Sunteți pe pagina 1din 25

PROGRAMĂ-CADRU

Calificarea: Confecţioner produse textile

Cod Nomenclator: 7435.2.3

Sectorul: Industrie textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte

Nivelul 2

Programa-cadru a fost realizată în cadrul proiectului româno-german


„Asigurarea calităţii formării profesionale în România” implementat de ABU
Consult în numele GTZ.

Centre pilot: Fundaţia Româno-Germană Vladimirescu, Arad


Grupul Şcolar de Arte şi meserii "Spiru Haret" Bucureşti

Autori: Eva Lungu


Sorin Munteanu
Claudia Penişoară
Dina Rădulescu
Referenţi: Elena Bolohan
Liana Stoian
Liliana Voicu

Aprobare CNFPA:

Verificatori:

Referenţi de specialitate în cadrul procesului de validare:

Bucureşti, 2004
CUPRINS

1. Structura pe niveluri a calificărilor şi a ocupaţiilor în cadrul subsectorului......3

2. Prezentare generală a programei-cadru.................................................................7

3. Standardele utilizate în elaborarea programei-cadru............................................9

4. Durată totală..............................................................................................................9

5. Repartizarea orelor pe module.................................................................................9

6. Modulul I: Tehnologia cusăturilor..........................................................................10


6.1. Durată..........................................................................................................10
6.2. Condiţii de acces........................................................................................10
6.3. Obiective generale......................................................................................10
6.4. Tematică.......................................................................................................11

7. Modulul II: Confecţionarea produselor din ţesături şi tricoturi.......................... 14


7.1. Durată..........................................................................................................14
7.2. Condiţii de acces........................................................................................14
7.3. Obiective generale......................................................................................14
7.4. Tematică......................................................................................................15

8. Modulul III Tehnica executării şi asamblării reperelor..........................................17


8.1. Durată .........................................................................................................17
8.2. Condiţii de acces........................................................................................17
8.3. Obiective generale......................................................................................17
8.4. Tematică......................................................................................................18

9. Modulul IV. Finisarea şi ambalarea produselor confecţionate.............................21


9.1. Durată ..........................................................................................................21
9.2. Condiţii de acces.........................................................................................21
9.3. Obiective generale.......................................................................................21
9.4. Tematică.......................................................................................................22

10. Recomandări metodologice...................................................................................24

2
1. Structura pe niveluri a calificărilor şi a ocupaţiilor în cadrul subsectorului

O calificare este importantă prin consecinţele pe care le poate avea pentru viaţa
profesională a individului, fie prin posibilitatea de a găsi un loc de muncă şi a fi încadrat
pe o anume ocupaţie, fie prin oportunităţile de dezvoltare profesională asociate
calificării, respectiv posibilitatea ca persoana să continue formarea şi să poată obţine o
calificare de rang superior. Cadrul legal actual propune două documente distincte care
reglementează aceste consecinţe, respectiv Clasificarea Ocupaţiilor din România
(COR) şi Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe
finalizate cu certificate de calificare (NC). Cele două documente nu sunt corelate,
publicul putând avea probleme în orientarea la alegerea unei calificări. În paginile ce
urmează, propunem o relaţionare a calificărilor din sectorul Industrie textilă, confecţii,
pielărie, încălţăminte care să ţină cont de activităţile desfăşurate şi să poate sta la baza
unei abordări gradual-piramidale a calificărilor, în care calificările de nivelul I, mai
generale, să reprezinte baza de formare pentru cele de nivelul II, mai înguste şi care, la
rândul lor, să poată continua cu programe de specializare şi/sau calificări de nivelul III.

În această abordare, un program complet de calificare de nivelul II pentru Confecţioner


produse textile poate fi structurat aşa încât prima parte să corespundă formării
competenţelor aferente calificării de nivelul I Lucrător în tricotaje confecţii, în mod similar
cu alte calificări de nivelul II din domeniul tricotajelor şi cel al confecţiilor. Mai mult, cum
în activitatea economică nu există întreprinderi care să combine producţia de confecţii
textile cu producerea tricoturilor, am făcut propunerea de a se introduce două noi
calificări de nivelul I, Lucrător în confecţii şi lucrător în tricotaje, cu separarea specificului
celor două activităţi. Astfel, calificarea de Lucrător în tricotaje s-ar putea continua cu
următoarele calificări de nivelul II:
Confecţioner tricotaje după comandă 7432.2.3
Tricoter-confecţioner 7435.2.4
Operator la fabricarea şi prelucrarea tricoturilor 8262.2.2

La rândul său, calificarea de Lucrător în confecţii s-ar putea continua cu următoarele


calificări de nivelul II:
Croitor îmbrăcăminte după comandă 7433.2.1
Confecţioner produse textile 7435.2.3
Operator la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor 8263.2.1.

Având în vedere organizarea activităţilor din atelierele de confecţii îmbrăcăminte, Croitor


îmbrăcăminte bărbaţi şi Croitor îmbrăcăminte femei, menţionate în NC (cod 7435.2.1,
respectiv 7435.2.2) pot fi considerate ca specializări, la care ajung persoanele care au
deja calificarea de Croitor îmbrăcăminte după comandă.

Pentru o mai strânsă corelare între COR şi NC, propunem şi unele modificări ale
denumirilor unor calificări, corespunzând denurmirilor practicate de întreprinderile de
profil. Astfel, propunem înlocuirea calificării de Tricoter-confecţioner cu Confecţioner
produse din tricoturi şi cea de Croitor îmbrăcăminte după comandă cu Croitor-
confecţioner îmbrăcăminte după comandă.

