Sunteți pe pagina 1din 18

10.07.

2015

AurelianConsultingSRL

NSSM1
Normespecificedesecuritateamunciipentruprelucrareametalelorprinaschiere
1.PREVEDERIGENERALE
Continut.Scop
Art.1. (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru preluarea metalelor prin aschiere cuprind masuri de
prevenireaaccidentelordemuncasibolilorprofesionalespecificeactivitatiidepreluareametalelorprinaschierepe
masiniunelteactionateelectric,hidraulic,pneumaticsauelectropneumatic,pemasinisidispozitivemanualeactionate
electricsaupneumaticsipentrupreluarimanuale.
(2) Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea factorilor periculosii existenti in
sistemul existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia ( executantsarcina de
muncamijloacedeproductiemediudemunca).
Domeniudeaplicare
Art.2. Prezentele norme se aplica in toate unitatile economice in care exista activitatea de preluare a metalelor
prinaschiere,indiferentdeformadeproprietateasupracapitaluluisocialsidemoduldeorganizareaacestora.
Art.3. (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor Generale de Securitate a
Muncii.
(2)Pentruactivitatilenespecificesauauxiliareactivitatiidepreluareametalelorprinaschiere,desfasurateinunitati,
sevoraplicaprevederilenormelorprezentateinanexa1.
Revizuireanormelor
Art. 4. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cite ori este necesar,ca urmare, a
modificarilordenaturalegislativa,tehnicaetc.,survenitelanivelnationalsauproceselordemunca.

2.NORMEPENTRUPRELUAREAMETALELORPRINASCHIERE
2.1.Repartizareasarcinilordemuncalapreluareametalelorprinaschiere
Realizareasarciniidemunca
Art. 5. (1) Deservirea masinilorunelte este permisa numai lucratorilor calificati si instruiti special pentru acest
scop.
(2) Lucratorii in formare (calificare) vor fi supravegheati o perioada de timp de 13 luni, in functie de complexitatea
lucrului,deunlucratorcalificatsivorlucrasingurinumaidupaceconducatorulloculuidemuncailvatestapracticsi
teoreticasupracunoasteriinormelorsiexploatariicorecteautilajului.
Art. 6. Se interzice lucrul la masiniunelte fara ca lucratorii sa posede documentatia necesara ( desene, fise
tehnologice , planuri de operatii , schema de ungere si instructiuni speciale de securitate a muncii corelate cu
prevederiledincarteatehnicaamasiniiunelte)cuexceptialucruluidupapiesemodel.
Art.7.Ajutoruldelucratorvalucranumaiinprezentalucratorului.
Art.8.Ridicarea,montarea,demonstrareasubansamblelorsidispozitivelor,aaccesoriile,sculelorsipieselorde
pe masiniunelte, care depasesc 20 kg se vor face cu mijloace de ridicat adecvate, tininduse cont de prescriptiile
NormelordeIgienaMunciiprivindefortulfizic.Delacazlacaz,infunctiedefrecventaoperatiilorderidicare,seva
aprecianecesitateadotariicumijloaceajutatoarederidicatsitransportat,chiardacasarcinilesuntmaimicide20
kg.
Deservireamasinilorunelte
Art.9.Inaintedeinceperealucrului,lucratorulvacontrolastareamasinii,adispozitivelordecomanda(pornireoprire
sischimbareasensuluimiscarii),existentasistareadispozitivelordeprotectiesiagratarelordinlemn.
Art.10.Lucratorulcaredesevesteomasinaunealtaactionataelectricvaverificazilnic:
a)integritateasistemuluideinchidereacarcaselordeprotectie(usi,capaceetc)
b)stareadecontactintreborneledelegarelapamantsiconductoruldeprotectie
c) modul de dispunere a cablurilor flexibile ce alimenteaza partile mobile, cu caracter temporar, precum si
integritateainvelisurilorexterioare
d)continuitatealegaturiilacenturaadeimpamantare.
Art. 11. Se interzice lucratorilor care deservesc masinileunelte sa execute reparatii la masini sau instalatii
electrice.
Art.12.Inmodobligatoriu,masinaunealta,agregatul,liniaautomatavorfiopritesisculaindepartatadinpiesain
urmatoarelecazuri:
a)lafixareasauscoatereapieseideprelucratdindispozitiveledeprindereatuncicandmasinanuestedotatacu
undispozitivspecialcarepermiteexecutareaacestoroperatiiintimpulfunctionariimasinii:
b)lamasurareamanualaapieselorceseprelucreaza
c)laschimbareasculelorsiadispozitivelor
d)laoprireamotoruluitransmisieicomuneincazulcandmasinaesteactionatadelaaceastatransmisie.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

1/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.13.Inmodobligatoriu,sevordeconectamotoareleelectricedeantrenarealemasiniiunealta,agregatului,liniei
automateinurmatoarelecazuri:
a)laparasirealoculuidemuncasauzoneidepolideservire,chiarsipentruuntimpscurt
b)laoriceintrerupereacurentuluielectric
c)lacuratireasiungereamasiniisilaindepartareaaschiilor
d)laconstatareaoricarordefectiuniiinfunctionare.
Art. 14. In cazul cand in timpul functionarii se produc vibratii, masina se va opri imediat si se va proceda la
constatarea si inlaturarea cauzelor. In situatia in care acestea sunt determinate de cauze tehnice, se va anunta
conducatorulprocesuluidemunca.
Art.15.Dupaterminarealucruluisaulapredareaschimbului,lucratorulesteobligatsacuretesisaungamasina,
sa lase ordine la locul de munca si sa comunice schimbului urmator , toate defectiunile care au avut loc in timpul
lucrului,pentruanuexpunelaaccidentelucratorulcarepreiamasina.
Art.16.Inlaturareaaschiilorsipulberilordepemasinileuneltesevafacecuajutorulmaturilor,periilorspecialesau
carligelor. Se interzice inlaturarea aschiilor cu mana. Se interzice suflarea aschiilor sau pulberilor cu jet de aer
aceastaoperatieestepermisanumaicujustificaritehnologicesauconstructivesicufolosireaaeruluicomprimatde
maxim2atm.
Art.17. Evacuarea deseurilor de la masini se va face ori de cate ori prezenta acestora este stanjenitoare pentru
desfasurareaprocesuluideproductiesaupentrusigurantaoperatoruluisicelputinodatapepeschimb.
Art.18. Piesele prelucrate, materialele , deseurile se vor aseza in locuri stabilite si nu vor impiedica miscarile
lucratorilor, functionarea masinii si circulatia pe caile de acces. Piesele prelucrate, materialele si deseurile cu
dimensiunimaimicisevordepozitaincontainere.
Art.19.(1)Gratareledinlemndelamasinivorfimentinutecuratesiinbunastare,evitandusepeteledeulei.
(2)Peteledeuleidepegrataresaupavimentseinlaturaprinacoperirecurumegus.
Art.20.Seinterzicespalareamainilorcuemulsiisauuleiurideracire,produseinflamabile(benzina,tetraclorura
decarbon,silicatdesodiuetc.)precumsistergerealorcubumbacutilizatlacurataremasinii.
2.2..Prelucrareametalelorprinstrunjire
Fixareasidemontareasculelor
Art.21.(1)Fixareacutitelordestrunginsuportsefaceastfelincatinaltimeacutituluisacorespundaprocesuluide
aschiere.
(2)Parteadincutitcareiesedinsuportnuvadepaside1,5oriinaltimeacorpuluicutituluipentrustrunjireanormala.
(3)Fixareacutituluiinsuportsevafacetoatesuruburiledindispozitivulportscula.
Art.22.Lamontareasidemontareamandrinelor,universalelorsiplatourilorpestrung,sevorfolosidispozitivede
sustineresideplasare.
Fixareasidemontareapieselor
Art.23. (1) Piesele de prelucrat vor fi fixate bine in universal sau intre varfuri si perfect centrate, pentru a nu fi
smulse.
(2) La fixarea pieselor si scoaterea pieselor din universal,se vor utiliza chei corespunzatoare, fara prelungitoare din
teavasaualteparghii.
Art.24.Lafixareapieselorinuniversulstrungului,sevarepetaconditiaL<3d,undeLsidreprezintalungimea,
respectivdiametrulpieseideprelucrat.
Art.25.Laprelucrareapieselorlungi,pentrusustinerealorsevorutilizalinete.
Art.26.Lafixareapieseiintrevarfurisevafixarigidpapusaiarpinolasevablocainpozitiadestrangere.
Art.27.Slabireapieseidinpinolapapusiimobilesevaefectuanumaidupaoprireastrungului.
Art. 28. Inainte de inceperea lucrului, lucratorul se va verifica starea fizica a fiecarui bac de strangere.Daca
bacurilesuntuzate(sterse),aujoc,prezintadeformatiisaufisuri,universalulsauplatoulvorfiinlocuite.
Art.29. Inainte de inceperea lucrului, lucratorul va verifica daca modul in care este ascutit cutitul si daca profilul
acestuiacorespundpreluariipecaretrebuiesaoexecute,precumsimaterialuluidincareesteconfectionatapiesa.
Sevorfolosicutitedestrungcupragspecialpentrusfaramareaaschieicontinue.
Art.30.Lacutiteledestrungprevazutecuplacutedincarburimetalicesevorcontrolacuatentiefixareaplacutei
pe cutit si starea acestuia.Nu se permite folosirea cutitelor la care placutele prezinta fisuri, arcuiri sau deformtii.
Cutitelecuplacutedincarburimetalicesauceramicevorfiferitedesocurimecanice.
Pornireasiexploatareastrungului
Art.31. (1) Angajarea cutitului in material va fi facuta lin, dupa punerea in miscare a piesei de prelucrat..In caz
contrar,existapericolulsmulgeriipieseidinuniversalsauruperiicutitului.
(2)Lasfirsitulprelucrariisevaindepartamaiintaicutitulsiapoisevaoprimasina.
Art.32.Laprelucrareaintrevarfurisevorfolosinumaiantrenoare(inimideantrenare)detipprotejatsausaibede
antrenareprotejate.
Art.33. La prelucrarea pieselor prinse cu bucse elastice, strangerea , respectiv desfacerea bucsei se vor face
numaidupaoprireacompletaamasinii.
Art. 34. (1) Se interzice urcarea pe platoul strungului carusel in timpul cat acesta este conectat la reteaua de
alimentare.
(2)seinterziceasezareasculelorsipieselorpeplatoudacautilajulesteconectatlareteauaelectricadealimentare.
Art.35.Pestrungurileautomatesevorprelucranumaibaredrepte,tesitelaambelecapete.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

