendenalluiKpestekivafinotatcu trkK. DacKnu
posedobazdetranscendenfinit,senoteazdeobiceigradk K= .
Propoziie.Fiek K Lextinderidecorpuri.Atunci:
gradtrkL =grad trkK+gradtrKL.
Demonstrie.FieMiNobazdetranscendenaluiKpestek,respectiv obazde
transcendenaluiLpesteK.VafisuficientsartmcM Nesteobazde
transcendenaluiLpestek.Dinprimapropoziie,rezultcelementeleacestei
mulimisuntalgebricindependentepestek.Rmnesmaiartmc,Lesteextindere
algebricaluik(M),deciK(N)=k(M N)(K)esteextinderealgebricaluik(M U N).
nsLesteextinderealgebricaluik(M N).nsLesteextinderealgebricalui
K(N),deciLestei extinderealgebricaluik(M N).
Observaie.Noiuniledeindependenalgebricidebazdetranscendensunt
analoagecunoiuniledeindependenliniaridebazpentrumodule.

IX.

GRUPULLUIGALOISALUNUIPOLINOM.

Definiie. FieKuncorpifunpolinomdinK[X],degrad(f) 1.NotmcuE


corpuldedescompunerealluif,careesteoextinderenormalalluiK.
GrupulG=G(E/K)se numetegrupulluiGaloisasociatpolinomului

f.
Propiziie.FiefK[X]unpolinomireductibilcun=grad(f) 1.DacGeste
grupul Galoisalacestuipolinom,atunciGesteizomorfcuunsubgrup
allui sn .
Demonstraie.DacX={a1 ,a2 ,,an }suntrdcinileluif,atunciE=
K(a1 ,..,an ). FieuG.CumuesteunKomomorfism,atunciu(ai )esteordcin
aluif.Deciu(X) Xicumuesteinjectiv,rezultu(X)=X.Dar,feste
ireductibil,deci a1 ,,an suntdistinctentreele.NotmcuSX mulimeaaplicaiilor
bijectivealeluiXnX.DeciSX esteungrupcareesteizomorfcu sn .
Definim j :G SX, j (u)=u/X.Esteevidentc j esteunomomorfismde
grupuri.Dovedimc j esteinjectiv,adic,sverificmcKer j ={1e}.
DacuKer j ,atunciu/X=1X,adicu(ai )= ai (1 i n).DeoareceE=
K(a1 ,..,an )=K[a1 ,,,,,.an ],fiexK[a1 ,,an ].ExistfK[X1,,Xn],astfel
nctx =f(a1 ,.,an ). Dar,atunciu(x)=u(f(a1 ,.,an ))=f(u(a1 ),,u(an ))=
f(a1 ,,an )=x.Deciu=1E.Cum j esteinjectiv,rezultcG @ Im j .DarIm j
esteunsubgrupnSX ideciesteizomorfcuunsubgrupallui sn .
Definiie.FieGunsubgrupallui sn .SubgrupulGsenumetetranzitivdac,
oricarearfi1 i,j n,existopermutare s G, ,astfelnct s(i)=j
Propoziie.FieGunsubgrupallui sn .Presupunemc:
1) nestenumrprim
2) Gestetranzitiv
3) GconineotranspoziieatunciG= sn .
Teorem.FieKuncorpastfelnctK R.FiefK[X],unpolinomireductibilcu
gradf=p,pfiindnumrprim.Dacfarenumai rdcinicomplexe,atunci
grupulluiGaloisGalluifesteizomorfcusp .
Teorem.Pentruoricenumrprimp 5 existunpolinomcucoeficieniraionalide
gradegalcupalcruigrupGaloisesteizomorf sp.
.

X.

APLICAII

1) FieAuninelcomutativunitar.NotmcuU(A)mulimeaelementelor
inversabiledinA.AtunciU(A)estegrupabelianfadeoperaiadenmulire
dininelulA.
NotmM(A)=U(A) A.PeM(A)definimoperaia * astfel:fie(a,b)i(c,d)
douelementedinM(A)atunci

(a,b) * (c,d)=(ac,bc+d).
Severific,imediat,coperaia* esteasociativ.Elementul (1,0)esteelement
neutrunM(A),iardac(a,b)M(A),atunci(a1,ba1)esteinversulsu.DeciM(A)este
ungrup(ngeneralneabelian).
Definimaplicaia j :M(A) U(A), j (a,b)=a.Aplicaia j esteomomorfism
surjectivdegrupuriiKer j ={(a,b)/ j (a,b)=1}={(a,b)M(A)/a=1}=
{(1,b)/bA}.Ker j esteizomorfcugrupulabeliansubiacentstructuriideinelalui A.
Conformteoremei :UngrupGesterezolubildacinumaidacHiG/Hsunt
rezolubile,undeHesteunsubgrupalluiG,rezultcM(A)esteungruprezolubil.
Considermuncazparticular.

