Sunteți pe pagina 1din 46

ANEXA nr. 2 (HCS nr.19/12.08.2013)

FORMULAR DE CERERE PENTRU VARIA IE LA TERMENII AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

UMAN

UMAN AUTORIZARE NA IONAL PRIN PRM AUTORIZARE CENTRALIZAT AUTORIZARE NA IONAL VETERINAR Num rul/Numerele varia

AUTORIZARE NA IONAL PRIN PRM IONAL PRIN PRM

AUTORIZARE CENTRALIZAT UMAN AUTORIZARE NA IONAL PRIN PRM AUTORIZARE NA IONAL VETERINAR Num rul/Numerele varia iei 1 :

AUTORIZARE NA IONAL IONAL

VETERINAR

PRM AUTORIZARE CENTRALIZAT AUTORIZARE NA IONAL VETERINAR Num rul/Numerele varia iei 1 : Statul Membru de

Num rul/Numerele varia iei 1 :

Statul Membru de Referin /Autoritatea de Referin pentru evaluarea partajat

ATBE CY BG CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU SI IE

BE

CYBE BG

BG

BE CY BG

CZAT BE CY BG DE DK EE EL ES FI FR HR HU SI IE

AT BE CY BG CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU SI IE

DE

DKAT BE CY BG CZ DE EE EL ES FI FR HR HU SI IE

EEAT BE CY BG CZ DE DK EL ES FI FR HR HU SI IE

ELAT BE CY BG CZ DE DK EE ES FI FR HR HU SI IE

ESAT BE CY BG CZ DE DK EE EL FI FR HR HU SI IE

FIAT BE CY BG CZ DE DK EE EL ES FR HR HU SI IE

FRAT BE CY BG CZ DE DK EE EL ES FI HR HU SI IE

HRAT BE CY BG CZ DE DK EE EL ES FI FR HU SI IE

HUSI

SI

IEAT BE CY BG CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU SI

IT IS EMA UK LT LI

IT

ISIT EMA UK LT LI

EMAIT IS UK LT LI

UK

LTIT IS EMA UK LI

LI

IT IS EMA UK LT LI

LUIT IS EMA UK LT LI LV MT NL NO PL PT RO SE SK

IT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL NO PL PT RO SE SK

LV

MTIT IS EMA UK LT LI LU LV NL NO PL PT RO SE SK

NLIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NO PL PT RO SE SK

NOIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL PL PT RO SE SK

PLIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL NO PT RO SE SK

PTIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL NO PL RO SE SK

ROIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL NO PL PT SE SK

SEIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL NO PL PT RO SK

SKIT IS EMA UK LT LI LU LV MT NL NO PL PT RO SE

Stat Membru Interesat/State Membre Interesate

BE AT CY BG IT IS LT LI NICIUNUL UK
BE
AT
CY
BG
IT
IS
LT
LI
NICIUNUL
UK

CZDE DK EE EL ES FI FR HR HU SI IE

CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU SI IE

DE

DKCZ DE EE EL ES FI FR HR HU SI IE

EECZ DE DK EL ES FI FR HR HU SI IE

ELCZ DE DK EE ES FI FR HR HU SI IE

ESCZ DE DK EE EL FI FR HR HU SI IE

FICZ DE DK EE EL ES FR HR HU SI IE

FRCZ DE DK EE EL ES FI HR HU SI IE

HRCZ DE DK EE EL ES FI FR HU SI IE

HUSI

SI

IECZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU SI

LULV MT NL NO PL PT RO SE SK

LU LV MT NL NO PL PT RO SE SK

LV

MTLU LV NL NO PL PT RO SE SK

NLLU LV MT NO PL PT RO SE SK

NOLU LV MT NL PL PT RO SE SK

PLLU LV MT NL NO PT RO SE SK

PTLU LV MT NL NO PL RO SE SK

ROLU LV MT NL NO PL PT SE SK

SELU LV MT NL NO PL PT RO SK

SKLU LV MT NL NO PL PT RO SE

Tipul cererii (se bifeaz toate op iunile aplicabile)

Tip IA I N IN

Tip IA(se bifeaz toate op iunile aplicabile) Tip IA I N Tip IB neclasificat 2 Tip IB

Tip IB neclasificat 2 2

Tip IBaplicabile) Tip IA I N Tip IA Tip IB neclasificat 2 Tip II Tip II Art.

Tip IITip IA I N Tip IA Tip IB neclasificat 2 Tip IB Tip II Art. 29

Tip II Art. 29 4 4

IA Tip IB neclasificat 2 Tip IB Tip II Tip II Art. 29 4 Varia ie

Varia ie individual Varia ii grupate

Inclusiv o extensie de linie 3

Evaluare partajat

Modificarea prive te/Modific rile privesc (numai pentru varia iile tip IB i tip II, se bifeaz toate op iunile aplicabile):

i tip II, se bifeaz toate op iunile aplicabile) : Indica ie Cerin e pediatrice Siguran

Indica

ie

Cerin e pediatrice Siguran

Urmare a unei restric ii urgente din motive de siguran

Calitate Varia ie anual pentru vaccinurile umane ale gripei Specii int neproduc toare de hran pentru consumul uman Alte modific ri

1 Medicamente de uz uman: Num rul trebuie completat de c tre de in torul autoriza iei de punere pe pia , astfel încât s reflecte num rul corect al procedurii de recunoa tere mutual conform Capitolului 1 din „Ghidul de bun practic pentru depunerea i gestionarea varia iilor în Procedura de recunoa tere mutual ” (http://www.hma.eu). Medicamente de uz veterinar: Num rul varia iei se emite de Statul Membru de Referin înaintea depunerii cererii, conform Ghidului de bun practic aferent VMRFG (http://www.hma.eu). Procedura centralizat : Se furnizeaz num rul procedurii EMA (nu num rul intern al DAPP), în caz c este cunoscut DAPP. Pentru procedurile de evaluare

partajat cu EMA ca autoritate de referin , se furnizeaz num rul procedurii de evaluare partajat EMA „de înalt nivel”.