2/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

2.3.Prelucrareametalelorprinfrezare
Fixareasculei
Art.36.Inaintedefixareafrezeisevaverificascutireaacesteia,dacaaceastacorespundematerialuluiceurmeaza
aseprelucra,precumsiregimuldelucruindicatinfisadeoperatii.
Art.37.Montareasidemontareafrezeisevorfacecumainileprotejate.
Art.38.Dupafixareasireglareafrezei,sevareglasidispozitivuldeprotectie,astfelincatdintiifrezeisanupoata
prindemainilesauimbracamintealucratoruluiintimpullucrului.
Fixareapieselor
Art.39.(1)Fixareapieselorpemasinadefrezatsevaexecutacudispozitivespecialedefixaresauinmenghina.
(2)Seinterzicimprovizatiilepentrufixareapieselor.
Art. 40. La fixarea in menghina sau direct pe masa masinii a pieselor cu suprafete prelucrate, se vor folosi
menghinecufaclcizimtatesauplacidereazemsistrangerezimtate.
Art.41.Intimpulfixariisaudesprinderiipiesei,precumsilamasurareapieselorfixatepemasamasiniidefrezat,
sevaaveagrijacadistantadintrepiesasifrezasafiecatmaimare.
Pornireasiexploatareafrezelor
Art.42.(1)Laoperatiadefrezare,cuplareaavansuluisevafacenumaidupapornireafrezei.
(2)Laoprireamasiniidefrezat,sevadecuplamaiintaiavansul,apoisevaoprifreza.
Art.43. In timpul functionarii masinii de frezat, nu este permis ca pe masa ei sa se gaseasca scule sau piese
nefixate.
Art.44.Intimpulinlocuiriirotilordeschimb,masinadefrezatvafideconectatadelaretea.
Art.45.Verificareadimensiunilorpieselorfixatepemasamasinii,precumsiacalitatiisuprafeteiprelucrate,sevor
facenumaidupaoprireamasinii.
2.4..Prelucrareametalelorprinrabotare,mortezaresibrosare
Art.46. Inainte de fixarea cutitului in suport, se vor verifica ascutirea si profilul cutitului, precum si daca acesta
corespundematerialuluicareselucreazasiregimuluidelucruindicatinplanuldeoperatii.
Art.47.(1)Broselesevormontasidemontacudispozitivespecialconstruiteinacestscop.
(2)Esteinterzisamanevrabrosacumanalibera.
Fixareapieselor
Art.48.Pieseledeprelucratsevorfixarigidpemasamasinii,inmenghinasaucuajutoruldispozitivelordefixare.
Pornireasiexploatareamasinii
Art.49.Inainteaporniriimasinii,sevaverificafixareasculeisiapieseisisevacontrolasanuramanacheisau
piesenefixatepemasamasinii.
Art. 50. Inaintea inceperii lucrului, la masinile de rabotat si mortezat, dupa pornirea acestora, se vor executa
catevacursedemarsingolpentruverificareafunctionarii.
Art.51. In timpul functionarii masinii de rabotat, este interzisa folosirea spatiului dintre ghidajele rabotezei pentru
pastrareasculelorsauaaltormateriale.
Art.52. In cazul prelucrarii prin rabotarea unei piese ale carei dimensiuni depasesc masa mobila a rabotezei, pe
toataduratalucruluisevaingradizonarespectiva.
Art.53. Masinile de brosat vor fi prevazute cu dispozitive corespunzatoare de racire a sculei. Brosele nu se vor
racicubumbacsaucarpeude.
2.5.Prelucrareametalelorpringaurire,alezaresihonuire
Fixareasidemontareasculelor
Art.54.Mandrinelepentrufixareaburghielorsialezoarelorsevorstrangesidesfacenumaicucheiadecvate,care
sevorscoateinaintedepornireamasinii.
Art.55.Burghiulsaualezoruldinmandrinadeprinderevafibinecentratsifixat.
Art.56.Scoatereaburghiuluisaualezoruluidinmandrinasevafacenumaicuajutoruluneisculespeciale.
Art.57.Seinterzicefolosireaburghielor,cucoadaconicainuniversalelormasinilor.
Art.58.Seinterzicefolosireaburghielorcucoadacilindricainbucseconice.
Art. 59. Se interzice folosirea burghielor, alezoarelor sau sculelor de honuit cu cozi uzate sau care prezinta
crestaturi,urmedeloviturietc.
Art.60.Seinterzicefolosireaburghielornecorespunzatoaresauprostascutite.
Art.61.Ascutireaburgielorsevafacenumaicuburghiulfixatindispozitivespeciale.
Art.62.Cursasculeivafiastfelreglataincataceastasasepoataretragecatmaimultlafixareasaudesprinderea
piesei.
Fixareapieselor
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

3/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.63.Inainteafixariipieseipemasamasinii,sevorcuratacanaleledeaschii.
Art.64. Prinderea si desprinderea piesei pe si de pe masa masinii, se vor face numai dupa ce scula sa oprit
complet.
Art.65. Fixarea piesei pe masa masinii se va face in cel putin doua puncte,fie cu ajutorul unor dispozitive de
fixare,fiecuajutorulmenghinei.
Pornireasiexploatareamasinii.
Art.66. Inaintea pornirii masinii, se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei care se executa, sculelor
utilizatesimaterialuluipieseideprelucrat.
Art. 67. La operatia de honuire, avand in vedere materialele din care sunt realizate sculele,introducerea si
scoatereainsidinalezajulpieseideprelucratsevorfacecufoartemareatentie,pentruaevitasspargereaplacilor
dehonuire.
Art.68.Intimpulfunctionariimasinii,seinterzicefranareacumanaaaxuluiportmandrina.
Masinadegauritportative
Art.69.Masiniledegauritportativesevorporninumaidupaceaufostridicatedepemasa.
Art.70.Masiniledegauritportativesevorlasadinmana(sevordepune)numaidupaoprireaburghiului.
2.6.Preluareametalelorprinrectificaresipolizare
Fixareasculelor
Art.71.Alegereacorpuluiabrazivsevafaceinfunctiedefelulmaterialuluideprelucrat,deformasidimensiunile
piesei de prelucrat, de calitatea suprafetei ce trebuie obtinuta, de tipul si starea, masinii de felul operatiei de
prelucrare.
Art. 72. Montarea corpurilor abrazive pe masini se face de catre persoane bine instruite si autorizate de
conducereaunitatiisaexecuteastfeldeoperatii.
Art.73.Lamontareacorpuluiabrazivpemasina,sevaverificamarcajulsiaspectulsuprafeteicorpuluiabrazivsi
sevaefectuacontrolullasunet,conformstandardelorinvigoaresauconformdocumentatieitehnicedeprodus.
Art.74.Fixareacorpuluiabrazivvaasiguraocentrareperfectaaacestuiainraportcuaxaderotatie.
Art. 75. (1) Corpurile abrazive cu alezaj mic ( diametrul alezajului cu minim 12 mm mai mare decat diametrul
arborelui)sefixeazacuflansefarabutuc.
(2)Corpurileabrazivecudiametrulexteriormaimarede350mmsefixeazacuflansecubutuc.
Art.76.Flansafixa9desprijin)vafisolidarizatacuarboreleprintrunmijlocdefixareflansamobila(destrangere
)vaintracujocpebutucsauarbore,ajustajulfiindcelindicatinSTAS9092/11983.
Art.77.Corpulabrazivvaintraliber(nefortat)pearbore,incazulflanselorfarabutuc,respectivpeflansafixasi
peceamobila,incazulflanselorcubutuc,abaterilelimitafiindceleindicateinSTAS9092/183.
Art.78.Momentuldestringerealpiuliteicentralelacorpurileabrazivecualezajmic,precumsinumarulsuruburilor,
diametrulsimomentullordestrigere,laflanselecubutuc,suntceleindicateinSTAS6177/187siSTAS9092/183.
Art.79.(1)Dacajoculdintrealezajulcorpuluiabrazivsiarboreestesublimitainferiora,gauravafilargitacumare
atentie, pentru a nu se produce fisuri. Operatia va fi executata pe o masina care sa permita prinderea centrica a
corpuluiabrazivsicuajutoruluneisculeadecvate(diamant,carburimetalice).
(2)Nuesteadmisalargireagauriiprinspargerecudalta.
(3)Dupalargire,corpulabrazivsecontroleazalasunetsilarezistentaderotire.
Art.80. La montajul corpurilor abrazive, intre acestea si flansa se introduc garnituri din carton presat ale cararor
dimensiunisuntconformSTAS6177/187.
Art.81.Inaintedemontare,toatesuprafetelweincontactreciprocalecorpuluiabraziv,garniturilorsiflanselorvorfi
binecuratatedeoricecorpstraincuajutorulaspiratorului,aeruluicomprimatsauperiei.
Art.82. (1) Pentru montarea corpurilor abrazive cu alezaj mic, se vor utiliza bucse de otel, pentru a compensa
diferentadintrediametrualezajuluicorpuluiabrazivsidiametruarborelui.
(2)Lungimeabucseideotelnuvadepasigrosimeacorpuluiabrazivinzonaalezajului.
Art.83.(1)Inaintedeefectuareacontroluluirezistenteilarotiresi/sauincepereafunctionariiingol,ansamblulcorp
abrazivflansecubutucseechilibreazastaticsi,undeesteposibil,seechilibreazadinamic.
(2)Fixareacontragreutatilordeechilibrarevafiasiguratacorespunzator.
(3)Esteinterzisaechilibrareacorpurilorabraziveprinpracticareaunorscobituripesuprafataacestora.
Art.84.Montareasifixareamaimultorcorpuriabrazivepeacelasiarboreestepermisanumaipentrumasinidotate
cuacastaposibilitate.
Art.85.Atatpersoanainstruitasamontezecorpulabrazivcatsiutilizatorulvorverifica,respectivvorfolosicorpul
abrazivlaturatia(sauvitezadelucru)inscrisapeacestasaupeetichetadefabricatie.
Art.86. Nu este permisa utilizarea pe masini a corpurilor abrazive ale caror tutatii sau viteze periferice nu sunt
inscriptionate.
Art.87.Esteinterzisautilizareacorpurilorabraziveculiantmagnezic,incazulincareatrecutmaimultdeunan
delafabricarealor.
Art. 88. La montarea corpurilor abrazive cu alezaj mare, centrarea acestora se va realiza prin baterea lor pe
circumferinta,cuajutorulunuiciocandinlemn.
Art.89.Seinterzicemontareacorpurilorabrazivecumaimultegarniturisuprapuse.
Art.90.Corpurileabrazivecutijavorfiastfelfixateincitlungimealiberaacoziisanudeoaseasca,pentruturatia
respectiva,peceaindicatadeproducator.
Art.91.(1)Seinterziceutilizareadornuluiportpiatradimensionatnecorespunzator,calungimesidiametruinraport
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