FieinelulA=Zn.AtunciU(Zn)= Zn ={ a /(a,n)=1}
*

NotMn=M(Zn)= Zn Zn .SeobservcMn esteungrupfinitrezolubil.


Ordinulsuesteegalcun j (n),unde j (n)esteindicatorulluiEuleralnumrului
naturaln.
2)Grupurilesimetrice s1, s2 , s3, s4 suntrezolubile.
(Grupuldepermutrialmulimii {1,2,,n}senumetegrupulsimetricdegradn,
notat sn sau Sn).
ntradevr,considermgrupulaltern An(formatdintoatepermutrileparealelui

s ). A
n

este subgrupnormalallui

s /A
n

@ {1,1}. An are

n!
elemente.
2

Studiemgrupurile An,pentrun=1,2,3,4.
Pentrun=1, A1 ={e}pentrun=2, A2 ={e}.Dacn=3, A3esteciclic(aretrei
elemente)ideciabelian.Rezultc s1, s2 ,s3 suntrezolubile.
Pentrun =4, A4 are12elemente.Considermn A4 elementele:
H={e,t1 =(12)(34),t2 =(13)(24),t3 =(14)(23)}.EvidentH A4.
Aulocrelaiile:
2

t = t =t =et1t2 =t2t1 =t3,t1t3 =t3t1 =t2 it2t3 =t3t2 =t1.


DeciHesteunsubgrupallui A .Maimult,Hesteabelian iesteunsubgrupnormaln
s .ntradevr,demonstrmcatia1 H,pentruoricea s ii{1,2,3,4}.Cuma
4

esteunprodusdetranspoziii,estesuficientsconsidermcazulcndaesteo
transpoziie:
a=(12)(12)t1(12)=t1(12)t2(12)=t3(12)t3(12)=t2
a=(13)(13)t1(13)=t3(13)t2(13)=t2(13)t3(13)=t1
a=(14)(14)t1(14)=t2(14)t2(14)=t1(14)t3(14)=t3
a=(23)(23)t1(23)=t2(23)t2(23)=t1(23)t3(23)=t3
a=(24)(24)t1(24)=t3(24)t2(24)=t2(24)t3(24)=t1
a=(34)(34)t1(34)=t1(34)t2(34)=t3(34)t3(34)=t2.

Deoarece A4/Haretreielemente,nseamncestegrupciclic,deciabelian.

s /A esteizomorfcugrupul{1,1},n
raportcuoperaiadenmulire,rezultc s esterezolubil.
Deci,pentru s seconstruieteurmtorulirnormaldesubgrupuricufactorii
grupuriabeliene:(e) K A s ,ncare:
Atunci

estegruprezolubil.Deoarece

K={e,(12)(34),(13)(24),(14)(23)},numitgrupulluiKlein.
3)Grupurile sn ,pentrun 5,nusuntgrupurirezolubile.
Demonstraie:prinmetodareduceriilaabsurd.Presupunemc sn arfirezolubil.
Atunciarexistaunirrezolubil: sn =G0 G1 . Gm =(e)(1).Demonstrmc
acestfaptneconducelaocontradicie.Spunemcopermutareusn esteunciclu,
dacexist1 i1,i2,,is ndistincte,astfelnctu(ik)=ik+1,k=1,2,s1iu(is)=
i1,iaru(j)=j,pentruj i1,i2,,is.Ccluldemaisussenoteaz,de obicei,cu(i1 i2is)
isenumetelungimealuiu.Otranspoziieesteuncicludelungime2.
FieGunsubgrupallui sn ,careconinetoatecicluriledelungimetreiiH,un
subgrupnormalnG,cuG/Hgrupabelian.Fie(ijk)uncicludelungimetreidinG.
Considerm,deasemenea,ciclurile(jis),(kit),unde1 i,j,k,s,t nsuntnumeredistincte.
Atunciv=(jis)1(kit)1(jis)(kit)=(ijk).DeoareceG/Hestegrupabelian,rezultc
(ijk)HideciHconineieltoatecicluriledelungimetrei.Aplicndrezultatuldemai
sus,irului (1),rezutc,fiecareGi,i=0,1,,m,coninetoate cicluriledelungimetrei,
ceeaceesteimposibil.
Maimult,pentrun 5,An nuconinesubgrupurinormaleproprii(adicdiferitede(1)
ideAn).Unastfeldegrupsenumetegrupsimplu.
4) ExempludegrupGalois.
FieQ( 3 )={a+b 3 /a,bQ}.Estelimpedec[Q( 3 ):Q]=2 iQ( 3 )esteo
extinderenormalaluiQ,cafiindcorpuldedescompunerealpolinomuluiX2 3.
RezultcgrupulluiGaloisG(Q( 3 )/Q)aredouelementeianumeaplicaiaidentic
aluiQ( 3 )iautomorfismul s:Q( 3 ) Q( 3 ), s(a+b 3 )=a b 3 .
Comentarii.1)FieKoextinderearbitraraluik.NotmcuG(K/k)mulimea
k automorfismelorluiK.G(K/k)mpreuncuoperaiadecompunereafunciiloreste
ungrup.Elementulneutrualacestuigrupestefunciaidentic1K:K K,1K(x)=x.
GrupulG(K/k)senumetegrupulluiGaloisasociatextinderiiK.
2)DacKesteoextinderenormalaluik,atunciG(K/k)esteungrupfinit
avndordinulegalcu[K:k].
5)Exempludeextinderenormal.
a)Q( 2)={a+b 2/a,bQ}esteoextinderenormalaluiQ.ntr adevr,
[Q( 2):Q]=2 icojugatulluia+b 2 estea b 2.
b) CesteoextinderenormalaluiR.
ntr adevr,[C:R]=2iconjugatulluia+biesteabi.
6)Exempledecorpuridedescompunere.
a)Fiepolinomulf=X4 2 Q[X].Rdcinileluifsunt:4 2, 4 2,i4 2,i4 2.