2 O varia ie se consider „neclasificat ” în situa ia în care varia ia propus nu este considerat varia ie minor de tip IB conform Ghidului Comisiei Europene sau nu a fost clasificat ca varia ie tip IB într-o recomandare în baza art. 5. In cazul neîndiplinirii uneia sau mai multor condi ii stabilite în ghid pentru varia ii de tip IA, modificarea respectiv poate fi depus ca varia ie de tip IB, cu excep ia cazului în care modificarea este clasificat în mod specific ca varia ie major de tip

II.

3 In cazul în care varia iile fac parte dintr-o depunere grupat care include o extensie de linie, acest formular de cerere trebuie considerat anex a formularului de cerere de autorizare a extensiei de linie.

4 Varia ie tip II depus în baza art. 29 al Regulamentului (CE) Nr. 1901/2006.

Denumirea i adresa solicitantului/de in torului autoriza iei de punere pe pia 5 :

Numele i adresa persoanei de contact 6 :

Num r de telefon:

Num r de fax (op ional):

E-mail:

5 Pentru evaluarea partajat sau varia iile grupate care afecteaz mai multe autoriza ii de punere pe pia (APP), se indic de in torul APP care urmeaz a fi

de in tor APP de referin pentru gestionarea procedurii.

6 Conform prevederilor din sec iunea 2.4.3 din Partea IA/Modulul 1 a Formularului de cerere. Dac difer , se ata eaz documentul de împuternicire. În cazul evalu rii partajate sau al varia iilor grupate care afecteaz mai multe autoriza ii de punere pe pia (APP), pentru cerere se desemneaz o singur persoan de contact (vezi i c su a semnatarului de mai jos).

MEDICAMENTE CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI CERERI 7

Denumirea (inventat ) comercial a medicamentului/ medicamentelor:

Substan a/ Substan ele active

Forma farmaceutic

Concentra ia

Denumirea de in torului autoriza iei/autoriza iilor de punere pe pia :

Num rul/ Numerele autoriza iei/ autoriza iilor de punere pe pia : 8

Num rul varia iei PRM 8

7 În cazul unei liste foarte lungi (mai mult de o pagin ), se poate ata a ca anex la cererea de varia ie. Pentru medicamentele autorizate prin procedura centralizat , Anexa A a medicamentului/medicamentelor care fac obiectul cererii trebuie ata at ca anex la cererea de varia ie. Pentru procedura de evaluare partajat depus la EMA, care include medicamente autorizate na ional, detaliile referitoare la medicamentele i statele membre respective trebuie ata ate ca Anex B la cererea de varia ie (se utilizeaz macheta de pe website-ul EMA).

8 Se indic numerele APP-urilor care fac obiectul cererii (un interval, dac este adecvat). Pentru num rul varia iei, care este specific medicamentului, vezi Ghidul de bun practic privind varia iile, Capitolul 1, exemplu: NL/H/0123/001-004/IB/033/G

TIPUL DE MODIFICARE/TIPURILE DE MODIFIC RI

TIPUL DE MODIFICARE/TIPURILE DE MODIFIC RI Se ata eaz copia paginii/paginilor relevante din Ghid pentru aceast

Se ata eaz copia paginii/paginilor relevante din Ghid pentru aceast modificare/aceste modific ri i

se bifeaz c su ele relevante pentru condi ii i documenta ie (atât pentru tipul IA cât i pentru tipul IB)

VARIA II INCLUSE ÎN PREZENTA CERERE:

Num rul i denumirea varia iei, conform Ghidului de clasificare

Tipul varia iei

a ) Specific varia iei care face obiectul cererii, în conformitate cu Ghidul de clasificare

a)

Specific varia iei care face obiectul cererii, în conformitate cu Ghidul de clasificare

tip

(În aceast sec iune se selecteaz i se includ varia ia/varia iile din Lista varia iilor de la sfâr itul prezentului formular de cerere (vezi instruc iunile detaliate care înso esc lista). Exemplul de mai sus i lista varia iilor de la sfâr itul formularului se terg apoi din formularul completat care se depune).

SCOPUL EXACT I CADRUL MODIFIC RII, JUSTIFICAREA GRUP RII, A EVALU RII PARTAJATE I A CLASIFIC RII VARIA IILOR NECLASIFICATE (dac este cazul) (Se furnizeaz o descriere i cadrul modific rii pentru toate modific rile propuse. In cazul grup rii varia iilor i al evalu rii partajate, se furnizeaz o justificare într-un paragraf separat. Dac varia ia vizeaz o modificare neclasificat , se include o justificare a clasific rii propuse).

 

PREZENT 9,10

PROPUS 9,10

Num

rul

D-U-N-S: 11

Num rul D-U-N-S: 11 Num rul ASMF UE sau na ional: 12

Num rul ASMF UE sau na ional: 12

ALTE CERERI 13

9 Se men ioneaz cu exactitate situa ia curent i propus a textului sau specifica iei, inclusiv num rul/numerele sec iunii din dosar, detaliat la nivelul necesar.

