Sunteți pe pagina 1din 966

CA ROL I

REGELE ROMNIEI
pi:otf/:toku alC academiei romane rkesedintele ei onoraro
cu celC mai rROFi:Ni)0 kespectC
INCIIIN.I
ArTOlU'LU.
PREFAA
Academia Ilomn instituise nc din anulu 1889 unulu I premiile sale pentru cea ma
bun lucrare asupra biectulu : Studia asupra basmelor romne n compara-^ cu legendele antice clasice i in legtur cu basmele popo-!&n? nvecinate i ale tuturora
popdretorU romanice. i n siunea general din 1894, Academia, n urma raportul
printelui Marianu, acord n unanimitate premiulu alulu Eliade Rdulescu
manuscriptului nostru, ce purt visia din Apuleiu: aEgo tibi... varias fabulas conseram
iresijue tuas benevolas lepido susurro permulcoam... Incuragiatu de unu resultatii attu
de mgulitorii, au-nilu sa pusu din nou pe lucru, spre a umple lacu-ile <i a face studiulu
seu demnii de nalta instituiune, re- acordase sufragiile sale. Fie- permisii a indic n
liamente generale modulu, cum a cutatu s se achite ' o sarcin attii de anevoios.
VIII Stiidiulii produciuniloru spiritului poporaiu, si n sp cialu alu basmelorii, so pote face n
clou6 direciuni.
Sau se mbriez totalitatea poporeloru antice i m dorne, orientale i occidentale, culte
i inculte, i dii tr'unu asemenea studiu connparativu pe scara cea m ntins se tragu
conclusiun do natur antropologica, asemenea metod au aplicat'o succesivii fraii
Grimm folkloriti contemporani Kohler i Coscjuin, celu din ura cu idea preconceput a
prototipuriloru indice.
Sau sfera comparaiuniloru se mrginesce ntrunii d meniu etnologicii, studindu
basmele unei naiuni n 1 gtur cu ale poporeloru din acelai cercii teritorialu cu alo
celorii de aceeai origine, va s dic n timpii n spaiu, sub raportulii istoricu i
geograficii. Acrs ultim procedare a fostii urmat de Hahn n adnotaiuni sale la basmele

neo-grecescl. i acelai criteriu Ta avu n vedere i Academia n circumscrierea subiectului


pr pusu.
Ast-felu ni se indicase din capulu locului direciune ce trebuia apucat n studiulu unei
materii attu de vas In locu de a ne pierde n labirintulu unorii comparaii! vagi i adesea
superflue, aveamu nainto-no o cale hi determinat, n care tntmpinamu, ca toii attea
jalu de orientare, cele trei puncte formulate: legendele clasic basmele poporeloru
nvecinate i ale celoru romanice.
Prin desa alturare a legendelorii antice cu basme nostre i prin scoterea n reliefu a
trsurilorii anal<'j reese n deajunsu caracterulu loru eminamente popora i
comunitatea de origine a ambeloru.
Prin comparaiunea cu versiunile paralele din peninsu balcanic, din orientulii i din
occidentulu Europei, confirm tesa desvoltat n cursulu ntregului acestui st
IX
: fondulu antropologicii alu basmeloru pretutindenea U)t-deauna acela n trsurile sale
fundamentale. Hatu privesce metoda, amii urmaii principiulii raionalii, e a fotii la no
pusii n aplicaiune de d-lu Ilasdeu cu vire la studiulii fenomenelorii folklorice. Ele
trebuescii cetate n primulii rendii pe terenulii originarii i na-nalu, unde aii dobnditii
acea form particular, ce le osibesce de fenomene analoge la alte popore, nveci-te sau
ndeprtate, nrudite saft strine. Urmrirea fo-menulu n periferia etnic cea ma
apropiat constitue i doilea momontualiiinvestigaiune. i numai cnd aceste jloce sunt
insuficiente, se recurge treptatu Ia mani-itaiun paralele n timpii i n spaiii. Cci, cum
dice ide bine Mommsen n a sa Ghronologie roman: Ochiulii Ireptatu peste prpastia
naiunilorii e prea lesne cu-nsu de ameel, i atunci se uit principiulii adeveratii
capitalii alii or cre critice istorice, i anume c fe-iienulu istoricii particularii trebue
explicaii i cerce-u ma ntA n cerculil naiune! creia aparine, i numa Itatulu pote
servi investigaiune internaionale, ar pe de alt parte, cnd e vorba de a ptrunde ma
ttirte i ma adncii n domeniulii creaiunilorii fantasiei, e a surprinde ore cum procesulO
lorii de elaboraiune, iparaiunea casurilorii analoge este indispensabil i la ele potu
oferi acea bas larg i trainic, condi-lea neaprat a or cre interpretaiun sciinifice. I
groupant Ies mythes de meme natureelice Tylor, I, {23suivant la maniere dont ils ont
ete traites dans reiites rogion.s, ii est facile de saisir Ies procedes t suivis 1 imagination et
qui se reproduisent avec Ia ilarite constante des lois de Tesprit humain ; et des oires <[ui,
prises isolement, eussent eto de simples osites isolees, prennent ainsi leur place entre Ies
mo-X
numents Ies plus caracteristiques et Ies plus solides de I'esprit humain.

Prima parte a operei, Introducerea, e consacrat a releva substratulu antropologicii \


suprapunerea factorului etnologicii n povetile poporale : celu dinti, de unii caracteru
universala i identicii n esena- ca i natura uman ; celiVlaltu, propriu unul grupu
etnicii i diferindu n timpu i n spaii. In acesta parte se ur-mresce toii de odat
istoricul ii basmelorii n existena loru milenar, dela anticii Egipteni pn la Italienii
moderni. Mal departe se studiaz basmele sub raportulfl loru formalii i se acord acestui
elementii o ateniune cu attii mal mare, cu ctu elii este nc cu des&ver-ire negligeatii.
n folklorii- In acelai timpii se ncerc aci o nou clasificaiune a basmelorii, care i
gsesce apli-caiunea special n corpulu operei.
A doua parte este destinat studiului propriii clisu alii basmelorii romne, cercetate
conformii planului generalii alu clasilcaiunel nostre folklorice, dup cicluri i tipuri. In
fruntea fie-crul tipii st basmulii celii mal compleii, urmaii de diferitele sale variante,
adunate nu numai din coleciunile existente, dar i din revistele literare i (^liarele cele
mal cunoscute. Opera nostr constitue, sub acestu raportii, unii adevraii Corpiis alii
literaturel orale romne.
Attii basmulii-tipii ctii i variantele sale au fostu reproduse n resumatu la sfrilulii fiecrul ciclu. Acele re-sumate conserv cu scrupulositate trsurile mitice (adesea textualii
reproduse), dar las la o parte repetiiunile i formulele consacrate. Reproducerea a fotii
omis, cnd varianta respectiv nu coninea nici unu eleniontu nou.
XI
\ce3ta sa intimpiatu ns forte raru i ma tot-deauna se indic in textu micile deosebiri.
Diferitele tipuri ale clasifcaiune nostre sunt nsoite de introduceri i comentarii, n car
se analisez versiunile paralele strine, ntru ctu intrau n sfera nostr comparativ.
Fenomenele mitice cele ma interesante au fostu cercetate cnd n Introducerea general
a operei i cnd n studiile speciale car precedu iie-cru ciclu. Ctu pri-vesce am&nuntele
i punctele secundare, ele au fostu re-: servate adnotaiuniloru linale, n car se altur i
fe-nomenele paralele din domeniulu poesie nostre poporale. Basa acestoru observaiun
complinitore o constituescu tr&surile mitice coninute n resumatelo basmeloru-tipu i
intrale varianteloru corespuncjietore. Iar indicele metodica grupez materialele
mprtiate n cursulu ntregului studiu. Ne permitemu a atrage ateniunea specialitiloru asupra acestui indice, unicu n domeniulu fol-klorulul, care, mbrindu
anticitatea, orientulu i oc-cidentulu Europe, presint ore cum in mice manifestaiunile
variate ale imaginaiune poporale n conturele sale generale. In specialu, ctu privesce
mitologia daco-romn, indicele nostru formez unii adevraii repertoriu de materiale
folk-lorice. Elu ofere totu de odat ocasiunea de a constata intru ctu poesia artistic,
antic sau modern, a elaboraii a-senienea materiale.
</te-va observaiun nc asupra literature nostre comparative.

Dintre poporele balcanice, Greci modern, Albanezii si


S^rbi ocup unii locu nsemnatu n analisele nostre folklorice, mulumit coleciuniloru preiose ale unu Hahn,
Schmidt, Cegrand i Dozon pe de o parte, iar pe de alta
ale unuF \uk, Krauss i Jagic. Numa Bulgarii nu posedfi
mc o co/ecfiune de basme demn de importana loru
XII
etnologic. E de speratu ns, c activitatea fecund ce des-, volt n acesta domeniu
Societatea, caredirigoz Shornicul. va umple ctu mal. curnd o lacun attu do simitore.
Suntemii din contr cu attu ma bine informai n pri-^ vina Unguriloru, Sailoru i
iganiloru, mulumit publi caiuniloru lu Stier, Jones, Ilaltrich, Barbu-Constantinescu
si Miklosich. Ele aii pututu ast-felu mbogi ntr'o msur larg comentariile nostre
comparative.
Totu attu de bogate sunt referinele nostre Ia colec-iunilq slavice dela Nordu (i n
specialii rusesc) ale Iul Chodzlvo, Ralston, Leger i ma aleii marea coleciune a lu
Afanassiei.
Tote poporele romanice aii intraii n cerculu studio-loru nostre. Dar Frana i Italia au
oforitu principalulfl contingena, mulumit numeroseloru publicaiun din mal tote
provinciile acestoru er. Spania e representat prin coleciunile lu Caballero i Maspons,
Portugalia i)rin Coelho i Consiglieri-Pedroso, iar Tirolulu romanicii prin Schneller.
In privina anticite, afar de mitograli Apollodor i Pausania, aii fostu pu la
contribuiune poeii (llomer, Ilesiod, Apolloniu) i n specialii Ovidiii, alo cru Mcta*
morfose se potu considera ca unica coleciune folkloric antic, odat cu enciclopedica
oper a lu Pliniu. De aceea scrierea poetului romanu revine attu de desu n paginele
nostre, ca singura contribuiune integral a tradiiunilorO anticite.
Dintre mitografi moderni, ne-amu folosiii de eminenta oper a lui Decharmes asupra
Mitologiei Greciei antice, iar pentru nelegerea fenomeneloru folklorico amu trasu celii
ma mare folosii din Mitologia german a lu Grimm i din cartea fundamental a lu
Edward Tylor asupra ci-vilisaiune primitive. In fine, sub raportulii comparaianloru, adnotaiunile lu Kohier i mal aiesu ale lu Cos-quin ne au iniesnitu ntru ctu-va
cercetrile, dar indica-iunile lorii aii fostCi n tot-deauna controlate cu colec-fiunile
originale.

Unii capitolii specialii e consacraii bibliografiei bas-melorii romne (daco-romne,


macedo-romne, istriano-romne i moravo-romne); iar la finele operei s'a inseraii lista
coleciunilorii folklorice strine, ce aii lostii uti-lisate in acestii studiu.
Ne nia rmne o plcut datorie de a mulumi tutu-rorCi acelorii persone i instituiun,
cari aii contribuiii la deseverirea operei nostre. In primulii r6ndii Academiei Romne,
care a fcutu posibil publicaiunea el; sf. sale printelui Marianii, raportorul ii
academicO, pentru relevarea lacunelorii manuscriptului daii n cercetarea-; d-lu Take
lonescu, Ministru alii Instruciunel publice, care a binevoita a ncuviina pe sema
Bibliotecel naionale procurarea literature bibliografice; d-lu Hasdeii, ale crui
convorbiri au fostu tot-deauna pentru autorii cea mal bun col practic : d-lu dr. Gaster
din Londra, care a bine-voitii a ne pune la disposiiune unele opere engleze de folklorU;
rare >i greii de procuraii pe calea librriei; personalului bibliotecelorii din Berlin i
Miinchen pentru nlesnirea cercetrilorii ; n specialii d-lu C. G. Cuiana, meritosulii subdirectorii alii Bibliotecel naionale, alii crui zelu neobosiii n serviciulu sciine e mal
presus de orice laud; rbdarea sa a fostu adesea pus la cercare, dar ea na Incetatii a
respunde cu o grab ndatoritore la insistene onenise i multiple.
Cu unii simemntii de satisfaciune amestecat cu du-iC'^ie se desparte autorulti de
acesta lucrare, care i-a fotii
L
-XIV
tovara nedespriii n ultimii tre an do dile. Munc ndelungat i struitore va fi cu
prisosii respltit, da cetitorulQ va pute s guste o parte din acele delici, respir
atmosfera povetiloru. Ferice dac, cufundaii acesta lume plin de ncntare, elii nu va
simi opintir muncitorului n coordinarea feluriteloru materiale des nate la ridicarea
mreului edificiu alu imaginaiun poporale.
LAZR INftNU. Hitcuresci, 1 Ianuarie 180r>.
A_A
PARTEA INTAIA
INTRODUCERE
-.t
PARTEA INTAIA
INTRODUCERE CAP. I.

UNIVERSALITATEA POVETILORO
A fastil odat . . . .sun nceputulii tipicu alu nara-iniloru fabulose la popurele cele nia
diferite. In tote tim-iirile si n tute zonele, omulu a siniitd o firesc pornire a e transporta
ntrunu trecuii ndeprtaii, n lumea ideal i \i^mni\n\. La rasele primitive povetile
constitue partea ma nsemnat a capitalului loru intelectualii; fantasti-ilu le procur
explicarea fenomeneloru nature i, ascul-idu la basme, selbaticulu uit monotonia viee
i totu cu vintorulu pustiului ndulcesce singurtatea nope. Pretutindenea, n
culmea civilisaiune ca i !n cultura Ui ma embrionar, bunicile i mamele desmerd
primii '*Di a copilriei cu plsmuirile
uiie luni. CC nu ma oste.
Lume, ce gndi n basme ;i vorbi n poesi.
>i farmeculu, care a ncntaii copilria nostr, nu n-fc-t'^z ofiat cu dnsa. nchipuirea
omului din poporii se
2
scald nencetaii, nviorndu-se, n isvorulu nesecata alu vetiloru. Ele formez aprope
unica distraciune intel< tual n viea ranului din or ce timpii i din or ce 1( Ele
Implinescu, n cerculu lorii modestii, acelai rolii, ce-l joc romanulii i novela n
societile culte.
Distana, altminterea, ntre ambele nu- aa de m^ cum s'ar pre, i cte-va din capod*operele geniuh omenescii s'aii inspiraii din produciunile imaginaiui poporale.
Tragedia ingratitudine! filiale i a devotamei tulu filialii, care se numesce Regele Lear, a
mprumutat'o-Shakespeare dintr*unii basmu rspndiii i cunoscuii mul-torii popore.
Cele dou ma profunde creaiun ale poesid moderne, Hamlet i Faust^ se ntemeiaz pe
tradiiun poporale. i Schiller, n ultimii an a viee, cnd spiritulQ su creatorii ajunse
la deplin maturitate, exclama cu dorii Dai-m, dai-ml basme i aventuri cavaleresc!,
cci ele coninii toii co-I frumoii i mare.
Orenulii i stenulii sunt de o potriv avicji! de mi-raculosii, i unuia i altuia le place a
se transport In regiunile necunoscute ale fantasie! i a! crea acolo unC felii de patrie
ideal, n care nedreptatea pmntosc este compensat printr'unii simemntii de justiie
universalii prin triumfulii binelu! asupra rulu i prin superioritatea inteligene! asupra
fore! brutale.
Dar la er ma! aleii se pote constat nsemntatea li-terature! orale ca elementii de
distraciune. Acolo, cu nceperea ploilorii, n timpulii tomne!, flci i fete, brbai i
btrn! se adun i alung urtulii vreme! cu poveti i ghicitori. Pe cnd tinerii glumescu
i fetele torcii, monegulii. care a vedutii i piii multe, i mprospetez amintirile i
uimesce pe asculttor! cu istorisiri din vremile btrne

Asemenea ntrulocri port nume diferite, dup locali

3
: celu ma generalu e edHore i clac (1), numit pe rea (n judeulu Ialomia) furcdrie i
opaiu. (2) Le n-im pretutindenea, in Ru3ia sub numele de hesyeda i Bretania sub acela
de Jiloua (filanderie) i veillauay co-ipun<jiendu ast-felu ecjiStoriloru i furcriiloru
nostre. (3) Antonu Pann a descriii n culori vi i reale, n O e-tore la er sau Povestea
Iul Mo-AlbuD, acele adunri time dela er, cnd cltoruiu vede pe inserate :
UnQ focQ mare de fete nconjurata,
(Jare din satQ se strinsese Ia feif^tre In furci
i din glume, basme, risur, hohotea ca nisce curc.
i pe cnd spunea la ghicitori:
V^ine Ia dinsele un btrna,
Care se prea c este und prea desgheatCi roninC
i care ele-l chemase s-Ie spue Ia poveti,
Fiind-c el sci carte T-alte basme betrncsci.
Fetele dac-Iu v64ur, ncepur a-lQ numi,
Pic4>ndil: Iac i mo Negu veni a ne mulini.
Dup ce e<}u b^trnul, una, care ndruga,
ncepu cu linguire a- 4^ce i a-l ruga:
Moicule. sci prea bine, c n6 tote te iubiniCi
i ca pe und tat tocmai te avemCl i te cinstiinu.
De aceea tot-deauna te chommC la e^itorl,
S ne spu rre o poveste ^i niscat-va ghicitori,
F bine dar *ast ser, fr a te supert.
Cu ghicitori or cu basme iari a ne ndatora.

KlQ respunse: Draga tate ei sciQ lucruri bitrnesc,


i ca betrnd nu-m prea place ghicitori copilresc!;
Dar ca s vc mplinescu voia. iii voiCi lsii placulu meu,
Vg voiu spune, dar sciC bine c'o s le dcslegu totu eu.
iK'Iac erilc, cnd fetele torcu pesema gazdei i cnd torsulu e mpreunat jocfl; \e(li
Albina CarpafilorU,!, 115117: e()etoriIe de fete. In Transilvania iHorea ma port
numele de hab: ve(Ji Lexiconulit Budanu i Marianii, Nunta ^Mnni. p. 90 nota. Cf. i
Mihilescu eedetore n satulu Giulesc n edt- din Flticeni. I (1892), p. 271-273 i
Frncu, 3/o^, p. 139-141: Clac. !) Dobre tefnescu, Studii de literatur popular in
Lumina, An. III, 1887, 83-34: e<Jet6re, furcrie, opaiu. Cf. Schott, Walachische
Mlirchtn, p. 82. ) H\hnikoff a scrisu edetorile rusesc i Luzel pe cele bretone: Ralston, w
of the ruseian peop^e, p. 360 i Luzel, Veilh'ei* bretonnes, Morlaix 1879. N'billot, Litttfiatut'e orale de la Hau te-Brezat/ne, \)TcL III urm.
4
Intr'unulu din cele mal frumo3u povestite basme Ispirescu ainir'te mrgritari,
asistmii de asemenea o ecjiStore, dar de ast data ntr'o cas boeresc:
Nu trecu mulii dup acesta i boerulu fcu dacdy nandu pe to copiii i fetele din satu,
ca s nire mi ritare. Se duse i baba cu copiii s. Acolo la e^^ unde se strnser to de
vorbi la verc^ i uscate, s| indu la glume i la ghicitori, st i feciorulu de boei EIu se
ntmplase n acea di s fie cu voe bun i (jiise: Scii ce? copil! De ctu s flecri la
glume i la nagode tote, mal bine spimefi-ve Jie-care basmul s6il. T< ntr'o glsuire
primir de bun cugetarea boerulu. spuser unii una, alii alta, pn ce veni i rendulu
copi&> loru babei, ca s-.^ spue i o basmulu loru. (1)
Ovidiu a fcutu n ale sale Metamorfose unu admirat
bilii tablou, cum dumnedoescile esetore adunate n 0
detor ascult cu dragii minunatele povestiri:
F'iicelo lu Minyas, despreuindii serbrile lui Bachus

lucrez n ncperile loru: ele torcu lna, nvrtescu fusuH sub degete, fcu eseturl i dau
mereu de lucru robeloH loru. Una din ole, potrecendufirulu })rintredegetele- subiri dice
surorilorii: No, pe cari nelepta Pallas ne reine aoi s uurmii cu diferite cuvntrl
lucrulii folositorii aii inneloru nostro. S spuneinii pe vemid cate o jwvcstej ca si nu

simimu lungimea timpului. Surorile se nvoescii i i rog s ncep ma nti. Ea se


gndesce, ce basmu si spue printre cele multe, ce Gun(')sce: S povestesc on despre deita
Derceta, care se pomeni cu trupulu acoperii cu sold i nfundat de atunci n blile
Siriei? sau po vesti-va, cum iica e, prefcut n pasere, i petreci ultimii ani pe turnuri
nalte? cum dina Nais, cu cnteculi
(1) Ispirv^cu. Basme, p. 07: ruude^tu, p. .V.) i 13);Srholl, p. 1*24; Sbiora,p 113; I. lV)pul^eioiraiiulu. parlpa II, p. :^').
^'k

erburle- vrjite, a prefcutu flci n pesc mui, ce ea nsi suferi aceiai schimbare?
cum n sfritii, ele, ce purt pome albe, port negre, de cnd fu itu cu snge? Acesta
poveste place, fiind-c e puinii scut, i pe cnd lna se prelungesce n firu, ea )e s
istorisesc trista ntmplare a iubiiloru neno, a lu Piram i a Tisbe Ea spune, i minu. poveste ncnt pe tovarele asculttore. Unele neg nplarea, altele dicfi c (Jei ce
adevrai tote le potu. ce tcur, veni irendulu Alcitoe, care ncepu ast-felu povestesc.
. .)>(!)
'itindu frumosele versuri ale anticului poetu, ne vinu n (ite cuvintele lu Eminescu:
Vroniea trt^ce, vremea vine. Tute sQ vech i noue tote . . .
---------- *
l) Ovidiu. ^fetam. IV. 32-368:

.... Solae Minyeides intus.


Intempestiva turbantes festa Minerva,
Aut ducunt lanas, aut stamiiia pollice versant.
Aut haerent telae, famulasque laboribus urj^ent.
E ({uibu< una levi deducens pollice filuin.
bum c^ssanl aliae commentaque sacra frequenti\nt.

Nos quocjue, quas Pallas, melior Dea, detinet, iiKiuit,


i'lUe opit-'< manuum vario sermone levemus;
F'enjue vices ali(iuid. quod tempora longa videri
Nou ^'inat, in mediuni vacuas referamus ad aures.
Dicta probant, primamque jubent narrare sorores.
lila. quid e multis referat, nani plurinia norat,
<;oLntat
Dixeral; et factum mirabile ceperat aures. Pars lieri potuisse nerant; pars omnia veros
Po'se b<os memorant: ?ed nou et Bacclms in illis. Poscitur Alcithoe. postquam siluere
sorores; <^>uae. radio stantis percurrens stamina telae, Vuliratos laceo, divit, pastoris
ainores Daphnidis Idaei
IMPORTANA ANTROPOLOGICA A BASMELORO
De cnd fraii Grimm au datu impulsulu pentru adi
narea povetiloru populare, coleciunilede basme au sporii
continuu, i astd ma c nu exist poporu, care s nu
datu contingentulu seu de materiale folklorice. Nu numi)
poporele europene, dar Chinezi i Japonezi, IlotentoI fi
Eschimoi, Americani si Australieni au fostu explorai sidi
raportulu tradiionalii.
Si lucru remarcabilii!
Analogiile mitice cele ma isbitore, incidentele miraco* lose cele ma caracteristice au
eitii la ivel !n basmelt unoru popnre, car n'au venitu nici odat n contactu und cu
altele. In acestii modii, basme cunoscute anticite cta' sice, ca Amor i Psyche,
ormitululu Polyphem, s*aupututll regsi la popore independente n timpii i n spaiu.
(1;
(1) Tont ce qiii est dans le folklore fraurais se retrouve dans tous to autres; ii n*y a pas, a
proprenient pailci*, de folkiore frani;ais, ou allcmand ou italien, niais un seul folUlore
europeen ; et telle croyance ou telle legenda qui paralt isoloe dans un coin isole dune

province de France, est soudai rapportee par un vo\ ai:eur dan^ des lernies analo^rues ou
identiques de ch< quelques peuplades d'Africjue ou d'Australie. .lames Darmestetcr,
Bomanv X. 286.
iemenea coincidene nu potu proveni dect dela unu i generalii de a vede i simi
lucrurile, dela natura na, care sub tote climele rmne eseniala aceiai. titatea
amenunteloru indispensabile se datoresce dar
necesitai psichologice: pretutindenea omenii peaceia t de cultur vdii prin aceiai
prism unele fenomene, st-felu se explic i unele credine rspndite pe n-ra suprafa a
globului.
icum unii secolu, unulii din ce mal adnc cugettori Italiei, Giambattista Vico, enunase
acestii principiii de versalitate a nature umane: a La mente umana ^ natural-fie portata a
dilettarsi delV Uniforme. Idee uniformi nate appo Ieri popoli tra essi loro non conosciuti,
debbon avere un motiva 4mune di veron) i stabilise n acelai timpii legea de agresiune
invers ntre imaginaiune i raiune: La fan-ia ianto e piu robusta^ quanto e piii debole
ii raziocinio. (1) Rolulu preponderantii alii fantasiei n cugetarea slbati-ilu ne explic,
cum e plecaii a crede tote i cum micii nu- pare absurdii. Elii mprtesce cu copilulii
por-rea de a nzestra lucrurile cu simiri i pasiuni, n ne-itina de a nelege aciunea i
micarea fr voin i msciin. Pentru omulii primitivii, nimicCi nu exist n stare iert,
totulu e plinii de vie.
Chiar pentru unii poporii attii de naintaii n cultur a Grecii antici, unii prisosii de vie
circula n tot cre-iunea i sub pai sprintenei lorii imaginaiun totulii rtt urma unei
diviniti. Sorele nu era pentru e >recum nu- nici pentru poporulu nostruo mass
inert le focii, ci maiestosulii Helios i ncur dilnicii caii se bco* pe bolta ceresc.
Aceste piscuri le umpleaii oreade, o driad muri cu fie-care arbore i din urnele drg8
laeloru naiade inea spuma argintie a torenteloru. Aci dafinu implora odinior ajutoru,
fiica lu Tantal tace acesta stnc, jalea Syringe rsun din acea trestie i c rerea
Philomele din acea dumbrav. (1)
Animismulu devine ast-felu factorulii creatorii alu mito giiloru i alu superstiiuniloru:
clii identific natura uma cu cea animal, admitendu, conformii metempsicosel, tn
siiunea sufletului omenescii n animale i supravieuire n plante, i acesta continuitate
vital a individului f mez unulii din motivele cele ma poetice n cntece in basme.
Dragostea iubiiloru nenorocii nu more odat cu dn i din mormintele loru resaru, ca
martur supravie] tor a nestrmutatei loru afeciuni, doi arbori, cari mpreun ramurele :
Iar din clD, frate, a citil

UnQ bradQ verde celiiialii,


Pe biseric pleci^tQ;
vi din ea o vii:?6r,
nflorit, mldior.
Ce din (Jor i pn n ser
Pe biseric sa 'ntinsCi
i cu bradulQ sau cuprinii. (2)
TotCi ast-felii n basme, din cadavrele copiilorii ucii sarii doi mndri bra(][i, cari ca
martur mui al nele^ iril severite, umple de nelinite i groz inimile i gailorii.
Animalele n'au chipulu i graiulii omenescu, dar potu cpet i una i alta fr a-l perde
individu tatea loru. Omulii naturel convorbesce cu vitele, ca cum arii fi omeni, i
Indianulu din America de Nord ii <
(1) Schiller, pei Greciei.
(2) Alocsandri, Potsii populare: Ineluld i nframa, p. 2024.
9
calulu, pare c ar fi o fiin. Ursulii pote lu fi-nenesc, i chiar o unire sexual ntre omu
i ani-inferiore nu este exclus. (1)
lismulu nu se mulumesce numai a identific pe i animalulu, dar elu nsufleesce arborii
i plantele, r natura mort nviez i respir: muni, isvore i sunt tote locuite de spirite,
de (jie i (Jne. ea ce rec nu- deosebit de cea pmntesc i tenie personificare
universal ne nfiez sorele i % fiine omenesc!, ore-cum ca flcu i fat, ca sor ?,
cari se iubescu (dup cum n mitologia grec luna rgesce de Endymion) i spre a scpa de
incestu, fi de apururea desprii:
pi i nopte plini de doru, Ar de focQ nesting^toru, Vecnicu s ve alungai. Cerulu .s
cutrcera. Lumile s luminai. (2)
m unii basmu muntenii, luceferulu do diu a fostu irfi Busuiocu, fiulii mperatulu, i
lucefrulu de nopte ocu, fiulu robei, a crorii nascere minunat se fcii ela-^ timpii, i
ctii fur n vio trir n cea ma frie. (3)
(lomenele fisice, ca vntulu, viforulii i gerulu, ducii t ntru tote asemenea omului: ele
vorbescu, mnnc, .storescu i au copii. In basmulii muntenii Omulu

ylor. Citiliisation primitive. Paris 187078, voi. I. p. ?30. 483, 543; voi.
Jecsiiiidri. -Si'irele i Luna, p. 27 31; of. i cele-lalte variante ale ba-dour ardelene "lonu
Bradu i sor-sa (Pompiliu, p. 32) i a Sora L"^ (Fopu-Ueteganulu, p. 1), una bucovinen
CraiulCi i sor-sa (S. FI. u, p. 152, una dobrogeiicu titlu identicii (Burada, p. 16.')) i
una inun-3<'rele i Luna (G. Dein. Teodorescu, p. 410). ;p;rcf?cu, p. 380386.
10
de petr se face astu-felii portretulii vntulu de pr var: Unu flcii frumosu, cu pSrulu
lungii de auru arip de argintu i cu unu btu n miin mpletitu cu felulii de erbur i
flori. Cum intr n cas, (jiise m aMam, mie-m mirose a omu de pe trmulii celu-lalti
i cnd voiniculu se ntorce cu isprava fcut, ial se ntlnesce cu tre in. Pas-mi-te er
Vntulu, Cit i Gerul. Elu i lu cciula din capii i cu mult pi ciune (j[ise: Norocfi
bunu s deaDumnedeu, nea Vnti Cale bun, dragulu meu, rspunse Vntulu
Un factorii mitopeicu de prima ordine este i vi care tinde a da proporiunl colosale
lucruriloru nensemi ce le ese i le mpletesce n chipurile cele ma var i produce acele
combinaiun fantastice attu de ana fenomeneloru miraculose din basme.
Poetulu romanii revars tesauro de poesie, cnd des palatulu Somnului, unde locuesce
mpratulu viseloru. tr'o peter adnc n costa unui munte din era C rienilorii,
ncunjuratu de ce i cufundaii n adnci cere. In fundulii pescere curge cu opte
somnorose i Lethe, iar la intrare crescu maculu i erburile adormil pe cari noptca le sorbe
i le respndesce pe pmntii o cu umbrele sale. Pe unu patii de abanosu odihnesc pufii
mole membrele lngede ale deulu, i mpreji zacii visele cu forme deerte, totu attu de
numeroi spicele tomne, ca frunzele pdure saii ca nisipulii d ormurile mre . . .
Somnulii are o mie de copii, i pri e MorfcU pnte lu chipulu or crui muritorii. Nimeni
sci s imiteze ma bine ca dnsulii i umbletulu, i i glasulii, i portulu, i chiar vorbele
cele ma obicni dar elu nu pote imita dect pe omen. irnu altulu iea c
12
Acesta credin n metempsicos sau transniigra sufletelorii, pe care o gsimu de o
potriv n India Egiptu, precum i la poporelo indigene din Afri< America (1), afostu
asemenea unii factorii nsemnata n muirea povotiloru, a croru realitate e ast-felu niot
prin seria de transformri perpetue. Celiima vechia b; egiptenii (Ce doi frai) se
ntemeiaz pe acost dina a metempsicose, a crei urm o regsimii deja nti fragmentii
din poema filosofic Despre natur Empedocle (sec. V-lea a. Cr.): E o lege a
Ananghe, decretu strvechiii alii (Jeiloru, decretii eternii i nl cu jurminte solemne.
Dac vre unulu dintre demon, a primiii o vie lung, a pngriii din rtcire i brele sale
cu snge saii a juratu strmbii, elii e alui departe de de n timpii de 30.000 de an i elii
nasce cesivii n corpuri de diferite specii, cutreerndii una alta cile cele anevoioso ale

viee. Ast-felu, eii r astd sunt unii fugarii rtcindu departe de de, sch discordiei
furioso. Atu fost deja biaty fat, arbore, j i pesce mut n mare,> (2)
Tipulii clasicii alii metamorfoselorii este Protcfl, dumi eseul II fiii alu lu Xeptun, caro a
primiii darulii pute mbrca or ce form: cnd a unul flcu, ca unui leu sau mistreii
furioii, cnd a unui erpe sau t<
(1) Ve(} Tylor. op. cit., voi. II, p. 321.
(2) MuUach, Fragmenta philosojyhoritm gra'corum, eil. Didot, tom. I, fragnicnttira lUpl
f6320; (v. 1 12):
^IISyj "^o r.oz' EY"* fevojiYjV xoOoo; ts "ao^t^ ts,
13
inu arbore saii a unei stnci i cnd a unei ape
.r mistuitore. (1)
5 dnsulu ne povestesce strvechiulu poetu: UniLci lin Ci btrnii de mare, care spune adev6rulu,
Drulu Proteu Egiptenulu, care cunosce adnciniilo
treg i esteservitorulu lu Poseidon ... i se va ni se prefac n tote lighionele cte se nscu pe
i i n ap i n focii cumpliii ardStoru B?nu- uit viclenulu meteugii, ci n adeverii nint se fcu leii cu frumos barb, iar pe urm
i pardalu i mare porcii slbaticii; se fcea i
med i copacii cu frunzele n sus. (2)
ele joc unu rolu nsemnaii i n basme. In povestea
en Uoii mpraii i Albii Impratu, mpratulu
ta cu nvaii despre adncimea viselorii i fie sa
i n doue rendur mpria de primejdie cu visele

cari negreitii vinii dela Dumnecjieii)). Visulii nu- n


l dect unii ante-mergtorii alii realite viit6re.(3) At-e\u este interesantulu basnui
muntenii intitulatu
^^vilii, care a fostii analisatu de d-lfi llasdeu. (4) Prin
Merulu seu profeticii, elii aduce aminte de unii altii
iii ra\ortatu de Cicerone (5) si considoratu de oratorulu
[I'Om.Uu. Metam. XUl, 07277:
Num modo te iuvenein, modo te videre Iconein: ->\iiK* Yiolentus aper, nune ([ueni
totigis-so tinierent. AuL'iiK ora. modr) le faciebaiit corniia tauruni; ^^*'l>e lapis
poteras, arbor i[uo([ue saope videri; 'ilf^rriuni, faciein linuidaruni iinitatus acmarum,
(^'.J^,. .. ^^^]^''^^ ^^^'^ iiilerdurii undis contrarius iiriiU. *""''* viv^^' '^^-^"'^^'^
^'^- i Viririliu, Georgice, IV, 387450. Pi(teula ^' ^'^i Ne/J^''''''*' ^^''''^^^ ^''**^
^-'J' Ovidiil. Metam. XIV. 040 082. *^''"**'- ur/ ' ^^- ^' %>irescu. p. 38(J ^i
Fundoscu. p. iV). 73. Cf. Halin, ^^''-ff. ij .)/*^^nfjtische Marchen. I. 258; II, 247 i Kraiiss,
MCtrcheu der
-v(/ , ."Io/ ,V(Wffiium Rnm. s. v. Ijasiuu- A se vodr, iu cai). V, ' '^''/y^ /V>r<^
*'<^'iiilal>asni('lorn din vi<t\
14
romanu ca o pur inspiraiune divin (Quid hoc nio dici potest divinius!). Ca tipulii
unorii asemi vise se pote consider episodulii biblicu relativa la I( care tlmcesce
diferitele sale vise cu sorele, lui cele unu-spre-dece stele saii cu vacile grase i vacile si Iar
despre vise n genere se potii repet cuvintele eleptel Penelope: Ctii despre vise, ele
sunt ndi nice, ovitore i nici nu se cam mplinescii tote 61 niloru; c sunt dou6 feluri de
por pentru visele fr de fire: unele sunt fcute de cornii, iar cele-laltei fildeG. Cari dar
dintre ele vinii prin fildeulii celQ pi acestea nal, aducendu vorbe nemplinite; iar cari
prin cornulu celii ciopliii, acestea se mplinescii cu vfiratii, cnd le vede vre unulu dintre
muritori. (1)
i precum omulii din poporu crede n vise, toii asi elii este dispusu a da credimntu
basmelorii, cari ca]
n nchipuirea- aparena realitate! sau celii puinii a
*
posibiliti dintr'o lume de mulii trecut.

Am rugaii pe unulu dintre bunii notri scriitori basme s-ml descrie starea psichologic a
povestitei eii, interesulu i emoiunile sale n cursulii naraiui participarea sa instinctiv
la momentele tragice i coi ale poveste!, spre a pute constat ast-felti pn la ce omulii din
poporu ! asimilez elementulii fantasticii d caracterulu realitate!. i iat ce-m!
comunic n a< privin d-lCi Dimitrie Stncescu: ,
Dintre to! ce! dela car! am ciilesCi basme, figura cea n original o loni alu Iul Radu
Cojoraru. Tat-s^u fusese pduri la tatlu mame!, care stpni pn acum c-va an!
moia C( culese! din Vlaca. Acolo m'am mprietenii! cu elii, de oii eram micu copilu. . i
(1) Odyssoa, XIX, 560:)08. Cf. Genesa, c. 28, 40 i 41.
J
15
trecuta vreme pn s& incep a scrie basme. Atunci du-i-m odat Ia er, m'am repe(}it
la loni i i-am ()isti spue ce scie. Na fcuta nazuri, mi-a rspunsa c scie -ml spune.
ire c-li!i aud incependfi: -A fost& odat, cocone Mitic^
Cnd scria musca pe perete, . Ma mincinosCl cine n'o credo....
A fostei unCi pop i o preotes; preotesa cic ar fi avuta n& de frumos ce era i fie-sa
c'avea o fatera leit po-& m&'sa.....)
^i urma basmul, rara spusa, frumos, dnd loni califi-Te potrivite cu situaiunile,
(Jic^nd (choul de pop, n-&ndu-ltk une ori, cnd i se prea lui, nduioat pare c cu
e unQ biat, cu cte un ea sraca^ ce er s fac, ca o mu-m slab ce er?.... De
vorbii de vre un zme ori de alt lanie urt, incrunta sprncenile i spum cu vorba, cu
fi-ira, cu gesturi une ori, tria pare c groza personagiilor, ce se la& in poveste fa cu
spurcciunea.
In ce privesce felul lui de a tri ce spunea, m aducti ninte de unfi basmu, ce-ml
povestea odat, n care personagiile aft animale i pe care nu Tam pututu scrie fiindu
afar din le triviala. La unG locti era o vulpe, pe care o inea n pu-lea lui unu lupu i care,
ca s scape, lu sperie cu unu ursu, > ar fi aflatu la spatele lui. Lupulu neputendu-se
ntorce s 1^ o luase la fug, iar vulpea ipa la elu : Pzea, pzea pole ... ha ... ha ... ha !
te-a prinii, val de capulu teii lonit mima scena, (^cea un hazti de frica lupului, striga cu
lipea i sfiri basmulii r(j[ond& de pelola celui pcliii.
Aci avemu a face cu unu brbaii i totui elii tresco II personagii le ba.smeloru sale. Se
nelege, c elementulu moionalii va fi multu ma puternica la femeie i ma lesii la

femeia n vrst, la babe i la bunici. Din ne-lorocire, acestu isvorii atatu do fecundu alu
imaginatiune loporale, din care au sleiii cu prisosu unu Grimm si unu
16
Pitre, a rmaii Ia no aprope neexploatatu. De aceea voiu mrgini a adauge la profilulu
bsnaulu roi portretulu povestitorel siciliene, a palermitanel Ai Messia, aa cum a fostu
creionaii de Pitre.
La Messia (aa se numi povestitorea) era o fc naintat n vrst, care nvease din
copilrie del bunic a e o sum de basme, care bunic le sci o strbunic i acesta dela
unii strmou. Ea nu sci dar avea o memorie excelent i povestea ntr'o linf attii de
nemerit, n ctii punea n uimire pe crtui In fie-care (Jii, erna i vara, dup ce se
ntorcea biseric cci era forte evlaviosse apuc de poves Ea sci mi de basme i nu
uitase nici unulu. Le spui tote cu graie, verv, cldur i cu expresiunea ce ai la 20 de an.
Er o mimic uimitore, o micare conii din och, din brae, din piciore, din ntr^ga- fini
schimbare perpetu de atitudini, o necurmat agitaii a corpului, care se pleca, se nl,
colind prin odi se aternea ma ma lapmntii sau slt pare c ar fi vi s sbore. Vocea-
lii tote tonurile, percurgea tote gam^ cnd dulce i grav, cnd domol i solemn, saii
re] i gfind, cnd nduioat i nspimntat, cnd vil tore i vesel ca unii hohotii do
rsu. Ea se pricepea ales s mprumute tote accentele, tote intonaiunile sonagiilorii
sale. (1)
Basmele, prin cuprinsulu loru n parte comunft ntn omeniri, prin fondulCi lorii
antropologicii, coninii o pj nsemnat a credineloru umanitel primitive. Cercel
antropologice au doveditu, c multe din credinele i ol
(1) Pitri'v Flabe, noveVe e ra''C'jnti. sicib'ani, voi. l, prefa. Marc Monnil Les contes
p'^pulaires en Italie, Pari^ 1880. p. 7.
17
pile sSlbaticiloru moderni se regsescu n mituri i po-3; de asemenea, c trsurile
fantastice i absurde din-laele aparin unei stri mentale, ce le consider ca le i
normale.
^t-felu se regsescu in basme urme de antropofagie -ele nsui e unu uriau
antropofagii), de incestu i incuciderl. Intlnimu ntr'nsele i credine strvechi, niace
ecouri dintr'o lume de multu disprut. Ast-felu, dina universal despre puterea
monstrilorii asupra cor-Hlorii ceresc!, asupra sorelul i lunel, pe cari le potu jk sau
mnca, producendu eclipse, o conine basmulu
ttenu cGreucenu, care ncepe cu aceste cuvinte: aln te mpratului Rou, zmeii furaser
sorele i luna de I ceru i eroulu aflndu c montrii le ascunser ntr'o & din codrulu
verde, ptrunse acolo, lu n mna

fpt sorele i in cea stng luna, le arunc pe ceru 86 bucur cu bucurie mare. (1) f
Credina antropologic n farmece i vrji, de unde re-zooniorfismulu fiineloru umane ca
pedeps pentru upunerc sau resbunare (prefacerea femeei n ghionoe in scorpie, a omului
n ursu), sau osndirea nemeritat a purta unu nveliu animalii (de erpe, porcu, bufete);
dar acesta numai pentru unu terminu hotrtii, id se sfarm farmecele i fiina revine la
starea- an-ii*>r.
U adormire provisorie sau o letargie secular nu numai
imperatulul i a curel sale, dar chiar i a ntregel er,
datoresce mal multu fatalitate!; dar n puterea vrjiilu st iari de a petrific fiinele animale sau
^ne, dup care urmez o nviere inevitabil a eroului,
erat obicnuitu prin apa vie sau mal raru cu ajutorulu
I
18 ~
sngolu, care funcionez n basme ca unu tclu ci mediu universalii.
Dintre culor, cea roie, culorea sngelui, joc n 1 unii rolii demoniacii. Diavolulu nsusi
se nfiez; chipulu unui om rou si elu locuesce n DeliiJit ro^u.
De aceea omulfi rou e consideraii de poporu ca o rea, ca o mare primejdie, in povestea
Ilarapii-Alb Creang: ine minte sfatulii, ce dau: n cletor o s a trebuin i de rel
i de bun, dar s te f< de omul rou, iar ma aleii de celu spnu, ctii e s n'ai a face cu
dni, cc sunt forte ugubei.i) X lucru ntr'o superstiiune din Moldova: De omii rou,
s i nsemnaii (chiorii, ciuntu etc.) s te feresc, cci ucaii. (2)
Imperatulii, care port n poveti acestu epitetu omii e caracterisafu ca celu ma cruntu
tiranu alii tim seu (3), n oposiiune cu Albd-Imperot, representantul poralii alii
blndee i alu drepte. In timpulii ac mperatfi so petrecu lucruri afar din cale: zmeii
sorele i luna. Ca i demonulu, Uou-Imporatii afecic enigmele i amenin cu peire pe
protivniculu s6ii, d va li n stare s le deslege. In slujba sastaii montri i nali, ca Jumrtntede-om^ care moro i nvieza n acela ti
(1) Ispiroscu, Mizrolii ImpOral ^i Sbirni, Di*lu rou.
(2) Oenua, Scrieri, I, li)8 i ifedetdrea II, 5.
(3) In povestea inol(]overiesc;\ IIarapu-All)u (Crengri, Scrieri, voi. 1. Unii puneau ca

[inpSratul liou, av^Midu inima haina, nu se ma st a vers snge onienescu; altulu


spunea, ca fata Iul c^u? o farmazon ou i c (lin pricina e se facil attea jerlf(i . . . *
Inlr'o variant i unu \ sudil-slavicu (Archiv filr alavische FhUologie, vo!. II. No. 1<>)
lgurez \ Hon. fiina ngrozi torc, care mnca nmen i-i chinuia comphtfi; iar vetih*
mairhiare fi'/nnul trdtoru e porechtu cavaUrul rofu (Stier, Volh-smiirchen. p. 6). In
auelea poveti dracul pcVrtil o tichie roie.
edinsulu laiperatulu lu avea celii ma puterniciitncur, i n otirea sa. (1)
Fata cu urechea roie, mort fiind, se ridic Ia mie4ulu
pe din cosciugu cu unu rtu ca de porcu i amenin
, nghit pe pazniculu el. (2)
Cu un cuvntu, roulii nu e lucru curatu, e unu semnu
iu, e o piaz, rea, i omulii cu pSrul rou trebue evitaii:
Biatulu aurise nc de ma nainte, c omenii ce nstm"
a^, precum orbi, chiorii, ciuntii, chiopii, stngacii, spnii,
el cte cu unu ochiu albii i altulii negru, cte cu o
Dusta alb i una negr sau roie i cel cu barba
^e ca para focului, iar cu prulii capului negru ca pana
K>rbulu, sunt forte rel la' inim i primejdios!, (3)
Intr'unu basmu ardelenii Nu sciii Impfiratu, unii omii
bfetrnu sftuesce pe fiulii eii n cesulQ more s se feresc a sluji la omeni cu pSrulH rou, cci aceia sunt omeni
W. i ntr'adeverii, eraii zmei cu chipulii de omeni. (4)
Totu ast-felu n povestea ssesc Cel trei ini cu barba
Toie, unu omii mbrcaii ntr'o manta cenuie sftuesce c
i)e ce trei feciori al unul betrnii sermanu s se fe-pesc de omeni cu barba roie, c nu-

lucru curaii.)) i 3ntr*adeveru, cel trei ini cu barba roie eraii trei drac, iar
omulu cu mantaua cenuie era nsui Dumnedeii. Odicetore f^unguresc sun : Cne
rou, mnzii rou, om rou, nici [unulii nu- bunu. (5)
Lucrulii se explic altminterea forte lesne. Perulu rou
este o excepiune, i poporulil vede n cel rocai unii ce
li Schott. No. 9; Ispirescu, No. 21 i Fiirulescu, No. 3. &\ Stncescu, No. 23.
^i S. FI. Marianei, basmiilQ Brnuci, No. 20 din colociunea Biblioteca ' ttfhhrii,
aprut la Hra^ovu. (4 BHaiotera Tribunei, No. 31.
(a> Hallrich, Mrchen aus dem Sachsenlande, Wien 1885, No. 2; Joncs ^i tropf Mogifar
Follctalts, .ondon 1886, p. 329.
20
particularii i extraordinarii, mpreunat ma adesea nsuiri i apucturi rele.
Proverbulu <romu rou i cne lnosu, ma bine mortu ct cunoscuii exist la Francezi
i la Italieni: Uomo r e cane lanuto, piu tosto niorto che conosciuto. Intr'o poem tinogerman de pe la anulu 1000, aRuodlieb, figui maxima: Non tibi sit ntfiis unquam
specialis amicus.
Intr'o poveste basc, Cele 12 mistere, diavolulu p( numele de Seigneur-Mougc,
corespundendii ntocmai om rocodaml din versiunea munton ma sus citat. (1) '. deja
la vechii Egipteni, diavolulu se numesce celu r iar omeni cu porulu rou erau considerai
ca aparinui lui Typhofi, adec demonului. (2)
Avemu dar aci unulu din acele fenomene generale natur antropologic, ce le putemu
regsi la rasele poporele cele mal diverse.
(1) Vinson, Le folklore du paift banqtit. Paris 1883, p. 11.
(2) Kbers, Uarda nola la p. 58; Cf. AiKlrci. Ethnographische Paralhlrn Vergleirhf, Neuo
Foli^'-i*. lAMpzi;-,'1881^: Uothe Haaro", p. 261273.
CAP. III.
IMPORTANA ETNOLOGICA A BASMELORO
Fondulu antropologicii alii basmeloru cuprinde unu nu-i^ru forte restrnsu de tipuri
fundamentale, pe car fie-vre grupa etnicu le variaz pn Ia infinitu. Or care oporu
colorez cu o nuan proprie povestea original, are se resimte ma alesu de influena

diferiteloru idei eligiose.


Ast-felu se pote observa suprapunerea factorului cretinii Bisupra stratului primitivii
pgnii: Maica Domnului a nlocuiii dina primitiv, Archangheluliis'a substituiii morei.
Pnele cele bune aii fostu nlocuite cu sfinte cretine (Sfinta Duminec, Sfnta Miercuri,
Sfnta Vineri), iar cele rele cu diavolulu. Dumnedeu nsui se cobora adesea pe p-mntu,
nsoiii de Sn-Petru, spre a sond gndirile ome-nilorii, respltindii pe ce buni i
pedepsind pe ce re. In acestu modii ni se nfiez basmele mbrobodite cu legende din
domeniulu religiosu.
Suprapunerea se pote ns adesea recunosce i e interesanii a constata une or presena
separat a le-cru elementu n dou6 basme din localiti diferite. (1)
It Ilespre elementuld dualistu In folklorQ: cf. G. L. Gommc, Kthnologij in Fdkl<^, Londra
1892, p. 13-17.
9-> - _
Aa do pild, n basmulu bnonu Mama zidit vie, care face parte din tipulii Camerei
oprite, totulfi cptatu unu coloritu cretinu. Maica Domnului mi tuesce pe fat de
necuratulu, i lund'o cu sine, credintez patru chei, cu cari putea deschide tote uii
sftuind'o ns s se feresc de una singur, cea cu chi de lemnu. Dar fata n'ascult i,
inlrndu n camera intercjlu vede pe Maica Domnuhi vindecndii rnile Mntuitorul!
In versiunea ardelen corespun(l6t6re, Nu mini, Sfial Fecior e nlocuit cu dna Ilina,
cea mal mestr (|ii care d fetei tre-spre-dece che i- interdice pe a tre-spi 4ecoa, cea
de ctre resritu. Iar cnd s intre acol( cade leinat de atta mndree i defetulu, cu
care atini^ ese unii scaunu, remno ntr'auritii. (1)
Alte or, dar nia rarii, ntlnimu dualismulii juxtapui ntr'unulu i acelai basmii. Ast-felu
n Ursita sau Finull lu Sn-Petru, vedeniu combinate fatalitatea pgn cu eleJj
mentulii cretinu. Sn-Petru trage n gazd la unu sraca ci epte copil i peste nopte
nevasta omului nasce unii alii optulea. Sfntulu, caro audise pe ursitore menindii
copiluluT s mor necatu cnd va fi mare, lu botez i rogS pe tat-seu s-Iu cheme i
la cununie. Dar cu tot paiW sa, mirele morei Dumnederirospunde sfntulu, careserugfi
la dnsulii: Coca ce este sortitu, nu se pote nltur, der ct dac prinii aru voi s-
druiasc din anii loru. Pi^ rini nu primescu, dar miresa lii scap, nvoindu-se l acestu
sacrificiu. (2)
Hemarcabil este i degenerarea local a povetilorfl i, pentru a dico ast-felu, prosaisarea
lorii. MiraculosulA dispare i totulu capot o nfiare banal. O asemenea
(1) Schott, No. 2 !j:i Popu-Hetou^iiuilu V. 1.
(2) Cahndundu ha.'imfioru pe 187fi, p. K18.

23
reducere a elementului fantasticii lu ntmpinniii n coleciunea de poveti ardelene a dlu Popu-nulu, si ca exemplu interesanii de asemenea adapta-local citmu basmulu
Vizoru, Craiulu erpiloru, ace parte din ciclulu prsiriloru cu tipulu principalii animalii sau a Amor i Psyche)). tutindenea, n cele-lalte variante respective (1), dup pa
pielei animale, fiina supranatural dispare, ca ?i pentru o nelegiuit curiositate; n
versiunea ar-, dup ce socra lu Petru severesce aceiai nele-?, femeia se resignez:
N'avu ce face nevasta lu I, cc ca o muiere cu minte ce er, trebuia s se n socre sale
i s nu crtesc n contra e! me de influen literar se potii asemenea constat
omeniulu literature orale. Cri forte respndite n >ru i deii citite (ca Alexandria,
Minunile Maice nulu i alte apocrife) n'aii remasii fr de aciune >ra imaginaiunel
sale.
ar i inversii, unele elemente miraculose din basme
mpletit n acele produciun artificiale, tocmai spre
face ma accesibile i ma corespundetore gustului
>ralij. Ast-felu incidente universale, ca apa vie sau
ii cari se batii n capete, s'aii introdusu de siguru
povetile populare n fantasticulu romanii alu Alexan -^i n crile apocrife, iar nu inversu, cum susine
Dr. Gaster. (2) Acele incidente fiindii de natur antro>gic, ca i credinele astrologice, ele sunt cu mulii ma
11 dect crile, car aii petrunsu n poporii.
Cf. Ispirescu. No. 5 i 20; Stncescu, No. 4 i 22; Schott, No. 23, vie.
Oa>ter, Literatura popular rontn, p. 2630. Despre existena Sim-kdeloru Sini a
muiiiloru car se btu n capete n credinele diferiteloru re: cf. Tvlor, voi. I. p. 400 i
indicele nostru s. v.
24
Astrologia i domeniulu infinitu alu superstiiuni joc unu rolii forte nsemnaii n lumea
basmului.
Astrologulu, filosofulii i vraciulu sunt pentru una i aceiai fiin, puinu deosebit de

vrjitorii, are o putere nemrginit asupra foreloru naturel.


Spre a pute ave copii, mperatulu i mprtesa ui pe ia vraci i filosofi, ca s caute la
stele i s Ie cesc, dac orti s fac. (1) Alt dat recurgii ala cnttore, ba Ia meteri
vrjitori, ba la cititori de stele.w
Pentru boia feciorului de mperatfi toi vracii i tori de stele se aduser i nimeni nu
sciu s-I ghit reulu, de care sufere (186); iar pentru ca !mp6n s-l recapete vederile
toi vracii se adunar i I dur lecur, dar nici unele din buruienile lorii nu-I n de bine.
Vrjitorele puser ap la stele i-I adi i-I descntar, totii ns ce punea la ochi mal r6ii l
dar mal bine de loc. In cele din urm unU cititorU stele i vraci mare fu adusii cu mult
cheltuial din strine i acesta spuse, c pn cnd mperatulii nu ave lapte de pasere de
peste apa Iordanului, cu care se ung la ochi, nu- va veni vocjiulu. (2) j
i odat nscuii, omulu remne sub influena ml mentulul de nascere: ((Pas-mi-te se
nscuse n cis iwi i era ursitu s ajung ceva. (230) Elu nu nelegei c steua sub care
se fiscuse veni s-lti slujiasc. (231 mperatulii se supr pn la sufletii, vecjendii c
H godnica fiului se e piaz rea, fiind-c de cnd a venit
(1) Cifrele din parentcsc n citaiunile de ma la vale indic pagina w pectivu din
coleciunea cea mare de basme a lu Ispirescu. Bucuresci 188
(2) Cf. i n Alexandria: oNetinavi-Imperatu, carele era filosofQ mare i fc mectonl i
cititorii de stele .... fcea farmece i btea ostile . . . i duse la Macedonia i se fcu
vrjitorii doctoru .... Vraciula (}ise: a erbur de feciori .... Cut Netinav pe stele i (Jise:
s i puintelQ i nu nascT. c e cesu r^Q . . . .
25
na avutu parte de nic-unii lucru ce i-a fostu lu gu.i^ ^363)
acesta peese ma cu seni din basmulu muntenu Piaza i rea (394r): Se sili, bietulu
mpraii cu toi ce do-re-4ece fi a s6 s fac pace, s fie ntre omeni bun-wire, s.
opresc relele ce-lii bntuiau; dar geaba, pagubele Bgeau grl. In cele ma de pe urm
chem unit cititortt ^ Mty s- spue ce e pricina de- mergu lucrurile ana-Sda i nu pote s
dea nainte. Dac veni filosofulUy K puso la stele i a doua (jii i cjiise s bage de sem n
NBi ^Wb d'arendulu, cum dormu copiii. Trecendu cele M ^\\e, filosofulu veni din nou.
Impratulu i spuse, c pkeil dormiau care cu manele de asupra capului, care lir'o parte,
care cu manele pe peptii i care pe spate jl cu manele pe lng dni; iar fata dorme pe
brnci, IH strins fcut ghemii sau cu manele ntre genuch. cesta este piuua rea a,
mperie tale, rspunse filosofulu; pe nu o vel deprta din cas, nu se va alege nici
prafulu le d-ta i de copiii dumitale.
t-

' Noroculu stpnesco apoi viea omului, i favorisatu do piu, celu ma umilii pote urca
treptele cele ma nalte ale ire pmntesc. Elu pote ajunge ast-felumpraii: Dre-ri ce
marieau unu porambeln albu nevinovata, lu n-cu cordele forte frumose cu totu felulu
de fete, lu nc n sus i pe cine s'o lsa porumbelulii, p'acela lu mpratulu lorii. Saii
ginere de mpraii: Hotr s o mrite i ncepu a- spune de cutare i de Batare fiu de
mpraii. Ea nu voia s aud de nic unulii. Iar dac vdii aa mpratulii, adun iar
sfatulii i boeri ^ ntreb, ce s fac? Unulii din boer clise s fac onii foiorii cu port
pe de desubt, pe unde s trec toi fiS de mpraii i de boer, i pe care lu va alege fata.

2(1 s-In lovemt cu unii mSril de aiiru (1), ce-lu va ine n i si dup acela s'o dea mpratulu.
(153; cf. 168)
Din acelai isvoru deriv si credinele n presagi senine i>revcstiUtrc. Diferite obiecte
sunt menite a pr islmnda sau peiroa eroului: (fS ie tu hasinaua mea, am avut'o n diua
do cununie, i eu tergarulH celu gtelii, ce mi-a adusii de zestre. In tote dilele s ne ui la
dnsele; i cnd vomu vede pe ele cate trei pic de snge, s ne ntorcemu acas. Acesta s
fie semnul mortea s'a apropiaii de unulii din no. (95) Mai n da se despri, sT
mprir cte o basma i se nele dicendu: Atunci cnd basmalele voru fi rupte pe ma
s ma trag ndejde unulii de altulu, c se voru ma tlni; iar cnd basmalele voru li
rupte n mijlocii, i scie, c unulu din e este peritii. Ma nfipse i unti ( n pmntu i
diser: Acela din no, care sar n ma nt i va gsi cuitulii ruginiii, s nu ma a <(pe
celii-laltu, fiind-c acosta hisemnez c a muritii.)> i
In sfritu, ordaliile saii judecile dumnedeesc nu de alt origine. Ast-felii se podepsescfi
frai per Imperatulu ntreb pe Prslea, cum s- pedepse Vitezulu nostru disc: Tat, eii
ertu i pelepsa
(l) Alegerea brbatului prin aruncarea nierulu e unu obicciil sti-i care se explica prin
sensulu simbolicii alii acestoru ponie. Pan ast iieri n Serbia i declapil aniorulu,
aruncndil unu meru iubitei. Iii T< i n Vir.irilJu pstoriele arunca mere pastorilorii n
semm'i de drago-^te. eroticii alu merulu (sau alii gutuiului) result din versurile lu \
{Eglog. 11 li:
Mnlo me (raUtliea potivit, lasciva puella. Kt fvL'^it ad Balicee ....
>au dintr'o epigraml a lu Platou, citat de Gubernatis [Mythologie de' tes, II, 105) in
traducere latin i alu cre inceputri sun:

Malo ego te ferto: tu, si mo diligis, illud Suicipe, me imperti et virfinitate tua
27
dela Dumn^df^. No voi'iiu e.^i la scara palatului i vomu inc fie-care cte o sgeta n
sus, ai Dumnedeu, dac kiu fi cine-va greii, ne va pedepsi. Aa fcur. Eir Ifrtre fraii
n curte dinaintea palatului, aruncar fceile n sus, i cnd cdur, ale frailoru celoru fiSi
mari Io czur dreptu n cretetulu capului i- lM>rira, dar a celui ma micu cdu
dinainte. (93) nainte de a mulumi lu Dumnedeu c m'am ntorii itosu, s mergemu
cte trei fraii naintea lu la jude-Impratuiu n'avii ce dice. Se aduser fraii naintea
iratului, cari deder n genuch i cerur ertare de-!ffratele celu ma micu. Elu le dise:
wDac I)-deu ve va a, erla s f i dela mine. Neavendu ncotro, se ff naintea
biserice i puser trei ulee deprtate de ftriv unulu de altulu. Intrar fie-care cu piciorele
n unulu i aruncar cu pratia n sus cate o pe^r: fie frailoru celoru mar se ntorseri
lovir pe fie-n capu cu a trie, n ctii rmaser mori. Petra ns fiului celui micu de
mperatu cdu dinaintea lu. Lumea adunase, de se uit la 3.sik judecat dumnedeesc.y)
(305) i spre a dovedi adevSrulu, se recurge la aceiai pro-lere: Ea nu voia s cred cu
nici unii chipu. Atunci (lise: Dumnedeu s- arate dreptatea. Pe cine nu va ,tf Irept din
amndol, s-hl cresteze sabia, care st n cuiu. ndat sabia sri i crest pe fat la degetu
i atunci ii ji ea. (383i <rCa s se ncredineze si mal bine de veru, dise si elii sabie} s
sar din cuiu i s crestele celii vinovaii. Sabia sri i-lii crest pe dnsulfi la de-iulu cel
mare. (385)
Credinele i obiceiurile locale gsescu un ecou n basme
unele dintr'nsele afl acolo unu felii de refugiu, subsisndii multu timpu chiar dup dispariiunea practicrel loru.
A>t-felu, datina de a pune perne sub mire, scldarea
28
n ajunulu cununiei a tinerel perech, obiceiulu de i da mirelui i miresei dup ntorcerea
dela cununie o de gin, din care amindol trebue s guste Ina de a mnca din cele-lalte
bucate, i altele asemenea persistaii n basme. (1)
Urme din codicele criminalii alii trecutului, pedepsi a fi sfiatu n fug de cal selbatici:
Porunci de si doi armsari nenvSa; leg pe iganii de codele cai i mpreun cu
dnsulu i unii sacude nuci. Apoi < drumulii armsariloru, de se duser n lume, i unde
cJ nuca, cdea i bucica de iganii, pn ce nici pra din elii nu se alese. (71; cf. 204 i
258)
Se scie, c o asemenea pedeps o suferi Mazzepa,

mosa cpetenie a Cazaciloru, i cu mulii mal nainte de dw


cumplita i ambitiosa Brunehilda, soia lui Sigebert, re|
Austrasiel. Prins de vrjmaulu el Klotar, ea fu lej
de coda unul armsarii s61baticu i sfiat de vie. (613 d.
Totu attu de des e i datina de a cut n Ci pe care o regsimu Ia diferite popore (2):
Caut-me ni
n capii, i cnd vo audi urletulu, s m scoli . .
puse capulii n pola fetei i ndat adormi. (342; cf.
Ca o reminiscen din epoca invasiuniloru ttare, ved figurndii printre uriaii
antropofagi i Ttarii mne de omeni. l gsimii ntr'unu basmu din Bucovina, De rou
de Sbiera. E nvlescu n er i robescii pe eranii, pornindu n Bugecu: Aicea l'aii
nchisa ti cmar i-lii hrni numai cu smbur de nuc i cu c< do mare, ca dor sar
ngra ma de grab i apoi mnnce, c a fceau Ttarii cu toi robii.
In varianta munten a acestui basmu, Unu diavoli nealii de Ispirescu, necuratulu, sub
numele de St. ^
(1) Ve(J citaiunile la MarianQ, Nunta la Romni, p. 297.374 i 505^ 29
rie, vrendu s- arate recunoscina ctre unu cioa, care-lCi scpase de unu lupu, face i elu unu
a: T&tari nvlir n eri luar robii pe ciobanii la
mii, i elu ae gndi cu jale Ia a sS rSma n er. Chem
fratele Amvrose i nclecndu pe coda-, lii cufund
nt n mare, apoi lu ospet la elu acas sub iadu...
Intr'o tradiiune din Moldova privitore la calea lactee
a Drumula robUorU, se spune c Ttarii, nvlindu odat
er, luar mulime de robi: Pe aceti robi ducendu-I

era ttresc, dup ce i-au mpritu ntre e, ci-va


L fosta luai de unii Ttarii, dui acas i alei; acel
aer! pui n o cuc mare de feru, iar betrni lsai
i afar i ntrebuinai la diferite munci. In cuca unde
I fotii vri, erau deja mal muli omeni tineri i copil.
IBolo le d demncare numai pane cu miedii de nuc
jf din timpu n timpii scotea cte unulti, care er mal
hisQ i pe care nu-lii mal aducea napoi. Pe acetia
Ikicau, dup ce-I frigeaii. (1) Pe Ttarii canibali tradiiunea romnesc nvecinoz
^ Cpcunii saii Ctcdunil, montri antropofagi cu capii de e, pe cari ntlnimii de o
potriv n povetile Hu-iloru (Pesigolovci), Bulgariloru {Pesoglavci) i Grecilorii Iern
(SxoXoxsaXot)- (2) Aceste fiine fantastice au intraii n poporii prin desa ire a
Alexandriei, i aci avemii unii exemplu interesanii >re introducerea elementelorii literare
n plsmuirile Tulu. Eroulii macedonenii, cutreerndii pustiurile ne-ioscute, d-peste
felii de felii de montri: aomen cu >raze ca de oraii i cu trupuri de erpc, paseri cu
obraze de muiere, apiticl, aceia eraii ctil cotuU de marh), ((omen
V) >;fiit^ta. An. 1. p. 233.
^\ e4\ raonoirrafa tCpcni'. sau Cpcunii n ale mele Studii folhlorice,
iewin iu domeniulQ literature populare, Bucuresc 1894.
- :jo
selbatic, cari se mncau unulu pe altulii, taunU omit i lunga de o mie de cohy, aomen
cu unu picioru i cu man i cu unu ochiu (corespundendu lu Jumtate-/e-^ din
basme) i n sfritu omeni ctcuny dinainte cu obra de omii, iar dindereptu cap de
cne, ce latr cnesce. Aceti Capcn {Kynocephali sau Pesoglavci) devenir a]
romnesce unu apelativii pentru nemurile barbare i e tetulu caracteristicii alii Ttariloru.
Fiinele mitice din povetile populare, dei prctutinden fundamentalu aceleai, mbrac
ns o form particulara variat, dup diversele grupuri etnice.
Alturea cu zmeii i balaurii n vecnic lupt cu elemen bune, apru Feil-frumol i
Ilena Cosinzena, apo >inelt diferitele loru manifestaiun bune sau rele (Ielele, Rusa]
Vlva, Mama pdure), Uriai i pitici (Strmb-lemne, SI rm-petr, Statu-palm),

montri de felurite categorii j Jumetate-de-omii) i ntregulii acelu comploxu de perso


licri ale fenomenelorii luminose (Sore, Luceferii, Zori sau ntunecose (Miad-Xopte,
Murgil) i chiar ale unc abstraciuni (Ursitorele, Noroculu, Mortea), cari constil fondulu
mitologiiloru poporale. (2)
Dar ceea ce alctuescc, sub raportulu formalii elem< tulu etnologicii alu basmului, e acea
limb metaforic, ac idiotisme, acele formule variate, de cari ne vomu oci ntr^unii
capitolu specialii alu acestei Introdtccerl.
(1) Cr. A. (iollii Noct. Att. l. IX, c. 4: Item esse in niontibus terrae Io homines cani
capiiibus <'^/a^ra//6Ie.v; eosque vesci ivium et'feraruiu venatll atque itein esse alia
apurl ultimas orientis terras niiracula hoinines, qui nocoli appelaitur. singuis criiribus
saltuatim currenles. vivacissiinae pen latis... Pygmwoa ([uo([ue, ([uorum (|ui longissiini
sint, non longiores i ((uam pedcs duo et (|uadrantein.j>
(2) Aceste elemente mitologice ligun'z in indicele generalu alC acestei 0| odatl cu celclalte materiale folklorice.
SCENERIA FANTASTICA A BASMELORO
Ca persone principale figurez n poveti obicnuitu unu nperatu i o mpertes sau unu
fecioru de mperatu i domni. In coleciunea lu Ispirescu aprope a treia parte in basme
coninu asemenea eroi i eroine. Numele de fil e aprope necunoscuta (ma desii crias)
i pretu-idenea i se substitue amp6ratulu, ca i n povetile tve. Imperatulu port une
or epitete caracteristice, m-umutate din nomenclatura coloriloru; cele ma comune mt:
Alhfi'lmperatii i Ro.fii-Inip6ratiX, ma raru Verde-Im-}ratn sau GalbcN-Impcratil; unu
Nef/ru-lmperatu^ cu sensulu imbolicu alu colore respective, nu exist i rolulu soii lii
iplinesce Bo-Impifrai^a, cruia natur demoniac a fostii Jf*vat ma sus.
In locu de aceste nalte personagi, mpera i mp&rtese,
itilninu'i une or unii fecioru de boeru mare, unu mou i
babd), unu pustnicu(13, 17), o pereche de (imen munci1(14\ unuorfanu (22) si unu ciobnaii (23). Dar to ace., ctu de josnic fie originea loru, se nal tot-deauna
rangulu supremii alu glorie umane: fiulii moulu devine
'1. Upirescu. No. 3; No. 9, 15, 2?, 30, 36. Cifrele ilin textu indica paginele W^ iiuiiiert'le
corer;pun<Jeture din basmele lu Ispirescu.
-1

32
mperatu saii ginere de nipSratu; fiulii de sufletu alu piiaj niculu iea de nevast o fat de
mpraii, iar orfanuiu ickj bnaulu se cunun cu fete de mprai. Ce- dreptO, 1 aceste
mriri Fetu-frumosu ajunge numai dup ce a Iq plinitu nsrcinri grele i dup ce a
trecutu prin mvj primejdii. i lucru curiosu, elu tot-deauna iea de pe cea mal mic dintre
cele trei (Jne sau fete de pratu i toii dnsulii, dei mal tnrii, motenesce tra nulu
mprtescu (1), triumfndii asupra celorii-Ial gine|
I
prin vitejia sa, remas multu timpii ascuns. (2)
Eroulti basmului se deosibesce prin nsuiri alese: e n genere frumoii, voinicii si plinu
de omenie; are de aurCi i trei rendurl de haine mndre: cmpulii florile, cerulii cu stelele
i sorele n pieptii, luna n spl i doi luceferi n umeri. (13)
Eroina e adesea cu o stea n frunte (28), cu cosie(| aurii (2), frumos cum nu se mal afl
sub sore i poiij nisce haine mndre, de la sore te poi uit iar la dini ba; unii rondii e de
auru, altulii de mrgritare i a| treilea de diamante. (28)
Prinii aii de obiceiii trei feciori sau trei feteraceaj numerii revine n cele mal multe
poveti i n nia tj feciorulii celii mal micii i fata cea mal mic reuescu singoj n
ntreprinderile lorii. Nicerl nu se confirm mal bill ca n basme proverbulii aparena
nel: unii exteri(M
(1) In teo^onia hesiodic. Zcus e celu ma tiii6ru dintre fii lu Kronoa.
(2) Lang, ropresentantulu exeL'"e.se antropologice, considera acostik jfi ticularitate ca o
reminiscena dintr'unu primitivii obiceiii al pmiiituluT, In Ol dreptulil de motenire
revenia celui ma tinerii (cf. la Francezi: drmi jouveignen'e). Acesta ni se pare a miMW
prea departe cu teoria supravieuriloi No vedemil n acestu fenomenu o simpla trsura a
p.sichologie poporale, att pra croia vomii reveni n studiiilu cielulu folkloricil ('ei tre
fra.
~ 33
tii (Pipelcua) o nfiare nerod (Cenuotca) ascundu letele cele nia nobile i eroice.
(1) iacestu adevru moralii se aplic animaleloru i chiar lu-arilorii nensufleite:
caluliicelu majigritu imabubosu preface, cnd gsesce stpnulu, ntr'unu armsarii
Inicii i ntr'arpatii (2); armele ruginite sunt cele ma efi-ce n isprvii anevoiose.
Ca i la Brutus, deteptciunea i voinicia eroului esii ivel n vreme de primejdie. La
nceputii batjocoriii p fraii ma mari, Prslea, prin minunatele sale isbnd, de-le apo
unu obiecii de invidie i cade adesea victima nirlorii lorii. Dar n cele din urm dreptatea

triumf, vinovaii i primescii pedepsa cuvenit. Fei-frumo se lupt necurmatu cu


dumanii omeniloru: zme, cari rpescii fete de mp6ra; cn balauri, montri lic^fall
(corespundendu hidrelorU din mitologia clasic), ra se expunti nevinovate feciore; cu
uriai saii pitici pofagi i cu dine rele, cari rpescii omenilorii puie ori vederile. Eroulu
repune tote aceste elemente v-ltore, nvingendu-lecu puterea braului sau pclindu-le
isteimea duhului seu (zmeulii nchiii n butoiu i lele lelelorii vrte printre crptura
copaciloru). Diavolul joc n basme unu rolti cu totulu nevoiau i Ieea pcliii saii
redusu la neputin prin propria sa ihecilitate. Elii are o predileciune pentru enigme
cifrice n desle^area lorfi e biruiii de victima sa (nlocuit
l| Pe Edip. care (iesk''<:^ enigma, Sofocle lu nuniesce (Edip, v. 397: o \i.rfikv
;J clu ee nu scie niinicu, idiotulQ. In mitologia grrc, Ilefetos e schiopCi
;y$a;i co\Ci vu piciorele sucitei, dar celu ma meterii ... La Romani,
de BrutHJf l'aQ purtatQ do dintre cc ma nfocai revoluionari a
anlce.
Iii iiiitolgia grc-c Pegas era la inceputu imperfectu (t^jl'.teHj;). In tra-:]f st-rbesc.
calulu lu Marco, Chara, e uni mnzaleprosu; iar n povetile \jtTv c:alulu iisdrvanu
Tatos este la nascere uritu, ciunga i slabu.
fCA^'^A. f:*Km*Ie romna ^
34
n acelii momentu cu Dumnezeii sau cu Sn-Petru). M nsi nu scap de ridicolii i cade
adesea tn puterea Pcal. Dumnezeu apare n basme sub chipul unui moi blajinu, dar
lipsitu do acea aureol, cu care lu ncur cultulii religioii.
Printre adversarii eroului nu trebue trecut cu ved acea figur tipic a basmului romnu,
tganulil, care [ i aci ponosulu originel sale: flosii cu munca i mer altuia, elu se
substitue forte deii eroului pe nisce tem aparente, dar tot-deauna e datu de golu i
pedepsit cea mal maro asprime. Nu mal puinii are de suferitu ei din partea igncel, care,
rSutcios i pizma, o n^ esce pe nedrepii sau o nltur mielesce; dar i c primesce
n cele din urm o stranic plat pentru legiuirile sale.
F'tu-frumosu, dup ce-l alege unu clii nsdrvanii, nesce n lume dup cutarea ursitei
sale. Elii ajunge nti ntr'o pdure des, unde d peste nisce pal; vrjite, cari se nvrtiaii
dup sore (24): de arami argintii i de auru (86), de zamfirii (115) saii de sticl ( locuite
de zmei sau cu totulu pustii, dar pline de duial i de tote buntile, cari se punii singure
la posiiunea eroului saii a eroinei. Elii s'aez de mult ntr'nsele mpreun cu mama sau
sor-sa, cari de n se ndrgescii dup zmeulii remasii n vie i rapi cu dnsulu uneltescii

zadarnicii a rpune pe eroii.


Mal adesea ns F'etii-frumosu are de fcuii o clj mulii mal deprtat. Dup multe i
mari osteneli (eroina ce a tociii trei perechi de opinci de ferii), ajunge la cap pmntulul
i acolo, prin gaura unei prpstii, rsufltore cele doue lumi, se cobora cu ajutorulu unei
frnghii pe muli cdrlaltU. Acesta lume subteran. Lumea negi', dife
35
tulu de cea pmintesc, Lumea alb, i e in marc parte ^locuit, afar de zmei, (jine i
robele lorii. (1) Lumea aerian e locuit de fenomenele lisice personi-uite: Vntulu,
Bruma, Gerulu, Sorele i Luna (cu ma-ele i copiii loru). Ce dinti trei ieau une or
neveste tiritoro i atunci eroulu pornesce prin lumea aerian iri caute surorile i
cumnaii. Nu arare ori unu arbore ^^esce mereu (dintr'o mazere sau dintr'unu bobu), de
se nal knin slava cerului, i eroulu, urcndu-se pe dnsulu, trece ncolo de vntulu
turbaii i pote ajunge chiar n ceru !& in paradisu.
^ In drumiilu s6u, F'etu-frumosu ntlnesce diferite a/iema/e iesce, corbu, tunu, albin,
etc), crora le aduce vre unu ||lo8u i ele-Iu ajut apoi n grelele sale isprvi, dndu-I iecare dintr'lnsele cte unu semnu de apelu la nevoe izu, pen, pufu, arip, etc). Elu se
opresce une ori i la diferite fiine binpfdcetore, (Jne sau sfinte, cari dau I i diferite
talismane sau lucruri minunate: o basma, lU spunu, o perie, o gresie i unu inelu sau
peptene. ip ce scap fata rpit, eroulu e urmritu de zmeu sau de ic i atunc arunc
n urm pe rendu acele obiecte, cari prefcu succesivii n ap, noroiu, pdure, munte i
zidu, (vindu pe prigonitori i nlesnindu fuga tineriloru. Cnd nic aceste expediente nu
reuescu a opri pe zmei, ii nii se supunu la unu iru de metamorfosey spre se sustrage
urmririloru.
Odat ajunsu la inta cltoriei sale, Fetu-frumosu de multe nvinge din capulu locului pe
zmei i ca ntiulu semnu
I
Ispirescu. p. 84: Prslea ajunse pe trinulG cela-laltu, se uit cu sfial tAte prile i cu
mare mirare v6(}u tute lucrurile schimbate: pimntulu, ile. c^>paci, ligrhion alt-feld
fptuite eraQ p'acolo.D
alu putore sale suporiore, oroulu, la apropierea ri trulu, asvrl napoi hazlugamdiji,
arm uria i drvan, care deschide porile, sare pe mas i se . n cuiu, vestindu ast-felu
sosirea zmeului la mas. ' ns puterile- nu ajunju a-lu repune, atunci F6tu-frui e
nevoitu a recurge la viclenie, nsrcinndu pe iul a sond pe zmeu, n ce- st puterea (n
trei insecte, v sau gndac, ma raru n obiecte externe, palou saii vrajitu).
Ma adesea ns zmeulu sau mperatulu, la care e trin lu nsrcinez cu diferite
intreprindcvl primejdiose (c nuitu n numeru de tnl], pentru soverirea crora e tuitu de

calu- nsdrvanu si de o bab sau de unu n Ajutoi'ulu principalu lu capet ns dela


animalele cunoscet(')re sau dela nisce tovari nsdrvan (ca Fr lemne, Sfarm-petr.
(Veril, Flmndil, Setil).
Unu rolu curiosu lu joc n povetile nostre Arapx origine oriental). La semnalulu unu
inelu magicii, e re de odat si)re a mplini poruncile stpnului lorii (] n palate vrjite, e
slujescu la mas mbrcai n 1: scumi)e (288) i puterea lorfi e nemrginit: Araj)ulii
avea darulu de a nghii o otire ctu de marc, sorbi odat, i apo oda afar ca si
mistuit. (19
La to acet agen se pute adauge concursulii ; lurim de talismane, n posesiunea crora
eroulu aji adesea pcliiidu i)e stpnulu loru. Ast-felu sunt opi cu car trec marea ca pe
uscatu, cciula ce te face vedutu i biciidn care mi)etresce (215), saii chhnm cu care te
i)O face or i ce ve voi. (815)
Ajutatu de U'Ao aceste mijl('ce, l'etfi-frumosu pote |>lini fai)te extraordinare: a repune
montri, a aduce 1 supra-omenesc ca Ilena ( osinzena (23) sau I,)na ias (77) i n
sHritu a i>roc*ur obiecte miraculnse,
37
r ligurez cheia raiului i lumina sorelu sau feredeu de-Dumnedeu i dela St. Sore
tergetore; ba chiar eroulii e B&rcinatu de a aduce pe nsui Dumnedeu la ospeulii boeilui. (1) Aceste isprvi variaz pn la infiniii i ele sunt menite pune n eviden brbia
lu Fetu-frumosu, o brbie %Te revine ma cu dreptu ageniloru se auxiliari.
In basme ma ntlnimu i isprvi de alt natur i menite e ast dat a scote la ivel
deteptciunea sau iscusina roulu. De acestu felu sunt problemele enigmatice, cari i le
potu mbrc o mare varietate, dela extrema simpli-jpite pn Ia complexitatea cea ma
obscur.
Noiunile reale de spaiu i de timpii sunt necunoscute hftsmeloru. Vomu culege din
diferite coleciun cte-va interesante amenunte cu privire la trecerea supra natural k
timpului n povetile populare.
In frumosuiu basmu bnenii Mama zidit de vie, piaica Domnului scap de
necuratuli o tnor fat i- n-linez cheile caselorii sale. Cnd deschise ntia ca-r,
r6mase uimit de splendorea dintr'nsa i la ntor-irea Marie, fata spuse c a petrtcutii
o di n paradisii: tNu o fh\ rspunse Feciora, a fotii tu acolo, ci unu anU itregu. In a
doua camer fata spuse c a petrecuii unu iu: Nu unilcrsu^ ci trei veciiri a admiraii tu
maiestatea n. In a treia camer fata spuse c a petrecuii o Wl. Atunci zmbi Maica
Domnulu i dise: Gresesc,
, cc a petrecutu o jumttate eternitate n locaulii iciiloru.

Cnd impt-ratulu se detept din lunga- letargie, nu- ' c trecuse 1000 de an de cnd
dnsulu cu tot
3 biera, No. 8 <i ij. n ^ ^.
38
curtea- fuseser, schimbai n stane de petr. Iar n b; despre Ilena Cosinzena, mperatulu
dice fiului seu: pentru a veni n acelu orasu al avutu nevoe de i ntregu, apoi nu poi s te
nsori, cci eu am clrii ntr'o jumrtate (fe (li. (1)
Despre crescerea extraordinarii de repede a coi (.'opilulu lu, cnd a fostii de trei luni de
(jiile, er ci cum se cade i putea vorbi tote limbile. Cnd du|] luni, iat c nscuse
tustrele cte unii feciorii. / eraii forte frumoi, tustrei nsdrvani i cu perulu d< i
cresceau ca din ap. Ctu aru fi crescuii alii ? ariHy el cresceau mtr'o singur (l/',y> (2)
Copiii cr inU-^unnann ca n nour,i> (3) i crescea copilulu, di scea ca din ap. Cnd era
de o lun era ca alii anii, cnd er de (Jou(> luni er ca altulii de trei ncepu a umbla pe
uli i a vorbi tote celea. copilu crescea n trei (Iile ctu crescu ali copil n tr (Jece (nl
i se fcu voinicii ca bradil muniloru si c jari cmpiloru. (4)
Intr'o poveste ardelen, Lupulii cu capii de feru, dup ce a lipsitu unu timpii
ndelungaii trecend iadu i prin raiu: Apoi merse totii pe calea care i ajunse acas mal
v^oinicu de cum plecase. i ce g ct vreme o f trecuii, de cnd plecase dinaintea 1 cu
capu de feru ? Nici o minut, c ospecioril i se aezar bine pe dup mese, cnd ajunse elu
apoi intr si elu dup mas i se ospetar. atept calulu Crnculul pe alfi zmeului i
merse preun pn acas la fraii Crnculul. Aceia erau 1
(1) Schotl. No. 20 i^ii p. 121.
\2) Sbiera, p. llo ;JiM2().
(3,1 Pop-lleloiraiiuirL partea II, p. 35.
(4) l'opii-KetcLiaiuilu. V, 27 ii rundc'-cii, p. 27.
39
plini de copi, dar Crncu, prin cte trecuse, i totd i voinicii i frumoii, de gndeai c nic
unu gndu nu mncatu n vie. De atunci nu sunt ma multii de 5 f, de cnd sunt eu
aici, deci nu pricepu, dac m l frate, cnd te-a pututu nasce; c dor nu eti numai > 4
5 ani? Tu Irebue s f barem de J20 de ani! u- sor, ci numai de tre ani i ceva, dar
aa m-e lulii. S-m spuT acum, sor, ce semne face zmeulii, iod vine? (1)
De altminterea, ni se spune lmuritu n basme, c anulu B*e echivalenii cu o (Ji: Merg
i slujesce la ea unu anii >e acolo e anula numai de tre dile).y> Pe atunci anul r de

trei dile,j> (2) Intr'unu basmii muntenii aArpuca, roulu, ca s pot strbate repede
imensa distan pn la alatulu dne, se preface n musc i clare pe unu cio-rlanu
chiopu sbor ntr'acolo: Mre, da iute sbor, lise feciorulu de mpraii, care abia se
inea s nu alunece jos.P altminteri e cale de tre ani pn'acolo, de- nbl ca omenii;
d'aia te schimbaiu eu n musc. (3)
In balada lovanu lorgovanu, sfintele, schimbate n ebede, oprescu pe feciorii de Domni,
cari voru s le sgeteze, dicendu-le:
Sta pe locCi, c nu scit voi. Ce-amQ aflatu i ce sciniCi no: C'o veni vremea d'apo
fi Popu-lieieganulu, papiea 111, p. 41 i 55; partea V, p. 28. (2/ Ibidem, III, 50 i JV 17 (3;
Stncescu, p. 62.
iac<fr^f Q I . ^'^*^^ ^^'^P^rt, c Hermes se repecji din leirnu in (Jiua
iftl^T,!-. i^f .. . ^^^^^^; iar cnd fu de o di, fur viclenesce vacile lu M^t^HiM Ci.
Jnniiiij h
m -^e riasce, vorh '"^'"'cu la Hernies). In epopea slava, \'olga \'reslavic, pr*^
imf^^rzitulu J*^^^' ^^asulu s6u resun ca trsnetulu; tolu ai se spune ceru cu dinsa.
/r^^^^^^^^^r c fiindu nc n pntecele mamei sale, vorbia i
'/aba Ud. La Russie ^piqut, p. 31 i 384)
40
Do fi anul ca luna. Luna ca svptttnna, Stpt^mna ca 4^tta i ^iua ca cesulU scurt^ Iar
ceaulH ca unu minut. (1)
Numerele y)ck de asemenea unu rolu nsemnaii n b. ca n mitologiile i n doctrinele
mistice din tote purile. (2)
Numerulii tre are pretutindenea o valore sacrame In basmele nostre ai aiurea mperatulii
are ma toi una 3 feciori saii 3 fete i isprvile eroului sunt nuitu n numerii de 3.
Tovarii lu F6tu-frumosi nsdrvan, fie cn) sunt iar 3 i n cale ntr 3 draci, cari se
cert pentru 3 lucruri minunate, cendu pe la cele 3 sfinte (obicinuiii Sfnta Mercurl,
Vineri i Sfnta Duminic, mal rarii Sfnta Luni i forte Sfnta Smbt), ele l dau 3
talismane spre a sc| urmrirea demonului. Soldatulii vitezu trebue s pe 3 nopi n casa
oropsit, toii 3 nopi veghiaz ril pe mormntuKi tatlui loru i iar 3 nopi p eroulii epa
nsdrvan. Darurile, ce le cap6t sar dela Dumnedeii, sunt iari n numerii de 3, ca i hi
cerute de copil spre a fugi din casa nelegiuitului rinte. ... In sfritii, numerulii 3 figurez
n l la fie-care pasu: pers^mele, lucrurile i incidentele s( sint continuu sub o form
tripl.

La Slavi, acestii numeru e nlocuitu cu numerulii n


(1) G. Dem. Teodoroscu, Poesil populare, p. 422.
(2) Vi. Virgiliu, Egloy, VIII. 75: Kuniero deiis impare gaudet, bescu numerele
ncpreclie. In sistema lu Pitagora 3 era simbol monie perfecte. In mitologia grec erail
3 Parce, 3 Kuri, 3 Grai, ( avea 3 capete ... i a^i nc in OrientCi numerele nepreche
trecii de piaa Cf. i proverbulu gernianQ: Alle guten Dinge sind drel
41
frai, 9 an de bol .... adec cu unu multiplu alu lu re- totu attu de frecuentu l n
basmele nostre. (1) basniulu muntenu Zoril Mirenu (2), o fat pzesce nu fecioru de
mperatu mpetritu 9 an 9 luni 9 mn l 9 dile. Cnd pornesce eroul ii dup isprvi, uce
peste 9 mri, peste 9 eri (i peste 9 vinetei), otu attu de ntrebuinaii e numerulii 12,
unii alii tiplu alu lu 3. Ca s-Iii scot pe Lumea-Alb, pajura 'i lu Fetu-frumosii 12 care
cu buci, 12 care de carne 12 cuptore de pine. Dintr'o piele de purice lucrez ma-murg
unii lanii de 12.000 oca de greii i afl c lulu smeulu este de 12 ialovie fripte, 12
coptore de 16 i 12 butii de vinii. (3)
L-nii altu numeru forte familiarii n basmele nostre e [la Slavi ma mulii potenaii: 77
haiduci, 77 rn, co-^undendu la Grecii moderni numrului 40). Petrea voi-ailii repune 7
zmei i d m-sel cheile dela tote cmrile, rindo ns de a intra n a 7-a. Cnd btrnii
orbi de in de dile i recapt vederile, el vdu mal nti ca unii pilii de 7 ani i mperatulu
trimote n 7 pri ale lume caute pe rpitorulii coronei. (4)
S ne oprimii nc unii momentii asupra ctoru-va din temenele cele ma generale, ce
ntlnimii n basme. i
0) t curiosu. c pe Ciuid numerulQ 3 e forte familiara niitolofrie grece k 3 mere lin
gradina EsperidelorQ, eroi Teseu i Pirithoos au de se-'fiSk cte 3 isprvi. Titanuld
Hyperion are 3 copi. sunt 3 fra divini: Poseidon i Hades sau Helios, Selene i P^os),
numerulu O e cu deseverire rutu anticite, pe cnd elu joc unu rolu inseninatu in
credinele ru raiKlerne (germanice, slavice i romanice). 'tt' Stncescu, p. 114. 9) Slwera.
p. 87. 91 i 92. Mi Meni. p. 23, 40 i 42.
42 nia nti asupra diferiteloru mijloce, cu car s viea eroului r6pusu.
Mijloculu celu ma desu intrebunatu e apa t'ii dup cum observarmu ma sus, a intraii
din po istoria romantic a lu Alexandru celu Mare. Ajuj n era fericiiloru (Macarele)^
eroulu dete peste mpi Ivantu, sub piciorele cruia curgea o fntn cu aurulu: i lu
Ivantu clondirulii i-Iu umplu de sub piciorele lu, i-lii dete lu Alexandru i (Jise: in
xandre, ploconu dela mine. Alexandru dise: de ce tre acesta? Ivantu dise: cnd

hnhStranesce omiilUy s se cu de acesta ap i va ntineri de va fi ca de Ireh ani.


Alexandru pecetlui clondirulu bine i-liidedelu A i aa cugeta Alexandru: c de voiu
mbtrni, voiu sclda i voiu ntineri i nu voiu ma muri.
Intr'unu basmu muntenii de Stncescu, aFnti clior, gsimu acesta faimos
la fontaine de Jorent qui fit rajoveilir la gent.
Cu apa Domne} Sticlirc^ dac se spel omulii, st copilu de 12 an: Cum puse mna pe
sticla cu a peratulii se spd 2)C ochi i se fcii taman ca cum ar de dol-spre-dece anhy>
Altminterea. apa vie e mulii ma eficace: ea red i puterile. Ast-felii, ntr'o poveste
ardelen(l), e vc o ap, ce curge la piciorele unei dne de petr de 9 er i cu care chiar si
morii se potii scul.
In genere ns, acesta ap nvietore se aduc munii cari se bat in capete, printre car
curgu 2 f; una cu ap vie i alta cu ap mort, a doua serv; nchega bucile i osele
mortulu. iar cea-lalt a
43
Acei muni mictori se odihnescii numai o junie-e cesii, la. amiadi, Bi atunci e
momentulu a se lua Aar cum prindu de veste, iar ncepu a se bate, i :eea numai cu mare
primejdie se pote cpet. Chiar teerle (oim, strc sau vulturi), cari se ducii ntr'acolo,
scap tot-deauna tefere.
li\ basmulu bnenu Florianu)), apa din fntna viee rorfesce din pisciilu Muntelui
negru, care se ridic la rmurile L.aculu albu, i fntna e pzit de nsi Mortea, ire
sfie pe erou n mii de buci. Numai dinele Lacului se potii apropia de dnsa i ele
nviez pe sumeulu u-fruTOOsu.
In basmulu muntenu ugulea, se spune, c la apa
anului sunt douc fntni cu ap vie si ap mort. Aci
emu unu nou exemplu despre suprapunerea elementului
inu posteriorii asupra tradiiune primitive i unile. II)
Pe lng aceste doue feluri de ape (ap vie i ap mort), ma vorbesce une or n povetile
nostre i de o ap , care d putere: ^Aduce ap vie de-lii nvie i ap e de-lu ntresce, bag
n elii puterea dela trei bivoli. acesta ap se va fi aflaii n ulcica de lecur ntritore, care
le bea Ciuta nevedut, printele Cosinzene. Voinicii bfeur n locu-I i se fcur mal tari

de cum eraii. (2) Iq basmele neo-grecesci, apa vie sau ifdvaTO vspo are lea nsuiri
minunate: Vecii acelii munte? Elu se hide la fie-care amiacjl, i cnd vel petrunde acolo,
vede multe fntni i fie-care va striga: scote dela e! scote dela mine! Dar tu s atepi
pn vel vede
\V >:Wu. No. 27 \ Ispiroscii, No. 29. \ mJ cele (Jise mai ^^us a>upro inun-"yrd car
s baiCi in capete, la p. 23. i: l*Mpa-H*neranulu, Hi, 45 j y 41^
ma nt asupra diferiteloru mijloce, cu car si viea eroului r6pusu.
Mijloculii celu ma deii intrebuinatu e apa vie dup cum observarmu ma sus, a intraii
din po] istoria romantic a lu Alexandru celu Mare. Ajur n era fericiiloru fMacarele),
eroulii dete peste mp< Ivantu, sub piciorele cruia curgea o fntn cu aurulii: i lu
Ivantii clondirulu i-Iu umplu de sub piciorele lu, i-Iii dete lu Alexandru i (jiise: in
xandre, ploconii dela mine. Alexandru dise: de ce tre acesta? Ivantii dise: cnd
mbitrnesce omidii^ s se cu de acesta ap i va ntineri de va fi ca de Ireh anL
Alexandru pecetlui clondirulu bine i-Iii dede lu A i aa cuget Alexandru: c de voiu
mbetrni, voiii sclda i voiu ntineri i nu voiii ma muri.)
Intr'unii basmu muntenii de Stncescu, crFnti clior, gsimu acesta faimos
la fontaine de Jorent qui fit rajovenir la gent.
Cu apa Domne} Sticlire, dac se spfl omulil, s< copilil de 12 an: Cum puse mna pe
sticla cu a] peratulii se spd 2^e ochi i se fcu taman ca cum ar de doi-spre-dece anhy>
Altminterea. apa vie e multu ma eficace: ea red; i puterile. Ast-felii, ntr'o poveste
ardelen(l), e vo o ap, ce curge la piciorele une dine de petr de 9 tor i cu care chiar i
mori se potu scul.
In genere ns, acesta ap nvietore se aduc( munii car se bat n capete, printre car
curgu 2 fi una cu a2)d vie i alta cu ap mort, a doua servi ncheg bucile i osele
mortulu, iar cea-lalt a
(1) ropu-ReteLranulu. IV, p. 94.
43
i. Ace muni mictori se odihnescu nuina o junie-de cesu, la amiad, i atunci e
momentulii a se lua , dar cum prindii de veste, iar ncepu a se bate, i aceea numai cu
mare primejdie se pote cpet. Chiar psferile (oim, strc sau vulturi), car se ducu
ntr'acolo, scap tot-deauna tefere.
In basmulu bnenii Florianu, apa din fntna viee orSsce din pisculu Muntelui
negru, care se ridic la rmurile Lacului albii, i fntna e pzit de nsi Mortea, re sfie

pe eroii n mii de buci. Numai dnele Lacului hii se potu apropia de dnsa i ele nviez
pe sumeulii Itii-frumosii.
In basmulu muntenii ugulea, se spune, c la apa Wdantilul sunt douf fntni cu ap
vie si ap mort. Aci remu unii noii exemplu despre suprapunerea elementului retinu
posterioru asupra tradiiunel primitive i uni-Rpsale. (1)
Pe lng aceste dou5 feluri de ape (ap vie i ap mort), ^ mal vorbesce une ori n
povetile nostre i de o ap .care d putere: Aduce ap vie de-lii nvie i ap Pi de-lu
ntresce, bag n elii puterea dela trei bivoli. tu acesta ap se va fi aflatu n ulcica de
lecurl ntritore, care le bea Cuta neveclut, printele Cosinzenel. Voinicii beur n locu-I
i se fcur mal tari de cum eraii. (2) In basmele neo-grecesci, apa vie sa ii ifdvaTO vspo
are Jlea nsuiri minunate: VedI acelu munte? Elu se :hide la fie-care amiacjl, i cnd
vel potrunde acolo, vede multe fntni i fie-care va striga: scote dela iei scote dela minei
Dar tu s atepi pn vel vede
ik S'hou. No. 27 i Ispirescii, No. 29. \\h\\ cele (Jise mai sus asuprn numu can >e baiu in capele, la p. 23.
44
sburndu o albin, i ea va sci din care s scot va aduce. (1)
In basmulu riisescu aMaria Morevna, gsimii cel lur de ape: mertoaija vod, care
ntrupez unii corpu titu, si jivaya vod, care-lii nsufleesce. Aiurea soi datore trimite pe
frate-sou s'aducap vie din muni! a cari se ntreciocnescu necurmaii, afar de 23 min
timpulu dile. Imperatulii Ivanu scap, dar piciorele ( sunt sfrmate de acel muni (apoi
vindecate cu ap Intr'unu al tu basmu rusescu, eroulii ajunge la Vichc Vlrtejii, rpitorulu
suroriloru sale, i gsesce n f lu douo urcioro cu ap: unul ii era cu ap tar naf/a vod),
din caro sorbe Ivanu i prinde la ] iar celu-laltu cu ap slab (bezsilnaya vod), din care
Vrtejulu i- perde tot puterea, aa c Ivanu schimbase loculu urcioreloru) putu s-Iu
nving, (i
Afar de apa vie, ma gsimu n basme i alte n de nviere.
Animalele nsdrvane operez adesea nsufleirea lu prin suflare. Dup ce adun
bucelele trupului, trivesci i le lingu pn se ncheg, i lipsindu sul acuma bivolii iau pusu amndo nrile la gura mo au sutlatu odat aa de tare, ui ctu a sriii stf lorii
drepii n piciore. Baba adun bucic lnj cic, pn fcu trupulu biatului cum
fusese; iar dup ce linse sarea, ncepu s ling pe biatii, s peste elii, aa c biatulu
numai dect cpet ^ Bivolii, nsdrvan cum eraii, s'aii dusu glonu,
(1) Hahn, Griechische und albanesische Morchen, Leipzi": 1864, \o\. II

(2) Afaiiijssicv, Nardoniia niskia skarzhi, Moscva 1863. partea VIII VI, p. 249 i VII, p. 97.
45
i, unde er Danii ngropata, i cum au ajunsu,
\ncepiit\i a spa i cu cornele i cu copitele,
oser tote bucelele; apoi le aezar bucic
ac&ic, suflar unulu de o parte 'altulu de alta,
Iar omu la locu, cum lu fcuse m-sa. (1)
adesea sngele posed acesta virtute supranatural.
idu cu snge de copilu stana de petr a lu Afmii,
?pu s. misce, apoi nvia, i lsndu Afinii s curg
Bgetu- snge peste copilulii omortii, nvia i elii
ntr'o clip. Cu sngele scorpiei se pote vindec
bol: cu elii recapt piciorele Prslea ciuntiii
ii se sau orbulii vederile, iar vulpea nviez pe bine)rulii e, picndii 3 picturi de snge din gtulii unei
ene. (2)
m rolu ntru ctii-va analogii lii mplinesce buruiana i3^ cu care erpele nviez puiulii
morii, ungendu-lu insa, i pe care o culege apoi mama eroului. Acea ian pota vindeca or
ce ran, ea nsdrvenesce pe :, pe olog i n sfritii red chiar viea: Imper-mum-sa,
ne ma sciindu nimicii de Fetii-frumosu, L^ s-Iu caute. Mergendii, mergendii cale lung
s- g, dete peste dnsulii morti^i; i ncependu a-lii boci, unii puiii de erpe, care lii
muc de picioru; mum-sa lu i ea unii gtejii, i lovindii pe serpe, lii omor. ic
venindu muma erpelu pe acolo i vedendii pe fiulil mortu, se duse iute i veni cu o
buruian n gur, te pe la nasulu erpelu i nvia; apoi ls buruiana 3 !^i plec.
Impertesa lu si ea buruiana aceea, dete i nasulii lu Fetu-frumosii i-Iu nvia. (4)
>b;i.ra. p. 123; Fundescu, p. 120; Stiicescu, p. 239, Upit^^cu, p. 119. 304 i 345. ^iK.u. p.
I42,.;p j^ g
46

Acesta buruian magic o regsimu i n legend nic despre Glaukos i Polyidos. Fiulu lu
Minos, Gh alungatu de unii orece, ccjiii ntr'o putin cu nriiere^ se nnec. Acolo lu
descoperi agera privire a lu Pol i Minos pretincjendu s-Iu nvieze, lu nchise n a
camer cu cadavrulu (ulu s6u. Acolo Polvidos vedi erpe, care ucise pe altulu, i unu alu
treilea ad buruian i nvia pe celu mortu. Atunci lu i elu ac( ruian i nvia cu dnsa pe
Glaukos. (1)
(1) ApoUodori Biblioteca mythica, III, 3, 1. Fragmente culese i latinesce de Miiller n
Fragmenta historicorum grafcarum^ ed. Didot. Paris 1841.
CAP. V.
ORIGINEA POVETILORO POPORALE
In consideraiunile precedente amu admiii, ntru ctii ^ivesce genesa i constituirea
basmeloru, un fondu de idei Domunu ntrege omenir, fondu cruia poporele individuale
u cutata s- imprime unu caracteru particularii. Prin sta nu voimu nici decum a exclude
pentru unele
ntr nsele probabilitatea une transmisiuni literaro sau Drale dela unii poporii la al tulii;
dar suntemu n contra aplicaiune exclusive a uneia din variatele teorii, ce B'au ivitu de o
jumetate secolii pe orizontulu folklorulu. jBubiectivismulu, ce distinge matote aceste
teorii, mpedec
I
brice progresu realii pe unu terenu, formaii din aluviunile
bele ma diverse.
f
De alminterea, aceste teorii multiple nu sunt n mare ^parte dect o repeire a vechiloru
speculaiun despre [natura si originea mituriloru, alu croru punctii de plecare ieste
eseniala identicu cu alu povetiloru poporale, boia primii cugettori greci pn la
nceputul ii seco-I lulu nostru, interpretarea miturilorii a trecuii prin fasele cele ma
opuse. Ele au fotii considerate cnd ca plsmuiri artificiale, ca inveniun de poei i de
preoi in 48 -terosa; cnd iari ca depositarele unorii adevruri i conincMidu n germenii tuto
sciinele; cnd n iin isvoru de informaiun istorice pentru epoca primit omenire.
Alegoria i realitatea, ca elemente de exeges m revinu ast-felw mereu sub forme noue,

tot-deauna altoite pe vecina temelie.


Simbolismulu anticu, dup care miturile arii ase sub o hain alegoric cele ma profunde
idei lilo& astronomice i religiose, mprospetatu n timpurile moc de Boccaccio, Bacon
(1634) i ma alesu prin Orij tuturoru culteloru de Dupuis (1795), reapare n pri
deceniu alu secolului nostru, sub forma unui corp doctrin, n Simbolica lu Creuzor
(1810).
Sistema de a reduce fantasticulu mitologiei Ia si pros istoric, inaugurat n anticitate de
Evhemer III a. Cr.), dup care dei i eroii n'aru fi dect o mari divinisat, si reluat n
secolulii XVIII-lea de ctre tele IJanier ('(Mitologia i fabulele explicate prin istorii fostu
astd mprospetat n teoria despre cultulu str loru divinisat a lu Ilerbert Spencer. (1)
Adversarulu celu ma de frunte alu misticismuli Creuzer a fostu genialulu elenistu
Ottfried Miiller, cs alo sale ^^Prolegomene la o mitologie sciinific (1 expune vederile
cele ma larg i ma temeinice, ( fostu vro odat emise n domoniulii fabulei. Miturile
resultatulu unu actu inconscientu, consecina incapac
(1) I>toriciilu rxi'Lre.-^o mitict^ a fo.>tri adesea or expusd; ne mrgii cil urint<'rele
doiu'* opnv mai ivceiili':
l\. F. do l'ara, Ksame critico de /o aistema Jilolof/ico e linguistico, ai alUt mitologia e alta
.scieuza i1*ltt Hetif/ione, Prato 1884 (rcsiimat In (.Ion (ili.'\ii. Estsaiif lic mjffhof yif vt
de jthiohf/ie compariej Bruxelles 1 147.
49
i abstraciune a iimanite primitive. Spiritulu omului k rendu nu pote concepe
adevrurile de ordine religios moral dect sub o form concret i vie In locu h alegorii
i simbole, Ottfried Mtiller vede n mituri pro-Iciunile spontanee ale unei imaginaiuni
naive i copil-IbgI. Elfi eerea, ca istoriculu mitologiei s nu se mrgi-ifec Ia orizontulu
lume elenicei nici n sfera indo-europen, clu s se adape la isvorele cele mal diverse:
religiunile !ntale, panteonulu nordicii, legendele cavaleresc! medie-etc, ca ast-felu s
dobndesc o concepiune ma despre spiritulfi tradiiune populare i uniisimemntu
justu despre puterea creatore a mituriloru, ale croru leur instinctive sunt pretutindenea
aceleai. (1) Partea cea ma interesant a mituriloru antice (i putemii a povetiloru
poporale) e aa numitulu elementu alu, crime i viii imputate 4>loi*0* Kronos muti-pe
printele eii Uranos i nghite pe propriii se copil, >llon jupoie din invidie pe rivalulii
s6ii Marsias, etc. k Xenofane (sec. Vl-lea a. Cr.) acus pe Omer i pe Esiod a fi atribuiii
deilorii tote infamiile, ceea ce face pe ton salunge din Republica sa poemele omerice i
ceea ce provocaii exegesa alegoric a miturilorii, attii de fami-in tote timpurile, dar attii
de exagerat n presu-lerile i n deduciunile sale. Acele pectose poveti poei, cum le
numesce Euripide (2), dac nu sunt iniscene dintr'o period primordial a culture
umane, l originea lorii se datoresce de sigurii fantasio! crea-

\h Cf. Hillebrand n introducerea sa la traduciunea franctv.ri a Tstone li imrti greeesrl de


Ottfried Muller, J, 147- 20(5. P) IL-iTule furiosulCi, v. 1346. oi$s o^rv^' >">,">...
^ *''*. Kwmele romib.
bO
tr)re, caro a pusu n circulaiune sute i mii de plsn analoge n tote timpurile i n tote
zonele. (1)
De aci intima legtur ntre mituri i poveti popoi a crora interpretare a preocupaii de o
potriv pe 1 meietori folklorulu i pe representani aa numitei tologi comparative.
V'rai Grimm, iniiatorii acestei noue sciinf a literat poporale, considerau basmele ca
nisce ultime ecouri vechi mituri comune nemulul indo-europenfi (wunderl letzte
Xachklnge uralter Mythen).
EI compar elementele mitice din basme cu ccfragmer unul diamantii sfrmatu,
mprtiate pe solulu acop< cu orb i ilorl, i numai ochii cel mal ageri le potQ coperi.
nsemnarea loru sa perdutii de multu, dai simte nc i ea d basmului valorea sa, satisid
totu de odat plcerea natural pentru miraculosii.i
Iar despre analogia incidenteloru mitice n basi poporeloru diferite: a Se afl situaiuni,
cari sunt ai simple i de naturale, c revinu pretutindenea, prc se afl cugetri, cari se
nemerescfi dela sine; s'au pi dar form independenii i n erile cele mal d\\ basme
identice sau celii puinii forte analoge. Ele se compara cuvintelorii isolate, puinii
deosebite sau per: concordante, pe cari limbi chiar nenrudite le-aii pro prin imitarea
suneteloru naturale (LXII).
Teoria frailorii Grimm, dei conine o mare dos adevSrii, posed ns dou6 lipsuri
fundamentale:
(1) Dccliarnie, op. cit, p. VIII: Des crimes quetoute morale npro meurtre, 1 adultere,
l'inceste sont attribues en Grtce auxplus grands des Ces lctions qui nous iHonnent, que
Ies Grecs homoriques n^petaiei sans Ies comprendre, ont du avoir leur source antique
dans Tiinafi^nat pulaire et ^tre doues leur naissance d'une signifcation raisonnable
(2) Kinder und HausmdrcJien, 3 ed. Gottingeii 1856, voi. III, p. 4 Ilahi), op. cit., voi. I,
Introducere.
.51
L. Ea nu are n vedere dect poporele indo-europene ;u W>t acesta circumscriere ntr'o
singur familie etnic, dentitic credinele poporeloru arice cu ale umani-|b1 primitive.

. Exclusiv ca punctu de plecare, ea este in aplicaiune I o exagerat rigurositate,


excludendu cu deseverire lulu fantasiei creatore (1) jji alu isteime poporale.
::eve(,lendu n tote basmele absoluii dectu mituri i pniniscene mitice, ea d
povestirilorii celoru ma naive 'gravitate silit, care nu- departe de ridiculu.
.cesta se pote constat in multe din interpretrile
iloru Schott, cari aplic basmeloru romne vederile
ilorii ntemeietori a folklorulu europenii. Dup dini,
numa copiii cu prulii de aurii din poveti represent
ilu cleulul solaru, dar chiar n aventurile lu Pcal
potu afl urme de vechi tradiiun divine. (2)
{Teoria frailoru Grimm a gsitu la noi unii partisanii entun persona venerabilului folkloristii bnenii, d-lii Dr.
ilarienescu, care a publicaii acum vre o tre-dec de
I, sub titlulii Descoperiri mari, o serie de interpretri
ceale basmeloru romne. Ast-felii, d-lii Marienescu vede
fata din Dafinii pe chiar deia Daphne, n Fetii-frufi cu perulft de aurii pe chiar Phaeton, n Dafinii Imti pe Apollo Daphneos, n Delia Damian pe Apollo
lio:*, n ce aDo fei-logofei pe Dioscuri, n Arghirii i
pe Apollon Argyrotox i pe Diana, n Urga-Murga
Uermes Demiurgos i pe Mercur. Cu unii cuvntii,
itru d-l Marienescu: Povetile sunt miturile religiune
^ne... In poveti mperaii sau feciorii de mprai sunt
regula (Je pgni, degradai la omeni, sunt fenomene
Ct <rh tt HW* L ^rchen blosses Farbenspiel gehaltloser Phantasie. ^:r'e Eulensp.'^"!!:
f'^''*"' '""Sard 1845. p. 360: -Auch in diesen

sescAichten sind Spuren alter Gottersage zu finden ...


- 52
naturale, iisice, ctc. personilicato dup sistema mito veclie, sunt continuarea relip;iune
de 2 3000 an
In fie-care din comentariile sale, d-luMarienescustu basnuilu sub raportulu filologie!,
mitologiei, astronomic sice, aventurndu-se n domeniul infinita alu ipotes subiective.
Sistema alegoric de interpretare mitic, attu d miliar anticite, a fostu mprosptat
acum vre o ! an do Max Miiller, care reduse mitologia la unii verbalismu, la simple
ecuaiun linguistice. Mitologu bul a limbe: nelesulu vorbei odat uitatu, miti gata;
epitetulu se transform n substantivu i devin< sau dei. Divinitile nu sunt dar dect
nume i ni altuceva: Numina nomina,
Ast-felu mitulu despre Dafne, transformaii n arb omonimii dafinii)) ca s scape de
urmrirea (jirului se se explic de Max Miiller ca unu simplu lapsus mem Xi'STf^ n'ar fi
altu ceva dect Dahana, numele sans alu aurorei (ceea ce de alminterea se contest), a
frumosa auror fuge dinaintea S(')relu resrindii i i ndat ce sorele o mbrtisez cu
radele sale. Grecii, uil semnilcaiunea primitiv a vorbei Dafne (adec aure o
confundar cu omonimulu e 5d^vrj, numele dafii
Admieqdu n principii! vederile frailoru Grimni,
Miiller le d o limitatiune si mal exclusiv.
>
Multiplele forme ale mituriloru simboliez toii 8
(1) Arghiru illena Consnzma, p. 23. lata i seria povelilord comentate
Maneiiescun.4//>/;i,Vli VII (18711872): Fata din DafinQ dup Fu (No. 1()),
Ft'iri-fruniosu cuperiiludeaurudup acelai (No. 17), Dafinfi ratil dup acelai (No.
48), Delia Dainian) culesu de autorii (No. 10 din Do fe-logofe) id. (No. 68 din
1871), Seran i Dioran (No. 98 din Apo Piticoti n Familia din 1871 (No. 34),
oPsyclie n Fcderaiu 1872 (No 64) i brourile: Arjjihiru i Ilena Cosnzona (Schott,
No. Uriaulu cu ocliiu n frunte {AusJand din 1851).
53
te ale principiului luminosu: surele si aurora juca 1 capita.lii i unicu n acesta teorie.
Fantasia spon- i naiv, a oinulu primitiva, precum i accidentele ice, cart transform
neincetatu materialele mitologice,

a priori excluse. Totulu se reduce la metafore si la 1 de limb. (1)


nulu din discipulii ce ma ferveni a lui Max Mi'iller, ntalistulu i scriitorulu italianu
Angelo de Gubernatis, lingendu pn la ultimele consecine teoria solar, a :ireditat'o cu
deseversire, incapabil do a resist une [ largi aplicaiun. Gubernatis descopere auror i
sore, Dumai auror i soro, n concepiunile cele ma naive
imaginaiune poporale.
Ne vomu mrgini a cit unu singuru exemplu. Cunoscutul fi basmu Cenueresa n'ar li
dect la re-&3entazione del travestimento notturno dellaurora i ttorulu
descoperentr'nsuluurmtorele mituri combinate:
L*aurora precede ii ttole; L'aurora luminosa dama innanzi al mie; II Mole insegue
Vaurora luminosa; L'aurora luminosa fugge innanzi al sole; 11 sole i^erde le trnccic
delVaurora luminosa.
In Francia Ihisson i Lefevre sunt lideli acolii a miLfulu italianu. (2) D-lii Charles Ploix, dei ma modestii,
leza une or aceleai veleit. Ast-felu, n recenta- lue despre supranaturalulu n povetile poporale, autorulu
)nsi(ler pe croitorul, care igurez ca personagiu printlun basmele germano, ca unu representantu degenerata
<l Ma\ Mijller. Essais sur la Mytholoyie compan'e, Piuis 1851). Cf. Cox, The V*ofoy^ of
the arian nations. Londra 1870.
2) Hu-s.>n, Chaine traditionnelle, l>.iris 1874. i Lefrvro, n fdiiunoa bas-vliin'i lui
Perrauh, 1878.
r>4
alu lu Kronos, primitivii ns eseniala identicii. Ridicoh se degagiaz din simpla
enunare a unoru asemenea preri
I^e cnd tote apru lu Max Muller i cole sale plin lumin, ca fenomene ale soreiu i
aurorei, orizonti mitologicii se posomoresce i se ntunec n teoria rad orologic a lu
Kulm: furtuna se substitue aurorei i pk iea loculii soreiu. Legendele mitice personific
de ast dl fenomene atmosferice, precum ele representau nainte f toria soreiu asupra
ntunericului. (2)

Teoriile lu Max Muller i Kuhn au fotii aplicate ix melorii romne de d-lu L. Bachelin,
care adopt ntru ti interpretrile solare i atmosferice i le mnuesce cu o rt abilitate. (3)
Citirea introduceriloru sale la mal itxd basme romne, attu de frumosu scrise, facii
impresiun unoru curate povesti, aa c nu sci ce s admiri n miiltu: fantasticulu
basmulu or broderia ingeniosulull mentatoru. Ce s dic ntr'adeveru, cnd d-lu Bachelin
asigur cu o gravitate magistral, c n povetile ron nesc, porcuhl no saurait etre autre
chose ({u'une fon zoomorplii(iue de la brume matinale, de la nuee oragei ou de la nuit,
c .s/?te/e Miercurea, Vinerea i Dumiw sont ovidemmerit des deesses aurorales, c
mpfroti
(1) Floix, Le suniaturel dans Ies contes popuUiires, Paris 1891, p* 12.-l i argumentatiiuica
autorului: greculu Kronos ar deriva dela radicalulA atia i rennanulu Schneuier totu
dela schneiden a tia!
(2) Kuhn, Dit Herahkunft des Feuers und des Gdtlertrankes, II ed. 0 loh 188G. Pe o
scar mal ntins, dar dup acelai principia exdusiTl fostd aplicat teoria atmosferic de
W. Schwarz n operele-: UrMjpmm Mythologie (Berlin 1860) i Die poetischen
Xaturanschaungen der Orieehmj M und Beutschen (18041879).
(3) Vecji introducerea la basmele romnesc!, traduse franuzesce de J. Bl Sept contes
roumains. Paris 1894. Introducerea a fostil rcprodus& romin n Ateneul rotnn, I, No. 2 i
3. Cf. Les XII Jlles de Vemptreur^ l^ris 1 Introduction: Ces recits merveillcux ne sont
apres tout que la tran sition poetique des phenonuMies mrleorologiiiues ou naturels
s'accomplis dans le ciel ou sur la terre.
t le ciel repandu partout, c fetele sale sont des iuites crepusculaires^ aiirores du soir
ou du matin, pn i argfUulUi din grdina imprtesc an'est autre e le soleili ; ba
chiar iganca legat de coda unei iepe unu sacu de nuci, cil ne s'agit evidemment de rien
.trc ((ue de la mort de la nuit, qui, liee la jument solaire, W va en lambeaux, tandis que
Ies etoiles Ies noix nbant du sac se perdent une a une dans la clarte a grand jour
venu, oii Ffetii-frumosu epouse laurore. . Cu unu cuvlnt, d-lii Bachelin ntrevede
pretutindenea n pBme numai mituri, ^e\ i (jine, sore i crepusculu, acolo
Pe noi, simpli muritori, nu putemu zri alii ceva dect e produciuni ale fantasiei, n cari
sau amestecaii ~ i colea reminiscene din alte epoce. Teoria solar i cea atmosferic
sunt pariale i nu atingii t suprafaa: ele nu ne explic nici nascerea mituri-nic
asemnrile loru surprin^Store la attea nemuri bite prin origine i grai (ceea ce exclude
o radiare tr'unu centru unicu). Apoi ele las cu totulu la o parte numitulu elementu
absurdu i iraionalii, acele incinte obscene i monstruose (familiare n miturile Gre-ru
ca i n ale Hotentoiloru). Ele sunt incapabile a iplic metamorfosele, intima legtur
ntre omu i res-u creaiune, precum i tendona de personificare uni-sal.
O teorie diametralii opus cu a frailoru Grimm a fotii ilit de Benfey. Departe de a
considera povetile ca posesiune comun grupului indo-europenu, elu vede ntinsele

proprietatea exclusiv a Indiei, de unde sar ii ros-iditii peste lumea ntreg. Transmise
mal nti pe ca-oral prin continuele comunicaiun ntre Europa i ia (nc dela
expediiunea lui Alexandru celii Marej, broductiunile fabulose ale Indiei ncepur a se
naturalis
56
n Occidentu dela secolulu VlII-lea dup CristQ, prin duceri fcute dup copi persane i
arabe. i mal ii nc povetile indiene ptrunser prin China i Tibet la Mongoli. (1)
Dei acesta teorie a fostu admis de nvai fol riti ca Ueinhold Kohler i Emmanuel
Cosquin (2), eanai pare mal puinii exclusiv dect aceea a frailoru Griai Dac acetia
monopolisau pe sema unei singure rase avutJ intelectualii alu intregel omeniri^ apoi
Benfey localiafl ntr'o singur er focarulii de radiare universal a vetiloru. Din India
i numai din India au porniii cepiunile originare, cari prin succesive transmisiuni
produsu coincidene numerose n basmele diferitelorili pore.
Benfey credea a recunosce o direct influen budl n tipulii animalelorii recunoscetore i
n alte asemi incidente de natur folkloric universal. Cercetri riore aii dovediii ns
lipsa de temelii a unora asemi suposiiuni unilaterale. (3)
Resultatele, la cari ajunge n timpulii din urm Joseph Bedier, n excelenta sa lucrare
asupra snovel franceze (FabUauxJy sunt forte interesante i compi etore pentru teoria
lui Benfey. Dup o cercetare scrup los a literature poporale medievale, autorulii constai
c operele orientale traduse n secolele XIIXIII a& I masii ca i necunoscute
scriitorilorii poporali din (h
(1) Cf. Introducerea autorului Ia voIumulCi I din traducerea sa geroiiil operei
Pantsdiatantra, Leipzig 1859, i Revista- Orimt und Occident, 18W
(2) Kohler n Weimarer Beitnige zur Litteratur und Kunst din L^ Cos((uin, Contes
populaires de la Lon-aine, Paris 1888, Introd. Cf. i Voril^ conten populaires europeens
et Ies thSories de Af. Lattg, Paris 1891, lUflOB presentatu de d-lQ Cosquin congresului
folkiorictt inuta Ia Paris tn iBt
(3) VecJA. Mar.x, GriecJnsrhe Mf'lrcfien von dankbaren Thiereny Stuttgard3 p. 4, 33 i
108.
57
'rancia i Italia, cari to represent numai i numai lea oral. Fcendu bilanulu tuturora
naraiuniloru, stitori tnedieval puteau cunosce din crf. Ie n-la cifra surprincjotoru
nensemnat de tre-spre-dece B. Pretinsulu curentu orientalii, n genere admiii, ^t-felii
dela sine. Nici fabliaux franceze nu i-au lutatu materialele lorii din India, nici Boccaccio
i novelisti italieni nu s'aii inspiraii din fabliaux,

i ali au recursii la tradiiunea oral. Cu unii i, teoria lui Benfey se evaporez dinaintea
unul Iii riguroii alii faptelorii. (1)
cum ar li ns, teoria importaiune, desbrcat de iiosele- aparene, pole explic une ori
modulii de sare a unul numeru restrnsii de poveti din Orientu cidentii i a stabili
principalele staiuni ale migraloru dintr'unii continentii ntr'altulii.
no teoria istoric a lui Benfey a fotii n principiu sa de d-lu Dr. Gaster, care a aplicat'o n
a sa Litera-popular romn, modificnd'o n sensulii urmtorii: nea basmelorii este
modern i literar, ele s'aii des-tii anume din novele i povestiri, n cari poporulii a dusCi
unii elementii fantasticii i supranaturalu, m-(lutatii din vechile credine sau din scrierile
apocrife. irerea nostr este diametralii opus: basmele sunt str-l, ele aii pututu fi
produse n locuri i n timpuri rite, iar elementulii lorii fantasticii a fostu puru i simplu
ilgamatii n apocrifele istorice sau religiose, dup cum & constatato mal sus (cf. p. 23).
Tocmai din causa acestui substrat antropologicii, ne pare
li) J. Bi-dier, J>t Fabliaux, Etudes de littirature popidaire ei dliisioire lUteraire 'of*(i3<.
Paris 1893, p. 99 .si 112. Cf. p. XXIII: Fabliaux, farces. nou-^ italietmes ne soiit ([ue Ies
accidents liUeraires de l'incessante vie po-aiaire des <:onles.
58
fecund noua teorie a d-lu Ilasdeu despre formaia basmeloru. P6trun(Jendu mal adincu
dBct predecesorii in natura fantasiei creatore, d-sa afl originea elementi supranaturalii
din povetile poporale n visii, care,aseraej basmului, nu cunosce nici timpii nici spaiu.
Iat n ce modu formulez d-lu Ilasdeu punctele de c tenie ale teoriei sale:
1. In visii totul ii capt forme mal mul tu dect ip bolice: aceiai ultra-exageraiune n
basme.
2. Ceea ce visez omulu, pole s se adeveresc n i rea-I de veghere...: de aci orice poporu
crede n vi i totu aa elu crede n basme, pe cari la noi i f tutindeni le ncepe mal
tot-deauna prin afirmativ fost'a-fostu...
3. In basmu ca i n visu, spaiulu se terge, ca timpulii.
4. In basmu ca i n visii, sborulu este unu miji forte ndemnatecu de locomoiune.
5. In basmu ca i n visu, omulu vede de sau () i petrece cu sfinii.
6. In basmu ca i n visu, ne ntmpin montri, cu ( ne luptmii i pe cari mal tot-deauna
l nvingemu.