Atuncicorpuldedescompunerealluifeste:
E=Q(4 2,4 2,i4 2,i4 2)=Q(i, 4 2).
b)Dacconsidermtotpolinomulf=X4 2,darcucoeficieninR[X],atunci
corpuldedescompunerealluifpesteReste:
E=R(4 2, 4 2,i4 2, i4 2)=R(i)=C.
7)Pentruoricenumrprimp 5,existunpolinomfdegradp,avndgrupulGalois
asociatizomorfcusp .Cum sp ,pentrup 5,nuesterezolubil,rezultcecuaiaf =0,
nuesterezolvabilprinradicali(relativlacorpulQ).
8)FiefR[X],unpolinomarbitrar.Ecuaiaf =0esterezolvabilprinradicali,relativla
corpulR.
ntr adevr,fsedescompuneintr unprodusfinitdepolinoamedegrad 2,
cucoeficieninR.AtunciputempresupunefR[X]cugradf 2.Darecuaiaf =0este
rezolvabilprinradicali,relativlacorpulR.Greutatea,nsconstnfaptuldeascrie
unpolinomfR[X],caunprodusfinitdepolinoameireductibiledegrad 2.
9)Fien 1,unnumrnatural.Notmcum1,m2,,mr numerelenaturalemaimici
caniprimecun.Ssearaterelaiile:
r
r
2mj p
2mj p
a) sin
Z.
=0 cos
n
n
j=1
j=1
b)ndivide2(m1+m2+..+mr).
Rezolvare.
Celer= j (n)rdcini aleunitiideordinulndeforma:
2m j p
2m j p
(1) xm =cos
+isin
,j=1,2,.,r,senumescrdciniprimitivede
n
n
ordinulnaleunitii. (Fiecaredinacesterrdcini,esteungeneratoral grupului
ciclicUn alrdcinilordeordinnaleunitii iacetiasuntsinguriigeneratoriailui
Un).
r
2mj p
2m j p
Polinomul Fn ( X) = ( X -cos
isin
)senumete
n
n
j=1
celdealnleapolinomciclotomic.Elaregradulr= j (n).
nceleceurmeaz,pentrusimplitate,vomnota(uneori)ordcinaunitii(deun
anumitordin)cu x,iarprin P n vomnelegemulimeardcinilorprimitivede
ordinnaleunitii.Avemnotaiile:
2kp
2kp
n
Un ={xC/x =1}={cos n +isin n /k=0,1,2,,n1}.
j

2m j p
2m j p
={cos
+isin
/0 mj n1,(mj,n)=1,j=1,2,,r}.
Pn
n
n
Observmc P n Un i Fn ( X) = (X -x ).Vomdemonstradouleme.
x P
Lema1.PentruoricenN,n 1,arelocegalitatea:Xn 1= Fd (X).
n

d/n

Demonstraie.
Artmcfamiliademulimi{P d /ddivizornaturalluin},esteopartiie
amulimiiUn atuturorrdcinilordeordinnaleunitii.Artmc:

UP
2) P I P = F ,pentruoriced1,d2 divizorinaturalidistinciailuin.
1)Un =
d1

d/n
d2

Pentruademonstra1), sobservm,mainti,cdacd0/n,atuncipentruorice
d0

x P d avem x Un (cci x =1implicxn =1),ceeacenseamnc Pd Un .