4/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

cuparteadeprindere.
(2)Seinterzicefolosireadornuluiportpiatracareprezintavibratiisauexcentricitati(neechilibratdinamic).
Pornireasiexploatareamasinilorderectificatsipolizat
Art.92.Masinilecareutilizeazacorpuriabrazivenusevorpornidacacorpulabrazivesteincontactcupiesade
prelucrat.
Art.93.(1)Laprelucrarilecucorpuriabrazivesevorevitacontactelebrustecupiesasausolicitarileprinsoc.
(2)Contactulcupiesasevarealizalentsiprogresiv.
Art. 94. La prelucrarile cu corpuri abrazive este interzisa marirea artificiala a presiunii pe corpul abraziv prin
utilizareadediverseelementeajutatoare(parghii,greutati,etc.).
Art.95. In timpul lucrului va fi evitata uzura neuniforma a corpului abraziv, procedanduse imediat la corectarea
(diamantarea)sauinlocuireaceluiuzatneuniform.
Art.96. Nu este permisa prelucrarea cu suprafetele laterale ale corpurilor abrazive atunci cand masina nu a fost
construitapentruastfeldeprelucrarisaucandcorpulabrazivnuesteconceputpentruastfeldeprelucrari.
Art.97.(1)Operatiadeindreptareacorpurilorabrazivesevafacenumaicuajutorulsculelorspecialedeindreptat
(corectat).Coprectareasevafacecumultaemulsiederacire.
(2)Dupaoperatiadeindreptare,corpulabrazivuluivafiechilibrat.
(3)Seimpuneverificareaperiodicaaechilibrariipetimpuldurateidefolosireacorpuluiabraziv.
Art.98.(1)Incazulutilizariiprocedeuluiderectificareumeda,lichidulvaspalacorpulabrazivpeintreagasuprafata
delucrusivaelatimppentruaevitastationareacorpuluiabrazivinlichid.
(2)Suntexceptatedelaaceastaregularectificarileexecutatepemasinispecialadaptatepentruprelucrareinmediul
umed.
Art.99.Esteinterzisautilizarealichidelorderacireputernicbazicelaracireacorpurilorabraziveculiantorganic.
Art.100. La rectificarea uscata a aliajelor de magneziu este interzisa utilizarea corpurilor abrazive care au fost
folositeinprealabillaprelucrareametalelorferoase.
Art.101.Esteinterzisautilizareaimbinarilormetalicelacurelelelmasinilordepolizatlacareseprelucrazaaliajede
magneziu.
Art. 102. Lagarele arborelui pe care se afla montat corpul abraziv vor fi foarte bine unse pentru evitarea
supraincalzirii,carepoateprovocaspargereacorpuluiabraziv.
Art.103.Turatiaarboreluipecaresemonteazacorpulabrazivvaficontrolataperiodicsiinmodobligatoriu,dupa
fiecarereparatiesaurevizie,iarpentrupolizoareleportativevafiverificatsiregulatorul,tininduseevidentaacestor
controale.
Art. 104. Arborii, flansele si celelalte parti ale masinii pe care se monteaza corpurile abrazive vor fi controlate
periodicsimentinutelacoteleprescrise.
Art.105.Reglareasuportilorsivizierelordeprotectievafiexecutatacucorpulabrazivinstarederepaus.
Art. 106. Este interzisa modificarea masinilor in scopul utilizarii unor viteze superioare de lucru sau diametre
superioaredecorpuriabrazive.
Art.107.Corpulabrazivalcaruidiametruafostmicsoratdatoritauzuriipoatefiutilizatlavitezaperifericadelucru
corespunzatoarecorpuluiabrazivnouobtinut.
Art.108. Corpurile abrazive utilizate partial, care se demonteaza si se depoziteaza in vederea unei reutilizari, se
supunacelorasicontroaleinaintedereutilizare,casicorpurileabrazivenoi.
Art.109.Corpurileabrazivevorfiferitedeloviturisitrepidatii.
Art.110.Seinterzicemanipulareacorpurilorabraziveprinrostogolire.
Art. 111. Toate corpurile abrazive, cu exceptia celor cu liant bachelitic, vor fi controlate la sunet, conform
prevederilordinSTAS6177/187,inaintedefiecareutilizaresaureutilizare.
Art.112.Corpurileabrazivecareaufostsupuselaoprelucaremecanicavorfiincercateinaintedeafireutilizate
conformprevederilordinSTAS6177/187.
Art.113.Inaintedeinceperealucruluilafiecaremontarepemasina,corpurileabrazivevorfiincercatelarotireain
gol.
Polizareamanuala
Art.114.(1)Polizorulmanualnusevalasadinmanalaintreruperealucruluidecatdupaoprireacompletaacorpului
abraziv.
(2)Pentruprevenireapericoluluidelovireacorpuluiabrazivlaintreruperealucrului,polizoarelemanualesevoraseza
insuportispecialexecutati.Suportiiorizontalinuvorfifolositiinstareuzata.
Art.115.Polizoarelemanualevorfiutilizatelaoperatiiledepolizareexterioaranumaidacacorpurileabrazivesunt
protejatecuocarcasadeprotectiecorespunzatoare.
Art. 116. Polizoarele manuale vor fi pornite numai daca corpul abraziv nu este in contact cu un corp care sa
impiedicerotirealuilibera.
Art. 117. La polizoarele manuale actionate pneumatic sau electric, nu va fi depasita turatia maxima a corpului
abraziv, functie de diametrul maxim admisibil al acestuia, functie de natura piesei abrazive si turatia maxima a
polizorului.
Marcareacorpurilorabrasive
Art.118.Vitezaperifericamaximadelucruacorpurilorabrasiveesteceacareseaflainscriptionatapesuprafata,
eticheta,garniturecorpuluiabrazivsauesteindicatedeproducator.
Art.119.Esteinterzisautilizareacorpurilorabrasivefaramarcajsaucumarcajneclar,dincarenusepoatestabili
cuprecizievitezaperifericadelucrusauturatiadelucru.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

5/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.120. Marcarea corpurilor abrasive este facute pe acestea sip e eticheta de control. Marcajul pe eticheta de
controlvacontinecelputinurmatoareledate:
a)Marcadefabricaaunitatiiproducatoare
b)Numarulstandarduluideformasidimensiuni
c)Simbolulmaterialuluiabraziv
d)Granulatia
e)Graduldeduritate
f)Simbolulliantului
g)Structura
h)Turatiamaximadelucruinrotatiipeminut
i)VizacontroluluiC.T.C.
j)Datafabricatieipentrucorpurileabrasiveculiantmagnezic.
Art.121.Marcajuldepecorpurileabrasivecudiametrulexteriormaimarede100mmvacontineobligatoriuturatia
maximadelucrusauvitezaperifericamaximadelucru.
Polizareacupiladisc
Art.122. Lucratorii care executa operatii de ajustare a pieselor turnate din aliaje de aliminiu, cu polizorul cu pila
disc,vorfiinstruitisiautorizatipentruaceastaactivitate.
Art.123.Inaintedeinceperealucrului,secontroleazastareatehnicaapilelordisc,suportiidesprijin,carcasade
protectiesiinstalatiaelectricadealimentare.
Art.124.Suourtuldesprijinvafiastfelreglat,incatpunctualsuperiordecontactalpieseicucorpulabrazivsase
gaseasca pe planul orizontal care trece prin centrul corpului abraziv sau mai sus cu cel mult 10 mm, iar distanta
dintresuportsipiladiscsanudepaseasca3mm.
Art.125.Dintiipilelordiscnuvorfilipitisauincarcaticualuminiu.
Art.126.(1)Piladiscvafimontatacorrect,astfelincatsanuaibajocradial.
(2)Dupamontarea,inaintedeinceperealucrului,polizorulvafiincercatprinfunctionareingollaturatiederegim.
Art.127.Seinterziceintroducereabruscaapieselorinpiladisc.
Art. 128. Se interzice ajustarea la polizorul cu pila disc a pieselor turnate din alte materiale decat aliajele de
aluminiu.
Art.129.Seinterziceajustareapieselorfaracaacesteasafiesprijinitepesupport.
Slefuireamecanica
Art.130.Fixarea,probareasicorectareacircumferinteisaibelordelustruiresesupunacelorasiregulicasicorpurile
abrasive.
Art.131.(1)laexploatareainstalatiilorautomatedeslefuiresaulustruire,schimbareasaibelor,periilorsaubenzilor
abrasivesevaaxecutadecatrepersonalinstruitspecialsiautorizatinterninacestscop.
(2)Oriceinterventieasupraelementelormobilesevafacenumaidupaoprireaacestora.
2.7..Prelucrareametalelorprinaschiereprintrosuccesiunedeprelucrari(masiniunelteagregatsimasiniautomate)
Fixareasculelor
Art. 132. Inainte de fixarea sculelor in portscule se vor verifica unghiurile de ascutire, profilul precum si daca
acesteacorespundmaterialuluicareseprelucreaza.
Fixareapieselor
Art.133.Pieseleceurmeazaaseprelucrasevorfixarigidpemasaagregatuluicuajutoruldispozitivuluidefixare.
Exploatareamasinilorunelteagregatsiliniilorautomate
Art.134.Inaintedeinceperealucrului,masinauneltaagregatvafireglatapentruregimuldeprelucrareprescrisin
documentatiatehnica.
Art.135.Laoricezgomotsuspectintimpulfunctionariiagregatului,sevaactionabutonul"STOP".
Art. 136. Se interzice reglarea supapelor de siguranta peste limitele prescrise pentru a evita deteriorarea unor
elementedininstalatie.
Art.137.Seinterziceblocareareleelordepresiune.
Art.138.Incazulaparitieiunorscurgeridelichidlaconductesauracorduri,vafiopritamasinaagregatsiremediata
defectiunea.
Art. 139. Se interzice racirea sculelor cu bumbac sau carpe ude racirea sculelor se face numai cu instalatii
specialedestinateacestuiscop.
Art.140.Esteinterzisaccesulinspatiilededeplasareaportsculelorautomate.
Art.141.Esteinterzisaccesulinspatiilededeplasareapieselorintimpultransportariiacestoraintreposturilede
lucrusaupunctelededepozitare.
Art.142.Incazulincaresistemuldemasiniesteprevazutcumecanismepentruschimbareapieselorlaposturile
de lucru, de tip roboti sau maini mecanice, este interzis accesul in zona de manevra a acestor mecanisme in
perioadacatsuntinfunctiune.
Art.143.Curatireadeaschiisefacedeladistantasinumaicandliniaautomataesteoprita.
Art.144.Reparatiilesireglajelesevorexecutanumaidepersonalcalificatsiinstruitpentruacesteoperatii,numai
dupadeconectareamasiniidesubtensiunesiinchidereaaeruluidelainstalatiilepneumatice.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

6/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.145.Reparareainstalatiilorpneumaticeestepermisanumaidupainchidereaaeruluidelareteasiscoatereade
subtensiunealinieiautomate.
Art.146.Umplereacupetrolabuteliilordesuflatsideunstarozisevafacenumaidupainchidereaaeruluidela
reteasidescarcareacompletaapresiuniidinbutelii.
Art.147.Esteinterzisaseasezascula,instrumentelademasuraresicontroletc.,peelementelelinieiautomate.
Acesteasevorasezaperastelesaumesespecialamenajate.
Art.148.Esteinterzisacudesavarsireapropiereadeunelteledelucrudupacuplarealinieiautomatelaretea.
Art.149.Operatorulprincipalesteobligatsaavertizeze,prinintermediuldispozitiveloracusticesioptice,cuplarea
linieiautomatelaretea.
Art.150.Actionareaorganelordecomandasevafacenumaidelapupitruldecomanda.
Art.151.Esteinterzisatraversarealinieiautomateprinaltelocuridecatpeculoareleprevazuteinacestscop.
Art.152.Controlulpieselorintreoperatiiestepermisnumaidupascoaterealinieiautomatedesubtensiune.
2.8.Debitareamaterialelorprintaierecuferastraie
Fixareasculelor
Art.153.Fixareadisculuitaietorpeaxulferastrauluicircularsefacecudouaflansedeacelasidiametru.
Art.154.Inainteamontariidisculuitaietoralferastraielorcircularesevorcuratacugrijasuprafeteledecontactale
flanselorsidiscului.
Art.155.(1)Diametruflanselordefixareadisculuitaietorvafidecelputin1/3dindiametrudiscului.
(2) La viteze periferice ale discului taietor mai mari de 12 m/sec, diametru flanselor de stragere va fi egal cu 1 din
diametruldiscului.
Art.156.Lamontareadisculuitaietorsevarealizacentrareasiechilibrareacorectaaacestuia.
Fixareamaterialului
Art.157.Asezareamaterialuluidedebitatpemasaferastrauluicircularsevafaceastfelincatinaltimeadetaiere
safiecatmairedusa,adicanumaruldintilorcaretaieconcimitentsafiecatmairedus.
Art.158. La ferastraiele circulare prevazute cu dispozitive de fixare a piesei in plan orizontal si vertical se vor
utilizaconcomitentambeledispozitive.
Art.159. Fixarea materialului de debitat si sustinerea semifabricatelor debitate se vor realiza astfel incat sa se
evitecadereaneprevazutaaacestora.
Art.160. Fixarea materialului la debitarea cu ferastraul alternativ se va face cu ajutorul menghinei, iar capetele
liberealematerialuluidedebitatvorfisprijinitepeunsuportcurole.
Art.161. La asezarea si fixarea materialului pe masa masinii de debitat, precum si la desprinderea si scoaterea
materialuluidepemasa,masinavafioprita,iarramacupanzevafiinpozitieridicatasiasiguratainaceastapozitie.
Exploatareamasinilordedebitat
Art.162. (1) La exploatarea masinilor de debitat se vor respecta intocmai indicatiile unitatii constructoare privind
dimensiunilesicalitateamaterialuluicaresedebiteaza,precumsivitezeleperifericeadmise.
(2) Se vor respecta intocmai instructiunile de exploatare ale constructorului masinii si ale producatorului de discuri
taietoare.
Art.163. Pe ferastraiele circulare obisnuite nu se vor debita materialele la care lungimea zonei de contact dintre
piesasidiscultaietordepaseste50mm.
Art.164.Seinterziceutilizareadiscurilortaietoarecudintitociti,adicaavandmuchiiletaietoarerotunjite,respectiv
dacainaltimeadintilorestemaimicadecat70%dininaltimeadintilordisculuinou.
Art.165. (1) Discurile taietoare la care au aderat particule din materialul debitat pot fi utilizate daca este posibila
curatirealorsidacainprocesuldetaierenuaavutlocoincalzireexcesiva.
(2)Desprindereamaterialuidepediscuriletaietoaresefacecuajutoruluneisculecumuchiineascutite.
Art.166.Seinterziceutilizareadiscurilortaietoarecareprezintacrapaturi,autreidintilipsapetoatacircumferinta,
audoidintialaturatilipsasaulacaresaruptundintedesubcerculbazeidintilor.
Art.167.Seinterzicesolicitarealaincovoiereprinpresarelateralaadisculuitaietor,atatintimpullucrului,catsi
dupadeconectareamasiniidelaretea.
Art.168.Seinterzicedebitareamaterialelornefixatepemasamasinii.
Art.169.Inainteainceperiilucruluilaferastraulalternativ,sevoralegeritmuridetaieresipanzacorespunzatoare
materialuluidetaiat.
Art.170.Dupafixareapanzeisevaporniferastraulalternativingol,verificandusefunctionareatuturorcomenzilor.
Art.171.Intimpullucruluilucratorulvaaveaopozitielateralafatadeplanulpanzeideferastrau.
Art.172.Seinterziceutilizareapanzeideferastrupanglicalacarelipsescmaimultdetreidintipemetrusaudoi
dinticonsecutivi.
Art.173. Dupa coborarea ramei cu panze in pozitia de lucru si inceperea taierii se va deschide imediat robinetul
pentrulichidulderacire.
Art.174.Seinterziceutilizarealaferastraulalternativapanzelorcareaupetoatalungimealorcincidintilipsasau
treidintialaturatilipsa.
Art.175. Ungerea si curatirea masinii de debitat, respectiv scoaterea jgheabului de colectare a aschiilor, se vor
facenumaidupaoprireamasiniisicuramainpozitiesuperioara.
2.9..Prelucrareamanualaametalelorprinaschiere
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