7. In basmu ca i n visii, deosebirea de limbi nu exi toi se nelegu unii cu alii, ba


vorbescu omenesce pi i dobitocele.
8. In basmu ca i n visu, metamorfosele cele ma travagante sunt ceva forte normalii. (1)
Psichologia poporeloru primitive, animismulu i vis sunt elemente menite a explica
problemele importai la pragulu crora se oprescu teoriile anteriore. Ma liardt,
fundatorulii mitologiei vegetale, dup ce adopt
59
lal Int prerile lu Kuhn i Schwarz, nu se sfiesce le condemn formala n prefaa din
ultima- oper: Cea ma mare parte a resultateloru dobndite n donie-iulu mitologiei
indo-europene sunt defectuose, premature incomplete, j (1)
Causa acestei steriliti n resultate positive i temei-iice provine n primulu rendu din
causa cercului ngusta, 91 care se micau ma toi aceti mitografi. In studiile lord Bi nu
mbriau n mare parte dect grupulu etnicu indo-nropenu.
I Vastele publicaiunT asupra poporeloru s61batice, nprinse de Bastian i Waitz, i ma aleii admirabilele
rcetr alo lu Tylor asupra civilisaiune primitive, au
hisii orizonturi nou i studiiloru folklorice. Pe basa
u Andrew Lang a formulata teoria antropologic n
nsideraiuneagenetic abasmeloru. Explicaiuneaorigine,
rmaiunel, universalite i elementulu anormalii ald miriloru trebue cutat nu n reminiscene mitice, n simile 5au erori logice, ci n condiiunea mental, n psichoia umanite primitive. Elementulu absurdui iraionala n genere o remi (survivat)
din perioda de selbticio ii unu mprumutu fcuii din acea period, din acea stare
etesc, inferior i anterior civilisaiune. Ceea ce pote re acum absurdii i monstruosii
provine dintr'o ordine
ide considerat i acl de selbatic ca forte raionala. A^, de pild, povetile, n car se
vorbesce de antropofagie.

n^ Mannhanlt, Antiice Wald und Feldkulle, Berlin 1877, prefaa. Cf. Gaidoz \k Uflwin^,
II, 97: Terminulfl de mitologie comparativ, aeaparatCi i dena-[ttnx\i de o c6l ce nu
compar, ec se mrginesce la o singura familie de &r>: <\ exclude tradiiunile
poporale i monumentele figurate.)
fiO
(latez dintri) opoc, cnd acesta datin era o realii sau cela puinii cnd amintirea
obiceiului era nc vie. (]
Sistema antropologic, prin caracterulii e mal sciiniCc prin procederea- comparativ pe
scara cea mal ntini de^Ji nu tot-deauna lipsit de exclusiune i precugel si ma aleii
prinrecurgerea- frecuent la etnopsichologii a inauguraii o er nou n aceste studii.
Kste incontestabila, c n concepiunilo mitice ale p(')reloru fenomenele solare i
atmosferice, ca i ale getaiune, aii jucaii unu rolii ore-care; cntr'nsele resii unii
substratii psichologicu comunii ntrege omeniri, ce explic analogia creaiuniloru
fantasiei (a croru ii nit fecunditate ascunde n realitate unii niimerQ foi restrnsu de
idei fundamentale): lie acelea mituri, pov( saii credine; i n sfritu, c n aceste
plsmuiri s' furiatii unele elemente externe, datorite comunicaiui literare sau orale.
Kvitndu ori ce unilateralitate, scruttorulii seriosfi s se folosesc de diversele teorii
emise dintr'unu pui de vedere subiectivii i a le aplica dup mprejurri, lisarea prudent a
tuturoru acestorii resurse pote ndi la o cercetare mal temeinic a materialelorft folklo]
(DA. Lan;,', Cnstom and Myth, Studics of early usage and belief^ \ London 1885. Myth,
Ritual aud Religion, liOndoii 1887. La Mjfthoi Paris 1886 (cu o important prefaa de
Charles Michel). Etudes traditiomm i'aris 181K), i introducerea- la (.'ox, Cinderella,
London 1893.
( AI\ VI.
ISTORICULO basmeloro
I^ scriitorii vechi nu se afl nici o singur noti di-BCl privitore la existena basmeloru.
Dar cum c po-re^tl circulau la poporele antice ca i la cele moderne, ie arat n deajunsu
caracterulii de universalitate alu hcstui genu de literatur oral.
Numen*>se trsuri de natur folkloric s'afl n miturile
rienice i multe din legendele loru sun la auclulu nostru
ntocmai ca nisce basme. Ast-felu sunt de pild: isprvile
Mul llercule sau Bellerophon, ale unul Teseu sau Perseu,

povestea Dafne i a Niohe, a Circe i Medee, sau trailiiunea despre Phryxos i Helle etc. (1)
Singura deosebire ntre ele i povetile poporale e ca-raw:terulu generalu alu celoru din
urm: mitulue unu basmu individualisatu. Mitulu cunosce persone anumite i locuri
1 tl^ rjiythologie, au moins dans ses parties cssenliellos et originales, ii'eNl l'Pu^T? ni des
sages, ni des poctes, mais du peuplc et de lesprit enfantin ^ hommes primitifs. et elle
consista d'abord en traditions populaires allant *ooca-ion jusqu'aux contes de nourrice.
Baudry, n prefaa traducere! cartei hu* Cox. L Dienx et Ies Hiros, La inythologie
s'explitjue par le fdlklore leN recit mythiques sont la combinaison ct le
develoi>pement d'idee^ du foBilfi-f.. Gaidoz, ^ihmne.
anumite, pe cnd basmulu se nvertesce ntr'o re ideal, creia ii sunt strine noiunile de
individi timpii i de spaiu. De altmintrelea, ideile principale, formez substratulu acelor ii
legende mitice (nascere f; expunere, scpare, isprvi, prefacere n arbore sau st operaiuni
magice, mam vitreg, etc.) se regsescu vetile tuturorQ poporeloru. (1)
Dac ns nu gsimii nici o scire positiv despre cularea povetiloru n anticitatea clasic,
cte-va alu semnificative la scriitorii antici potu da mrturie d( acesta. Terminulu [i60oc
corespunde adesea Ia dni sulul modernii de basmu.
Ast-felii, n Hercule furiosulii, Euripide pune n gur Amfitrion aceste cuvinte (v. 98):
Linitesce-te, o Me; i opresce cursulu lacrimilorii, ce vars copiii t&I; i ge-I cu vorbe
dulci, ademenindu-l cu poveti (|i66Gtc)Plutarch relatez, n viea lui Teseii, c n vec mamele din Atenn spunea poveti (jjiOOot
KeOvrat) copi spre a- mbrbta ast-felii, nainte de a cade jertfi notaurulu din Creta.
Iar n Metoda de a ceti pe poei (cap. I): Ve< pe copil, cu ctu interesii i cu ce plcere
cetescii clicii numai fabulele lui Ksop saii operele pline de ginaiune, ca Abaris de Eraclide
ori Licone de Ari dar i speculaiunile asupra sufletului, amestecate cu care mituri.
In ((Vespile lui Aristofane (v. 1182) o fabul ar
(1) Ast-felC multe din povestirile sf. Scripturi au uiid caracteriL folk! rrpele m\$drvanu
i arborele inter(jisQ (Adam i Eva), dum&nia intre i AbelQ, pedopsa nevestei lu LotG,
jertfirea benevol a lui IsacA, prigonita de fraii se (visuld lu Faraond i episoduld
PutifareT), fat ^^duint a lu lefta, puterea uria a lu Sainsonili tipulA tr&d&tord alA 1
etc. sunt tot attea incidente, ce le intilnimil la tot pasuld tn povetilepo]
- 63 i\vi faniiliaru i caracteristicii alu basmelorii: a/o^^^l^
(ine, Platon manifest deja pentru aceste produciun )oporulu dispreuia suveranii alu

filosofului (n Re-ica: ca babele, cari spunii la poveti), unu dispreu , perpetuata pn


la nceputulu secolului nostru, ex-i forte bine lipsa de poveti integrale n literatura ic.
11)
Existena basmeloru pote fi urmrit pn la cea ma ta vechime.
romii cercet sub acestii raportu pe principalii repre-tan a culture antice, pe Egipteni i
pe Indieni, pe c ^i pe Romani, dup cari vomu urmri ntr'unu modu fiaru factorii
propagatori a basmeloru n Orientu i n ridentu, de-alungulii evului media i pn n
timpurile derne.
I Veij i alte cUiun la B. Schmidt, GriechUche Mdrchen, Sagen und :$iieder, Leipzi*,'1877, p. 1113.
EfPTEXI
1
1
i
Acestu poporu gravii jfi superstiioii ceti cu desl poveti, i crturarii sS, aternndu-le
n scrisu, mboj literatura cu asemenea produciun. K\e aveau de all terea pentru dni,
cari numerau meternpsicosa prii dogmele religiune loru, totii interesulQ realitel.
Deja Erodot, n ale sale Istorii, pe lng unii nui nsemnaii de elemente legendare (1),
conine i cl fragmente de adeverate poveti, ce le vomu cercet la vale.
Dar vre unu basmu egiptenu n orignalu nu se cunt pn la 1852, cnd ogiptologulu
francezii de Rouge a pul catu, dup unu j)apyrus rtciii n Italia, faimosa pov< despre
Ce do fratu). Manuscriptulii datndu din secol alu XlV-lea a. C'r., versiunea egipten
este ast-felii celii
(1) Ve(j povetile despre Gige i Candaule (I, 7), despre tinereea Ciru (I. 109) i Cresu (1.
U): despre falula Snierde (UI. 68), IntafeA boia sa (HI, IID). despre niediculu Democede
(UI. 129) t Orete (III, (h^spre Siloson (III, 139) i Zopir (III, 153). Cletoria lu
Rampsinit In (II, 121), apo cugetulu incestuo.su alu lu Mycerinus (II, 131), piramida
d(>pe (II, 134) i tradiiunile despre Arimaspi uniochsunt totd attea ma4 folkloiice.
Asupra unora dintr'insele vomu reveni n adnotaiunile la bafl
(>o
basniii ciinoscutu pn astd. i cum c istoria ater-\ scrisvi de grmticulii Knnan(din
a XIX-a dinastie), nporanvi cu Moise, merit acestu nume, o va aret orea traducere

prescurtat dup restituirea complet


Maspero: (1)
TEI DOI FKATI
lostfi o dat do! fra dintr'o singur mam i dintrunu iru tata, anume Anupu i Bitiu.
Anupu avea cas i nevast, ratele seu celu ma micQ sluji la dnsuiu, mnndu- vitele
iune, arndu-T ogorulu i fcend alte treburi de ale case.
0 tji, pe cnd amndo fraii lucrau la cmpti, Anupu trimise d pe Bitiu dup nisce
semine. Acolo cumnat-sa, ndrgit Toinicia tn^rulul, cut s-Iu amgesc. Elu se
nfuria ca o itcr auijindu cuvintele ruinose ale femeei i se ntorse grab-:&lacnipt^
fr a spune o vorb mcar fratelui scii.Iar sera, pe id Anupu se ntorcea acas i Bitiu
mn vitele la staulu, neia de fric se unse cu o grsime negr i (Jise brbatului: ratele
t^u mi-a gritu cuvinte ruinose i fiind-c Tam res-fesQ, m'a btutO, ca s nu-16 spunu.
De-lu mal lai s triasc,
1 voiu muri, c elu va ma cut i altu prileju s mt^ necinstesc. Anupu, nfuriaii,
puse mna pe untt cuitfi i se aez la pnd dfretulu staulului, ca s omore pe Bitiu la
ntorcere. Dar raca^ *e pi n capulu turmei, disc pstorului: Feresce-te, c fratele k
caut s te omore. A doua vac l gri acelai lucru i Ii zri nder^tulu staulului pe frateseii cu cuitulu n mn. IhincI Bitiu o lu la fug i, urmritu de frate-seu, se rug de kra
Jeulu sorelu), care lci s se ivcsc ntre amndo o ap Ifcre i plin de crocodili; iar de
pe cel-laltu malu Bitiu (Jise Uelui seu: Reml acolo pn la rtjversatulu zoriloru; atunci
H atl adeverulG, c eu nu voifi ma sta cu tine nici odat; Ir ducu n valea Salcmului.
fli Masjiero, Les cotitei populaires de VEyypte ancitnne, traduits et commentL'.'^ Irv
1K82. p- 528. Cf. pentru elenientulu mitologicii: Lenormaiit, Pre-Bre* ririliitntitms^ I.
375-401; iar pentru materialulu comparativu: Coscjuin, lNrt<4 de la Lorraine, voi. I, p.
LVIILXVII.
^i '-, Basmele romne.
a
m
Cand se lumin de c^liu, Bitiu, dup ce se ndrepti i uriciosa acea nvinuire mutilnduse, ^ise fratelui efi: ixImJu trjl inlnia i o coiu piuie n vrful fiarei salcmului; i dac
m tici salcmul 1 ininia mea va cade pe pmnt^ atunci s \i\ I caui 7 ani i, cnd vel
gsi-o, s o pul intr'un vasft cu ap prf pet i ei voia invi. Iar cnd apa din ureior va
spum n mM ta, vel sci c mi sa ntmplat ceva. Atunci nu mal sta oeli| i pornesce.
HllC se duse n valea Salcmului, iar Anupu, d^ ndjduita, se intorse acas, ucise pe
nevast-sa i se puse^ jelesc pe frate-s^u.

In vremea aceea Bitiu petrecea singurti n valea Salcmi i se culc sub arborele, n florea
cruia'l pusese inima. Si deilorti fiindu-le mil de singurtatea sa, l zidir o temee frai ca
o (Jn i pe care Ursitorcle o menir s mor de morte nic. Bitiu o iubi forte i, cnd se
ducea la v6nt6re, o ragii nu es din cas, de tem s no rpesc rul, de care n'ar s'o
scape, c tol puterea /w, iniyna'sa, stafia n vr/ul fUrd cihnidul.
Dar ntr'o ^i ea ei din cas i rulu se apropia de dDsa. gindti napoi, o cosit din peru n
r(}u tn ap i, dus pn F]gipti, se opri la locuii unde se sp^la hainele mprai
Lundu-se dup mirosulu el, marele sp61tor o scose din ai i o duse lui FaraonG. Acesta
chem pe crturarii vrjitori canl spuser, c cosi(a e a fiicei Iul Phra^ i-lQ sftuir s
trimj omeni s'o caute n valea Salcmului. Dar trimiii nu se mal j turser, cci Bitiu
omor pe tot, afar de unul, care s TJ tesc mpratului nenorocirea. Atunci Faraon
trimise muli arci i o femee cu daruri, care s'o adcmenesc. Femeia o aduse n Egi{ i
mpcratulii o iubi forte. ntrebat de puterea soului sHly ea descoperi taina i arcaii,
tindu fiorea salcmului^ pe care er ifk Iul Bitiu^ el cdh mort odat cu dnsa.
In vremea aceea Anupu vedvndu apa spumegndU ^nurdori,! telese c sa ntmplatu ceva
i porni la valea Salcmului, UB gsi pe Bitiu ntinsu mortu. Dup ce-lu jeli, se puse s-l
cal inima ^i abia dup patru ani gsi unu bobti (er inima frate eii), pe care-lu puse
ntr'o cec cu ap prospSt i o dl mortului s'o bea: atunci inima i se prinse la locti i
nvia.
Fraii se mbriar i Bitiu (Jise: Acum e am skmif
B7
rii, tu a.ez-te pe spinarea mea i du-m6 la FaraonO, x\\ r^sbunik asupra nevestelmele.
i fLcu. Taurul intrnd n harem, ncepu s mustre dita mpratului pentru faptele
el nelegiuite.
tem^ndu^se de vorbele brbatuli\Y sSd, rug pe mpSratO ea s MAfince din Jicalul
taurului. Cu mult prere de ru iduplec Faraoni i, pe 'cnd l njunghiat, ccjiur doue
iftTi de snge dinaintea portei mprtesei, din care resrir
mari si frumose persek (arbori consacrai lui Osirisj. knd veni mp^ratulti cu iubita Iul s
le va(^, perselele n-lA din nou s mustre pe femeea cea necredincios. Ea rug icl pe
mpraii ff le taie spre a face din ele scnduri. Pe cnd gheril le tia, o apidr sbur i
intr n gura femeei: ea o hii i rmase nsrcinat.
^este ct&-va vreme ea nscu unu biatu, care, l^c^ndu-se mare, ^ni tronul dup
mortea mpratului. Atunci adun pe toi Inicil, iiindu de fa i nevast-sa. E16 povesti n
aucjiul tu-t>ra intimplarea i sfetnicii, judecnd'o vrednic de morte, i porunci s li se
mplindsc judecata. Iar pe frate-s^G lti nil motenitorulti tronului dup mortea sa.

S ne oprimu acum a.supra trsuriloru miraculose cu-inse n acesta basmu vechiu de


peste 3000 de an. Fondulu seufalsa acusare a femee seducetorelu n-npinmu n
literaturile cele ma diverse. E una din ele concepiun naturale, cari sau pututu forma
inde-^ndentu in timpu i in spaiu.
Nu altulu este episodulii biblicii alii Putifare cu losifu; i altulu legendele grecesc! despre
Phedra si llipolit, sau spre Anteia i Bellerophon; nu altulu pervazulu roma-ilui indianu
Sindabad^ nu altulu subiectulu diferiteloru iveti din 1001 de Nopi. Dar s trecemu la
amnunte.
Viea tnerulu Bitiu e legat de a arborelui (n care i-a
i?u inima): arborele tindu-se, trebuia neaperatu s nior.
Intr o mulime depovet puterea eroului (zmeu sau uriaa)
- H8
so all ntr unii anume locu i ntr'unu anume lucru: tai o traclo'/ iubita-, ntocmai ca i
n basmulii egiptoi n care clna, acesta noua Pandora, devine fatal pi revelarea
misterului existenei sale.
Ai^ ntr unu basmu muntenii: Puterea mea, (^i zmeulu, st ntr'o scrof, care se
tvlesce ctu e ^iull ntr'o lcovisce de lapte dulce. Acea lcovisce nu este tociB departe
de aci. In scrof este unu iepure, n iepure prepeli si n prepeli sunt fre viermi. Acetia
tiuntputen wea. Sau ntr'o versiune paralel: In muntele IIiriuluI,()if Jumetate-deomu, este unii lacu do lapte dulce, i acolo rtl unu porcu^ i n porcu este unu iepure, i n
iepure oi cocou, i n cocou sunt tre gndaci, i n gndacii fld imi st puterea. ^^ (1)
Hevelatorulu misticu alu peiro eroului turburareaj ferberea lichiduluieste unulii din
acele semne prevefll tore attu de familiare basmeloru i despre cart am dai ma sus
cte-va specimene.
Episodulu cosiei de perii aduce aminte incidentu| eroinei, care, gsindu pe drumu o
cosi de aurii, e H srcinat s'aduc pe stpna e, adec pe Ilena Simziani pe care
mperatulu voia s'o iea de nevast. (2)
In sfritu, partea final i cea ma interesant ciclul metamorfoseloru e totu ce pote
li ma comunii n p vetile populare. Precum Bitiu se transform succeaii ntr'unu
animalu (taurii), arbore (persea) i lucru (scndui dup care urmez o nou incarnaiune,
totu ast-felA versiunile paralele ale basmului Copiii de aurfi (3), co ucii se prefcu
succesivii n doi arbori (meri, peri, bra
(1) Ispiroscu, No. 24 i ruiidcscii, No. 8. ^2) Ispiroscu, No. 2.

(3) Ispirescu, No. (>: Fiindescu, 5 i 10; Stncescu, 10; Scholt, 8: Sbiera Arsenic, I, 1;
Popcscu, I, 4; I'opri-HcteganulO, U, 2.
eU'., din cari se fcu scnduri de patii), apoi n doue ile (mieluel), renscendu din
mruntaiele loru spre rUirisi crima i, ntocmai ca n basmui egiptenu,
a pedepsi aspru pe muierea vinovat (care ns de
dat. nu e mama loru).
nnLlorulu basmu muntenii, Danii i bivolii albi, :ine o parte din metamorfosele i
unele din incidentele Lnului egiptenu. lat-lu n resumatu: (1)
nu nnchiau avea unG feciortl nsdroan, anume Dan. Cnd 5 pornesc^ las in grija
tatlui s5ii do bivoli albi iot nf^-ratii. La desprire trase basmaua dela br i o d^di
un-aulul s*o ie atrnat n cuiG. i de o vede vr'o dat, c pgO trei piciurt de snge din
ea, s scie c ori mortu e, or
primejdie de morte.
In vremea aceea teciorulti unchiaulu! lu de soie pe fata unu ip^ratO. dup ce dovedi
pe to peitorii cu armele-I vrjite, r importia iubi pe altuia i plnui s ture armele
vrjite t Iu! Dana i s-l ucig. i aa icii.
Vncliiaul v(j[ii atunci picurndG snge din basma i trimise itlat pe bivolii cel
nsdrvani, cari nviar pe flcii. Cum se ^u tefSru, se hotr s- isbndesc pe
farnica- de nevast
pe ibovniculQ e. Klu porunci bivolilorfi s se fac do unsei, iar fJu sr fni un annmru
minunat i fu vndutu dup Ituiu s^u ibovnicului nevestei sale. Dinsa, cum \('(^i\
armsarulu, lu cunosci dup ochi i-I spuse:
Talcumperatu armsarii, ci morte \sta e Danu, lu cunoscu
tp ^x?h> Ka se nvoi cu ibovniculii <sa-/w ard. Dar o .<cnfce ri n p<'la unei babe,
care, dup rugciunea lii Danu, o arunc grl <i se fcu din ea unii nlfoiu cu totulu i cu
totulu de rfi. Vn'ndfi s-Iu princji, mpertia i ibovniculu (dup ce ls
armele vrjite i rpite Iul Danu de nevast-sai intrar n i diip roiu. Dar elG, odat se
repecji afar din ap, se fcu u la locu i puse mna pe arme. Apoi i ucise pe amndo.
r lejrend eroic rusesc, Ivan, iiulu paraclisiernlun>,
>::K'L*:5<:ii, No. 16.
- 70

present o analogie isbitore cu basmulii de mal sus pletandu n acelasi timpii seria
metamorfoseloru. (]
Ivan, ca i Danu, era n stpnirea unei arme (sabie), cu care birui n ma multe rendur
pe Ti primi drepii resplat pe mportia Cleopatra de Dar dnsa lfl trda, dete Turciloru
sabia-I vrj cnd Ivan muri n btlie, lu de brbatu pe Suit In vremea aceea
paraclisierulu nelegendu de peirea seu dup senmulu ce- dedese (cnd calu-i va nn
snge pn Ia genuch), porni s-Iu gsesc i, dup s calului, nvia pe Ivan cu ap vie.
Cum se v6<Ju teferi plec i pe drumu se nvoi cu unii eran, ca dnsi se prefac ntrunii
armsarii minunaii cu coma de iar eranulu s-Iii vnd Sultanului. Cnd v6(^u ns.
opatra calulu n grajdulu Sultanului, strig:Nuci Ivan, llulii paraclisierulu, poruncesce
s-Iu on Din sngele calului se fcu unu tauru cu pielea de au care iari lu omor
Cleopatra. Atunci din capulii tai ngropaii n grdin, resri unu pomii cu mere de
Dobortii din noii de Cleopatra, o andra sri n blti prefcu ntrunii mndru roiii.
Sultanulu, vrendO prind, se desbrc i intr n ap; dar roiulii ei pe i din fa, se
mbrc n hainele Sultanului, puse si pe acesta mpreun cu femeia viclen i lu de S( o
alt fat de mporatii.
Trecondu peste celo-lalte basme din coleciunea Iu pero, reproducemii tradiiunea lu
Erodot despre ' rulii lu Rampsinit (2), alu cro caracleru egiptenii
(1) Kniiibaucl. La Russie ^pitjtie^ p. H77381).
(2) Krodot, II, 121. C'f. F\uisaiiia. I\, 3 (airlulocii Agamedio i pradil tesauriilu din Trio).
71
istratCi de ilustrulu egiptologii i a fostu cu dreptu
d cuprinii n a sa coleciune.
cum povestea precedent represent ceiii ma vechia
a cunoscuii pn astd, tot ast-felfl istoria lu Ero!onine prototipulu celu ma vechili alu une snove
ub acestii titlu^ ea merit s atrag unu momentii
iunea nostr.
TESAlRlLf LII RAMPSIMT.
kCestti TnperatQ avea o comor aa de mare, n ct nici unulu tre urmaii lu n'ati
putut'o ajunge, necum covri. Pentru ia el pstrare mpratul puse s zidesc din petr o

c-x, care s aib un prete n afar de ngrdirea palatului, r meterulii zidarii aez
una din petre aa n ctfi doi omeni, chiar unul singurii, s'o pot urni din locii. Gtinduse c-ura, mp^ratulii i puse acolo tote averile. Puinii dup aceea zidarulii, fiindii s
mor, chem pe fiii s^ rea doi) i le spuse, cum le purtase de grij i cum, ca s pot ti cu
mbelugare, zidise comora cu acelii meteugii. Dup M (cu s neleg chipulii cum s
scot petra, le dede me-irtorea i le cjise c, lundii bine aminte, vorii ajunge vis-ernici
mperatulul. Apoi muri.
Atunci flcii se puser pe lucru. Fcur ocolulii palatului, Isir potra, o urnir nceii din
locti i luar o sum nsemnat. ilar cnd fu s intre mperatulii n cmar, rSmase uimitu
de epsa baniloru. Elii nu sci pe cine s pue vina, de vreme ce eceile erafi neatinse i
cmara era nchis i bine ncuiat. hir intmplndu-se aa de douS-tre ori (c hoii
jfuiau n-runai, elii porunci s se fac nisce lauri i s le aeze lng I4ile de bani. Hoii
venir ca i nainte: unulu din e intr Tapropi de lad i fu prinsa n lau. Atunci
nelegondii pri-nejdia. chem iute pe frate-s6ii, spuse ntmplarea i-Iii sftui A-I taie
capulii, ca s nu- fie i lui pricin de peire, de Iar pecunosce. Fratele pricepu c avea
dreptate i fcu cum lu sftuise: ipo potrivindu petra la locii, plec acas cu capulu
fratelu-seu. Cum se lumin de diu, mp&ratuh1 intr n cmar ^i ncremeni vedendu n
laii trupulu hoului filr capii. Cmara er
72
neatins i nu se vedea locfi nici de intrare nic de eire. M sciindu ce s Iac, elu chibzui
s se spinzure trupulu mortal pe zidul 11 cetel i s pue paznici, ca s-I aduc pe orY-icil ar vede bocindu-lfi sau comptimindu-lii. Pe cnd mortal er ast-felfi spnzuratu,
mam-sa, prpdit de durere, spoi celu-laltii fiu i- porunci, or cum o sci, s-l aduc
trupat ameninndu-lCi c do nu, lCi va spune mpratului.
Vr4*'ndu c mam-sa struia cu totCi dinadinsuld i nu ?dl s scie de nici o primejdie,
elii scorni acestu vicleugQ: peri samarele unoru mgari puse nisce ugere pline cu vinG i
mo pe mgari la loculu sciutu. Acolo, n faa paznicilor, elfi (U leg 2 sau 3 ugere: vinulu
ncependti s curg, elft se lovii capQ i ip, ca i cum n'ar fi sciut n spre care mgarQ i
apuce. Paznicii vcfjiendu c se v6rs atta vinti, alergar cu tie spre a lua, parc ar fi cursu
spre desftarea lorCk.
Omul nostru se tcu c e superat, ncepu s-I njure i ap se potoli cnd paznicii se
artar mal omeno. La urma ti melorG abtu mgarii din drumu i le potrivi sarcinile.
Ttf vorbindu cu paznicii, unulu din el lu lu peste piciorG h fcu s r(J: elG, dreptu
mulumire, le dede unii ugertt. El nda se puser pe beutu, poftindu i pe negutori s
bea cu dn i aretndu-se din ce n ce mal prietenoi, elu le mal dede ui ugerQ. Hendu
ntr'una, paznicii se mbStar de totCi i adornu pe locu. Atunci elu, cum nsera, desleg
trupulG fratelui scft c s-l bat joc de paznici, le rase la fie-care falca drept, pB mortulu
pe mgaru i apuc spre cas, mplinind^ ast-fi porunca mamei sale.

Cnd all mpcratulu c furase cine-va trupul mortului, ctrni de mnie i, vrendu cu
ori ce preu s descopere pe ao hou dibaciu, fcu unu lucru, care mie unuia mi se
paredenec (Jutii: porunci fiicei sale sprimesc n casa el pe toi de o potri dar nainte de a
le face pe voe, s-I pue a povesti, ce f ser n viea loru mal isteii i ma nelegiuita; i c
ndat ce da peste hou, s pue mna pe dnsulu i s nu-l lase plece. Po cnd ea fcea
cum l poruncise tat-86G, houlQ, aflai iretenia i, vrendu s pclcsc i de ast dat pe
mperat,' braulu unul omii mortu de curnd, lfi vr sub hain i ii la lata mpcratulul.
Cnd ncepu fata s-Iu ntrebe ca i pe
73
e l'i-uso mal r^ft, elu T povesti, c tiase ccipulu Iratelu! rinsu n lati i apo lu furase,
mbtndu pe paznici. Cum f\, ea puse mna pe dnsulu; dar flindii ntunericu, houlu
inse mna de mortfi i ea o apuc, cre(Jend c ea lu; elti is. deschise U!<a i fugi.
ind autji mp^ratulu tote astea, ift prinse mare mirare de sina i indr.snela hoului.
Puse crainici s strige n tote ile, cSi-lu va ert i-lil va umple cu daruri, numai s se e.
Houlti se ncre^u i veni naintea mpratului. Rampsinit iiinun forte privindu-li, l
dede pe fii-sa n cstorie ca l mal vrednica dintre toi, care pclise pe Egipteni, cel [
irei dintre omeni.
\cest povestire a lu Erodot e unu basmu respnditfi tute poporele. (1)
La no elu exista In cte-va versiuni i partea final din mulu muntenii cdiou mpraii
e din punctii n punctu, kructuprivesce trsurile eseniale, povestirea lu Erodot. Iat pe
.scurta basmulii muntenii: (2)
HOt IMPfiKATf.
Unfi feciorii de mperatft nv tote meteugurile, ntre cari boia. Elii se bg ucenicii la
nisce lioi, pe cari l ntrecu
l timpulCi. Dup ce scpase vica unul altii feciorti de mpratu dobndise intrare slobod
la palatu, elii i puse n gndu s
fce mpreun cu unii tovaru alii sci haznaua mpcrtusc.
Pricependu-se la zidrie, scose ntr'o nopte dou crmid, ctil
(l/Cf. Prato, La U^gendadel Tenoro di Rampsinite uclle varie tt'ndizio)ii italia ne
ibrmmitrt. Como 1882. Cox, Mythology of the Anjan Xations. I, 115, aduce ca BiJeU
indian povestea lu Karpara i Gata: eadiferi ns n unele puncte ndainfiitale, a ca nu
pote fi vreo eonexiunc cu l)asnnilu lu Erodot. Mcs-rnlfi-huO in mitologia grec e
Hernies, care pentru furtulQ boiloru lu K>Q*ri njf-rilasi' supranumele de 'V/.^
yr^Kr^ziuty. [tt l-u r^-*-u. No. 34.

74
putea omuiri sd intre, umplu 2 cciuli cu galbent i ei. A i <j[i toi se mirai, nesciind pe
unde s fi intrata tlharii.
Dup cte-va (,lile hoii se ntorser i veni rndul tovari s intre. Dup ce lu banii, se
simi prinsa in la i ni putu ei. Fiul mpratului ii tia capul, il lu cu el& i 1 Ca s
mpace pe muierea ucisului, el l ngdui c-I va aduce puiri.
Cnd slujitorii mprtesei, pui de paz, aduser dimi mpratului trupul fr capa,
acesta se da de cdsul nu i mal multe nu, cum de s nu prin(} pe tlhar vifi nevtSnu
Cel 12 boerl al statului mprtescti gsir cu cale a f trupul celfi fr capft n mi jloculG
pieei pe o schel cu 3 tr ^i pzitori de juru mprejurii.
Fiul mpcratulul, houl, ncarc unti butoib de rachi (ai tecatu cu aflon) pe o cru
tras de o rabl de cala i o p spre locuia, unde cru puti mortul. Calulb innomolindu-se,
ho fileu mare glgie de atrase pe slujitori, carl-lQ ajutar i scot ealulti. Drepii
mulumire, elti le dede de beut&pnai mir. V5(j[6ndu- lungii, fiulfi mperatulul l
desbrc de haii lorfi i I mbrc n haine clugrescl. Apoi, lundb trup plec acas.
Cnd SC nfi a doua (jii naintea impt^ratulul ast ceti clugri, l ti umil rsulu i,
ertndu-I, ncepu s chibzuiasc alt II mijlocii: hotr s dea unfi ospeti i s cheme tot !
rimea, ntre cari fu poftiii i fiulti de imperativ celii stri I)ui) ce mncar i petrecur,
mpratulti l rug s rin&i< toii n palatti pn Ia (.liu, dormindti alturea de cmara f
sale. Iar e poruncise s nsemneze cu un muc de lumi pe celii ce ar veni la dnsa.
Houlii, simindii iretenia, mnji cu mucul pe toi ospe doua (Ji mperatulti, ve(Jenduse pcliii i de ast-dat,i&g naintea tuturora c va ert pe hoii i l va da pe fi dac se
va descoperi. Atunci se nfi strinul lift de mpS
Intr'o variant ntitulat Machi saii Houlii iretu, crurile se petrecu n acelai chipu,
dar cu ore-cari deosebiri. Imperatulu poruncesco, ca s prin(;l pe hoi so fac unu santu
astupata cu pnz negr, unde rSn
75
I tovar&jii s, unulu viu i altulu niortu, fr ar n noptea ospului, houlu unge cu
smol i taie e cisnieloru la to ospei. (1)
ltorea poveste moldovenesc s'apropie i ma niultu irisirea Iul Erodot: (2)
et de talharT e prins de poteraY, afar de cpitanul loru t, care isbuti s scape. Tlharii
se judec de mpratulfi i ? osndesc Ia morte; numat celui mal betrnu i se las ca pote
vre o dat s fie de folosu.

ro c}i, mp^ratul d veste n er, c va drui cu daruri ipe pe cine 8*a afl s-I zidesc o
cas trainic, n care s ue tote avuiile sale. Printre ali meteri veni i cpitanulu rG, care
singxir puti s fac mpratului pe plcu. Peste h s(^ptenin!, dup ce mpSratulu i
pusese bogiile acolo, tanul i lu unti tovarA i se duse la casa de bani, scose Hr din
zidii i, dup ce lu bani ctu putu, puse petra la i i se ntorse. i aa fci n ma multe
rendur, crndu rea mpratului pote pe jumtate.
)ap o bucat de timp mp^ratulii bg de sem lipsa, se i^r focG i, dup statulu
hoului bc^trnu, cruia l cruase (a i care cunoscea pe Bujorii, porunci s pue o capcana
loculu. pe unde er petra mictore. Venindu iar cpitanulu jort, trimise pe tovarulu
su nuntru i, ve(Jendu-lfi prinsu capcan, l tia capul i plec. Atunci houlfi celu
botrnu tai pe mperatu s-I fac trupului lr capu o petrecanie fru-s i s-lu plimbe pe
tote uliile, c dor o prinde pe cine-va ndu-se. Bujorti pusese la cale s se nsore cu
nevasta morii, dar cnd trecea alaiult, femeia nu se putu stpni i epu a plnge cu
hohotu. Bujoru resturn atunci o ol cu Topu ferbinte peste piciorele copilului acelei
femei r?i co-J6 prinse a se vieti, de-l lu aucjulu. Cel cu mortulu deder al n cas, dar
acolo vcdur pe Bujorfi vicrindu-se, c i opritu copilulu. Omenii mpcrtosci credur i
plecar.
C<f^**dartffii basmeorii po 1877 Si'vri-t<-. Poret. p. 4455.
Atunci hoiilu celu b^^tranfi sftui pe mporat s pue pe <mortfi in spnzurtore i^i
s ronduiasc soldai de paz, ( pue mna pe colu ce are s-lCi fure. Dar BujorCi porni i cu
o cilru i o halerc de rachiu i, nglodndu-se inti prufi din apropiere, soldaii
venir ntr ajutorCi. El l c ituncl pe toi, pn adormir bine (c pusese n rachi o
ruian adormitorei. Cum vctjiii asta Bujorii, aduse o alt c cu straie preoesc! si,
desbrcndti pe solda, mbrc pe preoesce; apoi lu mortulO i straiele militresci i
plec
Dup atta batjocur, houlfi celG b^trnO ndemn pe mpe s fac unu baiu mare i
peste nopte paznicii s caute tote botele i care va avea talp de aura s i-o scot i dup ai
va cunosce cpitanulCi (care purU'i o asemenea talp). Dar Buj cum simi lucrulu,
desprinse talpele dela tote ciobotele. J butindu nici aa, houlfi celft betrnii sftui pe
mprattt s pe lie-sa s se plimbe singur n grdin i cpitanul n'ar rabde i va vrr s'o
srute, atunci mp^rtia s- fac semnu pe obrazu. Dar Bujorft nsemn pe toT
musaHril.
In cele din urm mpe'^ratulu vesti n er, c va da vite? pe domnia i jumctate din
mperie, numai s se arate. Bu se nfi naintea mpcratulu, care se inu de cuvntii.
Iat i o versiune niacedo-romn intitulat crUnu n me^iteru (Unii mart mlgarii),
aa cum a fostu cule? satulu Kpiru de d-lu Papabagi, care mi-a comunicat'o trunu scurlfi
resumatu:

Unu omu bctrnu cuta unii servitorii, care s pot ri fomea trei (Iile i trei nopi. Dup
mult alergare, gsi unu t grii de biatu, care lii pcli; b^trnulii, dei nelese viol lfi
primi i amndo se nvoir s fure vistieria mperi Marele metera la se numi
biatulu priceputvil puse n i simiT erbur adormitore, cu care adormi pe to ce dela pi
cu mperatii cu toii. Ca s pot cpetu i, cheile vistieriei se ml)rc n hainele cafegiului
mpertescii i, spuind c A'este mpcratulu pe jumctate adormiii (era chiar povestea ii
viloru sale hoescl^, isbuti s le iea.
Dup cehoulu fur bani n cte-va rendurlrspot fi pr
*atulCi porunci s se pue acolo un butoiu cu catranu. Ve-1 iari houlu Ia vistierie, puse
pe betrnulu sc stpnu lire mal inti i, v(Jtndulti prinsu n curs, l tia capulii .giJ
Atunci mp^ratulCi dete porunca s se plimbe mortulu
oraCi i s. prin<;| i>e or cine ar plnge la vederea sa. P-.1 i nevasta mortului nu se
putur opri a nu plnge i hosparse atunci nisce farfuriT, inelnd ast-lelii pe omenii im-itescl. Cnd se spnzur
mortul la porta oraului, houl rmi pe paznici i-l fur. Elu mal fur i o cmil cu
scum
ari mprtesei. TrimiendO imperatulu mal multe babe s te carne de cmil ca lec de
doctorie, una dintr'nsele des->eri casa hoului i o nsemn cu tibiiru spre a o pute relosce. Dar marele meterii nsemn apoi tute casele cu i^r.
2nd mperatul fcu cunoscuta c-lu rrt, lioulO se nli imintea sa i impratulu il
rug s fure ceva i dcla unCi h mpraii, dumana alu s6u. Meterulu se duse acolo i,
i-udu-se nireru, fur chiar pe imperatulu i-Iu aduse. (1)
Incheiemu cu o versiune ignesc, Ce doi ho, a eleia^ poveti, aa cum a fotii
culos din gura unui pana din judeulii Ilfovii: (2)
I)oI hoi, unulu de er i altulu de tergu, sau prinsu frai i porniii la casa de bani a
mpratului. Acolo au sparii nliulfi i houlC de er lu 200 de pungi. Imprratulu, situitti unfi hoii betrnti, ce se
afla n temni, puse unu butoifi emol n dreptulii gaurel tcut de ho. E ducrndu-se
l noptea acolo, houlu de er cf.lu n butoiulu cu sm6h\
4isc fratelui seQ s- taie capulfi, i aa tcu.
atunci imperatulu. dup sfatulfi hoului bdtrnfi, spnzur mor-

ii Ver*iunei4 macedo*roman coincide n trsuriie- particulare cu basmulu hTecu


Houdin lire (Legrand, Hecueil de cotites popula ir es ^t-ecs, p. 20.') |: Spargerea
farfuriiloini (ca pretextil de plngere)cmila cu scumpctur ditcrrea unei babe (sub
cuvintu de lecQ) nseumarea ue . . . hicidentulu Jfi atu basmului grecfi cu mana de
mortu ca i in povestirea lii Krodoi. ft 1'. t *ori5laritinescu. Probe de limba fi literatura
iganilorii. No. (.
78
tuKi la porii ji puse soldai s-l pzesc. Dar houl r^rr vie se i&cix bStrniU,
cumpr o ep& i o crucior i, mal i un Ci butoiti de 20 vedre de vinCi, porni dreptti
acolo. Ajuni cula unde tovarulu s^ era spnzurata, se f&cu c a scp^ toi ulii din
cru i ncepu s plng i s se vaiete. Sole aezar butoiul in cru i se puser pe
b^ut pn se im i adormir. Atunci houl fur pe mortulti din spnzurtor nrrop.
NeputendQ dovedi pe hou, imp6ratulu l^cu o foie de zes promise mpria, numai s se
fac cunoscuta. Houl se a mp^ratulu lti puse la cercare, poruncindu- s fure bou la
juguiri lui i pe popa din biseric. Dup ce fur boul, li de raci i, legndu-le la fie-care
cte o luminare de pici( puse n podulQ biserice i, pe cnd popa cnta, ls jo ii socoti
de sfini i fu pcliii de igana, care il puse ii saca i-Iu duse mpratului.
Fcend i acestea, elO dede pe fat dup hott i-lO fci ratu n locu-I.
I X I) I E X I.
Dintre tote poporele antice Indienii posed o literatur te bogata n fabule, poveti i
basme. Xu numai cr-B vedice i marile epopei naionale coninuca i poezie omerice
importante materiale folklorice, dar mal in-reeantu e c dmu aci pentru intia or in
anticitate I o literatur; care s numere opere speciale compuse Kclusivu din poveti i
basme.
Dintr'aceste opere cea mal important, attii prin ve-Urnea ctii i prin expansiunea-I
extraordinar n litera-ira asiatic i europen, este Fanctatdvdra (literalu Pen-tteuch)
adic Cele 5 cri (1), coleciune format sub ifluen budist n secolulu ll-lea dup
Cristu. Ea fu tra-ds in secolulu Vl-lea n medio-persana sau pehlvi, din or-inulu regelui
sasanidu Chosroe Nuirvan, i n secolulu lll-lea n cea arab(singura conservat) sub
titlulu de a^Ka-lo/i >/ Dimnahy>y dup numele celoru doi acali, cari juca E>lulu
principalii n prima carte. Cu multu ma nainte se 6te constat influena Panciatantre,
prin intermediulu 11-srature budice, asupra Chineziloru i Tibetaniloru, dela

\\] Panischatantra^ Fiiiif Biicher indischer Fabeln, Miircheii und Erzh-Dgen au-s deiii
Sanscrit iibersetzt mit Einleitungen und Aninerkungen von II B-:if-y I Theil
(Einleitung). Ueber das indische Grundwerk und des-ti Au-^niisse, sowie iiber die
Quellen und Verbreitung des Inhalts dcrsel-sn. II Theil. Uebersetzung und Anmerkungen.
2 voi. Leipzi^ 1859.Cf. si iiwtreau, PanUchatanira, recueil d'apologues et de contes,
Paris 1871. Nu t^nin dect a meniona mareaceleciune de poveti i fabule indiene:
aOcea-ilQ p-raielorQ de povestiri de Somadeva Bhatta din Ca^iniir. traduse din nrcr;ta
de Drockhaus sub titlul: Katha-SaHt-Sagara, die Mrchcnsammlung f* Soaiadeva, 3
Theile, Leipzig 18391866.
80
car trocii asupra Mongoliloru i, prin dominaiiinea calar a acestoru din urm, asupra
Europei orientale. Aceste poveti, atribuite multu timpii lu Bidpai (i mele filosofului
indiana, care j<')C rolulu principalii in I ducerea arab) i fcur intrarea n Kuropa prin
trac cerea jrrec, fcut pe la 1080 de ctre Simeon Seth 8 titlulu de Stephanites ke
Ichnelates, (dncoronatulu i s ditorulu. In Occidentu, prima traducere latin, dup u
ebraic perdut, se fcu n a doua jumtate a secolu XlII-lea de ctre loanu de Capua sub
titlul de . rectorium humanre viUr^^ i dintr ns deriv tute cele-la versiuni europene.
(2)
(1) Cf. St. Julien, Les AtuUanas, contes et apologws indien*^ Paris IK voi. (poveti
indiene extFcase din doue enciclopedii chineze). Ralston, Tii tales. Londra 1875 (poveti
indiene din cr tibetane). 5trfrf/*i-A'ir. A'di/i ^che MUrcheti v. H. Inljir, Leipzijr
18(>G i Mongoliscfie Mtirchen tind die Gnd dea Ardsrhi'Bordschi Cfian v. B. IiiIl".
Innsbruck 1868.
(2) I\ta tabloulCi chronologicu alu traducerilorii europene cu omiterea c orientale
(fcute i ele totQ dup redaciunea arabA):
Panciatantra (sec. Il-lea d. Cr.)
Redaciunea pelhvi perdut (sec. Vl-lea d. Cr.)
II
Redaciunea arab (sec. Vlll-lea d. Cr.) Kalilah Wedxmnah
Versiuni europene
Redaciunea vrrec Redaciunea spaniol Redaciunea ebra
Stephamtes he IchneLite.^ Calila e Di/nwa de l^bbi loel (c. l2
(sec. XMea) (sec. XlII-lea) |

Redaciunea latin
de Ioana de Capua(12G3Directorium humancf vi
Traducerea ireriuan Traducert?a spaniol Redaciunea itali
Huch der Weisheit Ejretnplario de los engahos Fihsofia morale de (sec. XlV-lea) (14)3)
(1552)
Redaciunea italian Disrorni degli animali de KirtMizuola
(i:>48)
81
tlulu traducere! latine indic forte bine destinaiunea .nar& eticopolitic a acestoru
poveti: ele pornescu
o discuiune asupra viee omenesc! i servescu a uzi pe tineri! princip! n noua lorii
posiiune. In jurulu ste idei fundamentale se grupez i se ntreesu po-tirile morale cele
ma! variate.
)up cercetrile aprofundate ale Iu! Benfey, fabulele irinse n acesta coleciune arii deriv
cele ma! multe
Europa, fiindt nisce modificri ma! mulii saii ma! in nsemnate ale fabulelorii esopice;
din potriv, povetile >asmele arii fi de origine indian i majoritatea lorii s'arii ^spndit
din India peste lumea ntreg. O cercetare ectiv a daii o total infirmare unorii aseriun!
attii generale. (1) Dar unii lucru remne necontestaii, c unii merii ore-care de basme a
percursii lungulii itinerarii i India n Europa, fie pe cale oral, prin ntiele ager! ntre
Mahomedan! i Cretin! (ma! aleii n tim-ifl Cruciatelorii), fie pe cale literar, prin
traducerea de ti indiene de poveti, ntre car! figurezn primulii rendii iciatantra.
i^ merit dar tot ateniunea nostr i prin repro-rerea prescurtat a une! povet
cunoscute i aiurea, nu <*ut a da o idee de caracterulii generalii alii aceste! ire. '2) Apo!
vomii ave ocasiunea de a reveni asupr- adnotaiunile la basmele nostre.
AMMALELE RECTXOSCeTORE I OMULf NERECrXt^SCfiTtMtf,
itr unu locii ore-care tria unu brahmanii, care avea o spuz ropil i?i n'avea cu ce s-
hrncsc. Femeia sa lii ndemn ie duc n lume i s caute mijloce de traiii. Elii porni i,
I V<J rele cjise ina sus la p. 58.

A lona poveste siiplementarTi la cartea I din l'a?icialantra: BtMif'v. II, -132. Cf. voi. I,
71. p. 207.
82
ajungendCi ntr'o pdure, vt^cju o grop, n care euse unii iip o maimu, un erpe i
unCi omu. Animalele, ca i oinulu,f rugar de brahmanii s le scot i, Hlc^ndu-le acesta
bioe^ care lu mbi s vie la locuina lorti, s-I arate recunoscii
Neputendu gsi nimicu in pdure, brahmanul se duse Ia mut, care dede fructe dulci;
apoi la tig^ru, care ldede colanii de aurCi, rpitQ dela una principe omortti. Aducem
aminte i de omulu din grop (care er aurarti), se duM pe la elu, ca s-I vin(j[ colanulu.
El, cum puse mna pe i^i recunoscend'o c e a mpratului, ls pe brahmana s'i iar
dinsulii se duse s-l prasc mperatulul, tatl princi] ucisti. Lundu-lti drepttt
ucigaulii fiului s6ti, impratultk osndi s fie trasu n ep.
Cndu fu s-lCi lege, brahmanul i aduse aminte de i se rug s-lti scape. erpele
muc de morte pe impti i spuse brahmanului, c numai dnsul o va pute vim
atingend'o cu mna. Elu fcu aa i imperatul, recunosc^ ilu ncrca cu cinste i
bunti. ntrebata dela cine doban^ colanulfi, brahmanulu povesti tote i mpratulG,
atlndfi de cunoscina animalelor^ i de nerecunoscina omului, arundij auraru n
nchisore, iar lui l drui o mie de sate i-ltt ministru.
Ca tute c Benfey nsui recunosce, c concepiunea dl pre gratitudinea animaleloru a
pututu prinde r&ddcint Occidentu pe cale independent, elu totui o crede origine budic,
de 6re-ce acesta religiune recomand bui voin i comptimire pentru tote fiinele
vieuitore, bar ntr'o mesur mal mare pentru animale dect pentru ome
August Marx, n interesanta- scriere ((Basme grece despre animale recunoscet<')re)), n
care reproduce osu nsemnat de asemenea motive, culese din operele ologiloru antici
(Pliniu, Elian) i din paradoxele istoricii^ (Diodor, Justin, Quintu-Curiu), a demonstraii
rspndi
83
Lordinar a acestei teme n Grecia antic i deci aiunea el independenta. (1)
o nu stmu, la indoial, c tipulu folkloricQ aiu animala recunosctore (n oposiiune cu
nerecunoscina ilu) e o concepiune universala uman i acesta explic (tenta e la
poporele, car n'au venitu nici odat n igere nici cu India nici cu Europa. n diferitele
versiuni romnesci, car tractez acesta i(2;, recunoscina animalelor se regsesce sau
ntr'unu du isolatu sau n legtur cu nerecunoscina omenesc: tarea trdtore a surore
sau a mamei eroului. Pe cnd caut n tot chipulu s prpdesc pe bine-f-orulu lorUy
animalele rmnu nestrmutate n credina & i-Iu scap din tute primejdiile.
Altminterea nerecu-scinafrailoru mal mari ctre Prslea, pe cari dnii caut Iu rpue cu

tote binefacerile sale^ formez unu tipu latu i va figur n clasificaiunea nostr a
povetiloru K)rale sub rubrica Cel 3 frai.
I Vrtj acum i cartea sus citat a lu Bedier (p. 64-77), care ajunge la iu^iunea: il-es fables
devaient deja Otre infiniiuent vieilles en Grece au rs d Csope. infiniment vieilles dans
Tinde au tenips du Mahbhrata el Djtakas (povestiri despre incarnaiuuile lu Budha).
Npiroscu. 4 i 30; Popescu, I, 1; Fundescu, i); Stncascu, 13, etc. .
ii K K C I
Amu adusu ma sus o sorie de mrturii indirecte de circularea basmelorii n anticitatea
clasic; dar cea bun dovad despre acosta oste existena poemelortt ome cari sunt ca i
impregnate de elemente folklorice.
Hpopeele poporale din tote timpurile s'aft consti pretutindenea pe basa diferiteloru
tradiiun naionale, tre cari uneleprin caracterulu loru antropologiciis gsescu la
poporele cele ma diverse. Ast-felu se poi plic analogiile pariale i curiose ntre Iliada i
Odyi Mahbhrata si lamavana, Sah-Xameh si Nlebelun Kalevala i bylinele rusesc.
Despre aceste din urm eminenii istoricu literarii se exprim ast-felu:
On dirait, en parcourant Ies bylines, que le ra vient de natre: Ies liommes, Ies dieux et
Ies anima vivent encore dans la promiscuitc primordiale. Cest jours le temps ou Ies botes
parlaient, ou Ies riv pouvaient s'aniiuer. Solovei le brigand et Marina Tenc teresse sont
presque des oiseaux, Dounai et Nae <loviennent dos fleuves. A chaque page, on trouvc
nts i[u\ entrent en negociations avec Ies hommes, des uix tiui conversent avec leurs
matres, des corbeaux jrononcent des paroles prophetiques, des aurochs (|ui des heros,
des cygnes (jui sont des jeunes filles. Les es inanimees ont elles-memes une vie et une inence. I.e bogatyr, avnt de lancer sa lleche d'acier, adresse un discours. (1)
>ar si epopeele artistice sau formatu n mare parte elemente poporale de originea cea ma
divers (celtic, ic, oriental), cari constituescu substratulu aa numite-i cicluri. i aci
vomu ave de relevatu unele analogii acteristice. (2)
Hntre poemele omerice, Odyssea o incomparabilii ma a dect Iliada n elemente
folklorice: ea, dela unu letu pn la altulu, nu- dect o estur de povet arti-:u
mbinate, ntre cari cte-va aii pstraii nc, cu tot pletirea lorii mitologic, unii
caracterii pronunaii de une. |3)
[n Iliada intlnimii, printre alte trsuri poporale, Fiff-f t Ilujiatoi, omen niarl ctik
pumnulily car locuescii la sudu Okeanos si triescii n lupt cu cocorii. (4) Legenda lu
Bellerophon e unii curatu basmu.
i Kaiubaud, La Russie epique, l'aris 1876. p. 108.

) Pentru byline: cf. opera citat a lu Rambaud.--Pentru epopea medievala: me. Tjehrback
einer Ulgemeinen Literrgeschichte aller hekannten Volker der e, Leipzir 183761),
voi. II, se<. III (Die Sagenkreise des Mittelalters). Si mrial pentru cea francez:
Nyrop, Storia delVepopca francese nel medioevo, Dze 1886 i Gastori Paris, La LUUrature
frangaise au moyen-Age, Paris 1888. Vt.ij: <erland. AUgriechische Mrchen in der
Odyssee, Ein lieitrag zur letchenden Mythologie, Magdebur^^ 1869 (nionogralic*
mediocr, relevez e analogii cu povet indiene) i Bender, Die marchenhafte
Bestandtheih itmeri^chrn Gedickte, Darmstadt 1878 (monoirralie excelent, ce amu uti-0
adesea>Cf. Marx, Griechische Mrchen ron dankharen Thicren, Stuttgard i Rohde, V^r
griechische Roman und seine VorUiufer, Lcipzig 187(5. Ui^L Hi, :i7; cf. Odys. V, 272.
- m -Eroulu f^recD, cruia dei l druir frumusee i
bie, novoindu a ceda (ca i fratele celu micu din
vestea egipton despre Ce do frai) struineloru
inose ale Antee, soia regelu IVoetos, e prtii de d
c ar li vrutu s'o arngesc. Regele, temendu-se de
omor, lii trimite (ca i Davidu pe Uria n legenda bibi
cu o scrisore perfid la socru-s6u, regele Licie. A
lu insrcinez cu tradiionalele 3 isprvi, ntre car fi
repunerea C/timerel, unu monstru ibridu (cu capfl de l
trupu de capr i cod de erpe), corespuncjitoru bala
din povetile nostre. Dup ce scap din tote primejdiile
cursele mortale, regele d apo pe tie-sa n csi
i jumetate din mperie. (1)
Cailu Achile sunt ndsdrtmnl0,3, i n basme: aflnd imh'tea lu Patrocle, a
conductorului loru, e plngi^
ncremenescu locului; i cnd nsui Achile merge s
bune pe amiculu s6u, calulu Xanthos i plec capulfi

nsdravanu, predice eroulnJ apropiata sa peire. (2)


Totii ast-felu, n cartea poi)oral a Alexandriei, fam Bucefalu plnge la mc'irtea eroului
i-Iu r&sbun ucig
pe asasinii: i Alexandru clise: aduce-m i pedragulA
Ducipalu, i-Iu scoser din grajdu i-Iu duser la Alexan
i vedendu Ducipalu i)re Alexandru murindu, rinchez
fr de sem i dedu cu piciorele n pmntu, i se a{
j)i de Alexandru i- plec capulu la domnulu sfeii,
ciirffeaii lacrmile din ochii lui isvortl, Ilu lu Alexandru
C(')m, i-lii srut pre obrazu i dise: o dragulu meft
cipalu, altulu ca Alexandru nu te va mal inclica!
Ducipalu i ridic capulu i cut preste domni, i v
pre Levcadus, cela ce otrvise pre Alexandru, i se re
la elu i-io lovi cu cornulu la inim, i-Iu puse sub
(1) Iliad. VI, ir)H-202.
(2) Iliad. XV. 427 si XVIll. 408-417.
87
iorele lu i-Iu calc pn-lu omor, i Ducipalii nu se tiu ce se fcu. (1) In cntecele
serbesc calulu lu Marko Kralevic vestesce H&ngendii sfirituiu apropiaii alu eroului i
n bilinele ttsesc calul insciinez pe stpnu-s6u, pe Ilia Muronie, ? apropierea
primejdie!. In Ramayana, calulu lu Ravana edice cu lacrm eroului nvingerea i
mortea.
Idea fundamental a Odysseelipsa ndelungat a soulu, strmutat fdelitate a femee,
Intorcerea-I strvestitu n retorii i recunoscerea final e o formul folkloric
liversal. Incidentele miraculose sunt In mare numerii
se potu regsi i n cele-lalte concepiun poporale.
Ast-felu palatulu strluciii alii lu Alcinou (Amvoo;), imosulii iniperatii alii Feacieniloru,

semna cu palaturile jite din basme: Iar Odysseu mergea la vestitele palatur e Iu!
Alcinou; stndii ns nainte de a ajunge la pra-ilii celii de aram, multe clocotiaii n
inim; cc era Bii luciii ca de sore saii de lun prin palatulu celii cu laltulii acoperiii alii
mrinimosului Alcinou. Pentru ca dur de aram se ntindeaii pe de o parte i de alta rfa
pragii pn n fundii, iar mprejuri! cerdaculu era netii i port! de aurii nchideaii nuntru
palatulu celu re; i ucior de argintii erau aezai pe pragulii de am; de argintii era i
pragulii de sus alu ue i belciu1) in basmulu niuntcnCi ugulea (Ispirescu, No. 29;, calulu eroulu omo-pe fran
trdtori i lcrmez de bucurie la revederea stpnului seu: ilulu lui ugulea sri i
omori pe amindo fraii cu piciorele, apoi veni s rtpiuilQ lu celu adevCratCi, lacrim
i- linse minile. In povestea fciovenesc Ilarapu-Albu (Cr^ng, I, 278): ai ndat
calulu lu Harapu-u nii- infac pe spna cu dinii de capu, sbonV cu dnsulil n naltulu
ului M ap<. dndu- druniulu dacolo, se face spnulu pn jo prafu >ul>'r*.'
88
gulu era do aura. i pe de o parte i de alta erau cd. aur i de argint, pe cari fcu
Hephestos cu pricepi sale mini, ca s pdzesc palatid mrinimosului Aici pentru ca erau
nemuritori i fr de btrnee pentru deauna. (1)
Feacieni (^aiaxsc) nii sunt nisce corbier nsdr\ cari sbor cu aripi i mpetrescu
corbiile.
Dar n Odyssea avemu celu puinii dou episode, se potu considera ca basme propriu
cjise: episodulii Ci i alu lui Polyphem. (2)
Circe, clna cea cu frumosele cosie i cu multele i (Ktpxr^ 7:ohy^dp\iOL%o^), locuia
ntr'unu ostrovu i n n palaturi ncunjurate de fiare slbatice (cari erau omeni ji):
mprejurulii loru erau lupi de munte i lei, pe ea I mblndi cu vrji, dup ce le dede
buruieni rel
Ulise, trecendii prin ostrovulu plutitorQ, nconjurat unu zidu de aram, unde se aflau
palaturile lui EoH stpnului vnturiloru i ale celorii 12 copil a sS, m pitulu erou
ajunge apoi la ostrovulu Eea, unde (cpalaturile Circel, care face pe toi sa porcy saU lup,
le, ca s-I pzesc marele palatu.
Vrjitorea uimi cu cnteculu el fermectorii penenon tovari al lu Ulise, pofti nuntru
i-I ospta: L pane amestec huruienl triste (fpdpiaxa /.f>Ypd), ca s de totu era loru
printesc. Iar dup ce le ddu i b< ndat apoi, lovindu- cu o varg^ l nchise n cot< de
porci. Iar el aveau capete i glasu i perl i t de porci, mintea loru ns er neclintit ca i
mal nai
Ulise, nsciinatu do sorta tovariloru si, porni i

(1) Odys. VII, 82. Extractele diii Odyssea sunt reproduse dup Irad roninosc a d-lu I.
Caragiani, Odyssea i Batrachoinyomachia, Traduc pros, Iai 1876.
89
cuina faimosei vrjitore. In drumu lu ntmpina ies, celu cu varga de aura (1), asemenea
unui tneru arba d abia ncolit, i-I dede o buruien Ia rdecin i, iar fl6rea- asemenea
laptelui, pe care cjei o nucii molyy>^ care s-Iu apere de vrjile (Jne. limit c
fermecele- n'au nic o putere asupra eroului, X se nduplec a- scp pe prea iubiii
tovari: Circe
din palatu, iindu varga n mn, i deschise uile co-lalu de porci i- mn afar, i
semnau cu vieri de Li6 ani. EI dar apoi statur naintea el, iar ea umblndu utre e, ungea
pe fie-care cu o alt doctorie; i ncepur s & de pe mdulrile lor perii, pe cari ii fcu s
cresc etoria cea rea, ce le o dede cinstita Circe; i iari din S se fcur ntenl, mal tineri
dect erau mal nainte i multu mal frumoi i mal mari la vedere.
De acolo dup sfatulu cjinel, Ulise porni la locaurile I llades i ale crudei Persephone,
ca s ntrebe su-Mulik orbului prorocii Tiresia despre s6rta-I viitore. Ajunse ^ marginile
Oceanului, unde onopte rea este ntins peste bi muritori i acolo, spa o grop,
fcendii jertfe i rug-uni, i iat c se pomeni cu poprele de mori MuUyrl de snge:
ncepur s se adune de sub Ereb sufletele moriloru re-DBa, i neveste i flci, i
btrni multu pii, i feciore 1 inima de curnd n jale, i muli rnii cu lnci potrivite cu
nun, brbai omor n rsbol, cu armele mnjite de taige, cari muli se ngrmdiau
mprejurulu gnipe, ve-iodu mereu unulu dintr'o parte i altulu dintr'alta, cu
[llCL Odyss. XXIV, 2: *i avea Hermes n nuin varga sa cea fruinos de rtL cu care
vrjesce ochii omenilor crora vrea, ^i cu care iari i pe ce dorm A ii defttpt.%
OvidiQ, Metam. I, 672: virgam somniferain; Ihid.
756: . . . qua suiunos ducit, et arcet, Virga Caduceul (xTjp6xs'.ov>
J avt^a i nsuirea de a schimba n auru totCl ce atingea: de unde epite-0 /s'js^I^s:?,
apiicatu (Jeulu.
90
unu vuetu duninefjeescu: iar pe mine me cuprinse o galben.
Acolo elu ntlni pe mam-sa, care l explic mite more: Acesta este sorta muritorilorii,
cnd moru; vinele nu ma au crnuri i ose, ci pe aceste le potol vrtosa putere a focului
ar^fitoru, cnd odat viea rsesce albele ose i siifletul sbor perinda ca uml vi
RentorsLi la Circe, grozava c,lei pmntesc sfaturi profetice, cum s scape n
lunga- colindare numerose primejdii (1): Ma nti dar ve ajunge Ia Si (-stf^YjVs;), cari

farmec pe toi c^menil, car ajungu la Cine n nesciin sar apropia de Sirene i le-ar
glasulu, acestuia nici decum nu- esii nainte, nici m bucur nevast-sa i copiii sel cel
prund de nt6rc< lui acas, ci Sirenele lu farmec cu o cntare du edendu ntr'o livede;
iar mprejurulii loru se afl o \ movil de ose de omeni jmtredil i pielea li se top
mprejuru. Dar s treci pe dinaintea loru i, inclcjl cor dulce, s astupi urechile
tovariloru tel, ca ninu dintre cel-lal s nu aud. Iar tu s au(j[I, dac dup ce te voru
leg n corabia cea iute de mr de piciore dreptu la rdocina catartulu i de elfi s lege
frnghiile, ca s petreci ascultndu glasulu ce doue Sirene.
Scpatu de Sirene, Mise i tovarii s&I voru da i nisce stnci boltose i de ele se isbesce
cu vuetii m\ valu alii Ampliitrite celei cu ochii albatri; (Jei ce ricil le numescu Stucl
rtcitore (IJ/.ayx'ai xsrjiaO acolo dar nici paseri nu trecti, nici porumbii sprio, aducfi
amhrosia printelui Joe, ci i din e rpesce din n cnd neteda stnc cte unulu; dar
printele tr
(1) Otly. X, 37-142.
91
Itulu ntr'nsele, ca s fie la numerii. Pe acolo dar nici o ne de omeni, care ar ajunge la ele,
n'a scpaii pan , ci valurile mre i val-vrtejurile focului derniducii totu de odat i scndurile corbiiloru i tru-le omenloru. In adeverii, shigura
corabie cletore pe \ care trecu pe lng ele, fu acea ArffOj de care to iteresau, cndu
pluti dela Eete. i pe ea pote iute ) ar fi isbit'o de stncile cele mari, dar Hera o pe-I pe
dinaintea lorii, pentru c lason era prietenii.
apo peste o pescer neguros, unde locuesce aScyUa j.r^) grozavii ltrndii. Glasulii e
ajunge atta de-) ctu a unu celii de curnd nscuii, iar ea din v este o dihanie rea; i
nimeni nu sar bucur nd'o, nici chiar unii deii, dac i-ar ei nainte. Cci 12 pictore,
tote scurte, i 6 (fturl forte Imnfl, iar pe ure gtii are cte unii capii ngrozitorii i n fiecare
cte trei rendur de dini ascuii i dei, plini de a morte. Jumtate dar este vrt n
adnca pescer, apetele le ine afar din grozava prpastie i de pe
cutndii cu lcomie mprejurulu stncel, pescuesce l i cn de mare i ori ce chitii mal
mare ar puto le unde-va, din cari milione hrnesce Amphitrita cea rea multele suspinur
Pe acolo dar nici odat pana I nu saii ludaii corbieri, c au scpaii cu conevtma; ci cu fie-care din capetele e, rapindu unii omii, lii scote din corabia cea cu
prora albastr. Dulu va scpa i do cea-lalt stnc, unde sub uni hinQ mare
dumnedeesca Cliaribda (Xdf;'j[55c;) ccnev^dutih
or pe (li revars apa cea negr i do 3 or o te, mpreun cu ce ce plutoscu asupr-.

sfritu voru ajunge la ostrovulu, unde pascu vitele u. ale grozavului (leu, care vede tote
i aude tote. itrovulii Trinacria pascii multele vaci si ol grase ale
92
Snrelul, opte cired de vaci i alte attea frumose turme o, cte cinc-clec de capete n
fie-care turm. Ele ins nu fat, nici nu se mpuinez vre odat. Iar pstorii sunt deie,
nimfe cu frumose plete, Phaetusi* i Lam] pe cari le nscu S<')relul Ilyperion
dumnecjieesca N(
In povestea Circe e vorba de o grozav 4n vrjii care are puterea de a schimba prin
farmecele e pe ohm n animale. Ea aduce aminte de sor-sa, faimosa Mt ale creia
buruieni vrjite (cantatae herhae) fcur pe \i invulnerabilii i adormir pe montrii cel
cu picioi de aram i cu nrile de fieru. Ca vrjitore, Medeea ai o putere nemrginit: ea
er n stare a pune n mii rurile i a opri n locu marea sbuciumat, a risipi a strnge norii,
a goni sau a chema vnturile, a rpi cu vrji montri, a strmuta stnci, stejari i pidi
ntregi, a face munii s tremure, pmntulu s muj i umbrele moriloru s es din
morminte. (1)
i precum Circe avea lecurl (apiaxa) pentru inviei totii ast-felu Medeea cu filtrulu
vrjitu (fcuii din 8U( i erbur) putea ntineri unu monegu muribundu.
Erba vrjit, cu care dna face pe tovarii lui Ulii s uite de patrie, are o analogie cu
minunatulii lotos
U) Ovid. Metam. VII, 198-20():
Quorum ope, cum volui, ripis mirautibus, amnes
In fontes rediere suos; concussaque sisto
Stantia concutio cantu freta; nubila pello,
Nubilaque induco; vontos abigoquo, vocoque,
Vipercas runipo verbis et carmine fauees;
Vivaque saxa, sua convulsaque robora terra,
Et silvas niovf'o; jubeoque tremiscere montes;
Et nuigire soluni, manesque exire scpulcris. Dcspio Medeea ve^: Diodor, IV, 46; Apollod.
I, 9, 23; Apoll. Rhod. III, 844. Cf. Apulei, Metamorph.^ lib. I: Saga, inquit, et divina,
potens caeluni deponere torrani suspendere, fontes durare, montes diluere, manes
sublimare, deos intimare, sidera extinguere, Tartarum ipsum illuminare.

93
kLiOtofagiioru: Lotofagil nici nu gndir peirea tova-Lloru notri, ci le ddur s guste
lotii. Cine ins din mfw fructuhl de Iot celii dulce ca mierea, nici nu mal m s aduc
veste napoi nici s se ntorc, ci vroia s me acolo mncandu lotu cu omenii Lotofag i
s te de ntorcerea acas. )>
De asemenea rulu infernalii Lethe (apa uitre) fcea ! toi ci beau dintr'insulu s uite
bucuriile i durerile n viea pmntesc.
Ac^a erb vrjit mal aduce aminte i de leculu fr irere (rpdpjiaxov vtjIusvSsc), *care
fcea pe Elena s uite ce suferin: Atunci iari alte lucruri nscoci Elena a de Joe
nscut; ndat dar puse in vinulu de unde afi o huruieny care alin jalea i mnia i
care face s te dfie-va de tote relele. Cine ar inghii-o, dup ce s'ar nestec n ulcioru, n
acea di n*ar pute s verse lacrimi ? pe obraji, nici chiar dac i-ar muri maic-sa i tat-II,
i chiar dac omenii i-ar sfia naintea sa cu aram fratele sau pe iubitulu seu fiu i elu
ar vede cu ochii. 5t-felu de iscusite i de bune buruieni avea fiica lu Joe, ' cari i le ddii
egiptena Polydamna. (1) Sirenele sau femeile pser i mal alesii Stncile r-citore sau
Symplegadele (a{ IIXt^^^^^ 'irstpac), cari se Knia n capete (2), sunt elemente do
natur folkloric liversal. Din acele stnci se aducea ambrosia sau nin-pea divin,
precum eroii aducu din munii cari se batii
<.ily^. IV, 2iy. Elian pomenesce unu arbore de uitare, care ( rescea n i HiffrbomlorO.
Rutenesce pelinulQ se nuniesce buruu'ua \i\\.\\YQ\^(zahHtho]; GuiM^niatis,
Mythologie des plantes, II, 18, 210, 238.
) Corbiile Argonauiloru se temeau de ciocnirea S>niplegadeloru, cai 'fitiAn in
mijloculO valurilorQ spuinegnde (Met<im. XV, 3()37):
tiniuit concursibus Arirf
Undaruin sparsas Sijmpleriadas elisaiiini'.
n capete apa vie menit a reda vie moriloru. De ac^ orio^ine este i (cisvorulu
nemuritoru (iQavatoc ^J>i)< coperitu de Olaukos i apa, n care Hera redeveni fecii
Ficiunea munilor vil i mictori (1) intr din pop n Alexandria, unde vedemu munii
apropiindu-se ca nchid limbile pgne: venir munii unulu lng alt aprope de 12 coi
de nu se mpreunar. i toii Odys pare a ti inspiraii coborrea lu Alexandru n iadu (ui
lu ntmpin diferite vedenii ca i pe Ulise), precum i i unei er fericite, Macarele,
analog insulei bine-cuvnl a Feacienilorii.
Scylla, feciora prefcut n monstru, face parte din s numeroseloru metamorfose
povestite cu atta farmeci Ovidiii. Totu ast-felu Kalisto fu prefcut n ursoic n vac,
Antigone n cerboic, Procne n rndunic i lomela n privigheture.

Alii doilea basmu, Polyphem sau uriaulu orbiii (Ky: zsta), a crui existen a fostu
constatat la poporale mal ndeprtate (2), va pute ilustr faptulu formaiunel i pendente
a uneia i aceleai concepiuni poporale n n cu totulii diferite.
In colindrile sale pe mare, Ulise ajunse n era piloni nelegiuii, cari nici nu semenaii,
nici nu ara lipsii de adunri sftuitore i de legi, locuiaii n cret muniloru celorii nali
saii n pescer adncl. Umbli
(1) Vecjafai- de Oclv^^sea: Apollodor, ^iWiWi. I, 9, 22; Apoll. Rhod. mtuUca, II, 310,
616; Pindar, Pf/thiay IV, 370. Ele se mal numiaQ i (al K'jdvsa*. Tretpai) dup culorea
loril cea nchis. Cf. Plin. HisL Xat. T Insula in Ponto Planctae, sive Cyaneae, sive
St/fnplegades.
(2) W. Grimm,Z>i> Sage von Polyphem, Berlin 1857 i adausele lu Krel lextung in die
slariscJie Litteraturgeschichte, p. 665759.
95

1 cerceteze pe omenii loculu, deder peste o pescera klt umbrit de dafini: Acolo dar
dormiau multe vito ifirunte, o i capre; iar mprejuru era fcutii unu ocolu altu cu petre
ngropate n pmntii i cu brad nali cu stejari cu vrfurile nalte. Acolo dormi i unu
omii iau, care pscea singuru turmele la o parte; i nici nu
amestec cu alii, ci stndu departe sci lucruri nele-aite. Cci n adevru er o minune de
unaU i nici nu men cu emu mnctoru de pane, ci cu unU piscii p-iTfSii de muni
hial(l, cnd se vede desprita de cele-lalte.j>
Alegendu 12 tovari din cel mal voinici i lundu I sine merinde i unii fole cu vinii
dulce, Ulise porni Ltr acolo. La pescer nu gsir pe uriau, celii mal faimoii Intre ciclopi,
c er la pune cu grasele- turme: nuntru rau couri ncrcate de brnzeturi, ocolele
gemeai de lie i ed, fie-care nchiii deosebiii, iar vasele i gleile te mulsii nnotaii n
zerii. Xeascultndii pe tovari, cari l sfatuir s iea din brnzeturi i din miel i s se
ntorc la corbii, Ulise vru s atepte pe uriaii.
Elfi sosi aducendii o sarcin uria de lemne pentru n si, fcendu mare glgie,
drumeii de spaim se re-raser n fundulii pescerel. Dup ce mulse vitele mrunte i ls
la intrare afar din ocolii pe cele de soiulu br-Atescu, puse la ufd o petr uria: <cpe ea
n'ar pute s imisce din locii 22 de care sdravene cu patru roi; attii le nalt petr puse la
u. Apoi, zrindii pe drumei, ntreb: Cine suntei i de unde plutii pe cile
umede? 3 se speriar de glasu-I de uriaii, dar Ulise l rspunse i sunt Ache rtcii din
Troia pe mare i lii rug s ? dea vrc unii darii de ospeie, cinstindii pe del i pe Joe,
pertorulii strinilorii. Eti copilii, strine, rspunse riaulii cu inima nemilos, saii vil
de departe, dac me ideinni s me temii saii s me pzescii de del? Ciclopilorii

96
nu Io pas de Joe care port egida, nici de (^eil fericii; pentru c suntemu cu muitu mal
tari. Cnd pzi do dumnia lu Joe, eu na crua nici pe tine pe tovarii t6I, dac nu me
ndemn inima.i
ntrebaii unde oprise corabia, Ulise l rspunse clenesce, c a fostu sfrmat de stnci,
iar elu cu varii sel scpar depeire: Ast-felu diseiu, iar elu nii nu-ml rspunse cu
nemilosa-I inim, ci repedindu-se manele pe tovari i, rpindu doi de o dat, l lovii
pmntu ca pe nisce cel; i creeril se scurgeau ja mnjiai pmntulu. i rupcndu- n
biictt, f pregti i mnca ca unii leu hrnitu n muni, fr s lase mruntaie, nic
crnuri, nici osele cele meduvose. Iar plngendu ridicarmu manele la Joe, vecjendu
lucruri zave, i nu sciamu ce s facemii. Ciclopulu, dup ce s< tur cu carne omenesc i
bou lapte, se culc iungitu i o. Ulise ar fi pututu atunci s-I strpung peptuli sabia, dar
gndulii c n'ar li pututu nltura petra ui dela ua pescere i ar li peritii acolo cu toii, l
n locu.
El atept dar pn diniinea, cnd uriaulia mn munte grasele-I turme i-I ls pe
drumei nchii i scer. Chibzuindu cum s-l rosbune, Ulise tia di cat a ciclopului,
mare ctu catartulu une corbii de n cu 20 de vsle, o bucat ctu unu brau de lung, <
tecii, J ascui vrfulu, o cli n focii i o ascunse, traser la sori, cin trebuia cu dnsulu
s vre pi n ochiulu uriaului adormiii i oir patru din iubii tovari.
Vonindu sera uriaulu ou vitele, le bg pe tute scer, le mulse pe rendu i apoi, rpindu
iari doi d tovari, i fci cina. Ulise l (Jede atunci s bea din cele 1 vinU i, olu mal
cerendu, l dede n 3 ronduri.
97
totu prostesce. Dup ce vinulu i se sui n capu, uria-ilu ntreba de nume, iar iretulu,
cerendu unu darii [>speie, rspunse: uNimene (06ttc) ^^ numele inen Simene me
chiamd mama i tata i to cehlal tovari mei. > (1) Ast-felu dise i elu iari m
rspundea cu n nemilos: PeNimene eu lu voiu manc cel din urm p tovarii si,
iar pe ceMall mal nainte i acesta va fi darulu de ospeie.
^Hse i, ngreunatude vinu, lii cuprinse somnulu. Atunci voril virir prghia
n/erhintat n ocfiiu-l i Ulise o in-irU, precum unu omu ar sfredeli cu sfredelulii o
grind e corabie, in ctu ini snge caldu i i se arser genele l sprncenele, Pescera vui
de grozavu-I gemtu, i scoso iirghia mnjit cu snge i, zpcitu de durere, strig tare ie
ciclopii de prin prejuru. La strigtulu su, el se adular n jurulu pescerel i-Iu ntrebar:
Ce al piii, Po-ypheme, de al strigatu aa de tare n dumnecjieesca nopte |i ne faci s nu
putemu dormi ? Nu cum-va vre unii mu-Storu i gonesce oile fr voia ta ? sau chiar pe
tine te Dmur cine-vacu viclenie sau cu sil? Iar loru le rspunse din pescer
puterniculu Polyphem: U prieteni, Nime-nea wie omora cu viclenie, nu cu sil. (2) i el,

rspun-^^ndu-l,cjiiceau vorbe sburtore: Dacdar, singurii fiindii, lumene nu-l face


sil, apoi de boia marelui Joe nici de-cum nu-I cu putin s se pzesc cine-va. Dar tu rogi-te tatlui tii, stpnului Poseidon.
picendu ast-felu, plecar; iar lui Ulise rse inima de bucurie, c a nemeritu aa de bine
cu iscusita-I viclenie. Ciclopulu, gemendu de durere, pipi cu manile Imprejuru, lu petra
dela u i se aez la intrare, dor
aY.rr.o roi Rarro "tV oXo: ravTsc it'/i'iO'.. sj .'.. Ha^aivlt romne 7
98
va prinde pe vre unul mergend afar printre ol. Dar iscusi gsi o nou viclenie: leg cu
nuele mpreun cte 3 i beci mar, celii de mijlocii purt omulu, pe cnd ce mrginai ilu
ascundeau; iar el nsui se ascunse subt tecele celui mal buml berbece i se inea cu
manile de ele lu. Cnd se ivir zorile, eir ast-felu ncrcai pscutu i stpnulu lorii le
pipia spatele tuturora, nu nelese viclenia. Cnd pipi pe celii din urm berbc care purt
pe Ulise, puterniculii ciclopu l (Jise: Dr; berbece, de ce mi-a veniii s e din pescer
aa c mal din urm dintre vitele mrunte? Mal nainte nici cum nu venia lsaii n urm
de o, ci cu pai mari p celii dinti florile cele mol de erb, i celii dinti aj gea la apele
cele curgtore ale rurilorii, i celii dii dorial s te ntorci sera la stn, acum ns celii i n
urm de totii. Negreitu pe tine te dore per ochiuli stpnului tSi, pe care unii omii reii
mS ( mpreun cu ticloii sel tovari, doborndu-ml min cu vinii. Nimenea, care credii
c nu este nc scpatC peire. Dac acum a ave minte, precum am eii, i t face vorbitorii,
s-ml spui n ce locii se pzesce elii mnia mea; atunci, isbindu-lii de pescer, creeril lui s
scurge ncoco i ncolo pe pmntii i inima mi s'ar u de relele, ce mi-a fcuii ticlosulii
de Nimene.
i (Jicendii acestea, dete drumulii; iar Ulise, vcjer se puinii departe de pescer i de
ocolii, se desfcu mal nti i apoi desfcu pe tovari. Mnar vitele p la corabie, unde
tovarii se bucurar vS^endu-I n v i plnser pe cel mori. Pornir cu corabia i, fiind o
deprtare ctCi se aude strigndii, Ulise dise ciclop vorbe crtitore; iar uriaulii, rupendii
vrfulii unul mi mare, lii asvrli spre corabie, n ctii era p*aci s se tnn La o ndoit
deprtare, cu tot desftuirea tovarii
99
elfi strig iari mnioii, c Ta orbita cucoritorulu orae, lulu lu Laerte, care locuesce
n Itaca. f\ Polyphem rspunse gemendu: O Domne! forte ade-*atuin sfiritu
cmSajungu prorocirile spuse de multu... >o lu chem s vie s- dea daruri de ospeie
i s iemne pe printele seii Poseidon s-Iu petrec acas. ^preuita de Ulise, uriaui se
rug atunci la puter-culii Sguduitoru al pmintuluT s zbovesc ntorcerea 1 Ulise n cra
printesc, s'ajung pe o corabie strin, ap ce va perde pe to tovarii i s gsesc
neno->cir n casa sa. Apoi, ridicndu o petr cu multu mal lare, o arunc spre corabie cu

tot puterea i puinu |i6s*o nnece. Cnd ajunser n ostrovii, Ulise cu tovarii fi
mprir vitele ciclopului i aduser prinose lu Joe, mte ins nu le primi.
, Fcendu abstraciune de adausele mitologice, \V. Grimm |l^ aflatu acestu basmu nu
numai la poporele indo-euro-pene germanice, romanice i slavice), dar nc la Finez,
Jtar i Arabi; iar Ivrek Ta urmrita pe scara cea mal hitins, studindu-lii la Slavi (S6rb,
Maloru, Ruteni, Cehi, p*oloni>. Germani, Cell, Romani (afar de Francia, Spania,
'ortngalia i n parte Romnia), Albanezi, Greci, Semii |ArabI, Aramei), Ugro-Finez
(Unguri, Finez, CarelienI, Esmien,, Oguz i Basci. : Vomu completa acestu studiu alii eminentului slavista,
Nsumndu versiunile romnesci cari i-au remasu necu-oscute.
1. Versiunea munten Balaurulu celu cu 7 capete: (1)
Ca s scape ara de unu balaurfi, mal muli voinici pndir B<jptea n juruii unul focu,
rtmnendu tot-deauna unulu s ver
[ !' l-pjre^T'ij. No. 18.
100
gheze, ca s nu se sting tbcul (sub pedeps de morte). V^enii rendulu unul vitezu s
vegheze, rt^puse balaurul, dar si monstrulu stinse toculO. Pornindfi s caute
foc,merse pnaji la o pescer mare, n care zrise locO.
Aci (Iede peste alte nevoi. In pescer acolo tria msce A M/'Mi^?, cap'l avea mnna
ctv un ochiU n frunte. Ceru foctt dnii, dar el, n locu de focii, puser mana pe dinsulO
i-Mk| gar. Dup aceea aezar i unCi cazan pe focii cu ap fi fftia s'l /MhI^ ca sl mnnre. Dar tocma cnd era arunce n cldare, unii sgomotii se aucji nu departe de
aceea; toi eir i lsar pe unu btrnii de al lorfi, ca si ast treb. Cum se ve(j[u vitrzulfi
nostru singurii numai cu chiaulii, puse gndii rrfi. UnchiaulQ lii desleg, ca s-W in
cazanii, dar voiniculii ndat puse inna pe un tdui^e asvH) drept n ochiul
bifrntUu, Ha orbi i apoi, fr s-l rgazu a (,lice nici crcii, l puse o pedec i- fcu
vini cazanfi. Lu foculii, dup care venise, o apuc la snton scp cu faa curat.)
2. Varianta munton c^Jumetate-de-omii)): (1)
Din 3 frai, cel doi mal mari pornir dup locCi i nu ntorser. Se duse atunci i fratele
celii micu i ntr'o zri n jurulfi unul focii mare o jumHate-de-mnU^ care ntorcea boii
ntregi"! ntr'o frigare, iar pe fraii srl ii legase ia cte copacifi.

Vc(j6ndu-lri aa drzu, uriaulu slobcxjii pe frai, iar pe celtt lu lu de slug i-Iu puse sI gtesc de mncare. Eltt tigaia cu untur Ia foeu i, pe cnd urkt^dii dormia, Miatali^
arunc untura fcrbintc n ochi. .lumrtate-de-om sri n sus, n tote i)rile i se aez la
port. Hiatul^ ca s scape, fi unu berbece tiatU si-t j^ume pielea n i<pi}iare; apoi
vrndu'Se oh ei pe porta Cnd fu departe, Jumctate-de-omii arunci inelu s-Iii
pomenesc. Dar abia lu puse n deget i ini ncepu s strige: Incoce, orbe, ncoce
Monstrulii se inea ini na dup biatii i en'i p'aci s-lTi ating lng o ap. Ca s 84
(li Ml(lrc>ciu No. }\.
101
atulu i \Jkik degetulfi cu inelulti i-l arunc n aji. Jumdtate-om se repecji dup elft
i se nnec.
^esciind acum unde s apuce spre a se ntlni cu fraii sc, rUpeUUi de om mort Y
f^dui s-l duc^ numai s jure c, [ cnd i-ar porunci s vie dup ea, s pornesc ndat.
Trecu ne mult i biatul vru s se nsore. In sera nune, taman jnds^aducea coiacuiu
de nunt, odaia se deschise i pe prag r aez o cpin de om mortu, care strig pe
ginere Pe knd toi rmaser ncremenii i ginerele se ridicase s plece, doenl <fise: A
rbdare, cpcin sec, i plesnire-a i n eeiai clip cpcin se fcu praf.
3. In versiunea din Moldova (1) uriaulu uniochiu e nlo-mitu cu alt fiin monstruos i
reu-fcetore, cu Mama ^dure, ca i n dou versiuni slavice de mal la vale.
Iat acesta poveste n resumatu:
Trei feciori de vntorl se duser la vnatu ntr'o pdure mare. Apiicndu-1 acolo noptea,
fcur unt tocu mare i cel doi frai tnal mari adormir, numai mezinul remase trez.
Intr unfi trcjiiii |fam}i unu glas strignd : wMI voinici, mi Celu mal micu MiQ
respunse i, lund puca, se dede dup unii copacu. Atunci pr&Ju venind pe Mama
pdure^carcnum&r&pe cel adormii ^iceiulft: jiLas* c m'oi stura i cu acetia! Apoi
scose o mn de omu Biortu i-i mprejur, de rmaser ca mori. Dar cnd fu s-
jUiface i s-I mnnce, fratele celu micQ trage cu pmca dreptu m ochid ei^ care era
mare ct unu talgeru, i o chiore^sce, Dnsa p lu la fug, lsandu n urmi o crare de
snge.
Fratele celO micu lu atunci mna de mortu i trezi cu ea pe firail si. Cu toii pornir
apoi pe urma cea de snge dup Vama [durel i n creeril codrilorii deder peste unu
palatu cu 12 u de feru. Mama pdurel primi s-I ospteze i, vrndu- ntrV ofiae, se
duse chipG s le gtesc de mncare, dar n faptu se dosise s- ascu dinii. Voinicii,
vedendu n jurulu loru lumal capete de omeni mori, neleser primejdia i, jupuindu rn
UrtfCi de nrolo, se iinhrt'ar n pieha lor i se deder n un <'vri>to-. p. lllliU.

102
gherulu, undo eijuse berbecii. Iaca atunci intratei babai^ct era (3rb. pipi cu mna,
pn clede de berbeci i-I duse lan patu. Voinicii notri, vScJiendu-se afar din port,
aruncar pic de pe el i ncepur a sri strignd : Aha ! babo, c'am $ pata! NeputenduI ademeni s se intorc, ii rug s prim in daru mcar itn invl^ pe care-I puse intr'o
prjin. Fratele ( mare ilu lu i, cum ilu puse pe degetQ, inelulCi ncepu s stri Na-i-IQ,
bab, c l'am prinsa! Fratele celG mica, care l tuise s nu-l iea, scose iute cuitul l
tindu-I degetul cu ii cu totQ, lfi asvrli n fntn. Dar inelulCi totfi striga i b lunduse dup irlasu, c^u in fntn.
Voinicii, cum se Ye<j[ur mntuii de baba, alergar la pa unde cercetar tote ncuietorile.
Acolo deder peste nisce c de ferii, n cari erafi onteti)^ />e cari l hruiaii cu nucl^ de-l
/wj pt'ntru mncare.
4. N'orsiunea ardolon, Uriaulu nvinii, sun felu: (1)
Unu omti betrnu avea trei feciori i o turm. Trimiei la pscuta, I sftui s nu respun(]
[ noptea. Odat aurir n( c cine-va le strig: Mi feciori! i fratele mal micQ
rt^spunc}' iat-ne se pomenir cu un uria cu un ochiU n frunte^ le porunci s-I
frig berbecele celu mal grasa i apoi s turma la curiU sale. Cel trei frai ccjur astfelG n m uriaului, caro l duse la locuina sa, lsnddi oile n oe nvecinai!. Pe cel doi
mal mari l tia, l ferse i manc nind rondulu celui mal micfi, d hiferlnnt o crat
de i< pe foc l o turn n ochiul uriaului adormit^ apoi cut sci n ocolulu viteloru.
Acolo ii uu Inrbccc i ne vtr n j^icle
(1) \)i\\M Anulnd din 1856. reprodusa deSchuller. Ueher einige merlie Volkssagen (ier
Rumilnen, Heniianstadl IBoT, p. 10. Tet acost veri foslu adoptata i de Dr At.
Mariciioscu iii Vriaulii ch ochiu n frunte, 1873. D-sacoiimnicil acolo o varianta, Mama
padurel.unde. ca i In vor nostm din Moldova, cii-lopulu e nWuitu i-u o fiin
monstruos, dai antropofagri. Dup ce nirmnca pe cei ilo fi-a nia mart. Mama pd
orbita de celfi nia niicu. care scap inlr'o piele de oie. KpisodulQ fuala < lulu Incoce,
orbe!
103
Jriaulu, nesciind viclenia^ clede drumulu oilor cu gndulu prind pe pstor, care
scp ca berbece, btendu- jocti de sula. Uriaul se fci atunci c nu-I suprata i ii
strig: AI i iea drepte amintire acesta inel din degetulti celO mica.)) eul se amgi, lu
inelul i-I puse n deget. Atunci inelulQ epii s strige: Aci orbule, aci!)) Flcul& sri
ncolo, dar aiul se lu dup el i, cnd fu aprope s-l ating lng p, iute i tia
degetul i-l arunc n ap. i acolo inelul g ntr'una: Aci, orbule, aci UriaulG sri
n ap i se nnec.

. Versiunea bnen Feciorulu celu voinicu: (1)


fnQ pstor btrna, nainte de a nchide ochii, sftui pe cel feciori al si s se feresc de
unit uria numai cu unu ochi fntnfc din pdurea apropiat i, de-I va striga cine-va
noptea, nu rspun(). Dou nopi darndul se au^i un glas stri-idu: Mi feciori, mi,
dar aicea suntei!)) i el nu rspun-i. A treia nopte fratele cela mica rspunse: Aicea
suntem, I, ce vrei tu cu noi ?)) Dar abia sfri vorba i uriaulu uni-d ii lu pe tustrei i-I
duse de-I nchise mpreun cu turma curtea palatului s. Dup ce manc pe cel doi frai
mal ri i le arunc osele peste zidulf curel, se gti s taie i celu micCi. Dar acesta ulu
un tciune aprins i op cu el tkthiul urififuiu, care c(3[u la pmnt de durere,
scpandu si W/fi fiin mn.y* Copilulti lu repede inelul i fugi pe u r, iar uriaulu
orbita dup dnsulCi. In curte copilulu se vrt filele unul berbece mare^ dar cnd fu s
es, orbulii lG pi-i-l opri inluntru. Atunci feciorulu se ae^^ sub fotele une\ }\ aa
puti scp tefr.
*am se v(}u scpata din curtea uriaului, se duse la osele iloru se i, rugndu-se la
Dumnecjett s-I nvieze, l pic inelulii tise. Atunci fraii ncepur a se trezi i a vorbi cu
dnsulii.
\ Interesanta e completa degenerare a basmului n le variante locale i transformarea- n
snov sau po-[e ^lume.
.. iiUiri. Poreftile Banatului, Glierla 1893. No. 4.
- -104
Ast-felii, n basmulu muntenii O prinsoro (1), trei fa nmblndu dup focu, deder ntr'o
pdure peste o Jm Vite-de-omH frigendii unii omii. Elu leg de copaciupefn ma mari,
nesciindu s- spue o minciun, dar celu rai lii pclesce i-lil omora.
Totu aa n varianta ardelen Ce a fotii i nu fi (2): Fraii aflar n jurulii focului pe
unii balauri ^ dinii de oelii. Numai fratele celii micii sciii s spue poi stea ce a fostu i
nu va fi i repuse pe balaurii.
7. Ba partea curios a basmului omericii episodv numelui a nimeriii chiar prin
nsdrvniile lu F cal:
Pe cnd Pepelea il tri^ca o bucat de slnin la jrate iat i unu dracii c'o brosc rios,
s'o prjesc la focG. TotG desndu-lii, Pepelea se rsti la el5 i draculii lti ntreb, c lii
chem: nEU m^ chem K-sin^ur.., pol nha slnina pe jraticti i lovi pe dracii
peste ochi. Atunci a prinsa drac a striga, a ipa i a rcni, c ndat mre s aii strnsii dracii
( frunz i erb i nisipii in mare, i aii inceputii a-lCi ntre C ce- este? Elii a arfetatii la
och, c i-aii plesnita s^ Cine -a lcuta ie cc-va, cine -a scoii ochii? lii n bar dracii
ma departe. Dar elii rspunse : nEU-fungioii! E ijarii!)y artndii pe Pepelea, pentru c
socoti c a-l(i chi pe el Ci, dup cum l i spusese mal nainte. Ce-lal draci n

pricepur i cugetar c elii singurii, adec elii nsui l i cutii aceea i l cjiser: Hm !
apoi ce-l suntemii noi de 'i dac i-al fripii ochii! S ieal sam n alt dat mal bine ! eli
bietulii nu-l afi loculii de ipet i de vaietti, i toii sti u Eu'Sin</ur, Esingur mi-a
scoiiu ochii !{S)
(1) Fundcscu, Xo. 8.
(2) Biblioteca Tribunei, No. 3.
(3) Sbiera, p. 16. Basmulu romnii din F^ucovina publicata de Staufe (\ Ztitsvhvift fi'w
deutsche Mythoh^ie und Sittmkumh,11, 2(K)210) coincide pei cu alu luShiera.
105
Hal adaugemu nc cte-va observaiun privitorii la vermile roninescT.
^Idea de a umbl dup focu (unu incidentu bine moratu n prima versiune munten) e proprie basmeloru
mane i f^ analogie aiurea.
Jumetate-de-om& e n fondu unu uriau echivalenii cu [^lopulu uniochiu. Substituirea
unei fiine femeesci totu
onstruose in unele din versiunile nostre (n cea din
oldova i n cea din Ardelu) revine n versiunea ma^rusian (Licho^ Miseria) i n cea ruten {Baba Imdtflfca, Baba cu unu ochiu), corespuncjendu ast-felu cu
WawM pdure din povetile nostre.
Ve cnd n tradiiunea grec eroulii scap strecurn-Iw-se sub pntecele berbecelu, n
ma tote versiunile tioderne (n oghuza ca i n greca, n serba ca i n ro-Ipna) elu scap
mbrcatu cu pielea animalului, i Episodulu inelului (sau alu altui obiectu) vrjiii,
strinii Pdysseel, fgurez i n diferitele versiuni paralele. ' Ast-felu, n varianta serba (1),
biatulii primesce dela inriau unutoiagu de mnatu vitele. Dar, cum pune mna pe elfi, i
se lipesce unu degetu i, ca s scape, i-Iii taie. Uriaulu orbu nu se las i-lii urmresce
pn la o ap, unde biatulii lii mpinge i se nnec.
Inbasinulu boemii i n celii sasii (2) inelulu vrjiii strig

uriaului ^^iat-me! Cum lii pune, copilulu nu se ma


ptite mic din locii i, apropindu-se uriaulu, biatulii lii laie i-Iu arunc n ap. In
versiunile italiene i n cea basc
citate de Krek) inelulu face pe biatii s ncremenesc lorulu i elii nu pote scp dect recurgendii la expedientulii
unoscutu (tiarea degetului).
i 'ti privesce episodulii isolatu alu numelui imaginarii,
I j Vuk. Karajrii', Srhske narodne pripovietke, Xo. 38. J Krek. p. 6H4 i Ilaltrich, Xo. 37.
106
cu care UlisepclescepePoIyphenMnumindu-se uNime^ elii revine si n unele versiuni
germane (aSelbsti)), frani (((Moi-meme))), acestu din urm corespuncjendu lu
nsumi din varianta bucovinen saO i lu Nimeti alte variante romne. Dar n tote
aceste variante episoc pare a fi de origine literar.
In fine ma relevmu particularitatea interesant, unu basmu, aa de cunoscutu i
respnditu n numei paralele la nemuri de diferite origini, lipsesce cu svrire n
literatura scris i oral a Indiei, dei figui n 1001 de Nopi, ceea ce nu e de sigurii n
sprijir teoriei lu Benfey, alo cre preteniun exagerate discutata ma sus.
R o 31 A X I
Gustulu pentru ak numitele poveti milesiace ptrunse le timpuriu n literatura roman
i sub mpSra ele ajunser la mod. De acesta categorie sunt doue pro-ftuclunl
romantice, ambele importante pentru folklorulu luiticu.
Prima e romanulu Satiricon de Petroniu Arbiter, care fci sub mperatulii Claudiu. In
acestu romanii se afl |taiufaimosu episodu, Matrona din Efes, de o nsemntate
Sblkloric universal: o regsimu la Chinezi i pe ntrega i?iuprafa a globului. (1) Prin
La F'ontaine i Voltaire tln Zadig) ea- fcii intrarea n literatura artistic, dup ?ce cu
multu ma nainte ea petrunse, sub forma- clasic Wu sub cea oriental, n novelistica
italian i n fabliaux franceze.
Ma importanta nc dect Satiricon alu lu Petroniu e romanulu lu Apuleiu despre
Asinuhl de aur sau cele II crti de metamorfose {Metamorphoseon sive de Aslno iureo
libri Wd). Partea cea ma admirabil a romanului
<1 V^j Oriesebach, Die Wanderung der Xorelle r.9;i der treidosen Witire durch ii

n'eUhfteratur. Berlin 1886.


108
e acelu opisodu (^Anior si Psyche (cart. V i VI), a trecuii multu timpii drepii o
alegorie, ca unirea tic a sufletului omenescu cu amorulu cerescu, i nu este n realitate
dect unu basmu n tot puterea vntulu, o poveste bbesc {anilis fabula)^ cum o numi
nsus autorulii. Neorreitu nu tocmai sub forma mis va fi circulata ea la Romani, de 6rece Apuleil cutaii s'o mpodobesc cu diferite amnunte filosol mitologice, ceea ce
ascunse atta timpii natura-I origii Dar cu tot mbrobodela artistic a autorului, basmi se
recun(3sce la toii pasulii i fondulii sSii e unulu tipurile cele mal cunoscute n
clasificatiunea povetili poporale.
Iat acestii basmu n traducere prescurtat:
AMOR .SI PSVrHE.
A fostu odat ntr'o er unii mpraii i o mprtes, ci| iveaii trei fete, tote forte
frumose. Puteai s lau(j frumuseea d loru (louo mal mari, dar a celei mal miel, Psyche,
era a d rar, aa de minunat, n ctG graiulu omenescii n'avea cuvifil deajunsii spre a o
face. (1) Locuitorii din acea er satt strid ce veniau p acolo atrai de acea minune, i
perdea minile, 4 cum priviau la acea frumusee lr semenii, i se nchina 1 dnsa ca la
o a doua Venere.
I,)eia frumusee!, mnios pe protivnica-I pmntesc, chen pe ntr*aripatulu e (iii i,
lcrmndii de ciud, lii rug s'o ri bune, nflcrndu inima feciure pentru unii omti
nevrednic ticloii i prpditei.
In vremea aceea, fie-care din surorile Psychel, logodite du
(1; Erant in quadain civitate rcx et regina Iii ti-es numero fllias, forma O spicuas, habuere.
Sed inajores quidein natu, quanivis gratissinia spo i(lon(e tamen celebrri posse laudibiis
humanis credebantur; at vero pud minoris, tain praocipua, tam praeclara pulchritudo, nec
exprimi, ac ne i licienter quidem laudari sormoiiis huniaiii penuria poterat.
109 orl de iin{)eral, fcur cte o nunt strlucit; numai ea, ser-ma, dei iot lumea er
uimit de frumuseea el i i-o luda, mal ea rmnea fat mare i nu s afl nimeni
imperatti, i'e->rG de imperat saCi mcar om de rnducare s vie s'o cer.(l) Tatl el^
desperata i temendu-se de urgia (,leilori!i, se duse . ntrebe pe oracolul din Milet, care
dede urmtorea ho-rire: Feciora, gtit ca de nunt, s (le prsit pe o stnc r&pstios
i acolo i va afla un so, nu din nem de mu-tord, ci o dihanie din soiulu erpilor,
crud i cumplit, groza il Joe i spaima Styxulul. (2)

Prinii, cu inima obidit, cutar s implinesc voina ursitei i, urmai de poporu in jale,
o duser la locuia artaii i o lsar Isgur pe virtul stancel. Acolo ea se simi ridicat n
vzdtih tf dulcele Zepkt/r, care o duse ntr'o vale, unde pe o pajite verde m se ls in
voia somnului. Deteptndu-se, se pomeni ntr'o Udure des^ in mijloc cu o fntn, i
nu departe un mindra daiu^ zidita nu de vre un muritor, ci de un miestru dumie4eesc& (3): stlpi de aur& sprijiniau o bolt pardosit cu fil-le i cu cedru, podela era
de petre scumpe i pereii, ep-liil cu aura, scnteia ca un sore. Dar o minune! Psyche
ia gsi acolo nici zvorO, nici ngrdire, nici vr unft pzitorO. (4) Pe cnd privi
ncremenit la attea comori, unu glau nev^c/utU (5) I ifie. c tote acele minuni eraii
ale e. i totu atunci se jxt-Wttki cu bucatele cele urni gustase^ Ae^\ nu vedea pe nimeni
i audia
(1 Interea Psyche cum sua sibi perspicua pulchriludiiie iiulluin decoris tui fnictum
peiripit. Spectatur ab omnibus, laudatur ab omiiibus: nec quis-fuaiu, nou re\, non regius,
nec de plebe saltem, cupiens ejus nuptiaruin peitor accedit. Mirantur quidem divinaiii
specieiu, sed ut simulacrum fabre polituni mirantur omnes. C^lim duae majores sorores,
((uaruni temperatain bmiositatein nulii dilTamarant populi, procis regibus dospoiisae,
jam beatas luptias sunt adeptae. Sed Psyche viro vidua domi resideiis. deflet deertam
mm ^itudinem, aegra corporis, animi, saucia; et, quamvis gentibus totis mplacitain. odit
in se suam formositatem.
(2) Nec speres generum mortali stirp; creatuin, Sed saevuin atque ferum vipereumque
malum . . . t3) AetJificata iion humanis manibus sed divinis artibus. |4> <^uod nullo
vinculo. nullo claustro. nullo custode totius orbis ihcsaurus le mtiriiebitur.

.7 1 Vox cjuatnlani corporis sui nuda.


noii uma nisce glasuri, cari o serviafi. (1) Dup ce asculta, pe nev{;(][ute, viersurile
cele mal dulci, Psyche se dede Atunci veni soulG e necunoscuta i se mpreun cu
perind la revrsiUtdu zoriler.
In vremea aceea nenorociii prini era cufundai n m sit durere. Fiicele loru cele mal
mari, cu inima mhnii, lsar casele i venir s-I mnge. Chiar in noptea sosirel soul
neve(][utu gri ast-felO Psychel:
Draga mea Psyche, sorta nverunat i pregtesce oei primejdios dintre ispite. S
veghezi fr pregetG. Lun crede mort i surorile tale, mhnite de peirea ta, se afl pe
urmele tale. Ele voru veni la polele acestei stnci. Dac ietele lorti vorG ajunge pn la
aucjiuKi t^ti, feresce-te a Ie punde saii mcar a le privi. Altminterea mi vel pricinui cele
mal mari superr, iar ie cele mal mari nenorociri.
Induplecat ns de lacrmile el, Cupidon ii dede voie s-l surorile i s vorbesc cu ele,

dar o opri n diferite r^ndi o ngrozi, ca nu care cum-va, sltuit de surori, s caute cad
chipul, cci o a^semetita nelegiuit dorin ar prvli-o culmea norocului ntr'o
prpastie de nenorociri i ar lipsi-o apururea de mbririle sale. (3)
Surorile Psychel, aduse de Zephyr n palatul minui rfemaser ncremenite de attea
bogii i pizma ncepu si colesc n inimile lorii. La tote ale lorii ntrebri Psyche feri a
rspunde i, druindu-le bogii, porunci lui Zephyr s
(1) Nec quemquaiii tamcn illa videre poterat, sed verba tantum audida excidentia, et solas
voces famulaa habebat.
(2) Psyche duleissima, et-cara uxor, exitiabile tibi periculum minatur. Fdl tuna saevior,
quod observandum pressiore cautela censeo. Sorores jam tw niortis opinione turbatae,
tuuinque vestigium requirentes, scopuluni istoi protinus aderunt. Quarum si quas forte
lamentationes acceperis; nequeTCi pondeas, inmo nec prospicias omnino. Ceteruin. mihi
quidem gravissimvl dolorem, tibi vero summum creabis oxitium.
(3) Sed i(ienlidem monuit, ac saepe terruit, ne quando sororum pen cioso consilio suasa,
de forma mariti quaerat: neve se sact-ilega ewrio^ de tanto fortunarum sug-gostu
pessum dejieiat; nec suum postea contQg amplexum.
intra inapol la loculfi sciutu. Turbate de o aa purtare trufaa urzir nelegiuite
uneltiri n potriva surore nevinovate. (1) Din noO Cupidon sftui pe Psyche, c dou
lupoice s*aii n-esO s'o penj. Planul lorti este s te nduplece a descoperi na chipului
inea. Dar cum i-am mal spus^o, tu nu-lfi ve vede ct spre a nu-1 mal revede. (2) Nu
ascult nimica, nu rspunde mica. Tu pori n snulu t un copila: elfi va fi (Je5, de fi
tee taina mea: iar de nu, muritori. Venind dar pentru a doua or surorile Psyche,
aduse de &phyr, ele sciur s- ctige ncrederea prin prefcuta lorti rgoste. Dar
nelegnd^ din rspunsurile et ndoelnice, c Psy-m MM ri^use hic nici odat faa
brbatului el, ele l vorbir ast->1: Ascult ce am aflata i ce dragostea nostr nu-l pote
asude. UnG ^rpe ngrozitori cu trupulu ncovoiatu n nenum-ttte ncolciri, cu gtul
umflata de un snge veninos, cu o |Br deschis ca o prpastie fr funda, iat cine vine
noptea pt furia n patul t. du-l aminte de oracol i de dihania IRvestit, ba chiar
ranii, vntoril i locuitorii din vecin-ple 1 aQ vduti sera ntorcendu-se dela pune i
trecendu rulti km inotul '3;.
Femeia cea lesne crecjtore, nmrmurit la autjulti acestei rozvil. se perdu cu firea i
uit sfaturile brbatului i ftif-Pnina el. lia ceru, nenorocita, ajutorulu suroriloru
nelegiuite, bui o sftuir s iea unfi briciu ascuita i o lamp plin de UeiQ i, cnd va
vede pe sou- adormitu, s se arunce asupr- |i s-l taie capulu.
t^ La plecarea lorfi Psyche ovi o clip: n aceiai fiin ea *frpele i iubi pe soulft el.
Si cnd fcu cum o nv-er surorile, ce s vacj? In locti de unfi rrpe, ea vetfh pe

(li bolum "celestiun, imino vero parricidium, strueiUes contra sororcin


iay>fjtt>iii.
ti Perfidae lupulae luairiiis coiiatibus ncfarias insidias tibi coniparant: luruni "sumiiia est,
ut te suadeant meos explorare viilUis, (iim-.. ut tibi saepe ^fiedi\i. non videbis, si videris.
(3; Immftnem colubrum multinodis rolmninihus serpentem, veneno nuxio colla
aDraiiiarit4:'iJi. hianteinque ingluvie profunda; tecuin uoctibus latenter a-!Uie*<.rre.
iHsus Cupiiion, (jieulu drglaii. (1) Uimit, ea privi multA acelu chipii ncnttorii,
cnd o pictur de uleia ferlnnk de pe lamp jxt umenil drepii al ieiduL El sri in sus,
lese cele petrecute ^\^ fr s spue o vorh^ i lu sbondiL s'ag de picioru- dreptO,
dar ajungendft pn Ia nori, i c(j[u la pmintii.
Desperat, ea vri s se nnece; dar rulQ o arunc tmat pe rmulu s6u. Dup ce merse
mult& timp, aju oraulO, unde domnia brbatulu surorel mal mari. Ea l nenorocita
ntmplare, adugindCi c Cupidon o dori pe de soie. Lesne crecjetore, sora cea mare se
duse la afla acolo o morte grozav. i totG aa o pi i sora mi
Pe cnd Psyche volindu lumea n cutarea lu Cupidon, eltt, navu de arsura cptat,
gemea pe patul mumei sale. ii^rea cea alb^ care sbor de-asupra mre, vesti cfeiel
cele and*o n potriva liulul e. Dup ce-lu dojeni stranicfl, nerea cea frumos cut s
gsesc pe Psyche, clocindft in tea- cea mal cumplit resbunare. Ea rug i pe (Jeicl^ J i
Cererea s*o ajute n cutarea e.
In vremea aceea Psijchc rtriit di si nopti'^ cutndu-fi MiM -tyunse mal nti n
templulG Cerore, dar (jieia o respinse i Rlcu i Junona. Alungat din tote prile, ea
hotr s se nsi (Jeiel. Venerea chem pe servitorele el Grija i Tri i o dede pe manile
loru. Dup ce o btur i o chinuir n chipulQ, Venerea o puse la ncercare, dndu-
felurite
Mal nti (Jeia o puse saier/ diferite soiuri dintrun moi (jrue i pn srra s le aez.e
n grme(][I diferite. (2) Unei fi i se fcu mil de Psyche i, strngendu pe cele-lalte ak
tovare, le puse la munc i ntr'o clip manO er alesu, mpritti i renduitG n
grmecjl
Apoi I porunci s aduc tin fulg din lna de aur a oUorii
pe cele-lalte aMi" ntregii acelft n mecjl. 1
r de aur a oiibriLi
(1) \*i(Jet oniiiium mitissiinani ferarum, dulcissiinanique bestiam, ip|| illiiin Cupidoneiii
formobuin deimi formosc cubaiitein.

(2) DiscLM'iur siMuimun isloruin passivaiii conirerioiu ninguli^iue grum (li.<*posifift


atque ifejugatii*. aiitr istain virsperam opus expedituni approbatoi
113
cea& singure ntr*o dumbrav apropiat. (1) Ea vru din no se nnece, ca s scape de
attea suferine, dar o trestie verde matca apel ncepu s-i vorbSsc i s'o sftuiasc^ ca
nu cum-8& se apropie de turm la nmiecjii, cci atunci oile sunt bate. Dar ndat ce
vremea se rc^coresce, se scutur crcile nilor i cadi fulgi din lna de aura. i a i-o
aduse. ii urm ii porunci s'aduc un urcioru din isvortd cu ap neyri-idl, ce porni din
stnca nalt a muntelui i uda blile stime. Pe amndou malurile se vedeau capete de
balauri cu pleo-le nemicate, dar cu ochii nencetaii deschii. Apele nsei stri-i: napoi!
ce faci? Ia sema, fugi! Vel muri! (2) Pe cnd r Sta ncremenit, iat un viUturU rpitorii
l bi urciorulu si ii oiuse plin ai acea ap.
Jn cele din urm <)eia o trimise n iadU^ n palatul ntune-M alft lui Pluton, s cer
ntro cuti^ dela Froserpina jpuinii fruMusefea- ndesttdtre pentru o (li. (8) Cum s se
pogore, s&rmana, in locaul moriloril ? Ka apuc an& turnik inaltfi, cu gndul s-l
fac sema, cnd din lift turnului aiiffl un glosat care o sftui cum s fac: DeLicedemona, prin locuri neumblate, ajungi la Tenar^ care este Uire a iadului. IntrndQ p
acolo s naintezi pn la palii Orcului, dar nu cu manile gole, ci s iei n fie-care mn
fcrWI din fin de orzu frmntat cu miere i n gur doi din cari unul s-l dai ca vam
Iul Caron^ i^ te trec aoa ntunecos pe malul din faa. SaruncI una din pr-pazniculul
iadului, stranicului cne cu 3 capete, i vel
1) Vidi^ie iilud neinus quod lluvio praelemienti, ripi.s(|ue longis atten-cujus imi gurgites
vicinum fontein respiciunt ? Oves ibi nitentes, au-colorc; florentes. incustodito pastu
vagantur. nde de coma pretiotn veU imeum mihi eonfesiim quoque modo quaesitum
afferas, censef>. (Si Jamque et ipse scmet muiiiebat vocales aquae. Jam et, Discede, et.
(^uid ^?\U\e: et, Quid agis? Cave, et Fuge, et Peribis subinde clamant. < Sioie ipsam
pyxidem (et dedit protinus), et usque ad Inferoa et ipsiits ifmU9 penaU$ te dirige. Tune
conferens pyxidein Proserpinae, Petit dr Venu^ dieito, inodicum de tua mittas ei
forinositate. vel ad unani saltein ini .sufUeiens.
M'*"**. pMwrle romn*. S
114
ajunse atunci la Proserpina, care- va mplini cererea, (li Ci te vel ntorce, arunciindu
cnelui a doua prjitur i, di sfjrcitulul corbieru al doilea bnu^ vel revede
albalumiti^ rulul. Dar s nu care cum-va s deschiff ciUia i s privesc!: tainica comor
a frumusee! dumnecjteescl.
Ka fcu tote ntocmai, cum fusese nveat. La ntorcere se putu ns mpotrivi dorinei de

a afla i deschise cutia. In iai clip untt aburii dttorti de morte cuprinse simui o
ntinse epn n mijloculil drumului. Acolo o regsi Cujw i o detept, atingond'o cu una
din sgeile sale. Apoi o mise la Venerea cu darulii Proserpinel.
Joe, rugatti de Cupidon, fcu pe Psyche nemuritore i o cu iubitulu el naintea tuturoru
(Jeilorti. Din cstoria lorii'^ nscu o fiic, Voluptatea.
Amor i Psyche e dar unu adeveratu basmu, cu introducerea de ornamente mitologice (la
cari se ra| nsui titlulu), ca gelosia motivat a Venere, consuli oracolului, datorite
fantasiei Iul Apuleiu, care a ni nc fabula cu scene alegorice i parodii bufone de dinte
antice (bnuii dai Iul Caron).
(1) Mihi aiisculta. Lacodaeinoii Achaiae uobihs civitas non longe ti lliijiis contcrminani,
dcviis abditam locis, quacre Ta^Moruiii. Inibi 8pi$ Ditis, ot per portas hiantes monstratur
iter invium: cujus te limita ineato viae siiiiul commiseris, jam canale directo perges ad
ipsam orci.j -riam. Sed nou hacteims vacua debebis per illas tcnebras inccdcre, sed^ fas
poleniae mulso coi^retas ambahus gestare tuanibuSy at ctiam ittpM0r#^ ferre stipes....
Noc niora, v\\\\\ ad llunien niortuuni venies, cui pnefeflP (!h<iron protimis expetens
poriorium, sic ad ripam ulteriorem sutili cyi lucit commeantes. Ergo et inter niortuos
avaritia viviti Nec Charoftj Ditis et pater, tantus dcus, quidciuam gratuite facit; et pauper
moi ticuni debet quaerere; et aes si forte prae mnu non fuerit, nemo spirare patietur?
Hnic aqualido seni dahis nanii nominf.de Hipibuty MtJ alteram. Sic tameu, ut ipse sua
mnu de tuo sumat ore.... Cani pergrandis trijugo et satis amplo capite praeditus,
immanis et formi cunantibus oblatrans faucibus, niortuos, quibus jam nil mali potest
frustra territando, ante ipsum limen et atra atria Proserpinae semper bans servat vacuam
Ditis domum. Hune olTrenatum unius offulae prM cile praeteribis: ad ipsamque protinus
Proserpinam introibis: quae t niiter excipiet, ac benigne
115
Idea fundamental a poveste!desprirea ndelungat a l iubii nenorocii din causa
unei greeli a femee (sau ie or a brbatului) i reunirea loru dup multe suferine -se
regsesce, sub mi de forme, n tote timpurile i n le continentele. (1)
Aci se raport mitulii vedicii despre PurAravas i ^rvai. pna, o nimf aquatic sau apsara,
ndrgit dup 9gele Pururuvas, se mpreun cu dnsulu, ns cu nvoiala nurla vad nici
odat goly c aa e datina femeiloru. fcar dei pismtare mpinser pe nenorocitulu,
golu cum va, s sar in ajutorulu clinei, care peri n acea clip cendu: Viii iari!
Pornindii s'o caute, o regsi printre ile-lalte nimfe, nnotnd sub diip de leMd, In
favorea ie,elu nsui deveni 4u i se nsoi cu iubita- Urvaci. (2) Xu altminterea (dar cu
rolurile schimbate) sun legenda ledieval despre frumosa Melusina, femeea-pesce din
cas-lulu Lusignan, care figurez n diferite romane franceze
secolulii XlV-lea.

<'ontele Raymond din Poitou, rtcindu ntr'o pdure,


janse la o poian i veclu lng unii isvorii 3 feciore
ibrcate n albu, cu perulii lungii de auru i chipulu de
nespus frumusee. Una din ele se duse s ntmpine
liaymond i n curndii nimfa aquatic lii lu de brn Veij Friedlnder SUtengeschichie Roms, ed. V, voi. I, p. 408504 (apeii--\mor i
Psyche cu indicarea literature paralele de Kuhn), Leipzig l- Cf- Liebrecht, Zur
VolhfkundCt p. 239250; CoUignon, Essai aur Ies mo-frec9 et romains relatifs au Mythe
de Psi/chS, Paris 1877, i Zinzow, and Erosy Ein milesisches Mrchen in der Darstellung
und Auffas-des Apulejus beleuchtet und auf seinem mythologischen Zusammenzuriickgefuhrt. Halle 1881. Referinele bibiiogralice din Iote continentele e le indica St.
Prato intr'un articolu publicata n BulUtin du folklore din 1892, p. 316 335. l^CL Kuhn,
Die Herabkunfl des Feuers, II ed. p. 7179; Max Muller, w fur la Mifthologie eompared,
p. 131 urm. i Bergaigne, La Religion VC-*, v.>l. ir, p. 9098.
I
btu, clar cu nvoiala s'o lase singur n tote Smbekkl s nu intre n camera ei, c
altminterea o va perdo pei tot-deauna. Cj;-va an tote merser bine, afar n\ c copiii
frumose Melusine eraQ mal to pocii. Dar li ncepondu a brfi de acea retragere
singuratic, eoni deveni bnuitorii i se hotr a petrunde taina. Ini Smbt intr n
ncperile deerte ale dne, pn aji la o camer zvorit, caro da ntr'o baie. Privindfl
gaura cliee veclii pe contesa prefcut dela br n j| ntrunii pesce i scldndu-se ca o
nimf n ap. Aflai despre acesta, ea peri pentru tot-deauna. (1)
Sau vechiulu romanii francezu Partenopeus de una din composiiunile cele ma atrgetore
din Xll-lea: este prima imitaiuno francez (cam am] cat) a fabulei lu Apuleiu nainte de
a fi trecuta manile artistice ale unul Lafontaine i Moliere.
Cavalerulu Partenopeus, nepotulu regelui din Paris, tcindu la vnatii ntr'o pdure,
ajunse la ermulO unde zri o corabie mndr, care singur (er vrjit) duse la unu
palatii strlucita. Dup ce fu ospatU fi hrcatn de mn nevrdute, se pomeni noptea cu
(jitna liure din Constantinopole, stpna corbiei i a palal care se dede n dragoste cu
dnsulii, ns cu nvoiala al vad do anh Dup ctu-va timpu, prt de vrjmai o^ fi unu
demonii (cu pielea negr, ochii albi i dinii cavalerulu vru s se conving de adev6rii. Cu
o \\ n mn elu o privi i remase surprinii de frumuseea !|| dar din nenorocire, o
[Actur de deiu l c^u pe ea se detept i, mnios, lii alung din palat. Ni dup
multe restriti e se revedur i se cstorir*^
I

4
r
(1) Dunlop-Liebrecht, GescJncfite der Prosadichtungen, Berlin 1851, p. 4 O. Paris, op, cit.,
p. 265.
(2) Diuilop. Ibidein, p. 174177.
-117
Ia aceia.^! ordine de idei se raport urmt(')rele doue Mliuni din anticitatea clasic.
Legenda grec despre Zevs i Semele. Krumosa muri-pe ceru lui Joe, dup perlidulu
ndemnu alu Junone, k 86 nfieze naintea el in tot splendorea-I divin; ite
nenorocita, mistuit de flacra fulgertcire, peri vic-na cutezrel sale:
corpus mortale tuinuUus
Noii tulit aethcrios (1)
I
Legenda roman despre Egeria^ divina soie i oraco-l lu Numa. Nimf aquatic ca i
Urvari, ea avea cu
Ae intilnirl misteriose n fundulu dumbrviloru sacre k mortea iubitului, ea umplu cu
gemete i suspine
necatele pduri ale Ariciel, pn ce sora lui Apollon himb nimfa ntr'o fntn nesecat:
pietate dolentis
Moa, soror Phoebi gelidum de corporc fonteiu Fecit, et aeternas artas tenuavit iii undas.
(2)
Xu alii ceva este DomnulU de rou^ basmu oltenu, ver-itu de Bolintineanu: LeruImp6ratu e iirsitu s se jfeic n rou, de-lii va afla sorele n cale :
A H c odat sorele pe cale
De te va gsi, Intr'o rou dulce cu (Jilelo tale
Te va risipi!
lubita-j, facendu-lft s zbovesc, elu peri pentru tot-ina, topindu-se la ntiele rade ale

sorelul i pref-fndu-se n rou. O tradiiune identic circul la SerbI despre niperatulu


'I: <>\-idii Metam. UI, 267368. Cf. Liebrecht, Zwr Volkttktmdc, p. 240. lij <-hidii Fa4/(i,
III. 258 urm.
118
Troianu, care cerceta pe iubita- numa noptea. Odj zbovind fi pn Ia clin, elfi se topi ca
gbea la ra^ sorelu.
Iar la Poloni aceeai tradiiune se raport la Sbui (latawiec), care, prefcendii-se
ntr'unfi flc iniM farmec femeile i le face s'astepte sera cu dorii iubitului cerescu.
Elfi nu pote veni dect noptea, odat cu dorile, elu perde puterile i more dup (Iile;
atunci plnge pn la morte pe iubita- muritore i crimile sale cadu la pmntu n cbipfi
de rou fruiiw mirositore. (1)
Interdicerea de a vede fijrura o regsimu i ntr't basmu corsicanii, n care dna, nevoit a
lu de brl pe unu muritoru, se cstori cu dnsulu, dar condiioi (Ne cherche jamais
voir mon epaule nue, snon je paratrai rinstant). Dup ce avur 3 biei i 3 fi
brbatulu nu ma putu resist curiositel i descoj umerulfi; dar n aceia clip fetele i
(jina perir. (^j
Dar ma adesea eroulii (sau ma raru eroina) a f< vrji tu s p(')rte ctu-va timpu o form
animal (pe cart-leped noptea, fcendu-se unu llcu frumoii) i nenoi^ cirea provine
din descoperirea taine i din nimicirea \nvi ulu aniinalu nainte de terminfi. Acesta este
forma ma cunoscut, sub care se regsesce fabula lu Apulefl si de cnd M-me Leprince
de Beaumont a publicaii bai
(1) Vo(J Karlowic/, La helle Melwtine et la veine Wandam Archiv fur ito Phllologie, II.
5)4G(HK Despre Sburtoru) n credinele poporului noatti unde jocu ma jnultu
rolulu de incubus sad duliQ rrMl, care chinuescepel m(Mle nsfircinate, vecj 8. Fi.
Marianu. Nanverea la Romni, BucurescI Itt p. 2325 i G. Deni. Teodon^scu, Poezii
populare romney p. 379.
(2) Ortoli, CoiUea de Vile de Cvrse, Paris 1883, p. 283287. TotuT. focfl ncestu basmu
pare a trda o influena literar, cum result mat alesfl 4 cuvintele (Jfne: Tu os voulu
voir mon epaule, eh bien! regarde-la, mais I sera pour ton malheur. Vois ce trou c[ui s'y
trouve; ii est plein d'ossemenl ("est le squelette de notre amour. ([ue tu viens de tuer
Tinstant.
119
iJLa helle et la hHey> pn la coleciunile poporale ne, ea exist n numerose variante la
tote poporele. vomti mulumi a releva versiunile paralele romne, eroul ii vrjitu apare
cnd sub forma de erpe, de *\x sau de monstru (1), cnd sub aceea de porcu, sau dovleca

(2); iar eroina se nfiez sub chipu osc, de bufni, de mren sau de capr (3). ste
diferite versiuni i variante se voru cerceta cu de-mtulu n clasificaiunea nostr a
povetiloru sub rubrica ilu prsiriloru2> cu tipurile folklorice: Amor iPsyche, ina,
Neraida.
revenimu acum la cte-va amnunte, rmula iniial: Erant in quadam civitate rex et
regua eputulu tipicu alii povetiloru populare n tote tim-) i n tote rile.
punerea eroine unu monstru {vipereum malum), pa-\ vrjitu, pizma rafinat a
suroriloru ma mari i da naivitate a celei mici, brbaii cu chipulii'de erpe >alauru
(immanem colubnim), interdicerea de a- vede i sub pedepsa dispariiune (perpetue saii
temporare): awrestea figurez i n versiunile paralele (arsura din ira lampe echivalndu
n basme cu arderea piole ile>.
tncescu. No. 22 tiirpele moului Aii^iandd. 1857 aer})ele (citatu fej, voi. I, pag.
266) i Popescu, IV, 3 terpele uncliiaulu. Cov-din 1891 LltatulG. -Stncescu,
No. 1 Fratele Bucic. pirescu. No. 5 PorculQ celd fermecata i Creng, No. 4
Povestea li. Sbiera, No. 3 tpetrea FCtQ-frumosa i pnelo.--Scholt. No. 2H lafni
ispirescu DovleculQ (ineditQ).Cf. iDr. At.Maricnescu Psychu vrafiunea din 1872.
ipirescu. No. 20 pina (jiiieloru i No. 3 Brosca esto^. Mld-No. 8 Omul de
feru. Popil-Reteganulii, V, 4 o^)na apelorii . -cu Fata cu pielea de capr (basmu
macedo-romiiu).
- 120
Dar scriitorulu latinii a anialgamatu in fabula sa, dei n modii incompleii, nc unii alii
basmu, care face parte din tipulfi animalelorii recunoscStore. La acesta se Wr port
sarcinile impuse Psyche, primitiva probabila in numru de trei (ca si pretutindenea
aiurea): a alege diferitele soiuri dintr'unii mormanii de grne, la care o ajui o furnic (n
basme animalulu o face din recunoscini pentru o bine-facere dobndit); a aduce ln
dela oile cu lna de aurii, la care o ajut o trestie nsdrvaii& (probabila n loculu
animalului); i n sfritu^ a aduce ap dintr'o fntn pzit de balauri, la care o ajut
unii vulturii.
A patra nsrcinare e probabilii inveniunea lui Apuleiii, cum arat nuana-i mitologic i
tendina-I parodist: a se cobor n infernu i a cere Persephone puinii din frumuseea-!
divin. i n basme eroulu se cobora pe tr-mulii celii-laltii printr'o rSsufltore
(spiracidum Ditis) i ese apoi din lumea negr n lumea cea alb (candida istaluce).
Credina familiar a anticitel clasice despre vmuirea lui Caron, care ofer autorului
ocasiunea unoru glume deplasate (1), o ntlnimii pretutindenea ca o credin
antropologic.
La noi i la multe alte popore subsist inc acesta obiceiCi.

