Sunteți pe pagina 1din 24

V.M.

Samael Aun Weor

CARTEA GALBENÃ
STIMATE CITITOR,

DACÃ VÃ INTERESEAZÃ
VREUNA DIN TEMELE CITATE
ÎN ACEASTÃ CARTE,
PUTEÞI CERE INFORMAÞII LA:

O.P. Nr. 1, C.P. 1007


3400 Cluj-Napoca
E-mail: ageac_ro@yahoo.com
www.ageac.org/romania
CERTIFICAT
DE CUPRINS
GARANÞIE INTRODUCERE ........................................................................... 3
I. I. IUBIREA .......................................................................................... 5
* * *
II. II. KUNDALINI ................................................................................. 7
III. III. CEI DOI MARTORI ................................................................... 10
AGEAC IV.IV. CÂNT MANTRIC PENTRU TREZIREA LUI
KUNDALINI ............................................................................... 12
Asociaþia Gnosticã de Studii V. V. FII ÎNÞELEPCIUNII ................................................................... 13
Antropologice ºi Culturale, VI.VI. URDHVARATA .......................................................................... 15
ca fidelã continuatoare a Tradiþiei VII. MAMA COSMICÃ .................................................................... 17
VII.
Gnostice Ermetice creatã de
VIII.
VIII. PRANAYAMA CRISTICÃ EGIPTEANÃ .......................... 19
V.M. SAMAEL AUN WEOR
IX. IX. TRANSMUTAÞIE SEXUALÃ PENTRU
CELIBATARI ................................................................................ 22
CERTIFICÃ X. ORDINE ªI DISCIPLINÃ ESOTERICÃ .............................. 24
XI. XI. MEDITAÞIA ................................................................................. 25
Faptul cã întregul conþinut al acestei opere, XII.
XII. PRIMELE EXPERIENÞE DE CLARVIZIUNE ªI
«CARTEA GALBENû, CLARAUDIÞIE ........................................................................... 26
este copie fidelã a originalului XIII.
XIII. VOCEA SUBTILÃ ...................................................................... 30
scris de V.M. S AMAEL AUN WEOR.
XIV.
XIV. STAREA DE JINAS ..................................................................... 33
În consecinþã, cititorul trebuie sã ºtie
cã redactarea, stilul ºi puritatea mesajului XV.
XV. INSTRUMENTE ªI PARFUMURI ....................................... 43
pe care a vrut sã-l transmitã autorul, CONCLUZIE ............................................................................. 45
au fost respectate în întregime.

CARTEA GALBENÃ
SAMAEL AUN WEOR
© AGEAC / 2003
Cluj-Napoca
Noi, Fraþii Templului, simþim o mare amãrãciune când vedem vreun INTRODUCERE
mare Maestru cã, în ciuda faptului cã ºi-a trezit Kundalini, pãstreazã în-
cã viu Eul în adâncimile profunde ale minþii. Adorabila Mamã Kundalini este focul mistuitor al Spiritului Sfânt.
Mult iubiþilor, aici aveþi o carte pentru a trezi Kundalini ºi pentru a Ea este Isis, Maria, Maya, Adonia, Insoberta, Rhea, Cybele etc. etc. etc.
dezvolta toate puterile oculte. Practicaþi, mult iubiþilor, dar dizolvaþi Ea are mii de nume adorabile. Ea este Iubire.
Eul. Recunoaºteþi-vã propria mizerie ºi propriul pãcat. Electricitatea, magnetismul universal, forþa cosmicã, legea coeziunii
Postiþi mult, rugaþi-vã, cãlcaþi cu credinþã, rãbdare ºi milã pe calea ºi gravitaþia planetarã, au fost create de Mama întregii adoraþii.
pietroasã ce duce la Niravana. Toate planetele care strãlucesc, scânteiazã ºi palpitã în inalterabilul
infinit, se odihnesc la sânul plãcut al binecuvântatei Zeiþe Mamã a lumii.
SAMAEL AUN WEOR Doamna supremei adoraþii, îºi conduce copiii de mânã, pe cãrarea
periculoasã a Muchiei de Cuþit.
Divina Mamã stã încolãcitã de trei ori ºi jumãtate în Biserica cocci-
gianã.
Doamna întregii adoraþii, deschide cele ºapte Biserici ale Apocalipsei
ale mãduvei spinãrii.
Trebuie sã o cãutãm pe Divina Mamã în Templul-Inimã.
Crucea Iniþierii se primeºte în Templul-Inimã.
Doar adorabila Doamnã a Iubirii are puterea sã-i trezeascã pe copiii
sãi, în sânul profund al Spiritului universal de Viaþã.
Mama trebuie sã se preschimbe într-un lac senin ºi fãrã furtuni, în
care sã se reflecte toatã panorama cerului înstelat.
Când mintea este liniºtitã ºi în tãcere, Divina Mamã se bucurã în noi.
Aceea este fericirea.
Pacea se obþine doar prin controlul minþii.
Puritatea gândului conduce la perfecþiunea yoghinului.
Trebuie sã-i venerãm pe Maeºtri. Trebuie sã ne facem practicile eso-
terice plini de credinþã arzãtoare.
Aceia care au credinþã se preschimbã în fiinþe inefabile.
Înþelepciunea ºi Iubirea strãlucesc în mintea celor ce au atins, în
Samadhi, extazul sfinþilor.
Cu aceastã carte de foc arzãtor, toþi discipolii noºtri preaiubiþi se vor
putea preschimba în adevãraþi Maeºtri ai Samadhi-ului.
Urcaþi, mult iubiþilor, pe cãrarea Iniþierii, cu cea mai mare prudenþã.
Amintiþi-vã cã acest drum este plin de pericole înãuntru ºi în afarã.
Aceasta este calea Muchiei de Cuþit.
Beþi nectarul nemuririi din izvorul prea pur al extazului. Pãºiþi pe
calea perfectei sanctitãþi.
Divina Mamã are puterea de a deschide toate chakrele corpului astral.
Ea este Doamna întregii perfecþiuni.
Doamna Perfecþiunii sãlãºluieºte în electroni.
46 3
La ea mediteazã înþelepþii gnostici, misticii o adorã, îndrãgostiþii o CONCLUZIE
înalþã prin canalul medular.
Aveþi grijã de lichidul vostru seminal. Evitaþi poluþiile nocturne prin Cu infinitã bucurie am încheiat aceastã lucrare, pe care o oferim cu
Arcanul A.Z.F. umilinþã bietei umanitãþii suferinde.
Relaxaþi-vã muºchii pentru meditaþie. Menþineþi-vã flexibilã coloa- Ni s-a spus cã existã trei raze ale Autorealizãrii intime. Aceste trei ra-
na vertebralã. ze sunt: cea misticã, cea a yoghinului ºi cea a cãii cãminului familial.
Beþi apã purã. Treziþi-vã în zori. Amintiþi-vã cã mierea de albine este Preaiubiþii Gnozei, sprijiniþi în bastonul lor, parcurg aceastã cale tri-
alimentul Fraternitãþii Universale Albe. plã. Deviza noastrã este: Thelema (voinþã).
Mâncaþi fructe, cereale ºi plante. Practicaþi meditaþia zilnic. Aminti- Aveþi aici, mult iubiþilor, o carte de ocultism absolut practic. Prin iu-
þi-vã cã meditaþia este pâinea zilnicã a înþeleptului. birea iubirilor, noi, Fraþii Templului, vã sfãtuim cu infinitã umilinþã sã
CARTEA GALBENÃ este o carte de ocultism transcendental ºi ab- nu vã pierdeþi vremea teoretizând. Opiul teoriilor este mai amar decât
solut practicã. moartea.
Aici aveþi, mult iubiþilor, yoga de care este nevoie în noua erã a Vãr- Fiþi umili pentru a dobândi Înþelepciunea ºi dupã ce o veþi dobândi,
sãtorului. Fiþi amabili când ascultaþi ºi fiþi binevoitori când judecaþi. fiþi încã ºi mai umili.
Fie ca Tatãl vostru care se aflã în secret ºi Divina voastrã Mamã Kun- Practicaþi învãþãturile acestei cãrþi ºi vã veþi dezvolta puterile voastre
dalini sã vã binecuvânteze. divine.
Fiþi constanþi, mult iubiþilor, fiþi rãbdãtori, aveþi încredere absolutã
Samael Aun Weor în DIVINA MAMà KUNDALINI. Doamna întregii adoraþii îºi condu-
ce devoþii din chakra în chakra.
Când ªarpele Ignic al puterilor noastre magice se trezeºte, devotul
trece prin ºase scurte experienþe de neuitat ºi anume: fericire divinã, tre-
mur al corpului ºi al membrelor, ieºiri în astral, voluptate spiritualã, du-
rere în osul coccigian ºi leºinuri ciudate, somn foarte profund ºi plin de
luciditate spiritualã.
Aceste ºase semne indicã discipolului trezirea lui Kundalini. Aºa cum
grãdinarul îºi udã grãdina internã ºi delicatã, cu nectarul sublim al iubi-
rii, pânã ce apar fructele delicioase ale Edenului.
CARTEA GALBENÃ este realmente un Manual de esoterism practic.
Sã ºtiþi, mult iubiþi discipoli, cã acest text este un ghid sigur pe calea Iniþierii.
Studiaþi aceastã carte ºi practicaþi cu intensitate ºi cu supremã rãb-
dare. O datã cu trezirea lui Kundalini apar multe puteri oculte. Când
aceasta se întâmplã aveþi mare grijã sã nu cãdeþi în orgoliu. Având aceste
puteri, fiþi ca cel care nu le are. Recunoaºteþi-vã propria mizerie ºi
propriul pãcat. Refugiaþi-vã în vid. Voi nu sunteþi decât umbra pãcãtoasã
a Aceluia ce nu a pãcãtuit nicicând.
Dezvoltaþi-vã puterile interne, dar dizolvaþi Eul, Eul însuºi, Egoul
care se reîncarneazã. Numai dizolvând Eul, veþi obþine eliberarea totalã.
Eul este o larvã oribilã care ascunsã în diversele profunzimi ale min-
þii. Când Eul se dizolvã, Acel mare Domn al Luminii intrã în suflet ºi îºi
face în el sãlaºul.
4 45
ªtiinþa minþii constituie cu adevãrat CARTEA GALBENÃ. Aceas- Capitolul I
ta este CARTEA GALBENÃ întrucât este ºtiinþa minþii. IUBIREA
Iniþiatul trebuie sã se retragã zilnic la zece seara pentru a lucra în ºti-
inþa minþii.
Iniþiatul trebuie sã evite cu grijã orice fel de certuri ºi dispute cu oa- Yoga modernã este în special gnostico-creºtinã. Yoga modernã res-
meni increduli, care nu fac nimic, nici nu-i lasã pe ceilalþi sã facã ceva, pinge absolut Hatha-Yoga. Credem, în mod foarte sincer, cã acrobaþiile
care vor ca lumea sã se învârtã în acord cu afirmaþiile lor pedante, pline Hatha-Yogãi sunt caracteristice paiaþelor ºi circurilor. Aceasta nu ser-
de prostie ºi de rãutate de cea mai joasã speþã. veºte la nimic.
Devoþii trebuie sã facã baie zilnic. Locuinþa trebuie sã fie mereu or- Cel mai mãreþ lucru care existã în viaþã este Iubirea. Nici o acrobaþie
donatã, curatã, îngrijitã. de circ nu poate înlocui vreodatã farmecul divin al Iubirii.
Religia Jinas este foarte sacrã. Aici, în aceastã Carte Galbenã, am În Misterele din Eleusis, bãrbaþii ºi femeile se magnetizau reciproc, în
predat ºtiinþa sacrã a Jinaºilor, pentru toate fiinþele umane. dansurile misterioase ale iubirii. Pe atunci, nimeni nu se gândea la obsce-
Niciodatã nu trebuie sã lipseascã florile din camera de lucru. Florile, nitãþi, ci la lucruri sfinte ºi pure. Marile sãrbãtori din Eleusis, veselia, dan-
parfumurile, imaginile simbolice, muzica bunã, contribuie la formarea sul, sãrutul ºi Magia Sexualã, transformau fiinþele umane în adevãraþi zei.
unui ambient plin de Înþelepciune ºi Iubire. Printre deliciile iubirii, bãrbaþii ºi femeile o vrãjesc ºi o trezesc pe
Frumoasa adormitã, Divinul ªarpe Kundalini.
Când o femeie ºi un bãrbat se adorã, acumuleazã forþele teribil de di-
vine ale Mamei Cosmice. Acele forþe scânteietoare, înspãimântãtor de
divine, inundã cu splendorile lor toate chakrele, centrii, roþile, florile de
lotus, ale corpurilor interne ale omului.
Focurile dorsale sunt Iehovistice. Focurile inimii sunt Cristice. Pe
frunte strãlucesc razele teribil de divine ale Tatãlui.
Toate aceste trei tipuri de energie sunt pur semen transmutat. În li-
chidul seminal se aflã cheia mântuirii umane.
Energia seminalã trebuie sã fie sublimatã pânã la inimã. În inimã, Di-
vina Mamã îºi întâlneºte Fiul, Cristosul interior.
Mama ºi Fiul sãu trãiesc în Templul-Inimã. Crucea Iniþierii se pri-
meºte în Templul-Inimã.
Se poate ºi trebuie existe conexiune sexualã, dar este preferabil sã
murim înainte de a comite crima de a vãrsa semenul.