7/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.176.Laoperatiiledeprelucraremanualaapieselorprinsepestrung,cupila,sabarulsaupinzaabrazivasevor
respectaurmatoarele:
a)operatiilesevorexecutanumaiatuncicandsuntprevazuteinplanuldeoperatii
b)sevaindepartacaruciorulportcutitcatmaimultdepiesa
c)lapilireapieselorsevatinemanerulpileicumanastanga,iarcapatulpileicumanadreapta
d)laprelucrareamuchiilorpieselorcusabarulsaupanzaabraziva,acesteasevoraplicapeparteapieseicarese
rotestedinsprelucrator
e) La prelucrarea interioara a pieselor cu panza abraziva, aceasta se va infasura pe o bucata de lemn cu
sectiunearotunda.

3.PREVEDERIDEPROIECTAREPRIVINDMIJLOACELEDEPRODUCTIE
UTILIZATELAPRELUCRAREAMETALELORPRINASCHIERE
3.1.Cladirisialteconstructii
Conditiideamplasare
Art.177.Atelierelemecanicedeprelucrareprinaschiereametalelor,inclusivincaperileauxiliare,administrativesi
social sanitare ale acestora, se vor amplasa si amenaja in asa fel incat sa fie respectate prevederile Normelor
GeneraledeSecuritateaMunciiprecumsiNormeleGeneraledePazasiStingereaIncendiilor.
Art. 178. Atelierele mecanice de prelucrare prin aschiere a metalelor care se gasesc impreuna cu alte ateliere
diferiteinaceeasihala,vortrebuisaindeplineascaconditiiledeamplasareaatelierelorpentrucareprescriptiilesunt
celemairestrictive.
Art.179. Atelierele mecanice de prelucrare prin aschiere amplasate in aceeasi hala cu procese tehnologice care
genereazanoxedispersateintoatahala,vorfiseparateprincompartimentare.
Caidecirculatie
Art.180.LatimeacailordecirculatiedinhalesevastabiliconformprevederilorNormelorGeneraledeSecuritatea
Muncii.
Art.181.Incazulcailordecirculatiedinhaleincaresegasescliniidecaleferata,sinelenutrebuiesadepaseasca
niveluldrumuluicarosabil.
Pardoseli
Art.182.PardoselilevorindepliniconditiileprevazuteinNormeleGeneraledeSecuritateaMuncii.
Accesinatelieresauhale
Art.183.(1)Accesulinatelierelesauhaleledeprelucrariprinaschiereametalelorsefaceprinusicudimensiuni
corespunzatoaregabarituluimijloacelordetransport,pieselor,produselorsiutilajelorcaretrebuiesafieintrodusesau
scoasedinhala.
(2)Usiletrebuiesaprevinapatrundereasiformareacurentilordeaerrece.
Distanteminimedeamplasare
Art.184. Masinileunelte si utilajele vor fi astfel amplasate incat distantele minime dintre gabaritul lor functional
maximsicelelalteelementeinconjuratoaresafieconformtabeluluinr.1.
Tabelulnr.1
Distante minime de amplasare a masinilorunelte si utilajelor de prelucrare prin aschiere fata de elementele
inconjuratoare:

Gabaritulinmm
Mediu,de Mare,de
Zonade
Foarte
Distantadela
Mic,
la
la
Nr.crt
lucru
Obs
mare,
masinala:
panala 1500x750 3500x2000
intercalata
peste
500x750 la
la
5000x3000
3500x2000 5000x3000
1
2
3
4
5
6
7
8
Elementele
fara
400
500
600
800
1
constructiei
*)
una
800
800
1000
1200
(perete,stalp)
Sevaeita
fara
800
800
800
800
aceasta
Elementelede
amplasarein
incalziremontate
2
cazulmasinilor

http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

8/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

langaperete

Drumcarosabilsi
detrecere

Altamasina
unealta

una

1200

1200

1200

1200

fara

300

300

400

500

una

1000

1000

1200

1300

fara
una
comuna
doua

400
1000
1200
1400

600
1200
1400
1600

800
1400
1600
1800

1200
1600
1800
2000

600

700

800

1000

1000

1100

1200

1400

300

400

500

600

Elementelede
una
mecanizare(cai
curole,
una
transportoareetc)
Locde
fara
depozitare,
obiectede
una
inventar

deprecizie
ricicata
Exclusivlatimea
benziide
limitarea
drumului
carosabil
1omladoua
masini

*)

*)
800

800

1000

1200

NOTA: *) Susceptibile de micsorari cu respectarea conditiilor functionale. Daca spatiul respectiv serveste pentru
deservireasiintretinereamasinilorsiutilajelor,elnuvafimaimicde400mm.
Factoricareinfluenteazaamplasareautilajelor
Art. 185. In cazul deservirii simultane a mai multor masini, utilaje sau instalatii de catre o singura persoana,
amplasarea acestora trebuie sa asigure posibilitatea de urmarire a functionarii, in conditiile impuse de procesul
tehnologic,farapericoledeaccidentare.
Art.186. Amplasarea si montarea masinilorunelte si utilajelor se va face cu respectarea prevederilor Normelor
GeneraledeSecuritateaMunciisiprevederilordinstandardeledestatinvigoare.
Art.187.Laamplasareamasinulorunelte,utilajelorinclusivaagregatelorindependentecarelecompun,precumsi
a dotarilor locului de munca, se va tine seama de urmatorii factori, in sensul asigurarii unui effort minim din partea
executantuluisisecuritatiiacestuia:
a)caracterulproductieisifluxultehnologic:
marimeaserieidefabricatie,marimealoturilor
forma,marimeasigreutateapieselorcareseprelucreaza
moduldealimentarecusemifabricatesievacuareaproduselorfinite
graduldemecanizaresiautomatizare
moduldeactionareallucratoruluiasuprautilajului,frecventasiamplitudineamiscarilorefectuatedelucrator
moduldeorganizaresidotarealloculuidemunca
numaruldeutilajelacarelucreazaacelasilucrator
frecventasicomplexitateaoperatiilordereglareautilajelorsisculelor
frecventasicomplexitateaoperatiilordereviziesireparatieautilajelorpeloculdefunctionare.
b)Complexitateasiparticularitatileconstructivesifunctionalealeutilajelor:
spatiinecesaredeplasariiorganelormobilealeutilajelor,intimpulfunctionariiacestuia
existentaunoragregateauxiliarealeutilajuluiamplasateinafaragabarituluimasiniipropriuziseca:rezervoare
siagregatedefiltrarealichidelorderacire,rezervoaresigrupurialesistemuluihidraulicdeactionareetc.
spatiinecesaredeschideriicapacelor,usilor
spatiinecesaredemontariianumitorpartialeutilajelor,incursuloperatiilordereviziesireparatie
spatii de acces pentru anumite mijloace de ridicat si transportat necesare montarii, demontarii si intretinerii
utilajului
existentaunorconstructiispecialeaferenteutilajului(fundatii,canale).
c)Particularitatileconstructivealecladirilor:
marimeasiadancimeafundatiilorstalpilorhalei
existentasubsolurilorsauaunorniveluriinferioaresiconditiiimpusedestructuraderezistentarespectiva
existentaunorcanalepentrureteleenergeticelacareesteracordatutilajulsaupentrutransportareadedeseuri.
Art.188. La amplasarea masinilor de debitat se va tine seama de lungimea maxima a materialelor care trebuie
debitate,respectivapieselordebitate.
3.2.Caracteristiciconstructivealemasinilorunelte,masinilordedebitatsialeechipamentuluiauxiliar
3.2.1.Caracteristiciconstructivealemasiniloruneltesialemasinilordededebitat
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

