Sunteți pe pagina 1din 2
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MELNICIUC PUICA NICOLETA

Str. Closca , nr.9, 700696 Iasi, Romania

Str. Closca , nr.9, 700696 Iasi, RomaniaI P E R S O N A L E MELNICIUC PUICA NICOLETA +040745208587 nicoletamelniciuc@yahoo.com Sexul

+040745208587PUICA NICOLETA Str. Closca , nr.9, 700696 Iasi, Romania nicoletamelniciuc@yahoo.com Sexul F | Data naşterii

Sexul F | Data naşterii 28.11.1963 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

1999- prezent

Lector titular, conferențiar titular, profesor universitar titular, Universitatea Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră (Conservare Restaurare), activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică Cancelar științific, Facultatea de Teologie Ortodoxă Șef catedră Conservare Restaurare, Facultatea de Teologie Ortodoxă Preparator titular, asistent univ. titular, șef lucrări titular, Institutul Politehnic Gh. Asachi Iași, Facultatea de Textile Pielărie, secţia Tehnologia chimică a pieilor, activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică

2008-2012

2003-2008

1990-1999

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

2001-2003

Studii academice postuniversitare ELITEC, specializarea Administrarea Afacerilor Mici si Mijlocii, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Studii de doctorat, Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, doctor în Chimie, specializarea Chimie Organică Studii de licență, Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Tehnologia şi Chimia Textilelor, profilul Chimie, specializarea Tehnologia Chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor, inginer chimist

1992-1999

1985-1990

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e)

Româna

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la

conversaţie

Discurs oral

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba engleză

B2

B2l

B2

B2

B2

engleză B 2 B 2 l B 2 B 2 B 2 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţadidactică de 24 ani și prin funcțiile de conducere avute bune competențe de comunicare prin participarea la proiecte cu fonduri structurale POSDRU

Competenţe organizaţionale/m anageriale Curriculum Vitae Melniciuc Puică Nicoleta  Competențe organizaționale

Competenţe

organizaţionale/manageriale

Curriculum Vitae

Melniciuc Puică Nicoleta

Competențe organizaționale (în prezent sunt membru în Senatul Universității Al. I. Cuza Iași)

Competențe manageriale (în trecut am fost cancelar al Facultății de Teologie Ortodoxă și șef de catedră)

Leadership (în prezent sunt responsabilă la o echipă formată din 5 persoane, în calitate de responsabil al unui proiect PNII)

Competenţe dobândite la locul de muncă

o bună cunoaştere a activității de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior (din 2011- prezent sunt expert evaluator ARACIS)

Competenţe informatice

o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Power Point, Adobe, Paint, Internet ş.a.

Alte competenţe

editoriale (în prezent sunt editor șef la revista Analele Univ. Al. I. Cuza Iași, seria Teologie Ortodoxă)

Permis de conducere

categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

Cărți

Studii

Conferinţe, simpozioane

Proiecte

Organizare manifestări

Citări

Premii

Distincţii

Domenii de cercetare

ANEXE

9 volume și 3 capitole de carte

114 lucrări din care: 29 lucrări cotate ISI, 49 lucrări cotate BDI/ necotate ISI, 38 publicate în volume colective

97 simpozioane/ conferințe din care 67 internaționale și 30 naționale

expert la 2 proiecte cu fonduri structurale, responsabil proiect la 2 proiecte internaționale, responsabil proiect la 2 proiecte naționale, membru la 26 proiecte naționale

17manifestări organizate din care 7 organizări de simpozioane internaționale și 10 expoziții / ateliere naționale și internaționale

100 lucrări științifice care citează, 30 lucrări științifice citate

7 lucrări premiate

Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României” , conferită de Patriarhia Română și Distincţia de vrednicie pentru credincioşi, conferită de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Degradarea materialelor constitutive ale obiectului de artă, noi materiale pentru conservare și restaurarea obiectului de artă, investigarea științifică a cărților vechi, restaurarea pielii de legătorie.

a cărților vechi, restaurarea pielii de legătorie. © Uniunea Europeană, 2002 -2013 |