0

Rezult

UP U .Pentrucealaltincluziune,considermunelementarbitrar,
d

d/ n

2kp
2kp
+isin
,cu0 k n1.Simplificndfraciak/nprin(k,n)
n
n
obinemofracieireductibilq/d0,unde(q,d0)=1id0 dividen.Atuncielementul
2qp
2qp
x =cos
+isin
aparinemulimii UPd .
d0
d0
d/n
Pentruademonstra2),vomartac,dacexist x Pd I Pd ,atuncid1 =d2.

x Un , x =cos

ntr adevr,dac x Pd I Pd putemscrie:


1

2k1 p
2k p
2k p
2k p
+isin 1
=cos 2
+isin 2 ,unde0 k1 d1 1,
d1
d1
d2
d2
(k1,d1)=1,respectiv0 k2 d2 1,(k1,k2)=1.Rezult:
2k p
2k p
2k p
2k p
2k p 2k p
cos 1 =cos 2
isin 1
=sin 2
icum 1 , 2 [0,2 p)
d1
d2
d1
d2
d1
d2
2k p
2k p
k
k
deducemc 1
= 2 ,adic 1 = 2 .Deoareceunnumrraionalpozitivse
d1
d2
d1
d2
reprezint,nmodunic,cafracieireductibil(cutermeninaturali),dinultimaegalitate,
rezult:k1 =k2 id1 =d2.inndseamaderezultatulstabilit,dedefiniiapolinomului
ciclotomicidedescompunereanfactoriliniariapolinomuluiXn 1,putemscrie:
Xn 1= (X -x ) = ( X - x) = ( X -x) = Fd (X) ilema1este
d/n x P
d/n
x U
x UP

x =cos

d / n

demonstrat.
Lema2.PentruoricenN,n 1,polinomul Fn (X) arecoeficienintregi.
Demonstraie:prininduciedupn.
Pentrun =1,avem: F1(X ) =X 1Z[X].
Presupunemteoremaadevratpentrutoatepolinoamele Fk ( X),k<niso
demonstrmipentrun.Conformlemei1,avem:
Xn -1
(X
)
=
polinoameleFd ( X) cud<nsuntnbazaipotezeide
Fn
Fd(X)
d/n,d< n

inducie,polinoamecucoeficienintregiisuntpolinoameunitare(oricepolinom
ciclotomicesteunitar,adicarecoeficientuldominantegalcu1dindefiniie).

Rezultcpolinomulg=

(X) esteunpolinomunitarcucoeficienintregi.

d/n,d<n

Darpolinomul Fn (X)estectulmpririipolinomuluiXn 1Z[X],prinpolinomul


unitarygZ[X].inndseamademodulefectivcumsefaceompriredepolinoame,
rezultcacestpolinomctestecucoeficienintregi.Aadar, Fn( X) Z[X]i,lema2
estedemonstrat.
a) Polinomulciclotomic Fn (X) arerdcinile xm ,.,xm ,careaparn (1).
r

inndseamac Fn (X) esteunpolinomunitariarecoeficieniintregi (lema


2),folosindformuleleluiViete,rezultcsuma xm +..+xm esteunnumr
r

ntreg.Aadar

(cos

2mj p

j=1

( sin

2mj p

+isin

2mj p
n
r

)Z ,adic(

(cos

n
2mj p

j=1

2mj p

2mj p

)+i

) Z.
(cos

n
n
n
j=1
j=1
b) Pentrun=1in =2severificuor.Pentrun 3,demonstrmcndivide
m1 +m2 +..+mr.Avem:
r
2mj p
2mj p
(1)=
(-1- cos
- isin
) =

F n
n
n
j=1
)Z,deunderezult

j=1

sin

=0i

r
m j p
mj p
mj p
=(1)r [2cos
(cos
+isin
)]=
n
n
n
j=1

r r

=(1) 2( cos
j=1

mj p
n

mj p
)(cos

j=1

m p
j

+isin

j=1

).Deoarece

Z[X],

m p
j

rezultc

(1)esteunnumrreal (chiarntreg),decisin

j=1

=0.

m p
j

Existatunciqnatural,astfelnct

j=1

=q p,deci

j =qn.
n
j=1
10)Ssecalculezepolinoameleciclotomice:F1,F2,.,F6 iFp,pentrupnumr
prim.
Reamintimc,polinomulminimalaluneirdciniprimitiveaunitii(idecia
tuturorrdcinilorprimitive)degradn,senumetealnleapolinomciclotomicise
noteazcu Fn (saucu F n).(Avemrelaia:Xn 1= Fd ,d 1n= jd d 1.)
d/n

d/ n

Evident,F1 =X 1
F2=X+1(1este rdcinaprimitivdegrad2aunitii,{1,1}estegrupul
rdcinilor2arealeunitii).
F3 =X2 +X+1(X3 1=F1 F3 =(X 1)F3 ).

