Sunteți pe pagina 1din 110

91 de ani de c`ut`ri

(1923 - 2014)
am descoperit

PE{TERILE
DACILOR

continuarea lor
[i incontestabile dovezi arheologice

www.romania-natura.ro

Acest volum a fost realizat cu contribu]ia urm`torilor:


Ic` Giurgiu (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Gabriel Silv`[anu
Mihai Codescu
Gabriel Micl`u[
Eliza Anghel
Tarquinius V`deanu
Dan Hazaparu
Gigi Chiriloi
Costel Roman
Claudiu Druma
Eva Roman (to]i de la Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Napoca)
Nicu Gligan (Clubul de Speologie Politehnica Cluj-N
Gabriel Jug`naru (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Ion Bl`jan
Dana Pa[ca
Mircea Vl`dulescu
Simon Emeric
Florens Baranov
Adrian Tudu[ciuc
Alexandru }one
Ovidiu Grad
Adrian R`dulescu
Paul Pup`zeanu
Alina Lintea (to]i de la Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Vasile Boronean]
Carmen Bucin (Clubul de Speologie Metalul Reghin)
Marius Peculea (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Adriana V`deanu (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Napoca)
Aurora Gligan (Clubul de Speologie Politehnica Cluj-N
Virginia Vasile (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)
Zeno Ghizd`ve]
Olgu]a Ghizd`ve]
Radu Iancu (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)

Natura
Romniei

Revista

prezint` - num`r de num`r - enciclopedia


geografic` a Romniei. Cu foarte multe informa]ii
\n premier`, care coincid cu ce g`si]i pe teren.
Ave]i la dispozi]ie - num`r de num`r singura reprezentare fotografic` explicat` a ]`rii.
Sumarul este deschis celor care transmit informa]ii
(tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: muntiicarpati@romania-n
natura.ro,
telefon 021.683.51.03
Autorii investesc pentru respectarea
spa]iului natural romnesc.
Respect` natura!
Las` doar urmele pa[ilor.
Ia numai fotografii.
redactorul revistei
(muntiicarpati@romania-n
natura.ro)
caut` \n permanen]` persoane dornice
s` ia parte la continuarea unor ture
de explorare montan` [i/ sau speologic`

PE{TERILE DACILOR
1
2
3
4
5
6
7

Muntele Vrtoape ............................................................................. pagina 6


Localizarea zonei Gr`di[tea de Munte/ Vrtoape ........................... pagina 6
Geologie ........................................................................................... pagina 10
Surse istorice/ documentare ........................................................... pagina 10
Explor`rile Clubului de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti ..... pagina 92
Descrierea am`nun]it` a pe[terilor .............................................. pagina 145
Date altimetrice ............................................................................ pagina 219

Toate revistele [i ghidurile se pot


printa pentru a fi luate la drum.

ISSN 2067 - 3752

editor, r edactor, t ehnoredactor:


Ic` G iurgiu
(muntiicarpati@romania-n
n atura.ro;
021.683.51.03)

Uit-tt e zilnic pe
www.romania-nn atura.ro,
ghidul t `u d e \ ncredere.

R eproducerea o ric`rui m aterial d in r evist`,


n s copuri c omerciale s au f `r` m en]ionare b ibliografic`
complet`, n u e ste p ermis`. M aterialele
angajeaz` n g eneral d oar r esponsabilitatea a utorilor.

Ai s ` d escoperi i nformaii i
imagini n oi.

coperta 1 / first cover


Pe[tera V3 din Dosul Vrtoapelor.
foto: Ic` Giurgiu, Gigi Chiriloi
(Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)

descarc` GRATUIT
toate numerele [i ghidurile
revistei Natura Romniei
de la
w w w . r o m a n i a -nn a t u r a . r o

V` a r`t`m \ n P REMIER~
foarte m ulte l ocuri.
Pentru c ` t eritoriul r omnesc
- m ontan [ i p eisagistic este a tt d e p u]in c unoscut
\nct o ricare d intre a rticolele
[i g hidurile n oastre e ste
o p remier` i nforma]ional`,
fotografic`, g eografic`.
Articolele din revist` [i de pe
w w w . r o m a n i a -n
natura.ro
sunt ca elementele unui mare dic]ionar.
Le putem folosi separat
dar v` indic`m [i leg`turi dintre ele
sau spre informa]ii importante.
Dorim s` v` ajut`m a descoperi diversitatea
[i \nsemn`tatea reliefului romnesc.

91 de ani de c`ut`ri (1923-2014)


am descoperit

PE{TERILE DACILOR
continu`rile [i
incontestabile dovezi arheologice
Ic` Giurgiu (Clubul de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti)

1 Muntele Vrtoape
n multe lucr`ri, articole etc.
se vorbe[te despre cel pu]in o pe[ter` legat` de istoria dacilor.
Clubul de Speologie Emil
Racovi]` Bucure[ti, pornind de la
articolul publicat de Valer Trufa[
(Carstul de la Gr`di[tea de Munte
- Analele Universit`]ii C. I. Parhon, seria {tiin]ele naturii, Geologie - Geografie, 27, anul X, 1961)
a explorat la Gr`di[tea de Munte

te tentant s` trecem dincolo de


ele - este de a[teptat ca noi piese
s` fie ad`ugate celor eviden]iate
de noi.
Dup` ce am ntrerupt explor`rile la Vrtoape, am adunat informa]ii vechi [i mai noi despre acest
munte deosebit de interesant [i a
rezultat lucrarea de fa]`.

zona Muntelui/ Dealului Vrtoape.


