Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR ........
Prezentul contract se incheie intre:
1. ..................................... denumita in continuare PRESTATOR, cu sediul social in
......................., numar de inregistrare fiscala ..........., certificat de inmatriculare ................,
cont ............................................ deschis la .............., Agentia/Sucursala .............,
reprezentata prin dl. ...................
si
2. denumita in continuare BENEFICIAR, cu
sediul social in ..............................................................................., numar de inregistrare
fiscala
,
certificat
de
inmatriculare
................,
cont ............................................ deschis la .............., Agentia/Sucursala .............,
reprezentata prin ..
PARTILE SEMNATARE AU CONVENIT DUPA CUM URMEAZA:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
PRESTATORUL va asigura BENEFICIARULUI urmatoarele servicii:
1.1. Efectuarea inregistrarilor contabile in conformitate cu legislatia in vigoare, incepand
cu luna ............. anul ........ precum si intocmirea situatiilor financiare anuale si
semestriale si certificarea acestora si inregistrarea in contabilitate si in registre
operatiunile patrimoniale pe baza documentelor justificative intocmite de Beneficiar.
1.2. Intocmirea si depunerea in termenele legale a raportarilor lunare privind impozitele si
taxele datorate bugetului de stat (declaratia lunara, obligatiile la bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale si decontul de TVA). Intocmirea si depunerea bilantului contabil in
termenul prevazut de lege.
1.3. Completarea tuturor registrelor contabile.
1.4. Asigurare de asistenta in caz de verificare de catre organele de control autorizate.
1.5. Acordarea de consultanta de specialitate Beneficiarului, prin furnizarea de informatii
si propuneri pentru clarificarea si aplicarea corecta a reglementarilor legale care privesc
activitatea financiar-contabila a Beneficiarului.

1.6. Intocmirea statelor de plata salarii lunare si a fiselor fiscale ale angajatilor la sfarsitul
anului.
1.7. Intocmirea si depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a
obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale.
II. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se incheie de catre parti pe o perioada nedeterminata, cu intrare in
vigoare la data
III. PRETUL CONTRACTULUI, FACTURARE SI MODALITATE DE PLATA
3.1. Pretul prestarilor serviciilor prevazute in acest contract este echivalentul in lei a
sumei de .......... lunar. Plata se face in lei la cursul BNR din ziua facturarii.
3.2. Plata se va face cash sau prin virament in cont RO22INGB0000999904034454
deschis la ING Bank, Agentia Bucuresti.
3.3. PRESTATORUL va intocmi si remite BENEFICIARULUI factura fiscala cu privire
la sumele pe care acesta le datoreaza in temeiul prezentului contract.
3.4. Plata se va face in termen de 10 zile de la emiterea facturii, termen dupa care se
aplica majorari de intarziere de 0.1% pe zi care se vor factura in luna urmatoare.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Obligatiile PRESTATORULUI:
4.1.1. Sa indeplineasca in termenele prevazute, toate obiectivele, conform cap. I din
prezentul contract.
4.1.2. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor si documentelor puse la dispozitia sa de
BENEFICIAR.
4.1.3. Sa-si asume responsabilitatea conform legii in caz de nerespectare a punctelor
4.1.1. si 4.1.2.
4.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:
4.2.1. Sa puna la dispozitia Prestatorului toate documentele contabile pentru inregistrare,
pana la data de 10 a lunii urmatoare. In caz de intarziere in prezentarea documentelor
contabile, obligatiile PRESTATORULUI legate de depunerea raportarilor in termenele
legale se decaleaza corespunzator.
4.2.2. Sa-si indeplineasca obligatiile de plata asumate conform cap. III din prezentul
contract.

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
5.1.1. Prin acordul de vointa al partilor, consemnat in scris, prin act aditional.
5.1.2. Prin persistenta unui caz de forta majora pe o perioada mai mare de 45 de zile.
5.1.3. Prin dizolvarea sau deschiderea procedurii de faliment impotriva oricareia dintre
parti.
5.1.4. Prin reziliere, la cererea uneia dintre partii, cu obligatia de a notifica in scris catre
cealalta parte, cu un preaviz de 30 de zile.
5.1.5. Prin neachitarea de catre BENEFICIAR a serviciilor contabile, pe o perioada de 3
luni.
VI. LITIGII
6.1. In masura in care neintelegerile ivite intre parti cu privire la interpretarea sau
executarea contractului nu se vor putea solutiona pe cale amiabila, acestea se vor deferi
spre solutionare Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, potrivit regulilor procedurale ale acesteia.
VII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
7.1. PRESTATORUL se obliga sa trateze cu deplina confidentialitate toate datele si
informatiile, de orice natura, la care are acces, direct sau indirect, in baza relatiilor sale
contractuale cu BENEFICIARUL. Sub incidenta prezentei clauze de confidentialitate
intra si documentele, de orice fel, primite de PRESTATOR in executarea obligatiilor sale
de la BENEFICIAR, si care privesc afacerile BENEFICIARULUI.
7.2. Contractul nu va putea fi modificat sau completat decat prin acordul partilor,
materializat prin acte aditionale ce se vor constitui ca parte integranta a acestuia.
Redactat astazi .. la sediul PRESTATORULUI si semnat de catre
parti in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.

PRESTATOR
............................................................
...........................................

BENEFICIAR

..