3
Structura calificărilor în cadrul subsectorului

Creator – Tehnician
Tehnician în
Creator – structura şi proiectarea tricoturilor proiectant designer
industria textilă
îmbrăcăminte vestimentar
Cod nomenclator Cod nomenclator Cod nomenclator Cod nomenclator
3161.3.2 3161.3.4 3161.3.7 3161.3.5

Operator la Operator la maşini


Confecţioner Croitor
Tricoter- fabricarea şi Confecţioner şi utilaje pentru
tricotaje după îmbrăcăminte după
confecţioner prelucrarea produse textile industria
comandă comandă
tricoturilor confecţiilor
Cod nomenclator Cod nomenclator Cod nomenclator Cod nomenclator Cod nomenclator Cod nomenclator
7432.2.3 7435.2.4 8262.2.2 7433.2.1 7435.2.3 8263.2.1.
(Lucrător în tricotaje) (Lucrător în confecţii)

Lucrător în tricotaje-confecţii
Cod nomenclator
7433.1.4

4
Propunere de structură a calificărilor din Industrie textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte, în conformitate cu Nomenclatorul
calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare
Cod Calificări Cod Calificări Cod Calificări
nomenclator nivel 1 calificare nomenclator nivel 2 calificare nomenclat nivel 3 calificare
or
8261.1.1 Pregătitor amestecuri în filaturi 7431.2.1 Filator 3161.3.1 Creator – structura şi
8262.1.1 Operator la maşini de ţesut 8262.2.1 Operator la fabricarea şi proiectarea ţesăturilor
7432.1.3 Ţesător manual prelucrarea ţesăturilor
7432.1.5 Lucrător in filatura-ţesătorie 7432.2.1 Ţesător
7432.2.2 Ţesător restaurator manual
covoare
8262.1.2 Operator la maşini de tricotat 8262.2.2 Operator la fabricarea şi 3161.3.2 Creator – structura şi
7432.1.1 Tricotor manual prelucrarea tricoturilor proiectarea tricoturilor
7432.1.2 Croşetor 7432.2.3 Confecţioner tricotaje după
7432.1.4 Repasator comandă
7435.2.4 Tricoter-confecţioner
(Confecţioner din tricoturi )
8263.1.1 Operator confecţioner industrial 8263.2.1 Operator la maşini şi utilaje 3161.3.4 Creator – proiectant
7433.1.1 Ceaprazar – şepcar pentru industria confecţiilor îmbrăcăminte
7433.1.2 Peruchier 7433.2.1 Croitor(-confecţioner) 3161.3.7 Tehnician designer
7433.1.3 Lenjer îmbrăcăminte după comandă vestimentar
7433.1.4 Lucrător în tricotaje-confecţii 7435.2.3 Confecţioner produse textile 3161.3.5 Tehnician în industria
7433.2.2 Confecţioner pălării (Pălărier) textilã
8264.1.1 Curăţitor-vopsitor textile 8264.2.1 Operator la utilajele si
8264.1.2 Apretator textile instalaţiile de finisare textilă
7432.2.4 Finisor produse textile
7441.1.1 Meşteşugar argăsitor 8265.2.1 Operator la maşini pentru
7441.1.2 Lucrător in finisarea textilelor şi tratarea blănurilor şi pieilor
a pieii 7441.2.1 Tăbăcar
7442.1.1 Argăsitor, vopsitor 7441.2.2 Finisor piele

5
8269.1.1 Cusător confecţii industriale din 8269.2.1 Operator la confecţionarea 3161.3.3 Creator – proiectant
blană industrială a articolelor de sport articole din piele şi
7442.1.2 Lucrător in confecţii piele şi şi protecţie din piele şi înlocuitori
înlocuitori înlocuitori 3161.3.6 Tehnician în industria
7434.2.1 Confecţioner îmbrăcăminte din pielăriei
piele şi înlocuitori
7434.2.2 Cojocar-blănar
8266.1.1 Pregătitor piese încălţăminte 8266.2.1 Operator la maşini, utilaje şi
8266.1.2 Tălpuitor industrial instalaţii din industria
8266.1.3 Pregătitor articole marochinărie încălţămintei
8266.1.4 Cusător articole marochinărie 7442.2.1 Confecţioner articole din piele şi
8266.1.5 Cusător piese din înlocuitori înlocuitori
7442.2.2 Cizmar
7442.2.3 Marochiner
7442.2.4 Confecţioner reparaţii
încălţăminte
8286.1.1 Confecţioner asamblor de
produse si articole din carton,
textile si materiale similare
8286.1.3 Montor articole din piele
7332.1.2 Confecţioner bibelouri din jenille
7332.1.3 Confecţioner manual de produse
din sfori sau frânghii
7332.1.4 Confecţioner unelte pescuit din
plase
7436.1.1 Broder
7436.1.2 Stopeur
7437.1.1 Tapiţer 7437.2.1 Tapiţer-plăpumar-saltelar
7437.1.2 Saltelar
7437.1.3 Plăpumar

6
2. Prezentare generală

Această programă-cadru a fost concepută în cadrul proiectului româno-german


„Asigurarea calităţii formării profesionale a adulţilor din România”, având drept scop să
ofere furnizorilor de formare profesională a adulţilor un model care să permită formarea
unor profesionişti care să corespundă nevoilor întreprinderilor de profil.

Confecţionerul produse textile lucrează în întreprinderile de confecţii, la pregătirea


materialelor, a semifabricatelor, la prelucrarea şi asamblarea reperelor pe maşinile de
cusut din industria confecţiilor, la finisarea şi ambalarea produselor confecţionate.

Pentru realizarea sarcinilor, confecţionerul produse textile trebuie să dobândească o


bună pregătire profesională, abilităţi practice, îndemânare corespunzătoare operaţiei
desfăşurate, adaptabilitate, spirit de echipă şi conştiinciozitate. Munca sa cere o
deosebită atenţie şi îndemânare, precum şi o acurateţe maximă necesară realizării
detaliilor. De calitatea activităţii sale depinde executarea corectă a confecţionării.

Confecţionerul produse textile va fi capabil să execute: operaţii specifice de croire,


confecţionare, ambalare şi etichetare, să folosească tipuri de utilaje şi dispozitivele
specifice, să respecte etapele de lucru şi normele de timp alocate fiecărei operaţii.