10 Pentru modific ri ale RCP, etichet rii i prospectului, se subliniaz sau se eviden iaz cuvintele modificate prezentate în tabelul de mai sus sau informa iile se furnizeaz într-o anex separat

11 Dac este cazul, se include num rul D-U-N-S. Datele privind sistemul de numerotare universal [Data Universal Numbering System (D-U-N-S)] reprezint un sistem dezvoltat de c tre compania Dun & Bradstreet (D&B), care aloc un identificator numeric digital unic unei singure entit i comerciale. In acest caz, este utilizat pentru facilitarea identific rii locurilor de fabrica ie din afara SEE. 12 Dac este cazul, se include num rul de referin ASMF UE sau na ional (numai în cazul în care num rul de referin UE ASMF nu este disponibil)

13 Din cauza complexit ii, completarea acestei sec iuni nu este necesar în cazul varia iilor grupate sau în evaluarea partajat care vizeaz mai multe autoriza ii de punere pe pia .

Varia ii de tip II – indica ie terapeutic nou – informa ii referitoare la medicamentele orfane:

(Sec iunea se completeaz numai pentru medicamentele de uz uman; se terge aceast sec iune în cazul în care varia ia nu se refer la o indica ie terapeutic nou )

EXIST

O

SOLICITARE

DE

DESEMNARE

CA

ORFAN,

PENTRU

ACEAST

INDICA IE

TERAPEUTIC NOU ?

 

Nu Da Num rul procedurii de desemnare ca orfan:

 

Procedur în desf urare

 

Procedur finalizat Data (aaaa-ll-zz):

Pe baza criteriului „beneficiu semnificativ”:

Da

Nu

Num rul din Registrul medicamentelor orfane:

Da Nu Num rul din Registrul medicamentelor orfane: Se ata eaz copia Deciziei de desemnare Desemnare

Se ata eaz copia Deciziei de desemnare

Desemnare ca orfan refuzat Data (aaaa-ll-zz):

Num rul de referin al deciziei Comisiei Europene:

Retragerea desemn rii ca orfan Data (aaaa-ll-zz):

INFORMA II REFERITOARE LA EXCLUSIVITATEA PE PIA

Exist un alt medicament desemnat ca orfan pentru o afec iune privind noua indica ie terapeutic propus prin prezenta cerere de varia ie?

Nu Da Se precizeaz num rul/numerele din Registrul medicamentelor orfane:

Dac DA, exist o autoriza ie de punere pe pia în UE pentru alt medicament desemnat ca medicament orfan?

Nu Da Se precizeaz :

Denumirea, indica iile terapeutice, concentra ia, forma farmaceutic a medicamentului autorizat:

Denumirea de in torului autoriza iei de punere pe pia :

Num rul/Numerele autoriza iei/autoriza iilor de punere pe pia :

Data autoriz rii:

Dac DA, medicamentul care face obiectul prezentei cereri de varia ie este considerat „similar” oric rui medicament desemnat orfan autorizat? (în conformitate cu defini ia din art. 3 al Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 847/2000) Nu (se completeaz modulul 1.7.1) Da (se completeaz modulele 1.7.1 i 1.7.2)

Not : Se repet , dup caz

Varia ii de tip II – cerin e pentru medicamente de uz pediatric:

(Sec iunea se completeaz numai pentru medicamentele de uz uman; sec iunea se completeaz numai pentru varia iile care se refer la o indica ie terapeutic nou sau varia iile legate de implementarea PIP). (Not : Pentru medicamentele aceluia i 14 de in tor de autoriza ii de punere pe pia , trebuie avut în vedere no iunea de „autoriza ie global ’’ prev zut de art. 700 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, care transpune art. 6 alin. (1) al doilea subparagraf al Directivei 2001/83/CE, amendat ).

ACESTEI CERERI DE VARIA IE I SE APLICA PREVEDERILE ARTICOLULUI 8 DIN REGULAMENTUL PEDIATRIC, DEOARECE:

 

Cererea se refer la o indica ie terapeutic nou pentru un medicament autorizat, care:

este protejat de un certificat suplimentar de protec ie în baza Regulamentului (CE) Nr. 469/2009 este protejat de un brevet care sus ine ob inerea unui certificat suplimentar de protec ie

Cererea se refer la o procedur anterioar /în desf urare/paralel , care determin aplicarea prevederilor art. 8. Num rul procedurii autorit ii competente/EMA:

ACESTEI CERERI DE VARIA IE NU I SE APLICA PREVEDERILE ARTICOLULUI 8 DIN REGULAMENTUL PEDIATRIC, DEOARECE:

 

medicamentul autorizat nu este protejat de un certificat suplimentar de protec ie în baza Regulamentului (CE) Nr. 469/2009 sau de un brevet care sus ine ob inerea unui certificat suplimentar de protec ie cererea se refer la o autoriza ie de punere pe pia ca medicament cu utilizare medical bine stabilit , generic, hibrid, biosimilar sau medicament din plante medicinale cu utilizare tradi ional

CEREREA SE REFER LA O INDICA IE TERAPEUTIC NOU PENTRU UN MEDICAMENT DE UZ PEDIATRIC AUTORIZAT [ PAEDIATRIC USE MARKETING AUTHORISATION (PUMA)].

C EREREA SE REFER LA STUDII PEDIATRICE DEPUSE IN CONFORMITATE CU A RT . 45

CEREREA SE REFER LA STUDII PEDIATRICE DEPUSE IN CONFORMITATE CU ART. 45 SAU 46 DIN REGULAMENTUL PEDIATRIC.

 

CEREREA SE REFER LA STUDII PEDIATRICE INCLUSE ÎN PLANUL DE INVESTIGA IE PEDIATRIC

CEREREA INCLUDE:

PIP 15 Num rul/Numerele deciziei/deciziilor PIP:

Exceptarea specific produsului 16 Num rul/Numerele deciziei/deciziilor de exceptare:

Exceptarea de clas Num rul/Numerele deciziei/deciziilor de exceptare:

(Not : în modulul 1.10 se introduce o copie a deciziei PIP/de exceptare specific produsului, inclusiv opinia Comitetului Pediatric (Paediatric Committee - PDCO) i Rezumatul Raportului)

CEREREA A F CUT OBIECTUL VERIFIC RII CONFORMIT II PIP?