Când magul varsã vasul lui Hermes, forþele teribil de divine ale Zeiþei
Isis (cãreia nici un muritor nu i-a ridicat vãlul), se retrag, se contopesc
în curenþii universali, iar omul se cufundã în abis.
Teribila MANTRÃ I.A.O. rezumã întreaga ºtiinþã a Arcanului A.Z.F.
Aceastã MANTRÃ trebuie sã se vocalizeze în timpul transei amoroase
a Magiei Sexuale.
I. (Ignis, foc) A. (Aqua, apã) O. (Origo, început, spirit).
Focul face fecunde apele vieþii pentru ca sã se nascã Fiul Omului.
Fiul Omului este întotdeauna fiul unui bãrbat ºi al unei femei. Când douã
fiinþe se adorã ºi practicã Arcanul A.Z.F., se preschimbã inevitabil în Zei.
44 5
Sã se cultive bucuria în cãmine, muzica, florile. Îndrãgostiþii sã-ºi ierte Capitolul XV
orice fel de greºeli. Nimeni nu este perfect. Perechea trebuie sã-ºi ierte INSTRUMENTE ªI PARFUMURI
reciproc foarte omeneºtile greºeli. Iubirea nu este vinovatã de supãrãrile
dintre îndrãgostiþii care se adorã. Toate acele supãrãri sunt ale Eului psi-
hologic (Satan). Trebuie sã se dispunã întotdeauna de o camerã specialã pentru a lu-
Yoga modernã este iubire, muzicã, dans, parfumuri, sãruturi, adorare, cra cu ºtiinþa JINAS. Totuºi, când nu se poate dispune de aceastã came-
Pranayama, meditaþie, iluminare, înþelepciune, fericire. rã specialã, chiar dormitorul poate fi transformat într-un adevãrat sanc-
Yoga modernã îl urmeazã pe Cristos ºi adorã femeia. Au trecut deja tuar. Existând castitate totul merge foarte bine.
vremurile în care anahoreþii se torturau cu Hatha-Yoga, acum, yoghinii Trebuie sã se parfumeze camera zilnic cu cele cinci parfumuri. Aceste
ºi yoghinele moderne, se iubesc ºi se adorã. cinci parfumuri sunt urmãtoarele: Tãmâie, Smirnã, Aloe, Sulf, Camfor.
Iubirea este inefabilã, Iubirea este teribil de divinã. Este necesar sã se picteze pe pragul încãperii, semnul Pentagramei,
steaua cu cinci vârfuri. Cele douã raze inferioare trebuie sã fie spre ex-
terior. Raza superioarã trebuie sã rãmânã spre interior. Aceastã stea se
poate desena cu cãrbune. De asemenea se poate picta pe o pânzã înrã-
matã cu sticlã, ºi sã o punem apoi la cãpãtâiul patului. În acest caz, un-
ghiul superior va fi în sus, iar cele douã unghiuri inferioare în jos.
Încãperea sau camera trebuie sã fie toatã decoratã cu culori galbene.
Covoare sau cuverturi de masã galbene, luminã galbenã, ornamente gal-
bene etc.
Iniþiatul, pe lângã pantalonii sãi scurþi de culoare galbenã, este bine
sã aibã halatul de casã de culoare galbenã.
În încãperea sau camera de lucru trebuie sã fie mereu prezente icoana
lui Cristos, a lui Buddha ºi a Fecioarei. Fie cã este reprezentatã ca Isis
sau ca Mama Cosmicã a Indiei, Maria, Tonantzin, sau pur ºi simplu ca
albul porumbel al Spiritului Sfânt. Toate aceste icoane nu reprezintã
nici o persoanã divinã sau umanã, ci pur ºi simplu pe Dumnezeul Mamã.
ªtim deja cã Dumnezeu ca Tatã este Înþelepciune, iar ca Mamã este Iu-
bire. Ca Tatã sãlãºluieºte în Ochiul Înþelepciunii situat între cele douã
sprâncene. Ca Mamã sãlãºluieºte în Templul-Inimã. ªarpele pe toiag de
asemenea o reprezintã pe Mama Divinã.
Trebuie sã alegem cu grijã simbolul care ne place cel mai mult, ºi sã-l
folosim în camera lucru.
Trebuie sã avem un altar în camerã, ºi focul pe altar. Niciodatã nu
trebuie sã lipseascã focul din casa unui iniþiat.
Aceasta este CARTEA GALBENÃ, aceasta este Înþelepciunea
Buddhaºilor, aceasta este ºtiinþa minþii cosmice.
Buddhaºii folosesc o mantie galbenã. Culoarea lumii mentale este
galbenul. Când omul se elibereazã de cele patru corpuri de pãcat ale
sale, este un Buddha. Orice Buddha foloseºte o mantie galbenã. Raza
Cristosului este galben-aurie.
6 43
simbolul pudorii ºi al castitãþii la femeie. În vremurile antice, femeilor Capitolul II
adultere li se tãia pãrul. Aceea era pedeapsa lor. KUNDALINI
Femeia care practicã ºtiinþa Jinas, nu trebuie sã foloseascã pentru
practicile sale costum de baie ca ºi bãrbaþii, pentru cã acest lucru este
imoral pentru femeie. Ierarhiile divine pretind modestie, pudoare, cas- KUNDALINI este energia primordialã închisã în Biserica din Efes.
titate. Aceastã bisericã a Apocalipsei este un centru magnetic, situat cu douã
AVERTISMENT degete deasupra anusului ºi cu douã degete sub organele genitale.
Aceste tunici galbene pentru Jinaºi, nu sunt pentru a asista la Ritua- Kundalini este ªarpele Ignic al puterilor noastre magice. ªarpele Sa-
lurile gnostice. Sunt numai pentru ºtiinþa Jinas. cru dormiteazã în interiorul bisericii sale, încolãcit de trei ori ºi jumãtate.
Tunica galbenã pentru ºtiinþa Jinas, trebuie sã se îmbrace direct pe Kundalini este focul Rusaliilor. Kundalini este Mama Divinã. Sanctua-
pielea corpului. Sub tunica largã nu trebuie sã se foloseascã nici o altã rul Mamei Divine este inima.
îmbrãcãminte. Kundalini se dezvoltã, evolueazã ºi progreseazã, în cadrul Aurei Ma-
hachoan-ului (Mama Cosmicã), (Spiritul Sfânt), (Al Treilea Logos).
Focurile dorsale sunt Iehovistice. Focurile inimii sunt Cristice. Pe
frunte strãlucesc razele teribil de divine ale Tatãlui.
Focurile inimii controleazã ascensiunea ªarpelui Sacru prin canalul
medular. Kundalini se dezvoltã, evolueazã ºi progreseazã, în acord cu
meritele inimii.
Kundalini trebuie sã urce pânã la creier ºi apoi trebuie sã ajungã pânã
la sanctuarul sacru al inimii.
Kundalini sãlãºluieºte în electroni. Înþelepþii mediteazã la Kundalini,
devoþii o adorã, în lãcaºurile de perfecþiune i se închinã un cult.
Când atomii solari ºi lunari fac contact, bem nectarul nemuririi, de-
oarece se trezeºte Kundalini.
Atomii solari ºi lunari fac contact în Triveni, aproape de coccis,
atunci, se trezeºte, prin inducþie, Kundalini.
Kundalini se trezeºte cu Pranayama, cu concentrare ºi meditaþie, cu
devoþiune foarte profundã, cu voinþã ºi înþelegere, cu mantrele sacre ºi
cu Magia Sexualã.
De asemenea Kundalini poate fi trezitã prin opera ºi graþia unui
Maestru al misterelor majore al Fraternitãþii Albe, sau pentru cã Mama
Divinã aºa o vrea.
Când yoghinul varsã semenul, Kundalini nu se poate trezi. Ascensiu-
nea lui Kundalini prin canalul medular este foarte lentã ºi dificilã. Tre-
cerea ªarpelui Ignic, de la o vertebrã la alta, semnificã probe teribile, sa-
crificii înspãimântãtoare, purificãri supreme. Nu trebuie doar sã ucidem
dorinþa, ci chiar ºi umbra însãºi a dorinþei. Deviza noastrã este Thelema
(voinþã).
Când Kundalini ajunge pânã la glanda pinealã, situatã în partea su-
perioarã a creierului, atingem extazul perfect.
42 7
Trebuie sã avertizãm cã deºi Kundalini are formã de ºarpe, se poate Aceastã ºtiinþã nu este pentru oamenii inconstanþi. Inconstanþii,
prezenta înaintea devotului sub forma Mamei Divine, Isis, Rhea, Cybele, este mai bine sã renunþe la aceste studii. Aceastã ºtiinþã este cu atât mai
Maria etc. etc. etc. puþin pentru oameni curioºi. Cu Legile cosmice nu ne putem juca nepe-
Când Kundalini se trezeºte, devotul are viziuni minunate ºi aude depsiþi, fãrã sã ne ardem. Legea este Lege, iar ceea ce este sacru trebuie
multiple sunete. Când Kundalini se trezeºte, se dezvoltã toate puterile respectat.
sufletului. Când Kundalini se trezeºte, studentul vede o luminã foarte SUBSTANÞE JINAS
strãlucitoare, egalã cu zece mii de sori la un loc, ce strãlucesc de bucurie Existã multe substanþe care ajutã în ºtiinþa Jinas. Studentul în ocul-
la unison cu Biserica din Efes. tism trebuie sã cunoascã aceste substanþe ºi sã le mânuiascã. ªtiinþa Ji-
Dacã devotul varsã semenul, dupã ce a început ascensiunea lui Kun- nas este teribil de divinã. Oul lui Orfeu, Oul de Aur al lui Brahma, Oul
dalini prin canalul medular, Kundalini coboarã una sau mai multe ver- Egiptean etc., simbolizeazã clar Materia Primã a Marii Opere. Din Ma-
tebre, în funcþie de mãrimea greºelii. Nici un fornicator nu ar putea teria Primã ies universuri, planete, animale, oameni ºi zeii.
ajunge la Realizarea cosmicã. Oul este plin de mari puteri oculte. Oul de gãinã este folosit pentru
Apa este lãcaºul focului. Dacã vãrsãm apa pierdem atunci focul. stãrile Jinas.
Castitatea este fundamentul Marii Opere. Toatã puterea lui Kunda- FORMULÃ
lini se aflã în semen. Sã se încãlzeascã un ou în apã. Sã se spargã la partea ascuþitã. Sã se
Oricine reuºeºte sã ducã aceastã energie a lui Kundalini pânã la glan- scoatã albuºul ºi gãlbenuºul. Trebuie sã se scoatã albuºul ºi gãlbenuºul
da pinealã, atinge, de fapt, Supra-Conºtiinþa (starea de Nirvi-Kalpa- prin orificiul fãcut în ou.
Samadhi). Sã se facã praf coaja oului. Acest praf este folosit de yoghini pentru
Cel care ajunge la aceste înãlþimi este un Iluminat, un Zeu. ºtiinþa Jinas.
Kundalini zace în cavitatea triunghiularã cunoscutã ca Triunghiul Înainte de a face practicile Jinas, în fiecare noapte, devotul trebuie
Ceresc, centru al Bisericii din Efes. sã-ºi punã acest praf pe piept ºi sub braþe, în regiunea axilelor. Apoi, stu-
Templul minunat din Efes este un lotus strãlucitor. Acest lotus are dentul sã se acopere bine ºi sã-ºi înceapã practicile Jinas. Se poate avea
patru petale. Biserica din Efes are luminozitatea a zece milioane de sori. o cantitate mai mare din acest praf pentru practicile Jinas.
Pãmântul elemental al înþelepþilor corespunde acestei flori de lotus. În aceste prafuri se aflã marile puteri ale ºtiinþei Jinas. Aceste prafuri
Când ªarpele Sacru deschide Biserica din Efes, ni se conferã puteri sunt minunate.
asupra creaturilor elementale care trãiesc în mãruntaiele pãmântului. SFINÞENIE
Atunci, putem acþiona asupra cutremurelor de pãmânt. Studentul care studiazã ºi practicã ºtiinþa Jinas, trebuie, inevitabil, sã
Când ºarpele ajunge la înãlþimea prostatei, se deschide Biserica din termine cu trei pãcate: Mânia, Lãcomia, Desfrâul. Doar astfel este posi-
Smirna. Aceastã chakra are ºase petale. Chakra prostaticã ne conferã bil sã evite atacul tenebroºilor. Dacã studentul nu-ºi corecteazã aceste
puterea de a crea. Orice creaþie ar fi imposibilã fãrã chakra prostaticã. defecte, nu va obþine nici un progres cu adevãrat pozitiv în sensul com-
Nemuritorul Babaji, Cristosul-yoghin al Indiei, al cãrui corp dateazã de plet al acestui cuvânt.
multe milioane de ani, ce se pierd în noaptea secolelor, este supremul ÎMBRÃCÃMINTE
conducãtor al chakrei prostatice. Babaji mânuieºte orice viaþã, ºi are pu- Bãrbaþii care se dedicã ºtiinþei Jinas trebuie sã foloseascã pentru prac-
terea de a crea ºi de a crea din nou. Apa elementalã a înþelepþilor (ens ticile lor doar niºte pantaloni scurþi de culoare galbenã. Atât. Se dove-
seminis), este elementul acestei chakre. Oricine deschide Biserica din deºte a fi mai bine sã avem corpul dezbrãcat pentru practicile Jinas, de-
Smirna, are putere asupra apelor ºi furtunilor. oarece chakrele se rotesc liber fãrã impedimentul hainelor.