Noi am continuat acolo, spectaculos, descoperirile speologice [i am
f`cut importante descoperiri arheologice. Astfel, referirile legate de
daci [i mediul subteran au trecut
de la presupuneri la dovezi.
nc` multe descoperiri speologice pot fi f`cute la Vrtoape.
Pentru c` am vrut s` protej`m
stratele arheologice - de[i era foar-

2 Localizarea zonei
Gr`di[tea de Munte/ Vrtoape
Folosim pentru delimitarea
spa]iului pe care l studiem harta
extras` din Valer Trufa[ - {ureanu
- ghid turistic, colec]ia Mun]ii
no[tri, Editura Sport-Turism,

Bucure[ti, 1986. Este, cred, alegerea cea mai potrivit`, pentru c`


autorul a str`b`tut ndelung (l-am
v`zut de multe ori), cu carnetul de
noti]e [i h`r]ile topografice peri-

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

metrul la care facem referire (harta 1). n partea superioar` a h`r]ii


sunt cunoscutele localit`]i transilv`nene Or`[tie [i Cugir; la baza
h`rtii se afl` cetatea Sarmizege-

Pe[terile dacilor

1 Harta 1.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

Pe[terile dacilor

2 Harta 2.

3 Harta 3.

tusa Regia, capitala Daciei; iar n


col]ul din dreapta jos al h`r]ii, un
sector din culmea principal` a
Mun]ilor {ureanu.
n partea din stnga jos a h`r]ii
g`sim localitatea Gr`di[tea de
Munte. Iar imediat la nord de
aceasta se afl` Culmea Vrtoapele Cornu Pietrii, partea superioar` a
spa]iului pe care l studiem [i pe
care l vom numi de acum - pentru

rapida [i exacta lui identificare Vrtoape/ Muntele Vrtoape (harta


2, detaliu din harta 1). S` privim
imediat [i harta 3 (extras` din
Valer Trufa[ - Carstul de la Gr`di[tea de Munte - Analele Universit`]ii C. I. Parhon, seria {tiin]ele naturii, Geologie - Geografie, 27, anul X, 1961), pentru a
n]elege [i mai bine hotarele acestui munte:
- la sud este m`rginit de apa

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

Anine[ului (afluent al Rului


Or`[tie/ Gr`di[tea/ Apa Ora[ului)
[i de afluentul Anine[ului, Valea
Mic`
- la vest este m`rginit de Rul
Or`[tie/ Gr`di[tea/ Apa Ora[ului
- la nord este m`rginit de Valea Rea (afluent al Rului Or`[tie/
Gr`di[tea/ Apa Ora[ului)
- la est este m`rginit de Valea
Mic`.

Pe[terile dacilor

4 Harta 4.

n plus fa]` de informa]iile de


mai sus, harta realizat` de Direc]ia
Topografic` Militar` (foile L-3495-A-b [i B-a, din anul 1980) (ima-

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

ginea 4) aduce [i ea date importante pentru cunoa[terea perimetrului pe care l studiem.

Pe[terile dacilor

3 Geologie
Reperele cele mai bune pe
care le-am putut consulta pn` n
acest moment sunt h`r]ile 5 [i 3.
Prima este un extras din Harta
geologic` 1:200.000, foaia 26 (L-

34-XXIV), Republica Socialist`


Romnia, Institutul Geologic,
Bucure[ti, 1968.
A doua este un extras din Valer
Trufa[ - Carstul de la Gr`di[tea de

Munte - Analele Universit`]ii C.


I. Parhon, seria {tiin]ele naturii,
Geologie - Geografie, 27, anul X,
1961.

5 Harta 5.

4 Surse istorice/ documentare


1923 Cercet`ri arheologice n
Mun]ii Hunedoarei, de D. M.
Teodorescu [i Martin Roska, Publica]iile Comisiunii Monumentelor Istorice, Sec]iunea pentru
Transilvania, Cluj, imagini 6-9.

n primul articol din acest


volum, Cet`]ile antice din Mun]ii
Hunedoarei, al lui D. M. Teodorescu, la pagina 20 (vezi imaginea
8) se spune c` la Vrtoape ar fi un
abri [i o pe[ter`. S`r`cia elemen-

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

telor care ar permite o localizare


mai precis` nu ne las` s` identific`m despre care anume aspecte
carstice (dintre cele ulterior descoperite) ar fi vorba.

10

Pe[terile dacilor

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

11

Pe[terile dacilor

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

12

Pe[terile dacilor

1951
A[ez`rile dacice din
Mun]ii Or`[tiei, de Constantin
Daicoviciu [i Alexandru Ferenczi,
Editura Academiei Republicii Populare Romne, imagini 10-18.
n imaginea 12 (paragraful 3)
se aminte[te de o pe[ter` n Piatra
Bodii, dar descrierea dat` acesteia

de Constantin Daicoviciu nu se
prea potrive[te cu descoperirile f`cute ulterior n aceast` zon`.
n imaginea 13 (paragraful 3)
se aminte[te de o pe[ter` la Cornul Pietrei; credem c` aceasta este
prima semnalare bibliografic` a ulterior exploratului Aven de la Capu Pietrii (vezi Trufa[, 1961 [i

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

Giurgiu, 1982).
Tot n imaginea 13 (paragraful
3) se vorbe[te despre alte pe[teri
pe Culmea Vrtoapelor, dar necercetate de nimeni n mod sistematic. O astfel de formulare ne face
s` credem c` autorul nu a v`zut de
aproape nici m`car zona exterioar`
din apropierea intr`rilor.

13

Pe[terile dacilor

10

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

14

Pe[terile dacilor

11

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

15

Pe[terile dacilor

12

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

16

Pe[terile dacilor

13

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

17

Pe[terile dacilor

14

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

18

Pe[terile dacilor

15

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

19

Pe[terile dacilor

16

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

20

Pe[terile dacilor

17

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

21

Pe[terile dacilor

18

1953
{antierul Gr`di[tea
Muncelului, n Studii [i Cercet`ri
de Istorie Veche, tom IV, numerele
1-2, ianuarie-iunie, Editura Academiei Republicii Populare Romne,
imagini 19-23.
n imaginile 21-23 se fac referiri la pe[terile de pe Vrtoape.
Astfel, Pe[tera de la Piatra Bodii
(imaginea 21) este identificabil`

cu ceea ce [i noi numim la fel.


Pe[tera mic`, despre care se
vorbe[te n paragraful urm`tor nu
este posibil de identificat pentru
c` asemenea intrnduri sunt relativ numeroase n versantul Pietrei
Bodii.

pe[terilor V1, V2, V3 de la Vrtoape (vezi harta/ imaginea 137). Nu


putem fi siguri c` se face referire la
o pe[ter` real` pentru c` n perimetrul respectiv unele dintre denivel`rile terenului par de la distan]` a fi cavit`]i dar dac` ne apropiem [i ncerc`m s` mergem spre
subteran constat`m c` acest lucru
nu a fost niciodat` posibil.