Cu bnuului, ce i se pune n mn, sufletulii mortului trece, conduii de ngeri, prin cele
24 de vmi ale vzduhului (simbolisndii pcatele omenesci), pzite de dracl^ pn
ajunge naintea lui Dumnezeii. Cci sufletulii dup morte rtcesce mulii timpii nc n
acesta lume, venindii n
il) Aii dar avariia tresce i Ia mori. Nici Caron, nici Pluton chiar acesta ^eiX a de
mare, nu facd nimica gratuita. SSrmanulu murindQ tre* bue s-l procure ban! de drumd
i, dac cum-va n ar ave bani la ndemn im Tar lsa ore nimeni s-l dea sufletulB ?
^ting:ere cu cel rema n vie i cerendu-Ie diferite servicii. Numai dup scurgerea unui
timpu ndelungaii i dup ce trece peste podurile a 24 de ape (constituindu v&mile
tradiionale); ajunge purificaii in lumea cea-lalt.(l) Precum Grecii antici puneau n gura
mortului unu obolu (vaOXov), pentru care Caron l transporta n Hades, totfi a fcu
Grecii moderni i cele-lalte popore balcanice, Hulgarl i Albanezi. In catacombele cretine
din Roma s'au gsita monete, cari aveau aceiai destinaiune, ji acelai obiceiu se afl la
poporele cele mal diverse. (2)
Nu ne putemu despri de anticitate fr a vorbi mcar n trecetu de opera enciclopedic a
lui Flinij de a sa Istorie Natural, care constitue unii adevraii repertoriu de
materiale folklorice. (3)
Vomii reproduce cte-va din cele ma curiose fenomene de natur mitic, pe cari le
intlnimu i n basme i crora autorulu pare a le acord o existen istoric.
Aa de pild: Monumentele istorice raport, c a plouat cu lapte i cu snge sub
consulatulu lui Aciliu si alii lui Porciu i n multe alte mprejurri; cu carne sub
consulatulu lui Volumniu i Sulpiciu; ceea ce nu fu rpitu de pasri, na putrecjiitu. De
asemenea a plouatu cu ferU n Lucania, unu anu nainte de a li fostu Crassu omortu de
Parl i cu dnsulu toi soldaii lucan, dintre cari erau unu mare numeru n armat: acelii
feru
1) S. FL Mariana. Inmormintarea la Romni, Bucur. 18U2, p. 7983 (Obolulu funebru), p.
422-448 (SunetulQ) i p. 448-457 (Vmile). Cf. Tylor II, 58 urm.
i2) Cf. Andree, ap. cit,y p. 2429: die Totenmiinze.
iS) Iat ce (Jice un eminenta mitografd despre opera lu l^linift: Cest l ] Pere-ocean d
ou coule tout le folklore savant du moyeri ge et des temps aiodemes. Unc cHlition de
Pline annotee avec Ies extraits de toutes cc^s teu-\ res. se trouverat englobee la moitie
du folklored'Europe. (.lamesDarmesteter)
122
avea unii aspectu spongiosu i aruspici vestir ca se

putea atepta la rni de sus. Sub consulatulu lu Paula


i Marcelu a plouatfl cii ln n jurulii cetue Carissa,
pe lng care fu omortu peste unu anu Anniu Milone;
i n timpulu procesului sii a plouat cu crmid^ dup
cum sa raportaii n Actele acelui anu.(2)
Intr'o serie de basme-snove (sub titlulu colectivii Femeia
nenid) regsimu, ca nisce incidente comice, aceste ploi
mitice, din cari face parte si proverbulii nostru: <rDe
cnd ploua cu crna...
Dar iat ceva i ma curiosu.
Dup ce autorulu enumera totu soiulu de nemuri ciudate, ntre cari figurez omeni cu
capete de cnij cari latr in loca de a vorbi (corespundendu cpcdumlor) i onienl ca cte
unii i^ingunl picioril (corespuncjiendu lu Jn-mUate-de-omii din basmele nostre) precum
i alte varieti produse de ingeniosa natur jucrii pentru dnsa i minuni pentru no
Pliniu trece apoi la cte-va observa-iun necontestate fcute asupra omului, i n primulu
rendu la metamorfosa sexelor:
Schimbarea femeiloru n brbai nu este o fabul. Am gsitu n Anale, c sub
consulatulu lu Crassu i Longin, o fat, fiindii nc la prini, se fcuse bdiatU la Casinum
i fuse transportat din ordinulu aruspicilor ntr'o insul pustie. Liciniu Mucian raport,
c a vzuta la Argos pe Aresconte, care purtase numele de Arescusa
(2) Plin. Hiat. Nat. II, 57: Praeterhaec, inferiore caelo, relatum in monunienta est, lacte
et sanguinepluisse^V. Acilio, C. Poreio Coss. et stepe alias: sicut came^F. Volumnio,
Servio SulpicioCoss., exquc ea non putruisse, quod non diripuissent aves. Item ferro in
Lucanis, anno ante((uaui M. Crassus a Parthis interem* ptus est, oninesque cum eo
Lucani milites, quorum magnus numerus ia exercitu erat: effigies, quae piuit, spongiarum
fere similis fuit; arospices praimonuerunt superna vulnera. L. auteni PauUo, C. Marcello
Coss. lanapimt circa castelluui Carissanuni, juxta quod post annum T. Annius Milo
occisus est. Kodem causani diccnie, Uiteribus coctispluisse, in ejusanni Acta relatum est.*
123
i r^e mritase chiar; n curnd, cpetndu barb si putere viril, s'a nsuraii. Totu aa s'a
ntniplatu cu unu biatu din Smirna, pe care Ta vedutu acelai Mucian. Ea nsumi am

vecjutu n Africa pe Cossiciu, cetenu din Thysdris, care din fecir se fctise flcii n
diua nune sale. (1)
E curiosu, c chiar n acele basme, unde se vorbesco
de o asemenea metamorfos (cf. ciclulu nostru Feciora
rsboinic), ea nu se face dect prin mijlocirea unei
fiine superiore i ca pedeps divin pentru o profanare.
[ Utoria de ast dat e ma credul dect mitulu. i cu
I tote acestea, autorulii vorbesce ma departe de graeca ereI iktitas: tfNuUum tam impudens mendacium est, ut teste
careat!
Despre paseri nsdrvane: Se gsesce n Anale, c n cuprinsulu Ariminulul sub
consulatulu lu Lepid i Catulu, n vila lu Galeriu, unu cocosU a vorbit: dis^ta. e
singurulu casu pe ctu sciu. (2)
Si despre arbarl shuiitorl^ cari simpatisau cnd cu pa-tricieni i cnd cu plebei: Nu
sciu, dac mirtulu nu celu dinti arbore sditu la Roma n locurile publica', plantaiune
profetic i de memorabil prevestire. Intre cele ma vech temple se consider alu lu
Quirinus, adec alu lu nsu Homulu: acolo trir multu timpu,
1 ibid. Vin. 4: <E.\ feminis mutri ininares, noiiest fabulosiim. Iiiveniiims iii Aiiimhbus
P. Licinio Crasso, C. Cassio Longino Coss., Casini/)Me>i(>w factum ex vir-5/if
al)parentibus, jussuque aruspicum deportatum in insulani deertam. Lieini-u- Mucianus
prodidit, \isum a se Argis Arcscontem, cui nomen Arescusae fui.>-^t: nnpsis.se etiam;
moxbarbamet virilitatem provenis.se, uxoremque diixisse. K;usdem sortis et Smymae
puenim a .se visum. Ipse in Africa vidi niHtatuin H inarem, nuptiarum die, L. Cossicium
civem Thysdritauum.
2 Ibid. X. 25: Invenitur in Annalibus, in Arimensi airro, M. Lepido, (^ <'atuIloCos.s..
in \illa Galerii locutttm gallinacetim, semel, quod equidcm sci-..:ii .Cf- i X, 60, unde
pomencsce d(? unfi corbii rorbitoru.
124
doi tnir sacri, plantai pe dinaintea templului, unulu nurailft patricianu, iar celu-laltu
plebeu. Muli ani mirtulu patriciani era covrsitoru, plinu de sev i de vigore, i pe ctu
timpCi senatulu nflori, elufu enormu, iar mirtulu plebeu pipernicit i nevoiau. Dar

dup ce se nl la rendulu su, mirtulA patricianO ncepu a se veteji, cnd slbi n


rsboiulu marsicu autoritatea senatorilorO, i puinu cte puinu acestu arbore maiestosu
ccjlii n lncecjiel i sterilitate.)) (1)
O asemenea simpatie ntre lumea vegetal i cea ani-mala, e una din trsurile
caracteristice ale basmelorii. Omulfl primitivii a asimilaii planta cu sine nsui, druinduI un& sufletu i asocindu cu fenomenele vegetaiunel principa* lele evenimente ale
vieel.
Intr'o poveste bucovinon, Petrea Voiniculii i IlenaCo* snana)) (2) cetimu: Lng
curtea aceea se afl unfl mirt-nalii i frumosu, carele nflori ndat ce sosi feciorolii
babei acas i, cnd se ducea de acas, pic florea. MSrulft acesta era aa dar semnulu celii
mal bunii, de sci baba cnd I vine feciorulii acas.
Nu altii ceva este arborele supra-vieuitoru, n care se transmite fidelitatea rSposailoru,
spre a eternis fatala lori dragoste.
In China, din mormintele desprite ale iubiiloru nenorocii resaru noptea doi cedH^ cari
i mpletescu ramurele i rdcinile.
Din mormntulu lui Tristan rsri o jjlantdy care, pre(1) Ibid. XV, 36. Ilaud scio, an prima omnium in locis publicis Romae sata* falidico
quidcm et memorabili augurio. Inter antiquissima namquc ddubra habe-tur (juirini, hoc
est, ipsius Romuli; in eo sacrae fuere myrti duae ante aedem ipsam per loi^um tempus,
altera patricia apellata, altera plebeia. Patricta multis annis pracvaluit, exuberans ac laeta,
quamdiu senatus quoque floruitt ilia ingens: plebeia retorrida ac squalida. (juae
posteaquam valuit, llavescenfid patricia, Marsico bcllo, languida auctoritas patrum facta
est, ac paulatim in sterilitatem cmarcuit majcstas.
(2) Sbiera, No. 2.
12o
lungindu-se de-alungulu zidului^ se plec pe niormintiilu leginel. De trei ori fu tiat din
ordinulu regelui, dar Tlistarulu se ridic in fie-care dimine ma verde ca ina-tate i de
atunci minunata plant umbresce mormintulii lui Tristan i alfi Isoldel.
Intr'o poesie poporal serba, din mormintele iubiiloru fsaru doi brikf, ale crorii ramure
se mpletescu la olalt ca mtasea injurulu busuiocului. ntruna bulgresc: din
mormintulu t!n3rulul crescu unii trandajinl, iar dintr'alu mindrel o vi de vie i
dragostea le impleti la olalt. In-tr'una albanez: din mormintulu iubitului crescu
primvara unU brodii i dintr'alu iubitei o vi dalb cu struguri ncrcat, imbriandu
plpnd pe maiestosulu bradu. Iar tntr'una cipriot: pe mormintulu iubiiloru crescu
unU tkiparosU ^ uml diitru; chiparosulu se ridic i srut chi-trulCi, iar chitrulu se

ridic i srut chiparosulu. (1) In balada ardelen <rDou morminte:


i din iiJormlnelulG Iul A eita fiwi mirH guUil, i din inonuintelul e A eita vi de
vie: Via-atta sa ntinsa, Pn merulu la cuprinsa.
Sau intr'alta, Cliiva:
lea tu giulgiu din patru latl, 8 ne 'ngrope ca pe fra; Dela mine s totQ crrsc UnU firuf
de famfirH^ Dela Ghiva trandafirii,
n Vuk Karagrii*, Srbske pTesme, voi. I, p. 345. Miladinov, Blgaraki pieani, I. 455.
I^ada, Jiapsodie d'un poema albanese, p. 253. Sakellarios, KuR{>'.ax, MfL h No. 13.
Despre plante supravieuitore: cf. Liebrecht, Zur Volkskunde, p. 167 i 182; Gubernalis,
Mgthologie des plautes, II, 9, 53, 108, 234 ^\ cer-eetrile despre arborii mpletit! de
daidoz, Psichari i Karlovicz n Miluitine, tom. IV i V126
Sil lotu cri''Si'\ i laescil. In capete s. se 'ntlnesc, Ci srt vad lumea tot ('a fostu
dragoste curat, Dintr unu june i o fat. (1)
In frumosiilu basmii muntenii Cele 2 slcii, iubita, aflndu c feciorulu de mperatu se
cstoresce cu alt feniee, se nnec de dorulii lu i feciorulu de mperatfl, VL*dend'o
mort, se stinge de durere si las cu limb de mcjrte s-Iu ngrope n aceiai grop cu fata:
Dar mpS-ratulu na vrutu de locu, ci a pusu de Ta ngropaii tocmai n partea de dincolo
a biserice. Dar n'a apucata si se bttoresc pmntulii pe mormntii i a rSsritfi o salcie,
i totu n cliua aceea a rsriii o salcie i pe mor-mntulu fete de partea cea-lalt a
biserice, i au fost crescutu aceste slcii ntr'o di ce crescu altele ntr'unA anu, i curnd
au trecuii de susulu biserice, i dac aA trecuii, au nceputu a se ntinde pe coperiO,
pn li s'aii ntlnitu ramurele i de atunc, din ce trecea, din aia se amestecaii ramurele i
crcile ma tare, i amestecate i alturate staii ntr'una. (2)
La poporele romanice revine acelai motivii.
In romana portugez Peregrina: pe mormntuli cavalerului resri unU huchet de pini
funebri, iar mormn-tulii principesei se acoperi cu trestii tnguitore. Castelana porunci s
le taie, dar ele ncolir din noii i noptea castelana le audi suspinndii. . . . Intr'alt
roman, ((Contele Nillo: pe unulii din morminte resare unii chiparos^ i pe celii-laltu
unii portocal, amndo crescii, i mpreun ramurele i- daii serutr.. . . ntrunii
cntecii bretonii:
(1) Popa-Retetranulii. Trandafiri i viorele, 2 ed. Gherla 1891, p. 1618 i FrAncu, Aloi,
p. 230.
(2) Stncescu, Alle basme, p. 90.

127
iCe fut merveillo de voir Ia nuit, qui siiivit Io jour ou }ii enterra la dame dans la meme
tombe que son mari, de voir deux chenes s'elever de leur tombe nouvelle dans Ies airs. ...
i ntr'unu cntecii normand u, culeii de Beaurepaire:
Sur la tomb'du gar(:on on y mit une epine. Sur la tombe de la belle on y mit une olice,
L'epine cru si haut qu'elle embrassa l'olive.... (1)
Arborele supra-vieuitoru nu serv numai a perpetua unii amoru nefericitu, ci i a trda o
crim, unu asasinata* Din cadavrulu celoru ucii mielesce resare unu arbore, n care
continu a tri reposai.
Ast-felu din cadavrulft lu Polydor, fiulu lu Priam, asasinatu de Polymestor, resri unu
cornu i, cnd Enea vn'i s rup cte-va din ramurele sale, unu snge negru mnji
pmtntulu, unii gemtii se autjii i unu glasii ro-sun la au^uliJ eii: De ce s sfi,
Enea, pe unii nenorociii ? Cru-m mormntulii i feresce-te de a mnji cu o crim
manile tale piose. Xscutfi la Troia, nu sunt unu strinii pentru tine i nu dintr'unii
butenii a cursu ace?ttl snge. Ah! fugi de acestii pmntii crudii, do acestft ermii avarii.
Cc sunt Polydor: aci ccjiu strpunsii de mi de sgei, ale crorii vrfur ascuite au
intraii n corpulii meii. (2)
De sigurii c Dante i-a adusti aminte de acost scen,
'h Puymai^re. Romanceiro portugais^ No. 4 i 12. Villemarque, Barzas-Brtiz. voi. 1, p.
45. '2. VrgiliCL, Eneida, III. 2068:
cQuid misenim, ^Enea, laceras? jam parce scpulto;
I^arce pias sceierare manus. Non me tibi Troja
Externum tulit, aut cruor hic de stipite mnat,
Heu fuge crudeles terras, fuge littus avarum.
Nam Polydorus ego. Hic confixum ferrea texit
Telorum seges, et jaculis increvit acutis.
~ 128
cnd descrie n Infernu arborele vieuitorii alu nenorocitului Pier delle Vigne, sinucisfl
n nchisorea-: (1)
Ailor porsi la mano un poco avnte,

E colsi un ranmscel da un gran prunc:


E ii Ironco suo grido: Perche mi schiante ? Da che fatto fu poi di sangue bruno,
Ricomincio a gridar: Perche mi scerpi ?
Non hai tu spirto di pielate alcuno? Uomint fummo ed or sem fatti sterpi;
Ben dovrebb' esser la tua man piu pia,
8e state fossim' anime di erpi. Come d'un stizzo verde, che arso sia
Dall'un de'capi, che dallaltro geme,
E cigola per vento che va via; (.'osi di quella scheggia usciva insieme
P.irole e sangue: ond'io lasciai Ia cima
Cdere, e stetti come luom che teme.
In basme, copiii ucii de mama loru vitreg supra-vie-uesctk n arbori i, dup o serie de
metamorfose, revinu la forma loru primordial. (2)
In povestea ard elen Cel doi copiii cu prulu de auru: Din loculu, unde au fostu
ngropai copiii mprtesei, copiii cel adevrai, a doua di rsrir do per), iar la a eptea
(jii perii au fostu mari, nali si rmuros! i plini
(1) Atunci ntinsei mana i rupse unu rmurelu dintr'unfi prund mare; iar trunchiuld
sSa strig: De ce me sCi? i umplendu-se apo de un(\ snge mohoritCi, strig iar: De
ce m6 rup ? Nu sim ore unfl pica de mil? Am foaia omeni fi acutn ne-am fcutU
buteni. Negreit mna-t ar trebui s ne crue, chiar de am fi suflete de crpT. Cum
unO tciune verde, arsQ la un epdtiQ, geme din cel-laltd i plre de \intula trecetori,
a;i din ac-elQ trunchia eiaCl de odat vorbe i snge: apoi lsa s ca() andra i sttu
ca omuhl ce se teme.
(2) Vecj CiclulCi nostru Copiii de aurQ. ('f. Bolintinenu Cerbulfl (Foe^, I, 273-276):
Din roomiloiu-ml o & cr^M-i /irriiforA cu Tlrflilt lintl, CtI-a Ini ramuri s urobnrtc,
Domne, Or^pa-l dt strina.
129
le pere frumose, galbene ca aurulu i strluceau ca sobele. Gnd se ducea mpratulu pe
acolo, ramurele periloru -e plecau n jos ctre impratulu, ca i cnd Taru mbi ?-
culeg, iar cnd mergea iganca sau surorile mal nari, atunci ramurele se ridicau i le
loviau peste ochi. (1)

Intr'o poveste din Moldova: Pe mormntulu ceretore i cresclitu una plop mare pn la
Dumnecjieu sub piciore. ^nd vintulu btea, ialnicu se legna crengile plopului, ^ pleau
una de alta 'unu glasu tnguiosu se audia eindu iin plopu, ce strig: ticloso, ce mi-a
fcutu pita i pescil? (2)
Dar nu numai arborele ntregii, ci i fie-care fragmenta dintr insulu e dotatu cu vitalitate.
Flautulu fcutu din arborele supra-vieuitoru capt glasu i povestesce (obicinuita n
versuri) crima sverit.
Din fntnua, n care iganca innecase pe mprtesa ibta-lebed), rsri o rchit cu 3
ramurele i unu pstorii, liodu- din rmurelulu de mijlocii o tilinc, ea ncepu nngur a
cnta i a spune:
Nu cnta biete tare,
C r^H inima m dore
Dup aldxineCi copilau.
Ce-a rmnd In leganau.
it sterp mi-lu adap, ' i( de negr iganca!
Iar din scorbura, n care mama vitreg ascunse inima i isele biatului uciii, ei o
psric, care ncepu s cnte pe copaci:
Mationea m'a taiatu
i cu tata m a mnca tu.
Dar eu n cucQ mam schimbatu
i de matione-am scpatQ! (3)
'1. Fopu-ReteganulQ, II. p. 31.
i> ^^-vaslos, Pottfii, p. 21.
130
De asemenea n basmulu franceza Le pigeon blanc, din osemintele ucisului ese o
psric, care cnt: (1)
Ma tantc m*a tue,
Mon pere m'a mang^,

Ma petite sour Marguerite m'a ramasse,


M a mis sur un peiit aubepin,
M'a dit: lleuris, tleuris. mon petit fi-t^re.
Gothe, marele admiratorii alu geniulu poporalii, aduse negreitu aminte de unu
asemenea cntecii au(;|itu n copilrie, cnd puse n gura Margaretei, aruncat n
nchisore, aceiai melodie:
(1) Pineau, Folklore du PoUoii, Paris 1891, No. 9. Cf. Sobillot, LiifimiHrt orale de la UauteDretagne, Paris 1883, p. 226229 Ie sifflet qui parh'i: o sor omor din gelosie pe alta
ma mic i o ingr6p ia p6la unui siejar, unde unQ negustorii gsesce und fluer i,
ducndu-lCi la gur, cni:
SifHes, siflBts, marcluinH;
C n^est pM Tuus qui m^Avex tn^ cdans
Ibidem, p. 220221 Ies trois freres: unQ frate ma mare omora pe oelft mijlociii i,
dup ce-l ingr6p, unQ osu in form de fluer cnt:
Mon txhte m'a tu
Diins la fir6t d'Ardennes.
Tota ast-feld Carnoy, LitUrature ornle de la Picardie, Pris 1883, p. 236840 le sifHet
qui parle: fratele omora pe sor-sa i o ngropa la pola unul 8te> jard; un porcarii,
fix^ndu- und Hucr dintr unu osu smulsa dela mor mintuld fete, ncepu s cnte:
Mens-moi, menez-moi vite, porchcr; Ce n>Bt pa vuus qui Tn'aveB ta^.
Cf. nc Blade, Contes populaires de la Gascogne, Paris 1886. voi. II p. 101 la flute;
Comparctti Nooe'Une.^o. 28 ia penna delfucello ^riffoneB; Goo* zenbach, Sicilianische
Urchen, No. 51 despre cimpoiuld cntred; Grimin, Mrcheity No. 28 drr singende
Knochen i La irich. No. 43 der Hohrsteugei. La Afanassiev, V, 27, o sor ucide pe
fraie-seu Vaniuka penlru fragi ra3 ji flueruld trdez asemenea ciima comis.
V. EVULt-MEDit.
Rclaiunile ntre Orientii i Occidentu devenir dela :oIulu X-lea din ce n ce ma
numerose. In secolulu I lea unu clugru, care probabilii cltorise n In-i i ascultase
biografia legendar a ntemeietorului Bu-mulu, scrisese grecesce n vre o mnstire din
Palestina ile sfiniloru Varlamu i loasafu (celu din urm sub-;uindu-se lu Qakya-Muni,
cretinatu de pustniculii Var-IU), mpletind'o cu totu felulu de pilde de origine bu-.

Acestu romanu de provenin indian, unu felii de 3teos a ascetismului, ptrunse n


Europa printr'o tra-cere latin n secolulu Xll-lea i se bucur repede
o mare rspndire, datorit ma alesu frumoselor sale rabole, intrate unele i n
nvturile lui Neagoe-Vod. Cruciatele i n urm invasinnilo Mongoliloru importar
Kuropa pe cale oral o cantitate nsemnat de matele legendare.
Nu totu attu de important a fostu influena exerci- de imaginaiunea oriental pe cale
literar, prin tra-cer de cri poporale. Expansiunea lorii porni din ue centre: pe de o parte
Bizanulu, care prin traduceri
din siriaca popularis produciunilo fantasiei orie mal alesu n Europa rsriten; iar pe
de alta, A cari attu n Siria ctu i n Spania servir de colpc intelectuali ntre aceste doue
lumi.
Dintre cele ma vech cr orientale, car aii afla occidentu o mare rspndire, se numr
(afar de Pe tantray despre care amu tractatu ma sus) aa ni ((.Pildele lui Sindbady
oper de provenin indiana conservat numa n traduceri: cea ma veche dintr' e una
grec, fcut dup cea siriac ctre sfiritul colulu Xl-lea de Michailu Andreopulo, sub
titlulu < tipas. In occidentu ea sa propagaii prin numerose duceri, ma aleii franceze, n
versuri (secolulii XI i n pros (secolulii XlII-lea), servindu-le de prot o versiune latin
(fcut dup una ebraic) sub ti aDoloputhos sive Historia VII Sapientiumy>y de unde: I
mans des sept sages, Libro dei sette savj di Roma. sieben weisen Meister, etc. (1)
Cea mal veche traducere romnosc, dup una grec tiprit n Veneia la 1744, e de pe la
sfir secolului trecuii i port titlulu alstoria Syndipi j fulul. (2)
Acesta oper, care prin renumele i expansiunea ajunsii aprope cum cjiice Gorres
celebritatea cr sfinte, se nvrtesce n jurulii urmtorel istorii fundamen Unii fiii de
mpraii mpotrivindu-se struinelorii ru
(1) Loiseleur-Deslongcliamps, Essai sur Ies fables indiennes et su introdaction en Europe,
Sui vi du roman des VII sages de Rome eii publie pour la premiere fois, avec une analyso
et des extrails du Dolo par Le Uoux de Liiicy, Paris 1838. Vc(j Comparetti, Osaervaziani
inh libro dri ^ette savj di lioma, Pisa 1865 i Ricerch^ intorno al libro di Sii Milano 1869.
(2| Despre diferitele ediiun i cuprinsulu cirle: Gaster, Literatura Iar romn, p. 54
78.
133
.le uneia din femeile tatlui seun versiunile europene elu 'esista mume sale vitrege
ea lu nvinui, c ar fi sutatu s'o necinstesc i mperatulu, turburata i spi-mntatu, se
hotr s-Iu osndesc Ia morte. Dar ce 7 viiir sau nelepi (filosofi) al sfatului

mpertescu, sci-indu-l& nevinovat i siliii de unii oroscopii a tace n timpii de 7 dile,


cutar a prelungi terminulii, spu-n^ndii mpratului totii felulii de poveti despre firea
cea stricat a femeilorii i primejdia de a se lua dup spusele lorii. Pesle nopte femeile
mpratului, ca s zdrnicesc istoriile nelepilorii sfetnici, povestiaii la rndulii lorii
despre apucturile nestatornice ale brbailorii. i aa mp-ratulii stete n cumpn pn
la trecerea terminulul fatalii, cnd fiu-seii putu vorbi i a descoperi nelegiuirea femeei,
care i primi pedepsa cuvenit.
Aceiai motivii de perfidie i viclenie femeiasc Tamii totilnitii mal sus n povestea
egipten a celorii Doi fralj onde amii adusii i o serie de paralelisme din diferite
literaturi.
El este ndestulii de fecundu spre a procur frumosel eherazade materialii de povestiii
n timpii de Q mie i una de Nop^ acestii oceanii n care s'aii reversatu praele Eaintasie
orientale. Prima loru redaciune pare a dat de la secolulii XIII XIV i de atunci a
sporitu din secolii In secolii. Autorulii, saii mal bine disii autorii acestei ce-lebre
coleciuni s'aii adpat la isvorele cele mal diferite: India, Persia, Arabia, Grecia.
Dei cunoscute n Europa abia dela 1704, prin faimosa traducere francez a lu Galland,
ele trebue s fi circu-tat oral cu mult mal nainte.
La no, aceste istorii arabicesci era deja cunoscute In a doua jumtate a secolului
trecut, i sub titlul de Halima (numele povestitore n versiunea neo-grec din
134
1757, prototipulu traducere! romne) le pomenesce deja Sulzer n 1782. Din cercetrile dlu Gaster (1) re-sult, c n traducerea romn, ca i n cea neo-jrec, s'a contopii! o
parte din coleciunea arab (numa! 86 din 1000 de Nop) cu ntrega coleciune persian
de 1001 de )ile.
Dar chiar sub acesta form spurie, pe care o vomii utilis dup ediiunea lu Gorjan (2),
regsimu o serie de tipuri i de incidente cunoscute i deja studiate.
Ast-felu istoria lu Sin'Hhad marinarulii (la Gorjan numele e corupii: Svah, cltorulu
pe mare) are- mare analogie cu a lu Uliae. i eroulu arabu ajunge n alft treilea taxidu pe
mare ntr'unu ostrovu, unde to tovarii se sunt nghii de unu uriau uniochiu i de
care no scap dect crpndu- ochi cu fere roite.
Iat n originala, prescurtata, acestu taxidu de alu treilea alu lu Svah, cletorulu pe
mare, care reproduce diD punctii n punctii ederea lu Ulise n insula ciclopulal
Polyphem i pote sta ast-felu alturea de versiunile par ralele ma sus citate: (3)
TAXIDULC de ALt TREILEA ALC Lll SVAH CLftTORCLC PE MARE.

Petrecerile cele bune i desmierdrile ntru tote gusturile, oe trsesemu n trecutele mele
taxidur, i ma vrtosti c ncepuse a mi se scrbi de attea desftr i desmierdr;
asemenea i tinereele mele m6 ndemn prea mulii i sntatea trupului nu m6 rbda a
ede n locu; acestea m pornir pofta, ca s mal
(1) Literatura popular romn^ p. 94.
(2) Halima saH povestiri mitologicescl-arhescl, pline de bgri de s6m& I de intimplr
forte frumose i de mirare, Compuse In limba ai-b6sc& do prea inveatula derviQ
Abubekir i traduse din alte limbi strine In oea romnesc de Gherasim Gorjan,
profesorQ, 1 ed. 1835; II. 1867:111,1877,4 tomuri. In extractele de ma la vale ne voma
folosi de ultima ediiune,
135
764^ i alte locuri noue, alte orae i alte naii de omeni sa ji alte obiceiuri prin deosebite
erl i, gtindu-mS despre totti felulQ de marf i despre ale drumului i ntovrindum cu ali nerustorl, plecarm ntr'o corabie cu aera priincios spre ostrovele Indiei cel
din luntru.
i dup o plutire de trel-^ecl de ^^le ajunserm la nisce ostrove, n care vndurm vre o
ct-va marf bani pein i mal ficur&m i tramp cu alte mrfuri de p acolo, i dup
cinci ^ile cnd plecarm de acolo, ne apuc o furtun atta de mare i tare, in ctC ne
bg prin alte mri deprtate i perdurm dru-mul. Acesta furtun ne duse pn aprope
de un ostrovij, la care traserm de nevoe spre rev^rsatul zorilor, silii fiind de
Tremea cea urt i cu totul mpotriv.
Intrnd mal muntru prin ostrovii v(}urm de departe o dire mare, ca cum ar fi fosta
palat, i ajung^nd acolo v6-^urm cu adevrata, c era palatu zidita prea frumos, ale
crui pori eraft de chiparos, spate cu mare meteugi, i nu se vedea a G nicT unfi om
ntr^nsulti. IntrndG n luntru, vS^^rm o curte forte larg i restat i o scar ce
ducea in toiorele palatului i, ocolindu prin curte ncoce i ncolo, ve^urm in-trun
col o movil de ose de om i frigri de friptu. Atunci pricepurm toi, c nenorocirea
nostr ne adusese aci n mor-mintul celCi de veci i n pnire cumplit i ne speriamu cu
toii de morte, cci o vedeamG cu ochii i o ateptamii s ne nghit din clip n clip.
Dar nevfi^endu nici unu om pe nicirea i fiind prea obosii^ cci apunea sorele, era n
deser i se apropia noptea, tremurndii de fric i chibzuindu ne unde s f'ugimQ, iat
vScjiurmti fr veste c se deschide o u dela un& beciu i ei afar un uriaii negru ^
grozdcU: avea numa un ochi rotundu n frunte^ atia de rou n ctU 9t tedea ca o
potco roit n foc; dinii lui cel dinainte eraQ lungi ca de o palm i ascuii ca vrfulti
de secere i eraG eii afar ca colii de vieru sSlbatecu; gura lui era ca a calului; buza cea
de desubt atrna pn la br; urechile erau mari ca de unu cotu i mal bine, late i
flocose ca de elefantu, cari aco-periau spatele ma de tot; unghiile sale erau ca ghiarele

vulturului i ca ale leului i trupulG s6u proii i negru peste totu ca unQ ciciopu sau ca
unu satiru (ce se vdii zugrvii pe la unele
136case) attCi de grozav i de mirare, n ctii numai ce-lfi vS4u-rm, ncremenirmti cu
toi, ca cum am& f fost de petr iBr , vr*o simire.
Se apropie de noY i, privindu-ne niel, il ntinse mna n-taial dat la mine i,
apucndu-m6 de cef, m pip&i ca mcelarii cnd pipe mieluli pe cod, ca s vad de e
grasa ori nu pentru junghiata; a mi fcu i elQ mie, cercetndu m5 pre- ' tutindenea de
grsime, i, aflndu miS slabii i mrava, me ls i apuc pe ceMall cte unu unu i le
fcu ca i mie. In cea mal de pe urm, gsindu mal grasu dect toi pe corbierulik nostru,
l rdp de dup cif cu o mfi 1 cu cea-lalt ti bg o frigare din cele ce era p'aci prin
ecjutu i o rspunse dup c6fliy precum ar fi fostu un puia de gin n manile unul
mcelar& puternica, pe urm fcu un focd mare .yi-Z fripse numai dect i'lU mnec
pe tot naintea nostr.
i isprvindu acost a sa crunt i heros cin, se duse in-tr'unQbecitide ale palatului i se
culc sdormi, dup ce adormi, horcni atta de tare, n cta se prea c tun i rsun
hor-cnela sa pn peste mare prin nisce muni, ce era departe ca la epte-(j[ecl de milurl;
i dormi pn la ^iu intru a hor* cn6l. La (jiiu, dup ce se detept acelii uriaa
grozava, se , scul i ei afar din palatti i pe noi ne ls aci ca pe nisce j vite n oborulu
zalhanalel. Dar dup ce nelesermG c se de* ; prtae multu de palate, ncepurmu s
ne jelim ii toii ntr*unfl glasii, n ctu resun acelii palatii, care era pentru noi o
mcelrie crunt! Petrecurmu tot (jiiua umblndii prin ostrovii i plecarmii pe la
sOnitulii sorelul, ca s ne ducemi la palatultt acelui spurcata ciclopii cu ast-felii de
hotrre, ca noptea, cnd dorme el i horcnesce, s-I sootemii ochiulii cu o frigare din
ale sale. Toi ntr'o unire la acesta hotrre, ajunsermCi Ia palatft cam pe la unii cesii din
nopte i ne ascunsermii ntr'unii colfl ntunecosi i ne fcurmii marc acolo, trgendii
cu urechea s-Iii au^imii horcnindii i ne miramii prea multti c nu se aucji, n vreme
ce horcnela lui resun tocmai prin muni alt dat.
Abia trecu niic vreme i au(|irmii o repeziciune i unft sgomotii, i sber acela ciclopii
ca uni taurii slbatecii i grozavft i intrndCi n curte, aprinse unii focii forte mare i
ncepu a
137
ilerga prin curte n tote prile, cHutndu-ne ca unti le turbatu;
Bol de frica mare rgmaserm i atunci ncremenii cu totulii
mat mult mori dect vil; el, ndat ce ne v^cjiu, nvli la

noi i rpi pe cela ma gras dintre fio i numai dect l infrigrt,


fi fripse i H manc] pe urm se duse totii n acelu beciu de
desubt iy culcndu-se pe spate, adormi numai dect i ncepu
t sfori atta de tare, in ctu se cutremur i rsun totu palatul.
. Atunc! noY, aflndu-ne ma multa ndrji spre rsbunare dect
I sp&imntaT, fttarm toi cte o frigare^ le arserm n foc pn
[ce Ie roirmtt; pe urm ne dusermu la dnsul noue ini din
cel ma vitej i cu mine (Jece, si i le bgarm in ochi i aa l
(frbirm.
Durerea, ce pctrunse pe acelu spurcata ciclopQ, lu fcu s sbiere atta de grozava, n ctu
se spimnta i cele nensufleite lucruri din lume; se scul cu necazG i mnie mare,
ntinse manile ncoce i ncolo, c dor va prinde pe vr'unulu din no, ca s-lG fac frm
de necaz i de durere; iar no fie traserm pe unde nu putea elu s ne nemeresc; dup
ce fie cut n zadar i nu ne nemeri, dibui prin curte pezidti i ne-meri porta i ei afar,
strigndu i rcnind forte tare i grozavQ. No, ndat ce pricepurmCi pe rcnetul seQ
celu prelungita, eirm numa dect din acelu hierosu palatu i ajunsermCi b ermuril
mre, unde aveamu pregtite leile, i le aruncarmu nama! dect in mare, i ateptamu
tot noptea pn la (jiiu, cas intrm n le i s ncepemQ a pluti pe mare. Dar ndat
ce ie lumin de (Jiu, v6(Jurmu pe acelu ciclopu sdlbatecu orbu nc, cu do asemenea
cu dnsulu, car lti inea aducendu-lQ spre rmuri! mre, ntovrii de o mulime de
ciclopi asemenea cu dini.
Xoi, ndat ce- vecjiurmu, intrarm numa dect n leile Dostre i prin ajutorulu
lopeiloru no deprtarmu dela ermur. ET luar petre forte mari i aruncar dup no cu
atta putere i repeziciune mare, n ctu ajungeau pn la no, ce eramu departe ca la unQ
ces de ermur, i nnecar cufundndu pe tote celelalte le cu omeni cu toti, i numa
eu scpaiu cu lesciora mea, iar cel-lall fur nghiii de valurile mre.
In taxidulu alu patrulea, Sindibad nemeresce dup unu
138
naufragiu n ostrovulu mprtesei L''6, Circea oriental care- preface pe tovar n
dobitoce. Nisce Arap aduseri n locuina e i le deder s mnnce rdcini i erburL
Tovari! me! ncepur a manc fr s bage de sem, ci ce ce ne da crburlle nu manc de

lec; iar e, prevcjendti unft ce c o s se intmple, nu vrui s mnnc i n puine


minute ve4uY in fapt puterea acelort^ erburY, adec: dup ce mth
m
car tovarii fnel dinfr nsele, se mbtar atta de multa, n ctii eir din min,
vorbiati aiurea i nnebunir cu desvSrire. Pe urm ne deder coIrizQ de orezQ cu nuc!
de India, care nerrai prea multa pe ce! ce mnnc desu o astfelii de mncare; din acesta
mncare luaii i e de cine! ese or!, iar tovaril nul ce nnebuniser^ manc ntocmai
ca porcii jir, fr vre un saifi, i n prea puine (jiile se ngrar cu o grsime nespus.
Atunci vcju! pe Arapi^ ce era Cpcuni, adecX mlnc^ori de meni^ c& ncepur a
junghi pe cte unu unu la cte dou-trel ^\\^ i a! mnca.
Eu, carele eram (iresce mrava, slbnog i usciva, i mal vrtosii cnd vedeam
vrednica de jale morte a tovarilord me!, m topiam din cesu n cesu ca cera de foca,
puind in gndu c o s-m! vie i mie rendul& paharului more. Atund pricepu! ma! bine
viclenele fapte ale acelorii Arap! cu acele et' buri^ ce dedeser tovariloru me! de
mncaser, cci printr'n-sele i fcuser ca nisce dobitoce^ ce nu ma! gndescii Ia morte
nic! la aitu ceva din lume i manc fr vr*o grije i se ngri ctG nu se pote spune.
In fine, istoria celui de alii treilea derviu sau kalenderA conine unu tipu forte cunoscuii
n clasificaiunea basmelortt Camera oprit.
Derviulu ajunse ntr'unu palatii, unde mal multe femei lu ndrgir i-I fceau viea
dulce. Pe la sfritulfl anului venir tote mpreun la odaia mea cu ochii plini de lacrm,
ca s- iea (Jiua bun dela mine, cci er fl ploce i s se ntorc dup 40 de (jiile. Ne
mbriar&mft
139
i- luar (J^^st bun dela mine, i mi deder slobozenie a wmhl prin tote casele ce
eraU 99 i s me desftezu ntru privirea attoru lucruri minunate i nepreuite ce eraii
prin-tr'nsele, asemenea i prin grdinile palatului, ce nu se potu povesti de limba
omenesc, i s aflu prin acestea or &te-mT va pofti sufletulu. Iar ua cea He aurU s
nu m-drsne-^^c a o desch^de^ cci me voiii ci forte multu i m \ voiu scrbi pn la
morte. Dup ce plecar ele, eu ca s f tml mulumescu vederea, deschisei tote acele u i
vScjiu lucruri ce nu se potu povesti nici prin graiu nici prin condeiu. Mal pe urm de tote
m ndemn prostia i neascultarea mea, ca s deschicjiu i acea u de aurii i, pe la^
cele-lalte scumpeturl i bogii, gsii i unU eai wgru forte frumosu; lu trsei n curte
i-Iu nc-lecaiii cu o bucurie mare, mulumindu-m prea multu c ara gsitu cu ce s-ml
petrecu vremea. Plimbndu-m6 p^te acele cmpii frumose, lu lovii ca s umble i elu 8t
Incremenit, dar dup ce lu lovii pn de trei ori, deschise nisce arip forte agere i sbur
cu mine n vntu attu de repede, n ctii me perdusemu de fric Sburndii calulu pe sus
cu mine se pogor i atunci se scutur attu de tare, in ctu m arunc la pmntu ca pe

unu sacu cu mlaiu i, lovindu-me cu coda pe obrazii, m sri ochiulu celu dreptu ctii
colo ca dintr'o pratie i peri ca o nluc. In povestea arab, ca n mal tote versiunile
paralele din Europa oriental, curiositatea e slbiciunea brbatului i nu a femee, ca n
Occidentii. Vomii reveni mal pe largu asupra acestui tipii n adnotaiunile ciclului
respectivii de basme.
Xe grbimii a trece acum la cea ma veche carte de poveti a evulul-mediii cretinii, la
Gesta Roinanorum, marele magasinu de naraiuni moralisate, isvorulu noveliti- j loru italieni, acea curios
amestectur de povestiri cla* sice, apologuri orientale i legende monacale, din care s'aft
inspirata pe rendu Boccaccio, Shakespeare i Schiller, spre a scrie: unulu Doi amici, alu
doilea Neguatorulu din Vfineia cu Regele Lear i alu treilea Fridolin.
Compilat n prima jumtate a secolului XlV-lea, ntia ediiune latin tiprit pe la 1472
coninea 151 naraiuni, cari ns sporir n urm, aa c n ediiunile ulterioro ele se
ridicar la 181 i acestu numSru remase definitiva. (1) D6i coleciunea port titlulu de:
Faptele Romaniloru, ea cuprinde i povestiri curaii fantastice, pe cari compilatorulu le
pune n gura mperailoru i ca-valeriloru romani. Fie-care naraiune e urmat de o <rmoralisatio, de o interpretare mistico-alegoric a po vestei. Cci tendena el imediat er
instruciunea moral, ce o urmri i convertitulu spaniolii Petrus Alphonsus n asa
Disciplina clericalis (sec. Xll-lea), isvorulu principala ald truveri loru francezi. Ba chiar
i predicatorii medievaD inserau n ale lorii cuvntr poveti morale de diferite origini,
numai dac corespundeau vederilorii lorii etice. i la Indieni principala loru preocupare,
n coleciuni de asemenea natur, er totu morala i una din aceste cri, unii felii de
prescurtare a Panciatantrel, port chiar nu* mele de Instruciunea folositore
fHitopadegn).
In consideraiunea importanei acestei cri pentru folk-lorulii europenii i pentru
novelistica comparativ, ne vomii opri ctu-va timpii asupr-I, reproducendii dintr'asa
(1) Hdiiunea critic complet c cea de II. Oesterley, Gesta Homanarum^ Berlin 1871. Ea
conine, afar de tradiionalele 181 numere, inc 102 adauae suplementare dup diferite
manuscripte. In reproducerile de ma jos utilis&mik ac<^st ediiune.
141
urmtorele trei naraiuni^ pentru cari avemu interesante paralele romne: a XX-a, n care
e vorba de puterea urtei; a LXVlII-a despre limba psriloru i a CCLXXIII-a, ce conine
prototipulfl regelui Lear.
DE MISERIA ET TRIBULACIONE.
Conradus regnavit, cujus tempore erai quidam comes nomine Leopoidus, qui, iram regis
metuens, cum uxore sua in silvam fagieos, in quodam tugurio lattabat. In qua silva

memorata dom Ce9ar Conradus venaretur nocte superveniente, in eodem togurio ipsum
oportuit hospitari. Cui hospita pregnans vicina existens partui decenter, ut potuit, stravit
et necessaria minis-tra?it
Eadem nocte mulier filium peperit et Cesar vocem audivit
dicentem: Accipe^ arcipe, accipe! Expergefactus ipsea sompno totosque timidus et tremetactus ait intra se: Quid signat ista vox:
Accipe, accipe, accipe? Quid debes accipere? cogitabat et statim
(Mormivit. Et ecce secunda vice audivit vocem, dicentem ad
ipsom: Sedde, redde, redde! Cesar expergefactus a sompno contristatus est valde et ait inter se: Quid est hoc? primo audivi:
Accipe, accipe, accipe! et nihii accepi; modo dicit: Redde, redde,
redde! Quid debeo reddere, ex quo nihil accepi. Cesar iterum
incepit dormire. Et ecce tercia vice audivit vocem dicentem sibi:
^'^f f^9^} f^^j Conradel hic puer primogenitiis gene?- tuus erit.
Cesar vero cum talia audisset, commota sunt omnia viscera
ejus. Mane vero surgens, duos armigeros suos secretarios ad se
vocavit, dicens. Ite et parvulum illum de manibus matris violenter auferte et ipsum per medium scindentes corejus michl apportate,
Conterriti euntes de gremio matris puerum rapuerunt, quem
videntes elegantissime lorme misericordia moi ipsum super
quandam arboris superficiem, ne a feris devoraretur, reposuerunt,
et hporem scindentes, cor ejus Cesari detulerunt. p]odem die dum
quidam dux inde transiret et puerum vagientem audiret, ipsum
in erremio suo private nullo sciente accepit, et, dum filium non
haberet, uxori attulit et nutriri eum fecit et a se et uxore sua

k^nitum fingens, Henricum vocavit.


142
Cum puer jam crevisset, erat corpore pulcher nimis, ore fiir; cundus et omnibus
graciosus. Quem cum tam decorum et pni-j dentem vidit Cesar, a patre peciit, et in curia
sua mnere fecit Sed cum videret puerum omnibus graciosum et ab omnibus^
commendari, dubitare cepit, ne post se regnaret, et ne iste sil^ quem occidi mandaverat.
Volens igitur esse securus, Litteras manibus^ sui scriptas uxori dirigit in hune modum:
In quantum est tibit car vita tua, mox, ut istas litteras receperis, puerum hune utcabl8,r> Dum vero pergens in quandam ecclesiam hospitatus fuisset et super banchum
quiesceret, et bursa in qua erat littera, de^i penderet, sa/erdos curiositate ductus, bursam
aperuit et legeiw scelus abhorruit, et radens subtiliter, ubi dicebatur: Puerum hum
necabis^ scripsit: Fillam nost ram in vzorem ipsi dabis.
Cumque regina istas litteras legisset et regis sigillo muniias videret et de mnu
imperatoris scriptas esse cognosceret, con-vocatis principibus nupcias celebravit, et suam
(iliam eidem ia uxorem dedit; que nupcie Aquisgrani celebrate sunt. Dum autent Cesari
Conrado narraretur, quod solempniter nupcie fiiie sue essent celebrate, iile obstupuit, et
cum a duobus armigeris el duce et sacerdote veritatem comperisset, ordinacUmi dei rtMt
tendum non esse vidit, et ideo pro puero mittens eum esse suum generum approbavit et
post in imperio regnare instituit
lat acum, in resumatu. i versiunea romnesc a aceleiai teme, cea inspiraii lu Schiller
pe Fridolin, ntr'o variant ardelon, (iAflatultlr>, cules dePopu-Reteganul(i:(l)
UnG boerii nemer ntr'unii satd, unde mase la unG ran, % c&ruY nevast trebuia s
nasc n acea nopte. Dup ce femeia nscu, boerul au(Ji pe una din Ursitore cjicndii:
nAcest^copM va nu)t*<ni tot averea boeruluU, ce a^I e in casa nostr. A doua (Ji,
pun6ndu- n gndti s prpdesccopilulti, boerulG i/rujn^ pr dela prinii s6l
pentru 100 de galbeni il priA in scor(1) Poveft ardeieneaci, I, 2; cf. o variant identic Puterea ursiteT da Simon t.i Familia
din 1884 i alta Ursita GAsilu ui de Mrgin^nu (7W6iiiMi din U87>, unde nu St. l'ctru,
ci unQ om j .1 idrCi arunc scris6rea tn ap& ^4 scrie alta.
143
bora unul copaciCi din pdure. Acolo un ciobanii g^si copilaulUi^ lift duse ia stn i-l
crescu.
Cnd Aftatul (aa il botezasei se fcuse de 20 de an!, nimeri
Id a(;ea stn boerul, care, cum il vcjiu, \\ trecu unu ter rece

^n siob. U cumpSr iar dela cioban! pentru 100 de galben!


|i, ca 8-l prpd^c, UU trimute cu o carte la covna hoeris. In
Dea carte scria: D ta, jupnesa mea, s soii c flcul, care duce
cartea acesta, se chiam Aflatul, i e doresc i eti poruncesc
Ci, iodat ce ajunge acas, s-lii mn! in pivni dup ceva, iar
^ganul nostru s fie ascunsa dup ua pivnie! i, cum va vede
c intr acolo Afiatul, s-i taie capalU, Dac nu ve face cum i!
poruncesc e, s nu m3 atepi acas, fr s merg! cta te
^or duce do! och!. Peste o sptmn i eti mergii acas. Nimen!,
lEtf de iganul nostru, nu are s scie de tot iucrul.
Pe drumfi, adormindu lng o fntn, Dumnecf^U i Sn-Petru
iremir p'acolo i, cetindQ cartea boerulu!, o inlocuir cu alta, care
$cea: S scil c flculu, care duce cartea asta, se chiam
AflatulQ, e din nem mare i voesc i porun(*.esc ca, ndat ce
ia sosi cartea la mna ta, tu s chem! preotul satulu! i s-!
ol s l cunune cu corna nstr Sftica, Asta e dorina i po[niDca mea i, dac nu o ve! mplini, s merg! cta te vorCi duce
do! ochi, s nu te aflu acas. Ed voiQ sosi acas peste vre o
sptmn.
Cum ceti cocona cartea, ea i cunun pe Aflatulii cu fie-sa. Boerulu, ntors acas, rmase
uimitu de cele ntmplate i iari puse gndu r: porunci vierului s mpusce fr mil
pe or! cine ar veni noptea n vie i noptea trimise pe Aflatulu s-! aduc strugur!. AflatulQ
ins se ntorse cu cofia plin de struguri i boerulQ plec s pedepsesc pe vieru, c nu
s'a supusu poruncel date. Dar abia tcu unu pasQ i se rsturn atinsu de gloQulQ
vierului. EIQ ! dede sufletulu ^icendu, c i/nei^ om p-wSmUna na trtbue s sepue
mpotriva UrsitorelorU; iar Aflatul moteni averea i boeria.

Literatura comparativ a poveste! despre Fatalitate sau Profeia mplinit o indic


Oesterley. (1) No! vomu
fi) Op. cit., p. 715 i 749, (relaiivQ la No. 283. esenialii identicQ cu No. 20.
144
completa datele sale cu versiunile paralele dela pop6^ rele balcanice i romanice.
Legenda elenic despre Bellerophon i tradiiunea biblic despre Uria sunt concepiuni
fundamentala analogei
Credina in fatalitate este altmintereaadincuinrdcinati n poporulu nostru, ca la tote
poporele din peninsula balcani* c. Expresiunile aa i-a fotii scrisa, a i-a fostu s fiei
s'apropie ma multu de fatalismulu orientala; dar coo-cepiunea nsi despre Ursitore
port nc caracteruM eminamente pagnu alu Destinului elenicu: putere orbi surd,
inexorabil, naintea creia se plec chiar i printe le teilor ii, cci dei nsi nu potii
scp pe eroulii iubitu di mortea comun tuturora, odat ce Moira (Fatalitatea) pii
mejdios Ta apucaii, spre a-lii cufund n somnulii adtnci alii mormntulu. (1)
In basmul ii romnii, ca i n unele versiun paralele^ elementulii cretinii s'a suprapusu
i asimilaii cu concep-iunea necretin a fatalite.
Acesta suprapunere este isbitore ma alesu n povestev Ursita i finulii Sn-Fetrulu
ma sus analisat (cf. p. 28) i la care putemii adauge urmtoroa variant macedo-romn, intitulat Trei ursitore i do sfini: (2)
Unu brbaii l o femee de tot buntatea se siminii forli nenorocii, c nu le triaii
copiii. Pe cnd femeia era lehuz&di dou (jiile, gzduir la dni pe doi drumei (eraii Sf.
Gheorghf i Sr. Dumitru).
A treia nopte dela nascerea copilului venir cele 3 Ursitore ca s- hotrasc sorta. Cum
intrar Ursitorele, prinii copiiulii adormir, iar sfinii veghiaii i ascultaii vorbele lorii.
Rmai dup vorba celei mal mio din Ursitore, ca copilul^ s crasei mare i, cnd va trece
cu mirosa pf^ste cutare rii, s se innecc c^^ndii de pe clii. A doua ^i, nainte de a pleca,
cel do sfin
(1) Odyss. III, 236.
(2) Coleciunca inanuscriptii de basme macedo-romne (No. 16), ce mi-i pus'o la
disposiiune d-lu Cosmcscu.
j
145

rugar pe stpnul casei s- chem i pe dni la nunta fiului se.


Copilul se fcuse mare i se logodi cu o fat din alta sat. Tat-s^ chem pe cel doi stini
la nunt i el venir. Cnd er A trec riul cela ursita, Sf. Dumitru schimb calul s6& cu
da mirelui. Nu sci ns cum poticni calul sfintulul i cu coda-I tropi pe mirele, care
ch^ix mort.
Sfinii se duser in cer de rugar pe Dumnec^e s-l nvieze, dar Dumnezeii le a spusa,
c nu pote schimb hotrirea sortel, dect dac prinii l vor drui din ani! lor. El nu
primir, dar mresa o fcu cu mult bucurie.
Intr*o poveste sud-slavic (1) eroulu port, ca i tn
versiunea romnesc, numele AflatulU (Najdenik). Unu
Meelafi^ mase peste nopte la nisce omeni srmani intr'o
pdure. In aceiai nopte nevasta omului nscu unu copilu
i atunci venir tre ff^me alba mbrcate i fie-care inendu
Io mn cte o luminare (erau Ursitorele). Cea dintia l
meni s se fac soldata, a doua s ajung in spnzurtore,
iar a treia l ursi s se cist)resc cu Jata rea bogat a mtdariUul; i a remase. Dup ce plecar Ursitorele, mceiarulu, care aurise totu, lu copilulu i-Iii prsi ntr*o
pdure. Acolo fu gsiii de vntorulu contelui i. aducendulu
stpnului sSu, contele lii lu de sufletu i-Iii crescu, botezndu-lu Aflatulii. Cnd se fcu mare, veni pe acolo
mcelarulii i, recunoscendu-lii, dede o scrisore ctre ne.
vast-sa, ca s-la omore i s- ascund cadavrulu n pivni
sub unu butoiii. Dar elii scap (lipsp.sce interveniunea miruculas^), povestesce cele ntmplate contelui, care osndesce la morte pe mcelarii i cstoresce pe Ailatulii cu

fiica mcelarului.
Intro variant (2j, cletorulii masii n casa unde ne(1) Krauss. voi. II, No. 88.
2) Jag-ic in Archiv f%h' slarische Philohgie, An. J, No 14.
finisul, BiCTiete rinsAne 10
146
vasta nscu unu biatu, audi do ngeri, (jiicendii c no-roculu copilului nscutu st in
manile sale. El tlC cumpr i-Iu prsi ntr'o pdure, unde-lu gsi unU ciobani^ tiu lu
i-Iu crescu (botezndu-lu Aflatulii). Cnd se fcii mare, nimeri la stn cltor ulii,
care, recunoscendu-lu, lu cumpr iari i-Iu trimise la nevast-sa cu o scrisre, In care
porunci s-lu omore. Pe drumu unit cdlugdrd ti nlocui scrsorea cu alta, n care dicea
s-lU cunune (M fiica lot a. Intors acas, boerulu porunci slugilorii s omore pe ori cine
ar veni sera dup ap i trimise pe Aflatulu s-I aduc. Dar tnerulu scp i socru-seu fu
omorjtu n locu-I.
In basmulu neo-grecu Profeia mplinit (2), unul ne-gutoru forte bogaii dar fr
copil, i se pre(Jise, c& fiulii celu mal micii al ii unul omu sracii l va risipi averea. Elii vru
atunci s cumpere copilulii, ns tatlii lui nu vru s-Iii vncj, ci-lii dede de sufletft
bogatului. Negutorulii, ca s scape de profeie, arunc copilulii ntr'o ap, de unde fu
scpaii de unU ciobanii i crescut pn la 15 ani. Atunci nimeri i negutorulii n casa
ciobanului i, inelegend din spusele lui c-I fiulu sfi de sufletii, rug pe ciobanii s-Iii
trime Ia nevast-sa cu c sorisorfiy n care porunci s omore ori cum pe aductorulii el
Pe drumii ns unU omU dumncdeesc l schimb scrisorea cu alta, n care spunea s
cstoresc pe aductorii cu fiica lorii. Ea fcu aa. ntorii acas i uimiii de cele
ntmplate negutorulii trimise o scrisore vierulu, n care-I poruncii s mpusce pe ori
cine ar intr n vie la cutare i cu-tare cesii, i trimise pe ginere-sii dup struguri tocma'
la acelii cesii. Dar ajungendii mal de vreme, putu culege strugurii i a se ntorce.
Negutorulii, nerbdtorii s'afli
(2) Hahn, No. 20.
147
ce se Intimplase^ porni ntr'acolo^ dar abia intr i fu tmpucatu de pzitoru. Tnrulu,
cetindu Bcrisorea perfid, se tntorse acas i^ punendu-se pe unu trai des-[frlnat, risipi
n scurta timpu tdt averea.
In versiunea albanez aCopilulu perdutu saii Ursita (1), fsiptulu se petrece ast-felu. A
treia nopte dup nascerea unul copila, vnH pa veni in gazd la un b6trn. Peste nopte

au^i pe una din tirsitre, cjiieendu: acestu copila ?a omori pe pa i se va cstori cu fesa. A doua (jii pa^ cumpr copiluli cu 9.000 de lei i pe drum M arunc intr'o ap, unde
fu hrnitu mal nti de o capr i apoi gsitu de unU SranU. Crescendu biatul mare,
paa trecu din no p'acolo i fu gzduita la ranu, care spose istoria biatului. Iari vru
sd4u omore, trimiendu-lfi en o scrisore la nevast-sa; dar in drumu, pe cnd dormi, flM
arapii 6 nlocui cu alta, in care (jiicea s-Iu primesc 60 tet cinstea i 84ii cunune cu
fata lorii. Intorsu acas fi v^^nduHI tote planurile zdrnicite, se gndi la alta inijloc:
porunci unui ferarU s omore cu barosulu pe cine ta trimete s cer unu lucru. i de cu
ser spuse biatului s se duc dinsulu la feraru. Dar fiulu pael, mer-g^Ddu n locu-I, fu
omortu i biatulu se intorse cu lu-crulii ceruta (era capulu fiului su). Atunci porunci
vizitUduH 8l-lu omore noptea, dar in locu-I fu omoritii paa, care e dusese s vacji ce
se ntmplase. Aa se mplinir vorbele ursitorel.
In fine ntr'unu basmu florentinii, Fiorindo e Chiara Stella, unu rege din Spania,
ntrebndu pe una ran de ce se uit la stele, elu ii rspunse c cetise viitorulfi copilului
pe cale de a se nasce i aflase, c va ajunge rege alu Spaniei. Sub cuvntu de a-I da o
crescere reU) Dozon, dmUs albanais, No. 13.
148
gesc^ elu lu copilulu nou nscutu, Fiorindo, i-Iu dede mna unei slugi s-Iii omore.
Dar acesta ucise n lo< un mielu i prsi copilulu in pdure, unde fu gsitu unU boer,
care ilu crescu pn la virsta de 13 i Atunci plec dela prinii s6 de suflet i intr in slu
regelui, care avea o singur fic, Chiara Stella. Tinerii ndrgir i, aflndu de acesta,
regele trimise pe fiic la fratele seu regele Portugaliei i mal trziii trinn totu acolo pe
Fiorindo, cu ordinulu de a fi trasa n ep prima sptmn. Dar iubitu- nlocui scrisorea
cu alta, care spunea ca s o cunune cu aductorulu scrisore. nunt veni scirea c murise
regele i ast-felu se mpl spusa steleloru. (1)
O tem nrudit, fatala nsoire a fiului cu mam-se raport la cunoscutulu mitu alu lu
Edip, alu c caracteru folkloricu a fostu recunoscuii de Comparetti. In evulu modiCi
concepiunea incestuosului inocenii 1 brac forme diferite, ntre altele legendele (latine
i slavo privitore la Iuda Iscariotenulii saii la St. Grigorie c< Mare, cetii din urm
fcondii parte din Gtsta Bomanor
(1) Imbriani, La Novellaja Florentina, No. 34. Cf. nc o variant lii^ur ills predestini'*
(Andrews, Confes igureju. No. 25) ntru t6te asemenea ' siune luT Imbriani, cu care
coincide in mare parte varianta siciliana mircanti 'Smailitu Giumentu (Pitre, No. 100) i
alta II He di Spa^rna ( bernatis, Novell ne di Santo-Htefuno^ No. 7). Vedi i Grimm,
No. 29: Diavo! cu ce 3 per de aura.
(2) Comparetti, E>ipo e la mitologia comparata, Pisa 1861. fnilmpinan mono^rrafia lu

bn^al. UMuth" d'Kdipe (in ale sale Milingea de mythologe e linguistique^ Paris 1868).
Povetile slavone despre basnmla lu lidip aQ f( studiate pe o scar ntins de
Dragomanov n Sbornik, V (1891), p. 267 i VI, 239-311.
149
ijio. 81) i formndu subiectulu ma multoru romane franceze medievale (1)
Iat pe scurii o poveste ardelen, Puterea ursitei, to care revine cunoscuta istorie a lu
Edip. (2)
In cesulu nascere Ursitorele se boceau: acestu copilu va omor pe tata-s6u i va lu de
soie pe mum-sa. Prinii, (And aurir acesta, oropsir copilulu punendu-lu intr'o l-di
pe ap. Un pescarii lu gsi i-Iii crescu. Cnd se fcu maarey porni s- caute prinii. Se
bg ngrijitorii ntr'o vie din stulii prinilorQ se i, venindii tat-sii pe acolo, H
mpuc fr s-Iii cunosc. Apoi se bg slug in alii oraii i toii acolo intr mam-sa,
cu care se cstori peste ctii-va timpii.
Unii asemenea motivii se regsesce n basmele diferi-telorii popore (3) i elii difer
fundamentalii de tipulii incestului intenionalii ntre tat i fiic, care pare a fi su-pravieuirea unei datini strvechi i asupra cruia vomu reveni n tratarea ciclului despre
Copila persecutat.
Incheiemii cu o versiune macedo-romn, Fatalitate, comunicat de d-lii Cosmescu i
care atinge o tem analog.
O fcmee avea noue copiii i evh lehuz pentru a (jiecea or. A treia 4* dup nascere
venindii Ursitorele, cea mal mic rosti urmtorele: s- mor toi copiii i brbatulii, i
copilulii acesta 80 iea de soie. Femeia, aucjiindii hotrrea ursitorel, prsi a doua (Ji
copilulii pe malulii unul rii. Unii eranii lu gsi i-lii lu
ilj Despre aceste prelucrr: Constans, Edipe au nunjen gf, Paris 1880. Cf. dAncona
L^g^^nda di Vergogna e la leggenda di Giuda, Boloriia 1869. Inscrip-iunea
incestuoilos inoceni oQui giacciono due corpi, raadre e figliuolo, e fratelli e sirochia. e
moglie e niarito aduce aminte diferitele nsoiri de aceiai natur povetile n O
e(Jel6re la ar de Anton Pann: Frate din tal, fiulO nevestei mele, du-te spune talt6u, c a venitufiu-sQ, brbatulu nevestei Ju.
(2. Fas0*ilia din 1884.
'3 Cf Hahn, No. 98; Schmidt, p. 247-250; Legrand. p. 107113: Domnula |i rdetre fete;
Luzel, Ligmdes chritienneit de la Basse-BretagneyXol. II, p. 18-29.
k

150
I
de suflet, numindu-l copilulU dela r. Cnd se fcu maY mare; ranulti ! spuse
pentru ce se numesce ast-fel. Fr s scie, se] duse odat n satulQ nascereY sale i trase
n gazda la o bStrn. | Dnsa spuse c, dac vrea s se nsore, are o vecin vduvii
bogat. TnSrul primi i preotul ii cunun. Atunci i aduse aminte femeia de hotrirea
Ursitrelor i, dup spusa tnSrulnl, nelese c brbatul el este chiar (iul sS celti mal
micfi.
A doua povestire din Gesta Bomanorum sun ast-felflr
DE NON SUBTICEXDA VERITATE USQUE AD MORTEM.
Gordianus regnavit, in cujus regno erat quidam miles gene-rosus, qui pulchram uxorem
habebat, que sub viro sepius erai adulterata. Accidit semel, quod maritus ad
peregrinandum p> rexit, illa vero incontineni vocavit amasium suum. Domina illa =
quandam anclllam habebat, que cantus avium intellexU; cum vero--amasiu^ venerit,
erant tune temporis tres galii in curia. Media nocte cum amasius juxta dominam
jacuisset, primus gallus can* ' tare cepit. Domina cum boc audisset, ait ancille: Dic mihi,
ca* ? rissima, quid dicit gallus in cantu? Illa respondit: Gallus didt '^ in cantu suo, quod
tu facis injuriam domino tuo. Ait domina: Occidatur gallus iste! Et sic factum est.
Tempore debito port! bec secundus gallus cantavit ; ait domina ancille : Quid dioii gallus
in cantu suo? Ait ancilla: Socius meus mortuus est pro veritate, et ego paratus sum mori
pro ejus veritate. Ait domina; Occidatur gallus! Et sic factum est. Post bec tercius gallus
cantavit. Domina cum audisset, dixit ancille: Quid dicit gallus in cantu suo? Illa respondit:
Audi, vide, tace, si vis vivere in pace !
Ait domina: Non occidatur gallus iste Et sic factum est.
O curios i interesant paralel ofere versiunea mun-ten dBaha cea neleptn de
Ispirescu. O reproducemii n resumatu. (1)
(1) Legendele saH Basmele Romnilor, Partea 1, Buc. 1872, p. 128131. Oster ley, p. 723.
nu aduce dect paralele literare, Intre cari figur^z Hans Saohs i Tuti Naraeh. Nu
cun6scemft basme anal6ge la alte popore din Balcani saA din Occidentula Europei.
151
Un mprat avea o mpertes tnSr i frumos. Intr*una din ^i\e sosi la curte un
sola, fiul unu! impratO arap. Elfi e indr&gosti de mpdrtes i, ca s'o pot am&gi, se
ntorse dup dtft-va timpfi i se bg ieciorfi.

O bab ceretore, nelegndfi gndulfi arapuIuY i voindfi s ; scape pe mprtesa de


pacoste, o rug s*o nsrcineze a face 8 Yorbesc psurile din curtea mpratuluY. Dup
ctfi-va timpfi baba veni speriat: Ce amu au^itfi dela ps6rl ml-a bgatfi groz pn la
mduva oselorfi. Prea frumos imprtes, raele alerg i facfi sgomotfi, 4ic^ndfi:
Imp&rtesa, mac. mac, mac, Multa iubesce p*un arap!
Mintfi afurisitele!rspunse imprtes.
Curcani ma (jiise babase umfl n pene, strigndfi:
rI
ChiaQ, chia, chia, Scid i efl, sciO i cQ!
i el mintfi. ticloi!.
Oscele <Jise iar baba^ spunfi curcanilorfi i raelorfi:
S! s! s! tcere, tcere. Cine spune multe, piere!
A doua 4i mpSrtesa rug pe mperatfi sgonesc pe arapfi; apoi poruncindfi babeY s
taie raele i curcanii, dede o pung cu galbeni, iar putulfi de gsce porunci s nu se mal
lepede, ci A fie ntrebuinata la aternutulu e.
In fine, ma reproducemii i urmtorea naraiune, care cuprinde n esen subiectulu
celu ma tragicu din capo-d operele lu Shakespeare, alu regelu Lear, acea dureros
istorie de credulitate i slbiciune a fre umane.
<Jhronicarulu bretonu Geoffrey of Monmouth red ast-felu versiunea din Gesta
Bomanorum:
Lear, regele Bretanie, avea numai 3 fete, Gonerilla, Regana i Cordelia, pe cari le iubi cu
pasiune, ma alesu pe cea din urm. Cnd se simi btrnii, veni idea s-l mpart
regatulfi
152
ntre fiicele sale; dar ma nt vru s pue la cercare amord'^ lor filiala i ntreb pe fiecare n parte, cta de mulii 1\0 iubia. Pe cnd fetele mal mari l spuser, c-l iubia nuk
multa dect or! ce n lume, cea mic, ma! sincer, l spuse c4C iubi ca o fiic i nimicii
mal multa. Regele nfuriata o desmo steni i mpri regatuIQ ntre cele-lalte fiice, pe cari
Ie csU"^ cu ducii de Cornualia i de Albania. Dar nici Cordelia nu rik mase nemritat:
pentru frumuseea el fu ndrgit de regeki Francilor, care o lu de soie fr zestre. La
urma urmelorii Gl cele mal mari se aretar forte ingrate ctre printele lorii i na mal cea

mic lii ajut s redobndesc tronultt, pe care-lii mo-steni dup mortea regelui singura
sa fiic devotat, Cordelia.
Negreitu marele dramaturgii datoresce palidei copil a chronicarulul numai idea
grandiose! sale opere: l lip-sesce pateticulu mictorii i tragica orore a adevSratih lui
Lear
Nebunia i miseria cumplit a regelui le regsim n-tr'unele din versiunile paralele, ce
vomii aduce mal la vale, ceea ce ne face a crede, c Shakespeare va fi aucitft i cunoscuii
o variant local a acestei teme, rspndita n poporu (o veche balad englez din
coleciunea lui Percy celebrez asemenea trista istorie a lui Lear). Ori cum ai fi, iat cum
expune autorulu idea fundamental a dramei sale (Act. I, se. I):
Tjfar . . . Fiicele mele, fiind c ntr acestii cesQ vremii s ni lepSdmii de tut domnia, de
administrarea proprietilorii i di grijile do staii, spunei-ml caro dintre voi ne iubesce
mal multtt Pentru ca cea mal larg buntate s se reverse asupra acelei; ale crei
simeminte naturale vorO merit o mal mare reconi pens. Gonerilo, fiica mea cea mare,
vorbesce nti.
(fonerila, Oonme, vi^ iubescii mal mulii dect o potii spun vorbele, mal dra^rii mi
suntei ca ochii, aerulCi i libertatea; ma' presus de ori ce bogie ^i scumpt^tate; nu mal
puinii dec viea nzestrat cu graie, sntate, frumusee i onore; atta p
153
a inbit vre odat un copiltk sa pe cta un printe a fosta odat iubita; amorulili me
face suflarea srac i graiulti utinciosO; a v^ iubesc, maY presus de tdte ce am ponitfl.
Lmr. Te facem suveran peste tot ce e cuprinsa ntr'aceste fenite, pdar! umbrose i
bogate cmpii, piraie mnose i n-tiiiae live(}I. acesta motenire s reme n vecY
urmailor t^Y, AlbanieT i ie. Ce (}ice a doua nostr fiic, prea scumpa nostr Regana?
Vorbesce.
Btgima. E sunt fcut din acelaY metal ca sor-mea i md preuesc dup valorea eY.
In fundul inime! descoper, c ea a numita natura nsi a amorului meu; numai ea
rmne ma pre jos dect mine, ntru cta e me declara inimic tuturorfi eelor-lalte
bucurii, ce posed preiosul^ domenii alii simemin-telor, i nu mo simt& desevrilG
fericit dect n amorulfi icainpel vostre Altee.
Ijear. ie i a lorii tel s reme n veci motenire acesta vast treime a frumosului
nostru regatu, parte de o potriv n ntin-tindere, valore i frumusee cu cea dat
Gonerilel. i tu, bucuria nostr, fiica nostr cea mal tner, dar nu cea mal puina isbit,
ce-ml poi spune spre a dobndi o parte i mal bogat dect a surorilorti tale? Vorbesce.

Cordelia. Nimica, Maiestate.


Lear. NimicO!
O'rdelia^ Nimica.
Lfar. Nimica vine din nimicii. Mal vorbesce.
Cordelia, Nenorocita de mine, nu pot ave inima-m n gur: iubesc pe Maiestatea
vostr dup datoria mea. nici mal mulii nici mal puinii.
Lear. Cum, cum, Cordelio! Indreptez-l vorbele, de nu vrei i-l percj noroculii.
ConMia. Bunulu meii Domnii, m ai nscuii, crescuii, iubiii i e v6 intorcii aceste
datorii cum se cuvine: v6 iubescii, v'ascultii, v6 ODorezii mal presus de toi. Pentru ce ma
aii surorile brbai, dac spunii c v iubescii numai pe voi? Pote, cnd me oiQ mrita,
soulii, care-ml va primi credina, va duce cu mine jumetate din amorulii meii, din
ngrijirea mea, din datoria mea:
- 154
negreit, nu me voia mrit nicY odat ca surorile mele, spNp a iubi numaY i numat pe
tatl me. \
Lear, Dar ore pornescii vorbele astea din inima ta? \
Cordelia, Da, bunul meQ Domnu.
Lear, & de tincr i aa de puina ginga.
Corddia. Aa de tinSr i aa de sincer, D6mne.
Lear. Fie, apo sinceritatea s-l fie de zestre; cc pe sfnta lumin a sorelul^ pe tainele
Hecatel i ale nopeY, pe tote i tocmirile stelelor, prin cari existmtk i incetm de a
fi, mK lp^d aci de tot grija printesc, de tot rudenia i dreptolti me' de snge i de
acum nainte te privesc strin de iniiii||i mea i de mine. Scitul barbara sa omul,
care-Y sugrui copiii ca s- stmpere fomea, vor fi tot a& de aprope deprim tenia,
comptimirea i ajutorul me ca i tine, fiica mea odinior Afar, piei dinaintea ochilor
mei!. . .
Iat acum i versiunea cuprins !n Gesta Bomanorum:
\
Theodosius in civitate romana regnavit prudens valde et pote]l4^ qui tres filias pulcras
habebat, dixitque filie seniori: Quantum,] diligis me? At illa: Certe plus quam me ipsam.

Alt ei pater: Bt^ te ad magnas divicias promovebo. Statim ipsam dedit uni re^^l opulento
et poteni in uxorem. Post hoc venit ad secundam'' filiam et ait ei: Quantum diligis me ?
At illa: Tantum sicui m ipsam, Imperator vero eam cuidam duci tradidit in uxorem. Et
post hoc venit ad terciam filiam et ait ei: Quantum me diligis t Al illa: Tantum sirut vales
et non plus neque minus, Ait ei pater: Ex quo ita est, non ita opulenter ero maritare sicut
et sorores tue; tradidit eam cuidam comii in uxorem.
Accidit cito post hec, quod imperator bellum contra regem Egipti habebat. Rex vero
imperatorem de imperio tugabat, unde bonum refugii habere non poterat. Scripsit literas
anulo suo 8g-natas ad primam filiam suam, que dixit, quod patrem suum plus quam se
ipse dilexit, ut ei succurreret in sua necessitale; eo quod de imperio expulsus erat. Filia
cum has literas ejus legisset, viro suo regi casum primo narrabat. Ait rex : Bonum est, Utsuccurramus ei in hac sua magna necesaitate. Colligam eicer*. citum meum et cum toto
posse meo adjuvabo eum. Ait illa:
1
j
155
non potest fieri sine magnis expensis. Sufficit quod ei con-cedatis quamdiu est extra
imperium suum quinque milites, qui i associentur. Et sic factum est. Fii ia patri
rescripsit, quod ilium auxilium ab ea habere non possit, nisi quinque milites de
sumptibus regis in societate sua. Tmperator cum hoc audisset, eoBtristatus est valde et
infra se dicebat: Heu mihi, tota spes nea erat in seniore Qlia mea, eo quod dixit, quod plus
me di-kiit quam se ipsam, et propter hoc ad magnam dignitatem ifmm promovi.
Scripsit statim secunde filie que dixit: Tantum te diligo quan-tam me ipsam, quod
succurreret ei in tanta necessitate. t illa I tom aadisset, yiro suo denunciabat et ipsi
consiliavit, ut nihil lUiid ei concederet nisi victum et vestitum quamdiu yiveret ho-iMste
pro tali rege, et super hoc literas patri suo rescripsit. Imperator cum hoc audisset,
contristatus est valde dicens: De-ceptos sum per duas filias. Jam temptabo terciam que
mihi dixit: Tantum te diligo quantum vales. Literas scripsit ei, ut ei suc-airreret in tanta
necessitate, et quomodo sorores sue ei res-pondebant.
Tercia filia cum vidisset inopiam patris sui, ad virum suum lUsdt: Domine mi reverende,
mihi succurre in hac necessitate. hm pater meus expulsus est ab hereditate sua. Ait ei vir
ejus : Qoid vis tu, ut ei faciam? At illa: Exercitum colligas et ad de-bellandum inimicum
suum pergas cum eo. Ait comes: Volun-tttem tuam adimplebo. Statim collegit magnum
exercitum et sumptibus sui propriis cum imperatore perrexit ad bellum. Vic-toriam
obtinuit et imperatorem in imperio suo posuit. Tune ait imperator: Benedicta hora, in qua
genui filiam meam juniorem. Ipsam minus aliis filiabus dilexi et mihi in magna
necessitate snccurrit, et alie filie mee defecerunt, propter quod totum imperium

relinquero post decessum meum filie mee juniori, et sic bctum est Post decessum patris
filia junior regnavit et in pace Titam finivit.
In versiunea paralel munten, Sarea n bucate, de bpirescu (1), dup cum arat i
titlulu, respunsulu fete
156
celei mal mici a mpratului sun, c-lii iubesce ca sarea f n bucato. Acost motivu \\\i
vomii regsi n versiunile occidentale ale povestel, pe cnd elu pare necunoscuii poporeloru slavice i balcanice.
Reproducemu mal nti basmulu romnescu n unica variant ce cunoscemu:
Unii inperat avea trei fete, pe cari le iubi forte multa i ele de asemenea. Intr una din
(jiile, ce-I veni mpratului, c numai ntreb pe fete cum lii iubescG: cea mare rspunse
ca mierea^ cea mijlocie ca zahrul^ iar cea mic ca sarea n bucate. Pe catft fu de
mulumitu mp6ratuia de rspunsurile fetelor mal mari, pe atta se ncrunta la aucjiul
vorbelor celei mici i o goni dela curte. Biata fat fu nevoit s plece din casa printesc
i ajunse la curtea unul alta mp^rat, unde intr ca ajutorea cholrese. Pentru vrednicia
el, mprtesa o lu pe lng dinsa i o iubi ca pe copiluli e.
Feciorulii mpratului, ntorsu rnita din rsboiCi, fu ngrijit i mngiaii de fat, dup
care se ndrgi i se logodi cu dnsa. La nunt poltir, dup cererea fetei, i pe mpratulCi
cutare, fr ns s fi spusa c e tatl el. Miresa nsi gti bucatele pentru acelii
mpraii i porunci slugilorii s le pue naintea lui. Dar vrendu s mnnce din ele, nu
putu (c erai fr sare) i v(Jndri p'ale vecinilorii aa gustose, se plnse mpratului.
Atunci se ridic miresa i spuse toto cum se ntimplase, adugindii: Acum am vruii s-
dovedesjii, tat, c fr miere i fr zahr pote omulii s triasc, dar fr sare nu. Apoi
se mbriar i se veselir cu toii.
In versiunea breton La Pouilleuse (1), mperatulu are numai dou fete i fgduesce
aceleia mpria, caro tiu iubesce rna multu. Cea mare spuso c-lu iubesce ca lumina
ochdorUy iar cea mic ca sarea n bucate. Mnioii de unii asemenea rspunsu, elii o goni
dela curte i dede mpria fiicei mal mari. Cea mic, mbrcat ca ceretore,
'\
(1) S^billot, Littirature orale de la Haute-Bretagne, Paris 1881, p. 4554.
157
la alt curte Imprtesc s pzesc oile, i acolo
murdria e! fu numit Pdduchiosa. Odat mbr-

lu-se cu bainelel de domni, o zri feciorulu mktuluT, care rtcise p'acolo, i se mbolnvi de drae (c perise dinainto-). Descoperind'o iari, se
tun cu dinsa i la nunt fu chematu i mpratulu,
Iu miresei. Ea porunci, ca s i se gtesc bucate fr
i dinsulii, plng6ndu-se c sunt anoste, ea-i aduse
liute de rspunsul u el.
tin versiunea gascon La gardeuse des dindons))(l), unu ratu are trei fiice. ntrebate
cuml iubescu: ntia i ^^ua rspunser plus que tout au monde, iar cea mic
autant que vous aimez le seU. Impara-IA, supratu de acestu rspunsu, mpri era
ntre dou fiice mal mari i porunci unei slugi s lore pe cea mic i s-I aduc limba ca
adeverin. de mil o cru i ucise o cea, a crei limb o L Biata fat, rtcindu multu
timpu, ajunse la o curte iprtesc, unde intr s pzesc curcanii. Dar aretn-Ido-se la o
petrecere n tot mndroea, feciorulu mpe-[Tatulu, descoperind'o, o lu de nevast i la
nunt veni i impratulu, tatlu fetei, pe care apoi lu ajut s-l recapete mpria
(Upsesce epif^odulU bucate'orU fr snre). In versiunea walon (2), cele trei fete,
ntrebate cum iubescu pe impratulu tatlu loru: cea dintia rspunse ca pinea^ cea da
doua ca vinulUy iar cea de a treia ca sarea. Pe cea din urm o alung i ea se duse la curtea
unul altu imperatu. Odat dndu o mas mare, pofti i pe tatlu el; tote mncrile erau
forte scumpe dar nesrate. Intre-kndu pe impratulu de-I plcu bucatele, elu rspunse:
<1) Blade. Conies populaires de la Gascogne, Paris 1886, voi. I, p. 251 260. 2J Monseur,
I^ Fdkiore waUon^ p. XXX.
158
Da, pcat c nu e sare. La urm pricepu lucrulii i-l lu fata napoT.
n versiunea corsican Mrie la fille du roi (1), m-pratul are dou6 fete i un fiu.
Fgduindu a da domnia copilului, care lu iubesce mal multu, ntreb pe fie-cart in parte:
fata ma! mare spuse c-lu iubesce ma multa dect vtea; tinSrulu, mal mulii dect
domnia ; iar cea mal mic ca o fat supus i devotat. Alungat, ea se strvesti n
pstori. Vecjiend'o fiulii mpratului, la care sluji, on dragi i o lu de soie. La nunt
vru s poftesc i pe tatlii e, dar afl c nebunise de purtarea cea rea a celoru-lall copil.
Ea lu aduse i, ngrijindu-lu bine, elQ i veni n fire i se putu veseli la nunta fiicei sale
devotate.
In versiunea italian Ochi urdurol (2), rspunsurile celoru trei fete de imperatu sun:

qu^infal pane . . . quc^ al vino . . . quant*al sale Cea din urm, abia de 18 ani, alungat
dela curte, pornesce cu doica sa i pe drumii cumpr pielea unei babe m6rte la vrsta de
100 de anL Ea se mbrac ntr'nsa i ca bab betrn e primit s rme Ia palatul unul
altu mperatu sub numele de Occhi-mrci. Imprtesa e uimit de frumuseea torsului i
ou-sturel sale i feciorulu mpratului se pune la pnd i o surprinde desbrcat de
pielea babei. La nunt e chemata i tatlu eroinei, cruia se pune la mas bucate fr sare.
..
In povestea portugez Sarea i apa (3), fiica cea mal mare rspunde, c iubesce pe
tatlu el mal multa dect lumina sorelul, a doua mal multa dect pe ea nsi, iar cea mal
tnr ca bucatele cu sare. Gonit din casa prin-tsc, ea cltoresce multu timpu pn
ajunge la curtea
(1) Ortoli. CofUes de Vile de Corae, No. 9.
(2) Comparetti, NovelUne popolari italiane^ No. 61.
ml aitu tmperatu^ unde intr ca buctres. Acolo e des-^perit printr'un inelu pusu in
plcint i se csto-cu feciorulu mpratului. La nunta tatlu eroinei convinge de
valorea srel i do dreptatea fiicei
MD
(1) Acesta motivajudecata regelui Lear revine n ma multe alte ver-loalisate acum la
opera d-6rel Cox (CindereUa, p. 8086; cf. prefaa Baf alesA p. LXVI) ap&rut in urma
redigirel textului nostru.

VI.
TIMPURILE MODERNE.
Italia, dintre tote erile Europei, se pote consider centrulu celu ma importanii alu
novelisticel moderne<! Numeroii se povestitori, tntre cari strlucesce n primulft rendu
Boccaccio (mortu la 1375) cu alu seu Decamerone (1), au elaborata n produciunile lorii
materiale folklorice de originea cea ma divers i, introducendu-le n literatura artistic,
le-aii datu prin multiple imitaiuni o forte mare rspndire.
Dintr'acetia do mal aleii presint unii deosebiii n-teresii din punctulii nostru de
vedere specialii, veneianulik Straparola i neapolitanulii Giambatistta Basile.
Celii dinti, n ale sale Tredici piac voii Notti (Trei-spre-(][ece Nopi plcute) aprute la
Veneia ntre 1550 1554, a inseraii unu numerii de poveti (tote naraiunile se ridic la
74) de origine poporal necontestat. i2) Ne vomfi
(1) Ve4 Landau, QuelUn des Decamerone, 2 cd. Stuttgard 1884.
(2) Le p*aceooli Notti di M. Giovaii Francesco Straparola da Caravaggio. Nellc quali si
conletigono le favole con i loro enimini da dtect doime, et duc giovatii raccontatc. cosa
dilettevolc. ne piu data a luce. M. D. L. Traducerea cea ma bun e cea german de Val.
Schmidt, Die Mrehm des S' rmpm rola. Berlin 1817. Cf. Giuseppc Rua, Intorno alle
^piaceooli Nutti dtilo 8irm parola, Turin 1890.
161
lulumi a reproduce, n prescurtare, o singur naraiune, li anume pe cea dintia din
noptea a XI a, care corespunde fersiune muntene Cotomanii nsdrvanu de Ispirescu.
PISICA LO COXSTAXTINt XOROCOSULC.
A fosta o dat n Boemia o femee srac, anume Soriana, care avea tre lecior i cel5 ma
micii se numi Constantinii Noro-cosulu. Tot averea e sta n 3 lucruri: o copae, n care
fr-Qiint pane, un co i o pisic. La morte ls fe-cruY din il se unulii din aceste
lucrur, i aa pisica fu partea lu Constantina.
Acesta pisic era nsdrvan .(7a/a/ay i purta grij de st-Htnu-s. Princjendii unii
epure i omorndu-lii, ea-lii duse n darii mpratuIuY i-I vorbi de Constantina ca de
omulu celii mal bunti, nai frumoii i ma puternicii din lume. Dup ce mpratulii >
ospta, ea- umplu pe nevecjute traista cu lucrurile cele mal bane i se intorse la
stpnu-s6i.
Constantinii era biat trumosii, dar din pricina traiului pectosti sr plinii de rie i de
chelie. Pisica lii duse la prii i acolo ncepu a-lii linge din capii pn n piciore i a-lii

pieptna, aa t in cte-va (jiile fu vindecaii. Apo ducendu-lu aprope de rulii le lng


palaturile mprtesei, pisica lii povui s fac totu Be io spune, c i-a pusii n gndii sIii mbogesc. Dup ce desbrc pe stpnu-seii i-Iii cufund n ap, ea ncepu a Ktrig
din tote puterile: Ajutorii! ajutorii! Constantinii se nnec
Imperatulii trimise numai dect omeni ntrajutorii. Constantinii fu scoii din ap, bine
mbrcaii i duii naintea mpe-ratulu. Acolo pisica povesti, c stpnu-seii veni
ncrcaii cu ^iuvaerur pentru mpraii, dar nisce hoi lii despuiar de tote i-Iii
aruncar n ap. Impratulii porunci s fie mbrcaii i ingrijitii; apoi vedendu-lii aa de
frumoii i sciindu-lii bogaii, lu cunun cu fiesa, dndu-l o zestre mare.
Dup ce se isprvi nunta cu petrecerile, mperatulii puse s ncarce 10 catr cu aurii i
mpreun cu mal muli boerl i lugi n haine mndre, trimese pe tineri la casa ginerelui.
Constantinii era forte ngrijatii, dar pisica l fgdui c ea va purta grij de tote. Ka o lu
pe dinainte i, ntlnindfi nisce c 162
lre, I speria c voru fi atacai de nu voru spune, c sunt a! Domnului Constantinii. Ma
departe ntlni cirezi de vite i spuse ciobanilorti acelai lucru.
Cnd trecur nuntaii pacolo i ntrebar pe clrei i pe ciobani: AI cui suntei? e
respunser cu toi: AI Domnului Constantinii! aa c omenii mpratului lii crecjur
forte bogatu.
AjungendG pisica n cele din urm la unu mndru palat. ea ngrozi pe pzitori, c vine
asupr-le o cet numeros, care-I va tia n buci, de nu vorii spune, c palatulG e alii lui
Constantin Norocosulu. Cnd sosir nuntaii i allar alu cui e pa-latulti, intrar i se
aezar ntr'nsulG.
In vremea aceea adeveratulii stpnii alii palatului, Domnulii Valentinii, un soldaii
vitezii, care plecase s-l aduc soia de curnd luat, muri pe drumii i Constantinii
rmase stpnii n locu-.
Puinii dup aceea murindii mperatulQ, Constantina moteni tronulii i aa din sracii i
ceretorii Constantinii ajunse Domnik i mperatii.
\ i ma important nc pentru istoriculu povetiloru po-'
porale e coleciunea lu Basile ntitulat Pentamerone^ adcc&' Celo 5 (Iile sai povestea
povetilorii pentru desftarea mititeilorii, publicat la Neapole n 1637. (1) Scris n
dialectulii neapolitanii i ntrunii stilu adesea burlescii, ea formez unu repertoriu bogaii
de 50 basme, culese di-rectu din gura poporului, dar mpodobite cu floricele retorico i
ncrcate cu metafore exagerate pn la ridicola. Aa de pild, eroulu esclam ntr'unii

basmu (2): RS-mT cu bine, tu protocolii alii tuturorii privilegiilorii na-ture, archiva
tuturoru darurilorii ceresc!, rSm cu bine, tu registru generalii alii tuturoru titlurilorii
frumuseel.i i
(1) // Pentamerone, orcero Io Cunto de Ii cunti, irattinimiento de pecceritte, Napoli 1637.
Cea ma bun traducere e cea c-erman de Liebrecht, Der Pentamerone oder das Mrchen
aler Mdvchen, Aus deni Neapolitanischen uber-trapjen, 2 voi. Bresla 1864.
lf>3
:>ina nu remne ma pre jos n respunsulu e: Fi de mie de or bine venitu, tu cmara
graiei, tu magasi-ilu virtute, tu vama amorulu!
La ma fie-care basmu din Pentamerone s ar pute aduce aralele romnesc. Ne vomu
mrgini a resum unulu inguru (conservndu une or bizareria stilulu), avendii
^casiunea a reveni adesea asupr-le n adnotaiunile nostre a basme.
Povestea reprodus ma sus din Straparola port la Ba-iile numele de Gagliuso,
A fostu odat la Neapole unu printe care, cnd veni vremea s scuture saculu viee,
ls de motenire celoru do fi al se unu cotomanu i unu ciuru. Celii mal micQ,
Gagliuso, cpetase pisoiulu, care er nsdrvanii i cuta s mbogesc pe stpn u-se.
In le-care dimine, la ccsuhi cnd surele, cu momela lumine la undia- de auru,
pescuesce umbrele nope, pisoiulu se ducea ile prindea mrene i crapi auri i apo
ducea n daru mpratului din partea seniorului Gagliuso. Si cnd mpratulQ ndatoraii
dori sA lii cunosc, pisoiulu fgdui, c a doua ()i liminc, cnd sorele va aprinde
miritile cerului, va veni ne-rreit cu luminia sa.
Dar a doua iji pisoiulu veni de spuse mperatulu, c seniorele iagliuso nu putea s vie la
palatu, de 6re-ce cmraulu furie cu tote hainele. Impcratul trimise haine mndre
i atunci ireni la palatu, unde fu bine primitu i ospetatii. La mas Ga-rliuso totti uita
unde se all i pisoiulu lu povui de ma multe >r s- mal nstrune gura.
Cnd remase numai cu mperatulu, pisoiulu lud vitejia i cuminenia lu Gagliuso i
mal cu sem ntinsele- moii, ce ivea n mprejurimile Rome i Lombardie. Imperatulii,
vrendu - cunosc averea, trimise c-va omen s cerceteze. PisoiulG ) lu nainte i
speria pe ciobani i pe arendai, c vine o cet le tlhari i, dac voru s fie cruai, s spue
c cirecjile i mo-iile .sunt ale seniorelul Gagliuso. Ast-felu pretutindeni omeni!
mp^ratulu ntrebaO i aflai de numele stpnului. Apoi po 164
vestindu- de marele sale bogii, imperatul l dede pe fie-sa de soie.

Dup nunt, Gagliuso se duse cu nevasta la domeniile sale i, dup sfatulQ pisoiului,
cumpr n Lombardia case i o moie, care aduse titlulu de baronii. Fcndu se forte
bogata, Gagliuso mulumi ctu pufti pisoiului, care prin mintea lu l nlase la xinijL
ranga aa de mare. Elu se art torte recunosctorii, ju-rnd c dup mortea- lu va
mblsma i-l& va pune ntro racl de aura, pe care o va aeza n camera-, ca s'o aib
totdeauna naintea ochilorii.
Pisoiulii, vrndu s- cerce credina, se prefcu mort i Gagliuso l apuc i-Iu arunc pe
ferestr. Atunci pisoiul lii mustri aspru pentru necredina sa: Asta i-c rsplata, pentru
c te-am curiii de pduchi? Astea-l sunt milionele de mulumiri, c te-am scoii din
sdrene, ceretorule i golanule ?... Plec, blestemai fie toii ce fcui pentru tine, c nu
merii s te scuipe cine-va n fa. Frumos racl mi pregtial frumos nmormntare
erai s-ml faci! .. .
i (Jiccndii aceste vorbe, plec cu tote rugciunile Iul Gagliuso i nu se mal ntorse.
La Perrault, cu care ne vomii ocupa imediaii, anima-lulu se numesce a Le maUre chaf
sau Lechat boUe, dufj cimele ce-i fcuse biatulu, o particularitate, care lipsesce n
citatele versiuni italiene, ca i n cele romne (dar nu n cele germanice: Gestiefeltor
Katter, Puss-in-boots, etc).
In varianta francez, unii tat las celorii 2 fl a s o mor, unii mgarii si (celui ma
micu) unu pisoiti n-sdrvanii. Dup ce ceru biatului unii sacii i o proche de cisme,
prinse unu epure i-Iu duse mpratului din partea marchizului de Carabas (aa lu numi
pe stpnu-seii). Apoi inve pe biatii s se scalde i, tocmai pe cnd se ducea la plimbare
mpratulii cu fiica sa, pisoiulu strig ajutorii, c nisco hoi i furase hainele. Dup ce i se
trimiser haine i se nfi naintea mpratului, lii ndrgi domnia i elfi fu luaii n
trsura mprtesc. Trecendil prin cmpii pline
165
grne, mperatulu ntreb pe cosa i pe secertor ale
11 sunt i cu toii rspunser (pisoiulu, care o luase nainte,
speriase, c de voru (Jice altminterea, voru fi tiai n bu): (fest monsieur le marquis de Cardbas! Pisoiulu ajunse n
itiritu la un palatu strlucitu, unde locuia unu uriau
mnctorii de omeni (ogre) i-Iu omor pclindu-lii (uriaulu se fcu orece i pisoiulii lu nghii). Apoi primi

acolo pe mporatu, care, uimiii de bogiile marchisulul


de Carabas, dede pe fie-sa de soie. Lo chat devint
grand seigneur, et ne courut plus apres Ies souris que
pour se divertir.
In versiunea munten, aCotomanul nsdrvanily)y unii pi-soiu cu minte, dup ce
cresce pe copilaulii orfanii (din recunoscin c prinii se lii luaser de sufletii i-lii
crescur nainte de a fi nscuii copilulii), nsura apoi pe MUihuz-Impiratd (a-lu
poreclise pisoiuliij cu o fat de mperatu i-lii face stpnii peste moiile i palaturile
zmeului. Iat acestij basmu: (1)
L nu unchcyii jj^i o bab, neavondu copil, luar s cresc pe unu pisoiij, care eni forte
cuminte. Nu multu dup aceea femeia se i'iini n^reunat i nscu unu copilaii, pe
care-lii crescu mpreun cu pisoiulii. Cnd murir bctrni, copilulu remase cu
cotomanulii, care, lindii nsdrvanu, ncepu s- vorbcsc i s-Iii sftuiasc; apoi
plecar ntre pdure i .^e aezar ntr'o scorbur mare.
Cnd biatulii se ftcii llcu de insuratu, pisoiulii spuse s se numiasc de atunci
nainte Mthuzu'hnptratu i se duse la unu lx>erii s-I peiasc fata. Acolo se fcu omii
i sciu s ncnte pe boerii, n ctii fgdui fata pentru Mthuzu-ImpSratii. Apo
lundu pe stpnu-scii, care era cam i^olioru, lu duse
'1 J-pirescu, No. 26.
166
m
aprope de palatulu boerulu, unde fileu mare glgie, c iau jefuita hoii i ceru haine
pentru stpnu-st^u.
Dup ce se cununar, pornir cu toii la moiile lui Mthuzu-Impratu. Cotomanulu o
apuc nainte, ameninnd pe vcari i pe ciobanii unorfi zmei, s spue c sunt a
stpnului st^: apoi bg groz i n zmei, cari fugir s se ascund. (Fugi, zmeilorii, i
v^ ascundei, cci iat c vine Ilie, Palie, s vS po-topesc, s ve prjolesc i dupelu
Luceflenderu s v^ ieasu-llengheru!). Dar el l pcli i-I arse. Tocmai atunci sosir i
nuntaii pe porta palaturiloru. Tinerii se aezar ntr'nsele i trir ^fericii.
Intr'o variant local (1), eroulu port numele de Fene- 5 mpraii i corespunde astfelii basmului ssescu cu acela?! " nume, aFederkonig. (2)
Interesanta este, c trsura final despre ingratitudinea tnerulul ctre pisoiulu bine-

fcetoru, relevat n basmul din Pentamerone, o regsimii n versiunea moldovenesc:


F bine's aud reu (3) care e pe scurtu cea ur-mtore: O fat, fcendu unii copilii din
flor, lu prsi sub unu gardu, unde o m lu hrni i-lii ngriji. Cnd Ionica se fcu
mare, ma lu nsura c'o fat de mpSratu (dup ce Ionic fcu unu podu de cristalii:
amSnuntu strecurata de aiurea) i apo moteni tronulu. Intr'una din (Jile, vedendii pe
m rostogolindu-se peste nisce flori frumose i turtindu-le, mp6ratulu porunci s se
alunge dihania, care stric florile. Ma, cnd a v^utu una ca asta, sa sculatu, a venitu
dreptu naintea mp&ratulu i i-a trasu o palm clicendu-: na, asta-I pentru c am avuii
mil de tine i te-am scoii la lumin din ceea ce erai, i te-am fcutu omii; i i-a ma traii
o palm: na,
(1) N. D. Popescii. Basme, l\l. No. 3.
(2) Hallrich, No. 13.
(3) Sevatos. p. 122--126.
167
:a- pentru cin'al fcutu dihanie; i Ta lsaii pe Ionic peratu n mpria lui, iar ea cu
lacrimi n ochi a >ucatu ncotro a ndreptat'o Dumnezeu, dicendu: F bine i- au<|i r6u.
Acelai motivii figurez n versiunea macedo-romn Morarul mperat^ ce ml-a
comunicat'o n resumatu 1-lu Cosmescu:
Unu morarii prinse odat o vulpe, care- mnca ginile. Yrendu s'o omore, ea se rug de
dinsul s'o crue, fgduindii s- dea de nevast pe fiica mperatulul. Vulpea se duse la
m-peratu i-I pei fata pentru unCi feciorQ de mpraii frumoii i puternica.
Imperatulii primi i hotr (Jiua nune. In acea ^i vulpea veni n grab i vesti
mpratului, c pe cnd treceaii peste unii rii mare, s'aii nnecatii nuntaii mirelui, iar elii
nsui abia a scpaii cu viea. Atunci mperatul trimise morarului haine scumpe, i la
mas vulpea l dojeni ntr*una s nu se toii uite la haine, ca s nu se dea de golii.
Morarulii se nsura cu fata mpratului i cu toii pornir apoi la casa ginerelui.
Vulpea spuse nuntailorii s trag acolo unde vorii vedea fumii mulii i dnsa, iret, se
duse la casa Lamiel (Mama pdure!), pe care o speria c vine lume mult s'o omore i o
pcli s se ascund ntr'o cpi de fnfi, creia l dede focO. Acolo so-r nuntaii i fata
mpratului se aez in palatulii Lamiel i fu mulumit de noroculii el.
In versiunea grec, Omulu cu cele trei bobe de stru-^re (1), regsimu aceiai trsur a
ingratitudine! ca i n povestea neapolitan i n cea din Moldova.
Unu sracii leneii sdesce unii cepCi de vi, care rodesce trei obe de strugure. O vulpe
furndu-i-le, jupnulii Triorhogas (aa ? numi sracultii vru s'o mpusce, dar ea se rug
s'o crue -i tgdui s-Iu fac mpraii.

fli Lei^^rand, No. 15.


168
Vulpea se duse apoi la mpgrtes i mprumut o bani, pe lundulu creia ls unii
galbena, spunendti mprtesei c stpnu-s6u are averi nenumerate. Cnd fu s-Iii aduc
la palat ca ginere, pretext trecerea peste unu ru i dobndi ast-fel haine mndre pentru
Triorhogas, care se i nsura cu fata m-pertese.
Dup aceea pornir cu tot la palatulii ginerelui. Pe drumtt vulpea speria pe unu ciobanti,
s spue, c turma- de ol este a stpnului seu Triorhogas i, ajungendu la palatulG cela
cu 40 de balauri, ea pcli s intre n cuptor, unde le dede foca i arser.
Acolo se aez stpnu-sS, care se purta cu vulpea ca i cu mam-sa, fgduindu-I s'o
pue dup morte ntr'un cosciugG de arginta. Prefcdndu-se mort, Triorhogas porunci
s'o arunce pe ferestr. Atunci vulpea lii mustr pentru nerecunoscina sa i-lfl fcu de
ruine naintea nevestei sale.
In versiunea maghiar, ((Prinulii Csihan (Urzici) (1), unfi moraru ascunde o vulpe
dinaintea vntoriloru mprtesc! i ea, recunoscetore, lii ajut s iea de soie po fata
mpratului. Prinulii arotndu-se nerecunoscetorii ctre vulpea, ea amenin s-Iii aduc
iari n starea dinainte i atunci, de tem, ncepe s'o tracteze cu blndee i respectii.
In versiunea rusesc citat de Gubernatis (2), eroulii port numele do Buhtan
BuJitanovid i vulpea iea loculft pisoiului. Remasiinunia cu patru copeici, vulpea le
schimb i se duse la arii s- cer banie spre a msur banii. Cerendii din ce n ce
banie mal mari (n fundulii crora lsa cte unii bnuii), arulii, uimiii de bogiile lui
Buhtan, I dede pe fe-sa n cstorie (dup ce l procur vestminte ntrunii modu analogii
ca n cele-lalte versiuni) i dup& nunt trimise pe tineri acas. Vulpea l conduse ntr'un
(1) Jones and Kropf, p. 1 i 306.
palatu vrjiii, de unde alungase viclenesce pe stpni: unu erpe, unu corbii i unii
cocoii.
In alt variant rusesc, eroul ii Cosnia Skorohogatol celii repede mbogiii n'avea
alt avere dect unu cocou ji cinc gini. Elii prinse o vulpe, tocmai cnd er s-
mnnce i, crund'o, ea din recunoscin l fgdui s-Iii imbogesc repede. Vulpea
duse n darii arului din partea stpnului su 40 de lupi, pe cari ademeni viclenesce,
precum n alte doue rendur uri i dihor. Uimiii de bogiile lu Cosma, arulii dede
pe fie-sa de soie, dup ce cercetase nainte averile- n vite. Ca i n versiunea lu
Ispirescu, vulpea sperie pe ciobani, c vorii fi prpdii de craiulii Foca i de cresa Losna
(fulgerti), de nu vorii spuae, c ciredile sunt ale lu Cosma. Apo se aezar n palaturile,
de unde vulpea gonise n acela chipii pe er-pele-ulanii, adevferatulii stpnii alii
cirecUlorii i.alii pala-turilorii: pclindu-lu s se urce ntrunii stejarii, dede foca i

erpele arse.
La Slavi meridional. eroulii se numesce Zlatumheg (\), pe care o vulpe recunoscetore lii
cstori cu o fat de mperatii i duse apo pe tineri n cetatea uriailoru, dup ce rfepuse
pe stpni: pclindu- s se urce ntr'unii stogii de finii, vulpea dede focii i arser.
Intr o variant sudii-slavic, Palatele lu aterbeg)^ (2), unu morarii cru o vulpe, care
din recunoscin peesce o fat de mpraii pentru bine-fcetorulii seCi; si totu aa n-tro
variant bulgresc citat de. Kohler (3), unde ns eroulu port numele de Kotanbeg, iar
palatulii usurpatu e alii cpcunilorii. Ca i aiurea, vulpea se face mort, ca s pue la
cercare recunoscin stpnulu
<1) Krauss, voi. II, No. 24.
>^} Archit filr slavische PhUologie^ I, No. 12.
:{> <'f. Oonzenbach, voi. II, p. 245.
170
Totu o vulpe figurez n versiunea siciliana a Conte Pi-ro (1), n care unu biatii
druesce erna unu couleu: cu pere dela unu p6ru tot-deauna nflori tu i vulpea le duce
mpratului ca din partea stpnului seu, Contele Peru. Restulu ca i n povestea
neapolitan, afar de incidentulii cu furarea haineloru, ce vulpea i le pro* cur dela unu
croitoru: motivii care lipsesce ca i pe-rulu pururea verde n cele-lalte versiuni. (2)
Dup cum o observase deja Benfey (3), Cotomanulu nsdrvanii nu-I dect o form
particular a tipului j?e-neralii despre animalele recunoscStore (i omulu
nerecunosctorii) i acesta o confirm acele versiuni, n cari ni se spune anume, c
pisoiulu caut s se arate bine-fctorft ctre biat din recunoscin pentru milostivirea
prini-v lorii si, gaii vulpea, fiind-c o cruase (ca n povestea gre-cesc, rusesc i cea
macedo-romn).
h
{
La 1697 aprur n Frana aLescontes devia mereFOye^ \
r
de academicianulu Charles Perrault. Cele optu basme j cuprinse n ediiunea princeps (4)
fur apoi traduce n di- \ ferite limbi i gsir o forte mare rspndire i mal muli
imitatori, ntre cari merit a se cit domnele d'Aulnoye i Leprince de Beaumont, ale
crorii poveti aprur In cunoscuta coleciune Bibliotheque Bleue,

(1) Ibidem. No. 65.


(2) Cf. i versiunea florentin He-Messenii-.i,'li-becca-*l fuino (Imbriani, No. 10): din
causa nerecunoscine sale, tinSrulQ remne pe drumuri i scrie mpratului s-s iea
napoi pe fie-sa.
(3) Panciatantm, voi. I, p. 220.
(4) Hiatoires ou Contes du temps passi avec des moralii^s. Paris 1697 (verso: Contes de
ma mere TOve). Cf. ediiunea lii Andrd Lefevre, Le* coMtts i Charles Perrault, Paris
1875 (cu un Essai sur la mythologie dans Ies contes) i comentarulu lu Ch. Dculin, Les
contes de ma mi^re VOje arant PerrauU^ Paris 1878.
171
Titlulu de ama mere l'Oye, care a datu nascere la attea suposiiuni fantastice, se raport
probabilii la ve-chiulu fabliau franceza, n care o mam gsc povestesce diferite basme
bobociloru sS. Cela dint basmu publicata de Perrault, Peati-crAne, deveni apoi
basmulu-tipu, care servi de apelativii unoru asemenea naraiuni i nc n 1678
Lafontaine esclam:
Si Peau-d'Ane m etait conte'*.
J'y prendrais un plaisir cxtr6me. . ..
Dei aceste poveti sunt ntru ctii-va aranjate i drese cu unii sosii de galanterie, ele aii
fotii direcii luate din mijloculii poporului i se distingii ma aleii prin simplitatea i
stilulii lorii naivii i printr'unii tonii de absolut ncrcnJere, ceea ce explic farmeculii
lorii.
Pentru unele din basmele lui Perrault n'am reuiii nc a gsi versiuni integrale romne.
Ele merit s ne atrag unii momentii ateniunea.
Mal nti, a La Belle au bois dormant, unulCi din cele ma frumose basme din acesta
coleciune, care figurez i n coleciunea frailorii Grimm sub numele de aDoniroS' ehni^
saii Roa ntre spini, lipsesce sub acesta form i la poprjrele slave.
Iat esena acestei poveti.
Unu mpraii i o mprtes, cpetndii dup doru ndelungaii unii copilii, chemar la
botezii pe cele epte (jine ursitore (fees) i fie-care dintr'nsele drui cte unii daru:
frumusee, graie, talentii...Dar o dn btrn, care nu fusese chemat la serbare, ursi de
ciud, c domnia va muri, nepn-du-sj nina de unii fusii; o alt dn adause, c va fi
cuprins de unu somnii adncii, care va ine 100 de ani, i la urm va fi deteptat de unii
feciorii de mpraii. Imperatulii u tote msurile spre a feri pe domni de primejdie.

172
dar ursita- se mplini: la 15 an se nep de unu fusfii i cdu leinat i, odat cu dnsa,
adormi tot curtea (afar de mpratulu i de mprtesa). Imprejurulu palatului crescur
copaci, buruieni, spini i mrcini. Aa dormi frumosa domni ca ntr'o pdure n timpu
de 100 de ani, cnd unti feciorii de mprat, petruncjendu ntr'nsa, sfrm vraja i ea se
detept mpreun cu tot curtea.
Idea nsi de adormire sau mal bine (jiisu de mpetrirei (ca la noi i la Slavi) revine une
ori i n basmele nostre. | Aa este, de pild, povestea bucovinen almp^rattUtl impetritily) (1), n care e vorb de o Cetate de petr, unde au atlatu tote mpetrite, i curi,
i omeni, i dobitoce, l erbur, i tote cte numai se afl n cetatea aceea. . . . Umblndu
e n tote prile prin cetate, au data peste o cas cu 12 chel n u, dar i acestea de petr.
EI aft privitu multu la dnsele i dup aceea au i descuiat ua Intrndu n luntru, au
aflatu tote forte mpodobite l mndre, dar ce folosu, c erau tote de petr. S'aii dusft
dintr'o camer n alta, pn ce aii venitu ntr'o salfort^ mndr si frumos. Aici erau
nisce mese ntinse cu felft | de felii de bucate pe ele. E s'au aezatu la una i datt] s
mnnce din bucatele cele gustose, dar val! c i ele erau mpetrite, mcar c-l prea
acuma aduse de pe vatr.t
Impetrirea e aci efectulu urgiei divine, ca pedepsi. pentru sumeia omenesc, i ea nu
ncetez dect dup&i ce feciorulii unul cpraru petrece 3 nopi turmentaii de demoni, cari
pieru la cnttorl. (2)
Iat acestii basmu bucovinenii Impratulii mpietrit!
Trei ctano i un cpraru, ajungendu la o cetate de pitr
(1) Sbiera. No. 13; cf. Schott, No. 7.
(2) Cf. i basmula paralelQ din Banatu Mn^^ifera (Schott. No. 21), al^ caru
incidente prosaice contrastez cu nota grav din versiunile corespao-Jetore din Bucovina
i Muntenia.
173
dar nuntru iote de petr i se puser a pndi s vacji ce-I
p'aurolo. La miec^ul nopel veni o mgue negr i fioros, care,
& s ou fie mpucat de cprar, (Jise: Pe locurile acestea a
fosta o mprie forte mare. Impratul er tare puternica i
tote poporele se temeaft de dinsul i i se nchina lu. Vcji^ndu-

86 el temut i mrita de toT, a socotit, c nu este altulu


mal mare i mal puternica dect dinsulii in tot lumea i a
inceput a nu ine sam nic de omen, nici de Dumne4e, i
se impotrivi lu. tuncea i Dumnecje l'a pedepsita pentru mndria lu i Ta prefcuta pe dinsul i tot era lu n petr.
Ea le ma spuse, c sunt patru fete de mpratu cstorite cu
patru drac, de car ar vre s scape; c vorii veni n patru nop
i vorG cuta s- ademenesc, iar e s nu griasc nimicii, cc ndat
8e vorii preface n petr. i aa s'a ntmplat, dar ctanele, neinendu-se de cuvntG, grir a patra nopte i mpetrir.
Cprarulu, dup spusa lorG, se tocmi un anu la unu omu dincolo de apa cea negr i se
cunun cu fie-sa. La anul nevasta cprarului fch un copilu cu peru/ de aur i cu
jnci^rele de ^^griiare. Fcndu-se mare, i lu crticica subsuor i merse spre Cetatea
de petr, unde ceti 3 nopi fr a se ngrozi de ameninrile dracilor. Atunci tote se
despetrir, omenii nviar i fetele scpar curate i frumose din mna draciloru.
Impratul, nviat, lu nsura pe voiniculu cu fata cea ma mare, iar pe cele-lalte trei le
dede ctaneloru, cari se fcuser sfetnicii se.
Dmu acum resumatulu basmului muntenu ce Voiniculu cu cartea n mn nscut d (1),
care corespunde versiune! bucovinene:
O bab i unu unche, neavendu copil, se rugar la Dumnecje s le druiasc unul.
Dumnecje le ascult ruga i peste puin baba se simi ngreunat. Dup 9 luni nscu
unu copil cu o cart^ m mn.
A treia ser dup nascere venir ursitorele i uncheul, ne-put^ndu s dorm de bucurie,
audi tot. Cea mal mare din ur'li Ispirescu, No. 9.
174
sitore (Jise: Acestu copilu are s fie unii Ftti-frumosii i are s ajung bogata. Cea
mijlocie (^ise: Pe acesta copili, cnd va fi elu de 12 an, are slu rpesc duhurile rele.
Cea ma mic (Jise: Dac va scpa de duhurile rele, acesta copila are s ajung

mpSratCi.
UnG feru arsG trecu prin inim, cnd aucji vorba ursitorel de a doua i, cnd s'apropi
terminulG ursita, rug pe toi megieii s se adune la biseric i s se roge pentru fiulu
s6ii, spr> a-lC scpa de duhurile cele rele. In sera cnd era biatul sL mplinesc 12
an, toi se adunar la biseric i, punendG pe biatti n mijlocului loru, ncepur a se
ruga, cnd de odat se pomenir^ c se umple biserica de o ce gros. Dar rugndu-se
ferbinte, cc<i se risipi i rmaser teferi.
A doua ser, totu pe acea vreme, biserica se umplu de 6recl,| lilieci i bufnie, dar
rugndu-se, tote acele lighione perir. A treia ser se rugar pn la miecjulu nope i
odat ncepu a se cutremura biserica i duduia ngrozitori: n toiulG rugciunea se cobor
unu clugrii, rpi pe biatii i se nl cu dnsulii. Dar biatulii nu slbi cartea i
clugrulii, vrendii s-I o smueesc [-ilu scp i fiulii unchiaulul cdu ntr*o prpastie.
Rtcindii ^mult vreme, dede peste grmezi de cpenl i ose de omen, apoi de nisce
palatur strlucite i cu totulii pustii, unde r atl dela portarulii cure, unii monegC
piperniciii i cocoattt, povestea acelei mperi.
Imperatulii i mpertosa locului, neavendii copil^ alergar la unu fermectorii i
cpctar o fat nespusii de frumos, dar ursi' Utvele o vienir s nu se pf'tt mrit^ pn
nu se va gsX cine-va s petric o ndpte n camera el (umbra fermectorului veni noptea
de chinuia pe bieii tineri) i s scape teferii. NeisbutindCi ntiuift peitorii, tote oraele
se drmar i din omeni rmaser numai osele.
Tnerulii se ncumese a veghi, i a doua ^i lii gsir totft cu cartea n mn, serbedii i
galbenii. Fata, deteptndu-se. l (Jise: Tu s fii soulii meii i n acea clip toi i tote
nviar.
Dup ce trir mulii timpii fericii, lii ncinse pe FStft-fr.u-mosii dorii de prini i,
nainte de a pleca. mpertsa^ soia Iu!, I dede unii inelii vrjiii (uitndu-se la elii i
dorinda untt palatA, se fcea unulii fr seimenii). Dup ce trecu prin imperia lui,
175
efer mperatu i prin era (JinelorCi i dup 3 an ajunse la satulu Arinilord sd. Acolo le
fcvi, cu ajutorulu inelului, unti mndru latu Istpnulu acelei moii se ncercase s-I
fure inelulu, dar Iu dobndi iarlt i dup cl-va timpu se ntorse la mpertes i trir
nesuperai.
In basmulu muntenu Spat-lat i Ininn putred (1), o zmeoic, ca s- resbiine pe o
fat de mperatu, care nu voia s iea de brbaii pe fiulii e, prefcu cmpiile mpriei
intr'o pustietate nisipos, satele i oraele n crnguri pline de ose omenesc! i fere
sfilbatico, pe omenii i slugile amori schimbndu- n petre, iar pe domnia o adormi
iicendu-: S te scoli, cnd o resbi pn aci i te-o de-ept Spat-lat Dup ce voiniculu

mntuitorii ptrunse 'u mare greutate n acelu palatu prsitu, ajunse ntr'a ramar, unde
pe unu patii naltu, ncunjuratu de 13 fclii iprinse, dormi o fecior frumcis ca o dn.
Cum o se-put, fata tresri i se detept din lunga- amorire.
Concepiunea nsi despre unu somnu letargicii se afla deja n tradiiunea (raportat de
Diogene Laertiu) despre poetulu cretanu Epimenide, care ar li dormiii ntr'o pe->cor 57
an, i n legenda despre ce epte frai martiri,, :arl. adormindu ntr'o pescer, fur
regsii vi peste 157 ie an.
Dar deja divinulii amantu alu Selene, mndrulu pstoru saii vntoruj Endymion, ne
ofere prototipulu unii ase-nenea somnu letargicii. Elu adorme somniili vecnicie ntro
pescer din muntele Latmos, cc dorindu nemu-irea i o etern tineree, elu fu cufundaii
de stpnulu leiloru ntr'unu somnii fr de sfrsitii. (2)
Endymion deveni ast-felu simbolulu adormiiloru, pentru ari unu secolii este o singur di.
(1) X. D. f^opescu, I, No. 3. (^ ApoUodor. Biblioth. I, 7, 5.
176
Tradiiunile diferiteloru popore consider mortea unora faimoi stpnitor a lume ca o
adormire ndelungat, dapi provisorie. Barbarossa schimb posiiunea la fie-care| 7
an, Carol Magnu tresare pe tronu- la acelai intervalii^ Arthur dormitez n Avalon,
ateptndu s fie trezitu a libera Britania, iar Boabdil zace vrjiii n colina din Al* hambra
pn la vremea St. loanii. (1)
Intr'o saga din Niebelungen Sigfried detept pe Brun* hilda adormit ntrunii palatu
vrjiii n mijloculu uneT pduri dese. Totii ast-felii n vechiulu romanu francez
Perceforest (din secolulu XlV-lea) frumosa Zelandina e^ asemenea trezit dintr'unu
somnu vrjiii de Troylus, tranrj sportatu (ca i Psyche) de Zephyr n turnulu fermecat:
Altu basmu este i(Le petit ckaperon rouger> sau Fata cu scufia roie. O fat, trimis de
m-sa la bunica e cu o cltit i o ol de iintii, ntlni pe drumu unu lupu, cu care se puse
de vorb, i lupulu, aflndii despre bunica,] e, o lu nainte, ajunse la baba i o manc
nt pe dnsa i apoi pe fata sosit ma trdiii.
In versiunea german ntitulat aRofMappchefi (2), lupulu, dup ce nghiise pe bab i
pe fata, fu spintecat de unu vntorii, care le scose pe amndou vil din pntece. Intr'o
variant a acestei versiuni, bunica i fata p-clescu pe lupu, care se nnec ntr'o albie.
Acesta poveste are ore-care asemenare cu o fabul animal, Capra cu iedi (3), despre
care vomii vorbi la Io1%/ VW

u seu.
(1) Cox, Mythology, voi. I, p. 412 urm.
(2) Grimni, No. 2G.
(3) Creng, No. 1; biera. No. 22 i Mldrescu, No. 4.
177
Trecendu peste cdtiquet /a i/aw/>^e (Riquet Moatulu), care pare a fi de origine
artificial, ajungemii la acele basme, ce le regsimu pretutindenea sub formele cele ma
variate.
Aa iPeaU'd'Aney> nu-I dect o versiune a tipului despre incest, care tace parte din
ciclulu nostru despre Copila persecutat: titlulu se raport la haina din pielea de
mgura, ce mbrac nenorocita spre a scpa de nelegiuitulu l printe.
De asemenea nBarbe-bleuey) e o form particular a tipului folkloricu despre Camera
oprit: unu brbatu cu barba albastr omora tote femeile, pe car curiositatea le impinge
a-I clca ordinele; precum aCendrillonJi sau Cenueresa, ca i uLes Feesy> saCi )nele,
face parte din tipulu despre Mama vitreg.
In fine ^Le petit F(mcetr> sau Statu-palm (1), asupra cruia d-lu Gaston Paris a scrisii
o erudit monografie, n-' tiprit ins de exageraiunile fantasiste ale teoriiloru
mitologice ale lu Max Miiller. (2) f Iat pe scurii acestu basmu: Xisce omeni sraci aveau
7 copil, dintre car celu ma micu era de totu meruntu i, cnd se nscuse, nu era ma
groii ca unii degetii (de unde i numele de miculii Policaru). Pe ctii er ns de piticii,
pe atta er de isteii i de treb. Prinii, neavendii cu ce- hrni copii, prsir ntr'o
pdure si mititelulii.
^1) In trebui nmu acestu nume ca traducere literal aproximativ: n realitate Statupalm e unii pitica pe ctQ (ie cumplit pe attii de prostQ, ca i zmeii i in^u diavolulO.
'2) O. Paris, Le petit Poucet et la Gratide-Otirse, Paris 1875. Dup dnsulft Poucet (nu
acela din basmulu lu Perrault, ci celu adeveratu din versiunile germano-slave) ar fi unQ
eroCi solaru, unu 4eu aricQ, care, ca i eleniculd Hermes. fur boi ceresc!; i autorulQ
ajunge la nisce conclusiunl totvi attQ de premature: c acesta basmu, propriu SlavilorCl
i Germaniloru, ar fi necu-ao^cutu poporeloril romanice.
178
zrindii o licrire dintr'unu vrfii de copaciu, duse fraii 1 o csua luminat. Acolo
locuia unu uriau (ogre)y care vri s- mnnce (strigtulii aJesensla chaire fraclie^
corespund( lu: aMie-ml niirose a omU de pe trmul cel-lalt), dar ls pe a doua

cjii. Uriaulu avea 7 fete i femeia sa culc pe biei n aceiai camer cu fetele. Noptea
rai-titelulu, ghicindii c uriaulu vrea s-I njunghie, lu coronele de auru de pe capetele
fetelorii i le aez pe ale frailoru s6I, aa c fetele fur omorte n loculii lorii. Apoi
fugir cu toii i scpar de prigonirile uriaului, care se lu dup dnii cu nisce cisme de
7 pote (bottei de sept lieuesj, (1)
Dup cum se vede, versiunea francez e unu amalgami! de mal multe elemente
legendare: expunere sau prsiri n pdure, cderea n manile unul uria antropofaga
scparea frailoru prin isteimea celui mal micu.
Xe vomu opri numai asupra trsurel fundamentale: co pilulu ctu degetulu de mare, dar
de o inteligen su perior.
In povetile romnesci elu figurez sub numirile de Pi pirufily SfredeluUy Nanii din
Gvanily Ghemi^, Nuculii Prichidu i mal alesu Neghini,
Iat, n diferite variante, versiunile romne ale Iu petit-Poucet.
Prima versiune munten, ntitulat aPricfiidui^y a fost publicat de Dum. Stncescu. O
reproducem n re sumatii: (2)
Nisce omeni srmani n'aveau copil i nevasta se rug Ia Dumne cjie s-I druiasc unul
ii. Ea remase nsrcinat i nscii o spuz 4
(1) In versiunea rutin corespun(J^t6re (Krek, p. 688), capcunultt, crei omoHse fetele,
pclita de cel 11 fra, se iea dup dinii inclatA In d) mele sale cele repede-alergtore:
doboti skorochodi
(2) CalendarulU Lumei Ilustrate pe 1894.
179
copil nutitel ca gnducidU i mult Iurte la numeru, cari ncepur l plng i s ipe.
Brbatulu, vecjiendu o aa sumedenie, l irunc ntr unti ciurfi i- leped la o rspntie.
Atunci vaiete pe nevast sa!
Veni vremea mncre i, la slrit, ma remsese unu codru tle mmlig i o bucat de
brnz. Atunc nevasta suspin: cci navem i noi unu copila barem, caro s guste!
Ui-te-m^ aci, mam! se au(Ji de unde-vaunu strigat i, cutndti 6& vad de unde
veni, gsi pe ciuru unii copilaii din ce muli. Elu ceru lui tat-set s merg cu plugulU
s are i, intrndU M urcckm boiduy ncepu s strige: cea! his! La pune se dede jos din
ureche i se aez sub o frunz de teifi. Nisce tlhari Trenda s fure boii, Prichidu strig:
te vSdu te v6d(i! Se speriar hoii i, gsindu-lu, vrur s-lii omore ca s- iea boii, dar el
le rspunse: s ne facem ti tovari.

Prichidu duse pe hoi la stna satului, ascunse acolo i eli nsui, intrnd in urechea
oc^ se puse s strige: si, ciobane, :C- fur oia i aa fcu de trei ori, iar a treia or o
fur i I o dede pe mna hoiloru, mnnd'o din ureche. Toii aa fur o pane i una
butoia de vinii. Hoii se bucurai mulii cu dinsul i-Iii duser n pdure la scorbura,
unde grmdise bogiile. Atunci Prichidu se vorbi cu tat-seii i, pclindCi pe boi s
fug, ncarc sculele i bnetulii. De atunci rmase tat-sSii bogaii.
A doua versiune munten port titlulu nKanil din G-tannn i face parte din coleciunea
inedit a reposatulu fepirescu. Ea sun pe scurii ast-felii:
O bab i unii uncheii doriaii aib unii copilii, fie i o <terpitur. UnG vrjitorii sftui
s-l deerte 40 de (Jile i 40 'ie nopi pntecele de vntur ntr o trug i s- pue dopii.
Cnd tieertar troga, ei unu copilU ct o chiop, pe care lii botezar XoHu din
GvanU.
M-sa il trimise la plugU s duc de mncare lui tat-sii. Dup ;e-lii scp s nu-lii
mnnce unii bobocii de gsc, tat-sfi lii iftg n snii. Pe cnd ducea alt dat de
mncare, fu apucaii le ploe i, adpostindu-se sub o ciuperc, fu nghiit de o vac.
180
Cnd fu s mulg vaca, NanG din Gvan i btu jocQ de femc i dnsa sftui pe brbatusSti s vncj vaca unu mcelarii. Acesta, tind'o, dede pe grl miorulti, n care era
Nar nghiitu fiind de tot ii lupU^ elG ncepu s- urle din pntece lupul speriata o lu la
fug pn plesni, i Nanti din Gvai se ntorse la prinii s^.
A treia variant munten port numele ma obicnui de aNeghiniy) i sun pe scurta
ast-felu: (1)
Unj iganii avea 3 feciori: intiul nalta de unti cotG, al doilea d'o palm i alii treilea
mic ct o neghin, V6(^6ndu-I a pocii, se hotr s-I omore. . . . Ucise pe cel doi ma
mar dar pe Neghini nu putu s-lti omore, c se ascunsese dup ml tur. In timpulii
mesei iganulQ se plnse, c nare copila s aduc o plosc: M6 ducii eii, tat, ^i^e
Neghini, eind d dup mtur. Se duse la hangi, lu unii buriti i se fcu n< vecjiutii.
Totii aa lcii la brutartt.
Intr*o (jii, jucndu se pe unii lirti de troscot, la nghii o vai i, cnd stpnulii vru s'o
taie, Neghini striga s-lG scot ElCi omor vaca i nu dede de Neghini, care scpase
ntr*un miorti aruncatu pe grl i se oprise de craca unei slci Acolo tiu tnghi} unu
lupii i Neghini din lupCi ip merett omeni s se feresc. LupulCi cre^lu c are pe
necuratul i vulp< lu sftui s se dea d'a rostogolu de pe cala. Neghini ei i dede i el
brnci.
O a patra variant munten cu acelai titlu, de De Vrancea, presint o desfurare diferit
de a celoru pr cedente, dar fondulu e totu poporalu i-Iu regsimu ntr versiune englez

ma jos menionat.
Iat o ntr'unii scurii resumatii: (2)
O bab, dorindfi unu copilii, fie i mat mic dect ghemul^ pomeni ntr'o (jii cu
Neghini^ gndulii lume, c- ese din urecl
(1) Mldrescu, No. 11.
181
|i*l strig: mam! ApoY porni ndat la artur s vacjl pe taUse. Dar dinsul, lacomii din fire, lii vndu unul negustor pentru de pungT de ban! i
acesta lu duse la imperatulu, care multu se dnun v64^ndu-l micii cta o neghin i aa
cu minte de ghici
[gndurile tuturorii. Neghini remase mulii timpii acolo, optindii mereii n urechea
tperatulu!, ce gndiaii sfetnicii se, pn ntr'o (,li, strigndii
[din tote puterile, mp^ratulii trase o palm peste ureche i Miini ccjiu afar
leinatii i, dup porunca mpcratulu, fu
necaii n puulii din curtea domnesc.
In fine iat i versiunea ardelen Petru Pij)druf)y: {!)
Doi betrn, neavendii copil, ntr*o (Ji (dup cum visaser), zrir n ol toii copil micuei
ct bobii de mazre. Se duser la o Trijitore, care l btuci pn perir toi, afar de
unulii, care se ajunsese sub pragii.
Pe cnd vorbi betrnulii, sarunc piticulii din borta cheiel ^ ivie ca unu piperu^ se sui
pe cioreci moului, rugndu-lii l-Ifi duc la plu(/u, ca s mie boii. Acolo se ascunse n
urechia unul boii i striga. Apoi ajut pe nisce ho a fura ol din stn. Hoii lii trimiser
Ia birtaii s'aduc unii butoiaii de vinii i Pi-p^ruii lii lu fr s-Iii vacjl cine-va. Elu
remase la dnsi, petre-c^ndu-l viea cu hoia.
Trecc'ndii la versiunile paralele, vomii ncepe ma int cu poporele romanice.
In versiunea loren le petit Poucet (2), nisce omeni aveaii ntre ali copil i unul nu
mal mare dect unn degetU, de unde i numele- de micul Folicaru, In lipsa mamei sale,
se duse la cmpii i se ascunse n primulu ninunchiii de erb, ce m-sa dede vace, i fu
nghiita de va^. Iar cnd fu s mulg vaca, miculii Policaru ncepu s vor-besc dintr
insa. Tindu-se vaca, unu lup nghii pntecele
1> Familia clin 1884. ^'i L'oMiuiii, No. 53 cu doue alte variante. Cf. n adnotaiuiiile

respective.
182
n care s'all Policarulu i, apropiindu-se lupulu de o turm, piticulu ncepi* s strige:
ciobane, pzesce- turma. Lupulu de spaim lu arunc dintr'nsulu.
In versiunea gascon (fGrain-de-Millet (1), o eranc, dorindii unu copilu pe cnd
frmnt aluatulu n cuptorij, se pomeni c cine-va respunde: mam, a unulu! sunt
prea micu i nu me ved, d'aia s me numesc! Grunte-de-meiii, Trimisu cu mncare la
tat-seu i, ajungendu la artur, se puse n vrfulu cornului dreptu alu boului ar cu
dnsulu. Elu fu apoi nghiitude unu bou i n urrn de nnU Jup, Scpndu din pntecele
lupului, se furiez n buzuuarulu unu cdjn'tanu de ho{} i, cnd hoii se ni-betar,
piticulu lu banii cpitanului i se ntorse la prinii se. Tat-seii pentru o sum mare de
bani lu vinde atunci unu episcopu ca vizitiu; dar Grunte-de-meiu p-clesce pe
episcopu c ar fi muritu i, strecurndu-se pe nevec^lute, pornesce acas.
Intr'o poveste din Languedoc, citat de 'Gaston Pari3 n studiulii menionaii, piticulu se
numesce Peperdet safl ((Piperuii)), ca i n versiunea nostr din Ardelu; iar n doue
poveti italiene (citate de Cosquin), elii port numele de DettO'Grosso (fDegetulu celu
grosu si de Cectno M-zrelu sau Bobu de mazre.
In versiunea catalan i portugez (citate de acelai), numele eroului e Grunte-demeiu, ca i n cea gascon de ma sus.
Incidentele se present sub o form ma multu sau ma puinu complet, dar
pretutindenea identice.
In Grecia, copilulu port nume analoge: Grunte depi-per, Jumitnte-de-mazre^ iar la
Albanezi: TlharulH NucdA%
(1) Blado. voi. lir, p. 78-80.
(2) Hahii. No. hb i 99.
183
In primulu basmu, Jumetate-de-mazre nghiita de unulu din hoi tatlui seu, pe cnd le
da fnu, striga din pntecele animalului, sera cnd prinii si edeau la mas: vreau
partea mea, vreau partea mea! Tindu boulu, tatlu d meruntaele unei babe s le spele si
dinsa, vrcndu s le spintece, Jumetate-de-mazre strig: babo, nu-m scote ochii, c i-I
scoii pe a tel! Baba speriata o iea la fug i o vulpe, trecendu p'acolo, nghite meruntaele
odat cu Jumetate-de-mazre. Dar ndat ce vulpea se apropia de o cas, piticulu striga
din rtsputer: pzii-ve, omeni buni, c vulpea vrea s ve mnnce ginile! Vulpea, lihnit
de fome, cere sfatu lupului, care o indemn s se arunce din vrfulu unul arbore. F-cndu

aa, more vulpea i lupidit o nghite hnpreun cu Jumetate-de-mazre. Dar ori de cte ori
s'apropi de o turm, lupulii aucjii strigndu din pntecele seii: hei cio-baniloru, lupulu
cat s ve mnnce o oie! Desperaii, lupulii se prvlesce din vrfulii unei stnci. Atunci
JumS-tatea-de-mazre ese dintr'nsulu i se ntorce la prinii sel.
La Germani, miculii eroii se numesce a Diiiimlingr) i e nghiiii de o vac, apoi de unu
lupii. La urm petrunde prin o crpetur ;n visteria mpertesc, de unde arunc pumni
de aurii. (1)
In Anglia, elfi port numele de Tom Thumh (Toma Po-licarulii), pe care m-sa lu culc
ntr'o coj de nuc, i devine apoi omu nsemnaii la curtea regelui Arthur. (2)
La Slavi, i n specialii la Rui, piticulu isteii se numesce Malcik'S'paU'ik amare ctii unii
degetu)^, ov\ 3Iznii]c Degeelii, Potkagorosek mazre rostogoliture, or MujicKJc^S'kulacok ((omuleulii ctii pumnulu i n sfritii
1/ <irimm. No. 37 i 45.
2 Rrueyre. Contes popul ai res de la B ret ap ne, No. 1
184
Muji(:olc s-nogotoh-boroda'S'Johotoh omuleulu mare ctu unghia, cu barba ctu
cotulu, corespundendu ast felii, sub raportulu formalii, lu Statu-palm-barb-cotii (1),
care nsi serv la no a desemna o fiin mitic, caracterisat prin micime i imbecilitate, a
crei lung barb e prins n crpetura arborelui de Ftii-frumosu.
Intr'o frumos legend de Alecsandri, Resbunarea lu Statu-palm, piticulu reutciosu
e pusii n legtur cu uriai nsdrvan:
UriaulQ Strinb-lernne cu ald seQ genienu Sfarm-ptitr Aii vetJutQ trecendd potopulQ
aQ trecutd potopu 'n notCi. De cnd sunt poveti n lume i se spunQ pe lng vatr, K
ducii (Jile cu piticulu Statu-paJm'harh'Cotit.
i acesta asociaiune revine ntr'o serie de basme, cele vomii analis sub tipulii Tovarii
nsdrvan.
Intr'o balad poporal figurez eroulii GhemiU^ a crui micime contrastez cu puterea i
iscusina sa:
( de- micu i gheniuitQ, Are fa de ngrozitQ; i de- mare ctCl unu ^heniu. Turcii toi
de elQ se temQ.
Elu purcede la Mcinu i fur din grajdu calulii mira-laiulu:

Dar de piticii ce era,


Ninie *n sem nu-lu bga. (2)
ntruna din versiunile rusesc cu acesta tem, povestea
<1) Ralston, Songs of the nissian people, p. 83. Cf. Popri-Ueteganulti, III, p. 63: Era
buturuga ctu o nuc, adec omulu ctu schiopulCl, cu barba ct& cotulu, punQ epure
chiopii clare, cu cpestru intro chiotore, rezemat A d'und pa iu de secar.
(2) Alecsandri, Poesii populare, p. 129133.
^
185
spre Maicile S'palcik (1), o bab, tocndu odat varz, i t&ie degetulu celu micu: ea lu
smulse i-Iu arunc ip sob. De odat auc^li de acolo unu glasu: mam, :6te-me daci,
sunt fiu-tSii, m*am nscutu din degetulu LHi celu micii! Ducendu-se la tat-seu cu
mncare, De-reelu intr in iirechia calului i ar n loculii tatlu-seu. \cesta lu vinde
apo pentru o mio de ruble unui boeru, care lu pune n buzunaru. De acolo se strecor i
scap. Pe drumii se intovrdsesce cu trei tlhari, fur cu toii boulu unul pop i Degeelu,
cpetndu maele, se culc n-tr nsele. Dar un lup, nghiind O maele, piticulu se
pomeni n pntecele seu, de unde striga ciobaniloru s- pzesc oile de lupii. Acesta se
rog de dnsulCi s plece, c niore de fome: du-me la prini i voiu e, rspunse
I>egeelu. Ajunsu acas, Degeelu ese din pntece pe dinapoi, sa^fez pe coda lupului i
ncepe s strige: ucide pe lupu! Prinii alerg i-Iu omora.
Pretutindenea, nceputulu acestoru versiuni sun cam a<: Prinii, dorindii unu copilu
cu or ce preu, capt unnlu mare ctu unu bobu de mazre, de piperu sau de meiu, ctii
pumnulu sau degetulu, ctu o nuc, ctu unii ghemu saii o neghin. Acelu copilu se arat
apo de o isteime afar din cale, sftuindii pe domni i mprai (ca n a patra variant
munten i n citatulfi basmu englezii). Inf>hiitii de o vac saii de alte animale, elu scap
tefrii M devine une or tlharii (ca n varianta ardelen, albanez, niff, etc), uimindu o
lume cu isprvile sale.
Dela Perrault trebue s trecemu unii intervalu de pe.ste unu secolu, ca s ajungemu la
Povetile de copil
'I. Afanasief, V. 21 i LcL'^er, No. 3. Cf. i Krauss. I, No. 19, unde insalip-j^-'.'incidentulQ iu'j'hijre de unu lupu.
1S.)
i de casa ale fratilorn (ii-imin (aprute n 1812;, dela cari datez nceputulii unei ere

noue pentru studiile folk-lorice.