Ascensiunea lui Kundalini la regiunea ombilicului, ne conferã pute- Femeile care practicã ºtiinþa Jinas, trebuie sã foloseascã pentru prac-
rea de a acþiona asupra focului vulcanilor. Chakra regiunii ombilicului ticile lor, o tunicã foarte lungã ºi largã, cât mai largã posibil. Tunica tre-
este Biserica din Pergam. Aceastã chakra are zece petale. Focul elemen- buie sã fie foarte frumoasã imitând tunicile samaritenelor. Femeia care
tal al înþelepþilor este elementul acestei chakre. se dedicã ºtiinþei Jinas nu trebuie sã-ºi taie pãrul. Pãrul este realmente
8 41
Înainte de a ajunge corpul în faþa devotului, se vãd mai întâi niºte Când Kundalini ajunge la înãlþimea inimii, se deschide Biserica din
sfere care vin. Ultima sferã este de culoare roºie. În urma acestei sfere Tiatira ºi ne conferã puterea de a acþiona asupra celor patru vânturi. Lo-
vine corpul în stare de Jinas. Când deja corpul se apropie, studentul sim- tusul inimii are douãsprezece petale ºi elementul sãu este aerul elemen-
te cã umerii îi devin grei. Este teribilã emoþia care se resimte când cor- tal al înþelepþilor. Oricine vrea sã înveþe sã intre cu corpul sãu fizic în
pul vine înaintea noastrã. Cel mai curios lucru, care uimeºte, este atunci lumile suprasensibile, trebuie sã trezeascã chakra inimii. Aceasta este
când descoperim cã ºi corpul fizic are conºtiinþã ºi rãspunde la ceea ce-l ceea ce se cunoaºte ca fiind ºtiinþa Jinas. Corpul omenesc poate sã iasã
întrebãm. din planul fizic ºi sã intre în lumile suprasensibile.
Devoþii trebuie sã-ºi domine în acele momente orice emoþie ºi sã-ºi Când ªarpele Sacru ajunge la înãlþimea inimii, se deschide Biserica
controleze mintea pentru a nu eºua în experiment. Dacã devotul se lasã din Tiatira ºi devenim intuitivi.
pradã emoþiei, ambii, corp ºi devot, se întorc instantaneu în pat iar ex- Ascensiunea lui Kundalini la regiunea laringelui, ne conferã puterea
perimentul eºueazã. de a auzi vocile fiinþelor ce trãiesc în lumile suprasensibile. Aceastã cha-
MUNCÃ DE MASÃ kra laringianã este Biserica din Sardes. Ajungând la aceste înãlþimi,
Se numeºte în ocultism, Muncã de Masã, momentul în care corpul, Kundalini înfloreºte pe buzele fecunde, devenit Verb.
astfel invocat de la distanþã, trebuie sã intre inevitabil în corpul sideral Chakra laringianã are ºaisprezece petale.
al devotului. Aceastã lucrare este dificilã deoarece corpul trebuie sã în- Când Kundalini ajunge la înãlþimea punctului dintre sprâncene, se
veþe, iar sufletul trebuie sã domine emoþia ºi sã ºtie sã porunceascã. deschide Biserica din Filadelfia. Acesta este Ochiul Înþelepciunii. În
Corpul trebuie sã intre în suflet prin chakra coronarã sau Lotusul cu acest centru magnetic sãlãºluieºte Tatãl. Chakra punctului dintre sprân-
o mie de petale, situatã în partea superioarã a capului sideral. Devotul cene are douã petale ºi este tronul minþii. Când mintea-materie se
trebuie sã dea ordin corpului, ºi corpul ascultã, dacã nu ascultã, este transformã în minte-Cristos, primim mantia Buddhaºilor ºi Ochiul lui
pentru cã nu ºtie, atunci, devotul trebuie sã-l înveþe. Shiva. Oricine trezeºte chakra frontalã devine clarvãzãtor.
Trebuie sã se ordone corpului sã iasã prin capul sideral al corpului as- Când Kundalini ajunge la glanda pinealã, se deschide Biserica din
tral ºi sã intre în devot prin aceastã poartã. Rezultatul este minunat. Laodicea. Aceastã chakra are o mie de petale strãlucitoare. Aceasta este
Corpul ascultã ºi intrã în devot. (În planul astral, nu devotul este cel coroana care strãluceºte ca o aureolã de luminã pe capul sfinþilor. În
care trebuie sã intre în corp. În astral lucrurile sunt diferite. Acolo, cor- glanda pinealã existã atomul Spiritului Sfânt. Atunci, primim porumbe-
pul este cel care trebuie sã intre în devot). lul alb al Spiritului Sfânt ºi ne umplem de iluminare, înþelepciune ºi
Astfel devoþii rãmân cu corpul lor în interiorul planului astral. Siste- omniscienþã.
mul Jinas al acestei a ºaptea chei, este pentru oamenii deja foarte expe- În Biserica din Efes, cucerim pãmântul. În Biserica din Smirna, apa;
rimentaþi în folosirea ºi mânuirea corpului astral. în Biserica din Pergam, focul; în Biserica din Tiatira, aerul; în Biserica
Cu corpul în stare de Jinas putem vizita Templele marii Loji Albe ºi din Sardes, fluidul akashic; în biserica din Filadelfia, cucerim mintea ºi
sã primim învãþãtura directã a marilor Maeºtri care au iniþiat Aurora în Biserica din Laodicea, cucerim lumina. Astfel devenim regi ºi sacer-
Creaþiei. doþi ai naturii, potrivit Ordinului lui Melchisedec.
Aceasta este ceea ce se numeºte ocultism practic, de aceasta este ne- În câmpul magnetic al rãdãcinii nasului se aflã atomul Tatãlui. În
voie urgentã acum. Deja studenþii diferitelor ºcoli de ocultism au obosit glanda pituitarã, atomul Fiului ºi în cea pinealã, atomul Spiritului Sfânt.
pe bunã dreptate de atâta teorie. Din nefericire, ceea mai mare parte a
studenþilor vor sã obþinã puteri în mod gratuit, fãrã efort, fãrã sacrificiu,
cât mai comod posibil, repede, în câteva zile, aºa, cât ai bate din palme.
Noi trebuie sã avertizãm cã totul costã în viaþã, nimic nu se primeºte
în dar. Cel ce vrea sã aibã aceste puteri Jinas, trebuie sã aibã rãbdarea
sfântului Iov, curajul tigrului, tenacitatea taurului ºi o sete nesfârºitã de
adevãratã Înþelepciune divinã.
40 9
Capitolul III Unele codexuri mexicane ne prezintã cavalerii tigri îndreptându-se
CEI DOI MARTORI spre templu în chip de tigru. Se spune cã atunci când ajungeau la tem-
plu îºi reluau figura umanã.
În Mexicul antic, Templul Tigrilor era foarte sacru. Forþa elementalã
Cei doi martori se încolãcesc pe ºira spinãrii formând sfântul opt. Cei a tigrului permite sã se punã corpul în stare de Jinas. Studentul poate sã
doi martori, încolãciþi pe ºira spinãrii, formeazã Caduceul lui Mercur. se culce pe o piele de tigru. Devotul sã aþipeascã invocându-i pe Devaºii
Cele douã cordoane simpatice se aflã situate în partea dreaptã ºi stân- care domnesc peste tigri. Sã-i implorãm sã ne ajute cu forþa tigrului.
gã a ºirei spinãrii. Cei doi martori urcã alternativ, de la stânga la dreap- Devoþii azteci ai Ordinului sacru al Tigrilor, se identificau cu tigrul,
ta, pânã ce formeazã un nod minunat în spaþiul cuprins între cele douã aþipeau ºi apoi, pãstrând somnul precum aurul pur, se ridicau din patul
sprâncene. Apoi, continuã prin fosele nazale. lor mergând în patru labe ca tigrul. Atunci spuneau plini de credinþã:
Cordonul simpatic ce porneºte din partea dreaptã îºi continuã cursul „Noi ne aparþinem”.
prin stânga ºi viceversa. Astfel, cu corpul în Jinas ºi cu chip de tigru, cavalerii tigri ajungeau
Cel care porneºte din partea stângã este rece. Cel care porneºte din la templu. Codexurile mexicane ne spun cã acolo îºi reluau figura uma-
partea dreaptã este cald. nã.
Cel rece este lunar. Cel cald este solar. Prin aceastã pereche de cor- Yoghinii din India se aºeazã sã mediteze pe o piele de tigru. Aztecii
doane simpatice, urcã, pânã la creier, atomii solari ºi lunari ai sistemului povestesc cã prima Rasã umanã a fost devoratã de tigrii (simbol al forþei
nostru seminal. Când atomii solari ºi lunari ai sistemului nostru seminal, divine).
fac contact în coccis, Kundalini se trezeºte în mod inevitabil.
Canalul medular are un orificiu interior care în mod normal este închis „Fie ca sori de entuziasm sã vã lumineze drumul.”
la persoanele comune ºi obiºnuite. Vaporii seminali destupã acest orificiu „Fie ca Xhcoc sã cânte la trecerea voastrã.”
pentru ca Kundalini sã intre pe acolo. Yoga are un exerciþiu special pentru „Fie ca forþele tigrului sã vã însoþeascã.”
a deschide rapid acest orificiu. Acel exerciþiu se numeºte Pranayama. „Fie ca licuricii de Înþelepciune sã vã ilumineze intelectul.”
Kundalini, urcând victorios din chakra în chakra, dezleagã nodurile „Fie ca Picr foºnitor, sã dea umbrã odihnelor voastre.”
ºi piedicile ce se opun ascensiunii sale. „Fie ca broaºtele de smarald sã vã arate cãrãrile, orãcãind fãrã
Este necesar sã-i avertizãm pe fraþii gnostici cã trebuie sã învãþãm sã odihnã.”
polarizãm focul sacru al lui Kundalini. Unii devoþi se bucurã zilnic de „Fie ca ea, natura, sã fie darnicã cu voi.”
pasiunea sexualã chiar dacã nu varsã niciodatã semenul. Rezultatul este „Fie ca forþa universalã, sã vã binecuvânteze ºi sã vã cãlãuzeascã.”
cã ei polarizeazã focul în chakrele din partea inferioarã a abdomenului,
ºi pierd fericirea de a se bucura de Lotusul cu o mie de petale (Biserica Yoghinul occidental, culcat pe pielea de tigru, ºi cu corpul dezbrãcat
din Laodicea). Aceastã chakra este Ochiul de Diamant care ne conferã pe jumãtate, trebuie sã facã practica esotericã a cavalerilor tigrii. Astfel
extazul perfect, fericirea inefabilã a Oamenilor zei, puterea de a ieºi va putea intra în stare de Jinas.
conºtient, în spirit ºi în adevãr, pentru a cãlãtori în regiunile Nirvanei. A ªAPTEA CHEIE
Toþi cei care au înãlþat ºarpele pe baston, trebuie sã fie absolut caºti, Aceia care ºtiu sã iasã în corp astral, pot sã-ºi invoce corpul de la dis-
în gândire, cuvânt ºi acþiune. Trebuie sã practice zilnic meditaþia inter- tanþã. Primul lucru pe care-l face gnosticul care va lucra cu aceastã che-
nã. Mereu curaþi, mereu ordonaþi, mereu puri. Astfel se polarizeazã focul ie, este sã iasã în corp astral. Când se aflã deja departe de corpul sãu,
în Biserica din Laodicea. Atunci, ne bucurãm de extaz. poate sã-l cheme pe oricare dintre Maeºtrii Jinas ºi sã-l implore sã-i
Cei doi martori au puterea sã o trezeascã pe Kundalini. „Aceºtia sunt aducã corpul, poate sã-l invoce pe Harpokrates, Babaji, Mataji, Sfântul
cei doi mãslini ºi cele douã sfeºnice care se aflã înaintea Domnului Pã- Petru, Oguara etc. Sã se roage prin Cristos, sã se cearã prin Cristos, sã
mântului.” se implore prin puterea lui Cristos. Atunci, geniile Jinas scot corpul din
„ªi dacã umblã cineva sã le facã rãu, le iese din gurã un foc ºi îi mis- pat ºi îl aduc devotului care îl cere.