PolinomulF4 seobinefcndctul:

X4 -1 (X2 -1)(X2 + 1)
=
=X2 +1
F
(
X
1
)(
X
+
1
)
d
d/4d 4

X -1
(X -1)(X3 + 1)
Lafel F6 =
=
=X2 X+1.
2
Fd (X - 1)(X + 1)(X + X + 1)
d/6d 6
p

Fp =

X -1
=Xp1 +Xp2 +..+X+1. nparticularF5 =X4 +X3 +X2 +X+1.
F1

11)Fie m :N Z,funciadefinitprin
m(n) =
dac
n
se divide prin ptratu unui
numu prim.
0,

k
(-1) , dac n = p1...pk unde {pi} sunt numere prime distincte.
1,
dac
n= 1.

Ssearatec:
i) m estefunciemultiplicativ,adic m (nm)= m (n) m (m),dac (n,m) @ 1
1, dac n=1.
ii) m(d) =
d/n
0, dac n>1.
iii)Fn(X)=

n/d

( X

-1)m(d) ,undeFn(X)estealnleapolinomciclotomic.

d/n

Funcia m senumetefuncialuiMobius.
Rezolvare.
s

ii)Fien>1,n=

ri
i

,pi pj,pentrui j.Singuriidivizori dailuin,pentrucare

i=1

m (d) 0,sunt:
{1,p1,p2,,pn,p1p2,,pipj,.,p1p2p3,.,pipjpn ,..,p1p2ps }.Deci

m(d)=
d/n

= m (1)+ m(p i) + m(p i pj) +..+ m (p1p2..pn)=1 C s +.+(1)s CS =


i=1

i< j

=(1 1) =0.
iii)Notmg(d)=Xd 1.Folosind:Xn 1=

F ,avem:g(n)= F
d

d/n

g (d)m
d/n

(d)

m(d)

F
d/n

d'

n
d'/
d

12)Ssedetermine Fp

m(d)

d'

m(d)

dd'/n

pnqm

pnqmts

d'/n

n
d
d/'
d'

=Fn,nbazaluiii).

pentrup,q,tnumereprimedistincte,iar
N-1

n-1 m- 1

n,m,s N.Observaic Fp = Fp(XP ), Fp q = Fpq(X p


n

ideci

d/n

n m

) i

n m s

p q t

n-1 m-1 s- 1

(X p
pqt

).

Ssescrieefectivformapolinoamelor:F8 ,F9 ,F10 ,F12 ,F72 ,F180.


Rezolvare.
Folosindexerciiulprecedent,avem:

n-1

=(Xp 1)m(1) (Xp 1)m ( p )

(X

pn-i

1)m(p ) .Dar m(p i)=0,pentrui 2i

i 2

rezult: Fp =

pn

- 1

n-1

=Xp

pn-1

(p-1)

n-1

+Xp

X - 1
Folosindexerciiulprecedent,obinem:
n m

n-1 m

n m-1

(p- 2)

n-1

++1.Deci Fp = Fp(X p ).
n

pnqm

=
n-1 m-1

=(Xp q 1)m(1) (Xp q 1)m( p )(Xp q 1)m(q ) (Xp


ceilalidivizoridavem m(d )=0.Rezult:
n m

n-1 m-1

(X p q - 1)(X p

= Fpq (X

pnqm

(X

n- 1

p qm

- 1)(X
pn-1 qm-1

pnqm

n m-1

p q

- 1)
- 1)

1)m( pq) ,deoarecepentru

(Ypq -1)(Y - 1)
,undeY=Xp
q
p
(Y - 1)(Y - 1)

n-1 m-1

,adic

X p( q-1) + X p(q- 2) + ...+ 1


),iar Fpq =
.
Xq-1 + Xq- 2 + ......+ 1

Obinem:

F8 = F

23

= F2(X2 )=X4 + 1, F9= F3 = F3(X3)=X6 +X3 +1,


2

X5 +1 4
=X X3 +X2 X+1, F 12= F2 3= F6(X2)=X4 X2 +1,
X + 1
2 3
24
12
6
F72= F6(X )=X X +1. Analog,deducem: F 180 = F30(X ),unde