Prin acesta coleciune fundamental i prin ndemnulu iniiatorilorii e, nveta din tote
erile ncepur a- ndrepta ateniunea asupra tesaurulu de poveti poporale acoperite
pn atunc cu dispreu i lsate n uitare. Din tote prile muncitori zeloi se puser pe
lucru i \ scoser la lumin coleciun de basme, alu croru numf'ri; crescendu pe di ce
merge dovedesce nteresulu, cu care se urmresce pretutindenea adunarea comorilorii
spiritului poi)oralu.
CAP. VII.
LITERATURA BASMELORO ROMANE
Cel dinti culegetor de basme romne fur fraii Schott, :aru trindu mal mul an n
Banatu, publicar n 1845 ia Stutgard o important culegere de poveti bnene Bub
titlulu Basme romne. Cartea e preces de o introducere asupra poporului romnii i
urmat de unu apendice pentru interpretarea mitologic a basmelorii, n care se resimte
influenta covrsitore a teoriiloru lu Ori mm. (1)
Povetile propriu clise n num&ru de 27 (cu 16 buci mr-ninte, legende si snove, si cteva notie relative la ^uporstiiunile poporului romnii), fur comunicate autorului n
mare parte de unu domnii Drgoescu, advocaii T'^mnu din Gravita, i traduse de autori
n nemesce. In genere vorbindu, coleciunea frailorii Schott e una din <ele ma bune ce
posedmu pn astd dintr'o provincie fomn^>sc, care abia a nceputii a fi explorat
sub ra-portulu folkloricu.
Xu facemu dect a meniona recenta culegere de i)01 Ve<J cele cji.^e la p. 5152. D-Iu Mira nccpuso s reproducri n Columna 'iri 187u
oririnalele basmelorCi bilnone, dar piil)licaiunea lor se mrgini ^ unu micQ nutneru.
188
veti bnene (numai cinci aprute) a lui Ctan, mediocr sub tote raporturile:
reproducere serbed i stilu m-pestriatu cu neologisme (succese, tempesti, tesauru,
etc.)Trecendu peste cele cte-va poveti cuprinse n broura nensemnat a lu Stnescu
Aradanulu (aprut la Temi(')ra n 1860), primele coleciun fcute n Romnia liber, i
anume n Muntenia, fur cea de Fundescu (I ed. 1867) i cea de Ispirescu (I ed. 1872).
Ambii posed cte-va basme comune, cari provinu dela unulii i acelai povestitorii, dela
Nicolae Filimon, celii dinti care a publicaii la noi basme n foia eranulu Romnii din
1862. De acesta categorie sunt: Dafinii Imperatu (la Ispirescu: Omulii de petr), Fetufrumosu cu perulu de auru, Fata de mpOratu i pescarulu, Balaurulu cu 12 capete, etc.

Broura d-lu Fundescu conine vre o 15 basme i ntr'a-cestea unele interesante dar
publicate n condiiuni primitive, fr nici una din acele neaprate indicaiun de locii i
de persone, cari relevez nsemntatea adevraii sciinific a povetiloru.
Din potriv, reposatulu Ispirescu, ascunii multu timpi sub modestiilu pseudonimu de
unu culegetorii-tipografii, nu uit nici odat a not loculii i persona, dela care audise
basmulii. In acest u mod Ci aflm ii, c a recursii la isv(irele cele mal diferite: la prini,
amici, colari, soldai, lucrtorl-tipograf, calfe, etc.
Dup alte doue brouri, aprute ntre 18741876, Ispirescu strnse n 1882 basmele sale
ntr'o mare colec^ iune, n care ns n'a intraii dect o parte dintr'lnsele. Cte-va forte
interesante aii remasCi n brourile anteriore i altele risipite prin diferite reviste. Vomu
da mal jos completa lorii enumerare.
Coleciunea lu Ispirescu este sub tute raporturile celfii nia bogatu repertorii! de basme
romne (n numrft de
189
37). No lainu luatu n acestu studiu ca punctu de plecare i ca nnijlocu de orientare
ntrunii domeniu atta <le vastu
D-lu X D. Popescu a publicaii ntr'o serie de Calendare (18741885) unu numferu
nsemnatu de basme (fr a spune de unde i dela cine), dar remaniate i amplificate, aa
c-l perd o parte din valorea loru. Cele ma multe <\Te o 18)lea ntrunitu acum
autorulu n patru brouri, aprute n 1892.
Ca adeveratulii urmau alu lu Ispirescu se pote consider tnrulu scriitoru Dum.
Stncescu, care a publicaii pn ast-cj doue importante volume de basme muntene
(peste totu n numru de 30).
Pentru Bucovina, d-lu I. G. Sbiera a scoii la lumin o preios coleciune de poveti
adunate ntre anii 18551859 n mare parte din satulu Horodnicul-de-jos. Povetile
mitice sunt n numirii de vre o 30, restulu legende i snove aii porogni.
Pentru Transilvania exist acum coleciunea lu Popii-Reteganulu, care conine, n ale e
cinci brouri, vre o 30 de poveti. Unii numerii i ma mare se afl mprtiaii n diarele
locale i n primulii rendii n Tribuna din Sibiiu. Pentru Moldova nu posedmii nc nic o
coleciune serios, cci cele cte-va poveti publicate de reposatulii Cr?ng (vre o 7) i
acum n timpuld din urm de d-6ra Sevastos nu corespundii cerinelorii unei coleciuni
sciin(ifice. Creng era excelenii scriitorii, dar ca povestitorii de basme e difusii i prolixii.
Ctii privesce pe d-6ra Sevastos, titlurile numa din fruntea povetilorii trdez o
preocupare, care e departe de a fi sciinific.

Pentru Romnii din Macedonia, d-lii Cosmescu mi-a pusu la disposiiune o nsemnat
coleciune de vre o 40 basme, umplendii ast-felii o lacun important.
190
Afar de acesta, numerose povest au fostu nc publicate prin reviste i publicaiun
colective. Ma jos enu-mermu pe tr)te acelea, de cari ne-amii folosiii n pre-sentulu
studiu.
Arsenic T. M., Xoua coleciane de basme sa istorii populare ciikse
si 2)relncrafe. Partea I. Bucuresc 1872. Partea II, Turnu-Mirurele 1874 (cele ma! multe
artificiale). Basmele Bomnilor^ No. 112. Braovu 1879. liihUotvca popular a
Tribunei:
Xo. 3: Ce na fotii i nu va fi, poveste de Mera. Xo. 4: PipSruu Petru, de acelai. Xo. 7:
Teiii-leg-natu, de Gr. Sima alu lui loanfi. Xo. 9: Fiica a 9 mame, de Silv. Moldovanii. Xo.
10: Povestirea lu Ignatii, de acelai. Xo. 12: Indertniculu, de acelai. Xo. 19: Cenuotca,
de Mera. Xo. 31: Xu seiii Imperatu, de Mrginenu. Bogdanii X. A., Povesti si anecdote, la
1892. Bota loania, Culegere de cele mal frumse poveti, Braovft 189L Ctan Gheorghe,
Povetile lianatulul. Tom. I. Gherla 1893. Columna lu Traian dela 18761882:
An. 1870: Tatlii, muma i puiulii de leQ, de Ispirescu. (( Cel 3 frai dornici, de acelai.
Fiulu vntorulul, de acelai.
1882: Comania Vntorulii, de acelai. Convorbiri literare dela 18671892:
An. VI (1872i: Ilena Cosinzana, de M. Pompiliii. Ilena cea iret, de I. Slavici,
u Dina zorilorii, de acelai.
Floria din codru, de acelai.
VIII il874): Doi fei cu stea n frunte, de acelai.
IX (1875): Codrena Snziana, de M. Pompiliii. St. Vinere, de St. Stefurea.
XV .1881): Betii sracii, de l. Slavici. XVII. 18831 :Impert6sa furat, de Mera. Pajura;
de Gr. Sima.
191
XIX '1885): Dunre Voiniculu, de Ispirescu. Ionii Pripil, de I. Broju.
XX (1886): Faade mpSratu cu stea n frunte, de Mera. Portocalul i balaurulu, de

Moriu.
XXV il891l: UitatulQ, de Pitiii.
Frumosa, de I. Broju.
XXVI 11892): Voinicii de plumbQ, de I., Bologa. .'jsmescu, Basme m^tcedo-ronine
(coleciune manuscript). 'reng L, Scrieri, Voi. \, Poveti. Iai 1890.
Vnmilia din OradeaMare dela 18641892: An. XIX \1883): Voinica de teiu, de Gr. Simaal
lui Ioana. M Feciorulu de mpSrati, de V. Gamulea.
Pdureulu, de Mera. Busuiocii i Maghiranu, de Gr. Sima. De cnd nu- dracii, de
Tuducescu.
XX il884i: A cui s fie fata cea frumos, de Gr. Sima. l884): Cum a mbStrnitii
muierea pe dracu.
Nebunii, de Gr. Sima. Puterea ursitei, de P. Simonii. Pip6ruii-Petru, de Al. Tuducescu.
XXI (1885): Imperatii Verde, de Dologa. Piperuu Vitezulii, de acelai.
(( u
XXV
XXVI (
XXVII I XXVIII
1889): Cenuotca, de Gr. Sima al ii lui loanii. 1890): Niculi miculii mamei, de V. L.
Luciii. 1891]: Firicelii Petru, de Aurelii lana. 1892): Feciorulil cu cmaa de aurii, de El.
Voronca. Ionic F^tii-lrumosu, de aceiai.
Frincu T. i Candrea G., Romnii d)n munii apuseni (Moii), Bucurescl 1888 (6 basme). Kundescu I. C, Basme, poesil, pclituri i ghicitori, ... Cu o
introducere de B. P. Hasdeii. BucurescI 1867; II ed. 1870; a III i ultima, 1873. spirescu P..
Legende sau Basme ale Romniloru^ adunate din gura
jMjporulu^ scrise si date la lumin de un culegetoru'tipogra/ Cu o introducere de B.
P. Hasdeii. Partea I, BucurescI 1872. Partea II idou6 lascicule) 18741876. Legende
sau Basmele Jiomniloru adunate din gura pa-

192
porului, Bucuresc 1882 (nou ediiune identic, 1892).
Ispirescu P., Basme^ mdve ^i glume, Craiova 1883 (nou ediiune
identic 1892). Conine 4 basme. (( Basme inediU' (coleciune pus la disposiiunea
autorului de veduva rposatului). Ea conine urmtorele 10 poveti: Lucerii i Amanu
CtcunG Sn-Petru Voiniculu celii cu 3 darurt DovleculG Muma cu nasul
mucat de fiu-seii Fata de mperatil cu 3 logodnici Fetii-frumosG i fata ne
gustorulul Fata moului i fata babei Svuic Nana din Gvan&.
Mldrescu l., Din edtorl. Basme, Bucuresc 1889 ill basme).
MarianQ FI. S., Onutologiapoporan ronin, 2 voi. Cernui 1883.
Conine, ca legende zoologice, un numSrtt de basme forte interesante.
Marienescu Dr. At. M., Pove^fil n Albina din 1871 1872 (cf.
cele (jlise la p. 52).
Obedenaru L. C-., Texte macedo-roinne. Basme si poesn populare
flela Cruar, publicate de Prof. I. Bianu. Bucuresc 1891. Conine 2 basme
macedoromne.
Obert Fr., Ihimihiische Mrch^n nnd Sagen aus Sielmiburgen^ n
Ausland din 1857 i 1858. )) liumCmische Mdrchen (n num^ru de 10) gesammelt
und
iibertragen,n Magazin fiir Geschichte Sie-benburgens, I (1859), p. 112121.
Petrescu V., Mof^tre de dialectul macedo-rotnan. Partea I i IL
Basme si j^ocsil j>opnlare^ culese ,l traduse, Bucuresc 18801882.
Popescu N. D., Calendarulu basmelor, Bucuresc 18741885. (( (( Carfe de bastne,
culegere de basme i legende po^
pulare adunate de , , , Ed. II, partea I IV. Bucuresc 1892.
PopQ-Reteganulti I., Poveti ardelenesc) ctdese din gura poportduh

Braovu 18861888 (5 brouri).


Beiista critica literara^ red. Ar. Densuianu, l II. Iai 1893 1894.
193
Rf*r#>fa Xou, IV 18881892):
An. I (1888): Sarea n bucate, de Ispirescu. Deli-SatrQ, de Sperania. ff otia babei, de
acelaY. CC Busuioc Verde, de acelai. II (1889): Neghini, de Delavrancea.
Poveste, de acelai. 111(1890): Untt ochiQ plnge, unul rde, de Pitiu. Mia(j[-n6pte
i ina de fer, de acelai.
IV (1891): Feciorului de mpraii, de acelai.
V (1892): Noroculii dracului, de Delavrancea. Departe departe, de acelai.
Sbiera Ioana alG lui G., Poveti poporale romnescl din jwpor
luate .?/ popo'ulnl date. Cernui 1886. >chott Arthur u. Albert, Walachi^che Mrchen,
herausgeffeben mit
einer Einleitung Ober das Volk der Walachen und eineni Anhang zur Erklrtmfj der
Mnrchen. Stuttgard und Tirbingen 1845. Sevastos Elena, PoveMh lai 1892.
Stncescu Dum., Ba^me culese din gura poponduh Bucuresc 1885.
Ed. II. (complet) 1893. Alte Imswc adese din gura poporului. Bucuresc 1893.
^tnescu Aradanulu, Prosa poporal. Povesti culese l rorcse. Tom
I, bro. I. Temiora 1860. e*Ut6re. Foie poporal red. de losifCi Vulcanu. Pesta 1875.
effHfkea, Revist pentru literatura i tradiiunl popidare. Directoru , Artur Gorovel.
Anulai i II. Flticeni 18921894.
Tribuna dela 18841892:
An. I (1884): Nnaa drept, de Silv. Moldovan.
*< Povestea omului ce nelegea limba dobitocelor, de Gr. Sima alu lui loanu. 11(1885): Marolea, de Silv. MoldovanG.
Aripa cmpului, de Al. Tuducescu. III 1I8861: Aripa frumos, de N. Trimbioniu. Mrii i
PerQ, de acelai.

<c Cel doi copil cu p6rul& de aura, de acelai.


OrbCi mpraii, de Gr. Sima alii lui loanu.
<c FeciorulCi de mpraii, de Vasile Ganii.
194
IV (1887;: l.'rsita Gsitului, de Mrsrinenu. '( Lina Rujulina, de Stef. arina.
Petrea ferecatul^, de I. Uomonanu.
Forumbulu raiului, de acelai.
V fl888i: Mia-Ioanu de Gr. Sima.
(( Puterea Ursitei, de KinanoilQ.
i( Petrea, de I. G. Bogdanii.
<c Cuminte fiir sem, de I. Berescu.
VI (1889): Felinarulu ruginitu, de Emanoil. <( Lisandra, de (?).
VII (1890): Darulu lui Christosu, de Oreste. Feciorulii moului, de acelai. IX (18921:
BobocelU; de Stef. Cotor.
f'ra XoH/f, An. I II.
l.'rechi V. A., Legende romne euleae .^i mhiotate. Bucurcsc W Weigand^ WlachoMcglen, Eine historiseh-ef/niograj)hische l'f
suchung, Leipzig 1892 (dou^ basme).
In acestu modu aprope 500 de basme au fostu utilis n acestu studiu. Ele coninu nia tute
tipurile fundameni din clasificarea povetiloru i fie-care din aceste tipu representatu prin
unu numeru nsemnaii de variai Dintre erile romne cea ma bogatu representat e M
tenia, apo urmez Transilvania (cu Banatulu), Bucov i n ultimulu rendu Moldova, care
atepta nc pe i culegetoru seriosu i la nlimea une asemenea sare
Inaintq de a ncheia acestu capitolu, se cuvine a opri unu momentu asupra costiune: cum
trebuescu cui basmele i n ce modu se pote obine o conservare fk a cuprinsului loru.
O asemenea ntrebare se impune cu atta ma mu cu ctu puini dintre culegtorii notri
i-aii datu sema importana lucrului; de unde mediocra valore sciinifi( multora din
coleciunile mi^tre folklorice.

195 Adeverulu este, c basmulu ofere o mare greutate n rivina reproducere. Pe cnd la
cntece melodia ajut nemoria, povetile n'au i nu potu ave o redaciune fix: lo in nu
povestescu nici odat und basmu n acela inodu i chiar aceiai person nu-lu
povestesce de doue ori intr'unu felii. Condeiulu neputendu urma repediciunea vorbei,
nevoii suntemu a ntrerupe pe povestitorii i atunci continuarea devine anevoios dac
nu imposibil: bsnaulii se ncurc i nu- ma pote relua lrulu. Unii au recursu din
acesta caus la stenografie n reproducerea basmeloru, dar o asemenea procedere e
negreitu pui nu practicabil. Singurulu mijlocii remne dar totu memoria, lundu-se
note Ia istorisirea repetat a basmului. Reposatulu Ispi-rescu compar diferitele
redaciun ale aceluiai basmu povestiii de diferite persone, alegea i cernea prile ce-
preau ma potrivite i reconstruia ast-felu ntregulu. Eitu din rendurile poporului i
crescendu n mijloculu seu, elii ac identificase cu vederile i simirile lu, cu instinctulu i
gustulu poporalu. Cu tote acestea, ore-care cultur literar i natura- de artitii se
oglindescii ntru ctu-va i in basmele publicate de dSnsulii: ele au unu stilii i unii mare
meritu literarii. Poporulii nu vorbesce nici a de t frumosu nici a de bine; dar fondulfi,
formulelei locuiunile stereotipe aparinii graiulii poporalii.
f Procederea de redaciune a lu Ispirescu, stricii luat, ! nu este nici ea sciinific. Acesta
metod sintetic, pe ' Care de altminterea aii urmat'o i fraii Grimm, las n ^oia
culegtorului eliminarea unorii anumite amnunte. Cari potu ave unii interesii deosebiii
pentru folkloristii ?i car se sacrific n vederea rotunjire totalului.
Variantele au n basme, ca i n cele-lalte produciun le literaturel orale, o mare
nsemntate. Nu odat po-etile se presint ntr*o stare fragmentar i lacunele
196
lora na potu fi complinite dect avendu la disposiiune exemplare de variante mal multu
sau mal puinii integrale.
Aa, pentru a cita unu exemplu, povetile relative la tipulu incestului eventualii (ntre tat
i fiic) coninu mal tot-deauna acestii motivu iniialii, pentru evitarea cruia fata orfan
cere tatlui e diferite soiuri de haine, cari de cari ma imposibile, iar n cele din urm fuge
din casa printesc. (1) Intr'o variant din Valea Haegului, Fata din buturug, cules
de d-lii Ar. Densuianu, lipsesce acestii motivu, fr de care totii basmulii rmne o cu-|
rat enigm. (2) i ca s nu se crecj c lipsa a fotii in-: tenionat, observmft c ntr'o
variant munten, ntr alta bnen i ntr'o a treia sud-slavic, ntmpinmii aceiai
lacun a motivului iniialii alii incestului. (3)
Ca contrastii, poporului l place adesea a acumula dou6: saii trei motive diferite i a le
amalgama ntr'unulii i acelai basmu. Ori cum ar fi, excesii saii lacun, fenome-nulu este
de o potriv de interesanii pentru scrutatorulik tesaurelorii spiritului poporalfi.

Aa filndii, o esactitate scrupulos se impune culegtorului consciiniosu. Evitndi


procederea eclectic saii reconstructiv, e de datoria sa a pstra pe ctii se pote
particularitatea individual a povestitorului.
Negreitii, a trecuii de mulii timpul, cnd unii dintre culegtorii de basme i permiteaii
modificri linguistice mal multiisau ma puinii radicale: procedere condemnabil
(1) Ispirescu Giiiresa (No. 28) i Imperatulu celQ frde l^e> (Bmimi,^ snove,
glume. No 1); Stncescu Fata pope a cu stea (No. 14} i FaUdii j sfenicu (^/^e
basme, No. 9); Schott Fata imperatulul in cotene (No. Skj Pajura {Convorbiri din
1883). Fata de mpCrata cu stea n frunte (Ibid. di | 1886), Frumosa. (Ibid. din 1891)
i Sevastos, p. 239243.
(2) Bevista a-itic literara, An. I, la 1893.
(3) Cf. Ispirescu ^pina muniloru (No. 16); Schott Fata mpratului gi-cres (No. 4)
i .Tagic, Archiv fur slavische Philologie, II, No. 23.
197
i reluat din nenorocire de d-lii Ctan n cele cte-ya poveti bnene ce a publicaii.
Idea chiar a unei schimbri sau ndreptri subiective trebue s rome cu de-severire
strin de spiritulu folkioristulu, fie elu harnicii aduntori de materiale, fie elii
elaboratorulu lorii sci-inificu. (1)
Pe lng condiiunea esenial a unei fidele reproduceri, culegetorulii trebue s noteze
tot-deauna loculii i persona, (lela care a auclitii basmulii: modalitate, care a fotii ns
trecut cu vedere de majoritatea culegetorilorii notri.
Apoi vrsta i sexulu povestitorului pierit de asemenea o meniune special. Deja Platon
i Cicerone au observaii, c femeile sunt ma conservatore n privina for-nieloru limbel
(2) i toii aa n privina materialelorii folklo-rice, n specialii a basmeloru. Intr adeverii,
femeile n genere uit ma cu greii dect brbaii povetile ce aii ncntaii pruncia lorii i
le repet mereii i cu dragii copiilorii. Cele ma frumose basme germane le datoresce
Grimm unei feme betrne. La no, cum amii observaii ma sus icf. p. 123), acesta min
bogat abi^ a fostii atins i ea rSmne nc unu isvoru de ap vie pentru ce nsetai
dup
basme mindre, mbrcate hi flor ;i stele.
1 Veij i cele ijisc ma sus 'p. 7y2) despre publioaiuiiile folklorice ale (Mii hr. At. M.
Marienescu.
':?' Platou. Kraiijfos: Femeile, oarT eonserv lua ndelungaii limba cea

v.'.he . . < *icero. De Oratore: Cnd au<Ju pe sucr-mea vorbindu, pare c'a
iu<Ji pe Flaut saft Neviu, find-c femeile plstrez netirbit liniba cea veche.
ffariiirtM enim muUeres incorruptatn antiquitatem conaervant). Nevenindil n conUrt/l cu feJa de felQ de 6men ca brbaii, femeii* conserv timpii ma n<]' in^'^u ^eea <*e au inveatu in tinereele loru.'
CAP. VIII. BASMU. LEGENDA. SNOVA
Povetile poporale sunt desemnate Ia no, ma alesu !n Muntenia, cu terminulii basmu
sau hasnu. Sub raportuKl formala, acestu cuvntu e de origine slav, dar ca sensA elu este
propriu limbei romne.
Intr'adeveru, la nici unulu din poporele slave povetile fantastice nu port acestu nume.
La Ru ele se numesc skazka, la Bulgari prikazkay la Serbo-Croa |>r*pot;ierfAw, Ia
Sloveni pravlfa, la Poloni hajka etc. Iar paleo-slaviculu iasnl are unu sensu cutotulil
specialii, fabula, incantaie: la Serb (basna sau basma) nsemnez descntecu, iar la
Ru (basni, basnja) a fabul animal sau apologii.
i acestii sensu primitivii lii conserv nc vorba mal aleii n vechile tiprituri, n care
desemn ori ce producii alii imaginaiune, n oposiiune cu istoria sau realitatea
obiectiv. (1)
Este interesanii de relevaii, c tocmai fabule animale sau aThiermrchen sensulii
terminulu (o^lla Ruilip-sescii la no, ca la ma tote poporele romanice, aprope cu
des&verire, pe cnd ele sunt bogaii representate la Slav!.
(1) Ve(j citaiunile apud HasdeQ, Etymol. Magnnm Rom. s. v. basmu.
199
Daca dar unu terminu attu de specialii a fostu aplicata
i limba nostr spre a desemna genulu celu mal impormtu ala literature orale, acesta dovedesce, c numa vorba
strin, dar nu i sensulu, nu i fond ulii e, adec nu
msmulu propriu cjiisu. *
In Moldova i aiurea se aude mal alesu poveste^ care n limbile slave e un apelativa
pentru naraiune n genere i corespunde ast-felu terminulu romanicii conto (din la-

tinulft computus): fr. conte, it. conto, sp. cuento.,,.


Vorba poveste, dei obicinuita sinonim cu hasmu, are i romnesce o sfer mulii ma
ntins, putendii desemn alternativii: legend, snov i chiar proverbii {povestea vorba).
De aceea ambii termini se asociaz adesea cu acea nuan distinctiv, c unulu basmulii
se reserv pentru naraiunea fantastic propriu (jiis, iar celii-laltii povesteapote,
prin caracterulii e ma comprehensiva, s mbrieze i alte ramure ale literature orale.
La Italieni basmuiii are o bogat nomenclatur. Iat ilou interesante notie n acesta
privin:
tFla/^ la (novellina) dicono i Friulani; ^fiaba ii piii de Veneti, ma rosarlu a \'erona;
esempio usa in quasi tutta Lombardia, ma storia a Brescia, e a Chiari pastoccia, e a
Romano, in quello di Bergamo, panzanega, o lyroverbio a Pavia; nel Piemonte zb storia,
ma a Quargnento, nelTAles-sandrino, cutntuie; joa a Genova, foia a Bologna e nelle
Romagne, favola a Roma, cuntu in Sicilia; e, con piu gra-ziosa voce in cjualche luogo di
Calabria, romanzella.y) (1)
cQueste tradizioni popolari che con nome generico si Jicono Fiabty Novdle prendono vri
nomi dappertutto. Gl'Ita-iani doi mezzogiorno le appellano Coni; ma mentre i MCiliani di
Palermo, Trapani, Siracusa e Caltanissetta le
200
adimandano come i Calabresi e i Napolitani Cuntt; quelli di Catania e di qualciie comune
del Messinese le chiamano favuli e corrottamente frauU, qualche Terminese Rurnami e
gli Albanesi di Piana, Palazzo-Adriano, Contessa e Mez-zojuso Pugaret, A Roma piacciono
Favole o Contafavok, Novelle in Toscana, Foe nella Liguria, Fole nel Bolognese, Esempi
nel Milanese, Storie nel Piemonte, Fiabe nel Veneto.(l) Grecii antici dedeaii
naraiuniloru fabulose numele de iOGo^sau Ypoi(b5r^; |i60o^, corespuncjendii ast-felu
expresiuneTS anilis fabula la Apuleiii. Grecii moderni le numescu xopa^ 1 i'j&'wOL,
terminu trecutu la igani i la Romnii din yL^Jd^r ciorna,: prmith (mal rarii
pvikozma, la Weigand). Albanezii7 le numescu tosc: prald (parabola) i gheg: cafd
(causa)^ Ungurii mese, Germanii Mdrchen i Englezii (fairyytai^
Basmul e o form a genului narativii, alu cre carac-terii esenialu e miraculosulu,
supra-naturalulii, prin care se deosibesce de romanulu i de novela din literatura artistic.
Deosebirea- de legend e ast-felu marcat de fraii Grlmm: Basmulu e ma poeticii,
legenda mal istoric; basmulii subzist aprope dola sine, n eflorescenta i expansiunea-!
proprie; legenda, de unu coloritu ma puini variaii, are nc particularitatea, c se ine de
ceva cunoscuii i sciutu, de o localitate saii de unii nume istoricO.
Snoa, numit n Bucovina i poroganie, difer de arabele: e o poveste n miniatur, o
nooelhi (cum l arat i numele: slavii iznova zn dvsxSoTov), n care elementul comica

se substitue saii (ma raru) se altur miraculosului. Eroulii e e acea fiin diavolesc (ca
neghiobie i isprav), care port la no numele de Pcal (slav. pildu inferau) i
201
le Pepelea (slav. apepel cenu, literalii Cenuotc) i ale crui aventuri caraghiose
figurez n ma iote coleciunile Bostre de basme.
Pretutindenea se pote regsi acestu tipii al ii im becii i-tel. In Bretania elu port numele
de Jean le Diot saii VIdioty Dumitu i Jean l'Infwcentj Jean le Fou, Jean VHebetS, GarfOM sans idee, eroulii favoriii alii edetorilord bretone, pe sema cruia se punii tote
naivitile i ntmplrile comice. (1) In Picardia, Pcal se numesce Gribouille, tipulii
nerodului, care, ca s scape de o primejdie, se a-runc intr'alta ma mare, care nu nelege
multe i iea lucrurile aa cum i se spun ii. (2)
La Italieni apare sub numele cele ma diverse: n Sicilia Giuf^ n Xeapole Vardiello, n
Piemontii Simonetty n Toscana Giucca, n Veneia El mato, n Tirolu Turlula^
inLombardia Meneghino^in MoXomdi, Bertoldo i Bertoldino, (3) In Spania Befioyty n
Rusia Ivan Durolc (loanii Idiotulu) etc.
Aci ma atingemii nc n trecetu despre intima reia-iune ntre basmu i cntecCi. Une or
acelai subiecii fi-' gurez sub ambele aceste forme. Diferitele nostre versiuni ^In pros
ale ciclului Feciora rsboinic circul n oc-^idenlii mal alesu sub form poetic. De
asemenea Cltoria mortului exist la no n basme si n cntece, ^omi ave ocasiunea
a reveni asupra acestui punctii n a^lnotaiunile basmelori.
Partea cea ma interesant sub raportulu sciiniicu n <Jonieniulu povetilorii poporale e
aceea, n care predo-toin elementulii fantasticii: de aceea basmele cu carac-erj miticii
vorii ocup primulii rangii n clasificaiunea ostr folkloric. Cele cu caracteru
psichologicii, n cari
li St'billot. Litt^rature orale d^ Ia HaiUe-Bretagne, p. 89. 't\ <'arri<)y, Litierature orale
de la Picardie, p. 177. -3 (.(. Pitn-, Biblioteca, IV, p. LXXXIII.
202
etica coloroz produciunile imaginaiune, merit o con-sideraiune totu atta de larg.
Din contr, legendele esu ntru ctu-va din sfera stricta a cercetriloru nostre i ele ne
interesez numai ntru ctu noua religiune a sciutu s- asimileze elementulu primitivii,
pgnu i universalii.
i mal puinii nc ne potii preocupa snuvele propriu dise, n cari partea fantastic saii
dispare cu totulii, saCi capet acea nuan de exageraiune ridicol i absurd,, ce
contrastez isbitorii cu gravitatea basmului.

CAP. IX. LIMBA BASMELORO ROMNE


In diferite ronduri sa atrasu ateniunea asupra elementului metaforicii din basmele
nostre. (1) Ele sunt carac-terisate printr'unu stilu particularo, prin o fraseologie proprie,
ma bogat i ma poetic dect ori unde aiurea.
Pn acum folkioriti strini au daii puin ateniune acestei pri attu de interesante,
elementului formalu alu basmelorii. Expresiunile stereotipe, formulele iniiale i finale
(ore-cum prologulu i epilogulu basmelorii), de asemenea cele mediane, precum i
ntreg acea terminologie caracteristic a povetilorii, merit o serios cercetare din
partea specialitiloru. Ele sunt n mare parte originale i difere adesea dela unu popor la
altulii.
Formulele iniiale sunt la cele-lalte popore puinu numerose i se mrginescu adesea la
una singur, pe cnd ele mbrac n basmele nostre o mare varietate, dei nu atingu
numerulu superiorii alo formulelorO finale. Cea ma ntrebuinat dintr'nsele e formula
iniial: a
il) Jamik, Sprachliches aus rumnischen Volhsmflrclieji. ^^'ien 1877. Cf. ('. Dem.
Teodorescu, PoesH populare romne, p. 410417 i ini'nu. Semasiolo-fin litmbei
romne, p. l>31G6.
204
fost odat. , . care exist i a existatupretutindenea: amu \n tmpinat'o ma sus n celu
mal vechiu basmu egiptenu, Intr'c fabul animal de Aristofane i n povestea lu ApuleiuDar acesta formul se difereniaz i se amplific, presen-tndu-se sub modalitile cele
ma variate, servindu a ex-prima un timpii ndelungaii, o epoc mitic, cnd tote erau cu
putin. Unele dintr'nsele sunt ntiprite de o nuana uura de sceptic ironie din partea
povestitorului.
La poporele balcanice, formulele iniiale sun ast-felu:
La Albanezi: i mo I er nu er, ca i la Unguri: Vijlt nem volt aa fostu na fostu sau
unde er unde nii enu); cf. la Romnii din Macedonia: ri-l era^ ri nu- era. [1]
La Grecii moderni obicnuitu: [Jiia 'fopa Y^rav odat era sau ap/'/J toO
7:apa|jL'j&ioO xaXv) ZTzpfx 07,^, zzrtyvA^ Ga^! nceputulu poveste!: sf^r bun,
boeriloru! or cu amplificri burlesc!: odat, ntr'unu timpu i n vremea veche, cnd
Turci! serbau ramazanulu ntr'unu cazanu mare. . . .
\\rj'') xoivof/ ol roOpxo: oa;ia,''Jtv'.
La 'pgan; sas e/c data, /cana sas a fostu odat, cnd (unde) a fostii). (3)

LaRu: neulcatorom artsvc i neu/catorom fjosudarstve ntro mperie ure-care i ntro


stpnire ure-care.
La poporele romanice ele sunt cu mulii ma numerose, n specialii la Francez! i la
Italien!.
(1) Dozon, p. 202.
2) Cf. Schmidt, p. 222.
'3) Barbii ('oiistantiricscn, p. 7i>.
205
In Bretania:
II y a de cela bien longtemps, Quand Ies poules avaient des dentsi.
Ceci se passait du temps.
Ou Ies poules n'avaient de dents.
II y avait une fois, ii y aura un jour, Cest le commencement de tous Ies contes. II n'y a ni
si ni peut-6tre. Le trepied a bien 3 pieds.
Ecoutez, si vous voulez,
Et vous entendrez un joii conte.
Dans lequel ii n'y a pas de mensonges,
.Si ce n'est peut-(>tre un mot ou deux.
Ecoutez et vous entendrez; Crovez si vous voulez. Ne croyez pas si vous ne voulez pas:
Mieux vaut croire que d'aller voir.
II y avait une fois, comme on dit toujours. Quand on veut conter un joii petit conte. (1)
In Gasconia: jou ahi un couvte je sais un conte.
In Italia: cep-a una volta, ca i n Portugalia: era de ^na vez f^eri odat. . . .
In Sicilia: si cunta e si raccunta f(se povestesce i iar se povestesce.
La no formula iniial cea mal obicinuit este: a a fostv odat ca nici odat, c de n'ar fi
nu s'ar j^ovesfny, care ns se amplific n numerose variante.

Yomu reproduce cea ma mare parte dintrnsele.


A fostu odat ca nic odat, c de n'ar fi nu s'ar ma povesti: de cnd fcea ploporulu pere
i rchita micunele, de cnd se bteau urii n code, de cnd se luau de gtu lupii cu mieii
de se st'TutaQ nfrindu-se, de cnd se potcovi puricele la un pi-cioru cu noue-4ec i
nou de oca de ferti i s'arunc n slava cerului de ne aducea poveti:
206
LV -iid srri musca pe pei-ete, Ma ininoiiiosil cine nu crede, (li
A tostu odat ca nici odat, cnd er cerulu aprope de p-mntu, n ctu omeni ce mal
nal s'atingeau cu mna de elu; dac n'ar li fostu, nu s'ar povesti.
A fostu odat ca nici odat, dac n'ar fi nici c sar povesti, cnd pescii cel mici nijhiiau pe
cel mrii lumea le dicea tlhari.
A fostu odat ca nici odat, de n'ar \i nu sar povesti; c nu suntemu de cnd cu basmele, ci
suntemu de cnd cu minciunile: de cnd se potcovi purecele la unCi picioru cu nou6(jec i nou6 de oca de feru i clciului totu remnea gol, i se urca n slava cerului i
totu i se prea c este uorii.
A fostu odat ca nici odat, c de nar fi nu sar povesti, pe cnd se bteau urii n code.
A fostu odat ca nici odat, cnd se coceau ou^le n ghei i no[)tea se lcea de dimine.
(2)
(>dat, pe vremea de demultu.
Cnd mncau :>6reci pe pisici
i erau ma inal pitici.
A fostu odat, de multCi, de inultu reft.
Cnd furiau oreci dup pisici
i enul ma nevoiai voinici.
A fostu odat ca nici odat, i de vrei a sci ce a fostG o dat i alt dat na ma fostu,
ascultai pn oiG sfri, ccabia ncepui.
A fostu odat ca nici odat,
Cnd se bteau uri n code, Pn' se betejiau la node. Cnd tria lupu pin satu i pesci pe
uscatei.

A fostti odat . . . e mult& d'atunc i de mai apuc de scurtti> nici n'a sci cnd.
A fostti ci-c, mre, odat, da demultCi de totO,
(1) Ispirescu, p. 1.
(2) Fundescu, p. 21, 27, 61, 77 i 97.
207
(Vind avea ursulQ codii i ddea salcia roda. . . .
A Vostu odat ca nic odat, cnd mnca iganulO mmliga 1 unti, de-l lingea degetele
pnapuc clescele. A lostu ntr'o vreme de multG, pe cnd se potcovi puricele \i cte 99
de oca de feru i cu cte 99 de oca de oelti la unu )iciorQ, i sbur n slava cerului i se
lsa pe foia teiulu, de se spurca n gura grecoteiului, i se lsa pe foia lipanului, A(^ se
spurca n gura iganului; datunci i nici d'atunci, c e mai d'ncoce cu vr'o trei conace, de
cnd i ungea fetele feele iri llcil mustile. .. (1)
A lostu odat ca nic odat, cnd n ar fi nu sar povesti; ca nnu cuvntu de poveste, basmu
de aci nainte se gtesce; p^ cnd se potcovi puricele la unO picioru cu nou6 oca de eru i
totu I romnea clciulu golu i cjiicea: aoleo i val de niine, c nu sunt potcovitu bine.. .
(2)
Cic a lostu odat ca nici odat, c de n'ar fi, nu s'ar po-v<*sti, c nu-su datora a mini, ca
i unQ purice a plesni; c ^u nu-su de cnd ferestrele, ci eu su de cnd povetile. Cnd
povetile pe la noi trecea, mama atunci m6 fcea, i apucai una Je chic i o aruncai ntr'o
vic; i-am apucatQ una de picioru irk aruncai dup cuptoru i-o btui bine, bine, s me
'nvee i pe mine, dup aceea o am lsatu i iat c m'a nvatu. (3) Foveste, poveste au
(jiis caii fostu odat n lumea lat, c (k nar li, nu sar povesti. (4)
A fostu odat ca nici odat, cnd n'ar fi nu sar povesti, dar fiind-c este, de aceea se
povestesce.
\ fostu i sa ntmplatu 6stu basmu nfocatu i forte ade-i^ratu, pre cnd erau muscele
ctu gluscele, de le prindeau v-torii cu puscele, pre cnd pescil cel mici nghiiaQ pre
cel mari, ar lumea le (Jicea tlhari; cnd se potcoviaO puricii cu nouc-lec i noue oca de
ferCi la un picioru i aa la ceru sbur i pre sfini l chic.
1 tnces<u. p. 21, 39. 55. 83, 125. 153. 187 i 333. ;2i Popescu, IV. p. 3.
:i Popa-HetegaiiulQ, III, 10. i4 Sbiera, p. 177.
208

A fosta odat ca nic odat, dac n ar fi, nu sar povesti: e pre cnd urii se bteai n code i
munii n capete, pre c ou^le se cocea n ghe i sera se fcea dimine. (1)
A fosta odat a fostt, c de nar fi nici sar povesti; c ni eti nu-s de o dat cu povetile,
mnca-mi-ar pita flcile, ci-su m; micG cu o (J cu dou^, mnca-mi-le-ar pe amndoue.
Iml aduc ins aminte, cnd povetile pe la porta nostr trecea, maic atuncea* m6 fcea, i
e luai o poveste de cod o ipai la n< n ograd, i o btui bine, bine, s m6 nvee i pe
mine. i2!
La Romnii din Macedonia formula iniial sun: n ri nU't era, un ord 'tu n et (vecii)
era. . . . sau: ei n or ce nu- era, dit eta (veculii) acea cndu duniii dzu era pri padi di Iu
alindzea boili cu limba.
i era -i nu- era, Car (dac) nu era, Nu va se spunea . . .
Formulele mediane sunt mal puinii numerose si ? redau obicinuiii n versuri. Iat cteva dintr'nsele. Vorba ignce audindii povestirea nelegiuire! sale:
UnCl tciune
v'unCi crbune.
Tac, bete, nu ma spune!
Vorba mperatulu ntmpinndii pe iganc:
Un Ci crbune und tciune. Spune, bete, spune!
(1) Arsenie, 11,11 i 33.
(2) Convorbiri Literare din 1892 (Voinica de plunibu).
209
Locuiune stereotip pentru lupt fr pregetii:
i SC luptar, i se luptar, pi de var pn ser.
Rugciunea biatului ctre dafinulu infloritu:
Dafine, dafine,
Cu splug de aurQ spatu-te-am
Cu nstrap de auru udatu-te-am,

Cu tergarG de mtase tersu-te-am,


D-ml darulCi d'a m5 face s nu fiu vecJutCi de nimein (1)
Ruga fete din dafinii:
Deschide-te, dafinii verde, S es fata curat, De s6re nev5<Jut, De vlnta nebtut. De
pl6ie neudat, De voinicii nesCrutata; Cci se duce la fntn. Unde este ap lin; Fei6ra
s -o spele i s'adune floricele.
Locuiune stereotip pentru cale ndelungat:
1)1 de ver Pn si'*r, Cale lung, S- ajung. (2)
"eciorulu de mpferatu gsesce n camera oprit chipulu inttoru alu dne din palatulu
de auru:
^i apoi mi- vedea. C'n palatu ?edea
I-pirescu, p. <>8, 87 i 235.
Cf. Popu-ReteganulQ, III, 17: se duser mult lume imperie, ca Dumne- ne ie, c din
poveste multu nainte este, mai mndr i ma frumos, ilta i d-v6stre; cine a asculta,
bine a nva, cine a adormi, bine KJini.
210
DOmna Chiralinft, Tln^r copil, F16re din grdin.
Strigtulu biatului n primejdie de morte ctre animalele recunoscStore (vulpe, lupu,
ursu):
U! Naude,
Na vede,
Na greulQ pinintulul,
Uurelulfl cmpulu,
C v6 pere stpnul!
Chemarea pseriloru din curtea St. Vineri:
Pui mamei 'a mtuei Alergat! de unde suntei, Ca s v5 dea mama de mncare,
Alergai n fuga mare. (1)

Jalniculu strigtu alu cerbului la chemarea surore ucise:


Be-a, be-a! Suriora mea! Be-a
Strigtulu zmeului ctre calu- nsdrvanu la apropierea podului, sub care st ascunii
Fetu-frumosu:
Hi! calo do leu,
De paraleu.
De bund vitezu alu meQ!
Ce sta
i resa,
i nderetu te da?
Glasulu jalnicu alu clugraulu, sub care se strve-stise fata iubit i prsit de
feciorulu de !mp6rat& dup arderea tainicului nveliu alu soului su:
211
De cu st*r feeior,
Pesto nopte niinuon^
i de dimine veduvior. <1)
iiiga femee prsite:
Sc4Jl, F^etre, scol!
S mi* scapT de bol,
C- demultCi de cnd te cen:u,
S plesnesc^ cerculC nieil.
S nascQ copilaulu t6il,
S-in aliu durerile.
S-m scurtezi crrile! (2)
>trigtulu tnguitoru alu cerbului, alu fratelui nenoroci surori innecat de iganca

trdtore:
Surionl, surior! Prinde-te de rrji6r, C a umplute-te-a. Apa milul suptu-tc-a. i
pe prunculQ teC. Nepoelulil me, Ilu aplt'c a sterp i-Iu ninire cea cioroic!
trigtulu criese din fundulu lacului, unde fusese m-ia de iganca trdtore, ctre fratele schimbaii n ^u:
Frate, frate Tirione,
Vino, baga tale corne
Tocnia "n fundulu rstil de ap,
Unde soru-ta se nec;
C petra reQ o apas
i- sdrobesce a e ose,
Iar apa o inbuesc^e;
Frate, frate te grbesce,
De n>Mrte o nintuesce!
Stnc^scu, p. 49. 95 ^i 120. Sl/iera, p. 46 i 176.
Nenorocitulii Constantinu, neavendii odihn n grop de blestemele mamei sale, se scol
n miedulu nope i gresce mornintulu:
Dragulu iiieCi. inormintuld med,
F'-te tu cluulil mcC;
Iar tu pnzuca mea.
8 te faci o crarea,
S m duca la sora mea,
8*0 aducCi la maica mea;
C de nu m*a blestema . . .
Pmntul nu m'a rbda. (1)

Capra i sftuesce iedii s nu deschid ua pn nu- vorii aucji glasulu i no voru


cunosce dup cuvintele e:
Tre ietj cucue,
Ua maiae descue! i
C mama v'aduce:
F>unze n buze,
Lapte n ie.
Drobii de sare
In spinare,
MlieQ
Iu clcaieu,
mocCi de flori
Pe subsuori! (2)
Formulele finale sunt pretutindenea multa ma numerose. Unele din ele exprim regretu
pentru acele vremuri fericite, altele din contra constat c astcji suntemA ma fericii.
Adesea povestitorulu ndemn ironica pe asculttorii se s merg nii ntr'acolo spre a
se convinge de adeverulu spuseloru sale.
(1) Popu-Hetegaimlu. I. 48 i IV, 67. (2) Creng, I, p. 20.
213
La Albanezi: umbliak e utraigua mbtrni i fu fe-ricituD; sau: ata mir edhe neve m
mir e bine, iar no Hi mal bine, corespun^endii finalului grecft: e trir acuma
fericii, dar no aci i ma fericii.
La Greci: nu v'amu spusu o poveste, ci o pclol, sau nu eram p'acolo i nici vo n'ave
zoru s m6 credei, ori se cstori i tri bine i n veselie:
Apoi finale burlesc! ca:
*r6jxaTa x*fj a/.Yj^E'.a, T3av' Ta :tapajji'j6'.a;
Ilapafxo^i jniflafoc,

T, xooX'. oa Tt6ap05 . . .
La Rui: Am fostu i eu p acolo i am bSutu miedu, mi-a 'ursu pe barb i nu mi-a
intraii n gur:
i Ta tain biiu. med-vino piu; pa baradzr Isekio. a 11 ^ubt* ne byl<j.
La Unguri iinalulii obicinuiii sun ntocmai ca la no: i de n'aii muritu, trescii nc;
cf. la Bulgar: ako ne u iimrelij oste su zivi i de nu-sii mori, su nc vi....
l^a igan: i de unde am venitu i eii am spusu, sau ^i i-ani lsaii acolo i am venitu de v
am spusu d-v6stre. f. la Macedo-Romn: i iou an vini di colo. . . .
In Bretania: II eut alors de grands fetes et des festins na^nifiques au palais. Moi-mome,
je pus me glisser parmi fi foule des serviteurs jusqu la cuisine. Mais, comme ^. frempais
mon doigt dans toutes Ies sauces, le matrecuisinier m'aper^^ut, ine donna un grand coup de pie( V0U8 savez bien, et me lan^a
jusqu'ici pour vous c( mon conte.
J'etais par Iu aussi, avec mon bec frais,
Et comnie j'avais faim, je mordis t6t;
Mais un jLrrand diable de cuisinier qui ^tait l,
Avec SCS sabots pointe de Saint-Malo,
Me donna un coup de pied dans le derriere
Et me langa sur Ie haut de la montagne de Bretagne.
Et je sui venu de l jusqu'ici, Pour vous raconter cette hisloire.
J'^tais la cuisiniere,
J'eus un morceau avec une goulte,
l^lis un coup de cuilliere pot sur la bouche,
Et depuis, je n*y sui pas retournee.
8i j'avais 500 ecus et un cheval blanc,
J'v serais retournee demain:

Avec 500 ecus et un cheval brun.


.I'v serais allre demain en huit. (1)
In Gasconia formula final sun:
E trie, trie.
Moun counte es finit;
E trie, trac,
Moun counto es ncabat (achevtS).
Eu passau dans un prat (pre), Marcheri sur la cu^to (queue) dun gat, Que fasquet:
Couic! Couic Couac Couac' E moun counte es acabat.
Cric, crac,
Moun counte e>s acabat:
Per un ardit (liard),
Digo n'en un mai poulit (joii). (2)
(1) Luzel. voi. I. p. 22. 385 si voi. H. p. 79.
(2) Blade, I, p. XLII urm.
215
In Normandia: L-dessus, je bus une croiite, je mneai une chopine et je m'en revins.
Je prins par Ies rands moulins, je bus un coup et je m'en revins. (1) Intre Menton i
Genova: e mi era sout a taura queWu-'Uava u onasse; iss'a crica, a faur a e ditcha i eu
eram ub mas, unde rodeam unu osu; ridicai zvorulu, po-estea e spus. S'ils ne sont
pas morts, ils y sont encore. Et le mariage fait, le fils du roi et Terra-Camine ont m plus
d'enfants qu'un balayeur de rues n'a de poux sur a tete.
Maintenant passe par une porte, passe par une autre, va chez le roi qui ten racontera une
autre.
De grandes fetes accompagnerent ce mariage; quant a moi, en passant sous Ies fenetres,
j'ai recu un os sur le crane et j'en ai encore mal de tete aujourd'hui.
II fut fait un grand repas de noce; quant moi, ils roont jete un os, que j'ai encore au
genou.

II y avait trois plats: un poisson frit, une immense omelette, un chat sale; et moi, j'ai fini
de conter.
Tous Ies invites faisaient un bon repas de poulets bien His et de rage et de venin on m*a
jete la marmite. i2) In Italia: E vissero feliei tutti assieme, e cosi e finita 'a novella.
Se ne slettero e .^e ne tjfodettero. K a ine nuUa mi dettero.
Io peru la non c ero
E non t'ho detto ii vero.
Dilla tu la favoletta,
Che la mia io Tho detta. i3)
(Ir Fleury, p. 185.
i2: Andrews, p. 7, 14, 88, 99. I7G, 219. 225 ^i 301.
216
La Florena:
In snta pace pia,
Dite la vostra, che ho detla la mia.
H strctta la foglia e larga la via. Dite la vostra, che ho detto la mia.
E si vissero e si godettcro, E in pace sempre stettero, E a me nulla mi dettero.
II fosso sta tra ii campo entra la via; Dite la vostra, che ho detto la mia.
Se ne vissero e se ne godettero, A me nulla mi dettero; Mi dettero un confetino: Lo messi
in un bucolino; Vai a vedere se c'6 sempre,
E cosi termina la novella: Ditene, si ve pare, una piu bella.
Stretta la foglia e largo ii bocciolo,
Della pelle di mi'nono io ne faro un lenzolo.
La mia novella non e piu lunga: Taglaitevi ii naso c io mi taglio lunghia.
Fece le nozze, e un bel confetto:

\'l a me mi tocco un bel calcio noi petto. (1)


In Sicilia:
Iddi arristaru filici e cuntenti,
Nui semu cc e nni stricaniu li denti. (2)
In Portugalia: E assim acaba este historia de que:
A certidao est em Tondella; Quem quizer v l por ella.
(1) Imbriani, p. 65, 93, 205, 250, 307, 521, 557, 585 i 612.
217 Viveram sempre muito feVizes e acabou. (1)
Trecemd acum la formulele finale romnesc!, forte nu-nerose i caracteristice. Cea mat
obicinuit sun: iar eit }nclicai po ea i vi spusei dumnd'vostr a. Altmintrelea, ele
mbrac forme variate i se amplific ntrunii gradii sii ma potenaii nc dect cele
finale.
Iat cele ce ni sau pruii ma interesante.
Hram i eu p'acolo i cscam gura pe din afar pe la tote serbrile, cc nic pomenel nu
era s fiii i eii poftita, i apo se scie, c nepoftitult scaun n'are.
Kram i eu pacolo. i fiindc am dobndita i eu unu OM*i de rosG, mi-am pusu n gndu
s ve povestescu, boerl <iumne-v6stre, lucruri cari, de sar crede, marti da de minciun.
i de n'orG fi muritu, treecu i astc.l.
Trecui i eu p'acolo i sttu de m nveselit la nunt; de unde lua
O bucat de batocCi
'unu piciorQ de epure chiopii.
Si nclicai pe o ea i ve spusei dumne-vostre aa. Kram i eu pacolo i la masa
mprtesc
(.Tirani mereu la vatr leiunt? c;i friirarea. Duceam eu la mas irlume cu ldarea.
I't'ntru care epeta:
l'mi impstrocCide ciorb i o sfint de cociorb Pentru ce ce-su lung vorb.

.i incleea po ea i v'o spusei d-v6stre aa. i ma nclceai po lingur scurt, s'o dau pe
Ia nasulu cui f: ascult.
1, -ilio. p. .'>0 vi 79.
218
i in'am suitfi p'o ea. i am spuso aa; M'am suita p'o rota. i am spuso tol.
Eram i e& pacolo i dedeam ajutorft la nunt, unde ci apa cu ciuruld, iar la slritulO
nune aduser unti cou prune uscate, s arunce in ale guri cscate.
Iar eH:
nclecat p'unu mrcine, 8 m'asculte or i cine.
Iar cG:
Incieca p'unQ lemnii.
La bine s \6 indemnu:
ncleca! p'un cocoii,
S v6 spuiCi la mos pe rrou.
i 'ncleca p'o lingur scurta,
S'o bagu n gura cu ascult;
Lingur de prunCi or de teiu,
Plin de minciuni, de care ve spu>e! (2)
Iar ed nclecat p'o viespe, 'o lsa la d-v6stre n iesle; S te duc. cocone, c eti stpnii,
S pu s- dea i e nielfi fOnCt.
>^i ncleca! p'o ea i slri povestea, c dor n'a fi j ditu c- minciun, c eu nu-sii de
cnd cu minciunile, c de cnd cu minunile.
Mar fi poftita i pe mine la masa lorii, c era bunG i dn mpt^ratulu, dar nu putea trimite
omii pe jos or clare, c departe era iul de a nostr. i iac'a, inghitii i eft n $ i ml
lingii buzele, numai g-ndindu-m^ la vinurile i mnci mprtesei.
(1)

(1) Ispirescu, p. 10. 32. 40. Gl, U. 159, 182, 204, 252 i 332.
(2) Fundescu, p. 126.
219
^i eu nclecai puiid rtej uscatu,
S fie basmul bsmuiti i in alta >atu.
Iar eQ venii clare pun Ci cocoii. Ca s nu viQ pe jo^; i ve spusei o poveste. Care-a
fosta, da nu nia este.
eram i eu p'acolo, bate-mar noroculu, c'abi m^'ncpea
u.
-am uincatQ. De m ani umflata; -am remasQ grosu, Ca un fi greere borosO.
r eu:
Incleeal p'o ep bltat. S-m fie povestea ascultata; i ncleca! p'o mea pirlit. S fe
povestea rspndit.
r eu, isprvindii povestea, ncleca! p'o ea i ve spusei stre a; ncleca! pun fus, s (ie
de minciun cu! a spusa; lecal p'o lingur scurt, s nu mal atepte nimica dela mine
ascult; iar desclecndfi pe dup ea, ateptu unO baciu
cine mi-o da.
Basmu bsniuitu. Oura i-a tro.nitu i cu lucruri buno I >'a uniplutO. (1)
ne vrea s-I va<j[, meror c eu nu-ioprescu; eu unulCi ns i merge, c nici nu sunt
nv^atQ a colinda pe la curi dom- i m6 i prinde somnulu N(3pte hun!
Me uii p'( ^ea. o aucji aii. Me uii p'o gin. i veni prin tin: Me sui p'o cos. -o
spusei iniruin^s.
Slncescu. p. 38. 65. 136, 164, 243, 257, 277. 2% s: 322.
220
Iar eu m^ sui p'o ea i o spusei aa; eua a fostfl cam ru-ginos i povestea mincinos.
Eu nc am lost p'acolo i am vecjutu, cci de na fi ve(|ut na sci povesti.

Cnd de acolo am plecatCi, Pic un calQ am clecat, i povestea o am <?&tat, Cci acolo
o am uitata.
Chemaii au fostu alei totu din crai i mperal. Eti ncin6 aflamii pe acolo, tiam lemne
cu sapa i cram ap cu ciuruii. Eii zema pe vrlul curel i carnea pe fereti. Cnii
umblau cu colaci n cod i ltra c moru de fome. Ea, neav^ndA vreme s mnnc, luai
unu hrbuu cu ceva de mncare *o lingur de lemnu, apoi me arduesc ctre satulti
meG. Pe drumtt me vecju o arc, ce mc totd cria i mS lovi cu aripile: Sci c vinti dela
nunt i simise, c am i ceva carne n hrbfi. Cnd e6 o hiamd, ea m6 batjocori,
fcendti toii mereti: si-r-cu! ] si-r-cu! Ea, fiind supcratO i de fome mbtata, arunca
linguit dup ea acesta se mplnt de-asupra coreii De nu me credei, ve uitai la ele, c
de aVincI aii coda ca o lingur.
Eu me suii p'unii cuitl i pn n altu rendii nu v'o mal spuifli; me suiI p'o custur
ruginos i pote povestea fu cam mincinoi.
Cine o scie mal departe, eu nu-lti oprescu, spun-o, c e& atta o am au(J[itCi ct v'am
spus'o.
Cine nu crede, s se duc s va(J. (^1)
Iar eu m'am nclecaii pe unu paiu de secar i v*am spusft o poveste n ast ser! Pltiimi-o Pltesc-i-o Dumnecjeii
cu bine, iar nu cu rc
*
i am fosta i cil la imiit. De vani spus'o you6 frint.
La nunta fetei acesteia m'am timplatu i eu de fa. Er o nunt ales, boeresc, i nuntai
pozderie. Toi eraft voioi^ chiuiati i jucai, de rcsun pmntulu sub dni Pn i
miresa era voios, mcar c nu- prea era el de mritata. Dar Ia mas
221
bucate i ce buturi, ct te-a! fi descinsa i al Ti totu mn-,u i b^ut, numai de al fi
avuta unde bga [aita! Intre tote catele er nisce plcinte attu de gustose, c fcea
pozn, nu a.! Ma! alesCi eH nu m puteam satur de ele, aa de tare imi ^cea! EraCi
cldue i molcue, cta le-al Ti mncata i cu ochi.
plcint de acestea am bgat'o n sin^ ca s o am de erinde pe drumii, cnd m*oiu
inturn acas. Cnd pe la mij-KTulii ce, m-a veniii poft de plcint i am scos'o din nu
i voiam s'o mnnc. Atunci numaY ce m trezescu ia cu jtare omCi dreptG n fa.
V6(j[endu-ml plcinta n mn i pl-^ndu- i lu se vede ca i mie, unde n*ai!i prinii a

m6 ruga i a mc pofti ca s io daii lut numai dect i numat dect, de nu i oiii da-o, eiti e
n stare s crepe de poft, nu alta 'otii mbulzindu-m cu cererile i poftele sale, n'am
avuii lela o vreme ncotro i i-am aruncat'o, ca s*o prind. Eiii Ds, in locii s ntind
manile i s o apuce, nchide ochi i plec apulii n jos. Atunc plcinta liopQ! tocma n
vrtulti capului, }i pentru c era molcu i cldu, i s'aii lipiii totCi pfirulii de linsa.
Dndii elQ s'o iea, i-ati smulsii toi perii de pe capii, de id remasii pleuvii pn ast(j[I.
De nu m6 credei, ia s v uitai numai la capulii lui, cnd v vei ntlni cu elii, i v vei
ncredina, c v spunii adevrulii!
Dar eii, care am fotii mrturii la tote acestea, vcjendii rpiala cea din cas, m'am
speriaii i, ca s nu captCi si eO vre o prescur de ale lorii, am rupt'o la fug, de mi-am
per-dutu clciele dela ciobote i, ajungendii aici,
Am intratQ pe u colea,
De vani spusCi povestea aa. (1)
i eram i eii acolo de fa, i ndat dup aceea am nclecata iute pe o ea i am veniii
de v'am spusu povestea aa; (\ am mal nclecaii pe o rota i v'am spusii jitia tut; i mde
n'am mal nclecaii i pe o cpun i v'am spusu, meni buni, o mare i gogonat
minciun. (2)
(l Sbiera. p. 48, 88, 147 :^i 243. (2) ('refig. p. .34.
922
MrtAtf ari
Adaugemu n sfritii i formulele finale macedo-romne, ce mi le-au comunicaii fotii
mei elev la cola normala i superi<>r, d-ni Cosmescu i Papahagi.
PrmisQ (basma) mi (e) sciam.
PrmisQ iBi spui:
C'kta putui.
AhtQ v^ arCi (nelai);
Saca de bumbacfi,
Tumb dup capii.
<ji- gol (minciun), vi- nigol. Ml-aveamQ vindoa (cte-va) cstili n pol, Tricu pi la
imfiicol (satQ n GopeG), Me-ac (prinser) cnii di pol i cstfii-le mi-le mc
tote.

Ve adu^iam pudumatc (cisme) aroe. Trecui pe la oputulu arou, M'ni (ei) cnlialu
Toe. Di li fe^i partain fbuc); 'tiu pudumate eracstfie.
La nunt eram io i nu-li cftal altu (,nva, dict mai dufr hi^'i mghisiti (smochine
fermecate) s'li dau acilord ge nu t fac gfhini. Sli maca (mnnce) tra si scot corni, s-Ii
cun6sc& lumea, c sunt a r^i. Ma, cum aocjii (audi) c (giorli a mei asculta, li deda a
unul bod, ce li criscur corni altu-ahndu di ctCi li avea.
i bnedz (trescu) pan ast(Ji. car idac) s'nu murir.
Prmith sciam, prmithG ili, cari s'v6 minciuna-, d'igi vft aspuiu:
Ntriba i pi Cat alu (JtuiO, i vulpea cu o^lu di glinuiCi, ('e Iu nic i li se asclu.
Ai prmithu mi sciamu, prmithu ve spui; nu sciO cum fe^'iu, ma nu v^ ariiu ca
basmu sciam basmu, v spusei eu sciu cum fcu, dar nu v nelat. (1)
(1) Obedenaru, Texte nmado-romne, p. 34.
223
Formule stereotipe i caracteristice, cari revinii pretii-tiiidenea la ocasiuni analoge i
constituescu fraseologia par-ticulai^ a basineloru. \ Citmu pe cele ma desu
ntrebuinate.
Land mama trdtore trimete pe fiu-sii sub cuvinte mincinose dup diferite lecur, a
croru aducere ar pute pricinui mortea eroului, sftuitorea exclam: Hm! dragulu meu!
dise Ilena, Cosnana, m-ta nu umbl sd te crescy ci s te pr^pdesc. ... Iii!
flciau mamei, cin' te-a trimesu, nu te-a trimtsU ca sd te crescy ci $ te prdpddescd.
(1)
i cnd zmeulu taie pe Ftu-frumosii, elii pune bucile n desagi pe calu, dicendu-: Dulu i mortu, pe unde la purtaii cnd a fostu viu. Port-lu mortQ, pe unde la purtatu
viu! (2)
Apoi cnd eroulii, omortu mielesce, e nviaii, ntiele sale cuvinte sunt: Oh! soru-mea,
dar greU soninU dor-mii! Greu, fratele me, i a fi ma dormiii tu mulii i bine, de nu
veni omulii acesta.Of! l)6mne! grea somna ma ormi, dise elii. Puteai tu s
dorm mulii i bine, dac nu eramii no. Of! c greU am mal fostU adormitul Ba a fi
fotii adormiii ctu- lumea, s nu fi fotii eii. (3)
Ameninarea n casii de nesverire a isprvilorii: S-m aduc pe stpna aceste cosie,
cc de unde nu, unde ^l sta tlpile, i oa sta ^i capulQ.y) De nu- a aduce ca-lulu,
apoi i-a sta capultt, unde- sta acum. tlpile, t> (4)

Cnd iganulii (saii iganca) se leg de ca selbatec mpreun cu unu sacii de nuc i li se
d drumulii: i unde cdea nuca, cdea ^i bucica^ pn ce nu se ma alese nici prafulii
de dnsa.Cai o luar la fug prin
<1 Sbiera. p. 25 i Stncescu, p. 170.
(2) Ibidem, p. 32 i 56.
(3) Ispirescu, p. 197, 345 i Sbiera, p. 56. -4 Ihideni, p. 23 i Sbiera, p. 74.
snircurl si unde cdea nuca, cdea si bucica, pn ce sa prpdiii i iganii i totu. (1)
Cnd eroulu nomeresce calu- nsdrvanu, acesta ntreb pe stpnu-seu, cum s-Iu duc:
ca vntulu ori ca gn-dulu? i gsindu ceva n cale, elfi d respunsulu echivocii: De o
vel lua, te ve ci, de nu o vel lu, iar^ te ve ci; dar ma bine este s o ie.De cuni-va
o vd lu, de mare necazu ne-ar fi; iar de nu o ve lua, i bnu dup ea. (2)
Cnd zmeulu afl de sosirea lu F^fetu-frunios, elii ntreb pe calu-: Dor nu i-o fi
adusii vintidH perior ulii i ciora os^iorulil.y> Nu cre4u s- fi adusi corbulU
oschrul i rfn-tulil periorula! (3)
Apo ntlnindu-se cu dnsulu, ntiele sale cuvinte sunt: Cum vre s ne bateniii? n
busdugane s ne lovimu, n sbi s ne tiemii, or n lupt s ne luptmu? (4)
Ameninarea femee, de nu- se va mplini dorina: De nu- ve tia, eit nu ma mdnncu
pane i sare cu tine pe unU taler,}) De nu- ve duce fata de aiici, pane i sare pe un
faler cu tine nu ma mdinnc. De nu-I ve tia, s sci c nu ma mdnnc pane i
sare cu mine.)) mpratul u spuse mpertese, c ma mulii pitd i sare pe o mas nu
potH ntnca.i) (5)
In basme gsimu nu numa formule stereotipe, dar i dialogur ntreg.
Ast-felu este convorbirea lupttoriloru cu corbulii, chemaii ntr'ajutoru: Corbule,
corbule, iea su n unghiile tale i pune peste mine, c- voiu da strvulu sta ie.
(1) Ibidem, p. 71 i 204.
(2) Ibidem, p. 22 i Popa-Ueteganula. HI, 17.
(3) Stincescu, p. 96 i Fundescu, p. 31.
(4) Ispirescu, p. 86.
^5) Ibidem, p. 64. 347 i PopiVReteganulQ, I, 33; II, 33.
225

f
le, Corbule, (jiise i Prslea, dac vel pune peste seu, eti voit da tre strvur. (1)
asemenea convorbirea ntre copiii de aurii, omor anc i prefcui n doi arbori i apoi
n dou scn-le patu: or Peste nopte iganca aucjii cum vorbiau irile.Dado, cjise
biatulu, greii i-e ie?Greu, rsfa, cci e pgna pe mine.Dar ie, greii i este? nu-ml
este greu, (jiise biatulu, c este tata pe mine. (2)
expresiunile metaforice, acele comparaiuni conacele representrl sensibile pentru
evitarea abstrac-ru (adjective saii verbe), aprope necunoscute chiar u poporalii. Ele
constituescu elementulu retoricii alii 'loru i nu ne ntmpin dect ntr'nsele. . cte-va
din aceste perifrase poporale (luate mal aleii Seciunea lui Ispirescu).
tru noiunea frumos : rupt din sore, cum nu se l sub sore, la sore te puteai uita dar la
dnsa ba, li s'o sorbi ntr'unu paharii cu ap, s'o sorbi cu a, s*o mnnci cu ochii, s'o ved
i s n'o ma
tru nvat: sci cte n lun i n sore, sci carto n glesne (pn la brii), se fcuse
burdufii de .
tru prost: nuscie nici cum s mnnce mmliga, d >p, nu-lu taie capulii nici dou
mere degerate. . -tru rg: cu mae pestrie, ca o viespe, o scorpie de sgriporoic, cnele de
tat-s6ii . . . tru trist: nu- sunt toi boii acas, parc i s'aii tii corbiile, nu- n apele e, e
cu cuiulu la inim.
idem, p. 86. dcni, p. 6o.
Pentru vesel: n'o ma inea pmntulu (n'o ma i^^^' pea pelea saii casa) de bucurie, a
apucaii pe Dumne^^^' de unii picioru, l rdea inima . . .
Pentru a dori: li se scurgeau ochii, se topi d'a'n P^ ciurele, lsa gura ap . . .
Pentru a dormi: dede ochi (pleopele) n gene, trase un^ puiu de somnii, lu fur somnulu
(sfntulu), i fcu povi de somnii . . .
Pentru a povesti (minciuni): a toca (spune) cte n luni i n sore, a ndrug vercj i
uscate, a spune ca vei pe perei, a tia la lavre i palavre, a nir la mr( ritare....
Pentru a fugi: o lu (o apuc) la sntosa, lu pi-ciorele pe umere, lu tlpia, o
lu la papucii, lu lumea n capii, o terse din cale, o tuli (o croi) U-^ fug.... *l
Pentru a nel: a fostii traii pe sfor, i puse calpulfl^J a umblata cu osele cu momele.
Ta potcoviii. Ta cp"-^ tuitii, Ta boiii...
Pentru a (se) speria: o bg pe mnec, o sfecli, i ac^' fcu perulii mciuc (i se sui toii

perulii n vrfulii car pulu), trecu unu ferii arii prin inim, sri ininufci^ din locii,
rmaser ca scri pe prete (ca btu de Dum necjieii), intr n grozile more, mi-a
bgaii groz pnA' n mduva oselorii, bg fior n osc, o apucar nisce^ recor, se
perdu cu firea, inima i se fcu ctii unii pureceApo a chibzul: se frmnt cu firea; a se dumeri; Ij venir de acas; a se mbrbta:
lu inima n dini; M hisciina: a da sfor n er; a se mhni: se da de cesulA more, i se
rupser rrunchii; a iiec(l;i; a face ^ile fripte; a omor: lu mirulii, s- sorbii dilele; a
plcea: l cijiu tronc la inim; a prpd).: Ta mncaii fripii; a stdruil^ se fcea luntre i
punte....
227
In line, zmeoica vine cu o falc n cerii i una n pmntu i totulu se face n basme cu o
repecUciune extraordinar, de unde numerosele metafore poporale pentru a exprim
noiunea adverbial de ((repede, uten: ctu ff fferg (te freci) la unii ochiu, ctu s te
scobesc n-trimu dinte, ctu a da n amnaru (cremene), ctu a nibnc odat. . . .
CAP. X. CLASIFICAIUNEA BASMELORO
Totalitatea basnieloru publicate pn astcj, fie si nu nia n Europa, se ridic la o sum
nsemnat, care de vine din (jii n (Ji ma considerabil. i cu Iote acestea acea
multiplicitate e numa aparent i ascunde n fapt o infim minoritate de concepiun
originale. Miile i ia miile de poveti poporale pornescu dela unii numSru d totu
mrginitu de idei fundamentale, pe cari geniulQ pe porului a sciutu s le fecundeze n tote
sensurile, presentt du-le sub aspectele cele ma variate.
De altminterea, acestii fenomenu e propriu tuturora cre iuniloru spiritului omenescu. i
graiulu dispunea la i ceputii de unii capitalu forte restrnsii de vorbe, i expai siunea
extraordinar, ce aii luatu cte-va din instrumei tele cele ma perfecionate ale cuvntulu
de pild liml sanscrit i cea grec pote fi redus la unfl stocii niinim de forme
radicale sau primitive. Alfabetulu i numeraium nc sunt exemple de imensa putere de
combinaiune inteligenei umane. i n domeniulii literature pure, ' romanii i n dram,
la cte infinite variaiun n'aii fosi supuse cele cte-va str psichice fundamentale!
Procedarea cea ma obicinuit n diversificarea produ iuniloru poporale e amalgamarea
sau simpla juxtaptme
229
a doue i chiar a trei tipuri folklorice diferite. Dac lumu, (le pild, povestea bucovinen
aPetrea fetu-fruniosu i )-nele (1) i o cercetmu sub raportulu principaleloru motive
ce conine, constatmu urmtorea acumulainne: mo-tivulii iniialu aparine ciclului
intercjiiceriloru (locu opritu do a pasce, camer oprit de a intra), celii medianii se raport
la ciclulu peiriloru (eroulii sare cu calu- pn la fata din foiorii i- iea corona) i celu

finalii represent tipulu Psyche sub o form cu totulu particular.


i aa ma fe-care basmii ne ofer procesulu, cum mintea omului din poporu elaborez
materialele folklorice. De aci, pe de o parte dificultatea unei clasificaiuni rigurose, iar pe
de alta necesitatea de a raport unulfi i acelai basmu la doue (une ori i la trei) tipuri
speciale.
Fenomenulu inversu, ca unii basmu s se presinte sub o form incomplet i defectuos,
dei ma raru, se pote totui constat n tote genurile literaturel orale i mal alesu n
cntece i poveti.
Fusiune sau lacun: iat formele, sub cari se presint in majoritatea casurilorii povetile
i cntecele poporale.
Meritulii primei clasificaiuni sistematice a motivelorii cuprinse n povetile poporale
revine lui Hahn, autorulii Basmeloru grecesc! i albaneze (1864), una din cele ma
sciinifice coleciun ale folklorulul europenii. Elfi mparte basmele n 3 mari seciuni:
prima relativ la legturile de familie, a doua de natur mixt i a treia dualist, privitorii
Ia lupta ntre eroi i demoni. Aceste 3 seciuni cuprindii 40 de grupuri, fie-care purtndii
numele principalului personagiii alii unul mitii anticii sau alii unei poveti moderne.
Nu vomiisupuneacestclasificaiune unei critico, deore-ce
230
tute ncercrile de asemenea natur sunt provisori si su-ceptibile de treptat ameliorare.
De asemenea nu vonii vorbi nici de clasificai unea propus de mito^rrafulii rusi Orest
Myller i pe care Krek o reproduce cu pariale mo dificr n a sa Introducere n istoria
literature slave. (1" Ne mrginimu a spune, c acesta din urm e cu multu in-ferior
clasificaiune lu Ilahn: i ca punctii de plecare, Myller i Krek atribuindu o valore
dogmatic teoriilorii problematice ale lu Max Miiller i Kuhn; i ca siates, aceea a lu
Ualin fiind multu ma coprehensiv i mal complet.
Dup o matur reflexiune ne-amii ncercata a stabili o nou clasilicaiune, care, dei cu
aplicaiune imediat la basmele nostre, s fie totu susceptibil de cea ma larg
generalisare.
Totalitatea basmeloru romne a fostu ast-felu mprit ntr'o serie mrginit de ciclur,
representate prin totii attea ide lundamentale de natur mitic, etic sau psicho-logic.
Fie-care ciclu cuprinde doue sau ma multe tipuri, car represent principalele aspecte ale
concepiune primordiale. Fie-care tipu cuprinde la rendulu su cte-va basme tipice cu
variantele loru corespuncjletore, culese din tote provinciile locuite de Romn.
La finele pre a doua a acestu studiu vomii da unii tablou sinopticii alil clasificaiune
nostre, n care cele vro o 20 de ciclur, cu numerulu lorii ndoiii de tipur, mbr-iez

ma tute motivele coninute n povetile poporale.


Fie-care dintr'aceste ciclur va forma subiectulu unul studiu specialii, n care se va urmri
concepiunea mitic etic sau psichologic i legendar sau novelistic prin an ticitatea
clasic, la poporele nvecinate i la cele romanice
(1) EinJeituufi in iUv slavifichi' Litivratunjeschichie, p. G28 urm.
Partea a doua
BASMELE ROMANE
Seciunea I.
>
POVETI MITICO-FAXTASTICE
CAP. I.
CICLULO PRASIRILORO SAO OMO-ANIMALO
Acestii ciclu, alu cru elementu caracteristica e prsi-rea iraa tot-deauna provisorie) a
fiinei iubite n urma ^iine greeli, cuprinde 3 tipuri fundamentale i anume:
A. Tipulu brbatu-animalu sau Amor i I^ychc, cu urm-torele 2 peripeii:
fl) Femeia greesce i brbatulu (sub unii nvelisu animaiu) o prsesce;
h) Ea rtcesce multu timpu spre a-lu cuta i, rog-sindu-lu, se mpac.
B. Tipulu femee (dn)-animalu sau Melusina, asemenea cu 2 peripeii:
o] Brbatulu greesce i (dna) femeia lu prsesce;
i) Elu pornesce s'o caute i (ma tot-deauna) o regsesce.
<*. Tipulu femee-lebd sau Neraida, cu 3 peripeii:
flf? Fetu-frumosu rpindu hainele (lnel la scldaii, ea cade n puterea sa; b< I)na,
recpetandu- hainele, lu prsesce; c Fetu frumoii se duce n cutarea el i o regsesce.
A. TIPLLtF AMOR l PSYCHE.
Acestu tipii pote l ast-felu resumatu n trasurile sal eseniale.
Xisce omeni btrni, neavendu copil, se hotrescii a lu de sulletii ce aru gsi n cale.

Moulii gsesce obicinuii unii erpe (sau balaurii), care peste ctii-va timpii ncep s
vorbesc i trimete pe moii s peesc fata mperatulu Acesta nu se nduplec dect dup
co- durez poduri sa palaturi (n alte versiuni elii cap6t fata dup ojuruini fcut lui
nainte). Dup cununie, erpele i leped nopte pelea i se face unu flcii frumoii.
Sftuit de prin sau de alii, nevast-sa l arde pelea i atunci dnsd o blestem s-Iii
revad numai dup ce va toci opin de ferii i s nu pot nasce dect atins de dnsulii (ci
plesnescu i cercurile din jurulii pntecelul el). Sprijinit] unii toiagii de ferii i nclat
cu opinci de ferii, n norocita ncepe lunga-I colindare n cutarea soului di pruii. Ea se
opresce n drumii pe la Lun, Sora i Vnl dela ale crorii mame (sati dela sf. Luni, Vineri
i Dun nec: suprapunere posterior) capt felurite scule: pa8< saii unelte de aurii, dar
nsufleite. Transportat de cloci lanulii Sf. Dumineci, ea ajunge n sfritii la localii, ua se
atl ascunii brbatulii sii. Acolo recunoscerea 8e fa obicinuiii prin venalitatea celei de a
doua soii. Ca i Pi
233
cris, soia iubit a frumosului Cephalos, ea se nduplec, amgit de darurile strinei, i-
ngdue s dorm tre nopi n camera soului, care n cele din urm aude jalea e i^
atingendu- cercurile, nasce copilulu.
Variantele acestui tipu se grupez n ordinea urmtore :
Basmulu-tipu aerpele moiUuhy. (1)
I. Variant munten aerpele unchiaidulr) \
II. Variant munten aPorcid cela fermecath;
III. Variant munten nFtl-frumosU i fata negustoridur>; \ IV. Variant munten
aDovleculy);
V. Variant munten aFratele Bucic^, (2)
I. Variant ardelen iierpeley>\
II. Variant ardelen aUitatuly);
III. Variant ardelen aFecioridil MouluU. (3) Varianta moldoven aPovestea porculuh).
(4)
Varianta bucovinen aPetrea fetii-frumosU i J)neley>. (5)
I. Varianta bnen iiTrandoJiry>;
II. Variant bnen aPsf/che. (6)

In introducere amu tractaii pe largu despre variatele forme^ sub cari ni se presint n
diferite literaturi cunoscuta poveste antic aAnior i Psf/che^ transmis de Apu-leiu. (7)
Ne rmne acun) a cerceta modificrile felurite ale acestei teme n basmele poporeloru,
cari intr n sfera comparaiuniloru nostre.
Din basmele neo-grecesci relative laPsyche, numai doue (8)
1; Stncescu, N. 22.
it Popescu IV, 3. ^- Ispirescu, No. o (i doiR^ inedile). Stncescu, No. 4. 3i Aunland
din 1857. - Convorbiri din 1891. Tribuna din 1890. 4) Creng, No. 4. '..'); Sbiera. No. 3.
'6l Schott, No. 23. Dr. At. M. Marienescu in Federaiunea din 1872. 7l Vefji p. 114 120.
Cf. asupra metempsicose, din care face parte ciclulu wlru. cele i)isc Ia p. 11 i 12 ale
Introducere! nostre; desprezoomorfismu, p. 17. .8; Ilahn, No. 7 i Schmidt, No. 10.
234coninu introducerea (juruina fcut demonului), care '^' (igurez dect n doue din
variantele nostre (a treia m un ten 8i a doua ardolen), pe cnd ea nu lipsesce din
majoritatea versiuniloru occidentale.
In celu din urm basniu, ((Fata cea ma/rumos)^, fiica cea ma mic cere mperatulu la
plecare s- aduc o roi. i cnd vru s'o rup la ntorcere, se pomeni cu un trpe^ care nulu ls s iea tlorea dect cu tocmola de a- trimite pe fie-sa pentru unu timpu ore-care.
Dup ce se cununar, domnita ceru voie s petrec cte-va (Jile acas, dar zbovindu cu
ntorcerea, nu ma gsi erpele i remase nemngiat. Intr'una din dile, zrindu-lu ma
morii ntrunii buduroiu de fntn, llii ki i-Iu ngriji. Peste ctu-va timpu erpele
plesni si se fcu unii flcu frumosiV. fusese vrjitu de o din sau Neraid (a cre iubire o
des-preuise) s se fac sorpe.
Intr'altu basmu neo-grecu, Racidilr)(l)y flculu vrjitu n racii cere n cstorie pe fata
mpratului, cu care se cunun, dup ce severesce diferite isprvi: s ridice uni zidu
naltu, pe care s ntloresc felu de felu de flor; si fac o grdin cu 8 isvore de auru,
diamante i briliante Apoi, trdndu taina existenei sale. raculuo prsesce, spre a se
revede dup unii timpii ndelungaii.
Pe cnd n primulu basmu neo-grecii, aNuiaua de aarUn omulu a fostu vrjitu n
porumhel^ ca i ntr'o variant< albanez a acestui tipu (2), i pere odat cu trdarea
tainei elu figurez ca arap n aFlleh elebiy) (3); iar n nAhmei elehlr^ (4), motivulu
vrajel st n perulii capului: soia dndu-lCi unei vrjitore, elu o prsesce, dup ce o
ncini
(1) Ilahn, No. 9.

(2) ll)iclem. No. 102.


(3) Ibidem. No. 73.
(4) Ibidom, No. 71.
285
unu bru i o blestem s nu nasc pn n'o va atinge. pornesce s-Iu caute i n cale
capet daruri dela dine: o potrniclie de auru, o coron de auru i unii fi de auru.
Ajungendu n era, unde sou- stpni iipratu i- luase alt soie, ea obine dela dnsa
reulu lucruriloru minunate s dorni trei nopi d'a-Lilu n camera mperatulu, care, greii
dormindu, nu ascult rugciunile el: Ahmed elebi, descinge-m u, s potu nasce!
Numai a treia nopte nenorocita cultat i nscu copilulu.
r'o variant, aStpnulU Inmel snb'pmnteney> (1), de :oloritu orientalii pronunata i
care are mult ase-re cu a treia nostr variant munton, unu mou se nevoitu a jurui
unui arapU pe una din fiicele sale, pe ) adormi n tote nopile, cnd se fcea flcii
frumoii, t de surori, ea se prefcu c d(3rme i ntorse cheia ea brbatu-seti n buricu i
prin care se vedea lumea Deteptndu-se, se mulumi a o alunga, spre a se
dup nisce peripeii intrate de aiurea, rsiunea albanez a Copila/-erjje (2) se apropie i
mal
de varianta nostr munten (Fratele Bucic). Unii aii se nvoi cu vizirulii, c de va
cpet unii biatu, s una din fetele vizirului. Dar mpertesa nscendu unii
vizirulii nti nu vru s se ie de cuvntii, dar apoi i-o
Dup ce trir ctu-va timpii mpreun, orpele peri ; soia l trdase taina (fr ns de a
arde pelea
obiceiu). Pornindii n cutarea lu, femeia ajunse a Soreluly care l dede o nuc, o alun i
o migdal Tgendu-le, eir dintr'nselo: o cloc cu pu de auru, apagalii frumosu i unii
lojrnu de auru. Cu aceste
firrand. No. 1. ihn. No. 10().
236
trei lucruri ea obinu dela noua soie a brbatului se s dorni 3 nopi n camera sa i
numa n ultima nopt se cunoscur i se mpcar.
Mul tu mal interesante sunt cele doue variante serbescl ntitulate aMiresa erpdu (1),
cari presint o mare anar logie cu unele din variantele nostre.

In prima, o femee nasce unii erpe, care la 20 de an^ trimite pe mam-sa s peesc pe
fata mpratului. EWk: nu vru s i-o dea dect dup ce- fcu unu podii de mr*' gritare
i de pietre scumpe, apoi curi i palatur mal mndre dect ale sale. Dup ce se cununar,
soia des-, coperi socre sale taina i ea arse pelea erpelu. Cnd' erpele veni n fire
din arsura, ce simi la ardere* pele, clise: Ce a fcuii? Dumnecjeii s v6 pedepsescl
Dar apoi se potoli i remase unu flcii frumoii.
In a doua versiune serba, erpele iea de soie pe o fat orfan, care trdez asemenea
socre taina i ea arde pelea. Atunci flculii (erpele er noptea flcul sri n sus
cjiicendii: Ce a fcuta? Dumnezeii s vS pe-depsesc. Nu m6 ve ma vede, pn nu ve
toci opinci de ferii i toiagu de feru i s nu nasc nainte de a te atinge cu braulii meii
drepii! Dup ce rmase nsrcinat tre' an de dile, ea porni In cutarea brbatulu sii i
ajunse la mama Sdrelu, care o ascunse nderetulu ue, cci Sorele ntorcendu-se obosiii
i necjiii pote de nori, i-ar pub face vreunii reii. Cum sosi Sorele, (Jise: Mam, mie-m
mirose a omu!)) Nesciindii nici Sorele, unde se afl brbatu su, ea se duse (dup ce
capotase dela mama Sorelul uni caierii de aurii) la Lun i mama e o trimise (dup ce l
ded< o gin cu pu de aurii) la VntU, care, ca i Luna i Sorele strig la sosire: Mam,
aci mir(3se a omii. Apoi Vntul
(1) Vuk, No. 9 i 10.
287
mse nenorocitei, c brbatuu e domnesce n alt er,
nde s'a cstorita din nou, i o povui s merg ntr'acolo (mama Vntulu dede i ea
unu rsboiu de esutu cu tolulu de aurQ). Cu aceste trei lucruri obinu dela a doua
nevast voia de a se culc n camera mpratului, unde n deerii se rug de dnsulu dou6
nopi darendulO (mp6-ritesa l dedese o beutur adormitore) i abia n a treia iiopte elii
aucjii vaetele el i, cum o atinse, nscii unu copilii cu prulu i cu manile de auru.
In basmulu sasu a CopilulU-Purcelii (1), care corespunde n genere versiuniloru nostre
cu acelai nume, isprvile, ca s pot dobndi pe fata mperatulul, sunt: s fac unu palatu
de aurii i unii podO de diamantii. Dup peirea brbatului (n urma arderel pelel) soia
pornesce n lume: ea trece nta pe la Vint, apoi la Lun, pe la Sure i n sfiritu la
Lucifirii. Dela cel din urm trei capt nuci, fe-care coninendii cte-o rochie de argintii,
de aurii i cerulu cu stelele. Recunoscerea se face n acelai modii ca in ultima versiune
serba.
Povestea ignesc, cules n stulii Budesc, judeulii Ilfov, i ntitulat aerpele,
ginerele mpSratulu)) (2), se pre-sint ntr'o stare cu totulu fragmentar, lipsindu-I epifiodulii esenialii alii pelel arse i alii prsire! inevitabile.
In basmulii rusii a^rpele apelorUn (3), motivulii Psychel 6 combinaii, ca i n versiunea

nostr bucovinen, cu alii Xeraidel. Dup cstoria erpelul cu fata unei babe, ea Uii rug
s se duc s vad pe mam-sa. Acolo l spuse numple brbatului sii i baba se duse la
balt i stri-endu-lii pe nume (l (Jicea losi/), serpele se art cre-(endii c e soia sa i
baba lii omor cu o secure. De
(h Haltrich, No. 44.
(2) Barbu Constantinescu, No. 3.
3 lialstOD. No. 18.
238
durere nevast sase prefcu ntr'unu cucii i rmase P sere pentru tot-deauna.
Trecendu la poporele romanice, ntlnimu motvulu cbr batCi-animalu n primele
basme publicate n Europa: i nBe Porcoi de Straparola i n aPrince Marcassin d
d'Aulnoy. In povestea veneian a lu Straparola (I, i Galeotto, regele Angliei, are unu fiii
nscutu porcu, cai de tre or se nsor i lepedndu- pelea de porcii, $ face unii flcu
frumoii, supranumiii Begele ForcH.
In Pentamerone se afl o poveste analog, aLo Seri (No. 15). Do btrni crescii unii
erpe ca pe copilu lorii i, fcendu-se mare, cere de soie pe fata regelui. ( s- bat jocii
de dnsulii, regele rspunse c va co simi, de- va preface tote fructele gradinei n aurii, p
mntulii n pietre scumpe i palatuli ntr'o grmad < aurii. erpele semnndii smburl
de fructe i coji < nuc, smburi produser arbori i cojile pietre preios apoi frecndii
palatulii cu o buruian, lu schimb n aui Lundu-l nevasta, lepd pelea- de erpe i se
f unii flcii frumoii. Regele, aflndii despre acesta, l ar pelea i erpele, vrendu s fug,
sparse ferestra i rni la capii (modificare burlesc introdus de autoru).
In versiunea llorentin aZelindo e ilmostroisi (1), care, tote variantele occidentale, are
caracteristica introducere promisiune! printelui ctre fiicele sale, monstrulii a chipulu do
balaurii, dar restulu basmului se raport alii motivii. In varianta all re porcor> (2),
nenorocitulii e vrjiii a fi diua porcii per castigo della signora madrc KIii omur pe
primele dou neveste, cari au trdatii taii
(1) Imbrian, No. 6. Cf. Coiiiparotti, Xo. 64: Pellindi.
(2) Ibidem, No. 12.
i*r pe cea de a treia o prsesce, blestemnd'o s tocesc
^sette mazze di ferro, sette vestii di ferro, sette paja di
scarpa di ferro ed empire sette faschettini di lacrime.

fia ntmpin n cale una vecchia, care d o alun cu scule, n schimbulu crora
ajunge scopulu.
Ma aprope de versiunile nostre e basmulu din San-Stefano di Calcinaja. (1) A treia fat
se cstoresce cu erpele, care, ntorsu n palatulu s6u, iea chipulu unul flcu frumosu
sub numele de Sor Fiorante, Dar descoperindu surore sale taina, brbatulu dispare i nulu regsesce dect dup ce umpluse 7 bu cu lacrimi. Darurile cptate dela d[>^ sunt,
ca i n versiunea ssesc, o nuc, o migdal i o alun, coninendu fio-care cte o rochie
mndr. (2)
In versiunea gascon aLa helle endormiey) (3), mpratulii, vrendu s rup o flore ce
promisese fiicei sale ma mici, se pomeni cu unu balaurii (cerf-volant), grosu ctii unu
plopu, care lii amenin s-Iu mnnce, de nu- va da pe fie-sa n cstorie. i cnd fata
primi, elu se leped de nveliulu vrjitu i porunci nsui soiei s-Iu ardi. La miedulunope unu omu reii rpi nevasta i o duse pe unu munte naltu, unde n'o regsi dect
dup multe ncercri. Concepiunea primitiv sa alterata aci cu dese-verire i nu
cunoscemu altCi exemplu de confusiune i dedublare a eroului.
In versiunea breton aUhomme crnpauch^ (4), introducerea e asemenea alterat. Un
omu, ducendu-se dup ap, se [K)meni cu unu broscoiu, care se lipi de dnsulu i nu-lu
ls
<1> Gubernatis, No. 14.
(2; Alte variante italiene se afli nirate la Prato, Quitro novelline popolari
i>rfufti^ Spoleto 1880, p. 144 urm.
3 Bbdc, voi. I, p. 181.
4/ Luzel, voi I. p. 351.
240 t
pn nu- jurui pe fie-sa de soie. Noptea era unu flcii mndru, iar cjiua broscoiu.
Surorile invidiose aruncandu-I pelea n focu, elu cjiise furiosu soiei sale: Nenorocito,
acum plecii i nu me ve nia vede. Dar ea se lu dup dinsulA i nu se opri dect cnd o
ishi cu pumnulu n fa, de-I ni sngele i- stropi cmaa cu 3 picturi. Atunci ea
strig: S nu i se terg nici odat aceste 3 picturi de snge de pe cma, pn n'oiu
veni eu! Apoi iar se lu pe urmele sale i dup o cltorie ndelungat (clare pe unu
iepure) ajunse la o curte, unde o slujnici spla de doi an o cma fr s fi pututu scote
petele de snge. Cum puse ea mna, cmaa se fcu curat. Dupij ce intr la curte ca
pzitore de ol, recunoscerea se face^ dormindu 3 nopi n camera brbatului su.

In versiunea loren uLe loup hlaucy> (1), monstrulu e unii lupu albu, dar noptea er un
beau seigneur i la niasa4 era scrisu: aci nu se vorbesce! Fata descoperindu sura* riloru
sale taina, se aurir urlete ngrozitore i lupulii albii ccjiu mortu la piciorele e.
Dou versiuni walone cu acelai titlu ca i basmulu lorenii sunt mal compleii conservate.
(2) A treia fiic cere tatlui s la plecare s- aduc o psric cu capulii de aurii i cu
spinarea de argintii, care vorbesce i tresce. Lupulii albiS din pdure se nsrcina s
aduc mpratului lucrulii ceruii, de-I va da pe cine va ntlni mal nti la ntorcere, i
eliifii ntmpinatii de fata cea mal mic. Dup fgduin, o duce lupului, care era vrjiii
de o cln s porte pelea animalului timpu de 7 ani (anmarfose par une vieille fee: gris
loup du jour et gentilhomme du soir). Dar trdndii suro-rilorii sale taina, lupulii
dispare i femeia, ducendu-se n cu- i
(1) Cosquin. No. aS i observaiunile dela voi. II, p. 224230 i 242-245.
241
rea-, lu regsesce ca de obiceiu, prin mijloculu a trei nuci kptate dela o vrjitore.
Versiunea portuges aCoc^nU de varzr> (1), se apropie de orma primordial a poveste!
despre Psyche. O fat srman idndii n gradina unu cocenii de varz, elu crescu i se
fcu a scar, pe care se putea cobor n pmntu. Lsndu-se fata n jos, se pomeni
ntr'unii palatii cu o mas i unii patii, n care dormi noptea alturea cu unii animala.
Mama e pndindii descoperi pelea, dar trei picturi din candel c(jiur peste animalulii
adormiii, care ndat se pre-icii ntr'unii feciorii de mpraii idise: A fcuii forte re,
al spartu vraja i acum nu me ma potii nsura cu fata ta. Elii spuse fete s prsesc
palatulu, dndu- o pereche de pantofi de ferii i unii toiagu: cnd va toci pantoGiy s se
ntorc la palatu. In drumii o bab dede unii legnii de auru, unii fusii i o vrtelni de
aurii, n schimbulii crora isbuti s- revad brbatul ii.
Introducerea despre promisiunea fcut animalului, aflat ma aleii n versiunile
occidentale, se raport la ticluii juruinelorii, pe cari le vomii studia pe largii n-trunulii
din capitolele urmtore.
Dintre versiunile nostre, douo sunt de unii caracterii
^algamantii: basmulii muntenii Porculii celii fermecatu
Conine i motivulii Camerei oprite, iar povestea bucovi^en fca i cea rus) a introdusii la nceputii motivulii
Xeraide.
Episodulii permisiune!, cu preulii unorii lucruri minunate, de a se culc n camera

brbatului e alteraii n prima nostr variant ca i n cea ardelen, iar n a doua


i\) Consiglieri-Pedroso, No, 20.
242
lipsesce cu totulii i erpele more (ca i n versiunea Ioren)L
Basmulu muntenii despre porculu fermecata se potrivesce ma bine cu a doua variant
serb, Intru ctii privesce trecerea nenorocitei pe la Sore, Lun i Vintu, dela mamele
crora capt diferite lucruri minunate. In povestea nostr, miraculosulu obiectelorii
dispare, ca i episodulfl mituire! cele de a doua soii.
Formele, sub cari apare fiina vrjit, ca monstru (Bucic) in a treia variant munten i
ca dovlecu in a treia munteol i n cea bnen, nu le-amu regsitu aiurea; dar moduHl':
cum se face recunoscerea n prima din aceste variante (bait^ public unde trectorii
spunii o istorie din viea lorii) se afl i n basmulu neo-grecu Raculu, citatu ma sus, n
care nenorocita i uurez durerea ascultndii la poveti, pn ce unii moii spune, c a
vcjiutiS ntr'unu locil. 12 vulturi (la Ilahn, 12 porumbi) prefcendu-se n brbat i unulu
dintre e pomenindu cu doru de nevast-sa.
Cum se vede dar, omulu vrjitu pote lu diferite forme animale de: racii, porumbelii,
erpe (neo-grecii), porcu (sasft i italianii), broscoiii (francezii i bretonii), lupii (lorenii i
walonii); dar forma cea mal respndit, ca i n basmele nos-tre, e cea do erpe: versiunea
neo-grec, albanez, serb, rus, italian, etc.
i totu unii erpe figurez n povestea indian ^Fi'M vrjita alU Bra/imamiluh). (1)
Femeia unul brahmanii, near vendii copil, rmne grea n urma unul sacrificiii i n; unii
erpe. Dup ce cresce mare, brahmanulii cere pentru' fiul fi su n cstorie pe fata unul
alii brahmanii. In nojH tea nune erpele i lepd pelea i se face unii fli frumoii.
Dimiiiea brahmanulii intr n camer i arunc^ n focu pelea arpelui. i cu asta se
sparse vraja.
243
Benfey d o mare importan acestui faptu i atribue rigine indian motivului despre
peirea farmecului prin ipdarea nveliului animalii. Unu asemenea motivu, susine
msul, putea lu nascere numai ntr'o er, unde nsi latura presint fenomene^ cari
puteau conduce la asemenea credine. E de prisosu a mal relev caracterulu unilateralii
3l1u unoru ast-felu de suposiiuni. (1)
Urmez acum resumatulu basmulu-tipu i alu varian-teloru corespuncjietore, ntr'o
ordine identic cu cea expus n fruntea tipului ("unde se afl indicate i isvorele).
Basmulu-tipu erpele Mo.^ulu de Stncescu:

Unu unchia, dorindu a lua de suiletii una copilu, gsi unu erpe (fcu capii de omii),
pe care lii dede babe s-Iii crcsc. La 15 ani se pomeni, c erpele ncepu s vorbesc i
spuse btonilorii, c a fotii vrjiii s nu pot vorbi dect la acesta Trst i c peste 9 ani
(lepSdndii 9 pe) se va face omii.
Apoi trimise pe moulii s peesc pe fata mpratului, care lii nsrcina pe rendii a face
(dela palatii pn la bordeiult moului) nn(i podii de ferii, unulii de argintii i altulii de
aurii, pe care Ie-a severit cu ajutorulii unul toiagii i paloii vrjitO. Impe-fttulQ I mal
porunci s ridice o pereche de case n vzdahii ca s se mute dup sore. Le fci i pe
acestea i atunci m-PeratulCi dede pe (e-sa de soie.
Pesle nopte fata se pomeni, c erpele i leped pelea i se ftcea omii. Dup unii anii
nevasta i-o arse, sftuit de prinii KL Elii o blestem : S umble rtcindii prin tot
lumea, avendii H capii o cciul, iar pe trupii vestminte i n piciore opinci, Dte de ferii,
dar mprejurulii pntecelu, unde ncepuse s se z-nislesc copilulii, s fie ncins cu
cercuri iar de ferii i pn Q i-oru plesni cercurile, s nu pot nasce, iar pn nu io ei
rulQ prin cciula de ferii, pn nu i sorii rupe hainele fii pn nu scorii toci opincile, s
nu dea de elii.)) ^i peri.
244
Ea- fcu tote de ferii i porni la St. Lunl^ care l dede o cloc de aurii cu pu de aurii i o
sftui, cnd va gsi br-batuia dormindii, slii ocolesc de 3 or, cjiicendii: Te-am
cutaii fr ncetare i acum te gsi dormindCi i va plesni unii cercii. Fcu cum o
nv i se duse la prin. Apucnd'o | dorulii, porni iar i ajunse la St Vineri^ care
dede unii pur-cela de aurii, pe care s-lii druiasc cjine, cu care tria brbatu-s6ii, ca s'o
lase n cas, s-lii vacji. OcoHndu-lii de trei or, plesni alii doilea cercii, dup care se
ntorse iar la prin. Apucnd'o din noii dorulii, porni pentru a treia or Ia SL
Smbl^ care l dede do pominhcl de aurii. Ea lcii toii aa i plesni alii treilea cercii.
Apo se ntorserndrdtii, lundii ^nel i darurile sfintelorii.
a) Prima variant munten vrpele Unclnaidui de N. D. Popescu:
Unii unchiau lu de sufletii unii erpuleii, care, cndsefcik mare, lii trimise s peesc
pe fata mpratului, dndu I unft inelfli de aurfi cu o petr de diamantQ, pe care era
spat o pecete cii nchipuirea unu orpe ntraripaii (era inel ulii mp^^ratulul erpilorii, celii fct^torii de minuni).
Impratulii, ve(j[endii inelulii, respunse unchaulu, c dacS fiu-sii vrea s se fac
ginerele sii, s- fac pn dimine unfl palatii de aurii pardositii cu rubinii, apoi s
ocolesc palatulii cw unii zidii de marmor i cu o grdin de flori i copaci tot-dea-una
nfrunzii; erpele le lcu ntocmai. Atunci mpratulA md; porunci s fac o biseric
dintr'o singur petr de matostat, c^i turnurile de blaii i pardosela de perozele.

Dup ce fcu tote acestea, erpele, n chipul unu tnr fr mosfi, se cunun cu fata
mp^^ratulul. Tot sfiptemna sta 6r| ca omii lng nevasta sa, dar Vinerea nu ei la
ivel Ai sera. ImpSrtia rugndu-lu s-I spue taina, elti l descoperi,dj nu e omCi, ci
mperatulii erpilorii i c odat pe s6pt6mi petrece ca erpe ntr'o pescer sub palatft.
Ea lii rug atunci s i se arate ca erpe i ast vedere nic o fcu s rC^me n locii ca o
stan de petr. Domnia 1 tr atunci s fac de petrecanie acelei pe de erpe i- de
245
ocQ: Ti! drag nevestic, mi-a mncatu viea fript; nu te-a nulumit s mc aibi cum
eram, acum n'o s mo ma aib de loci ! s sci c peste noue (jiile a s me ngropi. i
aa fu: elu ccjii Ia patti i muri a noua rjii de dimine.
bl A doua variant munten Porcul cela fermecata de Ispirescu:
Unii mp<5ratu avea tre fete i, trebuindu a porni Ia rsboiu, Ie dede voie s intre n tote
cmrile: numa n cmara din fundu i nu mtral, c nu va fi bine de vo. Dar
neputendu nvinge curiositatea^ intrar i gsir pe o mas o carte mare deschis, n care
citir: (cPe fata cea mare a acestui mpratti are s'o iea unfi fiu de mpraii dela resritii.
Pe fata cea mijlocie a acestui mp^ratu are s'o iea unii fiu dela apusG. Pe fata cea mic a
acestui mpraii are s'o iea de soie unu porcu. Fata cea mic ncepu a lnceiji i Ia
ntorcere mp6ratulu nelese pricina, dar [ natu ce face. Puinu timpii dup aceea, cele
dou fete ma mari I e cununar cu feciori de mpera.
i Intro di mpratulii se pomeni cu unii porcii, care veni s I i peesc fata cea mic. In
noptea nune fata mperatulu simi, c lng dnsa era unu omii, nu unii porcu:
Porculu sera se I desbrc de pelea de porcii, fr s simt fata, i dimine, pn j a nu
se detepta ea, el Ci iar se mbrca cu dnsa. Pas-mi-te \ fr fermecaii s fie aa.
Intfo <Ji o vrjitore, vedend'o mhnit, dede lecurT, cari s-I taie fermecele, nvnd'o
s-I lege strnsii, cnd dormi, o a de piciorulii stngii i dimine va remne omii. Cnd
s strng Oodulu, se rupse aa: Ce a fcuii, nenorocito Ma aveam tre i'ile i scpm(i
de spurcatele astea de vrj; acum cine scie, CatQ voiii ma ave s portii acesta scrbos
pele de dobitocii. i Hamal atunci vel da cu mna de mine, cnd ve rupe tre perechi de
opinci de ferQ i cnd vel toci unii toiagii de oelu, cutndu-me, irc efi me ducii. )ise
i se Rlcu neve(Jutii.
Sermana femee i fcu tre perechi de opinci de ferii i unfi oiagu de oelii i porni s-l
gsesc brbatulii. Ea ajunse dup mite colindr la o csu, unde edea St. Lun, Mama
St. Lun^ esciindQ s- spue de brbatu-seii, o trimise la St, S6re^ dndu I
246
o gin fript, cu sfatul u s nu percji nic un ti osciorii. Dup umblet ndelungata i

anevoios ajunse IsLpakUulU Sreluh Muma Sorelu! avu mil de dnsa i i f&gdui s
ntrebe pe fiu-sSft de brbatuia e: o ascunse n pivni, ca s n'o simt Sorele, cnd o
veni acas, cci s^ra se ntdrce tot-deauna sup^ratU.yi A doua 4i ^fl f^ta de mpSratC,
c er s'o pat, (iind-c& Sorele cam mirosise a omt) de pe alt lume. Dar mum-sa i
liniti ca vorbe bune, (Jicendu- c sunt prert. Fiica de mperattk prinse curagi, cnd
vecjiu cu ct buntate este primit i ntreb: Bine frate drag, cum se pote ca Sorele s
fie suprata, el care este attii de frumos i face atta bine muri tor ilorti? Iac pentru
ce, rfispunse wnma Srelul: elu dimina st n porta raiului, i? atunci este vesel i rde
la tot lumea. Peste (Ji este plinii " de scrb, fiind-c vede tote necuriile omenilorii i
d'aia il las aria aa de cu zpuel; iar sera este mhnit i supSratfi, fiind-c st n
porta iadului; acesta este drumul lui obicinuita, de unde apoi vine acas. Dndu-I i
dnsa o gin fript, o tri-mise la VvfU. Dup multe greuti ajunse la o vgun, care
era ntr'unii colii de munte mare, de putea s intre epte cetip ntr ns: acolo edea
Vtntid.y^
Muma Vintulul o primi de mil i o ascunse, ca s nu o simi Vntul. A doua (Ji, dndu-I
i dnsa o gin, l spuse, c brbatuia s6u locuesce departe, ntro pdure mare i des.
Acolo nemer o cas singuratic fr ue i fr ferestre. Ea i tcii o scar din osciorele
celoru 3 gini mal lipsindtt o trept(per-. duse unti oscioru), tia degetulu celu
mieil^ l& lipi de scar i intriL Cnd sosi brbatul s&H i v(j[u scara de osciore n vrftt
cu degetulti celii micQ, crecjiu c-sO farmece i se fcii unU porumbelMf ca s nu se
lip^sc farmecele de el. Dar recunosc6ndu-I fe*-meia, se flcii numai dect omCi, se
mbriar i se ntorseii^l la prini.
c) A treia variant munten Fdtil-frumas i fata neguni^ rulu de Ispirescu:
Unii negustorii, nainte de a porni la ostrovulQ celfi fermecat*; dup mrfuri minunate,
ntreb pe fetele sale (avea 3): ce aW aduc la ntorcere? ntia ceru unii comaii de
roche ca cerulfr
J
247
a stelele, a doua o oca de mtase din tote feele pentru unii co-orii, iar a treia un cuU
cu totulu i cu totulil vet-de. Dup e-l oc&rc corabia cu mrfuri, plec s se ntorc i,
adu-^ndu-l aminte in mijlocul mrel de cuitult cela verde, scose mu oftatCi lunga.
Atunci se deschise ua corbiei i un arapii, n&iandu-i-se, lQ ntreb: Pentru ce Ta
chemaii? (ori-cine of-cez pe mare, pe mine m chem) i-lCi amenin s-Iii asvrle
in mare, de nu-Y va spune pricina. Cum o aucjii, se duse la st-pnu-s^: arapuli er robii
la unii feciorii de mperatii, feti-fhimos nsdrvani, care stpni peste ostrov. Elii
dede negustorului cuitulii cela verde i-I spuse, c robulti s^ii va leg pe fie-sa la ochi cu
o nfram i o va aduce aci. ,

La intorcere negustorul cuta s se mpotrivesc cu slujitori de al stpnire!; dar arapulu


peri cu fata. O duse in palatii i o bg& ntr'o cmar muiat numai n firii, r^mndndii de
paz i mplinindul tote poruncile. Dup ce manc i gust nisce teuturi rficoritore,
adormi ntr*unii somnii sorii cu mortea. Arapulii o puse pe patii i peri. A doua (jli fata,
sculndu-se, i aduse aminte a fi visai!!, c a iostii veniii noptea la dnsa cine-va, dar na! putea da sem ce fu. Aa a(j[I; a mine, pn ntr'o (^i dorind s scie, se puse pe unii
plnsii i spuse arapului, c i^'a fcuii dorii d'acas. Atunci, feciorulii de mperatii
porunci arapului s o duc la prinii si numai pentru 3 (ile. Acolo ea povesti mamei tote
i dnsa o nv s se prefac, c bea din bcuturile adormitore, spre a vede ce se petrece.
lotors acas, ea fcu cum o nvase. Simi, c vine cine-va la dnsa n patii, se desmcrd
i apoi adorme beii de plcere. Pipindu-lii la cap, dede peste o cheif n cretetulii capaluL O lu i, mai pipindii, dede peste unii lactu la buricii i, cnd s se uite prin
lactG, vede unii trgii mare i frumoii, ttnde toi lucrai pentru copilulii ce avea s
nasc. Apoi vrendti a Iu nchicji, nu bg de sem, c unii colii de roche remase butru.
Aprin(j[ndii o luminare s-lQ va(J la fa, \^^i\ o frumusee de omii, chipii potrivit i
plinii de nuri. De tem s IU se detepte, i tremur mna i, cnd er s'o sting, l pic
de-I luminare i elii odat sri din somnii. Vrendii s se depreze, vi^u c se trage i
rochea el dup dnsulii. Elii se fci K-Q i porunci arapului s'o omore i s-} aduc ochii
pe taleru
248
dreptu ncredinare. Fata ccju n genuch, dar nu fu cu putin a muia inima lu fetfrumosu. Arapul mal milos o cru, lundu ochii unu! cel, i ea se leg cu grele
jurminte si nu mal es n lume.
Dup ce rtci multa timpu, ajunse Ia unu palatu, unde una din din robe o adposti n
csua e. Peste puinu sosi i fratele Domnef cu mal mul ostai. Ve(Jendu-lii cernitu,
sor-sa lii ntreb i elii spuse tot povestea, prendu rSii c s'a iuit aa i ncepu s
plng, cuprinsa de patim. Fata negustorului, zrindu-Itt pe fStu-frumoii i cre(j[endii
c venise s*o caute, aflnd cano omorse, ei biniorii i dup multu umblet sosi la altu
palatO, | unde stpna abia o primi, ateptnd i ea pe fratele sfift cai mal muli omeni:
era iar fetu-frumosii. Fata v6cj[ndu-lii, fu|^ din nou i ajunse Ia palatulij, unde locuia
sora cea mal mic lui f^t-frumosu. Ea fu gzduit acolo i atunci sosi fratele stpnei.
Pe cnd vorbiati, povestindu-I tote, iat c fata negusto* rulul nscu unii copilii de aura,
cheia n cretetii, lact n burieft, sore n pieptii, luna n spate i luceferi n umeri. Astfelii ti* neril se recunoscur i se mpcar.
d) A patra varianta munten DovUcul cela ndsdrdvan9 de Ispirescu:
Unii unchiaii i* o bab, neavendii copil, puser la cale s ie de suflet ce vorti gsi.
Moulii gsi o s^mn de dovlec, care^, pus n pmntii, odrsli i se licu unii dovlecii
frumoii. Tomnij dup ce sa copii, dovleculii cjiise unchiaulul s-Iii duc n cad|^ s

e(][ cu btrnii. Dup ctii-va timpu dovleculii spuse, dk* i-a veniii vremea do
nsurtore i-Iii trimise la mperatulii sr| cer fata. Impratulii i-o fgdui, de va li n
stare s fac trt!i| poduri (de aram, argintii i auru).
Dup severirea lorii, se cununar. Noptea mirele ei din do- \ vlecii i se fcea llcii
frumoii. Nevasta, sftuit de mofitr.' arunc dovleculu n cuptorii. Atunci brbatuliisfi
(Jise plinii dft scrb: Trei (Jile mal aveam s mc chinuescii n acelii putri-. gaiii de
dovlecii i scpm, rSmneam omii; s scil c pnl n'oiti ntinde mna peste tine^ nu vel
nasce. Noi ne vomi mal
~ 249
ede, clac vel pute strbate pn la Cmpu-frumos, Ia Mns-ita duUrun o$. i peri.
Nenorocita i porunci unu toiagO de oelu i o pereche de pincl de feru i porni s-l&
caute. Ea trecu pe la Sfintele Mier-url, Vineri i Duminec, cptndu dela fie-care n
dar: o furc le aura care torcea singur, o cloie cu pu de aurii i o mcis le aur& ce se
ntindea singur. Ciocrlanulii St. Dumineci o luse la locuia cutata, dup ce o trecu
printr'o cmpie nflcrat. Acolo se aez la fntna dinaintea palatului, unde locuia brbatu-se, care se nsurase cu alt fat de mperatu. Dnsa, aflndu dela robele sale de
lucrurile cele scumpe ale strinei, l ngdui n schimbul lorii s vorbesc i s dorm cu
brbatu-s6ti. Dar abia a treia nopte putu dnsulQ s aud planetele i rugmin-tele
neveste! sale.
e) A cincea variant munten Fratele Bucic Aq Stn-cescu:
Unu dulgherii i un(i zidarti se nvoir cu zapisG i jurmntti
I
8-l cstoresc copiii ce vorti nasce: femeia dulgherului nscu o fat, iar a zidarului o
bucic de carne, de sta tot (jiiua la focO iotro mnic de cojocti. Dar Bucica de carne
era nsdrvan^ e vorbi totti i sci toii dinainte.
Cnd veni vremea nsurtorel, dulgherulii nu vru s dea fata, Iar mp^ratulfi lii sili:
noptea se fcea unu tneru frumoii i 'liua iar Bucic. Elu rug pe nevastsa, s nu
cum-va s pue cul-va ceva, nici chiar mum-se, c elu e vrjiii i mal *re o lun i se
face omii la locii; dar dac cum-va o spune cul-va, lii perde. Ea spunendii m-sei taina.
Bucic veni acas prpdiii. E muiere, al spusu m-te! M'a perdutii. Na lea punga
asta de bani, de unde c lua s nu se mal sfresc,
acu plec
Doi ceretori, unii orbii i unu chiopii, ajunser ntr ui.-iipalatii rr&jiti, n care veniaii 11
porumbel^ cari, dndu-se peste capii, se ceaii 11 tineri frumoi : eraii fraii lui Bucic,

care sosi la irm optindii: Dorii mi s'a fcutu de nevast!


