Sunteți pe pagina 1din 2

Legea 319/1944 pentru dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor

Textul publicat în MO 142/1944.

Articolul 1

Soțul supraviețuitor moștenește din averea celuilalt soț, după cum urmează:

a) Când vine la succesiune cu copiii legitimi și recunoscuți sau numai cu unii din ei, ori cu descendenții

lor, moștenește o pătrime;

b) Când vine la succesiune în concurs cu tatăl și cu mama defunctului, ori numai cu unul din ei, în ambele

cazuri împreună cu frații și surorile soțului încetat din viață și descendenții lor, sau numai cu unul din ei, moștenește o treime;

c) Când vine la succesiune cu tatăl și mama defunctului, ci numai cu unul din ei, sau numai cu frații și

surorile acestuia și descendenți de ai lor, ori numai cu unii din ei moștenește o jumătate;

d) Când vine la succesiune cu ceilalți ascendenți sau colaterali până la gradul al IV-lea inclusiv, moștenește

trei pătrimi;

e) In lipsa rudelor mai sus arătate, soțul supraviețuitor moștenește averea întreagă.

Articolul 2 Liberalitățile făcute de soțul predecedat nu vor putea trece peste jumătate din drepturile prevăzute la art. 1, în favoarea soțului supraviețuitor.

Articolul 3 Soțul supraviețuitor este obligat să raporteze liberalitățile ce a primit prin acte între vii de la soțul său, când vine în concurs cu copii sau cu descendenții lor. Aceiași obligație o au și copiii și descendenții lor față de soțul supraviețuitor.

Articolul 4 Soțul supravețuitor care nu are o altă locuință proprie, va avea până la executarea ieșirii din indiviziune și, în orice caz, cel puțin timp de un an dela încetarea din viață a soțului său, în afară de dreptul de moștenire potrivit dispozițiunilor de mai sus, un drept de abitațiune asupra casei în care a locuit, dacă aceasta face parte din succesiune. Soțul supraviețuitor nu va fi obligat să dea cauțiunea prevăzută de art. 566 din codu civil. Dreptul de abitație nu va putea fi cedat sau închiriat, chiar și în cazul prevăzut de art. 572, al. 2 c. civ. Comoștenitorii soțului supraviețuitor vor putea cere restrângerea dreptului de abitațiune, în cazul când locuința nu va fi necesară în întregime. De asemenea, ei vor avea dreptul de a procura soțului supraviețuitor locuință în altă parte. Dacă soțul supraviețuitor și moștenitorii nu se înțeleg asupra procurării locuinței sau restrângerii abitației, instanța competentă va judeca împărțeala averii, va hotărî de urgență, în camera de consiliu. Dreptul de abitație încetează, dacă soțul supraviețuitor se recăsătorește înainte de executarea ieșirii din indiviziune.

Articolul 5 In cazurile prevăzute la art. 1, pct. b–d inclusiv, soțul supraviețuitor va moșteni, în afară de partea sa succesorală, mobilele și obiectele aparținând gospodăriei casnice, precum și darurile de nuntă.

Articolul 6 Dispozițiunile art. 676 din codul civil modificate prin art. 4 din legea impozitului progresiv pe succesiuni, din 28 Iulie 1921, prin care s-a restrâns ordinea succesorală până la gradul al IV-lea inclusiv, sunt și rămân în vigoare.

1

Articolul 7 Dispozițiunile privitoare la dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor în Ardeal și Banat, precum și orice alte norme contrarii prezentului decret-lege, în afară de dispozițiunile mai favorabile prevăzute de legea Nr. 609 din 1 Iulie 1941, pentru văduvele de război, sunt și rămân abrogate.

[1] A se vedea Rectificarea din Monitorul Oficial nr. 142/1944 conform căreia, in cuprinsul prezentei legi, la rândul 16 de sus în jos, se va citi: soțul predecedat, în loc de: „soțul precedent“.

2