Pe[tera din Dealul Mare, de


care se vorbe[te tot n imaginea
21, ar fi situat` undeva n arealul

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

22

Pe[terile dacilor

Gaura strmt` din F`get (imaginea 22). Din p`cate, lipsa unor
elemente topometrice/ toponimice viabile pn` n prezent nu permite identificarea locului. Iar formularea foarte adnc` (din paragraful 1) ne face s` credem c` cel
care a transmis aceste informa]ii
nici nu a fost la intrarea ei.
Toponimele date de localnici
(contrar p`rerilor unor persoane/
cercet`tori care nu au revenit la in-

tervale de ani pe locurile unde au


f`cut constat`ri/ observa]ii) se pot
schimba destul de des (s`pt`mni/
luni/ ani), func]ie de st`pnii
locurilor, evenimente/ ntmpl`ri
locale sau pur [i simplu dup` bunul plac al celor care tr`iesc/ lucreaz` pe acolo. {i nu ntr-un singur masiv am constatat c` un oarecare punct topografic poate fi
cunoscut cu denumiri diferite de
localnicii/ vecinii/ sezonierii care

umbl` n acela[i timp pe acolo.


Pe[terile La G`uri de care se
vorbe[te n imaginea 22 sunt cele
numite de Valer Trufa[ (vezi anul
1961) [i de noi (vezi anul 1982)
Pe[terile din Culmea Vrtoape.
Noi - dndu-ne seama de importan]a arheologic` a locului - am
evitat s` facem s`p`turi care s` r`v`[easc` stratele, cu speran]a c`
arheologii se vor interesa de acest

19

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

23

Pe[terile dacilor

20

spa]iu (chiar dac`, din punct de


vedere speologic se ntrevedea o
posibil` continuare important`
spre subteran).
Pe[tera din Capul/ Cornul Pietrii, amintit` tot n imaginea 22,
este cea semnalat` de Trufa[ (vezi
bibliografia anului 1961) [i explo-

rat` pn` la final de noi (vezi bibliografia anului 1982) ca avnd o denivelare/ adncime de 47 metri.
Interesant c` autorii o definesc ca
fiind destul de adnc` n vreme
ce Gaura Strmt` din F`get (vezi
mai sus) este foarte adnc` (?!).

paragraful 4), pe baza descoperirilor f`cute, fapt important, pe care


trebuie s`-l re]inem pentru a sus]ine nc` o dat` importan]a arheologic` a zonei [i a descoperirilor
noastre, c` ntregul platou, ca [i
poalele lui au fost intens locuite
n perioada dacic`.

n imaginea 23 se afirm` (vezi

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

24

Pe[terile dacilor

21

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

25

Pe[terile dacilor

22

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

26

Pe[terile dacilor

23

1961 Carstul de la Gr`di[tea


de Munte, de Valer Trufa[, Analele
Universit`]ii C. I. Parhon, seria
{tiin]ele naturii, Geologie-Geografie, 27, anul X, 1961, imagini
24-33.
Este prima lucrarea care se
ocup` dedicat, amplu, de carstul [i
pe[terile de la Vrtoape. O reproducem n imaginile 24-33 [i recomand`m, pentru cei care doresc s`
fac` alte explor`ri speologice aici,
parcurgerea ei integral`.

Muncelului), unde, pentru cea


mai mare dintre ele, este dat`, n
premier`, o hart`.

Avenul de la Cornul Pietrii


(vezi, mai sus, bibliografia anului
1951, A[ez`rile dacice din Mun]ii
Or`[tiei, de Constantin Daicoviciu [i Alexandru Ferenczi [i bibliografia anului 1953, {antierul Gr`di[tea Muncelului) este explorat
n premier` pn` la adcimea de
20 de metri (vezi imaginea 25).

Pe[tera de Izvoare, imaginile


28-30, este explorat` [i cartat` n
premier`.
Pe[tera din Piatra Bodii (credem c` coincide cu cea semnalat`
n bibliografia anului 1953, {antierul Gr`di[tea Muncelului), vezi
imaginile 31-32, este explorat` [i
cartat` n premier`.

Grotele din Culmea Vrtoapele, cinci la num`r, sunt men]ionate


n imaginea 28 (este vorba de acela[i loc semnalat n bibliografia
anului 1953, {antierul Gr`di[tea

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

27

Pe[terile dacilor

24

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

28

Pe[terile dacilor

25

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

29

Pe[terile dacilor

26

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

30

Pe[terile dacilor

27

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

31

Pe[terile dacilor

28

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

32

Pe[terile dacilor

29

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

33

Pe[terile dacilor

30

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

34

Pe[terile dacilor

31

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

35

Pe[terile dacilor

32

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

36

Pe[terile dacilor

33

1962 Sarmizegetusa, de Constantin Daicoviciu [i Hadrian Daicoviciu, Editura Meridiane, Bucure[ti, imagini 34-39.
Lucrarea (scurt` dar relevant`) prezint` o hart` sugestiv` a zo-

nei (imaginea 38), din care am


extras planul perimetrului Vrtoape (Sub Cununi) - Sarmizegetusa
(imaginea 39). Imaginea 36 vorbe[te despre Vrtoape/ Sub Cununi, unde au fost identificate urme ale unor a[ez`ri dacice [i roma-

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

ne. Pe imaginile 38 [i 39 se v`d


semnalate dou` pe[teri: una n
partea nordic` a Vrtoapelor (probabil c` aceasta ar fi Pe[tera din
Piatra Bodii), cealalt` n partea lor
estic` (probabil c` aceasta ar fi
Avenul de la Cornul Pietrii).

37

Pe[terile dacilor

34

35

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

38

Pe[terile dacilor

36

37

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

39

Pe[terile dacilor

38

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

40

Pe[terile dacilor

39

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

41

Pe[terile dacilor

1965 Harta regiunilor carstice din Romania, de Traian Orghidan, Valeriu Pu[cariu, Marcian
Bleahu, Vasile Decu, Theodor Rusu, A. Bunescu, Lucr`rile Institutului de Speologie Emil Raco-

vi]`, tom IV, 1965, Editura Academiei, Bucure[ti, imagini 40-42.

nile 41 [i 42), descrise de Valer


Trufa[ n, vezi mai sus, bibliografia
anului 1961 (Carstul de la Gr`di[tea de Munte).