In vremea aceea nevast-sa cu banii dai fcuse o hak pu])lic. j'ne se sclda, primi haine
i spunea o istorie. Sosindii i cer
250
etoril la bile ccCuconel milose, ea afl de cele intimplate i, dus de el acolo, i regsi
brbatul.
f) Prima variant ardelen arpele de Obert:
Un brbaii i o femee nu aveai copil. Femeia renune gre dintro Jt6re i nscu un
erpe, pe care il crescu alptndu-lA^. Dup 10 ani erpele trimise pe tat-sSA si
peesc pe fatainh paratului, care fgdui s i-o dea, de-I va face un pod& de an-^ m
dela bordei pn la palat. erpele uer odat cu limba4.\; i podulti fu gata. Atunci
tcur i nunta.
Noptea erpele il lepd pelea i se tcea un lecior de im- -perat frumosu. Domnia ii
arse pelea: ((Te blestema, l ^m arpele, s nu poi nasce pn nu te-oiti atinge. i pe
dat ii crescur mprejurulii pntecelul 7 cercuri de ferii i se simi nsrcinat.
Elii ns porni nainte i intr ca vcarii Ia unii imperatii. CSU?. cndii porunca
mpratului, mn odat vitele n pdurea zmeih lui. Zmeulii se arunc furioii asupra-I,
dar elii lii trnti la pmnti i I rpi tote comorile; art apoi mpratului comorile i alcstori cu fie-sa. i
Nu mulii dup nunt sosi i fiica mpratului, care cutass pe brbatulii sii timpii de 20
de ani, lii recunoscu i se stre^ cur noptea sub cmara-I de culcare, unde (jiise
plngendb : VinQ^ vino, de mc atinge! Brbatulii, au^indii, se scobori prin ferestfi i o
atinse. Atunci plesnir cercurile i nscu un copilU ct wd flcu. Cum se nscu, trnti
pe tatsii la pmntti i-Iii omori.

g) A doua variant ardelen UitatulU de Pitiu:


Unii mpraii plec la rsboiu i-l lu (jiiu bun dela cdo^i 3 fete ale sale. Fie-care din
ele lii rug s le aduc cte untt' darii: cea mare dori cercel, cea mijlocie unii inel ii, dar
cea mal mid 1 ceru si aduc o flore frumos, ((ca s nu se mal g&ssc nid' n cerii nici pe
pmntii a de frumos.
Aprope s uite de fgduial, pe cnd se ntorcea cu armai^ ^ zri unii palatii cu o
grdin minunat i vru s rup o fl6mc; Atunci se ivi unii capii de balaur i nu-lii ls
dect cu n 251
foiala 8*I druiasc Uitatul, adic pe fata cea mic. Ea se fi cunun cu dnsulii i
trir mpreun. Florea era tot-deauna mbobocit i ntr'o (jii, sco6ndu- domnia 3 solz
din capii, ea se prefcu n fecior frumos i voinicu (perind tot de odat fl6rea din
pahar), care ns se fcu iar balaur.
Fata povesti mame!, c balaurulii lepd noptea 9 pe i se foce frumos i voinica. Ea
sftui s- bage peile n focii. Balaurulu, deteptndu-se, strig: M'al mncaii fripii, mat
aveam 3 (jiile A md facii omii . . Plecii i te blestema: s se ncing unii cercii de fer n
jurulii pntecelul tii i pn nu voiii atinge eit cercul s plesndsc; s nu se nasc
copilui.
Pornindii cu opinc! de ferii i toiagii de oelii, trecu la !St. Luni, Miercuri i Vineri, car i
deder 3 lucruri i l spuser, el brbatul el e bine i totCi mpraii este (avndii alt
soie): <6&te duc! i vel da de o ap, s nu treci puntea i s scoi n fie-care (^i unii lucru.
ImpSrtesa le va vede i va voi s le cumpere, s nule dai pe bani, ci s ceri a te culc cu
mpe-ntul.
; Ajungend acolo, ea ncepu a scote lucrurile cptate: n prima $ scose dou6 furci i un
fusii de aurti, care singurii torcea. Im-p&rtesa poftindu-le, se nduplec la cerereal, dar
noptea mp^ra-telii dormi i n'au^i rugciunile el. A doua cji scose dou6 mere de aura
i iari nu putu fi ascultat de impratii. A treia (jii scose D cloc cu 12 pul de aurii. De
ast dat mp^ratulii ascult ru-^ciunile el, o atinse i, cerculii plesnindii, nscu copilulti.
h) A treia variant ardelen Fecioridt Mosidude Oreste:
Unii mo crescu de copilCi unii erpe, care lu trimise apoi B peesc pe fata
mpratului. Dup cununie noptea, er omii i ^ua erpe. Ar(J6ndu-I pelea, brbatu-s(^ii
peri, blestemnd'o s DU nasc pn la gsirea lui.
Pornindii s-li caute, ea cpfit dela St. Miercuri o cma din tortQ de piajinii, dela St.
Vineri nisce fttse de aurii subiri, iar lela St. Duminec unii caiej de fire de piajinii. Cu
aceste larurl ea ajunse la Mamapdurel, care vrjise pe brbatu-s(>ii n ferpe i sluji i

acuma la dnsa.
Cmaa de piajin, vrjit de St. Miercuri, o feri s nu- sug
252
Siinele i, cu preulu lucrurilorQ cpetate, ea fu ngduit s sa culce cu sluga, care n
cele clin urm o recunoscu i se mpcar.
i) Varianta moldovenesc Povestea Porcului deCreng:
Unii mo, dorind s cresc vre unti copilu, porni s ieace-l va ei nainte i dete de unu
purcelu, pe care-l& lu de sufletft. Dup unu timpu ore-caro moul povesti babe, c
mperatuliii| loculu! fgduise pe fata sa de nevast celu! ce va (i in stara^ s-! fac (dela
casa aceluia pn la curtea mperatulu) un podA^ de auru pardositii cu pietre scumpe.
Porculii ascultase i (Jise-moulu uimitu, c elti se nsrcinez a-lti face, trimindu-lft
tolft de odat s peesc pe tata mperatulu, care i-o dede. PurceluW tot (,liua mului
prin cas, dup obiceiul s6u; iar noptea la culcare, lep6d pelea cea de porcG i
rSmnea unii feciorik de mpraii forte frumoii.))
Mama domniei o nve s arcji pelea. Ale femee nepriceput, strig elii, ce al fcuta
?! De te-a nvaii cine-va, rifk i-a priiii; iar de-a lcut'o din capulii teii, r6ii capii a
avuti!j De odat se pomeni ncins de unii cercii de ferii peste mijlocQ i dnsulii
blestem s nu nasc, pn ce nu o va atinge. Apoi spunendu- s-Iii caute la, Mnstirea
de Tmde, se fcu neve^utt
Ea porni i ajunse la St. Miercur care l dede o furc di aurii, ce torcea singur; la sora sa
St. Viner, dela care primi o v^= telni de aurii (care depna singur) i la sora sa St.
Duminicii o cloc cu pu de aurii. Ca i cele-lalte. St. Duminec ntrebi tote vietile, n ce
parte e Mnstirea de Tme? Numa uni ciocrlanii chiopii sciindii, elti o i duse
ntracolo.
Aci scose lucrurile minunate i ngrijitorea dela palatulfli Iul f^tii-frumosii, o vrjitore
stranic, care ncheg apaf o ls pe hatrulii lorii s stea noptea n odaia mpratului.
Douft 1 nopi d'arendulii vrjitorea l dede lapte s'adorm. Insciinat de ^ credinciosulii
eii, fotii-lrumosi remase trezii a treia nopte i' mbrindii pe nevast, plesni cerculu i
ea nscu copiluUL Pe bab o pedepsi, legnd'o de coda unei iepe sirepe.
253
'}) Varianta bucovinen Petrea fU-fnimosit si THnele de Sbiera:
O femee, avend unii pometu de nuci, puse pe unii biatii alii el s pndesc s nu se fure
din elii. Ctre ser vecjlu o cior, care inh o nuc i sbur. Lundu-se dup dnsa,
nemeri n-tro pdure la unii foca, lng care sta unii uria: Uriai sunt ca omenii, dar

ma nal! i ma gro dect copacii ce groi i aii i cod nderetii. Uriaulii acela
smulgea copacii din rdcin i-I punea pe focii cu crengi, cu rdocin cu tot; i dup :.
aceea se ncolci mprejurulii focului, i punea capulu pe cod Ki dormi aa.
Biatulii se vr n ndragii uriaului adormiii i cnd se detept, lii lu la sine s-l
cresc. Dar urndu-i-se acolo, se duse la nisce betrnl orbi, crora le pscea oile. El lu
sftuirsdl^/?/ irfc nic odat pe moffia (fnelor^ cari le-au scoii ochii Dar voi-niculi
se duse drepii acolo, amei (Jna cu jocii i beutur i apoi, pclind'o, l vr manile ntr'o
crptur i o sili sspue unde saflaii ochii monegulul i al babei i cum si pue iar Ia
locii. Eltk fcii ntocmai i btrnii i recpetar vederile.
A doua <Ji el deder lui Petrea cheile s se plimbe n tote cmrile, numai n cea din
fimdu s nu intre. Dar elii o deschise i vecji acolo unU cal de aur mbrcat tniro i^clc
de urs : ca lulu mnca jraticii i baliga galbeni. Intorc6ndu-se b5trni, li: bg
repede nuntru i se puser cu toii i ospetar. La opuii voiniculii afl dela btrni, c
Roii-lmp^ratii avea o &t forte frumos ntrunii foisoru i lng elii erii unii glodu forte
mare i c acesta mperatii aii datii veste n tot era sa, c cine ra sri jyeste glodul
acela i va veni la fata sa i va s-rut-o i I va lua corona, aceluia- va da fata i jumtate
de m-perie.
Toi peitorii cdeaii n glodu i se fceaii de rsulii curte-nilorQ. Voiniculii lu calulii din
cmara oprit i, ajungendu la foi^rii, srut fata, l lu corona i se fcu ncvedutii.
Imperatulu trimise omeni, cari s afle i)e celii ce luase corona i, gsindo la Petrea, lii
duser la mpuratii slii cunune cu fata. nainte Je plecare, btrnii lii povuir s nu
dea calulu de sub el nic li nici noptCy nici la cununiC; nici ori unde sar afla. Nevrcndu
254
s lase calulu cu tote rugciunile mpratuluY, el porui culce pe tineri ntr o poiat. Fata
se lingui pe lng dnsi desbrace calul de pelea cea de ursa i de erpe i i s'a luminata
poiata aceea, ca cum ar fi tost aprinsu n fclii.
Fiica mperatulul, nveat de nisce babe, arunc pelea cea o i de erpe n foc. Atunci sa
strnitCi voiniculCi mnios i a Hei, tu spurcat, da ce-al fcuta ? Cine te-a nveatQ, r
nveatft i de al fcut'o tu din mintea ta, rea minte al j Acuma s scil, c eti te-oiCi lsa i
m'oiii duce n lume, i m orii duce ochii. Dar nainte de a o prsi, l puse pe tece unii
cercu de ferd i-I (Jise: Cnd oifi pune eCi m cerculu acesta, atunci s plesnesc el i
tu s nasci prun i ea I rspunse: Atunci s i se albesc cmaa ta de cnd i-oi sp6Io eu.
Nevast-sa i fcu papuci de feru i toiag& de ferii i n lume^ s- caute brbatulii.
Dup ce trecu pe la St care l dede o furc ce torcea singur, la St. Miercuri (o ni ce
depn singur) i la St. Vineri (stativ ce esej gur), ajunse la curtea unde mperi
brbatul seii, care alt mpfertes. Acolo vecjiii hargate spSlndti o cma, c se mal

albia; o cunoscu i cum o lu n mini, ndat s


Apo drui mprtesei lucrurile minunate, lsnd'o s ( 3 nopi n cmara mperatulul. In
cele dinti 2 nopi, adori pe o pern de somnii (pe care, dac so culca, nu se mal st
mperatulu nu puti asculta rugciunile femeel. Dar a treia ailndC dela copilulu de curte,
care dormi cu dnsulu, d ntmplate, porunci s- trag perna de somnu de sub i aa,
aucjind tnguirile nenorocitei, o lovi cu mna peste i ndat plesni i nscu unti pruncii
frumoii. Apoi Petx n pace cu amndoue nevestele.
k) Varianta bnen Trandafirii de Schott :
Unu omi avea unu liii, care diua era unCi dovUc^ iar ] un flcii forte frumoii (de
unde i numele de Trandafir trimise odat pe tat-sii s peesc fata mpratului, care i-(
Marna domniei, allndii de taina lui Trandafirii, sftui pe
255
fi omore, vrndu-ltt ntr un cuptorii aprinsa. Acolo au(^i ul brbatului: Femee
necredincios, te blestemti s nu il nainte de a te mbria. i (jiicend acestea, peri.
Sula Iu! Trandafiri prsise dovlecul i fu dusu de duhur ) la unti locft departe, unde fu
aleii mpSrat. ata nevast, rSmas nsrcinat, simi dureri aa de mar, t trebui s-
pue un cercii de ferii n jurulii pntecelul. porni n lume s-l caute brbatulu. Trecu pe
la St. Mier-care dede o furc de torsQ de auru, Sf. Vineri ovrtel-de aurii i St. Duminic,
o cloc cu 5 pul de aura. Acosta jrm o sftui cum s fac: ajung^ndti n era unde m-i
brbatul s^ i unde luase o nou soie, s arate acele ir minunate i, dorindu-Ie
mpertesa, s nu i le dea dect tvoiala de a dormi 3 nopi d'arndulti n camera brbatului
cele dinti dou nopi, mpertesa dndu mpratului o ir adormitore, elft remase surdti
la rugciunile ntiei sale te. Dar a treia nopte, r^mnendti detept, i recunoscu ?a i,
mbrind'o, plesni cerculu din jurulii pntecelul. le de cruce alu mpratului, care
dormise n acea camer nsul, fu nsrcinatei de mpraii a tia capulti mprtesei,
iubise mal multfi aurulii dect pe brbatulu seu. (1)
l doua variaiiiri bnaona. publicata de Dr. At. M. Marienescu, coincide e precedente.
B. TIPlLt MELISIXA
Acestu tipii se confund cu celii precedenii, numai lurile sunt schimbate: aci brbatulu
calc interzicere*^ dne metamorfosate i pornesce apoi n cutarea e. Unels!^ din
versiunile nostre (a doua munten i cea ardeleni) coninu peripeia sarciniloru impuse
brbatului i c aducu aminte de nsrcinrile Psychel din partea Vene ma alesu porunca
de a se duce pe lumea cea-lalt (s adu inelulii de logodn alu m-se sau pe nsui
Dumnecjiei coincide cu coborrea n infernii spre a cere Proserpinel poriune din
frumuseea- divin. In variantele nostre Q\ strecuraii ns i episodede origine cretin
i strine tipul primitiva, ca deceurile (ntrebri mistice) i jertfirea benevo a propriului

copilii, motive proprii legendelorii religie


Variantele acestui tipu potii fi ast-felu grupate:
Basmulii tipu a Dina pineloi^')) .(1)
I. Variant munten ((Brosca estos;
II. Variant munten aOtnul de /erily).{2) Varianta ardelen apina apeloriy).{^)
Varianta macedo-romn a Fata cu pelea de capr' . II. \'ariant macedo-romn
almjyratul cu pna ^in^
lorr). (4)
\
(1) Ispirescu, No. 20.
(2) Ibidcm, No. 3. Mldrescu. No. 8.
(3) Popu-Reteganulu, partea \\ No. 4. Cf. Sbicra. No. 14: loanH St-oeM
(4) Cosme-scLi (coleciunea inedit). Obedenaru. No. 1.
257
[nceputulu basmului nostru muntenii, alegerea ursitei in aruncarea sgeilorii, lu
regsimu pretutindeni aiurea, it-felu o poveste indian, citat de Benfey (1), conine estu
nceputu caracteristicii: Feciorii de mpera s-l eg neveste, aruncndQ fe-care cte o
sgeta i, unde ai cade, acolo i voru gsi ursita. Sgeta celui mal micii imeresce o
tamarind, cu care se cstoresce, dar ade-*rata lui mires e o maimu. Ea ns se arat
la 6sp&-n\\i mpertescu ca o fecior forte frumos, apoi dispare momentulii, cnd
brbatulii s6u arde pelea- de mai-lu. EIu o regsesce mal trdiu ca regina maimuelorii
cerii, unde rmne i dnsulii.
Povestea sud-slavic (2), care port acelai titlu i are Ja cuprinii ca i a doua nostr
variant munten, pe astii-fel: A fostu odat unii mpraii, care avea 3 fii cnd se
fcur mari, elu le porunci s se urce pe unii turnii fe-care s'arunce d'acolo cte o sgeta ;
unde va cade, acolo mpratulii le va aduce cte o soie. Sgeta lu mal micii feciorii
nimeri ntr'o gaur de fntn i ^llg ea safl o brosc estos, care la nunt se aret ^ o
fat mndr i rmnea aa n fio-care nopte. lai-^rtesa, mama feciorului, plnui atunci
s- ard nve-Julii de brosc i ea, ne ma gsindu-lii, rmase cu chipulii fcfat- Din causa
frumusee! sale excit invidia socre, care cu pe mpraii s nsrcineze pe feciorul ii eii
cu di-rite isprvi (spre a se scpa de dnsulii): a stura 100 I porci cu a opta parte dintr'o
bani de meiii, a adpa W de bol cu o galet i a aduce pe OmulU defer, fratele roea-

brosce, care-lii ajutase n primele dou nsrcinri. lii e mare i groznicii la vedere; elu
trasce n urma sa mciuc, care brzdez pmhitulii ca i cum ar ara
[1) PnUehatantra, vol. I, p. 261.
jt> Krauss II, 147. Jagic, Archiv fur slavische Philologie, voi. II, No. 18.
258
cu optu bo. Oniulu de feru, sosindii la palatu^ pe mpSrat i puse n locu- pe
cumnatulu su.
Totu sub chipu de brusc se infiez eroina in mos poveste din Matibhrata despre
fata mpratului I celoru (1), care ademenesce pe feciorul de mprat pdure sub forma
unei mndre feciore i consimte lua de brbatu, cu tocmela s n'o pue s vacji nici c apa;
dar clcndu nvoiala, ea dispare n funduliilac
Intr'o poveste rusesc, ca i n prima nostr variant i ten, domnia a fostu vrjit n
hrdsc{2);ia,r n cea neo-gj ea se nasce n form de capr i arderea pelei rmne
consecin, ca i n a doua nostr variant munteni
Din occidentu putemu cit unu basmu francesu Poitou, nLa Grenouillej> (4): c'etait une
jolie demoi: (jui ii avait ete d'etre en grenouille, d'ici qu'elle ai trouve se marier.
Restulii este de o banalitate sur] datore, ca o mare parte din basmele acestei coleci
Versiunea florentin aCel trei fraU (5) coincide cu mulu nostru Brosca estos. i aci
locuii unde cade s hotrasce ursita tnerulu feciorii de mpraii, care 8( soesco cu dna
vrjit n brosca.
Acelai motivii lu coninu povetile portugeze (nPdiaji i a Mica insecty). (6) In
primulu, unu flcii fr nici temeiu se cstoresce cu unii piajenil, iar n celii d doilea
cu ceva f<')rte rece i cleioii (er o gong).
Dintre versiunile nostre, a doua variant macedc
(1) Benfey, 1,257.
(2) Afanissiev, l, 23.
(3) Hahn, No. 14.
(4) Pineau, p. Do.
(6) Imbriaiii, No. 20. Cf. Comparet ti. No 4. Alte ver^siuu italii Prato, Quatro
nordline popolari licornesi, p. 135143. (6) Consiglieri-Pedroso, No. 27 i 28.

259
in presint un interesa deosebita. Dei amestecat cu ferite elemente strine tipului^
ea conine attu concep-inea-T fundamentat (}ina in chipU de ciut cta i
n^nuntulu curios^ condiianea inevitabil a eternei loru isoiri: or ce va vede, buna sau
r6u, s nu ntrebe s e, ci tat'deauna s tac, cci (jiinele nici odat nu fcu icru uritD.
Dup cstorie (Jna arunc fr mil pri-aulii copilu n gura unei sgriporoice, iar pe alii
doilea n mijloculu focului. Elu pstrez tcerea la svcrirea icestorii nelegiuiri aparente,
dar cnd dna stric me-Qdele pentru oste, elu nu mal pote rbda i o blestem. VtuncI
dnsa, dup ce-I aduce copiii vil i nevtmai 8gripordica i para de focii erau surorile e,
crora le ledese copiii s-I cresc), dispare cu copilaii, spre a se evede dup unu intervalu
de 12 ani. Trsura caracteristic de a ncredina focului copiii, spre cpta prin acesta
purificare o vie fr de morte, duce aminte tradiiunea elenic despre Metanira, soia lui
.eleos, primulii rege mitica din Eleusis. Dnsa ncredina temetre crescerea copilului e
Demophoon: tleia lu ngea cu ambrosie i noptea lu ascundea n focii, ca Dii tciune,
fr scirea prinilorii se. Dar ntr'o di, letanira zri pe Demetra punendii copilulii n
tlcr i periat scose ipete ptrundetore, nchipuindu- c co-ilulii se va prpdi. Deia
scose atunci copilulii din focii eatinsii i fcu aspre mustrri Metanire: dna voia s-Iii
xr nemuritorii. (1) L'rmez acum basmulii-tipii cu variantele sale:
Ijasmulii-tipu )na I/inelor de Ispirescu: Cel 3 (ii al unu mprate trasar cu arculu spre
a- vede ursita:
1; Dcoharm?, Mytltologie^ p. 383.
-260
tragei cu arcul, copil, Ie (Jise mp^ratul, i unde o cd sgeta fie-cruia, acolo ii va fi
norocul. A celui mica cc^u pa un copaci dintr o pdure. Acolo nu afl nimicii, dar la
intonft^ se lu dup elD, agjndu-se de spinare, o bufni^ urmat da alte 6 bufnie.
Intrndti in cmar, bufnia din spinare se aezi in pata i adormi. A doua (jii zri o (^n
frumos cu 6 robe i n colulu cmarel 7 pel de bufni. ^
Peste ct-va timpii acesta arunc n focii peile, atunci ele se j prefcur n 7 porumbel i
(Jna (Jise fiului mal micii: AI fost* nerecunosctorii. Cu bine te-am gsiii^ cu bine s
rem. PiiL'.| nu vel isbuti s faci ce na fcutCi omii pe lume, s nu dai ott mna de
mine. i peri. Elti se duse n cutarea el. Pe drumil l}vl\ 3 draci, cari se certau pentru
nisce lucruri minunate i le lu (mpetrindu-): oiniic cu care treci marea ca pe uscaii, o
cciul care te face nevdutii i unfi bici care mpetresce.
Lunduse dup unii stolii de porumbel, colind prin rl i pustiuri i ntr'o pescer
descoperi palatulij, unde locuia pna. Elii intr acolo nevefjlutii i s'aez la mas ntre ea
i copilaattk' ce nscuse. Acesta l zri nti i la urm se cunoscur i se mbriar.

a) Prima varianta nmnton Brusca estosd de Ispirescu:


Unii mpt^ratu avea 3 feciori. La vreme de nsuraii se duser& n peitii. Cel 2 mal mari se
logodir cu 2 tete de mpratCL Celii mal micii, fcendii cu o nuia cercuri ntr*unii
heletefl, vecju o brcisc i uitAndu-i-se n ochi, se simi sgetai! la inim. Atunci (jise:
asta s fie logodnica mea! Ii forte mulumescft, j dragulu meii iubitu, rspunse atunci
brosca. Cuvntuli t6i a sfrmat 11 tote farmecele, ce mo ineai nlnuit. Tu eti
ursitulii inimel mele.
Ea se dede de 8 ori peste capii i se fcu o (Jn ginga i frumos. Cnd se gti s merg
la mpraii, ea <Jise : Dra-gulii mefi logodnicQ, trebue s scil, c i eii sunt fat de
mpraii, i nc fat de mperatii mare i avuii i puterniciL Dar blestematele de
farmece ne-aii acoperiii palaturile cu apa acesta murdar, mperia ne-aii fotii rpit'o
dumanii i pe mine m'aii filcut precum m'al vetjiutii. Fcendii unii semnii cu m&n&t
n locu de heleteii se vccjur nsce palaturi strlucite.
261
Dup ce se imbiar, se nfiar naintea mperatulu i se munar: la mas (na bg
bucatele n sn i scotea n locuia rii mnuchl de flori.
b) A doua variant munten Omul de fer de Mldrescu:
Unu feciorG de mperatii porni s- caute o nevast i pe nar^nea unu priil se pomeni,
c- sare pe ea o brsc estsy are nu voia s se misce din loca. EIu o duse acas i o lu
de ne-rasl. Peste nopte fata frumos se desbrc de c6ja- de brosc. In-f^fl de o
vrjitore, elCi arunc coja ntr'unii cuptorfi ferbinte. Ea* odat sri, (Jlic^nd: R6& a
lcutu, eram (Jn, blestemat tt GCi brosc > an, i ma aveam cte-va (Jile i scpamii
de Mestemti... . dar nu e nimica.
A doua (Ji mpfiratulu, vtjendu pe nora sa ad de frumos, f puse n gndu s
prpdesc pe liu-su i s'o iea de nevast. 3q i\h nsrcina dar, ca pn dimine s cresc
n ograd 3 Ieri cu 3 mere de aurii. Dar nevast sa lu trimise la Omul /erw, fratele e,
care-lG ajut.
Apoi porunci s se duc pe lumea cea-lalt i s- aduc de . m-sa inelul de logodn.
Omulu de ferii lu o funie i m-reun cu cumnatulu s6u se duse pn la sfritulti lume,
unde kinintulii e mole ca piftia^), i printr'unu putu se coborr pe irmulu cel-laltu.
Acolo nsdrvanulu spuse, de ce unele iser cntai (eraCi copil botezai) i de ce altele
plngeau (erau )pi nebotezai) i avu nc felurite alte vedenii. In cele din rm
mperatulu l porunci s- aduc unii omii de feru, cu ire s se lupte. Acelu omii de feru
era nsui cumnatulii su, ire rdpusc pe mperatii.
CI Varianta ardelen pna apelonl de F^opii-Reteganulu:

Unu tnt^rti pescaru, anume Alexandru, pescui odat o jyirin ,cnd vru so spintece, se
pomeni n locu- cu o fat ca rupt n sore: era pna apelorii, ursit s fie soie.
Intorcendu-se la casa biatului, (Jna fcu n locuii colibei din idure nisce curi
domnesc!. Stpnulii locului lu chem atunci
Alexandru i-l dede mal multe sarcini grele: sare pdurea 8- aduc fin din mlaiulii
semnaii, bivolie s fteze viel s aduc laptele lorii. . .: tote astea le sevi^ri cu
ajutorulii ne-ptel salo.
262
In cele din urm stpnu-seCi ii porunci s- aduc pe Dumm la prnzii. Elt porni i
ajunse laoajxif, care, aflnd ti c se duc l^wmnQ^exx^ SC desfcu n doue i trecii prin
mijlocul el ca pe usca apa l rug s ntrebe pe Dumnecjieti de ce nu e n ea nici pes nici
alt jivin. Trecendu dincolo ajunse la un cmp cu e mare, unde pscea o cired de bol
mari dar slabi, iar i ncolo pe o cmpie nisipos o cired de bol mici i grai. 1 departe
v^tju nisce paseri mari, unele ipnda de fome i alt cntnd de bucurie. Minunatu de
aceste vedenii merse naii
Ajungendti la curile lui DumnecjleCi Sfintulfli, intr cu sfial spuse porunca Domnului
soG. Dumnecjiefi spuse c n aceai nu-sCi pesc, fiind-c nu sa necatu nc nici unG
omu ntr insa; acel bol mari i slabi sunt omenii bogai, iar cel grai omenii sn c
psfirile cari ipau sunt sgrciii, iar cele cari cnta muncito
Intorsu acas, domnul lu puse n fere i-Iii arunc n tema au(Jindii r^spunsulu sti
semeu. Dar Dumnecjleii veni acolo i fi s- cacl ferele i se duser mpreun acas.
Dumnecje cerenduj frig ce are mal dragii^ Alexandru arunc copilulti efi n cuptori
aprinsu, s-lii aduc friptu lui Dumnezeii. Dar cnd s l sc< din cuptorQ, minune!
copilulu era viG i se juca cu 2 mere de au
d) Prima variant macedo-romn Fata cu pdea capr de Cosniescu :
O temee bogat, neavendu copil, se rug la Dumnezeii s d iasc unulu, le ce o li.
DumnecJeG dede o fat cu pelea de caj Fata crescendCi, se fcii nespusG de frumos i,
cnd er singii se desbrc de pele. Intr'o (Jli o surprinse in ast stare fecior de mperatu
i o ndrgi.
Dup ce se cstorir, merser s petrec la o nunt. Pe ci juca ii hor, ncepu de odat s
ipe i s se vaiete, c socri poruncise unei slug si anj pelea. Totu ipndG, ea se \
flacra i ai)O stea. Feciorulu de mperatil s'a njunghiaii i tcutu asemenea stea. De
atunci unulu e lucefrul de sir^ cel-laltu lucefendu de diminf,
o) A doua variant macedo romn Lnpgratul cu j tmpPj'dtml a dhidor de Obodenaru:
Unu fecioru de mpt!Matu zri la vntore o cinf^ care

263
de gata o salb de mrgritare, iar mal sus de genuch! cte o brar de aurfi. Impfiratulft
cu tovarii sel, vrend s'o prin(J Te, o urmrir pn se cufund intr'o balt i se
puser cu toii s yeghieze acolo pn adormir. Cnd se deteptar, ve-^^Qr n loc de
balt und palatu strluciii i nuntru imp^-^ratul v^u pe un scaunti imp^rtescu o
fat ncunjurat de [ llte 12 fete: er ciuta, (jina impSrtes a c^neloru, care, tre-f cfend
prin locurile acelea i plcndu-I feciorul^ de mperatu^ ^ se prefcuse n ciut, ca s-lCi
nele s alerge dup dnsa. r Dup o desprire de tre! an (murise mama (Jne) i fecio-.
rulA de mperat rmnnd credincioii, (^ina l lu de brbatu, : AU ins nainte de a-Y
O data cuvntulu sSu de omenie: Ori ce ' el ved cu ochii i&t, ori bunu ori ru, s n'al
dreptulu s ntrebi ce e, ce nu e; nici s a dreptulu s judeci lucrurile ce el vede cu ochii
ti, bune ori rele; ci tot-deauna s te prefaci c n au()il i nu ve(jul, dac vrei s trimii
totti mpreun. C dac nu el face cum i (jiisel, atuncea trebue s trimd desprii i
nevecju! unulu de altuia; dect trebue s sci, cu dinele nici 9dat nu fac lucru urt.n
Dup un an c^na, nscendti unti biat, l lu din manile mpratului i-lti arunc,
fr s-I fe mil, n gura unei sgrip-oroice, cjicendu-l: <clea celulu esta d acilea, c num potii ochii s-lu va(,l ImpratulQ ctti p'aci s crlesc, i inu firea i tciL Dup
nou luni (Jna nscu o fat, pe care dup cte-va ^ile o arunc fr jale i fr mil n
para unul focii mare. Dei plinQ de durere, brbatu seu nu- (Jise nic ast dat nimica, ca
s nu-l calce cuvntulu dalii.
F^ornindii apoi cu oste mpotriva dumanului, (Jna promise 8 vie s-lti scape. Dar n
locii de ajutorG, dinele stricar tote merindele otirel. Impratulu nu mal putu rbda i
ncepu s blesteme pe dn. Ea l lmuri atunci noima faptelor sale : sgriporoica era sor
sa cea mal maro caro lu biatulu s-Iii crescj para de focii sora- mijlocie care lu copila,
iar stricarea merindelorG o fcuse, cci dumanulii le otrvise dinainte. Dup ce porunci
s se aduc copiii i mpratulfi gsi fragecj i plini de vie, (Jna lu copiii de mn i
cu lacrmile n ochi peri dinaintea mpratului. Nenorocitulu se nchise ntro odaie I
palatului, unde rmase 12 ani, dup trecerea crora, dup latinele dnelorii, i revdu
nevasta i copilaii.
C. TIPlLt XKRAIDA
Acesta tpu, n trsurile eseniale ale versiunilorunosl conine urmtorele trei forme:
Xisce (jiJ^ ^ chipu de paseri (lebede sau porumbie) scald ntrunii Iacii i unii flcii
fur celei maltinere hainele^] n cari st tot puterea dne. Nevoit ast-feliis se cunuiu
cu dnsulii, ea caut s le recapete i pere ntr'o cetat nev6(Jut, unde brbatulu eii o
regsesce ca porumbi|
Unii feciorii de mpraii se scald n laculii (jinelorii^ i adorme. Trei dile d arondulii
dna lii chem jelindu-sa^i dar n zadarii. A treia di dispare, lsndu- unii inelii cu

numele seu. Deteptndu-se din amorel, fStii-frumosii pornesce n cutarea dne i


dup mult rtcire ajunge pe trmulii cel-laltii, unde o gsesce i se cunun cu dnsa.
^ )na ncredinez tote cheile, oprindu-lii s intre ntruna din camerele palatului. Elii
nu ascult i zmeuli, ascuns acolo, rpesce pe dn. Fetu-frumosii nu o pote recpta
dect dobndindii mnzulii unei iepe nsdrvane, pentru care servesce unii anii la o bab
vrjitore.
Unu flcii se scald n laculu dnelorii i pru-sedauresce. Elu fuge cu hainele dnelorii
i, punendu-obeicdecirvi n capu, se bag argaii la grdina mpertesc.
Pecndlipsi d'acas mperatulii i omenii curte, elii cutreer grdina cu mndrele- haine
i e vdutii de domnia cea ma tnSr, caro remsese acas. Ea lu alege atunci de brbat
ntre mal muli feciori de mpera, cari veniser s'o peesc.
265
In prima form (jiina prsesce pe brbatulu su de bun 08, n a doua dispariiunea e
motivat de curiositatea lrbatuIuT, iar n a treia molivulu a luatu o desvoltare
)articular.
Variantele acestui tipii potu fi grupate n 3 clase, fiecare cu cte unii basmu-tipu :
a. Basmulu-tipu aloanU Buzduganily){l), cu urmtorele va-'iante:
Varianta munten pineleyy. (2)
I. Variant ardelen (nVoinkulU Parsion)) ;
II. Variant ardelen (cOidU de Qurx>,{S) Varianta bnen al'iulU gonit^, (4)
I. Variant macedo-rominkaDumneffeUdin lumea cea-laltr),
II. Variant macedo-romn aPep-pili pstoruJu cu Fru-nisa pmntulu. (5)
p. Basmulu-tipu aliena Cosinz6nar> (6), cu urmtorele variante :
I. Variant ardelen allenn Cosinana^^ ;
II. Variant ardelen alonic fil-frumosit)^. (7) Varianta bnen aP&curand i
Elena)). (8)
7. Basmulu-tipu aFU-frumoii cu pcrull de aur)) (9), cu urmtorele variante :
(1) Fundescu, No. 11.
(ii Calendarul Basmelor pe 1876. p. 54 58.

(^} PopQ-Fietec^anulQ, V, No. 5. Boea, No. 4.


4i .Schou, No. 19.
i5 CosmescQ (coleciune inedit) ;;i < )bcdenaru, No. 2.
<6) Pompli n Convorbiri din 1873.
(7 Frncu. No. 4. Familia din 1892.
i9i hr. At. M- Marienescu n Foi^ora TeUgrafului Bomun din 1870. i'h Ispiresc'u. No.
13.=Fundescu, No. 16. ( f. Ispirescu, No. 14 (sub-variant) yku-frumoiHl ceia rtcit^ cu
urmtorele deosebiri: Femeia unu muncitoru tn^diie grea dintr^un merHf ce- dase
unu vrjitor. Copilulu, fcrndu-se mare,
scald n laculQ <)neIorQ i le fur hainele. Ca argatu la grdina mper-K (mnunchi
de flor n locu de pepen), elu srat mreu n biseric pe empulQ de rsboiQ. E
preferii! de fata cea mic i aduce lapte de >ire (de peste apa Iordanului), ca j; lecuiasc
pe mperatiilu orbitu.
266
Varianta munten aCheleU Impiiratiti>. (1) Varianta macedo-romn aTiniridA de
air.(2) Afar de aceste variante, tipulu Xeraide exist i forma poetic. Una din crile
nostre forte poporale, toria prea frumosului ArghirU ^ a prea fmmose Elena mistr cu
pffrulif, de aurUio, nu e altu ceva dect versifica secundului nostru basmu-tipu i a
varianteloru sale. Roc pomului, ce pereau n fie-care nopte; prinderea unuia cel 7 puni
(fete-pser), care se preface ntr'o mn cres i prsesce apoi pe iubitulu el Arghiru;
cuta (Jnel n N^gra-cetate i ntlnirea-I cu unu uriau, c lu trimete cu unii satirii
(ciocrlanii) chiopii la loc doriii; somnu-I letargicii, care lii face s rme sui la jalnicele
chemri ale (Jne; pclirea celorii 3 dr; cari se certau pentru 3 lucruri minunate: plac,
pap de pele i biciii (cu care ncinsii i pocnindii, unde g du- este, acolo se pomenesce); i
n sfiritfi revede iubiilorii: iat totii attea elemente familiare basmelt acestui tipu.
(3)
Aceste feciore-pser aparii ntrunii vestmntii crc nescii,cafeci6re-lebede n balada
munten Trei lebede
rc-frumo !;;i Ire cocoiiT, Fei-fruino feciori de Doiiin, Arcurile nu ncorda, Sireile
nu negla, Pe no nu ne sgetai. C nu s'temCi lebede albe Cu capulu de dianiantu i cu
ochiulri dt smarandu;
(1) Poposcu, IV, No. 2
(2) Cosmescu (coleciune inedit).

(3) Cf. Ilasdou, Cuvmte^ II, p. \XVI1 unu. i Dr. At. M. Marienescu, ghir fi Ilena. I*esta
1872.
(4) Teodorcscu, Poesii populare, p. 421.
267
Nic tre fete de Impara ta, Ce-ad plecata la m^uratd, Ci no! suntema 4^le mari:
Una este Vinerea,
A douA Smbta,
A treia Dumineca.
i mal ales ntr'o frumos poveste din Bucovina, ra-fiortat de d-lu Marianii. (1) Unii
mpraii, vnndii ntr'o p&dure, zri ntr'unfl iazii o lebd forte frumos i, vrendii 8 0
mpusce, ea dise:
nlate imp^ralc!
St& n locCi nu ni 'nipuc,
C m6 d6re inima! . . .
Prin^endii lebeda, mperatulii o dede acas une buc-i trese ignci, ca s'o gtesc de
cin ; dar lebeda se smci din mna- i se prefcu ntr'o fetior frumos fir semnii. Ea
povesti mpratului, c e fat de mpraii, c mal are dou surori prefcute n lebede din
bles-teinulu prinilorii i mpratulii, fermecaii de frumuseea-!, o lu de soie. Dar
pizmaa de iganc puse gndii reO i mbind'o s se plimbe la fntnia din grdin, o
arunc nuntru i se nec. Odat unii ciobanu tin-du- dintr'o ramur a rchitei
crescute din fntnia o tilinc, ea ncepu singur s cnte i ducendu-se la nunta
mpratului cu iganca, tilinca povesti, cntndii, crima severit. iganca de ciud o
asvrli tare, i ndat ea se prefcu ntr'o domn tner i frumos: era mprtesa
aruncat de dnsa n fntn.
.Motivulii feciuroloru-psri lii gsimii mal nti n dou povesti din 1001 de Nopi:
istoria hu Gianali i a Iul Hassan din Bassora,
i
268
Iat pe scurtu cuprinsulii celei dinti. Dup mal niult^ aventuri Gianah, feciorulu unul
Sultanii, ajunse la uo. betrnu, care lu primi n palatulu seu. Odat trebuindii; s plece,
btrnulii dede tnCruluI tote cheile palatuluV; oprindu'lH a descinde o singur v. Elu

ns o deschisa^ i se pomeni ntr'o grdin mre, n mijloculu creia era unft Iac.
Peste puinii sosir sburndu 3 psri mari' n form do porumbie, cari, depunendu-l
penele, rema-ser feciore frumose i intrar n lacu s se scalde. Apoi i puser penele i
sburar. Gianah, neputendu nduplec pe cea mal tner s-I fie soie, fu cuprinsu de ^
adnc ntristare. Botrnulii la ntorcere vecju ndat, ci tnerulii a deschisu ua oprit, dar
lu ert i-I spuse, cum trebue s fac spre a- ajunge scopulu. Cnd cele trei porumbie,
cari eraii fetele uiperatulul geniilorii, venir s se scalde, Gianah rpi hainele de pene
ale celei mal tinere i nu mal vru s i le napoieze. Dup ce o lu de nevast, ea reui ns
s- recapete penele de porumbi i sbur, dicendu brbatului, c dac o iubesce, s'o
caute n Cetatea de diamanil, Gianah, pornindO n cutarea e, ntreb pe niperatulu
pseriloru, apoi pe mperatulu animaleloru i pe niperatulu geniilorii, unde s fie Cetatea
de diamantu, dar nimenea nu aucjiise despre dnsa. In cele din urm, unu mare vrjitorii
l spuse s'atepto adunarea tuturorii geniilorii, psrilorii i animaleloru, cari tote eraii
sub a lu stpnire. La acea adunare numai o pasere, care sosise ntr'unu tr^ifi, sci
drumulii i duse po Gianah ntr'acolo, unde-l regsi nevasta.
Amii reprodui! acesta poveste arab liind-c ea ne pare a fi isvorulu varianteloru
europene cu acestii motivii
269
scutu anticite clasice. (1) Apoi versiunea arab
motivultt fecioreloru-pser combinata cu acela Camera oprit, o particularitate, pe care o
vomu n ma tote cele-lalte versiuni, ma aleii din Eu-iental.
lu n basmulu neo-grecu (nFeciorulU de mpiratU i (2), tnSrulu ajunse la unii
monegii nctuaii
cu lanuri grele. Dup ce-lii desleg, betrnulfi l > de chel s intre n 39 de camere, ca s
so des-rivindii la comorile d'acolo. Cerendii i cheia a )negulii lii povui s se feresc
de acea camer, )lo e unii lacu, unde vinii dilnic s se scalde 3 , cari sunt forte frumose,
dar tot aa de cumplite, ie n buci pe cine zrescii. Tot puterea lorii laine i, lundu-le,
remneaii slabe ca ori ce femee. lendii c nu-lu pote abate, betrnulii l spuse, cum
s ie hainele sub braii i nu cum-va s se na i le napoia saii mcarii a o ngdui s le ating,
fi perdutii.
idu cele 3 Neraide Ia scldaii, elfi atept pn idulu celei ma mici i atunci rpi
hainele, pina lup dnsulii i rugndu-se ferbinte s'o lase mcarii
pulpana hainei, elii so nduplec; dar abia o atinse i-o smulg, dndu-I ns o stranic

lovitur,
hainele sub bratii i, urmata de dnsa, se ntorso i prini. In drumii cpet 2 lucruri
minunate (unii 5 btea pn la morte i o ccifd care fcea neveIt natura e legenda depre Afrodita scldndu-se in riulil Achelous: nde dragoste de
dinsa i nsrcineaz unu vulturd s rpesc \eu care pentru a le recpet cedcz
dorineloru sale. Cf. Ouber-kologie zoologtque, II, 107.Numele de Xeraida aparine
mitologiei i e sinonimu cu celQ de pu. , No. 15.
270
^utii), omorndu viclenesce pe posesorii lorii, un dervifi i unu jidovU, car! nu era dect
fraii strvestiT al Ne raidel. Ajungendu acas, tmpratulii de bucurie fcu o pe trecere
mare i, pe cnd Neraida juca, uimindu lumea ado nat, feciorulu de mpratu dede
hainele-I n pstrare mi tuei sale. Dar ^na sciu s nduplece pe femee s-Idei o clip
hainele i ndat sbur pe ferestra, strigndfl ctn brbatulu seu: Rmi cu bine, dac
vrei s m vecjii iari s vil n Cetatea de stid!y> Dup multa umbletu, fu dosi tntr'acolo
de unu cocou nsdrvanu i se cunun cu fru mosa Neraida.
La Bulgari acelai motivu circul sub o form poeii n cnteculu aSamodiva cstorita
fr voe.y> (1)
Stoianu pscea vieii n locuii de joc al&Samodivelortt; i petrecea cntndti din
flueru. Samodivele se adunar, adunar i jucar, jucar i obosir; apoi n sus
sburarl; prin bracjii cel vercj,unde-s isvore limpe(j[I i prin livt nflorite pn la
cmpiile lucitore. CteI trele gole sed< car, s intre s se scalde; i scoser
rochiile i mele daurite cu brulii verde fecioresct i pieptarulA Samodiv. Stoian
mn turma i coborndti poteca, prinse pe Samodiv.Stoianu le fur rochiile,
Samodivele gole cte trele fr cmii se rugar de Stoian:Stoi< tinere cioban,
d-ne, Stoiene, hainele hainele de Samodii
Stoianti ns nu le da. Cea mal mare (^icea: D-ml, Stoi< hainele, c am o mam
vitreg i mama m6 va omor.Stoil nimicu nu rspundea i hainele da A doua
(icea lui Sto
D-m, Stoiene, hainele,c'am vreo 9 fraii ne vorii omi
pe tine i pe mine. StoianG nimicG nu rspundea i I da.
A treia cu numele de Mriora (Jicea lui Stoian: D-ml, ne, hainele, hainele de
Samodiv, c sunt una la prin^^qj drept fiu i drepii fiic. Tu, Stoiene, nu ct
p'o SamodN{
1) Dozon, No. 4; Miladinov, No. 1 i 2.

271
a lua: Samodiva casa nu mbogesce i de copil nu ngri-)Mce. Stoian nceta l
vorbi: Aa o fat cautG, care e imala prini. i la dnsulA o ducea,cu alte haine
o mbrca,
i cu ea se insoi, i Sf. Ioana l cunun.
Trei ani trir, srmana rmase nsrcinat, nscu odrasl b&rbtsci Sf. loanA
l& botez.Cnd copilul se botez, mncar i bSur,St. Ioana chibzui i lut
Stoianii gri: . Btoiene, cumetre Stoiene, haide cnt, cumetre, cu cimpoiulu ttft de
pele, ca s joce cumfitra, cum joc Samodiva. Stoian se puse pe cantata i
Mriora pe jucat, cum joc omc niLSf. loan l (icea: Mrior, drag cumetrit,
de ce, cumetrit, nu joci, cum joc Samodiva? Cumetre, Sf. Ioane,r6g, cumetre, pe
Stoians-ml dea hainele, hainele de Samodiva,
fir de cari nu potti juca.i Sf. Ioana se ruga i Stoianu aenduplec.Stoian nsui
se amgi,c-t fcuse unii copil i la intors nu se gndi; i scote hainele, le
scotea i i le da. i Mriora se nvrti i prin cmint sbur, pe cas 8'aez i
Samodiva fluerai lui Stoian cuvnta: Nu-t spuneam, Stoiene, c Samodiva casa
nu pzesce ?Ea plesni din mni plesni, i n sus se ridica,i departe pornin
vercjlile pduri pustii la locaulu Samodiveloru, la isvorulu feciorelorii; acolo
Mriora se sclda,fecior iar se fcea i la maic se ducea.
In unele versiuni serbesc Vila joc unu rolu identicii cu Xenida grec i Samodiva
bulgar. In varianta croat tMuntele de sticlar)y citat de Jagir (1), Vila dispare n aceeai
clip cu redobndirea nveliului de dn.
In basmulu serbu aFecioruM de mpSratU si cete S lebedei) fcitatu de acelai) tnerulu
fur cmile unorii feciore Frumose n chipu de lebede, opresce pe a celei ma inere,
pe care o iea de soie, dar sftuindu-lii s nu arate lic odat nveliulu, cci altminterea va
sbur d'acolo. ntor la curtea mpSrtesc, dina nduplec pe socra s-
272
arate cmaa i n acea clip peri, (^icendu c o va puW regsi pe muntele de sticl. Acolo
ajunge cu ajutorulu mpratului vnturiloru i o pusii s- aleg, cu primejdia viee,
nevasta dintre 300 de feciore, tote cu chipulu do lebed; dar ea fcendu- semnu, o
recunoscu i se ntor-ser mpreun.
Intr'alt versiune, aMcrald de aurUi cele 9 pune {\\ revine forma comun cu alii doilea
nostru basmu-tipu. Unfl fecioru de mperatu, pndindu pe furulu merelorQ de auru din
grdina pala^tulu, surprinse 9 pune de aurii, cari se prefceau n 9 feciore i le culegeau.
Pornindu pe urma lorii ajunge la laculu, unde ele se scldau. Dar o bab, pe a creia fiic
prinulu nu voise s'o iea de soie, cumper sluga- i dnsulu lii fcu s adorm, pe cnd

se scldau cele 9 pune. Cea ma tnSr s'aez pe calulu prinului, ncepu s-Iii desmcrde,
clicendii : de-tept-te, sufletulu meii! i aa fcu trei dile d'arendul, apoi perir cu
totele. Feciorulu de mperatu, trezindu-se i aflndu de cele ntmplate, tia capulii sluge
necre-dinciose si se duse n cutarea dne. KIu afl dela unu pusnicii unde er palatulu
puneloru de aurii i, sosindii acolo, se cunun cu cea ma tner. ntruna din fjiile mpertesa dede cheile dela 12 pivnie, oprindu-lii s intre n a 12-a. Dar neascultndu,
intr i dndii s bea zmeului din mijloculu pivniei, elu plesni cercurile butoiului, sbur
afar i rpi pe mpertes. Nenorocitulii nu o putu redobndi dect ctigndii unii calu
frate cu alii zmeului i pentru care fu nevoiii s pzesc tre dile epa une babe.
In versiunea ssesc ((Femeia-/eZ>(?rf(l (2), gsimii de asemenea asociaii motivulii
Camere! oprite. Unii ciobanii
(1) Vuk, No. 4.
(2) Ilaltrich, No. 5.
273
\eru, lundu-80 dup o pasre, ajunse la un botrnu, ire fiu bg slug. A doua ^i !I
ncredina toto cheile, icendu- c pote intr n tote camerele, dar numai n ea din urm
nu. Deschicjiend'o, v&du ntr'nsa unii lacu ilbastru, n care se scldau 3 dine lebede, cari,
zrindu ^)e flcfi, luar sborulfl ca lebede albe. Betrnulu, dup ce-lu ert c- clcase
porunca, lu povui s r-pesc noptea din acea camer cutia din colu (care er a 4nel
celei mal tinere) i s*o duc acas, c feciora lu va urm; dar s nu cum-va s privesc
napoi. Aa s'a i tntiinplatu. Acas se logodi cu (jina, care sosise dup elu. Vfdend'o
trist, fgdui s-I dea ori ce, numai s o nve-selesc: ea ceru hainele i, cum le mbrc,
ndat sbur ca lebd prin coQ. Nenorocitulu porni s'o caute i afl (lela btrnulu, la
care slujise, c ea sa dusu peste mare ntr'o insul, unde e pzit de unu balaurii cu 7
capete. In cale ntlni 3 draci, cari se certau pentru 3 lucruri: manta care fcea nevdutu,
plrie care ducea ori unde i sabie a totii biruitore. Pclindu-I, le lu lucrurile i cu
ajutorulu lor i putu regsi nevasta.
Intr'alt poveste, aP^rulU de aurii (1), revine forma din ali treilea nostru basmu-tipu.
Unu biatu, prsita de tata-s6u n pdure, intr la unu betrnu orbii s- pzosc capra.
La plecare betrnulu {lipsete redobndirea vedere) Hii duse la isvorulii unei stnci
ntunecase i, udndu- capulii, totu perulii i se dauri. Apoi biatulu se bg 8lug la
buctarulu unul mpratft, cu nvoiala s nu- scot cciula, c er chelit, Restulu
coincide cu versiunile nostre.
In bylinele sau legendele epice rusesci figuroz feciora-lehed Avdotia i feciora-rndunic
Marina. In povestea
rl IbideiD, No. 11.

274
rus ((erpele opelorD^ o variant a Psychel analisat de no cu acea ocasiune, e vorba
asemenea (dei sub o form alterat) de feciora-lebSd: erpele, strecurndu-se n cmaa
fetei, nu vru s es pn nu- fgdui c-lii iea de brbatfi ....
In basmulu rusescu aImperatidU apelor i Vasilissa cea hiehfpty) (1), unu fecioru de
mpraii ntlnesce, n cal-toria- la mpSratulu apeloru (cruia a fotii juruiii), pe vrjitorea Baba-Iaga. Dnsa lii sftuesce s merg pn la fer-mulii mre, unde vorii sbur
12 pasri, ce se verii schimb n 12 feciore, i pe cnd se vorii sclda, s pue mna pe
cmaa celei ma mari. Ajuns n puterea sa, ea-lii ajut apoi n diferite sarcini la curtea
printelui e, care era nsui mpratulii apeloru.
Trec6ndiinoccidentu,ntlnimii mo tiv ulii despre feciorele-paser mal nti ntr'o
versiune italian din Tirolii, uCeleSpO' riimlney>, asociaii ns cu elemente de alt
origine. (2) Unii tnerii, care -a vndutu totu pn i sufletulii la jocii, e sftuiii de Sf.
Antoniii de Padua (care i se arat n chipii de clugru) s se duc la unii podii, unde va
vede 3 po-. rumbie albe, cari vorii depune penele i se vorfi schimba n feciore. Elii iea
penele cele ma tinere i sera i le. arat, cu tocmela s- vie ntr'ajutorii; atunci ea l spune
c o fiica unul vrjitorii i-Iii ajut n sarcinile, ce tatlii e impune tnrulu ....
In frumosulu basmu italianii din Monferrato nL'isola (lella felmt^) [3)y unii flcu,
pornindii n lume, nimeresce ntr'o pdure la unii moii, care-lii povuesce, cum s-
(1) Afanassief, partea V, p. 2.3.
(2) Schneller, No. 27. (2) Comparetli, No. 50.
275
3 Norocuia {Fortuna), care odat n 100 de an vine tiipulu unei frumose copile^ de se
scald in riuleulu pdure: s fure hainele celei din mijloculu apel i^ de i cere, s i le dea,
oprindu-l ns din buzunaru cartea, .are putea face ori ce. Elii rpi hainele celei mal ti-?,
care se lu dup dnsulu i, napoindu-i-le, i opri ea de porunci. Dup ce o lu de soie,
trebuindu s e, ls acea carte In pstrarea mamei sale, rugnd'o m i-o dea cu nici unu
chipu. Dar abia plecase i so-ncepu s roge pe socr s-I dea cartea i o rug atta, k i-o
dede. Atunci Fortuna l (Jise: Addio, addio. Io ne vado. Se vostro figlio vuol venirmi a
trovare o l aver notizia di me, venga neirisola della felicita, non si more mai, si sta sempre
bene e gli anni pa-) inomenti.
Iu pornesce 'o caute. In drumii ntlnesce 3 tlhar, se certau pentru 3 lucruri: o pnz
care procur fehilu de mncri, o pereche de papuci cari tranau departe i o mantie care
fcea nevedutii. Pclin-, se duce la J'unety pe care-lu. ntreb de insula rire i,
nesciindu, lii trimete la sor sa Trsnet (Saetta) e acolo la fratele- FalgerU, Acesta,
rugata de tneru, b pe ce 7 veri a se (vnturile: Liboccio, Tramon-, Marino, Scirocco,

Ponente, Grecale e Zef(ro) i nu-Scirocco, care colind pretutindenea, numai elii soia
nsula fericirel. Ajunsu acolo, regsi nevasta n era de morte.
povestea siciliana despre alosifu care pomi s-
i noroeulH)) (l)y uriaulu sftuesce pe tneru, cnd voru
cele 4 dno s se scalde n fntna din grdin, s
cmaa celei mari, fr de care nu mal putea sbur.
Ooiizenbach, No. 6.
276
Lund'o de soie, se ntorser acas s^i dup ctfl-va timpA j dna isbuti s recapete
cmaa i peri. Uriaulii arfit pe care drumu s'apuce spre a ajunge la dinsa, unde o gsi
n stpnirea unui zmeu, pecare-lfl rpuse, aflndu(c<i i n. secundulu nostru basmutipu) n ce- sta puterea: episodu care aparine altu tipii folkloricu.
In versiunea catalan (1) eroulu, percjiendCi ntro nopte tot averea sa, primesce ordinu
dela ctigtorii s merg la Falatulil Sorelid, de unde nimeni nu s'a mal ntorii. Oprinduse n drumu la o femee uria, ea lu sf-tuesce, cnd cele 3 fete vorii veni s se scalde, s
fure hainele celei ma tinere i elii nu i le napoiaz dect arS-tndu- unde e palatulu
Sorelu.
Intr'alt poveste catalan aJoanescasy) (2), analog versiune! din Tirolu, tnerulu,
pornindu n cutarea necuratului (care ctigase toii), trece la Lun, la Sore i n fine la
Vntu, care-lu povuesce s fure hainele uneia din fetele diavolului, cari veniaii n chipii
de porumbie s se scalde n laculu apropiaii.
In versiunea portugez nBranca-Jior)) (3), totulu se pre-sint sub o form alterat :
propria fiic a regelui, care perdii i corona la jocii, se preface n porumbi i sbor din
palatii. . . .
Ma adaogemu nc, c legtura intim ntre fata-pas&re i fata-lebed explic legenda
rndunichil, dup cum a cntat'o poetulii nostru Alecsandri. (4)
Rndunica a fostu odinior copil drgla de mare
(1) Maspons, Hondalhnjre, voi. I, p. 41
(2) Ibidcm, p. 102.
(3) Coelho, No. 18.

(4) Legevde, p. 79
277
mp^ratu, creia o (Jn druise o dalb de rochi, sftuind'o s no scot nic odat i s
se feresc de alu luncel Sburtora. Copila ns n ascult i, gtindu-se de scldaii, lepgd
rochia i, cnd s es din valuri:
Ah ! uiide-T ^ rochia i unde-alQ e norocQ ? .. . Ea vecie Sburtorul cu ochii mari de
focQ, C-'e vine *o cuprinde cu braele intr'o clipa ; Dar grabnica se aude un Ci frcnietu de
arip i dalba mpertcs, din brae- dispn^ndO, Se schimb 'n rfndunicA i fuge 'n ceru
sburndCi.
Iat acumu n resumatii diferitele basme-tipu, cu variantele lorii corespundtore.
a. Uasmulu-tipu loonU BuzduganU de Kundescu:
UnQ vcarG sraca gsi n pdure o comor. Dei se mbog-lise, tlu-seu Ioana nu vru s
triasc fr munc i se apuc s pasc capre. Intre (}i vCujiii 3 (feife scldndu-se
ntrunii pru, k*l hainele celei mal mar i fugi. Dar ademenita de strigtele e, se ntorse;
ea dede o palm i i le lu napoi: totu aa pi cu 'ea mijlocie. A treia or lu hainele
cele ma mici ^^i se ntorso a.as.
TatAlu biatului gsi pe cjeia nvelit ntr'unu cearcefu n po-lulu grajdului. Se nvoi s-I
dea hainele i s-Iu iea de brbatu pe Ioana. Ea primi, cci tot puterea e sta n haine. La
nuntA jucndu, rug pe socru s-I dea hainele <i, totu jucndu, se n nl i (.lise: sa vie
dup mine n Cetatea din acru.
loanu porni n cutarea e. Pe drumt omor unu zmeii cu 24 ilearip, care lua puii
mprtesei ps6riloru. Dreptu recunoscin > ntreb unde e Cetatea din aera. Numai
unu piigoiu sci. Mal leparte ntlni 3 zmei certndu se pentru 3 lucruri minunate : o
'*>r'nf't care te fcea neve(j[utu, o batist cu care sbural jfi nisce "tpitri r\x cari treceai
marea ca pe uscatu. Le lu i, mbrcn-\\\'<e eu ele, se pomeni n palatulu (jieieloru,
unde- gsi nevastaa; \'ananta munten l/inele de N. I). Popescu:
mam vitreg urgisi pe copilulTi brbatului seu, care Iu
278
prsi ntr o pdure. BiatulQ rtci multG timpa i ajunse la unu nna., care l primi,
trimic^ndu-l la vnatQ. VrndG s se n-sore, uriaul lG sftltui s se duc la apa, unde
se scldatt pmk ?i Ielele. Acolo, dup doue ncercri zadarnice, isbuti 8 tea phm de pe
mairi i se cunun cu cjina, stpna e.

La o petrecere, (Jna, ca s- arate mestria jocului, recpe-tnd piora dela brbatu-s6ii,


se sui n vgzduhd, (Jicendu: De ast(jlt nu nit^ vel ma vede, dar dac vre s mfi caui,
eii Io-cuesc n partea unde este pmntulQ ca piftia.
Pe drum cpt^t^dela nisce drac (pclindu-t): unftf>/fr ce fcea nevtMjutd, unti
toiag ce mpetri i nisce paimcl cu cari treceai apa ca pe uscatfi. Apo unii piisroift
chiop lQ duse ntr acolo, unde regsi nevasta.
a) Prima variant ardelen Voinicdtl Parsiotiii de Popu-Ileteganulu:
Unii monegii avea 3 feciori i pe celti ma micCi l5 numi Parsionii. Ducendu-se odat la
secerata, se minunar vScJen-du-l holda cu spice de aur. Punendu-se la pnd, veni pe
la mieduld nope o pasre i smulse unu spicO de grft chiar din grmada pzit de
Parsionii. Elii se lu dup pasere i, asvrlindu-1 o sburtur de lemnu, rupse o arip,
care ctju jos, i pn s o gsrsc, pasarea cu spicul de aurti se lcu nevC^ut.
l'mblndti prin pdure, zri unu focG mare i n juru-I se ncolcise unii ifriafi, Parsionti
se bg n mneca sumanului s^Ci i uriaulii, gsindu-lii acolo cnd se detept, lii lu
de Hufletfi. Apot spuse biatului, c ar f bunii de nsurata, dar pe aci nu sunt fete, nu
sunt muieri, numa ctii vinii n totii anulii odat frel t/hie de se scalda n fdul ce\u din
mijloculii pdurel ; mne poimne iar le- timpulii s vin ; vinii n form de ;K>rifitfttf
sburndii i, dac se slobodii jos din v&zduhti, las ari^iele pe ermure, apoi se bag n
tulii celti de lapte dulce i se scald candu cruce amiad-di. Du-te i, cnd s'orO sclda
ma bine, tu fur dela una aripile i vino cu ele numa dect, dar s nu te n/p hideret^ c
de te vel uita, nu va fi bine.
Parsionii fcu aa i (jina se lu du]) elii pn acas, unde ii deder haine muieresc i
se cununar. Peste ctfl-va timptl
279
lovindu-lfi dorul de tat i fra, ParsionQ se rug de uriau
blQ slobod pe cte-va ^ile la al s&i. El il ls s merg
cu muierea cu tot i ajunser la el n satO. Acolo cumnatele
se minunar de frumosele cntece ale (jiinel, dar ea (jlise: hm!
i mai frumosQ a cnt, dar glasurile mi sunt cusute n pieptaruKi lu Paision i acum nu cutezQ s-l& trezescti s mi le
dea, Cumnatele traser pieptarul de sub capulfi lui Parsionti

adormiii i i-lQ deder. Cum cpgt aripile, sbur ca porumIn pe un pom, cicnd: Parsion nu me pote afl dect n
(etatea cea nevidut i neawfit. Apoi sbur ca glonul.
Trezindu-se Parsionti i aflndG de cele ntmplate, porni s'o caute. Ajunse la uriaulO,
care l trimise la frate-sd, mpratulti peste ferele pdurel, i elG lft ndrept la sor-sa,
cresa ps-rlloru. Intrebnd pe supuii s6, psri, numai o presur cu o arip <i cu un
spicC de aur n gur (era pasrea dup care se luase Parsionti i pe care o rnise), sci de
acea Cetate i ea-lti duse ntr acolo. Intrnd nuntru, gsi 3 porumbie i,recunoscendu-l femeia ntr una din ele, ea se dede peste capu i se fftcii nevast cum fusese.
Atunci i luar rmasti bunti dela cele-lalte dou i se ntorser acas.
c) A doua variant ardelon Oala de aurii de Boea:
Unu biatii srac se tocmi la nisce betrni orbi s le p-zese oile. Intr'o (Ji duse oile la
pune pe o crare oprit, n pdurea cu frunze de aram, i se pomeni cu unti zmeu cu iS
capete, cu care biatulti se mprieteni. La glasulG lluerulul zmeul u juca, pn ce biatulii
l spuse, c i sa stricatti fluerulu i nula p^ite drege dect cu inim de stejari. BiatulG
pcli pe zmeu, puv^ndu' manile in despiclura gorumduh Dup aceea l tia cele >
capete i arunc pe celu mal mare n podulu casei. Totu aa li zmeulu cu 9 i celu cu 12
capete din pdurea cu frunze de arsrintft i de aurft. CelQ din urm zmeft spuse biatului,
unde saO ochii btrniloru i cum s-I pue la locu.
Plecndu dela btrni ajunse la unu lacu, unde vdi Vi po-rtifubi, prefcendu-se n totu
attea fete frumose i intrndQ in lac& s se scalde. EIQ fur o hain a fetei a 13 a,
Frumoi^a lume), i ea se cunun cu dnsult. Imperatulu locului, ndrgindG i)e (Jna,
280
cut s percj pe brbatulu sOii, dndu-Y felurite nsrcinri iC6 le srverii clna cu
ajutorul unu inel vrjt&), ntre altele 8 aduc oiti (le aura. Elu se duse la bi^trnul,
unde slujise, i dinsulfi lii ndrept la fata lu, alii crei brbaii port VtiUurile, apoi la
cela ce port Liota i n sfritii la celG ce port Sorele. Cpfe-tnd ldia cu oul de aura,
o aduse mpratului i el, deschi-()end'o, fu lovitu de oti n capii i muri ndat.
d) Varianta bnen Flul gonit de Schott:
Dup ndemnulti mamei sale vitrege, un biat fu alungata de acas i prsita ntr'o
pdure, unde dede de unfi uria^U^ care-ICi lu de sulletii i-Iu slMui s vneze ori i ce,
numai corbul nu. Dar uitndti vorbele btrnului, biatul lii mpuc i vcj" 3 picturi
de snge i pana corbului pe zpad. Atunci se detept n elii dorina da avea o femee cu
corpulil alb ca zpada^ CH obrajii roii ca sngele i perul iiegru ca pana corbului.

Moulii lii nv cum s'o dobndesc: s atepte lng untt lacfi pn la cesulii 12, cnd
vinu 3 (jiine cu corone pe capii s se scalde i, cnd vorii l n ap, s rpesc corna celei
dinti. Dar uitndCi iari vorbele betrnulul, se uit ndrtii la stri-gtulii (Jnel: ea l
dede o palm i- lu napoi corona. Toii aa pi cu cea mijlocie. In sfritii isbutindii cu
a treia, ea se cunun cu dnsulii. La nunt jucndii cu nfocare, rug pe brbatulu eii, s-1
dea corona i va juca mal frumoii. Dar abia o cpct i peri, cjicendii: cnd vel voi a m6
vede iari, me vel gsi dincolo de riul de foc.
Pornindu s'o caute, hiilln) 3 draci, cari se certaii pentru 3 lucruri miimnate: o ht care
mpetriu, o plrie care i&cea nevfjutii i o mantie care ducea ori unde. Elfi l pcli
impe-trindu- i cu ajutorulu lucruriloru maestre i recapt nevasta.
e) Varianta macedo-roniii DumnedeU din lumea cealalt do Cosmescu:
Unii omii, scpndii unii copilaii de a se neca i neavendii copil, lii lu de sufletii.
(/opilulii se fcu mare, dar llindCi unii stricaii, tat-scii lu duse n pdure, unde lii leg
de r&dcina
281
u arbore. Acolo batulii se hrnia cu rdcini. Odat spndu unghiile, dede de Irepta
une scr, ce ducea n lumea de >. Aci gsi un btrn ecjend la mas i se puse i
dinsul poftitfi. B^'tranulfi, fiind orbu, pipi, dar nu gsi nimicii. Atunc *e: dac tu, care
m mnnct plcinta, et biati, fiii s-m : iar de et fat, fiic s-ml fii.
Aflnd c e biatCi, btrnulCi (care era Dumnezeii din lumea * josi dede cele 12 chel
dela cele 12 camere, spunendu- c )te intr n tote, dar n cea din unn m nu intre. Elu
ns nu cult. In acea camer er unu Iacii i elu se ascunse n trestie. este puina venir
doue (Jnc^ i scoser cmile i intrar . ap, Eind afar, nu ma gsir cmile^
fr de car nu pu-au sbur. Ele se rugar de biat i elu spuse, c nu le va i, pn cnd
nu vorfi napoia bctrnulu vederile. Ele l ar-kr mend^ din care trebuia s mnnce
bdtrnulii i se vin-ec. Tn^rulG dede cmaa cele ma mar, iar pe fiica e o lu ?
nevast.
B^trnul veselii c i-a cpStatti vederile, ntreb pe flcii ^ rsplat voia s- dea, dar
elii nu ceru dect s-Iii scot iari i lumea, de unde venise. Atunc chem tote animalele
din m-^ria sa i nimeni nu sci drumulu. Remsese nc o cloc, !ire s afla n cuibu, i
ea cjise c scie. Dup ctii-va timpii ei xi imea cea-lalt. In stulii s6ii era nunt i se
duse i elii. Tot imea se minuna de frumuseea nevestei sale. Ea, dei toi o Jirau s joce,
nu voia dect dac hrbatu-s^u va da cmaa, u'atij de to, elii, dup ce nchise uile i
crepturile, i-o dede, ar ahi se nvrtise de 3 ori i se itlcu nevedut prin deschi-f*tura
coului.
Tneruli, desperaii, se duse n cutarea e. Pe drumii tnflnl t't o*nenJ rari i<e certai,

neputendii s mpart unu comnac^ unii '^iiir i unu toing. Cine lua comnaculii cu
toiagulQ putea s )OTii. Tn^rulii se nsrcina s mpace i-i pcli: punendii colnaculu n capii i lundii toiagulii n mn, se fcu nev^cjutii 'in vezduhu. Din sborii
viM.lii ntr o livede, sub umbra unul pomii, ? mama <in cutndfi n capii pe lie-sa. Ce
s ma fug d-He. c tnr^rulii avea aceiai putere ca i ele! De atunc elii a riitu
mpreun cu nevast-sa pn la adnc betrnee.
1
- 282
1) A doua variant macedo-ronin Pe^'pili pston^^^ cu Frumosa jymntidiil de
Obedenaru:
Unti moti i o bab gsir unti copilfi, pe care luar s-W cresc, botezndu-lii Perpili.
La 16 an, aflndG c bfitrnil ni eraCi prinii se adevrai, se duse n lume i se fcu
pstori; la o stn. ntruna din (,lile, pe cnd cnta duioii din fluerti se pomeni cu trei
(jine, tinere i frumose, mbrcate cu o cfc mas subire de borangicu i cte trele
jucnd.
Dela ele all de Frosa, frumosa pmntulu. Venindii la lo^ culi unde se scldaii cjinele
mpreun cu Frosa, elii se uit de dour-treI ori la dnsa i (jinele lti schimbar n cerbii,
r^rot n("ndQ n ast stare 3 anT de f^ile. Intr*o pescer aucji Ursitoreta spunendii c sar
pute face iar omii, ducendu-se la MitntA fie marmura^ unde se scald Ielele: acolo
trecu prin cmile lort i ndat se fcu om, lundii cu sine i cele 3 cmi.
Cu ajutorulii calului brezu naripaii, ce-I aduser Ielele, ell putu scp pe Frosa de dnulu
(zmeulu), care o rpise din inij loculG curel i o dusese n livedea de sub muntele cu ap
ti si ap vtort^ unde o pzisora (.Unulu, o sgriporoic cu 7 capei Apo se cununar i
trir fericii.
[5. Basniulii-tipu llcna Cosinzena de Pompiliu :
Unu mperatu sftui la morte pe fiu-scQ, s nu se scalde ni< odat n laculu (jhieloru. Dar
elu nu-lu ascult i se sclda. Eind din baie, lu cuprinse unii somnu adincii. O (jln
resri aluni din ap i ncepu s iu srute nfocatO, fr ca mp^ratul s simitu ceva, i
ati a doua i a treia (Ji. In cea din urm ea puse iuclulu s^u n degetii, adogindii, c de
acum nainte s caute elii, cci venirea e sa sfritii. Imperatulti au(j[indii de pre acesta, se
ntrista forte i jur a nu se odihni pn nu va gsi. Ls mperia, colind jumtate
lume, pn ajunse gura unei prpstii, unde prea sfritulii lumel. Intr in fu dulii e,
acolo era mora Ilenei, unde fu recunoscutti de ea du] inelulii, ce-iCi pusese n punea
fcut de dnsuKi. Se veselir se cununar.
Dup ct-va vreme, trebuindii s plece la Divantt, Uena l :

283
wdin t6te cheile, cu tote s umble, mimai cu ima nu, Elu deschise ns ua tainic i,
fcendu-se vint, zmeul, ce se afl ^insfi intr*un& butoi, cpt putere i frm
cercurile. ndat Wfl veni n puteri, opri pe I16na i porunci mpSratuluI s plece fe acolo.
nvata de o bab vrjitore, el rug pe Ilena s afle >er siaputerea zmeulnh Ea se fcu
bolnav i zmeul T spuse, c pu-fea-I sta intr un& mnz alu unei epe dela Mama
Ciumei din irginea lumel, de lng mrile albastre. El are 7 inimi de 'u intr^insul i nulfi pote dovedi dect frate-sS, care are
inimi.
''^&-frumo8 porni, trecendfi pe la stnta Miercuri, sinta Vi-I i sfnta Duminec, cari ii
spuser, c Mama Ciumei e a [ afurisit zmeoic din lume, c se hrnesce cu carne de
cmG. raii, aducnd babei epa acas dup o paz de 3 (Jile, i ^aG, n loca de simbrie,
unfi calft frumosO. II mal dede i unG orG care fcea minuni. Plecndft d'acolo, pe
drumG leg aripa I psuri i rostogoli unii pesce n mare. Mama Ciumei nu
nici omG nici calfi, cci capulQ de omG er ctQ un stogG finG i piciorele l eraG de
calG, dinii ca lopeile, iar ocliil Bcnteetorl ardeaG n fundulG cpfinel ca dou6 hopl
roii. In-idu ca argatG, plec cu epa la pune. Acolo adormi i dup se scul. i*pa nu mal
er: pasSrea i-o aduse; a doua (jli pes-\ a treia (jii beiorulG sfintei Dumineci. P'etufrumosii i
mnzulG i sbur n vczduhG pn la Ilena, pe care o lu ilinsulG. ZmeulG, lundu-se
dup amndo, calulu lui mbr-itG de calulG lui fetG-frumosu, lu trnti de stnc i IG
fcu l. Apoi se cununar din noG.
i) Prima variant ardelen Il^na Cosinima de Frncu:
nG mpSratG avea unG feciorG loni ftl^tu-frumosu, cruia lcea s merg cu caii la
pune lng laculG cJnelorG. t se duse loni cu stvariulG la pune i adormi lng
lulG Iacului. Atunci ei o (Jn din lacG, lG srut de 3 ori refJendQ c nu se sool, se
afund n valurile apel. Trezin-e, StvariulG l spuse ntmplarea cu (Jna. A doua (Ji totu
A treia, somnulG iar lG fur i dna, dup ce-lG srut grndG, schimb inelele i peri,
(Jicendu c nare s ma vie.
284 Uitandu-se la inelfl, vSiJu scrisu: Ilena Cosnana, din cosi flori cnt, 9 napera! o
ascult i porni s'o caute. Trecu pe ia ce! 3 cumnat! a! se, dar nimen nu- putu spune de
iubita iu!. Merse ma! departe i ntruna funda de pescer dede de o mur, unde unu mo
ncrca papuri cu sac! de fin, de o ducea la buctarult Ilenei. loni se vr ntr'uni sacii
i ajun-t^rnd& la palatul Ilenei, rSmase la buctarii i bg inelul ntr'o pane.
Recunosc^ndu-IG, Ilena se cunun cu dnsul.

Ea-I dede tote cheile afar de una dela o pivni. Elii lundA i p'aceea, o deschise i se
pomeni cu unii zme, care rpi pe Ilena peste 9 hotare. Plec din no s'o caute. Trecu pe la
8f. Vineri, care-I dede unu arc, i intr slug la o fci6df, care avea nisce piciore ca de
calu, dini de oel i nisce degete ca se-cerea. Elu se nvoi si pzesc epa unii anu
(anulupe acele timpur era numai de 3 cjile). Mcrgendii la pune, loni cru o pasare
i ea-lii ajut s capete nd6n>tii epa mestr, care se fcuse pasere i se ascunsese, pe
cnd elti adormise. A douai ser epa se lcu iepure i se ascunse: ea fu adus de un
iepurt^: pe care loni asemenea-l cruase. A treia ser se lcu stejari^ i toii animalele
recunoscetore i-o aduser napoi. Slirind anutik^ alese, dup ndemnulu pasere!, calulii
celti mal urtti, care na avea 14 spline. Clare pe dnsulii ajunse la ptaturile zmeuiul;
unde, lundii pe Ilena, lugi. Zmeulfi, vrendQ s-I urmresc, ft i sdrobitii de nsui calulu
seu, care trecu n partea lui fetCh] IVumosu. j
b) A doua variant ardelon Ionic fetilfrumosA de; KI. Voronca:
Unu omii avea 3 feciori. In grdina sa nflori peste nopte; unii pomti i rodele le culegea
cineva pe ascunii. Feciorili se hotrr a pndi. Fraii mal mar! nu putur descoperi
nimicA. Cela micii vecjiu, c vine o (jn cu 2 punite i le culegea. Elfi, fur (Jhicl un
papncU ^\ ea! (Jise: s cer calul luY tat-fiSft-i s vie la ^('f/ra'cefate^ unde vntulii
nu bate.
Pe drumii tntUni H draci, car! se certaii pentru 3 lucruri mfe nunate : o rurj care
mpetri, unfi papuc cu care treceai ap ca pe uscaii ;ii unu comnacu care te fcea
nev^'4^***- Elti l nh petri i le lu lucrurile. Ajunse la (Jn i se nsura cu ea.
285
Ea I dede cheile s intre n Iote cmrile, numai ni/una nu : *olo era legata un zme
ntr'unO polobocti cu lanuri de feru. ndu-I ap, pentru care fgdui 9 v6cur, zmeul
veni n re i rpi pe (Jna. Ca s'o pot relua, trebuia unii mnzti ela o bab^ care avea o
ep ce trebuia pzit 3 (Jile, cc pe-l din ochi. Ca 8*o gsesc, fu ajutatti de 3 vulturi, 3
uli i 3 ulubl. Lu mnzul i ajunse la iubita lui, dar nu o putu fura .e ast dat. Atunci
se bg ciobanii la zme i puse pe fe-nee s-Iii ntrebe n ce-l sta puterea, Elu rspunse:
n 3 gn-lcel, cari s*afl ntr'o cutiu din inima unul iepure. Lundu-, / frU-H doctoi%
repuse zmeul i se ntorse cu soia sa.
c) Varianta bnen Pcurarid ^i Elena de Dr. At. M. Marienescu:
Mama pdurel avea un& copila. Intr o (Ji vnndti, dede n pdure peste 3 (fne, cari se
sclda. Urmrite, ele se prefcur in cerbffice, iar cea mal mare remase napoi, (jicendti :
Nu me sgeta, c eti sunt Elena, Domna codrilorG i dina Horilorti.)) El se lu dup
dnsa i-I perdii urma.
Flcul porni s o caute, mum-sa dndu- unu frti de cal Iscuturndu l, se nii un

calu mbrcaii in aram, argintii sau auriii i ajunse la unii roiii de albine. Matca,
strngendu-le l>e iote, le ntreb de locuina (Jne llorilorii. Numai una sci i-Iu duse
ntr'acolo, unde fu pusii s pzesc oile. Arotndu se la petreceri mpertesci n haine
mndre, Elena lu vinjii i-Iu ndrgi.
Y- liasmulii-tipii FtU-frumosU cu pendil de aur de Ispitesc u :
nu pustnicii gsi ntrunii sicriaii unii copilii lepdaii de o lat de mpraii. II crescu i
la morte l ls motenire unii /r^u, pe care scuturndu-lii, se prefcu ntruna clii
naripaii, din urechia cruia scose haine de se mbrc.
Pornindii, ajunse pe trimulii a 3 dne^ la cari intr ca argatu. CaiulQ I spuse c ntr'una
din case rjiinele aveai o baie, c acea baie, la ci-va ani ntr'o cji hotrt, curge aurCi i
cine se scald
286
nt, aceluia i se face perulti de aurG. pnele l dase voe si umble prin tote casele, dar
numa n camera cu baie s nu inin. Dar ntr o (jii, cnd lipsiaii cjnele, elfi se scald ntr
ns i lanii i legtura cu 3 rendurl de haine ale 4^itieloru, fugi pe calulA sSlI. pnele se
luar dup el, rugndu-se s le napoieze hainele^ dar elii nu vru s le asculte.
Apoi punendu-l o beic de cirvifi n capii, plec i se bgl argatti la grdinarulii
mpratului, care avea 3 feta Intr'o ^ fetele aduser trei pepeni i-! puser dinaintea
mpratului. Im-peratulu se mir de acesta fapt i chem sfatul mpriei' s-I
ghicesc, ce pild s Fie asta. Adunndu-se sftuia, tiai pepeni! i, dup ce vecjiur c
unulu se cam trecuse, alQ doilet era tocma! buna de mncat i al treilea dase n copta,
(jiises ImpC^rate, s tresc! mult! an!! pilda asta nsemnez vrsta fe telort Mrie! tale
i c a sositti timpul s le dai pe la casebi loru.
Pe cnd tof plecaser la nunta celoru doue Tiice ma! maiJ ftii-frumosG se mbrc cu
hainele (Jnelor (pe car! era cmpal cu Horilej, strbtu grdina fr a sci c lata ma!
mic lA vai dea dela terestr. Tot aa fcu in alte dou rendur, stricndir grdina.
Impcratulu, vrndu s*o mrite, hotr: pe cine fata va lovi* cu unii mru de auru, pe acela
s-Iu ieade brbat. Tot lumtt trecu, dar n zadarii, pn ce, trecendu i argatulti, lii lovi
pe dn* sulu. Dup a treia ncercare, mpratulti ! nsoi, le dede unft bor deiu n curtea
palatulu! i argatul se i^cii sacagiulil cureL In rsboiele, ce vecini! avur cu mperatulu,
ftfi-frumosO se ari tainicu n mijlooul lupte! n hainele (jinelori nimici pe
dumaoL^
Intorsu acas, mperatulii se mbolnvi de och! i vis, c numat' lapk'df capr roie Tar
pute vindeca. Pornir ginerii ceMall i po^ drumu ntlnir pe fctii-frumosu, care, dup
ce mulse lapte do. la capre roi!, lu o doni de lapte de oie i strvestit n ciov banu, o
dede cumnailorii se, pecetluindu-I ca robi. Laptele adusll.^ de giner nu ajut nimica

mpratului, dar cnd, dup multa^; rugmini, puse la och! laptele mulsfi dela capra
roie de fttt-: frumosu, mpCratulu se nsntoi numai dect. Dnd o mas mare, ltufrumosu dede de golii pe cumnaii si ca robi i mbrcaii n mndrele- haine, mporatul
recunoscu pe binef* cetorulu seu.
287
a) Varianta munten ChdeH impiratU de N. D. Popescu:
Unii bieia orfana, anume Niu, prsita de tat sfeil n p-lure de cra mame! sale vitrege,
rtci multti timp, pn zri i capre roi! i frumose. Lundu-se dup ele, ajunse
ntr'unG lalatft deerta, unde tria unii moneg orbii, care se hrni :u laptele lorii. Elii
lQ lu de sufletti i-Iii puse s ngrij^sc le capre.
Moul I dedese cheile dela tote uile, numnl dehi una wf^ c intr*nsa stafia unii calti
slbaticii, care muca ori ce fiin omenesc. Dar Niu mblnc^li calulii i afl dela
dinsulii, c anehiaulii e unii vrjitorii grozavii, care ! rsbunase asupra fratelui i
surorilorii sale, prefcndu-lii n clii i pe ele n capre: calul mbln(j[itii era acelii trate
i caprele roii eraii surorile unchiaulul. Dar (Jna, care nu voia s-Iii iea de brbatO, mal
vrjitore ca dnsulii, l scose ochii i schimb palatul ntr o balt.
AflndCi de acestea, Niu porni la moia ^\ne\ i acolo ncepu 4 fjic din flueriia
duioii, c (Jna sta fermecat, ascultndCi. A foua (Ji sprg6ndu-l fluerulii, rug pe
c^na s-Iii ajute a spin-c un cornii i-I apuc manile n butenii. Afl dela dnsa nde
sunt ochii i-I puse unchiaulul la locii. Dar dup cum ecjisese 4n^i cum recp6t
vederile, se repezi la elii s-Iii nnce; biatul ii ns, sperindu-lii cu (Jna, se ascunse
sub talpa se, apoi, n locii de ap, l dede plumbCi topitu i crp. Dup sfatulii calului se
fcu urtii i srcciosii (de unde imele de Cheleii Impt^ratii) i se puse n rendulii
celorii-lal
de boerl, cari veniser s peesc pe fata mperatulu: cino indea m^rulti de aurii aruncata
de domnia dup o ferestr
sus, p acela lii lua de brbatu. De trei ori d'arendulii Cheleii inse m^ruia domniei i o
lu de soie. Imperalulii, mnioii
o aa alegere, l oropsi dela curte; dar aflndii de tainiculii itorfi, ce- dase ginerele s pot
nvinge pe dumani, i re-noscii greela i-I primi cu braele deschise.
b) Varianta macedonen TinSnd de aurii de Cosmescu: L'nij pstoru i pscea turma
ntr'o livede. Pe cnd sta sub
286
nt, aceluia i se face perulti de aur, pnele l dase voe si umble prin tote casele, dar

numai n camera cu baie M nu fdn. Dar ntr'o (jii, cnd lipsia (Jnele, el se scald
ntr'nsa i lundi ,^i legtura cu 3 rmdur de haine aie ^^neloru, fugi pe calul & siA.
pnele se luar dup elti, rugndu-se s le napoieze hainele^ dar elQ nu vru s le asculte.
Apo punendu-l o beic de cirviii n capft, plec i se bigi argaii la grdinarulti
mpratului, care avea 3 fete. Intf o ^ fetele aduser tre pepetil i-I puser dinaintea
mpratului. Im-peratulti se mir de acesta fapt i chem sfatul mp^riif s-I
ghicesc, ce pild s fie asta. Adunndu-se sfatul, tiarftj pepenii i, dup ce ve(Jur c
unul se cam trecuse, al doilet era tocmai buna de mncata i alb treilea dase n copta,
(jiise: Imperate, s tresci muli ani pilda asta nsemn6z vrsta telor Mriei tale i c a
sosit timpulCi s le dai pe Ia a loru.
Pe cnd to plecaser la nunta celorii doue fiice mal fetCi-frumosti se mbrc cu hainele
(JnelorG (pe cari era cmpul cu florile), strbtu grdina fr a sci c lata mal mic l ..
dea dela terestr. Tot aa fcu n alte dou^ rendurl, stricndw grdina. ImperatulQ,
vrendQ s'o mrite, hotr: pe cine fata va lovi' cu un m5ru de auru, pe acela s-Iii ieade
brbat. Tdt lumea trecu, dar n zadar, pn ce, trecendu i argatul, lG lovi pe dnsulii. Dup a treia ncercare, mpSratulu l nsoi, le dede unft bor-deiii n curtea palatului
i argatulu se fci sacagiulil curdL In rsboiele, ce vecinii avur cumperatul, fctfifrumosu se arSIi tainicii n mijloculii luptei n hainele (Jneloriii nimici pe dumani
Intorsu acas, mperatulti se mbolnvi de ochi i vis, c numat' lapte (Ir capr roie Tar
pute vindeca. Pornir ginerii ceMall i pi drumii ntlnir pe feti-frumosu, care, dup
ce mulse lapte d la capre roii, lu o doni de lapte de oie i strvestitti n co-^ banu, o
dede cumnailorii s6I, pecetluindu-I ca robi. Laptele adust de gineri nu ajut nimicu
mperatulul, dar cnd, dup mult; rugmini, puse la ochi laptele muls dela capra roie
de ^^^ frumoii, mperatuhl se nsntoi numai dect. Dnd o mas mare, l(^tufrumosG dede de golii pe cumnaii s8I ca robi i m-l)rcat n mndrele-I haine,
mperatulii recunoscu pe binefii-cotorul li seii.

287
a) Varianta munten ChelefU mpiratU de N. D. Popescu:
Unii biet orfana, anume Niu, prsita de tat s6& n p-ure de car mamei sale vitrege,
rtci mulii timpu, pn zri capre roi i frumose. Lundu-se dup ele, ajunse ntr'unft
alatfi deerta, unde tria un moneg orb, care se hrni u laptele lor. El il lu de
sufletQ i-l puse s ngrij^sc le capre.

Moulfi ii dedese cheile dela tote uile, numai deki una nu, :& ntr insa s'afl un cala
slbatica, care muc ori ce fiin ^menesc. Dar Niu mbin(^li calulu i afl dela
dinsulfi, c mehiaul e un vrjitor grozavu, care i r^sbunase asupra rratelul i
surorilor sale, prefc6ndu-ia n calu i pe ele n capre: calul mbln(j[itij era acelfi trate
i caprele roii era surorile unchiauluT. Dar (Jna, care nu voia s-Iu iea de brbatu, mal
vrjitore ca dnsul, l scose ochii i schimb palatul ntr o balt.
Aflnd de acestea, Niu porni la moia ^\ne\ i acolo ncepu s dic din fluerft ai
duiosO, c (Jna sta fermecat, ascultndu. A doua 4i sprgndu- fluerulft, rug pe (Jna
s-Iu ajute a spinteca unti cornii i-1 apuc manile n buten. Afl dela dnsa unde sunt
ochii i-1 puse unchiaulu la locii. Dar dup cum preijisese (Jna, cum recapt
vederile, se repezi la elu s-lu mnnce; biatul ns, sperindu-lti cu (Jna, se ascunse
sub talpa casei, apoi, n loca de ap, l dede plumbu topitu i crp.
Dup sfatulu calului se fcu urtu i srcciosu fde unde nnmele de Cheleu Impratti)
i se puse n rendulu celoru-lal fii de boerl, cari veniser s peesc pe fata mperatulu:
cino prindea m6rul& de aurCi aruncata de domnia dup o ferestr de sus, p acela lu lua
de brbatu. De trei ori d'arendulii Cheleu prinse m^rulG domniei i o lu de soie.
ImpC^atulu, mniosu de o aa alegere, l oropsi dela curte; dar aflndii de tainiculu
ajutorii, ce- dase ginerele s pot nvinge pe dumani, i recunoscu greela i-I primi cu
braele deschise.
b) Varianta macedonen Tinenda de aur de Cosmescu: Unu pstoru i pscea turma
ntr'o livcde. Pe cnd sta sub
288
o salcie, audi sunet? de trmbie i chiote de bucurie. Se sui n salcie i se pomeni ntr'unu
palatfi: era alu Albeloru, O btrn l spuse s plece ndat, c o s vie Albele, aduc6nd
miresa^i o s-Iu reie acolo pentru tot-deauna. Dar elu ramase acolaj Albele sosir n
curnd i nchiser pe pstoraii intr*o camer,{ unde se ma afl unu calu sburtorti.
Pstorulti, dup ce sel scald n fntna de aurii d'acolo, desleg calul, lft nclecai ei
prin acoperiulii case!. La o rt^spntie, cnd s se despart,] calult dede pstorului tre
perl din coma sa la nevoe, dan-du-le focCi, calulCi se ar^t pe locft.
Pstorulu, mbrcaii n sdrene, intr slug la grdina mp^ rtului. Intr'o Ji, fata mal
mic a mpratului plimbndu-se prin grdin, zri la grdinarulu adormitfi un brait de
aurCL Cnd veni timpulQ, ca mp^ratulti s- mrite fetele, hotr ca ntro cji anumit
to feciorii de mptTa s troc pe dinaintea fetelorfi i pe care fata lti va lovi n spate cu
untk m^rft de auru, pe acela s-Iu iea de brbatu. In cele dinti doue ^ik letele mal mari
aleser fie-care cte unu feciorii de mp^rat-A treia cJi veni rendulQ cele mal mici.
Trecur toi feciorii do mpcral, toi fii de omeni bogai, toi meseriaii i niclunulA nu i-a
plcuii. Veni apoi rondulili omenilorfl de jos i grdi* narulu trec^ndti celfi din urm cu
m^^rul de aurii, tocmai i e\(\ fu lovitfi. ImprTatulu de necazu desmoteni fata i numai

voia s scie de dnsa.


In vremea asta se isc rsboiu ntre imperatulu feteloru i altuia din vecintate. Tnerulu
grdinarii plec pe o mrogla rsboiu, dar ntr'o mocirl l se nfund calulu i pe cnd
toi trecur nainte, elu remase locului. In urm veni mp^ratul cu cel doi gineri i
trecrndti pe lng dnsulti, rser de halul Iul i pornir nainte, fjicendu c n au nevoie
de vitejia Iul. Grdinarulu, aprin(Jendii p^rulu de calu, se pomeni cu calulti naripaii,
care aduse unu rendii de haine mndre i arme str-lucitore. In btlie aret minuni de
vitejie i, rnindu-se la o mn, mperatulu io leg cu nframa Iul. Cnd se ntorse
mp6ratulii dela rsboiu, gsi iar pe ginere-sefi infundat cu mroga n acelQ locG. <(El,
el, biete noi ne-amti dusft i amtt nvinii, l (Jiser ginerii ce-lall, i pe tine tot& aci te
gsimik.
ImpSratulu, ccjendii greu bolnavu, i se spuse, c se va vindeca
289
ac va bea lapte de cmila. Plecar cel do giner s caute lapte e cmil n 6r deprtate.
Ginerele celQ sracii se duse Jrielu l1 calu-1 sburtorfi i pe drum, la ntorcere, ntlni pe
ceMalt o gineri. ntrebata unde se pote gsi lapte de cmil, elG le spunse, c are chiar
dinsulii, dar nu vinde cu parale, ci Ie a da numai dac se vor lsa s le pue pecetea-I pe
spinare. i g-ineril primir. Intr o (jii mpSrtesa trecu pe dinaintea colibei rdinarulul i
\&^ii la ferestr nframa mpratului, pus la sore i >e usuce. Grdinarultli, nvinuita de
hoie, fu silitu s mrtu-i>'sc, cum a cptaVo. Mal spuse mperatulu, c dnsul l
duse i lapte de cmil, iar nu cel-lall gineri, i dovedi acesta u peeeile din spinarea
cumnailorfi s6I. Se fiicu atunci o mare eselie la curtea mpratului i grdinarulu, dup
retragerea so-rulul sC'G, moteni tronul mp^rtescu.
I
CAP. II.
CICLULO femee-plant
Pe cnd n ciclulu precedenii locuina provisorie a eroului sau a eroinei era ntr'unu
nveliu animalii, de ast dat dina resid temporara ntr'o plant (arbore^ fructu).
Caracterului lorii comunii st n particularitatea, c acea metamorfos^ animal saii
vegetal^ e resultatulii unei vrji, urgi sati blestemii i ea ncetez de ndat ce trece
terminuli fatalii. Trsura de unire ntre ambele cicluri o potii forma cele doue ale nostre
variante, a treia munten i cea bnon (din tipulu Amor i Payche), n care existena
provisorie a eroului se petrece !ntr*un& dovlecii, tocmai precum n alii doilea tipii alii
ciclului nostru dina nu ese la lumin dect dup ce a triii ctii-va timpii nchis ntr'unii
fructii (rodie, nramz, chitr).
Acestii ciclu cuprinde doue tipuri, dup cum femeia* (jin vieuesce mal nti ntr'unii

arbore (dafnfi) saii n* tr'unii fructii.


A. TIPlLt DAPHXE.
Aceslu tipu are urmtorele 3 peripeii:
a) I,)na tresce fericit i nevinovat ntrunii arbore;
b) Ea- perde nemurirea iubit de fetu-frumosu, care iiia nti o prsesce;
c) Strvestit n clugrii, ea-lu regsesce i (obicnuitu) se cstorescu.
Variantele acestui tipii se grupez n doue clase, fiecare cu cte unu basmu-tip.
a. Basmul-tipu a Fata din Dafinr) (1), cu urmtorele v'arante:
I. Varianta munten ((Fata din Dafififn);
II. Varianta munten a Fata din Dafinii y); (2)
^. }iasmu\\JL'l\p\Ji<!^Cdhigraf{S)y cu urmtorele variante: Varianta munten a Cele
doii^ slcir); (4) Varianta moldovenesc aFeciorulU PopeU; (5) Varianta bnen a^na
minunat de frumosy), (6) nainte de a trece la comparaiun, relevmu ma nt
i\\ Fundescu, No. l.~Bolintinenua versificatQ acestC basmu (Poesil I, 221- 224). rf. i
studiile d-Iu Dr. At. M. Marienescu, n Albina din 1872 (No. 16
i m.
(2) Popescu, n, No. 1. ~G. Dem. Teodorescun ^/cn^wW/?oi(i din 1894
<3) Slncescu, No. 6.
U> Idem, Alte basme. No. 5.
(h) Sevastos. p. 195199.
^6i S^hott, No. 24.
292
o forte interesant reminiscen despre anticele driade i n specialii despre dna Daphne
transformat n dafmurfl)
l'rumosa si curata fecior, ndrgit de Apollon, fugi 1 dinaintea deulu alungtoru i,
aprope s fie ajuns, ea implor pe printele- Peneu, deulu apoloru. ccAbi-I isprvi

rugciunea i membrele e se nepenescu; o coj uor nfur peptu- delicaii; p5ru-


se preface n frunze i braele sale n ramuri; piciorele sale, adineaori aa de reped,
prindfi rdecin i remanu lipite pmntului; unii verfu de arbore rsare pe capu i nu
ma remne din-tr'nsa dect strlucirea frumusee! trecute. (2)
Driadele locuiau n arbori i viea loru er strinsA legat cu a copaciloru. Ele gemu, cnd
se rnesce arborele i moru odat cu dnsulu. Ele tresc muitu; bra-di i stejarii cu
cretetele nalte, nscui odat cu dn* sele, crescu pe pmntulu hrnitorii de omeni, n
munii cel mari, frumoi i nfloritori. Dar cnd s'apropie ursi- j torea morel, atunci
copacii cel frumoi ncepii s se usuce de-a'n piciorele, coja li se mistue, ramurele le cad
i, odat cu ele, sufletulu (jineloru prsesce lumina sorelul. (3)
Arborii se considerau ca divini i nu se vtdmaii nepe-depsitii. Nelegiuitulii Erisichton,
tnSrulu principe tesalianii, poruncesce servitorilorti s dobore unu stejarii venerabil i
arborele, atinsii de secure, tremur i geme, foile i ramurele nglbenescii i la
loviturile nverunate, cari H
(1) Despre melamorfosa Daphne: Ovid. Mttam. \, 7: Diod. Sic. IV, 87; Aeliaii, Uist. div. X,
18; Theocrit, cartea I, idila 7; Virg. Eglag,\, \2) Ovid. Metam. 1, 5475.V2:
Vix precc finita, torpor gravis adiigat artus:
Molia cinguntur tenui praecordia libro;
In froiidem crines, in ramos brachia crescunt;
I*es, modo lam velox, pigris radicibus haeret;
Ora cacumen obit: remanet nilor unus in illa. (3) Ilymn. homer. IV, 257 urm.
293
sfie trunchiulu i- spintec coja, valuri de snge curgu ilin rana-. (1)
O asemenea nelegiuire e tot-deauna urmat de o pe-deps cumplit. Erisichton, care
clcase trufau dumbrava sacr a Demetre, fu lovitu de dei cu o fome, ce nimica nu o
putea ndestula. Unii tietorii de lemne, vrendii s dobore unii copaciii, au^i glasulu
tnguiosu alu llama-driadel, implorndu-lii s crue arborele, n care trise mulii timpii.
Neascultndu- rugciunea, elii i urmaii se avur s sufere stranice pedepse. (2)
Pn astzi cultulii arborilorii, attii de respnditii la rasele inferiore, persist n
credinele poporeloru civilisate ji ecoulii lorii rsun ntr'unii pasagiu din Wilhelm Teii
am lui Schiller (III, 3):
Walter. Tat e adevraii ore, c colea pe munte arborii sn-ger, cnd sunt lovit! cu

securea? TelL Cine o spune, biete ? WaUer. Jupnulti cioban o povestesce (3)
Toii ast-felii vedemu n basme pe nevestele zmeiloru prefc^ndu-se, ca s rpue pe fetiifrumosu, n fntni i arbori, din car curge unii snge negru, cnd le isbesce paloul ii
eroului.
E de observata ns, c n a Fata din Datin >^ petrecerea in snulii arborelui e
involuntar i temporar. i aci e
1' VKitl. Metam. VIII, 96101 ramplific pe Callimacli. Uynn. III): .... obliquos dum
telum librat in ictus. Contremuit, gemitumque dedit Deoia quercus ; Kt pariter frondes,
pariter palescere glarides Coepere. ac longi paloreni ducere rmi; Cupis ut in trunco fecit
manus impia vuliuis,
Ilaud aliter fluxit, discussa cortice, saPruis
'- .Vpollonios, Argonaut. 11, 476.
'3i Cf. Mannhardt, BaumkuUua, p. 3438 i Tylor, Civilisation primitive, vul I p. 284
288 i 295298. Despre arborii simitor: vocji cele ()ise in Ii>tro-^^'re, p. 123130.
294
trsura distinctiv ntre driadele antice i ntre cUna-arbii. din basmele nostre: nu
arborele e le:atu de dnsa, c i versii, arborele subsist ct vreine fata remne curat
pere odat cu perderea fecioriei sale. Dup ce fata d n dragoste cu feciorulu mperatulu,
dafinulu nu tk^ vru s o priniesc n snulii sofi i se nchise penti tot-deauna.
Doue basme din Pentamerone (1) coninu analogii li deprtate cu fata din Dafinii. In
primulu, o firanc, oflu dori unii copilu, nscu o ramur de dafinu. Unu fecior de
mperatu o ndrgi i ramura se prefcu ntr'o ijttki forte frumos. Feciorulu de mperatu
plec, lsndtt fti mura n camera sa. In lipsa vinii nisce femei piziBK i omora pe
dna, care se aretase la atingerea ramurri Dup multe suferine feciorulu de mperatu
recapt cjttttr i, pedepsindu pe acele femei rele, se cunun cu dtnai In a doua poveste
neapolitan, Henza, ursit s nidrd# unu osu, e nchis de tatlii e ntrunu turnii, de
undt isbutesce s fug, dup ce se ndrgostise cu unu feciorii de mperatu. Aflndu ns
c iubitulu e s'a logodita c alta, ea mure de durere i feciorulu de mperat il facf apoi
singurii sema.
Dar o perfect analogie cu basmulu nostru (afar d< motivulu iniialii) lu ofer versiunea
neo-grec ^Copi luldin Dafinii (To Aacfvoxo'jxxt)^ ^l crui cuprinsu e celC urmtorii:
(2)
Nisce unche, neavendu copii, se rugar la Dumnezeu si le druiasc unulii, fie mcaru i
unu grunte de daQnA Dumnec^leu le ascult ruga i femeia nscu unUgrdunte de da^

finU, care cdii la pmntii i dintr'nsulu rsri unA da(1) No. 2 ^i 23.
295 ~
nu de aur, ale crui ramuri strluciau ca surele. Mai ^ul feciori de mprai veniau s so
minuneze de acelu rbore i unulu dintr'ni aez cortulu sub dnsulu i plec la vnatii.
Buctarulu seu, dup ce gti bucatele )lec i dnsulu. Atunci se audi unu glasu strigndu
n irbore: Dafinulu meu de sus, dafinulu meu de jos, ie>chide-te s esu! i coja
arborelui se deschise i se iret o fat minunatu de frumos, care, dup ce manc iin tote
bucatele i arunc unU pumnU de sare hitr'nsele^ ntr iar in arbore. La ntorcere,
gsindu bucatele srate, reciorulu de mperatuse puse la pnd i, dup ce surprinse i
mbria fata, o prsi i plec. Atunci n zadaru strig pa dafinului s se deschid, elu nu
ma vru s*o primesc i rspunse: Et srutat i n arbore nu ve ma intr nici odat)
i dicendu aceste vorbe, se veteji.
Fata prsit se duse n cutarea feciorului de mpraii. Pe drumu ntlni tuiti derviii
(clugrii) i schimb hainele cu dnsulu; apoi clare ajunse pe iubitulu e. Elu ntreb pe
fata mbrcat ca unu derviu, ce a vedutu n drumu i ea rspunse: Vdu o fat, care
plngea i suspina. Atunci suspin i feciorulii de mpraii i, clrindu mpreun mal
departe, iar ntreb pe derviii, care dede acelai rspunsu i iar suspin feciorulu de
mpraii. Apoi prindendii dragoste de derviii, lii rug s rme la palatii i s fie de fa
la nunta sa. Fata, rmas n camera iubitului e, lepd hainele derviesci i, mbrcn-duse n hainele-I de aurii, se art mndr naintea tuturora nuntailorii. Cum o vdu
feciorulii de mpraii, o recunoscu, trimise napoi miresa i se cunun cu fata din Dafinii.
Nu tote versiunile nostre coninii elementele grupului. In unele figurez motivulii
caracteristicii iniialii (promisiunea ca mijlocii de a face s nceteze plnsulii copilului),
I
296
ce-Iu voinu regsi ntr'o serie numeros de basme apari-nendu ciclului juruineloru. Dar
n alii doilea basmu-tipu (i n povestea din Moldova) acestii motivu e nlocuita cu altulii
diferiii.
Incidentulu despre srarea bucateloru din basmulu neogrecii lu regsi mii (n afar de a
doua variant munten^ i n versiunea necomplet aCele dou6 sdlct)^y care nu con-ine
noiunea principal de dn-arbore, ce lipsesce i n alte variante ale grupului. Deja n
varianta bnen fata nu tresce n interiorulu arborelui, ci pe vrfulu 8ii;dar trsura
esenial e conservat, de 6re-ce, odat amgit, ea nu se mal pote urc pe dnsulu. In alu
doilea basmu* tipii a disprutu ori ce urm despre relaiunea ntre feciori (dn) i arbore
i basmulu ni se presint ast-felu sub o form fragmentar.

Urmez resumatulu celoru douc basme-tipii i al va-rianteloru lorii.


a. Basmulii-tipu Fata din Ba fina de Fundescu:
Impertesa rmindii grea, naintea facerel cu 6 s&pt^mnl s'a pomenitfi c-l 2)Mttge
copilulti hi pntece i nu tcu dect dupk ce spuse, c-l va da pe Sfinda Liuandra de peste
9 mri i 9 erl. Cnd veni n vrsta de nsurata, ceru dela prini Agi* duina ;ii,
neputend'o cpet, porni s'o caute.
In mijloculfi unei cmpii nllorite, udat de unii rule, fecio-rulu de mperatu dede de
unu mare dafinii verde, sub car^ ntin<][rndii- cortulQ, aucji eindfi din dafintt aceste
cuvinte:
Deschide-te, dafiriri verde,
S t's fata curat,
De sore nevecjut.
De Yntu nebtut.
De ploie neudat,
De voinicii nesrutat....
Dafinul se deschise ndat i din elu ei o fat frumsi i i cu totul de auru. Feciorulfi de
mpcratti, uimita, o amgi ^
297
> prsi adormit. Deteptndu-se singur, se rug dafmuluT s e deschic, dar el nu se
mal deschise i o respinse ca pc-os. Ea plec jelndu-se i pe drumu schimb hainele-
de Luru cu cele de ln ale unul clugrii.
In vremea aceea feciorulO de mp^rat dede peste unCt palatti Ie aura i, amgit de
stpnulu palatului, care ! dede pe Pie-sa Ireptu Sanda Luxandra, porni acas s se
cunune. Pe drumii >e ntilni cu fata din daHn, mbrcat clugresce, care T spuse
:rhiar istoria el. Elti o ascult cu draga (spune, clugra, spune), :> lu cu dinsul i l
dede o camer n palat lng a sa, ru-g'ndo s povestesc mereti: spune, ciugra,
spune
In ijiua nunel, clugrul nu se mal vedu i dup cununie, vrend s-l mal asculte
povestind, ili^ gsi spnzurata de o frnghie. Descoperind^ ntr'insul fata prsit n
cmpie i anndfi c aceea, pe care o luase, nu era adeverata Sanda Lu-xandra, o trimise
napoi i se cunun cu fata din Datinu.

aj Prima variant munten Fata din Djin de N. D. Popescii: O mp^rtis rcmase grea din locurile une ignci, care vesti, c nu se va bucura de
biatti, de 6re-ce obosise buntatea lui Dumnecjeu cu attea struine. Cnd s intre n a
noua lun, tofHlulu ificeph s phmj i nu ncet dect ft/duindu-i-se fata din Dafinii.
Ajungendu la 21 de ani, alese calulii nsdrvanii ali tatlui s6u din tineree i porni
dup ursita-, despre care calulu (Jise: O lim dup trmulii cel-laltii, care tretice n
irunrhiulii unul dajinii^ peste care al s dai cu mare greutate, fr care nu poi tri, cci
aa i-e scrisu a te trage aa totCt spre ea i, dac vel dobndi-o, n*o s ma mor, nic s
mal mbe-trnesc vre odat.
Amndol se coborr pe trmulu cel-laltu ntr o cmpie plin de ose omenesci: eraii
osele feciorilorti de mpera, car au ncer-catu zadarnicii s iea pe fata din Dafinu.
Aprope s os, calulu n slioru- atinse o cpn de omii i, tote acele oseminte, ca i
nsufleite, se reperjir spre f6tu-trumosu s-l& copleesc; dar ^[> n dumbrav. In
capStulfi pdure!, ei nainte unu balaurii itfcare nveninez vzduhulu cu suflarea lui)
i retez capul u cu paloul ti.
298
So pomenir apo ntr'o cmpie, n care n drepta erba i bu-ruenile erau uscate de ari
i n stn^a plite de geru; iar n mijlocu llor de tot frumuseea. StpnulG, unti
balaurcixi capete, trate cu pzitorulu oseloru, cu o gur sufla focii, cu alta nghea i cu a
treia adia, cum e bine s cresc. Cnd s es din cmpie, calulfi atinse una din llor i abia
scpar ntr'o pdurice de furia navalei lorii. Repuse balaurulQ. Dup ce trecur i prin
cmpia fereloru st^lbatice (calulu atinse coda uneT vulpi i tote lighionele se repecjir
asupra lui f^^tti-frumosti), deder de balaurulii cu 7 capete, frate ma mare alu celortilal doi, pe care lii repuse dup multe opintiri : calulfi, prefcutii n pseric, aduse
stpnului o pictur de ap.
Ajunser la urm ntr'o grdin plin de mirodenii, unde ca- ' lulu prsi pe f^t&frumosu i, trecendCt printr'o pdure des, zri palatulu strlucitoru i fermecata alG
fetei din DaHnCi. In grdina palatului s all unu dafinii mare i grosG n marginea | unul
rule, ncunjuratii de stane de petr cu chipti voinicesc: I era voinici, cari venise s'o
peesc. In dafinti locuia (Jna osndit ,
s-l petrecu dilele n snulu printelui seti i, pn nu se lumina
(
de (Jiu, ea culegea flori pe marginea apel. Rodulii dragostei unei (lne (J)na JiorihrU) cu
unii muritorii, mperatft peste locurile nvecinate, ea fu pricina c bunic-sa, o (jin rea i
res-buntore, schimb pe tataia el n dafinii i pe fat o arunc la tulpina copaciulul. Tata
fu ngduiii a-l desface trunchiul, ca s l primesc odorulii n snulu s^ii i a-l cldi

sub rdcina sa unii palatii mreii, care se ntinde pe sub pmnt departe mulii de
ramurele lui, n care te scoborl prin inima copaciulul schimbat ntr'o scar mat mare
mndreea. Asemenea l ngdui, ^ ca s se schimbe iari n omii, ctQ va sta n acelti
palatQ, ca s pot s me cresc i s me ngrijesc; dar s es afar din?] trunchiii, nu-I fu
ngduiii. Tata me ngriji ntocmai ca p muinir zema, ce curgea din rdecinile lui, mi sluji
drepii lapte i vr furile acelorii rdcini drepii e. Dup ce m6 fcui mal mricici i
putui s alergii de colo pn colo, trunchiulii tatei ncepij s se desfac n vremea (jiilel i
s m6 lase a m6 juca prin prejurii pn la apusulCi sorelu.M
Acea (]in o blestemase, ca ori cine s ar apropia de ea I mpetresc, i s scape de vraj
numai ncetndii a fi feciori
299 ^dat ndrgostit, dafinid se nchide i nu ma vru s'o primesc. CI acelai timpft ns
farmeculu peri: din dafin ei unfi br-atu chipea i stanele de petr se nsufleir. La
ntorcere, ampiile cu fere, flor i ose perir i nici o urm de balauri.
b) A doua variant munten Fata din DafinU de G. Dem. Peodorescu:
Unii fecioru de mperatG, fiindti logodita, plec la vntore i tjunse ntr o pajite plin de
dafini nvercjli. Acolo poposi i po-mnci buctarului s-I gtesc de mas, iar dnsulu
plec s nai vneze. In mijloculu pdure! erau nisce palaturl mree, mpresurate de dafini
(numite de aceea i Dafinulu-verde), unde '^KHiail trei (Itne. Vec^endti sosirea
feciorului de mpcratu, ele se rorbir s es din Dafinulu-verde i s calce pe pmntulu
ome-niloru.
Buctarulu gtise bucatele i adormise de obosel. Atunci ()na ina mare se rug de
dafinu, care se deschise i eind, s apropia 4e cortul feciorului de mperatG, gust din
tote bucatele i la jjplecare presr scircprin tote tingirile. Apoi rugndu-se iari de daiuO, elQ se deschise i (jlna intr. Intorcendu-se feciorulu mpratului dela vntore, elG
nici nu putu s guste din bucate, de te ce eraCi. A doua (Ji fcu totii ast-felu (Jna
mijlocie. A treia c^i feciorulu de mpraii se puse spndescpe celu sr bucatele i
prinse pe (Jlna cea mic, o lu n brae i o rut. Dar la ntorcere ea se rug n zadar, cci
\a.\\ dafjnuii sf: mai deschise i fu nevoit s se ntorc iar la cortulft fe-iorulul de
mperatu. Tinerii se desmerdar, pan veni vremea plecare, i (jlna se pomeni prsit de
iubitulu e. Atunci ea mi s-l caute cntand cu jale. In drumu schimb vestmin-le-
daurite cu hainele sdrenerose ale unul clwdrti i ajunse curtea mpertesc, unde
iubitulu el i serba nunta. Feciorulu ^ mperatG, ve(Jendi clugraulu, nu mal vru s
se deart de dinsul, rugndu-l mereti s-I (Jic cnteculu jalnicu ^0 feciore prsite.
In cele din urm, ea, i lepi^d rasa i ti-^^ri, recunoscendu-se, se cununar.
y Basmulu-tipu Clugra de Stncescu :

O fat de mperatO, cnd mplini 16 ani, vis c brbatulCi


300
st'u e mort i c daclu va pzi 9 an, 9 lun, 9 sept^mnl i 9 (Jile va nvia. La o vntore
m paratul ii dede peste palatuld unul zmeu, care, necjita pe nevast-sa, o pminteanc,
c se iubia cu fiulti lu RoG-ImperatG, o ucise, iar pe iubituld e IH fcu stan de petr
i totG palatul asemenea.
Domnia singur putu deschide porta, care se ncuia i o nchise, desprind'o de prin.
Acolo ea gsi n sal pe unft patft frumoii un steifi n chipu de orna i pe petr eraii scrise
vorbe aidoma cu ale visului s6u. Ea se puse dar s pzesc i cnd ma r6mase 9 dile pn
la termina, domnia cumper o roba iganc s'o ajute a pzi. Pe cnd dormi fata, iganca o
desbrci' i punendu- hainele e, boci mortulG pn se scul.
Eia lu de nevast pe iganc i amndo pornir, isndii acolo pe domnia. Pe
drumumpratulii ntlni nn^ cUlugiirasil cu ochH plin de lacrm i IG lu n trsur.
ntrebata, de cel sunt ochi plin de lacrm, respunse : Cum s nu-ml fie? c trecirf lng
unti palatu mare i frumosu i am au(J[it unG glas duioii^ ce cnta jalnicu aa:
De cu srr, fecior, Peste nopte ninuor i diminra veduvior.i
Rugati s ma spue ceva, clugraulu ofta i mere i^iQ^M De cu sor fecior . . pn
ce mperatulu prinse dragoste i nu ma vru s se despart de eli. Cu ajutorul^ unu inelG
vrjitd fcu nisce palatur minunate i, ntrebata, clugraul se des-coperi i feciorult
de mpcratu se pomeni cu fata, pe care o lsase dormindu. Elfi se cunun cu dnsa i
pedepsi pe iganca.
a) Varianta munton Cele doiie slci do Stnccscu:
() femee, rugndu-se la Dumne(Je s'aib unu copila, sepoi n noptea Pasceloru cu o
femee btrn, care (jiise, c pote ajute s aib un copilu, dar va muri la 16 an. Femeia
r^tna Krcinat dintr'o scnfee i nscu o iat minunata de frumos, a la 16 an nchise
ochi i biata m-sa o higrop ntro poiami inij locul Tf flori lor ii.
Unii fecioru de mperatu, vrrndii s- fac una palat n dure, nimeri tocma poiana, n
care era mama fete. Dar fata w
301 ~
niort i noptea se desfcea duumeaua i, intrndu in culi-e. ririific pumni de sare in
bucate, PndindQ, o prinse feciorulC e mp4>ratu, o ndrgi i-I f&gdui s o iea de
nevast. Dar chemata de tat-s6 s se insore cu alt fat, ea se inec de do-Lilu Iul.
Aflnd acesta, feciorul de mprate fu cuprinii de dnc durere i ls cu limb de
morte s fie ingropatu intr'o Top cu fata. ImperatuKi ns nu vru i-Iu ingrop dincolo de

iseric. Dar din mormintele desprite rsrir dou6 slcii, cari, rescendQ, i mpreunar
ramurele.
l) Varianta mo\o\ene^ch, Fvctondiipope de Sevastos:
l'nu frate i o sor, scpnd de urgia necuratului (cruia fur uruii de tatl lor),
ajunser intr unti orau i fur dui naintea mp^ratuluT. ElCi, v6()6ndfi fata, o lu de
nevast i pe fratele el 10 (acu sletnic.
Atunci mpratule primi veste dela o fermectore, cu care ^e dedese n dragoste, s vie
fr ntrcjiere, c de nu, l va m" >etri oraul. Imp6ratul& de fric porni lr s spue
nevestei. Dar .^a se lu dup6 dnsul mbrcat n haine clugresch
Pe drum Ci o ntlni mp(^ratul fr s'o cunosc i o ntreb ce mal era prin trgCi. Ea l
respunse, c a auditG pe mprrtes \etndu-se:
De cu svn\
Miri's mare,
Mieija de nopte imperti,
Zori de <}iu vduvit,
Pe urm clu[^ri(!
Atunci pe mpraii Ta apucaii o jale, lu clu^rulu n trsur i porni nainte plngndii,
pn ajunse la fermectore. Dnsa, ecunoscend pe mprtesa, leg pe clugrii de unii
cala i-Iii aLci'i frme, fr s scie mpratulii, care se cunun cu vrjitorea >ar i ea
primi apoi pedepsa cuvenit.
c) \'arianta bnen phia miffv^fot drfntmvsde Schott:
I.'nu feciorii de mperat, vnndii ntr o pdure, descoperi o cras singuratic, unde afl o
mas gata pus, la care s'aez m 302
preun cu slugile sale. Dup mas, feciorulft de mpratu, pre-umblndu-se, zri pn
nrftd unnJ pomii (dafinii) nalt unii paf, de pe care se cobor o lat frumos.
Amndo tinerii se ndrgir, dup care mp6ratul& o prsi i feciora, mbrcat ca unu
clugrriy lu ajunse i-lG ntreb de numele amgitorului. Feciorulu de mp6ratu lu pe
clugrau n camera sa i nu se putu despri de elCt nici n (Jiua nunel. B^trnulii
mperatu, bnuindu sexulCt clugraulul i intrndii noptea n camera, unde dormiaft
tus-trel, recunoscu fata i puse s'o spnzure dinaintea portei. Desperaii de mortea iubitei

sale leciorulG mpratului se spnzur alturea de nefericita feciurl


B. TIPLLt .XELE 3 XRAMZE'.
Acestu tipu st n legtur intim cu tipulu dna-arbore: fata, care tresce nchis ntr'o
rodie (sau aiurea ntr'o nramz or lmie), cum ese la lumin, cere ip i, necpetndii,
pere n acea clip. A doua more din acelai motivu i numai a treia rmne n vie i se
cunun cu feciorulu mpratului, dup ce a trecuii prin aceleai incidente, substiiun i
metamorfose, ca i n versiunile din restulu grupului.
Acestu moi vii e representatii de basmulu-tipti aCele 3 rodii aurite (1), cu urmtorele
variante (mal mulii saii ma puinu alterate):
Varianta munten aFata mouluy)i>. [2) Varianta ardelen aCodrena Sinzenay), (S)
Varianta bnen (i)ina neMscHti nevdutd. {i) Variantele nostre se presint, tote,
ntr'o stare alterat: dna-fata nu ese d*a dreptulii din fructii, ci ea se nasce, dup ce
uncheulii a gustatu unii mrii. Totui persist trsura caracteristic din primulii nostru
basmu-tipii : mpratulii zresce feciora n vrfulii unul arbore.
1) Ispirescu. No. 33. \. r2\ Delavrancea. Sultnica, p. 236267. k <3; Pompilia In
ConrorbitH din 1875.
^h Schott. No. 25.
304
Varianta nuinten conine si episodulu calugrauIuT, propriu tipulu anteriorii, pe cnd
n cea bnen s a amalgamaii elemente de diferit origine.
Pentru tipulu cjin-fructu putemu cita o serie de ve^ siun paralele,, numerose ma
aleii n occidentulii Europei
In Pentamerone (1) Cenzuelo, cutreerndii lumea n cutarea unc femei alb rum v
casulu l roie ca sngde^ capdt n ostrovulu dneloru ri lmi i, tindii pe una din ele,
ese o din dup dorina sa, care tns e omorita de o arpir i, prefcut n porumbi,
sbor la palatu. Acolo e tiat n grdin din ordinulii arpoice! i in locu-I rdsare unii
mndru chitru cu 3 frumose lm, eindii mal tr^ilL dintr'una adeverata logodnic a
Imperatulu. Feciorulfi de mpferatO so cunun ma nti cu arpoica, dar desco* perindii
viclenia, o osndesce la morte i se cstorescft cu dna nviat.
Basmulu neo-grecii din Asia-mic <tChUrai> (2) are mart analogie cu versiunea nostr.
Unii feciorii de mpratA sprgendii (31a unei babe cu o chitr, ea 11 doresce dti nevast
acea chitr pzit de 40 de zmei i-Iii povuesc^; cum s'o capete. Pornindii s'o caute,
ajut n cale nisw zmei, apo o zmeoic (drakaina), care curaii cu ieJe^ ttw] fuptorH, i
mpac nisce animale, cari toi l nlesnir fugiPt^ la ntorcere, dup ce rpi 3 chitre din

grdina celori^ 40 de zmei. Cum tia o chitr, ei o fat frumos, ceru ndat: ap! i
neavendu la ndemn, c(jiu moi Totu a pi cu a doua i p'a treia tind*o lng o tn,
feci<')ra rmase n vie i fulu mpratului o li acolo s-Iu atepte la ntorcere, ducenduse s doi desc bine-cuvntarea priniloru.
(1) No. 17: La palomboy i ma aleii No. 18: Le tre ceire.
(2) Hahn, No. 49. Cf. Schmi(lt, No. 6: Cele 3 chitre.
305
In lipsa iubitului e, de fric, fata se urc ntr'unu arbore. Puinu dup aceea veni o iganc
dup ap i, z-rindu sus pe fat, o ademeni i o arunc n fntn, unde SC prefcu
intr'unu pesci^or de aurii. La ntorcerea liulu de mperatu iganca iu ntmpin,
dicendu- c s'a inegritu de mult ateptare. Elu prinse pesciorulu i mpreun cu iganca
se ntorser acas. Acolo ea se fdcu bolnav i ceru s se taie pesciorulu: din sngele-
rsri unii chiparoii, care, dobortu i arii, se fcu iar fecior. La o clac, spunendu-
povestea, fata fu recunoscut de mp6ratu, care porunci ca iganca s fie sfiat de ca
slbateci i apoi se cunun cu fata din Chitr. In povestea maghiar aCele 3 nrainzen (1),
unu mperatu trimete n lume pe cel 3 fii a sel s peesc. O bab d fie-cruia cte o
flramz, cu tocmela s n'o taie dect Intr'unu locu, unde ar fi ap. Celu mare fcendu-ise sete, o tia i ei o fecior frumos strigndii ap, ap, I morii! i nefiindii ap, muri.
Toii a pi celil mijlociu. I Alu treilea deschise nramza lng o fntn i- dedo s
bea: ea remase n vio i tncrulvi porni n oraii s- aduc haine. O iganc nec pe
biata fat (care se schimb ntr'unii pescioril de aurii) i dnsa se cstoresce ca feciorulii
de mperatii. Fcendu-se bolnav, ea cere s mnnce pesciorulii: unii solzioru, cdendu
pe pmntu, dede nascere unui pomii frumoii, care e tiaii i arii. O andra (capacu la
61a cu lapte) ajunge la o femee ser-i^an. In lipsa- cine-va deretica casa. Baba,
pndindii, ^ede eindii din ol o cln, dela care alia tot ntm-l>!area. iganca e
pedepsit.
In basmele culese de Andrews ntre Menton i fienova ^e alia patru versiuni ale aceluiai
subiectu, tute ntitulate
\\} Slier. No. 13.
Les trois ()raiigesy>.{\) In cea dinti, o vrjitore bles m pe unii feciorii de mperatu ^
n'aib odihn nu va gsi ramura celorii 3 portocale. Dup ce le bndi, numai a treia
remase n vieA, cele-lalte doue perii de sete. Lsnd o lng o fntn, o servitre veni di
ap i o arunc nuntru, unde se prefcu ntr'unu iar servitorea lu loculu si la
ntorcere spuse fe rulu de mporatu, c aerulu fntnei o urtise si se stori cu dnsulu.
Intr'o cji, printjiendii iparulu i vrei s-Iu mnnce, elu se pomeni cu frumosa fat, care
din portocal, i- povesti tote. In prima variant, m| rtesa e nepat de o vrjitore cu
unii acU .i se face ndat ntr'o porumbi alb, care sbor pe feros i apoi, adus Ia mas,

mperatulii mngind'o scfill aculii i ndat se pomonesce cu aSeverata sa nevasti


Versiunea italian al melarj/raai sau JBorf/V/c(2)coincidei cea raportat din
l^entamerone; iar varianta <xLetrefn( golr d'amorey>{ii) se apropie de povetile ma sus
citate. A rodie, singura renias n vie i apoi omort de fat a ospetrose, care vr
unii ar n capii, se face n turturic si apo revine la forma- anterior.
De asemenea In versiunea llorentin ivc tre tfii CC)) (4), fociora din portocal, nepat
de o fat urt unii acii, se face (ca i n basmulu nostru) o frumi porumbi.
In varianta siciliana nFrumosa cu cele 7 v(UwJi>{b)j avei
(1) Andrews, No. ;')() i variaiilolo .M, GO. 61.
(2) Coinparetti, Nn. 11. i3) IbiilcMi, No. (i8. (4) Iinbriini, No. 24. VimJ i (iubornatis,
XoveUine di Santo Sie/ano, S.^i
10: / ire anince. ^
(o) Gf)ii/AMil)arli, No. 1.-3. IVntrii alto vorsiuii italieno: cf. Pralo, tfi** noreiline
livoniealy p. 157: hi hcUa thi nette cedri.
307 -oculu celoru trei chitre, i Iddie cu cte o fat, care, i ese dintr'nsa, cere ap.
n fine, n versiunea portugez aCele 3 chitre de amorUn (1), idin chitr se preface ntr'o
porumbi, ca n ma tote ver-nile romanice; pe cnd n povestea maghiar ma sus ilisat,
frumosa fat, necat de iganc, se preface (ca n versiunea neo-grec) ntr'unu pescioru
de auru. Elementulu substitutivu miresa nlocuit cu o iganc u o servitore e destulu
de respnditu n basme i-Iu >mu ntilni nc n unele versiuni ale ciclului metamorBeloru (Copiii de auru) i n celu despre Mama vitreg, l'rmoz resumatulu basmulutipuialu varianteloru sale.
Basmulu-tipu Cde 3 rodii aurite de Ispirescu:
UnO iecioru de mp&rat, sprgendu tivga une babe, fu bles-Dat de dnsa s nu se
nsore, pn nu va gsi cele 3 rodi fite. Fcendu- 3 r^ndur de haine de ferti, porni
ntr'o calorie mare. Pe drumu, nveat de o btrn, dede bun-cjiua ^^ balaurii, curai o
fntn, i ajut o brutrcs, care stcrr/ea unu t^tru cu (ele sale. Dintr'o grdin, ca unu
raiu, tia cele 3 ro-Ui fugi. Ne ma putendu rbda, tia una din rodi: deodat ' o fal
frumos ca o din i ceru: ap, ap, c morii Nea-Hid ap la ndemn, fata muri, i totu
aa pi cu a doua lie.
tiup ce lu ap, tia a treia rodie i iar ei o fata ca sorele frumos, cerendu s bea.

