Sunteți pe pagina 1din 173

Sfntul Maxim

Arztorul de colibe
isihast i vztor cu Duhul
din Sfntul Munte
(cca 12 8 0 1375)

n romnete de
diac. Ioan I. Ic jr

D e isis
Sibiu
2004

Colecia Philosophia christiana


Seria Hagiographica

Lector i coperta: Maria-Comelia Ic jr


Tehnoredactori i corectori: Paul i Violeta Morar

Deisis
ISBN 973- 9344- 96-8

Argument

D ei au avu t i au un rol h o trto r n fo r


m area evlaviei ortodoxe, Vieile Sfinilor au
a vu t i au p arte n c de u n d estin in grat n
B iserica O rtodox. De cele m ai m ulte ori d o
cum en tele cele m ai vechi, cu prinznd m rtu
riile d e p rim m n ale m arto rilo r oculari,
fie s-au p ierd u t, fie s-au tra n sm is n p relu
crri sau rezum ate nu n u m ai trzii, dar i
a rb itrare i n ein spirate, din care au fo st cel
m ai adeseori elim inate dezvoltrile teologice
i detaliile istorice socotite neinteresante p en
tru p ietatea popular. Sup u se u n ei astfel de
rescrieri n ch eie folcloric, d ocu m en tele h a
g io g rafiei b izan tin e i p ierd n u num ai v a
lo area d e d o cu m en t istoric, d a r i aceea de
m o n u m en te teo logice esen iale ale Bisericii.
R e stitu ire a u n u i acces d ir e c t la su rse le d e
p rim m n ale h agiografiei rsriten e n so
ite de co m en tarii teo logice com p eten te e o
p led o arie a crei u rgen teo lo g ic i m isio5

nar nu poate fi ndeajuns subliniat. n acest


sens se nscrie i dem ersul volum ului de fa
care i p rop u n e s restitu ie un d o sar c u
p rin z n d trad ucerea in tegral i rigu ro as a
celo r m ai vechi m rtu rii care ne vo rb esc d e
spre una din cele m ai fascinante figuri duhov
n iceti din sin axaru l ortodox, m arele ascet,
n eb u n p en tru H ristos, isih ast i v z to ru l cu
D u h u l d in A th o su l secolu lu i X IV care a fo st
C uviosu l M axim K avsokalivitul sau ,A r z to
ru l de c o lib e (cca 12 8 0 1375). D esig u r, el
n u e ste n e c u n o sc u t n ici de c itito rii Vieilor
Sfinilor din R om nia. O via a S fn tu lu i
M axim a fo st in clu s n vo lu m u l p e ian u arie,
ziu a 13, al Vieilor Sfinilor d e la p rim a e d i
ie in teg ral a acestu i corpus la N ea m n tre
anii 18 12 1813 (cu purtarea de grij a m itro
p o litu lu i M o ld ovei V en iam in C ostach i), tre
cn d p rin cele de la B ucureti din 18 351836
(cu purtarea de grij a m itropolitului G rigorie
D asclu l) i din 19 0 11911, i p n la u ltim a
ed iie de la H ui din 19 9 2 1996 (n grijit de
arh im an d ritu l Ioan ich ie Blan). N ucleul m is
tic al Vieii Sfntului M axim Kavsokalivitul,
a lc tu it din con vorb irea sa d u h o vn iceasc
cu S f n tu l G rig o rie S in a itu l (+ 134 6 ) p r iv i
to are la tain ele ru gciu n ii isih aste, a circu lat
i d etaat, fiin d cop iat in ten s de m on ahi, o
p arafraz a acestuia n lim ba greac p opular
fiind in clus de Sfntul N icodim A ghioritul ca
6

ap en dice al faim oasei sale Philokalia ton hieron neptikon (V eneia, 1792, p. 119 8 1201).
C o n vo rb ire a a circu lat n m an u scris i n
m iscelaneele m onahale isihaste ale clugrilor
ro m n i (de exem plu, m s. rom . B A R nr. 1480
[1782], f. 5 2 v57; nr. 1621 [sf. sec. X V III],
f. 12 8 I3 ir; nr. 1990 [sf. sec. X V III], f. 19 2
198V; sau nr. 3790 [m ijlocu l seco lu lu i X IX ],
f. 12 v 130), fiin d in clu s i n d iversele tra
d u ceri rom neti ale Filocaliei, in clu siv n u l
tim a realizat de pr. prof. D um itru Stniloae
(voi. VIII, Bucureti, 1979, p. 5 4 1-5 4 5 ). D eza
v a n ta ju l m ajor al a cesto r tex te este acela de
a avea la b az versiu n ea p rescu rtat, a d a p
ta t i p arafrazat lib er n n eo g reac a u n ei
viei atribuite unui T eofan, prescu rtare p u
blicat sub ngrijirea Sfntului N icodim A ghio ritu l n tr-o p op u lar cu legere h agiografic
n e o g re a c , tip rit la V e n e ia n 18 0 3 su b
titlu l Neon Eklogion (p. 3 4 5 354). O rigina
lu l ei b izan tin a fost p u b licat tiin ific abia n
193b, n prestigioasa revist Analecta Bollandiana, d e ie zu itu l F. H a lk in , p e b a z a tra n
scrierilo r dup m an uscrise athon ite care i-au
fo s t p u s e la d is p o z iie d e s a v a n tu l m o n a h
a th o n it a ju n s u lte r io r e p is c o p E v lo g h io s
K u rilas. Pe b aza in ve stig a iilo r acestuia d in
u rm i a cercetrilo r p rop rii, F. H alkin a
s ta b ilit c d o s a ru l h a g io g r a fic p riv ito r la
S f n tu l M axim K a vso k a livitu l este m u lt m ai
7

am plu, in clu z n d p atru piese. Pe p rim u l lo c


se situ eaz d o u v ie i p rop riu -zise scrise la
sfritul secolu lu i X IV de doi m artori oculari
i u cen ici d ireci: C uviosul N ifon A th o n itu l
(13151411) p rzn uit i el ca sfnt, pe 14 iu
nie, i care a a v u t p arte la rn d u l su d e o
via scris d e u n u cen ic n ecu n o scu t (ed i
tat i ea n p a ra fra z n eogreac n 1803, iar
n textul b izan tin original de aceiai E vloghios K urilas i F. H alkin n Analecta Bollandiana n 1941) i egu m en u l T eo fa n de la
Vatopedi, ajuns ulterior episcop al P erithorion ului n T racia. A c esto r d ou viei ed itate
n 1936, care con stitu ie prin cipalele m rturii
istorice p rivito a re la Sfn tul M axim K avsokalivitul, li se a d a u g alte d ou p iese n um ite
i ele viei, n realitate ns nite p anegirice
sau predici d esp re Sfntul M axim K avsokalivitu l scrise n prim ele decenii ale secolului X V
de ierom onah ii ath on ii Ioanichie din Kochylas i M acarie M akris (acesta din urm im por
ta n t teo lo g , p o le m is t i h a g io g r a f b iz a n tin
din p rim a ju m ta te a secolu lu i XV), p a n e g i
rice in ed ite, ca d e altfel i slu jb e le C u v io ilor M axim i N ifo n p strate n m an u scrise
athonite.
D osarul din volu m u l de fa restituie, aa
dar, n tr-o trad u cere fidel p iesele ed itate de
F. H alkin n 1936 i 1941, altu ri d e v e rsi
unea rom n a sin g u ru lu i stu d iu co n sacrat
8

p n acum profilului duhovnicesc origin al al


S f n tu lu i M a x im K a v so k a liv itu l s e m n a t de
P reasfin itu l K allistos W are, ep iscop al D iokleei i p ro feso r de sp iritualitate rsritean
la Oxford. A ceast rem arcabil analiz p u b li
cat n 1988 su b lin iaz cu p ersp icacitate n u
d o ar m p letirea u n ic n viaa S fn tu lu i M a
x im K avsokalivitu l a trstu rilo r tip ice v ie
u irilo r unui n eb u n p en tru H ristos, isih ast,
v z to r cu D u h u l i p ro fet, ci i a s p e c te le
origin ale care dem arc isih asm u l lu i M axim
de cel clasic , al crui apostol n B a lca n i a
fo st Sfn tul G rigorie Sinaitul, iar teo re ticia n
a fo st S fn tu l G rigorie P alam a. C ara cteriza t
n egativ de absena oricrei referiri la m etoda
p sih o fizic i de lip sa in sisten ei p e go lirea
m in ii d e orice fel de im agin i i p e n e c e sita
tea unei ru gciu n i rigu ros an icon ice, iar p o
z itiv de p rezen a la to t p asul a unei in ten se
e v la v ii fa d e M a ica D o m n u lu i, is ih a s m u l
p o p u lar al S fn tu lu i M axim K avso k alivitu l
ap are astfel n acelai tim p ca u n u l ico n o lo g ic i h risto-m ariologic, u n in d in sep a ra b il n
evlavie i ru gciu n e figu ra D u m n ezeu lu i-o m
Iisu s i cea a p rim u lu i om in tegral n d u m n e
zeit, P reacu rata F ecioara M aria N sc to a re
de D u m n ezeu i tron al T reim ii .
diac. Ioan I. I c j r

Viaa i conduita, asceza


i strlucitele lupte i minuni
ale cuviosului i de Dumnezeu
purttorului printelui nostru
Maxim care-i ardea coliba
din Sfntul Munte Athos
Facerea i osteneala lui Teofan
[mitropolitul] Perithorionului,
fost egumen al [mnstirii]
Vatopediului1
Prolog
1.
O am eni care strbat cu tiin uscatul i
m area att cei care, pe de o parte, m so a
r, p e ct p rim e sc din exp erien cu n oatere
ca s explice vile i dealurile, m unii i cm
piile, p m n tu l lo cu it i cel n elocuit, i toate
c ile , p o z iiile i d ife re n e le lo r, c t i cei
care, p e d e a lt p a rte , s tr b t n d d ife rite
ocean e, relateaz exact d esp re strm tori i
p o rtu ri, p ro m o n to r ii i rm u ri, i ia u cu
n o tin d e m icrile n ce rc ale v n tu rilo r 1
1
Traducere dup textul editat din ms. 552 Panteleimonos (secolul XVI), f. 145-166 de F. H a l k in , Deux
Vies de S. Maxime le Kausokalybe ermite au Mont
Athos (XIVe s.) [BHG 1237], Analecta Bollandiana
54 (1936), p. 65-109.

11

p o vestesc tu tu ror n scris sau n viu grai


sp re fo lo s u l ce lo r ce a sc u lt i sp re b u n a
a d u ce re -a m in te a c e lu i ce i n tiin e a z .
A celai lu cru fcn d u -1 i cel care n fieaz
v irtu te a b rb a tu lu i b u n , m a i n t i s d e te
veselie n auzul cred in cioilor, ia r m ai ap oi
face s salte in im ile lor, cu m zice Solom on:
C n d este lu dat dreptul, se v o r veseli p o
p o a re le [P r 29, 2]. D ar, ca i cei care str
b a t cu tiin m area i u scatul, i cel ce c u
n oate cele ale d rep tu lu i a r so co ti pe b u n
d rep tate ca pe un lu cru d rep t s m p leteasc
lau d ele dreptului, m ai ales cel care are d e la
C u vn tu l cuvntul de a cu v n ta i treb u ie
s-i lau d e i n scris p e asem en ea drepi. n
to i cei cu vn ttori n s cu vn tu l se face m ai
n t i p ru n c n m in te i n g n d ire ca u n u l
in terior, dup care se i revars u o r p rin
b u ze i suflare, i, aju n g n d ap oi a rticu la t i
rostit, devine* ca un b rb a t aezat, una din
p rile cu vntrii, vo rb a u n u i discurs. D ac
m in tea va pun e n m icare cu v n tu l n u m ai
p o trivit tiin ei n v tu rilo r, atu n ci va fi a d
m irat n u m ai de cei iscu sii n ale cu v n tu
lui, d a r aa nu v a r s ri p este toi h aru l i
ve se lia duhului; d ac n s m in tea va m ica
cu vn tu l p orn in d de la du h u l, atun ci v a fi
a d m irat nu n u m ai n au zu l celor iscu sii n
cu vn t, ci i de cei care n u tiu cu vn tu l i
v a cu ri i veseli n h a r cu b o g ie i in im ile
12

tu tu ro r. E u n su m i n s ca u n n e tiu to r i
n ein iiat ch io p tez n am bele privine. D e
aceea, v zn d p ro stia m in ii m ele i lip sa de
fru m u se e a c u v n tu lu i m eu c ci su n t
strin, cu m am in team , de am ndou: i de
n vtu r i de h a r nu vreau s cu vntez,
m na m i-e am orit i lim ba m p ied icat a
gri i a scrie cele m ai p resu s de putere. D ar
n d rzn in d n ru gciu n ea dreptului, i vo m
m pleti cuvinte dup putin a noastr i-l v o m
n cu n u n a n lau d e pe cel p e care S fn ta T re
im e l-a n c u n u n a t d e su s cu lu m in sf n t
i h ar pe care i le-a ago n isit p rin tr-u n d is
cern m n t, o str ved ere i o n ain te-ved ere
negrite.
Cci, ca u n p ro fet p rean alt, sp un ea m ai
n a in te tu tu ro r to a te i lim p e ze a n d u h u l
cele de d ep arte ca pe unele foarte apropiate;
cci un D uh S f n t S-a sllu it p este el, cel
drept, i i-a cu rit p u terea v zto are a su
fletu lu i su, iar lu m in area h aru lu i Su s-a
revrsat p este el cu b ogie. De aceea, aa
cum sp u n e L u m in a cea adevrat, H ristos,
lu m in a lui a fo st p u s nu su b obroc, ci n
sfenicul n alt al du h u lu i i a lu m in at tutu ror
[cf. M t 5, 15; In 1, 9]. i d rep tu l acesta a fo st
m ereu o lu m in p en tru noi n M untele n um it
cel Sfnt strlu cin d u-n e i lum inndu-ne, veselindu-ne i con ducndu-n e sufletele, atunci
cnd rsare, aa cu m soarele p reastrlu cito r
13

strlu cete p este cei ce dorm n m u n te i-i


m b o ld ete s alerge spre n lim i, cum sp u
ne i Solom on: L um in a este cu cei drepi
p u ru rea [P r 13, 9] i: n tru lu m in a Ta vom
ved ea lu m in [Ps 3 5 ,1 0 ]. Cci nu p rin tr-o
lim b sau p ersu asiu n e retoric, nu prin g n
du ri i raio n am en te sofistice, nu prin p o
veti p itag o reice desp re n um ere i gh icitori
i-a atras pe toi de departe s alerge cu m ult
o sten eal la el s aud i s sp un ceva nou,
ca od in io ar p e A reo p a g [PA 17/21], ci cu
purtri i cuvinte sim ple i necutate, cu flori
sfin te ale v irtu ii cu care a fo st m p od ob it,
p u ru rea n florite n duhul, i cu road e e xtra
o rd in are ale h arism elo r n con tem p lri sfin
te care i s-au d ru it cu b ogie i p e care le-a
d ru it la rn d u l lu i tu tu ro r cu bogie. D e
aceea toi, fie n oi cei care lo cu im n M unte,
fie din rsrit i apus, din litoralu l E lad i i
in su le le C icla d e i ch ia r de la b a rb a rii t r i
b a li2 [srbi], alergau ostenindu-se sp re d rep
tu l acesta m ereu m u lim i nesfrite, aa cum
face i n eam u l alb in elo r atun ci cn d sim te
n unele lo cu ri d u lceaa m ierii: n m u n i i
p eteri i n crpturile pm ntului. N oi n s
va treb u i s ne m u lu m im cu p o vestirea n
p arte a lu cru rilor dreptului acestuia sau, m ai
2
Denumire arhaizant folosit de1autorii bizantini
pentru populaiile slave de pe teritoriul fostei Iugosla
vii, n spe pentru srbi.

14

b in e zis, ale acestu i cuvios p rin te, c te ne


va drui i ne v a clu zi p rin ru g ciu n ea lui
m em oria noastr; cci nu vo m p u tea cu p rin
de i sp u n e to ate bogiile lui d u m n ezeieti,
cu m n ic i str lu c ire a so a re lu i n -a r p u te a -o
cu prin d e ori sp u n e n treag cin eva, ci, aa
cum pe ct v e d e cin eva lum in a, p e a t t n u
m ai p oate vo rb i despre ea, to t aa i noi, pe
ct am v z u t lu m in a d re p tu lu i a c e s tu ia i
cu vio su lu i p rin telu i n ostru M axim , n u m ai
pe att v vo m povesti-o cu iubire de adevr.
N u m v o i av n ta spre tot, fiin d c virtu tea
acestu i b rb a t e un abis i u n o cea n in fin it
cu n ep u tin d e epuizat.
Natere i copilrie
2.
A c e s t cu vio s p rin te al n o stru M axim
rsrind m ai n ti ca un soare strlu citor din
rsrit cci d e acolo s-a p orn it, avn d u -i
p atria d u p n eam din m etrop ola L am p sacu lu i n -a avu t p rin i n en obili, ci n se m n a i
i b u n i p rin v ir tu te i e vla vie ; a c e s t lu c ru
este evid en t p en tru noi din vl sta ru l acesta
p e care l-au o d r slit dup v red n icia c red in
ei lo r d rep te i a ru gciun ii lo r ctre D u m
n ezeu . C ci, ca i A n a n c a zu l lu i S a m u e l
[i Rg 1, io ] , aa i m am a cu vio su lu i z b o
v e a m p re u n cu sou l ei n ru gciu n e cu la
crim i cern d d e la D om n ul s le d ea u n cop il
sau m ai d e g ra b o copil, cu m d o rea u ei; i
15

cred c Cel care a pus n in im ile lo t aceast


ru gciu n e i dorin a celui care avea s fie
foarte m are n virtui era h a ru l D uhului. i
l-au iu b it nc n ain te de a se n ate. Iar dup
n atere a fost att de drag p rin ilo r lui, c
a d u c n d u -1 l-au n chin at lu i D um n ezeu. Iar
du p B otez i-au dat cu d o r s n vee cele
sfin te n c fiind el doar un copil. i de aici el
care se n u m ea M anuel s-a a r ta t cu totul un
n ou S a m u e l, n a in t n d n v r s t i n h a r
[cf. Lc 2, 52]. i era fericit i d ra g tuturor,
p e n tru c n -a u m b la t ca t n r n sfa tu rile
celor f r m inte [cf. Ps 1 ,1 ], ci, ca u n u l care
era d esvrit la m inte, d ei era cop il z b o
vea n n vtu rile btrn ilor.
F iin d c era a p ro a p e de b r b a ii cu v io i
care p etreceau acolo n lu p te isih aste i, fi
in d clu zit p u ru rea de D uhul, v o rb ea cu ei
i le slu jea ct tim p i n gd u ia ascu ltarea sa
d esvrit fa de p rin ii care-1 n scu ser.
A stfe l era n acelai tim p a scu lt to r de p
rin ii tru p eti i sttea n b ise rica P reacu ra
tei i-i cn ta m ereu cu glas d u lce, cu dor i
cu d rago ste dum nezeiasc. L -a b iru it n s
d oru l de a iei din lu m e i a m erg e sp re isi
hie p rin lu area hainei [m onah ale]. D e aceea
s-a d ezb rcat de hainele lui i s-a aco p erit cu
haine srm ane i nepenit n frig trem ura. De
a se m e n e a n a scu n s d ru ia c e lo r fl m n zi
p in i cu b o gie, dar se ascu n d ea d e p rin i
16

i de toi ca u n ieit din m in i .[exechos); iar


virtutea acestu i b rb a t le-a rm as ascuns.
Iar prinii lu i tru peti s-au grb it repede s-i
p regteasc cstoria, cu m e ob iceiu l s se
fac aceasta n lu m e, ca s-l p rin d n la i
s-l lege n lu m e i aa s-l aib pe cel d orit
la n d em n i s-l va d m ereu. D ar n -au
reuit s tran sp u n n fap t aceast inten ie,
fiindc de su s P ron ia a a b tu t acest sfat.
Monah pe muntele Ganos

3.
i pe cn d n c nu-i m ijeau tuleiele b r
bii, fiin d n vrst de aptesprezece ani, aces
ta a fcu t o fu g d u m n ezeiasc i strb tn d
d ista n a d e la L a m p sa c la m u n te le n u m it
G an os [n T ra c ia ], a m b r c a t a co lo h a in a
v ie u irii sin g u r a tic e [m o n a h a le ]; i s-a p u s
sub un b trn iscusit ca s n vee n ascultare
vieu irea sin g u ra tic [m onah al]. D ar el era
n vat n cele ale virtuii singuratice [m ona
hale] n c n a in te de aceasta. i artn d u -se
iscu sit b tr n ilo r n p ostire, p rivegh ere, ru
gciun e, cu lcare p e jo s, rb d area celo r rele
i d isp reu irea tu tu ro r celo r d ep arte i a n
sui tru p u lu i su, era iu b it de toi, d ar era
lu at n rs d e b tr n u l su din p ricin a ra p i
d itii i ferm it ii cii lui. i st n d el puin
tim p acolo, cu vio su l lui b trn i n vto r a
p lecat de p e p m n t spre slau rile ven ice;
i de m inile tn ru lu i M axim a fost n gropat
17

...........................................................

.......... ........

........................................... ........ .......

...............................

sfn tu l M arcu, cci acesta era n u m ele acelu i


cuvios care strlucise ca o stea prealum inoas
n toat M acedonia.
Pe muntele Papikion

4.
i dup aceasta, plecnd din Ganos, acest
v e stit M axim a str b tu t M a ced o n ia i a c e r
cetat m u n ii din in uturile ap ro p ia te d o a r va
d a p e s te o c o m o a r i va v e d e a u n b tr n
asem en ea celu i p e ca re -1 avuse. i D u m n e
ze u i-a m p lin it a c e a st d o rin fiin d c se
s r g u ia m u lt. C ci la m u n te le P a p ik io n s a
gsit acolo b rb a i sfini, egali m a rilo r P
rini A n ton ie, E ftim ie, A rse n ie i P ah om ie,
f r case, f r s ia s , p e tre c n d n m u n i
nali, n peteri linitite i n locuri neclcate,
fr m n giere, n eavn d cu ei n im ic d e c t
n u m ai zd ren ele pe care le aveau p e ei v ite
jii. i vo rb in d cu ei, m b ib n d u -se cu to tu l
ca un b u rete foarte cu rat n virtu ile a celo ra
i p rim in d n sin e n su i n n tre g im e ca o
cear n tip rirea v irtu ii lo r m ai p re su s de
om ca un m u laj, facn d u -se i m a i m u lt d is
p re u ito r a to ate, a p lecat d in P a p ik io n du cn d u -se sp re M arele O ra al lu i C o n sta n tin
[C o n sta n tin o p o l].3
3
Munte aflat mai sus de Mosynopolis la hotarul n
tre Tracia i Macedonia, unde avea s petreac un
timp ca monah i tnrul Grigorie Palama.

18

La Constantinopol, pelerin
i nebun pentru Hristos
i vzn d fru m u seile b isericilo r i n ch in n d u-se la lu cru rile sfinte strn se n ele ca
nite com ori, a alergat la preasfnta D oam na
n oastr de D u m n ezeu N sctoarea C lu zi
toarea [H odegetria] s vad fo arte m arile ei
m inuni4; p e care vzndu -le, s-a n ch in at lo
vit de m in u n are. i con cen trn d u -se n n
tregim e n m in tea sa a v zu t-o de acolo pe
P reacurata n ceru ri ce fel de slav are ea pe
tro n u l D u m n e z e irii i m in te a b tr n u lu i a
con firm at-o p e A c ea sta [P reacurata] n chip
n ertcit d rep t tro n al T reim ii. i n zilele
m inunii era v zu t p etrecn d n oaptea n acel
loc, u im it cu totu l de m in u n ile N sctoarei
de D um n ezeu, descul, fr acop eri, n cin s
doar cu o h a in de pr, i a cea sta foarte ru p
t. D in p ricin a con tem p lrii lu i extatice li se
prea tu tu ror ca un ieit din m in i [exechos],
el n su i p refac n d u -se aa i p lsm u in d o
vorbire d e n ebun , ca i acel fo a rte m are A n
drei cel n eb u n p en tru H ristos. D e aceea toi
bnuiau c M axim este ca acela prefcndu-se
nebun p en tru D om n ul, iar p rin tr-o m in un e
l aveau i ved ea u m ai m u lt d ec t u n sm in tit
4
n fiecare zi de mari aceast faimoas icoan a
Maicii Domnului era scoas solemn din biseric fiind
adus n mod miraculos napoi.

19

i un n eb u n [salon kai moroii]. Iar p urtarea


lu i s-a fcu t au zit cu m in u n are i celor care
stp n eau pe atunci.
5.
Pe atu n ci m p r ea m arele A n d ro n ic
[II] P aleologu l [12 8 2 1328] care [intrnd n
m on ah ism ] i-a sch im b a t m ai ap oi num ele
n A n to n ie , ia r p a tr ia r h e c u m e n ic era ce l
ntru, sfin i m in u n atu l A ta n a sie [12 8 9 1293;
13 0 3 1311]. D eci, ch e m n d u -1 la palat, m
p ratul a n cep u t s vorbeasc cu cuviosul n
m ijlocu l m u ltora. Ia r el, cu m avea obiceiul,
rsp u n d ea la cu v n tu l m p ra tu lu i cu cu vin
te d in [Ioan] T eo lo g u l i i-a u im it pe retori
cu m glsu ia p e de ro st cele ale T eo lo g u lu i i
toat Scriptura. D ar fiin d c n u stu d iase g ra
m atica, cu vio su l a ce sta a p rea n etiu to r n
vorbe. De aceea, a u zin d u -1 p e m arele lo g o te t
al can celariei5 com en tn d : G lasu l e g la su l
lui Iacob, d ar m in ile su n t m in ile lu i E sa u
[Fc 27, 22], d u c n d u -se a p leca t n u m in d u -i
p e a ce ia m in i d e a r te i f r m in te i
m ai m u lt n -a m a i d a t p e la palat.
D ar la sfntul p atriarh m ergea m ereu aju n
gn d un o b in u it a l a ce stu ia i se d e sf ta i
veselea de cu vin tele lu i p re a d u lci sp u n n d
c el e un n ou [Ioan] G u r d e A u r. i p a tri
arhul s-a lu p tat m u lt s-l in trod u c n ch in o
s Celebrul erudit i demnitar bizantin, ctitor al bi
sericii Chora din Constantinopol, Teodor Metochites
(t 1332).

20

v iile p e care le ridicase i le a vea ca m n s


tiri n Constantinopol; dar cu viosu l acesta nu
s-a nvoit, avndu-i nopile slau l la porile
[bisericii] p reacu ratei D o am n e de D u m n e
zeu N scto are din V lah ern e, stn d acolo ca
un s ra c fr cas, n foam e i sete, n p riv e
g h e re i sta re n p ic io a re i ru g c iu n e , n
plns i curgere de m ulte lacrim i i n suspine
n en cetate n toate nopile. Ia r p este zi era
so co tit d e cei n ebun i n eb un , p refcn d u -se
a fi aa p rin n elep ciu n ea D u h u lu i, ca foarte
reau a i tru faa dorin d e a p l cea oa m en i
lo r s n u -i scu tu re rodul.
La Athos, n Marea Lavr ca nceptor
6.
i p lec n d i din O ra [C on stan tin opol]
a v e n it la T esalo n ic ca s v a d i s se n ch i
ne m arelu i m u cen ic D im itrie izvortoru l de
m ir i fcto ru l de m inuni. Ia r d u p ce i-a
m p lin it aceast dorin a in tra t n fu g n
S fn tu l M u n te. i dup ce a a lerga t i v zu t
cu d o r toate sfin tele i d u m n ezeietile m
n stiri i s-a n ch in a t i s-a ru g a t Iui D u m
n ezeu n ele, a ven it n L avra sfn tu lu i A ta n asie i a co lo ru g n d u -se lu i D u m n e ze u a
citit v ia a i lu p tele acestuia, ca i pe cele ale
s f n tu lu i i fe ric itu lu i P e tru A th o n itu l. i
l u d n d i a d m ir n d is ih ia [to hesychiori]
u n u ia i com u n itarism u l [to koinonikon] i
21

srguina n p oru n cile lui H ristos Dum nezeu


nostru ale celuilalt, gn dindu-se la am ndoi,
s-a lipit de acel lo c al A th osu lu i lund asupra
sa vieile a m n d u ro ra i n cep n d s lucreze
cu fapta cu m a u f cu t aceia. D ar cum la cei
srgu itori e o b ice iu l ca m ai n ti s n trebe
i aa s n ce a p o rice fel de cale, gn ditorul
la D um n ezeu M a xim i-a n treb at p e sfinii
p rin i de a tu n c i ce s fa c m ai n t i, ru gn d u -i s-l cl u zea sc n cele ale ascu ltrii
i s-i arate lu p te le fericitei ascultri. Iar ei
i-au zis: M rgritare strlu citoare su n t cei
care au strlucit n m ijlocul nostru n aceast
ven erab il Lavr. A cea st cale n cep e-o i tu
m ai nti, ca s p u i tem elie iar p e P iatra lu i
H ristos s p ui m a i n t i d u m n ezeiasca sm e
renie; cci prin a scu ltare i su p u n ere se z i
dete i alctu iete sm eren ia, i aa se rid ic
sp re n lim i virtu te a la gn d ito rii la D u m
nezeu. n cep e, aad ar, i tu calea m ai n t i
nuntrul m nstirii, ca fiind cluzit de m uli
s u m bli uor sp re sm eren ie, care este n c e
putul, rdcina i od ih n a tu tu ro r virtu ilo r,
d u p care alearg aa i sp re cele ale p u sti
ului, caut ederi i u m bl sp re isihie, cu m
v re i.
Ascultrile i viaa ascetic i de rugciune
7.
A u zin d a ce ste a i ce le a se m n to a re ,
a cest cuvios prin te s-a adu s pe sin e n su i
22

sp re ascu ltare p rin telu i v en era b ilei Lavre i


s-a a m estecat sp re ascu ltarea lu i H ristos cu
to i fraii de acolo. M ai n ti a fost n cercat,
ca de obicei, n slujirile cele m ai de p e urm ;
d u p care a fo st adus i rn d u it n corul b i
sericii s cn te n m elod iile sfin te i cn tri
cu vn tto are p e C u vn tu l en ip o sta tic i Fiul
lu i D u m n ezeu m p reu n cu T a t l i cu D u
hul, i pe M aica lu i D um n ezeu, p reasfn ta
n o astr S tp n D oam n. i fiin d c s-a d o
v e d it n v a t i n e o b o sit n c e le sfin te , de
a c e e a i s-a p o r u n c it s fa c a tu n c i slu jb a
cu vn tto are n b iserica Lavrei. i aa fiind,
a vea n gu r stih u l i pe lim b cn tarea, iar
m in tea n tre a g o avea n cele n alte, lo v it de
u im ire n n evzu tu l i n em u rito ru l D u m n e
zeu. D e aceea avea m ereu och ii n la crim i ca
unii desch ii u im ii n m inunare. i n citirile
sfin te era n tre g n u im ire fa de n elesu l
S crip tu rii i era lo v it de u im ire fa d e iu b i
rea d e o am en i a lu i H ristos care n e-a d ru it
s n e le g e m u n e le ca a c e ste a n g u r p rin
d u h u l. Ia r in im a sa a c e st cu v io s p rin te o
avea n tre a g ap rin s de fo cu l d u m n ezeiesc
al u n u i crb u n e im aterial, ca o d in io a r p ro
fe tu l [ is a f a 6, 6 7], i m ru n ta ie le erau n
flcri de la du m nezeiescul har care era n el.
D e aceea i ru gciu n ea o avea n en treru p t
m ic n d u -se i sp u n n d u -se m ereu cu gu ra
in im ii d eo d at cu m in tea o ru gciu n e excep
23

ional: cci fap tu l de a o avea aa n ch ip


n em p ied icat n m ijlocul m u lto ra e ste un lu
cru ra r i cu a n e v o ie de g sit. D a r n c d e
copil el avea p arte de ru gciu n e cu b ogie,
aa cum un altul o are n lo cu ri p u stii i li
nitite. F iindc acolo unde vin e D u h u l Sfn t,
cel lu m in at de D uh ul gn d ete i sp u n e lu
cruri cum sp u n e Fiul tu n etu lu i, Io an te o lo
gul, u cen icu l iu bit de H ristos, p en tru c n i
m e n i nu p o a te sp u n e c D o m n e ste Iis u s
d e c t n D u h u l S f n t [r Co 12, 3]. i a a
fiin d cu v io su l, ia r i p e tre c e a n s u fe r ire a
celor rele, ca m ai n ain te la V la h ern e, i n u
avea n in terioru l L avrei n ici ch ilie, n ici ago
niselile m ateriale i lucrurile de folos ale ch i
liei, ci era n m n stire ca u n u l n etrup esc.
C ele p en tru hran le lua cu n fr n a re sp re
via n u m ai de la trapez. T o a t sllu irea
o a v e a p e sc u n e le le b is e ric ii n p rid v o r,
lu p tn d u -se m ereu n starea n p icio a re de
to a t n o a p te a i n p riv e g h e re , c u m i era
ob iceiul.
Lauda Athosului
8.
D ar aa cu m p e M oise l-a ch e m a t S in aiul, p e Ilie H oreb u l i pe E lisei C arm elu l, ia r
p e Io an p ustia, aa i pe cu vio su l M axim l-a
ch e m a t A th o su l, floarea m u n ilo r, ca d rep
tu l s n flo reasc n el i s a d u c rod u l cop t
24

al D u h u lu i cu b o g ie , u n u l tr e iz e c i, a ltu l
aizeci, iar altu l o sut [M c 4, 40]. Fiindc
acest ales A th o s e ca o v ie a D om n u lu i Savao t [Js 5, 7] n ch in at D o m n u lu i i M aicii
lui D um nezeu, preacuratei Stpn ei i D oam
nei n oastre sp re a fi locu in a celor ce vor
s se m n tu iasc i s vo rb e a sc cu D u m n e
zeu p rin curie. Precum i s-a p ro feit lim
p ed e de c tre N s c to a re a d e D u m n ezeu
p reasfn tu lu i P etru zis i A th o n itu l din p ri
cina sllu irii i ascezei m a i p resu s de om a
acestuia n el, p recu m i p rea sfln itu lu i i
p re a m a re lu i n tre p rin ii a sc e i p rin tele
nostru A tan asie [Athonitul] cel n um it cu nu
m ele n em u ririi cru ia i s-a p ro feit i lu i de
ctre N scto area de D u m n ezeu c aceast
vie i va n tin d e ram urile ei p n la m are i
va n flo ri ca u n crin [Ps 79, 12; Is 35, 1] i va
rsri ca un tra n d a fir i v a da ro d cop t i cu
spic b u n Ziditoru lu i a toate, lui H ristos D um
n ezeul n ostru . i cu m ar p u te a sp u n e cin e
va, de aceea a zis D avid: M u n tele n care a
binevoit s locu iasc D u m n ezeu n el, m unte
gras, m u nte n ch egat, m u nte d u m n ezeiesc
[Ps 67, 17. 16]. i de aceea p rin ii n otri au
n um it S fn t m ai p resu s de to i m u n ii m u n
tele A th o su lu i, p e care m iu n tu rm ele m o
nahilor, ca o alt cetate a D um n ezeului Atotiitorul. i aa cu m carul lu i D u m n ezeu s-a
n m u lit d e z e c i d e m ii d e o ri n m u n te le
25

S in a i [P s 67, 18] o a re c n d , i m ai ales aa


cu m o tirile d in ce ru ri d u p ceat; cetele
n g e rilo r i ale p u terilo r d u m n ezeieti fr
de tru p sta u n fa a lu i D u m n e ze u i-I s lu
je s c p u ru rea n im n e n en cetate ca unui C re
ator i Z id ito r a toate, tot aa ai p u tea ved ea
i S f n tu l M u n te cel d in A th o s: d e ju r -m p reju r p oalele lu i m iun de cei ce se lin i
tesc i n evo iesc [practic isihia i asceza] n
D uhul; ca i Ilie i Ioan oarecn d, toi su n t
lu p ttori, toi su n t vzto ri de D um n ezeu i
p u rt to ri d e D u m n e ze u , to i fa c e d e re n
p icioare i p rivegh ere de to at noaptea, unii
m p re u n cu a lii p rin p sa ltire i citire n
m o d p r a c tic , a l ii d e u n ii s in g u r i n r u g
ciu n ea m in ii i lin itirea inim ii, iar alii z
b o v e sc n con tem p lrile i slau rile D u h u
lu i, i d e v in a s tfe l n D u h u l n a li cu m in
te a i d e sc o p e r ta in e d u m n e zeie ti, cu m
sp u n e [Scriptura]: O p rii-v [facei-v r
gaz] i cu n o atei c Eu su n t D um n ezeu [Ps
4 5 ,1 1 ]. Iar alii, su pu n n d u-se u n or a sem e
nea b trn i sfini, su n t ca rnii de dorul lui
H ristos i fac f r n ecaz p oru n cile Lui, fie
care d u p p u terea lui, nedorin d s vad n i
m ic d in fru m u seile lum ii, ci srgu in d u -se
s a ib p a rte b u n i s v a d fru m u s e ile
raiu lu i gn d it cu m intea, cu m spun e un n
elept: P u stn icilo r care su n t n afara lu m ii
dearte, n eo d ih n it le devine dorul cel d u m
26

n ezeiesc6. De aceea, fericiii acetia, ad u


nai din to a t lum ea, lo cu iesc cu m u lt rb
dare a ce st loc asp ru i cu a n evo ie de u m blat
fiin d d e ju r -m p re ju ru l A th o s u lu i ca p e o
p a jite p u r u r e a n flo rit i se v e s e le s c cu
D uhul. D ar nu num ai cele de ju r-m p re ju ru l
acestu i p rean a lt A th os su n t m p o d o b ite a st
fel cu lu m in to ri pururea strlu citori, d ar cu
h aru l lu i H ristos i ajutorul M a icii lu i D u m
n ezeu i to ate p rea str lu cito a rele i sfin tele
m n s tir i d in a c e s t S f n t M u n te su n t m
p o d o b ite d e m u lim i n e s f r ite d e b r b a i
s fin i i s fin ii b o g a i n a s tfe l d e v ir tu i
dum nezeieti. i, cum spuneam , Sfntul M u n
te era un alt cer p m n tesc cu cete i m u l
im i de m o n ah i n lo cu l ce telo r cereti l u
dnd n en cetat dup rnduiala celor ce cnt
lau d e su s p e D om n ul slavei i p e p reacu rat
M a ica lu i D u m n ezeu . D ar ce p e sc ? C ci
d o ru l S f n tu lu i M a xim m b ir u ie ca s la s
a c e a s t r e la ta r e a m r g r ita r e lo r s t r lu c i
to a re care lo c u ie s c n S f n tu l M u n te i s
n cep din n ou p ovestirea lu p te lo r sale d u m
n ezeieti m a i p resu s de om .