Programa corespunde nivelului 2 de calificare şi este dedicat tuturor adulţilor, cu vârstă


minimă de 16 ani, care au absolvit învăţământul general obligatoriu.

La proiectarea programei cadru s-au utilizat standardele de pregătire profesională


„Lucrător în tricotaje-confecţii” şi „Confecţioner produse textile” 2004, urmărindu-se
formarea competenţelor tehnice generale şi specifice. Competenţele cheie vor fi
formate odată cu cele specifice şi evaluate acolo unde conţinuturile sunt adecvate în
acest scop. La elaborare s-a ţinut cont de cerinţele agenţilor economici de profil.

Programa este structurată pe patru module, fiecare modul integrând pregătirea teoretică
cu pregătirea practică în atelierul propriu, la sfârşitul fiecărui nivel fiind prevăzut câte un
stagiu de pregătire practică în întreprindere după cum urmează:
• un stagiu de 2 săptămâni în cadrul modulului II cu un număr de 80 ore,
• un stagiu de 4 săptămâni în cadrul modulului IV cu un număr de 160 ore.

Se recomandă parcurgerea modulelor în ordinea prezentării. Totuşi, pentru modulele


trei şi patru, această ordine nu este obligatorie, putându-se opta, în situaţii speciale şi
pentru ordinea inversă, parcurgându-se mai întâi modulul IV şi apoi modulul III. În acest
caz, se recomandă ca practica în întreprindere să se desfăşoare după parcurgerea
integrală a tematicii de pregătire, deci la sfârşitul modulului III.

La finalul cursului, cursantul va fi capabil să execute o gamă largă de activităţi realizate


în contexte variate, să execute operaţii pe maşini simple, semiautomate şi automate,
încadrându-se în normele de timp şi condiţiile de calitate impuse de documentaţia
tehnică.

După parcurgerea fiecărui modul, se organizează examene de absolvire, absolvenţii


putând primi certificate de absolvire, cu specificarea competenţelor dobândite în cadrul
modulului respectiv.
7
La finalul modulului al II-lea, corespunzând completării calificării de nivelul I „Lucrător în
tricotaje-confecţii”, se organizează examen final I pentru această calificare, absolvenţii
putând primi certificate de calificare pentru „Lucrător în tricotaje-confecţii”, cu
specificarea competenţelor aferente acestei calificări.

La sfârşitul nivelului 1, absolvenţii vor fi capabili:


• să prelucreze materiile prime
• să caracterizeze materiile prime, produsele textile şi materialele auxiliare din textile
şi pielărie
• să cureţe utilajul
• să bobineze firele
• să producă tricoturile pe maşini rectilinii
• să confecţioneze produsele din ţesături şi tricoturi

La terminarea cursului de calificare corespunzând nivelului II (Modulul I, Modulul II,


Modulul III şi Modulul IV) se organizează examenul final. Absolvenţii care promovează
examenul final dobândesc un certificat de calificare pentru „Confecţioner produse
textile” însoţit de un supliment descriptiv în care sunt specificate competenţele
dobândite, absolvenţii fiind în stare:
• să prelucreze materiile prime
• să caracterizeze materiile prime, produsele textile şi materialele auxiliare din textile
şi pielărie
• să cureţe utilajul
• să bobineze firele
• să producă tricoturile pe maşini rectilinii
• să confecţioneze produsele din ţesături şi tricoturi
• să utilizeze limbajul tehnico - grafic
• să utilizeze documentaţia tehnico - industrială.
• să menţină utilajul în stare de funcţionare
• să pregătească ţesăturile şi tricoturile pentru confecţionare, aplicând proceduri
specifice de croire
• să prelucreze reperele produselor textile
• să asambleze produse din ţesături şi tricoturi
• să finiseze şi ambaleze produsele confecţionate.

8
3. Standardele utilizate în elaborarea programei-cadru: standardele de pregătire
profesională „Lucrător în tricotaje-confecţii” şi “Confecţioner produse textile” 2004

4. Durată totală: 760 ore

Durata totală a pregătirii teoretice: 190 ore

Durata totală a pregătirii practice: 570 ore, din care

- pregătire practică în atelierul propriu: 330 ore

- pregătire practică în întreprindere: 240 ore

5. Repartizarea orelor pe module şi discipline

Durată Durată
Durată
Nr. Titlul modulului pregătire pregătire
totală
teoretică practică
1 Modulul I – Tehnologia cusăturilor 70 140 210
2 Modulul II – Confecţionarea produselor din
30 160 190
ţesături şi tricoturi
3 Modulul III – Tehnica executării şi asamblării
50 70 120
reperelor
4 Modulul IV – Finisarea şi ambalarea produselor
40 200 240
confecţionate
TOTAL 190 570 760

9
6. Modulul I
Tehnologia cusăturilor

6.1. Durată: 210 ore, din care


Durata pregătirii teoretice: 70 ore
Durata pregătirii practice: 140 ore

6.2. Condiţii de acces:

¾ Şcoala generală sau promovarea testului de verificare a competenţelor minimale


pentru participarea la curs
¾ Adeverinţă medicală

6.3. Obiective generale:

La finalul modului, cursantul va dobândi următoarele competenţe generale şi specifice:


¾ Comunicare şi numeraţie
¾ Igiena şi securitatea muncii
¾ Prelucrarea materiilor prime
¾ Prelucrarea materiilor prime
¾ Caracterizarea materiilor prime, a produselor textile şi a materialelor auxiliare din
textile şi pielărie
¾ Curăţirea utilajului – maşina de cusut simplã
¾ Bobinarea firelor
¾ Producerea tricoturilor pe maşini rectilinii
¾ Confecţionarea produselor din ţesături şi tricoturi pe maşina de cusut simplă.