Nu Da Dac , DA, se indic documentul de referin de conformitate:

(Not : Dac sunt disponibile, o copie a raportului de conformitate al PDCO înso it, unde este cazul, de opinia PDCO sau de documentul emis de autoritatea na ional competent trebuie incluse în modulul

 

1.10)

Sumarul rezultatelor PIP sub form tabelar se g se te în modulul 1.10

Sumarul rezultatelor PIP sub form tabelar se g se te în modulul 1.10

14 „Acela i” solicitant/de in tor al autoriza iei de punere pe pia : conform Comunicatului Comisiei Europene (98/C 299/03) (adic apar inând aceleia i societ i-mam sau grup de societ i sau care au încheiat acorduri sau care au recurs la practici concertate de punere pe pia )

15 Se bifeaz când opinia PIP include o exceptare

16 Se bifeaz numai dac exist o opinie de exceptare specific produsului, care acoper toate subgrupurile popula iei pediatrice

Varia ii de tip II – extinderea exclusivit ii datelor/exclusivit ii pe pia :

(Dac nu este cazul, aceast sec iune se terge)

PREZENTA SOLICITARE ESTE SUS INUT I DE URM TOARELE ARTICOLE DIN LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA N DOMENIUL S N T II, CU MODIFIC RILE I COMPLET RILE ULTERIOARE (DENUMIT N CONTINUARE LEGE), SAU DE REGULAMENTUL (CE) NR. 726/2004:

Art. 704 alin. (1) din Lege/Art. 14 alin. (11) din Regulamentul (CE) Nr. 726/2004 (un an de exclusivitate pe pia pentru o nou indica ie) Art. 704 alin. (5) din Lege (un an de exclusivitate a datelor pentru o nou indica ie) Art. 785 din Lege (un an de exclusivitate a datelor pentru schimbarea clasific rii pentru eliberare)

(Not : În modulul 1.5.3 trebuie inclus raportul care sus ine solicitarea privind extinderea exclusivit ii datelor/exclusivit ii pe pia )

Unde este cazul, se includ urm toarele propuneri de modificare a informa iilor despre medicament în sec iunile relevante ale formatului DTC-UE sau ale formatului din volumul 6B, Instruc iuni pentru solicitan i:

Rezumatul caracteristicilor produsuluidin volumul 6B, Instruc iuni pentru solicitan i : De in torul autoriza iei de fabrica

De in torul autoriza iei de fabrica ie responsabil pentru eliberarea seriei i condi iile la in torul autoriza iei de fabrica ie responsabil pentru eliberarea seriei i condi iile la autoriza ia de punere pe pia 17
in torul autoriza iei de fabrica ie responsabil pentru eliberarea seriei i condi iile la autoriza

Prospecti condi iile la autoriza ia de punere pe pia 1 7 Machete 1 8 S

Machete 1 8 18

S p e c i m e n e Eroare! Marcaj în document nedefinit. Specimene Eroare! Marcaj în document nedefinit.

Etichetare

Declara ia solicitantului:

Aceasta reprezint o notificare/cerere de modificare a termenilor autoriza iei/autoriza iilor de punere pe pia de mai sus, conform propunerilor deja precizate. Declar c (Se marcheaz declara iile corespunz toare):

Nu exist alte modific ri în afara celor identificate în aceast cerere (cu excep ia celor vizate alte modific ri în afara celor identificate în aceast cerere (cu excep ia celor vizate în alte varia ii depuse în paralel);
modific ri în afara celor identificate în aceast cerere (cu excep ia celor vizate în alte

În cazul notific rilor de tip IA: au fost depuse documentele necesare, conform tipului de modificare propus; rilor de tip IA: au fost depuse documentele necesare, conform tipului de modificare propus;

Tariful de evaluare a fost pl tit; tit;

Aceast cerere a fost depus simultan în SMR i toate SMI (pentru medicamentele autorizate în cadrul cerere a fost depus simultan în SMR i toate SMI (pentru medicamentele autorizate în cadrul Procedurii de recunoa tere mutual i de evaluare partajat ) sau atât la EMA cât i (Co-) Raportorului (pentru medicamentele autorizate prin procedur centralizat ) sau, în caz de evaluare partajat care implic EMA, la autorit ile competente relevante i/sau SMR/SMI (dup caz) i EMA;

În cazul evalu rii partajate sau al varia iilor grupate care vizeaz mai multe autoriza ii de punere rii partajate sau al varia iilor grupate care vizeaz mai multe autoriza ii de punere pe pia : autoriza iile de punere pe pia apar in aceluia i de in tor.

Unde este cazul, sunt îndeplinite toate condi iile stabilite pentru varia ia/varia iile în discu ie;

Schimbarea va fi implementat /Schimb rile vor fi implementate începând cu data de 19 :

Urm toarea serie de produc ie/Urm toarea tip rire toarea serie de produc ie/Urm toarea tip rire

Data:rile vor fi implementate începând cu data de 1 9 : Urm toarea serie de produc

17 numai pentru medicamentele autorizate prin procedura centralizat (Anexa II a autoriza iei de punere pe pia UE).

18 vezi Capitolul 7 al Volumului 6A din Instruc iuni pentru solicitan i sau Transferul de informa ii con inute în Instruc iuni pentru solicitan i, Volumul 2A, Capitolul 7 (http://www.hma.eu ) sau Cerin ele privind dosarul medicamentelor autorizate prin procedur centralizat (http://www.ema.europa.eu).