Voiniculu dede i scp fata cu . Eh^'i o povui s se urce n pomii i s-Iu atepte
acolo, i4 se va ntorce s'o iea Fata cea frumos dise copaciulu s lase jos i elu se ls,
apo se puse n elu i se ridic. Fiulu K^ratulu ramase cu gura cscat, uitndu-se la ea i
la mi-ica cum de ac lsase i se ridicase copaciulujy Jup plecarea mperatulu veni o
(lyayicd dup ap i verjcndii pulu fetc strlucindu n ap, crodii ( e alu o, se ntorso
1 r'oii^iiriieri-Pedrosr), No. 3 : cf. Maspon y Labios, Jioinhtlhnjte, H, 11: las
308
i spuse m-se. Atunci ea ins<1 se duse la fntn i ye^endi pe copaciu aeel chipu
ngeresc, se lingui pe lng fat s'i iea sus lng dinsa. Acolo iganca ii nfipse un ac
otrvii in capCj, iar fata se faci o ps^ricy care sbur n grdina curte i pe care pomu se
punea de cnta, pe locu se usca. mprai porunci s*o princjl i o puse ntr*o colivie de
aura.
Impratul, ntorcendu-se i gsindu pe iganca (care l spi c de atta ateptare sorele l
arsese feiora), dup vorbele el car fi cre(j[utii c-T cna i se logodi cu dnsa. Cum auc^i
igane de pasre, se fcu hdnac i ceri s*o taie, c numai mnci carnea-I se va
nsntoi. Imperatul numai cu grea se nduplc i, cnd se tie paserea, crescu din
sngele el la ferestra m| rtului unu brad nalta i frumos. iganca se fcu iar boE nav
i ceru s se arcji bradul.
O cerotore luase o surcea dela o andra a bradului i i^ ()endu unu acu nfipta n surcea,
l scose i fcu din surcel unii capac la ol. Baba, plecndu n prostel, rmase
incremeDti gsindfi la ntorcere coliba mturat i dereticat. Ascuncjiendufj s afle
taina, vcijlu cum din capaculu olel sri o fat mal alU ca noua i cu p5rul de aura. Fata
rmase la baba i, cumpi rndu-I pnz i mtase, ea cusu tot istoria el pe 2 sangulil \ le
trimise mpratului. Cum afl mpcratulQ, pedepsi aspru | iganca, care luase loculii fete,
i se cunun cu adevrata l logodnic.
a) Varianta munten Fato MoahO de Delavrancea:
Unu uncheti capetndu dela Sf. Vineri una rnrU i mnca du-I, o fat i se nscu din
pulp. In aceiai clip un vuitul o rpi i o crescu n cuibulu seu.
Acolo o zri unCi fecioru de mpraii ntr'un vrftt de salci Neput'nd'o ndupleca s se
cobore, o bab se nsrcina s'o aduc
Dar o iganc I lu loculi i dnsa, schimbndu-l hainele < unu clugrati, se duse din
stan n stn, pn ajunse Ia curt mpratului, care o recunoscu i o lu do soie.
b) Varianta ardelen Codrcna Snziana de Pompili: Unu uncheu, neavendii (opi, plec
ntristata s caute unu

309
sufletu. Ajunse la o pescer forte ntunecos, unde gsi unu istnicu botrnu, care- dete 2
jum^t(l de m^i% una pentru sine
alta pentru nevast-sa.
Pe drumu i se fcu sete i manc junnetatea de m^ru a babe. 'apuc s nghit bine, c-lu
lovir durerile de facere i, pu-^ndu-se jos pe florile de snziene, adormi ca mort. Cnd
se atept, minune! gsi lng elti o feti i lng ieti pe Inge-ilii DomnuluY, care o
botez Codrena Sinziana. Ajungnd ^sas, puse fetia ntr'o covic i intr s spue
babe! bucuria. &Dd s es, fata nu e. Unti vulturii trecuse p'acolo i, auc^indi petele
fetiei, o lu sub aripa lui i o duse l cuibulti s. Aci i afl ntr o fntn unu balaurii,
care omora puii pasSrel cu tnbile sale de foc&. Ingerulu Domnului tia balaurului cele 12
Ipete i vulturulG de bucurie nghii lata i o scose de 7 ori lai frumos.
La o vntore, feciorulft de mpcratu, lundu-se dup6 o fer SIbatic, zri minunata tat.
Elti o rug s se dea jos din cuibu^ ar ea nu vru. Se ntorse ca nebunii de dorulu fetei i
porunci, I eine-I va aduce fata din pdurea fntnei va fi iUcutii mare letnicii. O bab se
nfi la mpraii i ceru unii ceunii i o ereche de pirostrii, ^licend c ea l va aduce
fata. Venindii n idurc, baba se puse la rdcina copacului s fac mmlig, ar ori de cte
ori punea ceunul pe pirostrii, elti cdea jos. 'ata, care vedea tote astea, o nv cum s
fac i la urma ur-aelorii se dede jos s-I arate. Btrna o lu n brae i fugi la mpOratulii,
care se cunun cu dnsa.
c) Varianta bnen-^ma ewdfscwM i nevddut de Schott:
O mam fgdui copilului, cnd plngea^ s-I dea de soie, fU-fendu-se mare, pe )na
care nu se nscuse i pe care nici n& omii n'o vzuse. Cnd veni vremea, mama nu i-o
puti da i tnrulQ porni s'o caute.
Trecu pe la Sf. Miercuri, care l dede unii mSrii de aurii pen-m feciura de lng o fntn,
dar s nu i Iii dea nainte de a i gustatfi dela elii un& picii de ap. Negsind'o i fiindu-I
ete, lii manc elii nsui. Sf. Vineri l dede asemenea unfi firii de aurii cu acelai sfatii :
atunci l ei nainte o fe 310
ci(3r, care // rcrh ap i neavcndu la ndemn, peri. Simindii nsu.s sete, mneri jj;i de
ast dalfi merulij. Sf. Duminic ilu sftui de asemenea: atunc veni nainte o feoior
lorte frumos, care, ndat ce primi merulu de aurfi, lu recunoscu de so\& i-lu trimise n
orai^u s aduc unu martoru la cununie. In lipsal, o sftui s se urce pe copaciulu de lng
fntn.
O fiijancy venindii dup ap, vecji chipulu feciore oglindii^ ntr'nsa i-lu lu drcptu ali

e, flindu-se naintea mamei sale Atunc veni ea nsi la fntn i /rindii pe (Jna n
vrfulii arborelui, o rug s se cobora i dnsa spuse, c atept pe mirele s se ntorc la
cununie. Betrna iganc, iret, subco-vnt de a- aez perulti, nfipse unu ac vrjitu
n capu i ea se prefcu ntr o porumbi alb, care fugi dinaintea sirripo-roice. Apo
mbrc cu bainele (Jne pe urciosa- fat i^ur* cnd'o pe arbore, spuse s atepte
acolo pe mire. Acesta, de? miraii la ntorcere de schimbarea (Jne, se cunun totui ctt:
lata ignce.
In vremea aceea porumbia trist sburase dela luntan la bisw ric i d'acolo la locuina
mirelu, unde se aez n grdin. \i rug pe slujnica ignce s*o mute p'ascunsu n
camera stpl^ nulul. Acesta mngind'o ntr'o (jii, atinse acul i-l scose: ca veni n
fire i povesti nelciunea ignce. Furios, elfi poi runci s se lege femeia mincinos de
cocile a patru cal i s'o sfie n buc ; iar elu se nsoi cu (Jna.
CAP. III. CICLULO INTERpiCERlLORO
^rdicerile joc n basme unii rolii nsemnaii. La totii i rbdarea eroului e pus la cercare
i ma tot-a, curiositatea neputendu resist ispitei, elu are s
urmrile neascultare! ale. ta poporeloru primitive e dominat do asemenea tiiose
interdiciun, ctu privesce ma alesu locu-Dnsacrate i misteriose. Termenulu de tnbn (n
gra-jolinesianii inviolabilii, interdisu) s'a introdusu n ru spre a desemn or ce felu de
prohibiiune, de-hiderea social or religios pn la ordinulu ne-i datu eroului saii
eroine.
tre interdicerile, ce le ntlnimu ma desu, aceea nu SC uit napoi merit una momentu s
atrag unea nostr. Ea a preocupaii n tote timpurile ia poporului. \u alta este n legenda
biblic reco-aiunea fcut nevestei lu Lotu, care pentru ne-aroa o se prefcu ntr'o stan
de sare. Klenulu m'i nu p('>to redobndi pe iubita sa Eurydice dect singur condiiuno, a
nu-s arunc ochi napoi, sub sa de a o perde pentru tot-deauna:
312

HaiK* siniul ci logcni Uhodopcius accipit heros, N( lloclal retro siui lumina, doiiec
avernas KxiiM-it vallos; aut inita dona futura. (1)
In diferitele isprvi, cu cari mama perlid nsrcinez po Pctrea Voiniculii, dna-
binefcStore lu poviiesce, cum s fac i nu uit mereu s'adaug: Cum ve lua paserea
mestr s fugi ctu va respute calulu i si te uii napoi^ or ctii de grozave trsnete i
ipete a au(|i,r cci cum e ct, pe locu fi prpdiii! Dac vel ra{H|. vre unii purcelu,
apo d pinteni calului i fugi ctu va pute alerg calulu i napoi s nu te uif, cci cum te uita, pe locu te va nfca scrofa i mal mulii nu ve bea apa.i S iei ap ntr'o clip i s
fugi ctii l rSspute i sn te uii napoi, cci fntna va ncepe s arunce ap dup tine i

dac te va ajunge vr'unii stropii, ve pica pe locil morii jos. Ins dup ce-I lua apa, s
fugi ctu l respute i s nu caui napoi^ mcarii s au(JI ori i ce. (2)
Alt interdiicere e a nu vorbty a crei clcare trage dupi dnsa pedepsa mpetrirel, cum se
pote vede mal aleii tai ciclulii Dioscurilorii. ccS nu grii nimica cu noi, cci cum i
clca sfatulii acesta, ndat ve vei preface i voi n petr. (3) ntr'o legend zoologic
despre originea pa-jurelorii, muenia surore st n legtur cu sorta frai-lorii se: Dac
tu vel pute rbda ese ani de-arendul&i ca s nu vorhesc cu nimeni nici unii cuvnelii,
apo vel puto ridica blostemulii maice nostre de pe capulii nostru i ne vom fi preface
iari n omeni cum amii fotii; iar de nu vel pute rbda, de ve vorbi, apo suntemii
perdufl n veci ! . . . (4) In alte doue legende zoologice despre
(1) Ovid. Metam. X, 51-54.
(2) Sbiera, p. 25. 20, 28 i 29.
(3) Sbiera, p. 149.
313
ginea rndunele, ce le vomu analis cu ocasiunea ci-lu despre Feciora rsboinic, fata
rmne mut pn regsirea inelului aruncaii n ap. ntr'o balad hulg^resca, Cstoria
SoreZwi, o mam re-iiand fiicei sale s nu vorbesc brbatului e nainte de lecea lun:
Ea se nl n mijloculu noriloru i mu--sa o sftui s nu vorbesc 9 luni nic cu socrulu,
nic socra, nic cu logodniculii e. Ea, neaucjindu bine, re-se mut 9 an i sorele desperata
er s iea pe alta, id ncepu iar a vorbi. (1)
Potu aci se raport interzicerea fcut femee a nu desperi chipulu sau forma animal a
brbatulu i a cre care trage dup sine dispariiunea (ma tot-deauna) >visorie a fiine
iubite, dup cum s'a vecjiutu n ci-lu prsiriloru sau Omu-animalu.
J alt interclicere o vomu ntlni n varietatea Phryxos i tipul despre Mama vitreg (2):
aceea de a nu bea itr'o urm de animalu i a cre clcare trage dup e transformarea
nenorocitului n animalulu respectivii rbii, vielii, lupii, vulturii, etc).
Dintre tote aceste interdicer, doue merit a ocupa unu ;u deosebiii: frecuentarea
locurilorii oprite n genere intrarea ntr'o camer oprit n specialii.
1) Dozon, p. 172. Pn asltj, n Bulgaria, fetele de ciirnd mritate nu rbescu din pudore
sau respecti cti-va timpu, o lun sau ma multu (da-l numit goteia: cf. la no
desgovla miresei). (2) Cf. i Marianii, Ornitologia^ voi. I, p. 181.
A. TIPl Lt LOClIRILORt OPRITE.
Acestu tipti are urmtorele peripeii :

a) Interdicerea de a clca sau de a vn ntr'unu locii;


h) nvingerea elementului rftu, stpnulu acelui loca.
Variantele sale potu fi grupate n 2 clase, fe-care cu cte unu basmu-tipii:
a. Basmulu-tipu aImjfSria Ar2)ucliih)(i), cu urnntorele variante:
I. Variant munton (-cArpucai);
II. Variant munton aSila Samo(Jivay>. (2) Varianta moldovenesc uBitsuioc Verden.
(3) Aci se pote adauge sub-varianta munten uMoffrzea
l fiid siUy) (4) i cea bnen a Petre Fircelih^ (5), ambele de caracteru amalgamantu:
prima combin motivulu locului opritu cu alii Neraide, ca i varianta bucovinen
ccPetrea i Dinele (6), cea de a doua cu alii tovariloriS nsdrvan.
[5. Basmulu-tipu alutele'pmntuliiy) (l)^ cu urmtorele variante:
(1) Stncescu. No. 3.
(2) Popescu, partea III, No. 2.Ihidem, No. 4.
(3) Jievista Noud, An. I.
(4) Ispiroscii. Legende saii basme, Buc. 1872, partea I, p. 106112.
(5) Scliott, No. 10.
(6) Sbiora. No. 3.
-315
. Wariant munlena ((Fovestc Crdnescf);
I. Variant miinten nFiiilU vudtoruhiy);
II. Variant munten (dana Cosnzena^K (1) Variant ardelen (i Trei frai vhitorh). (2)
nlordiccrea de a vn ntrunii locu opritu o ntlnimii nti ntr'unu basmu nco-grecu
aTincrul vintorii ^'Vumosa lame (3), care se apropie do versiunea nostr nton
rcFiulu vlntorulup). Fociorulu unui vntoru, codii mamei sale armele de vntore ale
tatlui seu, plec rneze pe unu munte opritu, unde tat-seu pise o mare orocire. Acolo,
mpucndu o pasere cu o petr scump capu, care respndi lumin n tute prile, lu
petra iC iitorso acas. Acea petr deveni apo pricina mul-i nenorociri, cci mperatulu,
aflndu despre dnsa, ciimper i Vizirulu (liind-c nu voise s- vndl petra) pr
mperatulu, care porunci s- fac unii turnii nu-! din fildeii. Apo lu nsrcina s-

aduc pe Frumosa iintulu (Ilena Cosnzena povetiloru grecesc i alieze). Kestulu


aparine motivului despre Tovarii ns-van.
n versiunea serba ((Berbecele cu lna de aurUn (4), ber-ele nlocuesce paserea mestr
dn basmulii grecescu nsrcinrile sunt aceleai: s dureze unii palatu din fil-m i s
aduc pe fata mperatulu vecinu, pe care o menesce cu scumpoturl s se urce n corabie.
\, l-[iin*-cii, No. 24. Ispirescu ii Coluvina din 1870. Popcscu, IIT, 1. r\\ (J.' acrsta.
motivulu intcrcjiccrc de a vina ma figuro/ii i hi versiu-i niunti-n ^Aleod&r Imprratili*
(Ispirescu, No. 4) inserat In ciclulu despre malt'N' rccunoscctore. pe cnd n primulu
basmu din colcciunca Ispire-i Tiiifrci fr betrnefen, illnti sfatuescc po barbatu-seu
muritoru s nu vri in \'alea pln.L'^ere. unde-lu apuc doru do prini. '- Stncf^cu,
Alte basme. No. 7. '3 Hahii, No. 03. 'b ViiK, No. 12.
316
Varianta croat ((Feciorulil vintorulu i minitrii pizma^hy (1) combin motivulu
muntelui opriii cu alii tovariloru ns-drvan, ca i versiunea neo-groc i a nostr
bncn, do care se apropie ma multu alt variant croat aPiv-niele de aurUn, (2) Unu
fiu, gonitu din casa printesc, ajunge la do btrn orb, cari lu nsrcinez s le pzesc turma, dar nu cum-va s calce pe initea verde, cci acolo stpnesce o Vil grozav.
Uiatulu ns se duce cu turma ntr'acolo, mblndesce (Jna cu fluerulii i o ameesce cu
vinu; apoi o silesce s mrturisesc, unde a pusu ochii betrniloru : In mierea dindertulii
coului. Dup ce le puse la locii ochi, cnii voinicului sfie pe Vila i pe alte trei tovare
ale e. Dreptu recunoscin pentru redobndirea vederiloru, btrnii promitu 12 pivnie
cu aurii.
Jagic ma citez alte 2 variante sudu-slavice forte ase-mSntore: n cea din Bosnia unu
moii orbii dintr'o pe-scer povuesce pe fiulii alungaii de prini s nu vneze pe alii
noulea munte, ca s nu-I scot Vila ochi . . .
O alt variant croat (( Veliko Lovic i Kuliof> presint o mare analogie cu citata
versiune munten. Veliko mo-tenesce dela unii moii calulii Kulio, care-lii opresce de a
vn o pasre cu pene de diamantii. Dar elii nu lii ascult, o mpuc, iea 3 pene i intr ca
vintorii la mpratulii Tatarinii. Acolo, prtii de curteni invidioi^ ai-peratulii
poruncesce s- aduc pasrea penelorii. Lund o corabie cu 9 cuptore de pane i 9 poveri
de carne, Lovic ajunge la oraulii Medienia, unde tria impratulii liadomanii cu
frumosa- fat, nconjuraii de uriai i de 12 cpcuni, pe cari satur cu pnea i carnea
adus
(1) .lagic, Archiv fir slav. PhiL^ An. I, No. 7.
(2) Ibidem, An. V, No. 39 i 53.
317

linsulu. Elu fur pasrea din colivia de diamantu i uce mpratului, care-lu nsrcinez
atunci s-I aduc ia i apoi chiar pe fata mpratului (ademenind'o n bie cu mrfuri
scumpe).
tr*o balad bulgar <i Pdurea SamodivelorUy>{l), mama 5toianu povuesce pe tnrulu
ciobanii s nu-l duc a n pdurea Samodiveloru, cci ele se vorti lua la i cu dnsulu.
Stoianii n*o ascult i, clcndu-le moia, omenesce cu o Samodiv n chipu de biatu,
care se i 3 (jiile cu dnsulu i, cnd s nving ciobanulu, Salva chem ntr'ajutoru
Stihiile i Vijeliile, surorile >, cari se repedu, sfie pe ciobanii n buci i-I ri-jcu turma.
rsiunea ssesc aPiruIU de auri> (2) se asemn, ab-iune fcendii de unele elemente
strine, cu ultima r variant. i aci eroulii se sluesce, punendu-l o ia de vac n capii i
ctig iubirea domniei, pe o iea de nevast. Dar lipsesce motivulu intercjicerel, i n a
doua nostr variant din Muntenia, basmulii lorenii <kPstoraulUn (3), e vorba de o pinterclis, moia a 3 uriai. Ciobnaulii merge ntr'a-, mbat pe uriai i d peste unii
palatii de oelu, Tgintu i de aurii. mbrcaii n oelii, argintii i aurii, se nfiez
naintea mpratului i, ctigndii cele e de flori, se cunun cu domnia, i versiunea
italian aPstorulilnorocosily>{4:), e vorbadeunu interdisii, pe care ciobanulu nu trebuia
s-Iii trec rimejdia vieel. Dar elii lii trece, omora unu erpe cu 3 te i, despicndu-le,
gsesce n ele cheile, cu cari intr
Dozon, p. 149. llaltrieh, No. 11. CW^uin, No. 4.3. C'omparetti, No. 22.
318n palatur de cristalu, de argintu i do aurii. Hestulii coincide cu basmulu lorenu.
Pentru ntiele variante din prima clas relative la Ar-puca sau (Una sburtore
mbrcat brbtesce, a crei putere sta n palou, se potu ceti interesantele observaiun
ale d-lu Ilasdeu. (1)
Acea Arpuc saii fat-pasere si acea Sila-Samodiva, care sub chipu de pseric
ademenesce i ucide pe omeni, co-respundu ambele Harpiilor^, vrtejuriloru de vntu, cari
n tradiiunea grec rpescu pe fetele lu Pandareu i le dau blestemateloru Eryni, ca s le
slujesc. Virgiliu i Dante dau asemenea Ilarpiiloru figuri de femei ntr'aripate:
Aii han 110 late, e colii e visi umani, Pic' con arti.irli e pennuto ii gran vcntrc.
i precum Harpiile sunt vrtejurile (Thyellaejy totu asl-felu Samodivele sunt Furtunele
{Vidiri) n mitologia slavi
Arpuc i Samodiva represent ast-felu dou fiine sinonime, una mprumutat din
mitologia greco-italici {Arpula) i cea-lalt din mitologia slavo-bulgar {Samodivij.
A treia variant combin motivulu locului oprita cu epi-sodulu cosiei de peru, causa

nenorociriloru ulteriore, i ca motivulu Dalile, pe care-lu ntlnimu i n varianta bnen; iar n ultima variant lipsesce motivulu iniiala, ca^' n alte versiuni din acestii tipu.
Episodulu cutre focului i legarea astreloru (cel doi luceferi Murgil i Zoril, apoi pe
Miacl-nopte), spre a zS* bovi cu reversarea lumine, ligurez n basme mal alesfl n
ciclulu uriailoru.
Chiar i surele pote li opritu n mersulii seu. Intr'opo(1) Ktijmol. M(f(jnum Jiom. s. v.
319
^este bnon (1), o vac nsdrvan se duce la orizontu i mpinge surele cu cornele e
pn dincolo de amiad, spre i lsa eroului vreme s- termine nsrcinarea.
In varianta nostr ardelen, ce trei fra vntor se nvoiescu a pndi noptea n 3 locuri
oprite (pdurea Scor-)iej, a Porcului mistreii i a Miad-nope) i foculu stin-rendu-so n
ultima nopte, fratele celu micu plec dup ocu. In cale, umblndu prin paduve/ieLch o
fat frumos (m i mbrcat numa n albii pi ncetu-ncetu i ls lr de lumin dup
ea; iar pe lng dnsa, srindu din opacu n copacu; o ciocrlie cnta de o minune. Pas[li-te femeia asta era una din trei surori, Zorile^ cari ronescu ntunericulu nope i aducu
pmntulu lumina lile; I fcea calea dup datina e, c venise vremea gonesc bezna.
Flculu, ved dumnea-ta, sci cine era, audise dela o mtue btrn, cum erau ele trei
su-or, cum umblau, care n cte o parte a pmntulu cu Ate o ciocrlie lng ele. i ce se
gndi flculu? Mre, iac se duce ea n spre unde-m sunt frai^ se luminez le diu i
se detept i dau de focu stinsu i vedu c
u sunt acolo. Ia s o ncercu eu s fcu altu-felu
i nu sciu cum se repetjli pe la spate, dup ce- desfci brulu, i mi i-o prinse i mi i-o
leg bine de unu copacu, ca .s nu se ma duc nainte i s nu se ma fac diu, pan n'o
veni elii cu nielu focu s-Iu aprind pe alu loru.
Intr'o alt poveste ardelen (2), flculu, pornindu dup focu, leg n drumu de cte unu
copaciu pe De-cu-serd, MiedU-fh'-nopte i De-ctre-diu, po car desleg la ntorcere.
In basmulii nostru corespun(letoru(8), eroulu leg cobz
1' Scholt. p. 1(>8.
'^i l^opiVUetcgaiiulu, III, No. 4.
^t I>pirescu. No. 18. Cf. Arsenic, I, 5: aFetu-frumosui

320
de arbore pe Murgily Mia-nopte i ZorU, oprind ast-felii n locu ca s ma ntrcjie
noptea.
Acelai episodu lii gsimu n basmele Greciloru, AU neziloru, Serbiloru i Unguriloru.
In versiunea grec (1), eroulu, pornindii dup focu, nl nesce pe o bab: Cine eti tu?
ntreb elu; baba ri punse: EQ aducu lume cjiua. Atunci elu (Jise: Ren aci, pn voiii
lua focu i ea rspunse: bucuroii. D elu nu se ncrecjiu i, temendu-se s nu-lu
nele, o le de una arbore i plec dup focu.
Intr'unii altii basmu neo-grecii (2), voiniculu ntlnes prin ntunericu o femee, care
spune, c dinsa regulc diua i noptea, inendu n mni dou ghemej unuH a i (Utulu
negru, dup cum vrea s se fac intuneric s lumin. Voiniculu rugnd^o s depene mal
nceii fin celu negru, ea nu vru i atunci o leg de unfl copac Apoi lundii ghemele, plec
dup focu.
In povestea albanez (3), eroulu ntlnesce pe mama nof i, dup unii dialogii identicii, o
leg, spre a o mped do a face diu.
In versiunea croat VintulU Rou (4), biatulii, pornii dup focii, ntlnesce unii
drcuorii, care depn aur s resar ma repede. Elii lii leg pn la ntorcere cnd d
drumulii, i atunci se face cjiiu,
Tote aceste versiuni (grece, albaneze, slave) apar ns ca fondti tipului despre FrailcumnaI.
Acesta credin despre nfrngerea legilorii natural, d pro supunerea corpuriloru ceresci la
voina omului respndit la tote poporele selbatice i e nrudit cu c
(1) Ilahn, No. 52.
(2) Legrand, p. 147. (8) Dozoii, No. 15.
321
. despre furarea corpuriloru ceresc de ctre montrii )pofag. (1)
i Maor, o populaiune din Noua Zeland^ exist ma e asemenea legende^ citate de
Mannhardt. Intr'una, rsboinic din Samoa leg sorele cu o vi de vie
va sfri s- dureze o cas din petr; la Taiti, deulu , trebuindu a cldi unu templu pn
ser, apuc s6-de radele sale i-Iu leg de unu arbore.
legenda biblic, losua opresce sorele spre a prelungi

i, inversu, n tradiiunea grec, Joe opresce sorele


a prelungi o nopte voluptos.
venindii la diferitele variante ale tipului nostru, con-mu, c locurile interzise de a fi
visitate sunt: m-fia i muntele Arpuchi, muntele vnStu alu lu Bu-:u Verde; moia
leleloru sau a pnoloru; pdurea Scormuntele Porcului i pdurea despre Miad-nopte; n tu pdurea fildeiloru. In a doua
variant munten ^ulu iniialii e nlocuiii cu o veghere funebr; iar tima variant a
tipului intercjiicerea se refer la o n a Vulturului, care prinde robi pe to ci beau
ns.
mez acum resumatulu basmeloru i alu varianteloru
spundStore relative la tipulu locuriloru oprite.
Basmulu-tipu Impfria ArdpitschiJ de Stncescu:
Ci imp^ratu sftui, nainte de morte, pe cel 3 fiI al s^I s se cu toi vecinii, ca s mresc
era lorti, dar nu cumva s
n mpria Arpiufchil^ cci nu se vorii mal ntorce. Dup
luri impratul, lecioril se nvoir s se duc cu oste mal celu mare i de nu 8*o ntorce
pn ntr'unG anO, s plece
loilea i apoi alu treilea.
^'f. Introducerea, p. 17.
''M, Humdc ronine. SI
Pornindii dar fratele mal mare cu otenii si, dede peste unu palatti strluciii, unde beur
i adormir cu toii. Peste nopte veni tPi shor o faiit fnwrjt, fcii ssromolCi de se
sculri soldaii, dar ea numai U amenina cu paloul il nlemni pe to, apoi I tia i
epre (iu sbur. Fratele mijlocia pi tot& aa. Atunci porn i cela micft. EIQ, n locii s
se mbete cu otenii sel, se urc ntr'unti copacii i ve()ii venind pe Arpuca l
rfpunendu-I otenii.
Lundu-se la plecare n gon dup dnsa, ajunse n hnpMIfia sticleilord^ unde o perdu
din ochi. Numai unti ciocrlani chiopi putu s-lft duc la mp5ria Arpuchil, a crei
putere sta n palofi. Schimbata n muscd, fu dusti acolo i si^tuit de ciocrlanft cum s-I
fure poloulfi. Fr palo rcmase femee ca tote femeile i se cunun cu leciorulft de
mp6ratG. Pasmite, Arpuca uri omenii i cu puterea paloului el l prpdise, dar

acum, fiind-dL nu-lt mal avea, tote lucrurile i veniser n fire. Ba a nviatt i otirile
frailor biatului, cu fraii lui cu toii.
a) Prima variant munten Arpnca de N. D. Popescu:
Unti mperat avea 3 feciori, pe cari l sftui la cesulii mor^ s nu mccrcv s se urce hi
muntele Arpuchil^ care se nvecina ca mperia sa, nici s calce cuprinsurile el.
Murinda mpratulik feciorii nu urmar sfatului printescii, ci hotrr s plece fie-car
pe rendfi ntr acolo. Fratele cela mare porni cu otiri i, ajun* gendti n palatulii din
vrfuUl muntelui, se osptar i chefuiri pn adormir. Numai strejile rmsese detepte
i pe lamietjiulA nopel se pomenir cu o fetior ca o dn, mbrcat jumtate femecscc
i jumtate soldesce, n mncu unCi buzdug&naik de aurii i la copse cu o sabie cu
dou tiuri. Ea amenin cu buzduji' naul spre streji i ele nelenir n loca, apoi
prp&dindft pe ostii pe mpratti, sbur in slava cerului. Fratele mjlocitt, ple-' cndu
peste unu anii, pi acelai lucru.
Atunci porni i fratele celii mica, care er nsdrvantt, adedk i sci din vreme ce are s se
ntmple. Ajungendb n ptaturile Arpucliil, ls pe ceMall s mnnce, iar el ei
afar i se' urc ntr un copaciu dinaintea palatului s afle ast tain. Ell^ i vr(Ju d acolo
venindu pe la miecJulG nopel (Jna, care preAcii
-A
1 I .
iocrlanulu il si^tui, cum s pue mna pe huzduyanii i n cari sta tof puterea
Arpu^^chil, Lundu-I armele i ame-i cu ele, tote se nsufleir, iar cjiina biruit i se
supuse: ursit s r^me fecior i s fac numai rele, pn ce )inic& se va face stpna pe
armele sale. Odat cu pu-Arpuca perdii i nsuirile sale de dn i se fcu mu-ca tdt
lumea.
ce 80 ntorser la mprie i se cununar, ncepu s ;
sc pe mpratd dorulii de frai i porni cu Arpuca n S
^a lor. Ajunser la unt palatd pustia. Stpnul palatului a imprat tn^r i voinicii,
care iubise odat pe Arai ea pornise cu urgie asupra luY. Elu se mprieteni cu Lil
Arpuchi! i, furndu-I sabia i buzduganul, rpi i ipuca; dar voinicul isbuti s capete
napoi armele i pe a. Apot Arpuca nvia pe cel-lall doi frai i, dndu-le fie-cte o
mprie, elQ i cu nevast-sa plecar la mpria fchi, unde trir fericii i nesupfirai
de nimeni.
V doua variant munten Sila Samodiva de acelai:
n ademeni n chip de psSric pe sora unul biat s-ll, aflnd in vis& c se afl n

palaturile Silei Samodiva, e n cutarea el. Ajunse la o cas singuratic, unde lo-nft
mon^g (er impratul ciocrlanilor) i un ciocr S24 ce folosu ns? c ntr unQ an ti Ie scurge totft sngele din el i l las s plece ma multu
mor, cci beilortt le storce puterile prin blestemii de cari este nesios i fete/or le
sutft fn-gelv noptea n vremea somnului, cci ea numai cu snge defatt mare se
hrnesce, ca s fie n veci fraged i frumos.
Apoi ea spuse tinerilorj, c se nvoesce s triasc impreunl, dar nu a le da drumult. In
cele din urm se nduplec s-Idet, ])e sor-sa, dar nti s-I aduc calnlfi din iineree atU
lui Au^ni Klfi porni i pe drumu mntui un tncrti (era fiul lui Austn|| de unU balaurfi
i tatlii tnSrulu, dreptti recunoscin, l deda calul din tineree i-lCi aduse Silei. Ea-IQ
mal nsrcina E4| aduc pe una din cele 8 dne,///r ale Crireultu, Sf&tutt de ca* lulu
lui Austru, elTi furii din t/rdhm (fhwlor hainele uneia dini ele, dar ultandu-se napoi
(cu tote c calul lQ inventase s no! iac), ()ina l trase o palm i lu hainele napoi.
Tot aaplti| cu a doua. La a treia rcmase nenduplecata, lu <Jna i se' nt<'>rser.
Calulu, sciind c Sila are de gndu s-I prpdesc pe tofii slatui pe stpnu-scfi s'o
nduplece a se urc pe dnsul. i cum o simi pe dnsul, calulu o sfia n mii de buci :
Ast-fctt peri Sila Samodiva, dup urma creia s'a prpdita o mulimo de tineri, bei i
fete, pe cari l atrgea spre ea cu osele icaj momele i decari scdesbr ndat ce-I vedea
pe pragultt rnord.
c) ^'arianta moldovenesc Bftsuocil-lWde de Sperania:
Unfi vntoru brtrnu avea 3 feciori, pe cari l nvase toW vntorea. El sftui s
vneze pe ori unde, numai pe mmhk vwHii m nu ac duc, c cine sa dusfi acolo, nu s'a ma!
intorst.; Dar e apucar tocmai spre muntele vineii i, cnd intr ceU mal mare n nisce
palaturi d'acolo i se puse a mnca, se po* meni cu VoiniculH VinHH^ care-lti apuc de
pCrt -lft tia co paloulu. Totu aa pi i celTi mijlociu.
Cnd intr i celu micu, nu atinse bucatele i, sosiodfl Von* culu Vnct, biatulu lfi
nha de pori i ncepu s-l lovesd' cu paloulft, fugrindu-lii pn la mare, unde avea
nisce palatml: pe un ostrov. Cum edea biatulti pe malulO mrel, nesciindi. ce s fac,
iac i nisce zme, cari l spuser, c VohuctdU VttM
325
biat, ci fata unul mprat mare^ care de vitejiile e na \xi(i sta acas. Cu ajutorulu
zmeilor, cu car! se prinse frai ^ruce^ ajunse n acela ostrovO, unde VoiniculG VnetG
ceru ire i el(i, rnita de frumuseea fete, se nsura cu dnsa. ntr o (Ji, pept6nndu-se,
lemeia scp una firii de per n ap cul i gsi nevasta plngendu de tem s n'aduc
acea n-plare o mare nenorocire. Firulii de pcrti fuse nghiita de ren, care peri i tu

adus mort la mperatulQ, tatlG fete. ntecndu-se, se gsi firulti de perCi i mperatulii
cunoscu ndat era alG fiicei sale i puse crainicii s strige, c cine s'o gsi
aduc pe stpna pC^rulu, va da ori ce. O bab chiop se i mpratului 8*0 aduc. Ea
porni pe o corabie ncrcat cu uri i burueni i ajunse la ostrovti. Acolo, primit de fata
k^ratulu, afl dela ea, c tat puterea brbatului el sta n palosu. m lu fur noptea i-l
arunc n mare, i cum a aruncata )ul& i biatulu a muritCi. Ve(|endu pe femeia
plngendu, a, ca s'o mnge, o mbi Ia corabie s- dea burueni de j. Dar cum se urc
ntr'nsa, corabia porni, lundti i pe fata K^ratulul.
1 vremea aceea, tat-seu, allndii de mortea lui Busuiocii (elu l-3 unii inel i b^trnulii
vt^(j[ii eindii dintr*nsulii 3 picturi de ft'f, plec s-Iii caute i-Iii gsi morii. Dar zmei,
fraii se de ce, I sc('>ser paloulii din fundulii mre! i cum IQ aduser, se etept
Busuiocii Verde. EICi ndat porni clare pe calulii isbnd dup nevast-sa, pe care o
rpi i se ntorser imun. Tatlii fete^ allndii cine o rpise, trimise n douo rrndurl cu
fii sr, dar Busuiocu-Verde l nimici pe toi cu paloulu st'U. nc impratulii trimise pe
Spulber Vntu^ care nu mal avea rte, mcarii s-Iii fi i arii i s-Iii fi i aruncaii n
vntii-|<>ndi c nu-lii pote omor, c nvia meroii, Busuiocii spuse ului s-I taie lui
capulii i Spulber-Vntii lu fata i fugi mperatii.
iviatu pentru a doua or de tat-srQ, elii intr ca tambu-iQ la mpiTatulii, tatlii fete, i
acolo o puse s ntrebe pe Iber-Vntu, n ce-l sta puterea, Elii, dup ce o nel de mal te
ori, I spuse n sfritii: Puterea mea este la Laculii cu e, acolo este. unii gliganO, n
gliganii este unii ogarii, n rfi o prepeli, n prepeli o racli i n racli 3 grguni;
- 32i\
cund va ucide cineva acel 3 grguni, atunci morQ ^i e. Bu-8uiocri, ajungend Ia lacul
cu lapte, omori gliganul, ogarulft ji prepelia, scose irrgunil din racli i omor pe
unuICi.
Cnd se ntorse la mpcratu, Spulber-Vntil era bolnava din pricina grgunului ucisa) i
BusuiocG, fcendu-se doftor, fu (^hematu de mprrat s-Iu vindece. Dar elQ ucise i pe
ceilali doi grguni i Spulber-Vntu c<j[ii mortft. Dup ce tia pe toi vrjmaii, :?!
lu nevasta i se ntorse acas la tut-soQ.
d) Sub-varianta inunton Mogrzea si\fiul $c de Ispirescu:
Unfi orfanu, no mal putvndG suferi mustrrile nedrepte ale epitropilorti sel, so duse n
lume i ajunse ntro poian la unfi focQ forte mare, n jurulG cruia era unti omft mare
ctft unfi uriaCi. Se bg n craculG ndragului si^iiimase noptea acolo. OmulO l
nsrcina s-I pasc oile pentru mncare, dar mm cum-rad trrr hotarulfi. Sera dup
mas, ntrcbndu-lQ de ce- totft tristfi, Mo-trrzea I spuse istoria sa: wEfi, precum i-am
spusa, mfi numescfl Moirrzea; sunt feciorii de mporatt i am plecata la /drii/Am lapte

dulce^ care nu este departe de aci, ca s mo nsor cu o (Jn. Au(Jisem c acolo sunt trei
fjine. Dar noroculfi ml-a stata mpotriv, cci 7i(ff/ocNc de lelr deder peste mine itw?/word imiiiw, i de atunci m'am ae/atii aci jii m6 hrnescft cu oiele mele pe moiora
asta, fr s mal am poft la ceva, fr s m& potfl veseli mcaru unu minutu safi lr s
pottt rde i eti odati Pustiile de Iele sunt aa de glcevitore, n ctil nu sufere pe nimeni
s trcc peste hotarulii lorii, care s reme nepedepsitfl. De aceea te sftuescti s iii cu
luare aminte, ca s nu pesd i tu ceva.
A doua (li mal multe ol intrar in livezile nflorite ale lelelortt. Klu, cntndu, se lu dup
ol i de odat se v^i fa n fa cu ircl frte ahitrdalnicc, c-lu oprescii i ncepil a juca n
jurulft lu. Jucar pn sera i-Iu slol)0(jir cu fgduiala s se ntorc a doua fii. Atunci
cnt iar i)n sera, cnd se fcu c-I scapi lluerulu i-Iii sparse ca din greal. Spre a-l
face altulfl, el* se rug de (Jne s-I ajute a despica inima unul cireft de 7 ani i Ic prinse
de/etele n crrptura lemnului. Ca s scape, ele mrturisir, c ininm hO Mofjrirzra c pe
fen'str intra' sticl ^xAXk nvftaii
327
um 8*0 pue la loca. Intors acas ii i^ci s es luT Mogrzea nima de putrigai i-l& puse
s nghit p'a luY. Mogrzea lu co-laciulCi n spinare cu Iele cu totd i se intorse la
imp6ria tatlui sS.
Biatul porni apo! dup lacul de lapte dulce s iea de sote pe una din cele 3 ^ne,
Ajunsu pe moia ^\ne\^ ncepu s cnte pe marginea lacului, de unde ei o c^n frumos
cu prul
de aura i ncepu a juca. A doua (jii tot aa, iar a treia (jii dinsul o srut 11 smulse
trandafirulU dela cap. Cum i-l puse la plrie, (na se i duse dup dinsul: se
cstorir i ^logrzea mpri era cu mntuitorulii seu.
ei Sub-varianta bncn Petru FricelU de Schott:
Gonit din casa printesc de o mam vitreg, Petru se duse n pdure, unde se mprieteni
cu Strmb-lemne i Sfarm-petr. \l i fcur acolo o csu i pe cnd doi umbla la
vntore, inuld remnea acas. Atunci veni piticul Barh-cotu i arse leptul lui Sfarmpetr, care remsese s gtesc bucatele. Tot a pi i Strmb-lemne.
Cnd veni rendult lui Petre s rme acas, el vru s-lti puce de barb; piticulQ fugi n
pdure i acolo intr ntr'o pe-cer. Petre cu o funie se ls jos, prinse piticulu i-Iu tia.
Cnd TU s se urce, nu mal gsi funia: tovarii sel, cre(,lendu c s a prpdiii, o luaser
i fugiser de frica piticului. Numai cu ?reQ puti ei Petru din pescer. In pdure fu luatti
de sufletu le o btrn orb, creia zniei l rpise vederile, Elu l pcli, rrndu-le ghiarele
n creptura stejarului, le lu ochii i-I puse Stranei Ia locQ, dup ce se sp6I de 3 ori n
laculu cu lapte.

Apoi crundii o vulpe, unii lupa i una ursQ, cpt cte unG inQ puift dela fie-care. In
urm ajunse la curtea unul mperat, I crui fcU er s Jie mncat de un balauru. K\\x
o scp, tindu talaurulu! cele 12 capete. Dar adormindu, veni unu iifanu^ care ii tia
capul i luanda cele 12 capete, se dedea de mntuitorii. Puii ns nviar pe cehi mortO
cu o buruian vrjit (cu care unO erpe vindecase puiuhi eii) i, stropindu-lii cu ap vie,
se nsntoi. Apoi aretndu limbile^ se cunun cu fata mperatulul; ^r iganulO, drepii
pedeps, fu rostoijolitu de pe unii munte totr unii butoifi btuii cu cuie.
cnd va ucide cineva ace 3 grguni, atunci morii i e. Busuiocii, cijungendCi Ia laculu
cu lapte, omori gliganul, ogarulfl i prepelia, scose L'rguni din racli i omor pe
unulQ.
Cnd se ntorse la mpcratu, Spulber-Vntti era bolna\' (din pricina grgunului ucisuj
i Busuioc, fcendu-se doftorii, fu chemata de mpraii s-Iu vindece. Dar elG ucise i
pe cc^ lall doi grguni i Spulber-VntQ c(Jii mortft. Dup ce tia pe toi vrjmaii, il
lu nevasta i se intorse acas la tat-sefl.
d) Sub-varianta nmnton Mof/drzea si\fiul stf de Ispire8cu:|
Unii orfanu, ne mal putrndili suferi mustrrile nedrepte ale epitropilorii sel, se duse n
lume i ajunse ntro poian la udA focQ forte mare, n jurulii cruia era unti omft mare
ctii unft uriati. Se bg n cracul ndragului sofiimase noptea acolo. OmulO lG
nsrcina s-I pasc oile pentru mncare, dar nu ctim-tad trcr hotaruln. Sera dup
mas,ntrebndu-lft de cel totO trista,Mo*! irrzea I spuse istoria sa: EQ, precum i-am
spusa, m nuroescft Moirrzea; sunt feciorii de mpt>ratii i am plecaii la /ocm/Aa lapte
dulce^ care nu este departe de aci, ca s m(^ nsorii cu o (ioL Aucjisem c acolo sunt trei
dine. Dar noroculti ml-a staii mpo-, triv, cci 7iaf/od>.le de Iele deder peste mine imi UiapH inbmttff (le atunci m'am aezaii aci i mC hrnescii cu oiele mele pe moiora
asta, fr s mal am poft la ceva, fr s m& potA veseli mcarfi unii minuti sau fr s
potti rde i efi odatL Pustiile de Iele sunt aa de glcevitore, n ctii nu sufere pe j nimeni
s trcc peste hotarulii lorii; care s reme nepedepsitL.] I)e aceea te sltuescii s fii cu
luare aminte, ca s nu pesd i tu ceva.
A doua (jii mal multe o intrar n livecjiile nflorite ale lelelorfl. Klu, cntndii, se lu
dup ol i de odat se v6^i\ fa n foi cu trc fete shurdalnice^ c-lu oprescii i ncep a
juca n jurulik' lui. Jucar pn sera i-Iii slobocjlir cu i^gduiala s se ntorci j a doua
(Ji. Atunci cnt iar pun sera, cnd se fcu c-t scapli fluerul i-li sparse ca din greal.
Spre a-l face altulfl, elt se rug de 4ne s-I ajute a despica inima unu! cireii de 7 aid |i
h* prinse degetele n cp'^ptura lemnidu}. Ca s scape, ele martori* ir, c inima Iul
Moyvzm e iiefervstr ntro' sticl ^i-Vl nvSaii
327
i s*o pue la loca. Intorsti acas ii i^cu s es Iu! Mogrzea :ia de putrigai i-l& puse s

nghit p'a luL Mogrzea lu co-iulii n spinare cu Iele cu tot& i se ntorse la mpria ta^iatul porni apoi dup laculu de lapte dulce s iea de sope una din cele 3 ^ne. Ajunsa pe moia ^\ne\^ ncepu s
ite pe marginea lacului, de unde ei o ^in frumos cu prul &
aura i ncepu a juca. A doua (jii tot aa, iar a treia (jii isul o srut i- smulse
trandajirul dela cap. Cum i-Iu se la plrie, 4^na se i duse dup dinsul: se cstorir
i )gr2ea mpri era cu mntuitorulQ seu.

e Sub-varianta bnen Petru FricelU de Schott:


Gonit din casa printesc de o mam vitreg, Petru se duse pdure, unde se mprieteni
cu Strmb-lemne i Sfarm-pefr, fcur acolo o csu i pe cnd doi umblai Ia
vntore, aula remnea acas. Atunci veni piticulft Barh-cot i arse *ptulii lui Sfarmpetr, care remsese s gtesc bucatele, ot a pi i Strmb-lemne.
Cnd veni rendulG lui Petre s rme acas, el vru s-lti mce de barb; piticul& fugi n
pdure i acolo intr ntr'o pe-er. Petre cu o funie se ls jos, prinse piticul ij^i-lG tia.
Cnd 11 s se urce, nu mal gsi funia: tovarii scl, cre<,lend c s a 'pdit, o luaser i
fugiser de frica piticului. Numai cu eti putu ei Petru din pescer. In pdure fu luatO de
sulletCi o btrn orb, creia znieil ii rpise vedenie. El ii pcli, rindu-le ghiarele n
crptura stejarului, Ie lu ochii i-I puse ftrnel Ia locQ, dup ce se spl de 3 ori n
laculu cu lapte. Apoi crund o vulpe, un lupii i unii ursa, cpt cte unii iQ puid dela
lie-care. In urm ajunse la curtea unu! mpraii, curul fat era s fie mncat de un
balaurii. Elii o scp, tindii ilaurulul cele 12 capete. Dar adormindii, veni unu figanu^
care tia capul i lundii cele 12 capete, se dedea de mntuitorii. iii ns nviar pe cel ii
morii cu o buruian vrjit icu care iti erpe vindecase puiulii sii) i, stropindu-lii cu ap
vie, se sntoi. Apoi aretnd limbile^ se cunun cu fata mpratului; r iganul, drepii
pedeps, fu rostogoliii de pe unii munte tr una butoiii btuta cu cuie.
- 328 ^j. Basniulu-tipii lutele-pmntiUu de N. D. Popescu:
Una vntoru, care avea 3 lecior, povui la cesul morel s vneze n tote pdurile, n
tot codrii i n toi munii^ dar n iMurca Scorpieh n muntele Porcului mistre i n
codrulit despn M'uul-nopte s nu catcr^ c vioa li se va r6pune. Dup mortea b^
iranului vntorCi, feciorii sel se sftuir i liotrr a plec nh preun spre locurile
oprite, nvoindu se ca noptea unulQ s T^i gheze n jurulft focului i s nu-llase xdf se
sting cu prhMfjdk riefeh In noptea dinti se duser n muntele Porcului mistrei,; unde
avea s pzeasc fratele celu mare, pe cnd ceMall dormiafli La miecjulti nope veni
porculu mistree, se lu la lupt ca voiniculfi care-lG repuse i-I ngropa strvulti. A doua
nopte veni rondulu celui mijlociii s vneze n codrulti despre Mia(}-4' ^'^ se pomeni cu
o lemee grozav eindii dintr'o negur mare i o repuse.
A treia nopte porni spre pdurea Scorpiei fratele cel&micil^ pe la miedulu nope veni
Scorpia (/rozav cu 12 capete i numii dup multe opintiri putu s'o ucig, dar sngele
scursa din terii stinse l'oculu cu desovorire. Suindu-se ntr*unu copaci, zri spi
rcsritu o licrire i porni ntr'acolo. Pe drumu se lu la lupi a Luct'frrulti (iimi)tefel si-/
laj de unu copaci. Dup ce mal departe lr(/ si pe Zorit^ ajunse la unii focu mare, n
juruldi cruia stai culcai 9 /mei, iar pe foca lufcU-pmtatulul inea de tort uni cazanii de
lapte. Prinsa de zmei, voiniculii, ca s- scape vici le fgdui a le aduce pe fata
mpratului cu stema n /runte,Zm&l ii deder unii itfel crjitu^ cu atingerea cruia se
descuiai porile! i pornir cu toii n cutarea fetei. Cnd ajunser, zmeii rt^mav ser la
porta palatului, iar voiniculu, p6trun(]lendii cu ajutorulb' inelului n cmara mpertiel,

o gsi adormit pe un patti da auru, scose din degetd inelulu, lu marama de pe


ochii ei. La port pcli pe zme i-I omor, apoi dede drumuld Iu-; telul-pmntulu,
dvslrg pe Zorilu si pe Luceferii i, ajungendA " n pdurea Scorpiei, a foculu i atept
scularea frailorb sSL
Fcendu-se stpnfi peste moii, fraii merser s vacj cu cine se nvccinrz pdurile
lorii. Ajungendti ntro mprie, fetfi* frumosu all acolo, c unii tifjnuu se fli c
omorse pe zmd i se gatia de nunt; dar elu lu dede de golfi i se cunun din 329
li^ cu fata mpt^ratuluY. Frai!, pismuind noroculu celui micO, puser gnd re i Ia
ntorcere l sdrobir lluerele picio-lorii i-ld lsar prin pdure. Acolo il gsi biata
mp^rtes remaser mpreun, hrnind*i-se din paseri, pe cari le prindea rbatulfi e!
urcata pe spinarea lutelul-pmntulul, care le ve-ise ntr'ajutorti. Intr'o cjii, pe cnd
brbaii erau la vntore, fata ie mperat vd^i venind o erpoic, care unse cu o
buruen, ce Dea n gur, un& erpuled mortu i ndat nvia, apoi ls >uruena jos i
plec. Ea o ridic i, aflndti dela lutele-pmntulul, ' e buruena viee^ care vindec ori
ce ran i e forte rar, cci IU rsare mal multti de doue fire pe an, unse pe brbatul seu
a piciore i ndat s'a sdrevenitu. Apoi se ntorser la palatu-rile lui FetG-frumos.
a) Prima variant munten Poveste irnesc de Ispirescu:
Un mpt^rat sf&tui la cesulii morel pe cel 3 feciori al sol fc- pzesc mormntulti fiecare cte o nopte. Feciorii mal mari p&ndind, se pomenir cu ore-cine, care voia s
desgrope pe nortti. El se luar la lupt cu duhulG necuraii^ care peria la t&nttorl. CelG
mal tnerti, dup ce se luptase n a treia nopte eu duhul necuratG, o lu ctre pdure i
se rtci ntr un codru, unde zri focO mare i pe focu o crati, din care ei un fi felii de
glasu. Fcendfi s sar capaculu, slobozi pe Agerul-p' m'nttdul^ pe care-lu nchiser n
acea crati 7 zmei. Ca pedeps, zmeii l trimiser s fure pe fata mpratului^ pzit de
unu co-o& i de una clopoelU.
Biatuli^ pcli pe zmei i- tia, afar de alu aptelea,care scp; apoi intr n palati i
lu dela fata adormit inelul i nframa. Tatl tetei fcu cunoscut, c va da de soie i
jumcHate din mpcrie celui ce a repusu pe zme. Atunci se nfi un iganuy care se
fli, c elG omorse pe zmei, dar voiniculu lu dede de goltt i fu sfiatu de doi armsari
nenvt^a. Apoi feciorul de mpiTatu se cunun cu fata cea frumos. Cnd fur aprope
de biseric, zmeulu scpatu mpetri cruele i rpi pe min^s.
El porni n urma lorft i,nveatti de Arerulu-pmintulul, ajunse la zmeoica. Acolo fata l
spuse: Baba clona, muma zmeului,
330
(Jise ea, are dand s nu m6r ctU va fi cada (tocitorea), ce rti ici dup u. In ea sunt o

mulime de suflete i, cnd sar in-j tmpl s o repue cine-va, ea d fuga i sorbe din
sufletelii nchise n cad i ctig putere i vie din no. Fiul inhi pcratulul bg cada
cu sufletele n pivni i tia pe zmeoici. Apoi puse pe logodnica Iu! s ntrebe pe zme : in
ce- M pt\ terea. Ea se fcu bolnav i zmeul, dup ce o pcli n dou6 rdodui^j spuse
n sfritti adeverulG: Puterea mea, (Jise zmeulfi, ntr'o scrof, care se tvlesce ctti e
c^iulica ntr*o lcovite lapte dulce. Acea lcovite nu este tocmai departe de acL h] scrot
este unti epure, in epure o prepeli i in prepeli suotj 3 viermi. Acetia sunt puterea
mea.
Dup ce suci nielCi gturile viermilor, se fcu la ntorcenj doftor i, chemat de zmeulii
bolnav, l ntreb, ce nsemne]!] hicelc atrnate n cuiu: cu unul dac voii plesni, tote
turnideij mele se facil o nuc : dac voia plesni cu al& doilea, tote ca-| prinsurile mele se
tac un mru; iar cu alii treilea biciui cnd plesnesci la spatele ori crui lucru, l
schimb n stanl de petr, i cnd plesnesc cu el n fa, se desface &cutoll i vine la
adevrata lui fiin lucrul mpetritfi. Cum afl, sad gturile viermiloru i zmeulu
crC^p. i lundu-l logodnica, BOJ ntorse la mprie.
b) A doua variant munten Fiui vndtorulu de Ispirescu:
Fiulu unul vntorfi forte meterfi era nemulumit, c n^avea trite. Situitu de o bab,
elu sili pe mama sa, vrindu'4 ^ sub talpa casei ise fcuse bolnav i visase, c se va
nsnto de va suge sub talpa casei) s-I spue, unde sunt armele tatld seu i porni n
lume. Mama l rug s se duc la vnatfi iB tote prile, numai hi pdurea fildesiloru nu,
cci altminterea nil va fi bine. Chibzuind ce animale s vneze, se pomeni, f&ridi] scie
cum in pdurea fildesiloru, unde vn un filde, l Ini ^ pelea, colul i plec.
Nevrendu s vncji pelea credincerulul dela curte, acesta W piri mpi^ratulul c sa
ludat s-I aduc 6se de jfilde^ fenltn cldirea unul paia i ])ele de aspid s-l
nvelesc. Fu siliift s plece i ceru 1000 de bui cu vin i 1000 cu rachi i omeni
331
l sece balta din pdurea fildeilor^, tumnd hiuntni vin i 'hm. Fildeii, venind la
adptore, se scldar cte-va ^i\e, ol b^ur i czur mor; jupui i aduse osele. Atunc
ip^ratul porunci s aduc meteri dela Nedeia Cetate, s desc unii palat. Elti ceru
100 corbii cu sare i porni pe lare, pik ajunse Ia Nedeia Cetate. Acost cetate er vestit
&ntru meterii el, cari nvt*ase meteugul dela ^inei i nu utea nimeni s intre acolo.
Acea cetate ns er lipsit de sare i nperatul o schimb pe meteri, cari zidir palatul
i se n-irser.
In siirit, voinicul primi porunca s aduc o crac verde dela onful din mijlocidU raiulu\
ca s lumineze palatul noptea ca iua. El ceru 100 corbii cu bucate i 100 cu carne.
Ajunse la vp^ratula parumbeiloriiy n era cruia era fomete i pentru me-inde, elG
nsrcina unii porumbelil, ca s duc pe lulii vnto-ului acolo i s rup craca. Pe drum

lu i unG vultur i junse la grdina raiului. Acolo nu era nici decum nopte, cci
K>mul(l din mijlocul^ raiului lumina noptea ca (Jiua. Porum-elulG I aduse o crac i
aez rmurica n mijloculii palatului, ipol murinda mpratule, rmase n locu-I.
c) A treia variant munten lana Cosnzcna de N. D. -^opescu :
Unu rna monegii avea 12 feciori i dintre e celu mal micii se numi Voinea i er
nsdrvanG, adec ghici ce are s se ntimple. Sftuii de tatlii lorii s nu iea dect 12
surori, fe-lioril se duser s caute pe unti tat cu 12 fete de mritaii. ! neputendu gsi,
plec uncheulCi s caute i nemeri ntrunii ocO la unti pop cu 12 fete, cu car se
cununar feciorii. La ntorcere, zrindii unii isvori frumoii, toi se repedir s bea, ifar
de Voinea, care le spuse, c e fntna Vulturului i cine t^ea dintr ns se face robii lui pe
vie. B^I ns nu vrur sala asculte, i cum bcur, se pomenir nchii ntrunii zidii groii
de petr i cu o namil de vulturii, care l lu robi pe *1 i pe muierile lorii (Voinea perise,
necuprincjiendu-lu zidulfi de petr i le (jlise^ c nu le va da drumulii dect dac unulG
4in e se va nsrcina s-I aduc pe lana Covnzina cu perulii de
3H2
aur'i t rK;iiii de ;'"<;='i. dup care se nebunesee lumea tot. iijndili '/.kUtirn pe nevasta
lui Voinea. elQ fu nsrcinatQ s'o adu
VMi frecd frr 71 mrl, pn ajunse in imper&ia tatlul U-U: minunate. Acolo tu
gzduitu Ia o bab&. care-l ruga pnd'r.sc 2:i nop spre a prinde pe celQ ce-I sdrobi
floi ri leiriimele din grdin: elu YC-^ld umu armonk meyrm cu 4 ari^ care piTi^i
lloriie i zarzavaturile babei. Se arunc clare dlnr^ulu i caluiri i recunoscu stpnulu.
dtidu-l unik peri roat .s lij cheme la nevoe. A doua ser, pndindQ, desco uita rnlu
ro. care i dede asemenea unQ perd din com: a treia ser veni un calu albu cu 'j arlph
De atunci nici u calTi nu .se mal ivise sburndu din palatulu lanel Cosinzenel. .spuse lu
Voinea, c VrsMreU ursir pe lana Cosinzena s '//; df'ftchl pe ori ce voinicfi sar uita la
dinsa cu draga. i iiini c se prpdise o mulime de tineri, imperatul o nchise i trunu
cliiocft, de unde nu ei dect sera, de petrecea cu nerl ur ji pocii, mpotriva crora s
nu pot nimica deochinli Dela cal Ti mal alia, c pe lana o osindir Ursitorele s mo fat,
de nu va ^si o fiin brbtesc, de care s se ngreo-eze rjiiia i;i pe care s-Iu iubesc
noptea: i de nu so mritk pn la 25 de ani, are s mor n florea vrstel.
CalulTi lu sftui atuncea pe Voinea s-:f schimbe chipulu i s s<' slii/sc cum e mal
rru, spre a nu fi sgetatQ de deochi: '/? HH fard rJulu <'\ s se bacre la grdina
mperatulul. EIft ^' [)Uso n capu o br-sic de vac i intr ca argatti la grdinarul*mpratului i so l'cu omulu de cas alu impertiel. Cfc7efft i'a-lu poreclise lana
Cosnzcnai l aducea n fie-care <Ji unftj mniincliiu de llor din cele mal frumose i cu
ajutorul calului! SC duse i eln n 3 rendur la petrecerile de nopte ale domniei* Acolo
ea s(! ndrL,^i de ietu-frumosu, cu care juca ntruna i se usca de dorulu lu. A treia or
se nvoir s fug i, Chele sniulgendu brica de vac din capii, lana uimit cunoscu

n elu pe IV'tu-lrumosu dela petreceri. Ducendo la VulturQ i Voinea, jfsindu acolo


femeia lu nsrcinat, o ls Vulturului^ iar elu se cunun cu lana Cosn/ena.
(I) Varianta ardelen Trei fro vndtorl de Stncescu: Unu vntorfi dibaciu ls ;{ feciori
totil vntor i- sftui la ce 333
i moreX s nu intre n trei pduri, cele de pe muntele Scor-[y alu Porculu mistree i alu
MiacjiNope. Dup ce fecio-& celu ma tinerii r^^puse cele tre dihnii, se duse s caute
Ci stinsa de sngele monstrului. In cale leg Zorile de unii Kic, ca s nu se mal duc
nainte i s nu se fac (iu. In jurul focului gsi nisce zmei adormii i n cazanu fer-a
ItUde-pmintului, El lu pe uriaa (c nu putea umbl) n Tc, desleg Zorile i ajunse
cu foculu taman cnd ncepuse se lumin de (Ji. De acolo porni cu lutele-pmntulul
(cruia vindecase piciorele cu nisce buruen), omor pe zmei, le lu rfurile limbilorG
(iganulfi trdtorii e datu pe fa) i se cu-jn cu fata mpratului.
Apucndu-lu dorti de frai, el& plec s- vad i, ntmpi-indu-I, dnii se purtar cu
necredin, sdrobindul piciorele. ar Dumnede se cobor din cerii de i le vindec; la
ntor-*re, unfi zme rpi nevasta i-Iii ls singurQ. Elii o redo-indi, ctigndti
mnzulti unei babe, a crei ep o pzi trei ile.
B. TIPULtT CAMEREI OPRITE.
Acestu tipu are urmtorele peripeii:
a) UneT fete (unul brbatu) i se ncredinez cheile sel cu voia de a intr in tote camerele
afar de una sia^ gur;
b) Interzicerea e clcat i ea trage dup dtnsa corn cine (obicinuita) rele.
Variantele acestui tipu potu fi grupate in dou6 cli fie-care cu cte unu basmu-tipu:
a. Basmul ii-tipa Nu minlD (1), cu unica variant br nen a Fata lemnarului>. (2)
p. Basmulu-tipu aCrdesa (finelorio {S), cu urmtorele riante:
I. Variant ardelen aNu sc Irwp6raiikj> \
II. Variant ardelen nPdureuhlD;
III. Variant ardelen aSpn fard de morten^. (A) Varianta macedo-romn aDraculU fi
mna vorbitor eT^.{b)] Afar de aceste variante, motivulu Camerei oprite
figurez^ ca simplu episodu, intr'unu mare numdrfi

(1) Popa-ReteganulQ, V, 2.
(2) Schott, No, 2.
(3) PopG-Reteganula, II, 1.
(4) Biblioteca Tribunei. No. ^\. Familia din 1883.Boea, No. 5.
(5) Cosmescu (coleciune inedit).
335
sme. Ast-felu, ntr'o poveste bucovinen din tipulu Scylla ,u Mama perfid (1), Petrea
Voiniculu d mame sale leile dela tote cmrile, spunendu-I c pote umbla prin >te,
numai n a eptea s nu intre. Acolo d peste zmeulu, ii care se ndrgesce. Intr'alt
poveste din tipulu Nerai-e (2), b&trnil deder cheile lu Petre fStii-frumosu s B plimbe
prin tote cmrile, numai n cutare din fundu i nu merg: acolo d peste unii clii
mbrcaii n pele e ursii. In a treia poveste (3) din tipulu Animale-cum-ai, Fata Ciude d
brbatului e cheile dela tote cmrile, numai ntr*o cmar s nu se bage: acolo er unii
meii pironiii, care, princjendu la puteri, rpi pe nevasta ^oiniculul.
De asemenea ntr'o versiune munten din tipulii Psychel, KnpSratalu, plecandii la
rsboiii, dede voie fiilorii sels intre >rin tote cmrile casei, dar n cmara din fundii din
^Iulii din drepta s nu intre: acolo et gsescii, ca i n ^lasmulfi tipfi, o icon de femee.
Intr'altii basmu din ciclulii Dioscurilorii (4), mperatulu, plecandii la btlie, las cheile
fiului sdii, sftuindu-lii s Intre In tote casele, numai s nu calce n casa ce se des-rtiide
cu cheia de aurii: acolo gsesce unii ochianii de Micl, prin care vede pe Domna Chiralina
i palaturile ii. i n sflritii ntr'unu alii treilea basmu (5), motivulii e isociatii cu alii
Neraidel, ca i n versunile paralele.
Ast-felfi tipulii Camerei oprite e unulu din motivele cele mal frecuente n basmele nostre
i ntrunii mare numerii ^Qtr insele figurez, cum s'a vcjiutii, ca simplu episodii.
i
(1) Cf. Stncescu, p. 196 i Sbiera, No. 2.
(2) Sbiera, No. 3; cf. Popescu, IV, p. 43. 3) Ibidem, No. 4.
1*1 Ispirescu, p. 118. i^l Ibidem, p. 149.
336 Elu este ca i necunoscutu anticite (1), de 6re<( alusiunea din Eumenidele lui Eschil
(unde Alena Ie spune Nare ore Joe ncredere n mine? s v6 mal aducu aminte c eu

singur dintre to dei cunoscii cheile camerelorfl divine (x/.f^5a; oKa Sojxdtiov jxivr^
9e(bv) unde e ascuns fulgerulu?))) e de unii caracteru prea vagii, ca i legenda despre
tesaurulu lu Ixion, n care nimeni nu putea intra fr a fi mistuitu de foculu nestinsu
(cum pi socru-sfil Desioneu).
Isvorulu Camerei oprite trebue cutatu n coleciunea arab 1001 Nopi, unde se afl
asociatu cu tipulu NeraideL
Elu figurez n ma multe basme neo-grecescl. Ast-felln varianta ((Fecorulu de
mperatU i mnzulu (2), prini juruescu copilulu ce va nasce unul balauru (drahos).
Cnd biatulu se fcu de 10 ani, balaurulu lu rpi i-Iu duse la palatulu lui. Acolo dede
40 de chel s intre n 40 dtf cmri, dar biatulu fur i cheia a 41-a. Acolo gsi unft calf
nsdrvanu i, bgndu- degetulu n mocirla da dinaintea camerei, elu lu scose dauritQ.
Ilestul se raport la altu motivu (Chelulu).
In a doua variant (3), elu gsesce n camera oprit uni calu de aurii i unii cne de aurii;
iar n a treia, o fatil frumos ca sorele spnzurat do p6rii. In alt povesti grec (4), eroina,
juruit balaurului, vede n camera oprid o prpastie adnc i n fundulii el unu flc,
care se jeli.
(1) Klfl pare a l necunoscutei i Indici; celfl puind povetile citate h lienfey (Iniroiiuceie la Panciatattira,p. 152155) i de Cosquiil .|I, 146 loS sunt departe de niotivulu
nostru, aa cum elCi figurez In 1001 de Nopi ^povestea respectiv a fost reprodus n a
nostr Introducere la p. 138) ft n versiunile europene.
(2) Hahn, II, p. 197.
(3) Ibiden), No. 45.
(4) Schmidt. No. 12.
337
[n basmulu Trimv/iatos saU balaurul cu 3 ockn (1), uni gustoru d la plecare nevestei
sale 101 chei, dndu- ie s deschid 100, nu ns i pe cea din urm. Acolo de printr'o
ferestr, cum brbatu-seu ptrundea n mij-culi morminteloru i se fcea cu capulu ca
ciurulu, cu ochT, cu brae lungi i cu unghii de unu cotii, cu car ormoni cosciugele spre
a mnca cadavrele. Acesta ve-ere er s- coste viea, dar scp a nu fi mncat de riochu
i se cstori cu unu feciorii de mperatu.
In versiunea croat a Paa Je oety> (2), feciorulii de tnpratii, deschicjendii camera
oprit, gsesce acolo pe ^acelikj nctuaii de zidii, care drui 3 viei de ortiu centru 3
urciore de ap i, venindu- n fire, rpi pe inra mprtes i o duse cu sine.
Intr'o versiune ruten, citat de Leskien (3), biatulii (isesce n camera oprit unii clii cu

coma de auru, care ft bgaii n aram pn la genuch, apoi unii calu de iirgintii i unulii
de auru. La celu dint clii piciorele kinerului se facii de aram, la celii d'alii doilea
manile I se facil de argintii i la celu d'alii treilea capulii i se bce de aurii. Acoperindu-
perulti, manile i piciorele, Axi se nfiez naintea mpratului, respuncjiendii la tote
(btrebrile: iu sciu! ntocmai ca n varianta nostr ar. plelen i ntr'unii basmu
maghiarii. (4)
In varianta basmulu-tipii din prima nostr clas, in--fluena factorului religioii e^e
evident (5), ca i n ver-*unea german aCopifuiil MaritU (6) i n basmul bretona
I
(1> Legrand, p. 115.
<2) Krauss, I, No. 34.
^3i Leskien i Brugmann, p. 511.
<4) Slier. No. 8.
<5) Cf. Introducerea, p. 22.
<S> Grimin, No. 3.
fineii, Bmib1c romne. ^^
338 i
I
aCopilulH vndutU diavolului (1), unde Maica Domnului iih tervine spre a sop^
directu sau indirecta^ yictima juruit necuratului.
Din contr^ in versiunea italian din Pisa (2), nu se afl nici o urm religios, ca i in
basmulu-tipu. i ad e vorba puru i simplu de a una signora^ care d fetei {lipaesce
juruina fcut demonului) cheile palatului, oprind'o a intra intr'o singur camer. Acolo
vecjiu pe Domna in baie cu 2 fete^ cari ii cetiau o carte. ntrebat sera cai vS^use, fata
mrturisi i Domna ii tia capulu i-Iu atimi de pru de o birn. Totu aa pi a doua fat;
dar % treia, nevrendii a mrturisi, o alung i peste puina sa, cstori cu unu feciorii do
mperatu. Dup ce nscu uni. biatu, se pomeni n noptea nascerel cu Domna, care o^
ntreb iar ce vduse. Struindu a nu spune, Domna^ lu copilulu i nsngera gura
mamei, ca i cum Tar mncatu, i tot aa fcu cu alu doilea copilu. Dar spi nendu- n
cele din urm c nu vecjuse nimicii, Uomi I napoia copiii.
Versiunea nostr macedo-romn presint particuli tatea, c demonulu d nenorocitei s

mnnce in lips o mn nsdrvan, ntocmai ca ntrunii basmu neo-grccft;, i ntr'unulii


sicilianii. (3)
In basmulii rusescii Mria Morevnanf (4), alii crui fondi aparine tipului despre
Animale-cumnaI, domnia, tre-j buindii a merge la rsboiii, spune brbatului c pdte sit
tote camerele palatului, aiar de una singur. Ai gsesce legaii cu 12 lanuri pe Kosct
celu fr de morte^j 4
(1) Scbillol, voi. I, p. 29.
(2) Comparetti, No. 28.
(3) Schmidt, No. 24 i tionzcnbach, No. 23.
(4) Afanassiev, Vil, 8.
339
re, ndat ce prinde la puteri bendu ap, rpesce pe airia i o duce Ia dinsulu.
In versiunile din Occidentii curiositatea e partea femee i nu a brbatului, ca n
majoritatea varianteloru citate.
Tipulu occidentala alQ Camerei oprite e cunoscutulu basmu in Perraulfc aBarbc-bleuei>.
(1) Dup ce se cstorise cu na multe femei, cari nu se sci ce se fcur, lu o nou oe
i, o lun dup nunt, trebuindu s plece, elu l dede hei>e tuturora camereloru, dar l
interzise stranicii in-rarea n ncperea din fundu (dndu- i cheia, cu care ie
deschidea). Acolo vcju pardosela plin cu snge n-liegata i n mijloou steteau cadavrele
soiiloru njunghiate de Barba-albastr. Plin de spaim, ea bg de ^m, c la eire cheia
se ptase de snge i nu fu cu ftutin a o terge. Nenorocita er s expieze cu viea cl;area poruncel, dar fu scpat de fraii si, cari strpun-ler cu sabia pe ucigaul de
femei.
In versiunea loren a Fecioru^U de mpirafH si calulU l (2), mpratulu, dndii fiului
seii cheile palatului, lu fK)vuece s nu intre n cutare camer. Acolo gsesce > fntn
frumos de auru, undo, bgndu-l degetulu, n-Sat se dauri i cut n zadaru s-Iu
terg. Intrndu a Joua or, i se daurir hainele i p6rulu. Atunci i lu unii calu
nsdrvanu, i schimb n drumii hainele cu ale unul biatu, I puse o bic n capu i
intr ca slug la bu-citaruiu mpratului. Acolo tria sub numele de Cheleau ^ fata
mpratului, cunoscendu-I frumuseea, lu alese de lArbatu.
(1) Culorea albastr e aci de rfiQ auguru; cf. pgrulCi rou n basmele n6stre. Intr'o
variant breton (S(*billot, LiUer. orale, p. 41) figurez chiar unCi Barbe-^"^
corespunclnd lui GiatU aux 7 femmes (S^billot, Contes, I, No. 9).

(2i Cosquin, No. 12.


340
Intro variant din Tirolulu italianu (1), unu fecioru de mperatu gsesce n camera oprit
unu micii Iacii i, sc4l-dndu-se ntr'nsulu, perulii i se face de aurii.
Attu versiunea acesta ctii i cea loren, precum i iind mare numeril din versiunile
citate, corespundu variantelorft nostre din tipulii Ncraide i anume basmulul-tipii -ftrtfrumosa, ca p^rulu de aur^y^ unde figurez i strvestiwt eroului spre a nu i se cunosce
frunmseea.
Totu ast-feli n versiunea florentin (2), Centomiglio-j credinoz soio sale Caterina
unii tencii de che, oprindo a intra numa n camera cu cheia de aurii. Acolo vijij dcalungulu zidurilorii femei spnzurate cu pirone de perii, de brae, de gtii. Nenorocita ns
pi aceeai sorta pentru clcarea porunce, ca i sora- mijlocie, pn ce treia sor prsi
pe Centomigli si se cstori cu un&ffrj ciorii de mperatu.
Dar motivulii despre Camera oprit se afl deja incidentali ntr'o poveste neapolilan din
Pentamerone, aCeleScorne (No. 36), unde Marchetta, ajuns la o vrjitore, capfit v s
intre n tote camerele afar de cea din fundulii c Acolo vede 3 feciore mbrcate n aurii,
ecjend parc' dormi i)e 3 tronuri de aurii: eraii nsi fetele vrjitore. {
Urmez acumii rosuinatulfi basmelorii-tipu i alii variau^ teloru corespuncletorc.
a. Basmulii-tipu Nu mini) de Popii-Ileteganulii:

UnG omu sracii avea o fat frumos. Odat veni la bordeiull loru (jma linm, cea ma
mestr (jin, i rug pe sracii s-I de e fata s'o ngrijesc i apo s'o mrite. Elii i-o
dede. Cnd ajuB(1) Schnellcr, No. 20.
(2) Irabriani, No. 23.
(3) A se ved^ i studiulCi d-lu Ilarlland despre Camera oprit& ID FMiff^ Jourml, An. III
(1885), p. 192-242.
j
341
\ la curile e, cjna dede fete 13 che i- (Jise: cu 12 chel deschide 12 chili, unde ve gsi
de tote, dar in casa IS-a de re rt^^ritil s nu intrig c nu va fi bine.

Plecnd (jina, dup ce fata colind prin tot palatul, desf-idu-se^ se apropie i de
chilia a 13-a i, cum o deschide, cade final la pmint de atta mndree ce ve^use.
Cnd se scul inse unii scaunii cu degetulii i el remase hitr'anrit. La n-rcerea (J^e,
ntrebat dac a intratu n casa a 13-a ea tgdui lerefi i dina nemilos amui pe
mincinosa copil i o alung in palaturl. Trei ani tri ea n codru, dar (Jna o scuti s nu
se ntmple vr'unii rSii. Odat i se fcu mil (Jne i trimise e un fecioru de mp^ratu,
care rtci prin acelu codru v-ndu. Cum o v^^*^* P^ copaci, unde dormi, o ndrgi i^
aa nut, o lu i se cununar.
Cresa nscuse unG copilu i pe cnd lu legna, se pomeni ^ dina llina, care iar o ntreb,
dac a intratu in casa de ctre *srilu. Tgduindii i de ast dat, cjna lu copilulCi din
legnu ^i se fcii nevScJut. Tot aa pi cu alu doilea copilu i sfia erel era s'o
osndesc s tie ars de vie, dar o ngdui LQc unu anii.
Cnd nscu alii treilea copilG, (Jna iar voni i lcu aceea n-Ireliare. Speriat, ea
rspunse de ast dat, c a intratu l- ceru wtare. Atunc cjina desleg limba de putu
vorbi, bg mna b sinu i- scose i ce lal do copii de o sut de or ma fru moi i se
deprta dela ea, dicendu-: Te ertu, ci ma multu fA nu greesc, nic s minesc n tot
viea ta.
^a^ianta hknhXexih. Fotalemnandu do Schott:

Unu biatu lemnaru, neputendu agonisi traiulu pentru a se (o fiic ji unu cne), vru s
se spnzuro. Draculu ns lu opri i-l drui o comor de auru, duc ca jun s-l dea pe cine
va ^nlmpim) sera dniainita ca se: elu se gndi la cne i ncolo i nainte fata sa, care
vesti minunea, c paiele i inulu din In^rJeiulu lorii s'aii prefcutti n auru.
A doua (^i lemnarulu duse fata n pdure i o ls la locuia hotrtii. Maica Domnului i
se aret, trase unu cercu n rJmilu e, din care s nu es, or ce sar ntmpl: venir apo
tute de draci, car ncercar zdrnicii tote mijlocele s'o atrag.
i
342
Apoi Maica Domnului o duse ntr'o oprdin mre, unde se afla unu palatu strlucitu.
Acolo ea T dede s se joce cu 2 p0' nimhl{e arcf^fore i- atrn 4 chc, dndu-Y voe s
deschi(} tdte uile, afar de cea cu cheia de femnU,
In camera ntia i se pru a (i stata o ^\ i ncolo ea 8ttu99 unti anu; ntr'a doua unii
ces i erai tre vie de omG, ntr'i treia o clip i er o jumetate vecnicie.
Dar neputdndu-se mpotrivi curiositel, deschise i incperei oprit, unde gsi pe Maica

Domnului, vindecnd rnile U IsusG. Pentru neascultarea e, o duse ntr o pescer


intunecod,; oprind'o de a vorbi cu cine-va, pn cnd ea nsi l va da vot! Dup ce trai
multu timpii singur, un feciorii de mpraii*, rtci pe acolo i, rniii de frumuseea el,
se cunun cu dMii aa mut cum era.
Dup unii anii, ea nscu doi copil de aurii i imp^ratulii pnM stranic paz, dar Maica
Domnului veni noptea i lu unii copilA; atunci pzitorele, de frica mp*>ratulul, puser
in locu- o gsc * aur, nvinuind'o c -ar fi omortii copilulii i, ca vrjitort^ l'ar fi
prefiicutii n gsc. Impi^rtesa plnse, dar nu rupi tcerea.
A doua (jii. St. Mria lu. celfi laltfi copilii i slujnicele o nfi* nuir ca i intia or.
SfatulCi mprtescii hotr atunci s'oi desc de vie. Dar abia iu aruncat ultima petr i
Maica Do^ nulul l redede copilaii, mijloce de traiii i voe de a vorbi Dup 3 ani
feciorulu de mperatii porunci s se deschid zidull i remase uimiii, regsindii n vie
pe soia i cu cel doi copB de aura. Attii elu cti i tatlu si^ti, care o osndise, i cenirlj
crtare i)entru nedreptatea lorii.
^3. Basinulii-tipii Crdcm pnelor de Popii-Reteganuliit
Imperatulii-lloii, pornindii la rsboiii, dede celorii 3 fecioci al si cheile palatului, dndule voe s intre n tote cmrito numai tn chUiufa de ctre miaf-cji nu, c nu va fi bine.
Intrndu n acea chiliu zrir o {'condf, care ini&ia unii chipi de muiere attu de
frumos, c rfemaser nmrnourii. Cu dtt se uitaii, cu attii se ndrgiau mal mulii de
acela chipA. Ifl> peratulii ntorii, v6(^endu-l feciorii slabi i mbtrniT, fnekM c-1
clcaser cuvntulii i, ca s Ic iea sperana, le (Jise: Dragi
343
.el, nu e nevat, e fat, e (fna nelorH, e cresa lor ; dar e i c&nd lumea de btrn i
tot nu imbCtrnesce i, de nu se i m&rit, nu mbStrnesce n vec, c numai mritnduse^ i rrde puterea de 4^n i ncepe a mbfitrni. 6de departe de aci I impfrdia
(nelor, unde nu more nimeni, unde nu se nasce iment; omeni pmnteni ns cari
mergfl, nu se mal ntorc, ofl c prefac n dobUce ori n stane de pitr; prefaci
(Jnele.
Dar feciorii nu se lsar i dup cte-va (jiile porni mal ntl eciorul cela mare. Speriata
ins de o mamit hid de sub [KKi, se ntorse, i tot aa se ntmpl cu feciorul
mijlocia. uelQ mal mica ajut o bab, pe care o dispreuise fraii sel i ea il nve, cum s
fac: er chiar mum-sa mp&rtesa, care tu chip de ceret6re eise din palatu, ca s
cerce Jirea copiilor] mare fermectore i strigoe mal spunti c era, nghe apa n blidO
In postula sntului Petru.
Dup ce lu calul cel Ci mal re ii (hrnitd cu ovezii i jarQ) i armele tatlui sS din
holteie, mum-sa ii mal dede 3 lucruri ninunate: un ind care lucia ca sorele, unu c^f^

care cnta tote musicile i o ldi, din care eia cele mal bune mncri i bSuturl; apoi
porni clare ca gndulti. nainte de a ajunge n era ^inelor, feciorulii de mperatii se
mbrc cu haine fetescl i intr ca servitore la Cresa (Jnelortt. O adimeni cu lucrurile
minunate, druindu-I inelul i ldia pentru srutri, iar cesulQ ca A dorm mpreun.
Cresa (jineloru, nebnuindu-I sexulii, primi fi se pomeni nevast. Atunci palatulu i
cjinele perir i ea rt^-liiase femee ca tote femeile, dar cea mal frumos. Dup ce l mid
puse la cercare iubirea i rbdarea, punend^o la slujbe injo-itore^ se cununar i se
veselir.
al Prima variant ardelen Nu-sciii ImpirafUi de Mr-ginenu:
In era lui Verde-ImperatG tria unu omu forte betrnii. La morte, t&tui pe fiul se, s se
feresc a sluji la omeni cu perulii rom, dcl aceia sunt omeni rel. Flcul porni i n
drumu nu ntilni 4icftt 6meml roi (adic zmei cu chipulu de omeni) i fu nevoita a se
bg slug la unulCi, cela dela palatulu cu porta de Mm.
344
Mulumit de elu, zmeulti lti plimb n tote odile, dar nu i n cea din urm (dndu-
cheile, lG opr) de a intr acolo). ?lt cndu stpnulu seu, elu au()i n zidu unu glasu, care
ild rugi s iea o secure i s sparg zidulu, ca s pot ei. Fcnd ai, ei unii cal
luisdrvan i amndo se duser n camera oprii^ unde nu era dect auru, se nurir cu
totulu i fugir.
Ajunser n era lui Verde-Imporat i acolo calul spuse, c va veni unti mo6 cu o ep
alb i slab, s'o schimbe pe ci-lulu seu i s-Iu urmeze ca slug la mpSratti, dar or ce Iar
ntreba, s respun(j[: Xn sci (aa remase i numele] i- nai dede i o nfram la
nevoe. Elu fcu tocma dup spusa car lulu. Cnd tot lumea s alia dus la biseric, puse
mna pe nir fram i calulu nsdrvanu se aret. Elii porunci sfacgiir dina ca i cum
aru li rmatu 1000 de porc, dar florile rol dela mijloculu grdine, s le lase neatinse.
Clare i amindoi nauri, cutreerndii grdina, lii vc(j[u fata cea mic a mpratuloL
Cnd mperatulii vecjiu grdina, se supcr i ntreb pe Nu-scifl| ce nsemneaz crle 3
flori din mijloculu e: sunt cele 3 fete ale Ni*' rie tale, de nu le ve mrita, tomna se vor ii
vesteji.
Intr'o (,11, mperatulu puse to tiiieri s trec clare dinainteft ferestreloru i fetele vorii
alege pe care vor arunc una miri ilc aurii. Fata cea mic arunc merulii de 3 or pe NusciO. Im-peratulu superatu puse ntr'unu grajd. Vncjendu nisce fert; selbatice celorulal gineri, Nu-sciii le pune pecetea pe spate^ flk cendu- iobag. Ospei mpcratulu
chemndu- i pe el la maslij Xu-sciu rr-spunse, c nu se cuvine s stea la mas cu iobagi.
k^ se recunoscu puterea hi Nu-sciu i mielia ginerilorG celorfi-lalL
b) A doua variant ardolen Fdureulde Mera:

Unu fecioru de mperatii, Pdureulii, avea apucturi de rfendft i, cnd se Tcu mare,
porni n lume. Intr'o cmpie ntilni nise ho nmlrranl^ car spuser, c sunt a
Domne din palatulfi celii de auru.
Ajungendu acolo, stpn-sa dede cheile, sftuindu-l 9 m deschitl camera cu tufa de
aram. Elu fcu dimpotriv i vH^ii n acea camer unu kimeu n bute legatu cu 12
cercuri. Dndul 18 pahare, zmeulu veni n fire i rpi pe ()na: palatul peri
Pdureul remase pe unu dmbu.
345
Plecndil s'o caute, trecu pe la slnta Duminec, care spuse, . are nevoie de calul cu 9
inimi dela Mama pdiireh Elu izi epa 3 nop: ea peria n fie-care nopte i i-o aducea n^r^tCi animalele ce cruase. Cpfitndu dela bab mnzulu, puti *p pe (n din manile
zmeuIuK.
c) A treia variant ardelen Sj nU fdrd de morte de otea:
Ursitorele aCi fostu ursitti mpratului Rou, care avea 3 feciori i 3 fete (fiul cel mal
mict se nscuse cu unii palou n mn), k dup mortea sa unQ zmeu va mnca trupulu
din mor-lnt. Cel 3 fii se puser pe rendu s pndesc, dar numai elu micii putu r^^pune
zmeulu. Stingendu-se foculu, se duse & caute i ajunse la un focu nconjuraii de 99 de
zmei, toi lormindii, afar de unul care avea H ochi : cu 2 ochi dormi i u unulu
priveghea. Zmei se nvoir s-Iu lase cu viea, de le ra aduce pe fata Imperatulu Verde.
Plecndti cu toii ntr'acolo, lcult pcli pe zme i- omor ; apoi se cunun cu fata Imji^ratulul Verde, dup ce dede pe fa mielia unul iganu, care se fli cu rpunerea
zmeiloru.
Predndu ginerelui bunurile mperie, socrulu l dede ntre ilte f'he i una ruginit dela
o pivni, n care nu s'afl dect o butie mare i putred. Cum o clinti din locu, oi dintr*insa unu zmeu grozavii, Spna fr de morte, tatlu zmeiloru, i rpindu pe fata
Imperatulu Verde, peri.
Pornindu n cutarea nevestei sale, elu ajunse dup multu umbletu la intana, de unde ea
scotea ap, i fugir mpreun. Dar zmeul, avendu unu cal ru 7 pki6n\ ajunse i lu
napoi fata. Flculu nu o putu redobndi dectu cptndu caluli cu 8 piciore dela o
bab din ostrovulu mre.
d Varianta macedo-romn Dracu si mna vorhitore de Cosmescu:
O femee avea trei fete. Odat se ntorcea ncrcat cu lemne
din pdure i oft din adnculu inime. Draculti ei n drumTi
,i-I (}ise : Ce me vrei? Nu te vreau pe tine, respunse fe-

i
346 meia, dar am oitatii, cc am tre lete i n am cu ce le mrita. D-m una mie, c i e
sunt flcii de nsuratQ.
Draculu lu de soie pe fata cea ma mare. Cum o duse acas la dnsulii, l dcde s
mnnce o mn de om, iar elfl plec la vntore, (jiicrndu- c la sosirea lu mna s fie
mncat, cd asta va ii unu semnu de credin i de dragoste pentru dn sula. Cum plec,
fata ingrop mna n iesle i cnd draculti sosi acas, spuse c a mncat'o. Unde et
mn? strig dra-culd. Aci ngropat n iesle. Dracul se necji pe nevasta lu i o
sugrum. Apo se duse i lu de nevast pe sora mijlocie, care avi acea sort, pentru c
ngropase mna de omtt sub cas.
Atunci merse de lu pe cea ma mic. Ea dede mna unei pisic s'o mnnce i cnd
draculO veni, pisica era la spatele fete.Unde et mn? In inim cald, rospunse
mna. Dracul crecjlu, c cu adeverat fata mncase mna vorbitore, de aceea dede tote
cficUe din camerele palatulu s. Sora ml: mic deschise camera unde erai surorile sale
i le nvia. Apd cte trele legar pe necuratul, luar averile i se duser hj mama loru.
Peste puinti ele se mritar dup feciori de nh] pera.
CICLOLO JORUINELORO
.cestu ciclu cuprinde 2 tipuri fundamentale:
) Juruina, conscient sau inconscient, fcut unul
ionii;
') Promiterea unei fiine supranaturale pentru a obine
?rea copilului (nainte saii dup nascere).
V. Tipulu lephtn conine urmtorele 3 peripeii:
r Tatlu juruesce (ma desii inconscientu) copilulu seu
il demonu;
/; La timpulu hotrtu caut s-Iu sustrag necuratului;
1 i n cele din urm \i\ ajunge scopulu prin diferite
iloce.

B. Tipulu I/inelor promise are urmtcirele 2 peripeii:


a Pentru ca copilulu s tac, mama l promite ocjn;
ly La vlrsta de nsurtore pornesce s'o caute i o gice;
c) Une ori, dup unu traiu fericitu de vecur (cari pru
pei n era nemurirel, fetu-frumosu se ntorce s-l vacj
rini si afl mortea.
A. TIPULt lEPHTA.
Variantele acestui tipu potCi fi grupate n 2 clase, fu care cu cte unii basmu-tipu :
a. Ba?nuilii-tipu a Arborele impciuird)y(l), cu urmtorel variante:
I. Variant ardelen Lupahl cn copil de fh';
II. Variant ardelen ((.BuIn-MiliaiUio, (2) Varianta niacedonon ((Liqjfd i Caterina.
(3) [. lasmulu-tipu ((xl/(iMr('// /wj^rra^ (4), cu urmtoreli
variante:
Varianta bucovinon Originea cimiliturilor Atu. (5)
I. Variant ardelen ((Poccstea Iul I(/nat;
II. Variant ardelen aDc cnd nu- dracul. (6) Motivulu iniialii juruinta fcut unui
demonii li
ntimpinnui in sensu largu i n alte literaturi.
Nu alta este, n tradiiunea biblic, juruinta fcut d( lephta, judectornlu n Israelu, care
fgdui Domnului, de-H va face biruitorii asupra Amoniiloru, s- jertfesc latn-t(ircere
pe cine va ntlni ma nti naintea casei sale! i elu fu nlmpinatu de unica sa fiic.
(1) Schott, N. IT).
(2) Popu-Uotoganula, ni. S.-Botea, No. 3. CS) Cosmescu (culeeiunc inedit).
(4) Ispircscu, Basme, partea I, p. 4957.
(b) S. FI. Marianei. In Basmele Bomtiilor, No. 6.

.6) Biblioteca Tribunei, No. 10. Familia din 1883.


349
Nu altu ceva este legenda grec despre Iphigenia, juruit e printele e Aganiemnon, spre
a mblndi urgia deie Tlemis, care ns nu j>rinii sacrificiulu.
Nu altu ceva tradiiunea despre Idomeneu, regele Cretei, are jurui lu Poseidon, ca s-Iii
scape de naufragiu, ntiulu ucru, ce va ntlni la ntorcerea- n regatu: i elu fu
ntmpinatu de fiulu seu.
Afar de variantele citate, ma gsimu motivulujuruin-:eloru ntr'o serie de basme din
ciclulu Metamorfoseloru ^tipulu Jason); apoi n multe alte basme romne de na-lur
amalgamant. Ast-felu n povestea bucovinen aFiulU Iul DumpiecfeU i boul
nsdrvanUr) (1), care aparine ciclului despre Cltoria lu Dumnedeu pe pmntu,
llculu se vede nevoiii a jurui zmeilorii (zmeulii adesea se confund cu diavolulii In
basmele nostre) noroculu seu, adec boulii, caro caut ns s scape de nisce asemenea
stpni, Intr'o jtlt poveste, a TlharulU cela vestitily> (2), boerulii, ca s fie Icosii dintr'o
pdure, juruesce necuratului ce-o afl ma dragu acas i ntorii, afl c boeria
nscuse unii copil Ci. Ca ?- scape copilulii din manile necuratului, boerulu
ilnsrcinez pe unii tlharii dibaci ii, care recurge la o se-|fie de expediente din sfera lu
Hercule-Pcal. (3)
In ma tote versiunile nostre, juruina fcut necuratulu inconscient, de 6re-ce
copilulii juruiii nu se nscuse nc saii se nscuse n lipsa tatlui. Toii nainte de nasH) Sbiera, No. 18; cf. Schott, No. 14.
(2) Ibidem, No. 37.
<3) Aiurea vedemd motivulG asociaii: cu tipulu despre Camera oprit n povestea
bneii Fata lemnarului (Schott, No. 2); cu cela despre Mama vi-wg in basmulQ
munten TlerufU (Ispirescu, partea II, No. 6) i intr'o poveste iBoldovenesc (Scvastos,
p. 231); cu Psychen povestea ardelen UilatulH, ma tts resumat.
350
Gorejuruesce printele pecopilulu su unul vrjitorAtndoi poveti rutene(l) i n multe
alte poveti citate mal jos.!
Din contra^ juruina e conscient in a doua varianttj munten (dar acolo e vorba de unu
frate i nu de uni copilu), n versiunea macedonen ca i n cea neo-grec (8);j unde
prinii juruescO diavoIufuT s-I dea copilul^ se va nasce, la virsta do 12 ani (n varianta
notri nen la 16 an). Unu caracter particulara are a doi variant ardelen (ca i unele
poveti amalgamante sus citate), n care flculii juruesce a nu se nsura.

Prima nostr versiune a Arborele mpciuiret este, cl privesco incidentulu toiagului


nfrunzita, o reminscenj (lin apocrife i anume din legenda despre lemnulu crucel.(
Acolo ceti mu, c lui Lotu i s'au ertatii pcatele, ci nflorir tciunii sdii de dinsulu i
udai cu apa Ii danului adus n gural: din acestu lemn s'a f&cul crucoa celui dinti
tlharii. Intr'o alt carte apo< forte rspndit n poporu Minunile Maicel Domnululi
(minunea 9) se vorbesce asemenea de unii toiag uscatA, care a prinsu rdcini i s'a
fcuii copaciii maro i nfrunziii.
Intr'o legend breton a Le brigand sauv^avontVhermitei^ (4) unii pusnicii pctui
naintea lui Dumnecjeii, ^icndil t( vreme rea! i ca peniten trebuia s ude de 3 ori (li
unii toiagii cu ap adus n gur dintr'un ri la pot departe i acesta pn va nflori
toiagulii. Di cendu-se ntr'o cjii dup ap, ntlni pe unO tlhar, car sevorise tote frde-legile, i au(jiindii de penitena la'! pus pustnicului, o fcu i elii, i de ore-ce cina
tlh**'
(1) lieskien, p. 538 i 541.
(2) Hahn, No. 64; cf. No. 5 i 68.
(3) Gaster, Liter. pop. rom.y p. 286.
351
i er mal sincer dect a pusniculul, toiagul lu ri mal nainte dect alu omului sfintu. . .
. cesta nu e singura reminiscen cretin in basmele ciclulu nostru. Fata lemnarului (1)
juruit diavolului lntuit de Sf. Fecior i totu Maica Domnului scap unu biatu din
manile necuratului, ntr'o mprejurare log povestit n menionatulii apocrifu. (2) O
mam lesce diavolului unu copilu de parte brbtese prea mosu i, cnd fu de 12 ani, se
art necuratulu i se femeei: la 3 an viu, cas-m ieau darulii, pre carele Tal fgduita.
i ntr'adeveru diavolulu. Ia c^iua hot, ilii smulse chiar de lng altarulu Domnului,
unde tase scpare. Ca s nu lase nepedepsit o ndrsnel acesta, Maica Domnului ntorse
pe biatu ntregii ne-matu dela celii de trei ori blestemaii, at dar o direct nrurire a
cartel religiose asupra spi-ilu poporala, care a cutatu s mpletesc acesta amin-n
estura general a basmului.
)umne4eu figurez de asemenea n diferite variante, unde t'olulu, mare amatorii de
enigme, le enun sub o n cifric. In noptea fatal, cnd demonulii anun so-!a- spre a
^?i lu juruita, trage n gazd i unii un-ii care rspunde n loculii printolu la
ntrebrile ^atice ale necuratului i acesta, nelegendii cine i mpotrivesce, plesnesce de
ciud.
)espre acesta poveste a numerelorii)), d-lii Hasdeii a isik un studiii comparativii forte
erudiii. (3) D-sa a utili-Qca basme tn acea vast cercetare varianta munten i
kbucovinen, reproduse i do no ca versiunile cele mal

) Schott, No. 2.
) Minunil Maicel Domnului, minunea 40.
352
complete (Ia car ma adaugemu alte 2 variante ardelene) n comparaiune cu varianta
ssesc (1) i cea ruten (2), ultima necomplet n seria numeric (ea merge numaT pn
la ese) ca i variantele nostre ardelene. Ba nc tntr'o variant (3), jimde zmeii nlocuesc
pe drac, ordinea ci-* fric a dispruii cu totulu, nermnendu dect o simpl
exclamaiune preservativ (Domne, ajut-!)
La cele trei versiuni paralele (neo-grec, ssesc i ru-, ten), citate de d-lu Ilasdeu,
putemu adauge nc dou6, publicate dup apariiunea Cuvenleloru din Betran i anume:'
o versiune ligur dintre Menton i Genua(4) i una basc.(o)
Varianta ligur Les 1:3 pnroles (h veritey> se pote ast-feU' resum. Unii omu sracu e
ajutaii de necuratulu ca o' pung de bani, cu tocmela s vie la miecjulu-nopel sub; unu
arbore i b-- spue cele 12 cuvinte adeverateji). Un4 uncheu, pe care lii gzduise
sraculu (er St. Martin), se duse n locul i rspunse la ntrebrile demonului:
Quelle est l'une? Un Dieu seul.
Quelle est la 2? Les 2 mysteres de notre sainte-foi.
Quelle est la 3? 3 personnes distinctes (Pere, Fils et Sainl-Kspritj.
Quelle est la 4? Les quatrcs cVangelistes.
Quelle est la 5? Les 5 plaies de Jesus Christ. ]
Quelle est la 6? Les 6 comniandements de notre Sainte ^gliseij
Quelle est la 7? Les 7 sacrements,
Quelle est la 8? Les 8 arbres tteuris qui sont J6rusalem.
Quelle est la 9? Les 9 clireurs des anges.
Quelle est la 10? Les 10 commandements de Dieu.
Quelle est la 11? Les 11 lampes allumees qui sont Wm^ salem.
(1) Hallrich, No. 33.
(2) Dragomanov, Tradiiunl rutene, p. 56.

(3) Boea, No. 7: Fata cei frums.


(4) Andrew, No. 45.
(5) Vinson, Le folklore du pays basquc, p. 11.
353
Quelle est Ia 12? Les 12 apores.
Et quelle est la 13? Va, Tonfer, diable, que tu es la trei
eme n'existe pas. .
Varianta basc port titlulu aLes 12 mysteres'b i e pe turtii urmtorea. Unu omfl
srmanii ntlnesco pe Sti-neur^Rcmgty care II d bani cu tocmela s-T ghicesc pn
ntr'unfl anii cele 12 taine, iar de nu va pute, s fie klfi luT. La 4ua hotar!t sosi in gazd la
omulii nostru 5a-Petru, care rspunse n loculii sracului:
Les 12 mysteres sont les douze apotres, les 11 archanges, les 10 cotnniandements, les 9
satisfactions de la Sainte-Vierge, les 3 cieux, les 7 lumieres, les 6 ordres, le 5 joies de
Jesus-Christ les 4 6vanglistes, les 3 vierges, les 2 autels de Jesus, Tuniquo Baiot-Dieu
qui est mon ami et non pas toi.
Atunci necuratulii se fcu nevetjiutii.
E interesanii a regsi Ia celii-laltii captii alii Europei o coinciden atta de bizar ca
representarea demonului sub chipulu unul omii roii (n versiunea munten: unU owd
racovanUy n versiunea basc: le Selgneur-Baugo), unii fenomenii de altminterea, care-
gsesce explicai unea In natura-I antropologic. (1)
Urmez cele dou basme-tipii cu variantele lorii.
a. Basmulii tipii Arborele mpdciuirel de Schott:
UnG bietG pescarft undise pn la miecjulu nope fr a prinde tcva: n cele din urm
scose cu mare ane voin plasa i din .>a ei nsui necuratulii, care t propuse s-10 fac
bogatu, dac 'pescarulii t va jurul ce are mal dragii acas. Elii primi, gn-'tiindu-se la
cne saii la pisic. Necuratulii so nvoi s- dea ju-tiiina peste 16 an ntr'iinii locii
anumita. De tre or d'aren *<tulQ pescui grme(j de aurii, ce le transporl cu luntrea n
bor-deiO, RchimbatQ n curndii cu o cas IVumos n orau.
? n Cf. Introducerea, p. 18-20.
354

KI tr&ia cu toii mulumit!, fiulti mergea Ia i456l i In'i bine; dar une ori tat&lfi sft,
nihnitfi cnd i adttdisa aridi de juruina, lQ btea i dnsul, sftuita de dasclnlft
amenin pe betrn cu un cuit s-I spue pricina i afli juruina f&cut. Dasclul l
nva apoi s se mbrace pi cu multe cruci pe haine i s se duc a n pdure la arStatfi.
Mal nainte ins dede peste o gazd de hoi i mama l ascunse s nu4 afle fiii s6I; dar
acetia fgduind^ a face vre un r6, elti ei la ivel i le povesti ntmplarea. trna lQ
rug s ntrebe pe diavol, cum se pocesctii tftll Ajungend acolo i dracii v^^nd un
pop, nu vroir s-Ifi mesc i-I deder un pergamcnt drept dovad. La ntre) cum pote
un uciga s-l ispesc picatele, dracul r^pui s nHg n pmint mciuca, cu care a
s6v6rit ntiulfi om< i s o stropesc atta pn va nfrunzi i nflori (semnfi i s*a5
ertatii fr-de-Iegile).
Mama tlharilor aflnd ti acesta, se ncerc a o tace, cu tot jocura (iilnr s(^I, i o
minune! mciuca nfrunzi i t&cii de aura, sburnd din fie care cte un porumbel albft
ceru. Tlharii, uimii, cerur in genuchi ertare dela Dumne^eA se predar nii
judectorilorO. Dar i judectorii, ailndA minunea ntmplat, ertar.
a) Prima variant ardolen Lapida cu cap de feri Popu-Ueteganulu :
I7nii orfanii era snopitu n bt! de un boer spanac la caii intrase slug i numa SnPetru il putu scp din mnilfl sale. Elu lu lu cu sine, ii dede un corn i-lfi sftui s
nu m uite ntr nsulu nainte de a ajunge acas. Dar biatulii nu-Ifi M cult i pe drumu,
uitndu-se n corn, se pomeni inocnjundi cu totu soiulu de tcre. Ca s scape de ele, fu
silita s /gimasm unul lup cu capu de fer^ c nu se va nsura nici odat. -*
Intorsu acas, se cunun dup struinele m-sel, dar cnd l| s plece la casa mirelui, i
ei nainte lupul. Flculii ls lltoa fugi departe pn ajunse la SI. Miercuri, la Sf.
Vineri sila Duminec, fie-care dndu- cte douc cocurI.de pine i cea
i un(k bc, cu care jbreaeat peste ap ca pe uscata. Trecendu t4el& o ap mare, ajunse
tn iad i acolo .se pomeni ocolHii oni i^lbl, carY Y ^UeT& : <cpe mine m ch^m
Vede-bitie, 8f. Miercuri, iar pe acesta l chm Aude-bme^ -e de i aceatilgros
butucnosti e Uor ca vntidU-Gre ca , elfi e dela Sf. Duminic. mpreun Ia erisa
iadului^ mama lupuIuY cu capa de i, o bab btrn, lung, deirat, sec, n6gr, cu
nisce dinY ^diecela i cu unghii ca secerile, i se bg si pzesc capele. In vremea asta
lupul se ntorse acas la m*sa i se sf&tui |l*ea, cum s prpdeac pe flct. Dar cnii
si ilQ scl^par
fi lete primejdiile, spunndu-I dinainte s se feresc de cursele I iniindeafi. Btrna
poruncindu I odat s lase cnii acas, HpoU ilii pndi s-lA omore, dar ierele prinser de
veste i plfiar lupulii.
b) A doua variant ardelen BulU-Mihatit de Boea:

I
foft copila fug^ din casa prinilor, carM btea, i se in lume. In cale se pomeni cu un
cal de aratn, din ure-cruia scose 3 frne (de aram, argintu i aura): scuturnd lolG,
ori ce dori se mplini.
Apo ntr ca ajutora de buctar la curtea unul mperatG, care nevoitu a jurul zmeiloru
pe unica lui fat. In 3 rendur BulG-lai o scp de urgie cu ajutorul calului seu
nsdrvanu. ip^ratul I ddu atunci pe lie-sa de soie i Iu puse s dom :h n loeu-I.
c) Varianta iridioedoiienhLupuli Catorinade Cosmescu:
O femee avea 9 feciori, cari se duser s vneze departe i e mal ntrser de vr*o trei an.
Intr'una din (jiile, femeia, 'cat cu lemne, se puse jos s se odihnesc puinu; dar cnd 8
se sc61e, nu putu din pricina sarcinel i pentru c era aprope s nasc Tovarele e
plecar i o lsar ndrtu. neia se rug de unG boi s- ajute s se ridice; pe urm do
*pr i de una mgarii, dar in deertu. In cele din urm o ft un lup (care era zmeii) cu
tocmela, c dac va nasce o
356 ~
faXy s fie a lut Femeia nsci ntradeverG o fat i, cnd fa 10 an, zmeulfi o rpi dela
fntn.
CeY 9 fraT, ntorcndu-se dela vnt6re i afled de cele tmplate, plecar s caute pe
sora lora. Dup un an ajui la un& munte prpstios i nimerir la o cas frumos, iii
gsir pe sora lor singur. Fraii pornir cu sora lor, li tot de odat din casa zmeului
un urcior, o oglind i peptene. Cnd se ntorse zmeul cu prciul lui dela i chem pe
Caterina, soia sa, nimeni nu-I rcspunse, ni pitra dela vatr l spuse c veni frate-s5 i o
lu. Atunci pul cu pirciul se luar dup cel 9 voinici i cnd fu api s-I ajung, Caterina
arunc peptenele i se fcu unti empi buruieni i de mrcini de tot felulQ; pn s
r6^& zmeulfl prciulu aceste buruieni, ca s-l tac drumO, Caterina i era departe. Cnd
tu aprpe s fle iar ajuni, Caterina oglinda i se fcu un munte rpos. Pn s-l tr6c
zmeulfl pirciulu lui, voinicii cu sora lor pornir nainte nc cte-t postii, dar cnd fu s-I
ajung din no, Caterina arunc jos ciorulu i se fci un Iac mare. Zmeul i prciul se
pi s-l srb, dar bt*ur pn crpar. i a fraii cu sora par i se ntorser veseli la
mama lor.
j3. Basmulu-lipu MdzrelU Impgrat& de Ispirescu:
Un calendroi sracu gsi 3 bobe de mazre. ireta, el po mperat s porunccsc n tot
mpuria bu, unde si mazrea. Crec.lendu-lu mp^ratulu forte bogata, l dede pe Si de
nevast. Totu gndlndu se cum s scape de ponos, ntil pe o cmpie u)iu omu
rocovani/^ care-I (jiise: aNo sutUetnit 9 fii si fiff-carc avemu cte o fjhkitorc; de ni le vtl
ghicit tat avana * stry a fa sa fie; iar de nu, cela dinti copilU ce vel face^ 9 fU (

nostrnn. FAu primi. Omul rocovana l arSt turmele, cire^ i palaturile sale i iavi^ pe
slugi, cum s respun^, cnd 4 ntreba ale cui sunt. Pe drum lu n slujb unU uncMA^
^ tafulu do curte alu lu Mzrel mprat.
Pornir apoi cu toii la moia ginerelui i impratultt afl^ la pndari l argai, c tote
acele cmpii i turme eraO atei nerelul se Mzrel mperat Ajunser n strittk la
paUttf celor \) zmei. Acolo uncheul l rug po Mzrel mp6i^

357
se culce i e in odaia lui, ca peste nopte s rspund clin-u n locuia s^Q, de l va chem
sati de Iii va ntreba cine-va.
la miecul nope se aufji o voce rguit i aspr, care striga: Cea fi una? Una este luna,
respunse uncheulu. Ce-a fi dou6? Doi och n capu omulO bine vede. Ce-a fi 3? Unde
sunt 3 iete mari n cas, coda s nu-l bagi. Ce-a fi 4? Carul. cu 4 r6te bine umbl.
Ce-a fi 5? Palma cu 5 degete bine te isbesce.
(Je-a fi 6? FluerulG cu 6 guri bine rsun.
Ce-a fi 7 ? Unde-su 7 frai, s nu te amesteci n trebile lorG. r.Ce-a fi 8? Pluguia cu 8 bol
bine rfistorn. ; Ce-a fi 9 ? Unde-sii 9 fete mari, casa rmne nemturat. i-Tuet,
Domne? Crp, drace!
|A doua di uncheul perise i n locul afl 9 leuri de 6-|enl roii. Unu glas dulce se
aucjii atunci: Mila, ce al avuta (b sraci, te-a mntuitu.
a) Varianta bucovinen Originea cimiliturilora de S. FI. ianu:
DraculQ n chipQ de omti umbla cimilind n casele ome-ir i cine nu-l putea desleg
cimiliturile, er alfi lut. Odat necu-ilQ intr ntr o cas, unde trsese n gazd Dumnezeu
i Sn tru, i ncependu a cimili, Dumnedeu respunse:
Cimel-cimelO: cee 1? La 1 puti bunii muli voinici s^adun.
l^Cimelii-cimelCi: ce e 2? Omulii cu 2 ochi bine vede.
Cimelii-cmelii: ce e 3? Casei cu 3 ferestre bine ede.
Cimelii-cimelii: ce e 4? Carulii cu 4 rote bine fuge.
Cimelfi-cimelii: ce e 5? Mna cu 5 degete bine prinde.

Cimelu'Cimel: ce e 6? Plugulii cu 6 bol bine ar.


Cimel-cimel: ce e 7? Unde-sii 7 fete ntr'o etjietore, ecjto-e plin.
Cimel-cimelii: ce e 8? Unde sunt 8 feciori n cas, nu bga ta n ferestr, c nu- scote-o
sntos.
Cimel-cimelii: ce e 9? s crpi, drace, drepii n dou.
Cimel-cimelii: ce e 10? S piei, drace, n ap rece.
Vf(Jendii necuratulii c Dumnecjleii (pe care nulii recunoscuse)
gbicise mal t6te cimiliturile, se fcu neve(Jutii.(l)
<I)Cf. i Sbiera, p. 319: Cimilituri (sunfi apropj ea versiunea de ma sus).
35
b) Prima variant ardelen Povestea lui IgnatM de SS 5foldovanu:
Un om sraca, I^nat, avea 6 fete i muierea era apro s nasc. Pe la Grciun, merinda
s cumpere unii old iat pe necuratul in chipQ de domn cu 9 porcf gmt Elfr spuse, c! d cel 9 porci de-T va jurul nesciutuld d^a i c va veni a treia nopte s i-l dea.
Abia ntorsti, afl c nevasta it nscuse. Atunci nolese i CC fcu. BieilorQ prini le
veni s-l curme (filele la gn c a vndutj necuratului un suflet nevinovata. A treia
venir in gazd Dumne()e i Sn-Petru. Ignatti Ie povestii plarea i el l spuser, c la
nopte, cnd va bate necurataiCi nu rSspuncji.
Cnd veni necuratul, btu de dou6 ori i Ignatfi nu r^ iar Ia a treia or se ridic
Dum^ie^eH i T <ise:
Ce mi-e 1 ? Ce mi-e 2? OmulQ cu 2 ochi bine vede.
Ce mi-e 3 ? 3 piciore n prilostire.
Ce mi-e 4? Carulu cu 4 bol bine merge.
Ce mi-e 5? Mna cu 5 degete bine lucrez.
Ce mi e 6? 6 bol Ia crti bine merge. j
Ce mie 7? Unde-su 7 fete n cas, c(j[6t6rea e deplini-^ CrpI! i draculu plesni. \
c) A doua variant ardelen, De cnd nu-i dracult ^ Tuducescu:

Ignatu i Vuta aveau 7 copil, omeni harnici, dar sraci. g<^ndi n tirg, dracul ii vndii 9
mascuri pentru ceva, sci dehi casa sa. In noptea nascerel noului copilA veoi DuA necjieu
n ga/d. La mierjiulii nopel sosi necuratul^ i-lA chedfci ntrebndu-lu, i Dumnecjeti
ri^spuncjlendQ n locu-1:
Cc-I 1 ? Tu eti nebunulD.
Ce- 2 ? Vecji omu cu 2 ochi.
Ce- 3 V Carulu nu pote merge cu 3 rote.
Cc- 4 ? Bine merge cu 4.
Ce- f) y Bine prinde omulG cu 5 degete la brand.
Ce- 10? Iuda s crape n 10!
B. TffULt ^tNEI.ORt PROMIHE.
ariantele acestui tipu potu fi grupate in mod uiu ureismulu-tip n Tineree fr bdtrfieei^ (1), cu urmtovariante:
Variant ardelen aliena CJonstinenay>; Variant ardelen a Lina Bifulinaji; k Variant
ardelen aFldrea i Flareay>: i. Variant ardelen <iFiica a 9 mamen, (2) lotivulu iniiala
a promite copilului o ^xnhy ca s teze de a plnge care revine adesea n povetile tre
(3), nu Tamu intilnit in nici una dintre coleciu^trine de ba^me. Elu merit dar o ateniune cu attu
mare, cu ctu pentru unele din variantele acestui pu n'amu pututu da de versiuni paralele
la alte popore. k^felfi este intiul basmu din Ispirescu Tineree i btrnee i vie fr
dt^ mortex, care, sub forma-I )gral, pare a fi necunoscuii n literatura folkloric
t)jpen. Vhr^ 4 9^1^ dpu paripai comune tipului^ el,u mal
) Ispirescu, No. 1.
) Franco, No. 5. Tribuna din 1886. Stncescu, AJte basme, No. 3.
fcto Tribuna, No. 9.
H El ma flgur^z i In unele versiuni din ciclulCi Fcmec-plant.
360

conine alte dou, cari lipsescu in cele-Ialte variante; dup ce ftu-frumosii petrece ctuva timpii cu (Jna, II apuc doru de prini i, ntorcendu-se, gsesce alte loci i al
omeni.
Aceste doue incidente Ie putemu regsi isolatu i aiui
Petrecerea n locaulu nemurire! aduce aminte de derea (ce- drepii involuntar) a lu
Ulysse la Kallyp80| dina cea cu frumosele cosie, i doru- Infocatu de a- revede iubita
Ithaca, era sa printesc. .
Incidentulu despre trecerea supra-natural a timpuh n povetile nostre a fotii ma sus
studiaii. (1) Vopil cut a-lii urmri acum n basmele acelorti popore, intr n sfera nostr
comparativ.
O legend boem despre craiulii Wenceslaw (2) j)6rt urmtorelo: Unii ciobanii, lunduse dup o (Ai rtci ntr o pescer dela polele muntelui Blanik, i dusu de una piticii
ntr'unii palatii strluciii, uncie vd^^ pe craiii dormindii cu cavalerii sol. Dup ce rmase
multt^ timpii acolo, i se dedo voe s plece. La tn tor cere ti stulii eii, gsi tote schimbate
i nimeni nu-lii mal ci noscea, fiind-c zbovise n pescer 100 de ani.
O tradiiune din Tirolulii italianii (3) se apropie i multu de tinalulu basmului muntenii.
Unii ciobanii, li ndu-se dup o oie, nimeri sub o stnc ntro grdii ncnttoro, unde o
femee l oferi mncare i-li prii ca grdinarii. Dup ce stcte la dnsa cteva sgptimM, i]
(1) Ve^ Introducerea, [). 37 - 39. Cf. cele spuse totCi acolo relatv&Ji{ impctriroa sail
letarii^la secular, despre Epimenide i cde septem dormienl^ bus din EfesQ: p. 175.
ntruna apocrifa cctimCL und caad analogA: Dnpll ce trecur epte-deci de ani, se
detept AvimclehCL din somnulU cM Im care Ins lui i se prea scurt, c-ld ma durea
capuiCi i vru s& d6nii& dift no... ap. Gaster, Lit. pop. rom., p. 42.
(2) Grohmann, Sagcnhuch von BOhmen, Fraga 1863, p. 161 ' '
(3) Schneller, p. 217.
361 -fcu do^u de acas i se ntorse. Acolo nu se putea rm^ri, cum de s nu-l mal cunosc
nimeni, afar de' habj care 's'af)ropi de dnsulii i-Iii ntreb: aUnde a siu? te ateptu
de 200 de an! )icendu acesta, lii A de mn i elu c(j[u ndat mortu, lind-c baba,
care & cut de atta timpu, er mortea,.,,
Intr'una basmu ignescu culesu in Slatina, nBofU im-IraltU .i Strigica {l)y Petric,
feciorulu celu micii alu m-i i^ratulu, pornesce s se nsbre undo nu este morte i
ifibrneei. Elii ajunge ma nt ntr'o pdure la mpe-itesa vrbiiloru, care spuse, c
mortea acolo nu va ^en dect cnd va guri lemnele acelei pduri; nemul-umiti, plec de

acolo i ajunse dup optii an la o curte le aram, unde fata spuse, c mortea va veni
numai lup ce sorii tia acel muni i acele pduri. Dup ma huii an ajunse n cele din
urm la coliba Vintulul, unde rtmase sute de an, fr s mbtrnesc. Vntulii l dedese
loe s umble la vnatii n toi munii de aurii i de ar-|ntu, numai n delul cu doridU i n
valea cu jale sh nu b duc. Dar elii nu ascult i cum calc p'acolo, lii cuprinse dorulii i
jalea dup al sl. Biatulii dise atunci Vlntulul: M ducii acas la tat-meu, nu mal sedii!
h te duce, c a muritii tat-t6ii, c frai nu mal al po li'ineni; pote s fie de atunci
milione de an, unde erau curfile Itlul t6i, nu se mal cunoscii. Dar biatulu plec
d'acolo.
In cale trecu iar pe la fata cu curtea de aram, care ibtrnise: mal remsese unii lemnii
s-lii taie i cum Kie pe ue, cdiu lemnulu i muri i dnsa. Apoi ajunse
imprtesa vrbiilorii, care dise: Petric totu.tinerii ti! (ma remsese numai o crac
din pdurile cele uite i gurind'o biatulii, ea ccju i muri). Ajunse n
1) Barbu Constaninescu, No. 10.
362
sfiritu unde eraii curile tatlui su se uit acolo: CC Nu qrau curi, nu er niipicu!
Plinu de mit^jr^e 8 <]mV,; la nisce bozii, unde zri unu btruji: ou birbA pnl^k
br: aXat, unde sunt curile Iul Rp-IrfipratO, Qijt # sunt feciorulu lui ? EI, tat,
^^ae, ce spui c^ eti, k^f, ciorulu lui? Tatlu tatlui nDeii mi spunea mQ deB(q[^
Rofi-Imprat; nici orau nu mal este, nijL vcjyf. o$ 'a prsita? i tu-ml spui, c eti
feciorul A li^I Iio^-l9i|^, rata!Nu sunt nici doui-^ecl de an, de cnd am plegi^di^
delatat-mei i tu-mispul, c nu scil pe tat-meQ?Af^^ogM^ milione de anly de cnd
plecase elu de acas; vnp dupl^; mine, dac nu me crejll!)) Se duser la crucea de peili,
unde, spndu dou6(;j[ile, scoser unu sicri, in cape Jfiit4%; edea ghemuit intr'unu
colii i Bitri%eea tn^traluIJkC Betrneea Ta luatu mal nainte i mal pe urm. i
MortjMt:J
Intr'unu basmu rutenu, citatu de Ralston (1), unA Qfpflk-caut insula in care nu- mortea
i, dup ce tntlloeace ^ ferite fiine, elu s'aez n lun. Mortea vine s-lC^ caujk^ peste
100 de ani i se iea la lupt cu luna, dup cac^ omulu e transportata in ceru, unde
luminez de atunflX. ca <ro stea alturea cu luna.
Intr'o legend cretin din Bretania despre servitor* rulu trimisa cu o scrisore n paradisu
(2), cinci 8!uh Jfft ani l pru o clip.
(1) Russian folktaUs^ p. 176.
(2) Luzel, voi. I. p. 240: Pe cnd Sf. Petru o duce lui Dumae^eCi, fl&cftulA Jo^^ (numele
ser\'itoruluT)cs*assit dans un beau fautcuil et, aperoevant dea luDflr ies sur une petite
table, aupres, ii Ies mit sur son nez et vit aiors des ^bO* SCS si belles, si belles, qu'il cn fut

tout emerveill6.
Eu voyant le vieux portier revenir, ii ota vite Ies lunettes, craignaul <(d^ grondo!
Ne craiirnez rion, mon enfant. lui dit saint Pierre; voici d(^j& nqdmf^ aim ({uc vous
rogardez avcc mf)s lunettes.
Jesus! (pie dites-vous ? Je viena de Ies mettre aur mon wer.
Oui, mon enfint. ii y a cinq cents ans et vous trouvez le teiqps co^r^ ii ce que je vois.
363
latre variaBt& a ac^toal tegeode cetiinu;(l): a II y a [j^uod'bm deum emis ans que tu es
parti d'ici pour en-bPopRendre- ton v.oyage^ biQB qu'il te semble qu'il a-a pas. duM^
piu da Amt j(mr0.^
Ia povefiteft bretacHi&^ Xo. femme du Tr4gas}yy Moirtea (ilfeiu), personificai in.
Biretania ca brbai, strbate- lumile cu fratele soiei sale tn timpu de dnel sute de ani i
eUk sa g&odesce inc sri reva4& prinii i s triasc cu. dinil. (2)
laIr'aU poveste breton^ a Chteau de cristal j Yvon^ djap ee petrece ctA-va timp la
sor-sa !n palatul de cletaru, M lnt6rce dup multe colindri !n era sa, unde nu gtSBce dect locuri prgioite i unde abia-l mal aduce tine-va aminte de strbunii sL (3)
PrumOBulii baeniu italianu din Monferrato al/isola dela UUmtikMy care a fostu
analisatu la tipulu Neraide, are unu BfiritQ, care se apropie multu de prima nostr
versiune nonten. Prsita de ^xndi Fortuna, brbatulfi porni s'o
(1) Ibtdem, voi. I, p. 249.
(> Ibtdcm, voi. I, p. 23: Peu apr^s, le frere de Marguerite dit son beau-frw:
~ Je veux m'eii retourner, a presenl, la inaison.
Ten retourner i\ la maison! et pourquoi, mon pauvrc ami?
Por voir mes parents et vivre avec eux. ^ Mais, songe donc qu'il y a cinq cents ana quc
tu Ies a quittes! Tous tes parents sont morts, ii y a bion longteinps, et l ou etait autre^ois leur maison, it y a, pr^ent, un grand chtinc tout pourri de vieillesse!.... l3)
IbideiD, voi. I, p. 64: II se rend Tendroit oi ii s'attend retrouver b maison de son pere
et est bien etonn^ d'y trouver une prairie avec des fc'trcg el des ch6nes fort vieux.
C*est pourtant ici, ou je me trompe fort, se disait-il. n entre dans une maison, non loin
de l, et demande ou demeure Joueiiu

I^m, son pere. ~ iouenn Dogarn? II n'y a personne de ce nom par ici, lui repond-oii.
f'^ndant un vielilard, qui etait assis au foyer, dit:
J'ai entendu mon grand-p6re parlor d'un Jouenn Dogarn; mais, ii y a J^wn longtemps
qu'il est mort, et ses enfants et Ies enfants de ses cnfants ^nt cgalcment tous morts, et ii
n'y a plus de Dogarn dans le pays.
364 -caute rt insula fer*icire r ajungendu acolo, dina dori s reme tot-deauna cu dnsa n
acea e, cdove non s muore. Dar apuendu-lu dorulu de mam-sa, vru s pleci s'o ma
va(jl. Ka spuse, c na mi r^inasu nici cenua dintr'nsa: Come? sono due mesi che
sono venuto.-Sar piu di diwenfanni.io Struindu, dna dede uncalu care fcea cu
unu pasu unu anii de drumti i Fortuna lt ntovri. Pe drumii ntlni o femec slab, care
tocise unii caru de pantofi do multu umbletu. i acea femee se prefcu o cade la pmritu
spre a vede dac o va ridica, cc de o atingea, muria pe locu. Dar Fortuna strig: ferescote c e Morfca! Apoi sosi n era sa: Ma Ia nes-suno Io conobbe; o sua madre poi non
c'era nemmenc uno de piu vecchi che se ne ricordasse. Allora lui, vedendc (juesto, si
accorse che nel mondo s'invecchia e si more. E lorno a montare sul suo cavallo, e si mise
in viaggic Golla sua Fortuna, e ritorno alT isola della Felicit, e la non mori mai, e c'e
ancora adesso.))(l)
In ficiunile celtice e adesea vorbdelocaulunemurire de insula Avalon, unde (;j[nele
ducii i reinu pe eroi

ntr'o lai sau poveste breton a Marie de France, inti tulat Gui^iffanwr, se istorisesce
despre petrecerea unu cavalerii n era dnelorii, unde 300 de ani i se scurgi ca 3 dile.(2)
In basmulu celticu a Btrneea lut Ossianyi{S), cnd b
trnulii erou alii Irlandei se ntorse n sesurile Erinulul

vedii n loculu mndre ceti de odinior unu anA, p* care crescuse spini i blrii i
nimeni nu-l ml aduce;
(1) Comparetti. No. 50.
(2) Cf. Bomania, An. VIII.
^3) Brueyre, No. 28; ef. No. 86: Muaicd cerese.

365
minte de numele i de falnicele isprvi ale eroiloru din recutu. (1)
Cel vechi fceau, de asemenea din insulele Fericiiloru iDcaulCi reservatu eroiloru i
nelepiloru. i Hesiodu (Muncile i pilele) povestesce despre rsboinici, cari murise
luptndu pentru Elena cea cu frumosele cosie: c Joe le dede pe pmint hran i o
locuin necunoscut; i aceti eroi locuescu n pace n insulele Fericiiloru, de ceea parte
a Oceanului celu adincu; i acolo pmntulii eli mnosii le d rodelel dulci ca mierea.
(2)
Una din cele mal admirabile paralele la povestea mun-tene basmulu corsicanii allfaut
mourir)){S)f n care croulu DU obosesce in cutarea tainicului locau, unde timpulu n'are
putere. Iat pe scurtu cuprinsulu acestei versiuni.
Unii tnvatu fr semSnii, Grantesta, pe cnd se ntorcea n stulii sSu s- reva(;j[
prinii, ntlni n cale unu betrnu ceretorii, care rse de sciina-I, de vreme ce va trebui
s mor ca toi ce-lal. Uitndii atunci do prin, nveatulu porni a la recherche d'une
terre ou onne succombe pont, ou tout soit eternei. Dup o lung cletorie, nimeri la
unu locii ncunjuratii de muni nali, unde ceti noptea cu litere de focu : Aci nu more
nimeni. Se aez dar acolo i se creciu nemuritorii. Odat, is-cndu-se unii viscolii
grozavii, afl dela o stnc, c tote voni peri, cnd munii cel nali pn la nori se vorii
face esCi, dar pn atunci vorii trece nc milione de ani.
H) D. Hartland a studiaii celu dinti pe o scar ntins subiectulu despre trecerea supranatural a timpuluin basme: T/te Science offairy-tales, hondon 1^1. p. 161-2o5.
<2) Despre insulele Fericiilora: ve4 Odyss. IV, 561; Stra')on, 1, 1; Diodor, V, *2. Cf. Tylor,
U. 81 urm.
<3) Ortoli, No. 28.
Marele nvata dori ine eternitatea ^i plec din in cutarea rel, unde mortea e
necunoscut. EI& ( de uti lacfi imenii i apoi de un stejar enorma^ t ar fi putut
umbri un ora Intreg i ailnd stejaru^ c tote eraii acolo nemuritore, tnvatul II
punse, c nu se teme de nimicii. Atunci o furtun gro nimici !ntr*o clip acela locaii
ncnttorii. O pasare gr, sorbindii o pictur din apa lacului^ I (jiise: ai trimisulii
morel; la 1000 de ani viii s ieaii din aci Iacii imenii o pictur de ap i scrisii este^ c
nimici! va peri pn ce toii lacul va fi secatii; dar apa e do mare, c te poi crede
nemuritorii. Invatulii 1 nu se mulumi i o ntreb^ dac se afl unde-va vre i locii,
undo tote s fio eterne. aE unulii^ dar nu i-Iii p spune. Ilii voiii cuta! rspunse cu
semeie Grante Dup ce colind mri i ri, ntlni o (Jn ntr'i caru cu 7 cal naripai i
ea spuse s o urmeze n i unde nu e morte, i acea er s'afl n cerii. Sosindii preun
acolo, trir mul ani fericii. Odat Grante aducendu- aminte de mam-sa, dori s^o

revac^. ) neputendu-lu opri cu rugciunile el, ldede unii clii aripaii, ca s-Iii duc
repede i apoi s-Iii ntorc, sfi indu-lii ca nu cumva s se dea jos de pe clii, c fi rii do
dnsulu. Dup o cltorie de trei (Jile i nopi ajunse pe pmntii i nimeri n stulii sii.
acolo nimeni nu sci do vre unii Grantesta. Tritii, ap drumulCi napoi i zri n dosulii
unul munte 7 cal ternici, car se opintiau a scoto din fgaii untk carii Ctircatu. Rugaii de
vizitiii s-lii ajute, elii se dede (le pe caiu, dar abia fcu unii paii i se pomeni d in tea sa
cu M<trtea, tinendii cosa n mn: In sfirit, p mna po tino! de mulii alergu dup
tine, am tociii caru plinii de pantofi, cutndu-te! Grantesta se i
367
Irbinte s-Iii mal crue; dar mortea fu neindurat i do-qW ou *dBi pe t)i&tul nvata.
Acesta sete tiepotolit dup o er, unde nu se scie de )6fle, o vedem(i i tn basmulu
miintti a GtasulUmorei^. (1) JqA slrac, ajunsu bogatu^ dori s nu mal mor i porni

A caute locuia, unde nu morii 6meni. Dup mulii um-bieii dede tn sfiritii de o er,
unde i se spuse, c ftmenil d*iacolo nu sci ce va s f^ich aceea a muri, dar
chem ore-cine, i cine se duce nu se ma ntorce. |lS(gatuIi se aez acolo mpreun
cu femeia i copiii si, Iq statornica hotrtre s nu se duc nici unulii din e, hc i-ar
chem. Nu trecu multi i nevast-sa nu se putu fcpotriv chemare! fatale, cu tote
ndemnrile brbatului:
* se duse i mi se nja ntorse. Peste ctfl-va timpii elQ ik^ul, pe cnd ilii rdea
brbierulii, fu chemaii de acelai laii i elii strig mal intl: Nu viii, m! nu vi. Dar
iasulii chemndii ntruna, bogatulii smulse briciulii din lna brbierului i se repezi dup
acelu necunoscuii i evf(Jutii, fugindii pn afar din oraii i acolo puinii lai nainte,
omulii dedo ntro prpastie,de unde nu ma ji.B Brbierulii, care so luase dup elii s-
napoieze riciuli, se intorse dela marginea oraului i spuse ome-llorii de acea prpastie.
Dar cnd veni lume s'o vad, o mal gsir nimicii, i de atunci omenii ncepur s i6r'i
pe la el ca la tot lumea.(2)
Trec^ndii la cele-lalte versiuni ale acestui grupii, ob-jrvmii n variantele nostre ardelene
introducerea ele(i) Ispirescu, Basme, partea I, p. 103.
(2) EiementulQ burlescQ din acestQ basmu llu ret?siinu n partea finala 3 {X)vestea ^Sf.
Archanghel i lemnaru!iit> (Slncescu, No. 20), unde lem-nilQ, ca s scape de morte, se
mbrac n haine turcesc i clare ;*e unu Bisar de mnca foca (sciindu c nu- datu
unu ArchanghelQ s se iea dup [) fuge dinaintea-; dar Archanghelulu. sciindu-lu
lacomu, ilu fcu s dea de o in6r i apo, cufundndu-l ntr'unCi puQ, se repe()i i- lu
sufletulu.

368
meiitulu cretinu, carp lipsesco n vorsiuna ipuntenT n a treia variant ardelen. Aci e
locuia de a ne opri unu momentu asupra sfinteloru car! figurez in basmele nostre din
acestu tipa (i n unele versiuni din QicJul Pi-j rsiriloru).
Cele ma cunoscute sunt (cum se vede i n grupuli nostru): Sf. Miercurij Sf. VincH i Sf,
Dumifiec Mal rai se pomenesce de Sf. Luni i forte rarii de Sf. Smbdti; acesta din urm
amu intlnit'o numalncoleciunead-lnlSl cescu. Intr'o serie de versiuni din tipulii Mamei
vitrege (1) Sf. Vineri e nlocuit n versiunile paralele cu Sflnta Do*^ minec (2) i o
singur dat cu Sfinta Smbt. (3)
Locuina acestoru sfinte figurez n basme cnd \f^ raiu, n Lumea ctivioilor (4), cnd
pe trimulu cel-laltft^ unde se cobora Sucn-murg i le peesce fetele pentnE dnsulii i
pentru tovarii si (5); cnd n sfiritu intr'0 regiune ndeprtat, unde ajunge eroul sa
eroina i6l l ajut la ajungerea scopului lorii, dndu-le diferite \0. lismane. Aceste daruri
sunt: o furc care torce 8ingur|| o vrtelni care se nvrtesce singur i stative cari efl^
singure; saii caieru de auru, vrtelni de aurii i oh do aurii; or cloc de auru, purcelii de
aurii i 2 rumbi de aurii (6); alto or ele dai eroului frene de aui ca n varianta ardelen ;
i diferite alte lucruri minui (peptono, perie, gresie), cu cari s scape de prigonii
Ua fie-cre stnte e pzit do o cea cu trupulfi fora i dinfii de oelO, care sfie n
buci pe omenii
(1> Ispirescii, No. 31 i Fundescu, No. 13.
(2) Creri^^i. No. 8.
(3) Stncescu, No. 9.
(4) Popu-Uetc^'anula, 111, p. 33.
(5) Sbiera, p. 85.
(6) Sbiera, p. 44; Schott, p. 24; Stncescu, p. 330.
369
. Alte or figurezi o pisic rea, aiurea o cea cu nu-5le Leica-boldeica i obicnuitu unu
celuii. (1) Acesta personificare a ^ileloru sptSmne, exemplu in-resant de
cretinarea unoru tradiiun pgne, exist, ar ma rarii, i la poporele slave. La Rui Sfeta
Petka i Sfeta Neddya corespunde cu Sf. Vineri i Sf. Duminec, iuperstiunea c nu se
cade a spel Vinerea, altminterea rine sfintai pedepsesce aspru pe femeia vinovat,
ferbend'o jiedinsa i pe copilulii e !n 6Ia dela focii(2), revine i la Rui, la cari aMaica
Piatnia-Praskovia i resbun pe cele ce o profanez, torcendii n diiua- consacrat. (3)

Urmez basmulii-tipu cu variantele sale.


Basmulii-tipu Tineree fr hrnee de Ispirescu:
Unii mpratCi i o mpertes umblar zadarnic pe la vrac p Glosoft, s caute la stele i
s le ghicesc, dac vorii face copil; fai cele din urm cpetar ceva locuri dela unii
uncheu, care h precise, c vorfi ave unii singurii copilii, F6tii-frumoii, dar ijwte de elii
n'o s aib. ImpSrtcsa, lundii locurile, se simi psrcinat. Dar nainte de cisulu
nascerel, copilulii se puse pe plnsU tci numai dup ce mpCratulii fgdui sAdea
Tineree filr litrnee i vie fr de morte.
Copilulii crescea i se fcea din ce n ce ma isteQ i ma n-Neptii. Cnd mplini 15 ani,
Fetii-frumosii ceru mpfiratulu ce- ngduise la nascere i neputendu- da, porni s-
caute nsui kgduina. Elii i alese \iri^ cal bubosii i slabii {^ngv'xyiXA o\x ovzn rtii
n lapte, l czur bubele i remase unii clii trupeii cu arip), dar nsdrvanii, care sftui
pe stpnu-s(^u s iea armele
hainele ttn-sou din tineree. Dup 3 ^ile i 3 nopi ajun-?r ntr'o cmpie plin de ose
omenesc: evd mofia une Gheonoe, ire omora pe ori cine clca hotarele. Odini/jr
femee^ bleste-ulii prinilorCi, pe care nu- ascultase, o prefcuse n pasre.
i\) Schott. p. 147 i 241; Popa-Ueteiranulu, III. p. 33. (2) Sbiera, No 51 i 52. <3f Cf.
Ralston, p. 198-205.
370 Cnd veni s-Iu i)rpd6sc, Fetu-frumos ii lu un picor cu sgeta i o ls, numai
dndu Y hiscns cu mngele ei c nu-I va face nimicu. Ea-l ospSt 3 cjlile i primi napoi
picioruIQ.
Mal departe deder de o cmpie, pe o parte cu erb nflorii, iar pe alt parte prlit: er
moia ime Scorpii^ vrjma de morte, dei sor cu Gheonoia, avend 3 capete i
v^rsndti foc& i smoli, prlindii 6rba pe unde trecea. F6tCi-frumos l sbur un capA i
o ert, dndu-! nscrisu; apoi il ospet i primi napoi capuld. Intr o cmpie nflorit,
palatul strlucita ala (nel nemurito Tineree fr btrnee er nconjurata de o
pdure des ip&uU (Ji i nopte d^ fhe selbatice. Calulu, sburndii de-asupra pdurd, *1
atinse virful unul copac i atunci tot pdurea se puse n mif-care: ferele, urlndi, era
s-I prpdesc, de nu s'afl p*afari Domna palatului, ((O (jiin nalt, subiric i
drgla i frumoi, care da de mncare puilorti, adic ferelorii.
Ftti-frumos se nsoi cu cea mal mic dintre surorile ^nd^ care l dcde voie s umble
ori undo prin prejur, nu ns prm . Valea plCmgerel. Tria fericiii i pururea tnSrii; dar
ntr'o <)i, lundu-se dup unii iepure, trecu fr s scie n Valea plngent i-Iii apuc dorii
de prini.