10 39
Petru etc. Când studentul începe deja sã viseze, sã se ridice de pe scaun, tuie pe vrãjmaºii lor. ªi dacã vrea cineva sã le facã rãu, trebuie sã piarã
fãrã a face nici un fel de raþionamente, automat, instinctiv ºi pãstrând în felul acesta.” „Ei au putere sã închidã cerul, ca sã nu cadã ploaie în zi-
starea de somn precum aurul pur. Atunci, studentul trebuie sã facã un lele proorociei lor; ºi au putere sã prefacã apele în sânge, ºi sã loveascã
salt cât mai mare posibil, cu intenþia de a pluti în spaþiu. pãmântul cu orice fel de urgie, de câte ori vor voi.”(Apocalipsa 11:4-6)
Devotul trebuie sã marcheze pe jos cu un creion, locul exact pânã Aceia care lucreazã cu Kundalini, trebuie sã aibã o credinþã de nez-
unde a ajuns saltul. Zilnic, studentul trebuie sã repete experimentul fãrã druncinat în Mama Divinã. Ea este cea care îl conduce de mânã pe de-
odihnã, cu rãbdare, desenând mereu o linie pe sol cu un creion pentru votul sãu. Ea este cea care îºi conduce copilul din chakra în chakra. Ea
a marca lungimea fiecãrui salt. Acest sistem este minunat pentru cã stu- este cea care îl asistã pe studentul gnostic, ºi îl învaþã, îl sprijinã ºi îl pre-
dentul Jinas va aprecia gradele sale de progres Jinas. gãteºte, pentru a se realiza. Orice devot trebuie sã o roage pe Mama sa
Se poate ca saltul sãu astãzi sã fi fost de un metru lungime, mâine Divinã sã-i dea focul sacru, ºi dupã venirea focului, orice devot trebuie
poate sã fi crescut cu un centimetru, poimâine cu încã un centimetru sã mediteze zilnic la Mama Divinã. Ea îl va învãþa, ea îl va duce de mâ-
etc., astfel, studentul îºi va mãsura cu exactitate progresul Jinas. În cele nã, ea îi va ghida paºii pe calea dificilã a Muchiei de Cuþit. Aceastã cale
din urmã va observa cu uimire cã, într-o bunã zi, a fãcut un salt prea este plinã de pericole înãuntru ºi în afarã.
lung, un salt ciudat, pe care nici un atlet nu-l poate face, aceste semne Swami Sivananda dã o rugãciune care serveºte pentru a medita la
îi indicã în mod clar progresul sãu în ºtiinþa Jinas. Dupã un astfel de salt Mama Divinã. Aceastã rugãciune este urmãtoarea: „Mamã Divinã, eu
ciudat, devotul va putea deja sã rãmânã plutind în hiperspaþiu, va fi sunt al tãu, tu eºti unicul meu refugiu ºi sprijin. Protejeazã-mã, ghideazã-
obþinut Victoria. Aceastã cheie este formidabilã. Important în ocultism mã, ai milã de mine”. Sã ºtiþi, fraþilor, cã Mama Divinã întotdeauna rãs-
este practica. Oamenii sunt sãtui deja de teorii, acum este nevoie de un punde. Fãrã graþia sa, ar fi imposibil sã înãlþãm Kundalini din chakra în
ocultism practic. Teoreticienii nici nu practicã nici nu-i lasã pe alþii sã chakra, pânã la Biserica din Laodicea.
practice. Studentul nu trebuie sã piardã vremea teoretizând. Este mai
bine sã practicãm în tãcere. Sã pãstrãm în secret triumfurile. Trebuie sã
se pãstreze multã tãcere întrucât aceastã ºtiinþã este secretã. Este mai
bine sã tãcem. Astfel evitãm batjocurile teoreticienilor inutili, care nu
practicã nici nu-i lasã nici pe alþii sã practice, aceºtia sunt paraziþi
sociali.
A CINCEA CHEIE
În momentul exact al trezirii din somnul obiºnuit, studentul poate sã
sarã din patul sãu instantaneu, fãrã vreo analizã conºtientã sau subconº-
tientã, fãrã procesul de selecþie conceptualã, în mod instinctiv, extaziat
de înþelepciune ºi plin de o credinþã atât de puternicã precum oþelul
unei spade foarte bine cãlite ºi gata de luptã.
Înainte de a ieºi din casã, studentul trebuie sã facã un salt iar dacã
pluteºte în ambient, este pentru cã trupul sãu a intrat deja în stare de
Jinas. Atunci, studentul se poate îndrepta încotro vrea cu corpul sãu fi-
zic în stare de Jinas.
Dacã nu va pluti, studentul trebuie sã repete experimentul. Cu rãb-
dare se ajunge foarte departe în aceste studii.
A ªASEA CHEIE
Cavalerii tigri ai Mexicului aztec îºi puneau corpul fizic în stare de
Jinas cu ajutorul forþei elementale a tigrului.
38 11
Capitolul IV când Pranayama ºi exersând timp de câþiva ani pânã sã obþinã puterile
CÂNT MANTRIC PENTRU TREZIREA Jinas.
LUI KUNDALINI Realmente, aceastã cheie se dovedeºte a fi o modificare a somnam-
bulismului, un somnambulism voluntar, provocat.
În timpul somnului funcþioneazã teribile energii subconºtiente pe ca-
Mantrele sacre au puterea sã o trezeascã pe Kundalini. Îngerul Aroch, re devotul trebuie sã le utilizeze ca pe o pârghie pentru a-ºi pune corpul
înger de comandã, ne-a învãþat cântul mantric cel mai puternic ce existã în hiperspaþiu.
în tot universul pentru a o trezi pe Kundalini. Îngerul a cântat un cânt A DOUA CHEIE
atât de emoþionant… un cânt atât de dulce… iar noi ne-am simþit plini Existã o migdalã foarte comunã numitã popular Ochi de Cerb.
de extaz. Apoi, îngerul ne-a invitat sã-i urmãm exemplul, ºi noi am cân- Aceastã migdalã are minunate puteri Jinas. Devotul trebuie sã aþipeascã
tat. Acel cânt mantric se scrie astfel: KANDIL BANDIL R. Acel cânt þinând în mâna sa aceastã migdalã. Devotul sã se aºeze în aceeaºi postu-
mantric se cântã aºa: KAN, cu voce foarte înaltã; DIL, cu voce joasã; rã a cheii anterioare, dar þinând în mâna sa dreaptã minunata migdalã.
BAN, cu voce foarte înaltã; DIL, cu voce joasã. Litera R trebuie sã se Este urgent sã ne amintim cã aceastã migdalã are un geniu elemental mi-
vocalizeze imitând zgomotul unui motor, dar cu voce asemãnãtoare cu nunat care poate sã-l ajute pe devot sã-ºi punã corpul în stare de Jinas.
cea a copilului. Aºa, fraþilor, în acest fel se cântã cântul lui Kundalini. În timpul acestei practici devotul trebuie sã aþipeascã pronunþând
Toþi cei care lucreazã cu Kundalini, nu trebuie sã uite litera S. mantra INVIA. Atunci, va veni un geniu elemental care îl va ajuta sã-ºi
Sã ºtiþi, iubiþilor, cã litera S are puterea de a transmuta lichidul semi- punã corpul în stare de Jinas.
nal în diferite valori energetice. Lichidul seminal trebuie sã se transmu- Devotul trebuie sã se ridice din patul sãu pãstrând starea de somn
te în ºapte tipuri de energie gradatã, cele ºapte grade de putere a focului. precum aurul pur. Înainte de a ieºi din casã, devotul trebuie sã facã un
Litera S trebuie sã fie fãcutã sã rãsune ca un ºuierat foarte subþire ºi do- mic salt cu intenþia de a pluti în ambient. Dacã devotul pluteºte, poate
mol. Se apasã dinþii de sus pe cei de jos, pentru a produce acel ºuierat ieºi din casa sa în stare de Jinas. Dacã nu va pluti, sã repete experimen-
foarte subþire ºi foarte delicat. Aceasta este vocea subtilã pe care yoghi- tul ore, sau luni, sau ani, pânã obþine victoria.
nul trebuie sã înveþe s-o intoneze ºi s-o mânuiascã. A TREIA CHEIE
Yoghinul trebuie sã aibã vasul lui Hermes, închis ermetic. Yoghinul Existã un Maestru al cãrui nume este OGUARA. Acest Jinas îi ajutã
care suferã de poluþii nocturne, sau care fornicã zilnic, sau în mod cons- realmente pe toþi cei care îl cheamã în numele lui Cristos. Devotul se
tant, se aseamãnã cu omul care vrea sã umple un ulcior, sau un butoi, va culca în aceeaºi poziþie anterioarã, dar chemându-l pe Jinasul Oguara
fãrã fund. Yoghinul trebuie sã transmute lichidul seminal în ºapte tipuri în numele lui Cristos, spunând: „În numele lui Cristos, prin maiestatea
de energie. Litera S are puterea de a transmuta lichidul seminal în ºapte lui Cristos, prin puterea lui Cristos, eu te chem Oguara, Oguara,
tipuri de energie gradatã. Oguara. Pune-mi corpul în stare de Jinas”. Sã se repete aceastã invocaþie
Kriya lui Babaji, Cristosul Yoghin al Indiei, ne învaþã puterea literei de foarte multe ori pânã ce se intrã în starea de somn, apoi studentul sã
S. (ªuieratul delicat ºi domol.) În spatele ºuieratului foarte fin, pe care se ridice pãstrând starea de somn precum aurul pur. Devotul sã facã un
yoghinul ºtie sã-l producã cu gura sa, se aflã vocea subtilã, un ºuierat în- mic salt cu intenþia de a pluti în spaþiu. Dacã pluteºte, este pentru cã
cã mult mai fin, care atunci când rãsunã în cerebel, conferã yoghinului deja se aflã în stare de Jinas. Dacã nu pluteºte, sã se punã în pat ºi sã re-
puterea de a ieºi instantaneu în corp astral. pete experimentul.
Toþi acei devoþi care lucreazã cu Kundalini, nu trebuie sã înceteze sã A PATRA CHEIE
practice cu litera S. S-ul intonat astfel: Sssssss…, ca un ºuierat foarte fin, Devotul sã se aºeze în faþa unei mese. Poziþia: braþele sã fie încruci-
transmutã lichidul seminal în focul sacru al lui Kundalini. ºate pe masã. Devotul sã adoarmã cu capul sprijinit pe braþele sale încru-
Cântul mantric al îngerului Aroch ºi ºuieratul delicat ºi domol, sunt ciºate. Devotul trebuie sã-i invoce pe Maeºtrii Jinas pentru a-l ajuta în
urgente pentru a trezi Kundalini. aceste practici. Poate sã-l cheme pe Babaji (Cristosul yoghin al Indiei)
sau pe sora sa Mataji. Poate sã-l invoce pe Harpokrates sau pe Sfântul
12 37
Aceastã ºtiinþã nu este pentru oameni sceptici, acele persoane nu Capitolul V
sunt bune pentru ºtiinþa Jinas. FIII ÎNÞELEPCIUNII
Aceastã ºtiinþã nu se poate etala niciodatã deoarece Loja Albã o in-
terzice. ªtiinþa Jinas nu este o chestiune de prestidigitaþie, iluzionism
sau altceva de acest gen. Aceastã ºtiinþã este teribil de divinã ºi se prac- Orice adevãratã cãsãtorie gnosticã poate ºi trebuie sã zãmisleascã Fii
ticã numai în secret. Când Autorul acestei cãrþi a vrut sã facã o demon- ai Înþelepciunii. Sã ºtiþi, iubiþi discipoli, cã Fiii Înþelepciunii nu sunt fii
straþie publicã a ºtiinþei JINAS, a intervenit instantaneu Maestrul ai fornicaþiei.
Moria, spunând: „De zece ani te ajutãm ºi acum vrei sã-þi etalezi pute- Când soþii gnostici vor sã ofere un corp unui Maestru al Lojii Albe,
rile? Puterile sunt foarte sacre. Puterile nu trebuie etalate în public”. De trebuie, inevitabil, sã coboare în a Noua Sferã cu Arcanul Nouã al Ta-
atunci am înþeles cã ºtiinþa Jinas este secretã. rotului. Acest arcan este sexul. Mama Fiilor Înþelepciunii se pregãteºte
Mulþi ar vrea demonstraþii. Noi, Fraþii Templului, nu suntem iepuri timp de nouã luni înainte de a crea cu puterea Kriya-Shakti. În tot acest
de laborator. Real este ceea ce fiecare experimenteazã prin sine însuºi. timp ea trebuie sã se roage mult Mamei Divine, rugând-o din toatã ini-
Nimeni nu poate experimenta în pielea altcuiva. ma, din tot sufletul, sã-i dea fericirea de a concepe în pântecul ei un ma-
Noi dãm cheia pentru ca fiecare sã experimenteze pe pielea sa. Pe oa- re Maestru pentru a ajuta omenirea. Sunt nouã luni de pregãtire, nouã
menii care sunt plini de îndoieli, pe sceptici, îi sfãtuim sã nu urmeze luni de castitate, sfinþenie, meditaþie, înainte de a efectua cu soþul actul
aceste studii pentru cã pot înnebuni. Lupta antitezelor teribile poate secret.
zdruncina creierul scepticilor ºi poate sã-i ducã la casa de nebuni. ªtiin- Nici viitorul tatã al copilului nu trebuie sã fie fornicator. El trebuie sã
þa Jinas este pentru oamenii care au o încredere de nezdruncinat ca oþe- se abþinã timp de nouã luni. El ºi ea trebuie doar sã se roage mult Mamei
lul. Aceasta nu este pentru persoane pline de îndoieli. Divine, cerându-i fericirea de a avea ca fiu un mare Maestru.
Iatã în continuare cheile Jinas pentru oamenii plini de credinþã. Soþii trebuie sã fie caºti în gândire, vorbã ºi faptã.
PRIMA CHEIE Copulaþia sacrã se efectueazã primãvara, în timpul lunii florilor, în
Devotul sã se culce pe partea stângã. Sã-ºi sprijine capul pe palma mai. În luna mai, Buddha coboarã pentru a binecuvânta omenirea.
mâinii stângi. Devotul sã adoarmã, sã-ºi supravegheze propriul somn, sã Actul trebuie sã se efectueze într-o zi de vineri în zori. La aceastã orã
devinã un paznic al propriului sãu somn. vibreazã intens luceafãrul de dimineaþã.