9/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.189. La conceperea masinilorunelte se vor respecta prevederile Normelor Generale de Securitate a Muncii
privindechipamenteletehnice.
Elementedecomanda
Art.190.Elementeledecomandaalemasiniloruneltenusevoramplasainzonadeexpulzareaaschiilor.Cando
astel de amplasare nu poate fi evitata, se vor lua masuri adecvate pentru protejarea mainilor (scuturi, elemente de
deviereadirectieiaschiiloretc.).
Art.191. Destinatia elementelor de comanda trebuie sa se indice prin simboluri sau inscriptii executate clar si
vizibilmontatecatmaiaproapedeacestea.
Art.192. (1) Elementele de comanda si pozitiile lor functionale trebuie sa fie marcate in culori distincte, pentru a
eliminaconfuziileintimpullucrului
(2)Constructiasiamplasareaelementelordecomandatrebuiesaexcludaposibilitateadeaccidentarealucratorului
careleactioneaza.
Art. 193. Elementele de comanda vor fi prevazute cu inscriptii clare care sa indice felul comenzii. Sensul de
miscareaelementelordecomandamanualatrebuiesacorespundacusensuldemiscareaorganuluidemasinasau
mecanismuluicomandat.
Art.194. Manerele (parghiile) sistemelor de prindere a dispozitivelor cu mai multe posturi, la care incarcarea si
descarcareapieselorsefacesimultancuprelucrareaacestora,trebuieamplasateastfelincatmanevrareaacestora
sanufiepericlitatademiscareasculei,aschiilearuncatesilichidulderaciresiungere.
Art.195.Rotiledemanevracareserotescintimpuldeplasariimecanizateapartilorcomponentealemasiniiunelte
si care depasesc viteza periferica de 20 m/min. trebuie sa fie prevazute cu sisteme de deconectare automata in
timpulacestordeplasari.
Art.196.Ferastraielecircularecucomandaavansuluilapedalavoraveapedalaprotejata.
Ungerea,racireasievacuareaaschiilor
Art.197.Masinileuneltesipartilecomponentealeacestoratrebuieastfelconceputeincatsaasigureevacuarea
cuusurintaaaschiilorsialichiduluideraciresiungere.
Art. 198. In rezervoarele sistemelor hidraulice de ungere si racire amplasate separat de batiuri, precum si in
fundatiilebatiurilor,utilizatecarezervoarepentruulei,trebuiesaseprevadaorificiipentruevacuareaacestuia.
Art.199.(1)Masinileunelteactionatehidraulic,pneumaticsiprevazutecuinstalatiideungeresiracire,trebuiesa
aiba conductele colorate diferit (se admite si colorarea numai a capetelor conductei) pe o lungime de cel putin 50
mm.
(2)CulorileconductelorsuntreglementatedeSTAS858970sisunturmatoarele:
maro,pentruconductelehidraulice
albastrudeschis(blue),pentruconductelepneumatice
verdecudungigalbene,pentruconductelelichidelorderaciresiungere.
Art.200.Conducteleinstalatiilorhidraulice,instalatiilorpneumaticesiinstalatiilordeungeresiracirecareseprevad
a fi amplasate deasupra solului, in locurile necesare pentru trecerea lucratorilor care lucreaza la masinileunelte,
trebuiesafieamplasatelainaltimedecelputin2300mmdeasupraniveluluisolului.
Art. 201. Conductele instalatiilor hidraulice, instalatiilor pneumatice si instalatiilor de ungere si racire, care se
prevad a fi amplasate sub nivelul solului in locurile necesare pentru trecerea lucratorilor care lucreaza la masinile
unelte,trebuiesafieacoperitecuunplanseurezistent,nealunecos.
Art.202. Pe conductele hidraulice sau pneumatice trebuie sa fie montate manometre pentru a se putea urmarii
presiunea.Pemanometrusevaindicaunsemndistinctiv,presiuneamaximaadmisa.
Art. 203. Dispozitivele pentru aducerea lichidului de racire si ungere la posturile de lucru ale masinilorunelte
trebuiesaasigureposibilitateareglariicuusurintasifarapericol,afixariisiguresiadistribuiriilichiduluinecesarin
zonadeaschiere.
Art.204.(1)Lamasinileuneltelacareungereaseexecutacuajutorulelementelordeungeremanuale,amplasarea
acestoratrebuiefacutainafarazonelorpericuloase,inlocuricomodepentrudeservirealor.
(2)Locurilepentruturnareauleiuluitrebuiesasevopseascaintroculoarecontrastantafatadeculoareamasinii.
Art.205.Masinileuneltecaredegajaintimpulprocesuluideaschierepulberiabrazive,prafdelaaschiereauscata
afontei,vaporisifumdeuleiars,ceatadeuleisauemulsie,vaporidensiailichidelortehnologicedeoricefelvorfi
prevazute,fiecuinstalatiiproprii,fiecuinstalatiigeneraledeabsortiesifiltreareaacestoradegajarinocive.
Art.206.(1)Subansamblelemasiniloruneltecareefectueazamiscariderotatieintimpulfunctionariimasiniivorfi
astfel concepute incat sa nu prezinte proeminente sau degajari, care ar putea agata si antrena echipamentul
lucratorului.
(2)Acoloundeacestlucrunupoatefievitat,sevorimpuneconditiispecialedeprotectie.
Art.207.Universalelesiplatourilestrungurilornuvorprezentapartiproeminenteradiale,cuexceptiabancurilorde
stragere,iaracesteanuvordepasiperiferiauniversaluluimaimultde1/3dinlungimealor.
Art.208.Platourilevoraveamarcatevizibilturatiamaximapanalacarepotfifolositeinconditiidesecuritate.
Art.209. In cazul universalelor cu actionare electrohidraulica sau pneumatica, este necesar sa se inice forta de
strangere.
Art.210. Constructia universalelor cu actionare electrohidraulica sau pneumatica nu trebuie sa permita slabirea
forteidestrangereapieseiintimpullucruluisitrebuiesaprevinaposibilitateaintroduceriidegetelorintrebancuri,la
stragere.
Art.211. Strungurile vor fi prevazute cu instaltii care sa asigure o franare eficace si rapida a arborelui principal,
dupadecuplare.
Art.212.Strungurileparalelevorfiastfelconceputeincatdeplasareamanualeapapusiimobilesasefacacuefort
fizicminimdinpartealucratorului,iartimpulpanalaoprireaplatoului,inclusivuniversalului,dupadecuplaresafiecat
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

10/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

maiscurt.
Art. 213. Masinile de frezat vor fi astfel concepute incat rotile de mana cu maner, ale avansurilor, sa nu se
roteascaintimpulavansuluirapid.
Masinidefrezat
Art.214. (1) Masinile de frezat vor fi concepute astfel incat sensul de rotire al frezei sa corespunda cu pozitia
reazemelordispozitivelordefixare,astfelcaacesteasapreiaeforturileceiaunastereintimpulaschierii.
(2)Pentruomaibunarigiditate,trebuiecareazemelesidispozitiveledefixaresafiecatmaiaproapedesuprafata
defrezat.
Art.215.Masiniledefrezatvoraveaundispozitivdefranarerapida,farasocuri,aarboreluiprincipal.
Art.216.Concepereamasinilordefrezatcuavansuriautomate,vorfiastfelrealizateincat:
a)miscareadeavanssanuaibalocfaramiscareaderotireaarboreluiprincipal
b)laoprireageneralaamasinii,maiintaitrebuiesaseopreascamiscareadeavanssi,dupaaceeamiscareade
rotireaarboreluiprincipal.
Masiniderabotat,mortezatsibrosat
Art.217. Masinile de rtabotat vor fi prevazute cu dispozitive de franare si limitatoare, pentru a impiedica iesirea
meseidepebatiu,atuncicandsistemuldeinversareamiscariinufunctioneazacorespunzator.
Art.218.Franareameseivafiasiguratainconditiilevitezeisalemaximesicumasamaximaadmisibilaapieseide
prelucrat.
Art. 219. Masinile de brosat orizontale, care lucreaza cu brose cu masa mai mare de 8 kg, vor avea role de
sustinereabroseipeparteadeintrareaacesteiainpiesa.Revenireabroseiinpozitieinitialasevafacemecanizat.
Art.220.Masiniledebrosatvorfiprevazutecudispozitivecorespunzatoarederacireasculei.
Masiniledegauritsialezat
Art.221. Masinile de gaurit si alezat vor fi prevazute cu posibilitatea de franare a arborelui principal. Timpul de
franarepanalaoprireaarboreluiprincipalserecomandasafiedemaximum6sec.
Art. 222. Constructia masinii trebuie sa permita decuplarea miscarii principale si utilizarea miscarilor de avans
pentrureglarea,trasareasaumasurareapieseideprelucrat.
Art.223.(1)Dacalafixareasculeisaudispozitivuluiauxiliarsefolosesteopanadeantrenre,aceastavafiastfel
construitaincatsanusedesprindaaccidentalintimpulfunctionariimasinii.
(2) Scula sau dispozitivul auxiliar vor fi astfel construite incat sa nu se poata slabi din arborele principal decat cu
ajutoruluneiscule(pana)sauaunuialtdispozitivspecial.
Art. 224. La masinile de gaurit cu cap revolver multiax, echipamentul de comanda va fi astfel amplasat incat
semnalizareaterminariicicluiluiautomatsafiesesizatasigurdelaloculdemuncaaloperatorului.
Masiniderectificatsipolizat
Art.225.DiametrularboreluiportpiatravaficonformprevederilorSTAS9092/183.
Art. 226. Arborii de otel pe care se fixeaza corpurile abrazive vor avea o rezistenta la rupere de minimum
65daN/mm2sioalungirerelativalaruperedeminimum10%.
Art. 227. Pe toate masinile care utilizeaza corpuri abrazive se vor marca vizibil si durabil : sensul de rotire a
corpuluiabraziv(printrosageata),turatiilesauvitezeledelucrualeacestuia.
Art.228. Masinile la care se utilizeaza procedeul de rectificare umeda vor fi astfel concepute incit, la terminarea
cicluluinormaldelucru,intaisaseindepartezecorpulabrazivdepiesadeprelucrat,apoisaseopreascalichidulde
racire,dupacaresaseopreascarotireacorpuluiabraziv(candtotlichidulderacireafostexpulzatdepeacesta).
Art. 229. Masinile de rectificat rotund, cu prelucrarea intre varfuri, vor fi prevazute cu linete pentru rectificarea
pieselorlungi.
Art. 230. Polizoarele fixe vor fi prevazute cu un suport de sprijin, reglabil in plan orizontal si vertical, care sa
permita reglarea lui, astfel incat distanta dintre corpul abraziv si suport sa nu fie mai mare de 3 mm, iar marginile
suportuluitrebuiesafienetede.
Art.231.Suportiidesprijinpentrupolizaretrebuiesapermitaofixaresiguraalor.
Art.232.Polizoareleportativevorfiastfelconceputeincat,lalasarealordinmina,antrenareaarboreluiinmiscare
derotatiesaseintrerupaautomat.
Art.233. Polizoarele manuale basculante vor fi astfel concepute, incat corpul abraziv sa se ridice de pe masa,
dacanuesteapasatspreaceastadecatrelucratorsisaseintrerupaautomatdinfunctiune.
Art.234. Polizoarele cu mai multe trepte de viteza vor fi astfel concepute incat o treapta superioara sa poata fi
conectata numai dupa actionarea unui zavor. Actionarea acestui zavor va fi posibila numai cu un mijloc ajutator
special.
Masinidedebitat
Art.235. Masinile de debitat material de lungime mare vor fi prevazute cu suporti suplimentari pentru sprijinirea
capetelorliberealematerialului.
Art.236.Sensulfiletuluidestrangeredepeaxulmasiniidedebitatvaficontrarsensuluiderotireadisculuitaietor.
Art.237.Esteobligatoriemarcareavizibilaasensuluiderotireadisculuitaietorprecumsiplanulpanzeitaietoare.
Art. 238. Dimensiunile mesei masinii de debitat vor fi astfel stabilite incat rama cu panza sa nu depaseasca
muchiaei(mesei).
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