Lista pe[terilor din Mun]ii


Sebe[ului cuprinde cele patru goluri carstice de la Vrtoape (imagi-

40

41

42

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

42

Pe[terile dacilor

1968 Dacii, de Hadrian Daicoviciu, Editura pentru literatur`,


Bucure[ti.
Volum interesant de citit, cu o
plan[` II, foarte asem`n`toare n
con]inut cu imaginile 39 [i 38 din
lucrarea semnat` de autor, mpreun` cu Constantin Daicoviciu, ap`rut` n 1962. Numai c` n zona Vrtoape/ Sub Cununi cele dou` pe[teri anterior figurate acum lipsesc.

1982 Catalogul sistematic al


pe[terilor din Romnia (singurul
volum ap`rut pn` n prezent, publicat din banii speologilor din cluburi), Cristian Goran, Institutul
de Speologie Emil Racovi]`,
Federa]ia Romn` de Turism-Alpinism, Comisia Central` de Speologie, Bucure[ti, imagini 43-44

cavit`]i [i este selectat un melanj


de informa]ii. Dac` pentru primele 4 pe[teri se indic`, corect, ca bibliografie mai cuprinz`toare, Carstul de la Gr`di[tea de Munte, de
Valer Trufa[ (1961), pentru avenul
de la pozi]ia 5 este indicat` o surs`
mai slab` dect cea care aduce
maximum de informa]ie la data
respectiv` (Carstul de la Gr`di[tea
de Munte, de Valer Trufa[).

Pentru bazinul 2062, Or`[tie


(vezi imaginea 44) sunt listate 5

43

44

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

43

Pe[terile dacilor

1982 Noi explor`ri n Masivul Vrtoapele (Mun]ii Sebe[), de


Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Mihai Codescu, Gabriel Micl`u[, Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, num`rul 6, Bucure[ti, imagini 45-54.

(vezi imaginile 48 [i 49), galeriile


lor sunt jonc]ionate, r`mnd astfel dou` pe[teri n prezent. Avem
de a face de fapt aici cu un mare
abri, colmatat cu p`mnt [i bolovani; o parte din formele actualelor
galerii sugereaz` c` aici ar fi fost [i
un ponor. Decolmatarea acestui
loc ar fi foarte interesant` (se ntrev`d posibilit`]i de continuare),
dar noi am evitat o asemenea activitate de r`v`[ire a stratelor pentru c` urmele arheologice sunt bogate [i ar trebui sistematic inventariate (ceramic`, oase, vatr` de
foc etc.)

Pentru a ne familiariza mai


bine cu topografia Muntelui Vrtoape, cu pe[terile de aici [i cu
succesiunea descoperirii lor vom
ncepe s` folosim o hart` pe care
am construit-o astfel: nti am selectat o parte din baza topografic`
creat` de Direc]ia Topografic` Militar` (foile L-34-95-A-b [i B-a, din
anul 1980); iar peste aceasta am
suprapus cteva date din harta din
imaginea 93, realizat` pentru Monografia carstului din {ureanu (de
Tomu[ Raul Bogdan, anul 2011).
Cele dou` h`r]i au mai multe zone
unde nu se suprapun. Am ales s`
facem suprapunerea lor pe cota
1010,5 metri (Cornul Pietrii).

n versantul de la Piatra Bodii


sunt descoperite 3 pe[teri (vezi
imaginile 49-51): Pe[tera Mic` din
Piatra Bodii, Pe[tera cu trei intr`ri
din Piatra Bodii, Pe[tera cu stalactite sferice din Piatra Bodii. n
Pe[tera din Piatra Bodii a fost descoperit` o mic` continuare (vezi
imaginea 51).

Astfel, potrivit descoperirilor


semnalate n bibliografia din 1961
(Carstul de la Gr`di[tea de Munte, de Valer Trufa[), naintea explor`rilor noastre, de care ncepem
s` vorbim din acest an (19811982), harta Vrtoapelor ar`ta ca n
imaginea 55.
Noi am descoperit alte 4 pe[teri [i continu`ri n toate cele 5
pe[teri anterior cunoscute. Am
cartat 435 metri lungime total` [i
115 metri denivelare. Am pus n
eviden]` ponoare [i izbucuri (vezi
imaginile 45-47).

A fost explorat Avenul de la


Capul Pietrii (vezi imaginile 52,
53), pn` la -47 metri denivelare.
n Pe[tera de la Izvoare (vezi
imaginile 53-54), cartat` n 1959
(vezi Trufa[, 1961) pe aproximativ
50 metri lungime [i -10 metri denivelare noi am f`cut decolmataje
n 5 locuri [i astfel am atins aproximativ cota -55 metri [i am urcat
pn` la cota +15,5 metri.
Dup` explor`rile [i descoperirile mai sus men]ionate, harta
Vrtoapelor ar`ta ca n imaginea
56.

Sunt explorate toate cele 5


pe[teri din Culmea Vrtoapelor

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

44

Pe[terile dacilor

45

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

45

Pe[terile dacilor

46

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

46

Pe[terile dacilor

47

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

47

Pe[terile dacilor

48

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

48

Pe[terile dacilor

49

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

49

Pe[terile dacilor

50

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

50

Pe[terile dacilor

51

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

51

Pe[terile dacilor

52

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

52

Pe[terile dacilor

53

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

53

Pe[terile dacilor

54

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

54

Pe[terile dacilor

55

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

55

Pe[terile dacilor

56

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

56

Pe[terile dacilor

1986 Mun]ii {ureanu, ghid


turistic, de Constan]a Trufa[, Valer Trufa[, Editura Sport-Turism,
Bucure[ti, imagini anexate 57-61.

Volum scris dup` o ndelungat` [i ampl` documentare pe teren.


Datorit` spa]iului redus pentru
publicare pe care l oferea editura
acestor ghiduri, prezentarea autorilor nu include dect o mic` parte

din documenta]ia adunat` de ei.


n imaginea 61 (un tabel n care sunt selectate cteva dintre pe[terile din masiv), Vrtoapele sunt
reprezentate de dou` cavit`]i.

