Sunteți pe pagina 1din 1

tehnoredactarr corrrputenzar AMALTEA TehnoPlus

coprrta: S~rnonaDerla, Antoaneta Dinca


traducer r : Monica gerban
prepress: Cristina Petre
producpe: Mihaela Coned
distt-ibulie: Mihaela & George Stanca
redactor: Ana-Maria Murariu
editori.

Dr. M C Popescu-Drrirrda
Dr. Crirrinn Cdrstoirr

Zecilor de mii de oameni cirora le-am aritat de-a


lungul anilor ce inseamnd s i fii lider.. ..

Tie

persoanei care vrea sb devini u n lider mai bun,


pentru cG totul se lea@ de cine conduce.
Descrierea CIP a Bibliotecii NaPonale a RomPniei
MAXWELL, JOHN C.
Cele 21 de Legi supreme a k Ziderului / John C. Maxwell;
bad.: Monica gerban - Bucuregti: Editura AMALTEA
200 p.: 21 cm. - (Cunoaqtere % Aufoeducore)
ISBN 973-9397-30-1

I.

gerban. Monica (bad.)

The 21 Irrefutable Lnws of Leadership


O 1998. by Maxwell Motivation inc.
Cele 21 de Legi supreme ale Ederului / John C. Mawell
ISBN 973-9397-30-1
O 2002 - EDITUh!A AMALTEA
adresa: CP 9-8 Bucurqfi
internet: www.amalteo.ro / email: office@amalreo.ro

Toote drepfurile asupra acertri edilii sun: rezervate Editurii AMALTEA.


Nici o parre a acrstui volunt nu poarefi reproduse in nici o forrnri, FrZpermisiunea scrird a Editurii AMALTEA

TipHrit la EMPIRE Print Bucure~ti,Romania, tel.: 021 122 44 795