11/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

3.2.2.Dispozitivedeprotectie,deprinderesifixare,blocaresisiguranta
Caracteristicigenerale
Art.239.Partilemobilealemasiniloruneltecaredepasescgabaritulmasiniisicareprezintapericoldeaccidentare,
vor fi prevazute cu dispozitive de protectie tip aparatoare ( compacte, cu jaluzele, cu orificii ), de rezistenta
corespunzatoaresicare,dupanecesitate,sedoteazacuminere,bridepentrdeschiderea,scoaterea,deplasareasi
instalareacuusurintasifarapericolaacestora.
Art. 240. (1) Dispozitivele de protectie, care nu necesita interventii frecvente, vor fi fixate de masina unealta,
constituindunintregcuaceasta.
(2)Interventialamasinavafirealizatanumaidepersonaldespecialitatesinumaidupaoprireamasinii.
Art. 241. (1) Dispozitivele de protectie, care necesita interventii frecvente, vor fi prevazute cu sisteme de
deconectaresaublocareautomataamasiniiunelte,incazulunorinterventiiaccidentale.
(2) Suprafetele ce trebuie sa fie protejate, cit si interiorul aparatorilor, vor fi vopsite in alta culoare decit masina
unealta,respectivinculorideavertizarerosusauportocaliu.
Art.242.Dispozitiveledeprotectiealeposturilordelucruvorfiprevazutecuecranedinsticlasecurizata,saualt
materialtransparent,caresanupiardarepedetransparentasubactiuneaaschiilorsialichiduluideracire.
Art.243. Dispozitivele de protectie ale curelelor si angrenajelor cu roti dintate vor fi prevazute cu un sistem de
intrerupereaalimentariimotorului,caresanupermitapunereainfunctiuneamasiniidecatnumaiatuncicindaceste
dispozitivesuntinpozitiadeprotectie.
Art.244.(1)Dispozitiveledeprinderevorfiastfelconcepute,incatsaasigureofixarerigidaapieselor.
(2) In cazul folosirii dispozitivelor de fixare pneumatice, hidraulice, electromagnetice si combinate, aceste se vor
prevedea cu mecanisme care sa impiedice desfacerea accidentala a dispozitivului si cu blocaje care sa previna
aruncareapieseicindseproducedesfacereasaucindseintrerupealimentareacuaer,lichidsauenergieelectrica.In
cazulintreruperiialimentarii,sevaopriautomatmasina.
Art.245.Masinileuneltecucomandanumericasicuschimbareaautomataasculei,caresuntdotatecumagazie
descule,vorfiprevazutecudispozitivecorespunzatoarecaresaasigurerespectareaurmatoarelorconditii:
a)schimbareaautomataasculeinumaicindarboreleprincipalseaflainpozitiecorectasinuseroteste
b) pentru schimbarea automata a sculei, zona in care se desfasoara aceasta operatie va fi prevazuta cu
elementedeprotectiecaresanuadmitaaccesullucratoruluiinzonarespectiva.
Art.246. La masinile care nu sunt prevazute cu dispozitive de mutare a curelei in mers, aceasta operatie se va
facenumaidupaoprireacompletaamasinii.
Art. 247. Masinileunelte vor fi prevazute cu dispozitive de siguranta care sa previna pornirea accidentala a
arborilorprincipali,aconsolelor,papusilor,traverselorsiaaltorsubansamblemobile.
Art.248.Masinileuneltesausubansambleleacestoravorfiprevazutecudispozitivedesigurantapentruevitarea
orcaruiaccidentincazulsupraincarcariiacestorapestelimiteleprescrise.
Art. 249. Subansamblele masinilorunelte care se deplaseaza macanizat vor fi prevazute cu dispozitive de
sigurantacaresanupermitadepasireacurseiacestoradincolodelimitelestabiliteprindocumentatiatehnica.
Art. 250. In cazul in care partile subansamblelor depasesc gabaritul masiniiunelte, in timpul functionarii,
prezentandpericoldeaccidentareprinlovire,sevaingradizonadelucrupericuloasacuelementecaresanupermita
accesulpersoanelor.
Art.251. (1) La masinileunelte ( linii automate ) care nu pot fi supravegheate vizual in intregime de la locul de
muncasiacarorcuplareaccidentalapoateaducelaaccidentareapersoanelorcareseaflainpreajmalor,zonade
lucruvafiingraditasi,deasemenea,vafidotatacudispozitivedesemnalizareacusticasivizuala.
(2)Acestedispozitivevorfunctionaautomatinmomentulactionariibutonuluideporniredepepupitruldecomanda,
emitandsunetesauluminaintermitentatimpdecelputin15secunde.
(3)Masinileuneltelacareseprevedeprelucrareapieselorneechilibratecudiametrulpeste630mmvorfiprevazute
cuundispozitivdeblocarecaresanupermitaintoarcerea(rotirea)accidentalaaplatouluiintimpulfixariipiesei.
Dispozitivepentrustrunguriparalele
Art.252.(1)Strungurileparalelevorfiprevazutecuecranedeprotectie.
(2)Functionareastrunguluivaficonditionatadepozitiadelucruaecranuluideprotectie.
Art.253.Universalelesiplatourilevorfiastfelfixateincatsaprevinadesprinderealorsisafieprotejate,cel3putin
laparteasuperioara,cuaparatori.
Art. 254. Pentru eliminarea pericolelor de accidentare, in cazul scaderii presiunii sub limita minima necesara
strangeriipiesei,seimpuneoprireaautomataastrungului.
Art.255. Cheile pentru strangerea bacurilor vor fi prevazute cu dispozitiv care sa le ejecteze automat din gaurile
universalelor.
Dispozitivepentrustrunguricarusel
Art.256.(1)Lastrungurilecarusel,incazulamplasariisuprafeteidelucruaplatouluilaoinaltimepeste700mmde
lasol,platoulvafiprotejatcuaparatoarefixatarigiddebatiu,avandinaltimeade40100mmpestenivelulsuprafetei
delucruaplatouluisiparavanesuplimentaredemontabile,cuinaltimeade400500mm.
(2) In cazul amplasarii suprafetei de lucru a platoului de lucru la o inaltime sub 700 mm de la sol, aparatoarea va
aveaoinaltimedecelputin1100mm.
Art. 257. La strungurile carusella care echilibrarea traversei se face cu contragreutati, se va realiza ingradirea
acestora.
Art.258. La strungurile carusel se vor prevedea paravane de protectie reglabile, pentru prevenirea accidentelor
cauzatedeaschiilearuncatesaudepieseleproeminenteinrotatie.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

12/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art. 259. Pentru urmarirea procesului de aschiere la strungurile carusel cu diametrul platoului peste 2500 mm,
acesteavorfiprevazutecuplatformeingradite,balustrade,eventualinstalatiideteleviziuneincircuitinchis,colivii
mobolesuspendateetc.
Dispozitivepentrustrungurirevolversiautomate
Art.260.Strungurileautomatevorfiprevazutecuaparatoridestropi.
Art.261. Manetele in forma de cruce ale strungurilor revolver, care se rotesc odata cu avansarea sculelor, vor fi
prevazutecuunineldeprotectiefixatlaextremitateamanetelor.
Art.262.(1)strungurilerevolverprecumsiceleautomate,destinateprelucrariidinbara,voraveapetoatalungimea
bareloraparatori.
(2)Aparatorilevorfiprevazutecudispozitivedeamortizareazgomotului.
Art.263.Mecanismuldealimentarecubare,amplasatinafarastrungului,vafiprevazutcuoaparatoarecaresanu
permitaaccesulintimpullucrului.
Dispozitivepentrumasinidefrezat
Art.264.Frezelecupartiproeminentevorfiprevazutecuaparatoripeparteanelucratoareafrezei.
Art.265.Fixareadintilorincorpulfrezei,incazulfrezeicudintidemontabili,sevafacecuajutorulunorelemente
detrangerespeciale,cublocarecontraautodesfacerii.
Art.266.Incazulcandfixareadintilorpecorpulfrezeisefaceprinlipire,seimpuneasigurareauneiaderentebune
asuprafetelorcareselipesc.
Art.267.Dispozitiveledefixareapieselorpemasamasiniidefrezatvorfideconstructierigida,pentruaimpiedica
smuldereapieseilaregimurilerapidedefrezare.
Art.268.Tijeledefixareafrezei,actionateprintrosursadeenergie,precumsimecanismelederetinereafrezei,
vorfiprevazutecusistemdesigurantapentruanusedesfaceintimpulrotiriiarboreluiprincipalsaucarezultatal
pierderiideenergie.
Art.269.Capatularboreluiprincipalalmasiniidefrezat,opusfrezei,vafiprotejat.
Art.270. Lanturile cinematice prin care se transmite miscarea la accesoriile speciale (masa, cap divizor, masa
rotativa)vorfiprotejatecorespunzator.
Dispozitivepentrumasiniderabotat,mortezatsibrosat
Art.271.(1)Masinilederabotatcucapmobilvorfiprevazutecucolectoaredeaschii,prinsedemasamasinii.
(2) Pe peretele colectorului, in fata capului portscula, se va monta un ecran rabatabil care sa opreasca zborul
aschiilorpestecolector.
Art.272.(1)Spatiuldintreghidajelerabotezeivafiacoperit.
(2)Distantadintremasamobilasisuprafatadeacoperirevafiaproximativ10mm.
Art. 273. In cazul masinilor inalte, pentru urcarea la partea superioara, vor fi prevazute scari si platforme fixe,
prevazutecubalustrade.
Art.274.(1)Larabotezelelacarecursamaximaamaseimobiledepasestegabaritulbatiului,spatiulrespectivvafi
ingraditcubalustradefixateinpardoseala.
(2)Spatiulingraditvafipermanentliber.
Art.275.Masinilederabotatvorfiprevazutecuunmecanismpentrublocareatraverseiintimpulmiscariimesei.
Deplasareatraverseivafiposibilanumaidacamasaesteinrepaus.
Art. 276. Opritoarele pentru inversarea miscarii mesei nu vor avea parti proeminente. Partile periculase ale
inversoruluivorfiacoperitecuuncapacdeprotectie.
Art.277.Dispozitivuldeblocareacapuluiportsculalamasiniledemortezatvapermitefixareaacestuiainorice
pozitiepetoatalungimeacurseisalesivaimpiedicaschimbareapozitieiacestuiainmodaccidental.
Art.278.Masiniledemortezatvorfiprevazutecudispozitivedesigurantaimpotrivacaderiiaccidentaleacapului
portscula,dupaoprireamasinii.
Art.279.Masiniledebrosatinterior,verticale,voraveaundispozitivdeprotectiealucratoruluipentrucazulcaderii
broseidindispozitivuldeprindere.
Dispozitivepentrumasinidegauritsialezat
Art.280.Incazulcandmandrinadeprindereaburghiuluisaualezoruluiprezintaelementeradiale,easevaproteja
cuoaparatoareneteda,dintabla,caretrebuiesapermitaschimbareacomodaasculei.
Art.281.Masinilecarenuauposibilitateadefranareaarboreluiprincipalvorfiprevazutecutabliteindicatoare,prin
careseinterziceoprireaarboreluiprincipalcumanasaucuunobiect.
Art.282. (1) Arborele principal al masinii cu ax vertical va fi echilibrat (cu arcuri, cu greutati sau alte sisteme)
pentruapreintampinacadereaaccidentala.
(2)Constructiamasiniivafiastfelrealizataincatsanupermitacoborarearecomandataaarboreluiprincipal,candse
aplicaosarcinaegalacuceamaximaprescrisadeproducator,prinatasareadeaccesoriisaudeportscule.
Art.283. In cazul utilizarii capetelor de gaurit multiax sau a sculelor speciale, cu masa mai mare decat a celor
standardizare,masinasausculavorfiprevazutecudispozitivespecialecaresapreantampinecadereaaccidentala
aarborelui.
Art.284.Masinadegauritvafiprevazutacustifturideforfecaresaualtesistemedesiguranta,caresanupermita
depasireaunuimomentmaximprescrisalmiscarilordeavans.
Art.285.Toatesculelesidispozitivelecaresefixeazainarboreleprincipal,faraautoblocarevorfiprevazutecuun
systemcorespunzatordeblocare.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