57

58

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

57

Pe[terile dacilor

60

59

61

1988 Cet`]i [i a[ez`ri dacice


n Mun]ii Or`[tiei, de Ioan Glodariu, Eugen Iaroslavschi, Adriana
Rusu, colec]ia Monumente [i Muzee, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, imagini 62-68.
Un volum pe care l recomand
pentru a fi citit.

activit`]ii umane nu au fost descoperite n pe[terile de la Vrtoape - Sub Cununi. Aceast` denumire ne face s` credem c` autorii
se refer` la cele cteva abriuri
(ad`posturi naturale sub stnc`)
situate spre baza pere]ilor de la locul numit Sub Cunun` (vezi imaginea 56)

n imaginea 65, paragraful 1,


se spune c` urme ale prezen]ei [i

n imaginea 66, referirile la


Pe[tera din Piatra Bodii ne fac s`

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

credem c` autorii nu au v`zut personal locul de care vorbesc.


n imaginea 68 se vorbe[te de
mici grote pe ntreaga culme a Vrtoapelor [i despre descoperirea n
fa]a unora dintre ele a unor fragmente ceramice dacice; referirile
sunt vagi, trimiterile la bibliografie
inexistente [i, din p`cate, o
asemenea descriere nu poate fi
luat` n considerare.
58

Pe[terile dacilor

62

63

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

59

Pe[terile dacilor

64

65

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

60

Pe[terile dacilor

66

67

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

61

Pe[terile dacilor

68

1990 Pe[tera 1 din Culmea


Vrtoapelor, de Gabriel Jug`naru,
Ic` Giurgiu, Clubul de Speologie
Emil Racovi]` Bucure[ti, Buletinul Clubului de Speologie Emil
Racovi]` Bucure[ti, num`rul 13,
1990, imagini 69-84.

n perioada 1981-1984, Clubul de Speologie Emil Racovi]`


Bucure[ti a desf`[urat 8 ture de
cercetare (vezi imaginea 74), ceea
ce a ridicat num`rul pe[terilor [i
avenelor cunoscute la 16. Acestea
cumulau peste 1850 metri de galerii [i o denivelare total` de peste
325 metri.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

n Pe[tera 1 din Culmea Vrtoapelor s`p`turile noastre (vezi


imaginile 77-82) au pus n eviden]` ceramic` dacic` nedecorat`, lucrat` cu mna sau la roat`, atribuit` perioadei secolul I .e.n - secolul I e.n.

62

Pe[terile dacilor

69

70

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

63

Pe[terile dacilor

71

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

64

Pe[terile dacilor

72

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

65

Pe[terile dacilor

73

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

66

Pe[terile dacilor

74

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

67

Pe[terile dacilor

75

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

68

Pe[terile dacilor

76

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

69

Pe[terile dacilor

77

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

70

Pe[terile dacilor

78

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

71

Pe[terile dacilor

79

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

72

Pe[terile dacilor

80

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

73

Pe[terile dacilor

81

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

74

Pe[terile dacilor

82

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

75

Pe[terile dacilor

83

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

76

Pe[terile dacilor

84

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

77

Pe[terile dacilor

2000 Arheologia pe[terilor [i


minelor din Romnia, de Vasile
Boronean], Institutul de Memorie
Cultural`, Bucure[ti, imagini anexate 85-89
(Autorul, nainte ca lucrarea s`
intre la corectura final` [i imediat
apoi la tipar, mi-a ncredin]at o co-

pie a [paltului, pe care s` fac corecturi/ observa]ii. Am avut lucrarea la dispozi]ie o sear` [i o noapte.
Am efectuat foarte multe corecturi (nume de persoane, nume de
pe[teri) [i ad`ugiri (surse bibliografice, planuri de pe[teri). N-am
mai avut timp n diminea]a urm`toare s` fac o copie a [paltului cu

noti]ele mele. Din p`cate, forma


final` a lucr`rii nu a cuprins dect
o parte din materialul pe care l-am
furnizat.)
Datele din imaginea 88 nu coincid integral cu sursele citate,
sunt mici deosebiri.

85

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

78

Pe[terile dacilor

86

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

79

Pe[terile dacilor

87

88

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

80

Pe[terile dacilor

89

2009, septembrie Prin }ara


dacilor, de Ovidiu {erban, Adrian
Nistor, Ianina Borla, Ic` Giurgiu;
lucrare
ap`rut`
la
h t t p : / / w w w. r o m a n i a natura.ro/node/330: realitatea geografic` [i fotografic` de la Gr`di[tea de Munte [i Sarmizegetusa
Regia
2011
Monografia carstului
din {ureanu, de Tomu[ Raul Bogdan, Editura Corvin Deva, imagini
90-99.
Mul]umesc autorului pentru
volumul pe care mi l-a oferit, mie
[i Clubului de Speologie Emil
Racovi]` Bucure[ti. Este o lucrare

binevenit`, util` din multe puncte


de vedere.
n ceea ce prive[te carstul de
la Vrtoape (imagini 93-99) avem
mai multe observa]ii; cteva dintre ele sunt prezentate mai jos.

3. Pe[tera V3 din Dosul Vrtoapelor (2062/11), descoperit`,


explorat` [i cartat` de Clubul de
Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti, nu apare n lista de la pagina
85 a monografiei.

1. Pe[tera V1 din Dosul Vrtoapelor (2062/9), descoperit`, explorat` [i cartat` de Clubul de


Speologie Emil Racovit` Bucure[ti, nu apare n lista de la pagina
85 a monografiei.

4. Pentru zona Izvoare, n


imaginile 94-95 cit`rile referitoare
la Clubul de Speologie Emil Racovi]`" Bucuresti sunt haotice, neconforme cu ceea ce putea fi spus.
5. Pentru Pe[tera din Piatra
Bodii informa]iile din figurile 9495 sunt (nu [tim de ce) inventate.

2. Pe[tera V2 din Dosul Vrtoapelor (2062/10), descoperit`,


explorat` [i cartat` de Clubul de
Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti, nu apare n lista de la pagina
85 a monografiei.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

81

Pe[terile dacilor

90

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

82

Pe[terile dacilor

91

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

83

Pe[terile dacilor

92

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

84

Pe[terile dacilor

93

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

85

Pe[terile dacilor

94

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

86

Pe[terile dacilor

95

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

87

Pe[terile dacilor

96

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

88

Pe[terile dacilor

97

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

89

Pe[terile dacilor

98

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

90

Pe[terile dacilor

99

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

91

Pe[terile dacilor

5 Explor`rile f`cute la Vrtoape


de Clubul de Speologie
Emil Racovi]` Bucure[ti
27 decembrie 1981 3 ianuarie 1982
Prima cercetare f`cut` de Clubul de Speologie Emil Racovi]`
Bucure[ti pe Muntele Vrtoape,
stimulat` de cititea articolului lui
Valer Trufa[ (Carstul de la Gr`di[tea de Munte, Analele Universit`]ii C. I. Parhon, seria {tiin]ele
naturii, Geologie-Geografie, 27,
anul X, 1961, imagini 24-33)
Au participat: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Mihai Codescu,
Gabriel Micl`u[, Eliza Anghel, Radu Iancu. Localnicii din Gr`di[tea

de Munte au fost amabili [i ne-au


pus la dispozi]ie o camer` cu sob`,
aflat` ntr-o cl`dire din apropierea
confluen]ei Gr`di[tea cu Anine[.
La magazinul din sat erau portocale la discre]ie dar [i alte multe bun`t`]i pentru care n Bucure[ti, la
vremea aceea, ar fi trebuit s` alerg`m mult [i s` st`m la cozi uria[e.