19 Se completeaz numai pentru varia iile tip IB i tip II.

Tarifele pl tite Suma 20

Se specific tipul tarifului în conformitate cu reglement rile na ionale Eroare! Marcaj în document nedefinit.

Semnatarul principal 21

Numele în clar

Pentru evaluarea partajat /gruparea mai multor

autoriza ii de punere pe pia : primul semnatar confirm împuternicirea de a semna în numele persoanelor de contact desemnate, conform celor men ionate în sec iunea 2.4.3 din Partea IA/Modulul 1 al Formularului de cerere de autorizare pentru fiecare dintre autoriza iile de punere pe pia vizate.

fiecare dintre autoriza iile de punere pe pia vizate. Al doilea semnatar Numele în clar Func

Al doilea semnatar

Numele în clar

Func ia (Denumirea postului)

Data

Func ia (Denumirea postului)

Data

21 Este obligatorie semnarea cererii de c tre semnatarul principal

LISTA VARIA IILOR (se terge imediat dup completarea cererii)

Varia ia va fi selectat /Varia iile vor fi selectate din lista prezentat în continuare i inclus /incluse în

sec iunea „Tipul de modificare/Tipurile de modific ri – Varia ii incluse în prezenta cerere” de mai sus, în conformitate cu instruc iunile urm toare:

Se include/includ numai modificarea/modific rile care face/fac obiectul cererii de varia ie. În cazul cererilor pentru varia ii neclasificate în ghid, solicitantul trebuie s declare aceste varia ii ca „alt varia ie'' („z”), cu utilizarea acelei sec iuni din list care corespunde celei mai detaliate descrieri a modific rii, inclusiv tipul varia iei propus în acest caz. Se indic dac varia ia a f cut obiectul unei proceduri în baza art. 5 din Regulamentul privind varia iile. Exemple de astfel de varia ii z) au fost deja incluse în cadrul unui num r relevant de varia ii i sec iuni. În cazul varia iilor tip IA, în ultima coloan , trebuie declarat data implement rii acestora de c tre de in torul autoriza iei de punere pe pia . În sec iunea „Scopul exact” a formularului de cerere trebuie furnizate detalii complete privind scopul exact al varia iei vizate.

Exemple de prezentare a varia iei/varia iilor în sec iunea “Tip de modificare/Tipuri de modific ri” din formularul de cerere.

De exemplu, cerere pentru modificare în afara limitelor aprobate ale specifica iei substan ei active:

B.I.b.1 Schimbarea parametrilor i/sau a limitelor din specifica ia unei substan e active, material de start/produs intermediar/ reactiv utilizat în procesul de fabrica ie a substan ei active

Tipul varia iei

f) Schimbare care nu se încadreaz în limitele aprobate ale specifica iei substan ei active

f)

Schimbare care nu se încadreaz în limitele aprobate ale specifica iei substan ei active

II

De exemplu, cerere pentru o varia ie „neclasificat ” privind limitele din specifica ia substan ei active:

B.I.b.1 Schimbarea parametrilor i/sau a limitelor din specifica ia unei substan e active, material de start/produs intermediar/ reactiv utilizat în procesul de fabrica ie a substan ei active

Tipul varia iei

 
z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

z)

Alt varia ie

z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

IA

z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

IB

z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

II

Art 5z ) Alt varia ie IA IB II

De exemplu, cerere pentru o varia ie „neclasificat ” privind controlul substan ei active:

B.I.b Schimbare în controlul substan ei active

Tipul varia iei

 
z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

z)

Alt varia ie

z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

IA

z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

IB

z ) Alt varia ie IA IB II Art 5

II

Art 5z ) Alt varia ie IA IB II

Din formularul de cerere care se depune se terg toate modific rile din list care nu fac obiectul cererii.

A. Schimb ri administrative

Tipul varia iei

 
     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

Alt varia ie z ) IA IB II Data implement rii:

IA

Alt varia ie z ) IA IB II Data implement rii:

IB

IB

II

Data implement rii:

Tipul varia iei

     

Data

Schimbarea denumirii i/sau a adresei de in torului autoriza iei de punere pe pia i/sau a adresei de in torului autoriza iei de punere pe pia

A.1

i/sau a adresei de in torului autoriza iei de punere pe pia A . 1 IA

IA NI

IB ¤

IB ¤

implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

A.2 Schimbarea denumirii (inventate) a medicamentului

Tipul varia iei

     

Data

a) pentru medicamente autorizate centralizat IA NI IB ¤ implement rii:

a) pentru medicamente autorizate centralizat

a) pentru medicamente autorizate centralizat IA NI IB ¤ implement rii:

IA NI

IB ¤

IB ¤

implement rii:

   

b) pentru medicamente autorizate na ional

 

IB

 

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II

 
 

Tipul varia iei

 
 

A.3

Schimbarea denumirii substan ei active sau a unui excipient

   

Data

IA NI IB ¤ implement rii:
IA NI IB ¤ implement rii:

IA NI

IB ¤

IB ¤

implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 
 

Tipul varia iei

 

Schimbarea denumirii i/sau a adresei: fabricantului (inclusiv, dac este cazul, a locului/ale locurilor de testare pentru controlul calit ii); sau a/ale de in torului dosarului standard al substan ei active (Active Substance Master File - ASMF); sau a/ale furnizorului substan ei

   

Data implement rii:

A.4 active, materialului de start, reactivului sau produsului intermediar utilizat în fabricarea substan ei active

A.4

active, materialului de start, reactivului sau produsului intermediar utilizat în fabricarea substan ei active (în cazul specific rii în dosarul tehnic) dac la dosarul autorizat nu este anexat un certificat de conformitate cu Farmacopeea european ; sau a/ale fabricantului unui excipient nou (în cazul specific rii în dosarul tehnic)