10
Modulul I - Materii prime şi materiale pentru confecţii textile

6.4. Tematică
Mijloace de
Nr. Metode de
Obiective de referinţă Conţinutul tematic instruire, materiale Criterii de evaluare
crt formare
de învăţare
1 Cursantul va fi capabil: 1. Noţiuni introductive - Explicaţia - Folii retroproiector - Explică normele generale PM şi PSI
- să explice importanţa cursului 1.1 Scopul şi importanţa - Conversaţia - Legislaţia cu - Aplică normele specifice de PM şi
- să explice normele generale meseriei - Demonstraţia privire la PM şi PSI
şi specifice de PM şi PSI 1.2 Structura unei PSI - Identifică şi utilizează echipamentul
- Expunerea
organizaţii din domeniul - Documente de lucru şi de protecţie specific meseriei
- să citească un plan de - Studiul de
profesional specifice (fişe,
evacuare caz - Execută corect un plan de evacuare
1.3 Instructajul general tipizate etc.)
- să utilizeze corect de PM şi PSI - Exerciţiul - Prezintă 2 sisteme de organizare a
echipamentul de lucru şi protecţie procesului de producţie
1.4 Echipamente de lucru
- să prezinte sistemele de şi protecţie a muncii
organizare a procesului de
1.5 Plan de evacuare in
producţie
caz de incendiu
- să adopte un vocabular
1.6 Metode de lucru şi de
tehnic
comunicare in echipa
2 Cursantul va fi capabil: 2. Materii prime şi - Explicaţia - Folii
- Clasifică materialele
- să clasifice fibrele materiale auxiliare - Mostre de fibre,
- Conversaţia
pentru tricotaje şi fire şi materiale - Identifică fibrele in funcţie de
- să definească proprietăţile
confecţii: - Experimentul provenienţă
fibrelor şi firelor - Planşe
2.1 Clasificarea - Observaţia - Aparate de - Identifică materialele
- să identifice materialele de
- fibrelor şi firelor textile - Demonstraţia laborator - Sortează fibrele in funcţie de
bază şi auxiliare
- materialelor de baza proprietăţi
- să definească bobinarea - materialelor auxiliare
2.2 Determinarea - Realizează analize de laborator
- să clasifice formatele de
bobine proprietăţilor - Identifică formatele şi tipurile de
2.3 Bobinarea firelor înfăşurări
- să descrie tipurile de
înfăşurări - scopul - Enumeră domeniile de utilizare
- formate de bobine
- să precizeze domeniile de - tipuri de înfăşurări
utilizare 2.4 Domenii de utilizare

11
Modulul I - Materii prime şi materiale pentru confecţii textile

3 Cursantul va fi capabil: 3.Prezentarea - Explicaţia - Reviste de moda


- Clasifică produsele de
produselor de - Produse de
- să identifice sortimentele - Conversaţia îmbrăcăminte
îmbrăcăminte: îmbrăcăminte
de îmbrăcăminte
- Observaţia - Clasifică tricoturile
3.1 Clasificare - Detalii
- să caracterizeze
3.2 Caracteristici - Demonstraţia - Folii - Precizează caracteristicile
sortimentele de îmbrăcăminte
3.3 Detalii (subansamble) produselor de îmbrăcăminte
- Planşe
- să recunoască detaliile 3.4 Procesul tehnologic
- Mostre - Identifică detaliile produselor
- să enumere succesiunea de obţinere a tricoturilor
3.5 Procesul tehnologic - Identifică structurile tricoturilor
operaţiilor la procesul
tehnologic de tricotare de confecţionare - Stabileşte operaţiile procesului
tehnologic de tricotare
- să enumere succesiunea
operaţiilor la procesul - Stabileşte operaţiile procesului
tehnologic de confecţionare tehnologic de confecţionare
4 Cursantul va fi capabil: Tehnologia cusăturilor- - Explicaţia - Planşe - Clasifică tipurile de cusături
- să recunoască tipurile de maşina simplă de cusut - Expunerea - Folii - Enumeră tipurile de cusături
cusături 4.1 Tipuri de cusături - Conversaţia - Produse de - Precizează domeniile de utilizare
- să precizeze caracteristicile 4.2 Caracteristici - Observaţia îmbrăcăminte ale cusăturilor
cusăturilor 4.3 Domenii de utilizare - Mostre - Selectează şi ordonează mijloacele
- Demonstraţia
- să identifice domeniile de 4.4 Organizarea locului - Maşina de cusut de muncă
- Problematiza-
utilizare de muncă - Explică fazele de formare a
rea - Ace
- să asigure ordinea şi 4.5 Maşina simplă de cusăturii tighel
- Exerciţiul - Aţă de cusut
curăţenia la locul de muncă cusut - Explică rolul organelor de lucru în
- Foarfeci
- să identifice organele de - mecanismele şi formarea cusăturii
lucru şi mecanismele - Perii lavete
organele principale - Înfilează aţa
- să înfileze firul la ac şi - Mături
- fazele de formare a - Execută o cusătură de probă
suveică cusăturii - Cutii
- Reglarea parametrilor de coasere
- să execute reglaje ale - deservirea maşinilor - Saci conform cerinţelor
organelor de lucru de cusut - Execută diferite tipuri de cusături
- să execute mostre de - corelarea ac, aţă, - Execută o lenjerie de pat conform
cusătură tighel material documentaţiei
- să descrie fazele de - executarea cusăturilor - Recunoaşte cauzele şi remediază
formare ale cusăturii
- condiţii de calitate defectele de coasere