ne-am trezit nconjura]i de c]iva


s`teni care-[i agitau topoarele c`tre noi [i strigau Ar`ta]i-ne buletinele!. Cam cu calm, cam cu
u[oar` zeflemea, cam ului]i de situa]ie, i-am lini[tit dup` vreo 5
minute de discu]ie [i am trecut, ca
oamenii, l-a desclcirea ntmpl`rii.
Ce se petrecuse de fapt? Urcnd spre locul cu ponoare, am
trecut, la cteva zeci de metri denivelare mai jos, pe lng` o gospod`rie, prima pe care o ntlneam
de la nceputul urc`rii din satul
Gr`di[tea de Munte. Nu se vedea
nimeni. Dar noi eram curio[i s`

Prima noastr` urcare pe Muntele Vrtoape a fost cu peripe]ii. Pe


Dealul Vrtoapelor (vezi harta
125), dup` ce coborsem s` constat`m cum arat` la baza ponoarele
de acolo, cnd s` ie[im la poteca
de deasupra lor (imaginea 101),

100 Echipa Clubului de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti; de la stnga: Mihai Codescu
(cu spatele), Eliza Anghel, Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Gabriel Micl`u[. Foto: Radu Iancu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

92

Pe[terile dacilor

discut`m cu localnicii, s` le spunem de ce am venit pe acolo, s`-i


ntreb`m dac` nu cunosc ceva intr`ri de pe[teri. Am intrat n curte,
am strigat bun` ziua, ne-am apropiat [i am b`tut la geamul prispei.
Nu a r`spuns nimeni a[a c` ne-am
v`zut de drum. Dar declan[asem,

f`r` s` [tim, o dram`. Din cas`, am


fost v`zu]i de o femeie cu copil
mic, care, speriat` r`u, a zbughit-o,
pe u[a din spate, n p`durea din
apropiere, unde mai mul]i b`rba]i
erau la t`iat lemne. Au trecut pe
aici!, a ]ipat ea, acum n siguran]`
[i le-a spus ncotro am luat-o. S`-

tenii fuseser` anun]a]i de la postul


de mili]ie c` ni[te evada]i din pu[c`rie sunt prin zona lor [i fuseser`
ruga]i s` i prind`. Femeia [i b`rba]ii au crezut c` noi suntem evada]ii!

101 La dreapta s`teanului cu topor: Ic` Giurgiu, Gabriel Micl`u[ (cu spatele), Gabriel
Silv`[anu, Eliza Anghel. n stnga imaginii, pantele puternice care coboar` n ponoarele din
Dosul Vrtoapelor. Foto: Mihai Codescu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

93

Pe[terile dacilor

102 P`durea nalt` din stnga mascheaz` un versant calcaros abrupt, pe alocuri
surplombat. Este Piatra Bodii, n nordul Masivului Vrtoape. Foto: Mihai Codescu.

Am descoperit 4 pe[teri (n
versantul de la Piatra Bodii, trei
(imagini 49-51): Pe[tera Mic` din
Piatra Bodii, Pe[tera cu trei intr`ri
din Piatra Bodii, Pe[tera cu stalactite sferice din Piatra Bodii; n
Culmea Vrtoape, Galeriile C, D,
E (imaginea 48)); continu`ri n

toate cele 5 pe[teri anterior cunoscute (vezi Noi explor`ri n Masivul


Vrtoapele, de Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Mihai Codescu, Gabriel Micl`u[, Buletinul Comisiei
Centrale de Speologie, num`rul 6,
Bucure[ti, 1982, imagini 45-54).
n Pe[tera de la Izvoare au fost car-

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

ta]i 150 metri lungime total` [i 38


(-22,5/ +15,5) metri denivelare
(imagini 53, 54, 202).
437 metri lungime total` de
galerii au fost explora]i [i carta]i [i
115 metri denivelare. Am pus n
eviden]` ponoare [i izbucuri (imaginile 45-47).

94

Pe[terile dacilor

103 Pe[tera Mic` din Piatra Bodii. Gabriel Micl`u[ este la intrarea ei.
Foto: Mihai Codescu.

104 Pe[tera cu stalactite sferice din Piatra Bodii. De la stnga: Gabriel Micl`u[, Ic` Giurgiu
(a[ezat), Gabriel Silv`[anu (cu carnetul de cartare). Foto: Radu Iancu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

95

Pe[terile dacilor

105 Pe[tera din Piatra Bodii. De la stnga: Gabriel


Micl`u[, Gabriel Silv`[anu.
Foto: Ic` Giurgiu.

106 Pe[tera din Piatra Bodii, intrarea, v`zut` din


interiorul cavit`]ii. De la stnga: Gabriel Silv`[anu,
Gabriel Micl`u[. Foto: Ic` Giurgiu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

96

Pe[terile dacilor

107 Pe[tera de la Izvoare (imagine din decembrie 1990). Dimensiune pentru poz`,
Florens Baranov.
Foto: Ic` Giurgiu.

108 Pe[tera de la Izvoare; Ic` Giurgiu, ud pn`


la piele, dar fericit, imediat dup` descoperirea
continu`rii dincolo de galeriile explorate de
Valer Trufa[.
Foto: Eliza Anghel.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

97

Pe[terile dacilor

Urcnd zilnic peste Dealul


Vrtoape, c`tre Piatra Bodii, Izvoare sau Capul Pietrii treceam pe la
casa lui Dumitru Duda[ (poreclit
}ip]er), aflat` deasupra celor dou`
mari doline ponor situate cel mai
la vest de cota 897 metri, pe la 930
metri altitudine absolut` (vezi
harta/ imaginea 56). Ne-am mprietenit cu localnicul (singur atunci
n gospod`rie, pentru c` i decedase so]ia) [i ne-a invitat ca la urm`toarele noastre explor`ri s` st`m la
el acas`.