IA

IA

 
IB ¤

IB ¤

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

A.5 Schimbarea denumirii i/sau adresei fabricantului/importatorului medicamentului [inclusiv a locului de eliberare a seriei sau de testare a seriei pentru control calit ii]

Tipul varia iei

a) Printre activit ile care intr în responsabilitat ea fabricantului / importatorului se num r

a) Printre activit ile care intr în responsabilitatea fabricantului / importatorului se num r i eliberarea seriei

ea fabricantului / importatorului se num r i eliberarea seriei IA NI IB ¤ Data implement

IA NI

IB ¤

IB ¤

Data implement rii:

 

b) Printre activit ile care intr în responsabilitatea fabricantului / importatorului nu se num r i eliberarea seriei

   

Data

IA   IB ¤ implement rii:
IA

IA

 
IB ¤

IB ¤

implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 
 

Tipul varia iei

     

Data

A.6 Schimbarea codului ATC/codului Vet ATC IA   IB ¤ implement rii:

A.6

Schimbarea codului ATC/codului Vet ATC

IA

IA

 
IB ¤

IB ¤

implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

Tipul varia iei

 
 

Renun area la locurile de fabrica ie a unei substan e active, unui produs intermediar sau unui medicament, la locul de ambalare, la fabricantul responsabil de eliberarea

   

Data implement rii:

A.7 seriei, la locul de testare a seriei pentru controlul calit ii sau la furnizorul

A.7

seriei, la locul de testare a seriei pentru controlul calit ii sau la furnizorul unui material de start, reactiv sau excipient (dac se specific în dosar)*

calit ii sau la furnizorul unui material de start, reactiv sau excipient (dac se specific în

IA

calit ii sau la furnizorul unui material de start, reactiv sau excipient (dac se specific în

IB ¤

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II. *Not : În cazul în care autorit ile i-au anun at inten ia de a efectua o inspec ie, eliminarea locului în cauz trebuie notificat imediat.

Tipul varia iei

în cauz trebuie notificat imediat. Tipul varia iei IA A.8 Modificarea datei de efectuare a auditului

IA

A.8cauz trebuie notificat imediat. Tipul varia iei IA Modificarea datei de efectuare a auditului destinat verific

Modificarea datei de efectuare a auditului destinat

verific rii respect rii bunei practici de fabrica ie (BPF) de c tre fabricantul substan ei active *

Data implement rii:

B.I.a Schimb ri în fabrica ia substan ei active

Tipul varia iei

 
     

Art 5

z ) Alt varia ie

z)

Alt varia ie

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

IA

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

IB

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

II

Data implement rii:

B.I.a.1 Schimbare la nivelul fabricantului unui material de start/unui reactiv/unui produs intermediar utilizat în procesul de fabrica ie a substan ei active sau schimbare la nivelul fabricantului substan ei active (inclusiv a locurilor de testare pentru controlul calit ii, dac este cazul), dac la dosarul autorizat nu este anexat un certificat de conformitate cu Farmacopeea european

Tipul varia iei

Fabricantul propus face parte din acela i grup farmaceutic cu Fabricantul propus face parte din acela fabricantul deja autorizat. fabricantul deja autorizat.

a)

IA NI

IA NI

 

IB ¤ ¤

 

Data

implement rii:

Ad ugarea unui fabricant al substan ei active, pe baza unui Ad ugarea unui fabricant al substan ASMF ASMF

b)

 

II

Fabricantul propus utilizeaz o cale de sintez sau condi ii de fabrica ie fundamental diferite, care pot conduce la modific ri importante ale caracteristicilor de calitate ale substan fabrica ie fundamental diferite, care pot conduce la modific ei active, precum profilul calitativ i/sau cantitativ ei active, precum profilul calitativ i/sau cantitativ al impurit ilor, care necesit calificare, sau ale propriet ilor fizico-chimice, cu influen asupra biodisponibilit ii

c)

 

II

Fabricant nou de material pentru care este necesar o evaluare a siguran ei virale i/sau a riscului TSE o evaluare a siguran ei virale i/sau a riscului TSE

d)

 

II

Schimbarea se refer la o substan activ biologic sau un

material de start/un reactiv/un produs intermediar utilizat în fabricarea unui medicament biologic/imunologic produs intermediar utilizat în fabricarea unui medicament biologic/imunologic

e)

 

II

Schimb ri la nivelul procesului de testare pentru controlul calit ii

substan ei active: înlocuirea sau ad ugarea unui loc nou în care se efectueaz controlul/testarea seriei ei active: înlocuirea sau ad ugarea unui loc nou în care se efectueaz controlul/testarea seriei

f)

IAugarea unui loc nou în care se efectueaz controlul/testarea seriei f)   IB ¤   Data

 

IB ¤ ¤

 

Data

implement rii:

Ad ugarea unui nou fabricant al substan ei active f r ASMF i Ad ugarea unui nou fabricant al substan ei active f r ASMF

care necesit actualizarea semnificativ a sec iunii din dosar referitoare la substan a activ respectiv

g)

 

II

Ad ugarea unui loc alternativ de sterilizare pentru substan a Ad ugarea unui loc alte rnativ de sterilizare pentru substan activ , care utilizeaz o metod activ , care utilizeaz o metod din Farmacopeea European

h)

 

IB

Introducerea unui loc nou de micronizarei )

i)