Pornindii s-I reva(, elii gsise pe moiile Scorpiei i Gheo-noel orae i omeni. Fetii
frumos ii nu se putea dumeri, cum schimbase tote tn cte-va dile^ pe cnd n adeverii
trecuse rfif^ dr an\. Pe drumii crunise cu totulii i afl palatele prini dt^rmate i cu
buruon crescute pe dnsele. Coborindu-se i' pivni, Mortea^ eindii dintr'unti tronii
hodorogiii, l trase o palm i ccjii do se fcu iirn.
a) Prima variant ardelen Ilerm Comtinena de Frncu:;
O bab remase grea dintro achie ce nghiise i nscu unftj pruncii, care crescu forte
repede. De cte-orl pltigea, mam-saili cjicea: Taci tu, dragulii mamei, cnd vel (i mare,
i-oiH da de mukit pe Ilena Constnena cu pcrulii de aurii, i copilulQ tcea.
Cnd se fileu mare, Petru Fetii frumoii porni s'o caute i ajunse la casele Sf. Miercuri,
care l dede unii frfeti de aram {son* turaii, veni unii clii de aram) i-Iii ndrept la
Sf. VneH^ care dede asemenea unii freii de argintii, trimi6ndu-l la Sf. Dumri nec.
ntrebat de lh''na, ea l filgdui s ntrebe pe flu-sSfi Si^i
371
: aCnd fu la amia(}, sorele sttu pe locii, iar m-sa l chem Ls i, ducendu-se cu el
in pimni, ca s nu se topesc, ntrebata: unde ^de Ilena Constnena? Sntulu sore a
rs-nsi: Ilena Constnena locuesce ntr'unu munte de gkij (sticl) ide omi!i pmintean
nu potc s calce.
Ft^t-frumosu l mulumi i dnsa dede un freii de auru. Ajun-ndii la muntele de
glaj, flculii scutur frenele i cu ajuto-ilCi cailor urc muntele i n vrfulu sSu vecjiu
oraele i pa-kturile Ilenei. El se bg mat nti porcarii i se arat n aine mindre Ia
petreceri, unde juca cu Ilena, pn ce ea re-anoscu n porcarul el pe FStti-frumosti dela
petreceri. Aflndii tentru ce venise la dnsa, se cununar i trir fericii.
b) A doua variant ardelen Lina Bujulina de Stef. arin:
Un prunc, ncepend a plnge la o jumtate de an& dup na-ere, mamsa l fgdui de
soie pe fata lui Linu Rujulinti, Bomit Lina RujuUna^ care nver^esce cmpurile i
nflore Borile.
Cnd se fcu mare, porni s*o caute i o baba l ndrept la yUtul mic^ care era de
400^2 ani i avea 400^/0 albine n tote pirile lumel. De acolo ajunse la Vntul marc,
care er de 6OOV2 iDi i una din albinele sale duse flculii ntr'acolo. In cale primi n
darG dela sfintele Miercuri, Vineri i Duminec: o pane fc teru, de argintii i de aurii
(aruncndule n sus, se fcea 'ft cugeta). Ajung^ndii la curile Linei, elu se arta la
petreceri tibrcatu n ferii, argintii i aurii i juca cu Domna sa, Cu-Unndu-se, Lina l
dede tote cheile s intre ori unde, numai n knif nu, Intrnd n lipsa-I, zmeulii din bute
ei i rpi pe c^na. l nu o puti redobndi dect avendii calulii zmeului, dela iba
vntulul, dela marginea mrel, pentru care pzi unii anii ML babei.

;; A treia variant ardelen Florea f Florea de Stncescu:


UnQ mperatii, temndu-se de nisce zmei, pe cari l btuse, aez
> fata sa ntr'unii tup-nu cu zidurile grose. Intr'una din cjiile,
imnia, poftindii la o flore trumos, rug pe roba I s i-o aduc
rum o mirosit rentase nsrcinat. Cnd fu s nasc, fata se po 372
meni, c aude copilulU plngendu n pntece i el nu tcu dect dup ce fgdui s- dea,
cnd s'o face de nsurata, pe Florm FlorilorH, minunea frumuseilorti.
Fc^ndu-se mare, porni n cutarea el i n cale dede de un mo, care drui un/r^t;?
de arantdf (scuturndu-lQ, veni un calu, care mplini ori ce) i-IO trimise la fratesO, un un-che ma betrn, care drui unQ cala de argintii i-lft trimise la frate-seii
ma btrna, care era DomnulU psMlorU. Elfi strnse tote pasrile i le ntreb de
locuina Florei florilorfi; dar nic una nu sci, afar de unii porumbelU^ care ven
ntr*unfi trdiu.
Dusa de porumbel i clare pe un calU de aur (alb treilea unche dduse unu fr
de aura) ajunse la palatul e. Acolo se dede jos i, mbrcata n nisce sdrene, intr ca
slug s ngrijesc de flor. Pe cnd Florea florilorii pornise Duminec li hor n haine
mindre, flculu, n vestminte de aram i clare pe un cal de aram, ajunse i el la
hor i se prinse a juca ca Florea florilorfi. Aa fcu i Dumineca viitore, aretndu-se a
haine de argintu i n foculfi joculu Florea lipi n pSrft unik cocolofi de cer, dup care,
cunoscendfi la ntorcere pe mn-drulu flcfi dela hor n sluga- din grdin, fcu o nunti
strlucit.
d) A patra variant ardelen Fiica a 9 mame de Silv. . Moldovanu:
O muiere vcduv avea unu copilau, care plngea ntr^um; n brae. Intr'o (Ji spunendu-
m-sa c-l va da^ cnd va fi da] nsuratu, pe Fiica a O mame (fat nsdrvan, despre
care a* (jlise din veste, din poveste), din acelfi cesfi tcu.
Cnd crescu mare, porni s'o caute i ajunse la Sf. Mlercuit, care l dede o perie^ i ca lfi
ndrept la Sf. Viner, care deda o cutie. De acolo porni la Sf. Duminec, care cjiise:
Fiica a mame e departe, spre apusu de sore, n ostrovulfi mre, ntr*o curte m('str
cu 9 chili, ncunjurat cu o cetate cu unft zidB naltu, care are nnma o miu ferestrue
pentru lumin ; ca aM 9 mame nsdrvane: 2 o scald, 2 o nfa, 2 o leg, 2 o n grijoscii
i una d . Ea dede unu ciocanik de ferii f
373

nti rsboiU de aur6 cu torta de aurii i-Iu sftui s pzesc, nd nu va fi nimeni n chilia
din fundu, s ntinc^ rsboiulti i s& iea tot& ce va gsi n legnu. Mamele se vor lua
dup lu^ atunc! s arunce pe rendu peria, cutia i ciocanulu i se b'orft face o pdure^
unii munte de petr i unu plantu de ferii; dar s nu caute n strai i s nu se opr6sc
n drumu.
Eld ns nu ascult, scose tote din strai i ei o strpitur de fat ctG un degetu, care
se dede peste capG i se fcu o 4n mndr. Amndo se ndrgir. Dar abia privi la dnsa
i fu rpit de unti zmeii clare pe unii clii nsdrvanii. Elii se lu dup e! i a doua ^\ se
ntilni cu fata laisvorii i se neleser s fug. Dar calulii nsciin pe zmeii, ajunse i o
relu. IntinindU'Se iarf, o puse s ntrebe pe zmeii : de unde an calul tisdrvan? Elii
rspunse: In ostrovulii mre e o hab cu o ep nsdrvan, care l fat (jiilnicu unii
mnzii, i cine o pzesce 3 (Jile i 3 nop, capt drepii simbrie unu mnzii; dar epa se
ascunde de nu-1 chipii s o gsesc! i atunci perc^U capul.
Voiniculii porni i pe drumii culese unii firii de crb, cu care o oprl vindecase unii
puiii de erpe. Cu firulii lecui o vulpe, tin lupii i unii pesce. Baba lii primi. Peste nopte
adormi butenii i spre (jiiu vulpea aduse dintr'o pescer epa, prefcut n cloc; a
doua nopte lupulii o readuse din mijloculu une tur-nie ca oie cu 2 mie i a treia nopte
pescele o gsi oa mren n fundulii mre. Pe cnd mnca, un orece nsdrvanii lii
nsciin, c baba tiase epa i-Iii nv, cum s'o nvieze (trntindii 61a cu bucate n
mijloculii cure) i Iii sftui toii de odat s aleg Mmid cu 3 inim\ dei cu nfiare
urt. Cpetndu-lii, se n-torse la zmeii i isbuti de ast dat s fug cu Fiica a 9 mame.
CAP. V. CICLULO METAMORFOSELORO
Trsura distinctiv a acestui ciclu o formez seria de transformaiun, prin cari trece
eroulii sau eroina spre a reveni apo la forma iniial. Aceste prefaceri succesi tindu pe de
o partea evit sau zbovi urmrirea dinpM^j tea unei fiine demoniace (zmeii sau
vrjitorii); iar pe alta, a resist repeitelorii ncercri de nimicire din par surorilor
invidiose.
Do aci doue tipuri principale:
A. Tipulu lason, cu urmtorele peripeii:
a) Unii tinerii ajunge (obicinuiii printr'o juruin an* terior) n puterea unei fiine
demoniace;
h) Fata demonului ajut pe flcii intru sverirea cinolorii grele impuse de printele el;
c) Amndo tinerii fugii i scap de urmrire p aruncare de felurite scule saii printr*unii
sirii de mei morfosc.
B. Tipul ii Copiii de aurii ^ cu urmtorele peripeii: n) Copiii nofi nscui sunt nlocuii

(obicinuiii de
rorl invidiose) cu animale, mal aleii cel, i mama irt^l vinovat e alungat saii
pedepsit;
b) Adeverai copil, ucii saii expui, se transform sufrj cesivii n arbori i animale, spre a
renasce din mruiH taiele lorii;
c) Mntuirea final a mamei prin regsirea copiiloriL
i
A. TIPCT.t lASON.
Acestii motivu cuprinde basmulu tipii a Petre FctU-fru-nosA^(l), cu urmtorele variante:
I. Variant munten uSuta Ioaniiy>; IL Variant munten a Sur-Vultur U^k (2)
I. Variant ardelen aFit-frumosit jsdlogitU;
II. Variant ardelen almpiratulU Galbeniiy>;
III. Variant ardelen aMia Ioani>. (3)
In diferitele aceste versiuni tipul nostru se afl asociaii Cu motivulu juruineloru,
studiaii ma sus. In a doua variant munten nevasta iea loculii fiicei demonului, iar n
Ultima variant zmeulu se afl in posesiunea a doi copil de mpSra (juruii Iul nainte),
ca i ntr'o versiune ru-iesc de ma jos, i aceti tineri fugindu, caut a zbovi pe
alungtoru prin diferite expediente de natur metamoriic.
Ca prototipii alii acestorii conflicte magice se pote considera mitulii epicu alu lu lason i
alii Medee. lason e trimiii la >)lchida de unchiu-sSii Pelias (sprea evit mplinirea unui
iracolu), ca s aduc lna de aurii a berbecelu nsdr-anu. Ajunsu ast-felii n puterea lu
Eete, cumplitulii rege lin Colchida, eroulii tesalianii e nsrcinaii cu fptuirea
(1) e4&6re. I, p. 225-231.
(2) Mldrescu, No. 10 Stncescu, No. 1.
376 unoru grolo isprvi: s aro pmntulu cu do laur ci ciore de aram si cu nri do focii i s
semene nl sulu din de balauru. lason nu putu sCveri acesta cin dect cu ajutorulii
farmcceloru Mcdee, fiica Eete, care prinse pentru erou o iubire nfocat. Tolu d vrji i
adormi pe balaurulu pzitorii alu lne do : i fugi apo cu lason pe corabia nsdrvan
Argo, : a se ntorce n Tesalia. Eete se lu grabnicii dup tii fugari i Medea, ca s
zbovesc pe alungtoru, tii buci pe fratele el Apsirt i-I mprtia membrele maro. (1)

Motivul ii metamorfoseloru, despro care amu vorbit diferite rendurl n acost introducere
(2), a fosta pe l tractatu do d-lu Hasdeii cu ocasiunea studiului sii coi rativii asupra
baladei Cuculu fi Turturica (3), dar ni cu privire la poesia poporal. Credemu aci loculii n
ritii a adauge cte-va observaiun culese din basme
Intr'o poveste bnen, aDraculU fi ucenicnlU s*J care st ntr'o legtur ore-care cu
tipulu nostru folkk i pe caro o ntmpinmu la tote poporele balcanice unii flcii, ca s
scape de urmrirea necuratului, se face (tncrulu nveaso mestria chiar n col diabc
succesivii n pesce, inelii de aurii, n grunte i na i, sub acesta ultim metamorfos,
muc de morte . monulii transformaii n cocoii. (6)
(1) Lsvorelo mitului lu lason: Apollod. 1,9,2324; Apollon. Rhod. urm. i Piiular, Pi/thia,
IV, 216 urm.
(2) Cf. p. 11-13 i G8-70.
(3) Curente din Bctrani, voi. II, p. 501-566.
(4) Schott, No. 18.
(5) Hahu, No. 68; Vuk, No. 6; Dozon, No. 16.
(6) Cf. i Bonfcy. PanciaUnitra, I, 411--413, unde, cade obiceiA, autorii buelupta ntre
ucenicu i vrjitorii une origini budice i anume, ea: sultald din multiplele conflicte
magiire ntre sfm brahman! i budi
377
Iat acesta poveste bnen:
Unu ran bag ucenicu pe liu-sSu trei an de-arendulu la raculu (in cola diabolic),
cu nvoiala de a-lu lu napoi numai le-l va recunosce; iar de nu, s reme al
necuratului. Biatulu tede tatlui seu diferite semne de recunoscere: n primulan
bcovoi arettorul la mna stng, n alu doilea rci cu pi-iiorul i in al treilea se
atinse de hainele Iul. Intors acas, Ibl sl&tul pe tat-sS, cum s se imbogesc: el se
prefcu mal fi&l nlrunU baU frumosU^ pe care-lft vndu (unorft actori) pentru ioQ^
ocale de galbeni, dar opri funia. Dup ce se isprvir banii, fc (icu apoi un cal frumoii,
pe care li vndu necuratului Pentru ese ocale de galbeni; dar amgitu de bani, tat-sSu l
!kde i frdulij: cu ac6sta ns perdu puterea de a-l veni in fire. ' El rmase dar cala n
slujba necuratului, pn ntro c^i, la ^ nunt drcesc, reuind a sorbi oeva ap (dracul
poruncise I nu-I dea nutre nici s-Iu adape), se prefcu^ ca s scape de Hgonirea
necuratului, n pesce^ apoi ntr'unG inel deaurU^ care, Irind n degetul unei domnie,
o rug s nu-lu predea pn H va face necuratul un pod de aura cu arbori de aura i i
mijlocQ o lntn de aura. La urm se schimb n grunte^ Ir dracul se fcU cocoii i
nghii tote grunele afar de unuld ingur, ce czuse n condurul^ domniei i care se

prefaci^ n g. Acesta, dup ce muc de morte cocoul, se fcu iar ^ frumosQ i lu


de soie pe domnia, care-lU ajutase s scape le necuratul.
I
Alturmu i versiunea maccdo-romn din coleciunea nedit a d-lu Cosmoscu:
O veduv srac avea unii copilii, pe care, cnd se fcii mare, !6 deda la stpnii i
stpnulii era nsui necuratulii. Dup ce iv tote drciile, biatulii plec n ascunii din
mijloculu dra-lorii i veni la mum-sa. Elii se prefcea n boii, calii, berbece i n toii
felulii de dobitoce, iar m-sa lii vindea i n urm Bni iari acas: n acestii chipii
veduva srac ajunsese de M bogat.
Odat, pe cnd m-sa lu vindea n trgii ca unii calii, veni
378 unu boeru s-lu cumpere. Veduva nu vru s- dea freulu. dac lu vindea cu freul, nu
putea (iu-sCi s plece dela prtoru. Boerulii ns, care er nsui draculii, struind!
cumpr cu freii cu tot, aa c sermanul avu s ndure n Pentru c nu voia nici s
mnnce, nici s bea cu frulu, gile dracului i l'aG scos.
Cum sorbi ceva ap, biatul-cal se puse pe fug, dn ns se fcu lupu i se lu dup
dnsul. Cnd er& s-l aji biatulu se fcu porumbelU^ iar dracul vultmii. In cele din \
el se fcu mei^ iar dracul gin. Atunci biatul se fcu i manc gina.
In povestea ardelen aUrm Galben i PipSm Petruf^ eroulu^ abia inviatu^ se face
calu frumosu i, dup demnu-y, e vlndutu mamonulu, care-lii taie i atunci; nou nviata,
se face porumbii i ast-fel pote recpta loulii furatu de soia-I trdtore. In versiunea
munten demonulu e nlocuita cu sinonimulu sSu Rou-ImpSn eroulu; schimbata in
calu^ e tiaii i din sngele-I r6fi do meri, cari ari se faciS do rol i apoi, dup Ti
bndirea paloului, revinii la forma primitiv. (3)
In povestea maghiar paralel a Lai de ferUib (4), mpraii avea 3 fii i 3 fiice. Celii mal
mica, anume I fuse blestemaii de o bab s i se mplinesc prima rin i, superndu-se
pe surorile sale la jocii, le ^\w ghii-v'arii pmntulii! i aa s*a ntmplatii. Ce do fi
pornindii n cutarea loru, perir. Atunci se duse i I Pe drumii cpet dela o bab o lad
sburiore^ car transport la palatulii de argintii alii surore! sale (p apa dinaintea por|;eI
er unii poda de brice). Dup ce puse zmeulu, stpnulii locului, ajunse la palatulii de ai
(1) PopQ-Reteganula, V, p. 76.
(2) Fundescu, p. 125; cf. Stncescu, p. 239.
(3) Cf. Introducere, p. 69-70. Vecj i Luzel, II, 3-96 (4se versiui magicien et son valet,

(4) Stier, No. 15.


379
re se mifchpe piciore de ra i repuse zmeulu cu 9 capete, )erndu i pe sora mijlocie. In
cale scp pe fata mpe-ktulul erpiloru, care dede: unu calu nsdrvanO, o Ae a-totubiruitore i o cma apertore de lovituri. Dar zmeulu celu cu 12 capete lu pcli,
lundu- ca umpdrare a surorel i a frailoru se sabia i cmaa, A t pe Lai tn buci iIu puse pe calu. nviaii impratulfi erpilor cu nisce buruieni i schimbaii in Iii, intr
iari la zmeu. Zmeoica, o vrjitore, ceru s-Iii ie: din dou picturi de snge resri un
arbore cu mere aura; dobortii, doue andure aruncate ntr'unii iazii nascere unul
pesciorii de aurii. Vrendii s-Iii prind, leulu intr n iazii, dup ce lsase lucrurile
minunate mala. Atunci pesciorulti se schimb in Lai, ese i inendii mna pe lucrurile
sale, omora zmeulu i iea de le pe fata imperatulu erpilorii.
In citatulJi basmu serbu, uceniculii se face porumbelii, Ifi, grunte de meiii i n sfritii
cotoiii, omorndii pe Wgonitorulii prefcuii n vrabie; n celii neo-grecu, uce-lieuiii se
face rodie, grunte, vulpe i nghite pe demonulii Ihimbatu in gin (dar remne orb); n
celii albanezii, Ibeniculu se schimb n iepure, m6rii, meiii i vulpe, mn-Ukdu pe dracii
schimbai nti n cni, apoi n dervii I Ia urm n gini. In versiunile rusesc!
corespuncjig-|re (1), uceniculii urmriii de diavolii, se schimb n htoce, inelii, grunte i
oimii, care sugrum i devor b necuratulii schimbaii n cocoii.
^ In tradiiunea elenic, Metra, fiica nelegiuitului Erisich-bn, schimbat de Neptunii n
brbaii cu portulu de ftstoru, putii asemenea trece prin diferite metamorfose. i tatalii el
se folosi de acesta mprejurare spre a o vinde
(1) Afanassief, V, 22 i VI, 46.
380
la ma mul stpni: ea so schimb succesivii n ( pasre, cerbii, junc, fr a pute
ndestula nesiosa comie a printelui e:
Ast ubi Iiabcrc suain transformia corpora scntit, Saepe pater domiiiis Triopeida vcndit: at
illa Nuiic cqua, nune ales, modo bos, niodocervus abibat Praebebatque avido non justa
alimenta parcnti. (1)
Poriklimen, fiuiu lu Poseidon, n lupta- contra lu racle, iea succesiva forma de leu, de
erpe, de alb Volga, eroulu polimorfu al ii bylinelorfl rusescl, se prel n lupii i umbl prin
pduri s princji fere, apoi noi i tiuc; cnd ajunge la arigradii, se schimb n pi ric
i ascult convorbirea Sultanului cu Sultana; la torcere se face furnic, ca s pot trece
prin porile lildeii.(2)
Aceste metamorfose ma figurez i In seria de bai din al ii doilea tipii alii ciclului nostru

Copiii de aui cari, ucii, precurgii seria metamorfic ascendent: arb animalii, omii.
In povestea bnen aNeraida de (i*ra (3), lupuK schimb ntr'o luntre i mruntaiele
sale n mrfuri mose, iar flculii, mbrcat ca negustorii, ademeni cu ele pe clina. In
prima nostr variant ardelen, e face o turm frumos i el ii unu pecurarii voinicii,
clugrii btrnii i ea mnstire veche ; n prima riant munten: elu se face clugrau
i ea biseric elii peptene i ea pdure, ea balt i elii roiii.
Zmeoicele urmrescii pe Fetii-frumoii schimbate In tn, cuptorii de focu i perii cu pere
de aurii (4), li
(1) Ovid. Afetam. VIII. 810-814.
(2) ('f. Uambaud, p. 31 urm. (8) Schott, p. 257.
(4j Popu-Ueteganulu, IU, p. 74.
381
struguri, livede cu prune i fntn sau n fntn, ;u i cjlin. (1)
n sfiril, unele talismane sau obiecte magice sunt menea susceptibile de metamorfose.
Ast-felu sunt: s-nulu, peptenele i peria, prefcendu-se n noroiu cleiosQ, u inaltu i
pdure des(2); nframa n ap mare, gre-. n munte naitu, petra n zidQ de petr,
oglinjora n It ntins etc. (3)
In basmulu ssescu dFedorulA de mpiratU i fata dia-bdut9 (4) unu mpgratu,
desperatu c perduse tote b-lile, n momentul ii de a- face sema, se ivi unu omu ra
dracul) i-I fgdui ajutoru, de-I va jurui aunu suiii noui>. Impratul, nesciindu c
mpertesa nscuse ifi copila n lips, i-lii jurui dup 3 or 7 ani. Ajunsu stpnirea
demonului, feciorulu mpratului e nsrcinata I dlnsulii cu isprvi grele: s fac dintr'o
balt o livede I (inulii aezatu tn stoguri, dintr'o pdure o vie cu vie ^ struguri prguii, pe
cari le sSveresce cu ajutorulu kel necuratului. Apoi, neputendQ severi o a treia nkrcinare (s fac din nisipu o biseric mre), tinerii fugu i scap de urmrire printr'o
serie de metamorfose: ea face biseric i elu pop, ea ulmu i elu pseric de Urii, ea o
cmpie de orezu i elu prepeli, ea lacu de ^te i elu roiu (uitndu-se napoi, demonulu
l rpi
|1) Ispirescu, p. 317 i Sbiera, p. 105. Cf. Afanassief, II. 30: loanu e urmritQ fe zmeoica i
de fetele e, car se prefacQ succesivQ n pern, raeru cu p6me I auru i fntn (lovind'o,
curge snge). (2; Ispirescu, p. 128.
(3) r^opQ-RcteganulQ. I, p. 40; Fundescu, p. 38; Sbiera. p. 276 i Popescu. , p. 132. Afar
de transformrile pomenite, eroulu se ma pote metamorfos : punQ (Sbiera, p. 33),
musc (ibid. p. 75, 105; Popu-Heteganulu, III, p. 74) mec (ibid. p. 143), pisoiQ (PopQ-

Reteganulil, II. p. 25), bou (Schott. p. 195), pu libid. p. 254), vasiliscu (ibid. p. 149), etc.
(4> Haltrich, No. 27.
382
ochiulu) ; dar vrendii s sorb totii laculii^ necun plesni i tinerii so cununar.
Intr'o poveste rusesc (1) unu mporatu, vrendii s2 la vntorc dintr'o fntn, craiuliiursii (demonul chipu de ursu), care sta ascunii n fundulii e, l a de barb i nu-lu ls
dect juruindu-I nesciutuIQ de a( Intorcendu-se mperatulu, afl c soia sa nscuse n
sa- doi gemeni, pe Ivanu i pe Mria. Ajuni n stpi ursului, el fugu cu ajutorulu unul
taurii i, urmri( ursii, scap, aruncndu ndSretulii lorii unii peptone, care se face o
pdure i apoi unii ervetti, din car face unii Iacii de focii.
In varianta polon mPfmulit neateptat^ (2), unii pfiratO, bendii ap dintr'o fntn, se
pomeni c nu- pote scote barba dintrnsa: era mp6ratulii sub-pmn^ Kostiel celu fr
de morte, care i-o prinsese i nu- drumulii, pn ce nu juru) s-I dea ace lsase acas
s'ateptase s'afle la ntorcere (n lipsa- mprtesa nas unii biatii). Cnd prinulti
neateptaii se fcu u porni s se duc la Kostiel. In cale, la marginea ape, zri 12 rochi i
lud iota: din ap eir 12 gtV^y se schimbar n feciore i a 12-a (er fata cea ma a lu
Kostiel celG fr de morte), negsindu- rochia rug s i-o napoieze i-Iii nve, cum s
ajung n pertia sub-pmnten. Acolo fu nsrcinaii: s di unii palatii de marmor
acoperiii cu aura, s recur pe cea mal tner din cele 12 fete ale lui Kostiel fac o pereche
de cismo ctii ar arde unii paiii. 1 ce fata lu ajut n primele doue isprvi, tinerii f
mpreun (scnipatnln respundo n locu-I). Urmrii de Ko
, (I) Afanassief, V. 28. (2) Lcgor, No. 8.
383
schimb n ap, prinulu n podO i calulu n corbii; 3t n biseric, elu n preoii i calulu
n paraclisieru mdu unu copilaii, elu tiitd pe logodnica sa). Tumosulii basmu rusescti a
arul apelorU ^ ineleptu \saj> (1), care conine altminterea i elemente de alt e, unu
mpraii capet dela unu vulturii recunos- (ca i n a doua nostr variant munten) o
lad
cu sfatulii s n'o deschid dect n curtea dinderetii .tulul. Dar elii nu-lii ascult i,
deschicjend'o n drumii, meni cu unii numerii mare de vite de toii soiulii ^sciindii cum
s le bage iar n lad, ncepu s plng. c^i ei din ap unii omii, care fgdui s le bage, va
jurui nesciutulii de acas (in lipsa- se nscuse biatu). Ajunsu la arulCi apelorii,
biatulii e nsr-ui cu diferite isprvi: s zidesc pn dimine unii
de cristalii, s planteze o grdin nflorit cu copaci li. Acestea le severesce cu ajutorulii
nelepte! Va-a, una din cele 12 fete ale arului apelorii. Dup tinerii fugii i scap de
urmrire prin metamorfose: chimb cai! n fntn, pe dnsa ntr'unu hrdii i ciorulii

de mporatii n moii betrnii; apoi ea se


biseric veche i elii pop betrnii i n sfritii pe I schimb ntr'unu rii de miere, pe
dnsa n ra 3 dinsulii n roiti.
povestea maghiar aCluulii nsdrvmir) (2), unii
sracii are 12 fi, cari se bag slugi la unii mperatii jp unii anii fie-care alege unii clii
frumosu. Dar
celu ma micii alege o mrog sfrijit, care ns nsdrvanii (Tatof^J. Pornindii n petiii,
ajunser la o tore cu 12 epe, pe cari ea le schimb n 12 feciore
dede colorii 12 tineri. Cea nia mic, ctcu perulii de
Vfanassief, V, 23. Stier. No. 4.
384
de aurii, descoper itnorulu, c mum-sa voia s or pe ceMalj;! frai. Acesta scp,
fcndu pe vrjitore omore pe propriole sale fiice i apoi fugi. Vrjitore* lu dup elu
clare pe cluu- nsdrvanti, care !I c o esal, o perie i unii petecii. Aruncndu-le, se
ndertulu lorii unu munte ca dinii eaalel, apoi o pc des ca unu singuru arbore. La
urm flculu se 1 porumbelu i calulu vulturu, i sfia pe vrjitorea; < lu de soie pe
fata cu perulu de aurii.
Intr'o poveste a iganilorii din Bucovina, aCdijur necuratuluiD{l)y uniiomii bogaii,
mergendu n pdure, c ntr'unu iazerii. Acas nevast-sa nscii unii biatii i nu sci:
necuratulii ceru, ca s-Iu scot, s-I dea ce acas i nu vScJuse. Cnd se fcu de 20 de ani,
biat se duse la casa necuratului, care ilii nsrcina: s um unu butoiii cu bobe de maca
risipite prin erb, s 8 o balt, s'o are i so semene. Fata necuratului, care ndrgise,
ajut s le severesc. Apoi fugir tmpre i, urmrii de necuratulii: ea se fcu unii
lanfidegr cili priveghea grulii (na trecuii o fat i unii biatii' Ba, trecur cnd
semenam grulii!))); apoi ea biserici elfi clugrii. In cele din urm, ca s scape, aruncri
rendii unii peptene, o cutie i o basma, fcendu-se n ui lorii o pdure, unii munte i o
ap.
In basmele poporelorii romanice (2), eroulii, ajuni stpnirea demonului (adesea prin
juruin proprie), s( cu ajutorulii fiicei sale, pe care o iea apoi de soie
(1) Milvlosich, Wandeningen der Zigeiiner, voi. IV, No. 16. ' (2) La pop6relc romanice
motivulri juruinelorCi figurez ca cpisodik ductivL la o serie de basme din tipiilu
Psyche: cf. Cosquin, II, 218 u analisa acestora basme n studiulu nostru despre ciclulA
P&rsirilor OmiVanimalCi.

385
up& o uitare provisorie: element aprope necunoscuta lasmelor ndstre).
Iq versiunea breton nLa demoiseUe en blancy> {!), flcuHi nsui se juruesce
necuratului, care*Iu nsrcinez pe rendu 8l lzuiasc un hi, s planteze o grdin i
eaduc O turturic din vfrful unul turna. In t6te acestea e aju-t&tfi de fiica diavolului^
cfatai^ea tn albfi. Dup nunt, ti-Keril fuga mpreun i scap^ dup ce fata schimb
(cu ^arga-I magic): pe cal tn grdin, pe din^ tn prft i ke elu tn grdinara; apoi pe cal
tn biseric, pe ea tn titarfi i pe dtneulii tn preot, i Ia urm pe cal tn rtfi, ^ dinsa tn
luntre i pe brbatu-sdii tn luntraii.
In povestea ligur ^LafiUe du diable^(2), tnttlnim acelai ftotiv eub o alt formarea i
tn cele dou< baeme lor<>ne ^Xie prinee et son chevah i a Chatte Ua/ncheio. (3) Seria
me-iteiorfoeeloHi din versiunea ligur se succede ast-felr liUal schimbat in capel, elu
tn pop i ea tn paradi-kH4;calul tn trandafir^ el tn vtntoru i ea tn pasre; Maia tn
rii, elu in ipar i ea tn pescaru.
DouS basme din Pentamerone (4) aducu asemenea cii ^)uK nostru. In primul, flculu
e ajutatu de fiica vr-Horei, care ine aci loculu demonului. In secundulu, ai^^wmeWa, o femee nsrcinat juruesce unei vrjitore K)pilulii, ce va nasce. Lundu
fata n primire, vrjitorea ^ nchide ntr'unu turnu, de unde fuge cu unu fecioru de
tapdratu, care, dup ce scap de prigonirile vrjit6rel, se lUnun cu Petrosinella.
In versiunea portugez aFiica vrdjitorcd{b), tnerulfl se
(1) SebUlot. 1, 31.
(2) Andrews, No. 8.
|3) Cosquin, No. 9 i 32 cu notele respective.
(4) No. 17 i 11.
(b) Consiglieri-Pedroso, No. 4.
SAin/nu, BisbmI* rora4o. ): b
386
face mou btrnu^ cu dsag! !d spinare^ iar fata uliii apoT elu pustnicu i ea sehstrie
i in sfritCi elA r!ii i ea iparu.

Dintre tote versiunile nostre, cea din din Moldova (ba*:

mulu-tipu) se apropie mal mult de versiunile romanioo


pn i in punctul (uniculQ casu ce cun6scemfi) uitrdl]
miresei^ care constitue ore-cum caracteristica acestui gra|A
Sarcinele impuse de ctre demonii sunt aiurea mal oomerose: in versiunea moidovenesc nu s'a conservata dectt
una singur i anume cunoscerea fetei mal mici diDtrtj
cele 3 fiice ale demonului aidoma la chipu^ o sarcin^ caitj
revine des in basmele nostre. Ea lipsesce n versiuDea]
ssesc^ dar nu i in cea rusesc citat din Afanassii
arulu apeloru pune pe flcu s-l aleg soia ntre
12 fete ale sale cu totulu asemenea la chipCi i la poi
i tnelepta Vasilissa ii d semne de recunoscere: tnl
or il face vintu cu nframa, a doua or il aez pdruH
i a treia or o musc i se pune pe capa. Din
semne ultimulu coincide cu celu din versiunea nostr;
in basmulu bretonii, fata cea in albu spune iubitului, c&
va recunosce dup picioru, cruia ii lipsi unCi degetA.
Urmez basmulutipu cu variantele sale.
Basmulii-tipu Petre FU-frumo^a de Marinescu:
A fosta odat un mperatu, care, cnd plec Ia vil lu in scrisa tdte cte avea in cas, cci
ce rSmnea m ii lua zmeulu. La vintore se simi cuprinsa de ntunericA au(}i un glas^
strigndt: mprate, s-ml dai ceai uitatfl scrisQ acas, ca s te luminezti?)) Imp6ratulti
jurui negndindu-se c fetul din pntecele mprtesei er acel&h nescrisa.
Dup ce se nscu biatulu i fu botezata Petre F6t&-frumoi impratulu se pomeni cu unu
nort mare i unti glasQ 8tri|
387

i-mT, mpSrate, ce al nescrisa acas !> Bietulii imprat se src n doua ronduri s-I dea
in locuia lut Petre al! doY biei jinor robe, dar zmeulfi struind ntr'una, i-l dede.
Dup crescu la curtea zmeului, fata-l cea mal mic se amorez de re i zmeulfi, punenduT n gndfi s-lfi taie, cuta s-I gscsc ^n i-lfi nsrcina s-I ghic^sc, care e fata cea
mal mic din d 3 fete aidoma ale zmeului. Fata ii spuse, cum s ghic^sc Jidu-I o musc
pe nasfi) i apoi amndo fugir. Fata stupise la care n 3 locuri (n patfi, n mijloculfi casei
i la u) i di-neta, cnd o chem zmeulfi, siupituf respunse n locu-I. )up ce nelese
c afi fugita, zmetdU se lu dup dnil i ngendfi pe tineri, ca s scape: ea se fcu o
mnstire risipit elfi unfi clugrii betrnfi, apoi elfi heel cu o prjin in n i ea o
hold cu mlaifi m&runelfi i aa pclir pe lefi. Atunci se lu dup el zmeoica i fata
povui pe Petre nu se uite indr^ty cci, cum s'a uit, l iea ochii: apoi ea se :ii o ap
mare i elfi unfi roiH cu penele de aurfi. Dar Petre :>ndfi capulfi din ap s vac pe
zmeoica, ea ndat ii fur hil i se ntorse. Adorm indfi zmeoica n drum fi, fata l fur
d^eta ochii i l puse n locfi o balig de vac. Cnd ajunser tinerii la mprie, fata
trimise pe biatfi s l ^ prinii i elfi rmase acolo i se logodi cu alt fat de im-ratO: de
bucuria prinilorfi uitase pe fata zmeului. Dar dnsa are-idu se la nunt, Petre o cunoscu
i, prsindfi pe miresa-, se aun cu fata zmeului, care Ifi scpase dela morte.
ai) Prima variant munten Suta loanU de Mldrescu:
Jnfi omfi avea 100 de feciori, cari nu voiafi s se nsore de-gsindfi 100 de fete potrivite.
Tatlfi porni s le caute. Pe mO nimeri unfi omfi arndfi, care avea 100 de fete. A luatfi ^i
pe loanfi lfi lsar s pzesc casa. Acestu loanfi er ns-ranti i le spuse, c la ntorcere
s nu percjl drumulfi. Dar Ifi perdur i trecur prin cmpia Doridu^ unde- ncinse
doru e de loanfi. Apoi clcar n cmpia Somnului i- cuprinse tel. Cnd se deteptar, se
pomenir nchii ntr'o cetate de . Zmeulfi cetel le ngdui drumulfi, numai dac
ilvoruju-fce afi acas s fie alfi lui, adic pe Suta loanfi, care i i ca argatfi la zmefi.
388
Fata zmeului, Zorina (o n&scuse in zorY), se ndrgi de^l. Zmeul i-o f&gdui de
nevast, mplinindti diferite nsrcinri: s scoi bravii de munte, s are pmintul, s
rsbesc via i s cooi struguri. Dup statuia Zorinel, elCi fur un&bici, cu oare pocnind eiai draci i svria lucrul. Apoi l porunci s cuigl ap din fntn, care s aib
miros de vinii i gusta de m* chiCi. In cele din urm s at6rn peste ograd niaipli de 7
stinjenl. Neputend sveri acesta din urm sarcin, afttlAdbiys-gir. Dar lumina^ foculU
i ufa spmer^ c Zorina a pleoatik. Zmeul ii urmri i, dup unti ira de metamorfose:
ea se An 6ie cu 2 miel i el pstora ea mnsiire i el cdiugrU^ oa a^ i el roiH;
vrnd s sorb apa, dibania plesni.
b) A doua variant muntenk SurU-Vulturit de Stncesoa:
Surti-Vultur, nsdrvanul de pe trmul l-lalt, rfimait beteg de arip, e cruata
de un vintor, care lO ingrijiib; hrnindu-l (ilnicu cu cte o vac. Isprvindu-i-se

merindd^j vulturul lti lu in spinare i-I duse departe pn la sor-sel. Acolo ilti
trimise s c6r amica sic dintre cptiia! Ea nu vru si-o dea, precum nici frate-s, la
care plecase. Ptt^j nir atunci la nevast-sa i ea i-o dede. Sura-VulturG lfi d( napoi
acas i l cise: (cEl, acu, na ie nuca sec dintre oi| taie; cnd e avea trebuin, despic'o
frumosu cu vrfuttt cofrj turei, c are s es din ea vite multe; vinde din ele, taie,ft' scil; iar
ce remne, bag-le la locii napoi, plesnind din bici. Apoi se nl n slava cerului.
Ajungendt ntr'o pdure, vntorul vru s ncerce nuca i' pomeni cu vite nenumrate,
dar perduse biciuia i nu le putii strnge. Pe cnd plngea, iat i nTarta-oAiL, barb de
cotu, clare pe o jumtate de iepure schiopCi, care se nvoi napoieze biciulii minunata,
de-va jurtit ndejdea d'acas vasta fiindu-I grea), adec pe fiulu s&, nscut n lipsa-I.
FP culii, sosind la'larta-cotu, se icu iubita de nsdrYan(i.Ao se amorez de fievcunta
dracului din apropiere (alturi de in rile lui Tarta-cotu erau inuturile dracului, care
avea oiat^ i amndo se hotrr s fug.
Draculu ii urmri i ca s scape, se lcur d*ardndul&: eadA
389
IQi coofan, apoi ea biaericuf^ el clugrau\ elii peptene^ ea. p-ure. Draculii
neput^ndu Y gsi, se lu dup dnii drcoica b6-*n. Atunci fata se fcu balt i biatul
r<$(oir^, nvendu-l fata & ie ochii nchii. Drcoica ins il amgi i ii sorbi ochil^ pe
nd se uita Ia ea. Dar fata ii fur i-I puse n locCi unu gina le cior. ntori acas, el se
cununar i din ast pereche de p-ninten i drcoica au eit i omeni buni i omeni al
dracului.
c) Prima variant ardelen FU-frumosU jsdlogit de Popu-teteganulu:
Imperatul Verde porni la lupt cu Imp6ratul Galbena. Ca scape de dumani,
Impc^ratulii Verde jurul Craiului zmeiloru i-l dea ce n'are acas, adec pe fiulu s6, pe
carelu nscuse mpertesa in lipsa I.
lAtors acas, imperatulii fu ngduita nc 10 ani, apoi se ncerc n deertu s Id
nlocuiasc cu copilulu faurului, apoi cu llG rotarului i n cele din urm fu nevoita s-l
dea copilulCi Kmeulul. Acesta fcu din leciorulu Imperatulul Verde pzitoru ie capre i
din fiica mpratului Galbena (ce o capelase toii la 10 ani) gscres. Amndo tineri se
ndrgir i o rob, ce zcea nlnuit in pivnia zmeului, l nv farmece (cum s se
pre-lac n ori ce vorti voi) i le mal dede unu peptene, o nfram^ o pirie i unu amnar ii.
Amndo fugir i, urmrii de zmeii, se fcur: ea o turm fi elt unu p^curar^ apoi elii
unti clugrii bOtrnG i ea o m-n4ire veche. Alungai n urm de mama zmeului,
feciorulCi runc peptenele i se lcu un zidu;skpo\ nframa^ o ap mare; ffria, o
pdure i n urm amnarulii^ unti munte. In sfritt fata e fcu Iac mare i feciorulfi
unu roiU, Vrendu s sorb laculu, imeoica plesni.

di A doua variant ardelen Imp&ratul GalbenU de Boea:


Imperatul AlbG avea 3 feciori. Chemata la lupt de dumanulu iM, Imp^ratul Galbenii,
elO trimise pe fiuseu celQ mal mare n otenii. Dar pe cnd adormise cu toii pe o cmpie,
Imp^ra-alO Galbena l omor pn la unulii. Totu aa pi i fiulCi celu ajlociu. Atunci
porni i celG micG, primindu n cale sfatulu i prietenia unul monegu, pe care cel-lal
frai lQ dispreuiser.
290
Monegul dede o nfram^ cu care s se tergi cnd va li necjita, i o fluen, cu care
s cheme la nevoe.
Pe aceiat cmpie armata tot fu omorit, afar de criorul, caro fu dusu Ia palatulu
Impt^ratulu! Galbena, care il ^8^ cin cu felurite isprv : s-I aduc peptenele dela
mora lui iilti ajut fle-sa), apoi o luntriser de aurti dela o rp ndep^ tat (nframa i
fluerulu l ajutar) i la urm s fac es o stnc, s semene grQ, s pue vie i s I
aduc diminea pane i vinti noti. Dup ce sftveri i acesta din urm porunc, ajutaii de
fata mperatulu! care-lii ndrgise, tineri! se cununari
Venindu- doru de prini, feciorulQ de mperat fugi cu ne-vast-sa, care ls n cas
doui!t chipuri omenesci asemenea lorG. Urmrii fiindti de ImpSratulti Galbenfi, ea se
fcu o *oMl i dnsulu unu copil care o apdr, apoi ea o mnstire i elfi unii clugrii
betrnti, la urm ea unu Iacii de lapte i elfi unfi r{(^
Impertesa sorbi laculu, scose ochii criorulu, iar pe fata ' o nscu din nou mal frumos.
Kugindu iari cu ochii furai, mp^rtesa o blestem s se fac jxisere verde pe timpfi de
9 aid. Duc6ndu-se odat la biseric, psarea verde se puse pe umerii criorulu i dnduse de 3 ori peste capG, se fileu iar femee.
e) A treia variant ardelen Miia-IoanU de Gr. Sima:
O l'emee, dorindu copil, ncepu s fac i nscu 1001, dndik celui peste 100 ) numele de
Miia-Ioanfl. Brbatulfi, v^^^ndfi att j spuz de copil, i lu lumea n capQ. Copiii
cresceafi repede i Miia-Ioanu se duse pe urma tatlui s6fi. Aflndu-lfi, lfi trimisa s
caute 1001 fete i apoi trimise pe frai s le aduc, sf&tuinditi s nu se ating de Cmpulil
cu florile (acolo fie-ce flore strigi.'! iea-me pe mine!). Dar el nu bgar de sem i,
atingendu-lii^j baba opri pe logodnica lui Miia-loanfi.
Ca s'o pot recpta, baba lfi nsrcina cu diferite isprtl grele, ce le fptuiau nisce harap::
ia pocnetulfi unul bicifi, fl^ tuitfi fiindfi de fat, veniafi harapii i mpliniafi tote.
Dup&.Mj sluji unu anu, fugi cu fata i baba se lu dup fugari. Atunci se fcu mnstire
veche i elfi pop betrnu, apoi ea lanU ini de orzu i elfi copilandru ce-lu ap6r de pasSr,
n urm ea U de lapte i elfi par de focu n mijlocfi. Baba sorbi lacul, ^^ crc^p de par.

B. TIPULt COPIII DE AURt.


Variantele acestui tipii potu fi grupate n 2 clase, fiere cu cte unu basmu tipu:
a. Basmulu-tipu alnirte mrgritary>{l)y cu urmtorele riante:
Varianta munten ala^irte m&rgnte}). {2) l Variant bnen a Copiii de aurUii>;(S)
11. Varianta bnen aMama zidit de vien, (4)
I. Variant ardel6n a Doi fef cu stea n fruntoy;
II. Variant ardelen Cel doi copil ai p&rula de aurily).{b) Variantabucovinen
aDoifelogofelcupdrulU de aurn.iQ) ^. Basmulu-tipu aSora Crivefululi>{7), cu
urmtorele va-in te:
f. Variant munten aAndilandiy>;
U. Variant munten Andila de Cu^tivlr>\
III. Variant munten a Paserea lainicn\
) Ispirescu, No. 6. ) Fundescu, No. 5.
iCf. Dr. At. M. Marienescu, Do* fei logofei n Albina din 1871, No. 68 i 'frumoii cu
ph'ul de aur, ibid. din 1872, No. 17. ) Schott, No. 8 i No. 2.
) Slavici In Convorbiri din 1874. Popu-Rcteganula. II. No. 2; cf. i Ce 3opfi cu p^rulQ
de aura de N. TrimbioiQ n Tribuna din 1886. I Sbiera, No. 9. Fundescu. No. 16.
392
IV. Variant munten aFratele i soraio. (1)
Varianta macedo-romn a Pruncii ngropai de t?il.(2)
Variantele primului basmu-tipii sunt puinii deosebite unele de altele, de aceea ne-amu
abinutu de a le mal re-sum; dar artmu aci ntru ce ele difer de unica ve^ siune
reprodus.
Pedepsa mprtesei (n versiunea nostr ea e fcut slujul nic) este mul tu mal aspr n
varianta munten^ buc(hj vinen i a doua ardelen: e ngropat pn la te flj lng ea
sunt pui cel s sug; iar in a doua bni-en e chiar ngropat de vie.
Copiii, ucii i ascuni n bligar, trecfi prin o serie metamorfose, prefcendu-se
succesivii: n 2 meri (variani munten 2 bracjii, prima variant ardelen 2 paltini, a d(
variant ardelen 2 perl, varianta bucovinen 2 nuci), dou scnduri de patu (n tote

variantele, unde figura i dialogulu ntre fratele i sora), la urm n doi mi< din maele
crora esii rol sau pesci de aurii, spre reveni la forma lorii anterior.
Pretutindonea figurez o edetore, clac saii cusoj unde mpfiratulii afl prin gura
copiilorii povestea nene rocitel lorii mame; numai n a doua variant ardelen rini
adoptivi a copiilorii facii clac, la care vine i servitore a mpratului.
Mal adaugemii, c n majoritatea acestorii variante roh surorilorii invidiose lii mplinesce
o iganc rob fosta iitore a mperatulu, care o face safi n ineh cu m-sa (ca mo) saCi
cu nvoiala surorilorii mp6i
Despre metamorfosele, prin cari trecii sufletele oopl ucii, amu vorbitu cu ocasiunea
basmelorti primului
(1) Popescu, I, No. 4. Arsenic, I, No. 1. Stncesou in Lumta Uutlt An. II, No. 3 i 4.
CaUndarul hasmelorU pe 1876, p. 1015.
(2) Cosmcscu (coleciune inedit).
I
393
i acestui ciclu. Ele constituescu diferena esenial intre riantelo din primulu i intre cele
din alu doilea basmu->u. In acestii din urm miraculosulu transformriloru lipsea cu
desvrire : copiii, in locu de a fi ucii, sunt pui pe ap, scpai i crescui de prini
adoptivi. Aci
afl din contra unele episode noue (Ia nceputu: inter-cerea luminel; la mijlocu: sora
trimite pe frate dup pre-ase lecurl; la sfritti: despetrirea fratelui prin sor-sa), iri
(igurez mal ales n versiunile orientale ale tipului.
In variantele nostre, mama nevinovat e aruncat ntr'o azna i pe dinsa se torn lturile
i bucatele rmase. 1 basmulu-tipu sora, indemnat de mo, cere fratelui i-I aduc pe
Sora Crivului; n prima variant ilu trimite up pasrea mestr Andilandi, intra doua
dup An-ila de Cutivel, ntr'a treia dup Paserea lainic, iar atr'a patra dup paserea
mestr: n tote, fratele m-letrtu e scpatu de sor-sa i mestr (din sau pasre)
lovestesce apoi mpratului cele ntmplate.
Substitui unea copiiloru figurez n vechiulu romanii nncezu (iHistoire du Chevalier au
Cygney), Regina nasce 6 He i o fat, toi copii forte frumoi i cu unu lanii fc aurii la
gti. Moa, din porunca socre, substitue co-|ilorii 7 cel. Adevraii copii sunt crescui
ma nti unii pustnicii, apoi se metamorfosez n lebede.
Cea mal veche form a Copiilorii de aurii)), conform

alii doilea nostru basmu-tipu, o gsimii n 1001 de Nop,


anume n povestea celorii dou surori gelose de sora cea mic.
Dintre cele 3 surori, cea mare dori s iea de brbaii > marele brutarii alii Sultanului, cea
mijlocie pe marele O buctarii, iar cea mio pe nsui Sultanulu, cruia
nasce unii fecioru cu prulii de o parte de aurii i alta de argintii. Surorile mv\\6sQ
suhstituesc copiilortX uk^^ 394
cu, do be i o fat, unii cne, o pisic i o buc de lemnu. Pe nenorocita Sultan o bag
ntr'o odia ferestra tot-deauna deschis la ua geamiei, i trecStoi trebuiau s'o scuipe n
fa. Copiii, expui pe ap, sur adoptai i crescui de grdinarulQ Sultanului. Fcendumari, o femoe detept n domnia dorulQ de a ave srea vorbitre, arborele cntreii i
apa galben aurie. Ii inte de a porni s le aduc, fraii daO domniei cte uni semnu
prevestitorii de peire: celii mare unii cuit, care va picura snge; celu mal mica nisce
mtnii, croru bobe nu se voru mal nira. Unu btrna dervi le arat loculii unicii,
undo se afl acele lucruri mim nate. Cel doi fra sunt schimbai n stane de p4trdj a|
scpai do sora loru, care iea pasrea, arborele i La unu ospeii, paserea descopere
Sultanului tot nth plarea.
Intr'o alt poveste oriental, cules dela Avarii Caucasu (1), trei surori, scrmnndu ln,
vorbiaO Intr'l ser, fie-care spunendU ce ar face, de ar lua-o Imj de soie. Cea mal mare
dice, c cu unii fulgii de li ar mbrca tot otirea mpertesc; a doua, c ar tur-o cu o
ol de fin i a treia, c ar nasce tmi rtului unu biatii cu dinii de mrgritarii i o fat
perulCi de aurii. Imperatulii, care ascultase vorbele loi se cstoresce nti cu cea mare,
apoi cu cea mijh (care nu se putur ine de cuvntii) i n sftritii cea mic. In lipsa-I, ea
nasce unii biatii cu dinii de gritarii i o fat cu pfirulu de auru. Surorile invidii arunc
pe copii ntr'o vgun de munte i trimitii o mpratului, c soia sa nscuse unit celu
i o pfsied. Ii peratulii poruncesce s se nece celulti i pisica, iar
(1) Schiefner, Awarische Texte, No. 12.
395
)ertesa, mbrcat ntr'o pele de mgarii, s'o pue la ta palatului, unde s'o scuipe orT cine
intr sau ei. iii expui sunt hrnii de o cprior, care aez apoi n-nu palatu
nelocuitu. Aflndu de existena lor, surorile diose trimitu acolo o veduv s-I prpdesc.
Ea face
nti pe fat s poftesc o ramur dintrunU mir nds-awfl (care vorbi i juca) i scpndu
biatulii de pri-lie, spune ce bine ar fi, dac fratele el s'ar cari cu frumosa lesensidchar.
Biatulu, ca s mulumesc sor-sa, pornesce ndat i afl n cale dela unu negii, c acea

fat locuia ntr'unA palatii de argintu njuratii de ap. Ea trebue sd fie chemat de trei or t
nu se aratdy omulu se schimb in p4trd, Biatulii ajun-iii la malulii apel, vede o mulime
de stane (eraii fl-mpetril) i strig pe fat: dar ea nu se arat i b-lii mpetresce. Sora,
vecjendii c nu se ma ntorce, s-Iu caute. Ea ntlnesce pe acelai monegii, care pune
c, dac lesensulchar nu va respunde ntia i 3ua or, s-I strige : S fi tu ore ma
frumos de-mine cu perulii de aurii, de eti aa de mndrP \ strig aa i lesensulchar
se arat ; n aceiai clip
stanele de petr se nsufleir. Biatulii lu do sorie lesensulchar, care duse mpreun
cu monegulii )alatulii el, i toii monegulii descoperi mperatulu a nascerel copiilor ii.
mii reprodusii aceste doue poveti orientale, fiind-c
presint o mare analogie cu variantele nostre din alii
ea basmu-tipii i n genere cu versiunile balcanice ale
Iul.
st-felu, n versiunea neo-grec a5oreZe, Luna i LucefU(1), trei fete srmane, lucrndii ntr'o ser, diceaii: Eii,
Ffahn. No. 69.
396
spunea cea mare, a vrea s m6 iea buctarulu mpratu ca s potu mnca de tote bune;
eu, jiicea cea mijlo a vrea s m iea marele visternicii, ca s potu ave in ban; i eu,
adause cea mic, de m'ar lu feciorulii paratului, i-a nasce trei copil: Sorele, Luna i
Luceferi Keciorulu mpratului se plimba tiptilii prin orau i, cultndu vorbele feteloru,
le aduse a doua <Ji la pa! i Io fcu pe voe. Cnd veni vremea s nasc, fecioi mpratului
porni n rsboiu i mam'-sa, suprat pe r-sa, porunci moe s nlocuiasc copiii cu
unu c o pisic i unii orece; iar pe mama loru o puse n tene. Copiii fur prsii de o
servitore ntr'unii st unde veni s-I alpteze o capr. Acolo fur gsii de ciobanii, care l
lu de sufletu i, fcndu-se mari, aJ ntr'unii turnii. Atlndu mprtesa c tresc,
trimite mo ca ceretore s-I prpdesc. Ea face pe fat sa rec ramura ce cnt, apoi
oglinda o-totA-veMore i, adu< du-i-so de frai, ca l pomenesce la urm de pasrea Di
retio^ care nelegea tote limbile. Fraii, lsndCi sur dou cmi (do se vorii negri:
semnu de peire), porn( s'aduc acea pasere mestr. Neascultndu pe clugi care l
ajutase n cele-lalte isprvi, s se ntorc napoi, e prefcur n petr, cum se uit pasrea
la dinil. At plec sora n cutarea loru i acelai clugr o si s se desbrace n pelea gol
(ca nu cum-va sgomo haineloru s detepte pasrea) i s'o apuce pe dinapc piciore.
Fcendu aa, prinse pasrea, nvia pe frai ^ ntorser cu toii. La o petrecere dat de
mprat, i fur chemai i copiii, paserea mestr descoperi tot tmplarea.

Intr'alt versiune, liiinena (1), unii mprat opn


(1) Legrand, p. 77.
397
lipsa de ulei^ de a se aprinde sera lumina. Trei fete, iip&nd bine ferestrele, se apucar
de lucru, vorbind e ele (dorinele exprimate sunt identice cu cele din verdea anterior).
Tinra imprtes nasce 3 copil unu A altuia i socr-sa 11 inlocuesce cu animale (cane,
pi-i i erpe). De dou6 ori o ert feciorulu de Impdratu, reia or fu zidit !n umbltore.
Copiii, crescui de un toic, tria in orau i, aflnd de dtnii, btrna im-6tes trimite
pe' ma s-I prpdesc. ndemnat de sa, sora ceru fratelui nti unu meru din pomutu
itu de 40 de balauri, apoi ramura de aura, pe care lun tote psrile i, n sfrit, pe nsi
iinena, e nelegea limba psriloru. Cnd strig odat: ii-10! fu mpetritu pn la
genuchi, a doua or pn la u i cnd s mpetresc peste totu, chem n ajutoru Aniculu,
care porunci iinenel s nvieze tote sta-e de petr cu ap vie. Apoi se ntorser acas,
unde Inena descoperi mpratului cele ntmplate. Varianta albanez aSurorile gel6sey>
(1) e puinii deose-l. Unii mpraii, oprindii a se face lumin n noptea ur-el sale pe tronii,
se plimba tiptilii n oraii i ajunse o cas, unde locuiaii fiicele rposatului mpraii.
Acolo auc^i vorbindii: De m'ar lu pe mine mpratulii do ie, (Jicea fata cea maro, i-a
face unii covor ii, pe care pute ede tot armata; eii, dicea cea mijlocie, i-a face i cortii,
sub care ea s'ar pute adposti; i eO, adause mic, i-a nasce unii biatii i o fat cu o stea
n ate i o lun pe umere. Impratulii se cstori cu cte e i, sora cea mic nscendii n
lipsa- copiii, surorile ;iibstituir o pisic i unii orece. Aflndii mpratulO, unei ca
lehuza s fie aezat la scara palatului i or
Dozon, No. 2.
398
cine va ntr, s scuipe asupr-I. Intr'aceea copiii expi fur scpai i crescui de unu
morar. Aflndd c ia, surorile trimit acolo o bab, care spuno fetei cer fratelui s&u o
fl6re dela Frumsa pdmtntuhtij a| nframa el i In sfiritu pe ea nsi, pe care o adw
furndu-I nainte inelul, dup sfatul data de o h (lipsesce eptsodulH mpetrireij.
In versiunea bulgar, reprodus dup Ciolakov(l)y gurez asemenea epispdulu luminel
interzise, iar fel (^icea: ntia, ar mbrca t6t otirea mprtesc cu caieru; a doua, ar
stur-o cu o pane i a treia, nasce doi copil, Sorele i Luna. Surorile inlocuir cd| cu cel
i pe mama loru o ngropar In gunoi, s scuipat.
Tote versiunile balcanice citate aparin la al& doi! basmu-tipti, pe cnd motivulii
metamorfoseiorfl reaj din contr la Serb, Sai, Unguri, Rui, etc.
Ast-felu, n versiunea serbo-croat, aCopiil cu pindA aura i cu dinii de argintil>y(2),
ntlnimii pentru prima seria metamorfoseloru, trsura caracteristic a primei n^ stre

clase. Substituindu copiiloru doi clwf, nenorocitami e zidit s'o scuipe toi, iar pe copil l
ngropa n grdii Dintr'ni resaru 2 plopi, unulu de argintii i altulft auru (oile nghiindu
cte-va frunze, li se auresce l&i din plopii tiai se fcu doue paturi, cari convorbi noptea.
Cnd se ardu paturile, doue scntei sari pe ol! din curte i iar li se auresce lna: tindu-se
mieii i rindu-li-so maele, doue alunec n ap i devin u copil, pe cari unu pescarii
gsesce i-I iea de suflet
(1) Jagic, Archiv, voi. I, No. 62.
399
lezSL apoi episodulu, care aparine colul deaiu doilea nd-tip: sora^ ndemnat de o bab,
cere fratelui s-T c& tntl florea cea mal frumos (pe care o fur de-> Vil adormit), apoi
pe frumosa Givzdginay care des-ere mpratului Intimplarea.
3 alt versiune s6rbo-croat, nSocracea reay>{l)j conine tivulu din alu doilea basmu-tipu.
Cele trei surori do-McXx: ntia, s iea unu morarii, ca s aib tot-deauna ne; a doua, unu
ciobanii, ca s aib lapte; iar a treia, ar lu-o feciorulii mpratului, i-ar nasce doi bei
braele de aurii i o fat cu stea n frunte. Dar so-& ii nlocui din rutate copilaii cu 3
pisici i mama rii muri de ruine. Adevraii copil, expui, sunt creti de unii omii bogaii.
Odat veni la dinsulii n gazd Morulii de mpraii (tatlii lorii) i rmase uimiii de
imuseea copiilorO. Elii cjise: (lipscsce motivuUiJ c le isesce o pasre ce vorbesce, unii
arbore ce cnt i o i verde. Cel doi beI pornir s le aduc i fur sf-il de o bab s nu
se uite napoi, ca s nu mpe-jsc; dar el nu ascultar i mpetrir. Atunci porni i ra lorii,
care lu lucrurile minunate i nvia pe frai. In versiunea ssesc aCopiil de aurUy> (2) nu
figurez ct dou fete, cari meli cnep : ntia ar mbrca & curtea mpratului cu
cnepa el, a doua ar nutri-o cu lulii el. Impratulii lu de soie pe cea mic, iar pe i-lalt o
fcu mal mare peste buctrie. Cnd mpr-a nscu doi copil cu perulii de aurii, sora
invidios ;rop n bligarii i puse n loculii lorii unii celii i >i8ic. Aucjindii
mpratulii despre acesta, porunci s inece animalele, iar po nenorocita s*o arcj de vie.
Din iavrele copiilorii ucii rsarii doi brad, cari, dup o
Ibdem, An. II. No. 25. Haltrich, No. 1.
400
serie de metamorfose analoge versiuniloru munton< sorbo-croate, renascu la forma
primitiv i povestescii paratului tot tntimplarea. Atunci elu trimite dup ap in era
celor 7 pitic! i, tnvind pe nevasta cea ade rat, trir de atunci in pace impreun cu
copiii lorii
Aceleai metamorfose le intilnimu in basmul maghi) aChpiii transformai, (1) Din
cadavrele copiilor rsaru perl, din cari se fcu scnduri de patu (cu obicinuit dialogu) i,
arcjiendu-se scndurile, o scntee e inghi{ de o capr, care nasce dou6 cpriore cu lna

daurit din maele lorii renascii copilaii. Nenorocita, prefcut durerea copiilorii ntr'o
stan de sare, confirm tot (r^spuncjiendii la intrebrile impratulul) povestea finali
copiilorii.
E curioii, c numai aci amii intilnitii particularital care figurez n mal tote variantele
primului nostru basi tipii: urcarea n podii cu ocasiunea facerel. Cnd \ vremea ca
imp6rtesa s nasc, moa o pcli, c ar fi obiceiulO, ca lehuzele s stea n podii.
O poveste a iganilorii din Bucovina uDosfe logofeii i mprumutat dela Romni
(cum arat nsui titlu coincide cu versiunea nostr din aceeai provincie, i versiune
ignesc, a Copiii de aury> (3), cules din B niculii-Sratii, se presint ntr'o stare cu
totuM fragn tar i confus.
(1) Stier, No. 7.
(2} Miklosich, Wanderungen der Zigeuner, voi. IV, No. 1. Cu ac<^t& siuiic obsen'mCi, cu
traducerea lalin<^ a basmelorQ ignesc! e adesea rect i provine dintr'o cunoscin
superficial a limbe romne. As titlul doi sfei logofei o tradusu prin duos sanctos
logothetas (In Iw duos filios): logofei fiindu o simpl repetiiune ca particul intens
primului terminil (cf. leQ, paraleii). Tot acolo n^r'te'mrgriiafik i dusd cu ((cxi,
marg'arita! n locd in seriom te (dispone). margarita!i
3) Barbu Con.stantine.scu, No. 12.
401
Lntr'o f>ove8te ruseac (1), surorile invidiose nlocuescft cel trei copil nscu arului
Ivan cu unii cne, cu pisic i cu unfi copilii de rendii, iar adevSrai copil ^nt rpii.
Scondii ochii mprtesei, o tnchidu ntr'o d cu copilul substituita i o expunu pe
mare. Ajuns . malu, copilulu ii spal ochii cu ap cald i ea reca-6t vederile i apoi
regsesce i pe copiii s6I.
lntr'o versiune paralel (2), copii ucii trecCi prin cu-oscutele transformri i
mruntaiele mieiloru sunt arun-%te. Nenorocita, nesciind ale cui sunt, le stringe^ Ie
goace i, mncndu-le, nasce din noii pe cel doi copil.
Cea mal veche poveste din Occidentii despre copii de urii se afl n Nopile plcute ale lui
Straparola (IV, 3) in secolulii XVI-lea. Introducerea e analog versiuni-nii citate. Dac a
lu de brbaii pe majordomulii ^lul, (Jice sora mal mare, a pute ndestula tot curtea Q
unii paharii cu vinii; i eii cu fusulii meii, cjice cea lijlocie, a torce destul pnz, ca s
potii mbrc cu ImI ntrega curte; iar cea mic clise, c de ar lu-o Bgele, ea i-ar nasce 3
copii, do be i o fat, cu p-dli lungii de aurii, cu un colanii la gtii i cu o stea pe unte.
Dar surorile invidiose substituescii copiilorii nscu bI cel i expunii pe adevrai
copi pe ap, unde la unii morarii, care l iea la dlnsulii: de cte or li se J prulii,
cdeaii mrgritare i pietre scumpe. Fcen-^8e mari, s'aez n oraii i surorile trimiti

atunc pe 6a, care spune fetei de apa ce joc, de mrulii ce cnt tn fine de pasrea cea
verde, pe care cnd vorii s'o uc cel 2 frai, el se schimb n stane de petr. Dar
1) Afanassief, partea II, p. 35.
h Gubematis, Myihologxe zoologique^ voi. I, p. 412.
402
sora I scap i pasrea descopere la unii osp alu gelu totu adevferulu.
In versiunea loren aPaserea adevrululj> (1), lipsescei troducerea suroriloru invidiose i,
regina nscend !n li regelui 2 copi, socra sa i scrie, c a nscuta unii i o pisic i apoi,
primindu-I rspunsulQ, expune pe ntr'o cutie pe mare. EI sunt crescui de unii negus i,
fc6ndu-se mari, intr ca slugi !n palatulii regelui, tiu loru. Acolo btrna regin prfisce
regelui pe bi c s'a faliii cu diferite isprvi i regele lu trimite d apa care joc i apoi
dup roa care cnt. Aducendu regele trimite apoi pe sor-sa dup pasrea adevrul
Povuit de o cjn s plece ndat ce va pune po acea pasere, care dicea: Nu sunt eii!
ea nu ascoll i se preface ntr'o stan de sare. Dar fu scpat de tele sli, care aduse
paserea i ca mrturisi la unii os tote nelegiuirile btrnel regine, care fu aruncat In ui
fcrbinte.
In versiunea paralel tirolian (2), nici una din cele surori nu exprim vre o promisiune,
ci ele dorescii purii simplu a deveni, una nevasta brutarului regescii, cea di doua a
buctarului i a treia a regelui nsui. Lucr minunate sunt aceleai ca i n versiunea
precedeni.
Intr'o versiune ligur (nUoiseau qui parle (3), socra Itt* elos cu o vrjitoro expune
ntia or pe uniculii copil nscuii, nlocuindu-lii cu unii porcii; iar a doua or expu! pe
cel doi copil nscui, nlocuindu-I cu unii porcii, i pisic. Biatul ii i fata fur apoi
crescui de unii morarii. Fcendu-se mari, vrjitorea nva pe fat s ceil fratelui soii
(cune bouteille d*eau de la Mer Rouge ^
(1) Cosquin, No. 17.
(2) Schneller. No. 26.
(3) Andrews, No. 42.
403
ii O pasre care vorbesce. Adus de biatu, ea sbur
umfiru-, (jiicendii: voici le porc, voici le chien, voici chat! i la unii osp6|;u datu de
mperatulu, pasrea scoperi crima. Mama mpratului i vrjitorea fur arse. In versiunea

italian din Basilicata a Cele 3 surori {1\ tia sor ar vrea s fie custoresa regelui, a doua
ser-torea sa i a treia chiar soia sa. Substituirea cu cel ) face in 3 rendurl i nenorocita e
zidit pn la gtu, tr copiii expui pe mare. In varianta din Pisa a Pirea ue wrbescei>
(2), ntia sor ar vrea s se mrite dup bru-urulu regelui^ a doua dup plcintarulu su
i a treia u nsui regele. Aci socra iea loculu suroriloru invidiose. D ambele, pasrea
descopere regelui ntmplarea.
In varianta toscan (3), sora cea mic, xlorindu s se Drite cu regele, fgduesce s-
nasc 3 copil cu prulii le aurii i cu dinii de argintii. Restulii e analogii celorii-aite
versiuni.
In varianta florentin a Pirea care vorbesce (4), regele nterdice sub pedeps de morte a
ei sera, dar brutarul ii regescii ese i aude trei fete exprimnd ii obicinuitele dorine. Elii
spune a doua di regelui cele audite. Surorile regelui substituescii copiilorii o maimu,
unii cne i o ti-^roic. Cele trei lucruri minunate sunt aci: paserea care rorbesce,
arborele care cnt i fntna care strlucesce.
In varianta siciliana aTteg'ma alungat fi copiii expui (5), re surori vorbescii torcendii
i cea mic fgduesce, de r lu-o fiulii regelui, s- nasc unii biatu cu unii mrii e aurii
n mn i o fat cu o stea n frunte.
(1) Comparetti, No. 6.
(2} Ibidera. No. 30.
(3.' Gubematis, voi. II, p. 224.
(4) Imbriani, No. 6; cf. Ibidem, No. 9.
(o> Gonzcnbach, No. 5.
404
In versiunea catalan aFii regelui (1), sora cea maref-gduesce a susine totu regatulu
cu o ctime de gru, ce mijlocie a stura tot armata cu o bucat de pane, iar cea mic ar
face unu copilii cu stea n frunte.
In Portugalia, basmulu Copiiloru de aurii er deja cunoscuii pe la 1575, cnd Trancoso lii
nsera n ale sale Poveti folositore (Contos do proveito). i a.co\Oy fie-care din surori
promite, ce are s fac, de ar lu-o regele de soie: ntia, ar face custuri mndre cu aurii
i mtase, a doua cmi preiose, iar a treia doi bei frumoi ca aurulii i o fiic frumos
ca argintulii. Regele se csr tori cu cea ma mic i la nascere surorile invidiose substituescii copiilorii unii crpe i ali montri. Mama alungat gsesce refugiii ntr'o
mnstire, iar copiii expu^ sunt crescui de unii pescarii. Tot ntmplarea o descopere.
apoi regelui o veche servitore, complicea surorilorii.(2)

Din tote acestea result, c basmele din Occidentii nu cunoscii dect versiunea din alu
doilea nostru basmu-tipiS n care copiii nlturai sunt expui pe ap. Uciderea copiilorii
i renascerea lorii printr'o serie de metamorfose pare a fi proprie basmolorii din Europa
oriental.
In fine, mal adaugemu, c subiectulu Copiilorii de aurii?! (i anume basmulu cu
metamorfosele) a ispitiii doi mari poei, pe Pukin i pe Alexandri.
Accstii din urm, n cunoscuta legend (nlnirte mrgli^}^ ritey) (3), unde face ns pe
copil s mor de morte nattt-] ral, dup care urmez seria metamorfoselorii: din ca*
davrele copiilorii resarii doi bradi, cari, trsnii de cerii,
(1) Maspons y Labros, I, p. 38.
(2) Cf. Coelho, preiii.
405iu la pmntu i dou scntei se suie n vSzduhu, pre-^ sendu-se n stele. Apoi acele doue
stele cdii ntr'unu ;oru intinsu, schimbndu-se n mrgritarele. Mama spi-lesce totu
lanul i gsesce ntr'unu spicu doue mici mr-&ritare:
i de-atunc mama dui6s, In rJpirea- drgstos, TotQ nir, vistbre, Preibsele-
od6re; i la sinu- tota le strnge, Apo rde, apoi plnge, Le deir cnd i cnd i le 'nir
iar, cntnd.
Urmez acum cele dou basme-tipii cu variantele loru Borespun(jiet6re.
a. Basmulu-tipu Infirte mrgritar de Ispirescu:
Una feciori de boer aucji trei fcte^ ce munciau la cnep, ^c^nd: aDe m'ar lu pe mine
feciorulu t^la de boeru ce trece pci, eu i-a^ mbrc curtea cu unu fum^ cjisese fata cea
mal mare; de mar lua pe mine feciorulu la de boeru ce trece paci, eu w^< satura curtea
cu o j)H^ (Jisese fata cea mijlocie; de m'ar h pe mine feciorulu la de boeru ce trece
p'aci, eu /-o.; face ^ t^Mlogofel cu toful i cu totulu de auruy (Jisese fata cea mic.
ElC lu pe cea mic i n curnd rmase grea. Feciorulu de loerQ dede soiei sale o iganc
s'o slujosc. Cnd veni ce-olft s nasc, iganca aduse pe m-sa n locu de mo i dnsa
ii Jise: Milostiva nostr Domn, la noi p'aci este obiceiu, ca Domnele, cnd au s nasc,
s se suc hi podii i moa s stea cu ciurulu la ua podului, i aa s fac.) Suindu-se n
podu, ea nscu 2 copil cu totulu de auru, pe car ujanca ii higrop n \lignru .ft-l nlocui
cu 2 cel. Cnd afl feciorulu de boer, c levast-sa nscuse ce, de necazi lu de
soie pe iganc i pe nevast o fcu slujnic.
Dup ctu-va timpu resrir din bligaru doi meri cu cuja de uru. iganca l(i ndemn s-

taie i s fac dintrinsil scnduri


406
(le patd; peste n6pte iganca au(][i, cum vorbia scndurile. Ei lG rug atunc s ar(f
scndurile; dar pe cnd le ardea, 2 scih te) picar n grdin i n locuKi lorii r^srir 2
steble de bug' ioc^ din car, mncnd tin m'wluel^ i se auri lna.
iganca, pricep6ndu c nu- lucru curaii, se f&cu bolnav i spuse boeruluY, c se va
nsntoi numa mncndii drobulfi mielului. Porunci dar sase taie mielul i iganca
nsrcina pe o credincios a elf s spele maele la pr i s bage de sem nu cum-va s
scape vr'unul; dar rupondfi unii cpStiii, lii dedepe grl i a doua (Ji zri la vale 2
copila^l^ jucndu-se cu 2 mere k aurii. D'acolo lu o bab s- cresc. Cnd se f&cur
marf, duser amndo la o clac boeresc i acolo, dup ce fie-care spuse cte unii basmu,
povesti i biatulii ntmplarea lori Aflndii despre attea nelegiuiri, feciorulii de boerti l
recunoscQi chem pe mama lorii i o mbria; iar iganca fu sfiat ds do armsari
nenvi^al.
^. Basnuilii-tipii Sora Crivului de Fundescu:
Pe timpurile unul mpraii puternicii, arcjndii oraele celorfl: lalte mprii vecine,
porunci s nu se ma fac focH, nici liai' nare s nu se mal aprind. Intro ser,
plimbndu-se mpSratulil cu vizirulii i cu buctarulii, s va(Jdacse mplinise poruncite'
sale, vedii o lumin la marginea oraului. Acolo edeaCi la foofl { 3 fete surori, cari
torceau. Cea mal mare (Jicea celorCi-lalte: dadi mar lua pe mine buctarulii mpratului
de nevast, eii i-atini casa numa cu o j)ne; cea mijlocie (Jicea: dac m'ar lui [* mine
viziruli mpratului, i-a ine casa numai cu unii caierttdt^ ln; cea mal mic elicea:
dac m'ar lua pe mine impratulk de nevast, cii i a face doi cjconi cu stele pe inim,
luna p spate i o fat asemenea, cu deosebire c'ar ave Sorele p8 frunte.) Dup ce le
chem la palatii i le porunci s spue din nou cele au(,lite, li se fcu pe voe fie-creia.
Imprtesa rmnendfi grea i liindu s nasc, surorile de pizroi o ndemnar s se urce
n podii i, nscendii copilulii, c(]lu u oiu-rulii surorel mijlocii, care- dcde drumulCi pe
unii rtt i-Iii nlocui cu unti colii; pe copilu lu gsi unii pstorii i-Iii Ini s-Iii cresc.
mprat ulii, ntorii dela vntore i aflndii de cefc
407
recute, o ert de ast dat. Peste c-va an, mprtesa ^cu m doilea biat, i tot aa
se ntimpl ca i cu cela itX. Nu trecu multa i nscu o fat, cu care surorile fcur
i cu ceMall copil. De ast dat mpratul se necji i ponei 8 fie aruncat ntr'o hazna,
unde se arunca lturile i icatele cele rmase.
In vremea aceea beii i fata, ngrijii de ciobani, crescur i se fcur mari i voinici.

flnd surorile (dintr'o lupt de atxecere, n care eir biruitori, ctignd^ dou tipsii de
gal-lenl), c copiii tresc, trimiser pe mo s-I om6re. Ea spuse eiel, c fraii caut s*o
omore i o sftui s se fac bolnav i l cer: cmara babei din sfrcurile mre^ cci
acolo o s se prp-lesc. Fraii, au^indu de acesta, plecar, luanda o traist i o pereshede forfeci, cu cari tiar genele a doi uriai, cari le aretar dru-mulfi i-l invar cum
s fac: s se dea afunda n mare, unde se fefi o bab mbrcat cu (jiece cmi; s-I iea
una i, ori ce sar intmpl, s nu se uite napoi. EI fcur ntocmai i aduser urorel lord
cmaa babei.
nelat iari de mo, fata se fcu bolnav *i ceru s-I aduc pe Bora Crivului, Fraii
plecar i ajunser la o cmpie fru-Hids. Acolo, strignd de 3 ori: Fat frumos! (dup
cum l nvase un uriaii), mpetrir i e i caii lor. Sora lorii porni atunci, fcndu-i-se
dor de dnii, i pe cmpia cea frumos strig de dou ori: Fat frumos, ei afar! atunci
mpetri i ea pn la brtk. A treia or mal strig odat desperat i fata Crivului, de
mil pentru tinereele e, ei. Cu ajutorul el nvia pe Ira, udndu-I cu ap din acea
fntn. i toii aa fiteii i cu o mulime de pietre, ce eraii toii atia tineri viteji. ntori
cu toii acas, (Jna fcu nisce palaturi minunate i pe mo o prefcu n bastonii.
Mergendii fraii i sora la o e(Jt^t6re, fcta lu i pe sora Crivului, care spuse n loculii
lorii nenorocirile mamei i ale copiilorii el. Impratulii se cunun a doua or cu soia sa i
pe cumnate le sfiar cal nenva.
a) Prima variant munten Andilandi de N. D. Popescu:
Varianta coincide cu a lu Fundescu pn la momentulu. cnd iganca kflase, c copiii
triadi. Atunci ea ns se duse Ia betrna. care- luase de nflet, i ncerc s adeinenesc
pe fat, nu ns a o nvrjbi cu frate-seu ca D versiunea lui Fundescu
408
ig^anca, venind la locuina copiilorti, rmase uimit, aucjiindft trumosele lor cntri,
i odat le (jiise: Oh! ce minunaii glaBft! dac ai ave i paserea Andilandi^ ca s v
nsoesc la cntut^-nicl ngerii cerului nu y*ar& ntrece; este o pasare mestr, & crei
cntare ntrece tote musicile pmntesci i care are daruliL| d'a ghici trecutul i viitorul
i d'a ceti n inimile omenilorft; ea se afl n palatul^ pnelor din mpria lelelorb, spre
sore-r^sare. i biatul fgdui surorel sale, s i-o aduc. nainte d, a porni, eli l cise:
ccSoro, e pleca s-l aduc pasrea Andi-landi; Dumnezeii scie, ce so alege de mine, iea
asto/^XiiMI fi^ pune-o n cui i, cnd vel au(Jl strunele el plesnUidU i rupendu-s scil
c am perit i nu mal al frate; pote c, viind dupij mine, m*al mntui.
Intr o (Jj dup mult trecere de vreme, v(Jnd& cordele sparte^-j nelese c s'a
ntmplatt^ fratelui el o nenorocire i porni s-U, caute. In drum, tcend mult bine
unul unch, elb o si cum s fac : Mne in zori s pleci i peste unfi casa Tdj ajunge
naintea unul palat mre; cum vel intr n curtea piPi latului, s te duci' la puulu ce vel
gsi n curte, s scoi ap&i din elu, s te speli bine peste totu trupul; apoi s iei ntr'unfrj

vasu din acea ap i s torni peste tote stanele de petr ce vedu n acea curte, ncopendCi
dela aceea n care vel reoo-^ nosce trsurile fratelui teu. Dup aceea s te uii spre
colivia^ ce voi zri la ua de intrare, n care se joc pasrea, s (jiiclo dat: Andilandi! i s
atepi; s nu te sperii cnd vel vedi, c i se mpetrescu piciorele pn Ia genuchi, ci dup
cinci minute s (jiici a doua or: Andilandi! i iari s nu te sperii, dad te vel mpetri pn
la bru ; peste alte 5 minute s (jiicI i a treia or, dar s nu mal (jiicI: Andilandi, ci:
iScA^&iik/ite>ki*! cci aa se numesco pstorea i cu chipulu acesta vel mntui mii
detineiL Dar bag de soma, c la cea din urm dat pasarea va cnt ast-felu de frumosu,
n ctu se vorii scula chiar morii din mormintA; s nu te amecsci, nici s te grbesci, ci
s'o lai s cnte i, cum j o sta puinfi, s (}icl desluitu: Schilandilandi! cci atunci al sub\ jugat'o. j

Cnd cjiise a doua or: Andilandi! mpetri pn la brCi i, ada ctndu-l aminte de
vorbele uncheulu, strig: Schilandilandi! i Atunci o fiin frumos i ntraripat ca o
(Jn sbur n vzduhft
409
eri mpreun cu pasarea: n acea clip nviar fratele i iele de petr pol (jlina se ntorse,
duse pe fratele i pe sora >alatCi i Io povesti nenorocirea el: E sunt pasarea, pentru 5
atia tiner, mat to fi de mpSraI, v'a primejduita viea Ltru a m dobndi. Ascultai
acum istoria mea, spre a afl, itru ce m'am fcutu pasre. E sunt fiic de mperat] la
casa intesc eram e *i fratele me cela mal mare; demonii voir
$ ne ndrgostimU amndol i umblamii d'anctele, ca s fu-nii dela prini, spre a ave
rgaz s ne cununmii amin-L In sfiritti isbutirm i fugirm mpreun cu dou
slugi; r cnd credeam c amu scpata, iat c ne ese nainte aci, ide suntemii, naa
nostr, care este o (jin, i oprindu-ne n loca, I mustr cumplita i ne porunci s ne
ntorcem napoi; noi 8& nu o ascultarmu. Ea atunci se mnia forte i ne blestem, I
mine s m^ schimb n pasere i s rpui viea a mii de ti-srl, pe cari voiQ atrage n
vecurl neslrite spre mine prin lasul me; i pe frate-me s pzsc intrarea palatului
lo-aitu de mine, s vacj pe toi, cari oru veni s m iea, i s nu 5t a se mpotrivi. Pe
slugi le schimb n nisce btrni url, iar B frate-me intr*un btrna schiloda i
grbovitu. Drept mn-llere ns ne (Jise: c atunci vomti dobndi mntuire, noi i
Hrtfele nostre, cnd o fiin femeiasc se va uita cu mil spre mtele mea i-la va cuta i
ngriji cu tot urciunea lui, cnd ib va spune singura unul voinica adevratulu mea nume
i lujlocula prin care s m iea i n sfrita cnd una voinica, P64^^du-m n chipuia
mea, m va iubi, dar nu va vre s m M de soie.
Plecnda Ia locuia, unde se afla uncheula, gsi n locu I una tnra frumosa (era fratele
el). In acea clip se desfcu unu co-iKt ^ esl din el (hia^ naa lora: Ai pi tu multe
pentru ne-VOcotita i nelegiuita vostr dragoste, acum trebue s v nv-il minte i s v
luai sema, dac nu vrei s peri cusuneta;
nbii-v ca nice frai, dar mal multa nu Dup (Jisa stora
avinte, (Jna se nchise n copaciuia sa i peri, iar tinerele pe-echi plecar spre locuina
fiilora de mpratu.
Ajungenda acas, Andilandi se prefcu n pasre i frumosuia I cnteca nsciin pe
iganc, c s aa ntorsa teferi. Ea plnui
410
s otrvesc i-l pofti pe toi la palat. Acolo pasarea feri copil de bucatele otrvite i apoi
se descoperi adev6ruli. (1

b) A doua variant munten Pas&rea lainic de Sfc cescu :


Trsuri comune: s nu fie lumin copiii cel adevSraI sunt pr Intr'o pdure.
Baba pune pe fata s cer fratelui el: cmcia sgriporoi de auru i apoi cnuxa cu sorele
de aurti in pept. In cele < urm 1& trimete la puulfi cu ghizdurile de zmeur, cu cu
pn de razachie i cu galeta de tmios: de acolo s se psMca lainic.
Toi flcii mpetriaG i aceiai sort avu i fratele. Numai st o putu aduce, cci ea er
ursit s nu ias din pu pn strig o fat.
c) A treia variant munten Fratele i Sora de N. D. F pescu :
Biatulu e trimes s*aduc: pescl de aurU dintr'o ap, ce cui printre munii ce se batft n
capete, i apoi copacid celU cu cntece^ fe-care crac scoendG cte unii cntecti.
In cele din urm pornesce la Muntele de sticl s iea pai wistr^ care, cnd cnta, se
cltina cerul i pmintul. A( pasere, cum vedea pe cine-va, eind din colivie, i se punea
capa i-lti prefcea intr'o stan.
Biatuld fu asemenea mpelrit i scpaii de sor-sa. A scoser pe mama lorii (fusese
ngropat pn la e) i ped ir pe iganc.
d) Varianta macedonen Pruncii ngropai de vii de C mescu:
Trei surori, lucrndii, (jiiceaii: una, cu o turt potii 8& hranei o otire; a doua, cu unii fusii
potii smbracii o otire i a tP cea mic, de me voiu mrita, voiu nasce unii biatii i o f
cu sorele n frunte i cu luna n spate. Unii feciorii de mpSn
(1) A doua variant, Andila de Cutivei de Arsenie, coincide In totea n antele cu Andilandi.
411
Uijyindii acesta, se cstori cu cea ma! mic, mpotriva voine! namel sale. Pe cnd
impSratul se afl n btlie, nevasta lui lscu doi copilai cu sorele n frunte i cu luna n
spate. Socra I lu i-I ngropa, iar n locuia lor puse doi cel. Sosindti mp^ratul i
aflndii c soia-I nscuse ceT, o puse s slujesc a curte.
Din locuia, unde fur ngropai copiii, eir doi pomi: unii m^rti (i unii gutuiti. De pomele
lorii nu se putea atinge baba, cci jwmi Efi ridi4Xi ramurele. De necaz, dnsa puse s-I
taie i fcu din-trlnil scnduri de rsboi. Cnd se punea mama mpratului la esutti,
rsboiul ncepea s trosnesc. Baba, de necaz, l t&i i-lti arunc n foca, de unde eir
douS scntei. Unii (Ji-eea, c aceste scntei se duser n aer l sunt cel doi luceferi (celii
de dimine, fratele i celO de ser, sora). Alii, c aceste scntei c4ur ntr*o cmpie,
unde se prefcur n flci frumoi fi voinici. Dumnecjei, trecendu p'acolo, le fcu cas i-

I ndestul cu tote bogiile. Se lise vestea despre dni, de ajunse fi la auiulti


mpratului, tatl lor. Baba nelese cine sunt ace! tineri i se duse la dni. Cnd
rmase singur cu fata, l tpase s cer dela frate-sfeti s-I aduc lapte de pasre, Fratesu, dup ce trecu prin multe greuti, l aduse. Alt dat, puse s i car s-I aduc oglinda
lamiel, Frate-su l aduse i acesta. A treia or, ceru s-I aduc pe Frumosa pmintulu
(Fata locului). Dup - multe primejdii isbuti s i-o aduc i pe dnsa.
Baba, vijendii c nu-lii pote perde n aa chipu, ndemn pe fiu-s^ s-I cheme la unti
ospii. Cnd tinerii se apropiar de curtea mpratului, le ei nainte o femee mbrcat
ca ceretore fi le spuse s nu mnnce din bucatele ce li se vorii pune nainte, 8punendule i ntrega istorie ce se petrecuse cu dni. Cnd se puser la mas, mpratule l rug
s-I spue i lui, de unde sunt i de cnd se gsesc n locurile unde se afl. Tnrulu
ncepu A- spue, c o bab l ngropase de vi, c e sunt copiii de m-; p^ratu, c se fcur
scntei, c Dumnezeii le purtase de grij i I c mama lorii este servitore la curte.
mpratule rmase ncre-menitei: Atunci voi suntei copiii me! strig elu cu bucurie.
Dup ce- mbria, puse pe baba s'o ard de vie, iar nevasta-s u iar locuia el de mal
nainte.
CAP. VI.
ciclulO descinderiloro infernale
Acestu ciclu, a cru trsur distinctiv e coborrea trmulu cel-laltu, are n vedere
scparea unoru fete mpratu rpite de zmei sau aflarea furulul mereloru dej
auru.
Mitologia antic cunosce mai multe asemenea descii derl n Hades sau n locaulu
morjiloru. Eroii lorii, noi COI sau nenorocoi, se numescu Bachus, Teseu, Pirith(
Ileracle, Orpheii:
A(l Styga Taenaria est ausus descendere portas . . .
i ma alesu coborrea lui Ulysse n Hades (1), care a serviii de prototipii pe de o parte
descinderel lui Enea (din Virgiliu se inspir apoi Dame), iar pe de alta c-letorie lu
Alexandru Macedonu n iadu, n acea apescer, unde se muncescii Dumnedeil elinescl i
mpraii. Acolo elu zri diferite vedenii : do draci ducndii unii stro-l gure sau o goce
de nuc ntr'o prjin, dou gadinlca obrazele de lei, nisce erpi i sub e glcev mult i
urlete mari. Eroulu macedonenii rug pe Sahnos impratulft
(1) Introducerea iiostra, p. 8990 i 94. Pentru tradiiuni anal6ge lap-pore nearice: cf.
Tylor, II, 61 urm.
413

- spue noima acestora mistice apariiun: Gadinile ace a au fostu domni i boer
nemilostiv, pentru aceea i-a cutu Dumnezeii cu obrazele de leu, iar erpii sufletele
Ictoiloru de se muncescu n veci.
Aceste ntrebri i rspunsuri pline de tain servir up aceea ca punctii de plecare, odat
cu alte cri po-orale de natur apocaliptic (1), aceloru poveti, n cari roulu trimiii n
lumea cea-lalt cere lmurirea vedeni-oru intmpinate in a sa cale.
Acestu ciclu cuprinde ast-felii trei tipuri principale, e cari le vomii numi TeseU,
Hesperidele i Deceurile, dup um motivulii descinderel se raport la readucerea dom-ie
rpite saii la descoperirea hoului pomelorii de aurii rt n fine la explicarea unorii tainice
visiuni.
(l) ApocalipsulU Apostolului Pavel i Cltoria Maicel Domnului n iadU. In imnlil
apocrifa, dup ce Ingerul duce pe Pavela prin locauICl sfinilorQ, feKiesunt duse
sufletele celor(\ drepi: apoi ne-amd coborit sub pmintCi, iBdeeste IntunericulCL i
iadul, i aci (ingerulQ) mi-a aretatCi sufletele pc-H^oru i locaulQ, unde ele sunt
duse. Cf. IlasdeQ, Curente, II, 403432. kn aceste apocrife descrierea raiului i a iadului
intr apoi i in cntece Poporale, ca In balada iSrele i Luna (Teodorescu, 410415), n
care moG iamU i cu moa Iova ducCi s6rele, ca s-lQ sperie, n locaulCi muncilor
crne:
In iadfl llfl b&g i de ce*ml redea, Pfiralfl i se sblrlift...
A. TIPlLt TESEt.
Acestu tipu are urmtorele peripeii:
a) Unu zmeu rpesce o fata de mperatu i o duc locuina-I sub-pmnten;
b) Fetu-frumosu se cobora pe trmulii cel-laltQ, pune nionstrulu i scap fata de
mpraii.
Variantele acestui tipu se grupez ast-felii: Basmulu-tipu aBiatU sracy> (1), cu
urmtorele varis
I. Variant munten aCel trt fraJ>;
II. Variant munten aZoril Mirenur>. (2) Varianta moldovenesc Ce 3 feciori ai
ioiei. (3) Varianta ardelen (cImpSrtesa furaty). (4) Varianta bucovinen
aSacn'Murgy). (5)
Afar de acesta, motivulu descinderiloru figurez serie numeros de basme, ce fcu parte
din ciclulu 3 frai.

i mitologia antic cunosce rpiri de feciore; nii Thalia, Egina, Ganimeda i Asteria fur
rpite de vi divini; iar rpirea Proserpino e unu curatu basmi
(1) Slavici n Convorbiri din 1881.
(2) Stncescu, Alte basme. No. 4. Idem, Basme, No. 5.
(3) e^Mrea, An. II, p. 4955.
(4) Mera n Convorbiri din 1883.
(5) Sbicra, No. 7.
415
nd tnra fecior se juca cu tovarele e, cu Oceanidele, tr'o livede smlat cu flor
strlucitore, de odat pmntulu ^ intrede&chide i fata dispare in sinulu lui Hades.
Mum-sa emetra, pornindu n cutarea e, trece pe la lun (Hekate) i pe la sore (Hdiosjy
care-I descoper numele rpitoru-u. Durerea mamei nenorocite fu atunci fr de margini
i o jale se ntinse peste totu pmntulu. Nemulu omenescu i'ar f prpditu de fome, dac
printele (Jeiloru nu s'ar induplecatu s trime n Hades pe naripatulu Hermes, ia s
readuc mamei pe copila rpit. Dar ea gustase n locaulu intunecos o b6b de rodie,
care er unu far-Daecu de ntorcere: de aceea ea petrecea de aci nainte 6 luni pe pmntii
i 6 luni n Hades. (1)
Dup tradiiunea omeric, Hades se afla n adncimea p-mntulul, unde se putea
ptrunde prin diferite ci. Fiecare inuii alii Greciei i avea cte o intrare n lumea
Infernal: pescerl n costa muniloru, gropi adnci, prpstii. Dar cea mal cunoscut er la
capulii Tenaru, o crptur ntr'o stnc, pe care Apuleiu o numesce o r-sufltore a
iadului (spiraculum Ditis) i pe unde Psyche petrunse n locaulu moriloru.
Totu ast-felu, dup credinele poporului romnii (2), iadulu e o pescer ntunecos n
pmntu, n care locu-escu diavoli i sufletele pectose; iar intrarea n acea pescer e
grliciulU pdmntuluy care i figurez ntr'o variant din Ardelu, ce face parte din tipulu
Tovariloru ns-drvanl.
In poveti, lumea cea-lalt sau lumea n^grd e obicinuiii lumit tdrmtdu cel-laltU,
expresiune caracteristic pentru egiunea sub-pmnten, n care pote intr cine-va numai
irintr'o pescer sau un putu, pe unde se i cobora Fetiifl) Imnuia americ la Demetra,
(2) S. FI. Mariana, Inmormtntarea la Romni, cap. XXXIV. p. 457474: ladula.
416

frumosu spre a scp fetele rpite de zmei, ori cnd nr-mresce pe furulu merelorii de
aurii sau pe piticulu Sttu-palm.
Vorba are o nfiare nelatin^ dar semnificaiunea-! e proprie limbe nostre. i n
basmele rusesc! tntlnimii o expresune analog terem (1), dar cu sensulu opui de,
locuin nalt, aerian, iar nu sub-pmnten ca n bas* mele nostro. In byline sau
cntece epice rusesci ntlnimA^ torminulii cu acelai sensii. (2) Caterina se schimb
prepeli i sbor la trmidil vrjitore Marina . . . FnhJ mosa Ilcna se fcu lebd alb i
sbur pe oceanu, p6^ marea cea adnc, ctre mpodobitulii el terem.y>
Fetu-frumosu e nevoiii, n genere, s se cobore n lun cea negr, pe trmulii cel-laltii,
spre a rpune dihai i a- rpi victima. Numai n varianta nostr bucovineni] eroulii se
urc n aeru spre a ajunge la palatulii zm( lu, care rpise fetele mpratului. Ca i n
versiunea srl de mal jos, Sucn-Murg face dintr'o pele de purio^ unii lanii pn la
ceru, pe care-Iii prinde de crnguH cerului.
In povestea rusesc dNcrkaio (1), o fer slbatic, anui Norka, ptrundea noptea n
grdina mpratului i nghi] acolo toii felulii de animale. Impratulii promise jumi tate
din mpria sa aceluia din cel 3 fii al si, va rpune fera. Cel doi feciori mal mari se
ncercar zadarii. Celii mal tnrii, Ivan, rni fera i apoi. se h pe urma el pn ajunse la
unii petroiii, pe care Noi lii ridic i fera scp n lumea cea-lalt. Dnd Ia o
(1) Aa de ex. de dou6 ori n povestea i Vrjitrea fi sora SreluU de AT
nassief, VI, 57).
(2) Rarabaud, p. 89 i 417.
417
troiulii, fraii s lu coborr cu funia nuntru. Acolo dede ste unu palat de aram, de
argintii i de auru, unde isi pe surorile Norce. Dup ce repuse fera, lu fetele
ptaturile schimbate !n 3 ou i ajunser la funie, nde fcu semnu frailoru s urce fetele.
Cnd veni i ren-ulQ lu, ca s ncerce credina frailoru s6, leg de fu-ie o petr i dede
semnalulu. Fraii trdtori tiar funia i petra se sfrm n buci. Rmasu acolo, elu
adposti le furtun nisce pul de pasre i mama loru, drepii *ecunoscin, lii duse in cealalt lume. Aci intr la unii sroitorii i mpratulii, comandndu-I haine cum purtaii
lomniele n lumea cea-lalt, Ivan se duse la cmpii i ixx)lo, scbimbndii oule n
palaturi, intr nuntru i scose bainele. Apoi se recunoscur.
Intr'o poveste ignesc din Bucovina ciNdsdrvanU}){l\ Unii zmeu rpi la o petrecere pe
mpertesa. Cel 3 fii I mpratului (celii mal micii se numi Nsdrvanii) pornir s'o
caute. Ajungendii la o stnc, Nsdrvanu dede la o parte bolovanulii cu degetulii celii
micii i se cobor pe o funie de teiii n lumea sub-pmnten. Dup ce scose pe mam-sa i

alte 3 fete de mpraii, fu trdatii de BraiI si i prsiii acolo. Dar elii ei n lume cu
aju-lorulii unul inelu ruginiii (din care ei unu omii i-Iii ktreb: ce vrea?), se bg la
unii croitorii i fcendu-se Bunoscutii, fraii perficji perir prin o pedeps dumne-$|eesc
(sbii aruncate).
In versiunea serba aPalatulU aerianUy) (2), care se ase-Biin cu varianta nostr din
Bucovina, o fat de ni-pftratii e rpit de unu zmeii i ce trei feciori a si por-lescii s'o
caute. Ajungendii la unii palatu ntre cerii i p1. MiJilc-^ich, No. 4. <2 Vuk, No. 2.
418
mntu, fratele celu micii fcu o curea din pelea unui c ucisu i, slobodind'o cu o sgeta n
cptiu, se nepeni palatu i voiniculu se arunc pe dnsa. Acolo gsi pe zr adormita n
pola surore sale: dup ce-lii rpuse, lu sor-sa i pe cele 3 fete din palatulu zmeulu
(ntia br pe unu gherghefu de aurii, a doua torcea fire de a i a treia nir mrgritare) i
le cobor la fraii Urmez trdarea frailorii, cari tiar cureua i luar i ciobanii n loculii
fratelui celui micii. La nunile frailc eroulii se cobor cu caluM zmeulu din palatulii aerii
i- lovi cu mciuca- n spinare, dar cnd aucjii, c ( banul ii se cunun cu logodnica sa,
lu isb de morte apoi descoperi tot ntmplarea.
Toii aa n povestea grec (nFratele celd mat tnirUr> fata mpratului e rpit de unii
balaurii (drakosj, c o duce pe unii munte nalii. Celii mal tnrii feciorii mpratu
pornesce s'o scape i e transportata pe mu de unii erpe recunosctorii.
Urmez basmulii-tipii cu variantele sale.
Basmulii-tipu Bat sracU de Slavici:
O vduv srac avea unii feciorii i o fat. La 16 ani o un zme i la 18 an frate-sii
porni s'o caute. Intr'unii ce zri o bab grbov i sbrcit la fa( eri^ Mama pdure^
< se aine la marginea codrului i le ese n cale celor ce i cescti prin aceste locuri pustii,
ca s- momesc cu vorb; s- percji. Imbucndii din azima biatului, se mblnii
ndrept la o bab s-I pzesc herghelia un anii i apoi aleg calulii nsdrvanii, care
s4 duc pe trtmulU cel-laU
Pe drumti scp unii vespoiii i matca vespilorii l dede parii de sub aripa drepta; apoi unii
pesce i mpratulii cilorii l dede unii solzii de sub aripa drept i n sfritii c
(1) Hahn, No. 26.
419
i^ care- dede o unghie dela piciorulti dreptu. Ajunse la baba herghelia, care locuia ntr*o

colib nconjurat de epe i pe -care era o cpdn de om. Apa din isvorele de pe cmpia
esta avea darul de a te adormi. Trimesu s pasc herghelia, Aatulvi adormi i herghelia
peri, dar fu adus de vesp. A doua iar peri i fu adus din fundul mre de pesc i a treia
or aduser crtiele din adincul pmntulul. Biatulu il lu calul, lal fur traista cu
peptenele, peria i esala i plec; dar baba & lu dup el. Aruncnd peptenele, peria i
esala, se fcu id^r^tulO lu unu garda, apo una stufti i o pdure de cuite i sbii,
scpnd ast-felu de baba afurisit.
Cu calulti sdti nsdrvan ajunse pe trmulu cel-lalt: aLumea le pe cellali trm e
frumos, plin de lumin, de flori, de palori i de fere blnde i vesele; acolo omul nu
mbetrnesce QicI odat i sorele mereii luminez. Aci calul se prefcu ntf unfi fetQfrumosCi: fusese ursita s rSme aa, pn-l va ncleca untt voinicQ; er feciorulu
mpratului Rou i por-iiise s caute pe sor-sa, dar Mama pdurel lii prefcuse n calu.
Amndo se prinser frai de cruce.
Aflar palatele deerte, dar zrir ntr'unii turna de sticl o
fet, care torcea i cnt i plngea (lacrmile e se fceai mrgritarei: Eu sunt fata fr tnip^ care nu voiu cpta trupu n
fct lume dect n (Jiua cnd zmeulu m va fi rpitu de pe
*cestu trmii.)) Dup ce omorr pe ntiulu zmeu, ajunser la
Jalatulu celui mijlociii, unde gsi iar pe fata din turnu, care la
iceputu nici nu vru s scie de e, dar gustndti din azima lu
liatQ sraca, o cuprinse unii doru d acas. Apo ajunser la alii
ilea zmeu, dar acolo fata de mperat nu voia s fie scpat
el cci nu-lG recunoscu de frate). Zmei se luptau pe nev^ute, dar scuipnd^ ft-frumos de 3 or, zmei eir la ivel
^i-I rpuse. Apoi, lundu-l surorile, se ntorser.
I
a) Prima variant munten Ce fre frai de Stncescu:
r Unu mpratQ avea o fat, pe caro i-o furase nisce zmei, Elii o pgdui de nevast t
jumtate din mprie cui o va aduce Ibapol. Trei fra din acelu inutu, vrndu s-
ncerce noroculu, kotrr s se duc pe rend. Plec ma nt fratele celii mare eu trei

ogrel, dar fu omortQ de Mauia pdure care, scoendu-

420
inima, o arunc ntr*o desag i trupul ntr'o grop. Tot ai pi fratele mijlociu. Atunci
porni celQ micu i, dnd peste baba n pdure, birui pe cotorona i, dup ce scose
trupurile frailort s6, pe cari l nvia cu ap vie, voiniculii porunci cnilor, ci s*o fac mici
frme.
Apoi tustrei frai pornir nainte i ajunser la gaura pmfh tulu^ unde se coborr pe
trmul cel-lalt. Fratele mal mici se ls jos cu ajutorulti unei frnghil i dede de casele
zmeulol^ care rpise pe fata mpratului. Zmeul omor mal nt pe Uh iat; nviata ns
de fat cu ap vie, l rSpuse, lu fata ii se duser la grop. Dar cnd lu pe domnia in
brae i eri scuture funia, vru s-l ncerce iraii, dac sunt omeni de isprvi, i leg de
funie un petroiu. i nu se nelase, c fraii dfida-ser drumul funiei (crecjindti clii
omora) de necaz, c 4 sajung mp6ratii.
RemasG acolo cu domnia, rtci ct-va timp i apoi scoi de o scorpie, creia voinicul
l scpase puii de un ei mare. Cnd ajunse acas, goni pe fraii s6I ca pe nisce ticl< i
apoi se cunun cu fata mpratului.
b) A doua variant munten Zorild MirSnu de Stnceecii
O veduv nscu sera unu biat, care, cum deschise oc sri din patG i ceru armele tatlui
s6ii i plec. Ea Itt bo^ I)'CH'Ser, La miecjulu nopel nscu altulG, Mia^-nopte i
despre pe unti alu treilea, Zoril, Toi se ndeletniciai cu vnatulfi i niau acas pe rendii,
aa c nu se vedea i nu se cunosc
In acelu timpii trei zmei rpir cele trei fete ale mpra de acolo. Ele coseaii de 9 ani la o
flore pe o basma, fr s din cas, i ntr*o (Ji, eindii n lipsa mpSratulu, le rpir Unii
betrnti spuse mpratului, c numai 3 frai vntor!, fi a unei vduve, arti pute s le
scape, dar ol nu se cunoscea. lorii, ca s se cunosc unii pe alii, l icu s zbovesc
mncarea, pn adormir cu toii. Apoi l cusu ntr*o i, deteptndu se, vrur s se taie;
dar mama lor le spuse, sunt frai i se mbriar.
Chemai de mpraii, elii le fgdui pe fetele sale de neveSM de vorii pute s le scape.
Numai Zoril se nsrcina s le canH
j
- 421

Se duser atunc! cu toii la^awra vntuluU^ unde viScjUise Zoril urm depapuc. Acolo
ce do fra mamarse coborr cu unti vr-lovfl, dar speriaT se urcar repede. Atunc se
cobor i Zoril i h fundul prpastie! merse clare i ajunse Ia casele zmeilor, cu car se
lupt i-I birui.
Intors la grop, leg fetele cu vrzovul, ca s le ridice. i cnd veni rnduii lu, puse n
locu- una petroiG. Fraii deder drumulu vrzovuiul iel rmase acolo, de unde fu scosu
de mama unora pul de pajur, pe cari l scpase de un balaur. Ajunsa leas, goni pe
fraii s6I i se cstori cu fata cea mic a mpratul il, pe care fraii o puser ginres.
c) Varianta moldovenesc Ce 3 feciori a babei de Gorove:
O bab remase grea, inghiind dou fire de piperu i nscu i copil: pe unul dup ce a
inserata, Seril; p*alG doilea pe la noie^ula nopi, Mecfil^ i p*alii treilea la zori de
cjiiu, Zoril. Cum ^dXk nscutu, (jliser m-sel s le pue merinde i plecar.
Cele 3 fete ale mpratului, se plimbau prin grdin, cnd e hh o negur i le rp),
Imperatulu chem pe feciorii babei i le fgdui jumtate din mprie i fetele de soie,
dac le-arii fgj^L Numai celti mal tnrCi, Zoril, primi. Elu ceru 9 care de !tne i 9 bu
de vinii i apoi purcese cu ceMal frai de ajungeri la buriciilu pmtntulul, FcenduI unu
legnu, Zoril i-a Atfl drumul n lumea cea-Ialt, spunendu frailoru s-Ivi scot Wind
va cltin de frnghie. Ajunsii pe trmulii cel-laltu. elii (M n nisce curi mari i mndre
cele 3 fete de mpratu, rpuse be cel 3 zmei la podulti de auru, de argintii i de aram,
apoi Pd& fetele i purcese s le scot pe lumea astlalt. La buriculu g^tointulul puse
fetele n legnu i, cltinndii frnghia, ele ajun-5ter tefere n sus.
Fraii se vorbir atunci s-lCi percj pe Zoril jn deder drumulu Ifignulul, dar Zoril
pusese ntr nsulu o petr, s le ncerce cre-na. KmasQ acolo, fu scos de unG corbu i,
cunoscendu-se tUevrulii, mpratul alung pe cel-lall do ira, iar lu Zoril M datti pe
fata cea mal mare de soie.
d) Varianta ardelen ImpSrtesa furat do Mera:
Impratul Rou fu chemaii la lupt de nnperatulti zmeiloru, Iwe, nsdrvan fiindti,
sufl peste ostile dumane, le mpetri
\
422 ~
i rpi pe impernfh. Din cel tro tecior, celii mictt porni aduc, lundu i inelele de
credin. De atunci ochiulti stniriJi lu Roii-lmperatii rdea, iar celi drepii plngea.
Pe drumii dede peste aStatlcotii palm-piciorG cu barba ( grapa, cu dinii ctu grebla i cu
ochii ctu rotiele dela pli clare pe o jumtate de iepure, care er slug la mpratulQ z

ilor. Piticulu l dede unii toiagii, cu care s rsbat prin gura des din lumea zmeilorii,
unde ajunse dup ce a trec peste 9 ^r i 9 mri i 9 stnci nalte. In satulG zmeilorii tlni
o bab servitore lapalatu i o rug s lase s cacj n noiii inelulu, ntiulCi i alCi doilea:
mpi^rtesa le recunoscu sftui pe flcu s fug. A treia ^\^ biatulQ puse pe bab
ntrebe m ce sfii puterea zmeului. Elii o mini de 2 ori, (jiicend c st n 2 plopi, apoi n
taurulii din turma mpratului, dar cele din urm l mrturisi: Departe n mijloculG
mre!eu ostrovii, n elii tresce una porcii nsdrvanii, n capulii Iu unii bongaru, n
capulii bongarulul o albin i toii a 7 viei i pn n capulu celei de a optea e o flueri;
n flueria aceei puterea mea i cine o sorbi, e a lui
Pornindii de acolo, scp n drumii 3 pul de ulie de unii balai i puii lii ascunser sub
aripa maicel lorii: elii o rugs-ltitr n ostrovu i ea ceru: 1.000 bol, 1.000 cal i 2.000
pite. Sfrindu merindele tocmai cnd fu apropo s'ajung, lifl tal carnea de fiuerele
picirelorti i o dede ulioice. Elii sorbi flueria i zmei perdu ori ce putere. Lundii pe
mam-sa, se ntorser acas vcjiendu-I mpCratulii, ochiulii s^ii din stnga ncet a rde
celii din dropta a plnge i fur ca nainte.
e) Varianta biicovinen Sucn-Murg de Sbiera:
Unii mpraii avea 3 feciori i unii altulii nvecinatii 3 1< cari se ndrgir la olalt. Tatlii
fetelorii, de frica zmeilorG inea nchise ntr'unii foiorii; dar plimbndu-se odat n ( din
cu feciorii mpratului, se ivir ^ nourat^l i rpir fetele. cendu-le n slava cerului.
Atunci Sucn-Murg, fecioruli celii mal micii i ma voii alii mpratului, fcendu-l
dintr'unii purice unCi lan gre lungii pn la cerii, lii asvrli n sus i ndat se prinse de
c
423
gul& cerului. Dup ce ncercar zadarnica s se urce fraii ma! mar, Sucn-Murg se sul
pn la cer. Acolo ajunse la curile celor 3 frai zmei, pe cari irfipuse la podul de
aram, de ar-pntft i de aura. Apoi slobo(Ji jos pe fetele mal mari, ursitele frailorG sfii,
iar pe domnia lui Sucn-Murg o apuc unu igana. (cCnd acuma s se scobore i el
nsui, i-a trasa fraii Jal lanulti i elG a rgmasii n ceri cu coronele fetelor cu to-tul,
cari le-a fosta uitata la dnsul.
Rmasa acolo, Sucn-Murg se pomeni cu zmeica cu 2 capete, care veni s-l
prpdesc. El ii tia una capa i-I ls p al doilea, nvndu-I cum s ias n lume:
isbind un capu de cal, se fcu un cala frumos i nsdrvan, carel scose. Aci me
fcu aurar i nsciin pe mpSratul, c atept poruncile Bifde. In vremea aceea
iganui, care l luase domnia, se fli c el ar fi scpata fetele din mna zmeilorti i tote
se gtir de nunt; lipsia numai coronele fetelorii. Atunci fratele cela HMure porunci o
coron aurarului (er Sucn-Murg, pe care nu-l& unoscur fraii sfii] i elft l dede a
doua (Ji pe cea care o avea. ;l^este cte-va 4*1 veni i cela mijlocia i n cele din urm i

[^%anulfi, crora le dede i cele-lalte 2 corone. [ Atunci aurarul, mbrcndu-se n


haine mndre, veni la mpfirat l'iDtreb pe igana, care se totti flicu vitejia lui cea
mare, docd \jfite s-l ie n palm i, neput^ndu, iganulu se urc pe palma Llol SucnMurg, care-lii strnse delii turti. Apoi, lcndu-se cu-foscut, se fcu o nunt strlucit.
B. TlPlXtl HESPERIDELE.
Acestii tipu are urmtorele peripeii:
a) O fiin misterios (obicinuit zmeu sau balauru) fi pomele de auru dintr'o grdin
mpSrtesc;
b) Celu mal micu fecioru alii mpratului se cob6r trmulu cel-laltti i repune fera;
c) Cel-lal frai, trdtori din invidie, i primescA depsa cuvenit.
Acesta din urm peripeie se refer la tipul fraii' perficll, unde o serie numeros de
basme ilustrez tem.
Variantele acestui tipa se grupez ast-felii: Basmulu-tipu aPrslea i merele de auriiy> (1),
cu unni;!-f| torele variante:
Varianta ardelen aPortocalidU i balaurului^. (2) Varianta bnen apina apelor cea de
aurAi>. (3) Acestu tipii are ca mo ti vii iniialii episodul merelorfl de aurii, o
reminiscen despre minunata grdin aJEbl^ peridelorUj aezat ntr'o er deprtat a
Apusului i piibj zit de unii balaurii, unde ptrunse Hercule de culen^ ca te-va mere
pentru stpnu-seii Eurysteii. Arborii aoelcEj
(1) Ispirescu, No. 8.
(2) Convorbiri din 1886.
(3) Schott, No. 26.
425
rdin sunt umbrii de frunze de auru strlucitorii i e >6rt mere de aurii suspendate de
ramure de aurii:
Arboreae frondes, auro radiante virentes, Ex auro ramos, ex auro poma tegebant.(l)
Lundu-se dup furulii acestorii mere, Ftii-frumosii ajunge la o prpastie, unde se
cobora i d acolo de alt lume: lumea cea ndgr^ locuit de zmei i de fiine dumane
omului. Unii rii mare i latii desparte moia omenilorii de moia zmeiIorii(2); iar
mprejurulti ostrovului, unde se afl palaturile zmeilorii, curge n locii de ap unii r
defocU, pe care nu-lu pote trece dect plesnindii dintr'unu biciii irrjitii. (3)

In versiunea grec dMgrulii de uurtly) (4), motivulii se apropie de basmulii nostru tipii.
Unu mpfiratii avea n I grdina sa unii mrii de aurii, care n fie-ce anii fcea 3 ; mere de
aurii i ele pereaii, ndat ce eraii copte. Din cel ; trei fii al mpratului numai ceia micii
isbutesce a rni ? pe houlii mereloru (care se artase n chipii de norii negru) i apoi se
iea pe urmele sale. nsoiii de fraii si, mergii cu toii pe dra de snge pn la o rscruce,
apuc n urm pe unulii din cele trei drumuri i ajungii la unii ; munte nalii, pe alii crui
piscii era unii bolovanii de ' marmor. Voiniculii, dnd la o parte petroiulii, zresce unu
puii adncii, din care ei unii aburii ferbinte, r-i suflarea zmeului rnitu. Fraii mal
mari se ncercar ^ s 86 cobore cu o funie, dar strigar s-I urce repede,
^oeputendii suferi focul. Atunci se lsa n jos celii micii,

spunendii frailorii s n'asculte la strigtele sale. Acolo


(1) Cf. Hesiod. 215,275; Apollod. 111,5, 11: Diodor, IV, 26 i Apollon. Rhod. IV, 13^6; Ovid.
Metam. IV. 635 i IX, 90; Vi^^^ EneuL IV, 484 i VIII, 77.
(2) Sbiera, p. 101.
(3) Fopescu, II, p. 54.
U) Hahn, No 70; cf. No. 32.
426
gsi unu palatii mreii i ntr'una din . ncperi o fat frumos, care se juca cu unii mSru
de aurii (era me-rulii furaii din grdina mpratului), apo pe a doua i la urm pe a treia,
care- spuse, unde zcea zmeuli; eliS dormi cu ochi deschii cu cte 2 sticlue de ap la
capii i la piciore.
Repunendii pe zmeu (schimbase loculu sticlueloru i zmeulii sorbi apa more), feciorulu
de mpraii lu fetele i, ajungendii la putu, strig frailoru s s cobore fuijia. Dup ce
urcar fetele, fraii invidioi lii prsir acolo, de unde fu scoii de nisce vulturi
recunosctori, cari cerur 40 ugere de ap, carne dela 40 de bivoli i unii jugii de argintii
(la strigtulii kra! le dedea carne, la glu! ap). . Ajunsii n oraulii tatlui eii, dup ce-
puse n capii Q bic de vac, intr ca slug la croitorulii mpratului i elii dede din
parte-I rendurile de haine (aduse din pa-u latulii zmeului) cerute de logodnicele frailorii
si, apolj povestindii ntmplarea, se descoperi mpratului. 1
Intr'o alt versiune neo-grec cr Dot;/6r7(l), motivulii me* relorii de aurii se presint
sub o form forte alterata. O,-^ mprtes, mncndii, dup sfatulii unul derviii, 3
mere^: nscu 3 bei i la nascerea fe-crul copilii ea sdi la ; grdin cte unii dovlecii,
n cUu crui fructU sta puterea . copiilorU. Copiii cresceaii i dovlecii asemenea. Intr'o di-

mine biatulii mal mare se scul bolnavii i, cnd seduse n grdin, lipsi dovleculii
celii mal groii. BiatulA; -celii mijlociii se puse la pnd i vcjiu la miecjiulii nopel ^ pe
unii arapii, care tia dovleculii lui: ndat perdu piK^ terea i nu mal putu s-lii urmeze.
Celii micii se lu dupl dnsulii i, ajungendii la unii puii, se cobor elii nuntrOy."
frailorii si fiindu-le fric. Urmez scparea fetelorii de^
(1) Legrand. p. 191.
427
ip6ratu i trdarea frailoru sSi, cari lu lsar n fundulu julu, de unde fu scosi de nisce
servitori nsdrvani. ata cea mic i dedese o nuc, o migdal i o alun: prgendu nuca,
eir 40 de slugi gata a- mplini or ce ierunc. Peripeiile ulteriore se asemn cu cele
din prima rersiune neo-grec.
Versiunea albanez nFrumosa pmnttUuH (1) e necomplet i alterat n parte. Unu
mpfiratu cu 3 feciori avea o grdin, n care era unu merii de aurii i unu puii, unde sta o
lamie (balaurii) i ei de lua (jiilnicii unii mSru de aurii. Feciorii rugndii pe mperatulQ
s-I nsore, elii 66 nvoi, numai s omore lamia. Furaii mal mari se ncercar n zadarii;
celiS micii o isb cu topuzulii n capii i lamia se arunc n puii. Coborndu-se acolo cu o
funie, gsi n fundii lamia i pe Frumosa pmntuluiy i dup ce le leg de funie, fcu
semnii servitorilorii s le urce, ceea ce fcur. Cnd veni re nd ui ii sii, el tiar funia i
elii rtmase acolo, de unde fu scoii de unii vulturii recunosctorii, cruia l scpase puii de
unii erpe. La strigtulii fa! trebuia s-I dea o bucat de carne; la ultimulii strigaii, ne mal
avendii carne, dede o bucat din pulpa sa, pe care ns vulturulii i-o puse la locii.
Vulturulii l dedese i o pan roie, pe care atingend'o de buze, se aret unii calu naripaii.
ImpSratulii nchise pe Frumosa p-mntulul ntr'o cas de jurii mprejurii cu unii anii i
dede de scire c o va da de soie cdul ce va sri anvlU. Voiniculii cu calu-I naripaii sri
dincolo de anii i m-pfratulii lii cunun cu Frumosa pmntulu.
In povestea croat aFlcdulU i Vila (2), unii omii are unii perii de argintii, ale crui
pome le culegeaii nopII j DozoD, No. 5.
428
tea nisce Vile. Punendu-se la pnd, numai feciorulu celi tndrii putu surprinde o Vil,
creia smulse unii firi de peru (era de aurO) Pornindu cu fraii sel n cutarea Vilei,
aflar dela mama Lunel, c dinsa ede Ia Sore Unu piajenu le furesce unu lanu, ce-lu
atrn de clana la ua Sorelu, care-lu rupe, i cel do frai mal mari cada jos fr a se
vtem. Ducendu-se i celii mal tn6ru, Sd-rele l dede Vila, se coborr i se cununar.
Intr'o variant (1), furulu pereloru de auru e o pasre, ce se schimb ntr'o fecior
frumos: era Bende-VUa-Mandidena, care ndrgi pe flcii i remase cu elii sub arbore.

Dar mama biatului tindu dnel totu perulii din capu, ea peri din ochi, spre a o gsi iari
dup diferite peripeii.
Intr'o poveste rusesc (2), furulfl pomeloru de aure o pasere mestr, care joc unu rolu
nsemnaii n basmele rusesci sub numele de Jar-ptia saii PasSrea de foci Ea st ntr'o
colivie de aurii i o singur pan a el lu-minez o camer ntreg. Cnteculii el vindec pe
bolnavii i red orbului vederile. Imperatulii Vyslaf avea unii pomfl cu mere de auru, pe
care i le fura Pasrea de focii. Cd trei feciori al si se punu la pnd, dar celii mal tnrtt,
numiii Ivan, isbutesce s prind o pan i pornesce h cutarea pasre!. Ajutaii de unii
lupii, elii o iea din co livia-I de aurii; dar vrendii s iea i colivia, se face sgo moii i Ivan e
luatu prinsu. Dup diferite ntmplrl, eH este apoi omortii de fraii invidioi.
Intr'o variant ruten, citat de Ralston, se spune mi departe, c fraii invidioi,
omorndu-lii, luar pasrea epa- de aurii i pe domni i se ntorser. Dar toii tim pul
ctii fu morii, domnia remase trist i tcut, 6p
(1) Ibidem, No. 88.
(2) Ralston, p. 286. Cf. la Cehi paserea Ohnirak, furuld merelorA de aor (Chodzko. p. 283
314).
429
i vru a mnnce i pasSrea s cnte. ndat ns ce *oulu se ntorse la palatu, domnia
recapt voia bun, pa pofta de mncare i pasrea rencepu cnteculii e rmectorO.
Intr'o versiune francez din Poitou a Merele de aurU^ (1), lurulu e unu leu, care locuia n
fundulu unu putu, i coborindu-se fraii acolo, scap 3 fete de mpratu, pe CMur le ieau
apoi de neveste.
Intr'o versiune toscan (2),regsimu episodulii mereloru de aura. Unu balauru cu 3
capete fur miptea merele de uri din grdina regelui Portugaliei. Cel 3 feciori al regelui
se puser la pnd nopile urmtore; fraii ma mari adormir i celu micu descoperi
furulu i-Iu rni. Apoi, ft doua ^iy lundu-se cu toii pe dra de snge, ajunser la unfi
mndru palatu, unde era unu putu. Pe acolo |.e cobori fratele celu micii i vdii ntr'o
livede frumos ;S palate de aram, de argintu i de auru, unde voiniculu fgisi 3 fete de
mpraii. Elu rpuse cu ajutorulii loru pe balaurii cu 3, 5 i 7 capete i, lundu-le avuiile,
se apro-piar cu toii de putu. Dndu frailoru semnalulu (cu o trmbi), el urcar fetele
i bogiile i apoi prsir pe fratele celu micu. ntori, se flir c dni scpaser fetele
i spuser mpratului, c fratele celu micu s'a pr-p&ditu. De acolo fu scoii do unu
vulturii i intr ca slug la unii aurarii. Cnd domnia cerii jumtatea coronei de briliante,
ce o druise mntuitorului sii, mpratulii o co-ifiand la aurarii: i biatulu i-o dede.
Ast-felii fu recunoscuii i fraii fur ari de vil la nunta sa cu domnia.
H) Fineau, No. 1.

'2i Gubernatis, Mythologic zoolof/ique, IL 196.


432
3 mere, lovindu-le cu unu biciii vrjitu, ajunso cu fetele Ia gropa prpstiel. Cltinnd
fringhia, fraiY scoser mal nti cele 3 fete mal mart hotrte a fi ursitele lorti, apo pe
fata cea mid^ logodnica lui Prslea. Dar frait i puser n gnd s-lt pen)i; i, venindij
rondul luY Prslea s fie scos, el, presimind, legi o petr de frnghie i frait deder
drumulii, crec^end c lai prpdita. Luar apoi fetele, le duser laimp5ratul, cruia
spuser c fratele lor s'a prpdita, i se cununar cu ele; dar cea mic nu voia de locQ s
se mrite.
Pe cnd Prslea plngea de trdarea frai lorii sfi, v^cju un& balaur, care voia s
mnnce nisce pul de sgripsor. El apuel paloul i Iu repuse. Puii ii mulumir, dar l
ascunser A nu-l nghit mama lor de bucurie. Drept rsplat pentra bine-facere, elu
ceru s-lQ scot pe trmulti cel-lattfi. Ptst' nir, avondii 100 oca de carne i 100 pnT, ca
s mnnce sgrip-oroica pe drumti. Cnd er aprope s ias de-asupra, pasarea: mal ceri
demncare i, bucatele sfrindu-se, Prslea i till o bucat de carne din cops i i-o
dede, dar n urm i-o puse la loca. ?
Ajunsa la mpria tatlui s^, afl c logodnica sa e silittp s se mrite i, ca s mal
zbovesc, fata ceru mpratului a-I^ fac o furc de aur care s torc singur. Prslea
se bg uoenicft^ la starostele argintarilor^, cruia poruncise mp^ratul s'o iadii i i-o
dede, scoend'o din mtTulfi zmeului luatu de elii. Fata'' simindCi c vine dela iubitulu e,
mal cerii o cloc cu pul de aurii, pe care o fcu asemenea. Prslea, dusti la palat, fu
recunoscuii i; povestindii istoria, fraii primir o pedeps dum-ne(j[eesc (fur omori
de sgei), iar elii se cunun cu fata cea mic.
a) Varianta ardelen PortocalulU i BahurulU de Mera:
Unii mpraii bogaii avea n grdin unii portocalii, care ^\W nflori i noptea se cocea;
dar mperatulti nu apuc s guato din pomele sale, fiind-c unii balaurii le fura noptea.
Cel dtil feciori mal mari cercar n zadarCi s princji pe hoft.
Celii micii, pndindii, rni de morte pe balaurii, care peri,^' culese portocale, spre bucuria
tatlui eii. Apo pornindCk cu fraH
433
[ n cutarea balaurului, ajunser la o stnc, unde, dnd lira la o parte, fraii coborr
nuntru pe cela mica. Acolo k^u nisce palaturi i pe balaurii trgend de morte din prixia rnel: lH repuse. Gsi asemenea 3 fete de mpratd, pe ui le lu i le urc. Cnd veni
ins rnduit lui s fie trasa 1 BUS, fraii pizmai ii deder drumul la mijlocti: el ccjiu M
i, merg^ndti nainte, ajunse la unii munte nalii.

Acolo, scpndii de unii balaurii pe nisce pul de pajur, el Iti ascunser sub arip. Mama
lorii de bucurie lii nghii de xel ori i-Iii scuip afar. Elii o rug s-lti duc la mpSratuIii
at&-s6iL Pajura ceru 2 care de carne i 12 bui de ap s iib pe drumii i, cnd fu aprope
s'ajung, isprvindu-se merindele, tia o bucat din pulpele lui. Pajura ii mal dede i unii
fr^ii, care s-I implinesc tote dorinele.
Strvestitii ca spoitorii de tingiri, se bg ucenicii la argin-luralii curel. Feciorulti celii
mare porunci la nunt un iepure jpi uhU ogarii de aura, cari singuri s umble i s
alerge. La pliint se duse i uceniculii mbrcaii n strae de argintii i re-capulii fratelui
sSti. Celii mijlociii porunci argintarului s-I odofc cu puii de aurii, cari singuri s umble.
i acestuia tia capul. Apoi se arfit n hainele-I mndre, urmaii de multe i se fcu
cunoscuii, dndii iubitei sale furca cu tusulQ i liorulii de aurii, cari torceaii singure. Se
cununar i trir icii.
b) Varianta bnen pna apelar cea de aur deSchott:
Unul mpraii i se furaii pe ascunii n fie-care anii merele din-Pun pomii minunaii.
Elii trimise pe cel 3 feciori a sel s descopere taina, dndii celui mal micii, care era cam
tmpitii, o mr-In drumii ntlni unii lup flmndii; cruia ii dede de mn-i, inghiindu-I
calul, lti ajut cu sfaturile sale (nu era >& adevraii, ci unii puternicii vrjitoru!. Elii
spuse, c l'u-16 merelorii e o pas^e de aur din palaturile mperatulu n-nnatii.
Cum vru s pue mna pe dnsa, fu prinii de pzitori i i se li viea, numai saduc calulii
de auru ali mperatulu nve-iti. Aici i se ntmpl toii a i trebui s fgduiasc, c
434
va aduce pe )ina apelor. Lupult se fcu o luntre i n faiele sale mrfuri minunate, cu
car feciorul de * mpSrat ac meni pe frumosa fat a mre!. Imp3ratulti cu calul de
aura cela cu pasarea de aura se plecar norocului s^Ci i cu intreil prad s*apropi de
mpria tatluY s6Ci.
Dar fraii mal mari aflaser tote i de pism l pndir i-omorr. EI aduser tatlui,
calul i pasarea dar ^In^ r6] lng iubitul el, pe care-l nvia lupul. Fraii trdtori fui
spnzurai.
C. TIPULt DECElRILORt.
Deceulu este unu basmu meniii a da soluiunea unei obleme. Prin forma sa interogativ
elu se apropie de licitore; prin fondu ns, prin mijlocele pe cari le n-ebuinez, prin
elementulii celu supra-naturalu, deceulu iCe pe deplinii parte din basmu. (1)
\o lumii aci cuvntulii n sensii ma restrnsii, limi-bdu-lu la explicarea simbolic a
unorii visiun misteriose. Vedeniile apocaliptice, despre cari amii vorbiii ma sus, aii
ta'vitu de isvorii deceurilorii aflate n basme. Ele, n ge-Bre, nu constituescii versiuni

integrale, ci figurez ca >hple episode n povetile poporale.