6
Antifonul 1 de la utrenia duminicii glasului 5,
Octoih.

27

Urc pe vrful Athosului


unde i se arat Maica Domnului

9.
A cest sfn t deci, ascu ltn d de acei sfin i
prin i, a fost m p ied icat de acetia s ia c a
lea p ustiei, dar se srgu ia n trit de im b o l
du l lu i D um nezeu. D e aceea N sctoarea de
D um nezeu cu D om nul n brae i s-a artat n
som n i i-a zis: Vino i urm eaz-m i, preacredinciosule M axim e, n u rcu u l acestui A th os
ca s iei du p d orin a ta tbliele h a ru lu i!
i p tim in d a doua i a treia oar a cest lu cru
m ai d egrab n vis, fiin d c to t tim p u l era
f r so m n ce fa ce? L s n d m a rea i m i
n u n ata Lavr, a c u ta t m ai n ti cu alergri
rep ezi u rcu u l A th o su lu i, u n d e i se f g d u iser de ctre N sctoarea d e D um n ezeu t
bliele harului; i era p rim a dum inic de dup
n lare, n um it D u m in ica S fin ilor P rini
[de la S in od u l I E cu m en ic]. i aju n gn d n
vrf, n ch in n d u -se i ru gn d u -se lu i D u m
nezeu, a p etrecu t to a t n oap tea p rivegh in d ,
cu i e ra .o b ic e iu l, m p re u n cu c iv a m o
nahi. D ar fiin d c n zo ri m o n ah ii au p lecat
cu to ii i n -a m ai rm as n ici unul, el sin gu r
a stru it acolo v rem e de trei n opi p en tru
D um n ezeu, n em n cat i m b r ca t cu o sin
g u r hain, iar p e lim b , n m inte i n in i
m o avea n en cetat i n d u h pe M aica lu i
D um n ezeu. D ar cine v a p u tea p ovesti m ai28

naiunile de acolo ale vrjm aului? Cci aces


ta a fcu t tu n ete i fulgere, a fcu t s se cu
trem u re m arele m u nte al A th o su lu i i a f
cut s aib lo c n chip m in cin os desp icri de
stn ci i d e culm i. A cestea le fcea n oaptea,
iar ziu a fcea s ap ar n ch ip de n luc n
ju ru l lu i g lasu ri slbatice ale m u ltor gloate
n tu m u lt i i arta p e m u li cu chip h idos
u rcn d de ju r-m p re ju r v rfu l A th o su lu i i
n p u stin d u -se sp re sfn tu l cu pratii, p ari i
lnci. C ci n u su p o rtau b lestem a ii s vad
slluirea sfn tu lu i acolo; de aceea l-au ata
cat cu asem en ea lupte, ca s-l dea jo s rep ed e
din vrf. A c e ste a su n t viclen iile cu care b le s
tem aii d em on i se atin g d e sfini. D ar sfn
tul, ca unul care avea n u n tru harul S fn tu
lui D uh, n u se gn d ea la aceste jo c u ri care
aveau loc n afar, ci prin rugciune se alipea
sin g u r n en ceta t de D um n ezeu i de M aica
lu i D u m n e ze u , n a a i o c ro tito a re a lu i. i
n tr-a d ev r N sctoarea de D um n ezeu i s-a
artat n vis sfn tu lu i ca o doam n n co n ju
rat d e m u li n ob ili tin eri i p u rtn d iari
n m in i p e F iu l su i Z id itoru l a toat f p
tura. i n elegn d din lu m in a dum nezeiasc
n eascu n s i n eap us care era n N scto a
rea d e D u m n ezeu i strlu cea de ju r-m p re ju r m arg in ile acelea c nu era o n elciu n e,
ci o realitate, a cn tat m ai n ti cu veselie i
cu n esp u s b u cu rie N sctoarei de D u m n e
29

ze u B u cu r -te , cea p lin d e h ar, D o m n u l


este cu tin e [Lc 1, 28] i C uvin e-se cu a d e
v ra t; apoi czn d la p m n t s-a n ch in at
D o m n u lu i i totod at M aicii lu i D um n ezeu,
a p rim it b in ecu vn tarea de la D om nul i a
a u z it d e la S t p n a D o a m n a c e st cu vn t:
P rim ete harul m p otriva dem on ilor, cin
stite lu p ttoru le, i locu iete la poalele v r
fulu i A thosului. Fiindc acesta este sfatul voii
F iu lu i m eu, ca, aa cu m spun eam , s alergi
sp re n lim ea virtu ii p u stiei i s te fa ci
clu z i n vto r n p u stie tutu ror, clu
zin d p e Israelu l cel n ou sp re p oru n cile cu
cern ice i dum nezeieti ale Fiului M eu ca s-i
m n tu ieti cum au m n tu it od in ioar pe Is
raelu l cel ve ch i i fu g ar M oise i Ilie. i n
acea clip i s-a dat sp re hran i ren ch ega
rea firii o pine cereasc. i n d a t ce a lu a t
p in ea i s-a pus pe drum , o lu m in d u m n e
z e ia s c l-a n c e rc u it de su s i s-a f c u t u n
im n n geresc; i aa N sctoarea de D u m n e
zeu a p ierit din och ii sfn tu lu i p lecn d sp re
cele cereti, p u terile n etru p eti n soin d cu
im n u l lo r acel u rc u m in u n a t al S t p n e i
D o a m n e. i sf n tu l sp u n e a c d u p a c e st
u rcu slvit i str lu cit pe v rfu l A th o su lu i a
fost atu n ci o strlu cire i o b u n -m irea sm
att d e m are, n c t sfn tu l a rm as u im it de
aceasta i voia m ai degrab s locu iasc n
a c e s ta d e c t s co b o a re i s fie lip s it d e
30

acea b u n -m ireasm i strlu cire. D e aceea,


p e tre c n d trei zile n a c e l lo c de b u n -m i
reasm , a co b o r t d u p p o ru n c a S t p n e i
n oastre de D um n ezeu N sctoarea p n la
b ise ric a ei n u m it P a n a g h ia . i p e tre c n d
acolo cteva zile, iari s-a suit n vrful A thosu lu i i a srutat lo cu l acela n care N sc
to area a stat cu slav. i a cu tat cu la crim i
s vad iari ceea ce i se artase, d a r n u a
dobndit; fiindc p este sim u rile sfntului au
czu t n um ai o lu m in i o b u n -m irea sm
d u m n e ze ia sc de n e s tu ra t u m p l n d u -1 d e
veselie i de un h ar de n espu s. i u rcn d i a
d ou a i a treia oar de la P an agh ia p e v r f i
hrzindu-i-se acest lucru, d u p aceasta a co
b o rt i ven in d la K arm ilion 7 i g sin d acolo
un m onah btrn i-a spus ceea ce i se artase.
i arde colibele i rtcete din loc n loc
io .
D ar a u zin d a c e ste a b tr n u lu i i s-a
p ru t c ceea ce i se artase era o n e l ciu n e/rtcire [plane], d rep t p en tru care a lip it
d e el n u m e le n e l c iu n ii n um in du -1 n c
la t/rtcit [planemenos] p e lu m in to ru l el,
n en elegtoru l. P lecn d de la acesta au lip it
de el acest cu vn t i alii i-l a lu n ga u ca s
n u se a p ro p ie d e cin e v a , sc u tu r n d u -se i
7
Colin situat la extremitatea peninsulei Athosului deasupra capului Sfntul Gheorghe.

31

scrbindu-se de el ca de un nelat. E>ar acest


lu m in tor nenelat, m b rin d cu bu cu rie
i fa p tu l d e a fi n u m it n e la t/ r t c it m ai
degrab dect sfnt, se veselea i se b u cu ra
n c i m ai m ult p en tru aceasta. i c n d vo r
b ea cu cineva se prefcea aa m ereu ca un
n elat i un nebun, ca s fac s p iar din el
tru faa dorin de a p lcea o am en ilo r i p
rerea de sine i s sd easc n lo cu l ei sm eri
ta cu getare care p zete h aru l D uh ului. Din
aceast p ricin n ici nu lo cu ia n tr-u n sin gu r
lo c al A th osu lu i, cu m fac cei m ai m u li lo cu
ind n ch ilii de isihati, ci se m u ta din lo c n
lo c ca un n elat/rtcit; i cum -i n cro p ea
n ite chilii, n d at le i ardea n foc, u n lucru
strin p en tru m on ah i i n c m ai strin p en
tru oam en i. F ericitu l n-a ago n isit vreo d a t
dou chilii, nici sap, nici desag, nici scunel,
n ici m as, nici u rcior, n ici fain, n ici ulei,
nici v in sau altceva din m ateriile n ecesare,
ori pine, ci fiind n locuri im ateriale ca unul
im aterial, avea n u m ai n chip p ref cu t o ch i
lie m ic, ct cu p rin d ea d oar tru p u l su m ic
i care d u cea m u lte lu p te, d ar i pe aceasta
fcn d -o din fn, o ardea n fo c reped e. De
aceea, dei era n en elat/n ertcit i se sp u
nea n elatu l/r t citu l i o d at cu aceasta
i se sp u n ea n p lu s arztoru l de c o lib e de
ctre cei care gn d eau cele p m n teti i ca
re n u ve d e a u h a ru l d u m n ezeiesc str lu cito r
32

al D u h u lu i din el, care -1 aco p erea ca u n cort


ceresc i dum nezeiesc, n ici n dejdea i rug
ciu n ea n en cetat care-1 r co rea u p u rurea.
Viaa lui ascetic i contemplativ
11.
D ar cin e va p ovesti n trecerile sau , m a
b in e zis, lu p te le d u m n e z e ie ti ale a c e stu i
sfn t b rb at pe care le-a du s cu b rb ie n
foam e, sete i goliciu n e, n n g h eu ri i ari
e, iarn a i vara, su b cerul liber, m b r ca t cu
o sin g u r h ain i d escu l? N evizita t de n i
m en i p en tru cele de treb u in , afar n u m ai
dac el n su i nu trecea u n eo ri p e la cin eva,
i atu n ci fcea o m n giere tru p u lu i c u p i
ne, vin i sare, i n im ic m a i m ult. A c e sta era
cel de care a sp u s H ristos: P rivii la p srile
ceru lu i c nu seam n n ici nu secer n ici n u
ad u n n ham bare, i T atl v o stru le h r n e
te [M t 6, 26]. C ci acest sf n t lo cu ia p u stiu l
a c e sta ca o p a s re c e re a sc sa u , m a i b in e
zis, ca u n n ger. M ai m ult, i ard ea ch ia r i
ch iliile lui. A cesta este cel de ca re zicea Pavel: U m b la n p iei de oaie, n p iei de cap re,
lip sit, n e c jit, m a ltra ta t, lo v it, o c rit; el d e
care lu m ea n u era v re d n ic [Evr 11, 37]. Cu
a d evrat acesta i-a r stig n it tru p u l m p re u
n cu p atim ile i cu p oftele [Ga 5, 24], a lu at
p e u m erii si crucea, cu m se cdea, i fr
zb av a u rm at lu i H ristos [cf. M t 16, 24] cu
33

cred in . C in e n u se v a m in u n a de a c e a st^
conduit cereasc a lui? Cine nu va fi lovit de
u im ire auzin d lu p tele lui d u m n ezeieti m ai
p resu s de fire i de om , m area lu i rbdare,
p o stire a p este m su r , setea, p riv e g h e re a ,
rugciun ea i lacrim a, starea n p icio are i
p o c in a , lo v ire a ca p u lu i d e so lu l p ie tro s,
linitea, b ln d eea i sm eren ia acelu i h a r
d u m n ezeiesc lu m in os i n en elat de care se
desfta pururea? i d in con tem p lare n co n
tem plare ajungea n fiecare zi n alt cu duhul,
su ferea o rpire a m in ii sp re strfu n d u rile
ei i se n vred n icea de taine d u m n ezeieti ca
oarecnd Pavel [Tebanul] i A n ton ie [cel M a
re], m arii lu m in to ri ai lu m ii i lo cu ito ri ai
pustiei, sau m ai b in e ca P etru A th o n itu l i
prea m arele A tan asie, care au rsrit ca nite
so ri p u ru rea lu m in to ri ai S fn tu lu i M u n te
i ai n tregu lu i A p u s; tot aa i acesta, u r
cn d n scu rt tim p la n lim ile acelora p rin
virtute, adic p rin fptuire i con tem p lare, a
rsrit n m ijlo cu l n ostru n p u stie i a lu m i
nat strlu citor fp tu ra, iar p e noi to i n e-a
cluzit sufletete ca un soare preastrlucitor.
9

Legturi cu ali ascei athonii


12.
A cest sfnt a ajuns ns obin uitul unor
m ari b trn i care-i aveau lo cu in a n p r
pstii, m refer la G h eron tie de la V u le vte34

r ia 8, la C o rn e liu din p rile c h ilie i S f n tu l


M am as9, la A u xen tie i Isaia, i la sfn tul i
m inunatul M acarie de pe in sula Sfntul Hristo fo r101, d ar i la p rean vatu l G rigorie din
Strava L an k ad a 11 care a fo st h r n it de n ger
cu pine cereasc, la cel ce ed ea n m n s
tirea lu i D o ro te i12 i n L evka1314
, p recu m i la
sfin ii b trn i care erau i se n evo iau n isi
h ie n lo c u l n u m it M e la n a 1^ la acela de la
S fn tu l M am as i la G heron tie, la T eodul, la
Iacob cel su pran u m it M arulis, la un alt Iacob
d in T ra p e zu n t, la acel sf n t C le m e n t i la
G alaction, isih atii, la M arcu acela cel S im
p lu i m in u n at i la ali m u li b trn i, ale
cror n um e n u p ot fi date aici din p ricin a
lu n gim ii cu vn tu lu i, i p en tru c n um ele tu
tu ro r acestora au fost scrise n ceru ri [cf. Lc
io , 20], de aceea nu e n ecesar p en tru n oi s
le scriem aici. T o i acetia a v n d u -1 n m i
n u n a re p e S f n tu l M a xim cu m i n im ice a
c h iliile p rin fo c, ia r el p e tre c e a m ereu f r
8 M n stir e a th o n it azi d isp ru t; se afla pe latu ra
d e vest, la p o a le le sc h itu lu i S f n ta A n a .
9 C h ilie azi d isp r u t , situ a t n m p r e ju r im ile K a vso k a ly vie i.
10 D in fa a K a v s o k a ly v ie i actu ale.
11 S e m n a ta r al fa im o su lu i T o m o s a g h io r itic p rop a la m it (13 4 0 ) ( P G 1 5 0 ,1 2 3 6 ) .
12 M n stir e a th o n it azi d isp ru t.
13 L o c d e l n g M a r e a Lavr.
14 P u n ctu l e x tr e m al p e n in su le i a th o n ite .

35

cas i fr nici o p u rtare de grij, dar i n-r


elegn d d in co n vo rb irea eu el i harul d u m
n ezeiesc care lo cu ia n el, nu-1 m ai n um eau
n elat/rtcit , ci cin stitu l M axim A rzto r
de colibe i lu m in to r prealu m in os.
Grigorie Sinaitul la Athos

13.
V en in d ns de la Ierusalim i acel foar
te is ih a st d o m n G rig o rie S in a itu l [+ 13 4 6 ],
care a aju n s m ai ap oi i fcto r de m in u n i i
sfn t n p rile M aced o n iei i acolo a lu m i
n at p e m u li p rin cu vin te i fap te sp re lin i
tire [isihie] i vieu ire sin guratic, ezn d el
n p rile A th o su lu i a cesta a ajuns d ra g i
n d rgit de toi p rin ii i fraii care lo cu iau
n n treg m u ntele, d ar n c i m ai m u lt de
b trn ii isihati. F iin d c acesta era un m i
n u n at n vto r n isih ia i ru gciu n ea cu
m in tea n in im i n eleg ea foarte lim p ed e
m icrile duhurilor, lu cru cu anevoie de aflat
i rar ch iar n tre cei b trn i. D e aceea, aler
gnd la el, isihatii n vau cele ale rugciunii,
ta in e le ce le n e n e la te / n e r t c ite ale h a r u
lu i, i ca re su n t s e m n e le n e l r ii/ r t c irii.
i-i p u teai ved ea p e to i cu rgn d sp re el ca
acei cin ci m ii de b rb a i sp re Iisu s od in io ar
din p ricin a m in u n ii h r n irii [M c 6, 44]. D ar
aa cum i pe A cela a tu n ci l u rm au n u m ai
ucen icii, to t aa i pe vestitu l G rigorie l u r
36

m au clcn du -i pe urm e civa alei i ei s-au


artat lu m in to ri p realu m in ai.
ntlnirea dintre Grigorie i Maxim.

14.
F iin d acetia astfel i v o rb in d cu G ri
go rie d asclu l lor, care era lu m in a lu m in to
rilor, s-a f cu t cu vn t i d esp re acest cu vios
i de D u m n ezeu p u rttoru l p rin tele n ostru
A rz to ru l de colibe i ei i-au sp u s i exp licat
to at co n d u ita sa d u m n ezeiasc m ai p resu s
d e om , n eb u n ia lui p refcu t i rtcirea/n elciunea lui nertcit-nenelat. i auzind
d e la to i acestea, m arele G rig o rie Sin aitul l
a vea n m in u n are pe cu vio su l i dorea s-l
va d i s vo rb ea sc des cu el ca i cu un
m are lo cu ito r al p ustiei i al acestu i m u n te
i lu m in to r su p rastrlu citor. De aceea, tri
m in d p e u n ii din u cen icii lu i m p reu n cu
M arcu cel S im p lu 1^ p om en it m ai sus, a zis:
S m u lge-te sp re noi, p rea cin stite p rin te i
frate M axim e, ca s ved em iu b irea i sfin e
n ia ta i s slvim p e D u m n ezeu Cel n tru
cele n a lte ! i n cercn d tim p de dou zile
s-i d ea de u rm n desiuri, n u l-au gsit,
fiin d c i arsese coliba i p etre ce a astfel n
d esiu ri, n p eteri i rpe. D a r fiin d tim p de *
*5 P ro b a b il a ce la i cu M a rcu al S in a itu lu i, s e m n a
ta r i el al T o m o s u lu i a g h io r itic d in 13 4 0 (P G 15 0 ,
12 3 6 ).

37

iarn, ostenii m ult de frig, ntorcndu-se s-au


refu giat la chilia Sfn tul M am as ca s-i tra
g sufletele. i n c fiind ei acolo, d pe acolo
i M axim cutatul, artndu-li-se ca un m r
gritar el m in un atul, fie c l-au adus acolo
p u n n d u -1 n m icare Pronia i ru gciu n ea
b trn u lu i [G rigorie], fie vzn d el m ai d i
n ainte aceasta a ve n it la ei, n u p o t spune.
Pot spun e d oar c li s-a ad resat tu tu ro r pe
n um e i le-a sp u s din ain te sfatu l b tr n u lu i
[G rigorie]; cci b trn u l [G rigorie] vo ia s
p lece din M u n te sp re extrem itile M a ced o
niei, la P aro ria16. D e aceea l-a lu at n rs pe
zisu l M arcu sp un n du-i: S nu n d rzn eti
s-l u rm ezi pe b trn u l [G rigorie] care se
du ce la P aro ria ! A cestea le-a zis d u m n e ze
iescu l M axim , ia r fraii i-au spus i au n ti
in at cu vn tu l b tr n u lu i [G rigorie]. Iar el
n-a stat pe gn d u ri, ci s-a atern u t p e d ru m
n d at m p re u n cu ei i cnta n o a p t sti
hul: R idicat-am ochii m ei la m uni, de u nde
v a ven i ajutorul m eu de la D om n ul C el ce a
fcut cerul i p m n tu l [Ps 120, 12]. i m ai
c n ta n o a p t m u rm u r n d i a lte lu c ru ri
n earticu late astfel c tovarii d e d ru m n -au
p u tu t n e le g e c n ta re a lu i. i a ju n g n d la
16 S ih s tr ie s itu a t l n g g r a n i ( p a r a h o r ia )
n tre T r a c ia b iz a n tin i B u lga ria, n tre A d r ia n o p o l i
Y a m b o l.

38

chilia b trn u lu i, M axim le-a zis: B trn u l


[Qrigorie] se odihnete acum fiind foarte obo
sit de rugciun e; rm n ei p uin n linite.
M voi od ih n i i eu p u in p n ce v o i vedea
p e b tr n u l. i sp u n n d aceasta, ei au stat
n lin i te n ch ilie , ia r el a in tra t ia r i n
desi i se lu p ta n ru gciu n i cu lacrim i i
cnta: P aii m ei n d rep tea z -i d u p cu v n
tu l tu i s nu m stp n easc to at f r d e
legea. Izbvete-m de clevetirea oam en ilor
[Ps 118, 13 3 134] i celelalte. i m p lin in d
sfn tu l cu lacrim i cn tarea aceasta, l-a ch e
m at d u m n ezeiescu l G rigorie S in aitu l i n
d at a ven it la p o ru n ca lu i i s-au m b r ia t
cu srutare dum nezeiasc. i scondu-i afar
p e to i, G rig o rie l-a in u t n u m a i p e a c e st
p u rtto r de D u m n ezeu M axim , vr n d s n
eleag lim p ed e i n m od exa ct de la el n
su i cele p rivito a re la el.
Convorbire duhovniceasc
despre isihasm i tainele lui
15.
i n tre b a t fiin d de el [M axim ] i-a sp us
fr prefctorie aa: Iart-m , printe, sun t
un n elat/rtcit [peplanemenos eimi]. i
b trn u l i-a zis: L as acum . S pu n e p en tru
D u m n ezeu v irtu tea ta, ca s ne lu m in ezi, ca
s ne zid im u n ii pe alii sp re virtu te p rin h a
rul lui H ristos. C ci nu su n tem ca u n ii care
v o r s-l prind n cu rs prin cuvnt p e aproa39

pele [cf. M t 2 2 ,1 5 ], ci l iu b im p e ap roapele


ca p e noi n in e [Mt 22, 39]. V o rb ete p en
tru D om n u l. A tu n ci sfn tu l i-a sp u s toate
cele din tin e re e : ze lu l d u m n e z e ie sc , fu ga,
ascu ltarea, n ebun ia i sm in teala prefcut,
lu ptele, gropile, ved erea aceea n frico a t a
N sctoarei de D um nezeu, lu m in a care l-a
n cercu it i-l n cercu iete, isp itirile d em on i
lo r i cursele lor. i n treru p n d u - 1 , b trn u l
i-a z is 1?: Spu n e-m i, rogu-te, ii rugciu n ea
m inii, preacin stite? i zm bind, acela a zis:
A vn d-o din tin eree, nu v o i ascu n d e m i
nunea. Eu, cin stite printe, a v n d cred in
i iu b ire m u lt n p re a c u ra ta D o a m n de
D um n ezeu N sctoarea, am ceru t cu lacrim i
s p rim esc de la ea h aru l ru gciu n ii. i fiind
n tr-o zi, cu m aveam obiceiul, n b ise rica Panaghiei, am im plorat-o iari cu lacrim i pen
tru aceasta p e N sctoarea d e D um n ezeu. i
sru tn d cu dor p reacu rata ei icoan , n dat
s-a f cu t n p iep tu l i in im a m ea o cldur
m ult, dar care nu ardea, ci r co rea i n
d u lce a i m i-a f c u t m u lt s tr p u n g e re [a *
v n c e p n d d in a c e s t p u n c t i p n la n c e p u tu l
16, d iscu ia n tre M a x im K a v s o k a liv itu l i G rigorie
Sinaitul, care constituire nucleul m istic al ntregii Viei,
a fo s t in s e r a t n t r - o p a r a f r a z g r e a c d e N ico.d im
A g h io r itu l ca a p e n d ic e al fa im o a se i Filocalii, V en eia,
17 8 2 , p. 119 8 12 0 1 (trad. ro m . pr. p rof. D . S tn iloa e,

F R V III, 19 79 , P- 5 4 1 - 5 4 5 ) -

40

in im ii]. i de atunci, prin te, in im a m ea a


n c e p u t s sp u n n u n tru ru g c iu n e a , ia r
raiu n ea are m p reu n cu m in tea du cereaam in te de Iisus i de N sctoarea d e D um
n ezeu a m ea, i nu m -a m ai p r sit nicicnd.
Ia rt -m !
Iar S in aitu l a zis: i cn d se zice ru gciu
nea, sfin te, i s-a f cu t o sch im b are sau o
ieire d in sin e sau vreo alt flo are a ru g ciu
nii i un ro d al d u h u lu i? i sfn tu l a zis:
D e a ce e a , p rin te , am a le rg a t n p u stie i
am d o rit m e re u isih ia , p e n tru ca s am cu
b o g ie ro d u l rugciun ii, care este o d ra go s
te d u m n ezeiasc [eros theios] i o rpire
m in ii la D o m n u l [harpage noos pros Kyriori\. i ai acestea, ro g u -te?, a zis G rigorie.
Iar el zm b in d p uin a zis: D -m i s m n n c
i n u -m i m a i isco d i n e la re a / r t c ire a . i
G rig o rie a zis: D e-a fi n ela t/r t cit i eu
ca tin e, sfin te! D ar te rog, sp un e-m i: n rpi
rea m in ii de atun ci ce vede atunci m intea cu
och ii m in ii? i oare m ai p oate m in tea n la
atu n ci m p re u n cu in im a ru g ciu n ea ?
i sfn tu l a zis: N icidecum , printe. Cnd
vin e D u h u l S fn t n om ul rugciu n ii, atunci
ru g ciu n e a se op rete fiin d c m in tea e ng h iit / a b s o r b it d e v e n ire a / p r e z e n a D u
h u lu i S fn t i n u-i m ai p o ate d esfu ra p u
terile ei, ci se su p u n e n tru totu l oriu n d e ar
v o i s o ia D uhul: fie n tr-u n v zd u h im ate41

ria l al lu m in ii d u m n e z e ie ti, fie sp re alt


ved ere p lin de u im ire ch iar aa n eclar, fie
sp re o con vorbire d u m n ezeiasc care o co
vrete. i aa cum vrea El, aa druie M n
gieto ru l robilor Si m n gierea du p v re d
nicie. i-m i aduc am inte, p rin te sfinte, cum
acele ved eri ale p ro feilo r i m ai cu seam
ale a p o sto lilo r la ven irea h aru lu i lu m in o s al
D u h u lu i au fost so co tite de ceilali n elare
i b e ie [.FA 2, 13] i d re p t n im ic, d e i ei
sp u n eau acestea: Am v zu t pe D om n ul pe
un tro n n alt i ridicat [Js 6, 1], ca i P avel
m p re u n cu n t iu l m u c e n ic te fa n ca re
sp un : Am vzu t pe Iisu s ez n d pe tron u l
D u m n e z e irii n tru c e le n a lte d e -a d re a p ta
T atlu i [FA 7, 5 5 56]. i m m ir cu m u n ii
n u cre d n cele vzu te n ici acu m cn d h aru l
D u h u lu i a n flo rit n cred in cioi, cu m sp un e
i Ioil: Voi vrsa din d u h u l M eu p este to t
tru p u l [Ioil 3 ,1 ] . Ia r acu m H risto s ne-a dat
D u h u l M n gietor. i D u h u l ia m in tea nu ca
s o n ve e iari cele n elese de ea n chip
o b in u it, cu m su n t cele ce su n t, ci ca s o
n v e e cele m ai p resu s de cele ce su n t i m ai
p re s u s de lu m e, cu m su n t c e le ce su n t n
ju r u l D u m n ezeirii i F iin area, p e D u m n e
zeu n su i, p e C are o ch iu l tru p e sc nu L -a
v z u t i la care in im a care g n d e te la cele
p m n te ti nu s-a su it [cf. 1 Co 2, 9], P ri
m e te -m i acest gnd: aa cu m fr fo c ceara
42

e n u m ai cear, dar dac in tr n leg tu r cu


fo cu l s e to p e te i se d e sc o m p u n e i a rd e
m p reu n cu fo cu l i nu se m ai p oate in e, ci
se ap rin d e m p reu n cu fo cu l i devin e n
n tregim e lum in, p n ce n u m ai exist p rin
natura ei i devine n n tregim e lum in, chiar
dac e cear, to t aa i p u terea m in ii n e le
ge-o c este ca o cear: p n ce st n n a tu ra
ei n eleg e n u m ai cele p o trivite cu n atu ra i
p u terea ei, d ar c n d se v a ap ro p ia de ea fo
cul D um n ezeirii, D u h u l S fn t n su i, atu n ci
e to p it de p u terea D uhului, arde m p reu n
cu fo cu l D u m n ezeirii i se d esco m p u n e n
n elesu rile ei, e n g h iit de lu m in a d u m n e
zeiasc i d evin e n n tregim e lu m in d u m
n ezeiasc su p ra str lu cito a re .
A ici dum nezeiescul G rigorie a lu at cuvntul
i a zis sfn tului: A rz to ru l m eu de colibe,
d ar exist i altceva asem n to r cu aceasta
i care p o art n u m ele de n e la re/ r t cire .
i sfn tu l a spus: D ar altele su n t sem n ele
n elrii/rtcirii, i altele cele ale h aru lu i i
adevrului D uhului. Cele ale n elciu n ii/rt cirii su n t acestea: cn d se ap rop ie d u h u l
ru, tu lb u r m in tea i o face slbatic, face
m in tea n v rto a t i sd ete laitate i d is
perare i n tuneric n suflet, slbticete ochii,
tu lb u r creieru l, fa ce s trem u re tru pu l, n
ch ipu ie n fa a o ch ilo r o lu m in de foc, p e
ce a a n e l c iu n ii/ r t c ir ii, nu u n a s u p ra 43

strlu citoare; face m in tea s-i ias din sin e


i dem on ic, iar aceasta griete p rin lim b
cu vin te n ecu viin cioase i b lasfem ato are, se
m n ie i e n fu riat de m ulte; nu este n ea
sm eren ie, n ici rugciun e, nici lacrim a d e
vrat, ci se lau d i se slvete n realizrile
ei i e ste n to td e a u n a p rta f r fric la
p a tim ile ce le rele; ia r p n n -o fa c e s -i
ias d in sine i n-o p red p ierzan iei n u se
d ep rteaz de la ea. D e care n elciu n e/rtcire, sfinte, s ne izbveasc D om n u l d e la
c e l ru . Iar se m n e le h a ru lu i su n t a ce ste a :
cn d se apropie D uh ul Sfnt, ad u n m in tea
i o fa c e co n ce n tra t , sm e rit i m o d e st ;
sd ete n su flet ad u cerea-am in te de m o a r
te, de ju d eca t i de greeli, d ar i de o s n d a
focu lu i; face in im a u o r sen sibil la str p u n
gere, o face s je le a sc i s pln g, iar o ch ii
i face b ln zi i cu rgtori de lacrim i; c n d se
apropie, m blnzete i m ngie su fletu l p rin
cin stitele P atim i ale lu i H ristos i n esf rita
L ui iu bire de oam eni; pun e n m in te c o n
tem p lri foarte n alte,, p e cele n en ela te/n ertcite, fcn d -o s vad m ai n t i p u te re a
creato are n ecu p rin s/n en eleas care a al
ctu it din n im ic u n iversu l, pe cea care in e
la u n lo c i p o a rt g rij a stfe l d e u n iv e r s ,
ap oi n ecu p rin su l i n ecircu m scrisu l D u m n ezeirii triipostatice, ocean ul n ecu p rin s i de
n ead ulm ecat, F iin area m ai p resu s de to a te
44

cele ce sunt; i aa o lu m in eaz cu lu m in area


u n ei cu n o ateri d u m n ezeieti, iar m in tea fi
in d rpit n D u h u l de acea lu m in d u m n e
z e ia sc f r fu n d se lu m in e a z n a c e a st
lu m in d u m n ezeiasc i su p rastrlu citoare;
to t El face sen in i in im a i d ru ie celei ce i
s-au h rzit u n ele ca acestea n m inte, r a i
une i duh, o vo io ie i v e se lie negrit; i
fiin d aa n lat m ereu cu duhul, ea are roada duhului, cu m sp un e m arele Pavel: R oada
D uh ului este b u cu ria, p acea, n d elu n g -r b d area, b u n ta te a , iu b ire a , c o m p tim ire a i
sm eren ia [cf. Ga 5, 2 2 ].
Renun la viaa rtcitoare
i se stabilete ntr-un loc
16.
A u z in d a ce ste a , d a s c lu l isih ie i i al
rugciun ii, d u m n ezeiescu l G rigorie S in aitu l
a rm as u im it i i-a ieit d in sin e cu to tu l la
aceste vorbe ale sfntului. n cepn d de atunci
l-a n u m it i n ger p m n te sc , nu om . D e
aceea, cel m ai m ult l-a ru gat spunnd: n c e
teaz de acu m , rogu -te, s -i m a i arzi chilia,
ci aa cu m sp u n e n elep tu l Isa a c cel S irian
de neam , ad u n -te p e tin e n su i n tr-u n lo c
i ezi n el ca s a d u ci ro d m ai m u lt18 i s-i
foloseti p e m u li ca unul fo a rte iscusit. C ci
18 Cf. titlul Cuvntului 26; ed. Spetsieris, 18 9 5, p. 10 9
CFR IX , 19 8 0 , p. 141).

45

iat b tr n e e a a le a rg i s m n a v re a s.
se n m u leasc, iar m oartea v in e n ain te de
vrem e. D e aceea p rin aezare m p rtete
talan tul i sm n a d u m n ezeiasc p op oru lu i
lui D um n ezeu n a in te s vin sfritul, ca s
ai p lat m ai m u lt n ceruri, p reasfin te. Cci
sfin in d u-i p e A p ostoli, D om n u l nu i-a tr i
m is s p etreac m ereu n m u ni, ci m ai d e
grab la oam eni, ca p rin m p rt irea sfin
en iei i cei b lestem a i s se fac sfin i i s
se m ntuiasc prin sfinenie. D e aceea le-a zis:
Lum ina voastr s lum in eze n ain tea oam e
nilor, nu a stn cilor. S lu m in eze, aadar,
i lu m in a ta n a in tea oam en ilor, ca s vad
fap tele tale cele b u n e i s slveasc pe T atl
n ostru cel din ceruri [Mt 5 ,1 6 ] , i las de
acu m p refacerea c eti n eb u n i scrn teala
[to morainein kai sali\, fiin dc devine scan
d al p e n tru cei ce n u c u n o s c c e le ale tale.
P rim ete deci acest sfat i ascu ltare d u m n e
zeiasc i f ce i p o ru n ce sc ca un p rieten i
frate al tu, cci scris este: U n frate ajutat
de un frate e ca o cetate tare \_Pr 18, 19 ].
A fl n d acestea i ceila li foarte m ari b
trn i p e care i-am a m in tit m ai sus, lu d n d
cu vin tele Sin aitului, l-au con vin s pe sfn tu l
s se aeze. i el a f cu t aa. i, iat, ap roap e
de lo cu l lu i Isa ia 1^ ca la tre i m ile, a fcu t o 19
19 Situ at ca la o or d istan spre sud de M area Lavr.

46

m p rejm u ire lu n g i lat de p a tru coi, nu


d in pietre n p a tru coluri sau crm izi, p ie
tre sau scn du ri, ci cum i era obiceiul, lu
n d lem n e i p u in iarb a h o t r t s fac o
chilie, n care ezn d de a cu m n a in te i nearzn d -o, i p etrecea n ea to t tim p u l vieii
lui, n eag o n isin d u -i ceva din cele de treb u
in, cu m fac cei m uli, ci i avea chilia goal
to t tim p u l de orice, p n n tr-a t t n c t nu a
a vu t vreo d at u n ac, nici sap, n ici d ou c
m i, n ici p in e, n ici desag, n ici b an , p
zin d n aceast chilie iari a sceza lu i m ai
presus de om ca unul fr trup. De aceea i-a
i sp at u n m o rm n t ln g ea i n fiecare zi
A r z to r u l de c o lib e l p ro h o d e a p e M a xim ,
prin zn du -1 zo rii acolo i sp u n ea acolo cn
t rile d e ja le ale m o rilo r: C e l c a re ca u n
D u m n ezeu ai m p o d o b it ceru l cu stele20.
Vedenia lui Marcu
17.
D eci, p otrivit p rezicerii S fn tu lu i M a
x im , a ce l d u m n e z e ie sc G rig o rie S in a itu l a
p le c a t la P a ro ria . i ie in d i m a i n a in te zisul M arcu i ajungnd n K om itissa21, M arcu
a au zit glasu l sfn tu lu i s se n to a rc n apoi.
i n to r c n d u - i o d a t cu g la s u l p riv ire a
20 D in slu jb a n m o rm n t rii; lu m in n d a s m b e te i,

Octoih.
21 M e to c al m n stirii H ila n d a ri la in tra rea n S f n
tu l M u n te .