12
Modulul I - Materii prime şi materiale pentru confecţii textile

- să respecte parametri de 4.6 Operaţii de curăţire a - Citeşte graficul de curăţire


coasere utilajului - Execută operaţiile curăţire conform
- să identifice defectele - grafic de curăţire instrucţiunilor
- să identifice cauzele - operaţii de curăţire - Alege corect ustensilele
defectelor
- să remedieze defectele
- să execute cusături simple
- să respecte graficul de
curăţire
- să identifice operaţiile şi
ustensilele de curăţire
5 Cursantul va fi capabil: 5. Producerea tricoturilor - Explicaţia - Planşe - precizează formele de tricoturi
- să precizeze formele de pe maşini rectilinii de - Expunerea - Folii - identifică tricoturile glat şi patent
tricoturi tricotat
- Conversaţia - Produse de tricotaje - clasifică maşinile rectilinii de tricotat
- să identifice structurile de 5.1 Forme de tricoturi
- Observaţia - Mostre - enumeră mecanismele maşinilor de
tricoturi 5.2 Structuri de tricoturi tricotat
- Demonstraţia - Cataloage
- să descrie maşinile rectilinii 5.3. Calitatea tricoturilor
- Problematiza- - identifică organele de formare a
de tricotat 5.4. Maşini de tricotat
rea ochiurilor
- clasificarea maşinilor
- să identifice defectele - identifică tipurile de defecte
- mecanisme - Exerciţiul
tricoturilor
- organe de formare a
ochiurilor

13
7. Modulul II
Confecţionarea produselor din ţesături şi tricoturi

7.1. Durată: 190 ore, din care


Durata pregătirii teoretice: 30 ore
Durata pregătirii practice: 160 ore, din care:
- pregătire practică în atelierul propriu: 80 ore
- pregătire practică în întreprindere: 80 ore

7.2. Condiţii de acces:

¾ Absolvirea modulului I sau certificat de competenţe corespunzătoare modulului I


¾ Adeverinţă medicală (dacă termenul de valabilitate al adeverinţei aferente modulului
I este expirat)

7.3. Obiective generale:

La finalul modului, cursantul va dobândi următoarele competenţe generale şi specifice

¾ Organizarea locului de muncă


¾ Lucrul în echipă
¾ Confecţionarea produselor din ţesături şi tricoturi
¾ Curăţirea utilajului – maşina de cusut triploc.
¾ Igiena şi securitatea muncii

14
Modulul II Confecţionarea produselor din ţesături şi tricoturi

7.4. Tematică
Nr. Metode de Mijloace de instruire,
Obiective de referinţă Conţinutul tematic Criterii de evaluare
crt formare materiale de învăţare
1 Cursantul va fi capabil: 1. Cusături realizate pe - Explicaţia Maşină de cusut - Identifică tipurile de cusături
- să identifice tipurile de maşina triploc - Expunerea triploc - Explică fazele de formare a
cusături 1.1 Tipuri de cusături - Conversaţia - ace cusăturii
- să descrie fazele de 1.2 Fazele de formare a - Demonstraţia - aţă de cusut - Explică rolul organelor de lucru în
formare a cusăturii cusăturii - foarfeci formarea cusăturii
- Problematiza-
- să identifice organele de 1.3 Mecanismele şi rea - perii - Execută înfilare fir la ac şi
lucru şi mecanismele organele principale apucătoare
- Exerciţiul - lavete
- să înfileze firul la ac şi la 1.4 Deservirea maşinilor - Execută o cusătură de probă
- mături
apucătoare de cusut - Reglează parametrii de coasere
- cutii
- să respecte parametrii de 1.5 Corelarea ac, aţă, conform cerinţelor
coasere material - saci
- Execută surfilarea unei fuste
- să surfileze un produs din 1.6 Cusături la maşina - Execută încheierea şi surfilarea
ţesătură triploc unei veste din tricot
- să încheie şi să surfileze un - pe un produs din - Recunoaşte cauzele şi remediază
produs din tricot ţesătură defectele de coasere
- să identifice defectele de - pe un produs din tricot - Citeşte graficul de curăţire
coasere 1.7 Condiţii de calitate - Execută operaţiile de curăţire
- să remedieze defectele 1.8 Operaţii de curăţire a conform instrucţiunilor
- să respecte graficul de utilajului - Alege corect ustensilele
curăţire 1.9 Principii ergonomice - Organizează locul de muncă
- să identifice operaţiile şi de bază respectând principiile ergonomice de
ustensilele de curăţire bază
- să aplice principiile
ergonomice în organizarea
locului de muncă

15
Modulul II Confecţionarea produselor din ţesături şi tricoturi

2 Cursantul va fi capabil: 2. Asamblarea prin - Explicaţia documentaţia tehnică - Identică detaliile produselor
- să identifice detaliile coasere a unor produse - Expunerea maşini de cusut - Verifică dacă există corespondenţă
produselor de îmbrăcăminte dimensională între detaliile aceluiaşi
- Conversaţia detalii croite
- să verifice dimensiunile - fustă produs
- Demonstraţia foarfece
detaliilor - bluză - Stabileşte succesiunea operaţilor
- Problematiza- centimetru
- să asambleze produsele - pijamale copii de asamblare
rea
- să interpreteze corect - Corelează aţa, acul şi materialul
- Exerciţiul
documentaţia tehnică - Asamblează produsele conform
documentaţiei tehnice

16
.

8. Modulul III .
Tehnica executării şi asamblării reperelor

8.1. Durată: 120 ore, din care


Durata pregătirii teoretice: 50 ore
Durata pregătirii practice: 70 ore

8.2. Condiţii de acces:

¾ Absolvent al nivelului 1 de pregătire profesională „Lucrător în tricotaje –confecţii”


sau certificat de competenţe corespunzătoare nivelului 1, precum şi certificat de
absolvire a modulului IV, respectiv certificat de competenţe corespunzătoare
modulului IV, în cazul în care modulul II se desfăşoară după modul IV
¾ Adeverinţă medicală (dacă termenul de valabilitate al adeverinţei aferente
nivelului 1 este expirat)

8.3. Obiective generale:

La finalul modului, cursantul va dobândi următoarele competenţe generale şi specifice:


¾ Comunicare şi numeraţie
¾ Utilizarea limbajului tehnico-grafic
¾ Utilizarea documentaţiei tehnice-industriale
¾ Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare
¾ Prelucrarea reperelor produselor textile
¾ Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi

