Sunteți pe pagina 1din 2

Agenţie imobiliară

Mai 2003

Piaţa Clienţii
În oraşele mari, piaţa imobiliară este extrem de bine În funcţie de dimensiuni şi reputaţie, agenţiile
reprezentată, deşi este una tânără, începuturile sale imobiliare se adresează unor segmente diferite de
datând din 1994 -1995. Avântul deosebit pe care l-au clienţi:
luat afacerile imobiliare are motive bine întemeiate şi Cele mari îşi împart o piaţă în care principalii clienţi
anume birocraţia şi formalităţile care trebuie sunt: firmele multinaţionale, băncile sau persoanele
îndeplinite pentru orice tranzacţie imobiliară. Se fizice cu venituri foarte mari. Această piaţă este în
solicită: Cadastru, intabulare şi extract de carte creştere începând din anul 2000, datorită creşterii
funciară, pentru fiecare dintre acestea fiind necesare o investiţiilor în economie.
serie întreagă de cereri, declaraţii, timbre, chitanţe de Cele medii şi mici luptă pentru o cotă cât mai bună în
plată a unor taxe etc, fără a mai pune la socoteală cadrul segmentului de piaţă reprezentat de firmele
cozile interminabile. Toate aceste formalităţi consumă mici şi mijlocii şi de persoanele fizice. Această piaţă
foarte mult timp, mai ales pentru cineva care nu este are o evoluţie oscilantă, în funcţie de zone, iar
obişnuit cu tot acest “hăţiş” birocratic. Astfel a apărut previziunile pentru viitor prevăd o tendinţă ascendentă
necesitatea populaţiei de a apela, pentru obţinerea a cererii, mai ales în contextul dezvoltării lanţurilor de
uneia, mai multora sau tuturor acestor acte, la supermarketuri, mall-uri şi hypermarketuri, care atrag
intermediari. De multe ori aceştia sunt agenţiile după sine o frenezie deosebită a pieţei imobiliare.
imobiliare.
Concurenţa
În prezent, pe piaţă se regăsesc două categorii O agenţie imobiliară nou-înfiinţată nu are posibilitatea
principale de operatori: de a concura cu marile forţe în domeniu, pe proiecte
- firme de renume, cunoscute (un număr relativ de mare anvergură. De aceea competitorii vor fi
redus) – reprezentând fie sucursale ale unor firmele mici, vizând segmentul de clienţi descris mai
companii străine, fie locale - cu cifre de afaceri sus.
anuale de sute de mii de dolari, care acoperă un Pentru a avea succes într-o afacere nouă pe această
segment semnificativ de clienţi (în special din piaţă, trebuie luate în considerare aspecte legate de
mediul de afaceri – companii multinaţionale); diversificarea ofertei faţă de concurenţă – tocmai de
- firme/agenţii de dimseniuni medii şi mici (un aceea, firmele de dimensiuni relativ mici au început să
număr extrem de mare), care îşi dispută cota de ofere produse integrate (de la tranzacţia imobiliară
piaţă rămasă – în special orientate către o piaţă propriu-zisă până la asistenţa necesară la perfectarea
“de cartier”. tuturor documentelor aferente unei
În ultimul an (mai 2002 – mai 2003) se apreciază că tranzacţii). Cu cât o firmă de dimensiune mică este
preţurile practicate în tranzacţiile imobiliare au crescut, capabilă să ofere asistenţă în toate etapele derulării
în medie, cu 30%. unei tranzacţii (Administraţie Financiară, Cadastru,
Notariat etc.), cu atât şansele acesteia de a câştiga
teren în faţa concurenţei cresc.