F 10=

X10 - X5 + 1
(X30 -1)(X3 - 1)(X5 - 1)(X2 - 1)
X15 +1
=
=
F30 (X6 - 1)(X15 - 1)(X10 - 1)(X - 1) (X5 + 1)(X2 - X + 1) X2 - X - 1 =
=X8 +X7 X5 X4 X3 +X+1.
Deci F 180 =X48 +X42 X30 X24 X18 +X6 +1.
=

13)SsedescompunnfactoriireductibilinZ[X],polinomul:X12 1.
Rezolvare.
X12 1= Fd .DeoareceFd sunttoiireductibili,rezultc
d/12

descompunereadat,esteexactdescompunerealuiX12 1 nfactoriireductibili.
DeciX12 1=F1F2F3F4F6F12 =
=(X1)(X+1)(X2 +X+1)(X2 +1)(X2 X+1)(X4 X2 +1),conformexerciiilor10
i12.
14)FieKuncorpalgebricnchis,qunnumrnaturalprimdiferitde
caracteristicaluiK,iarUn grupulrdcinilordegradnaleunitii dinK
(n>2).
Ssearatec:

= UUq esteunsubgrupalgrupuluimultiplicativalelementelornenule
t

tN

din K,izomorfcuZq /Z,undeZq esteineluldefraciialluiZnraportcu


sistemulmultiplicativ{1,q,..,qs,.}.
Rezolvare
Fie x 1 ordcinqaraunitiinK.Observmcoricerdcinxa
qt

ecuaiei X x esterdcinprimitivnUq .ntradevr,dacordx <qt+1,atunci


t+1

qt+1

arrezultaordx/qt,deoareceordx/qt+1,cci x =

x =1.Obinem1= xqt

= x,ceea

ceestefals.Construimprinrecurenirulurmtor:
x1 = x,x2 = x1 /q (adicordcinaecuaieixq = x),.,xi+1=xi1/q,.
Evidentxi genereazUq .
i

Fieaplicaiafq :Zq/Z Vq,definitprin


Dac

f
m
(cls t modZ)=xtm,undetN,iarmZ .
q
q

m m'
m m'
t' modZ,atunci t = t' +r,rZ.Presupunemdeexemplu,t>t.Avem :
t
q q
q q
m'qt-t'+ rqt

m'qt-t'

qt-t'

m'

xim = xi
= xt
= xt' (deoarece xi = xt ' )irezltcfq estebinedefinit.
Evident,fq estemorfismdegrupuriikerfq =(0). Dar,observmcxi Imfq pentru
oricei 1.Cum{x} genereazVq,deducemcfq esteizomorfism.
i i1
15)Fiekuncorpfinitdecaracteristicp>0.Ssearatec:
i)Pentruoricenumrnaturaln,existunpolinomireductibildegradn,n
k[X]
ii)PentruoricepolinomPireductibilnk[X],existnN,astfelnct:
pn

P/X X.
Rezolvare.
i)kfiindfinit,areunnumrdeps elemente,s 1.FienNiGFp corpulde
sn

sn

descompunerealpolinomului X - X pestek.Fiex GFp

sn

ungeratoral

grupuluimultiplicativ GPp .Avem :k(x)= GFp i [k(x):k]=n.Evidentminimal


sn

sn

alluixesteireductibilnk[X]idegradn.
ii)FiePunpolinomireductibildink[X]ixordcinasantroextinderealuik.
Evidentk(x)estencfiniticoincidecumulimeardcinilorunuipolinomdeforma:
,nN,ntroextinderealgebricnchisaluik.nparticular,avem
pn

X -X

n x=0 ideciP/

xp

n - X.

X p

16)Sseaflecaredintreurmtoareleextinderisuntnormale:
i)Q Q(a),undeaesteordcinapolinomuluiX3 2.
ii)Q(i, 3 ) Q(I, 3 ,b),undebesteordcinapolinomuluiX3 2.
iii) GF2(X2) GF 2(X).

iv)

GF GF [X]/(X
2

+X + 1).

Rezolvare.
X3 2arenQ(a)doarrdcinaa.Deci,i)nuestenoemal.
Extindereaii)estenormal,deoarecerdcinileluiX3 2suntdeforma:
- 1+ i 3
a, r a, r2 a,iar r =
Q(i, 3 ).
2
Extindereaiii)estecorpuldedescompunerealpolinomului Y2 X2
GF2(X2)[Y](ambelesoluii (X)coincide),deciestenormal.
Extindereaiv)estenormal,deoareceoriceextinderefinitaunuicorpfinit
estenormal.
17)Ssearatecoriceextinderealgebricaunuicorpperfectesteperfect.
Fiekuncorpperfectik K,oextinderealgebricaluik.Decik Lesteo
extindereseparabil.DeducemcextindereaK Lesteseparabil,ideciKeste
perfect.
18)Fiek Koextinderedetipfinitdecorpuri,decaracteristicp>0.Ssearate
cdacKesteuncorpperfect,atunciextindereak Kestealgebricikeste
un corpperfect.
Rezolvare.
DacxK,esteuntranscendentpestek,atunci