Ast-felii n versiunea ardelen VizorU CraiulU erpi-hg (2), care combin motivulii
animalelorii recunoscetore i alu Psychel, domnulii saii boerulii, ca s pot perde > Petre
(de a crui nevast se ndrgise), d ntre alte ttini i pe aceea s-I aduc din lumea cealalt corona tat-t seu, morii cu 68 de ani nainte. Vizorii, care-lii ajutase
n cele-lalte isprvi, lii sftui i de ast dat s iea unii la slabu, care-lii duse la o grop:
Dup aceea intri n ^p i, mergendii puinelu, te vel afl n cea-lalt lume;
'1 1 HasdeO. Magnum EtymoL Rom. III, 2645. [2) Popa-HeteganulG, U, No. 3, p. 5962.
436
a grij ns s nu uii nimicii din ce- vede, cc tat Domnului teu, pe care i-lii va art
cine-va de pe acolo va ntreb de totii ce al vcjutu, altminterea acelea- v( fi de folosii n
vie.
i vedu ntr'adevfiru totii lucruri, de cari mulii se i nun.
Mal nti trecu pe lng unti orna acoperiii cu nou6-(j[ec nou6 de olur, tote nou6
noue, fi totui muri de frigU,
Mergndii mal departe, v6(j[u unii omti acoperiii cu unii de totii rupii i subire, iar pe
elii plou cu zpad, i totwfi er calda.
Trec^ndCi pe lng acetia, nu departe vede unii alii o aezaii cu spatele pe pmntii, pe
care doi servitori cu c sucitorii lii indopaii cu mncarea, ca pe o gsc, i to^i vait c e
flmnda.
In alii locii mal vdci una orna slaba de totii ca o lesp i mnjitii cu smol, pe cari ali doi
servitori lii jupuiafi iar I trgeaii pelea pe elii.
Merg6nd5 mal nainte, vfecju una omu cufundata tntt'un^ \ pn la grumazi, pe care,
cnd se ncerc s ias, lii Iovii i berbece cu capulii n frunte, in ctO iar cdea n Iacii.
Trecendii de aici, v^c^u xinU bolnava zcenda in paia i t strigndii dup ajutorii, dar nu
veni nimeni.
Mal ncolo vecju unu orna spinzurata de limb.
In alii locii vec^u una orna legata de mni i de picin mni trgeaii cte doi bol, acum
ntr'o parte, acum ntr'alta
Acum spune-ml. Petre, ce-al vScjiutii aici n lumea nosi

nti am v64utti unii omii acoperiii cu ncuS-^ecI i n de olur, tote nou6 de noue, i
totui nghe de frig.
Sci, Petre, ce nsemnez acesta ?
Ascult s-l spunii. Fie-care omii, pn tresce pe pmini vostru, pectuesce, iar cnd
p6ctuesce, calc legea Iul Dumnef Pcatulii pote fi mal uorii saii mal greti, dup cum e
i b Dumnezeii nu Ias nici unii pcatii nepedepsitii, numai atund c omulii, cunoscendul greala sa, se ntorce cu inim curat, i unele pCcate sunt mari, pentru c le vedem i
noi mari. mal sunt unele pScate, cari nou^ nu ni se parii mari i totiii
437
OmulO acela, pe care Ta vSiJutu ntia or, pentru aceea tSl de frigtt sub nou6-<Ject i
nou6 de olur, tote nouS de , c&cl el, cnd a fosta pe pmnt, nu le a dat nici un ntu
sracilorU de poman. El n'a fcutu ceea ce a trebuit & i pentru aceea se pedepsesce.
Asta nu se vede a pgcatii
dar totu e mare. AltulG iar face ceea ce nu trebue s asta iar e mare pficat. Ce-a ma
vScJutti?
Am v6(Jutti unii omft acoperiii cu un5 olii de toii sub-^i rupii, i totui asud de caldii.
Vecj Petre, acela fe-a fcut sracilor vestminte de poman,
Ce-a mal vzuii?
Am vcjutii unii omii cu spatele la pmntii, pe care-lii [>aii ali doi omeni cu sucitorulii,
i totui striga c more ime.
Vecj, Petre, aa se pedepsescii menil ce lacomi la mncri auturi.
Ce-a mal vzuii?
Intr unii locii am vfecjutii unu omii de toii slabii ca i o ?de i mnjitii peste toii trupulii
cu smol, pe care toii l ii iau i iar trgeaii pelea pe el ii. Asta ce va s nsemneze ?
Vecjil, Petre, nu nelegi ce nsemnez, cu tote c e uorii nelesii. Asta e pedepsa
omenilor doritori de plceri trupeei-mlti e slabii, c i Ta slab iii elii; e negru pentru c
Ta ne-i sufletulii, pe care la fotii mnjitii elii cu attea spur-an; iar pe lng aceea mal
capot ca pedeps aceea ce al il.
- Ce-a mal v6(Jutii ?
Am vS^utii unii omii cufundaii ntr'unii Iacii, pe care, l se ncerca s ias, lii Io via unii
berbece n frunte n ct ii :;dea n Iacii.

- Omulii acela. Petre, ct a trit^ a totu nelat, i acum cu ce se pedepsesce!


- Ce-a mal vfi^utii ?
' Am vzuii unii omii bolnava, zcendii ntr'unii patii i toii ^ndii dup ajutorii, dar nu
veni nimeni.
Ve^lt Petre, omul acela nu l-a cinstit prinii.
Ce-a mal vScJutii?
438
Am vefjutti iinfi omti spinzurat de limb.
Vecj, Petre, acela a njurat pe Dumned^U i pe al omen, itf acum se pedepsesce
dup cum i se cuvine.
Ce-a mal v^utu? j
Am vfjutii ntruna loca unu om i legata de mn i m piciore cu unii lanti mare i
gros, iar de lanG la piciore mn trgeaft cte o pereche de bol. j
Acela, Petre, pentru aceea se pedepsesce aa, cc! n lunj o jurar pe strmbatatc.
Intr'o variant pina apeh/t^i7i> (1), pe care amu analii sat'o la tipulu Melusina, boerulu
poruncesce ntre altele Id Alexandru, brbatiilu dne, s- aduc pe Dumnezeii la prn^L
Alexandru i lu merinde i bta n mn i hal Ia cale. 0 s'a tot <lusii, sa totu dusu,
pn a data de-o ap mare. Ar l trecuta bucurosfi dincolo, dar nu era nic podQ, nici
luntr. iar de-a notul nu se ncumeta s o trec, fiind apa forte iad Deci sta pe gnduri:
ce s fac?
Atunci apa lti ntreb: ce stal aici, omule?
Sta, rspunse elu, c a trece dincolo i nu- aici nk pod, nici luntre i de-a notulu
mi-e fric s intru
Si unde mergi tu, omule?
EG a merge pn a da de Dumnetjeti siintul, c al unti lucru mare s-I spunu
Aa? Atunci te trecu eQ, dar s ntrebi pe Dumne(}efi: 6 ce n mine nu este nlc} pescCy
nici bidsc^ nici o jivin?
C-lu voiu ntreba

Atunci apa se desface n dou^ i merge Alexandru ca pa crare de prin cucuruzii, prin
mijloculO apel.
Ajungendii de cealalt parte, tot merge elu pana d de ud cmpii mare cu erb pn n
brti; acolo era o ciurd de J maH, dar slabi, numai cu pelea pe ose: se legna de sbJ Se
minun multu Alexandru de ast vedenie: cum de boi! a0 mari, n a bun i mult
pune, i numai nu cadft de 1 piciore de slabi
(1) Ibidem, V, No. 4. p. 5255.
439
Dar merse el maV departe pn nimeri ntr'un cmp nisi ^s, numaY ici colea cte o
buruian, i acolo vS^u o ciurd ie bol midy dar frumof fi grcufl de gndeai c amu-amu
ples-Desc de grai.
De ast vedenie se minun Alexandru i mal tare, dar merse mal departe, pn ajunse
ntr*o pdure mare; acolo pome multe l grnee, i prin copaci nisce pasM mari ipa
cta le lu |g;ura: Val de noi i de noi, c rii vedemfi, rfeti am6 vgcjutu i na! r
Tom& vede. Ele adec ipotia de fome!
Mergnd Alexandru mal departe, ajunse ntr*unti tufi, numai ici colea cte o alun,
acolo mi de pastele ciripia i cnta : j^Bine ni-a fosta, bine ni-e i mal bine vomii
ajunge, c suntem "totfi stule l
Minunndu-se Alexandru i de aceste vedenii, merge mal de-:e pn ajunge la curile lui
Dumnecjieu sfntul. Cu mult intr nuntru i dede binee ca un omti de omenie.
Dumne()eCi sfntul l primesce cu bun-voin i cu vorbe (landeca un printe
adevrata, apoi lCi ntreb, c dup ce umil el atta lume?
O Domne, mi-e i groz s-l spunu!
Spune, ftul meii, c de mine totG nu pote nime ascunde ic! unii cugetu.
Apoi s-l spunti, Dmne, m*o trimesii Domnulii, pe a crui :& mi-e casa, s vinii s te
poftescii la el la prn^u!
Bine, ftulii meii, dup ce-I ajunge acas, s-I spui c atunci 16 merge, cnd va face i
elii, cte al fcuii tu!
D'apol ore nu m'a omor. Domne?
Nu te teme; dar s-ml spui ce-al vScjiutii n calea ta de pn aici?
Am vijutii multe. Domne: mal nti am ajunsii la o mare, fr luntre, fr podii, i nu

sciamii cum s treci^, dar dup ce i-am spusti unde mi-e calea, mi-a fcuii locii de
trecuii ca pe uscaii; m'a rugaii ns s te ntrebii, de ce ea nu sunt nici pesci, nici brosce
i nici o jivin?
i-oiu spune, ftulii meii, dar tu s nu-I spui, pn te a e dincolo; acolo de aceea nu
sunt nici pescI, nici brosce i
lic alte jivini, c nc nici un om nu sa necata n ea. Dar >I ce-al mal vzuii?
l
-440
Am vScJutii, Domne, unQ cmp mare cu 6rb ca mtas i de mare pn n brti; n ea
p&scea o ciurd de bo! mai dar se legna pe piciore de slab!, i multa m'am mirata cui e
aceea de-s aa slab! n punea aceea bun?
Aceia, fStulti meG, sunt boeri cel bogai, car! facti ct odat pomene i ospee, dar
numa! e! pe el se omenescti i s ospfetez, iar dup ce li se mprscie ospei, le pare rgft
de che tuiala ce-aG fcuta. Dar dup aceea ce-a! mal vzuii?
Am vficjutti, Domne, unti cmpti nisipostt, tottt nisiptt i petri, numa! ic! colea cte o
buruian, i acolea er o ciurd de bo! mic! dar gra i frumos!, de nu m6 ma! puteam
deprl de e!!
No vecj, ftulii meti, aceia sunt nienil ce 8ruA^ biei iobag!, car! n'au alta dect
numa! ce vrea s le lase Domni lor ce! proclet!, dar e!, cnd facti vr'o poman or!
vr*unii ospif' adun la masa lor pre to! lipsii! i sraci!, i aceea la min este bine
primit; de aceea, dup ce vin(l pe ast lume, se dei ftez. Dar dup aceea adu-! aminte
ce-a! ma! v64utfi?
Venindii ma! ncoce, Domne, am vScjiutQ o mulime de ponl mar! cu pome frumose i
printre e! totQ soiul de BemSntai dar in pom! eraCi niscar! pasSr! urte i sbrlite i
ipaft cta le Ini gura: R6u am vScjiutti, r vedemti i nc i ma! rfeft voin vede, c
murim de fome!
No, fStulti meii, aceia sunt strciii, car! aii toii ce le tit bue, dar nu numa! c nu daii
lipsiilorii ceva de poman, nic! e! nu mnnc s se sature i tragii i plata lucrtoril< pe
ast lume de fome o s se vaiete! Ma! v6<Jut-al ceva n Istoria ta?
Ma!, Domne, am vi^cjutii unii tufiii i n elii numa! cte o alun, dar acolo eraii mi! de
psrele ciripindii i cntn Bine amii vzuii, bine vedemii i bine vomii vede, c ni nu ne
lipsesce.

Ve(j[!, ffitulii meii, acelea pasri suntei voi muncitorii, muncit! de dimina pn sera,
de multe or! chiar flmnzi nsetat!, numa! ca s pute! ine din munca vostr pe cte
nitur! t6te, i totu! mulmi! Iul Dumnezeii i pentru atta; cut este naintea mea
purtarea vostr!
Acum merg!, ftulii meii, acas, c te atept muierea |

441
>pilul! i plec Alexandru ctre cas, mulmind lui Dum-ecjetk.
In versiunea bucovinen corespuncj^tore aloanU Sra-ulUn (1), boerulu d porunc lui
loanu s- aduc pe DumnedeU ftutidil la drlui la mas. Naraiunea se desfur ntr'unu
nodu aprope identicii.
Ce s fac acuma bietulti loanii ? Supraii, scrbiii cum er, B*a porniii la drumQ i-a
mersii, i-a mersti, i-a mersti o bucat bun i-a eitii pe o toloc, pe care psceaii
mulime de n/e, felii de felii, i eraii attii de grase i de mndre, ctii abia se mica,
mcar c toloca acesta er prund6s i uscat i erb mal c nu se afl. Trecendii prin ea,
sa duii mal departe i, clfitorindii aa, a intraii ntr'o arin cu nisce erb nndr i mare
i miaco, ctii toii de-a dragulii s'o pasc. Aici iari se afl mulime de vite^ felii de
felii, dar attii de uscate ,fiprizrte, ct abia se craii. Mergndii mal departe, dede, dup
o bucat de vreme, de un omU hendu ap dint/o fntn ; dar cnd se plec s bea, atunci
apa sec n fundii, i cnd se ridica, fntna iari se umplea ; i totu aa mal departe. Elii
a miratei forte, c ce s fie aceste lucruri, c eKi nu le putea pricepe, nici nu i le putea
tlcul i toii a cltoritii mal departe, i mergendii a prin nisce pustiuri, a daii de unu
toiQ btrnii, btrnii, i-I (jiise :
Bun 4ua, moule!
Mulumimii dumi-tale, ftulii-me l rspunse monegulii ; ia ncotro te duci i cine
te-a adusii pe-acolea ?
Ia pcatele mele! l rspunse loanii Sraculii; unii boerii iin sat toii m necjesce,
vr^ndii s-ml iea capulii. Odat mi-a iKmmcitii s-I asemnezii unii delii i s- facii o
grdin acolo 5u felii de felii de pomi, unii s nfrunzesc, alii s nfloresc, a unii s fie
pomele ver^I, la alii copte i totCi n acestii modru t fie i-o vie acolo, i erb cu rou, i
unii podii de aurii s ie pn la curtea lui. Alt dat mi-a poruncitii, ca s-I mbl-Bgcii o
arie plin de girezi i de stoguri i s punii firele ne(1) Sbiera, Ne 14, p. 161163.

442
nvscute, curate, n vravur i fie-care telQ de pane s deosebi, dar s nu sparg nici
stogurile, nici girecjile, i Di negeii totti m'a scosG din tote bolele acestea. Dar acuma sci
ce i-a mal data n capa, c m'a trimes s chema pe sui Dumnezeii sfntul pe mne
amiacji-cjii s acji cu dns la mas, i nu sci ce s md fac i ncotro s'o mal apuca ce
s direg, ca s pot afl pe Dumnec^eb i s-lQ rog, ca m scape i din acesta nevoe
Atunci Mtrnulii i-a (Jisti: drgu, e-sft DumnedeUI Cnd a au(Jitti Ioana, c
monegul acesta este Dumnecje, dat i s'a nchinata i nu sci ce s fac de bucurie ca d
peste dnsulti.
Atunci Dumne^eG a voita s ispitesc credina, ori de i spune tote cu dreptate cte a
vecjutiji i Ta ntrebatQ, ^ic^ndi Dragulti me&! Acu s-ml spui drept ce-al vzuta i ce-al
afl tu venindti ncoce?
Ea, Domne! (jlise loanti SraculG, cltorindti ncoce, ajunsG pe o toloc petros c'o
mulime de felti de felCi de \ pscnda i erai atta de grase i frumose, ctCi d'abi se
urn de pe locti, mcar c erb nu se afla mal nimica acolo, i mi m'am miratti de acestti
lucru
S nu te minunezi de acesta, drgu l (Jise Dumne<) aceste vite sunt acelea cari le
vhidu dinenil sa le da ele pofn i nu le pare r^ dtip dnsele f Dar mal departe ce-a
vfiijutfi
Merg^ndu mal departe, Domne! urm Ioana Sracul, intrata ntr'o arin cu nisce erb
mndr i miaco, cta d draguia s'o fi pscuta. Aice se aflaa iari mulime de vite, I de
lela, dar atta de uscate, cta d abia se ineaa pe piciore. de acesta lucru tare m'am mirata
i n'am pututii price cum de nu se ngraa vitele acelea pe-o pune aa de bui
Ve(JI, drgu, l (jiise iari Dumne^ea, aceste vite s acelea cari le vnd sa le
druescu meni^ dar apoi le pare r^ d\ dnsele^ i mcar c se afl ntr'atta bine, ele
tottt tnjes Dar mal departe n'al vzuta nimica ?
Ba da, Domne! l rspunse Ioana Sracuia; veninda mal ncoce, am data de una oma,
vrenda s bea ap din' fntn, dar cnd se pleca s bea, atunci apa se cobori n fun
443
i cum se ridica, fntna se umplea iari cu ap; i tot a mal departe, de cte or se
plec i se ridic.
Acesta omti, drgu, tlcui ma departe Dumne^efi,
pn ce er pe acea lume, a mersa ntr'o ^i de var, cnd

er aria mal mare, n arin s cosesc, lund cu sine i o


cof cu ap. Dar cosind el, iat c sosesc la dinsul ali
cosai, cari i-a uitata s-l iea ap, cnd a venita diminea
Ia cosita, i Tai rugata s le dea i lor ap s bee. Dar el
n'a vroita nici ntr'unu felii sd le potolisc setea^ (Jic6ndu-le c-l
trebue i lui i de ce nu i-a luat i el ap de-acas, cnd
a& venita ncoce, sciindti prea bine c le trebue. Sera ns,
cnd s*a pornita acas, a vrsata cofa pe jumtate cu ap
jos i acum Tal vcjiutG cum ptimesce! Dar mal departe
n'al v^utti nimicu ?
Nu, Domne! l rspunse Ioana Sracul.
; EI bine, dragul ti meii! vorbi Dumnezeii mal departe ;
du-te acum napoi acas i-I spune boerulul, c eH oiG fi cu
bun sem mne pe amia4-(j[i la dnsul la mas; dar dac
Toesce ca s mnnc i e cu dnsul mpreun, apoi s-mi
fac urmtorele bucate: s caute o vac nelepc a fta i s
fete o viea, i vieua ftat er s fete o viea, i vieua acesta
nc 8 fete o viea, i tocmai dela vieua acesta s mulg
lpte i s-l pue la focQ s ferb; apoi s samene mlaiii mninelO (meiO), s rsar, s se coc, s l strng n stogii, s-l
mbltesc, s-Iu piseze i s-Iu tac psata, i dup aceea s-lti
pele i s-m Iac lapte cu psatu, cu laptele cela mulsti dela
treia viea dela o vac nelepc. Dac mi-o face elti mie tote
acestea, atunci oiG mnca i eii cu dnsulu !

loanfi i-a luatft (Jiua bun dela Dumnezeii i s'a ntorsti acas.
Dintre basmele muntene numai unulu singurii^ a Omulu
de feriii (1), analisatu sub tipulii Melusine, conine aceste
ntrebri mistice. Stpnulu, poruncindu s-I aduc de pe
lumea cea-lalt inehilU de logodn dela m-sa, elu ceru
sfatii cumnatului seu, Omulu-de-feru. Dnsulu lu o funie
mare i amndol plecar pn ajunser la sfritulu lume
(l) Mldrescu, p. 3233.
444
unde pmntulu e mole ca piftia: acolo deder de un puii prsiii. Coborndu-se pe o
funie, ajunser pe tr mulu cel-laltii.
Merser pn la o cmpie mare i plin de troscot verde, tn mijloculu creia pscea o vac
slab; ma de parte se afla o cmpie fr firu de erb i n mijloculu e o vac gras.
Ma departe vclur de amndoufi prile unul gardi cte unii cne ltrndii i hrindii
unulu la altuia; ma ncolo, lng o tuf, dou Jlor, cari se plecau mereu un; ctre alta, dar
nu se puteau ajunge ; i ma departe, p< o livede de pomi, parte uscai i parte vercj, nisce
p sr plngeau, dicendu: val de no i de prinii notri iar altele cntaU, cjicendii : ferice
de no i de prini notri!
La ntorcere, Omulii-de-feru explic biatului nelesul tainicii al vedeniilorii: paserile ce
cntaU sunt copiii, cai aii muritii dup ce s'aii botezaii i au supii del mamele loru;
cele ce plngea sunt copiii, cari aii murit neboteza i fr s sug lapte dela mamele
lorii; flori ce se plocaii sunt dou6 surori, car, de rele ce aii foti sau certatii n tot viea
lorii i aii muritu fr s g mpace; cni ce se ltrai sunt doi vecini, cari, ctii a fotii n
lume, de dumnie unulii p'altulii s'aru fi omorti vaca slab fu dat de poman de unii
bogaii, cruia i-prutu rii c a dat'o; cea gras fu dat de poman d unii sracii, care ns
a dat'o cu tot inima.
Intr'unii basmu, culeii de d-lii Dr. Gaster din gura um iganii din Bucuresc, revinii
visiunile simbolice ale vi ciloru grase i vacilorii slabe, ca i ntr'o serie de vei siun
paralele rusesc!, analisate de Wesselovsky n sti
445
iiulu seu despre cele 12 vise ale mpratului ahaia, tlcuite de flosofulu Mamer.(l)

Ca paralel occidental putemii cit ma! inti o legend din Bretania despre servitorulu
trimis cu o scrisore n paradisu. Dup ce trecu o sut de nnl pn la ntorcerea- i lui i se
pru o ordy elii ntreb n cale pe unu monegii de noima visiuniloru.
Ce nsemnez bieii copilai, cari se crafi cu mine pe munte i cari se rostogoliau
pn jos tocmai cnd erau s'ajung la vrfii?
Acetia-su copiii mor;I nainte de a fi fotii boeai (2)
Am vcjutu mal nti nisce vaci i nisce bol grai i lucitori, ntr*unu locii unde nu ora
dect nisipu uscaii i arztorii i nici unii firii de erb.
EI bine! fetulii meii, aceste vaci i aceti bol grai, intr'unii locii attii de sterpii,
nsemnez sracii, cari sunt mulumii cu sorta lorii pe pmntii.
i vacile i boii slabi, ce i-am vcjutii mal departe intr'unii locii unde erba era gras i
mnos, i cari se bteaii ntr'una?
Acetia sunt bogaii, pe cari nimicii nu- pole n destula i cari se lupt necurmaii spre
a ave mal mulii.
Dar cel pe cari i-am vedutii apoi, ntr'o uli fru-mos, petrecendii i jucndii i
cntndii veselii.
Acetia-sii demoni, cari voiaii s te abat prin far-meculii plcerilorii din calea cea bun
i s te percji ca pe dnil. (3)
Apoi povestea siciliana alstoria Iul Spadonian (4), n care
^h Gaster, lAter. pop. Rom. p. 5861. ^2) Luzel, Ugendes, I, 222. <3) Ibidem, p. 243
245; cf. p. 253. <^) Gonzenbach, No. 88.
446
servitorulii trimisa n purgatoriu d n calea-I presto o ap limpede, apoi preste unu ru de
lapte i presto altulfl de snge, ma ncolo preste nisce bo slab pscnd o erb mnos i
bol gras! pscend o erb uscat; in cele din urm vede un flcii frumosu doborndii cu o
secure arbori une pduri dese. Ajungendu naintea Mntuitorului, servitorulii lu rog
s- lmuresc vedeniile ntm-pinate: apa limpede simbolisez faptele cele bune ale omenilorii; cu acelfl lapte a fotii hrniii Isusfi ca copilii, iar acelii snge Ta versaii Christii
pentru pcatele omenilori; boii cel slabi sunt cmtarii, cari sugii sngele sraciloril fr
a se stura; iar boii grai sunt sracii, cari se hr-nescii cu puinii, dar aii ncredere n
Dumnezeii; n sfl^ itii flculii ceia frumoii e mortea, care dobor pe toJT fr
deosebire.

CAP. VII.
CICLULO ASCENSIUNILORO AERIENE
In ciclulu descinderiloru infernale am observaii deja sulu particularii, cnd eroulu, n
locu de a se cobor pe pmulu celu-laitu, se urc n aeru spre a scpa pe fata pit de duhuri
necurate. De asemenea n tipulu Psyche, meia prsit colind prin regiunile atmosferice,
trecendu B la Sore, Lun i Vntu i ntrebndu pe toi, unde i-ar ute regsi soul ii.
De aceea, n versiunea australian a Psyche, ambele lotive se afl asociate. Regele
Tawhaki se cstorise cu ina Tango-Tango, care prsise cerulu i-Iii luase de brbaii cu
condiiunea s nu- spue nimicii neplcuii; dar lcndii tocmela, dna cu copilu- se
urcar iar n cerii. )nsulii, pornindii n cutarea e, sosi la unii locu, unde plant resri
din pmntu i crescu pn la cerii: eroulii e urc pe dnsa i- regsesce soia.
In doue mprejurri ns, asemenea ascensiuni sunt n pecialii motivate: o plant
miraculos cresce pn la cerii
eroulu, urcndu-se pe dnsa, ajunge n palatur metalice iii in paradisu (suprapunere
posterior), de unde se ntorce i diferite daruri supra-naturale; sau fociorulii de mp-tti.
pornindii n cutarea soiei sale, trece pe la suro 448
rile sale, cstorite dup psri rpitore, ori (mal rarii) dup elemente cosmice
personificate. De aci dou tipuri principale:
A. Tipulii Arborele cerescU;
B. Tipulu Animale-cumnat.
A. TIPlLt ARBORELE CERESCT.
Lcestu motivO are urmtorele dou peripeii: ) Dintr'unii bob sditu rsare o plant
(fasole, mazre, z, stejaru, etc), care, mereii crescendu, se nal pn ceru;
i) Unu omfl se urc pe dnsa i se ntorce cu diferite uri.
^cestu motivu e representatu de basmulu-tipu aPicudil ^naulU i PomulU celu fard
cpt)) (1), cu urmtorele iante:
. Variant moldovenesc a Pe un fir Ci de bolUm : I. Variant moldovenesc <(Unil
rgmdagpemmciun. (2) n acesta din urm variant, motivulu e asociatu cu
Tovariloru nsdrvan, ambele motive degenerate snove, ca ntr'unii numcrii de
versiuni paralele bal-ice i rusescl, pe cari le vomu analis mal la vale. Bas-Iu nostru tipu

combin motivulu Arborelui cerescu cu ilu lason, iar prima variant din Moldova lu
amal-nez cu tema dorineloru crescende. Nevasta pune pe batu-sii s cer lui
Dumnede: o cas bun, apoi s- neresc, s-Iu fac pe elu mperatu i pe ea mpertes
I Ispirescu, Basm^y partea , p. 127144.
I BordanQ, Povesti fi anecdote, p. 513. ~ Ibidem^ p. 13G.
450
i Dumnedeu le mplinesce tote aceste dorine; dar n cele din urm, dorindu ea s se fac
Dumnecjei, vntulu tu^ btu o prvli n fundulii mre. (1)
Mintea rudimentar a omului primitivii representij cerulu ca o bolt, sprijinit de
arbori i muni. In mito-| logiilo poporeloru arice cerulu e conceputu ca unu arboi
imenii, care- ntinde ramurele de-asupra capetelorO nosl i acestu arbore cerescu se
identifica cu pomulU He delor, (2)
Acost credin pare a fi de natur antropologic, Tylor raport poveti din America i
Australia despre uni arbore, care comunic cu cerulu sau despre o plant tnl cerfi i
pmntu. (3)
Amu spusu mal sus, c n a doua variant din Mc dova, povestea mitic s'a transformata
ntr'o istorior me. Aceiai degenerare o constatm ntr'o serie versiuni paralele: neogrec, serba, rus.
In prima din aceste versiuni aP^insore pe mindw^i^ (i unu spnu primesce s schimbe
cu unfi fecioru de peratii unu freu de calu pentru casa-I, dac va fi n st s spue o
minciun mal mare. Lundu-se la ntre( spnulu ncepe s povestesc: Aveam odat unii
grii, care manc atia dovleci n ctii crep; nu mulii i din pntecele seu crescu unii
dovleci, care, nl aa de multa, n ctii ajunse pn la cer; avea ns pe cotorii attea
noduri, c puteam s urcii pe ele n cerii i s me coborii iari pe pmtnl
(1) Acost tem a dorinelor crescnde (sad ridicule) a fostA de Perrault in ^Les 3
souhaits^ ; cf. comentaruM instructiva ala lui L
(2) Cf. Kuhn, Die Herahkunft dea Feuers, II ed. p. 110-121 i 16^-1
(3) Tylor, Early History of Mankind, p. 341349.
(4) Ilahn, No. 59.
451
Asemenea n varianta serba aMura de minciurd)) (1), b-tulu povestesce, c dintr'unu

bobii de ovezii resri o lant, ce crescu pn la ceru i pe care se urc pn colo.


i totu ast-felu n cea rus, care coincide cu a doua lostr variant din Moldova. (2) Unu
mou sdesce unu obu de fasole sub mas, care cresce prin acoperiii de e nal pn la
cerii; moulu se urc pe cotorulu planei i vede n ceru unii bordeiii cu pereii de prjituri,
scaunele de turt dulce etc, n care locuiau 12 capre, una u unu ochiii, alta cu do i aa
ma departe. Moulu isbu-esce s'adorm de-arendulu ochiulu celoru 11 capre, car stteau
de paz, dar n'o pote face la cea din urm i e prinii. Uungatu din bordeiii, mojiculii se
ntorce la cotorulii planei i d s se cobore, dar planta nicer: atunci i face > funie din
fre de piajenii, o nepenesce de unii colii Ud cerului i ncepe s se dea jos. Dar nainte
de a ajunge pe pmntii, se isprvesce funia i, fcendu-l vntu, Sade ntro mocirl: acolo
o ra i face cuibulii pe ca-^tx\u eii i ou ntr'nsulii. Elii apuc coda raei, care Ifl
gonesce din balt. Atunci se ntorce acas, lundii raa ^ oulii e, i povestesce nevestei
cele ntmplate.
In basmuliissescii a Arbor eh miraculosul) (3), unii pstorii ''de ntro (Ji unii arbore
attii de frumoii i attii de bare, c- abate s se urce pe dnsulii. Elii ajunge ntr'o ^mpie
cu palaturi de aram, ncunjurate de pduri mari ta arbori de aram, i pe vrfulii celui
mal nalii arbore ledea unii cocoii de aram; sub arbore curgea o fntn b argintii. Elii
rupe o crac de aram i, scldndu-se fntn, piciorele sale se acoperii cu aram. Mal
sus d
r
* {\\ Vuk, No. 44.
(2) Afanassief, IV, p. 35, combinata cu IV, No. 2.
(3) Haltrich, No. 16.
452
de palatur de argintii i mnile- se acoperii cu ar^ i mal sus de palatur de aurii i pru-
se dauresce. E cobora pe pmntii i intr ca ajutorulii buctarulu pSrtescu, cu tocmela
s nu lepede nic odat plria^ taua, mnuile i cimele, dndu-se de chelii.
In versiunea serba a UnU arbore de aramj de orgii de auritJ> (1), care se apropie de
basmulii nositru tipii, mpraii descopere n grdina sa unii arbore de ar care se urca
dincolo de nor. Elii promite jumStati mprie celu ce- va msura nlimea i limea,
flcii, cu ajutorulii unei securi (pentru care sluji ani), i face o scar de frunze de aram
i, suind afl sus pe ntia ramur unii palatii cu flori i frucl aram, locuiii de o Vil; pe
ramura de argintii, uni laii de argintu, locuiii de o Vil cu perulii i ha de argintii; iar n
vrfii unii palatii de aurii i o Vil prulii de aurii. Punendii n sacii cte-va fructe i fr de
aurii, de argintii i de aram, se cobora i povesi mpratului cele vzute. Apoi se suie a
doua or pe Vila de auru pentru el ii i pe cea de argintii pe mporatulii.

In varianta croat, citat acolo, unii mpraii avea parii, care nu fcea pome. Unii flcii
se hotresce j urce pn la vrfu- nevzuii. Elii d peste palatui aram, de argintu i de
aurii i n fie-care cte o i unii clii, pe care se urca mal sus. Dar rupndii ck fructe la
palatulii de aurii, prulii se cltin i fafc pedeps lu arunc jos i flculii c^u pe unii
bli(
In povetile rusesci revine aceiai tem. Intr'o ven paralel (2), o fat mncndii bobe de
fasole, unulii , jos i crescu de ajunse pn la cerii. Moul se un
(1) Jagic, Archiv, An V, No. 43.
453
isulu, intr n ceru, se plimb i se mir, apoi dise: S ducii s ieau i pe baba. Cnd o
sui, slbi (fiindu prea ea) i, lsnd'o s cacj, muri.
Intr'o variant (1), e vorba de unu bobii de mazre, re ncoli i crescu de-asupra
bordeiului. Cnd dede n )ptu, moulii se urc pe dnsulii i, fcendii o gaur, trunse n
cerii, unde bu i manc. Povestindii nevestei itniplarea, vru i ea s se urce, dar moului
scap iculii i o omora.
La poporele romanice motivulii e ma tot-deauna com-inatii cu alii talismanelorii saii
darurilorii minunate.
In versiunea loren a Le pois de Bomer> (2), unii bobii de ^ole, sditii n pmntii, crescu
mereii de se nl pn a paradisii. OmulO, care-lii sdise, se urc pe dnsulii & timpii de
3 (jiile i ajunse n paradisii, unde se pomeni Daintea lu Dumnezeii, care-lii drui cu
felurite talismane.
In povestea breton aBobulitr) (3), unii omii sracii avea ktia copi cte guri ntr'unii
ciurii. Umblndii dup >ne, unii ceretorii dede unii bobii, care, sditii, crescu ln Ia
nor. Atunci sraculii se sui pe bobii pn n ^Irfu, btu la porta paradisului i Dumnedeii
l drui di-erite talismane.
In versiunea picard aBohulU bunului LumnedeUy) (4), An-Ireiii, gzduindii bine pe
Dumnezeii i pe Sn-Petre, pri-liesce dela dni unii bobii, care, sditii n colulu solei,
crescu mereii de ajunse pn la nori. In vremea aceea kndreiii omorse un vecinii, cu
care se certase, i Snii) Ibidem, IV^ 7. Cf. VI, 2: unO stejaru pn la cerQ. |2) Cosquin, No. 56.
(3) Sebillot, LitUrature orale de la Haute Bretagne, p. 213218.
(4) Carnoy. LittSrature orale de la Picardie, p. 139146. Cf. p. 308315: t trois dons du
sorcier et la fkve magique.

454
Petru veni s- spue s nu se ma urce, c n'are s fie primitu n paradisu. Elu totui se
urc i, pe cnd Sn-Petru SG duse s ntrebe pe Dumnezeii, Andreiu arunc cciula n
paradisu i cerii voe s'o iea: dar odat acolo, nu ma vru s ias.
In versiunea corsican paralel (1), unii sracu gsesce unu castanii, care, sditu, cresce
pn la ceru. Elu se urci i ajunge n paradisu, unde Sn-Petru lu druesce cu diferite
darur.
Intr'o variant walon (2), unii sracii sdesce unii bobii: n grdin, care cresce pn la
cerii. Urcndu-se pe din-gulii, ajunge la paradisii, unde bate la port i Sn-Petrtt: I
deschide.
In fine, ntr'o variant italian din Antignano (3), Pipettaj se urc pe planta crescut din
bobu i ajunge Ia porihj paradisului. Sn-Petru neprimindu-lii, elu se duce n iadi joc cu
necuratulu i- ctig unu sacii de suflete.
Urmez resumatulu basmulu-tipu i alii variantelorO 8al(
Basmulii-tipii PlciulU ciobnifulil ^ PomulU celfl fr pitiU de Ispirescu:
Undi mporatu mare cercetii singurii nevoile supuilor 861; tote le sci i le ndrepta, i
tote mergeau bine. Unii lucru ii cam posomorii: n mijloculu gradinei er unii pomii
nalii, de nai se vedea vrfulii, i nu sci ce ponie face, (ind-c nimeni ni cutezase a se
urca n elii (trunchiulii fiindu- netedii i lunet ca ghea).
Imperatulu dede de scire, c cine se va urc n copaciik va aduce pome, va da jumtate
din mprie i pe sa de nevast. Venir muli ( de mperai, car cercar, dar deert,
nici unulii nu putii afla. A noua (Ji, trec^ndii p'i
(1) Ortoli, No. 23.
(2) Monseur, Lefolklore walon, p. XXXII.
(3) Gubernatis, Mythol. zoologique, 1. 412.
I
455
3 ciobani i, aflndii de pricin, vrur s-l ncerce i ei noro-cul: intiulu i al doilea
ciobanu se urcar mal nti, dar se dederjos.
La urm cela mal mica, IHci (numitu aa fiind-c er scunda i freii), ceru 9 coluri de
prescur, 9 pahare de vinu i 9 barde i se urc mereti ca un voinic, pn nu-lii ma

vfi^ur omenii de jos. Cnd ajunse la Vntul-turbat^ scose o bard, o nfipse n copaciu
i se puse a se odihni. PriniJndO inim, se urc na-nte, dar ma greti, c Vntul-turbat
l muia puterile. Ma scose > bard i tot aa fcu pn isprvi merindea.
Dup ce scp de Vntulti-turbatu, se urc mal lesne, c co->aciult avea crci i, suinduse pn n virfii, ajunse pe altU t-^m. Acolo vficju unti cmpii nemrginiii: pomi i
burueni alt-fel(i ta pe trmul de unde venise i nici puiu de om. Acolo er rimul
Ghefperiei, o ^nk rea i slut. Ea-l ntmpin i-I >orunci s- are cmpuhl, s semene,
s adune seceritli, s 3riacine, i, fc^nd cuptor, s-I dea a doua (jii pane cald. Pe
^nd PiciulQ plngea, nesciind cum s ndeplin^sc sarcina, se pomeni cu o fat
frumos, care, plesnind dintr'unii biciu, se arat o spuz de necurai i fcur treba.
Atunci fata l povesti istoria ci: Gheperia avea unii feciorii rfiii i slutu, care, v(Jendum, ii plcui i m rpi din ograda printesc (pentru c sunt de pe trimul cel-laltu), pe
cnd dam mncare pserilorii. Fratele meO, au(jindu-ml ipctulii, ochi cu arculii i lovi pe
fiulu Ghe-periel: elii muri i pe mine m6 predede m-sel, care m6 opri n loculu lui.
A doua (Ji Gheperia porunci s-I fac o vie, s fac struguri, s-I calce i s strng
vinulu n bui: lii ajutar totu necuraii. A treia (Ji s-I aduc unii iepure albastru gtiii.
Cu ajutorulii fetei lii rinse, lu fripse i lovi pe Gheperia peste ochi. Apoi fugi cu fata
fre/cut tn armsarii cu ajutorulii biciului. Brbatulu Gheperi-el se lu dup el cu unti
clii mal bunii. Ca s scape, ea se prefcu n clae de gru i elii n pndarU b6trnu, apoi
ea n bise-rk veche i elii n clugrii btrnii. Atunci nsi Gheperia K lu dup dni
i fata, pocnindii din biciii, se prefcu n iefteU i elii n roiti frumoii. Gheperia
plesni, vr^ndii s sorb leteulO. Apoi tinerii ajunser la mprie i se cununar.
456
a) Prima variant moldovenesc Pe unU fir de bci de N. A. Bogdanii:
Un moneg i o bab edeaii ntr'unii bordei la cap^tulft unei pduri. Intr'o dimine,
baba se pomeni c resare sub laitl unu felii de buruian cu dou6 frunziore g^ose (er
un bob|. Udata i ngrijitu de b6trn, bobulu ncepu a cresce pn is lai, apoi pn in
podulC bordeiului i, trec6nd prin acoperiS, ajunse pn la tarta cerului i s'a
ncrjoiat acolo.
Prevestitu de unu nger, monegul se sui pe bob, pa&M apuc de tortele cerului i
acolo doi sfini l duser inainteft lui Dumnezeu, care-lu ntreb: ce vrea s-I dea ca
resplat pentru faptele sale cele bune? Monegulti, dup sfatulii nevestei, ceru * cas mal
bun dect bordeiulu i ceva de ale gospodriei; se cobor jos, gsi n locuia bordeiului
nisce case mndre pe nevast-sa liindu-se pe canapeua de puia. Dup ct-vatim baba,
nemulumit, trimise iar pe monegulti la DumneceA cer s-I mal ntineresc cu vr'o 20
ori 40 de an! i s-Iii pe elii mpraii i pe dnsa mpSrt6s. Dumnezeii le fcu i ast
dat pe voe.

Baba mprt^s ns, totu nemulumit, se sui ea ns&l bobii s cer lui Dumnezeii s'o
fac Dumnecjei, n ciuda bto* batulul sli, care-l btuse jocu de dorina-I necumpStat.
Ajm^i gendCi la Vntulii-turbatii, elu ncepu s sufle i, smucind-o depd bobii, I dede
drumulii prin nlimea norilor, de ajunse panij n fundulti mrel.
b) A doua variant moldovenesc Un rgmdfagU pe tfunr citinl de N. A. Bogdanii:
Intr'o (Ji, m jucam afar n arice, pe cnd eram mictt, i in nisce gloduri gsescii patru
fire de bobii. Ca unulii ce n'aveam ce face, m'apucal i pusei n fie-care colii alii gradine!
cte unA fini de bobii; peste cte-va clipe numai v^ul, c bobulfi meii rsri i crescu de
se anin de torta cerului.
Mi! (Jisel eii n mintea mea, tot lumea vrea s vad cemW i nu pote: ia s mc suiu i
eii pe bobulii meii i s vedeml ce-o mal fi prin cerii.
457
16 aga! din bob n bob, din bob& n bob, i m6 trezii ua raiului.
Hei, care-I acolo? strig meterulu Petrea.
Efi, Nae, feciorul lui Troscotii ciobotarul. Ce mal face ;onul tat-me, ml jupne
Petre!
Intr n nuntru i- ved6.
)ac au(}il a, ddui busta 'n raia i petrecu! acolo aprope in an!
)up asta mi veni iar dor de pmnt; mersei la port, nu mal gsi bobul me; se vede
c-lti mncase caprele. Ce fac, ce s dreg ? m dusei n medeanti i cumpral o oc
trie i din ele mpletii un otgonu, l legal de torile ului i ncepui a m6 ls n jos; dar
d'abi ajunsesemu la letale de drum, cnd trele mi se mntuir i nu mal aveam ce s
m6 scobor. Prinsei eu nisce musculie i nisce nar sburat prin vzduhi le jupuii de
pele; i dup ce legal una una, ncepui iar a m6 da in jos.
^junsesem cu (jiece stnjeni apr6pe de pmnt, cnd mi se ir i peile i nu mal avu!
pe ce s m6 scobor. Gndii el .: (}ece stnjeni nu-I lucru mare! i de odat-ml ddui
drumul; ' cum am picata, de ^ece stnjeni n pmnt am intratu. jB s facti? m6 dusei cu
fuga acas, luai unii toporu i unu leu i spal n sus, pn ce am eitu pe faa
pmintulul.
B. TIPILT AMMALE-CrMXAl.
Acestu tipii cuprinde urnitorele peripeii :

a) Eroulu d pe cele 3 surori ale sale (dup sfat printesc) de soii la 3 animale;
h) Elu trece apoi prin mperiile loru i dni ajut la recptarea soiei disprute.
Acestu motivu e representatu de basmulu-tipu ie Ciudel (1), cu unica variant ardelen
aCrncii Vintoi odruluy>, (2)
La cele-lalte popore, ma alesu din Balcani^ motiv revine mal desu. Ast-felu, n versiunea
neo-grec eO natulii leului^ tigrului i vultiirululr> (3), unu mpraii 1 cu limb de
morte celorii 3 fi a sel s cstoresc c ma curnd pe surorile lorii. Dup mortea
mpratului, \ unii leii i pei pe sora ma mare, a doua (jii unii ti pe cea mijlocie i a treia
di unii vulturii pe cea ma in Nu mulii dup acesta se nsurar i cei do frai ma m celii
ma tlnru era s iea de soie pe (jina ascuns in mera de cletarii a palatului, dar cum
deschise ua, sbur, 4icendu- c o va regsi la muntele de marn i n cmpiile de cristalu.
Pornindii n cutarea el, fecioi
(1) Sbiera, No. 4.
(2) Popa-RoteganulQ, III, No. 4.
(3) Hahii. No. 25.
459
B mpraii trecu mal nt Ia cumnatulii seu Leulu ; Dr-sa lu schimb n mtur
(dndu- o palm), ca s u fie mncatu de brbatu-su; dar promiendu a nu- M^e
nimicQ, elu se art i leulu lu mbria. Nesci-:du s- spue unde se afl muntele de
marmor, elu porni 3ainte i ajunse la cumnatulfi su Tigrulu (fratele fusese chimbatu de
sor-sa n lopat s nu fie mncatu) i de acolo Bl 8or-sa cea ma tnr, nevasta
Vulturului. Elu strnse i5te pasrile i le ntreb de muntele de marmor, dar Lumal unii
uliii schiopu sci i elii lii duse ntr*acolo, ftnde-l regsi soia.
Intr o variant (iDracofagulily){l), mperatulii povuesce CI cesulii more pe fulu eii s
se roge 3 nopi de-aren-olii pe mormntulu su, iar pe fiicele sale s se mrite Pup ori
cine ar veni s le peesc. Pe cea dinti o lu iperatulu tuturorii psrilorii, pe a doua
mperatulii tutorii animalelorii. Fratele mal micii, umblndii s caute ii, omora,
pclindii, 40 de zmei i iea de soie pe o de mpraii, ce voiau s'o rpesc. Dar
deschidendii dulapii cu o chei de aurii (ce mprtesa o purta peru-), ei unii vrjitorii
i-I rpi soia. Plecndu s*o iute, trecu la cumnatulii eii mal mare, care-I dede JQtorii:
unii vulturii chiopii lii duse la loculii, unde afla soia sa. Rpind'o, vrjitorulii se lu
dup dnii, relu i tia pe soul n dou buci. VuUurulii lii 16 napoi la cumnatulii eii,
care mpreun cele dou tc i-Iii nvia cu ap vie. Plecndii din noii dup >ia sa, ajunse
la alii doilea cumnaii, care-I spuse c 10 va pute isbuti fr calulii naripaii aidoma cu
alii Vrjitorului. Elii puse mna pe zmeii, dup grele ncer-4rl i dup o ateptare de 40 de
^We.

(Ij Legrand, p. 145-160.


- 460
In versiunea albanez a Cel 3 frai i cele 3 surori (IJ fraii mrit pe surori cu Serele,
Luna i Mia^i-Celii mal micii fiu iea de soie pe fata unul mpfral dup co ucide nisce
ho, cari voiau s fure pe Im( ratu. In (Jiua nunel (liindu obiceiii s se dea drumi la mal
muli ocnai), ginerele rog pe mp6ratu s si bod i pe JumfUate-fer'Jwnate'Omy
care ndat se pedi asupra miresei, o sorbi i peri. Xenorocitul pl( i trece pe la cumnaii
siM mal mari, Surele i Lui cari lu ndreptoz la Miad-(Ji. Acolo unu oimii lu duce la
Jumetate-feru-jumetate-omu, care t sorbe gele i-I arunc pelea i osele, ce oimulu le
nviez ap de rndunic. Atunci feciorulii de mperatu Indei pe soia sa s se fac bolnav,
ca s afle n ce st rea zmeului: ntr'unu mistreu cu unu dinte de argint n care e unii
iepure i n pntecele- 5 porumba.
In versiunea serba aBa'Celik (2) sau Paa de oeli unu mperatu sftui pe patulii de
morte pe cel 3 fii sel s dea pe surorile loru cui le-o cere. Cumnaii aci: Fulgerulu,
Trsnetulu i Cutremurulu. Fiulii cola micii, dup ce omor 9 uriai, pclindu-, lu pe
mperatulul, care-I dede tote cheile afar de una: dt chidendii cmara oprit, gsi acolo pe
Ba-Celik ni tuatii, care, bendu ap, sfrm lanurile i peri cu vasta bine-fc6torulu
seii. Atunci, pornindu s'o caute, pe la cumnaii sSI, cari lu ajut i, regsindii-l nevi o
pune s ntrebe pe Paa de oeli n ce-i sta ntr'o pasere din inima unoru vulpi de pe unii
muni Omorndii acea pasere, elu i pute recpta nevasta.
Intro variant croat aFeciorulU de mpgrat i Ff/a>(
(1) Dozon, No. 24.
(2) Krauss, I, No. 34.
(3) Ibidem, No. 79. Cf, No. 100.
461
nmalele-cumna sunt mperatulu Vnturiloru, mperatulu ^Srelu i mpratulu Lune;
iar omulii nctuaii din eunera interdis e mperatulu Focului, care rpesce pe mSrtes, i nu o pote recpta dect ctigndu calulu (jbdrvanu alii unei babe. Intr'o alt
variant (1), ese din Qunera oprit Vntulil-Bou, fiin ngrozitore, care mnca unen i chinuia cumpliii i a cru putere sta n oulu ine rae dintr'unii isvorii alu ostrovului
Rupangea din narea cea ngheat.
In basmulii rusescii a Mria Morevnai) (2), adesea analisatii, Uiimalele-cumna! sunt unii
oimu, unu vulturii i unii iorbii. Principele Ivan, fratele celu ma micii, se cstori cu
pirincipesa Mria Morevna, care, dndu- tote cheile, lii opri tu s intre n odaia, unde
era nctuaii Kosce celii fr 9e morte, care rpi pe domnia i peri. In dou rendur is

bois'o reiea, dar Kosce l ajunse i tia pe Ivan n buci:


fCi fu nviaii de cumnaii si i, ctigndii calulu ns-ivanu dela Baba-Iaga, elu i putu
recpta nevasta.
^ In Occidentii, motivulii animalelorii-cumna se afl deja Jhtr'o poveste din
PentRinevone a Tre ri animaliy) (No. 33).
In versiunea siciliana aFrumosa Cardiay> (3), surorile se =ittrit cu mpratulu
corbilorii, cu mpratulii fereloru | cu mpratulii pserilorii. Tustrei ajut apoi tnrulul
fbciorii de mpraii, cumnatului lorii, s pot lua de soie pe frumosa Cardia.
Urmez basmulii-tipu cu variantele sale.
Basmulii-tipii Fata Ciudel de Sbiera:
Un boerii, la cesulti morel, sftui pe feciorulti sO s mrite
(1) Jagic, Archiv^ An. II, No. 16.
{2} Afanassief, VIII, 8. Cf. I, 14 (surorile se mrit cu Vntulu, Grindina i unetulu) i IV,
39 (cu S6rele, Luna i CorbulC). (3) Gonzenbach, No. 29.
462
pe cele 3 surori dup ori cine le-a cere. Pe cea mare o Vtntidiiy pe cea mijlocie Hntma i
pe cea mic GerulU.
Vrendu i fcciorulu s se nsore, porni cu calulG s6ii Ia fataCiw Pe drumu calulu l dise:
Ea ede ntr'unu foiorft sus i de-azU cnd omii trece pe la ferestr^ s scil c atunci va
merge dup Iii dar dac nu, apoi nici s nu-l mal bai capulG s te bagi nlunl i s'o ceri
Ajungendu acolo, fata zmbi i boerul se a n curile e. Dup o vreme ore-care, tindii
s purced la bt fata Ciudel dcde brbatului s^u tote c/icUc^ (Jicendu- c se plimba ori
unde, numai n cutare camer nu. Dar el ii intr afl unG zmeti pironitu, care se rug de
dnsul s-I dea a| Cum beli, se umil i sbur prin acru la soia sa, la fata Ciud pe care o
rpi i o duse la moiile sale.
Pornindu s'o caute, boerulti trecu la sorsa cea mare i Vnti lu ndrept la cumnatulti
seu Hruma i el lii trimise la ci natulii sCi Gerulu. De acolo mergendii mal departe,
ajunse curile zmeului i fugi cu soia sa; dar zmeulti l ajunse i: tia n bucele, pe oari
Ie puse n desagi pe cal i caluld Ie di la sora cea mica. Cumnatulii scfi, Gerul, puse
ndat doi muorl s alctuesc trupulu i apoi l trimise peste muni runi, unde se bat
muni'u pururea capU in cap; numai cnd sorele cruce amiarj-fji, stau munii untt picft
i dup iari ncepti a so bate: acolo se all doue fntni, una e* vie si alfa cu ap niurt;
aic le porunci s se repe(][esc oii ori cu iuel, cnd oru sta munii de miacj-cji,

isieain ap vie i ap mort i s'o aduc acas.


Spcindti trupulu cu ap mort, se ncheg i apoi, splndi cu apa cea vie, nvia. Atunci
cumnatu-scft lCi povu (de vreme zmeul avea un calu cu 2 inimi i sbur ca sgeta)
s se di la Baha-IMea, pe unu ostrov de mare i, pzindu-I bine ip (Jile, s-l aleg
unulu din cel doi mnji: Celii mal mare e mi forte i gingaii i are 2 inimi, iar celtt mal
mictt priz&ritA ginatti de gobl, dar are 3 inimi. Dar s bi^ de sitiA, de-o perde epa,
l va pune capulii n parG, pentru c&are gard de nuele mprejurulii casei, i n fie^care
parH se afi cte un cap de omu; numai unulu n'are nc nici unikcapf toti cere: capO
de omu! cap de om!
Pe drum ajut un lup, un corb i o mren. Intr&
463
Baba Relea se duse s-I pasc epa, care se fcu nevzut, i.r fu adus napoi de animalele
recunoscetore: din fundulii miniloru. din nori i din fundulti mrel. Lundu-l dreptu
sim-re ronzulti cu trei inimi, ajunse la cumnatulu-s& GerulG, care Ek povui s pue
pe nevast-sa s ntrebe zmeulu, unde-l me inima, Elu l respunse: ininm lu safl
ntr'unu paltinii mare
tnalt. GeruKi trimise oimii si de o aduse i o dede voini-ixlu: elG strng^nd*o, zmeul
slbi i, omorndu- inima, zmeulQ Cinase ftr putere. Atunci i lu soia i, dup ce
trecur pe L cumnai, se ntorser la mperia loru.
a) Varianta ard elen Crncu vndtorul codrulvl de ^opuReteganulu :
Unu omO ls cu limb de morte celorii 3 fii al sel s- fac K^ mormnt un toca din 99
care de lemne i din 99 care de iBie. Dup ce muri, fiii vrur s'aprind lemnele i,
negsind kicirea focii, zrir pe un vrfu de munte i celG mal micG, prneu, porni
ntr'acolo dup foca. In drumu leg pe De-cu-ser tota aa fcu cu Miai-npte i cu Dectre-riu^ i ajunse la ?u, lng care edeaii epte uriai, cari se nvoir a-I da focu, I va
aduce pe fetele lui Verde mpCrat. Dar Crncu, ajungendii impratulu Verde, pcli pe
uriai i- omor pe toi; apoi intr fete i lu inelul la cea mal mic. Lundii i unu
tciune, Ite ntorse de aprinse focul. dup ce deslegase pe De-ctre-(Jiu, lEa^-nopte i
De-cu-ser.
tPe cele 3 surori ale lord, fraii le deder: pe cea mare dup ifi vultur^ pe cea mijlocie
dup unii hr (uliii) i pe cea mic p unCi lupa.
Aflndii Verde mpraii c Crncu omorse pe zmei, lii cu-lo cu ata-I cea mic, iar
frailorii si le dede pe cele-lalte 2 ^ Intorcdndu-se cu toii, fur ntmpina n drumii de
zmeul wtfi, care rpi pe muierea lu Crncu i pe elii lii omor. Dar imnatul sO,
Vulturulii, lii nvia cu ap vie i, cnd veni acas dinsultl, Crncu vcjiu la fntn pe
muierea sa, o lu i fugi; iar zmeulu ilti ajunse i-lti omor din noii. De ast dat fu n-

riatu de cumnatuiii sii Hrulii i iar se ncerc a-l relua nefasta, dar pi ca i nainte.
464
nviaii pentru a treia or de cumnatulii s^tt Lupul, acest nva s slujesc un an Ia
Vij-baba din funduia iadului, ( urm va cpta un eal mal nsdrvan ca ali lui Pog
Baba il puse s-I pzesc epa 3 (ile (pe acolo er anula ni de 3 ^ile)^ dar el adormi i
epa peria: cumnaii sc^I o adi napoi prefcut in cior, miel i ghem. Apoi alegendu-l
calti rou i jigrita (hrnita cu jarii se fcu grasa i frun i clare pe dnsul, putu s
rpesc muierea din mnii Pogana, pe care calul s& l prefcu n mii de buci.
CAP. VIII.
CICLULO EXPUNERILOROAcestu ciclu, a crui trsur distinctiv este o expiare Impus une fiine nevinovate,
cuprinde 2 tipuri fundamen-^le, dup cum victima e expus unui balaurii sau e orop-?at
pe mare (i aiurea).
A. Tipulii Andromeda cuprinde urmtorele peripeii:
aj O fat de mperatu e dat n prada unui balaurii, scare bntue era;
[ bj Ftu-frumosii repune fera i se cstoresce cu fe-ciora mntuit.
B. Tipulii Danae, cu urmtorele peripeii:
o) O fecior nevinovat e expus pe ap cu copilulu e; b) Dar ea scap i se mrit cu unii
feciorii de mpraii.
A. TIPULt AXDROIEDA.
Acestu tipu cuprinde basmulii-tipu nBalaundU cttik 7 capete^ (1), cu urmtorele variante:
Varianta munten (cBalaurul cu 12 capete-^. (2) Varianta macedo-romn achiopulU
celU vainicAi^. (3) Afar de acesta, n ma tote variantele din tipul Scyl precum i in
versiunile paralele citate acolo^ figurezi simplu episodu scparea unei fete de mpratii
de uni balaurii setosii de snge.
Expunerea feciorel nevinovate i scparea el dePSl frumosu prin rpunerea monstrului e
de altmintrelea uni din motivele cele ma respndite.
Nu altu ceva e tradiiunea grec despre PerseA fi dromeda. Poseidon trimise pe costele
Etiopiei unii moi stru de mare, caro devor omeni i turme, i acesta pedeps pentru
sumeia reginei Casiopea, care se a ntrece n frumusee pe Nereide. Orawjolulfl tntrel
rspunse, c flagelulu nu pote fi nlturata dect ol rindii monstrului pe Andromeda, fiica

regelui. P&rml nsui nlnui pe fie-sa de o stnc i o prsi pe ginea mrel, unde
nenorocita ccexpi vorbele trufae
(1) Ispirescu, No. 18.
12) Fundescu, No. 14.
(3) Cosmescu (coleciune inedit).
467
naniel sale. Acolo vcjii Perseu pe frumosa fecior i o ndrgi. Eroulu nenvinsu rpuse
balaurulu, scp fata i I lu de soie. (1)
Nu alta e tradiiunea despre Herac^e i Hesiona, i aci *egele Laomedon fu nevoitu s
expue pe fie-sa Hesiona balaurului, care- pustia era. Legat de stnc, feciora ti scpat
de Ileracle, care repuse monstrulu, dar mn-;uitorulu nu se cstori cu victima- scpat.
(2)
Totu ast-felu legenda cretin despre lupta 5-<w/wl Gheorghe 5 balaurulu, ecoulu
tradiiune elenice despre Heracle, i rumosulu episodu din Ariost (3), n care Ruggier
scap pe Angelica legata al nudo sasso i, rSpunendu monstrulu^ ^ llu scutesce de o
cin per lei soave e delicata troppa.
Iq sfritu, n cntecele epice rusesc, bylina despre bo-gatyrulu Dohrina Nkitic (4), care
repune monstrulu i teap pe frumosa Zbava.
Versiunea nostr aBalaurulU cu 12 capete{b)p6ie servi ca norm pentru episodul
Andromede.
Voiniculu, ajungendu ntr'unu oraii lipsitu de ap, afl i^ unu balauru, stpnutu
singurului putu, nu las a se laa ap, pn nu i se d o fat s mnnce, i c tocmai
atunci venise rendulu fetei mpratului. Elii repune fera i lein de ostenel. In timpulu
acesta vine unu iganii, ioa capetele (limbile le iea obicinuiii Fetu-frumoii i cu ipie
dovedesce apoi trdarea) i, ntorcendu-se cu fata, se besce naintea mpratului, c elii ar
fi mntuit'o. Dar ideverulu se descopere i iganulii e pedepsita, iar Ftii-hunosu se
cstoresce cu fata mpratului.
(1) Apollod. II. 4; Ovid. Metam. IV, 662751; Strabo, XVI,, 2. (21 ApoUod. II, 5; Diodor,
IV, 42; Strabo, XIII, 1. (3) Orlando furioso, X, 92112. 44l Hambaud, p. 60.
ib\ Fundescu. No 14. Cf. Sbiera, p. 123; Schott, p. 140; Popa-Rcteganula, (, p. 44.
AdevSrulu doveditu cu limbile monstrului ne nti i n legendele grecesc, unde Alcathus,
fiulii lu P dovedesce cu limba tiat a leului, c dinsulu on pe leulu din Citera ai Peleu

ntresce cu limbile t c rfipusese multe fere la vntore. (1)


Expunerea feciore unui monstru figurez ca ep ntr'o versiune grec (2j, unde eroulu afl
oraulu c datu n jale din pricin c unu balaurii, pzindu fi opri pe locuitori de a lua
ap. In fie-care anu se t la soru una din fetele cele ma tinere i o ls n monstrului, care,
pe cnd o devora, da rgaz omei s- strng ap pentru totu anulu. Sorii cluei ast
dat pe fiica mpratului i eroulu, uimiii de museea i blndeea copilei, o trimise
napoi i n n locu- s'atepte fera. Apoi o repuse, l smulse dii lojii limbile i plec. Un
crbunarii, trecendii pe aco capulii i, ntlnindii pe fat, o sili s jure, c va spui peratulu,
c elii e mntuitorulii. Dar voiniculii dove limbile adevorulii i se cstori cu fata
mpratului
Totii aa n varianta albanez (3) eroulii scap p mperatulul de o Lubia, dar aci lipsesce
intervc falsului mntuitoru, care apare ca crbunarii ri vers loren (4) i ca cismaril n
cea florentin. (5)
In versiunea maghiar aCe 3 fii de mpiratily>{6), feci celii mal mare ajunge dup lungi
cltorii ntr'unii
(1) Apollod. II, 13,3. Cf. I*iiusaiiia, I, 41,4: Regele din Megara prc fie-sa de soie celui ce
ar scpa era de uml let. care o bntuia. A repuse dihar.ia, apo ! tia limba i o puse n
traist. Omenii trimii lupte cu leulu, insuindu- acea isprav, eroulC i dede uorQ de
g<
(2) Legrand, p. 1G9.
(3) Ilahii, No. 98.
(4) Cosquin, No. 5. (6) Imbriani, p. 379. (6) Stier, No. 1.
469
ioperitu cu zbranicu negru i o bab spune pricina: nii balaurii cu 7 capete cerea pe fiecare sptmn cte fecior i a doua (Ji er rendulu fetei mpratului. Elu kgduise
mpria i mna fice sale celu ce va rpune 3ra. Ftu-frumosii omora balaurulu i,
punendu- n bu-unaru cte unu dinte scosO din fie-care capQ, adormi. n vremea aceea
unU cavalerii ro^u (iganii), care vcjuse Opunerea dihanie!, se apropie, taie n buci pe
feciorulii mpratulu, iea cele 7 capete i intr n oraii. Acolo se L de nvingtorii i se
pregtesce a- serba nunta cu lomnia. Dar Ftii-frumosii, nviaii de cnii s, intr i
felii n oraii, acoperiii de ast dat cu postavii rou, i kfl dela baba cele ntmplate.
Cavalerulii rou era la iDasa mpratului ntre elii i fe-sa, eclendiX pe 7 perne WftI i,
cum intr feciorulii de mpraii, tote pernele cd-pKTdf de sub dinsulu de spaim (la
artarea fie-cru dinte pAdea cte o pern). Elii d de golii pe trdtorii, care p alungata^
i dnsulii se nsor cu fiica mpratului. Episodulii se afl de altminterea attii n Nopile
plcute

f Straparola (X, 3), unde eroulii scap cu 3 fere (unii ii, unii ursu i unii lupii) pe fata
regelui de unii bala-fcrii, ctii i n aCerboica vrjitr) din Pontamerone (I, 9), spre nu
ma vorbi de episodele absoluii analoge din 1001 de
f'P. Urniez basmulii tipii cu variantele sale.
F Basmulii-tipii Balaurulil celU cu 7 capete de Ispirescu:
Intr'o er era unii balaurii, care se hrniu numa cu omeni. ^p<;^ratulii locului fgdui
pe fie-sa i jumtate din mprie '^DiculuI, care 1 ar rpune. Mal muli voinici se
ntovrir s 'udesc noptea la marginea cetel n jurulii unul focii mare: cnd
priveghiaii pe rndCi cte unulu, ceilali se odihniaii,
se invoiser a pedepsi cu morte pe cine va lsa s se sting
470
foculu. Dup ma multe nop, venindft rendulii unu vtezfl (unftj omu verde, puiil de
romnii), acesta se lupt cu balaurulf) pini tia tote capetele i ascunse limbile n
sinG; dar sngele, ciff-gendG din fer, stinse foculii i voiniculu porni s caute nieii focu,
dup ce se urcase ntr'unu copaciii nalta i zrise o scnte6 ntr'o mare deprtare.
Lundu-se dup acea zare, dede de o pdure, n care ntiU pe 3//oy///r/, wpe care lu oi)r
n locii, ca s ma ntrzie nop Ma departe dede peste Miar/-mpte i trebui s'o lege i pe
dni ca s nu dea peste Murgil. Apo ntlni pe Zoril^ cu care ca i cu ce-lal, i ajunse
n cele din urm ntr o pescer, um triati nisce omeni uriacu unu ochi n frunte. E,
n locti dea foci, lu legar i se gtiati s-lfi ferb, ca s-lG mnni La un& sgomotu ns
eir to uriai, afar de unul b6 i pe cnd acesta lu desleg s-Iu bage n cazan,
voinic lii orbi cu unu tciune i-lG arunc pe dnsul n cazan. A lundu foc, fugi. La
ntorcere, dede drumulil lu Zoril, Mi nopte i Murgil, i cnd ajunse nderet, gsi nc
pe tovi doimindu. Se scular i pornir cu toi n oraii.
Dar n lipsa voiniculu, unii iganii, buctarulG cure, furni capetele balaurulu i
ilindu-se c elii Iar ii omorttt, m ratulii lii logodi c fe-sa i cioropina sta n capul
mesei 7 perne. Atunc sosi i voiniculu, care, scoend limbile, cte or arct cte una,
cdea i cte o pern de sub igana, vedindu-se ast-felu minciuna fricosulu. Imp^ratul,
superaiA, depsi pe iganfi pentru mielia lu; iar voiniculO se nsoi fata mperatulu.
aj Varianta niunten Balnumlu cu 12 capete de Fui desen:
Unii fiii de mpcratu, cutndu- sgeta^ o gsi ntr*o cam; Cnd scose sgeta, se fci o
grop mare: coborndu-se ntr gsi unu bou i pe spinarea lu unii palou i o scrisore, in
spunea, c boulu, hrniii pe di cu 3 banie de grO i cu o v< de vinii, va pute nvia pe
stpnu-scii; iar paloulii va pul6 petri or ce.

Lundu boulii i paloulii, biatulii plec nainte. AjungAi


I
471
tr'unii ora, afl dela o bab, c unii bcUaurU pzi singu-alik puti al oraului, c nu
ls s se iea ap dect cnd se da o fat s mnnce i c tocmai atunci venise r^ndul
Bte impdratulul s'o mnnce. VoiniculG omor balaurul i le-in de ostenel. Un igana
il tia, lu capetele^ limbile i pe at, care la plecare lsase s cacji un inel i o
nfram. Dup t baba adunase bucelele, boul sufl peste ele i-l invi. El *iig pe
baba s duc la curte plocon o turt; n care bgase sielul. Fata l cunoscu de
mntuitorule el i iganul fu sfiata 1.6 cal cu un saca de nuci.
RoA-Imprat ridicndu-se cu rsboiu asupra mpratului, b-tul mpetri n douS
ronduri cu paloulii ostile lui Roii-Im-^ratfi. Atunci Roii-Imp6ratfi se mbrc tiptilti i
veni n ora-P^fi, unde locuia tatl fetei. Acolo se nvoi cu mama iganului, i*re-I fur
paloulii, pe cnd dormi. i aa Roii-Imp6ratii mpetri tot otirea biatului i pe elii lii
tia n buci i lu pe jlte mpratului.
nviaii iar de boii, se pre/ch n cal cu stem n frunte i baba lii vndu lui RoiiImpfiratft. iganca, care er tare i mare li curtea mprtesc, strui s se taie calulii: din
sngele s r^-Rrir 2 meri de aurii. Tindu-I i pe acetia, dintr'o coj arun-Bit& n ap
eir 2 roL Vrndii s-I prind, Rou-ImpSratii ls ^loulii la malii i intr n ap.
Numai dect roii se fcur Pev<JuI i biatulii, pundndii mna pe paloii, mpetri pe
Roii-Impratii n mijloculii apel. Apoi i lu logodnica napoi i pe iganc o arse pe
rugii.
b) Varianta macedonen chiopulU celU voinicii de Cos-i&escu:
r^ O lemee, vrndii s fac focii ca mires, puse n focii optii Innne drepte i unulii cam
strmbii, i de aceea nscu optii copil mt i unulii chiopii.
\ ta inutulii lor era o lamie^ care fcea mult stricciune. Im-PSratulii fcu cunoscuii,
c cine ova ucide,va dobndi pe fiic-^ de nevast. Muli se ncercar, dar pe cel mal muli
ii sfia ba. Atunci se duser i cel optii frai i avur aceiai sort, i cele din urm plec i
chiopulii nostru, i tot lumea rdea
472
de prostia Iu!. Cnd se ducea cine-va s om6re lamia, ntilnia pe drum un brutar i un
crciumar. Cine putea s mnnce vre o 10 pani i s bea vre o 5 ocale de uic i 10 de
vina, acela sper s'omore lamia. chiopul fu n stare s le fad totc acestea.
naintea casei lamiel er un mer ncrcata cu mere frumose. Lamia l mbi din

deprtare s rup i chiopul rupse too* mal din vrfuia pomului, ceea ce er semna rii
pentru dnsi.j Intrnd n cas^ flcul gsi pe lamia frmntnd pane i ea-ttj rug s
sufle puina n foca; darchiopul l spuse, c musafd nu pot s fac una ca acesta. Cnd
se plec lamia s sufl^j chiopul I dede cu securea dup capa i o ucise; apoi despicnd'o, scose din burta-I pe fraii sl nc vil.
B. TIPULt DANAE.
Acestii motivu e representatii de basmulu-tipu (cFata de wmpiratfi i JiulH vHuv&j> (1),
cu urmtorele variante:
I. Variant munten aFinulU lu Dumne^eUi>\
II. Variant munten aPicl ramur de nticU^. (2) Varianta bnen aFlorianil7>. (3)
Precum se pote vede din ultima variant, expunerea llgurez une ori ca simplu episodu
iniialii, pe cnd fon-Bul basmului aparine aiurea.
1 Acestii motivii alii expunerilorii este unulii din cele ma pbmiliare in tradiiunile
diferitelorii popore i mal aleii |d legendele mitice ale Grecilorii i Romanilorii.
Pruncia brbailorii ilutri din tote timpurile presint >tu caracteru alii miraculosului. In
tradiiunea biblic, [oise este expuii de mam-sa pe Nilii, unde-lii gsesce ica
mpratului, care ngrijesce apoi de crescerea lui. In mda persian, Ciru, expuii pe muni,
e alptaii de o fea i crescuii apoi de unii pstorii. La Greci n deosebi motivulii revine
forte desu. i Frumosa Antiope, rmas grea cu printele (Jeilorii, ex-fcose pe gemenii
Anphion i Zethe pe muntele Citeron,
Hi
[ <1) Ispirescu, No. 32. (2> Stncescu, Mte basme. No. 1. Acelai, Basme, No. 24. (3)
Schott, No. 27.
474
unde- j>si unu pstoru i lu s-I cresc. (1) T Creusa^ ndrgostit de Apollon,
expuse asemenea pilulu Ion ntr'o pescer i-Iu recunoscu ma trcjiiu, n mentulu de a fi
sacrificaii dup juruina fcut de Xut brbatulu mamei sale.
Aceti copil aii fostu expu de propria lorii mam^ i a ascunde fructulii unu amorii
nelegitimii, ca i TyrOy c avendii cu Poseidon pe gemenii NeleU i JPeliay oropsi gemeni,
alptai ma nti de o cea i apoi eres de unii pstorii.
Dar mal adesea copiii sunt expui din causa unorii (jiicerl fatale.

Ast-felii n legenda atenian (2), Acrisiii, rege din Ar aflndii dela oracolulii delficii c va fi
uciii de fiulii 1 sale Danae, o nchise ntr'unii turnii, unde o ngr( Zous, metamorfosatii
ntr'o ploie de aurii. Atunci re o expuse mpreun cu copilulii PerseU ntr'uni sicrii mare,
ca s se prpdesc; dar ea fu gsit la rm pescari i apoi regele Polydecte o duse la
palatulii i o lu de soie.
In legenda teban (3), Laiu, rege din Teba, prev c va fi omortii do propriulii s6ii fiii
Edip, lii ex] pe o stnc prpstios, unde fu gsiii de regele F i crescuii la curtea-I din
Corintii.
Toii ast-felii Hecuhay mama lui Paris, visndii c fiu va fi fclia menit a stinge
pmntulu Troiel, ex] copilulii pe costa muntelui Ida, unde fu alptaii de c soic i apoi
crescuii de unii ciobanii.
i aceiai caus mpinge pe AmuliO, rege din Alh expune po Tibru ntrunii sicriO pe
gemenii Bomuliti R
(1) Cf. Fau.saiiia, IL G.
(2) Apollod. II, 4.
(3) Apollod. IU, o.
475
icul din Rhea cu (jieulu Marte; alptai nti de o >6ic, fur apoi crescui de nisce
pstori. Ori cum s fi fotii expui, pe uscaii sau pe mare, pii sunt tot-deauna scpai,
alptai de animale i creai de pstori. (1) Apoi e devinu (conscientii sa ii incon-ientii)
instrumentulii fatalitel: Perseii ucide pe Acrisiii, Jip pe Laiu, Romulii pe Amuliii i Paris
causez mortea I Priam i aduce ruina Troiel. Cci nsui printele ^e\-Tu a cuvntatu: Me
qiwqiie fata regunt, . . O analogie cu basmulii nostru tipii i cu prima sa va-Ant ofere
versiunea neo-grec ciJumote-de-omUi). (2) mam dorindii unii copilii, fie mcar i pe
jumetate, himnec^eii l drui unulii dup dorina inimel sale, care l^ea numai unU
picior&y o mn i o jumitate corpii. O dom-btendu- jocii de acesta pocitur, fu
blestemat de miii s reme grea. i blestemulii se mplini. Atunci fpfiratulii puse pe
amndol mpreun cu copiluliintr'unii nu de feru i le dede drumulu pe mare. Dar
JumState-)mu, care cptase dela unii pesce recunosctorii dalii de a dobndi ori ce
(rostindii cuvintele: la ntia
fb a lui Dumnezeii i la a doua a pescelu ), ndat
ajunser pe uscaii, fcu s se ridice uuii rnndru pa-n caro petrele, brnele i tote
unelteleputeaU varii. Acolo Wri ntr'o dii mpratulii, tatlii fetei expuse, i fu pri-ftfl cu
mult cinste de stpna palatului. Ln sfritulii ^, ea rug pe brbatu-sii s rostesc
cunoscutele ^be i o lingur sq vr singur n cisma mpratului. Unte de a pleca

mpratulii, stpna ntreb strchinile, furiile i lingurile, dac se afl tote la loculii lorii
i gura rspunse, c e bgat n cisma mpratului. Iar
l> Cf. interesaniula UibloA despre formula expunere i a iiitorcere la in.
Sagirissenschaftliche Studieti, p. 340. t) Hahii, No. 8.
478
palatulG mpratului i odat domnia, asvrlind n biat o surcea, prendu-i-se
obraznica, elu arunc spre ea o achi cum o atinse, remase nsrcinar.
ImperatulQ porunci s- pue pe amindoK pe o corabie de si i s- lase n voia valurilorii.
DarbiatulG, rugndu-se lan; se pomeni ntr unii palatii minunata. Acolo nimerindQ
odat in ratulii, ceru voe s intre i fie-sa l primi. Ea spuse ceva vtaf linguriloru, care,
pe cnd mnca mperatul, furi o lingur io rmbulu cisme sale. La sfritulj mesei,
gsindu-se lingura n cii mperatulul, elti se jur c n'a furat-o, dar fie sa cjise: V tat,
cum n al furatti d-ta lingura acum i totui s'a gsii dta, toii aa n'am fotii vinovat eii
de nimicii i totui rmaii nsrcinat. ImperatulCi cunosc6nd*o, plnse de buci i se
ntorser cu toii acas.
b) A doua variant munten Fid ramur de ntic Stncescu:
O fat de mpraii retnase grea^ bendii dintr'o can n care rorile mal mari puser, de
pizm, tin puia de irpe. Cnd mpratul Ci, c e nsrcinat, nici nu mal vru s*o asculte,
ci runci unul iganii s*o prpdesc, aducndu-I ochii i vr limbel. Fata, eindii pe port,
lii blestem ai: S dea D ne^el, tat, s-l rsar din burt unii nucii i screscpe cjiua
i pn n'oiii veni eii, s nu te tmduesc!
Pe drumii nduplec pe iganii s omore n locu- unG c i ea o lu prin pdure, unde
nimeri la o trl. Ciobanii o mir bine i fata povesti baciului tot istoria el. El(i o n s se
plece de asupra cldre, n care ferbea laptele n col i ei dintr ns unii erpo groii i
lungii. VScjndu-Be sc] ea mulumi moului i rmase la trl, unde, mbrcat bi tesce,
tria ca ntrunii raiu. Nu trecu mulii i fata se i gosti cu Gheorghe, fiulCi baciului: pe
cnd btrnulii rara la trl, Gheorghe cu iubita lui, fata mpratului, pleca cu i se
dedeaii dragostei.
In vremea aceea mpratulii, cum plecase fata cu iganul pomeni c-l crescuse ceva n
burt. Ilii ajunsese blestemul tel: rsrise unu nucii, care pn sera crescu de vr'o chi<
477
08U. Dup ce trir aa c-va an, n pace i fericire, meri pe acolo mpratulfi, care
rtcise la vntore i, re-inoscendu-, se mpac cu fic-sa i cu brbatulii e. Urmez
resurnatulu basmulu-tipii i alu variantelorii \\e.

Basmulu^ipu Fata d6 mpSratU i fiulU vduvei de Is-irescu:


O fat de mpraii rSmase grea dint/un vintior. Impfiratulu N)runci s bage pe fat
ntr'un bolobocG i s-IG dea pe Du-fcre. Dup 3 (Jile ei la uscatQ i dede ntr'o poian
peste nisce ase frumose: Tote lucrurile n acesta cas eraii cu art. Nimicti Lu lipsi.
Tote catrafusele avead vtafulii lor i nimicii nu ff nerostitii. Cnd voia ceva, era
destulii numai s poruncesc! i ndat se fcea. Aci er n adeverii puiie-te mas, ridicate
jnas.yy . Mul an dup acesta ntmplare, copilulii ce nscuse fata se pcuse flcii i
mpfiratulii, tatlii tete, plecndii la vntore idat, rtci p*acolo. Fata pofti pe mpraii
n casa-, unde, dup mncar, se puser de vorb. Dar vtaful linurilorii nvinui
mpraii, c a luaii o lingur i mpratulu ceru s fie cutaii: ira se gsi n cisma
mpratului. Elii se fcu atunci ca pfccla de ruine i (}ise cu ciud: Arat-l, Domne,
minunea ta! q sciii la sufletulii meii de nici unQ furtii. N'am bcratii eii bguran
cism.Cum nu scil dumnea-ta, (jiise i gazda, despre pur, asemenea nu sciii nici eii
pn n (Jiua de acjl cu cine DU fcuta copilaulii sta. Apoi se cunoscur i se
mbriar.
i a) Prima variant munten Finid Iul DumnefeU de Btncescu:
f Unii sracii cu muli copil, cutndCi unii naii, dede mal nti l88te draculi, apoi de
un uncheii (er DumnetjieiiI, care-I bo-w eopilul i (Jise omului, c de cte ori o dori
ceva copilulii, ^ se gndesc la nicu i i-o da. La ntorcere, gsi o traist < bani, i
cumpr case i tri ndestulaii. CopilulG se fcuse flcii i, dorindii o turm, se gndi la
n-Bu i se pomeni cu bttura plin cu vite. In apropiere s'afl

478
palatul mpratului i odat domnia, asvirlind n biat o surcea, prendu-i-se
obraznicii, elu arunc spre ea o aclu cum o atinse, remase hisrcinaf,
ImperatulG porunci s-I pue pe amndol pe o corabie de s i s-I lase n voia valurilorii.
Dar biatulG, rugndu-se lani se pomeni ntr una palatG minunata. Acolo nimerind
odat ii ratul, ceru voe s intre i fie-sa lft primi. Ea spuse ceva vtal linguriloru, care, pe
cnd mnca mperatul, furi o lingur i rmbul cismel sale. La stritulu mesei,
gsindu-se lingura n ci mpratului, elQ se jur c na furat-o, dar fie-sa l (Jise: \ tat,
cum n'al furatu d-ta lingura acum i totui sa gsii dta, tot a n*am fostft vinovat eii
de nimicu i totui rmasa nsrcinat. ImperatulCi cunoscnd^o, plnse de buc i se
ntorser cu toii acas.
b) A doua variant munten Pidl ramur de nuc& Stncescu:
O fat de mprat ramase f/rea^ bendii dintr'o can n care rorile mal mari puser, de

pizm, un puia de sirpe. Cnd mpratul, c e nsrcinat, nici nu mal vru s'o asculte, ci
runci unul iganu s'o prpdesc, aducndu-I ochii i vr limbel. Fata, eindft pe port, li
blestem ai: S dea D ne^e, tat^ s-l rsar din burt unti nucti i screscpe cjiua i
pn n'oiii veni eti, s nu te tmduesc!
Pe drumu nduplec pe iganu s omore n locu- un c i ea o lu prin pdure, unde
nimeri la o trl. Ciobanii o mir bine i fata povesti baciului tot istoria el. Elti o n s se
plece de asupra cldrel, n care ferbea laptele n col i ei dintr'nsa unCi erpe gros i
lungii. VS(J6ndu-Be sc] ea mulumi moului i rmase la trl, unde, mbrcat W tesce,
tria ca ntruna raiu. Nu trecu multa i fata se i gosti cu Gheorghe, fiulii baciului: pe cnd
btrnul rni la trl, Gheorghe cu iubita lui, fata mpratului, plecai cu i se dedeau
dragostei.
In vremea aceea mpratulu, cum plecase fata ca iganu! pomeni c-I crescuse ceva n
burt, llii ajunsese blestemul tel: rsrise unu nucii, care pn sera crescu de vr'o schi
479
imenl nu-lG put6 vindeca, i nucula crescea mereii de se fcu ^geamite pomii. Numai
ascultndti la poveti, mal trecea du-srea i, cnd isprvir curtenii i slugile povetile
ce sciaG, ho-jrirs'aduc n tote filele cte un ciobani s-I povestesc.
Venise i rndulCi lui Gheorghe, care plec cu iubita lui. Dup B isprvi Gheorghe,
imp6ratulCi rug i pe ciobnaulu, cu care enise, s povestesc i elii ceva. Fata spuse
tot istoria el, (Ji-findCi mere: pici, ramur de nuca i cum ^icesL^ pic cte
ramur, pn picar tote i, cnd isprvi povestea, ccju i trun-iliulA i se fcu
mpSratulti sntoii Apoi cerndu-l ertare m\h fat, pedepsi aspru pe cele-lalte surori i
pe dnsa o m-Bt cu Gheorghe, care o scpase i cu care se iubi.
ciclulO isprviloro eroice
In ma tote povetile poporale figurez episodulu ciniloru supra-umane, a crorti
mplinire contribue h banda lu Fetu-frumosu. Ele sunt de natura cea mal feli i acesta
multiplicitate scote n reliefu ageni auxiliari attii de numeroi, printre cari revinu ma
des& anir recunoscetore i tovari ajuttori. Dintre aceste sai multiple, doue ma alesu
constituescii elementul cu nantu alii vitejiei lu F6tu-frumosu: aducerea apel raculoso
dintre munii ce se btu n capete i aduc feciore cu perulu de auru. De aci dou6 tipuri fu
mentale:
A. Tipul li A2) vie i ap m&rtd;
B. Tipul li Il6na Cosinzena.
A. TIPULt AP VIE I AP MORT

Acestii tipii, a cru trsur distinctiv e aducerea ape liraculose, pote mbrc urmtorele
doue forme: Unu mpraii cu 3 feciori are nevoe de acea ap mi-lonat, fie spre a-
redobndi vederile, fie spre a se servi dinsa ca mijlocii de ntinerire. Numai feciorulii celii
ma icii e tn stare s'o aduc i fraii s6T, din invidie, caut 10 rpue, lundu- urciorele cu
ap. Elii ns e nviaii o ^n (saii de o sfint) i se cunun cu bino-fcetorea Perfidia
frailorfl e nlocuit une ori cu perfidia maia i de aceea vomii regsi motivulii i n tipulii
Scylla. Unii feciorii de mperat, pornindii n lume, e nevoiii schimb pe drumii rolulii
seii cu o fiin inferior (slug vizitiii, spnii sau iganii), care-lii nsrcinez apo cu
iferite isprvi, ntre car figurez aducerea ape miracu-i a unei feciore (mal adesea cu
putere demoniac), mtru obinerea creia Fetii-frumosii are nevoe de ageni ixiliar
nzestrai cu daruri supra-umane. Acesta fecior }bun apoi flculii, omorndu pe
trdtorii i nviindii ictima ucis de dnsulii. Variantele acestui motivii potij fi clasificate
n ordinea ltore:
482
a. Basmulu-tipu ^Pina ZariIorUy> (1), cu urmtorele variante:
I. Variant munten aFntna Sticliforel^;
II. Variant munten uPetrea i FuZjpca. (2) Varianta ardelen aOrba Iinp6rati>. (3)
(5. Basmulu-tipu aHarap-AlbUi) (4), cu urmtorele variante: [. Variant munten n
ugui ea ^ ; II. Variant munten (iCaracz'Vitezulili>. (5) Varianta moldovenesc
dMonegulii de aurUi>. (6)
I. Variant ardelen almpSratulH FlorUoni^\
II. Variant ardelen mPetrea^. (7) Varianta bucovinen a Voinicu^ FlorIorUj>. (8)
Despre apa vie i importana el !n literatura poporal amAj
vorbita pe largii n Introducerea acestu studia. (9) 01 servm numal^ c intr'una din
variantele primului nosi basmu-tipu^ apa vie o nlocuit (din confusiune) cu o s&re
mestr.
In basmulu neo-grecu aFeciond de tmperatUimi sia (10), mpgratulu orbind, doctorii
il sftuir& c all lecu nu- va ajut dect ap vie. Pornindu ginerii tmpfii tulul s'o aduc,
numai colii ma tnSrii, care tria la c\ strvestitA n grdinarii, isbuti s iea o sticl din
fni ape vil i, udndii de 3 ori ochii mpratului, elO recpSI
<1) Slavici !n Convorbiri din 1872.
(2) Stncescu, No. 11. Mldrescu. No. 7.
(3) Gr. Sima n Tribuna din 1886. Spre a- lecui vederile, Orba imi are nevoie de ap vie

din ira Otravel. Nuina feciorul celtt mal tlnMl pote aduce i frai trd&tor I r6sbun
asupr-I.
(4) Crt^ng, No. 7.
(5) Ispirescu, No. 29. Arsenic, I, No. 4. (6} etjgtrea, An. I, p. 3-8.
(7) Botoa, No. 1. THbuna din 1888.
(8) Sbiera. No. 5. (O Cf. p. 4244. (10) Hahn, No. 6.
483
3derile. Altminterea basmulu in totalitatea sa aparine idulu despre Mama perfid.
In versiunea loren uMiculU cocoatUf> (1), unu rege are i fi, dintre car celii micii er
cocoatu i nimeni nu-lu ubi afar de mam-sa. Intr'nna din cjiile regele spuse iiloru s6I,
c ar dori s aib apa care ntineresce. Cel doi eciorl mal mari plecar, dar nu se mal
ntorser. Celu nicil isbuti s iea ap din palatulu pzit de unu uriaa^ le tigri i de lei, i
se ntorcea acas mpreun cu domnia scpat de acolo. In drum se inttlni cu fraii si,
2arl ilu aruncar intr unu putu, luar apa i pe domni 9i plecar. Dar apa nu avu efectii
asupra regelui i domnia rmase trist. Fratele celu micu fu scos de o vulpe, |ie care o
cruase, i, intorcendu-se, dede tatlui s bea Bp i ndat ntineri. Fraii trdtori fur
ari de vil. Basmulu conine de altminterea n totalitatea sa elemente vtriine motivului
nostru.
In basmul corsicanfl aLa fontaine Veau de ro8ey> (2), ^& bogatu orbesce la btrnee
i promite averile sale ^luia dintre fii sSI, care-lu va vindeca. Unu doctorii i spune, c
nnmal cte-va picturi din apa de tmndafirU verii red vederile. Numai feciorulii celii
micii pote reui: Itl capt dela o femee o bucat de cer, cu care omora erele slbatice i
iea din acea ap, care ar nvia i pe mii morii cu cte-va picturi )>. Cnd se ntorse, gsi
pe i-sii morii, dar lii nvia ndat.
In versiunea italian din Pisa (^Regina Angelicay) (3), unii
e orbii nu pote fi vindecaii dect cu apa dela ReAngelica. Cel doi fii mal mari pornir s'o aduc, dar
imaser n drumii, oprii n casa unorii fete vrjitore.
Q) Cosquin, No. 19. (2) Ortoli. p. 4448. c3) Ccmparetti, No. 37.
i
484

Atunci plec i fiulii celu micii i, nveatii de unii cpcunu forco), elii ajunse la palatulii
reginei Angelica, care dor-mi acoperita cu 7 velur: lu unulii i o sticl de ap dintr'unii
dulapii i se ntorse. In drumii tntilni pe fraii se n momentulii de a fi splnzura ca
tlhari i-I scpft dela morte. Dar e, invidioi, smulser fratelui sticla (cpcunulii i-o
schimbase la ntorcere cu alta) i o duseri tatlui. E prr pe fixatele lorii de ceea ce
fcuser dlni!,: aa c regele mniaii lii arunc n nchisore la ntorcere. Dar acea ap
nu ajut de locii regelui. In vremea aceea regina Angelica ajunse n acea er i,
descoperindi pe; rpitorulii apel, se cunun cu dnsulii, iar fraii perfiijDI: fur sfiai de
fere slbatice (lei i tigri).
Introducerea din versiunile celui d'alii doilea basma-tipii ncercarea brbiei i
slobo(Jirea unei pasri mH estre lipsesce n versiunile strine. Din contr, epsodulft]
cu spnulii figurez n versiunile grece i serbe.
Fetii-frumosii n slujba unul inferiorii aduce aminte oroi legcndelorii grecesc!, cari
muncescii pentru alii. H< racle fu sclavulu lu Euristeii, Perseii stete n serviciull regelui
Polyctet, Poseidon la Laomedon i ApoUon Admet. Ca i n povetile nostre, stravestirea e
numai pi visorie i cu attu mal luminoii ese apoi la ivel origini superior a eroului.
Apoi trimiterea lu Harapii-Albii n expediiuni extr dinaro i asociarea- cu nsdrvani ca
Ochil, S&ril, el tovar! ageri la privire, uor! la aucjii i repezi la ciore, aduce aminte
trimiterea lui lason s aduc de aurii din Colchida. i dnsulii ! asociaz pe vil ce! ma!
mar! din tote oraele Greciei, ntre cari fgure eroi i nsdrvani.
Intrega expediiune a Argonauilorii este dela unii CJ
485n la altuia unu basmu amalgamantu, compuii din fe-irite tipuri folklorice.
Punctulu de plecare alu tradiiune este legenda popo-al despre Phryxus i Helle, pe care
o vomu ntlni n ipulu despre Mama vitreg. Acolo se povestesce de unu )erbece
nsdrvanii, care sftuia pe orfani; aci nsi corabia ^rgo are darulu vorbire.
Alu doilea momentii alu tradiiune e legenda despre pre4icerea fcut lu Pelias, regele
din lolkos, a se feri de unu omii nclaii cu unii singurii pantofii, de unii monosandalos.
Dup ApoUodor (1), Pelias v&clu ntr'o (Ji venindii pe nepotulii sSii lason, care, trecendii
rulii Anau-ros, perduse n ap unii pantofii, i se nvoi cu dn-sulu a- ls domnia, de-I
va pute aduce lna de aurii a berbecelu nsdrvanii. Intovritii de unii num6rii
nsemnaii de viteji cu o putere supra-natural, lason porni pe corabia vorbitore, Argo,
apucndii drumulii rsritului. In cale deder peste grozavele stnci mictore, peste
Symplegade, mal repedi dect vntulii, cari se ntreciocniaii J sfrmaii corbiile: i n
basmulii nostru eroulii e tri-*iisii s aduc, ntre altele, ap vie i ap mort dela muni
arl se batil n capete. EI scpar cu ajutorulii lui Posei-lon (de atunci acele stnci vil

remser nepenite locului) ajunser n Colchida, preste care stpni regele Eete.
Alii treilea momentu alii tradiiune este episodulii gre-^lorii isprvi impuse eroului,
aflatu n stpnirea unul temenii saii vrjitorii, i pe cari le severesce cu ajutorulii iice
sale, ndrgite de dlnsulu. Apoi amndol fugii i irunc In drumulii lorii lucruri menite a
ngreuna prigo-irea. (2) lason primise dela Eete porunca s are pmntulii u unii taurii cu
piciore de aram i cu nri de focu i
<1 BiMioth. h 9, 16.
f2) Ve<j cicluia Metamorfoseloru sub tipulu lason.
486
s-Iu semene cu dini de balaur. Elu fu ajutatu de fata regelui, de tnera i mestra
Medea, care-lu ndrgi i-lil povui, cum s fac. Marea vrjitore, put^ndu mblnifi
montrii i ntineri pe omenit unse trupul voinicului cu o alifie din burueni vrjite, carelQ fcu nevtmatt i-Iu feri de suflarea venin6 a dihaniel; apoi semSnndA dinii
balaurului, el produser fiine noua: fiuntque saA
fwva corpora dentes i aceti frai nscui din pmlnttt
ften'igenae fratresj se exterminar ntre dni. Dar regele nenduplecndu-se a-I da
comora, Medea fermeca i adonrn balaurulu pzitorii alu lnel de aura: eroul l& omori
i, lundu comora, se ntorse la Argo, nsoita de mn-tuitorea sa. Eete se lu grabnicu
dup fugari i Medea, ca s-Iu zbovesc n drumii, tia n buci pe fratelM; Apsirt i-I
mprtia membrele n mare.
Acesta urm de primitiv antropofagie e nlocuit ii' basme cu aruncarea ndSrStulii
fugariloru a diferite tali^ mane, cari ridic n urma loru unii ru, o pdure, uni munte. i
cnd nici acestea nu-sii n stare a opri persecutorii, fugarii scap printr'o serie de
metamorfo8e.(l]
Acesta analis a mitului despre expediiunea Argonau-ilorii nu mal las nici o ndoial
despre caracteruii de basma i indic totu de odat spiritulii, care trebi s predomine n
considerarea acestorii creaiunl ale niulul poporalu.
S trecemii acum la basmele paralele din Eui oriental.
In versiunea neo-grec aFiul mpratului ^i SpAnulli^i unii mpraii, trebuindii s plece
cnd er s nasc sa, elii (jiise: De vel nasco unu biatii, s nii-lfl tril
(1) Cf. ApoUod. I, 9,23; Pindar. Pt^th. IV: Apoll. Rhod. IV; Ovid. Mi III. Vecj i colc (Jise
despre Symplegade in Introducere, p. 23 i 9394

(2) Hahn, No. 37.


487
a vlrsta de 16 ani, dar bag de sem s nu-l intov-"esc un& spna, d La vlrsta hotrt
biatul se gti ie plecare i, cutnd un vizitiii, nu gsi dect spni, a& c fu nevoita s
iea pe unu spna. Pe drum fcndu-i-se aete, se cobort intr'o. fntn i spnul nu vru
s-l Bc6 dect promidndu-I, c dinsul va rmne slug ^ spnul va trece dreptu
feciorul mpratului. Biatulu trebui nc s jure, c nu-lfi va trda. AjungndA acolo,
pnulfi fu primiii cu pomp i din capulu locului puse ^nd r biatului. Aflndu, c !n
grdina mpratului ^r& un& zme, cruia trebuia s i se dea de mncare "Onfi om,
spnulfi sftui s i se dea biatul. Dar nvata 4e un cala olog i nsdrvan, biatul
putu scp "ttfSrfl. Apoi llii trimise s'aduc pe Frumdsa cu prulat de ^mcrft. E1& porni
pe calu-i nsdrvanu i ajut in drum -iiisce furnici, albine i pul de corbu: fie-care 11
dede cte o arip i pene, s le cheme la nevoe. Ajunsa la (jlina ^ prulii de aurfi, ea-l
nsrcina: s aleg Intr'o jum-^tite de <jii 4 poveri amestecate de gru, orzii, secar i
porumbii (fu ajutaii de furnici); s'o cunosc dintre tote [lAmeile acoperite cu valii
(albina-lii ajut); s aduc opd ^ i corbulii aduse o curcubet plin dela fntna vie S^
muntele ce nu se deschide dect o clip. Dup tote tCestea, (jlna plec cu dlnsulii. La
ntorcere spnulii, vrendii ^ ori ce preii s prpdesc pe biatii, ii dede brnci tr'o
prpastie, unde muri. Dar fu nviaii de (jina, care se '^stori cu adevratulii feciorii alii
mpratului, iar spnulQ li aruncaii ntr unii cazanii de uleiii ferbinte.
In varianta neo-grec (fiSpvulUj>{l)j nceputulii difere. ^nii mpraii, care cltoria s
vacji lumea, ajunse ntr'unii M(] i fu gzduiii la o vduv, tnr i frumos. Im(1) Legrand, p. 56.
488
pratulu o ndrgi i fcu cu dnsa unu copilu. Apoi iF spuse la plecare, c de va nasce unii
biatii, s-Iu tri-me, cnd va fi mare, n cutare orau. La plecare; biatului mam-sa lu
sftui, c de va da in cale de uni-spnii, s se ntorc numa dect. Elii se fntorse do l or,
dndii numai peste spni; apoi, neavnd tncotro^ primi pe unulu do tovarii.
Substituirea se face ca fii n versiunea precedent. Ajunsii la curtea mpratului, spnulii,
care luase loculCi i rangulii biatului, ca s-prpdesc, lii trimise s aduc 20 poveri de
fildeii (< bab lii povui cum s fac), apoi privighetorea i rifl-dunica de zidii pzit de
balauri; i n sfrit pe /< cea ma frumosd din lume. In cale face bine unorii l furnici i
albine. nsrcinrile sunt: s mnnce 40 zne de ciorb (leii o facii), s aleg diferite
soiuri de (furnicile), s mnnce 40 borcane de miere (albinei s aleg dintre 40 de fete
aidoma pe cea ma frumoi ( binele). Ajungendii la mpSratQ, spnul asvirli n sus
biatii de-lii omor. Dar nviaii de fat, elii mrturisi i spnulii fu sfiaii de ca
s61batic, iar elii se cs^ cu fata cea mal frumos din lume.

In versiunea albanez aLiubia i Frumsa pmintidtA^ nceputul 11 sun ast-felu. A fotii


odat unii romnii (\ forte bogaii, care avea multe stne. Unii mpdrat, cendu pe acolo,
fu gzduiii n casa-I i chiar n acea nd soia romnului nscu unii biatii. Impratulu,
botez&i biatulu, spuse tatlui s-Iii nvee multe limbi i la an s-Iii trime cu o cruce
n cutare ora. Pe substituirea cu sluga se face n modulii cunoscuii. Ajui la mpraii,
sluga se face bolnavii i trimete pe s- aduc o varz din cele pzite de Liubia (unii
489
;u lii nva cum s fac), apoi pe Frumsa pdmntulu. drunm se arat bine-fcStoru
ctre le, albine, furnici vulturi. Cele 3 sarcini sunt : alegerea grneloru, lu-Ba apei fr de
morte dela ce do muni cari se schidii i se nchidu, i recunoscerea (jine ntre cele .
fete aidoma. Restulu identicii, numai c aci s'a adausu sfiritu motivulii Neraide.
In basmulu bulgarii alm'pSratuliX^ mprdtesa t fiulU impi-rfi//Ml(l), unu iganii
ntovresce pe biatii i schimba-a rolului se face toii la o fntn. In celii serbii
aPrinulU AropulUr) {2)y unii mperatii, izduitii la unulii din supuii sS, las fetei, cu
care se preunase, unii inelii, c de va nasce unii prinu, s-Iii me a cuta pe tat-s6ii. Pe
drumii substituirea se '/e cu unu Arapii. Trimiii a pei pe miresa falului inii, elu e
ajutaii de animale recunoscetore n sarci-e impuse: a alege diferite soiuri do grne
(furnicile facil), a scote inelulii miresei din mare, unde-lii aruncase l ii fetei (unii pesce l
ii scote) i a aduce o sticl cu f din lordnnU (unii vulturii o aduce). Intr'o variant serba
aFeciorulti de mp^ratU i Spnulr), at totO acolo, unii mperatii sftuesce cu limb de
morte fiu-seii s nu iean slujb unii spnu. Sarcinile sunt: aduc ap n timpu de secet
(lii ajut calulu), apo o i, care nu consimte dect ascundendu-se 3 (Jile i 3 pl, aa ca s
nu-lii gsesc: vulturulii recunoscetorii port pn la nor, furnica n buriculii pmntulu
i jcele n fundulii mre; dar descoperindu-lii, elii se as-ide n cutele rochiei. In sfritii
lii trimite dup douS le de ap vie i ap mort, pe cari le aduce o coofan.
) Jag"ic, Archiv, An. V, p. 79.
) Ibidem, An. I, No. 1. Cf. i povestea polon .Prinulu Slugobyl fi cruia invizibilii^ ap.
Chodzko, p. 193201.

490
Feciorulii de mpgrat^ omoHt de spn, e nviata delit i spnulii e sfiata de cal
slbatici.
- Tovarii auxiliari, cari ajut pe erou spre a pute aduci ap vie i pe (jiina cu prul de
auru i cari n versil nile paralele citate sunt nlocuii cu animale recuD( tore, sunt n

numSrii de cinci. La Creng el se numi Geril, Flmnzil, Setil, Ochil (care cu unii sii
ochiii nchisu vedea i n mruntaiele pmntulul) i sril (care umbla vnndu la
psri); la Ispirescu: mndulii, Setosulu Gerosulu, Ochil (care voia s doi cu sgeta unu
naru tocmai din vntulii turbata) i PJ ril (care, bombnind cu gura i ameninnd
cu teu se fcea sute de psrele); iar Ia Arsenie figurez unA ril, care se iea la ntrecere
cu unii iepure.
Pe aceiai tovari auxiliari l ntlnimii n numSrfi trei ntr'unii basmu cehii aLungulUy
Largul fi A( ochUorU)) (1), corespuncjiendii lui Li-lungil i lui Ocl din povestea lui
Creng. Unu feciorii de mpraii, nindii s scape o fat de mpraii din manile unul vi
jitorii, care locuia ntr'unii palatii de ferii, ntlnl n pe LungulU^ care se putea lungi dup
plcii, apoi pe gula, care se putea ntinde dup voe, i n fine pe i ochitorii^ care vedea
tote legaii la ochi (nelegat, si ardeaii tote). Ajungondii cu toii la palatul de fc
vrjitorulii le fgdui fata, de o vorii pute pzi 3 n< de arendulii, iar de nu, vorii fi
mpetrii ca i ceM feciori de mpraii. ntia nopte Ager ulii ochitorii o coper ntr'unii
stejarii din pdure, a doua n6pte schiml n petr preios i ascuns in stnca unul munte,
iar] treia nopte ca inel ii ntr'o scoic din mare: nclecaii
(1) Leger, p. 241.
1
491
ngulii i Largulu^ nghiindii tot marea, Agerulfiochilorii aduse napoi. Cptndu fata,
feciorulu mpratului se iiorse acas, unde se cununar. Iar ntr'unu basmu romnu din
Moravia a Cum rotarulu
fcu mperatili> (1), figurez unu omu cu piciore lungi ifi alergaci, unu omu cu gura
cscat sa mncu i nulCi cu dou ghiulele de auru. Ef ajut pe fiulu rota-aiul s ctige
pe domnia.
In povetile rusesci ntllnimu asemenea ageni auxiliari o trie prodigios. Intr'o
versiune paralel cu ugulea (2), Wul, ca s se scape de unu ginere ca Ivan^ l im-!BQe
ntr'altele s mnnce 12 bol i s sorb dintr'o Wi 40 butoie cu vinii. In locu-I le mnnc
i le bea to-^il si Flmnzil (Obiedalo) i Setil (OpivaloJ. Aiu-^(3), impratulu
poruncindu lui Ivan s intre ntr'o baie > ap4 ferbinte, Gerosul (Moroz trezkunjy cum o
atinge,
face potrivit.
La poporele romanice ntlnimu acelai tipii, dar sp-Ui e nlocuiii acolo cu unii cocofatu.
In versiunea loren aHegele Angliei i fiida, sUy> (4), in-tentele sunt aprope aceleai.
Regele, gzduiii de unii Ifi srmanii, l botez fiulii nscuii in acea nopte i, ttdfl
prinilorii o scrisore pecetluit, le spune s-Iii KHe la dnsulii, cnd va fi de 17 an. La

plecarea b-Ulul, mama lii povuesce, c de va ntlni n drumii H ciungii saii cocoatUy
s se intorc napoi. Dar nein-lindu in cale dect cocoai, iea pe unulu de slug, ^e,
ajungendii ntr'o pdure, amenin pe biatii cu
.) Wenzig, p. 59. !) Afanassief. VI, 27 I) \b\dem. V,23. {) Cosquin, No. 3.
492
mortea, de nu va spune, c cocoatulu e finulu re Ajunsu acolo, cocoatulu trimite pe
biatu dup diferi crurl grele de dobndiii, ntre cari flgurez readu domnitei furat de nu
se sci cine. Elii afl dela uriaii, c fata regelui a fosta dus n palatulu re cu piciorele de
argintii i betrna vrjit6re o preH ntr'o leoic s pzesc intrarea. In cale ctre acel latu
ndatoresce diferite animale (pesc, furnici, 9< corbi), care, tote lu ajut apoi n sarcinile
impuse d gin, ntre altele s aduc ap vie i apd mtSrtd: cu ce urm omora pe betnina
regin i scap pe fata rej iar cu cea dinti fata nvia pe biatu, cnd fu om de cocoatulu la
ntorcere.
In versiunea breton a La Princesse de Tronc^daine regele Francie botez pe biatulu
unu crbunarii. L ani elii plec la nau-seii. Pe drumu unu tovarii l r] la o fntn
semnulu de recunoscere (o bucat de pl i se introduce la curte cu numele biatului, care
' voiii a se bga slug. Dup instigaiunea trdtoi regele trimite pe biatii s ntrebe
Sorole, de ce e diminea? Ajungendii la palatulU Sorelu (care e ant fagii: Je sens Todeur
de chretien) afl, c strlu diminea din causa vecinei sale, a domniei din Tr laine, i
atunci regele lfi nsrcinez s aduc pe 1 domnita.
In basmulii italianii Granadoro (2). unu principe cendu-so la unchiu-seii, regele
Portugaliei, pe care cunoscea, se ntovresce n drumii cu unu tinerii, aflndii unde
merge, lu amenin cu mortea, de i consimi s- dea rangulu i loculu, iar principele s
pagiii. Intre altele, oiii lu nsrcinez apoi s descop(
(1) Luzel, I, GG.
(2) Compreii, No. 5.
493
aicioro, regina disprut. Animalele recunoscetore sunt inu pesce, o rndunic i unu
fluture, cari lu ajut trcinile impuse de regin: s gsesc unu inelu n Lilu mrel
(pescele), s aduc o sticl de ap dintr'unu te inaccesibilii (rndunic) i n sfritii s^o
recunosc ? surorile- aidoma cu dnsa (fluturele). La ntorcere cia nviez pe pagiul
uciii de falulu nepotu alu re-1 i descopere nelciunea
ovarii auxiliari, corespuncJStorl lu Flmncjiil, Se-etc, revinu ntr'o poveste breton
aLes compagnons (1),

numele: le Mangeur (Mange-tout), le Buveur (Boit-tout) oureur (Attrape-tout), le Tireur


i Fine-oreille, cari^ pe flcii s dobndesc pe fata mpratului, dup ;e nsrcinri
analoge cu versiunile din alii doilea nosbasmu-tipii.
Qtr'o poveste gascon aEtienne Ihahiley) (2), n care in-reniunea acestorii tovari nu e
bine motivat, e se nescu: Jean Fine-oreille (j'ecoute ce que disent Ies A de Tautre
monde), Pierre le Bon-Viseur (je tire : roitelets qui sont sur la montagne), ChienLevrier Samson-le-Fort. Povestea aparine de altminterea cilul Peiriloru.
Jrmez resumatulu celorii doue basme-tipii i alu va-iteloru corespuncjitore.
t. Basmulii-tipii pina ZorilorU de Slavici:
fnCi mpratCi avea 3 feciori vitej, cu tote acestea unu ochiii lngea i altulu rdea.
Dup multe codiri, mp^ratulti le se, c nu verii rde amndo och, pn nu va ave a2)
fntna pfie Zorilor. Ce doi ma mari plecar, dar se n-cr &r isprav. Celti mal micii,
nvaii de baba Bisa, ceru
I Luzel, voi. III, p. 296311. \ Blad^, voi. III, p. 36 - 40.
492
mortea, de nu va spune, c cocoatulu e flnulu regelui. Ajunsu acolo, cocoatulu trimite
pe biatu dup diferite lucruri grele de dobnditu, ntre cari figurez readucerea domnitei
furat de nu se sci cine. Elu afl dela unS uriaa, c fata regelui a fostu dus n palatulu
reginei cu piciorelo de argintu i betrna vrjitore o prefcuse ntr'o leoic s pzesc
intrarea. In cale ctre acelO pa-latu ndatoresce diferite animale (pesci, furnici, ored,
corbi), care, tute lu ajut apoi n sarcinile impuse de regin, ntre altele s aduc ap vie
i apel m6rt: cu cea din urm omora pe btrna regin i scap pe fata regelui; iar cu cea
dinti fata nvia pe biatu, cnd fu omoritil de cocoatulu la ntorcere.
In versiunea breton (nLa Princesse de Troncolaine^ {\\ regele Francie botez pe
biatulu unul crbunarii. La 18 ani elu plec la nau-seu. Pe drumu unu tovarii l
rpesce | la o fntn semnulu de recunoscere (o bucat de platin) i se introduce la
curte cu numele biatului, care e nevoiii a se bga slug. Dup instigaiunea trdtorului,
regele trimite pe biatu s ntrebe Sorolo, de ce e rou diminea? Ajungendu la palatida
Sorelu (care e antropofaga: Je sens l'odeur de chretien) afl, c strlucesce diminea
din causa vecinei sale, a domniei din Tronco-laine, i atunci regele lu nsrcinez s
aduc pe nsi domnia.
In basmulu italianu aGranadoroy) {2). unu principe, du-cendu-se la unchiu-seu, regele
PortugaMel, pe care nu-lii. cunoscea, se ntovresce n drumu cu unu tnerO, care,
aflndu unde merge, lu amenin cu mortea, de nu v^ consimi s-I dea rangulu i

loculu, iar principele s-I fie pagiii. Intre altele, eu lu nsrcinez apoi s descopere pe
(1) Luzel, I, G6.
(2) Comparctti, No. 5,
493
ranadoro, regina disprut. Animalele recunoscStore sunt z\ unu pesce, o rndunic i
unu fluture, car lu ajut \ sarcinile impuse de regin: s gsesc unu inelu n andulu
mre (pescele), s aduc o sticl de ap dintr'unu Qunte inaccesibilii (rndunic) i n
sfiritu s^o recunosc ntre surorile- aidoma cu dnsa (fluturele). La ntorcere egina
nviez pe pagiuiu ucisu de falulu nepoii alii rebelul i descopere nelciunea
Tovarii auxiliari, corespuncJStorl lu Flmncjil, Se-til etc, revinii ntr'o poveste
breton aLes compagnons (1), sub numele: le Mangeur (Mange-tout), le Buveur (Boittout) le Coureur (Attrape-tout), le Tireur i Fine-oreille, car, ajut pe flcii s
dobndesc pe fata mpratului, dup nisce nsrcinri analoge cu versiunile din alii
doilea nostru basmu-tipii.
Intr'o poveste gascon aEtienne rjiabi/e (2), n care in-terveniunea acestorii tovari nu
e bine motivat, e se numescii: Jean Fine-oreille (j'ecoute ce que disent Ies gens de
Tautre monde), Pierre le Bon-Viseur (je tire aux roitelets qui sont sur la montagne),
Chien-Levrier i Samson-le-Fort. Povestea aparine de altminterea ciclului Peirilorii.
Urmez resumatulu celorii doue basme-tipii i alii va-riantelorii corespundietore.
a. Basmulii-tipii pina Zorilor de Slavici:
Unu mprat& avea 3 feciori viteji, cu tote acestea unu ochiu I plngea i altulii rdea.
Dup multe codiri, mpratulii le puse, c nul verii rde amndol ochi, pn nu va ave ap
din fntna Jpiel Zorilor. Cel doi mal mari plecar, dar se n-torser fr isprav. Celii
mal micii, nv^atu de baba Bisa, ceri
(1) Luzel,vol. ni. p. 296311. r2) Blad6, voi. UI. p. 36-40.
494
(lela tat&I s calul i armele din tineree i plec. La punte er un balaur cu 12
capete. Dup sfatul calului, sri peste balaur i-I tia uii capa. Merser mult vreme,
pn ce ajun* ser la o pdure de aram^ cu flori de aram, ce-lii adiroeniaft s le rup.
Petru le rupse mpotriva sfatului caluluY i avu fllf' se lupte pentru asta cu Vlva doua
(jiile i dou3 nopT, pn oe Petru I puse frfeulti i ea se prefcu ntr'unft calft frumoii.
Mal departe dede de o pdure de argintU^ unde pi acelai lucn; In zorile (ilel de a

patra, puse Vilvel trul, i tot a n fir durea de aur. Ajunser n strit la mpria
sjintti ]iBeremi, unde er un frigQ groznic, i primi dela ea o cutie, cnit^i cnd o
deschideal, i veni veste de ori unde. Din cutie afll-Petru, c tat s6 er suprat din
pricin c fraii sSl cereai mperia i nu era vrednici de ea. Pornindti i d'acolo, ajuBsr
la hnperia sfifUe Jo^ unde er o mare cldur, i n cele dis urm trecu i prin
mpria sfintei Vitiery unde nu er decit pustie. naintea casei v6^u nisce nluci: ersiti
ftteie Vntselari, cari ateptai pe vrcolacl. Intrnd n casa sfintei Vineri, ea ii dede unu
flueraH^ care adormi pe cine-I au(jli sunetul. I1& mal sftui 8 nu privisc n ochii
pnel Zonlor, c-sQ vrjii, c e torte btrn, av6nd& ochii de buh, fa de vulpe i
ghiare de mik.
Ajunse la frumosa cetate a pnel Zorilor, care sclipi din deprtare la razele sorelul i
unde er numai (jii fr nopte. Id-cepnd s cnte, adormi tot suflarea: pndari uriai
cu unA ochii n frunte, balauri cu cte 7 capete, lei cu prul de aurtt; iar pe jos dormiau
^^ne lng un r de lapte. Trec6nd& riuIA ajutata de unQ nsdrvanu, Petru ajunse la
curte, ncremenitA de attea minunii. In odaia, n care intrase, v(j[u n mijloculft el o
fntn i lng ea pe nsi pna Zorilor aieve. Pe mas se afl un6 colacG [colaculU
putere) i un bocal cu vinii rou. (vwulU juuee). El i umplu ulciorele de 3 ori,
mbuc ditt;. colacG, supse de trei ori din vina i, srutnd*o de trei ori| se ntorse. Pe
drum se ntlni cu fraii si i intr cu e n vorb n potriva sfatului calului i al sfintei
Joi. La o n-tn fraii lti aruncar nuntru i, lundii urci6rele, pomiriL spre cas.
Impratul, sp61ndu-se cu apa, cpt vederile i m* pri mpria ntre cel doi fii.
Dup plecarea Iul Petru, )ina se desmetici i trimise pe tofl^
495alauril n urma luT, dar degeaba; chiar i pe h^trnulH Sre^ dar i el se ntorse &r nici
o isprav. Furios, ea opri tot frea i o ntunecime se rspndi peste tot pmntul; pn
ce nu m veni acela care a furata apa. Venir cel doT frai al lui Petru, Lar fur gonii cu
ruine. V4^nd pna Zorilor c nu-l pote Jlk^ i lu ^ixia. bun i se retrase n
palatul el: totul fu cuprinsa de o ntristare adnc. Cnd Sf. Vineri vficju, c nu-I lum
cu ntunericul&, trimise pe Vntse s se isbesc de vlul ^l mare dela marginea
mpriei i s fac s curg lumina Ji er; dar n deerta. Trimise apoi pe Vintose la
Petru, dar lu-I gsir. In sfirit, scotocind^ pmntul, ilQ aflar ntr'o SUitn sec.
Sfnta Miercuri ncheia osele la olalt, cenua fu desfundat i culs de Vntose i stnta
Joi l nvia cu rba rieel. Porni apoi spre pna Zorilorti i se recunoscur. ntunecimea
peri i sorele strlucitor se nl iari.
a) Varianta munten Fntna Stidi&rel de Stncescu:
UnQ mprata mbtrnind dede sfor n er, c va da jumtate din mprie cui l va
aduce ap dela fntna Domnel Slicliorel, cu care dac se spal omulu, se face copila de
12 ani. Fiul celii mare porni mal nti, dar rmase in satul Despuiai lor , unde se i

cstori. A i cela mijlocia.


Atunci porni i cela mica i, trecndu pe la Sf. Luni (care l dede unA peptene) i pe la Sf.
Smbt (care l dede o gt-esie), lyunse la lntna Domnel Sticliorel, care er
mpresurat de totO teluld de jivine spurcate. Rugndu-se la Dumne^eO, dede o pioie,
de se speriar ferele i fugir. Elu lu apa i, cnd r.il plece, dede cu ochii de o petr, pe
care scria: cine o veni ' s iea ap din fntna Domnel Sticliorel, s intre n casa de

' nro. s intre i n a de argintu, i s intre i n a de aura.


' Intr biatul prin ale de aram i de argintii i nu vcjiu nimica, dar cnd intr n a de
aurd, gsi pe domna Sticliora culcat co iaa n sus i-I scose inelele din degete, dar de
fric ii crSp buza i-I pic o pictur de snge pe obrajii el; apoi ei
' t&r, ncalec i plec.
Deteptndu-se Domna Sticliora, trimise pe un zmeii s-I tirmr^sc. Cnd fu aprope,
feciorul mpratului arunc pep-tenele din care se ftcu o pdure, apoi din gresie unu
steii de
l
496
petr i in sfirit ilu scp Sf. Smbt. Aduse tatlui se sticla se sp^l pe ochi i se
fileu taman ca cum ar (i fostu de 12 anl^ Domna Sticliora dede stora n er, c va lu
de brbat p celu ce a luatti ap din fntn. Venir atunci i fraii r^nial n satul
Despuiai, dar Domna Sticliora l goni curuine^ne-sciindfi ce s respuncji la ntrebrile
el. Numai celQ mic& sciUf i-l lu de brbatti.
b) A doua variant munten Petrea i Vulpea de Ml-drescu:
Unii mpt^ratti cu 3 feciori se pomeni, c nu mal vede. El(i vis, c va cpet vederile,
aducendu-i-se pasarea niistr cu colivi de aurii.
Din toi fraii numai Prslea porni. Pe drum(i vindec o vulpe i ea-lu duse la palatuKi
zmeului, stpnulti pasfirel, i lu colivia. Dar ipnd pasc^rea, zmeulti l prinse i-l
nsrcina sV duc armsarulu cu aripi alu vecinului seO. Cu ajutoruld vulpd ajunse acolo.
Dar cnd fu s-Iti rpesc, armsarulii nechez i stl-pnul calului lu nsrcina: s^aduc
pe vecina sa J[Jtfia ZorUmiL
Vulpea ceru s'o mbrace cu haine roii i, fcndQ felii dfi felu de schimonositurl. atrase
a pe pna Zorilorii. Lsndtl zmeului pe vulpea prefcut n tat, elii i lu calul i pled

Vulpea fugi la cel-lalti zmeii i se pretcu n armsarii ou aripi, apoi fugi i d*acolo.
Ajunser la unii mperatii, care-I adposti, i acolo descoperi pe fraii s6I ca robi; l scp
i pornir cu toii In drumii fraii pizmai se hotrr s-Iii prc^ i-Iii aruncri ntr'o
gr6p.Apo luar pe )na Zorilorii cu armsarulii i colivia i plecar acas. Ajuni acolo,
se ludar, c el aii fcuii tote. dar pasrea nu cnta i nu-lii tmdui pe mpraii.
Vulpea ns lii scp pe Prslea din grop i, intrnd ii curte, paserea ncepu s cnte i
mpSratulii dobndi vederile Fraii fur alungai, iar Prslea se cstori cu pna Zorilori i
rmase mpraii. (1)
(1) Intr'o variant\ ardeleri Paserea cnttore Domnul intinerescet. pa blicat in
Gazeta Transilvaniei din 1886, incidentele sunt aceleai: feciorulAdl impiiratu. priiisd cu
colivia, e trimisa s aduc pe mama florilotH fia viorihri La intorcerea voinicului, pasarea
ncepu a cnta i btrnulii impdratA oM ntineri ca und copila de 7 an.
497 ^. Basmulft-tipfi Povestea Iul HarapU-Alb de Creng:
Verde-Imp^rat, av6ndu numai fete, scrise fratelu sSii s tri nrie pecelG ma vrednica
dintre feciorii se, s-l lase mp^ratG dup morte. Ca s scie pe care s*aleg, mperatui
puse la ncercare brbia fiilor sS. Porni ma nt celQ mare; dar ajunsa la un pod, il
intmpin tat-se mbrcaii ntr'o pele de ursa: se speria i se intorse. Tot aa pi i
cel mijlocia.
Fiulu celG micii, sftuita de o bab pe care o miluise, ceru calulG i armele tatlui seti din
tineree; i alese din grajdti o lpciug de calti grebenos, care, mncnd jraticu, se
fileu t-n^r i frumos. Pornind, ajunse la pod, unde intmpin cu brbie ursul,
adec pe tat-sdO, care-lii sftui s se ferisc tn drum de spni (l mal dede i pelea de
ursa), i se despriri Dar cu totft sfatul tatlui s(^, se vecjiu nevoit n drumu a tocmi
slug unG spna, care-Iu pcli s se vre ntr'o fntn, de unde nu ei dect jurndu-1,
c de atunci nainte el va fi slug i spnul nepotulQ mperatulul, dndu-1 ascultare i
supunere Ia tote. Spnul l puse numele de HarapU-Albu i porni Dainte. Ajunsa la
mprie, spnulu se nfi naintea mp-ntulul i pe HarapG-Albu lii trimise la
grajdu s ngrijesc de cal. Apoi spnul nsrcina pe Harapu Albii s aduc mperatulul:

1. Salat din grajdulu ursului. Sf. Duminec lu nvc, cum s'o ica: aruncndu-1 pelea cea
de ursu, dobitoculu se opri i voi-niculu putu culege salat.
2. Pelea cerbului cu capU cu totu^ btute cu pietre scumpe: Acelu eerb are o petr n
frunte, de strlucesce ca unu sore; dar nu se pote apropia nimeni de cerbu, cci este
sohmonitii i nici
^nnu felQ de arm nu-lu prinde; ns elti pe care Var zar), tiu
ma) scap cu vie. De aceea fuge lumea de dnsulu de- scote i ochii. i nu numai atta,
dar chiar cnd se uit la cine-va, fie
omu sau ori ce dihanie a fi, pe locu rf^mne mort. Tot Sf.
Duminec lu ajut: ea l dede ohrzarnlu i sabia Iul Statu-palm-[iarb'cot i-Iu nv,
cum somore cerbulu; l jupui pelea i
aduse capulu.
3. Fe fata mperatulul Roffu. In drumu cru nisce furnici (pri-mindu o arip de amintire
la nevoe) i nisce albine (primindu tsemenea o arip). Ma departe ntlni imu omu^ care
se ^j?;7?(/i<>
498
pe. lng unU foc de 24 stnjeni de lemne i striga c more de t'rigu; apoi altulu^ care
manc brazdele de pe urma a 24 de pluguri i striga c crap de tome ; altuia^ care bea
ap dela 24 de iazuri si o grl i ipa c more de sete; n urm altuia cu un singuri \
ocliiit mare^ cu care nchisu vedea pn i n meruntaiele pmm-tnlul; i n sfritu
altuia^ care se putea l\ aa de cuprindea p-mntulu n brae i alt dat se lungi de
ajungea la stele i umbla vnndu la pser. Harapti-Albu, lundu pe to aceti tovari
ajuttori (Seril, Fimncjiil, Setil, Ochil, PsM-Ii-lun-gil), ajunser la mpcratulG
Rou.
Imperatulu l culc peste nopte n camera cea de aram nfocat cu 24 stnjen de lemne,
dar Geril l scpat ngheodft cuptorule cu suflarea-. A doua (Ji le dede de mncare i
de butA: 12 harabale cu pane, 12 ialovie fripte i 12 bul cu vinG: FUr mnefil i cu
Setil Ie isprvir pe tote. Apoi mpi^ratulG l porunci, dndu I o mer de s6mn do
macu amestecata cu ni* sip, s'aleg pn dimine maculu i nisipuld de o parte: ftst^\
nicile chemate n ajutora de Harapu-Albu s5verir lucrultt n-^ tocmai. In urm
mp^ratulii porunci s- strjuiasc fata totl noptea. La miecjulti nopel fata se lcu
pseric, dar Ochil i ctf-Pstril o prinser i o aduser nderetu. Apoi mp6ratul& Wl
puse pe HarapG-Albfi s'aleg ntre fata lui i alta de sufletfi ali^-doma cu dnsa: albina^
chemat n ajutorii, se puse pe frunte^-fetel adeverate i a o cunoscu. In strittt lata l
porunci, ct, turturica e i cu calulu lui Harapu-Albu s pornesc mpreuna. s'aduc 3

smlcelc de merii dulce i ap vie i ap mort, de unde 10^ bat munii n capete : care se
va ntorce nti, remne stpnulC s6u biruitorii.
Intorcendu-se nti calulu, fata porni cu HarapQ-AlbG i, ajui^ gendG la curtea
mptTatuluI Verde, ea tcii cunoscuta tuto* roru vicleugulu spnului. Elii se repecji
atunci la HarapA-AIlJl i-I tia capulii cu paloulu, dar i dnsulu fu sfiata de calidi lui
Harapu-Albu. Iar fata mperatulu Rou repede puse cap lui Harapu-Albu la locii, lu
ncunjur de trei ort cu cele smicele de meru dulce, turn ap mort s stea sngele i se
princji pelea, apoi lu stropi cu ap vie, i atunci Harapil-A"' ndat nvia. Apo se
cununar i trir fericii.
499 a) Prima variant munten ugulea do Ispirescu:
Din 3 feciori a unul uncheu, celu mal mica, ugulea, era na isteii, dar ologG de
amndou piciorele: La nascerea lu fugulea, cnd a venitu Ursitorele^ s*a ntmplatti
s fie p acolo i Zmeoica pmnttdu; ea aucjise, cum l ursise i de pism mal n urm l
Iti vinele, i d'aia era elii ologu. In visu i se arAt D cln, care-I spuse, c se va tmdui
i va ajunge mprat ; I mal dcdo i un(i chimiras^ cu care ncinsu se putea face ori i
ce (dnduse de 3 ori peste capu) i-Iu sftui s-l iea vinele dela zmeoic. Prefcuta n
albin, ajunse la zmeii i ascult ce vorbi cu zmeii, ginerii s6, i cu zmeoicele, fetele sale.
Intr*o Ber se fcu musc; intr pe cou n cmara, unde era cutia cu \inele, pe cnd
zmeoica nu era acas; aci dac intr, se i^cii omii, lu vinele din cutie i le puse la
piciorele lui; cum le puse, se llpir, par c fusese acolo de cnd lumea; se fcu iar musc i
plec acas.
Dup ce omor pe cel 3 zmei, cele 3 fete ale zmeoicel, preAcute ntr o vie cu struguri, ntr'o lirede cu prwi i ntr'o fnin,
Toiau s-Iu otrviasc pe ugulea i pe fraii sS. Dar elii opri
pe frai s guste: dndii cu paloulii, ei unu snge negru. Dup
ce repuse i fetele zmeoicel, ea nsi se lu dup ugulea, urJ&rindu-lii pn la unu zidii de cetate, unde printr'o gaur l
tr n gur o mciuc de ferii clit i muri pe locii. Imp6riatul acelei ceti, ve(j[endu-se scpaii de zmei, lii inea n mare
;.cin