IAIntroducerea unui loc nou de micronizare i )   IB ¤

 
Introducerea unui loc nou de micronizare i ) IA   IB ¤

IB ¤

Schimb ri la nivelul procesului de testare pentru controlul calit ii unei substan e active biologice: înlocuirea sau ad ugarea unui loc îcalit ii unei substan e active biologice: înlocuirea sau ad n care se efectueaz controlul/testarea seriei, n care se efectueaz controlul/testarea seriei, care s includ o metod biologic /imunologic / imunochimic

j)

 

II

Loc nou de p strare a b ncii de celule master i/sau a b ncilor de Loc nou de p strare a b ncii de celule master i/sau a b celule de celule de lucru

k)

 

IB

     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

IBIA

IA

IB IA
Alt varia ie z ) IB IA II Data implement rii:

II

Data implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

B.I.a.2 Schimb ri la nivelul procesului de fabrica ie a substan ei active

Tipul varia iei

 
 
IA

IA

   

Data

a) Schimbare minor la nivelul procesului de fabrica ie a substan ei active

a)

Schimbare minor la nivelul procesului de fabrica ie a substan ei active

IB ¤

IB ¤

 

implement rii:

Schimbare major la nivelul procesului de fabrica ie a substan ei

 
b) active, care poate avea impact semnificativ asupra calit ii, siguran ei sau eficacit ii

b) active, care poate avea impact semnificativ asupra calit ii, siguran ei sau eficacit ii medicamentului.

 

II

c ) Schimbarea se refer la o substan biologic /imunologic sau la utilizarea unei substan

c) Schimbarea se refer la o substan biologic /imunologic sau la utilizarea unei substan e derivate chimic diferite în fabricarea unei

 

II

substan e biologice/imunologice, care poate avea un impact semnificativ asupra calit ii/siguran ei i eficacit ii medicamentului, f r a avea leg tur cu un protocol

 

Schimbarea se refer la un medicament din plante medicinale i

 

implic modificarea oric reia dintre urm toarele elemente: sursa geografic , etapele de fabrica ie sau modificarea oric reia dintre urm toarele elemente: sursa geografic , etapele de fabrica ie sau procesul de fabrica ie

d)

 

II

 

Schimbare minor la nivelul p r ii restrictive/închise a unui dosar Schimbare minor la nivelul p r standard al substan ei active standard al substan ei active

e)

 

IB

 
     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

 
Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

IA

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

IB

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

II

Data implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

B.I.a.3 Schimbare la nivelul m rimii seriei (inclusiv a intervalelor de m rime a seriei) de substan activ sau produs intermediar utilizat în procesul de fabrica ie a substan ei active

Tipul varia iei

 
       

Data

Cre terea de pân la 10 ori comparativ cu m rimea aprobat a seriei la momentul terea de pân la 10 ori comparativ cu m rimea aprobat a seriei la momentul autoriz rii

a)

IAla 10 ori comparativ cu m rimea aprobat a seriei la momentul autoriz rii a)  

 

IB ¤ ¤

implement rii:

       

Data

Reducerea de pân la 10 ori la 10 ori

b)

 

IAReducerea de pân la 10 ori b)     IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

Schimbarea impune evaluarea comparabilit ii unei substan e Schimbarea impune evaluarea comparabilit ii unei substan active biologice/imunologice active biologice/imunologice

c)

 

II

 

Cre terea de peste 10 ori comparativ cu m rimea aprobat a Cre terea de peste 10 ori comparativ cu m rimea aprobat seriei la momentul autoriz rii seriei la momentul autoriz rii

d)

 

IB

 

e)

M

rimea

seriei

de

substan

activ

biologic /imunologic

 

te/descre te te/descre te

cre

f r

modificarea

procesului

(de

exemplu,

 

IB

 

duplicarea liniei).

   
     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

 

IAAlt varia ie z )   IB II Data implement rii:

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

IB

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

II

Data implement rii:

¤Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

B.I.a.4 Schimbare la nivelul test rilor interfazice sau al limitelor aplicate în timpul fabrica iei substan ei active

Tipul varia iei

 
       

Data

Restrângerea limitelor interfazicea)

a)

 

IARestrângerea limitelor interfazice a)     IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

       

Data

Ad ugarea unor noi limite i teste interfazice ugarea unor noi limite i teste interfazice

b)

 

IAAd ugarea unor noi limite i teste interfazice b)     IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

       

Data

Eliminarea unui test interfazic nesemnificativ interfazic nesemnificativ

c)

 

IAEliminarea unui test interfazic nesemnificativ c)     IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

 

Extinderea limitelor aprobate în cadrul test rilor interfazice,

 

care poate avea un efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active ii globale a substan ei active

d)

 

II

Eliminarea unui test interfazic, care poate avea un efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active

e)

 

II

Ad ugarea sau înlocuirea unui test interfazic ca urmare a apari Ad iei unei probleme de siguran sau calitate iei unei probleme de siguran sau calitate

f)

 

IB

     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

 

IAAlt varia ie z )   IB II Data implement rii:

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

IB

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

II

Data implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

B.I.a.5 Schimb ri ale substan ei active a unui vaccin uman al gripei sezoniere, pre-pandemice sau pandemice

Tipul varia iei

a ) Înlocuirea tulpinii/tulpinilor dintr-un vaccin uman al gripei sezoniere, pre-pandemice sau pandemice II

a)

Înlocuirea tulpinii/tulpinilor dintr-un vaccin uman al gripei sezoniere, pre-pandemice sau pandemice

II

B.I.b Schimb ri în controlul substan ei active

Tipul varia iei

 
     

Art 5

z ) Alt varia ie

z)

Alt varia ie

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

IA

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

IB

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

II

Data implement rii:

B.I.b.1 Schimbarea parametrilor i/sau a limitelor din specifica ia unei substan e active, material de start/produs intermediar/ reactiv utilizat în procesul de fabrica ie a substan ei active