1 / ps

K,pentruorice

1/ ps

sN,Kfiindperfect.Darextindereak k(x,x1/p,.,x ,.)nupoatefidetipfinit,


ceeacecontraziceipoteza.Decik Kestealgebric.
Dacknuesteperfect,alegemxk kp,caimaisus,Kconine
1/ p

k( x ,

1/ p2

1/ ps

,.,x

,) inupoatefidetipfinitpestek.

19)SsegseascelementulprimitivalextinderilorQ Q( 3 , 7),
Q Q( 3 ,3 2),GF 5(X5) GF5(X).
Areextinderea GF 5(X5,Y5) GF5(X,Y) unelementprimitiv?
Rezolvare.
Elementul 3 + 7genereazprimaextindere,deoarece1

3 -(- 3)
7- (- 7)

iesteisuficient,conformdemonstraieiteoremeielementuluiprimitiv.
Similar,observmc 3 2+i 3 ,genereazadouaextindere,deoarece
1

i 3-(-i 3)

.Extinderea,admitecaelementprimitiv,peoriceelementde
1
+
i
3
3
2(1)
2
forma: 3 2 +ai 3,cuaQ{0}.
AtreiaextindereestegeneratdeX(areelementprimitiv,deinuesteseparabil)
Extinderea GF 5(X5,Y5) GF(X,Y),nuadmiteunelementprimitive.

ntr adevr,dacPGF 5(X,Y),atunci:


[GF5(X5,Y5,P): GF5(X5,Y5)] 5,deoarecePestesoluieapolinomului
5

Z P GF (X ,Y )[Z].Pedealtpare,avem:
[GF (X ,Y) : GF (X ,Y )]=5i [GF (X,Y): GF (X ,Y)]=5,ntructXiY
suntsoluiialepolinoamelor Z - X respectiv Z -Y. Decigradulextinderii
GF (X ,Y ) GF (X,Y)este25,inuputemavea GF (X ,Y ,P)=
GF (X,Y).Teoremacitatnuseaplic,extindereanefiindseparabil.
5

20)Fiekuncorpdecaracteristicp>0,f=Xp X+a k[X],unpolinom


ireductibilixordcinaluifntronchiderealgebricaluik.
Ssearatecextindereak k(x)estenormaliseparabil.
DeterminaigrupulGaloisG(k(x)/k).
Rezolvare.
Polinomulfare,nk(x)soluiile:{x,x+1,.,x+p1},caresuntevident
diatincte.ntradevr,dac0 i<p,atunciavem
(x+i)p (x+i)+a=xp x+a+ip I=0,deoarecei GFp kielementelelui
p

GF suntsoluiileecuaiei X =X.Decik(x)estecorpuldedescompunereal
p

polinomuluifpestek. nplusxfiindseparabil,extindereak k(x)esteseparabili


decigaloisiandegradp.DeciG(k(x)/k)arepelemente,deunderezult:
G(k(x)/k) @ Z/pz.
kautomorfismulu:k(x) k(x),definitprinu(x)=x+1,genereaz,evident
G(k(x)/k),adicavemG(k(x)/k)={1,u,u2,.,up1}.
21)FieKcorpuldedescompunerealpolinomuluiX3 2pesteQ.
DeterminaigrupulGaloisG(K/Q)itoatesubcorpurileluiK.
CaredintreacesteasuntextinderinormalealeluiQ?
Rezolvare.
Avem:K=Q(i 3 ,3 2)i [K:Q]=6.DeciG(K/Q)are6elemente(extinderea
Q Kestegaloisian,deoareceeaestenormal(corpdedescompunerealunuipolinom)
iseparabil(caracteristiczere)),elesteizomorfcuS3 saucuZ/6Z.
ArtmcelesteizomorfcuS3 .
AdaunQautomorfismualluiKrevinelaa
3
dau(i 3 )iu( 2),carenupotfidectrdciniconjugatecui 3 ,respectiv3 2.
Alctuimurmtorultabel:
I
3

i 3

v
r 3 2

vu
r 3 2

v2
r2 3 2

vu2
r2 3 2

i 3

i 3

i 3

i 3

i 3

u
2

i 3

-1+ i 3
,(r2 esteconjugatalui r ).Calculeleaufostfcuteinndcontde
2
alegerealuiuiv,adic:(uv)(3 2)=v(3 2)= r3 2 i(vu)(i 3 )=v(i 3 )= i 3 .
unde r =