Când devotul începe sã vadã viziunile proprii visului, sã se ridice Cuplul trebuie sã se retragã din act fãrã sã fi ejaculat lichidul seminal.
foarte încet din patul sãu, dar pãstrând starea de somn ca pe o comoarã Ierarhiile lunare ºtiu sã foloseascã un gamet masculin ºi un ovul matern
preþioasã. Înainte de a ieºi din casa sa, devotul trebuie sã facã un mic salt pentru face fecundã matricea.
cu intenþia de a rãmâne plutind în mediul înconjurãtor. Dacã, fãcând Mama trebuie sã se culce în fiecare lunã într-o poziþie diferitã; o lunã
micul salt, devotul pluteºte în ambient, este pentru cã corpul sãu fizic a pe dreapta ºi alta pe stânga. Astfel corpul creaturii care se aflã în pântec
intrat în stare de Jinas. Dacã devotul nu pluteºte, este pentru cã nu se va primi tot beneficiul cosmic.
aflã în stare de Jinas. Când devotul se aflã în stare de Jinas, poate ieºi În Lemuria toatã aceastã muncã se efectua în interiorul marilor tem-
din casa sa cu toatã încrederea, fãrã nici o teamã. În stare de Jinas de- ple de mistere. Atunci nu existau durerile facerii.
voþii pot cãlãtori în locurile cele mai îndepãrtate ale Pãmântului în câ- Astfel vin pe lume Fiii Înþelepciunii. Acesta este sistemul creator
teva clipe. Kriya-Shakti.
Dacã devotul eºueazã în experiment, dacã nu obþine din primul mo- Cu acest sistem foarte vechi, care se pierde în noaptea secolelor, orice
ment starea de Jinas, nu trebuie sã se descurajeze, sã se punã în patul sãu cuplu yoghin poate oferi un vehicul fizic oricãruia dintre marii Maeºtrii
ºi sã repete experimentul de atâtea ori câte ore ºi minute are noaptea. ai venerabilei Loji Albe.
Unii obþin triumful imediat, aceºtia sunt cei norocoºi, cei care au prac- Aceastã cheie minunatã, demonstreazã în mod evident, cã nu este
ticat ºtiinþa Jinas în antice reîncarnãri. Alþii, n-au practicat niciodatã necesar sã se ejaculeze ºapte milioane de spermatozoizi pentru a crea o
aceastã ºtiinþã ºi trebuie sã înceapã prin a obþine aceastã putere practi- nouã fiinþã umanã. Dumnezeu a spus: „Creºteþi ºi înmulþiþi-vã”. Dum-
36 13
nezeu nu a spus „Creºteþi ºi fornicaþi”. Ejacularea seminalã este un de- aceste chei. Se dovedeºte interesant cã martorii Ida ºi Pingala, în ultimã
lict. Ejacularea seminalã este fornicare brutalã. Sistemul antic de repro- sintezã, îºi au rãdãcinile în testiculele drept ºi stâng ale bãrbatului, ºi în
ducere paradisiacã, se realiza fãrã ejacularea seminalã la bãrbat ºi fãrã or- ovarele femeii. Prin aceastã pereche de canale nervoase urcã atomii so-
gasm la femeie. lari ºi lunari ai sistemului seminal pânã la potir (creierul). Cele douã fo-
Tenebroºii luciferi ai anticului pãmânt Luna l-au învãþat pe om eja- se nazale ºi organele sexuale se aflã conectate prin intermediul celor doi
cularea seminalã. Atunci, ºi-a pierdut puterile. Acest lucru este repre- martori. Aceasta ne invitã sã reflectãm. Realmente, Pranayama este,
zentat prin ieºirea din Eden. printre altele, un sistem de transmutare sexualã pentru celibatari.
Noi nu predãm lucruri împotriva naturii. Normal ºi natural este sã nu Orice gnostic trebuie sã-ºi înceapã practicile Jinas dupã ce s-a pregã-
risipim semenul. Nu predãm rafinamente sexuale, predãm ceea ce este tit intens cu Pranayama. Marii Maeºtri ai yogãi, plutesc în aer când
cu adevãrat natural, normal. Oamenii se scandalizeazã pentru cã Piatra practicã Pranayama. Poate pluti în aer doar corpul care scapã legii gra-
Filosofalã este piatrã de poticnire ºi stâncã de cãdere pentru perverºi. vitaþiei. Poate scãpa de aceastã lege numai corpul care se pune în inte-
(Piatra de poticnire este sexul.) riorul hiperspaþiului.
Perverºii urãsc Magia Sexualã. Perverºilor le repugnã tot ceea ce le Cu forþa mentalã, dirijatã în mod conºtient, putem pune corpul fizic
rãpeºte deplina satisfacere a pasiunilor lor carnale. Perverºii simt dezgust înãuntrul hiperspaþiului. ªtiinþa Jinas este o chestiune de vibraþie. Dea-
faþã de castitate. Aceasta este legea acelor bieþi oameni: trãiesc pentru supra ºi dedesubtul limitelor percepþiei obiective existã lumi situate în
a se bucura de plãcerea carnalã ºi urãsc castitatea. alte dimensiuni. Cu forþa gândului putem, prin intermediul anumitor
chei ale ºtiinþei Jinas pe care le dãm în continuare, sã accelerãm frec-
venþa oscilatorie ºi vibraþia obiºnuitã a corpului fizic. Atunci, pãtrun-
dem cu corpul în interiorul hiperspaþiului. Când oamenii de ºtiinþã vor
obþine controlul absolut al miºcãrii atomice, vor putea pune orice corp
în interiorul hiperspaþiului. Devoþii religiei Jinas, înainte de practicile
lor de Pranayama, trebuie sã se roage Mamei Divine implorând-o sã le
dea puterea de a pune corpul fizic în stare de Jinas. Trebuie sã se practice
foarte mult Pranayama pentru a cuceri puterile Jinas. Studentul trebuie
sã aleagã cu grijã cheia care îi place cel mai mult pentru a practica ºti-
inþa Jinas. Este urgent ca studentul sã înþeleagã cã religia Jinas cere cas-
titate absolutã ºi sfinþenie supremã.
Aminteºte-þi, mult iubite discipol, cã puterile divine ale ºtiinþei Jinas
sunt foarte sacre. Aceste puteri se pot folosi numai pentru a însãnãtoºi
bolnavi de la distanþã, pentru a vindeca, pentru a intra în templele Lojii
Albe, pentru a studia minunile creaþiei în sânul naturii.
Oricine încearcã sã se foloseascã în mod egoist de puterile Jinas, se
va transforma într-un demon oribil ºi se va rostogoli inevitabil în abis.
Legea este lege. Karma îi pedepseºte pe cei care abuzeazã.
Devotul trebuie sã aleagã cheia Jinas care îi place cel mai mult, ºi sã
practice cu ea zilnic, în mod intens, pânã obþine victoria.
Aceastã ºtiinþã nu este pentru cei slabi, nici pentru oamenii nestator-
nici, schimbãtori, inconstanþi. Aceastã ºtiinþã este pentru oamenii care
au atâta rãbdare ca aceea a sfântului Iov. Aceastã ºtiinþã este pentru oa-
menii tenaci, neobosiþi, curajoºi, tari ca oþelul.
14 35
Miºcarea Gnosticã nu poate accepta postulatul indemonstrabil care Capitolul VI
spune: „Printr-un punct oarecare din mintea noastrã se poate trasa o pa- URDHVARATA
ralelã realã, pentru realitatea vizibilã, ºi doar una’’.
Paralela unicã nu existã. Spaþiul tridimensional absolut ºi dogmatic
al geometrului Euclid, este indemonstrabil ºi fals. Magia Sexualã (Arcanul A.Z.F.) este cunoscutã în India cu termenul
Afirmaþia absurdã cã lumea fizicã experimentalã este unica realã, re- sanscrit Urdhvarata. Oricine practicã Arcanul A.Z.F. este numit, în In-
zultã a fi un raþionament foarte superficial al ignoranþilor culþi care n-au dia, yoghin Urdhvarata.
investigat niciodatã câmpurile electromagnetice, ºi aºa-numita Proto- Marele arcan se gãseºte într-o carte indianã intitulatã „Secretele
materie, ca fiind causa causorum a materiei fizice. Yogãi”. Autorul ei este un yoghin din sudul Indiei.
A patra dimensiune este hiperspaþialã. Gnosticii au sisteme speciale Provoacã groazã a ºti cã tenebroºii Bonzi ai clanului Dag Dupa, dedi-
pentru a-ºi pune corpul fizic în interiorul hiperspaþiului. caþi tantrismului oribil ºi fatal, ejaculeazã lichidul seminal în timpul
Gnosticii afirmãm cã spaþiul infinit interplanetar este curb. Spunem practicilor lor de magie neagrã.
cã infinitul trãieºte într-o miºcare neîncetatã. Afirmãm cã existã o serie Bonzii au o tehnicã fatalã pentru a reabsorbi semenul risipit. Acea
infinitã de spaþii giratorii de diferite dimensiuni care se pãtrund ºi se în- tehnicã este Vajroli, din nefericire rãu întrebuinþatã. Nu vrem sã dez-
trepãtrund reciproc fãrã a se contopi. Spunem cã toate aceste spaþii ale voltãm nimic despre practica Vajroli aplicatã în aspectul sau în faza sa
Infinitului înstelat, au formã hiperelipsoidalã. Afirmãm cã, prin forþa pur negativã, deoarece ºtim cã existã multe persoane cu mentalitate fra-
minþii, omul îºi poate pune corpul fizic înãuntrul oricãrui spaþiu girato- gilã care ar putea, cu uºurinþã, sã cadã în oribilul tantrism al Bonzilor.
riu hiperelipsoidal. Susþinem categoric faptul cã astrofizica revoluþiona- Atunci, karma ar cãdea în mod fatal asupra noastrã.
rã va demonstra lumii existenþa hiperspaþiului. Afirmãm cã în interiorul Semenul risipit, iar apoi absorbit din pubisul feminin, este oribil în-
unei linii existã altele, hiperspaþiale. cãrcat cu atomi ai Duºmanului secret, atomi satanici adunaþi din propri-
Afirmãm cã Salvatorul lumii trãieºte actualmente în hiperspaþiu cu ile infernuri atomice ale fiinþei umane. Rezultatul inevitabil al acestui
acelaºi corp pe care l-a avut pe pãmântul sfânt. Susþinem cã orice iniþiat tantrism este coborârea ºarpelui în jos, spre abisurile atomice ale naturii.
care primeºte Elixirul de Viaþã lungã, moare dar nu moare. Afirmãm cã Astfel personalitatea umanã sfârºeºte prin a se separa definitiv de Spiri-
toþi aceia care primesc Elixirul de Viaþã lungã, scapã cu corpul lor fizic tul divin. Atunci fiinþa umanã se transformã în demon.
a treia zi, profitând de oportunitatea pe care ne-o oferã hiperspaþiul. În alte timpuri se practica, în Ashramurile Indiei, Arcanul A.Z.F. Yo-
Aceºtia îºi conservã corpul fizic timp de milioane de ani. Nemuritorul ghinii se pregãteau cu Vajroli pentru Magia Sexualã. Din nefericire, frã-
Babaji ºi sora sa Mataji îºi conservã corpul de mai multe milioane de ani þiorii cu surioarele au început sã creeze scandaluri, iar gurujii au tras atunci
ºi vor îndeplini o mare misiune pentru umanitatea viitoarelor a ºasea ºi perdeaua esoterismului, ºi au interzis A.Z.F-ul. Totuºi, în secret, yoghinele
a ºaptea mari rase. ºi yoghinii iniþiaþi practicã A.Z.F.-ul (deºi aparent ar fi fost interzis).
Afirmãm categoric, cã oricine lucreazã cu Arcanul A.Z.F. poate cere Realitatea este cã aceastã interdicþie a fãcut mai mult rãu decât bine,
Elixirul de Viaþã lungã. Aceºtia mor dar nu mor. Susþinem cã orice fiinþã deoarece sistemul Brahmacharya se dovedeºte un eºec pentru cã nimeni
umanã îºi poate pune corpul fizic în stare de Jinas, în momentul în care nu este capabil sã pãstreze Brahmacharya (abstinenþã absolutã). Unii,
vrea, dacã într-adevãr are credinþã în Mama Divinã. Orice înþelept al care în aparenþã o pãstreazã, suferã de poluþii nocturne. Astfel pierd se-
Artei elementale poate face marele salt. Maeºtrii ºtiinþei Jinas pot scãpa menul pe care îl acumuleazã ºi se transformã în victime ale abisului.
de pe Pãmânt pentru a trãi pe altã planetã cu corpul fizic pe care-l au A.Z.F.-ul este un sistem pentru a crea fii puternici, sãnãtoºi ºi su-
aici. Ei îºi pot duce acest corp de carne ºi oase pe altã planetã. Acesta perbi. Cu A.Z.F.-ul se selecteazã spermatozoidul care trebuie sã fecunde-
este marele salt. Unii oameni cunoscãtori ai ºtiinþei Jinas au fãcut deja ze matricea.
marele salt. Cu Pranayama se obþine puterea ce ne permite sã ne punem Spermatozoidul care reuºeºte sã scape în timpul practicii cu Arcanul
corpul fizic în stare de Jinas. Existã multe chei pentru a pune corpul fizic A.Z.F. este, de fapt, spermatozoidul selecþionat ºi puternic, ce trebuie sã
în stare de Jinas. Este urgent sã practicãm Pranayama înainte de a folosi dea naºtere unui adevãrat supra-om. Astfel, vom putea forma o rasã de zei.