47

n apoi, a vzu t lu cruri strine i uim itoare


p e care m i le-a povestit. A vzu t de ju r-m p re ju ru l m u n te lu i ca un ca stru cu tu rn u ri
sta c o jii rid ic a t n n a lt, ia r n lo c u l n u m it
M e g a li V ig la 22 p a la te de a u r p re a d e sf ta te
p u rt n d -o m p r te a s p e N sc to a re a de
D u m n e ze u m p re u n cu p u te ri n e tru p e ti
n esfrite i m ulim ile m on ah ilor de ju r-m p reju r cn tn d im ne i n ch in n d u -se N s
ctoarei de D um n ezeu. i v z n d aceasta i
a d u c n d u - i a m in te d e v e d e re a n a in te a
Sfntului M axim , punnd m etanie nvtoru
lu i su G rigorie S in aitu l s-a n to rs n Lavr
i a lo cu it acolo n isihie i a ajun s brb at de
fo arte m are discern m nt.
Grigorie Sinaitul la Paroria i iradierea
panortodox a acestui centru isihast
18.
Iar dom nul G rigorie S in aitu l ajun gn d
acolo la Paroria a rsrit ca un soare str lu
citor p en tru cei aflai n n tu n eric i a m
p rit aco lo tu tu ro r c e lo r fl m n zi p in e a
m n tu itoare a vieii. N u am cum s p o ves
tesc i ven erab ilele isp rvi ale acelu i b rb at
care s-a fcu t u n izvor n esecat p rin cuvnt,
fap t i com portare. tie a ce st lu cru M arele
22
L a n u l d e c o lin e care m a r c h e a z h o ta r u l ca re
d e s p a r te A th o s u l lo c u it d e m o n a h i d e G r e c ia c o n t i
n e n ta l .

48

O ra [C o n sta n tin o p o lu l] i to a t T ra c ia i
M acedon ia, dar i tot pm ntul locuit de b u l
gari i cele de d in colo de Istru [D u n re]23 i
Serbia. M u lim i n esfrite de alei alergau
sp re el, cu tau s se satu re d in izvoru l n v
tu rilo r lu i p u ru rea vii, i se stu rau . i aa
a fcu t lo cu ii m u n ii m ai n a in te n elocu ii i
Paroria, astfel c erau p lin i de tu rm ele m o
n ah ilo r pe care-i p ecetlu ise cu m in ile sale.
I-a f cu t d o rito ri de el p rin m in u n a te scri
so ri de n v tu r i pe m p ra ii p m n tu
lui: p e A n d ro n ic [III P aleologul, 13251341]
i [Ioan] A lexan d ru [al Bulgariei, 133 11371],
pe tefan [D u an al Serbiei, 13 2 11355] i
pe A le x a n d ru [I al V ala h iei, 13 3 8 1364]. D e
23
A s u p r a im p o r ta n e i e x c e p io n a le a acestu i p asaj
p e n tru isto ria m o n a h is m u lu i i B ise ricii ro m n eti a
atras a ten ia n tr -u n stu d iu rem arcabil m itro p o litu l T it
S im e d r e a n 19 6 2 (V iaa m n stireasc n a r a R o m
neasc n ain te d e 13 7 0 , Biserica Ortodox Rom n 8 0
[19 6 2 ], nr. 7 8, p. 6 7 3 6 8 7 , m a i ales, p. 6 7 8 - 6 8 0 ) .
B io g r a fu l S f n tu lu i M a x im K a v s o k a liv itu l a r a t lim
p e d e c p r in tr e u c e n ic ii S f n tu lu i G r ig o r ie S in a itu l
(+ 13 4 6 ) la P a ro ria se a fla u i ro m n i i c m a rele isih a s t a a v u t o c o r e s p o n d e n p ie r d u t i cu d o m n u l
Io a n N ic o la e A le x a n d r u . C e e a ce a ra t lim p e d e exis
ten a u nei v ie i m o n ah ale d ezvoltate n a ra R o m n eas
c n p r im a ju m ta t e a se co lu lu i X IV , cu m u lt n a in te
de n te m e ie r e a V o d ie i n 13 7 0 de S f n tu l N ic o d im cel
S fin it, care a fo s t d o a r o r g a n iza to ru l p e b a z e c h in o v iale, nu n te m e ie to r u l, m o n a h is m u lu i r o m n e s c (cf. i
pr. prof. D. S t n il o a e , In tro d u cerea la scrierile S fn
tu lu i G rig o rie S in a itu l, F R V II, 19 7 7 , p. 8 2 8 3).

49

aceea, p rin virtu tea i n vtu ra cu viosu lu i


prin te G rigorie Sinaitul, h ain a m o n ah ilo r
se n m ulete n locu rile i oraele acestora.
Iar el a rid icat la P aroria i m n stiri, i ai
p u te a v e d e a ca un alt M u n te S f n t, v e s e lie
m n tuitoare b in e n rd cin at [Ps 47, 2 3].
i prin viaa acelu i fericit n vto r p m n
tu l locuit de b u lga ri s-a fcut o cetate a m o
nahilor. Iar d u p ad orm irea i d u p u rcarea
a ce lu ia la D u m n ezeu , m u li.d in n v c e ii
aceluia au rsrit ca n ite stele str lu cito a re
i au m p o d o b it m argin ile lu m ii. A c e ste lu
cruri ale acelui fericit G rigorie S in aitul le-am
m en ion at aici d o ar n p arte din p ricin a lu n
gim ii cuvntului.
Minunile i prorociile lui Maxim
g. D ar s v e n im iari la isp r vile sf n tu
lu i [M axim ] cte le-a svrit acesta ca un
u ria [gigan t] n S f n tu l M u n te. e z n d el
n c h ilia sa, cu m sp u n e a m , d e m o n ii a d u n n d u-se fceau rzb oi n fiecare zi cu sf n
tu l i se srgu iau s-l scoat p e sf n tu l din
lo c u l acela. D ar n zad ar arun cau cu p ietre n
el b lestem aii, cci el le rsp u n d ea cu p ro
iectilele ru gciu n ii m in ii i ei se risip ea u ca
un fum . l n vlu ia i o p u tere d u m n ezeiasc
de n eb iru it n ch ip de foc, cu m a fo st vzu t
d e u n ii v re d n ic i, i c a re -i a rd e a p e cei p o
trivnici. i o lu m in tm du itoare scn teia n
50

cu vin tele lu i i n u m ai cu cu vn tu l el a t m
du it m uli d em on izai, cu m am cu n oscu t n
chip foarte adevrat i el i slob ozea n pace
n lo cu rile lo r p oru n cin d u -le s se ab in de
la m nie, desfrn are i n ed rep tate, de la b e
ie i ju r m n t strm b, iar p rin p ostire de la
crnuri, m ilostenie du p p utere i curire s
se fac vred n ici n srb to rile n sem n a te de
sfin tele p reacu rate i d u m n ezeietile T ain e,
ca s se fac sn toi p en tru totdeaun a.
20.
n tr-o zi l-a n d em n a t p rin cu vn t pe
un oareciare m on ah M ercu rie i el a vin d eca t
n faa cu viosu lu i n n u m ele lu i Iisu s H ristos
pe un dem onizat.
n tln in d n drum p e u n alt slujitor al unui
b trn care p tim ea cu m p lit fiin d ch in u it de
un dem on, i-a p o ru n cit zicnd : D u-te, sup u n e-te cu to tu l p rin telu i tu d u h ovn icesc
i p ostete de la b r n z , v in i n tin ciu n e i
f -te s n to s n n u m e le D o m n u lu i!, cu m
s-a i vin d ecat din ziu a aceea.
Iari, cnd au ven it la el p en tru folos nite
m on ah i de la Lavra, a v e n it m p reu n cu el
i un alt m irean. i cu m l-a v z u t cuviosul,
l-a alu n gat de d ep arte sp u n n d c e akin dyn i s t 2^ i n ecred in cios, d ei n u fu sese cu n o s
24
A d e p t al lu i G r ig o r ie A k in d y n o s ( 1 3 0 0 1 3 4 8 ),
a d v e r s a r al S f n tu lu i G r ig o r ie P a la m a i al t e o lo g ie i
en ergiilo r n e cre ate, c o n d a m n a t d e S in o a d e le co n sta n tin o p o lita n e d in 13 4 1 i 13 4 7 .

51

cu t ca atare de ceilali p n n ceasu l acela.


Cci m ulte a sp us acest sfn t m p o triva lu i
AJkindynos [fr prim ejdie] pe care l n u m ea
K akokin dyn os [prim ejdie rea], d em on izat i
prta al oricrei erezii i slu jito r al lu i A n ti
hrist; de aceea pe unii ca aceia i izgo n ea de
departe i-i an atem iza p e fa.
Iari, cn d ven eau la el n ite m on ah i, de
cum i-a v zu t a strigat cu glas tare: A lun gai-1 n sp ate pe m esalian [bogom il] i aa
ven ii la m in e! i i-a sp u s n um ele; p e care
au zin du -1 ce i care-1 n so e a u p e d ru m s-a u
ru in at i n frico a t i l-au a lu n ga t d in to v
ria lor p e n ecredin cios.
Pe un alt m on ah, care vo ia s m earg cu o
corabie tesalonicean la C on stantin opol p en
tru o n evoie oarecare, l-a lu a t n rs p rezicn du -i p rim ejd ia corbiei. Iar d u p trei zile
corabia a p ierit i s-a scu fu n d a t n a d n c cu
toi oam en ii de la bord.
Iari, v e n in d o corabie d in tr-o in su l n
p o rtu l Lavrei, cei de pe corab ie s-au d u s la
s f n tu l a v n d cu ei i p e c in e v a c a re a v e a
d em on u l n estu r rii cci m n ca n fieca re
zi h ran a a cin ci b rb ai i nu se s tu ra i
plecndu-1 la picioarele sfntului, l-au im p lo
rat m p reu n cu el s ia d e la el v in d eca re. i
lund un p esm et l-a dat celui ce p tim ea spunndu-i: M nn c att, satur-te n n um ele
D om n u lu i n o stru Iisus H ristos, i ai p a c e !
52

i de atunci acesta s-a eliberat de demonul


nesturrii i n-a mncat mai mult dect
limea unui pesme. De aceea, lsnd toate,
femeie i copii, via, corabie i pe nsoito
rii de drum, s-a fcut monah foarte ncercat,
eznd aproape de sfntul, cluzit de el spre
Dumnezeu i naintnd n har.
Venind la sfntul un monah cu numele
Varlaam, supus unui btrn, a fost luat n
rs de el din pricina cerbiciei i neascultrii
lui spunndu-i: Din pricina asta vei sfri sub
o prpastie, lucru care s-a i fcut. A prezis
i sfritul lui Atanasie Krokas spunndu-i:
O s sfreti de mna ismaeliilor [turci
lor]. i aa s-a i ntmplat.
21.
Cci viteazul avea de la Duhul dumne
zeiesc harul bogat al vederii nainte, cum am
spus mai sus, i tlcuia cele de departe ca
aproape i cele neclare i viitoare le spunea
dinainte i le ntiina fiecruia printr-o ghi
citoare preaneleapt. De aceea a i ntiin
at dinainte tuturor venirea la sfntul a m
prailor spunnd: mpraii romanilor vor
veni la noi pentru o profeie sau mai degra
b pentru un folos sufletesc. Iar dup ce a
trecut puin timp, au venit la el mpraii romeilor [Ioan VI] Cantacuzino [13411354] i
Ioan [V] Paleologul [13411391] care mpreau atunci. i ca un profet le-a vestit cele
viitoare care aveau s li se ntmple: dezbina
53

rea, scan dalurile, uciderile, rzb oaiele civile,


cursele, puterea, incursiun ile i m altratrile
pgn ilor [tu rcilor m usulm an i], i iari re
ch em area cre d in c io ilo r i v e s e lia v iito a re
care are s aib lo c la vrem ea rn d u it p rin
sem n e, cu m sp u n e D o m n u l \Lc 21, 28 ]. i
spun n d acestea, s-a n tors spre n vtu r
spunndu-le: C h iar dac su n tei m p rai,
trebuie s p rivii p u ru rea sp re m p r ia cea
cereasc, s in ei legea Lui ca p e un scep tru
ceresc i s facei voi m ai n ti p oru n cile Lui
i s-L im itai d u p p utin n toate, p recu m
st scris: n vai-v toi cei ce ju d e c a i p
m ntul! S lu jii D om n ulu i cu fric i v b u
cu rai de E l cu cutrem ur! L uai n vtu r,
ca nu cu m va s Se m nie D om n ul i s p ie
rii din calea cea dreapt, cn d se v a ap rin d e
d e g ra b m n ia L u i! [Ps 2, 10 12], ca aa
s-i nvai i pe supuii votri credina, drep
tatea, adevrul, iubirea, p acea i sfin en ia,
dar i s in fru m useea i stpnirea Biseri
cii soborniceti i s pstreze cinstea ei pentru
H ristos p otrivit celor orn d u ite i d atorate
ei de la n cep u t. A vei com p tim ire fa de
cei ce greesc, fii n d elu n g -r b d to ri fa de
to i [1 Tes 5, 14], m ilu ii-i pe sraci, cercetai-i pe cei n ep u tin cioi, iu bii-i pe m o n ah i
i p rim ii-i ca p e nite soldai i p rieten i ai
m p ra tu lu i a to ate H ristos, i satisfacei-le
cererile sp re treb uin . V ed ei s nu v sp e
54

riai [Mt 2 4 , 6] de lu cru rile n tristtoare care


vin , ci rb d ai ca s avei cu n u n a m p r ie i
de la H ristos D u m n ezeu l n o stru . i trim i n d u -i n ap o i lu i C an tacu zin o i-a spus aa:
V ei fi egu m en n tr-o m n stire , iar P aleolo g u lu i i-a zis: S tp n ete, lip situ le de p u
tere, i n u te rtci/n ela2^, cci stp n irea
ta v a fi lu n g i f r tihn , i are m u lt fu r
tu n n ea. B u cu rai-v i d u cei-v n p a ce!
Iar d u p o vrem e i-a trim is lu i C an tacu zino
la O ra [C on stan tin opol] u n p esm et, o ceap
i u n u sturoi, n tiin ndu-1 din ain te sem n e
le v ie u irii m on ahale; c ci d u p p uin tim p,
fiin d tu n s fr voie de Ioan [Paleologul], s-a
f cu t m o n ah [n d ecem b rie 1354]. i atun ci
lu n d i m n cn d p esm etu l i ad u cn d u -i
a m in te d e p re z ic e re a sf n tu lu i, l-a a vu t n
m in u n are; la fel i m ajestatea sa im perial
Io an P aleologu l [13 4 11391].
22.
Iar preasfinitul p atriarh Calist [1350
13 6 3 ], d u c n d u -se n S e rb ia m p re u n cu
cleru l lu i p en tru u n irea i p acea B isericii2
26,
5
v e n in d n M unte, a ceru t s va d pe sfn tu l
acesta. i v e n in d la chilia b trn u lu i cu cle
25 A lu z ie la c o n v e rtire a lu i Io a n V P aleo logu l la c a
to lic is m n cu rsu l v izite i sa le la R o m a n 1369.
26 P e n tr u a reu n i cu p a tria rh ia C o n sta n tin o p o lu lu i
m itr o p o lia S e rresu lu i a lip it B isericii S erbiei d e aru l
te fa n D u a n care o p r o cla m a s e u n ila te ra l p a tria rh ie
a u to ce fa l .

55

rul lui, b trn u l [M axim ] i-a ieit n n tm


p in are i a fost b in ecu vn tat de el. i du p
salu tare i sru tare a zis aa: A cest b trn
i-a p ierd u t b trn eea. Du-te, u rgisitu le, n
ara ta! D u-te, nefericitule, a cas! i dup
ce l-a trim is n a p o i, a cn tat: F e ric ii cei
f r p rih a n n ca le , care u m b l n le g e a
D o m n u lu i [Ps 118, 1]2? n tiin n d u -le d i
n ain te n gro p area lui, cum s-a i n t m p la t
m ai apoi. C ci v e n in d n Serbia, p a tria rh u l
m p reu n cu cleru l a m u rit dup p u in tim p
m p reu n cu. acetia fiin d prins n cu rs cu
otrav, cu m au sp u s cei m ai m uli, i a fo st
n g ro p a t n b ise rica din Serres. i aa p rezi
cerea sfn tului cu privire la m prai i p atri
arh s-a fcu t v d it n cele din u rm tu tu ror.
23.
Iar M etodie, care era i el b rb a t a sce
tic, ven in d n tr-o zi s-l vad pe cu vio su l, a
v z u t o lu m in d u m n ezeiasc fu lg e r n d de
ju r-m p re ju r p este cuviosul; i n -a n d r zn it
s se ap rop ie p n cn d nu i-a p o ru n cit cu
v io su l s se ap rop ie.
i venind la sfn tu l un alt m onah, p e n um e
A rsen ie, i s-a p ru t c ved e chilia lu i cu p rin
s de fo c, d ar fr s ard. De a sem en ea i
flcrile din ju ru l ram urilor copacilor se ar
tau rcoritoare, lu cru foarte strin. 2
7
27
P s a lm r o stit n cad ru l slu jb ei o rto d o xe d e n m o r
m n ta re.

56

i, iari, acelai A rsen ie, v e n in d i n tiin n d u -i n v a la is m a e liilo r [tu rcilo r], iar
sf n tu l n tin zn d u -i m in ile sp re cer, i s-a
p ru t c un foc ieea din gu ra lui, se ridica,
l n ce rcu ia i-l rcorea pe sfn tul; lu cru pe
care v z n d u - 1 , A rsen ie a aju n s s trem u re
n frico a t i a vestit tu tu ro r ve d e n ia pe care
a a v u t-o prin m inune.
24.
S e sp u n ea d e c tre to i i c p rim e a
p in e cereasc, ceea ce e u n lu cru extrao rd i
nar. C ci n tr-u n a din zile, p e tim p de iarn,
ven in d infirm ierul Lavrei, pe n um e G rigorie,
m p reu n cu un alt frate s-l viziteze p e sfn
tu l, n -a gsit n ju ru l ch iliei l u i vreo covat
d in p ricin c acolo czu se m u lt zp ad , i
f c n d ei o tietu r n ou, au in tra t la sfn tu l
a v n d cu ei o pine u scat, v in i alte lu cru ri
de m n giere [trupeasc]. D ar cn d au v
z u t n c h ilia sf n tu lu i o p in e c a ld fo a rte
cu ra t care um plea ch ilia d e o b u n -m irea sm n o u i m in un at, ce rce t n d de ju r-m p re ju r d ac s-ar arta vreu n sem n de foc i
n eg sin d , s-au n frico at m im m n d u -se de
p in e a cea cereasc. i czn d la p icioarele
sf n tu lu i au cerut s p rim e a sc o p rticic
d in p in e; i el n d u r n d u -se a ru p t i le-a
d a t ju m ta te din p in e z ic n d u -le : L u a i,
m n c a i. D ar nu sp u n e i a c e a sta c u iv a c t
tim p lo cu ie sc n acest tru p . L e-a dat n s i
ap de b u t foarte dulce, cu m n e-au m rtu
57

risit m ai apoi du p ad orm irea sfn tu lu i ju rn du -se pe D um n ezeu. D ar el p refcea i


apa de m are n ap du lce i b n d el d d ea i
altora, cum au d at m rturie.
25. Iar egum enului m nstirii nainte-m ergtorului28, M icul Athos, a pregtit odat cele
d e .m n care, ca m e rg n d , s v o rb e a sc cu
sfntul. i n ain te d e a ven i la sfntul, a zis
din ch ilia lu i aa: A teap t-m , A rz to ru le
de colibe, s m n cm ! Iar cnd s-a apropiat
de ch ilia sfn tu lu i, sfn tu l a striga t sfin itu
lui: Vai, p rin te, te atep t! L u cru pe care
auzindu-1 s-a m in u n at cu m sfn tu lu i n u i-a
r m a s a sc u n s a c e s t lu c r u d e la o d is ta n
att de m are i d ei egu m en u l grise n cet.
26. U n alt m o n a h d in K aryes, v e n in d la
sf n tu l, a c e ru t s i se v in d e c e m n a c a re
su ferea ru d e reu m atism . i el i-a zis: n
ceteaz gn d u l la O ra [C on stan tin opol], c
n u te p o i v in d e ca acolo; n to arce-te i ra b
d, p en tru c i s-a d at u n gh im p e n tru p
p o trivit S fn tu lu i P avel [2 Co 12, 7], ca s nu
scap i de el i s te m n tu ieti. A i i argin i
p e care m p arte-i s ra cilo r i n u -i n grop a,
ca s nu fi o sn d it la sf rit!
V e n in d un m o n a h p e n um e M arcu i altu l
m p re u n cu el la sfn tu l, i-a zis aceluia: A i
28
S f n tu l e g u m e n D io n isie , n te m e ie to ru l n 13 7 4
al m n stirii S f n tu l Io a n B o te z to ru l c u n o s c u t su b
n u m e le D ion isiu .

58

d oisp rezece h yp erp eri. D u-te i d-i s ra c i


lo r! Iar M arcu i-a zis: A m d o a r treizeci de
d u cai. i sfn tu l i-a spus: M in i, c ai a i
ze c i. i am n d o i au m rtu risit cum sfn tu l
tiu se d in ain te.
U n o arecare m on ah D am ian, v e n in d de la
sfn tul, i-a zis: A w a , avem n m n stire un
m o n ah , p e cu ta re , m a i b u n d e c t tin e . i
rsp u n zn d u -i i-a zis: ,A c e s ta are aizeci de
hyp erp eri, i d u p p u in tim p v a m u ri. L u
cru care s-a i n tm plat; cci m u rin d el peste
p u in tim p s-au g sit la el cei a izeci de h y
p erp eri i toi s-a u m in u n at de aceasta.
U n alt m on ah p e n um e C assian care sttea
ca la dou m ile d istan de sfn tu l, fcn d
p lcin t a zis: H ai, A rz to ru le de colibe, s
m n cm ! Iar el v e n in d n scu rt tim p a zis:
M i-a i g r it i am v e n it. P u n e p l c in ta s
m ncm . A i i vin , adu - 1 ! i iein d afar i-a
artat vin u l ascuns. i m irnd u-se m ult, C as
sian a v e stit tu tu ro r p retiin a sfn tu lu i.
A lt dat, p e vrem e a cu lesu lu i viilor, fiin d
vzduh ul cu rat i soarele scnteind, s-au dus
la sfn tu l d o i m on ah i. i d u p ce-a vo rb it cu
ei, lu n d u n p esm et, le-a d a t zicnd : M er
gei rep ed e n m n stirea lu i D oro tei29, ca s
n u v p r im e jd u ii d in p ric in a fu r tu n ii. i
m irn d u -se cu m le-a spus c v a fi furtu n ,
29 M n stir e a th o n it azi d isp ru t .

59

d ei tim p u l era foarte frum ps, iein d ei n a


in te de a ajun ge la m n stirea lu i D orotei ca
la p atru m ile, s-a fcut o schim bare nfrico
to a re cu v n t cu m p lit i m u lim e de fulgere
i tun ete i grindin nprasnic cu m ult ap,
n c t stru g u rii au p ierit cu totul, cci viile
n e c u le se le -a a r ta t ca fiin d cu lese i le -a
f c u t s d is p a r cu to tu l. V z n d acestea,
m o n ah ii au strigat: D oam ne m iluiete!, i
au v e stit cu m in u n are celor din m n stirea
lu i D o ro tei p rezicerea sfn tului.
A lt d at aceti m on ahi vo rb eau cu sf n
tul, ia el le -a zis: V in la m in e n ite n co rn o
rai i m ult se ntristeaz. i trecnd un ceas,
au v e n it trei m iren i p u n n d m etanie la p i
cio arele sfn tu lu i i, m b rin d u -i gen u n
chii, cu m are n trista re s-au pln s de ocara
lor. i rco rin d u -i p u in cu cuvintele sale,
sfn tu l i-a slo b o zit n pace.
Iar a w a H ariton, fcn d p uin m ncare i
venind la sfntul, dup rugciune au m ncat.
i i sp u n e sfn tu l: A d u i stru g u rii, fiin d
c H ariton i ascu n sese. El n s i-a zis sf n
tu lu i: N -a m s tr u g u r i. D a r sf n tu l a zis:
A vei i ad u cei-i, c m ai v in i m uli alii i
v v e i s tu ra . A tu n ci ad u cn d u -i am inte,
H ariton a dat strugurii. i du p puin venind
altu l a ad u s u n co de struguri. Iar H ariton
m p re u n cu ceilali v z n d n d oita lu i v e
dere n ain te i-a u ieit din sin e de m irare.
60

A lt dat ven in d la el m uli m on ah i pentru


folos i m n cn d , lu n d p a h a ru l a zis ncet:
S u n t u n c r o ito r d in Prosforis30 i a d u c o
oal cu peti, i m -am m u iat p n la m ijlo c.
i d u p p u in tim p v e n in d u n m ire a n d in
P rosforis cu o oal cu peti, i-a pus m etan ie
sp un n du -i: S u n t un croitor d in P rosforis,
i m -am m u iat p n la m ijloc c z n d din co
rabie n m a re , ia r toi cei ce s-a u n t m p la t
acolo s-au m irat m u lt de p retiin a sfntului.
i, iari, v e n in d n tr-o zi la sf n tu l ecle
ziarh u l L avrei i vo rb in d ei m p reu n cu ali
m u li m o n ah i, a zis sfntul: i K an akis u n
de e? V rea s m n n ce p e ti? i du p p u in
tim p v e n in d K an akis, sfn tu l a zis: S u n t un
croitor din L u p a d i31 i ad u c p e ti/ i iat c
n dou clipe a so sit un croitor ad u cn d peti
fripi i pun n d m etanie la sfntul a zis: Sim t
u n cro ito r d in L u p a d i. i v z n d aceasta cei
ce s-au n t m p la t acolo m p reu n cu eclezi
arh u l s-au m ira t m u lt cu m l-a cu n oscu t d e
d e p a rte p e K a n a k is i a sp u s d in a in te i
n u m ele cro ito ru lu i i orau l lu i, L upadi, i
p etii lui.
27.
V e n in d , ia r i, la s f n tu l u n c rtu ra r
n v a t d in M a r e le O ra [C o n s ta n tin o p o l],
30 L o c a lita te s itu a t l n g H ierisso s n istm u l care
d e s p a r te A t h o s u l d e c o n tin e n t, i c a r e a p a r in e a c a
m e to c de m n s tir e a s r b H ilan d a ri.
31 L o c a lita te d in T r a c ia .

61

acesta de cum l-a v zu t a sp u s c gn du rile


lu i su n t rele i viclen e i i-a b tu t jo c de el
i l-a m u strat zicnd: U n de ai cu n oscu t tu
osten elile sfin ilor i lu ptele lo r cte sunt, i
iari harul lui D um n ezeu cel dat lor? i
h u leti fa de ei spunnd: sfin ii s-au o ste
nit puin, dar cei care au scris vieile lo r au
ad u gat cele m ai m u lte din b urt. i so co
teti c harul m in u n ilo r e o m in ciu n . n c e
teaz o astfel de gn dire, care e de la cel ru,
ca s nu te aju n g fu rtu n a m n iei lu i D u m
nezeu. Cci sfin ii n ch in n d u -se cu totu l ei
n ii lu i D um n ezeu, n toate cele gn d ite i
fcu te de ei n viaa lo r s-au s rgu it pen tru
D um n ezeu i p en tru a b in ep lcea lu i D um
nezeu. D eci cine, spun e-m i, p o a te atern e n
scris toat via a sfin ilor cu m a fo st a fiec
ruia n ch ip d e sf u ra t? E i s c h ie a z d o a r
cteva sem n e p u in e din cele n esfrite spre
m rtu rie sfin ilor. A ijd erea so co tete c h a
rul e b o gat n tru sfin i p rin D u h u l Sfnt; nu
e ct ved em , ci bogat, n en eles i n ecu prin s,
n tre c n d toat m in tea i g n d irea o am en i
lor. D e vrei s fii n elep t ad evrat, scu ip
jo s cu vin tele n eb u n e ale elin ilo r [pgnilor]
i o p rete-te [fa-i rgaz], p o trivit lu i D avid,
ca s cu n oti p e D um n ezeu [cf. Ps 4 5 ,1 1 ] , ca
p rin cu n otin i struin d u h ovn iceasc
s te faci in tim ul lui D u m n ezeu p o trivit d o
rin ei i p u tin ei tale. i atu n ci v e i cu n oate
62

harul D uhului i m inunile dum nezeieti nen


elese ale lui D um n ezeu. i te vei osn d i pe
tin e n su i n eleg n d ct n tu n eric e n tine;
cci fr scnteierile lu m in ii nu p oate fi vdit
n tu n ericu l. V in o, aadar, n lu m in a isih iei i
a rugciu n ii, i m ai n ti n tu n ericu l tu va
fu g i d e p a rte, ia r a tu n ci v e i v e d e a h a ru l i
p u terea sfin ilor, i vei dori s le d o b n d eti
i tu . A u zin d acestea, crtu raru l a n cep u t
s trem u re n fricoat, p en tru c f cu se a r
ta te i m u stra se g n d u rile lu i a scu n se ; i
m u lt folosin d u -se i-a n d rep ta t g n d u l de
h u l , ia r p rin n e le p c iu n e a n e le p tu lu i i
fericitu lu i su dascl a n d rep ta t ap oi i pe
ali lip sii de m in te ca el.
28.
N u v o i ascu n d e n s n ici eu ceea ce
am v z u t la sf n tu l lu n d d re p t m a rto r p e
D um n ezeu . Cci fcn d u -m i eu un o b i
n u it al vorb irii cu el, ven in d n tr-o zi m p re
u n cu un altul de la m n stirea V atop ed i,
n u l-am gsit p e sfn tu l n ch ilia lui. i uitn d u -m de ju r-m p re ju ru l ch iliei, nu l-am
gsit, i n tristn du -m cu du hu l cu tam s-l
v d p e cel dorit. i m ergn d p u in n u rm
m -am u itat sp re calea care d u ce sp re ch ilia
d o m n u lu i Isaia i cu aten ie am reu it s-l
v d p e cel dorit. i iat l-am v zu t la izvoru l
tu rm e i care fcea s cu rg ap acolo, ca la
d o u m ile d istan de unde st tea m i p ri
veam ; iar lo cu l afla t la m ijlo c era cu an evo ie
63

de clcat i stn cos, iar drum u l nu era drept,,


ci cotit i piepti. i, m artor m i-e D u m n e
zeu, l-am v zu t pe sfntul lu at pe sus, zb u
rn d ca u n v u ltu r n a rip a t p e ste p d u ri i
p este stn cile cele foarte m ari i ven in d spre
m ine. i cum l-am v zu t aa, am n ce p u t s
trem u r cu totu l i m i-am ieit din m in e de
m in un are i am strigat: M are eti, D oam
n e. i puin m ai n urm , fiin d eu strn s n
m in e n su m i de fric, sfn tu l a v e n it la lo cu l
u n d e st te a m c n t n d lu c ru ri p e ca re nu
le-am n eles din p ricin a m in un ii. i czn d
la p icioarele lui, sfn tu l m n treb a n con ti
nuu: D e ct tim p eti n locul acesta? D up
care lu n d u -m d e m n m -a dus n ch ilie i
n vndu-m i povuin du-m m ulte, m i-a
zis: V ezi s n u sp u i cuiva ce ai v zu t p n
su n t n trup. T u n s vei fi egu m en i m itro
p o lit al M orahrideis2 i vei p tim i m u lte im i
tn d pe H ristos C are a fo st n tin s pe lem n ,
d ar El i va fi aju tor n n cercri i cu n u n
n slava Lui. B u cu r-te cn d vei fi n n ce r
cri, c ele v o r d even i m rtu ria lu p tei ta le .
L u c ru ri care s-a u i s v rit cu m a p re zis
sfntul. 3

32
S fie ace sta n u m e le lo ca lit ii n care i-a fix a t
reed in a T e o fa n c n d a aju n s m itro p o lit al P e r ith o rio n u lu i?

64

29- V en in d iari ali m o n ah i de la m n s


tirea lu i A lip ie , s f n tu l le -a zis: A st z i n
ceasul acesta toi n m nstirea voastr cnt:
Fericii cei fr p rih an [Ps 118]; cntai
i v o i! i stn d m p reu n cu ei am m p lin it
cele trei stri ale p salm u lu i. Ia r m o n ah ii n
sem n nd ceasul i n torcn du -se n m n sti
rea lu i Alipie33 au g sit c n acel ceas c n ta
ser la cp tiu l d om n u lu i Iosif, crtu rarul,
m on ah n vat i virtuos care adorm ise. i nu
voi trece sub tcere n ici ceea ce am vzu t.
V e n in d un m o n a h p e n u m e Iaco b , l-a ru
gat p e sfn tu l s-i fac o scriso a re d e cerere
p en tru rscu m prarea din rob ie a propriului
s u frate. Ia r el, p riv in d la a c e s ta p u in cu
bgare de seam , i-a spus cu asprim e: Du-te,
sco ate cei aizeci de h yp erp eri din zid u l tu r
n u lu i i d -i sp re rscu m p rarea ta, i nu fi
la co m i m in c in o s, ca s n u a ju n g i ro b ia
r i. A u zin d aceasta, a m rtu risit i a ceru t
iertare p en tru n d rzn eal.
A v e n it iari la sfn tu l u n m irean p ln
gn d i i-a zis: A ju t-m , sfin te al lu i D u m
n ezeu, ca u n p re o t m -a a fu risit i a m u rit i
nu tiu ce s fa c eu, tic lo su l. A u zin d a ce s
tea sfn tu l, m ica t de m il n u n tru l su, i-a
zis: D u-te la sfn tu l m itropolit al V eriei, kyr 3
33
M n s tir e a th o n it azi d isp ru t , s itu a t m a i sus
d e C u tlu m u .

65

Dionisie34, care a v e a st p n ire p este acest,


preot, s te ierte du p lege. C eea ce s-a i
fcu t i el a p rim it iertarea de la acela.
n ceasu l acela era la sfn tu l i un alt m o
n ah cruia sfn tu l i-a zis: D u-te i tu la p
rintele Ioan ca s te ierte n ain te de a m uri,
fiin d c te are a fu r is it de c n d i-a i d a t cu
ocar o p alm . i m irndu-se m on ahu l cum
i-a sp u s ta in a lu i a scu n s , s-a d u s i el la
Veria, fiind bolnav, m p reun cu m ai n ain tezisu l m irean i a p rim it iertarea. i v e n in d la
el un m irean tnr, sfn tu l i-a zis: Ioan e, te
v e i face m on ah, p reo t i egu m en . C eea ce
s-a i n tm p lat.
30.
A rh ie reu l T rainupolisuluiss, v e n in d i
el la sfntul m p reu n cu ucenicul su, a luat
la m ijlocu l d ru m u lu i m an tia u cen icu lu i iar
u cen icu l pe cea a arhiereului, vrn d s-l p un
la n cercare pe sfn tul. i v e n in d m ai n t i
a rh ie re u l ca u n u c e n ic i-a sp u s sf n tu lu i:
V ine arhiereul la tin e s te vad i s-i p u n
m etan ie. Eu su n t u cen icu l aceluia. B in ecu v n te a z -m ! D ar sfn tu l m i-a zis: T u eti
arh iereu l, tu s m b in ecu v n tezi pe m in e !
i a rh ie re u l i-a zis ia r i: i-a m sp u s c 3
5
4
34 S e m n a ta r al T o m o s u lu i sin o d u lu i p a la m it d e la
C o n sta n tin o p o l din m a iiu lie 1351.
35 M e tro p o la p ro v in cie i R o d o p i d in T ra cia . A r h ie
reu l d e care e v o r b a a ici p a re a fi G h e rm a n , s e m n a ta r
al T o m o su lu i sin o d a l d in 13 5 1.