Profil de afacere / Agenţie imobiliară


Informaţiile prezentate în acest Profil de afacere au caracter orientativ. Cu toate că s-au făcut toate eforturile pentru a se asigura maxima acurateţe şi
exactitate a informaţiilor, programul ChiarPOŢI nu îşi asumă responsabilitatea pentru unele omisiuni sau informaţii eronate conţinute în acest material. În
funcţie de modificările pieţei, preţurilor, cadrului legislativ sau ale altor aspecte cuprinse în Profilul de afacere, este posibil ca uneori informaţiile să nu
mai fie de actualitate. Pentru un plus de siguranţă, se recomandă o documentare suplimentară şi/sau contactarea organelor abilitate, după caz.
Profilurile de afaceri sunt actualizate periodic. Pentru a avea acces la ultimele versiuni vizitează www.chiarpoti.ro.
Marile companii în domeniul imobiliar oferă, pe lângă trebuie îndeplinite condiţiile impuse de Ordonanţa
aceste facilităţi, numeroase alte servicii, dintre care de Guvern cât şi promovarea examenului de
putem enumera: studii de fezabilitate, măsurători topo, atestare în maximum un an;
expertize tehnice, consultanţă imobiliară, realizarea de 2. Dacă dobândeşte calitatea de agent imobiliar în
construcţii şi amenajări interioare. urma unor cursuri şi după promovarea examenului
de atestare profesională, în situaţia în care la data
Promovarea intrării în vigoare a Ordonanţei de Guvern nu îşi
Promovarea serviciilor imobiliare constă în principal în desfăşura activitatea în domeniul afacerilor
anunţuri inserate în ziarele centrale/locale, în imobiliare sau nu poate face această dovadă, sau
reviste sau în broşurile adresate oamenilor de nu depune cerere de înscriere în termen de trei
afaceri (de genul celor distribuite gratuit în luni de la data de 26.02.2000.
aeroporturi sau hoteluri), alte apariţii în presa
scrisă. Cursuri pentru agenţi sunt organizate şi de unele
agenţii imobiliare importante, sau de agenţii
De multe ori însă, în România “publicitatea” în sfera specializate în formare profesională, eventual
intermedierilor imobiliare – în special în cazul împreună cu autorităţile locale, şi vizează aspecte
agenţiilor relativ mici – se rezumă la “fluturaşii” cum sunt arhitectura, urbanism, tehnici de vânzare
răspândiţi în cutiile poştale, pe stâlpi sau pe etc. La încheierea acestor cursuri se acordă diverse
panourile publicitare. O astfel de promovare are diplome sau certificate.
avantajul că este foarte ieftină, dar pe de altă Există şi unele facultăţi (chiar în cadrul Academiei de
parte are un efect restrâns şi de multe ori Studii Economice) în care se organizează cursuri de
creează o anumită reticenţă în rândul multora agenţi imobiliari, recunoscute de Ministerul
dintre “destinatari”. Învăţământului.

Costurile de început Calităţile absolut obligatorii pe care trebuie să le aibă


Costurile de start pentru o afacere imobiliară sunt un agent imobiliar de succes sunt: cunoaşterea foarte
extrem de reduse. bună a zonei pe care o acoperă, cunoaşterea
Activitatea poate fi desfăşurată de acasă, cumpărarea psihologiei vânzătorului şi a cumpărătorului, puterea
sau închirierea unui spaţiu pentru a fi folosit drept de convingere, perseverenţa, promptitudinea.
sediu fiind opţională.
Costurile se rezumă practic la realizarea materialelor Cadrul legal
promoţionale specifice procesului intermedierii Pentru a avea dreptul legal de a intermedia tranzacţii
imobiliare - foarte ieftine în prima fază – şi la în domeniul imobiliar, o agenţie trebuie să deţină
achiziţionarea echipamentelor de birou necesare licenţa de funcţionare.
(telefon, fax, computer, imprimantă, copiator).
Se estimează că, pentru a începe o asemenea Informaţii suplimentare
afacere, ar fi suficientă o sumă de aproximativ 2000– Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
3000 €, incluzând aici costurile de înfiinţare a Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti
societăţii. Tel/Fax: (021) 212.61.00
www.mt.ro
Pregătire şi calificare
Desfăşurarea activităţii profesionale de intermediere Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare (ARAI)
imobiliară, respectiv obţinerea calităţii de agent Str. Ion Câmpineanu nr. 26, bloc 8, Sc. A, ap. 3,
imobiliar, se poate realiza în două situaţii: sector 1, Bucureşti
1. Dacă la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Tel: (021) 313.68.69 Tel/Fax: (021) 638.13.82
Guvern (anul 2000) îşi desfăşura activitatea în www.arai.ro
domeniul intermedierilor imobiliare, face dovada
acestui lucru, depune cerere de înscriere în
Registrul Agenţilor Imobiliari, respectiv în UNAI
(Uniunea Naţională a Agenţilor Imobiliari), şi
Profil de afacere / Agenţie imobiliară
Informaţiile prezentate în acest Profil de afacere au caracter orientativ. Cu toate că s-au făcut toate eforturile pentru a se asigura maxima acurateţe şi
exactitate a informaţiilor, programul ChiarPOŢI nu îşi asumă responsabilitatea pentru unele omisiuni sau informaţii eronate conţinute în acest material. În
funcţie de modificările pieţei, preţurilor, cadrului legislativ sau ale altor aspecte cuprinse în Profilul de afacere, este posibil ca uneori informaţiile să nu
mai fie de actualitate. Pentru un plus de siguranţă, se recomandă o documentare suplimentară şi/sau contactarea organelor abilitate, după caz.
Profilurile de afaceri sunt actualizate periodic. Pentru a avea acces la ultimele versiuni vizitează www.chiarpoti.ro.