13/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art. 286. In cazul utilizarii mandrinelor cu doua falci, masina va fi echipata cu elemente de protectie
corespunzatoare.
Art.287. Masinile de gaurit cu cap revolver, cu rotire automata, vor fi prevazute cu panouri de protectie laterala,
caresapreantampineaccesullasculelefixatepecapulrevolver.
Dispozitivepentrumasiniderectificatsipolizat
Art.288.Toatemasinilederectificatvorfiechipatecucarcasedeprotectie,pentruprotectialucratorului,incazul
spargeriiaccidentaleacorpuluiabraziv.
Art. 289. Mesele masinilor de rectificat plan vor fi prevazute cu ingradirea pentru retinerea pieselor, in cazul
desprinderiilor.
Art.290.Meselemasinilorcuplatouelectromagneticvorfiprevazutecusistemedeinterblocarecare:
sapermitacuplareaavansuluinumaidupaconectareaplatouluielectromagnetic(pozitiadeconectaretrebuiesa
fiesemnalizatacuolampa)
saopreascamiscareameseiinmomentulintreruperiicurentuluielectricdealimentare.
Art.291.Masinilederectificatplan,cuarboreleprincipalplan,vorfiprevazutecudispozitivedeprotectiereglabile,
inconcordantacuuzuracorpuluiabrazivsiinlungulaxuluiprincipal.
Art.292. (1) Masinile de rectificat plan, cu mese dreptunghiulare si circulare, vor fi prevazute cu dispozitive de
protectiesubformadeecrane,dedimensiunisirezistentacorespunzatoare.
(2) Dispozitivele de protectie cu deschidere frecventa vor fi prevazute cu semnalizare electrica a inchiderii (pentru
ciclulautomat).
Art.293. Masinile de rectificat rotund, cu prelucrare intre varfuri, vor fi dotate cu dispozitive de blocare care sa
excludaposibilitateadeplasariiaccidentaleapinoleipapusiimobile.
Art.294.(1)Masinileuniversaledelustruitcudiscuritextilevorfiprevazutecudispozitivedeprotectiecare,dupa
necessitate,vorcolectapulbereaabraziva,punandficonectatelainstalatiadeabsortie.
(2) Instalatia de absortie va fi astfel conceputa incat san u prezinte pericol de incendiuexplozie. Sunt interzise
fumatulsaualtesursedefoc.
Art.295. Panza abraziva a masinilor de slefuit va fi protejata cu o aparatoare pe toata lungimea ei, cu exceptia
zoneidecontactcupiesa.
Art.296.(1)Polizoarelefixevorfiprevazutecuecrandeprotectiemobilcuvizorreglabil,dingeamsecurizat.
(2)Functionareapolizoruluivaficonditionatadepozitiadelucruaecranului.
(3)Distantadintremuchiainterioaraavizoruluiabrazivnuvafimaimarede6mm.
Art. 297. (1) La polizoarele manuale actionate pneumatic, se vor prevedea, la racordurile de aer comprimat,
regulatoarele necesare, care sa permita reglarea presiunii aerului la presiunea de regim, prescrisa pentru polizorul
respective.
(2)Fixareafurtunuluilarecordsefaceprincolieremetalice.
Art.298.Polizoareleportativepneumaticevorfidotatecusistemedereglareautomatacontracresteriiaccidentale
aturatieiarborelui.
Art.299.Capeteleacelormasinilordeslefuitvorfiacoperite,dacaacesteadepasesc,cumaimultdeunsfertdin
diametrul lor, piulita de strangere a discurilor. Capetele netede, mai scurte de 50 mm, nu trebuie acoperite, ci
rotunjite.
Art.300. Saibele de lustruire, confectionate din materiale moi, vor avea gaura centrala protejata cu un material
solidsirezistent,astfelincatsanusedeformezeintimpullucrului.
Dispozitivepentrumasinidedebitat
Art.301.Laferastraelecirculante,parteainactivaadisculuitaietorvafiprotejata.
Art.302.Ferastraielecirculantevorfidotatelaparteadintatacudispozitivedeprotectie(deplasabile,basculante
saudemontabile)caresaprotejezelucratorulimpotrivaaschiilorsilichiduluideracire.
Art.303. (1) Ferastraiele cu panglica vor fi astfel protejate incat sa ramana libera numai pe portiunea care taie
efectiv.
(2)Volantiiferastraielorcupanglicavorficompletcarcasati.
Art.304. (1) Masinile de debitat cu disc abaziv vor fi prevazute cu colectoare de praf care sa asigure captarea
pulberiiabrazive,metalicesauascanteielor.
(2) Masinile de debitat, dupa necesitate, vor fi prevazute cu dispozitive de aspirare individuale, cuplate la
colectoareledepraf.
Art.305.(1)Dacalamasinilededebitatcudiscabrazivseutilizeazafiltredepanza,acesteavorfiexecutatedin
tesaturi ignifuge, iar scanteile vor fi captate de un captor de scantei, instalat in fata agregatului, in directia de
deplasareaaeruluiaspirat.
(2)Colectoruldeprafsiconductadeaervorfiprevazutecuposibilitateadecuratirecuusurintadecristalelecarese
formeazaincontactulparticulelormetalicecusuprafeteleinterioarealeacestora.
3.2.3.Protectiaimpotrivaelectrocutariilamasinileunelte
Art.306.Protectiaimpotrivaelectrocutariiprinatingeredirectalaechipamenteleelectricedepemasinileuneltese
realizeazaprin:
utilizareacarcaselordeprotectie
izolareasuplimentaraapartiloractive
descarcareaenergieiinmagazinateincondensatoare
interzicerea accesului la partile active a personalului necalificat in meseria de electrician si neautorizat sa
lucrezelainstalatiilerespective.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

14/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

Art.307. Deschiderea carcaselor de protectie ( usi, capace, placi de inchidere etc.) se va realiza prin unul din
urmatoarelemoduri:
utilizandocheiesauosculaspecialacand,ininteriorulcarcaselor,auaccespersoanecalificateinmeseriade
electriciansiautorizatesalucrezelainstalatiilerespective
folosindblocajeelectricesaumecanicecaredeconecteazatoatepartileactive,cindininteriorulcarcaselorau
accessipersoanenecalificateinmeseriadeelectrician,insaautorizatesalucrezelainstalatiilerespective
fara folosirea unei chei sau scule si fara deconectarea partilor active, cind accesul este ocazional si se
realizeazaunobstacolsauoingradireininteriorulcarcasei,pentruaimpiedicaatingereapartiloractive.
Art. 308. Izolatia suplimentara va acoperi complet partile active si va fi rezistenta la toate solicitarile fizice si
chimiceposibile.
Art.309.Laintrerupereatensiuniidinreteauaelectrica,descarcareaenergieiinmagazinateincondensatoareseva
realizaprinrezistenta,dacaenergiaelectricainmagazinatadepaseste0,1Jouli.
Art.310.(1)Pemasinileuneltesuntadmiseurmatoarelesistemededistributieaenergieielectrice:
a)curentalternativtrifazat:
cuneutrulegatdirectlapamant(cu3sau4conductoare)
cuneutrulizolat(cu3conductoare).
b)curentalternativmonofazat:
cudouaconductoare,dincareunulestelegatdirectlapamant
cudouaconductoareizolatefatadepamant.
c)curentcontinuu:
cudouaconductoare,dincareunulestelegatdirectlapamant
cudouaconductoareizolatefatadepamant.
(2)Utilizareaaltorsistemeconstituie,pentrufiecarecazinparte,obiectuluneiexaminarispeciale.
Art. 311. (1) Protectia impotriva electrocutarii, prin atingere indirecta la masinileunelte, va fi realizata conform
prevederilorSTAS12604/187,STAS12604/489,STAS12604/590.
(2)Incazulmasiniloruneltealimentatedelareteauaelectricadejoasatensiunecuneutrullegatlapamant,protectia
principalatrebuiesafielegarealanul,suplimentatadeprotectiaprinlegarelapamant.
(3) In cazul masinilorunelte alimentate de la o retea electrica de joasa tensiune, izolatia fata de pamant, protectia
principala trebuie sa fie legarea la pamant, suplimentata obligatoriu de utilizarea unui dispozitiv care sa intrerupa
alimentareacuenergieelectricainmaximum3sec.delaaparitiaunuicurentdedefectpericulossauauneitensiuni
deatingerepericuloasa.
Art.312.Batiulmasiniloruneltevafiprevazutcu2bornedeprotectie.Unadintrebornesevaaflaincutiadeborne
de alimentare, iar cealalta se va afla in exterior, pe constructia metalica a masinii. Aceasta prevedere va fi
respectata si la prefabricatele electrice de joasa tensiune (PEJT) din care se alimenteaza cu energie electrica
masiniliunelte.
Art.313.(1)Incazulretelelorelectricelegatelapamantcutensiuneadeliniede380V,cablurilecarealimenteaza
masinileunelte trebuie sa contina 2 conductoare de nul (de lucru si de protectie), daca tablourile electrice sunt
montatepemasinisidacapemasiniexistareceptoarealimentatelatensiuneade220V.
(2)Conductoruldenulsevaconectalaobornaizolatadelangabornelefazelordincutiadeborneamasinii.
(3)Conductoruldenuldeprotectieseleagalabornadeprotectieaflataincutiadeborneamasiniiunelte.Dacanu
existaniciunreceptoralimentatla220V,atuncicablulpoatesacontinaunsingurconductordenul(conductorulde
nuldeprotectie).
Art.314. (1) In cazul retelelor legate la pamant cu tensiunea de alimentare de 380V, cablurile care alimenteaza
masinileuneltevorcontineunsingurconductordenul,indiferentdetensiunilereceptoarelormonofazate(infasurarile
primarealetransformatoarelordeiluminatsaudecomandaetc.),dacatabloulelectricechipatcuprotectiemaximala
de curent (cu carcasa metalica) este sudat pe constructia metalica a masinii, cu conditia sa fie satisfacuta
prevedereadelaarticolul317al.3.
(2)Conductoruldenulsevaconectalabornasaubaratablouluielectric,iaraceastasevalegaprinsuduralamasa
masinii.Masasevalegalapamant.
Art.315.(1)Mijloculprincipaldeprotectieimpotrivaelectrocutariiprinatingereindirectalaechipamentelemontate
pe masiniunelte va fi legarea la masa metalica a masinii. Legarea la masa a echipamentelor electrice mobile ale
masiniloruneltesevarealizaprintrunconductordecupruflexibil,carevainsoticonductoareledefaza.
(2)Legareaechipamentelorelectricefixealemasiniloruneltesevafacecuconductoaredecupruflexibile,conectate
intre carcasele lor si bornele special montate pe batiurile masinilor. Daca nu este posibila aceasta solutie, se va
realizamasuraindicatamaisuspentruechipamentelemobile.
Art. 316. (1) Mijlocul suplimentar de protectie impotriva electrocutarii, prin atingere indirecta la echipamentele
electricemontatepemasinileunelte,vafideconectareautomataincazdedefect.
(2) In cazul retelelor legate la pamant, se va adopta protectia prin deconectare automata la curentii de defect
(PACD).
(3)Incazulincarenuseutilizeazaprotectiaautomatalacurentiidedefect(PACD)caprotectiesuplimentara,atunci
legarea la masa metalica a masinii va fi considerata drept protectie suplimentara, iar ca protectie principala va fi
adoptata legarea la nul. Legarea la nul va fi asigurata prin conductorul de protectie prin cablul de alimentare a
echipamentuluidepemasinaunealta.
(4) In cazul retelelor izolate de pamant, va fi prevazut obligatoriu un dispozitiv de semnalizare sau deconectare a
punerilorsimplelapamant.
(5) Protectia suplimentara se va adopta numai daca retelele de pe masini sunt separate galvanic de retelele de
alimentarealemasinilor.
Art. 317. (1) Buloanele si suruburile care servesc la asamblarea diverselor organe ale masinilorunelte vor fi
considerate ca asigura legatura galvanica la pamant, daca suprafetele de contact sunt curatate si sectiunile lor
tranversalesuportacurentuldedefect.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