66

arhiereul st afar; e cel m b r ca t n sem nele


arh ieriei. i dac p o ru n ceti vrea s in tre.
A tu n ci sfn tu l i-a zis: Tu eti arhiereul, tu
s m b in ecu vn tezi p e m in e. i s n u-m i
sp u i n im ic de vicleu gu rile tale, cci eram
acolo d easu p ra gropii cn d ai fcu t vicleu
g u l. i spun n d el aceasta, arhiereul p un n d
m e ta n ie l-a b in e c u v n ta t i m b r i a t p e
sfn tu l i-l avea n m are m in un are.
31.
C u v io su l i de D u m n e ze u p u rt to ru l
N ifo n s p u n e a n s i a ce a sta : c d e a su p ra
colibei lu i era o m ic p eter, i d u m in ica a
in trat n p eter i a adorm it. i scu ln d u -se
a ezu t i a v zu t o fem eie m b r ca t n faa
p eterii. C u n oscn d deci n sco cirea atotru lui dem on , fcn d de trei ori sem n u l crucii,
s-a fcu t n evzut. i dup p u in e zile a zis
m a re le [M axim ]: U n m o n a h , pe ca re n u
l-am v zu t vreod at, a ven it lu n i i a ezu t n
faa p eterii. E ra u scat de m u lt ascez. Iar
m ari d im in ea a v e n it la m in e i am v o r
b it. i n eavn d pine s m n c m am n d oi
sau altceva de m ncare, a ie it i a ezu t su s
p n jo i dim inea. i iari a ven it i am
vorbit, i iari a u rcat i a ezu t p n s m
b t d im in ea. A tu n ci am ie it i eu p en tru
o m n giere tru p easc, i de atu n ci nu l-am
m ai v z u t.
P etrecn d deci paisprezece ani n m ai suszisa c h ilie a p ro a p e d e P a n a g h ia , a ie it de
67

acolo i a v e n it ap roap e, ct se au zeau o rga


nele d u h ovn iceti [clopotele] ale sfin tei La>
vre, i n cro p in d u -i o colib m ic edea n
ea, n care a i m u rit.
M ai sun t i m u lte altele, ve d e ri n ain te i
faceri de m in u n i adevrate, sp u se i fcute
de evlavio su l p rin te, pe care le-a m au zit i
eu i precum m i-au artat i ali prini: G rigo rie de la P iatra lu i Sim on izvo rto ru l de
m ir, M atei m o n ah u l i alt M atei iero m on ah
i alii. D ar cin e v a p ovesti h arism ele ved erii
sale nainte care s-au nm ulit ca nisipul m rii
n to t p m n tu l d e sub soare lo cu it de cre
d in cioi? C ci d ac am v o i s le scriem pe
toate, lu cru cu n ep utin , ne v a lip si tim p u l
p en tru a le p ovesti. Ci lu n d d rep t m rtu rie
din pricina lu n gim ii cuvntului, am scris aici
un sin gu r p u m n din n oian u l m in u n ilo r ca s
ve d e m noi cred in cio ii cu m i acu m Se sl
vete D u m n ezeu n cei care-L sl ve sc pe El.
nvturile lui Maxim pentru mireni
32.
De aceea s n se m n m n p arte i n
v tu ra lu i cu ca re-i lu m in a n D u h u l n v n d u -i pe toi i aa vom a lerga sp re n g ro
p area lu i i v o m n ch e ia cu v n tu l d esp re el.
n co rd a i-v d eci m in tea, au zu l i gn d irea
p e n tru cte i c l u z e a a c e sta p e to i sp re
lu m in area cere a sc i-i u rca sp re cu n o a te
re a n e r t c it a D u h u lu i. C ci i n d e m n a
68

zicnd: O rice om trebuie s p streze ch ip u l


lu i D u m n e ze u d in el [jFc l, 26] n e a tin s d e
sm intelile celui ce se rzboiete cu n oi i care
sunt: tru fia i n larea, m n d ria i p rerea
de sine, rtcirea i viclenia, n eom en ia i lip
sa de D um nezeu, destrblarea i necucernicia, u ra i lip sa de team , m in ciu n a i b la s
fem ia, i legtu ra tutu ror relelor, puterea cea
p o trivn ic care lu n d n cep u t d e la cd erea
ntiului A d am ncearc s intre n firea n oas
tr i s o m njeasc, i du ce n fiecare zi
r zb o i c u to i ca s fa c n e fo lo s ito r n to i
c h ip u l lu i D u m n ezeu , lu c ru l e x tra o rd in a r.
D rep t p en tru care ven in d H ristos i rep lm d in d u -1 p rin du m n ezeiescu l B otez a d a t
legea m n tu ito a re de a ne ab in e de la to a te
lu crurile rele ale diavolului i a face lu crurile
m n tu itoare pe care ni le-a poruncit: iubirea,
credina i dorul de D um nezeu, sfinirea tru
p ulu i, iu b irea n efarn ic fa de ap roap ele,
sm e ren ia i adevrul, p acea, n d elu n g -r b d a re a i b u n ta te a , co m p tim ire a i m ila ,
d isp reu irea tu tu ro r celor d earte i rele i
t g d u ir e a p a tim ilo r s tric to a re de s u fle t,
exerciiul dreptii, frica de D um nezeu i rb
d area n eca zu rilo r care vin p en tru m p r ia
cerurilor. N oi toi, aadar, trebuie s ne adu
cem a m in te p u ru rea de fgd u in ele p e care
le-am f cu t la sfn tu l B otez i n Cine n e-am
b o te za t i cred em , i s tr im ca n ite fii ai
69

lui D um nezeu urm n d atotiitorului H ristos,


scu ip n d pe cel ru i p este toate faptele lu i
i to a t p o m p a lu i, ca v e n in d D o m n u l s
lo cu iasc i s u m ble n n oi i m p reu n cu
chipu l Lui s ne fac d u m n ezei p rin p a rtici
pare. Privii spre m p r ia ceru rilor, p rivii
la b u n tile cele ven ice rezervate n ou n
ceruri, srgu ii-v s lu ai m p r ia ce ru ri
lo r ca to i sfinii, ca s v v e se lii v e n ic m
p reu n cu ei. Ce folos v e i a ve a p en tru cele
dearte i rele care p ier n a in te de sf rit i
v fa c s p ierii i v p ed ep sesc? P rivii, o a
m eni, sp re m orm in tele o am en ilo r. n e le g e i
deertciunea lum ii, n estatorn icia b o giei i
a slavei i n ep u tin a de a le m o ten i. U n d e e
n m orm in te slava, n obleea sau b ogia? N u
sunt dect oase goale i acestea vrsa te n tr-o
rn u rt m irositoare. A d u c e i-v a m in te,
rogu- v, de p ed ep sele v e n ice n ca re v o r fi
p cto ii i vo r fi p ed ep sii fieca re d u p p
catul lui, cum s-a scris m ai su s. A d u c e i-v
am in te de Ju d ecto ru l C are v in e i D u m n e
ze u l n o stru C are v a ve n i ju d e c e p e to i
m u ritorii, C are v a da fie c ru ia d u p fa p ta
lui [Mt 16, 27]. P ln gei i je lii n a in te d e
p ln gerea acelei osn d e, v rsa i la c rim i n a
in tea acelei vrs ri de la crim i n e m n g ia te .
S rgu ii-v p n ce avei v re m e ca n u c u m v a
sfritul s v gseasc n frdelegi i s m e r
gem n gheen a focului ven ic. G rb ii-v, p
70

ctoii, s lu ai n p o cin iertare n ain tea


sf ritu lu i vostru , ca s d ob n d ii m ila i iu
b irea de oam eni a lui D um nezeu, cum v d o
resc, i m p ria cerurilor. Am in. Fie aceasta
p rin so liile M aicii lu i D u m n e ze u .
nvturile lui Maxim
pentru monahi i isihati

33.
A ce ste a le gria, n vn d u -i, m iren i
lor, ia r m o n a h ilo r le gria lu p tele rbdrii i
ascezei, ale ascu lt rii i isih iei i harism ele
cereti spun n d: S rgu ii-v, alergai spre
cele cereti, so ld a i ai lu i H ristos. A ru n cai
m p o triv a vr jm a u lu i p ro iectilele credinei,
cu m l-a i i b iru it, i c a re su n t: p o stu rile ,
p rivegh erile, ru gciu n ile, lacrim ile, p ocin a
i sm eren ia, m rtu risirea gn du rilor, st ru
in a n n cercri, ascu ltarea, su p u n erea i
r b d a re a n to a te , ca o a lt sa re cerea sc .
V e se lii-v voi, m on ah ilor, care facei asceza
fecio riei, c p la ta vo a str m u lt e n ceru ri
[Le 6, 2 3 ]. D e aceea c n d vo rb ea cu m o n a
h ii se b u cu ra veselin d u -se i slta cu duhul.
Ia r isih a tilo r le t lcu ia sem n ele ru gciu n ii
in im ii i ale co n tem p l rii m in ii i-i lu m in a
zicn d : C n d n lin ite n eagitat i stare
p a n ic m in tea se sm u lg e de lu cru ri i de
gn duri i ajunge singur n aducerea-am inte
d e H ristos i m p re u n cu in im a litu rghisete n e c o n te n it n ea ru g c iu n e a , a tu n ci cu
71

sm e re n ie tre b u ie s in ca to ia g r u g c iu
nea, ca s nu fie fu rat de p rere de sine. Iar
cn d m in tea are n m od statorn ic n in im
rugciunea m p reun cu aducerea-am in te de
Iisus, m ai n ti se lu m in eaz cu m in tea i se
strp u n ge la in im , du p care e scn teiat
n duhul de lum in a im aterial d u m n ezeiasc
sp re n elesu ri du m n ezeieti m ai p resu s de
fire i u rc sp re con tem p lri m ai str lu ci
toare avn d pe H ristos att n u n tru n tro n izat n inim , ct i n sem n at i m o d ela t n
afar p rin sm eren ie, iubire i p acea u n it cu
lacrim i. Iar d ac d in p ricin a p rerii d e sin e
are repede rugciunea, m ai nti n en orocitul
se n tu n ec la m in te, du p care se n v rto
eaz la in im i ajun ge u n du h n a rip a t de
n elciu n e i se m n ie, se n fu rie i e n eb u n
dup slav cu u n och i n cru n ta t i f r la
crim , are gn d u ri n tu n ecate i rele i fap te
nepotrivite. Acestea nvndu-i striga isihatilor: V edei, lu ai seam a la vo i n iv , ca nu
cum va s aducei un lup n loc de oaie. Cui i se
pare c st s v a d s nu cad [r Co i o , 12 ].
Adoarme n Domnul i e plns
de tot Sfntul Munte
34.
i spunnd acestea, venind n tr-u na din
zile la el un m o n ah N icodim , i-a zis: F rate
N ico d im e , v o i m u ri n c u r n d . i i-a f c u t
artat ziua ad o rm irii lui i cei care se v o r
72

n tm p la s fie la n gro p a rea lu i i le-a sp us


d in ain te n um ele lor. i aa a ad o rm it sfn tu l
M axim A rzto ru l de colibe, n ziua a treisp re
ze ce a a lu n ii ia n u a r ie 36, a v n d n o u ze ci i
cin ci de ani, i a fost n g ro p a t n m orm n tu l
pe care i-l sp ase n p iatr ln g chilia lui,
n gropn du -1 n um ai cei p e care-i sp use d i
n ain te sfn tu l. Cci n-a v ru t ca adorm irea
lu i s se fac eu surle i tr m b ie i m u lim e
de p o p o r, de a ce e a s-a f c u t a a d u p p o
ru n ca lui, dn d d rep t lege celo r ce au n g ro
p at sfn tu l lui trup s nu se fac vreod at o
m u tare a lu i n alt loc p en tru slav, nici s se
ia vreodat vreo prticic din sfntul su trup,
ci s rm n n eatin s n n esla v n locu l n
care s-a n evo it ca isihast.
Iar cnd m utarea sfntului s-a fcut cunos
cu t tutu ror, M area L avr a so co tit aceasta
ca o a d o u a rm n ere o rfa n d u p m u tarea
S fn tu lu i A ta n a sie i, ad u c n d u -se n Lavr
cu p l n s i lacrim i m ulte, au m p lin it cn t
rile a d o r m ir ii lu i cu m u lte f c lii i t m ie
m u lt. V r n d s m u te n s sfn tu l su tru p
n m in u n a ta L a v r i s -l n g r o a p e cu c in
stea cu ven it sfin ilor, n -au n d r zn it s fac
aceasta din pricina legii pe care o lsase acesta
ca sfn tu l su tru p s rm n nestrm utat n
s6 A n u l n u se c u n o a te e xa ct, d a r el se situ ea z u n
d e va n in te r v a lu l 1 3 6 5 13 7 5 .

73

chilia lui, cum sp usese sfntul. A a cei din


Lavr.
Ia r toi cei din afara ei, cei ce edeau n
A th o s de ju r-m p reju r, isih ati i ascei, m o
nahi i cstorii, tin eri i b trn i, m ai n ti
au pln s i ei m u lt fap tu l c au rm as orfani,
cci l aveau n m ijlocu l lo r ca p e un prin te
i lu m in to r su p rastrlu cito r i ca un n v
to r ad evrat al isih iei i al vieu irii sin gu
ratice; d u p care au f cu t i fa c n fiecare an
cele de p om en ire ale n grop rii i nm orm n
trii lui, i vin la m orm ntul lu i plini de dorul
pe care -1 aveau to i fa de sfn tu l M axim .
Iar venerabilele m nstiri im periale de jurm p reju ru l S fn tu lu i M unte, afln d de ad o r
m irea lui, nu p o t p o vesti n tristarea p e care
au avu t-o m o n ah ii i ven era b ilii b trn i din
ele care p ln geau i ei cu la crim i lipsa sf n
tu lu i i ziceau: V ai ce am p it fiin d p gu
b ii de vo rb ire a cu sfn tu l p rin te, dasclul,
lum intorul, clu za nertcit, nainte tiu
torul i n ain te vorbitoru l i ajuttorul nostru
al tu tu ro r celor n n ecazu ri? C in e altul ne va
fi o clu z b u n i m n gietoare ca acest
sfn t?
Slvirea lui Maxim
i acetia au s v rit i m p lin esc p u ru rea
p o m e n ire a lu i, i p o v e s tin d v e s te s c tu tu ro r
isprvile i h arism ele d u m n ezeieti ale sfn
74

tu lu i. i aa l sl vesc pe sfn tu l n S fn tu l
M u n te i-l la u d ca sfnt.
Ia r sus n ceru ri T reim ea, T at, F iu i D uh
S fn t, p rim in d p re a c u r a tu l i s fin itu l s u
d u h , l-a r n d u it n c o rtu rile s fin ilo r i l-a
sl v it ca p e un fo arte m are slu jito r al D um n e z e irii ei n T re i S o ri u n a i n e m p rit .
D in A cetia T rei lu m in eaz o lu m in cu n e
p u tin de n d u rat, de m p rit i de grit,
n tru care su n t lu m in a te cetele tu tu ro r d u m
n ezeietilo r p u teri fr de tru p i to at a d u
n area sfin ilor. C ci trin d p rin tr-o lu m in
sfnt, p recu m sp u n e [Scriptura]: O lu m in
e cu cei drepi p u ru rea [Pr 13, 9], a ajuns de
aici p rin tr-o lu m in sfn t la L u m in a n en
serat a D u m n ezeirii i st n a in tea lui H ristos, p e C are L-a d o rit din tin eree, ca a m b a
sad o r p en tru noi i se veselete m p re u n cu
sfintele i d u m n ezeietile puteri fr de trup.
De ce nu s-au fcu t minuni la adormirea lui
i n u e n ici o m ira re dac la a d o rm irea lui
nu s-au f cu t m in u n i. F iin dc sfn tu l a iu b it
to a t viaa lu i lip sa de slav, srcia i sim
p litatea, de aceea a i fost depus n ch ilia lu i
n tr-u n lo c lin itit, ia r nu n m area i m in u
n ata Lavr. C ci d a c ar fi dorit ca i d u p
a d o rm ire a lu i s s v r e a s c m in u n i la fel
ca i n tim p u l v ie ii lui, ar fi svrit cu b o
75

gie, ca unu l care are p ururea h ar bogat.


Dar, cum sp un e M ntuitorul: N u v b u c u
rai c vi se su p u n dem onii, ci b u cu rai-v
c num ele vo a stre sunt scrise n ce ru ri [Lc
io , 20]. D ar din pricina isihiei n ici nu e n e
voie de m in u n i n pustie, cci dac s-ar face
m in un i n M unte, atunci ar ven i n el lum ea,
i isihia M u n telu i s-ar zdrn ici i n lo c de
folos s-ar face vtm are p en tru isihati. D ar
ca s n u sc a n d a lize ze n a ce a sta p e cei m ai
m u li, d e a c e e a a n cetat, cred , p e m o m e n t
lu crarea m in un ilor.
Alte dou vindecri
35.
T o tu i u n m on ah pe n u m e D io n isie
K on tostefan os care suferea ru de m u lte zile
de du reri d e cap, venind la m orm n tu l lui,
s-a ap ro p iat de m orm ntul sfn tu lu i cu cre
din i m ulim e de lacrim i i, adorm ind p u
in, cnd s-a trezit s-a fcut sntos i a m u l
u m it m u lt sfntului; i lund p u in rn
din p m n tu l din faa m orm ntu lu i sf n tu
lui, acesta s-a artat ca un m ir m in u n at u m
p ln d de b u n -m ireasm n estu ra t sim u
rile c e lo r ce cu n o sc rn a i d a u m rtu rie
de m inune.
Eu n su m i, care sunt din sfn ta m n stire
V atopedi, i care l-am vzut pe sfn t zbu rn d
pe d easu p ra pm ntului, p en tru c b oleam
76

m u lt i m ap rop iam de m oarte d n d u -m i


u ltim a su fla re , l-a m ch e m a t p e sf n t cu la
crim i. i artn d u -m i-se ca n vis, m -a re
sta b ilit i am trit, i am m u lu m it astfel lu i
D u m n ezeu i sf n tu lu i i am slvit m in un ea
n vierii.
Mireasma trupului su
Iar un alt ierom onah, pe num e Nifon, sfnt,
is ih a st, m p re u n cu un a lt ascets?, au v ru t
s n cerce m orm n tu l sfn tu lu i, i trecn d
cu zel d u m n ezeiesc peste regula sfntului, au
ven it cu n drzn eal la m orm n tu l sfntului;
i lu n d sap e cu sp at au m u lt osten eal n
p a rtea d reap t a m o rm n tu lu i i au lu a t o
m ic p rticic d in tru p u l sfn t, ia r din m o r
m n tu l sfn tu lu i a ieit o att de m are b u n m ireasm nct n-au putut s-i suporte covr
irea olfactiv. Iar sfn tu l tru p era ca i cum
izv o ra m ir. i, terg n d cu un b u rete p rtici
ca p e care o lu aser, l-au n m u ia t n ap i
i-au stro p it cu ea sim u rile i feele cu cre
d in . D u p care au p us la lo c iari p rtici
ca n sfn tu l tru p, ca s fie in tact, cu m i-a
n v a t sfn tu l. i lu n d iari rn au asi
g u ra t m o rm n tu l ca m ai n ain te, m u lu m in d
i slvin d p e D um n ezeu C are-i slvete astfel
p e sfin ii Lui. i, veselin d u -se m ult, ven ea u
37 N u m it G h e r a im , d u p b io g ra fu l N ifo n ( 13).

77

n fiecare zi la m orm ntul sfntului i se des-r


fatau de bun-m ireasm . A sem en ea i toi
cei ce edeau n apropiere.
D e aceea i noi, au zin d m in un ile i viaa
cuviosului i de D um nezeu purttorului n os
tru M axim A rztoru l de colibe, s le p rim im
cu credin i s m u lum im i s sl vim pe
D um nezeu Cel n T reim e C are-i slvete ast
fe l pe sfin ii Lui. C ru ia I se c u v in e sla v ,
cin ste i n chinciune, T atlui, F iu lu i i D u
h u lu i Sfnt acu m i p u ru rea i n v e cii v e c i
lor. Am in.

78

Viaa i conduita
cuviosului Printelui nostru
Maxim Athonitul zis i Arztorul
de colibe [Kavsokalivitul]
scris de cuviosul printele
nostru Nifon ieromonahul1
1.
P en tru c zice p ro ro cu l [D avid] de la
D u h u l S fn t: S nu taci n ici s nu T e m
b ln zeti, D u m n ezeu l n ostru [P s 82, 2 ], Tu
Cel n c h in a t n T reim e S fn t, Cel slvit de
h e ru v im i i l u d a t d e se ra fim i, p e n tru c
n g e ru l i-a zis lu i T obit: S l vit este a vesti
lu cru rile lu i D u m n ezeu [Tob 12, 11], iar D a
vid p ro ro cu l i printele lu i D um n ezeu spune
iari: N -a m ascu n s n in im a m ea adevrul
T u i a m sp u s m n tu irea Ta; n -am ascu n s
m ila T a i ad ev ru l T u de a d u n a re m u lt
[Ps 39 , 11], de aceea nu este fru m o s s p re
dm t ce rii tain ele att de m a ri i de m in u
nate f cu te de aleii lu i D u m n ezeu i robii
1 T r a d u c e r e d u p te x tu l d in m s. L a v ra 5 8 (sec.
X V I X V II), f. 32V6 6 v editat d e F. H a l k in , D eu x V ies
de S. M a x im e le K a u so k a ly b e e rm ite au M o n t A th o s
(XTVe s.) [B H G 1 3 7 1 ], Analecta Bollandiana 5 4 (1936),
p. 4 2 6 5. A u to r u l a ce ste i v ie i a n o n im e ar p u te a fi
Ie r e m ia ho P a te ta s , a u to ru l slu jb e i C u v io s u lu i N ifo n
n c a d r u l c r e ia se r v e te ca sin ax ar.

79

Lui, ci ele treb u ie s ajung spre folosu l ce


lor care le ascu lt ca s ofere m n tu ire celor
zelo i s im ite v ieile sfinilor.
D in tru n c e p u t n a ce st S f n t M u n te al
A th o su lu i au fost lu m in tori ai lu m in to ri
lor, p stori ai p storilor, cluze n ertcite
ale celor rtcii i stele lum inoase p en tru cei
ce v o r s se m n tu iasc, precum am au zit i
am v zu t din vieile i conduitele lor, i din
cele fcu te i m p lin ite n vrem u rile i tim
p u rile lor. Iar n vrem u rile i tim p u rile din
u rm n acest S fn t M u nte a strlu cit p rin
izbn zile lu i ca u n soare su pralu m in os cu vi
o su l p rin te le n o stru M a xim A r z to r u l de
colibe, care a fost, p recu m s-a zis m ai sus,
lu m in to r al lu m in torilor, clu z n er t
cit a ce lo r r t cii, ste a p re a lu m in o a s i
m n giere a m on ah ilor A th osu lu i i a tu tu
ror celo r ce ven eau la el cu credin; pen tru
c a fost n trire i clu z spre folos n u n u
m ai m on ahilor, dar i m p railor i stp nitorilor, cu m se grb ete s arate cu vn tu l
nostru.
S-ar cuveni n s ca aceia care citesc i scriu
vieile sfin ilor s fie i ei m p odob ii cu v ir
tu i i izbn zi, ca astfel s fie m p od ob ite de
v ir tu i i c u v in te le lo r. E u n s , s m e ritu l
N ifon, fiin d aprin s de un zel dum nezeiesc,
am n trep rin s a scrie cele ce sunt peste p u
te re a m ea; n -am scris i n -am ad u s a m in te
80

viaa cuviosului printelui nostru M axim doar


p en tru c am avu t cu n otin de ea, ci fiin d
p u s n m ica re , cu m s-a sp u s, d e u n d o r
d u m n e z e ie sc i s c r iin d c te a m a u z it din
sfn ta lui g u r i d e la sfin ii p rin i evlavioi i lu m in ai. F iin dc am au zit o s n d a ro s
tit de g la su l d u m n e z e ie sc m p o triv a celu i
care a a scu n s ta la n tu l [cf. M t 25, 2 5 30]:
T em e-te, suflete, i nu ascu n d e cu v n tu l lui
D u m n ezeu !2. A c este a m -au st rn it i p e m i
ne s scriu sp re ad u cerea-am in te de d u m n e
zeiescu l p rin te, p en tru ca unu l din iu b ito rii
d e D um n ezeu, cin eva p ricep u t i cu tiin
d e carte, s fie c l u zit de D u m n e ze u s
scrie v iaa i cu vn tu l lu i sp re fo lo su l celo r
ce o v o r citi; acesta se va d esf ta aici d e ru
g c iu n ile tu tu ro r i d e n d o ite c u n u n i, ia r
acolo l va avea v z to r i tovar d e vo rb
p e n su i cu viosu l printe.
2.
A cesta era din cetatea L am p sac i a fo st
in iiat n c d in tin eree de ato tiito ru l D u m
nezeu n ascez i n eagon iseal. C n d a n
vat S fin tele S crip tu ri, a fu g it n p u s tii i n
p eteri i, p e c t n cercau s-l co n vin g p
rin ii lu i s rm n cu ei, p e att fu g ea d e ei.
Iar cn d a n eles ce e m ai bine, a m b r ca t
hain a m o n ah al n ascu ltare de u n p rin te
d u h ovn icesc. i p etrecn d acolo v rem e nu
2 D o x a s tik o n d in M a r e a M a re, Triod.

81

p u tin , a u zin d de v e stitu l M u n te S f n t al


A thosului, a vru t s vin s-l vad. i p ri
m ind n gd u in de la p rin tele su i lun d
drept m erinde rugciunile lor, a ieit de acolo.
i gsin d tovrie de drum un m on ah ate
n ian , au a ju n s c l u z in d u d D u m n e z e u la
M unte. F r s treac m u lt tim p, sfn tu l a
in trat n v en era b ila [M are] L avr i, fcn d
acolo m etan ie, cum era o b iceiu l celo r ce vo
iau s rm n, a rm as puin vrem e n dum
nezeiasca Lavr unde btea orele [horologos].
D up acestea s-a u rcat la C o n stan tin op ol s
se n chin e sfin telor relicve ale Patim ii i sfin
telor m oate de acolo. i iari s-a n to rs n
Sfntul M unte i petrecea n pustietile A th o
su lu i, f r a c o p e ri i f r ca s , ca u n alt
O n ufrie i P etru A th on itu l. U n eori se apro
pia de cu vioii p rin i care lo cu ia u n acele
p u stieti i se m n gia cu p u in h ran , dar
n cea m ai m are parte p etrecea n lo cu ri pus
tii m u lum in du -se spre m n giere cu ierburi,
castane i altele. i a rm as n aceast pustie
tate o p erio a d de zece ani.
Ia r d u p a c e a sta a v e n it n lo c u l S fin tei
L avre ap ro ap e de Panaghia, i n cro p in d u -i
o co lib m ic s-a aezat acolo, iein d de aco
lo o zi p e sp tm n p en tru o m ic m n g
iere. Iar c n d aju n gea cu n o scu t de cineva,
arzndu-i coliba se retrgea n alt parte pen
tru a-i p u tea p stra n etu lb u rarea, lin itea i
82

n efam iliaritatea. i p e ct fu g ea el de slav


i ascu n d ea de oam en i u n de an u m e lo cu ie
te, p e att l fcea artat D u m n ezeu p otrivit
cu vn tu lu i Su: N u se p o a te ascu n de ceta
tea i: Nu se aprinde fclia [pentru a o pune
sub o b ro c] [Mt 5, 14 15]. i cei care fceau
c u n o tin cu el a d u ce a u m a re m u lu m ire
lui D u m n ezeu C are d ro b ilo r L ui o att de
m are rb d are n v ieu iri asp re i singurti,
Care le d sim p litatea i su p o rta re a ariei
lin itirii i geru l p tim irii c e lo r rele, fiin dc
ved eau n viaa cu viosu lu i p rin te o con d u
it im aterial n tr-u n trup m aterial. D ar cei
lip sii de m in te i n ep ricep u i care nu-1 cu
n oteau sp u n eau c e ieit d in m in i i rt
cit i-l ocrau n fa. El n s, ca u n u cen ic i
im itator al lu i H ristos, su p o rta to ate cu v ite
jie p e n tru C el c a re sp u n e: C in e v a r b d a
pn la sfrit acela se va m n tu i [Mt 10, 22]
i: F ericii ve i fi cn d v v o r o c r oam e
n ii, i celelalte [Mt 5 , 1 1 12].
3.
F aim a lu i r sp n d in d u -se p retu tin d en i
i n u m ele lu i fiin d cn tat de lim b ile tuturor,
graiu l lu i a ieit n u n um ai n m u n te le A th o su lu i, ci n to t p m n tu l, ca s v o rb im cu
p rorocu l [D avid; Ps 18, 5]. A le rg a u deci la el
cei ce lo cu iau n m n stiri, m u lim e n en u
m rat, i cei ce lo cu ia u n sch itu ri. Ia r dup
puin tim p a n ce p u t s cu rg i o m u lim e
de oam en i d in lu m e, m p ra i i stp n itori
83

i gloat m ult din ceti i se foloseau m ult:


fiecare se fo lo sea dup cred in a i evlavia lui
i d u p sco p u l p e c a r e -1 a vea . Ia r p rin te le
era lum inat, cci atu n ci cn d vorb ea n chip
sim it, se au zea o alt voce ven it din partea
raional [a su fletu lu i su] i cei care-1 as
cultau se veselea u m ult. i de la n elep ciu
n ea i h aru l de sus a p rim it p u terea de a ve
dea n ain te nu n u m ai cele ap rop iate, d a r i
cele ndeprtate. i cte le sp un ea oam enilor
u n ele se m p lin e a u n s c u rt tim p , ia r a lte le
dup o vrem e.
D e a su p ra c o lib e i lu i era o m ic p eter ,
n tr-o d u m in ic a in tra t n p eter i a ai
pit. i scu ln d u -se a ezu t i a v zu t n ain tea
peterii o fem eie m podobit; i cunoscnd c
e n scocirea ato tviclean u lu i dem on , a fcu t
de trei ori sem n u l de via fc to a rei cru ci i
s-a fcut n evzut. i du p ce au tre cu t c
teva zile, a zis m arele [printe]: A ven it luni
un m on ah pe care n u l-am m i v zu t i s-a
aezat n faa peterii; era u sca t d e m u lta lui
n fr n a re . Ia r m a ri n zo ri a v e n it la m in e
i am v o rb it, i n e a v n d p in e s m n cm
am n doi sau altceva d e m n care, a ieit i
s-a a e za t m ai su s p n j o i d im in e a , i
iari a ve n it i am vorb it. i iari s-a urcat
a tre ia o a r i a e z u t p n s m b t d im i
nea. A tu n ci am ieit i eu p en tru o m n g
iere tru p easc i nu l-a m v z u t. P etrecnd
84

d eci p aisp rezece an i n m ai su s-zisa p eter


ap roap e de P anaghia, a ieit d e acolo i v e
n in d a lo cu it ap roap e d e M area Lavr, n c t
au zea i organ ele ei d u h o vn iceti [clop otele
ei]. i n cro p in d u -i iari o colib, n ca re
s-a i sf rit, e d e a aco lo . A c e a co lib m i-a
lsat-o m ie.
4.
Ia r d u p ce au tre cu t nu p u in e zile, au
v ru t m p raii [Ioan VI; 13 4 11354] C an tacu zin o i Ioan [V; 134 11391] P aleologu l s
vin ii v izit la sfn tul. i n ain te s se au d
sau s se vo rb ea sc de ven ire a lor, a zis p
rintele: ,A fla i, p rin ilor, c m p ra ii C antacu zin o i P aleologu l so sesc aici s n e v iz i
te z e . i cu m p rezis, aa s-a i n tm plat:
am n d o i m p ra ii au v e n it n S fn ta Lavr
i s-a u n c h in a t. A p o i cu m u lt e v la v ie i
sm eren ie au v e n it i la cu vio su l p rin te, i
vzndu-1 au c zu t la p icio a rele lui, cern d
s au d un cu vn t d e la el i s fie n v a i
cu vin te fo lositoare sp re m n tu ire. i d esch iz n d u - i sf n ta g u r le -a g r it m u lte sp re
m n tu ire , p e ca re a s c u lt n d u -le cu m u lt
e v la v ie s-a u v e s e lit d e d u lc e a a ca re ieea
din gu ra lui, m ai ales cn d le-a sp u s acestea:
Se cade s v ab in ei d e la n ed rep tate i
lco m ie, s iertai p e cei ce greesc, s m ilu
ii p e ce i s ra c i i s d a i m o n a h ilo r cele
sp re n d estu larea n evo ii tru p u lu i, ca i ei s
se roage m ai fierb in te p en tru n o i. i spu85

nndu-le m ulte altele, i-a trim is acas. Iar ei


m u lum in d au plecat.
5.
Dar, voi, asculttori iubitori de D u m n e
zeu i de auzire, ascultai i m in u n ai-v i
sl v ii p e D u m n ezeu C are-i sl v e te p e cei
ca re-L sl v e sc sin c e r [cf. 1 Rg 2, 3 0 ], i-i
arat clarvztori i fctori de m inuni, dup
cum sp un e D avid prorocul i tatl lu i D u m
nezeu: E u am zis: dum nezei su n tei i fii ai
Celui P rean alt [Ps 81, 6].
S -a u d u s o d at n ite m o n a h i d in S f n ta
Lavr la el s-i fac o m ngiere, i ezn d
ei p en tru p r n z, au v e n it d o i m ire n i, u n u l
din ei avn d dem on i cern d cu vio su lu i s-l
vindece. i n d at s-a sculat i a zis m o n a
hului M ercu rie care se n tm p la atu n ci s fie
la m asa lui: B inecuvnteaz- 1 , ca s se v in
d ece! i M ercu rie l-a b in ecu vn tat, iar el
i-a zis: M ergi n pace! De fem eie s nu te
atingi i carn e s nu m n n ci! i din ceasu l
acela om u l s-a vin decat.
Un alt m on ah m ai tnr avea d em o n i a
fost trim is la un btrn s-l vin dece. M er
gn d sp re el s-a n tln it fr s vrea cu m a
rele [M axim ] i, n tre b a t fiin d d e el u n d e
m erge iar acesta rspu n zn du-i c la b tr
nul cu tare, i-a zis cuviosul: N u te du acolo
i nu v o i s-l ispiteti pe b trn ul, p en tru c
i locu l e p rp stios i te poi p rim ejd u i, ci
n to a rc e -te la b tr n u l tu, ai a s c u lta r e i
86

sm eren ie, i nu m n ca b r n z ! i f c n d u -1
s f g d u ia sc a c e a sta l-a slo b o z it i a zis:
M ergi n p a ce ! i din ceasu l acela s-a v in
decat.
U nii n s, m n cai de in vid ie l d efim au
pe sfntul, cci, aa cum st scris, virtutea l-a
f c u t a r ta t d in to a te p rile c a o f c lie p e
p u rtto ru l ei, d ei m are era d e ju r-m p re ju ru l lu i n tu n ericu l in vidiei.
6.
A u ve n it od at nite m o n a h i cu u n m i
rean. i n ain te s se a p ro p ie e i de cuviosul,
n c p e cn d erau ei dep arte, a grit b tr
nul m irean u lu i zicnd: E ti akindynists. Stai
dep arte, fiin d c n u su p o rt a p ro p ierea ta i
d u h oarea v o rb irii cu tin e! i iari au ven it
ali m o n ah i i cunosendu-1 pe u n u l i-a grit
d e d e p a rte: E ti a k in d y n ist i tu. S ta i d e
parte! N u te ap ro p ia a ici! A a -i cu n otea p e
fiecare n p arte ce era i ce gn d ea.
i ce p ot sp u n e m ai m u lt d esp re cuviosul?
C ci m i va lip si tim p u l s p o vestesc i s le
n f iez pe to a te una cte una. D ar, totui,
ca un n en vat i n ep s to r i s ra c de v ir
tu i, n u v o i f cu n e p sa re n a sp u n e i a
scrie cte tiu din m u ltele i m arile izbn zi
i virtu i ale cu vio su lu i printe. 3
3
A d e p t al lu i G rig o rie A k in d y n o s ( 1 3 0 0 13 4 8 ), ad
versar al S f n tu lu i G rigorie P a la m a i al teo lo g iei ener
g iilo r n ecre a te, c o n d a m n a t d e S in o a d e le co n sta n tin o p o lita n e d in 13 4 1 i 13 4 7 .

87

7. A ven it odat la el Calist, patriarhul e c u -.


m enic al C on stantin opolului [1350 1363], i
dup co n vorb ire i prnz, cn d p lecau, le-a
n s e m n a t p r in tr -u n c u v n t s c u r t m o a rte a
n ed reapt care-i atepta la Serres, unde au
m u rit p rin otrav.
8 . A ve n it u n m on ah pe n u m ele lu i M etodie s -l va d p e b trn i l-a v zu t n u n tru l
colibei. Iar p rin tele i-a zis: V in o ap ro a p e!
El ns nu s-a p u tu t apropia din p ricin a str
lu cirii p e care a vzu t-o. D ar d u p u n scu rt
rstim p, sch im b n d u -se lu m in a acelu ia, s-a
a p ro p ia t i a v o r b it cu el p n la v re m e a
prn zu lu i.
i, iari, a v e n it alt dat la el un m on ah
pe n u m ele lu i A rsen ie i v z n d c din el ie
ea ca flacra u n u i fo c i u rca p n n vrfu l
colibei lui, n c t cred ea c a lu at foc coliba,
s-a m irat iein d u -i din sin e de aceasta. Iar
cnd focul s-a schim bat, l-a ntrebat: Ce este
a ce a sta , p r in te ? Ia r el r sp u n z n d a zis:
N u tiu ce v o rb e ti.
A celai A rsen ie a zis iari: A m auzit oda
t de o sp aim ieit de la ism a elii [turci] i
v e n in d i-a m v e s tit b tr n u lu i i i-a m spus:
F ru gciu n e p en tru asta. Iar el m i-a zis:
M ergi n p ace. Iar eu ca u n viclean m -am
artat c m duc. i stn d ascu n s l-am vzu t
stn d n p icio are i n tin zn d u -i m u lt tim p
m in ile n n alt. i s-a f cu t un n o r n ju ru l
88

lui i flacra focului deasupra capului su s-a


n lat p n la ram u rile cop acilor, n ct m i
se prea c ram urile ard. i tem ndu-m , am
fu g it n chilia m ea iein d din m in e n su m i i
m in u n n d u -m . Ia r d im in e a a a m v e n it i
l-am ntrebat: Ce faci, p rin te? Iar el r s
p u n zn d a zis. C um m i-ai zis, m u lt m -am
tem u t n n oap tea aceasta d in p ricin a ism aeliilo r .
9.
E n ecesar s ad u c i s p u n n m ijloc i
a c e st lu cru . Cu n u p u in i an i n u rm s -a
a u z it d e sp re s f n tu l p rin te c p rim e te o
p in e cereasc; i m u li n -au crezu t aceasta.
D ar G rigorie, in firm ieru l S fin tei Lavre, a v e
n it la el pe tim p de iarn m p reu n cu un a lt
m onah. Prim indu-i, btrn ul le-a zis: E u am
p in e cald i a p . i le-a d a t din ea i au
m n cat i a zis: V rog s n u sp u n ei asta
n ain te d e sfritu l m e u . Iar ei i-au ieit
d in ei n ii i s-au m in u n at p en tru cele v
zute.- i du p adorm irea lui au u rcat ei p e
sfn tu l v r f al A th o su lu i s se n ch in e M n
tu ito ru lu i H ristos i vorb eau d esp re asta i
zicea u : P e z p a d n -a m g s it n ici c o v a ta
altu ia, n ici fo c n colib, ci o p in e cald fr u
m os m irositoare, pe care cu viosu l ne-a dat-o
zicnd: M n cai i vo i din ce e ste.
A ajun s cu n o scu t m u ltora i fa p tu l c p re
f cea apa de m are n ap d u lce i b ea ap o i
d in ea.
89

io .
i, ia r i, n v to ru l sl v ite i m n s
tiri a n a in te -m e rg to ru lu i, M ic u l Athos^,
lu n d de m n care, a zis n tru sine: A teapt-m , A rzto ru le de colibe, s m n c m ! i
v e n in d el, m a re le [M axim ] a g r it c tre el
n ain te de a -1 vedea. V ino, p rin te. T e a
te p t!
A venit, iari, un alt m onah d in lavra K aryesu lu i4
5 p e care-1 d u rea m n a i vo ia s se
d u c n O ra [C on stan tin opol]. i n a in te s
sp u n el gn d u l lu i i d u rerea m in ii, cu vio
su l i-a zis: V rei s te duci n O ra. B ag de
seam s n u te duci, fiin d c n ici m n a ta nu
se v a vin d eca, n ici altceva b u n n u te v a n
tm p in a. C ci i s-a d at u n g h im p e n tru p
p o tr iv it A p o s to lu lu i [P avel; 2 Co 12, 7], i
rab d deci. A i i p atru h yp erp eri [m onede]
de argin t: d -i s ra cilo r i ctig p rieten pe
D om n ul; o p arte ch eltu iete-i p en tru n evoia
ta, ia r c e a la lt , cu m s-a zis, d -o s ra c ilo r,
ca s-i fie b in e. A uzind acestea, acela s-a m i
nunat; i n ch in n d u -se a f g d u it sfn tu lu i
c va face aa i d u cn d u -se acas, a m u lu
m it D o m n u lu i i slu jitoru lu i Su M axim .
4 E vo rb a d e S f n tu l D io n isie (p r z n u it p e 5 iu nie)
care a n te m e ia t n 13 7 4 la p icio are le M ic u lu i A th o s
m n stire a S fn tu l Io a n B oteztoru l, cu n o scu t azi m ai
m u lt su b n u m e le D io n isiu .
5 C e n tru l i c a p ita la A th o su lu i.