Tipul varia iei

Restrângerea limitelor specifica iei pentru medicamentele

care fac obiectul eliber rii seriei de c tre autoritatea oficial de control rii seriei de c tre autoritatea oficial de control

a)

obiectul eliber rii seriei de c tre autoritatea oficial de control a) IA NI IB ¤

IA NI

IB ¤ ¤

Data

implement rii:

     

Data

Restrângerea limitelor specifica iei iei

b)

IARestrângerea limitelor specifica iei b)   IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

     

Data

Ad ugarea unui nou parametru de testare, împreun cu metoda de testare corespunz toare ugarea unui nou parametru de testare, împreun cu metoda de testare corespunz toare

c)

IAunui nou parametru de testare, împreun cu metoda de testare corespunz toare c )   IB

 

IB ¤ ¤

implement rii:

Eliminarea unui parametru nesemnificativ de testare (de

   

Data

exemplu, eliminarea unui parametru perimat)d)

d)

IAexemplu, eliminarea unui parametru perimat) d)   IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

Eliminarea unui parametru de testare, care poate avea un

 

efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active i/sau a medicamentului ii globale a substan ei active i/sau a medicamentului

e)

 

II

Schimbare care nu se încadreaz în limitele aprobate ale specifica iei substan ei active în limitele aprobate ale specifica iei substan ei active

f)

 

II

Extinderea limitelor aprobate ale specifica iei pentru materiale de start/produ i intermediari, care poate avea un aprobate ale specifica iei pentru materiale de start/produ efect semnificativ asupra calit ii globale a substan efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active i/sau a medicamentului

g)

 

II

Ad ugarea sau înlocuirea (cu excep ia substan elor active biologice sau imunologice) unui parametru de testare i a active biologice sau imunologice) unui parametru de testare metodei de testare corespunz toare ca urmare a metodei de testare corespunz toare ca urmare a apari iei unei probleme de siguran sau calitate

h)

 

IB

 

În cazul în care nu exist o monografie în Farmacopeea European sau farmacopeea na ional a unui stat membru În cazul în care nu exist o monografie în Farmacopeea European sau farmacopeea na ional

pentru substan a activ , o schimbare în specifica ie de la referin a intern la cea dintr-o farmacopee neoficial sau dintr-o farmacopee a unei ri ter e

i)

 

IB

 
     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

Alt varia ie z ) IA IB II Data implement rii:

IA

Alt varia ie z ) IA IB II Data implement rii:

IB

Alt varia ie z ) IA IB II Data implement rii:

II

Data implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

 

B.I.b.2 Schimbarea procedurii de testare a unei substan e active sau a unui material de start/a unui reactiv/ unui produs intermediar utilizat în procesul de fabrica ie a substan ei active

Tipul varia iei

     

Data

Schimb ri minore la nivelul unei proceduri de testare aprobate ri minore la nivelul unei proceduri de testare aprobate

a)

IASchimb ri minore la nivelul unei proceduri de testare aprobate a)   IB ¤ implement rii:

 

IB ¤ ¤

implement rii:

Eliminarea unei proceduri de testare a substan ei active sau a unui material de start/a unui reactiv/ unui produs intermediar, unei proceduri de testare a substan ei active sau a în cazul existen ei unei proceduri în cazul existen ei unei proceduri alternative de testare deja aprobate

b)

IAîn cazul existen ei unei proceduri alternative de testare deja aprobate b)   IB ¤ Data

 

IB ¤ ¤

Data implement rii:

Alte schimb ri ale procedurii de testare (inclusiv înlocuire sau

   

Data

ad ugare) a unui reactiv, f r efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei ugare) a unui reactiv, f r efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active

c)

IAf r efect semnificativ asupra calit ii globale a substan ei active c)   IB ¤

 

IB ¤ ¤

implement rii:

Schimbarea major sau înlocuirea unei metode de testare Schimbarea major biologic /imunologic /imuno-chimic sau a unei metode care biologic /imunologic /imuno-chimic sau a unei metode care

d)

 

II

 
 

utilizeaz

un

reactiv

biologic

pentru

o

substan

activ

 

biologic

 

Alte schimb ri la nivelul procedurii de testare (inclusiv

 
e) înlocuire sau ad ugare) a unei substan e active sau a unui material de

e)

înlocuire sau ad ugare) a unei substan e active sau a unui material de start/produs intermediar

IB

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modificarea nu este men ionat în mod specific ca varia ie de tip II.

B.I.c

Schimbare

în

sistemul

de

închidere

a

recipientului

unei

Tipul varia iei

 

substan e active

 
     

Art 5

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

z)

Alt varia ie

IA

IA

z ) Alt varia ie IA IB II Data implement rii:

IB

IB

II

Data implement rii:

B.I.c.1 Schimbare la nivelul ambalajului primar al substan ei active

Tipul varia iei

     

Data

Compozi ie calitativ i/sau cantitativ ie calitativ i/sau cantitativ

a)

 
Compozi ie calitativ i/sau cantitativ a)   IA IB ¤ implement rii:

IA

IB ¤

IB ¤

implement rii:

Compozi ie calitativ i/sau cantitativ în cazul unei substan e Compozi ie calitativ i/sau cantitativ în cazul unei substan active biologice/imunologice sterile i necongelate active biologice/imunologice sterile i necongelate

b)

 

II

Substan e active lichide (nesterile) e active lichide (nesterile)

c)

   

IB

 
     

Art 5

Alt varia ie varia ie

z)

 
Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

IA

Alt varia ie z )   IA IB II Data implement rii:

IB

IB

II

Data implement rii:

¤ Dac una dintre condi ii nu este îndeplinit iar modif