15/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

(2) Suprafetele portante metalice ale echipamentelor mobile ale masinilorunelte vor fi considerate ca asigura
continuitatea electrica pentru legarea la masa (pamant), daca intre acestea si suprafetele fixe nu exista straturi
izolate.
(3) Rezistenta electrica, masurata intre borna de legare la pamant si oricare parte metalica care poate fi atinsa de
om,nuvadepasi0,1?.
Art. 318. (1) Tuburile metalice flexibile nu vor fi folosite drept conductoare de protectie, dar vor fi racordate la
circuituldeprotectie.
(2)Racordareasevafaceprinelementeledefixaresauprintrunaltconductor.
Art.319.Suruburilesiborneledestinatelegaturilorconductoarelordeprotectienuvoraveafunctiadeasamblare.
Art.320. Partile metalice ale echipamentelor electrice cu actionare manuala vor fi legate la circuitul de protectie
sauvoraveaizolatiesuplimentara.
Art.321. (1) Cablurile de alimentare ale organelor masinilorunelte, care in timpul functionarii se deplaseaza sub
tensiune,vorfiprotejatecuelementesigureimpotrivadeteriorarilormecanice.
(2)Tuburilemetaliceflexibilenusuntadmisepentruastfeldeprotectie.
Art.322. (1) pozarea cablurilor flexibile de alimentare a elementelor mobile, cu caracter temporar, prin canalele
platformelordefixareesteinterzisa.
(2)Esteobligatorieprotectiacablurilorimpotrivadeteriorarilorcauzatedespanulrezultatdinprocesuldeprelucrare.
(3) Cablurile de forta vor fi pozate pe trasee diferite fata de cablurile de comanda sau iluminat local. Se admite
montarea cablurilor intrun singur tub, jgeab sau manunchi, cu conditia izolarii suplimentare a conductoarelor
corespunzatoaretensiuniiceleimaimari.
Art.323. Este interzisa amplasarea prizelor pe peretii prefabricatelor electrice de joasa tensiune (PEJT) pentru
alimentareaelementelormobile,dacaproducatorulPEJTnuaprevazutaceasta.
Art.324. Amplasarea echipamentelor electrice pe masinileunelte va fi facuta in asa fel, incat sa nu se produca
deteriorarealorlascoatereaspanului.
Art.325.Distantaminimafatadetablourileelectrice,subcareesteinterzissasedepozitezematerialesauutilaje,
va fi de 600 mm. Aceasta distanta se va adopta si in cazul coridoarelor de manevra, comanda si intretinere a
tablourilorelectrice,cuconditiacagradulnormaldeprotectieallorsafiecelputinIP2x.
Art.326.Seinterzicedepozitareademateriale,sculesaualteobiecteintablourileelectrice.
Art.327.(1)Curatireainterioarelortablourilorsevafaceodatapetrimestru.
(2)Inhalelecudegajarideprafuriconductibile,dacaestenecesar,timpullacaresefaceintretinereasevareducein
modcorespunzator.
Art.328.Protectiaimpotrivaelectrocutariiprinatingeredirectalacorpuriledeiluminatamplasatepemasiniseva
asiguraprinrealizareaunuigradnormaldeprotectiedecelputinIP3x.
Art.329.Corpuriledeiluminatcareseamplaseazainzonademanipularevorfiastfelconstriteincatdeschiderea
lorsasefacanumaicuajutorulunorsculespeciale.
Art.330.Schimbareasurselordeluminalacorpuriledeiluminatestepermisanumaidupaintrerupereatensiuniidin
circuituldealimentare.
Art. 331. Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la corpurile de iluminat fixate pe masina este
admisaaseefectuaprin:
a)alimentarelatensiuneredusa,la24Vpentrucorpuriledeiluminatportabile
b) separare de protectie pentru corpurile de iluminat care se dirijeaza sub tensiune pentru iluminarea zonei de
lucru
c)legarealamasametalicaamasiniiunealta,masalegataobligatoriulapamant.
Art.332.(1)Conductoareledealimentareacorpurilordeiluminat,caresedirijeazasubtensiune,voraveaizolatia
intaritapezonatijeidefixare.
(2) In cazul articulatiilor din material electroizolant, se va realiza o legatura electrica, care sa asigure continuitatea
galvanicaintretijeleseparatedearticulatie.
Art.333.Articulatiiletijeidefixareacorpurilordeiluminat,caresedirijeazasubtensiune,sevorconstruiinasafel
incatsanudeteriorezeizolatiaconductoarelor.
Art.334.Esteinterzisautilizareaconstructiilormetalicealemasiniloruneltedreptconductordenul.
Art.335.Alimentareacuenergieelectricaacircuitelordecomandaestepermissasefaca,fiedirectdelareteaua
dealimentareamasinilorunelte,fiedelauntransformatordecomanda.
Art.336.(1)Alimentareadirectadelareteauadealimentarelegatalapamantsevafaceintrefazasinul.Inacest
caz,butoaneledecomandasevoramplasadeparteafazei.
(2) Este admisa si alimentarea intre doua faze, cu conditia ca, la o punere la pamant intre bobina contactorului si
butoaneledecomanda,sanuseproducaoconectarenedoritaacontactorului.
Art.337.(1)Alimentareadirectaacircuitelordecomandadelareteauadealimentareizolatafatadepamanteste
permisa cu conditia utilizarii unui dispozitiv care sa deconecteze reteua la scaderea rezistentei de izolatie sub o
anumita valoare. In cazul retelei de 0,4 KV , limita minima a rezistentei de izolatie la care dispozitivul trebuie sa
deconectezeestede7K?.
(2)Incazulincaredispozitivuldeprotectiesemnalizeazadefecteledeizolatieinreteauadealimentareizolatafata
de pamant, fara a deconecta reteaua, atunci circuitele de comanda vor fi alimentate printrun transformator de
comandaseparator.
Art.338. (1) Alimentarea circuitelor de comanda de la transformatoarele care fac oseparare galvanica de reteaua
de alimentare a masinilorunelte, se va realiza, fie cu unul din conductoarele legate la pamant, fie cu o distributie
izolatafatadepamant.
(2)Distributiacuunconductorlegatlapamantsevaadoptaincazulincareodeconectarerapidaincazdedefect
nuconducelaaccident.
Art.339.(1)Distributiaizolatafatadepamantacircuitelordecomanda,indiferentdetensiuneadealimentare,vafi
prevazutaobligatoriucudispozitivedesemnalizaresaudedeconectareapunerilorsimplelapamant.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

16/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

(2) Dispozitivele de protectie se vor conecta pe semnalizare in caz de defect, atunci cand o deconectare nedorita
ducelaaccident.
(3) Conectarea pe deconectare a dispozitivelor de protectie in caz de defect, se face atunci cand, din cauza
deconectarii,nuseproducaccidente.
Anexa1

NORMECONEXENORMELORSPECIFICEDESECURITATEAMUNCIIPENTRU
PRELUCRAREAMETALELORPRINASCHIERE
Normelespecificedesecuritateamunciipentruprelucrareametalelorprinaschierevorficompletatecualtenorme,
dupacumurmeaza:
1.NormeGeneraledeSecuritateaMuncii.
2.Normecuprinzandprevederideigienaamunciigeneralvalabile.
3.Normativcadrudeacordareaechipamentuluideprotectie.
4.NormecereglementeazalucrulcufocdeschissinormeP.S.I.ingeneral.
5.NormeSpecificedeSecuritateaMunciilautilizareagazelornaturale.
6.N.S.S.M.pentruactivitateadeproducereaaeruluicomprimat.
7.N.S.S.M.lafabricarea,stocarea,transportulsiutilizareaoxigenuluisiazotului.
8.N.S.S.M.lafabricarea,stocarea,transportulsiutilizareaacetilenei.
9.N.S.S.M.pentruelaborareasiturnareafontei.
10.N.S.S.M.pentruelaborareasiturnareaotelului.
11.N.S.S.M.pentruprelucrareametalelorprindeformareaplasticalarecesistantare.
12.N.S.S.M.pentrusudareasitaiereametalelor.
13.N.S.S.M.pentrutransportulintern.
14.N.S.S.M.pentrumanipularea,transportulprinpurtaresicumijloacenemecanizate,depozitareamaterialelor.
15.N.S.S.M.pentruutilizareaenergieielectrice.
16. N.S.S.M. pentru activitatea de captare, epurare, distributia apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la
populatiesiproceseletehnologice.
17.N.S.S.M.pentruvopsitorie.
18.N.S.S.M.pentruacoperirimetalice.
19.N.S.S.M.pentrutratamentetermice.
Panalaaparitianormelorprezentateinanexa,ramanvalabileactualelenormedepartamenteleexistenteindomeniu.
Anexa2

STANDARDEDEREFERINTA
STAS6177/187Corpuriabrazive.Regulipentruasigurareasecuritatiilautilizare.
STAS9092/183Masiniunelte.Flansecubutucpentrufixareapietrelorabrazivecilindrice.Dimensiuni.
STAS 857181 Masiniunelte pentru prelucrarea prin aschiere a metalelor. Organe componente comune si termeni
principalifunctionali.Nomenclatura.
STAS545680Prelucrareametalelorprinachiere.Terminologie.
STAS1396191Masiniunelte.Carcasedeprotectieacorpurilorabrazive.Formesidimensiuni.
STAS 858970 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatiile teresre si
navale.
STAS12604/187Protectiaimpotrivaelectrocutarii.Prescriptiigenerale.
STAS12604/489Protectiaimpotrivaelectrocutarii.Instalatiielectricefixe.Prescriptii.
STAS 12604/590 Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie,
verificare.
STAS690481Masiniunelte.Turatiisiavansuri.
STAS 1216583 Masiniunelte pentru prelucrarea prin aschiere a metalelor. Conditii tehnice pentru prevenirea
pericolelormecanice.
STAS9092/183Masiniunelte.Flansecubutucpentrufixareapietrelorabrazivecilindrice.Dimensiuni.
Anexa3

GHIDDETERMINOLOGIEDESECURITATEAMUNCII.
NOTIUNIDEBAZA
1.AccidentdemuncaAccidentprincareseproducevatamareaorganismuluiumanintimpulprocesuluidemunca
sauinindeplinireasarcinilordemunca.
2. Dispozitiv de protectie Dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de
accidentare.
3. Echipament individual de lucru Totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si alte accesorii, cu care
estedotatsalariatulinprocesuldemunca,inscopulpreveniriiuzuriiprematuresaumurdaririiobiectelorpersonale.
4.EchipamentdemuncaOricemasina,aparat,dispozitiv,mecanism,unealtasauinstalatieetc.,utilizateintimpul
muncii.
5.EchipamentindividualdeprotectieTotalitateamijloacelorindividualedeprotectiecucareestedotatexecutantul
intimpulindepliniriisarciniidemunca,invedereaasigurariiprotectieisaleimpotrivapericolelorlacareesteexpus.
http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

17/18

10.07.2015

AurelianConsultingSRL

6. Instuctaj de securitate a muncii Modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la
nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de
securitateamuncii,specificeactivitatiipecareorealizeazasauurmeazaaorealiza.
7. Instructiuni specifice de securitate a muncii Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii
munciialecarorprevederisuntvalabilenumaipentruactivitatiledesfasurateincadruluneiunitatielaborarealor,de
catre unitati (prin effort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele
generalesispecificedesecuritateamunciinuacoperatotalitateaactivitatilordesfasurateinunitate,sauvoluntara,
atuncicandpatronulconsideranecesarpentruimbunatatireasecuritatiimunciidetaliereasicompletareanormelorcu
uneleprevederispecificeunitatii.
8. Instructiuni de utilizare Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte
integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate
informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii
muncii.
9.MijlocindividualdeprotectieMijlocdeprotectie(protector)destinatpentruprotectiaunuisingurexecutantsicare
seaplicaasupraacestuia.
10. Noxa (sinonim : factor nociv) Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in
mediulluatinconsiderare.
11. Prevenire Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea
pericolelorsaureducereariscurilor.
12. Risc Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intro situatie
periculoasa.
13.RiscprofesionalRiscinprocesuldemunca.
14.SituatiepericuloasaOricesituatieincareopersoanaesteexpusaunuiasaumaimultorpericole.
15.SubstantapericulasaOsubstantacare,invirtuteaproprietatilorsalechimicesaufizicochimice,poateconstitui
unpericol.
16. Zona periculoasa a unui echipament de munca Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de
muncaincareopersoanaesteexpusarisculuideleziunesauafectareasanatatii.

http://www.iprotectiamuncii.ro/normeprotectiamuncii/nssm1

18/18