90

U n altul, p e care nu l-a v z u t vreod at, a


v e n it d in o ra u l S e rre s i i-a zis: T a t l t u
are n evo ie de n d rep tare. F -1 d egrab s se
n d re p te !
O d a t c u v io s u l s-a du s la u n m o n a h cu
num ele M arcu i a g sit a colo u n alt m onah.
i v z n d u -1 de d ep a rte a grit: Ce face aici
necredinciosul acesta? fiindc acesta era ere
tic m esalian [bogom il]. N u su p o rt s-l v d .
i m arele [M axim ] s-a n to rs s fug. i, v
zn d acestea, M arcu l-a izgo n it p e n ecred in
cios, iar atu n ci p rin tele s-a n to rs la M arcu.
A lt d at, acela i M arcu i u n alt m on ah
s-au du s la el i m o n ah u l i-a zis: A m tre i
zeci de d u c a i D a, ai treizeci i n c ali
tre izeci . Iar M a rcu a zis: D ar eu nu am n i
m ic . B tr n u l a zis: S p u i: N u am . D a r ai
d ou zeci de h yp erp eri i n scu rt vrem e se
vo r d u ce de la tin e . i s-a n t m p la t aa. Iar
el a f cu t p o c in n m n stire i i-a dat.
11.
i iari a tre cu t b tr n u l p e la un m o
n ah cu n u m e le D a m ia n i i-a zis D am ian :
A vem n m n stire u n m on ah , pe cutare,
care te n trece n v irtu te . D ar btrn ul a zis:
E o m b u n , d a r a re a iz e c i d e h y p e r p e r i.
D am ian n -a fo st n s con vin s de asta. D up
puine zile a adorm it m onahul acela, iar banii
s-au g sit aa cu m sp u sese sfn tu l. i au zin d
D am ian aceasta, v e n in d i-a p u s m etan ie zi
9i

cnd: Iart-m , cin stite printe, fiin d c aa


cu m ai zis aa s-au gsit argin ii fra te lu i.
A trecu t un oarecare m on ah T eo d u l pe la
sfn tu l i a ascuns afar vin u l pe care-1 p u r
ta. B trn ul i-a zis: A d u i straia, d ac ai
a d u s-o , i p in e . Ia r el a zis: N -a m ad u s
p in e fiin d c e u s c a t . i a zis p rin te le :
De trei zile sunt aa. i ieind a adus straia.
i d u p p u in tim p au ven it ali civa ad u
cn d m n care i b u tu r, i m n cn d n e-am
veselit, n ct prisosea din toate pe care le-am
adus.
U n alt m on ah cu n u m ele C alin ic a p escu it
n ite p e ti i, p u n n d u -i d e o p a rte pe cei
m ici, a fcu t o m n care i a ve n it la cu v io
su l. Ia r p rin te le i-a zis: P e cei m a i m ari
i-a i ascu n s, iar p e cei m a i m ic i i-a i a d u s .
i scu ln d u -se acela, a p us m etan ie zicnd:
Iart-m , p rin te, c am f cu t a a.
U n a lt m o n ah cu n u m e le C a ssia n f c n d
p lcin t a zis: V ino, A rz to ru le de colibe, s
m nnci plcint, iar lungim ea drum ului era
de o m il i ceva. i dup p u in tim p a ven it
acela zicnd: M i-ai sp us i am venit. A d u i
v in u l s b e m . i d eoarece C assian n u vo ia
s arate vin ul, i-a zis sfntul: Zici: N u am .
S c o a l -te i v in o d u p m in e ! i s -a u du s
n tr-u n lo c unde erau lem ne, i i-a zis p rin
tele: D esch id e aici i adu vin u l, ca s b em i
n u sp u n e o m in ciu n , p e n tru c to i care
92

iu b esc m in ciu n a v o r p ieri [Ps 5, 7]. V zn d


a ce ste a , C a ssia n s-a ru in a t ie in d cu to tu l
din sin e i p u n n d m etan ie a zis: Iart-m ,
sfinte, pe m in e m in cin o su l!
12. U n m o n a h cu n u m e le V a rla a m , care
u m bla p en tru o n evo ie i o ascu ltare dat de
Io a n ic h ie d e la c h ilia c e lu i D e s c u l6 a fo st
vzu t de sfn tu l care i-a zis: S tii, frate, c
acolo u n d e vrei s te du ci, o sa m ori n tr-o
p rp astie. i aa s-a n tm p lat.
Lui A ta n a sie K rokas i-a zis: P rin te A tanasie, o s m ori o m o r t d e ism a elii. i aa
s-a n tm plat.
U n m o n ah cu n u m ele N ico d im a ven it la
el, ia r el v z n d u - 1 i-a zis: N ic o d im e , n
scu rt tim p voi iei din lu m ea a sta . i a spus
i n u m ele p rin ilo r ce v o r fi de fa la n
m o rm n tarea lui.
13. i d u p ce s-au m p lin it apte ani i
cin ci lu n i d e la a d o r m ir e a c u v io su lu i, doi
m onahi, N ifon i G h erasim , s-au sftu it s-i
d esch id m o rm n tu l i s se sfin easc de la
sfin tele lui m oate. M o rm n tu l p regtit d i
n ain te de D u m n ezeu era p e o stn c; acela
l-a curit i sttea gata; ia r cn d a m urit l-au
p u s aco lo . V e n in d d e c i z i ii m o n a h i n tr-o
sear, au sp at i n -au g sit n im ic din m oa6
C h ilie le g a t n 1 3 2 4 d e m n s tir e a a th o n it C a racalu.

93

tele lui, sim in d num ai iein d din rn ca


o m ireasm de m ir fru m os m irositor. i v e
n in d d im in ea i sp n d m ai m u lt au gsit
c in stite le m o a te i s-a u u m p lu t de b u n m ireasm ca de m ulte arom ate i tm ie. i
lu n d o p arte din sfintele sale m oate au f
cu t o ap o m yrism a ? i s-au sfin it i au b u t
din ea. D up care au pus iari prticica sfn
tu lu i tru p n locu l de unde au lu at-o i asigu
rn d m o rm n tu l au plecat.
D io n is ie c e l s u p r a n u m it K o n to s te fa n o s
avea de m u li ani o d u rere de cap i, dei a
ch eltu it m u lt cu m edicii, n -a reu it nim ic. In
cele din u rm a ven it i la m orm n tu l sfn
tu lu i i, czn d la p m n t cu m u lte lacrim i
i su sp in e ntristate, a zis: Sfinte al lui D um
n ezeu , n u tre c e cu v e d e re a la c rim ile slu g ii
tale, nu lep da rugciun ea nevrednicului tu
rob . i dorm in d puin pe m orm n t s-a fcut
sn tos, astfel n ct nu m ai avea dureri, nici
n u m a i sim e a c a a vu t v re o d a t d u reri.
Iein d d eci de acolo, a p lecat m u lu m in d lui
D u m n ezeu i slu jitoru lu i Su.
14.
A tre cu t odat pe la m arele [M axim ]
a w a D a n iil d e la sf n ta L a v r i l-a g sit
afar d in colib. n d a t ce l-a vzu t, sfn tu l
i-a zis: C ine eti tu care vii i n-ai ieit dim i
neaa, ci sp re sea r ? Era n s d im in ea i 7
7 A se v e d e a m a i sus V ia a scris d e T e o fa n , 35.

94

rsrea soarele. R spu n zn d u -i, a w a D an iil


a zis: E dim inea, printe, i a rsrit so a
rele! D in aceasta au cu n o scu t p rin ii c el
strbtea n opile ca p e n ite zile, p recu m st
scris: L um in a este peste cei d rep i p u ru rea
[Pr 13, 9], cci sfin ii lu m in ai n tru T in e v o r
strlu ci ca n ite lu m in to ri [cf. Dn 12, 3 ].
15.
N e -a p o v e s tit N ifo n ie ro m o n a h u l d in
sfnta Lavr: E ram canonarh n m n stirea
lu i D oro tei8 i n ite m on ah i s-a u d u s la c u
viosu l p rin te. E ra vrem ea cu lesu lu i v iilo r i
foarte sen in, i so arele strlu cea p u te rn ic i
lim pede. i lu n d sfn tu l n m in ile lu i u n
p esm et l-a dat u n u ia din fra ii care se aflau
acolo zicnd: Ia aceast b u ca t de p in e i
d-o p reo tu lu i m n stirii lu i D oro tei n m i
n ile lu i. i b g a i d e se a m s n u ie ii d e
acolo, ca s n u v p rim ejd u ii, cci a re s fie
o fu rtu n fo arte n prasn ic. Iein d ei d eci
de aco lo , d e n d a t d u p ce a lu a t p re o tu l
p esm etu l n m in ile lu i s-au f c u t fu lg e re i
tunete, nori, n tu n eric i grindin, n ct fraii
s-au n frico at i m in u n at de p ro fe ia sf n
tului. i cu m au v z u t acestea, au v e stit p
rin ilor d esp re cu vio su l zicnd: A cesta a zis
i s-au fcu t, p recu m v e d e i. i au zin d p
rin ii i-au ieit d in fire de u im ire. Ia r fu rtu
na a distru s to ate viile care se gseau acolo
8 M n stir e a th o n it azi d isp ru t.

95

i ca re au rm as n ecu le se i cu un g la s au
strigat to i D oam ne, m iluiete! i de furia
fu rtu n ii aceleia au in trat to i n biseric i
n e-a m n cu ia t, i st n d a c o lo d e stu le zile,
p n a trecu t m nia lu i D um n ezeu, am ieit
de acolo m u lum in d lu i D u m n ezeu i robu
lui S u .
A zis iari acelai: V en in d eu n tr-o zi la
cu vio su l i vo rb in d cu el, a zis s m ncm .
i m i-a zis: Vin nite n corn orai. i cnd
v o r p leca ei, atu n ci vo m m n c a . i n-a tre
c u t o clip i au v e n it tre i m ire n i zicn d :
A m fo st n elai de fem eile n oastre, p rin
te, p en tru c au u m blat pe o cale rea. i ce
vei ju d e c a aa vom face. i sfn tu l m i-a zis:
D -le p in e i vin d in tr-u n p ah ar. i dup
ce au m n ca t, le-a sp u s c u v in te fo lo sito a re
p en tru su flet i i-a slob ozit n p a ce.
A c e la i a zis iari: F c n d e u d e m n
ca re, m -a m d u s la a w a H a rito n . i m a rele
[M axim ] a zis: A ven it ceasu l s m ncm .
V e n ii s edem i s ne veselim . i dup
p r n z a zis: A d u cei stru g u ri. D ar a w a
H ariton a zis: N -avem . Ia r el i-a zis iari:
A d u c e i s m n c m , p e n tr u c v o r v e n i
altele i altele. i n dat a v e n it un m onah
a d u cn d un co plin cu stru gu ri. i vzn d
n d o ita artare a sfn tu lu i, H ariton i-a ieit
din sine i rid icn d u -se a p u s m eta n ie.
96

A trecu t n tr-o zi p e la cu vio su l un o a reca


re T eod u l, m on ah din V eria, i a gsit un a lt
m on ah din L avra m n cn d m p reu n cu el.
L un d p rin tele un p ah ar d e v in n m n a lu i
a zis: Sunt u n croitor din Prosforis^, am o
o al cu p e ti i su n t u d p n la m ijlo c . i
abia ce a tre cu t o clip i a v e n it un m irean
i, fiin d n treb at de el, a zis: Sunt un croitor
din P rosforis i am o oal cu p eti i, cn d
am ie it d in b a rc , m -a m u d a t a p ro a p e cu
totul, dar cu b u n vo ia lui D u m n ezeu m -am
udat n s n u m a i p n la m ijlo c . V z n d u -1
i auzindu-1 p rin ii i-au ieit din sin e u i
m ii d e rap id ita tea clarviziu n ii; au n cep u t
s trem u re, och ii li s-au sch im b a t i ap roap e
c i-au ie it d in m in i. i m u lt tim p au zis
n ei n ii: D oam n e m ilu iete! slvin d pe
D um n ezeu i p e slujitorul L u i.
16.
A w a C alin ic a zis fra te lu i s u M eletie:
F, frate, de m n care, ca s m erg em la A r
z to ru l d e co lib e , p e n tru c d e m u lte zile
n-are n im ic d e m n ca re . i era vrem ea cu
lesu lu i viilor. i a zis iari: M ai n ti vom
cu le g e s tr u g u r ii i v o m m n c a , d u p care
d u cn d u -n e la cu vio su l v o m m p lin i d orin a
lu i. i m arele [M axim ], n e fin d u -i ascu n s 9
9
L o c a lita te d e l n g H ierisso s n is tm u l care leag
p e n in su la A th o s u lu i d e c o n tin e n t. P ro sfo ris d e p in d ea
ca m e to c d e m n s tire a V a to p e d i.

97

aceasta, a ven it i i-a gsit culegn d stru g u


rii. i ei i-au dat s m n nce. Iar el le-a zis:
A u zis p rin ii s vin, d ar au fo st m p ied i
cai d e culesul v ie i. i le-a v e stit toate cte
au g r it i cte au sp us n tre ei. i p rin tele
in ea u n u rcior ca s ia ap. L un du - 1 , M eletie s-a du s s adu c ap. i du cn d u -se se
so co te a n sine s scoat ap din izvorul de
sus. Cunoscnd gndurile lui, printele i-a zis:
N u d in cel de sus, ci u m p le u lcioru l d in cel
de jo s i a d u -1 n co a ce . V z n d acestea p
rin ii s-au m in u n at c n im ic nu-i era ascuns,
i au sl v it pe D um n ezeu C are face lu cru ri
m ari i att de m in u n ate n rob ii Lui.
17.
A ve n it od at din in su le o corabie n
lim an u l [portul] Lavrei. Iar n corabie era u n
om care avea d em on u l n estu rrii, i ch iar
d a c m n ca zi i n oap te, to t n u se stu ra.
S cu ln d u -se dim inea, cp itan u l a lu at cu
sin e p e om i pe alii d in corabie i au v e n it
la m a re le [M axim ]. i n e p u t n d o m u l s
u m b le, p en tru c nu i-au d a t de m n care ca
s v in la sfn tu l p ostin d, a rm as n d ru m
o p rin d u -se . i v z n d u -i v e n in d , p rin te le
le-a zis: U n d e-i cellalt?. D ac n u -1 ad u cei
i p e acela, nu v vo i p rim i n ici p e v o i. i
n to rcn d u -se n urm , l-au adu s cu fora. i
fcn d sfntul rugciune, s-au aezat la prnz.
i lu n d p rin tele pine a d at celu i ce avea
d e m o n u l n estu rrii i i-a zis: A tta p ine
98

m n n c i satu r-te i ai p a ce n D o m n u l.
i v zn d om ul c s-a stu rat din pinea ace
ea p rin ru gciu n ile cu viosu lu i, scu ln d u -se
a c zu t n ain tea lu i Cu la crim i zicnd: N u
v o i m ai iei de aici, ci clu zete-m , rob u le
al lui D um nezeu, cum s m m n tuiesc. D eci
p rim in d u -1 p rin te le l-a c l u z it sp re v ia a
sin gu ratic. Iar to va r ilo r si d e d rum le-a
zis: M ergei n pace. i s n u n ed rep tii
cu n im ic p e fem eia lu i d in sp re p a rtea lu i. i
f c n d ru gciu n e i-a slo b o zit cu pace.
18.
Povestea egum enul slvitei m n stiri a
n ain te-m ergtoru lu i, M icu l A th os: A trecut
p e la m in e un b trn fo arte ascetic: d orea s
se n ch in e pe sfn tu l v r f al A daosului i s
se b u cu re i de sfntul. Iar eu n d u r n d u -m
m -am du s m p reu n cu el. A fi v ru t d eci s
iau i p in e sp re m n giere, d a r el nu m -a
lsat, ci am m ers fr n im ic d e m n care sau
d e b u t. M erg n d deci am n d o i, am ve n it la
P an agh ia, la ju m ta te a m u n te lu i A th osu lu i.
B trn ul era foarte ob osit de cltorie. i am
gsit acolo p esm ei i ap. G ustn d, btrn ul
i-a n trem at puterile. N oaptea n e-am culcat,
i d im in eaa am v ru t iari s ia u pini, dar
b tr n u l n u m -a lsat. i am n ce p u t s u r
cm cu m u lt osten eal. Ia r b tr n u lu i i s-a
f c u t ru p e drum . i c n d a m u rcat iari
sp re sfn tu l v r f i n e-am n ch in a t, att a
le in a t n c t a c zu t la p m n t i n u s-a m ai
99

p u tu t scula, n c t m i spun eam c a m urit.


n tristn d u -m iari pn la m oarte i ne-,
avn d ce s fac sau s acionez, fiin d ntr-o
m are m h n ire, am ie it n afa ra d ru m u lu i
i v d d easu pra cisternei p atru m ere m ari,
p arfu m ate i fru m oase la vedere. i vzn d
acestea, tem n d u -m de n elciu n ea celui
ce se rzb oiete cu noi, am fcu t rugciun e
i sem n u l cru cii d e trei ori i am v zu t c
m erele n -au pierit. L undu-le d eci ca de la
D um n ezeu, am in trat n grdin la btrn ul
i l-a m g s it n c resp ir n d . i t in d din
m e re am d a t b tr n u lu i, i m n c n d i-a
recp tat p uterile. i iari a m n cat i s-a
n trit i sculn du-se a ezut. i iari a m n
cat i a stat pe p icioarele lu i i a um blat. i
u m b ln d am n doi, a zis btrnul: A rztoru le de colibe, p regtete-n e calm ari, pine
i vin . i cn d v o m veni, p un e-n e m as. i
D u m n e ze u a r n d u it aa c e re re a c e lo r doi
sfini. A u zin d acela n chip n evzu t i cu
m in tea glasu l b trn u lu i, a fcu t o ru gciu
ne p en tru acesta, cum ne-a sp u s m ai apoi el
n su i: A v e n it u n m on ah pe care n u -1 tim
a d u cn d p in e, v in i calm ari, o oal plin.
Eu am v e n it cu b trn u l i n ain te s ne va
d a zis: Venii, p rin ilor, c am pregtit
p en tru vo i m as i atept s v p rim e sc . i
f c n d ru gciu n e i m etanie, n e-am b u cu rat
de ved erea b tr n u lu i i de vo rb irea cu el, i
100

n e-a m v e s e lit cu tru p u l i cu d u h u l. i e zn d la prnz, a zis b trn u l: M ncai, p


rini, p en tru c m i-ai dat porunc! i i-am
v e s tit ce le n t m p la te p e d ru m , cu m l-a m
f cu t i cu m d a c n -a r fi fo s t m e re le d e la
D u m n e ze u n u s -a r fi p u tu t scu la b tr n u l.
A u zin d acestea m arele [M axim ] a m u lu m it
m u lt lu i D um n ezeu, ia r n oi vzn d pregti
rea prnzului, cu m a rnduit D um nezeu toate
a c e ste a d in p ric in a n e p u tin e i n o a stre , a m
slvit m u lt p e D u m n ezeu .
19.
N e-a p ovestit a w a G herasim de la sfn
ta L avr c eclezia rh u l ei s-a dus la cu vio su l
p rin te le n o stru m p re u n cu a li m o n a h i.
i p e cn d vo rb e a u m p reu n cu el le -a zis:
i K anakis u n d e e ? Iar p rin ii au zis: A
spus c vin e. i p rin tele a zis: S m n n ce
K an akis p eti. ez n d n oi la p rn z, a sp u s
ia r i a c e la i c u v n t. i ia t c a v e n it i
K an akis i ez n d a m n cat. i d u p p u in
tim p s-au au zit o am en i vorbin d . i n a in te
ca s-i yad p rin tele a zis: S u n t u n cro ito r
din L u p ad i10 i sa r n ain te i napoi,^ i iat
ven eau doi m iren i adu cn d peti m uli. i i-a
n treb at, iar u n u l a zis: S u n t un cro ito r din
L u p ad i, sau m ai b in e zis u n croitor b u n . i
au zin d aceasta eclezia rh u l i m o n a h ii care
se n tm p lau s fie acolo, c a p rezis i v e n i
10 L o c a lita te d in T r a c ia .

101

rea p etilo r i p e croitoru l din L upadi, i-au


ieit din ei n ii p en tru cele sp u se i fcute
d e c u v io s u l p rin te . i a u s l v it m u lt pe
D u m n ezeu S in gu ru l care fa ce m in u n i m ari
[Ps 1 3 5 , 4 ].
20. A cela i sp u n ea c a trecu t p e la cu vio
sul p rin te u n m o n a h i i-a zis: Iart-m ,
c vreau s m d u c n O ra [C on stan tin op o l]. i i-a zis prin tele: D ac te du ci, ntoarce-te iari n scu rt vrem e. D u -te ns
la m p ratu l C an tacu zin o i d-i acestea: un
pesm et, u stu roi i ceap. i d u cn du-se m o
n ahul la m p ra t, acesta le-a p rim it cu m ult
evlavie ca din m n a lu i D u m n ezeu i a slvit
m u lt pe D u m n ezeu . A v ru t deci s afle m
p re u n cu d o a m n a lu i ce a n u m e n se m n a
acest sem n. El se referea la viaa m on ahal pe
care aveau s-o m b rieze atu n ci c n d cele
fcu te i sp u se d e cu viosu l s-au m p lin it11.
21. Eu n s, sm e ritu l N ifon, d e p om en irea
S fin ilo r A p o sto li, n tr-o zi de v in eri, ceasul
al p atru lea d in zi, cn d am p u s n ce p u t s
scriu capitolul de m ai sus, cum s-a m irat m
p ratu l de cele trim ise de cu viosu l, am pus
d eop arte h rtia ca s m o d ih n esc de n ep u
tin a m ea. i am a d o rm it p u in i iat m i s-a
artat acel cu vios printe lo vin d u -m cu m
11
D u p a b d ic a r e a sa, n d e c e m b rie 13 5 4 m p ratu l
Ioan V I C an tacu zin o a deven it m onahul Io a s a f (+ 1383).

102

na d reap t n co ast i zicnd: Scoal! Sus!


Sus! D orm i cu to tu l? D eci scu ln d u -m eu
nevrednicul, s-a bucurat duhul i sufletul m eu
de cu vn tu l lu i, i tru p u l m i s-a fcu t s n
tos i n zd rven it, n c t n u m ai sim eam c
am avu t cn d va vreo neputin . i aa deci,
cu D um n ezeu , p rin solia cu vio su lu i p rin te
lu i n ostru am sf rit restu l cap ito lu lu i sp re
slava T atlu i i a F iu lu i i a D u h u lu i Sfnt.
22.
Iari, a v e n it od at de la C on stan tin opol la sfn ta L avr un se creta r n v a t i
n elegto r. A v e a n s n m in tea lui aceast
m are n d oial: c n tim p u l n care au fost,
sfin ii au f cu t p u in e lu cruri, d a r cei care
le-au scris au f cu t aceste ad ao su ri la vieile
i m rtu riile lor. S cu ln d u -se d e ci n tr-u n a
din zile, a v e n it la cu v io su l p rin tele nostru;
i vzndu-1 i-a v e stit cte gn d ea acela d e
sp re scrierile p riv ito a re la sfini. i au zin d
cele sp u se de acela i-a ieit d in sine m in un n d u -se i u im in d u -se de cu vin tele care ie
eau din g u ra lu i, i s-a v e se lit cu d u h u l de
cu vin tele lu i d e D u m n ezeu in su flate. i cn d
a ieit iari, i-a zis altele m ai m ari pe care
acela nu le a u zise n icicn d . i el s-a n tors n
sf n ta L a v r i a v e s tit c e le d e sp re c u v io s
a w e i Ignatie isihastul, dnd m rturie c aces
ta e un n g e r p m n te sc i om ceresc, sl
vin d pe D u m n ezeu i l u d n d p e cu viosu l n
cu vin tele i n v tu rile lu i m in u n ate.
103

23.
Un m on ah p e n um e A rse n ie a v ru t s
se duc n O ra [C on stan tin opol], i Ua zis
lu i p rin tele: N u te du, p e n tru c a ce a st
corabie are s se p rim ejd u ia sc . i aa s-a
n tm p lat: d u p tre i zile s-a a u zit c n a va
care era din T esa lo n ic s-a scu fu n d at.
Un alt m o n a h p e n u m e le lu i Ia c o b d e la
sfnta Lavr a ven it cu fratele lu i i a sp us
fratele su cuviosului: Eu, p rin te, su n t un
rob de rzb oi i am ven it s-m i scrii o h rtie
ca s fiu aju tat [cu m ilosten ii], ca s m rscu m pr. A u zin d acestea, sfn tu l a t cu t p u
in i, rspu n zn d, a zis cu m u lt asp rim e:
Tu ai aizeci de h yp erp eri n tu rn u l din zid
i ai ven it s-i dau n scris? D u-te i rscu m pr-te cu b an ii t i! i rid icn d u -se cei doi
au pus m etan ie i au ieit. i m erg n d ei pe
drum , l-a n treb a t Iacob p e fratele lu i dac
btrn ul a vo rb it adevrat. Ia r el a zis: D a,
a vo rb it a d e v r a t. i ei i-a u ie it d in sin e
pentru aceasta i au dat slav lu i D u m n ezeu .
24.
A v e n it o d a t la c u v io su l u n m o n a h
oarecare p e num e Io s if de la p rea str lu cita
m nstire a lui A lip ie12, i vorb in d ei m p re u
n i-a zis printele: n m n stirea lu i A lip ie
n ceasu l ace sta se c n t F e ric ii ce i f r
prihan [Ps 118 ]. i d u p ce s-a m p lin it
12
M n stire a th o n it a flat m ai su s d e C u tlu m u ,
azi disprut.

104

p rim a stare a p salm u lu i a zis iari: n m


n stire a ta se c n t p s a lm u l. D eci I o s if a
n sem n at ceasul. i n to rc n d u -se n m n s
tire a n tre b a t d esp re ceasu l acela i a aflat
c n acel ceas m u rise Io s if secretarul. i a
v e s tit p rin ilo r cele c a re -i fu s e s e r sp u se
m ai d in a in te d e m a re le p rin te . i a u zin d
p rin ii c el ved ea n ain te n u n u m ai cele de
ap roap e, d ar i cele d e dep arte, au dat m are
slav lu i D u m n ezeu C are fa ce lu cru ri m in u
n ate celo r ce se tem d e El.
25.
A v e n it u n m o n ah p e n u m e M atei din
O ra [C o n stan tin o p ol] i n e-a zis: A m ven it
od at la el cu n ite m iren i i f r s ne cu
n o asc n e-a zis: Aici su n t ceten i ai O ra
ului, cred in cio ii de la b ise rica Sfn tul R o
m an . i a sp u s n um ele lor. i iari a zis:
i tu, dom n u le M odin, de m u lte zile voiai s
vii s m v e zi i, iat, s-a m p lin it dorina ta.
i M od in a zis: Adevrat, printele m eu, ade
v ra t ai g r it sfin en ia T a .
A v e n it o d at la cu viosu l u n m irean i v z n d u -1 a c e sta i-a zis:. Io a n e , ai s a ju n g i
p re o t i egu m en . L up t-te n s s te faci i
c lu g r. i d u p ce a tre cu t o vrem e, acela
s-a f cu t m o n a h i v e n in d n tr-u n a din m
n stirile S f n tu lu i M u nte a a ju n s i p reo t i
egum en .
26.
M in a, p re o t i egu m en de la m n sti
rea lu i A lip ie zicea: E u i iero m on ah u l Gri105

gorie, ucenicul celui n tru sfini Grigorie Palam a [t 14 n o iem b rie 135 9 ], n e-am dus odat
la c u v io s u l A r z t o r d e c o lib e . i am g s it
aco lo i d o i d e m n ita ri m iren i. i m i-a zis cu
viosul: Spune-ne d in m in un ile m itro p olitu
lu i T esalo n icu lu i. Ia r eu rsp u n zn d u -i c
n u tiu , m i-a zis ia r i: S p u n e! G r ie te !
Ia r eu a m rspuns: N u tiu . D ar a vea m n
sn un to m scris d e sp re m in u n ile m itro p o li
tu lu i T esalon icu lu i. i d e-a b ia atu n ci i l-am
a r ta t zicnd: Sunt scrise aici. i iari a
zis cu viosu l: A cestea i-a m sp u s s le grieti, i tu m i-ai rspu n s c n u le tii. Iar noi
c a r e n e -a m n t m p la t s fim a co lo n e -a m
ieit d in noi n in e m in u n n d u -n e de v e d e
rea n a in te a sfn tu lu i i am dat m are sla v
lu i D u m n ezeu .
.27. V e n in d la cu vio su l ep isco p u l T rain u p o lisu lu i13 m preun cu u cen icu l lu i au ajuns
n tr-o groap. i arhiereul avea o b arb m ic,
d a r u cen icu l lui una fo a rte b ogat. i f c n d
sfat, arh iereu l s-a f cu t ca u cen icu l; pe acela
l-a m b r ca t cu m a n tia i n sem n ele e p isc o
p a le , ia r el i-a p us m a n tia u c e n ic u lu i i au
v e n it la cu viosu l. Ia r c u v io su l, c u n o s c n d
p rin h a r cele fcute, a ie it n n t m p in a re a
*3 C a p ita la provinciei R o d o p i d in T ra cia . E p is c o p u l
d e a ici e ste G herm an, care a s e m n a t T o m o s u i p a la m it

d in 13 51.

106

lui. i p u n n d m eta n ie am n d o i, a zis a r h i


e re u l c u v io s u lu i: S t p n u l m e u a r h ie r e u l
T rain u p o lisu lu i a ven it, i d ac p oru n ceti,
v re a s v in s te v a d . i a zis c u v io su l:
T u eti arhiereul. B in eeu vn teaz-m ! Ia r
el a zis: N u su n t eu, ci arhiereul st n spate.
D ac p oru n ceti, vrea s v in . i iari a zis
cuviosul: Tu eti arhiereul. B in ecuvnteaz-m i n u te m ai preface ca u n ho. Fiin dc
eram acolo deasupra gropii cn d v-ai sftu it
i v-a i sch im b a t m antiile. B in ecu vn teazm i v z n d i a u zin d a rh ie re u l a c e s te a
l-a b in e cu v n ta t i s-au m b r iat n D u h u l
Sfnt. i arh iereu l i u cen icu l lu i s-au v e se lit
de co n vo rb irea cu cu viosu l p rin tele i s-au
b u cu rat cu tru p u l i cu duhul. i au sl vit p e
D u m n ezeu lu d n d i m irn d u -se d e slu ji
to ru l Lui.
2.8. A u v e n it od at la cu viosu l doi m o n ah i
de la p reastrlu cita m n stire a V a to p ed iu lui. Ia r el era afar d in colib. i a v e n it la
colib ca o p asre pe deasupra ram urilor p
durii. i v z n d aceasta i-au ieit din sin e i
fric m are i-a cu p rin s i trem u rau de fric.
i du p u n ceas s-au dus la cu viosu l i f
c n d m e ta n ie au e zu t lu n d d e la el ru g
ciune. i i-a n trebat: D e u n de su n te i? Iar
ei au rspu n s: D e la V atop ed i. i am ven it
s fim b in e cu v n ta i i s lu m ru gciu n e de
la sfin ia ta. i m u lu m im lu i D um n ezeu c
107

te -a m v z u t. i ia r i i-a n treb a t: N -ai


vzu t oare ceva? i ei au zis: N -am v zu t.
A tu n ci au stat de vorb cu cuviosul i i-a n
v a t cele p rivitoare la m n tu irea lor. i f
cnd m etanie, i-a slob ozit cu pace. Iar ei au
p ovestit p e drum cele ce vzuser cu ochii
lor, m irn d u -se de fam iliaritatea pe care o
avea sfn tu l cu D um nezeu.
29.
A zis i ie ro m o n a h u l M a c a rie d e la
sfn ta Lavr, p oreclit C ham nos, c a cerut
s se duc la cu viosu l pe tim p de iarn . i
fcn d eu de m n care i lu n d cu m in e nc
un alt frate ne-am dus. i btn d noi n p oar
t, n-a rspuns. Cci de frig, lu n d o m p leti
tur pe care o fcu se d in trestii se acop erise
i dorm ea. D eci fiin dc vedeam c n u rs
punde, m i-a trecu t prin m inte c de frig a n
gh eat i a m urit. i am in trat i l-am vzu t
pe cuviosul c doarm e acop erit cu o plapum
cu aur, iar coliba strlucea, cum socoteam , din
p ricin a p l p u m ii. i v z n d a ce ste a m -am
m irat, i am ieit i am vestit fratelu i care
era cu m ine. i acela ap rop iin d u -se a vzu t
i el aa. i vo rb eam am n doi c i-a u tri
m is-o p oate unii din m arii dem n itari. i b
tn d n oi iari, s-a scu lat i a grit. i am
in trat i, p u n n d m etanie, am ezu t i dup
ce am vorbit am prnzit. Iar dup p rn z l-am
n tre b a t p e cu vio su l: C in e i-a trim is, p
rinte, o asem en ea plapum ? i b trn u l a
108

rspuns: Nu tiu ce vorbeti. I a r eu am zis:


Am vzu t pe c n d d orm eai o p la p u m de
aur foarte strlu cito are care te a co p erea n
n tregim e, iar de strlu cirea ei str lu cea to a
t chilia ta. i su r z n d b tr n u l m i-a zis:
Cuprins de frig, m -am a co p erit cu acea st
m p letitu r de tre stii p e care am strn s-o de
zd ren ele m ele i m n clzeam . i am ad o r
m it p en tru c n n oap tea asta n -am p u tu t
d orm i de frig. i lu n d ru gciu n ea sf n tu
lui, d u p ce am au zit acestea, am ieit m irn d u -n e i slvin d p e D u m n ezeu C are face
tain e m in un ate, cu m i acop er i p zete p e
robii Lui de frig i d e to t r u l.
30.
U n m on ah p e n u m e D am ian , care se
ocu pa de vie, d in lu crarea celu i ru avea n e
n cred ere n sfn tu l, p n n tr-a t t n c t n u
credea nici m car c e cretin ortodox. V r n d
n s C el ce vrea ca to i oam enii s se m n tu
iasc i la recu n o aterea a d ev ru lu i s vin
[1 Tim 2, 4] ca i a cest frate s se n d rep te i
s slveasc pe sfn tu l, ce face? L u n d D a
m ian du m inica slujirea sptm nii du p ob i
cei, a ieit din m n stire la vo ia p e care o
lucra. i fcn d u -i slu jirea seara a a d o rm it.
i scu ln d u -se n zo ri s-i fac can on u l, l-a
cu p rin s o fo am e a t t de m are n c t n u m ai
p u tea face ceva, i ezn d s-a m irat ce este
aceasta. A tu n ci a p rin z n d fo c i lu n d cepe,
le -a t ia t i le-a aru n cat n oal cu u n td e
109

lem n i ap i a pus-o pe foc; i lu n d p in i


le pe care le avea le-a p u s pe o tav m are; i
punnd deasupra m ncarea i acoperin d-o,
a ateptat s se lu m in eze de ziu. S ilit n s
de m area sa foam e, n-a m ai rbdat, ci a n
ceput s m nnce. i m n cn d d oar o buctur, a n gh iit-o cu m u lt sil, n c t n um ai
ce a g u sta t i n -a m ai p u tu t. i e z n d se
m ira n sine ce este aceasta. A tu n ci acop e
rind tava a zis: Azi voi spa via, ca s nu m i
se fac poft de m n care. Iar cnd s-a lu m i
nat de ziu, a b tu t cineva d in afara chiliei i
i-a zis: V ino n un tru oricin e ai fi. i in
trn d acela, a v zu t c era cu vio su l i i-a zis:
M ult te-ai grbit, printe. Iar btrn ul a zis:
,^Adu-mi m ncarea, s m nnc, c e a opta zi
de cnd su n t nem ncat, p en tru c n ici unul
n-a trecut pe la m ine s-m i adu c ceva. Cci
avea obiceiul s nu in n iciod at n chilia
lui ceva, nici pine, nici altceva de m n care,
ci num ai p uin ap. A tu nci, str p u n s la in i
m i pun nd m etanie, D am ian a zis cu vio
sului: ,A d e v ra t, p rin te sfin te, D u m n ezeu a
gtit prin tin e. i pun n d m a s i m n ca
rea, i pinile i vin u l i orice a ltceva avea de
m ncare n chilia lu i i ezn d a m n cat cu
cuviosul i s-a veselit i b u cu ra t cu tru p u l i
cu sufletul. i du p prnz, a p u s iari m eta
nie i a m rtu risit cu m l-a d ef im at i ocrt
pe btrnul. i lund d e la el iertare, cu vio
110

su l s-a dus la coliba lui. i de atu n ci a p rim it


n cred in area cred in ei n cu vio su l i a slvit
pe D u m n ezeu i pe slujitorul Lui. A c est lu
cru m i l-a p o vestit D am ian n su i n sfn ta
Lavr.
31.
A u fo st i m u lte alte m in u n i i ved eri
n ain te sp u se i fcu te de cu vio su l p rin tele
nostru, pe care le-a m auzit i eu i pe care
m i le-au f cu t artate ali p rin i n em in cinoi G rigorie d e la S tn ca lu i S im o n izvortoru l de m ir1^ M atei m on ah u l i alt M atei
iero m o n ah i alii pe care le-a fi scris cu
am n u n tu l, d ar d in p ricin a sim p lit ii m ele,
a su fletu lu i m eu sterp , a lip sei m in ii, a n e
p utin ei m ele i a lungim ii cuvntului, m -am
oprit aici. A cest ucenic i im itator al lu i H ristos a um blat, aadar, pe o cale att d e strm
t i cu ch in u ri [Mt 7 ,1 4 ] ca s p ze a sc n e
atin s ch ip u l [lui D um n ezeu din el] i aa s
aju n g i la asem n are[a cu El] \_Fc 1, 26].
Eu ns, p reaticlosul, lucrtorul a to a t f r
delegea, ce v o i face? Ce voi aju n ge? C u m v o i
fu gi de p ed ep se? C um voi d o b n d i m n tu i
rea? C in e v a da cap u lu i m eu a p i o ch ilo r
m ei izvo r d e la crim i [7r 9 ,1 ] ca s je le s c i s
p ln g cu m p litele frd elegi i c d e ri ale fa p
telo r m ele n esf rite? Prin sfin tele r u g c iu n i *l
*4 n te m e ie to r u l n se co lu l X I V al m n s tir ii a th o n ite S im o n o s P etras.

lll

ale acestui cu vios p rin te fie ca D um n ezeu


s v dea m n tu ire v o u c e lo r ce a sc u lta i
aceast scriere sim pl, ia r pe m in e pctosul
i n evredn icul s m m ilu iasc i m n tu ias
c n m p ria Sa ca un B un i de oam eni
iubitor.

