Sunteți pe pagina 1din 1

Ultimacartea1uiJohnMaxwell esteocomoaripentvu ceicarevor siafle principiile

cheie pe care le respecti un lider eficient, in aceste pagini, veji descoperi o mare cantitate de

infelepciune, cele 21 de legi ale lui Maxwel1,fiind ldeile prezentate in carte sunt simple, Clare, ugor

o carte plicuti, care se citegte ugor, educativi, dar gi amuzanti. Fie ci sunteji la inceputul

ilustratecu ajutorul unor povegti adevirate.

de asimilat

gi totugi crit de profunde! Este

carierei dumnevoastri sau avefi deja ofuncfie de conducere, aceasti carte meriti citit i finuti la indemiini, pentru ci este un ghid de referinfa' a1 liderului.

gi

TOM WHATELY Pregedinte a1 U.S. SALES, MARY KAY, INC.

Pentruceicaredorescsi influenjezeviaja oamenilor,Dr. Maxwell areugit si creeze un ghid a1 artei de a conduce, a1 influenfirii gi a1 unei vieji mai bune. El a reugit acest lucru folosindu-se de povqti interesante gi motivajionale. N-am putut si las cartea din mini.

Dr. P. KEVIN ELK0 Consultant pentru PITTSBURGH STEELERS

Tra'im intr-o epoci a tehnicilor cu ,,efecte speciale", crind spectacolul de suprafafi

este mai important decrit esenja. Nu ne putem pliinge ci nu prea dispunem de oameni care si ne invefe cum sa' conducem. Si totugi nafiunea noastri gi institujiile ei duc lipsi de lideri.

imbraci intuijia corecti ~i experienja bogati in haina unui stil captivant,

John Maxwell

aritrindu-ne calea cea bun5 citre pozifia de lider prin intermediul aplicirii unor principiifiiri

vrirsti. Oricine doregte si deuini un lider eficient, trebuie si citeasci aceasti carte.

EDWARD C. EMMA Pregedinte a1 JOCKEY INTERNATIONAL, INC.

Bunul meu prieten John Maxwell a reugit sa' niveleze atiit de bine subiectul pretenjios a1 Btiinfei conducevii, inciit tofi liderii existenji, dar gi cei potenfiali, pot beneficia la maxim de inva'jimintelesale. Este o lecturi obligatoriepentru toti cei care doresc si injeleagi gi si-gi insugeasciarta autentici a conducerii.

Dr. TONYEVANS

Imaginafia creativi a lui John igi trage seva din experienjelepersonale legate de gtiinfa conducerii.Fiecme capitol igi unneaza' drumul simplu gi succint gi este presirat tot timpul cu sfaturi incurajatoare. Ce gansi incredibila' penfru cei cme vor si exceleze in pozijia de lider.

BARBARAHAMMOND Pregedinte a1 HOME INTERRIOR AND GIFTS, INC.

Unadintreciirfilecele rnai bunedespregtiinfaconduceriigi principiile succesului pe care le-am citit vreodati. Aceasti carte trebuie si igi giseasci loc in biblioteca dumneavoastri,numai dupi ce v-aji insugit legiledescrise.

B. LEE HARRISON JR.

Pregedinte fondator a1 NORTH FLORIDA FINANCIAL CORPORATION

Sensibilitatea lui John, cunoagterea naturil umane gi credinja in legile lisate de Dumnezeu oferi acestei cirjifuncjionalitate practici, dar gi integritateabsoluti. ldeile sale despre arta de a conduce sunt mici opere de arti, pentru civiaja gi grindurile sale sunt opere

de arti.

JACK W. HAYFORD, D.LIT Pastor a1 Bisericii ON THE WAY, VAN NUYS, CALIFORNIA

Ultimacarte a lui JohnMaxwell este un manual absolut necesar pentru lideri. Este un instrument ideal gi de mare ajutor pentru cei care se afli in pozijii de conducere. Este o comoari!

JACKgi GARRYKINDER Celebri autori, oratori gi consultanti

aibi un lider gi in acest scop a creat

aceasti carte. O recomand tutgror celor care doresc si obfini succes la cel mai inalt nive1,fie

ci se afli pe terenul de sport, in comitetul de conducere sau infaja stranei.

TOM LANDRY Fost antrenor principal la DALLAS COWBOYS

John Maxwell injelege ce calitlifi trebuie si

Din experienja sa vasti in domeniul gtiinjei conducerii,JohnMaxwell a creat o carte valoroasi,de care poate beneficia orice cregtin,in stilul lui tipic, plin de cuvinte infelepte, spirituale gi pasionale, John ne of& calea practici inspre statutul de lider. Recomand cu cea rnai mare cilduriaceasticarte tuturor acelora care lupti pentru a atinge pozijia de lider,je in familia sa,

in

biserica sa sau in comunitatea din careface parte.

 
 

BILL McCARTNEY Fondator a1PROMISE KEEPERS

 

Legilegtiinfei conducerii

sunt intr-adeuir incontestabile

,

iar acum sunt prezentate

de

cel mai bun expert in materie. Fie ci iii asculji instinctul sau inveji pentru a ajunge un

lider,nu poji ignoraaceste legi. Cartea se citqte repede, dar viafa dumneavoastriseva schimba

definitiv.

BERRY MEGUIAR Pregedinte a1 MEGUIAR'S, INC.

Experienfa, profesionalismul gi eficienja de lider ale lui Maxwell sunt reflectate de

rrindurile acestei cirji. Folosind cu talent oameni

viaji cwii Cele 21 de legi supreme ale liderului. Ea va influenja mulji lideri gi ii va determina siatingi cele rnai inalte nivele.

PAUL J. MEYER, Fondator a1 INSTITUTULUI DE MOTIVARE A SUCCESULUI LEADERSHIP MANAGEMENT fntreprinderile MEYER (40 companii)

reali gi intrimplirile acestora, Maxwell di