34 15
Cu A.Z.F.-ul se obþine dezvoltarea completã a tuturor focurilor dor- Capitolul XIV
sale. Cu arcanul A.Z.F. se obþine completa Realizare profundã. STAREA DE JINAS
Marea yoghinã H.P.B., dupã a rãmas vãduvã de contele Blavatsky, a
trebuit sã se cãsãtoreascã pentru a practica Arcanul A.Z.F. Numai aºa a
obþinut completa dezvoltare a celor patruzeci ºi nouã de focuri. Hiperspaþiul poate fi demonstrat matematic cu hipergeometria. ªti-
Yoghinul-Avatar Lahiri Mahasalla a fost chemat de cãtre Babaji pen- inþa JINAS aparþine hiperspaþiului ºi hipergeometriei.
tru Iniþiere când era deja cãsãtorit. Astfel s-a realizat Yoghinul-Avatar. Dacã cunoaºtem volumul, trebuie sã acceptãm de asemenea hipervo-
Gurujii Ashramurilor trebuie sã plãteascã karma pentru cã nu au vor- lumul ca bazã fundamentalã a volumului. Dacã acceptãm sfera geome-
bit clar când a fost necesar sã se vorbeascã clar. Nu s-a câºtigat nimic cu tricã trebuie sã acceptãm ºi hipersfera.
faptul de a oculta Sanctuarul. Este mai bine sã avem curajul de a vorbi Hiperspaþiul permite gnosticilor sã realizeze acte extraordinare. Iisus
clar. a putut sã-ºi scoatã trupul din mormânt dupã trei zile, datoritã hiperspa-
În unirea phallus-ului ºi a uterului se aflã cheia Arcanului A.Z.F. þiului. De atunci, Maestrul reînviat trãieºte cu corpul sãu în hiperspaþiu.
Important este sã te retragi din actul sexual fãrã a risipi semenul. Vasul Orice Iniþiat care primeºte Elixirul de Viaþã lungã, moare dar nu
lui Hermes nu trebuie vãrsat niciodatã în viaþã. Astfel ne preschimbãm moare. În a treia zi scapã din mormânt folosind hiperspaþiul iar mor-
în Zei teribil de divini. mântul rãmâne gol.
Deviza noastrã este Thelema (voinþã). Dispariþia sau apariþia unui corp în spaþiul obiectiv tridimensional,
Cu Urdhvarata se trezeºte ºi se dezvoltã în totalitate Kundalini. sau trecerea unei persoane printr-un zid, se realizeazã cu succes deplin
când se foloseºte hiperspaþiul în mod ºtiinþific.
Gnosticii ºtiinþifici îºi pun corpul fizic în Stare de Jinas, ºi se miºcã
în mod conºtient în hiperspaþiu.
Când corpul yoghinului se introduce în hiperspaþiu, spunem cã se
aflã în stare de Jinas.
Yoghinul, în stare Jinas, poate trece prin foc fãrã sã se ardã, poate
merge pe ape cum a fãcut Iisus, poate pluti în aer. Poate traversa o stân-
cã sau un zid dintr-o parte în alta fãrã sã sufere nici un rãu.
ªtiinþa Jinas se bazeazã pe hiperspaþiu ºi este o ramurã specialã a fizi-
cii atomice.
Persoanele ignorante, care nu au studiat niciodatã în viaþa lor hiper-
geometria, neagã stãrile de Jinas. Acest tip de oameni sunt demni de mi-
lã pentru cã sunt ignoranþi.
Vechea geometrie se bazeazã pe ipoteza absurdã cã printr-un punct
dintr-un plan se poate, cu siguranþã, trasa o paralelã sau o dreaptã, dar
numai una (vorbind în sensul esenþial).
Miºcarea Gnosticã respinge punctul de vedere euclidian al celor trei
dimensiuni cunoscute, ca fiind deja total învechit pentru era atomicã.
Aºa numita „paralelã unicã” (imaginându-se în sensul spaþial abso-
lut), se multiplicã în interiorul diferitelor dimensiuni ale hiperspaþiului.
Atunci deja nu mai este unicã.
Paralela unicã a lui Euclid este un sofism pentru a prinde în cursã
oameni ignoranþi. Gnoza respinge acest tip de sofisme.
16 33
Devoþii nu trebuie sã mediteze cu stomacul plin. Este necesar ca de- Capitolul VII
voþii sã renunþe la pãcatul lãcomiei. Trebuie sã luãm trei mese pe zi. MAMA COSMICÃ
DIETÃ ESOTERICÃ
Mic dejun. Pâine prãjitã cu miere de albine ºi lapte cãlduþ. La micul
dejun se pot adãuga câteva fructe. Dumnezeu nu are nici o formã. Dumnezeu este coesenþial cu spaþiul
Prânz. Prânzul trebuie sã fie pe bazã de legume ºi fructe. De asemenea abstract absolut. Dumnezeu este Acela… Acela… Acela…
se pot mânca orice fel de cereale. Dumnezeu are douã aspecte: Înþelepciune ºi Iubire. Dumnezeu ca În-
Cinã. Lapte cãlduþ ºi pâine cu miere de albine. Aceasta este tot, ni- þelepciune este Tatã. Dumnezeu ca Iubire este Mamã.
mic mai mult. Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Cristos nu este un individ, Cristos
Meditaþia trebuie sã se realizeze la ora zece seara. De asemenea tre- este o armatã. Cristos este Armata Vocii. Verbul.
buie sã se mediteze în zori. Dacã studentul practicã la 10 seara ºi în zori, Înainte de a rãsãri Aurora noii zile cosmice, Tatãl, Mama ºi Fiul, erau
va progresa rapid. Unul, Acela… Acela… Acela…
Dumnezeu ca Tatã sãlãºluieºte în Ochiul Înþelepciunii. Acest Ochi
este situat între cele douã sprâncene.
Dumnezeu ca Mamã sãlãºluieºte în Templul-Inimã.
Înþelepciune ºi Iubire sunt cele douã coloane fundamentale ale marii
Loji Albe.
În interiorul fiecãrei fiinþe umane existã un soldat al Armatei Vocii.
Acesta este Cristosul intern al fiecãrui om care vine pe lume.
Omul septuplu este doar umbra pãcãtoasã a acelui soldat al Armatei
Vocii.
Trebuie sã încarnãm Omul Soare, Cristosul intern. Mama Divinã ne
ajutã. Cereþi ºi vi se va da, bateþi ºi vi se va deschide.
Dumnezeu ca Iubire este Isis, cãreia nici un muritor nu i-a ridicat vã-
lul. Cine este cel care ar îndrãzni sã ridice acel vãl teribil de divin? Vai
de profanii ºi de profanatorii care îndrãznesc doar sã atingã vãlul lui Isis!
Când devotul îºi face rugãciunile cãtre Mama Divinã, trebuie sã-i fie
somn ºi sã fie adâncit în profundã meditaþie internã. Adevãratul devot
nu se ridicã din patul sãu, nici nu mãnâncã, nici nu bea, pânã ce nu pri-
meºte rãspunsul de la Mama Divinã.
Mama cosmicã nu are formã, dar îi place sã ia o formã pentru a rãs-
punde suplicantului.
Se poate prezenta ca Isis, Rhea, Cybele, Tonantzin, Maria etc. etc. etc.
Când Divina Mamã i-a dat rãspunsul sãu devotului, îºi dezintegreazã
forma instantaneu, pentru cã nu are nevoie de ea.
Mama Divinã este al doilea aspect al Aceluia, ºi se numeºte Iubire.
Iubirea este o substanþã coesenþialã cu spaþiul abstract foarte profund.
Mama Divinã nu este o femeie, nici o persoanã. Este doar o substanþã
necunoscutã.
Orice formã pe care Aceea ar lua-o, se dezintegreazã câteva clipe mai
32 17
târziu. Aceea este Iubire. Orice devot trebuie sã înveþe sã asculte vocea subtilã. Cu sunetul
Dumnezeul Mamã este Iubire. Dumnezeul Mamã ne adorã, ne iubeº- mistic, devotul poate realiza minuni ºi miracole.
te teribil. Zeiþa Mamã a lumii urcã prin canalul medular preschimbatã Dacã devotul vrea sã asculte sunetul mistic, concentrarea sa trebuie
în ºarpe de foc atunci când lucrãm cu Arcanul A.Z.F. sã fie perfectã. La început, studentul va auzi multe sunete, dar dacã se
Zeiþa Mamã a lumii este Devi-Kundalini. Divina Mamã îºi poartã co- concentreazã cu intensitate asupra cântecului greierului, în cele din ur-
pilul în braþele sale iubitoare. Cristosul intern al fiecãrui om este acest mã va reuºi sã-l asculte. Atunci, va dobândi victoria. Cu sunetul mistic
copil. Mama este Acela… Acela… Acela… Isis… Iubire… Mister… ajungem inevitabil la Iluminare.
Devotul care vrea puteri trebuie sã le cearã Mamei Divine. Adevãra- Sunetul mistic, în ultimã sintezã, provine din inima liniºtitã. Origi-
tul devot se umileºte înaintea Dumnezeului Mamã. nea îndepãrtatã a sunetului mistic trebuie sã o cãutãm în Mama Divinã.
Dacã devotul se hotãrãºte, cu adevãrat, sã-ºi corecteze greºelile ºi sã Devotul trebuie sã se roage mult, cerându-i Mamei Divine sã-i acorde
calce pe calea sfinþeniei, poate sã-i cearã Mamei Divine iertarea karmei graþia de a asculta sunetul mistic. Prin graþia Mamei Divine, orice devot
sale trecute ºi Mama Divinã îl iartã. poate avea fericirea de a asculta sunetul mistic, care ne permite ieºirea
Însã, dacã devotul nu se corecteazã, nici nu urmeazã calea sfinþeniei, instantanee în corp astral.
este inutil atunci sã cearã iertare Mamei Divine, pentru cã ea nu îl iartã. Devotul care ar vrea sã realizeze cu succes aceste practici, trebuie sã
Mama Divinã îºi iartã fiii care se cãiesc cu adevãrat. Ea ºtie sã-ºi ierte se dedice meditaþiei interne, când într-adevãr îi va fi suficient de
fiii pentru cã sunt fiii ei. somn. Sã ºtiþi cã orice exerciþiu esoteric de meditaþie, în absenþa fac-
Toatã karma acþiunilor rele, din încarnãrile trecute, poate fi iertatã torului somn, este dãunãtor, inutil, steril, dãuneazã minþii ºi ruineazã
de Mama Divinã. Când cãinþa este absolutã, pedeapsa se dovedeºte inu- creierul.
tilã. Meditaþia internã trebuie sã se combine inteligent cu starea de somn.
Dacã studentul gnostic, din nefericire, nu are la dispoziþia sa minu-
natul animãluþ menþionat în acest capitol, atunci trebuie sã facã sã rã-
sune litera S, astfel: SSSSSSSSSSS, ca un ºuierat foarte fin ºi delicat
(buzele întredeschise ºi dinþii de sus atingându-se cu dinþii de jos). În
spatele acestui sunet foarte fin, se aflã vocea subtilã, ce ne permite ieºi-
rea instantanee în corp astral.
Pentru meditaþia internã devotul trebuie sã aleagã o poziþie foarte
confortabilã. În continuare vom menþiona douã poziþii foarte comode.
POZIÞIA OMULUI MORT
Devotul sã se întindã în poziþia cadavrului. Sã-ºi aºeze braþele pe
lângã corp, sprijinite pe pat sau pe jos (unde se aflã întins). Sã-ºi întindã
bine picioarele, cum le au întinse cadavrele; sã-ºi apropie apoi cãlcâiele
între ele, depãrtându-ºi vârfurile picioarelor la dreapta ºi la stânga în
formã de evantai.
POZIÞIA STELEI ÎNFLÃCÃRATE
Devotul sã se întindã în poziþie de stea înflãcãratã, depãrtând picioa-
rele ºi braþele la dreapta ºi la stânga ºi cu corpul bine relaxat. Astfel,
avem figura stelei cu cinci vârfuri. Aceasta este poziþia de Maestru. Ma-
rii Maeºtri folosesc aceastã poziþie pentru meditaþia internã. În faþa aces-
tei figuri tenebroºii fug plini de teroare. Când Maestrul se ridicã, lasã
acolo amprenta sa înflãcãratã care-i face sã fugã pe tenebroºi.
18 31
Capitolul XIII Capitolul VIII
VOCEA SUBTILÃ PRANAYAMA CRISTICÃ EGIPTEANÃ

Existã un sunet mistic pe care yoghinul trebuie sã înveþe sã-l asculte. Prana este marele suflu. Prana este Cristosul cosmic. Prana este viaþa
Aztecii au cunoscut acest sunet mistic. Sã ne amintim de colina din ce palpitã în fiecare atom, aºa cum palpitã în fiecare soare.