112

Viaa i conduita
cuviosului i de Dumnezeu
purttorului printelui nostru Nifon
care a fost ascet n Muntele Athos1

i.
A c e s t c u v io s p rin te a l n o stru era din
d esp o tatu l [E pirului] aflat n tre A h a ia i Iliric, d in satu l n u m it L uvoki12 care p rod u cea
to t felu l d e roade; n el lo cu ia un p reo t slu ji
to r al ta in elo r lu i H ristos crescu t n evlavie
i n tre g al D u h u lu i Sfnt; ct de vestit era
n v irtu te avea s-l arate cel n scu t din el,
d a c p o m u l se c u n o a te d in ro d u l lu i [M t
12, 33]. N scu t din acesta, cu viosu l printele
n ostru a fo st n c de cn d i-au m ijit p rim ele
tu leie de p r n b a rb foarte n d rgostit de
v irtu te . P e c n d a v e a zece an i, u n c h iu l lu i
d u p ta t , ca re era e c le z ia rh al m n stirii
atotfericitului S fn t N icolae de acolo, pe care
1 T r a d u c e r e d u p te x tu l din m s. L avra 0 5 8 (sec.
X V I X V I I ) , f. 8 i v 10 3 e d ita t de F. H a l k i n , La V ie de
S t. N i p h o n e r m ite a u M o n t A t h o s ( X I V e s.) [B H G
1 3 7 1 ], A n a Z e c ta B ollandia na 58 (19 4 0 ), p. 1 2 2 7 .
2 n su d u l A lb a n ie i a ctu a le , pe c o a sta m rii.

113

o rid icase n locul n u m it M esopotam ons m


p ra tu l [C onstan tin IX] M on om ah u l [10 4 2
1054], l-a lu at la el i l-a n vat m ai nti
crile sfinte, du p care l-a tu n s n tre m o
nahi. i pecetluindu -1 cite al sfntului A p o s
tol, d u p p u in 3
45
, c n d a v zu t c a crescu t o
d at cu vrsta i n virtute, l-a fcu t p reot
slu jito r al tain elo r lu i H ristos. Iar el, a d u
gn d de la sine la agerim ea firii srguina,
s-a f cu t n p uin i ani cu n osctor al foarte
m u lto r lucruri. D ar l u m plea un dor d u m
n ezeiesc, i m ica scn teie a isih iei arun cat
n el a fcut lo c u n in cen d iu m are. i a dat
a p ro a p e de aco lo p e ste u n b tr n v e n it cu
an i n urm de la M u n tele Sinai care edea
n tr-u n m unte n u m it G herom erions i care
era a lip it d oar de D um nezeu; de la care dep rin z n d can oan ele isihiei i regulile exacte
ale v ie u irii sin gu ratice, nu se m ai p u tea st
p n i p e sine n su i, m b tn d u -se de p l ce
rea isihiei; cci pe ln g cele n care a p ro
gresat potrivit lui H ristos s-a distins n c m ai
extraord in ar svrind prin harul lui H ristos
3 Im p o r ta n t m n s tire la su d d e D elvin o , n su du l
A lb a n ie i d e azi.
4 C u alte cu vin te n a in te de v r sta can o n ic: 18 ani
p e n tr u cite, 30 d e ani p e n tru preot.
5 M n s tir e n te m e ia t n 12 8 5 de Sfn tu l N il E rich io tis, l n g Philiate, n E piru l grec de azi, nu departe
d e g r a n ia cu A lb a n ia .

114

i acest lucru: cci st n d p e un p icio r sp u n ea


p e de rost toat P saltirea.
2.
A u zin d n s c A th o su l avea p e atu n c
m u li sfini strvezii i im itato ri ai lu i D u m
n ezeu , lu n d u -i r m a s-b u n d e la p a trie ,
n eam i toate celelalte ale sale, a aju n s d o a r
pe jo s la A th os. i o b servn d u n de an u m e
e ra u cei m a i m u li i m a i b u n i sfin i, s-a
lsat clu zit d e D um n ezeu. i aju n gn d n
p rile Lavrei a gsit acolo u n de p u sese m ai
n ain te tem elia virtu ii P etru A th o n itu l u n
m on ah cu n um ele T eogn ost, care era cu a d e
vrat aa [cunosctor de D um nezeu] att prin
n um e i p rin chip, ct i p rin u rcu u rile sp re
D um n ezeu, cruia i s-a p re d a t p e sin e n su i
i i-a d esco p erit sco p u l su, sp u n n d u -i c
venise de dragul isihiei, dar nu i-a sp us d em
nitatea preoiei, nici m u lim ea celor agon isite
de el. Iar el l-a p rim it cu b u n vo in i i-a
dat ale sale i a p rim it ale lui. D up trei a n i
n s i s-au fcu t cu n oscu te b tr n u lu i cele
ale m arelu i [prin te], cu m c ar fi p reot, d a r
i c era m p o d o b it cu foarte m u lte haruri:
i a tu n ci i-a c e ru t m a re lu i [p rin te ] s n u
m ai triasc m p reu n cu el n ascu ltare, ci
s ad ca n ite fra i tr g n d m p reu n j u
gul d e au r al virtu ii. Ia r el i-a zis: C u m ar
p u tea cin eva s vie u ia sc de sin e n isihie,
fr ca m ai n ti s-i p ed ep sea sc m d u la
rele i sim u rile p rin ascu ltare du s de m n
115

spre isihie i n sin gu ra re? D ar cum n-a p u


tut nicidecum s-l con vin g pe T eogn ost, a
plecat de acolo d u cn d cu siiie d rep t cel m ai
m are ctig pe care l-a realizat acolo la cri
m a67
. i v e n in d la sc h itu l [kathismo] ce lu i
ntre sfini printelui nostru V asile cel Mare?,
a p etrecu t aco lo p a isp re ze c e an i g u st n d o
dat pe sptm n p in e uscat.
3.
n acea vrem e o cium a cercetat sfnta
Lavr i cu sabia ascu it a m orii [Ap 6, 8]
i-a n im icit a p ro a p e p e to i, a stfe l n c t au
pierit i p reoii i au rm as d oar civa p u
ini. Trim ind, aadar, du p el, n ti-stttorul de atunci al sfin tei i vestitei L avre i-a
cerut s vin n m n stire i s fie n re g is
trat n tre clericii slu jito ri n altar. D ar n tru
ct el a pus n ain te sim p litatea i n ecu ltivarea ludat, i s-a n cred in a t o alt slujire:
aceea d e a v izita to a te sch iturile [kathismata] din afar fcn d rn d u iala o b in u it i
svrin d d u m n e z e ia s c a L itu rg h ie \rnystagogiart]; lucru pe care de-ab ia l-a p rim it, i
aceasta p en tru fa p tu l .c d atora n ti-stttoru lu i m n stirii d a to ra ta a sc u lta re . i a
petrecut aa slu jin d L itu rgh ia i f c n d diacon ia a ce a sta tim p d e tre i ani. D u p care,
6 D arul lacrim ilor.
7 Sih strie care d o m in c o a sta d e s u d -e s t a p e n in
sulei ath on ite, la c iv a k ilo m e tri d e K a v so k a lyvia .

116

czn d p este el iari dorul n fl c ra t al isihiei, l tiraniza i aprindea i nu-1 lsa pe sfn
tu l s aib linite. D e aceea, so co tin d u -le pe
to a te d rep t nim ic, a ven it n V u le v tiria 8.
4.
i aici a p etrecu t ani b u n i fr aco p eri
i h r n in d u -s e d o a r cu p la n te , a stfe l n c t
m u li fiin d m i c a i d e in v id ie l a c u za u de
nelciune/rtcire [plane]. i ducndu-se la
n t i-st t to ru l L avrei i-au ceru t s -l sco ale
pe m arele [printe] ca i cu m a r fi z cu t n
n tu n ericu l n elciu n ii/rtcirii. Ia r acesta,
trim in d iari d u p el, i-a zis: D e ce d u ci
o via fr tru p i fr snge, din care rsare
p rerea d e sin e i n elciu n ea, i n u u m b li
p e calea n ert cit de m ijloc, care e u oar
i fr cdere? C ci n pustiuri prinii se h r
n e a u cu p la n te d in p ric in a lip se i p in ilo r.
D ar aici e i p in e i altele p o trivite p en tru
hran. T reb u ie s te m u lu m eti cu ele i s
a lu n g i a s tfe l p re re a d e s in e . Ia r el, a r tn d u -i i m ai m u lt sm eren ia, s-a l sa t co n
v in s i a a scu lta t de sfatu rile acelu ia. i s-a
d u s la ve n e ra ta b iseric a, M n tu itorifiu i' i
gsin d aici su rp at Sfnta M as [a altarului],
i-a ceru t e p isco p u lu i Ierisso su lu i9 ca v e n in d
8 M n s tir e a th o n it azi d isp ru t.
9 E p is c o p u l su b a cru i ju r is d ic ie d ire ct s -a a fla t
A th o s u l n tre 1 3 6 8 13 9 2 , i care era n s rcin a t de P a
tria rh ia E c u m e n ic cu hiroton irea preoilor i sfin irea
b ise r ic ilo r d in S f n tu l M u n te .

117

el n su i aco lo s o rea eze. D ar a c e sta i-a


n gd u it s fac el aceasta i i-a sp u s s se
m u lu m e a sc cu a c e sta n lo c u l lu i n su i.
Iar el a fcu t aa. i svrea acolo S fn ta
Liturghie [mystagogiari]. D ar fiin d c acolo
se aduna ad eseori o m u lim e de p rin i care
doreau s p etrea c sub m arele p o v u ito r i
s fie p u i n rn d u ial i m od elai de acela
p e crrile virtu ii, a p lecat n d at d e acolo
i s-a dus la M axim cel care-i d d ea fo c la
colib; i p etre c n d acolo m u li ani, s-a le g a t
d e b tr n u l cu le g tu rile iu b irii, a a n c t
erau vzu i ca avn d u n su flet i fiin d u n u l
n altul. i aa au tras am n d oi la ju g u l de
a u r al v irtu ii, p n c n d fe r ic itu l M a x im ,
iein d din ch ilia lu i, a dat-o b tr n u lu i iar
lu i i-a zid it alta.
5.
Iar fericitu l N ifo n , p rsin d i el lo cu l
acela, a in trat cu so co tin a fericitu lu i M axim
n tr-o p eter a fla t d rep t n fa a in su lei cu
n u m e le S f n tu lu i H risto fo r. i d u p p u in
tim p i-a zid it n a p ro p iere o alt chilie. i
ven in d aici u n o a reca re M arcu din Iliria i
ru gn d u -se m u lt d e acel sfn t su flet ca s fie
n vat de acela reg u lile isih iei i ascu ltrii,
acesta l-a p rim it i i-a n gd u it s-i gteasc
o ch ilie m ai larg zicn d : F iin d c va v e n i s
petreac m p reu n cu noi i fratele tu b u n .
D ar acela, care era i el din Iliria, lo cu ia cu
fem eie i-i cretea copiii. De aceea i M arcu,
118

u im it d e cuvntul b trn u lu i, a zis: C um ,


ch iar fratele m eu Ioan? D ar el este sub fe
m eie i se n grijete de co p ii i de tre b u ri.
Ia r sfn tu l o, su flet c zu t n ad n cu l sm e
ren iei a zis: A m grit f r m in te aceasta.
Z id ete-i chilia cum v re i. C ci voia s-l zi
d easc atu n ci cnd se va ved ea d ezn od m n
tu l p re zice rii sale. i p r zn u in d u -se atun ci
[p e 5 iu lie ] p ra zn ic u l c u v io s u lu i p rin te lu i
n o stru A ta n a sie A th o n itu l n sfn ta lu i Lavr, M arcu a fost trim is de b tr n din pricina
u n ei n evo i n zisa m nstire. D ar i-a p oru ncit
s se n to a rc n a p o i lu n d u -1 i p e fra te le
lu i: D a c -1 v o m v e d e a p e e l , a zis a ce sta .
Ia r el i-a d a t a ce la i r sp u n s. D u c n d u -se
n s n Lavr, l vede n afara p orii pe fratele
lui; i lo v it de uim ire la v e d erea lu i n eatep
ta t i p e n tru p re zic e re a b tr n u lu i, i s-a
a ru n ca t de gt i l-a m b r ia t pe fratele
su i n u tia ce s m ai fac d e b u cu rie, dar
su fle tu l i era rn it fiin dc b o lise de n ecre
d in i se n d o ise d e p ro fe ia b tr n u lu i.
L u n d u -1 deci pe fratele lui s-a du s la b tr
n u l ce r n d u -i iertare p en tru n d o ia la sa d i
n ainte. Ia r du p p u in tim p o p aralizie i-a
cu p rin s to ate m dularele, astfel c n u-i m ai
p u te a m ica n ici un m dular, i care arta,
cred , n ecred in a dinainte. A a ju n s deci v red
n ic de m il i a ceru t co m p tim ire de la cu
vio s, d a r a fo st refu zat p rin econ om ie, ca s
119

n vee c acestea su n t lu crurile neascultrii


i ale n e cre d in e i. A ce ste a , a zis cu vio su l,
su n t lu cru ri ale sfin ilor D octori fr de ar
gin i ai b o lilo r su fleteti i trupeti; eu ns
su n t un om p ctos p e care D um n ezeu n u -1
a scu lt . D ar c n d l-a v zu t i pe fratele lui
m h n it i n cercn d s-l n du plece p en tru
acela, lu n d u n td elem n de la can del i ungn d u -i cu el tru p u l, l-a restabilit sn tos de
n d a t zicnd: Iat, te-ai f cu t sntos, de
acu m s n u m ai greeti, ca s nu-i fie m ai
ru [/n 5 ,1 3 ] .
6.
D ar M arcu a fo st rn it iari de m u c
tu ra n eascu ltrii, a c zu t iari n adn cu l
relelor i a fcut iari experiena acelui suflet
v re d n ic d e com p tim ire; cci avn d o m are
d o rin s p rin d p e ti, l-a ru g a t m u lt p e
b tr n u l s-i n g d u ie s se duc la m are i
s p rin d peti pentru m ngierea n oastr,
cu m zicea. D ar el n -a ced at zicnd: A i fo st
n v a t c treb u ie s p rin zi gn d u ri i p e ele
s le n fie r e z i, ca s n u fi m n c a t d e ele.
in e -te d e p a r te d e m a re i d e p eti, ca s
nu c a zi n tr-o m a re d e r e le . E l n s , n e l s n d u -se n to rs n ici d e p ovaa p rin telu i i
p re d n d u -se n n tregim e vo ii proprii, a co
b o r t la m are ch ip u rile ca s-i spele zd re n
ele. i m p o triva so co tin ei prin dea p eti cu
crlig i m om eal; i u rm a s fac v n a rea
u n u i p ete m ai m are, dac nu l-ar fi salvat
120

lu n d -o n ain te ru gciu n ea b trn u lu i. Cci


p o rn in d u -se n fug u n cin e de m are am e
n in a s -l m n n ce p e M a rcu , d a c a ce sta
n -ar fi ch em at rugciu n ile b tr n u lu i i n -ar
fi fo st izb v it de fiara sim it i gn d it cu
m in tea i scos pe uscat. i trem u rn d s-a dus
la btrn aducndu-i petii pe care-i prinsese.
D ar sfin itu l lu n d -o n ain te i-a zis: N u fi
n e c r e d in c io s , n e a s c u lt to r u le M a rc u , c c i
[diavolul] cel care s-a p ref cu t od in io ar n
arp e i a su g e ra t p ro to p rin ilo r n eascu lta
rea [Fc 3 , 1 5], acelai facndu-se pentru tine
astzi u n cin e de m are a vru t s te arun ce
n a d n c u l p ie r z a n ie i d in p ric in a n e a s c u l
t rii c r e ia i te - a i su p u s m a i n a in te , d a c
H ristos C are a v e n it p en tru su rp area lu i nu
i-ar fi n tin s 6 m n i te-a r fi izb vit din
p rim e jd ie c h e m n d u -te cu c o m p tim ire la
p ocin . D a r d in tr-u n v n a t al n eascu ltrii
nu v o i gu sta v re o d a t . i atu n ci el a aru n
cat d ep arte p etii p e care i-a adu s, iar pe
sine n su i s-a a ru n cat la p icioarele sfn tu
lui, a ceru t ie rta re i a p rim it-o d e n dat. i
n to t restu l tim p u lu i s-a p zit n ascultare.
Iar d u p p u in tim p a p lecat la D om n ul, lu
nd aco lo a rvu n a n dejdii. D ar l-a l sa t spre
slu jirea sf n tu lu i pe fratele su.
7.
N u m e le acestu ia era G avriil; tatl aces
tu ia lu n d i el h a in a m on ah al a p rim it n u
m ele Dositei. P entru o nevoie presant, acesta
121

a cerut de la b trn s-i n gd u ie lu i G avriil


s se duc n m n stirea V a to p e d i10. Iar el a
ncuviinat cererea lui, dar l-a trim is insistnd
pe o zi anum e n care cu vo ia lu i s se n
toarc napoi. V en ind ziua fixat i ahem enezii [turcii] p rd n d p rile acelea, ta t lu i lui
G avriil i s-a p ru t c ven in d n a p o i fiu l su a
fost fcut rob, i din p ricin a n trist rii in su
p ortabile a czu t cu totu l n tu lbu rare. D ar
acel m in un at i com p tim itor su flet l-a n
tiin a t: N u p l n g e , b tr n e , c c i fra te le
n ostru e liber, fiin d c a fost trim is d e m in e.
i n c n ain te ca soarele s p r sea sc p
m ntul, fratele s-a n to rs n ep rim ejd u it, fr
s fi fcu t experiena acelu i lu cru cu m p lit.
8.
D eci p reafericitu l M axim care-i ardea
colibele, de care s-a v o rb it m ai su s, apropiindu-se de sfritul vieii, cci d u p ase luni
avea s ad oarm [n D om nul], a ce st d u m n e
zeiesc b rb at [Nifon] s-a scu la t i a zis celor
din ju ru l lui: S ne du cem la M a xim i s-l
v ed em , fiin d c nu-1 v o i m a i v e d e a a ic i n
viaa d e fa . D u c n d u -se d e c i i m brindu- 1 , acela a zis: Bueurai-v! A cesta este
u ltim ul cuvnt, cci nu ne v o m m a i v e d e a n
viaa de fa . i s-a fcu t d u p p re tiin a i
p rofeia am n du rora.
10 V a to p e d i era la 30 de k ilom etri d ista n spre nord
de p etera lu i N ifo n .

122

9- T re c n d d e c i an i m u li, a v e n it ia r i
o ciu m . i m a i su s -z is u l G a v riil m b o ln v in d u -se de b o a la care b n tu ia pe atunci,
ta t l su , v z n d u -1 p e fiu l s u p e m o a rte ,
p ln g ea i se n d u re ra pe b u n dreptate. Iar
b tr n u l lu n d u -1 l n g el i-a zis: S n u
je le ti aa, frate, p en tru fratele, cci n u v a
m u ri acum , fiin d c m i-a slu jit du p p o ru n ca
lui D um nezeu, dar eu vo i m uri nu peste m ult
v re m e . i n to rc n d u -se sp re rsrit a m u r
m u ra t o ru gciu n e lu n g p en tru acela. i cel
care zcea s-a scu la t slvin d p e D um n ezeu.
Ia r b tr n u l n to rc n d u -s e a zis c e lo r d e
acolo: Cu D um n ezeu , iat fratele s-a b u cu
ra t ia r i d e s n ta te , eu n s v o i m u ri n
p o stu l care v in e .
io.
A vo rb it d eci a a cu gn d u l la p o stu l
S fin ilo r A p o sto li. Ia r ei gn d in d u -se la P a ti
m a M n tu ito ru lu i care trecu se au zis: D ar,
p rin te, p o stu l [m are] a tre c u t! El n s a
zis: O are nu m ai e alt p o st afar de a ce sta ?
V e n in d d e ci p o s tu l S fin ilo r A p o sto li, scu ln d u -se, ru g n d u -se i cu m in ecn d u -se cu
n frico to a re le lu i H risto s T ain e, le-a sp u s
obinuiilor si: Iat, vrem ea despririi m ele
s-a a p r o p ia t [.2 Tim 4, 6 ] . D a r p e n tru c
acetia erau tu lb u ra i de a cest cu vnt, a zis
iari: V rem ea n oastr s-a m plin it i m du c
la p re a d o ritu l m eu Iisus. D ar v o i nu treb u ie
s v n tristai, cci n e v ei avea ru gn d u -n e
123

lui H ristos p en tru voi, num ai s nu fii ne


p stori fa d e ven eratele Lui p o ru n ci. i
sculndu-se dis-de-dim inea, cci era doam
na zilelo r [p rim a d u m in ic d in p o stu l Sfin
ilo r A p o sto li], le -a zis: F a c e i b in e i spai-m i m o rm n tu l ca s m duc n pm n
tul din care am fo st lu at [Fc 3, 19 ]. Fcnd
deci ei aa p o triv it poruncii, se u itau in t la
el s vad ce le -a r m ai porunci. Iar el scu
ln du-se i n l n d u -i och ii i m in ile spre
cer, a n tin s ru gciu n ea ca n iciodat. i ntorcndu-se i b inecu vntn du -i p e toi, spu
nnd: Iertai-m pe m ine pctosul i dnd
tutu ror iertare, a lu at form a ch ip u lu i crucii
i i-a d a t d u h u l n m in ile lu i D u m n ezeu
[cf. Lc 23, 46], fu lg er n d m ai p resu s dect
soarele i d n d tu tu ro r sem n ele exacte ale
n d rzn elii [fam iliaritii] sale fa d e D um
nezeu. A ad o rm it d eci acest cu vios p rin te al
n ostru n ziu a a 14-a a lu n ii iu n ie11, i a trit
d e to i 96 d e a n i s v rin d to a t v ia a lu i
m in un i fo arte m u lte i n em aiau zite, dintre
care v o i ad u ga p en tru iubitorii de H ristos
doar p u in e d in cele m ulte.
11.
U n b tr n , b rb a t d u h o v n ic e sc i n
n tregim e al virtu ii, pe num e T eod u l, a vrut 1
11 A a n u lu i 14 11, sin g u ru l n care p r im a d u m in ic
din p o stu l S fin ilo r A p o s to li cad e pe 14 iu n ie. Prin ur
m are, c u v io s u l N ifo n s -a n scu t n an u l 13x5.

124

s u rce p en tru o n evoie la b trn u l, cci nu-1


m ai vzu se de destu l vrem e. S cu ln d u -se
d eci s-a p us p e drum . i str b t n d un lo c
rp os i cu an evoie de trecu t, a alu n ecat, a
czu t i n cd ere i-a lo vit aa de ru p ic io
rul de o p iatr m are n ct i se p rea c tre
b u ia s-i ia rm as-b u n de la via , fiin d c i
cu rg e a a t t d e m u lt s n g e d in ra n n c t
b tr n u l a le in a t i nu m a i p u te a s tr ig a .
V z n d u -s e a ru n c a t n tr-u n a t t d e m a re
a d n c de rele, d e -a b ia s c o n d u n g la s d in
a d n c u l in im ii a s tr ig a t: D o a m n e , Iis u s e
H ristoase, F iul lu i D um n ezeu, d a c sfin itu l
N ifon e n n tregim e sfnt, cu m este so co tit
de m uli, cu rgerea sn gelu i s m i se o p rea s
c, du rerile s-m i n ceteze i s -m i recap t
sn tatea p rin ru gciu n ile acelu ia, ca s n u
ajun g m n care fiarelor n aceast m are p u sti
etate de o am en i! A zis aceasta i n dat o,
m inunile Tale, H ristoase m prate! cu rge
rea sn gelu i s-a oprit, iar cel n ain te rnit s-a
scu la t n p icio a re sn tos sl vin d p e D u m
n e z e u i p rim in d c e rtitu d in e a fa p tu lu i c
btrn ul e cu ad ev ra t sfn t. i d u cn d u -se
la el i p rim in d b in ecu v n ta re d e la el, s-a
n to rs b u cu rn d u -se, m in u n n d u -se i sl
vin d p e D u m n ezeu.
12.
U n fra te d in sf n ta i d u m n e z e ia s c a
L avr a fo st trim is la b tr n u l d e unu l din
to varii lu i ca s-i adu c p u in untdelem n .
125

Iar calea fiin d aspr i p ietroas, lo vin d u -se


de o p iatr, fratele s-a rstu rn at i a czut.
i dei toate cele pe care le du cea s-au spart,
vasu l cu u ntdelem n a fo st p zit n evtm at i
a fo st ad u s de fratele la b trn ul. Ia r el z m
b in d serios a zis: V ezi ct de m u lt a lu cra t
cred in a fratelu i care n e-a trim is u n td e le m
n ul, n c t i tu ai scp at de p rim ejd ie i u n t
d elem n u l a scp at n evtm at m car c toate
celelalte s-au stricat. i m in u n n d u -se fra
tele de cu m i-a spus b tr n u l acestea n a in te
d e a-i fi v e stit el cele n tm p late n p r p a s
tie, s-a d u s m ir n d u -se i sl v in d p e D u m
nezeu.
13.
Un m onah era b o ln av de durere de cap
i fiin d cercetat ani m u li de aceasta i c h e l
tu in d m u lt cu m edicii, fiin d c nu s-a b u c u
rat de n ici o m n giere, s-a dus cu cred in
la b trn u l, a czu t la p icio arele lu i i a ce
ru t cu la crim i fierb in i n s n to irea zicnd:
C ci se v a face u or ceea ce ceri de la D u m
n ezeu , p en tru C are lo cu ieti n p ustie, p rea sfin te p rin te . Iar el i-a sp u s cu cu v in te de
sm eren ie: C e folos i v a p u tea ti in acestea
de la un o m p c to s? D ar cu m b o ln a v u l a
r m a s n g e n u n c h e a t la p ic io a re le lu i, fiin d
m icat sp re com p tim ire, sfn tu l a m u rm u
rat p este cap u l care avea d u reri o ru gciu n e.
i n d at b o ln avu l s-a f cu t s n to s b in e c u
v n t n d i slvin d p e D u m n ezeu; i aa cu m
126

ne-a ncredinat m ai apoi cu jurm inte: C nd


b tr n u l a citit rugciun ea, d in cap a ie it ca
u n v u ie t de v n t n p rasn ic.
14.
U n alt m o n ah care s-a n ch is n rn d u
ial d e sine [idioritm ie] i n u n ch in a cele
ale sale nici u n u ia din p rin ii de acolo, p ri
m ea n ascuns un n ger al n tun ericu lu i n lo c
d e u n u l al lu m in ii [cf. 2 Co 1 1 ,1 4 ]. i fiin d
n v a t de acela, cu m nu se cdea, m u lte lu
cru ri fo arte n elalocu l lor, so cotea c el n
su i este m ai p resu s de ceilali i c are m ai
m u lte h arism e d ect toi; cci aa erau n v
turile unui asem enea dascl. T recnd deci
p e la sfn tu l i n treb a t fiin d d e acela d in ce
p ricin a ven it, a zis: A m ve n it s te v d ca
p e u n b tr n iscu sit. Iar el i-a spus: C um ,
tu care eti att de m are, ai v e n it la n oi sm e
riii, dei eti m ai p resu s d e n o i? D a r este
d a r u l lu i D u m n e ze u , a zis el. D u m n e ze u e
C el ce m i-a d ru it aceast b in e fa cere . Ia r el
i-a zis: D aru l lu i D um n ezeu este fap tu l d e a
te sm eri, de a te so co ti p e tin e n su i cel d in
u rm d in tre to i, d e a te so c o ti m a i d e io s
d e c t toi, ch iar dac te-ai m b o g it cu cele
m a i m ari h arism e. L u cru rile ta le n s in de
n e la re/r t cire [pZane], i su n t ale se m
n to ru lu i ei, sa ta n a . Iar el, ca ven in d u -i n
sine, a zis: D ac acestea su n t de la satan a,
p rin te, ro ag-te s se op reasc n el ciu n ea
i s fiu izb vit de asem en ea n ch ip u iri. Iar
12 7

el p riv in d sp re cer a zis: D o a m n e, Iisu se


H ristoase, C are ai cu tat oaia cea rtcit i
pierdut i, aflnd-o, ai num rat-o m p reu n
cu celelalte n ertcite [Lc 15, 4 6] i ai su r
p at lu p u l care cu ta s o sfie [In 10, 12] i
n e -a i a r ta t n o u c ile m n tu irii, n s u i i
pe acesta care din gn direa lu i m ai sim p l a
fost atras spre n elciun e prin m eteugirile
neltorului, slobozete-1 de nchipuirile ace
luia, ca s Te cunoasc pe Tine singurul D um
n e z e u a d e v ra t C are p e n tru n o i ai r b d a t
cru ce i groap, i s slveasc N u m e le T u
b in ecu vn tat n veci. A m in . A zis acestea i
n d a t risip in d u -se ca un n or de p e och ii lui,
n elatu l a p rim it o cu n oatere exact n ct
d e m u lte rele c zu se n e n o ro c itu l i, p e tr e
c n d restu l v ieii n cum inenie, s-a elib erat
de n ch ip u irile cele n tu n ecoase.
15. U n fra te c a re b te a o rele [horologos]
fiin d izgon it din S fn ta L avr n afara p orii
d in p ricin a u n ei greeli s-a du s la cu vio su l i
i-a v e stit cele fcu te cu el spun n d: P en tru
c am fost p rigo n it n chip n ed rept, n u m ai
treb u ie s m n to rc acolo. C er sfin iei tale
s m p rim easc i, fcn d u -m i o chilie, voi
ed ea ap roap e de tin e clu zit de m n a ta .
D ar sfntul i-a zis: D u-te n m nstire, p en
tru c nu vei p u tea rm n e aici fiin d c vei fi
n en cercat att n v ia a de m n stire, ct i
n cea din pustie. V reau s te n torci n ap oi n
128

m n stire, cci de v e i rbda cu sm eren ie n


ven erata L avr o s fi ecleziarh i e g u m en .
i zm bind a zis: C nd vei fi egum en, adu-i
am in te atu n ci de aceasta, ca s p o ru n ceti
frailo r s ne slu je a sc . i aa cum a spus,
acela a ajun s i ecleziarh i egum en.
16.
Trei m o n ah i au ve n it la sfn tu l p en tru
binecuvntare, iar unul era un tnr im berb.
i aju n gn d ap ro ap e de lo cu l acela, l-au l
sa t pe tn r d ep arte de ch ilie fiin d u -le ru i
ne de sfn tul. V e n in d n s cei d o i i m b r in d u -1 pe sfn tu l d u p ob icei, au ezut. Ia r
sfntul le-a zis: D e ce n-ai lsat pe cel tn r
s in tre la m in e? C ci, c h ia r d a c e t n r,
are s fie s la al D u h u lu i S f n t. i s-a u
m irat de p rezicerea sf n tu lu i i iein d afar
l-au chem at; i fiin d b in e cu v n ta t de sf n
tul, au ezu t m p reu n . i cei trei vo rb in d cu
cu viosu l i fo lo sin d u -se a u p le c a t slvin d pe
D um n ezeu i p e slu jito ru l Su. Ia r tn ru l a
ajuns m onah n cercat p otrivit p rezicerii sfn
tului.
17.
Un alt fra te a v e n it la cu vio su l, cci era
srac, i a adu s icre g tite ca s p rn zeasc
m p reu n cu cu vio su l. i ru in n d u -se fra
tele p en tru icre, le-a l sa t a fa r d in chilie. i
fiin d b in e cu v n ta t d e m a rele [prin te] a e
zu t. i v o r b in d cu el p n a v e n it v re m e a
prnzului, i-a zis cu viosu l fratelui: E vrem ea
prnzului. N e-am hrnit sufletete, trebuie s
129

ne h rn im acum i trupete. A d u deci icrele


pe care le-ai lsat afar, s p r n zim . P rn
zin d d e c i fra te le m p re u n cu c u v io su l i
folosin d u -se, a p lecat b u cu rn d u -se i vesel
slvin d pe D um nezeu.
18.
D up ce desp otul [Ioan] U gliea a fost
u cis de ism aelii [turci]1213
, acetia p lin i de n
d rzn eal au ad u n at o m are flo t de corbii
i au v e n it asu pra Sfn tului M u n te i a tu tu
ror cretin ilo r m p reu n cu arm ele srbilor,
a d u c n d i m a in i de a se d ia t zid u ri p en tru
c a ste le le n t rite ale S f n tu lu i M u n te. D eci
vzndu -i cum veneau, toi trem urau, cu att
m ai m u lt cu ct m arele p rim ikir^ nu n d rz
nea s dea fa cu ei. i n eavn d altceva ce
face de fric, au czut n im p lorare la m ilos
tivu l D u m n ezeu i la p reacu rata L ui M aic,
m ijlocitoarea, hrnitoarea i ajuttoarea Sfn
tu lu i M u n te i a tu tu ror cretin ilor; i n-au
greit. A trim is deci n ti-stttorul de atunci
al Sfintei Lavre la cuviosul [Nifon], vestindu-i
vio le n a i starea de n ecesitate care au ven it
p e n e a te p ta te , c e r n d u -i s t r u ito r s fa c
12 D e sp o t srb al M a ced o n ie i care a p ierit pe 26 sep
te m b r ie 13 7 1 m p r e u n cu fra tele s u V u k a in , regele
S erb iei, n n fr n g e re a d e za stru o a s p e care a su feri.t-o d e la tu r c i n b t lia d e la C irm e n p e rul M ria,
n u d e p a r te d e A d ria n o p o l.
13 n a l t r a n g m ilita r b iz a n tin . M a r e le p r im ik ir de
care e vo rb a aici este Ioan care m p re u n cu fratele su
A le x ie a n te m e ia t m n stire a a th o n it P an to crato ro s.