3-6
6 aprilie 1982
Au participat: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Tarquinius V`dea-

nu, Adriana V`deanu, Eliza Anghel, Gabriel Micl`u[, Mihai Codescu, Dan Hazaparu.
Din Bucure[ti mergeam cu
trenul pn` la Or`[tie (unde trebuia s` coborm foarte repede,
noaptea, pe la ora 2,30, c`ci garnitura nu sta]iona dect sub un minut); apoi, din autogara Or`[tie
(prin preajma c`reia trop`iam pn`
pe la 6 diminea]a) luam un autobuz (n jurul orei 6,30) pn` la
Coste[ti (doar pn` acolo mergea
de obicei) sau ajungeam cu el la
Gr`di[tea (foarte rar se ntmpla
s` mearg` pn` acolo). Dac` nu,
din Coste[ti parcurgeam lungul
drum forestier pn` la Gr`di[tea
de Munte (vreo 12 kilometri), nc`rca]i cu bagajele cu echipament

[i mncare ([i nu prea erau [anse


s` ne ia vreuna din rarele ma[ini
care treceau pe lng` noi spre
amonte).
Din Gr`di[tea de Munte (cam
520 metri altitudine absolut` ar
rezulta din harta topografic` c`
sunt la confluen]a apelor Gr`di[tea [i Anine[) am urcat pn` pe
Dealul Vrtoape (vezi harta/ imaginea 56), la casa lui Dumitru Duda[
(poreclit }ip]er), aflat` deasupra
celor dou` mari doline ponor situate cel mai la vest de cota 897, pe
la 930 metri altitudine absolut`
(potrivit h`r]ii topografice), unde
am fost primi]i cu bucurie [i neam cazat.

109 Iat`-n
ne aici n extremitatea vestic` a Dealului Vrtoapele (potrivit h`r]ii/ imaginii 56). n stnga este culmea
aproape de vrful c`reia se afl` Pe[terile din Culmea Vrtoapele. La gospod`ria din poiana din dreapta imaginii se
ajunge (pe potec` sau drum forestier) din Gr`di[tea de Munte. Iar de la aceea gospod`rie spre primul plan al imaginii
urc`, pe lng` linia de curent electric, un drum de tractor. n fundal este versantul stng geografic al apei Gr`di[tea.
Din primul plan al imagini trecem imediat, venind c`tre noi, culmea care ne desparte de marile depresiuni cu ponoare
(vezi imaginea/ harta 56) [i de fosta gospod`rie a lui Dumitru Duda[.
Foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

98

Pe[terile dacilor

110 n fundalul imaginii este culmea despre care spuneam la imaginea anterioar` c` o trecem
spre depresiunile cu ponoare. n stnga imaginii se las` panta c`tre depresiunile cu ponoare.
Foto: Mihai Codescu (decembrie 1981).

111 Iat` [i cele mai vestice depresiuni cu ponoare, la baza pantei din imaginea anterioar`.
n stnga imaginii apare un grajd care f`cea parte din gospod`ria lui Dumitru Duda[.
Foto: Ic` Giurgiu (decembrie 1982).

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

99

Pe[terile dacilor

112 Echipa Clubului de Speologie Emil Racovi]` Bucure[ti, de la stnga: Eliza Anghel, Ic` Giurgiu, Tarquinius
[i Adriana V`deanu, Dan Hazaparu (n prim plan, cu benti]`), Gabriel Silv`[anu, Gabriel Micl`u[, Mihai Codescu.

113 Gata pentru o nou` explorare; de la stnga: Dan Hazaparu, Mihai Codescu, Gabriel Silv`[anu, Ic` Giurgiu, Eliza
Anghel. Suntem n fa]a casei vechi a lui Dumitru Duda[ (dou` camere), acolo unde preferam s` locuim cea mai mare
parte dintre noi. Pe c]iva, pentru c` eram a[a mul]i (opt), ne primea s` dormim n casa nou`, al`turat` acesteia.
Foto: Gabriel Micl`u[.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

100

Pe[terile dacilor

Piatra Bodii

zona Izvoare

zona
Capul Pietrei

114 Vedere, de la nord-vvest de cota 897 (harta/ imaginea 56), c`tre partea de est a Muntelui Vrtoape. n fundalul imaginii:
spre stnga, versantul drept geografic al V`ii Rele; spre dreapta, cu z`pad`, locuri spre creasta principal` a Mun]ilor {ureanu.
Foto: Ic` Giurgiu.

115, 116 Lng` gospod`ria din centrul imaginii anterioare, lapiezuri masive. Este una dintre pu]inele
zone unde partea superioar` a acestor forme carstice de suprafa]` este att de liber` de vegeta]ie sau sol.
Foto: Ic` Giurgiu, Eliza Anghel.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

101

Pe[terile dacilor

117 Avenul cu Ghea]`, n partea sud-vvestic` a


platoului de deasupra/ sud Pietrei Bodii.
Foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu.

118 Avenul de la vest de Capul Pietrii,


situat pe linia de doline care pleac` de la
Capul Pietrii c`tre nord-vvest.
Foto: Ic` Giurgiu, Dan Hazaparu

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

102

Pe[terile dacilor

119, 120 Ghiocei (Leucojum


carpathicum) specifici zonei unde se afl`
Avenul 2 de la Capul Pietrii, numero[i n
aceast` parte a Muntelui Vrtoape.
Foto: Ic` Giurgiu, Mihai Codescu.

121 Ghiocei
(Galanthus
nivalum) din vestul
Muntelui Vrtoape,
mult mai pu]in
numero[i dect cei
din imaginile
anterioare.
Foto:
Gabriel Silv`[anu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

103

Pe[terile dacilor

n Pe[tera de la Izvoare, unde


fuseser` carta]i de noi n precedenta explorare 150 metri lungime
total` [i 38 (-22,5 / +15,5) metri
denivelare (vezi imaginea 53) a
fost continuat` cartarea; partea
din extremitatea aval a prului
subteran a r`mas netopografiat`
(din cauza oboselii) [i neexplorat`

pn` la un terminus cu adev`rat


impenetrabil. Dimensiunile cavit`]ii au urcat la 75,5 (-60; +15,5)
metri denivelare [i la 492 metri
dezvoltare total`, att lungimea
ct [i denivelarea de aici fiind recorduri pentru pe[terile din Muntele Vrtoape.
Particularit`]i de echipare a

traseului subteran: o scar` de 10


metri [i alta de 5 metri, fiecare
prins` la cte un piton cu expansiune. Cavitate cu foarte mult` argil`. Numeroase treceri printre blocuri mari, cu echilibru fragil. Dou`
incidente (c`deri de bolovani), din
fericire f`r` urm`ri negative pentru noi.