17
Modulul III Tehnica executării şi asamblării reperelor

8.4. Tematică
Nr. Metode de Mijloace de instruire,
Obiectivele de referinţă Conţinutul tematic Criterii de evaluare
Crt formare materiale de învăţare
1 Cursantul va fi capabil: 1. Elementele desenului tehnic în - Expunerea - Folii - Utilizează liniile de
- să utilizeze liniile de reprezentare reprezentarea mecanismelor şi - Explicaţia - Retroproiector reprezentare conform
conform standardelor utilajelor - Conversaţia - Tablă standardelor
- să respecte regulile de reprezentare şi 1.1 linii - Demonstraţia - Planşe - Reprezintă corect două
cotare 1.2 reguli de reprezentare şi cotare - Exerciţiul - Aplicaţii secţiuni
- să reprezinte în vedere şi secţiune 1.3 reprezentare şi vedere şi secţiune - Descrie şi foloseşte
- să identifice organele de lucru şi 1.4 reprezentare convenţională a simbolurile mecanismelor
mecanismele utilajelor folosite mecanismelor şi organelor de lucru conform standardelor
- să indice sensul de mişcare a 1.5 interpretarea schemei tehnologice - Indică sensul corect de
organelor de lucru mişcare a organelor de lucru
2 Cursantul va fi capabil: 2. Documentaţie tehnică - Expunerea - Retroproiector - Reglează parametrii de lucru
- să identifice elementele 2.1 Elementele documentaţiei tehnice - Explicaţia - Folii conform documentaţiei
documentaţiei tehnice specifice - fişa tehnologică a operaţiei - Conversaţia - Tablă tehnice
- să interpreteze datele tehnice - fişa tehnică a produsului - Demonstraţia - Mostre - Execută operaţii conform
- fişa tehnică a utilajului - Exerciţiul - Aplicaţii documentaţiei tehnice
- fişa de lot - Maşină simplă
- ordinea operaţiilor de cusut
- parametrii de lucru
2.2 Interpretarea datelor tehnice
Cursantul va fi capabil: 3. Pregătirea pentru croit şi croirea - Expunerea - Retroproiector - Identifică materiile prime şi
3 - să identifice materiile prime de bază şi materialelor - Explicaţia - Folii auxiliare necesare
auxiliare din confecţii 3.1 Decatarea şi călcarea materialelor - Conversaţia - Tablă confecţionării unui produs
- să identifice defectele materiilor prime 3.2 Şablonarea şi calculul loturilor - Demonstraţia - Mostre - Identifică defectele materiilor
- să prezinte condiţiile tehnice la 3.3 Şpănuirea manuală şi dispozitivele - Exerciţiul - Aplicaţii prime
operaţia de şablonare pentru şpănuit manual - Şabloane - Execută operaţii de
- să prezinte condiţiile tehnice la 3.4 Şpănuirea mecanizată şi maşinile - Mese pentru şablonare
operaţia de şpănuire de şpănuit şpănuit - Execută operaţii de şpănuire
- să prezinte condiţiile tehnice la 3.5 Secţionarea şpanului şi maşini de - Maşină de tăiat - Execută operaţii de
operaţia de decupare a detaliilor secţionat cu cuţit disc decupare a detaliilor
- să identifice semifabricatele unui 3.6 Decuparea detaliilor şi maşina de - Maşină de tăiat - Execută operaţii de formare
produs tăiat cu bandă cu cuţit vertical a pachetelor
- să asigure ordinea şi curăţenia la locul 3.7 Organizarea locului de muncă şi - Foarfeci - Selectează şi ordonează
de muncă comunicarea în echipă mijloacele de muncă

18
Modulul III Tehnica executării şi asamblării reperelor

4 Cursantul va fi capabil: 4. Prelucrarea reperelor produselor - Expunerea - Retroproiector - Clasifică reperele după
- să construiască tiparele reperelor textile - Explicaţia - Folii importanţă şi formă
- să clasifice reperele 4.1 Utilizarea tiparelor pentru repere - Conversaţia - Tablă
- să identifice toate reperele unui produs 4.2 Clasificarea reperelor - Demonstraţia - Mostre - Identifică reperele pe: un
de îmbrăcăminte 4.3 Prelucrarea reperelor: - Aplicaţia - Aplicaţii produs confecţionat şi pe o
- să identifice operaţiile de prelucrare - manşete - Maşini de cusut schiţă
- să descrie procesul de prelucrare a - gulere - Fier de călcat - Identifică reperele unei bluze
reperelor - buzunare - Masă de călcat - Enumeră ordinea logică a
- să aleagă parametrii operaţiei de - cordoane - Prese operaţiei de prelucrare a
termolipire în funcţie de material - mâneci gulerului şi manşetei
- să aleagă corect parametrii de coasere - piepţi - Execută operaţia de
funcţie de material şi de operaţia 4.4 Operaţii de prelucrare termolipire conform
executată - ordinea operaţiilor de prelucrare documentaţiei tehnice
a reperelor - Execută operaţia de coasere
4.5 Operaţii de termolipire a reperelor conform
- alegerea materialelor documentaţiei tehnice
- folosirea utilajelor
- reglarea parametrilor
- condiţii de calitate
4.6 Operaţii de coasere pe diferite
maşini de cusut
- pregătirea materialelor
- reglarea parametrilor de coasere
- condiţii de calitate