130

ru gciu n e la d om n u l ca s fim izb vii din


p rim e jd ia d e fa . Ia r m a re le [p rin te] a
rspun s: D o m n u l ne v a izb vi d in m n a ism a e liilo r n e v z u i, ia r ct p r iv e te p e cei
vzui, n d jd u iesc n D om nul i D um n ezeul
m eu Iisus H risto s i, prin so liile P reasfin tei
Lui M aici i ale p rea cu vio su lu i i d e D u m n e
zeu p u rt to ru lu i p rin telu i n o stru A ta n a sie
[A th o n itu l] n im ic n u n e v a v t m a , ci m a i
d egrab v o r fi n fr n i i v o r d isp re a . C eea
ce s-a i fcut. Pe neateptate au ven it num ai
d ect la L avr tre i m ari i m in u n ate corbii
n a rm a te a le v e n e ie n ilo r i, a fl n d d e sp re
in vazia ism aeliilo r, s-au a d u n a t cu p rim ik iru l i au f cu t rzb o i i i-au n fr n t p u tern ic
p otrivit p rezicerii sfntului; i lu n du-le toa
te co rb iile cu arm ele i toate cele p e care le
aveau i-a f cu t s dispar cu totul. A u druit
n s v e n e ra te i L a vre o corabie i alte lu cru ri
n ecesare d in v a se le lor, m u lu m in d D om n u
lu i n o stru Iisu s H risto s i p re a c u r a te i S a le
M aici de D u m n e ze u N sc to a rea i cu vio su
lu i i d e D u m n e z e u p u r t to r u lu i p rin te lu i
n o stru A tan asie.
ig. M ai su s-zisu l D ositei, ta t l lu i G avriil,
a v e n it p e n tru o n e v o ie la c u v io s u l zicn d :
Iart-m , p rin te, c -1 v o i trim ite p e G avriil
n m n stirea iv ire n ilo r [Iviro n ]. R sp u n
zn d n s m a rele [printe] a zis: C un oate
c d ac se v a du ce, va fi n p rim ejd ie de la
131

ism aelii. D ar D ositei a stru it zicnd: N-ai


team , printe, c dac ajun ge n ast noapte
p n la m n stirea a m a lfita n ilo r14 i m ine
se v a duce spre cea a iviren ilor, n d jd u iesc
c nu v a n tln i nici un r u . D ar sfn tu l i-a
zis: D ac fiu l tu se va p rim ejd u i, eu sun t
n evinovat, f cum v re i. A u zin d n s aceasta
D o site i a t c u t n e m a isp u n n d n im ic. i n
aceeai sear ven in d cin eva a v e stit cu viosu
lui c a ap ru t o corabie i a lu at n robie trei
oam eni dincoace de m nstirea am alfitanilor,
p re cu m i sp u se d in a in te m a re le [p rin te]:
A re s fie n p rim ejdie d in co a ce de m n s
tirea a m alfitan ilo r.
20. V e n in d u n m o n a h a v e s tit sf n tu lu i:
Is m a e liii au lu a t n ro b ie p e d u h o v n ic u l
d o m n u l Ioan ich ie m p reu n cu ali m on ahi
i corab ia, p e cn d se du ceau ei de la Lavr
la S k y ro s1^. i acum adu n b a n i ca s -i r s
cu m p ere; am dat i eu u n b an d e a u r p en tru
e i. Ia r b tr n u l a r sp u n s: D a c a i p u tea
s d ai sracilo r ar fi m ai bin e, fiin d c i d u
h o v n icu l i cei m p reu n cu el su n t b in e i
n -au n tm p in at n ici un ru, ci m ai d egrab
14
R u in e le sin gu rei m n stiri la tin e care a e x ista t pe
M u n te le A t h o s p n n seco lu l X I I I in clu siv.
*5 M e t o c al M a r ii L a v r e p e in s u la c u a c e la i n u m e
s itu a t la est d e E via. A ic i va p e tr e c e o v r e m e la sfri
tu l se c o lu lu i X V I I I i S f n tu l N ic o d im A g h io r itu l care
v a r e d a c ta aici faim o su l su M a n u a l sftuitor.

132

p etrec n m are uurare i au m are m ngiere


astzi. D e-am avea i noi din aceast m n
g ie re . D eci m o n ah u l a n sem n at ziua, iar
c n d a v e n it d u h o v n ic u l l-a n tre b a t i i-a
spus: n ziu a aceea am p rin s m u li p eti i
n e-am m n gia t n u p u in m n cn d i b n d
spre slava lui D um nezeu, precum spune A p os
to lu l [cf. 1 Co io , 3 1]. A u zin d acestea fratele
i m ir n d u -s e d e h a ris m a sf n tu lu i, a d a t
m are slav lu i D u m n ezeu C are-i slvete pe
cei cre-I slu jesc L u i [2 Rg 2, 30], p en tru c
a c e ia c a r e - I su n t ro b i cu a d e v r a t v d cu
a d e v r a t c e le d e d e p a rte ca u n e le ce s u n t
a p ro a p e , cu h a r u l i iu b ire a d e o a m e n i a
D o m n u lu i i D u m n ezeu lu i i M n tu itoru lu i
n o stru Iisu s H ristos, C ruia I se cuvine t
rie, slav i n ch in a re m p reu n cu Cel fr
de n ce p u t al Su P rin te i cu p reasfn tu l i
de v ia fcto ru l S u D uh, acu m i pururea
i n veci.

133

t K allistos W a r e , ep iscop u l D io k lee i

Sfntul Maxim Kavsokalivitul


i isihasmul athonit din secolul XIV

Fiecare piatr respir aici rugciune, obi


n u ia s sp u n p rin te le N ik o n d in K a ru lia
(18 7 5 1963) cn d u m b la p e crrile ab ru p te
i stn coase ale A th osu lu i. D ac fiecare parte
a A th o su lu i i are p ro p riu l sim d istin ct al
prezenei dum nezeieti, exist n s o regiune
an u m e n care d u h u l S f n tu lu i M u n te p oate
fi sim it cu o in ten sitate d eoseb it. E vorb a
de in u tu l care se n tin d e la r s rit de sch i
tul S fn ta A n a, n ju r u l p ro m o n to riu lu i su
d ic al p en in su lei p n la M area Lavr. E ste
ce a m a i s lb a tic i s p e c ta c u lo a s zo n a
A th o su lu i; un in u t alc tu it din p rp stii i
rpe, cu falezele m untelui ridicndu-se abrupt
* T rad u ce re du p: K allisto s W a r e , St. M a x im o s o f
K a p s o k a ly v ia an d F o u r te e n th -C e n tu r y A th o n ite H e syc h a s m , Kathegetria. Essays p resen ted to Joan H ussey
f o r her 8 0 ** Birthday, P o rp h yro g e n etu s, 19 8 8 , p. 4 0 9
4 3 0 . C o m u n ica re in u t la S im p o z io n u l d e sp re M u n
te le A th o s , D u m b a r to n O a k s, 2 m a i 19 8 7.

135

din m are spre p iscu l n alt de peste 2100 de


m etri. A ccesu l aici e p osib il doar cu b arca
sau pe p oteci asp re, fiin d c drum u rile care
desfigu reaz n celelalte p ri p eisaju l athonit n-au p trun s p n aici i ne-ar p lcea s
n djdu im c nu v o r ajunge aici n iciodat,
n aceast parte a A th osu lu i nu exist case cu
via de obte, ci doar m ici sihstrii, unele
din ele grup ate n adevrate sate m on ah ale
cum e sch itul S fn ta A n a sau K erasia, altele
ascunse i izolate. A ceasta e inim a vie a A th o
sului, san ctu aru lu i su interior.
n aceast parte slbatic a A thosului a trit
ca p u stn ic n se c o lu l X IV S f n tu l M a xim
K avsokalivitul. A ctu a lu l schit K avsokalyvia,
n u m it dup el i d atn d de la n cep u tu l se
colu lu i X V III, se afla ap roap e de rm u l m
rii, cam la ju m ta te a d ru m u lu i n tre sch itul
S fn ta A n a i M area Lavr. C nd a v e n it aici
S fn tu l M axim , lo cu l trebuie s fi fo st n elo
cu it i p ractic in accesib il, o grm ad de tu fi
u ri i desiuri p e p an t stncoas. Sfntul
M axim n tru p e a z via a ascetic ath on it n
fo rm a ei cea m ai rad ical i lip sit de co m
prom isuri. Din fraged vrst s-a sim it atras
de chem area de a fi un nebun p en tru H ristos
(salos n greac, iurodivi n slav). N -avea
n im ic al su afar de o hain zd ren u roas
p e ca re o p u rta n lo c s u m b le gol, cum
civa ascei ath o n ii continu s fac pn
136

n ziu a de a st zi1. Cea m ai m are p a rte a v ie


ii n -a a v u t un sla stabil, fie el c t de um il.
tr it fie sub cerul liber, fie n tr-o peter,
fie n tr-o colib vrem eln ic din cren gi creia
i d d ea de o b icei foc n ain te de a se m u ta
a ltu n d e v a de u n de su p ra n u m ele de Kavsokalyviiis, Arztorul de colibe. D ei a prac
tica t aceast fo rm extrem de go lire de sine
ascetic, a fo st n s n co n ta ct n em ijlo cit cu
u n u l din isih atii cei m ai d e sea m ai epocii
sale, S f n tu l G rigorie Sin aitul. n ciu d a a p a
ren tei sale excentriciti, S fn tu l M axim Kavso k a liv itu l e un im p ortan t m a rto r al felului
n care erau n elese n A th o su l secolu lu i X IV
ru gciu n ea lu n tric, n d e o se b i ru gciu n ea
lu i Iisus, i v e d erea lu m in ii d u m n ezeieti.
S f n tu l M a x im K a v so k a liv itu l r m n e o
fig u r n eg lija t 12. El n su i n -a l sa t scrieri,
1 P e n tru u n e x e m p lu c o n te m p o r a n d e p u s tn ic a th o n it go l, a se v e d e a J. V a l e n t in , The M o n k s o fM o u n t
A thos, L o n d r a , 19 6 0 , p. 3 7. n iz v o a re le v e c h i astfel de
m o n a h i c a r e u m b la u g o i p r in tr e a n im a le tr in d cu
ia rb i cu a lte p la n te se n u m e s c boskoi, p s c t o r i;
cf. G . W . F. L a m p e , A Patristic G reek Lexicon, O xfo rd ,
19 6 1, p. 3 0 1.
2 O n o t i s c u r t i in c o m p le t p o a te fi g s it n
Threskeutike k a i E thike E nkyklopaideia V I II , A te n a ,
19 6 6 , col. 6 2 4 6 2 5 . E ste om is de D ictio n n a ire de S p iritualite i n u e m e n io n a t n stu d iu l p r in te lu i I r e n e e
H a u s h e r r d esp re rugciu n ea lui Iisus: N o m s du Christ
et voies d oraison (O C A 15 7), R o m a , 19 6 0 , n ici n cel
al p r in te lu i J. M e y e n d o r f f , Introduction l etude de

137

dar ni s-au tran sm is p atru relatri ale vieii


sale n lim ba greac, din tre care doar p rim e
le dou, cele m ai vech i, au fo st publicate^.
A m bele au fost scrise la sfritul secolului X IV
de m onahi care l-au cu n oscut personal. Iero
m o n a h u l N ifo n , a u to ru l p rim e i b io g ra fii, a
trit civa an i m p reu n cu Sfn tul M axim ;
in tim itatea relaiei lo r e in d icat de fa p tu l c
n u cu m u lt n ain te de sfritu l v ieii sa le p
m n teti S fn tu l M axim i-a p re d a t lu i N ifon
ch ilia n care trise (cf. N ifon, Viaa lui M a
xim 3 ; i Viaa lui Nifon 4). n m od evid en t *3
G regoire Palam as (P a tristica S o b o m ie n s ia 3), Paris,
19 59 . n s e m n ta te a lu i e a p re c ia t e x a c t d e U n m o in e
de l E g lise d O r ie n t [L e v G illet ], La priere de Jesus,
ed. 3, C h e v e to g n e , 19 5 9 , p. 4 7 - 4 9 .
3
E d ita te d e p rin tele F. H a lk in d u p tra n scrierile
f cu te d e e p isco p u l E. K o u rilas, D e u x v ie s d e S. M a
x im e le K a u so k a ly b e e rm ite a u M o n t A th o s ( X IV e s.),
A n a le c ta B o lla n d ia n a 5 4 ( 1 9 3 6 ) , p . 3 8 112 : V ia a
scris de N ifo n la p. 4 2 6 5 [prese. N i], iar V ia a scris
d e T e o fa n la p. 6 5 10 9 [prese. Te]. A lte d o u V ie i, de
f a p t e n c o m ii r e to r ic e , d e la n c e p u t u l s e c o lu lu i X V ,
scrise d e Io a n ic h ie K o c h y la s i de. M a c a r ie M a k ris, au
r m a s n e p u b lica te . E. K o u r il a s , H istoria tou asketismou. A th o n ita i I, T e sa lo n ic , 19 2 9 , p. 8 8 13 2 , o fer o
relatare b io grafic pe b a z a a ce sto r p atru V iei; u n scurt
re z u m a t la R. M . D a w k in s , The M o n k s o f A thos, L on
dra, 19 3 6 , p. 1 3 1 135. E x ist i o V ia an o n im a iero
m o n a h u lu i N ifo n , b io g r a fu l S f n tu lu i M a x im , e d itat
t o t d e F. H a l k in din tra n scrie rile lu i E. K o u rilas, La
v ie d e S. N ip h o n e r m ite a u M o n t A t h o s , A n a le c ta
Bollandiana 5 8 (19 4 0 ), p. 5 27; cf. K o u r ila s , op. cit. I,
P- 1 3 3 - 1 3 6 .

138

N ifo n n -a p rim it o n alt cu ltu r literar, ia r


lu cra re a sa are un stil n elefu it, plin d e g re
eli gram aticale, iar relatarea e confuz. n
sch im b este vie i p lin de detalii, d n d a d e
se o ri n u m ele p erso an elo r i locu rilor, iar n
m u lte asp ecte p are a avea o b a z istoric s o
lid. A u to ru l celei de-a d ou a V iei, T eofan ,
e g u m e n al m n stirii a th o n ite V a to p e d i i
u lterio r m itro p o lit al P erith o rio n u lu i n T racia, are o educaie m ai bun, scrie ntr-un stil
m ai literar i ofer o re la ta re m ai coeren t,
ch iar dac i el las un n um r d e goluri n ea.
E ste lim p ed e c a co n su ltat V ia a scris d e
N ifon pe care adeseori o u rm eaz n deaproa
pe, d ei ofer i m u lte in fo rm a ii in d ep en
den te. n ciu d a d eficien elor lor, aceste d ou
b io g ra fii ofer o ico a n re la tiv am n u n it
a sfn tu lu i, artn d felu l n care viaa i p er
so n a lita te a sa au fo st m em o ra te de p rieten ii
si n p rim ii ani care au u rm a t m orii lui.
D atele v ie ii S fn tu lu i M a xim K avsokaliv itu l p o t fi fixate cu oarecare p recizie. D eja
m o n ah d e civa ani, el a v iz ita t Consta ntin op olu l p e tim pul cnd era p atriarh aici A tan asie I (1 2 8 9 -1 2 9 3 i 1 3 0 3 - 130 9) CTe 5), i
a stfel d ata n aterii sale nu p o a te fi m u lt m ai
t r z ie d e c t 1 2 8 0 - 1 2 8 5 . E ra n v ia d u p
1360 , fiin d c n 1362 sau 1363 a p rim it v iz i
ta p a tria rh u lu i C alist I (13 5 0 1363) n drum
sp re Serbia, unde avea s m oar curnd dup
139

aceasta (iVi 7; Te 22). Potrivit lui Teofan, Sfn


tul M axim avea 95 de ani cn d a m urit; to t el
ne d i data m orii 13 ian uarie, care e i
data prznuirii lu i liturgice , dar nu ne sp u
ne anul (Te 34). D ac vrsta la care a m u rit e
exact, atun ci S fn tu l M axim K avsokalivitu l
a trit ntre anii 1270/12801365/1375. Exem
p le d e lo n g e v it i m o n a h a le c o n sid e ra b ile
su n t b in e atestate; a se ved ea, de exem p lu ,
c a z u l S fin ilo r E ftim ie ( 3 7 7 4 7 3 ) i S a v a
(4 3 9 5 3 2 ), a m b ii m o n a h i d in d e e rtu l I u
deii. Eu n su m i m i a m in tesc c n 1973 am
n t ln it la A th o s un m o n a h g re c, p rin te le
A n an ia, care avea a p ro a p e 100 de an i i era
n c foarte viu; a m u rit n 19 77 n v rst de
103 ani. N u este deci d eloc im posibil ca S fn
tul M axim K avsokalivitul s fi atins n tr-adev r v rsta de 90 de ani.
S fn tu l M axim s-a n scu t n L am p sakos,
lo calitate de pe rm u l a sia tic al H ellesp on tu lu i (Ni 2; Te 2). N u m ele care i-a fo st d at la
b o te z a fo s t M a n u e l; u rm n d p ra c tic ii c o
m une, in iila n u m elu i i-a fo st m en in u t la
sch im b area n u m elu i din M anuel n M axim
cu ocazia tunderii n m onahism . N u se tiu
m u lte d e sp re s ta tu tu l s o c ia l al p r in ilo r ;
T eo fan afirm d oar c n u era de origin e n e
n o b il (Te 2). N u e x ist n ic i o d o v a d c
tn ru l M an u el a p rim it v reo ed u caie m ai
n a lt i, p e ct se p are, n-a stu d iat n m o d
140

sa tisf c to r nici m car gram atica (Te 5). D e


tim p u riu , ni se spune, a artat sem n ele u n ei
evlavii neobinuite i a avut o devoiune sp e
cia l fa de M aica D om nului. A ceast v e n e
ra ie fa de N sctoarea de D um n ezeu m
b ib a t d e u n sp irit c a ld i a fe ctu o s a v e a s
r m n o tr s tu r d is tin c tiv d e-a lu n g u l
n tre g ii v iei a S fn tu lu i M axim . C opil fiin d ,
a a r ta t o vie com p asiu n e fa de toi cei n
n evo i, d istrib u in d n secret sracilor p in e i
d n d u -le h ain ele lui, rm n n d s trem u re
d e frig u l iern ii o an ticip are a v ie ii sale
a sce tice viitoare. P o trivit lu i T eofan, co p il
ria sa a fo st m arcat d e o alt trstu r care
a v e a s -l c a ra c te riz e z e i p e m a i d e p a rte :
salia, ad ic scr n tea la sau n eb u n ia p re
f cu t (Te 2).
L a ap tesp rezece ani, cn d p rin ii au n
ce p u t s-i cau te o n evast, M an uel a p le ca t
d e acas d even in d m o n a h pe m untele G an os
d in T ra cia (Te 3). D e la n cep u t a ad o p tat o
v ia ascetic de au steritate sever p ostin d ,
p r iv e g h in d , d o r m in d p e p m n t, m a ltr a tn d u -i att de violen t trupul n ct printele
s u d u h o vn ice sc i-a recom an d at o m ai m are
m o d e ra ie (Te 4). A m n d o i b iografii fac re
ferire sp ecial la a cest p rin te d u h ovn icesc
care se n u m ea M arcu, i in sist asu pra a s
cu ltrii i su pu nerii (hypotage) artate de
M axim unui gheron sau btrn (Ni 2.; Te 3;
141

n u m a i T e o fa n d n u m ele lu i M a rcu ). P rin


a ce a sta el e x e m p lific o tr s tu r cru c ia l
de-a lu n gu l n tregii istorii a m o n ah ism u lu i
cretin rsritean. T rad iia treb u ie primit
de la altcin eva; n eofitul nu se p o ate in iia
singur, ci pe calea ascezei are n evo ie de un
c l u zito r. D a c v e z i un m o n a h t n r u rc n d u -se sp re cer de ca p u l lu i, trag e-1 de
p icioare i d-1 jo s, cci e sp re fo lo su l lu i,
sp u n e Patericuh. M ai im p ortan t p e n tru n
cep tor dect m n stirea de care e lega t e
b trn u l care e p ovuitorul lu i direct. A s
cultarea nu e att in stituion al, c t p erso
n al; ea nu se a d re se a z n p r im u l r n d
fu n ciei egu m en u lu i con du ctor, n ici literei
regulii m on ahale, ci m ai d egrab P ersoan ei
vii a lu i H ristos i persoan ei v ii a p rin telu i
d u h ovn icesc care p en tru n ce p to r e rep re
zen tan tu l lu i H ristos. E cu n ep u tin s n e
legem m onahism ul bizantin, fie el athonit sau
de altundeva, fr a sesiza rolul gheron-uhii.
U n e x e m p lu c la s ic n a c e st se n s e r e la ia
n tr e S f n tu l S im e o n E v la v io su l i S f n tu l
S im eon N o u l T eolog (94 91022); a cesta din
u rm avea s form u leze regula d u p care a
tr it el n su i ca t n r m onah astfel: P red
to ate cu cred in netirbit h o t r rii p rin - 4
4 A p o p h te g m a ta P a tru m , se r ia a n o n im 2 4 4 , ed .
F. N a u , R evu e d O rient chretien 14 (19 0 9 ), p. 3 6 4 .

142

telu i d u h o vn ice sc ca n m n a lu i D um nezeu.


S nu ceri i s n u iei n ici m car un p ah ar cu
ap, ch iar de s-a r n tm p la s arzi, p n ce
n u te v a n dem n a, m icat de la sine, printele
t u d u h o v n ice sc^. A c ea sta p are s fi fo st i
exp erien a t n ru lu i M axim .
D up m oartea prin telui su duhovnicesc,
S f n tu l M axim s-a m u tat p e m u n tele P apikio n , in c o r e c t id e n tific a t u n e o ri cu R ila , n
realitate situ a t la gra n ia n tre T racia i M a
ced o n ia (Te 4). A ic i a n t ln it m on ah i care
triau n afara in cin tei p rop riu -zise a m n s
tirii n aer lib e r sau n p eteri n d eprtate,
m b r ca i n zd ren e i cu to tu l lip sii d e o ri
ce p o sesiu n i (Te 4). A ceti sin g u ratici p refi
g u ra u calea p e care avea s o u rm eze M axim
n su i, n tru c t cea m ai m are p arte a vieii
sale m o n ah ale la A th o s avea s o p etreac n
afara zid u rilo r m n stirii, n p u stie (eremos). M u tarea d e la G anos la Papikion e pri- *
s 2 2 5 d e capitole teologice i p ra ctice I, 2 5 26; ed.
J. D a rro u ze s, S C 5 1, p. 4 6 - 4 7 ; cf. I, 5 5 - 5 9 , P- 5 5 [trad.
rom . pr. prof. D . S t n ilo a e , F R V , 19 7 7 , p. 24, 3 2 3 3].
C f. B. K r i v o c h e in e , D a n s la lu m ie re du C hrist. St.
S y m e o n le N o u v e a u T h eo lo g ien (9 4 9 10 2 2 ). Vie
S piritualite D octrine, C h e v e to g n e , 19 8 0 , p. 1 3 30,
9 4 10 6; i K. W a r e , T h e S p iritu a l F a th e r in O r th o d o x C h r is tia n ity , n: K. G . C u l l ig a n (ed .)., Spiritual
D irection: Contem porary Readings, L o cu st V a lle y N Y ,
1 9 8 3 , P- 2 0 - 4 0 .

143

m a din tr-o serie de d ep lasri care au ja lo n a t


parcursul m onahal al Sfntului M axim . A ces
te peregrin ri nu su n t d elo c excepion ale n
. m onahism ul bizantin. Sfntul G rigorie Sinaitul (cca 12 551346), de exem plu, a cltorit
m ult m ai m u lt dect a fcu t-o M axim : fcu t
rasofor n Cipru, G rigorie a fo st tuns n m o
n ahism p e Sinai, de unde s-a m u tat la Ieru
salim , n C reta i ap oi la A th os, dup care a
plecat la P aroria p e gran ia b izan tin o -b u lgar, n to rc n d u -se n c o d a t p e n tru u n
tim p la A th o s n a in te de a p e tre ce u ltim a
perioad a v ie ii la Paroria. Stabilitatea m o
nahal e d iferit n elea s n cele dou em isfere ale cretin tii. P en tru un m on ah Occi
dental d in trad iia b en ed ictin ea n seam n
ca acesta s rm n de la tu n d ere i p n la
m oarte n tr-o sin gu r m n stire anum e, n
tim p ce n m o n ah ism u l orto d ox accen tu l e
pus n p rim u l rn d p e stab ilitatea in terio a
r, p e fid elitatea co n tin u fa de trad iia
ascetic i n d eo seb i p e ed erea n lin ite n
chilie. A a cu m ob in u iau s sp u n p rin ii
d eertu lu i din Egipt: D u-te, ezi n chilia ta
i ch ilia te v a n v a to tu l6. A m p lasam en tu l
6 A p o p h te g v n a ta P a tru m , a w a M o is e 6; P G 6 5 ,
2 8 4 C ; cf. K. W a r e , S ile n ce in P rayer: th e M e a n in g o f
H e s y c h ia , n: M . B. P e n n in g t o n (ed .), One Yet Two.
M on a stic T radition E a st a n d W est (C istercia n S tu d ies S eries 2 9 ), K a la m a z o o , 19 7 6 , p. 2 3 26.

144

ex terio r al ch iliei se p oate sch im b a, dar re a


litatea ei in terioar rm n e aceeai.
D e la m u n tele Papikion Sfn tul M axim s-a
dus n pelerinaj la Constantinopol (Te 4; N i 2;
N ifo n p laseaz aceast c l to rie m ai trziu,
d u p ce M axim s-a stab ilit deja la A th os, d ar
r e la ta r e a lu i T e o fa n p are m a i sig u r a ici).
T eofan m enion eaz n deoseb i cu m anum e a
v e n e ra t M axim icoan a H o d igh itria a M aicii
D o m n u lu i p rim in d n sch im b artarea N s
cto arei de D um n ezeu n sla v cereasc (Te
4 5). D evo iu n ea fierb in te fa de F ecioara
M aria, care l-a m arcat n c din copilrie, va
reaprea pe parcursul ntregii sale viei; Teofan
o n u m ete pe M aica D om n u lu i ch iar n a a
(anadochos) lu i M axim (Te 9; n sch im b N i
fo n nu o m en ion eaz n icieri n V iaa sa).
U n u l d in lu c ru rile ca re l-a a tra s p e M a x im
la A th o s a fo st tocm ai p a tro n a ju l sp ecial al
F ecio arei de care se b u cu ra S fn tu l M u n te
(Te 8). P o trivit b iografilor, n cap itala im p e
riu lu i M axim s-a n tln it cu m p ratu l A n d ro n ic II (12 8 2 1328) i cu p atriarh u l ecu
m e n ic A ta n a sie (12 8 9 1293; 13 0 3 1309), el
n su i asce t i iu b itor de m on ah i, i a fo st
cin stit de am n d o i ca un o m sfnt. La cu rte
l-a n t ln it i p e T eo d o r M eto ch ites, de care
n -a fo st im p resio n at. C nd M etoch ites a f
cu t un co m en tariu sarcastic asu p ra vo rb irii
negram aticale a lui M axim , acesta din urm i-a
145

replicat numindu-1 pe m arele logotet cap sec


i a n ce ta t s m ai frecven teze p alatul {Te 5).
T o t n Constantinopol, relund o trstur
de co m p o rtam en t din cop ilrie, M axim a n
cepu t s se poarte ca un salos adic scrntit
sau n eb u n p en tru H ristos. T eofan l asea
m n exp licit cu A n d rei S alo s7 {Te 4; N ifon
n u sp u n e n im ic d e sp re a a ce v a ), a c ru i
V ia M axim se p o ate s o fi citit. Ca i n
cazu l Sfn tului A n drei Salos (secolele IX X),
i n cel al p ro to tip u lu i su m ai atestat isto
ric, S fn tu l S im eon din E m essa (secolu l V I),
scr n te a la sau n eb u n ia lu i M axim nu era
real, ci prefcu t, sim ulat {Te 4). M obilul
ei era acela d e a evita p rim irea d e on oru ri ca
un om sfnt. n acest fel el se conform eaz de
scrierii date de Sfntul Isaac irul (secolul VI):
C a s n u fie slvii de oam en i p en tru starea
lo r v ir tu o a s a scu n s n ei, a lii se ar ta u
ca r n ii d e p c a te , d e i a v e a u n ei sta rea
d u m n e z e ia s c i e ra u n e c lin tii n lin ite a
^ A se v e d e a J. G r o s d id ie e d e M a t o n s , Les th em es
d e d ific a tio n s d a n s la V ie d A n d r e S a lo s, T ra va u x et
m em oires 4 (19 7 0 ), p. 2 7 7 3 2 8 , i K. W a r e , T h e Fool
in C h r is t as P r o p h e t a n d A p o s tle , S o b o m o s t E C R 6 /2
( 1 9 8 4 ) , p. 6 2 8 . U n e o r i n e b u n ia se p o a te s fi fo s t
real, nu d o a r m im a t , cu m se p o a te v e d e a din ex em
p le le c it a te d e J . S a w a r d , P e r fe c t F oo ls. Folly f o r
C h rists S a k e in Catholic a n d O rth od ox Spirituality,
O x fo r d , 19 8 0 .

146

lo r 8. M axim a adoptat, aadar, sem n ele e x


te r io a r e tip ic e ale saZ os-ului tr in d n tr-o
srcie rad ical ca un va g a b o n d fr cm in,
u m b l n d descul, cu cap ul d esco p erit i p u r
t n d o sin g u r h a in to a t z d re n e (Te 4 ).
C n d p atriarh u l l-a in vita t s se stab ileasc
n tr-u n a din m n stirile din C on stantin opol,
M axim a refuzat prefernd s doarm n prid
vo ru l unei biserici anum e: nu alta dect sanc
tu a ru l F ecio arei M aria din V la h e rn e (Te 5).
S p re d eo seb ire n s de S im eon din E m essa
i ali saloi, M axim nu s-a co m p o rta t n icio
d at n tr-u n m od d elib erat sca n d a lo s i p ro
vo cato r.
P rsin d C on stan tin op olu l, M axim a c
l to rit tre c n d p rin T e sa lo n ic sp re M u n tele
A th o s (Te 6), ca re a ve a s fie lo c u l e d e rii
sa le p e n tru to t re stu l v ie ii. A m n d o i b io
grafii fac referire la condiiile in stabile n acea
v re m e d in A th o s exp u s in c u r s iu n ilo r c o n
stan te d in p artea tu rcilo r sau ism a eliilo r
cu m sun t n um ii (Ni 8; Te 23). Pustn icii care
lo cu ia u n afara zid u rilo r m n stirilo r erau
d e o se b it d e vu ln erab ili la aceste atacuri. In i
ial S fn tu l M axim s-a sta b ilit n M area Lavr u n d e a p rim it ascu ltarea de horologos,
ad ic de a b a te din toac sau clo p o t p en tru a
8 C u v n tu l 56; ed. I. S p e tsie ris, Ta eurethenta asketika, A te n a , 18 9 5 , p. 2 2 4 [Fi? X , 19 8 1, p. 2 8 3 2 8 4 ].

147

m arca trecerea orelor zilei i ale nopii (Ni 2;


Te 7 e m ai p u in p re c is sp u n n d d o a r c a
f cu t cele m ai u m ile ascultri). Cu sigu ran
c M axim n -ar fi fost rnduit n tr-o astfel de
ascu ltare care cerea p un ctualitate i precizie
dac n eb u n ia sa ar fi avut form ele excen
tric e cu n o scu te n ca zu l a lto r saloi! A p o i,
fiin d c a v e a o v o c e b u n , a fo s t m u ta t i
r n d u it s c n te n co r (Te 7). O d a t m ai
m u lt b io grafii accen tu eaz stricteea ascul
trii (hypotoge, hypakoe) m onahale, artnd
c M axim ob in u ia s m earg s cear sfatul
frailo r m ai b trn i, dei nu p are s fi avu t
n aceast etap un printe duhovnicesc afar
de egu m en (Te 6 7).
Cu toate c tria n tr-o m nstire cu via
d e o b te , M a x im i-a co n tin u a t m o d u l de
v ia p e care -1 ad op tase la C onstantinopol.
N -avea o ch ilie p ro p rie i era lip sit p n i
de cele m ai sim p le lu cru ri pe care orice m o
n a h le avea p e n tru u zu l p erso n a l. T r ia n
m n stire ca i cu m a r fi fo st f r tru p
(asarkos), lu n d de la trapez n um ai m in i
m u m u l de hran n ecesar p en tru a se m en i
ne n via. Cea m ai m are p arte a n opii p ri
ve g h ea fu rn d scu rte clipe de som n gh em u it
p e un scu n el din prid voru l b isericii (Te 7).
Ca i m ai n ain te, era p rivit de ceilali drept
u n salos (Te 14). E greu de spus ct era de
rsp n d it p ractica n eb un iei sau scrnte148

Iii sim u la te in A th o su l seco lu lu i X IV , dar eu


sig u ra n M axim n -a fo st sin g u ru l exem plu.
V iito ru l su tovar i b io graf, iero m on ah u l
N ifon , s-a p urtat i el ca n eb u n p en tru H risto s n a in te de a -1 fi c u n o s c u t p e M axim . i
p en tru acesta m ob ilu l era sm eren ia, fiin d c
n ce rca astfel s evite s i se cear s-i exer
cite p reoia (Viaa lui Nifon 3). Un alt athon it c o n te m p o ra n , S f n tu l S a v a cel N o u , a
a d o p ta t i el n e b u n ia p re f c u t , d a r el i
M a x im n u p a r s se fi n t ln it v re o d a t i
p ro b a b il nu tiau n im ic u n u l de altul. Sava a
tr it n s ca n eb u n p en tru H ristos atunci
c n d a fo st absen t din S fn tu l M u nte, i tr
stu rile cele m ai izbitoare ale scrn telii sale
go liciu n ea, cu excep ia u n ei p n ze, i v o
tu l t ce rii totale n u se reg se sc n viaa lu i
M a x im i
D u p u n tim p n e d e te rm in a t p e tre c u t n
M a re a L a vr , M a x im a p r s it m n stire a 9
9 Viaa S f n tu lu i S a v a cel N o u scris d e p a tria rh u l
F ilo t e i K o k k in o s a f o s t e d ita t d e A . P a p a d o p o u lo s K eram eu s, Analekta Hierosolyrnitikes StachyologiasV ,
Skt. P e te r b u r g , 18 9 8 , p. 1 9 0 3 5 9 . S a v a a tr it la A th o s
n tr e 1 3 0 1 13 0 8 n tr -u n sc h it a p r o a p e d e K a iy e s , iar
n tr e 1 3 2 8 13 4 2 n sa u l n g V a to p e d i. P erio ad a lu i
d e n e b u n ie p re f c u t a n c e p u t n u m a i d u p ce a p
rsit n 13 0 8 A th o su l, iar c n d s -a n to rs aici 2 0 de ani
m a i t r z iu a n c e p u t s a b a n d o n e z e m a n ife st rile m ai
ex trem e ale n eb u n iei lui. F ilotei n u -i ap lic n icio d at
te r m e n u l salos, scr n tit, ci v o r b e te d o a r de m oria,
n e b u n ie .

149

pen tru o via de p u stn ic pe care a u rm at-o


apoi pn la m oarte. A ceast plecare n pu s
tie (eremos) a fo st im p u lsion at de un vis
n care M aica D o m n u lu i i-a sp u s s ias din
M area Lavr i s u rce pe vrfu l A th osu lu i.
A rtn d o p ru d en pe care o gsim n m od
re g u la t n iz v o a re le b iz a n tin e , M a x im n -a
ascu ltat n u m aid ect acest n dem n; cci dac
visele m archeaz adeseori, ca n Biblie, p u n c
te de cotitur n v ie ile sfin ilor, au torii a s
cetici, cu m su n t s fin ii D ia d o h al F o tic e e i
(secolu l V ) i Ioan S craru l (secolu l V II), in
sist asupra fap tu lu i c ele treb u ie tratate cu
rezerv10. N u m ai d u p ce v isu l s-a rep eta t i
M axim a n cep u t s se n treb e dac nu cu m
v a era o v e d e n ie m e n it s -l tr e z e a s c , a
p le ca t sp re p iscu l m u n telu i. A scen siu n ea pe
vrfu l A th o su lu i nu era u n lu cru excep ion al
p e n tru m o n ah i; a ic i e x ista o b is e ric u cu
h ram u l S ch im b area la Fa, i cu acel prilej
M axim a fo st n so it d e ali m on ahi. n tim p
ce acetia au rm as pe v r f d oar p u in tim p,
M axim a rm as aici sin g u r tim p de trei zile
i trei nopi, n ciu d a efo rtu rilo r h otrte ale
d em on ilor de a-1 sco a te afar de a co lo prin
fu rtu n i, fu lg e re sa u v ije lii g re u de su p o rta t
10 D i a d o h , C a p . 3 8 ; ed. E. des P laces, S C 5 b is,
p. 10 7 \FR 1 , 194 7, p. 3 4 9 - 3 5 0 ] ; I o a n SiNAiTUL, Scara 3;
P G 8 8 , 6 9 9 B 6 7 2 B [Fi? IX , 19 8 0 , p. 7 5 77].

150

n tim p u l nopii. A tu n ci M aica D om n u lu i i


s-a a r ta t din nou i acu m era trea z i
l-a h r n it cu p in e cerea sc povuin du-1 s
se s ta b ile a s c n s p e p a n te le m u n to a se de
su b v r f (Te 9; cf. N i 9).
D e a cu m n a in te S f n tu l M a x im a d u s o
existen nom ad, m icn d u -se d in tr-u n lo c
n a ltu l i trin d n tim p u l iern ilo r asp re n
co n d iii de via extrem e. M ajo ritatea tim
p u lu i el p a re s se fi a fla t p e p la to u l n a lt
situ a t la p este o m ie d e m etri d easu p ra n iv e
lu lu i m rii. F oarte p ro b ab il n cu rsu l p ere
g rin rilo r sale a stat ocazion al i ap roap e d e
am plasam entul actual, lng m are, care poar
t n u m ele K avsokalyvia, dei b io g ra fii din
se co lu l X IV n u -1 leag de a ce st loc. D ar n
V ia a S fn tu lu i A ca ch ie (+ 1730) d in seco
lul X V III, n tem eietoru l actualului sch it K av
so k a ly v ia , se sp u n e c S f n tu l M a x im a r fi
tr it aici, iar aceast trad iie oral se p oate
s a ib fo a r te b in e o b a z is to r ic r e a l 11.
M o d elele S fn tu lu i M axim n aceast p eri
o ad de p u stn icie extrem a v ie ii sa le au
fo st p u stn icu l egiptean O nufrie d in secolul IV
i sin gu raticu l Petru A th on itu l din secolul IX,
p rin cip a lu l rep rezen ta n t al fazei p rech in o viale d in isto ria m o n a h ism u lu i ath o n it (Ni 2;
11 D espre Sfntul A cachie, a se vedea K o u r il a s , o p
c it I, p. 6682.