Chapultepec. Un codex mexican reprezintã pe colinã un greiere. În Focul arde datoritã Pranei; apa curge datoritã Pranei; vântul suflã da-
Roma anticã a Cezarilor, greierele era vândut în colivii de aur la preþuri toritã Pranei; soarele existã graþie Pranei; viaþa pe care o avem este Pra-
extrem de mari. Magii anticei Rome cumpãrau acest animãluþ pentru a-l na. Nimic nu ar putea exista în univers fãrã Prana. N-ar putea sã se nas-
folosi în magia practicã. cã insecta cea mai neînsemnatã, nici sã rãsarã cea mai timidã floricicã,
Dacã þinem acest animãluþ aproape de cãpãtâiul patului, ºi dacã me- fãrã Prana.
ditãm la cântecul sãu delicios, vom asculta vocea subtilã, în momentele Prana existã în alimentele pe care le mâncãm, în aerul pe care îl res-
în care suntem pe punctul de a adormi. Acest fenomen este asemãnãtor pirãm, în apa pe care o bem, în tot.
cu cel al unor piane acordate la fel. Dacã atingem, de exemplu, nota SI Când energia seminalã este sublimatã ºi transformatã în întregime,
a unuia dintre cele douã piane, la celãlalt pian se repetã aceeaºi notã aprovizioneazã sistemul nervos cu Prana foarte bogatã, care, ca energie
fãrã ca mâna omeneascã sã-l atingã. Acesta este un fenomen vibratoriu cristicã minunatã, rãmâne depozitatã în creier ca un vin de luminã.
foarte interesant pe care oricine îl poate verifica. Acelaºi lucru se întâm- Existã o strânsã conexiune între minte, Prana ºi semen. Controlând
plã cu cântecul misterios al greierului. Înãuntrul creierului uman existã energia seminalã cu forþa voinþei, vom fi obþinut totul pentru cã mintea
sunetul mistic ce rãsunã când animãluþul cântã. Este o chestiune de afi- ºi Prana, vor rãmâne sub controlul nostru.
nitate ºi vibraþie. Aceia care risipesc semenul, nu vor putea, niciodatã în viaþã, sã con-
Alimentarea acestui animãluþ nu este o problemã, ºtim cã se alimen- troleze mintea, nici Prana. Aceia sunt rataþii.
teazã cu vegetale, de asemenea mãnâncã hainele din casã, iar lumea se Cine obþine controlul sexual, va obþine de asemenea controlul min-
teme de el întrucât nimeni nu vrea sã-ºi piardã îmbrãcãmintea. Oricine þii sale, ºi controlul Pranei. Aceastã categorie de oameni ating elibera-
poate obþine acest animãluþ la munte. rea. Aceastã clasã de oameni obþin elixirul de viaþã lungã.
Cel ce ºtie sã asculte vocea subtilã, poate ieºi instantaneu în corp as- Toþi nemuritorii care trãiesc cu Cristosul yoghin al Indiei (divinul
tral de fiecare datã când vrea. Dacã devotul se concentreazã la cântecul Babaji), îºi pãstreazã corpurile fizice de-a lungul a mii de ani fãrã ca
greierului… dacã yoghinul mediteazã la cântecul greierului… dacã yo- moartea sã-i poatã învinge. Aceºti fraþi, dupã ce au obþinut suprema cas-
ghinul aþipeºte ascultând acest cântec, curând va rãsuna înãuntrul creie- titate, au dobândit controlul Pranei ºi al minþii.
rului sãu acelaºi cântec, sunetul mistic, vocea subtilã. Atunci, porþile Prana este energie universalã, este viaþã, este luminã, este bucurie.
misterului vor fi deschise. În acele momente, gnosticul se poate ridica Principalul obiectiv al practicii Pranayama, este obþinerea unirii ato-
din patul sãu cu toatã naturaleþea ºi poate ieºi din casa lui în corp astral. milor solari ºi lunari ai sistemului seminal pentru trezirea lui Kundalini.
Nu este vorba de o ridicare mentalã, ceea ce spunem trebuie transpus PRACTICÃ ESOTERICÃ
în fapte. Devotul sã se ridice, sã se ridice din patul sãu cu toatã natura- 1. Devotul sã se aºeze pe un scaun cu faþa spre rãsãrit.
leþea, cãci natura se va însãrcina în acele momente sã separe corpul as- 2. Sã facã multe rugãciuni, rugând-o pe Mama Divinã sã-i trezeascã
tral de corpul fizic. Kundalini.
În afara corpului fizic simþim o voluptate spiritualã fermecãtoare. Nu 3. Pieptul, gâtul ºi capul vor trebui sã fie în linie verticalã. Nu trebuie
existã plãcere mai mare decât aceea de a-þi simþi sufletul desprins. În lu- aplecat corpul într-o parte, nici în faþã sau în spate. Palmele mâinilor
mile superioare putem sta de vorbã cu Zeii inefabili. În lumile superioare trebuie sã se odihneascã pe picioare în mod foarte natural.
putem studia la picioarele Maestrului. Astfel, ne eliberãm de atâta teo- 4. Mintea devotului trebuie sã fie îndreptatã spre interior, spre Mama
rie. Astfel, bem din izvorul viu al cunoaºterii. Divinã, iubind-o ºi adorând-o.
30 19
5. Sã închidã ochii pentru ca lucrurile din lumea fizicã sã nu-l dis- de analizã suficientã pentru a-ºi da seama cã a pãtruns în subconºtientul
tragã. naturii, unde trãiesc propriile sale creaþii mentale. Þinând cont de toate
6. Sã astupe fosa nazalã dreaptã cu degetul mare, vocalizând mental aceste pericole, este necesar ca studenþii esoteriºti sã nu lanseze judecãþi
mantra TON, în timp ce respirã sau inhaleazã foarte încet aerul prin na- la adresa persoanelor. Nu judecaþi ca sã nu fiþi judecaþi. Devotul trebuie
ra stângã. sã fie ca o grãdinã pecetluitã cu ºapte peceþi. Cel care are deja primele
7. Acum sã închidã fosa nazalã stângã cu degetul arãtãtor. Sã-ºi þinã percepþii de clarviziune ºi claraudiþie, este încã un clarvãzãtor neexperi-
respiraþia. Sã trimitã Prana la Biserica din Efes situatã în coccis, pentru mentat, iar dacã nu ºtie sã tacã, se va transforma într-un calomniator de
a trezi Kundalini, ºi sã pronunþe mental mantra SA. persoane. Numai marii iniþiaþi clarvãzãtori nu se înºealã. Rama, Krishna,
8. Sã expire acum lent prin fosa nazalã dreaptã vocalizând mental Buddha, Iisus Cristos etc. etc., au fost adevãraþi clarvãzãtori, infailibili,
mantra HAM… omniscienþi…
9. Sã închidã acum fosa nazalã stângã cu degetul arãtãtor.
10. Sã inhaleze viaþa, Prana, prin fosa nazalã dreaptã, vocalizând
mental mantra TON. Sã-ºi þinã acum respiraþia vocalizând mantra RA.
Sã închidã cele douã fose nazale cu degetele indice ºi policar. Sã trimitã
Prana în centrul magnetic al coccisului pentru a trezi Kundalini.
11. Sã expire foarte încet prin fosa nazalã stângã vocalizând mental
silaba mantricã HAM.
12. Aceasta constituie o Pranayama completã.
13. ªase Pranayama la rând trebuie fãcute în zori ºi pe înserat.
14. Devotul se va ridica de pe scaunul sãu ºi va îngenunchea pe jos.
15. Va aºeza acum palmele mâinilor pe sol atingând între ele degetele
mari.
16. Înclinat înainte, prosternat pe pãmânt, plin de supremã venera-
þie, cu capul spre rãsãrit, îºi va sprijini fruntea pe dosul mâinilor, în stil
egiptean.
17. Devotul va vocaliza acum, cu laringele sãu creator, puternica
mantrã RA a egiptenilor. Aceastã mantrã se vocalizeazã alungind sune-
tul celor douã litere ce compun mantra RA, astfel: RRRRRRRRRRRA
AAAAAAAAAA. Sã se vocalizeze de ºapte ori consecutiv.
Acestea sunt cele ºaptesprezece puncte ale Pranayamei egiptene.
Mantra RA are puterea de a face sã vibreze Kundalini ºi chakrele, pen-
tru a le trezi.
Mantrele Pranayamei sunt TON-SA-HAM. TON-RA-HAM.
Cu Pranayama se trezeºte Kundalini. Cu Pranayama se împrãºtie în-
tunecatele regiuni ale tenebrelor ºi inerþia. Cu Pranayama spulberãm le-
nea ºi neîndemânarea.
Prana se relaþioneazã cu mintea. Mintea este vehiculul voinþei.
Voinþa trebuie sã asculte de marele Suflet al lumii.
Toate vehiculele interne trebuie sã fie controlate prin Pranayama.
Prana este viaþa.
20 29
Toþi cei care ar vrea sã-ºi trezeascã clarviziunea, dispreþuind imagina- Fosa nazalã dreaptã este solarã. Fosa nazalã stângã este lunarã. Cei
þia, cad în acelaºi absurd al celor care vor sã practice meditaþia în abso- doi martori se relaþioneazã cu fosele nazale. Veziculele seminale sunt
luta absenþã a somnului. Aceºti oameni eºueazã în dezvoltarea puterilor unite cu cei doi martori prin intermediul unei perechi de cordoane ner-
lor interne. Aceºti oameni violeazã legile naturale iar rezultatul inevita- voase. În ultimã sintezã, putem asigura cã cei doi martori ai Apocalipsei
bil este eºecul. se nasc în veziculele seminale. Cele douã vezicule seminale sunt cele
Imaginaþie, inspiraþie, intuiþie sunt cele trei cãi obligatorii ale Iniþie- douã oceane ale vieþii. Se povesteºte cã Moise ºi-a întâlnit Maestrul la
rii. Mai întâi apar imaginile, ºi în cele din urmã, pãtrundem într-o lume confluenþa dintre cele douã oceane.
pur spiritualã. Noi am predat în acest capitol o Pranayama egipteanã pentru devoþii
Orice clarvãzãtor are nevoie de Iniþiere. Clarviziunea fãrã Iniþierea din lumea occidentalã.
esotericã, conduce studentul în lumea delictului. Este urgent sã se pri- Aceia care vor sã trezeascã Kundalini, trebuie sã persevereze zilnic ºi
meascã Iniþierea cosmicã. pe durata întregii lor vieþi în Pranayama.
Dacã un clarvãzãtor pãtrunde în subconºtientul naturii, va putea citi Încãperea destinatã practicii Pranayamei nu trebuie sã fie umedã,
acolo tot trecutul pãmântului ºi al raselor sale. Acolo le va întâlni de nici prost aerisitã sau murdarã. Trebuie sã fie o încãpere curatã, purã, în-
asemenea pe fiinþele sale cele mai dragi. O va putea vedea, de exemplu, grijitã. De asemenea trebuie sã se practice Pranayama pe câmp, la mun-
pe iubita sa soþie cãsãtoritã cu alþi bãrbaþi, sau poate adulterând. te, pe malul mãrii etc. etc.
Dacã clarvãzãtorul nu are Iniþierea, va confunda trecutul cu prezen- Cu Pranayama transmutãm energia sexualã în energie cristicã. Cu
tul ºi o va calomnia pe soþia sa spunând: „Ea îmi este infidelã; ea este Pranayama trezim Kundalini ºi deschidem chakrele în întregime.
adulterã deoarece eu sunt clarvãzãtor ºi o vãd în lumile interne în plin Pranayama este un sistem de transmutaþie sexualã pentru celibatari.
adulter”. În subconºtientul naturii existã amintirea reîncarnãrilor noas-
tre trecute.
Dacã un clarvãzãtor pãtrunde în infraconºtientul naturii, va gãsi aco-
lo toate rãutãþile speciei umane. În infraconºtientul naturii trãieºte Sa-
tan al fiecãrei fiinþe umane. Dacã clarvãzãtorul nu a primit Iniþierea, îl
va vedea acolo pe Satan al sfinþilor retrãind neîncetat toate crimele ºi
rãutãþile pe care ei le-au comis în reîncarnãri foarte vechi, înainte de a
fi sfinþi. Însã, clarvãzãtorul neexperimentat ºi lipsit de Iniþiere, nu va ºti
sã distingã într-adevãr între trecut ºi prezent, între Satan al unui om ºi
Fiinþa realã a unui om. Rezultatul ar fi calomnia. Clarvãzãtorul neexpe-
rimentat ar spune: „Acest om, care se crede sfânt, este un asasin, sau un
hoþ, sau un teribil mag negru, fiindcã eu cu clarviziunea mea îl vãd ast-
fel”. Aceasta este exact ceea ce se numeºte calomnie. Mulþi clarvãzãtori
au degenerat oribil în calomniatori. Unul dintre gravele pericole ale ca-
lomniei este omuciderea.
Omul gelos, neîncrezãtor etc. etc., va gãsi în infraconºtientul naturii,
toate îndoielile ºi suspiciunile sale transformate în realitate. Atunci o va
calomnia pe soþia sa, pe prietenii sãi, pe vecinii sãi, pe Maeºtri, spunând:
„Acum vedeþi, aveam dreptate cu îndoielile mele. Prietenul meu este un
hoþ sau un mag negru, sau un asasin; soþia mea adultereazã cu cutare,
cum eu am bãnuit-o; clarviziunea mea nu dã greº, eu nu mã înºel etc.
etc.”. Bietul om, datoritã lipsei sale de Iniþiere, nu va avea capacitatea
28 21
Capitolul IX asemenea, în timpul meditaþiei, ca în vis, temple grandioase, râuri, vãi,
TRANSMUTAÞIE SEXUALÃ PENTRU CELIBATARI munþi, frumoase grãdini fermecate etc.
De obicei apar în timpul practicilor de meditaþie anumite senzaþii
ciudate care uneori îl umplu de teamã pe devot. Una dintre aceste sen-
Yoga semnificã „unire cu Dumnezeu”. Nimeni nu poate ajunge la zaþii este un curent electric în chakra coccisului. De asemenea în Lotu-
unirea cu preaiubitul, fãrã sã-ºi fi trezit mai întâi Kundalini. sul cu o mie de petale, situat în partea superioarã a creierului, de obicei
Nici o fiinþã vie nu ar putea trezi Kundalini în mod pozitiv fãrã sã fi se simt anumite senzaþii electrice. Devotul trebuie sã învingã teama da-
ajuns la suprema castitate. Este indispensabilã spãlarea picioarelor în cã vrea sã progreseze în dezvoltarea puterilor sale interne.
apele renunþãrii. „Strãduiþi-vã sã intraþi prin poarta îngustã; pentru cã Unele persoane au aceste viziuni dupã câteva zile de practicã. Alte
vã spun cã mulþi vor cãuta sã intre ºi nu vor putea.” (Luca 13:24) persoane încep sã aibã primele viziuni dupã ºase luni de exerciþii zilnice.
Este urgent sã se ºtie cã poarta îngustã, strâmtã ºi dificilã, este sexul. În prima perioadã de antrenament zilnic, ne punem în legãturã doar cu
Noi am ieºit din Eden prin poarta sexului; numai prin aceastã poartã fiinþe din planul astral. În a doua perioadã a antrenamentului esoteric,
putem intra în Eden. Edenul este însuºi sexul. Nimeni nu poate intra în intrãm în legãturã cu fiinþe din lumea mentalã. În a treia perioadã, intrãm
Eden prin porþi false. Trebuie sã intrãm pe unde am ieºit. Aceasta este în legãturã cu fiinþe ale lumii pur spirituale. Atunci, începem într-adevãr
Legea. sã ne preschimbãm în investigatori competenþi ai lumilor superioare.
Acei studenþi ai ocultismului care, dintr-un motiv sau altul, nu pot Devotul care a început sã aibã primele percepþii ale lumilor superioa-
lucra cu Arcanul A.Z.F., vor trebui sã cunoascã în profunzime ºtiinþa re, trebuie sã fie, la început, ca o grãdinã pecetluitã cu ºapte peceþi. Aceia
transmutaþiei sexuale. Existã o altã cheie secretã, cu ajutorul cãreia, de- care povestesc altora tot ceea ce vãd ºi aud, eºueazã în aceste studii, deoa-
voþii celibatari vor putea sã deschidã Arca ªtiinþei. rece porþile lumilor superioare li se închid.
PRACTICÃ DE TRANSMUTAÞIE SEXUALÃ PENTRU CELI- Unul dintre pericolele cele mai grave care îl asalteazã pe devot, este
BATARI. vanitatea ºi orgoliul. Mulþi studenþi se umplu de orgoliu ºi vanitate când
PRIMA POZIÞIE încep sã perceapã realitatea lumilor suprasensibile, atunci se autocalificã
Devoþii cãii, aºezaþi pe jos, vor trebui sã imite poziþia broaºtei. drept Maeºtri, ºi, fãrã sã fi obþinut deplina dezvoltare a puterilor lor in-
A DOUA POZIÞIE terne, încep sã-i judece greºit pe ceilalþi, bazându-se pe percepþiile lor de
Devoþii, culcaþi în patul lor (sau ºi pe jos), în decubitus dorsal (cu clarviziune incomplete.
faþa în sus), cu trunchiul înclinat în sus ºi capul cât mai jos cu putinþã, Rezultatul acestui mod greºit de a acþiona, este cã devotul îºi face
vor trebui atunci sã se umfle sau sã se înfoie ca broasca atunci când este atunci multã karma deoarece se transformã în calomniator al aproapelui
furioasã. ºi umple, atunci, lumea de lacrimi ºi durere.
ATITUDINE MENTALÃ A PRIMEI POZIÞII Studentul care a avut primele percepþii de clarviziune trebuie sã fie
Voinþã ºi imaginaþie unite în vibrantã armonie. Studentul gnostic sã ca o grãdinã pecetluitã cu ºapte peceþi, pânã ce Maestrul sãu intern îl
se identifice cu broasca. Sã-ºi imagineze cã se aflã într-un pârâu cu ape iniþiazã în marile mistere ºi îi dã ordin sã vorbeascã.
pure de viaþã. Sã-ºi uneascã voinþa ºi imaginaþia pentru a face sã urce O alta dintre gravele erori care îi asalteazã pe toþi cei care se supun
energiile sale sexuale din organele sexuale pânã la potirul sacru al creie- disciplinei esoterice, este dispreþuirea imaginaþiei. Noi am învãþat cã
rului. Studentul gnostic trebuie sã facã sã urce energia sa seminalã prin imaginaþia este translucidul, oglinda sufletului, divina clarviziune. Pen-
perechea de cordoane simpatice ce se încolãcesc pe mãduva spinãrii for- tru devot, a-ºi imagina este a vedea. Când chakra frontalã începe sã se
mând faimosul Caduceu al lui Mercur. roteascã, imaginile care apar în translucid devin sclipitoare, strãluci-
ATITUDINE MENTALÃ A CELEI DE-A DOUA POZIÞII toare, luminoase.
Voinþã ºi imaginaþie unite în vibrantã armonie. Studentul sã se umfle Devotul trebuie sã facã diferenþa între imaginaþie ºi fantezie. Imagi-
aºa cum face broasca. Aceasta este posibil numai cu ajutorul respiraþiei. naþia este pozitivã. Fantezia este negativã, aduce prejudicii, dãuneazã
Inspirând aerul vital imaginaþi-vã energia seminalã urcând prin cele minþii, deoarece ne poate duce la halucinaþii ºi la nebunie.
22 27
Capitolul XII douã canale simpatice ale voastre ce se încolãcesc graþios pe mãduva
PRIMELE EXPERIENÞE spinãrii. Duceþi aceastã minunatã energie seminalã pânã la creier. Apoi,
DE CLARVIZIUNE ªI CLARAUDIÞIE conduceþi-o pânã la inimã. Atunci expiraþi aerul vital fixând energia în
Templul-Inimã. Deviza noastrã este Thelema (voinþã).
MANTRA ACESTEI PRACTICI
Dacã yoghinul persevereazã în meditaþia internã, dacã este constant, Imitaþi cântecul broaºtei. Acel misterios orãcãit al broaºtei este
tenace, extrem de rãbdãtor, dupã un anumit timp, apar primele percep- mantra.
þii de clarviziune. ORIGINEA ACESTEI PRACTICI
La început, apar doar puncte luminoase, apoi apar chipuri, scene din Divina Mamã cosmicã ne-a dat tuturor fraþilor aceastã minunatã
naturã, obiecte ca în vis, în acele momente de tranziþie care existã între cheie a Arcei ªtiinþei. Mama Divinã vegheazã asupra tuturor fiilor sãi.
starea de veghe ºi somn. Primele percepþii de clarviziune mãresc entuzi- Broasca pe floarea imaculatã a lotusului, între apele pure ale vieþii, este
asmul discipolului. Aceste percepþii îi demonstreazã cã puterile sale in- un simbol sexual arhaic în vechiul Egipt al faraonilor.
terne sunt pe cale sã intre în activitate.
Este urgent ca studentul sã nu oboseascã. Este nevoie de extrem de
multã rãbdare. Dezvoltarea puterilor interne este un lucru foarte dificil.
Într-adevãr, sunt mulþi studenþii care încep, dar foarte puþini sunt cei
care au rãbdarea sfântului Iov. Nerãbdãtorii nu reuºesc sã facã nici un pas
pe calea Realizãrii. Acest tip de practici esoterice sunt pentru oameni
foarte tenaci ºi rãbdãtori.
În India sacrã a Vedelor, yoghinii practicã meditaþia internã de patru
ori pe zi. În lumea noastrã occidentalã, datoritã preocupãrii pentru traiul
zilnic ºi datoritã durei lupte pentru existenþã, se poate practica meditaþia
doar o datã pe zi. Cu aceasta este suficient. Important este sã se practice
zilnic fãrã sã se întrerupã nici o singurã zi. Repetiþia neîncetatã, con-
tinuã, tenace, în cele din urmã face sã se roteascã chakrele, iar dupã un
anumit timp, încep primele percepþii de clarviziune ºi claraudiþie.
Petele de luminã, imaginile luminoase, figurile vii, sunetele de clo-
pote, vocile de persoane sau de animale etc., indicã cu exactitate cã stu-
dentul progreseazã. Aceste percepþii apar în clipele în care, cufundaþi în
meditaþie profundã, suntem pe punctul de a adormi.
Foarte multe feluri de lumini încep sã aparã prin practicarea medi-
taþiei interne. La început, devotul percepe lumini albe ºi foarte strãluci-
toare. Aceste lumini corespund Ochiului Înþelepciunii, care se aflã si-
tuat între sprâncene… Luminile albe, galbene, roºii, albastre, verzi, cât
ºi fulgerele, soarele, luna, stelele, scânteile, flãcãrile etc., sunt particule
formate din elemente suprasensibile (particule tantrice).
Când apar mici globuri luminoase, strãlucind în culori albe ºi roºii,
este un semn absolut sigur cã progresãm în practica concentrãrii gândi-
rii. Va veni momentul în care devotul va reuºi sã vadã îngerii, sau ar-
hanghelii, tronuri, puteri, virtuþi etc. Studentul obiºnuieºte sã vadã de
26 23
Capitolul X fericirii. Strigãtele neurastenice, bãþul ºi biciul, îndepãrteazã fericirea;
ORDINE ªI DISCIPLINÃ ESOTERICÃ atunci, albul porumbel al iubirii, iese din inimã pentru totdeauna.
Aceasta este nenorocirea multor cãmine. Trãiþi cu înþelepciune ºi iubire.

Gnosticul trebuie sã fie cumpãtat, sã nu bârfeascã oamenii, sã nu fie


lacom, nici leneº.
Gnosticul trebuie sã se retragã, în fiecare zi, la ora 10 seara, în dor- Capitolul XI
mitorul sãu, pentru a practica meditaþia internã. Gnosticul trebuie sã se MEDITAÞIA
trezeascã în zori pentru a-ºi practica toate exerciþiile esoterice.
Gnosticul trebuie sã fie curat, îngrijit, decent, nobil, cinstit, întot- Într-o anumitã ocazie am auzit din gura unui Swami hindus o afirma-
deauna manierat, mereu vesel, niciodatã mânios pe nimeni ºi împotriva þie neobiºnuitã. Acel Maestru a explicat în faþa auditoriului sãu necesi-
nimãnui. tatea Hathei-Yoga, ca fiind indispensabilã pentru atingerea culmilor
Devotul trebuie sã facã baie zilnic ºi sã se îmbrace foarte îngrijit. Samadhi-ului. Yoghinul a spus cã multe persoane nu au obþinut nimic
Gnosticul neîngrijit, cel care nu face baie niciodatã, cel care se compla- în meditaþia internã, în ciuda eforturilor prelungite ºi a unui antrena-
ce mereu în neglijenþã, provoacã un prejudiciu umanitãþii, deoarece ment zilnic. Swami considera cã acest tip eºecuri se datoreazã excluderii
prin propaganda sa de foarte prost gust, îi îndepãrteazã pe mulþi de Hathei-Yoga.
aceste învãþãturi. Lumea îºi spune atunci: „Aºa sunt gnosticii? Eu nu Noi suntem în sincer dezacord cu aceastã afirmaþie a venerabilului
vreau sã degenerez! Eu nu voi urma aceste studii! etc.” Swami. Aceia, care dupã 10 sau 20 de ani, nu au obþinut iluminarea prin
Gnosticul nu trebuie sã fie fanatic. Trebuie sã studiem totul, sã res- practicarea meditaþiei interne, trebuie sã caute motivul în lipsa stãrii de
pingem ceea ce este inutil ºi sã acceptãm ceea ce este util. Gnoza nu este somn.
împotriva nici unei religii, ºcoli, ordin sau secte. Am luptat pentru pu- Este urgent sã combinãm meditaþia cu starea de somn.
rificarea moralã a multor ºcoli, religii ºi secte. Nu am fost împotriva nici
unei religii, ºcoli sau secte. ªtim cã umanitatea se împarte în grupuri ºi
cã fiecare grup uman are nevoie de sistemul sãu de instruire particular.
Într-adevãr, toate religiile, ºcolile ºi sectele, sunt perle foarte preþioase
înºirate pe firul de aur al divinitãþii.
Noi trebuie sã ridicãm biserici pentru ca în ele sã poatã oficia toate
religiile fãrã deosebire de nume sau crez. Într-adevãr religiile sunt ine-
fabile ºi divine. Toate ºcolile, religiile ºi sectele sunt necesare. Geloziile
religioase sunt chiar geloziile pasionale ridicate la rang de gelozii religi-
oase. Este ruºinos sã nutrim gelozii religioase. Fraþii trebuie sã transcen-
dã geloziile. Aceasta este o pasiune foarte josnicã. Miºcarea Gnosticã
este formatã din oameni aparþinând tuturor ºcolilor, religiilor ºi sectelor.
O alta dintre bolile cele mai grave ale sufletului este necronevrita. În
aceste vremuri oamenii au devenit neurastenici. Sã ºtiþi cã neurastenia
este satanicã. Cultivaþi mereu blândeþea, rãbdarea ºi iubirea. Educaþi-vã
copiii cu înþelepciune ºi iubire. Cultivaþi în casele voastre bucuria, blân-
deþea ºi iubirea. Sã ºtiþi cã neurastenia dãuneazã florilor de lotus ale su-
fletului. Învãþaþi-i pe copiii voºtri prin exemplu. Fiþi mereu veseli ºi fe-
riciþi. Cãminele gnostice trebuie sã fie totdeauna sanctuare ale iubirii ºi
24 25