Sunteți pe pagina 1din 1

12

18.

CELE 21 DE LEG1 SUPREME ALE LlDERULUl

LEGEA SACRIFICIULUI

Un lider trebuie si ?tie si renunfe pentru a evolua

Era una din persoanele care criticau cu vehement5 interventia statului

in fafa Congresului

cu palsria htr-o mh5, cerBnd un imprumut garantat de stat? El a acQonat aSa pentru c5 a hfeles Legea Sacrificiului.

in afacerile private. Si atunci cum se face c5 a mers

161

19. LEGEA SINCRONIZARII Momentul in care preiei conducerea este la fel de important ca direcfia in care mergi ~imodalitifile prin care faci un anumit lucru

169

A fost ales Pregedinte datorit5 ei. A pierdut

ei. Ce este acest lucru? Ceva care se poate interpune intre dumneavoastr5 gi capacitatea dumneavoastrg de a conduce eficient. Este Legea Sincroniz5rii.

aceast5 pozifie din cauza

20. LEGEA DEZVOL,TARIIEXPLOZIVE Pentru dezvoltare,fifi liderul celor care vi urmeazi - pentru multiplicare, fifi liderul altor lideri

178

Cum a reugit un om htr-o far5 in curs de dezvoltare s5-gi m5reasc5 organizatia de la 700 de persoane la 14 000 in numai gapte ani? A reugit acest lucru folosind matematica liderilor. Aceasta este secretul Legii Dezvoltirii Explozive.

21. LEGEA MOSTENIRII Valoarea permanenti a unui Lider se mboar5 prin intermediul succesorilor lui

185

De multe ori cBnd directorii p5rbesc companiile, acestea intr5 htr-o perioad5 de declin.Dar chd RobertoGoiuzetaa murit, Coca Cola

a ramas nemigcat5 pe pozifii. De ce? Inainte de moartea sa, Goiuz,etaa aplicat Legea Mqtenirii.

Vefiiubi nceasta' carte -fie ca' este prima sau a cincizecea carte despre gtiinja conducerii - pentru ca' puteji aplica imediat principiile ~i procedurile prezentate aici in viafa dt~mneavoastra'personala', defamilie gi de afaceri. Cartea nu vorbegte despre ,,un turn defilc'ql'. fn sclzimb, ea abordeaza' o muljime de principii care pot sa' iji schimbe viafa, confirmate de experienfele reale ale lui John Maxwell sat1 ale celorlalte persoane despre care scrie at~torul Cele 21 de legi supreme ale liderului este o declarafie de susjinere puternica'gi necondifionata'a unor legifa'ra' vdrsta' pe care pt~rgi simplu trebuie sa' le respectaji pentru afi un lider apreciat - acasa',la servici, in biserica', sau oriunde va' puteji exercita aptitudinea de a conduce. fn fiecare capitol, John reusegte sa' accentueze esenja fieca'rei legi, ara'tlindu-va' prin exenzple de succese 5i esecuri, cum poate fi aplzcclta' aceasta' lege pentru a objine rezultale pozitive. Daca' slnntefi un elev slirguincios putefi inva'ja toate cele 21 de legi gi 2e si puteji pune in practlca'. Lecfiile lui Maxwell sunt o comoara"neprefuita" gi reugegte sa' prezinte tutu1 atlit de simplu! Inzediat ce vefi aplica aceste legi, veji observa cum liderii din jurul dumneavoastra" respect2 aceste legi sau le tncalca'. Va' recomand aceasta' carte din toata' inima. Este o lectura' utila', ugoara",clara' gi tott~giatlit de profunda'. Este pliiza' de speranfa', incurajare gi proceduri specifice. Direcjiile clare, precise, trasate in aceasta' carte va' ofeva' instrumentele necesare pentru a fi un lider apreciat. Daca' suntefi doar un incepa'tor in gtiinfa conducerii, atunci aceasta' carte va nzarca inceputul carierei dumneavoastra' ca lideii. Daca' aveji experienja' ca lider, atunci aceasta' carte vaface din dumneavoastra' tin lider gi mai bun. Este extraordinara".

Zig Ziglar