122 Pe[tera de la Izvoare. Un pru subteran trece printr-oo succesiune


de galerii largi, s`li, pr`bu[iri [i pasaje incomode, cu ap`, care trebuie
l`rgite periodic pentru explorarea n siguran]`.
Foto: Tarquinius V`deanu, Dan Hazaparu, Adriana V`deanu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

104

Pe[terile dacilor

123 Pe[tera de la Izvoare. Locurile cu


concre]iuni nu sunt o raritate, ele se ndesesc
pe m`sur` ce mergem n profunzimea pe[terii.
Foto: Tarquinius V`deanu, Dan Hazaparu,
Adriana V`deanu.

124 Pe[tera de la Izvoare. Pauz` de mas`


n timpul explor`rii [i cart`rii; de la
stnga: Eliza Anghel, Gabriel Micl`u[ (cu
spatele), Ic` Giurgiu, Adriana V`deanu
(cu spatele), Gabriel Silv`[anu, Mihai
Codescu (cu spatele).
Foto: Tarquinius V`deanu, Dan
Hazaparu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

105

Pe[terile dacilor

Pe lng` cele 4 ponoare interesante repertoriate, am mai identificat alte dou`, la data aceasta acoperite cu ghea]` [i z`pad`.
Am descoperit, la nord-est de
cota 978,6 (Dealul Dosul Vrtoapelor, vezi harta/ imaginea 56),
dou` avene: unul (Avenul cu
Ghea]`; cod de catalog 2062/13)
are -5 metri denivelare [i 15 metri
dezvoltare total`; cel`lalt (Avenul
de la vest de Capul Pietrii; cod de
catalog 2062/14) are 15,8 metri
denivelare (-14,3/ +1,5) [i 32 metri dezvoltare total`. (harta/ imaginea 125)

16-1
18 octombrie 1982
Au participat: Ic` Giurgiu, Gigi Chiriloi, Eliza Anghel.
nti am cercetat Valea Mic`,
limita estic` a Muntelui Vrtoape
(vezi harta 4). Calcarele apar numai n aria de confluen]` cu Valea
Anie[ului. Nu am descoperit nici o
cavitate. Semnal`m n aceast` zon` de confluen]` un interesant/
amplu punct fosilifer pe Valea Mic`.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

Apoi am urcat pe Vrtoape,


unde am lucrat la decolmatarea
ponorului de la Curm`tura Scufundoas` (imagini 25, 26). Nu am
avansat mult dar locul pare promi]`tor.
n ziua urm`toare am abordat
decolmatarea ponorului 1 din Dosul Vrtoapelor (imaginea 126, f`cut` n decembrie 1982) (vezi [i
imaginile 128 [i 129 de la explorarea din noiembrie 1982). Este de
scos foarte mult material; par a fi
[anse de continuare. (harta/ imaginea 127)
ntre ponorul 1 [i ponorul 2
am descoperit Pe[tera V1 din Dosul Vrtoapelor: 25 metri dezvoltare, -11 metri denivelare (vezi
imaginile 3 [i 4 de la explorarea
din noiembrie 1982).
n ponorul 2, sub bolta din
imaginea 126, n locul unde firul
prului trecea n subteran, n urma unui decolmataj care a durat
dou` ore, am p`truns n Pe[tera V2
din Dosul Vrtoapelor: am parcurs
o galerie (principal`) cu s`ritori [i
am apreciat c` am str`b`tut cam
150 metri lungime, atingnd cota 62 metri.

106

Pe[terile dacilor

125

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

107

Pe[terile dacilor

ponorul 1

ponorul 2

126 Iat` [i cele mai vestice depresiunile cu ponoare. n stnga imaginii


apare un grajd care f`cea parte din gospod`ria lui Dumitru Duda[.
Foto: Ic` Giurgiu (decembrie 1982).

6-9
9 noiembrie 1982
Au participat: Ic` Giurgiu,
Costel Roman, Dan Hazaparu, Gigi Chiriloi, Eliza Anghel, Virginia
Vasile, Claudiu Druma. Am plecat
din Bucure[ti, vineri, cu trenul, la
ora 19.

promi]`tor din punct de vedere


speologic); apoi au mers la baza
versantului nordic al Pietrei Bodii,
unde au constatat [i ei c` sugestia
mea de a ncepe decolmatarea resurgen]ei fosile situat` chiar la baza versantului trebuie pus` ct mai
curnd n practic`.

Din Gr`di[tea de Munte am


urcat pe Muntele Vrtoape, unde
am fost primi]i n casa lui Dumitru
Duda[.
Smb`t` dup`-amiaz`, Ic`
Giurgiu, Gigi Chiriloi, Claudiu
Druma am lucrat la decolmatarea
unui ponor situat deasupra versantului nordic al Pietrei Bodii (imaginea 132). Ceilal]i colegi au cercetat la suprafa]` partea vestic` a
versantului nordic al platoului Vrtoape (unde nu au remarcat nimic

Duminic`, 7 noiembrie 1982,


Ic` Giurgiu [i Eliza Anghel au continuat cercetarea dolinelor din zona Dosul Vrtoapelor [i a celor din
partea central` [i dinspre Capul
Pietrei a platoului Vrtoape. Cei
doi au descoperit Pe[tera V3 (n
ponorul 2 din Dosul Vrtoapelor),
pe care au parcurs-o pe aproximativ 100 metri lungime [i 25 metri
denivelare (harta/ imaginea 137).
Cteva ponoare din perimetrul
mai sus men]ionat par tentante

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

108

pentru a fi decolmatate (se pare c`


unele dintre ele au fost nfundate
inten]ionat de c`tre localnici, pentru a nu se ntmpla s` cad` animale domestice acolo).
Ceilal]i colegi au nceput derocarea la resurgen]a (acum) fosil`
situat` la baza peretelui nordic al
Pietrei Bodii. