Sunteți pe pagina 1din 23

SECTIUNEA- FORMULARE

Capitolul contine formularele destinate , pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si


prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte , sa permita comisiei de
evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Formular 1. Scrisoare de inaintare.
Formular 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din
O.U.G. 34/2006.
Formular 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
O.U.G. 34/2006.
Formular CERT Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Formular 5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din
O.U.G. 34/2006.
Formular 6. Declaratie privind incadrarea intreprinderilor in categoria mici si
mijlocii.
Formular 7. Informatii generale.
Formular 8. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Formular 9 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al
cadrelor de conducere.
Formular 10- Declaratie privind personalul de specialitate care va raspunde de indeplinirea
contractului.

Formular 11 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de


subcontractanti.
Formular 12 Acord de asociere
Anexa 58. Model- Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare.
Anexa 10C. Formular de oferta.
Solicitare de clarificari.
Formular 13. Garantia de participare.
Formular 14 Declaratie privind conditiile de munca si de protectie a muncii

Formular 1

Operator economic
.............................
(denumire/nume)

nregistrat la sediul autoritatii contractante


nr. ........... / ..../...../ 2015

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre
S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A.
Str. Sferei,nr. 1, Ploiesti, jud. Prahova
Ca urmare a anuntului de participare publicat in SEAP nr...........................
din...................,privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de executie lucrari

,,Instalatie semnalizare si stingere incendiu spatiu Arhiva


organizata de S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. la
data
....................noi............................................................................
...........................................................................(denumirea/numele ofertantului)
transmitem alturat, urmtoarele:

de
v

- Scrisoare de inaintare;
- Documentul care atesta constituirea garantiei de participare

Au fost postate in SEAP :- Documentele de calificare, oferta tehnica si financiara.


Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele dumneavoastr.

Data completrii........................
Operator economic,
..........................................
(semnatura autorizat

Formular 2

Operator economic
.
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180
din O.U.G. 34/2006

Subsemnatul ............................................. reprezentant/ mputernicit al


................................................................................................................ (denumirea/numele
si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea
excluderii din procedura si sub sanciunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu m
aflu in situaia prevzuta la art. 180 din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificri si completri
prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiva a unei instane judectoreti pentru
participarea la activitatea ale unei organizaii criminale, pentru corupie, frauda si/sau
splare de bani.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si neleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificrii si
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ......................

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)

Formular 3
Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din O.U.G. 34/2006

Subsemnatul(a).............................................
...........................(denumirea,
numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
C e r e r e d e o f e r t a pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
e x e c u t a r e a l u c r a r i i ,,Instalatie semnalizare si stingere incendiu spatiu Arhiva
organizata de S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. la data de.............. .............. (zi/luna/an),
declar pe proprie raspundere ca:
a ) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul- sindic;
b) mi-am ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n tara n care sunt stabilit;
c) n ultimii 2 ani nu mi-am ndeplinit n mod defectuos obligatiile contractuale din motive
imputabile mie, fapt care nu a produs sau nu este de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor mei;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotarrea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli n materie profesionala.
e) nu prezint informatii false si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Operator economic,

(sematura autorizata)

Formular CERT

CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independent

I.Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali al/ai


............................................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie
public organizat de ........................................, n calitate de autoritate contractant, cu nr.
.................................... din data de ..............................., certific/certificm prin prezenta c
informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II.Certific/Certificm prin prezenta, n numele .........................................., urmtoarele:
1.am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2.consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n
care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3.fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze
oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4.n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic,
alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul
aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5.oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent,
fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6.oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce
privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu
la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura
lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri;
7.oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce
privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8.detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III.Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele
consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
.................
Data
................
Reprezentant/Reprezentani legali

Formular 5

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
pe proprie raspundere a ofertantului/asociatului/tertului sustinator
privind nencadrarea la prevederile art.691 din OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii

Noi, ........................................................................ (denumirea completa a ofertantului /


/asociatului/tertului sustinator) in calitate de........................................................
(denumirea completa si datele de identificare ale ofertantului), la procedura de Cerere de
oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica de executie lucrari ,,Instalatie

semnalizare si stingere incendiu spatiu Arhiva


organizata de S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. la data de...... .............. (zi/luna/an),
asiguram, garantm i declaram pe propria rspundere
sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile
faptei de fals n acte publice, ca:
- nu avem drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de
conducere sau de supervizare i/sau acionari ori asociai, persoane care sunt so/soie,
rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale,
astfel cum sunt acestea prevzute la art. 691 lit. a) din OUG 34/2006 actualizata , cu
persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante S.C. Ploiesti
Industrial Parc S.A.

Data completrii..

Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)

Formular 6
Operator economic
..........................................
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de nregistrare

Numele i funcia

(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)


II. Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
[ ] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia
economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr.2.
[ ] ntreprindere partener. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr.2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
[ ] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr.2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1
Exerciiul financiar de referin2
Numrul mediu anual de
Cifra de afaceri anual net (mii
Active totale (mii lei/mii Euro)
salariai
lei/mii Euro)
Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat
modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere,
ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
Nu
Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior)
Semntura .....................................................................................
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ....................................
Nume, prenume....................................
Semntura ..........................................
Funcie..................................
1
Datele sunt calculate n conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificat i completat prin
OG 27/2006.
2
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale
sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de
acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual

de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria
rspundere

Formular 7
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
Cont Bancar:
Cont Trezorerie:
Cont garantie de buna executie:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cod postal:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________
(numarul, data si locul de
inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________


(in conformitate cu prevederile din statutul
propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____________________


(adrese complete, telefon/fax, certificate
de
inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:


9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
____________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
__________________________________________________________________________________
_
Anul

1.
2012
________________________________________________________________________
2.
2013
________________________________________________________________________
3.
2014
_____________________________________________________________________
Media Cifrei de afaceri globala
pe 3
ani____________________________________________________________________
Operator economic,
Not:
Echivalenta lei/euro:
2012 - 1 euro= 4,4560lei;
2013 - 1 euro= 4,4190 lei;
2014 - 1 euro= 4,4446 lei..
Echivalenta lei/euro s-a facut in functie de cursul mediu BNR pentru fiecare an in parte.

Formular 8

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ________________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante,
S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. , cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura
cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de
___________________________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnatura a u t o rizata)

ANEXA

Nr. Denumirea Codul Denumirea


Calitatea Preul total
CPV
/numele
Crt. si obiectul
in
al
beneficiarului contract*) contractului
contractului
/clientului
(lei)
+
+
Numrul si
Adresa
data
contractului

Preul total Perioada


de
al
contractului execuie
(valuta**)

Obs

.....

Operator economic,

(semnatura autorizata)

__________________________

*) Se precizeaz calitatea in care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de:


contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de referina pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului
respectiv

Formular 9
Operator economic
...................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A.
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de
___________________________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

Data completarii ......................


Operator economic
.....................................
(denumirea/numele)

Formular 10
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind personalul de specialitate reponsabile direct cu indeplinirea contractului.

Subsemnatul,....................................................... reprezentant imputernicit al


_____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
persoanele nominalizate in tabelul de mai jos vor raspunde de indeplinirea contractului de
executie lucrari ,,Instalatie semnalizare si stingere incendiu spatiu Arhiva

Nr.
crt.
0

Numele si prenumele

Rol in indeplinirea
contractului
2

Studii

Data completarii ......................

Operator economic,
..
( denumire/numele)

Numarul de
lucrari similare
executate.
4

Formular 11

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si
specializarea acestora

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al..................................................................................,


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai S.C. Ploiesti Industrial
Parc S.A cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de
.
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
.
(semntur autorizat )

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/prile din
Acord subcontractor
contract ce urmeaz a cu specimen de
fi subcontractante
semnatur

Operator economic,
.................................

Anexa nr. 58 Model DECLARAIE INIIAL PRIVIND NDEPLINIREA CERINELOR DE


CALIFICARE

Operator economic
................................
(denumirea)

DECLARAIE*

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului


economic), n calitate de:
- ofertant unic (cu ofert individual)
- ofertant asociat (cu ofert comun)
la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul
CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate
n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz :
Situaia personal
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Situaia economico-financiar
Capacitatea tehnic i/sau profesional
Standarde de asigurare a calitii
Standarde de protecie a mediului.
(se bifeaz dup caz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa acesteia
sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita,
n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.
Data completrii

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

*NOT: nu este aplicabil n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura


de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere.

ANEXA 1
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de ndeplinire a
documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea contractant:
A Situaia personal:

B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale:

C Situaia economico-financiar:

.
.
D Capacitatea tehnic i/sau profesional:

.
.
E Standarde de asigurare a calitii:

.
.
F Standarde de protecie a mediului:

.
.
*NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea.

neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a


prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor
de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit.
Data completrii

Operator economic,

Formular 12
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________


S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________
__________________________________________________________________.
(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:


1. ___________________________________
2.____________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica
comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la
investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor
convenite de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei
parti pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completarii:
LIDERUL ASOCIATIEI,
_________
ASOCIAT,

__________________

Formular 10C
Operator economic

(denumirea/numele)
Ctre

FORMULAR DE OFERT
S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A,

Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
............................................ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu
prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s executam lucrarile

,,Instalatie semnalizare si stingere incendiu spatiu Arhiva

pentru suma de .........................................................(suma n litere i n cifre, precum i


moneda ofertei),
la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare
de.............................(suma n litere i n cifre).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s executam
lucrarile n conformitate cu graficul de execuie anexat, n ............................... (perioada n litere
i n cifre).
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de .............. zile,
(durata n litere i cifre), respectiv pn la data de...................................... (ziua/luna/anul), i ea
va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
|_| depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert
separat, marcat n mod clar "alternativ";
|_| nu depunem ofert alternativ.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt
ofert pe care o putei primi.
Data ........./......../.........
..................................., (semntur), n calitate de .............................., legal autorizat s
semnez oferta pentru i n numele .................................. (denumirea/numele operatorului
economic)

Ctre,
_
(denumire autoritate contractant)

Referitor la
achiziie public

(tip procedura)

_ pentru atribuirea contractului de

_ COD CPV
urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la:

, v adresm

1.
_
_

.
2._

_
_

_
.

3._
_
_

_
.

Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai punctul dumneavoastr de vedere cu privire


la aspectele menionate mai sus.
Cu consideraie,

S.C.
_

(semntura autorizata)

Formular nr. 13
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
___________________
(denumirea)
Garanie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziie publica
(se va completa cu denumirea obiectivului).
Ctre:
(se va completa adresa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu
denumirea obiectivului) noi, _____________________________________________________, avnd
sediul nregistrat la
(denumirea bncii/societii de asigurri)
____________________________,
(adresa bncii/societii de asigurri)
ne obligam n mod irevocabil i neconditionat/condiionat, fata de .. sa pltim suma
de__________________________, la prima sa cerere
(n litere i n cifre)
scrisa sau dup constatarea culpei ofertantului n conformitate cu contractul garantat. n cererea sa
autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau
mai multora dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul __________________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul ____________________________nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la
semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul _____________________________ a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziie publica n perioada de valabilitate a ofertei;
Prezenta garanie este valabila pana la data de ______________________.
n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau
sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societii de
asigurri, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie de participare i pierde
valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana.
Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt
instantele judectoreti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul __________
(semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare)

Operatorul economic

(denumirea/numele)

Formular nr. 14

DECLARATIE
privind conditiile de munca si protectia muncii

Subsemnatul.......................................(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere:


- ca ma angajez sa realizez lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului in conformitate cu regurile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii ,care sunt in vigoare in Romania.
- ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia
muncii.

Operator economic,
.................................
(semntur autorizat )