151

Te 6). m b rca t ca n totdeaun a n tr-o sin gu


r h ain i descul, M axim tria u n eori sub
ce ru l lib er, f r a d p o st sau a co p e ri, h r . n ind u-se cu plante, sem ine i n u ci i tre
cn d ocazion al pe la ali p u stn ici care-1 ali
m entau cu p uin hran; chiar i aa, el nu
m n ca d ect p in e i sare i gu sta p u in vin
{Ni 2; Te 11; n chilia lui, cn d avea aa ceva,
in e a d o a r p u in ap, n icio d a t p in e sau
altceva de m ncare, N i 30). A lteo ri se stab i
le a n tr-o p e te r sa u i n c ro p e a o co lib
din fru nze, cren gi i fn. n aceast p erioad
a v ie ii lu i a n c e p u t s p ra c tic e a ce l o b ice i
care avea s rein n deosebi im aginaia con
tem p o ran ilo r i cru ia i-a datorat i su p ra
num ele: ob iceiu l de a-i arde colib a i de a
se m u ta altu n d eva d e n dat ce lo cu l n care
s l lu ia d e v e n e a cu n o scu t. C ea m a i m are
p a rte a tim p u lu i re u e a s r m n a scu n s.
Zona peregrinrilor sale, care se n tinde apro
xim ativ n tre M area Lavr i K erasia, e acci
den tat, den s m p du rit, p lin de stn ci i
vi ab ru p te i de aceea, m ai ales n p a rtea ei
m ai n alt, ea a rm as p n astzi p u stie i
lip sit de ci de acces. C hiar i azi u n p u st
n ic p o ate tr i ani de zile fr s fie o b servat
sau s n tln easc pe cineva.
N u este lim p ed e dac sau n ce m su r n
aceast p erio ad a vieii sale S fn tu l M axim
lu a p arte la cu ltu l public. N u avem d esp re el
152

p ovestiri care s ni-1 arate v izit n d m n sti


rile p en tru p rive g h erile de P ati sau de cele
lalte praznice m ari, cu m fceau adeseori pust
nicii, n ici n -avem v reu n in d iciu u n de an um e
i ct d e d es p rim e a S f n ta C u m in e c tu r .
D ar, de regul, v ie ile p u stn icilor nu sp un
n im ic n a ce a st p riv in astfel fa im o a sa
Via a Sfntului Antonie cel Mare (+ 356)
scris de S fn tu l A ta n a sie cel M are, nu face
n ici o referire la p ra ctica eu h aristic a m a re
lu i A n to n ie i a r fi g r e it ca p le c n d d e
la aceast tcere s n e gr b im s tra g em o
con clu zie n egativ. U n ii sin g u ratici p strau
S fin tele T ain e n ch iliile lo r m p rtin d u -se
ei n ii cu e le 12; d a r e n d o ie ln ic ca aceast
p ractic s fi co n tin u a t p n la sfritu l se
colu lu i X IV i, n o rice caz, con d iiile p rim i
tive n care tria M axim a r fi fcu t im posibil
o astfel de p strare.
Sfntul M axim K avsokalivitu l i-a con tin u
at aceast v ia n o m a d v rem e de zece an i
{Ni 2), d u p care la sfa tu l S fn tu lu i G rigorie
S in aitu l a n ce ta t s -i m a i ard coliba tabilindu-se n tr-u n sin gu r lo c i n aceeai chilie
{Te 16). N e v o m n to a r c e n d a t la a c e a st
n t ln ire , ca re a a v u t lo c cel m a i p ro b a b il
12 Cf. V a s il e c e l M a r e , E pistola 9 3 (p en tru E g ip tu l
se co lu lu i IV ); Viaa S f n tu lu i Luca din Steiris, P G 111,
4 5 6 4 5 7 (p e n tru G r e c ia s e c o lu lu i X ).

153

n ain te de 1325, an n care Sfn tul G rigorie


a prsit A th osu l pentru Parori, dei se p o a
te ca ea s fi avut loc i ntre 13301340, cnd
. G rigorie s-a n to rs p en tru un tim p pe S f n
tul M unte. n locu l unde s-a stab ilit S fn tu l
M axim era o bisericu nchinat M aicii D om
nului ([Panaghia'); lo cu l se afla la circa p a tru
k ilo m e tri d is ta n d e o k a th is m a (s ih s
trie) n u m it d u p un o a re c a re k y r I s a ia
(fon Esaiou, ta kyr Esaiou) aflat la rn d u l
ei ca la un ceas d istan sp re su d de L avr
(Ni 2; Te 16, 3 1)13- D easup ra ch iliei se a fla o
p eter pe care M axim o folosea adeseori.
D ei fixat acu m n tr-u n sin gu r loc, el a co n
tin u at i aici acelai ascetism sever: nu avea
n ea n ici un fel d e lu cru ri sau unelte, n ici
m ca r p in e i n ici u n fel d e b a n i (Te 16).
*3 H a l k in (p. 4 4 , n. 6) cred e c P a n a g h ia a c e a s ta
e b ise r ic u a s itu a t ca la d o u ceasu ri su b v rfu l A t h o sului, la circa 16 0 0 de m e tri d e a su p ra n iv e lu lu i m rii,
u n de v e g e ta ia c e d e a z lo cu l st n cii g o a le (lo c m e n i
o n at d e N i 18 i Te 9), i u n d e S f n tu l M a x im a r m a s
p u in tim p d u p artarea M a icii D o m n u lu i p e v rfu l
A in o s u lu i. E n d o ie ln ic n s ca a ce a st P a n a g h ia s
fie id e n tic cu P a n a g h ia d e l n g k a th ism a lu i k y r
Isaia, fiin d c su p r a v ie u ir e a p e tim p de ia rn la o a se
m e n ea n lim e n co n d iiile n care tr ia S f n tu l M a
xim ar fi fo st im p o sib il. K o urilas (op. cit. I, p. 6 6 69,
1 0 7 xo8 , 1 1 8 119 ) n c lin s id e n tifice P a n a g h ia de
l n g k a th is m a lu i k y r Isa ia cu situ l S c h im b a r e a la
F a situ a t d e a su p r a m rii ca la o or i ju m ta te de
m ers la K a v s o k a ly v ia actu a l .

154

A ic i S fn tu l M axim avea s rm n p a isp re


ze ce an i. T u lb u ra t n s d e d e m o n i, e l i-a
p re d a t c h ilia to v a r u lu i su , ie ro m o n a h u l
N ifo n , m u t n d u -se m a i a p ro a p e de M a re a
L a v r , n tr -u n lo c d e u n d e p u te a a u z i cu
u rech ea clo p otele m n stirii. A ici a i m urit,
fiin d n g ro p a t la cererea sa n m o rm n tu l p e
care i-l p regtise ln g ch ilie (Ni 3; Te 31;
cf. Viaa lui Nifon 4).
C o n tem p o ran ii S fn tu lu i M axim l-a u v
zu t ii d iverse m oduri. U nii l co n sid era u n u
un n eb un p en tru H risto s, ci p u r i sim p lu
n ebun . A lii l cin steau p en tru darul d isce r
n m n tu lu i, al clarviziu n ii i p ro feiei (diakrisis, diorasis, proorasis) (Te 1). T re p ta t a
d o b n d it faim a u n u i fcto r de m in u n i i se
sp u n ea c p u tea vin d eca p o sed a i i sco a te
d em o n i (Ni 5; Te 20). B iografu l su T eo fan
pretinde c l-a vzut zburnd prin aer (Te 28;
N i 28 d escrie acelai episod, d a r n u p retin d e
c a asistat p erso n a l la el). D ei m ai p u in
o b in u ite n R s ritu l cretin d ect n A p u s,
ca zu ri de levitaie p o t fi gsite, de exem p lu ,
n vieile Sfinilor Luca din Steiris (secolul X),
Sim eon N oul Teolog (+ 1022) sau Serafim din
S a ro v (17591833). Faim a sa i-a atras v izita
to ri distini, nu n um ai dintre m onahi. A m n
d oi b io g ra fii n e relateaz v izita pe care i-au
f c u t-o S f n tu lu i M a x im m p ra ii Io a n V
P a le o lo g u l (13 4 11391) i Ioan V I C an tacu 155

zino (13 4 11354) cu ocazia u n u i p elerin aj la


A th os, probabil n ju ru l an u lu i 1350. M axim
le-a sp u s s fie m ilostivi, s-i aju te p e sraci,
prezicndu-i lui Ioan C antacuzino c v a ajun
ge m onah i trim in d u -i dup p lecarea lo r
la C on stantin op ol p in e u scat, ceap i u s
turoi, hrana obinuit a m on ahului (Ni 4, 20;
Te 21). A lt vizita to r celeb ru a fo st p atriarh u l
ecu m en ic C alist I (13 50 1363) care a trecu t
p rin A th o s n d r u m u l s u s p r e S e r b ia n
1 3 6 2 1363 . M a x im i-a p re z is p a tr ia r h u lu i
m oartea apropiat, n cep n d s cn te slujban m o rm n trii d e n d a t d u p p leca rea ace
lu ia (Ni 7; Te 22).
Ce n e sp u n n s ce i d o i b io g r a fi d e sp re
sim patiile teologice ale Sfn tului M axim Kavsokalivitu l? A m b ele v ie i su n t scrise de p e
o p o ziie nu n um ai isihast, ci p recis p alam it, M axim fiin d n f ia t ca u n ferm su si
n to r a l S f n tu lu i G rig o rie P a la m a (1 2 9 6
1351). A stfe l el cere u n u i m o n a h v e n it n v i
zit in fo rm aii d esp re m in u n ile a rh iep isco
pului Tesalonicului care m urise recent (Ni 26).
P o triv n icu l a ce stu ia , A k in d y n o s (+ 13 4 8 ), e
co n d a m n a t d e M a x im c a slu g a lu i a n ti
h r is t, ia r u n u l d in a d e p ii a c e stu ia , v e n it
s-l vad, e resp in s n term e n i d rastici (Ni 6;
Te 20). R esp in s d e M a xim e i u n alt m on ah
m esalian , p ro b ab il b o g o m il (Ni 10; Te 20).
T eo lo g ii an tip alam ii d in seco lu l X IV au n
156

ce rca t s id en tifice p oziia teo lo g ic p a la m it cu m e s a lia n ism u l sa u b o g o m ilis m u l ,


d a r dei nu era un om n vat, S fn tu l M a
x im K avsokalivitu l se arat fo a rte con tien t
de d iferen a din tre aceste poziii.
n c te v a r n d u ri b io g r a fu l T e o fa n v o r
b e te d esp re lu m in a d u m n ezeiasc pe care o
n eleg e n sens p alam it, dei fr s o lege
n m o d sp ecific de S ch im b area la F a a lu i
H risto s p e M u ntele T ab o ru lu i i fr s fac
referire la distin cia n tre fiin a i en ergiile
lu i D u m n ezeu . A c e s t u ltim a sp e c t era n s
u n p u n ct teologic su b til i co m p licat pe care
n u m a i p u in i m on ah i ath on ii l v o r fi p u tu t
s e s iz a lim p e d e , a a c n u e n ic i o su rp riz
s-l gsim nem enionat. n gen eral ns p rin
cipiile teologiei palam ite sunt presupuse. Cnd
M a x im a p rim it artarea M a icii D om n ulu i
p e v rfu l A th osu lu i, aceasta i se arat n tr-o
lu m in in su p o rtab il (Te 9) i cu sigu ran
T e o fa n are n ved ere aici o lu m in su p ra n a
tu ra l necreat, n u una n atu ral, fizic. U n
m on ah l-a vzut apoi transfigurat ntr-un m od
a se m n to r pe S fn tu l M axim n su i cre i
s-a a r ta t n vlu it de fu lgerarea u n ei lu m in i
d iv in e, din p ricin a creia nu s-a p u tu t a p ro
p ia d e el (Te 23; N i 8). V ie ile vo rb esc n s
m a i d egrab de fo c dect de lu m in (Ni 8;
Te 23, 19), dar ele d oar n registreaz aceste
a r t ri ale unui fo c sau lu m in i fr a oferi
157

vreo explicaie, dei Teofan descrie lum ina ca


im aterial (aylon) i d u m n ezeiasc (theiori) (Te 15, 33), cee a ce p are a fi un ecou al
term in ologiei p alam ite. n t m p l ri de acest
fel, n ca re s fin ii a p a r tra n sfig u ra i d e o
lu m in su p ran atu ral au o lu n g istorie n
R sritu l cretin. C teva exem p le u im itoare
a p a r n c d in Patericul e g ip te a n (sf ritu l
secolului XV n cepu tu l secolului V): episoa
d e le re la ta te d e b io g r a fii S f n tu lu i M a x im
(Ni 8; Te 23) au p aralele fid e le n ep isoad e
sim ilare relatate n Pateric cu referire la a w ii
A rsen ie, Io s if d in P anefo, P am vo i S iso e14.
C azu ri sim ilare ale u n ei a stfel de tra n sfigu
rri n lu m in a fee lo r i tru p u rilo r sfin ilor
su n t m en ion ate i n gen eraia care a u rm at
S fn tu lu i M axim 15, p recu m i, m ai ap roap e
14 A pophtegm ata Patrum , A rse n ie 2 7 (P G 65, 9 6 C );
Io s if din P an e fo 7 (2 2 9 C ); P a m v o 1 i 12 (3 8 6 C ; 3 7 2 A );
S ilv a n 12 (4 12 C ); S iso e 14 i 9 (3 9 6 B ; 3 9 3 C ). U n e co u
al relatrii d e sp re a w a S iso e care m o are cu fa a str
lu c in d ca so a re le e ste i Viaa lui N ifo n 10, u n d e se
s p u n e c fa a a c e stu ia str lu c e a m ai m u lt d e c t s o a
rele . A ic i p o a te fi i o r e m in isc e n d in S f n tu l I o a n
H r is o s t o m care in sist c, la S c h im b a r e a la F a, fa a
lu i H r is to s a s t r lu c it nil n u m a i c a s o a r e le , c u m
s p u n e M t 17 , 2, c i m a i m u lt d e c t s o a r e le ( P G 5 2 ,
4 0 4 -4 0 5 ).
C azu l S fin ilo r C a l i s t i Ig n a tie X a n th o p o u lo i d e
s c r is d e S im e o n a l T e s a l o n i c u l u i , P G 1 5 5 , 5 4 4 C D ,
care trim ite la M t 1 7 , 1 2; F A 6 , - 1 5 I 3 4 , 2 9 3 0 .

158

d e noi, cu m e faim osul episod din viaa Sfn


tu lu i S erafim din S aro v d escris de u cen icu l
s u M o to v ilo v 1617
. N ifo n i T e o fa n re la te a z
doar transfigurarea trupului Sfntului M axim
c a p e u n fa p t1?, f r a d is c u ta n s d e sp re
n a tu ra lu m in ii. D ar to t c e e a ce sp u n ei e
co e re n t cu in terp retarea teo lo g ic o ferit de
S fn tu l G rigorie Palam a, p en tru care aceast
lu m in fie rein u t n in te rio r p rin ru g
ciu n e, fie m an ifestat n e x terio r p rin tru p
n u e altceva d ect en ergia n ecrea t a lu i
D u m n ezeu , slava d u m n ezeia sc care a str
lu cit d in H ristos p e T ab o r i ca re v a m b r ca
tru p u r ile s fin ilo r n v e a c u l v iit o r d u p n
v ie re a fin a l 18. D ezvoltn d a cea st viziu n e,
S f n tu l G rigorie P alam a a p re tin s n to td e a
u n a c n u avan sea z o op in ie p erso n a l p ro
p rie, ci p rezin t d oar exp erien a v ie a m o n a
h ilo r isih a ti de p e M u n tele A th o s. R e la t ri
le d esp re S fn tu l M axim K a vso k alivitu l d au
su b sta n a cestei p reten ii ilu str n d fu n d a
lu l e x p e rie n e i d in ca re a c r e s c u t te o lo g ia
p alam it.
16 Cf. V . L o ss k y , The M y stica l Theology o f t h e E a s tern Church, L o n d ra , 19 5 7 , P- 2 2 7 2 3 0 .
17 Cf. K. W a r e , T h e T r a n sfig u r a tio n o f th e B o d y ,
n : A. M . A l l c h in (ed .), S a cra m en t a n d Im a g e : E s sa y s in the Christian U nderstanding o fM a n , L o n d r a ,
1 9 6 7 , p. 1 7 - 2 3 .
18 Cf. T om ul aghioritic; P G 1 5 0 ,1 2 3 3 ; Triade I, 3 , 43.

159

Ce anum e nsemna rugciunea isihast peiitru S fn tu l M axim K a vso k a livitu l a ra t p e


d ep lin lu n g a co n vo rb ire n tre el i S f n tu l
G rigorie Sinaitul1^ relatat de Teofan (1316;
om is n s de N ifo n ). M ai m u lt ca sigu r,
aceast relatare in clu de pe lng experien
ele originale ale lui M axim n sui i in ter
pretarea lui Teofan, fiindc e p uin probabil
ca Sfntul M axim K avsokalivitul s se fi ex
prim at n tr-u n m od att de elaborat i teh
nic. N u e n s n ici u n m o tiv ca M axim i
G rigorie s nu se fi ntlnit. i n tru ct unele
din afirm aiile atribuite lui M axim su n t ex
trem de neobinuite, cum vo m vedea ndat,
ele par s reflecte caracterul su viguros m ar
cat i distinctiv m ai degrab dect opiniile
biografului su. n orice caz, fie ea istoric
sau nu, aceast convorbire indic tipul de n
vtur m istic aflat n circulaie la A th o s
la sfritul secolului XIV, la o generaie dup
m oartea Sfntului G rigorie Palam a (+ 1359).
A fln d de faim a lu i M axim , i dorin d s-l 19
19
Scrierile isih aste a le lui G rigorie Sin aitu l su n t p u
b licate n Filocalie i n P G 150, 1 2 4 0 - 1 3 4 5 [i7/? V II,
19 77, P- 9 0 202], V iaa sa scris de patriarhul Calist I
al C onstantinopolului a fost editat de N . P om ialovski ,

Zapiski istoriko-filologiceskago fa k u lteta Im peratorskago S. Peterburgskago Universiteta 35 (18 9 4 1896).


C f. i K. W a r e , T h e J e s u s P ra y e r in S t. G r e g o r y o f
S in ai, Eastern Churches R eview 4 (19 72 ), p. 3 22.

160

vad , G rig o rie S in aitu l i-a trim is u cen icii


s -l cau te. D ar M axim era n c n faza sa
nom ad; tocm ai i arsese coliba i nim eni
n u tia n co tro plecase. U cenicii l-au cutat
zad arn ic tim p de dou zile su ferind cum plit
d in p ricin a frigului iernii. n cele din urm
M axim a ieit el n sui din ascun ztoarea lui
i s-a d eclarat de acord s se n tln easc cu
G rig o rie ca re a in sista t ca acesta s -i vor
beasc despre viaa lui duhovniceasc. Iniial
M axim a refu zat pretinznd c e un nelat
(peplauemenos eimi), nebunia prefcut servin d u -i d rep t m asc n spatele creia se as
cu n d ea p en tru a fugi de laude. n cele din
u rm accep t s dea un rspuns deplin i n
cepe p rin a-i povesti experienele din tin e
ree, n e b u n ia p re f c u t , v e d e re a M a icii
D om n u lu i i lu m in a dum nezeiasc care l-a
nvluit atun ci i cu alte prilejuri. Spune-m i,
l-a n tre b a t G rig o rie, ai ru g c iu n e a m in ii
(jioera proseuche)? Da, a rspuns M axim
z m b in d , o a m din tin e re e a m e a . i a c
c e n tu n d n c o dat d ra go stea sa sp ecial
fa de M aica D om nului, a con tinuat descriin du -i o experien avut n ain te de a se
face pustn ic. R ugndu-se odat Fecioarei cu
lacrim i p en tru harul rugciunii luntrice, a
sru tat icoan a ei i dintr-o dat a sim it n
p iep t (stethos) i n inim (Jcardi) o intens
cld ur ( therme) care ns nu-1 ardea, ci l-a
161

um plut de rcorirea, dulceaa i strpunge


rea in im ii (katanyxis). D in acel m om en t a,
n cep u t s sp u n ru g ciu n ea lu n tric, iar
aducerea-am inte de Iisus i de Theotokos nu
i-a m ai prsit raiunea (logistikon) i m in
tea (jious) (Te 15). A c e s t rem arcab il pasaj
con ine cteva trsturi caracteristice Sfn
tu lu i M axim , n deoseb i dragostea sa pentru
M aica D om nului i putern ica not afectiv
care distinge personalitatea sa duhovniceas
c. Prin rugciun e i aducerea-am inte de
Iisu s el are n m od eviden t n vedere rug
ciunea lui Iisus, invocarea repetat a n um e
lu i lu i Iisus, dei nu ni se d nici o indicaie
despre form a precis a cuvintelor pe care le
folosea. Ca pustnic, Sfntul M axim nu recita
d esigu r cele apte laude m onahale con di
iile exterioare ale vieii sale fceau n m od
lim pede im posibil acest lu cru , ci le v a fi
n lo cu it cu rugciunea lui Iisus. Spunnd c
aducerea-am in te de Iisu s (mneme Iesou)
devenise perm anen t n el, M axim se refer
nu att la o activitate continu sau p eriod i
c, ct la o stare n en trerup t oferit de har.
D ei nu vorbete aici de diferitele trepte ale
rugciun ii, Sfntul M axim se refer n m od
sem nificativ att la m inte (nous), ct i la in i
m (kardia). n alt parte ns (Te 9), Teofan
se refer n m od exp licit la clasificarea stan
dard: rugciunea oral, cea m ental i cea a
162

inim ii, dar se poate ca acest pasaj s reflecte


in terpretarea lu i Teofan m ai degrab dect
spusele exacte ale lu i M axim . n orice caz,
con tinuarea acestui pasaj su gereaz lim pede
c n rugciunea sa M axim u nea m intea i
inim a, fcnd ca un isihast autentic rugciu
nea m in ii n in im , dar lim b aju l lui T eofan
nu e foarte lim pede. El accen tu eaz n s c
sta re a atin s de M a xim e ra r i greu de
g sit (Te 7).
C on tinund con vorbirea cu G rigorie Sinaitul, M axim spune c drep t urm are a experi
enei sale n faa icoan ei M aicii D om nului
s-a sim it m bold it s caute o lin ite (hesychia) n c i m ai m are, aa c a p rsit m
nstirea i s-a retras n pustie (eremos). Prac
tic n d ru gciu n ea lu i Iisu s el su fe rea a d e
seori stri de extaz (ekstasis) i rpire a
m in ii (harpage noos). n tr-u n pasaj care
am in tete de Sfntul Isaac irul20, M axim
sau m ai probabil Teofan afirm c n acest
p u n ct rugciunea n sen s strict nceteaz.
A cu m rugtorul nu m ai face eforturi proprii,
ci e condus de D uhul S fn t care nghite
m in tea sa care acu m e co n d u s de D uh ul
unde vrea El, fie sp re o con tem plare u im i
toare, fie ntr-un vzd u h im aterial plin de o
20 Cuvintele '3 2 -3 3 , ed. Spetsieris, p. 1 3 4 - 1 3 6 [FR X,
19 8 1, p. 1 7 2 186].

163

lum in dum nezeiasc curat (eis aeran aylon


ameckanou theion p'hotos}. Sufletul e aprins
de focul Dum riezeirii, e nghiit de lum ina
dum nezeiasc i devine el n sui n n tregi
m e lum in dum nezeiasc suprastrlucitoare
(Te 1 5 )n acest punct, G rigorie Sinaitul ine s-l
avertizeze pe M axim de riscurile nelciu
n ii sau ale rtcirii (plane]), dar acesta i
rspunde d istingnd cu grij n tre sem nele
au to a m girii i cele ale h a ru lu i (Te 15). n
finalul convorbirii, Sinaitul l sftuiete pe
M axim s nceteze m utarea sa din loc n loc
i ard erea co lib e lo r lu i p en tru a se p u tea
co n cen tra m ai u o r i rod i d u h o vn ice te 21,
dar s nceteze i a m ai sim ula n ebunia i
scrnteala (morainein kai saliari) p en tru a
n u -i s c a n d a liza p e c e i c a re nu-1 c u n o s c
(Te 16). Ca adeseori n izvoarele bizantine,
vocaia nebuniei p refcu te e aici p rivit cu
rezerv, ba chiar cu dezaprobare. M axim se
d eclar de acord s se sta b ile a sc n tr-u n
sin gu r loc i cu aceasta ntlnirea din tre cei
doi faim oi ascei i m istici isihati ai seco
lului X IV ia sfrit.
Exist m ai m u lte puncte de interes d eo
seb it n aceast convorbire. Pentru n cepu t
21
G rigorie citeaz aici titlu l Cuvntului 2 6 al S f n
tului Isaac irul; ed. Spetsieris, p. 109 [trad. rom. p. 141].

164

s observm trei om isiuni. M ai nti, nu se


fa ce n ici o m e n iu n e cu p riv ire la a a -n u m ita m etod fizic folosit de isihati, la
teh n icile de control respirator i de explora
re in terioar descrise de N ich ifor din Singu
rtate, de (Pseudo-)Sim eon, de G rigorie Sinaitul, de C alist i Ignatie X anthopouloi, i
aprate de Sfn tul G rigorie P alam a n d is
p uta sa cu V arlaam din C alabria22. Ceea ce
con firm im presia dat i de lectu ra lui Pa
lam a n su i care le con sid era bun e pentru
n cep tori23 c, dei ju stificab ile teologic,
aceste teh n ici nu su n t un elem en t central i
esenial n isihasm . n al doilea rnd, nu sunt
m enionate nicieri m tniile (korriboschoinori) sa u aa cu n o d u ri sa u b o a b e de ru g
ciune, larg folosit de m on ahii ortodoci as
tzi. D u p cte cu n osc, i c e le la lte izv o a re
greceti din secolul X IV tac cu p rivire la m
tn ii i ar fi in teresan t de stab ilit din texte i
icoane cnd anum e i-au fcut apariia prim a
dat. n al treilea rnd, nu se sp u n e nim ic
exp licit despre n ecesitatea ca n rugciune
22 Cf. J. M eyendorff, Introduction, p. 7 0 7 2 , 1 9 5 2 2 2 [cf. te x te le a ce sto r m e to d e n F R V II, p. 113 2
(N ichifor); V III, p. 5 2 8 5 4 0 (p seu d o -S im eo n ), p. 110
116 (X a n th o p o u lo i)].
23 T riade I, 2, 7 [trad. rom . pr. prof. D. Stniloae,
Viaa i nvtura Sfntului Grigorie Palam a, Sibiu,
1 9 3 8 , p. V II].

m intea s depeasc raiunea discursiva i


s se dezbrace de toate gndurile (logismoi),
im aginile i form ele un aspect de m are
importan pentru Grigorie Sinaitul2^. n con
trast cu aceasta, relatarea lui T eofan nu face
nici o referire la acest tip de rugciune apofatic sau noniconic. Poate c im aginea m o
dului de rugciune al lui M axim cu ochii
d e sch ii n fa a u n e i ico a n e, n tr-u n m od
evident afectuos cu dor i lacrim i re
prezint aici o abordare m ai popular dect
cea expus de Sinait. Ci din m onahii athonii m ai sim pli i m ai puin educai, ne n
trebm , ar fi fost n stare s se roage n m o
dul nondiscursiv i an iconic recom an dat de
G rigorie?
n alte p riv in e , n v tu ra a trib u it lu i
M axim se conform eaz n deaproap e cu p o
ziia lu i G rig o rie S in a itu l i a lu i G rig o rie
Palam a. Seciunea despre sem nele rtcirii
i ale harului, cu apelul la calm , pace i se
n intate e n p erfect acord cu ceea ce spune
Sin aitul*25. n sp atele lui T eofan i G rigorie
24 p g 1 5 0 , 12 8 4 A , 13 3 3 B [Fi? V II, p. 1 3 7 - 1 3 8 , 1 8 9 ,
196]. G rigorie citeaz Scara 28; P G 88, 1 1 1 2 A [Fi? EX,
p. 40 9], care la rn d u l ei a d a p te a z o form u l a a w e i
E vagrie Ponticul: R u g ciu n e a e d ezb rcarea de g n
duri (Despre rugciune 70; P G 7 9 , 118 1C [Fi? I, p. 83]).
25 P G 15 0 , 1 3 0 9 C - 1 3 1 2 C ; 1 3 2 4 A C ; 1 3 4 4 D - 1 3 4 5 A
[Fi? V II, p. 1 6 4 - 1 6 6 , 1 8 0 - 1 8 1 , 1 9 4 -2 0 2 ] .

166

S in aitul se afl o ndelungat tradiie m er


g n d p n la Viaa Sfntului Antonie cel
Mare din secolul IV 26. Exist ns aici o d i
feren previzibil: n tim p ce G rigorie in sis
t pe n ecesitatea dezbrcrii m inii de gn
d u ri i p e evitarea oricrui fel de form e n
vederea lum inii2?, M axim nu spune nim ic d e
sp re aceasta, ci rem arc d oar c atunci cn d
lum ina vine de la duhurile rele este fierbinte
i nu foarte lu m in oas, n tim p ce lu m in a
dum nezeiasc e suprastrlucitoare (hyperlampron) (Te 15). U n a lt p u n c t de a c o rd
n tre T eofan i G rigorie Sinaitul e aluzia la
sen tim en tu l de cldur (therme) ivit n in i
m a lu i M axim la rugciunea lu i n faa ico a
n ei M aicii D om nului. Pentru G rigorie acest
sen tim en t e un pun ct de cotitur h otrtor
n viaa de rugciune: n cep u tu l adevrat al
ru gciu n ii e sim irea unei cld uri (therme)
n in im 28. n re la ta re a lu i T e o fa n rm n e
neclar dac sim irea cldurii e doar fizic sau
a re u n c a ra c te r sp iritu a l, n e fizic. G rig o rie
S in aitu l distinge ntre o cldur natural, de
origin e trupeasc, datorat u n ei fierberi a
26 Viaa Sfntului A ton ie cel M a re 3 5 37; Omiliile
m acariene 7, 3; E v a g r ie , Tratatul p ractic 80; V a r s a n u f ie i I o a n , Scrisori 21, 60, 4 15 , 4 5 4 - 4 5 5 .
2? P G 15 0 , 13 12 B ; 1 3 4 0 D ; 1 3 2 4 A (F R V I I, p. 16 2 ,
19 6 , 18 0 ].
28 P G 1 5 0 , 13 2 4 B [F R V II, p. 180].

167

sn gelu i, i adevrata cldur duhovn iceas


c, ro d al harului2^. Lim bajul m ai puin p re
cis p u s n gu ra lu i M a xim las ch estiu n ea
d esch is. Cnd v o rb e te d esp re exp erien e
ale extazului i rp irii, M axim folosete
acelai lim baj care poate fi gsit i la G rigorie3. Cnd M axim spune c m intea e n gh i
it de lum ina dum nezeiasc i devine ea n
si lum in, avem n c o dat paralele izb i
toare la Grigorie, care spune i el c m intea
ajun s un duh cu D um nezeu devine im ate
rial, lum inoas i ea nsi lum in2
*31, un lim
9
baj sim ilar fiind folosit i de Sfntul Grigorie
Palam a.
Dar dac m ulte din cele spuse de M axim lui
G rigorie au p aralele n scrierile Sinaitului,
exist o trstur n con vorbirea lor care nu
p oate fi gsit, dup tiina m ea, n textele
isihaste din secolul X IV. D evoiunea lui M a
xim K avsokalivitul fa de M aica D om nului
nu e n sine d eloc excepional. Sfntul Sim eon N oul Teolog, de exem plu, n relatarea
p rim ei sale ved eri a lum in ii dum nezeieti o
leag foarte strns de aceasta pe N sctoa
rea de D um n ezeu32. Sfn tul G rigorie Palam a
29 P G 1 5 0 , 1 3 1 2 A [ F R V II, p. 164].
a P G 1 5 0 , 12 8 1D IFR V II, p. 137].
31 P G 1 5 0 , 12 8 1A ; 1 2 4 5 D [I7!? V II, p. 136, 99].
3 2 Cf. Cateheza 22, ed. B. K rivocheine, S C 104, p. 378,
3 76 ; i M ulum irea 2; S C 113, p. 3 50 .

168

arat i el o evlavie person al deosebit fa


de Fecioara M ariass. M ai puin obinuit i
fr paralele n epoc e felul n care M axim
K avsokalivitul vorbete de aducerea-am inte de Iisus i de N sctoare de D um nezeu a
m ea (ten mnemen tou Iesou kai tes Theotokou mou; Te 15). N u -m i am in tesc n ici un
pasaj din scrierile S fin ilor G rigorie Sinaitul,
G rigorie Palam a sau C alist i Ignatie X anth op ouloi n care rugciun ea lu i Iisus s fie
legat n acest fel m preun cu M aica Dom nu
lui. E adevrat c n cep n d din secolul X V II
n co lo pot fi gsite exem ple n care o invoca
re a M aicii D om nului e n corporat n n si
form u la rugciunii lu i Iisus ca, de exem plu:
D oam ne, Iisuse H ristoase, Fiul lu i D um ne
zeu, pentru N sctoarea de D um nezeu, m ilu ie te -m !3
34. D ar n -am d a t p este o a stfel
3
de form u l n epoca b izan tin. D ac M axim
Kavsokalivitul a folosit o form ul de acest tip
nu putem spune, n tru ct T eofan nu indic
n icieri form a cu vin telor pe care le folosea
a c e sta cn d p ra c tic a a d u c e re a -a m in te de
Iisu s . O ricare ar fi sensul ei precis, expresia
aducerea-am inte de Iisus i de N sctoarea
de D um nezeu a m ea e altfel necunoscut.
33 Cf. J. M eyendorff, op. cit. [supra n. 2], p. 317318.
34 Cf. K. Ware, The Jesus Prayer and th e M other o f
G o d , Eastern Churches R eview 4 (19 72 ), p. 149150.

169

Sfntul Grigorie Palam a distinge trei feluri


, de cretini: cei care au experiena personal
direct a lui Dum nezeu; cei care nu se bucur
ei nii de o astfel de experien, dar cred i
se ncred n sfinii care o au; i cei care n-au
experien person al proprie i refuz s se
ncread i s n vee de la cei care o auss.
N um ai cei care fac parte din al treilea grup
sunt condam nai de Palam a, n tim p ce cei
din grupul al doilea sunt ludai pentru sm e
renia lor credincioas. M em brii prim ului grup,
sfinii nvai de D um nezeu, cei care cunosc
nu de la m na a doua, ci d in propria lor
experien sunt n s p en tru el adevraii
i autenticii teologi. Un astfel d e teolog nu
n sensul academ ic, ci experim ental e i
Sfntul M axim K avsokalivitul. C n d descrie
autoritile pe care se b azeaz n vtu ra sa,
Sfntul G rigorie Palam a vorb ete m ai n ti
de scriitori din generaiile trecute, btrnii,
cum i num ete; d u p care m enion eaz ali
p rin i d u h o v n ice ti a c tiv i n zile le sa le i
cunoscui person al de el, d e la care a prim it
35
Tria de I, 3 qu; 1 , 3 , 1 0 [trad. rom . pr. prof. D . S t niloae, Viaa i n v tu ra S f n tu lu i G r ig o r ie P a la
m a c u tr e i t r a t a te tr a d u s e , S ib iu , 1 9 3 8 , p. X I X I I ,
X X IX X II]; II, 1, 28 ; III, 1, 3 2 ; cf. P. MlQUEL, G regoire P alam as d o cte u r d e le x p e rie n ce , Iren ik o n 3 7
(1 9 6 4 ), p. 2 2 7 - 2 3 7 ; A . M. A llchin , T h e A p p e a l to
E xperieiice in th e T r ia d s o f St. G r e g o r y P a la m a s, S tu
dia Patristica 8 [T U , 93], 19 6 6 , p. 3 2 3 3 2 8 .

170

n vtu r prin viu grai 36. T radiia pentru el


nu e a lc tu it d oar din re la t ri scrise d in
trecut, ci e o m rturie personal continu.
N u exist nici o dovad c Sfntul G rigorie
Palam a l-a n tln it vreod at pe Sfntul M a
xim K avsokalivitul sau m car c a tiu t de
existen a lui, d ar dac l-ar fi cu n oscut l-ar fi
p u tu t include pe drept cuvnt printre autori
tile con tem p oran e pe care le invoc. M ult
m ai m u lt dect un excentric sau extrem ist,
M a x im K a v so k a liv itu l e un m a rto r fid el al
tradiiei, al trad iiei continue a unei teologii
exp erien iale v ii care constituie i azi, la fel
de m u lt ca n secolul X IV, realitatea in teri
oar a Sfn tului M unte A thos.

36
Triade I, 2 , 1 2 [trad. rom . pr. prof. D. Stniloae ,
Viaa i nvtura Sfntului Grigorie P alam a , 1938,
p. X - X I ] .

171

Cuprins

A r g u m e n t (diac. IOANI. IC j r ) ....................

Viaa i conduita, asceza i strlucitele lupte


i minuni ale cuviosului i de Dumnezeu pur
ttorului printelui nostru Maxim care-i ar
dea coliba din Sfntul Munte Athos. Facerea
i osteneala lui Teofan mitropolitul Perithorionului, fost egumen al mnstirii Vatoped iu lu i...............................................................

11

Viaa i conduita cuviosului Printelui nostru


M axim Athonitul zis i Arztorul de colibe
scris de cuviosul printele nostru Nifon iero
monahul ............. .............. .............. ............

79

Viaa i conduita cuviosului i de Dumnezeu


purttorului printelui nostru Nifon care a
fost ascet n Muntele Athos . . . ................... 113
S f n t u l M a x i m K a v s o k a liv it u l i is ih a s m u l
a t h o n it d in s e c o lu l X I V (+ K al l ist o s W a r e ,

episcopul Diokleei) ........................................135


173

S-ar putea să vă placă și