19
Modulul III Tehnica executării şi asamblării reperelor

5 Cursantul va fi capabil: 5. Asamblarea produselor din ţesături - Expunerea - Planşe -Identifică procedee şi
- să identifice procedee şi metode de şi tricoturi - Explicaţia - Folii metode de asamblare
asamblare a produselor 5.1 Procedee de asamblare - Conversaţia - Retroproiector -Stabileşte ordinea operaţiilor
- să stabilească ordinea de realizare a 5.2 Succesiunea operaţiilor pentru - Demonstraţia - Repere de asamblare a unui produs
operaţiilor de asamblare a unui produs realizarea produselor cu sprijin pe linia - Observaţia prelucrate dat
dat umărului - Problematizarea - Maşini de -Stabileşte parametrii
- să stabilească parametrii cusăturilor în 5.3 Succesiunea operaţiilor pentru - Exerciţiul cusut cusăturilor funcţie de materia
funcţie de materia primă realizarea produselor cu sprijin pe linia - Ace de cusut primă
- să asigure ordinea şi curăţenia la locul taliei - Aţă de cusut -Selectează şi ordonează
de muncă 5.4 Metode de asamblare - Foarfeci mijloacele de muncă
- să execute operaţii de asamblare pe 5.5 Tipuri de cusături -Execută operaţii de
maşini simple 5.6 Parametrii cusăturilor în funcţie de asamblare pe maşini simple
- să identifice organele de lucru şi materia primă -Identifică organele de lucru
mecanismele maşinilor pentru cusături 5.7 Organizarea locului de muncă şi mecanismele maşinilor
elastice 5.8 Operaţii de asamblare pe maşini pentru cusături elastice
- să descrie fazele de formare a simple cu dispozitive speciale -Înfilează aţa
cusăturii 5.9 Operaţii de asamblare pe maşini -Execută cusătura de probă
- să înfileze aţa la maşini pentru cusături elastice: -Reglează parametri de
- să execute mostre de cusătură 5.9.1 Maşina Uberdec şi maşina de coasere conform cerinţelor
- să respecte parametrii de coasere încheiat ochi cu ochi -Selectează utilajele
- să identifice defectele şi cauzele - mecanisme şi organe de lucru necesare asamblării unui
acestora - fazele de formare a cusăturii produs
- să remedieze defectele - deservirea maşinii -Execută operaţii de
- să selecteze utilajele necesare - executarea cusăturilor asamblare a unui produs dat
asamblării unui produs - condiţii de calitate -Recunoaşte defectele şi
5.9.2 Maşina de cusut tivuri cauzele acestora şi le
- organe de lucru remediază
- fazele de formare a cusăturii
- deservirea maşinii
- executarea cusăturilor
- condiţii de calitate

20
9. Modulul IV
Finisarea şi ambalarea produselor confecţionate

9.1. Durată: 240 ore, din care


Durata pregătirii teoretice: 40 ore
Durata pregătirii practice: 200 ore, din care:
- pregătire practică în atelierul propriu: 40 ore
- pregătire practică în întreprindere: 160 ore

9.2. Condiţii de acces:

¾ Absolvirea nivelului 1 ”Lucrător în tricotaje-confecţii” şi a modulului III sau


certificat de competenţe corespunzătoare nivelului 1 şi modulului III (în cazul în
care modulul IV se desfăşoară imediat după modulul II, nu se solicită absolvirea
modulului III)
¾ Adeverinţă medicală (dacă termenul de valabilitate al adeverinţei de la dosar
este expirat)

9.3. Obiective generale:

La finalul modului, cursantul va dobândi următoarele competenţe generale şi specifice:


¾ Asigurarea calităţii
¾ Menţinerea utilajului în stare de funcţionare
¾ Finisarea şi ambalarea produselor confecţionate

21
Modulul IV Finisarea şi ambalarea produselor confecţionate

9.4. Tematică
Nr. Metode de Mijloace de instruire,
Obiectivele de referinţă Conţinutul tematic Criterii de evaluare
crt. formare materiale de învăţare
1 Cursantul va fi capabil : 1. Menţinerea utilajului în stare de - Expunerea - Maşini de - Identifică factorii care
- să enumere formele de funcţionare - Explicaţia cusut produc defectarea utilajului
manifestare a defectelor 1.1 Starea tehnică a utilajului - Conversaţia - Lubrefianţi - Identifică tipuri de uzuri şi
- să enumere tipuri de uzuri - forme de manifestare a defectelor utilajelor - Demonstraţia - Normative cauzele care le produc
şi cauzele care le produc - factorii care produc defectarea utilajului - Observaţia tehnice - Execută sub supraveghere
- să identifice tipul de lubrifiant 1.2 Apariţia uzurii la piesele componente ale - Exerciţiul operaţii de ungere specifice
şi sistemele de ungere maşinilor utilajului
specifice utilajului - tipuri de uzuri - Execută operaţii simple din
- să identifice datele specificate - cauzele ce produc uzura cadrul reviziilor şi
în normative privind 1.3 Tipuri de lubrefianţi reparaţiilor sub
întreţinerea şi repararea 1.4 Sisteme de ungere supravegherea personalului
utilajului 1.5 Normativele tehnice privind întreţinerea şi autorizat
repararea utilajului
- reparaţie curentă de gradul II (Rc2)
- reparaţie capitală (Rk)
2 Cursantul va fi capabil: 2. Finisarea şi ambalarea produselor - Expunerea - Maşină de - Selectează maşinile de
- să selecteze maşinile în confecţionate - Explicaţia cusut cusut în funcţie de
funcţie de tipul cusăturilor 2.1 Operaţii de coasere a butonierelor, cheiţelor - Conversaţia butoniere cusăturile ce trebuie
executate şi nasturilor - Demonstraţia - Maşina de executate
- să identifice organele de lucru 2.1.1 Maşina de cusut butoniere - Observaţia cusut cheiţe - Identifică organele de lucru
şi mecanismele maşinilor de - organe de lucru şi mecanisme - Exerciţiul - Maşină de şi mecanismele
cusut folosite în finisarea - principiul de funcţionare cusut nasturi maşinilor de cusut utilizate
îmbrăcămintei - deservirea maşinii de cusut butoniere - Aţă la finisarea produselor
- să înfileze aţa la maşinile de - coaserea butonierelor simple şi cu cap - Ace - Explică fazele de coasere
cusut butoniere, cheiţe şi rotund - Nasturi a butonierelor, a cheiţelor şi
nasturi - condiţii de calitate - Produse de a nasturilor
- să execute mostre de 2.1.2 Maşina de cusut cheiţe îmbrăcăminte - Înfilează aţa
cusătură - organe de lucru şi mecanisme - Execută cusătura
- să descrie fazele de formare - principiul de funcţionare - Reglează parametrii de
a cusăturii pentru maşinile - deservirea maşinii de cusut cheiţe coasere conform cerinţelor
studiate - coaserea cheiţelor - Recunoaşte defectele şi le
- să identifice defectele - condiţii de calitate remediază
- să identifice cauzele 2.1.3 Maşina de cusut nasturi
- să remedieze cauzele - organe de lucru şi mecanisme