Evident,(uv)(3 2)=u(r3 2 )=u( r )u(3 2)= r23 2 ,(uv)(i 3)=u(i 3)=i 3 ,deci
uv=v2u vu,adicG(K/Q)estenecomutativiizomorfcuS3 (u transpoziie
v permutarepar I,adiccicludelungimetrei).
SubgrupurilepropriialeluiG(K/Q)sunt:
H1 ={I,u},H2 ={I,vu},H3 ={I,v2u}iH4 ={I,v,v2}.
DeterminmsubcorpurileluiKfixatedeele.Evident,uinvariazQ(3 2)
deciF1(notmprinFi,i=1,..,4,corpulfixatdeHi),conineQ(3 2).Conformteorieilui
Galois,avem :[K :F1]=ordH1 =2.Pedealtparte,[K:Q(3 2)]=2,deunderezut:
[F1:Q(3 2)]=1,adicF1 =Q(3 2).Lafel,observmc:
F2 =Q(r23 2 ),F3 =Q(r3 2 )iF4 =Q(i 3 ).DeoareceF4 esteextindereptratica
luiQ,eaesteoextinderenormal.
ExtinderileFi/Q,i=1,2,3nusuntnormale.ObservmcHi nusuntsubgrupuri
normalenG(K/Q),pentrui=1,2,3pecndH4 subgrupnormal,deoareceareidicele2.
22)DeterminaigrupulluiGaloisQ Q(i,4 2)itoatesubcorpurileluiQ(i,4 2).
Caredintreacestea,suntextinderinormalealeluiQ?
Rezolvare.
ObservmcextindereaQ Q(4 2)aregradul4,X42estepolinomul
minimalallui 4 2,iarextindereaQ(4 2) Q(4 2,i)aregradul2.
DeciG(Q(i,4 2)/Q)are8elemente(extinderaQ Q(i,4 2)estegaloisian,deoarece
estenormal(estecorpuldedescompunerealpolinomuluiX42)ievidentseparabil).
DescriemmodulcumacioneazelementeleluiG(Q(i,4 2)/Q),pegeneratoriiextinderii
dinurmtorultabel:
I
4

u
2

2
i

v
i4 2
i

v2
4 2
i

v3
i4 2
i

vu
i4 2
i

uv
i4 2
i

v2u
4 2
i

DeciGestenecomutativ(vu uv)icumv4 =u2 =I,deducemcelestediedral.


SubgrupurilepropriialeGsunt:
H1 ={I,u},H2 ={I,v,v2,v3},H3 ={I,v2},H4 ={I,vu},H5 ={I,u,v},H6 ={I,v2,u},
H7 ={I,v2,u,v2u}, H8 ={I,vu,uv,v2}.
DeterminmcorpurileFi,i =1,2,,8fixatedeHi.Evident,H1 invariazpeQ(4 2)i
cum[Q(4 2,i):Q(4 2]=2=ordH1,rezultF1 =Q(4 2).LafelF2 =Q(i),F3 =Q(i,4 2).
Unelement Qinvariatdevu,segsetemaigreu,deaceeaprocedmastfel :
i) GsimunelementxalextinderiiQ Q(i, 4 2)(deexemplu:i+4 2).
ii)Observmcy =x+(vu)(x)esteinvariantdevu(dacordvuarfifostn,atunci
amfiluatx+(vu)(x)+..+(vu)n1x).

ncazulnostruy = 4 2+i+i4 2i= 4 2(1+i).Avem extinderea:Q Q(4 2(1+i))de


grad4,cciQ Q(i 2)estedegrad2(polinomulminimalfiindX2+2),iar
Q(i 2) Q(4 2(1+i))estetotdegrad2(polinomulminimalfiind:X22i 2).Deci
[Q(4 2,i):Q(4 2(1+i))]=2=ordH4,deunderezultF4 =Q(4 2(1+i)).
LafelF7=Q( 2),iarF8 =Q(i 2)(atenieF3 coninestrictF8).
SeobservcF2,F7,F8suntextinderinormalealeluiQ,fiindptratice(sauH2,
H7,H8 suntdeindice2).
DeasemeneaQ F3 estenormal,fiindcorpuldedescompunereallui
2
(X +1)(X22).
F4 iF5 nusuntextinderinormalealeluiQ,deoareceH4,H5 nusuntdivizori
normali(deexemplu:v1(vu)v=uvH4).
Evident,F1 iF6 nusuntextinderinormalealeluiQ.

S-ar putea să vă placă și