22
Modulul IV Finisarea şi ambalarea produselor confecţionate

- principiul de funcţionare
- deservirea maşinii de cusut nasturi
- coaserea nasturilor cu două şi patru orificii
- condiţii de calitate
3 Cursantul va fi capabil: 3. Tratamentul umidotermic pentru - Expunerea - Fier de călcat - Realizează finisarea unui
- să selecteze utilajul şi să finisarea produselor confecţionate - Explicaţia - Masă de produs confecţionat dat,
stabilească parametrii în 3.1 Utilajele tratamentului umidotermic - Conversaţia călcat stabilind parametrii şi
funcţie de operaţia - fierul de călcat - Demonstraţia - Prese de operaţia necesară
tratamentului umidotermic şi de - masa de călcat - Observaţia călcat
materia primă - presele de călcat - Exerciţiul - Produse de
- manechinul pentru călcat îmbrăcăminte
3.2 Parametrii tratamentului umidotermic
- temperatura
- umiditatea
- presiunea
- timpul
3.3 Operaţiile tratamentului umidotermic
4 Cursantul va fi capabil: 4. Ambalarea produselor finisate - Expunerea - Pungi - Ambalează un produs de
- să identifice ambalajele 4.1 Ambalaje utilizate în confecţii - Explicaţia - Saci îmbrăcăminte dat, conform
pentru un produs confecţionat 4.2 Operaţii de ambalare - Conversaţia - Cutii cerinţelor
- să descrie procedee de - Demonstraţia - Etichete
ambalare pentru un produs dat - Observaţia - Umeraşe
ordonând operaţiile de - Exerciţiul - Produse de
realizare îmbrăcăminte

23
10. RECOMANDĂRI METODOLOGICE
Pentru o bună aplicare o programei-cadru, se recomandă respectarea unor reguli de
bază. Astfel, se va urmări în mod sistematic:

• utilizarea metodelor şi tehnicilor de predare specifice formării adulţilor şi adaptate


particularităţilor grupului, fiind preferate metode active, interactive, metode de tip
formativ (problematizarea, descoperirea, studiul de caz, demonstraţia), activităţi
dirijate sau activităţi independente, individuale sau de grup;

• corelarea între noţiunile de specialitate aferente conţinuturilor, precum şi între


pregătirea teoretică şi pregătirea practică;

• colaborarea permanentă între formatorii de pregătire teoretică de specialitate şi


formatorii de pregătire practică;

• asigurarea condiţiilor materiale şi a mijloacelor de învăţământ pentru buna


desfăşurare a activităţii de formare profesională:
- spaţii corespunzătoare pentru pregătirea teoretică şi practică ( săli de curs,
ateliere ) cu capacitatea şi dotarea necesară formei de pregătire şi a numărului
de cursanţi;
- aparatură şcolară sau echipamente de prezentare în funcţie de conţinuturile de
bază şi secvenţe de pregătire;
- materiale demonstrative;
- suporturi de curs şi documentaţie tehnică;
- scule, utilaje, SDV, dispozitive şi echipamente specifice conţinutului programei
de pregătire;
- materiale necesare instruirii practice.

Pentru tematica de desen tehnic se recomandă utilizarea planşetelor şi instrumentelor


de lucru specifice.

În activitatea de formare profesională se vor folosi mijloace de învăţare diverse şi


adecvate conţinuturilor şi obiectivelor urmărite: folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe
de evaluare, planşe, cataloage de produse, colecţii de normative, standarde, instrucţiuni
tehnice, mostre etc.

Pentru temele care nu se pot trata eficient în sala de curs sau atelierul centrului de
formare se pot efectua lecţii-vizită la agenţii economici, precedate de documentare şi
organizare.

Instruirea practică se desfăşoară eficient în atelierele special amenajate în scopul


formării, dotate cu materialele specifice temei, scule, maşini şi utilaje, sub îndrumarea
maiştrilor instructori atestaţi.

Practica în producţie va fi considerată ca o continuare a instruirii practice din atelierele


proprii, obiectivul principal constând în completarea, aprofundarea şi perfecţionarea
competenţelor însuşite în atelierul centrului de formare.

24
Pentru asigurarea calităţii practicii în întreprindere, se va acorda o atenţie deosebită
organizării acesteia. Astfel, se va urmări:
- asigurarea locului de muncă pentru fiecare cursant în funcţie de nivelul de
pregătire;
- concordanţa dintre lucrările care se execută şi programa analitică de instruire
practică;
- întocmirea unui grafic de rotaţie prin care să se asigure parcurgerea tuturor
temelor din programa analitică;
Pregătirea practică în întreprindere nu trebuie lăsată în întregime la dispoziţia
întreprinderii, unde producţia este prioritară, ci trebuie urmărită şi coordonată de un
specialist atestat al furnizorului de formare profesională în colaborare cu un specialist
din partea întreprinderii.

Evaluarea performanţelor se face în conformitate cu criteriile de evaluare descrise la


fiecare temă, sub formă de:
- evaluare curentă: în timpul procesului de învăţare a unei secvenţe semnificative,
de formare a unei deprinderi; se pot folosi, ca instrumente ajutătoare, fişe de
lucru, fişe de evaluare sau de autoevaluare;
- evaluare sumativă: la sfârşitul unei teme, capitol sau modul, prin care se
probează cunoştinţele învăţate şi deprinderile practice formate; se pot utiliza în
acest scop fişe de evaluare finală.

25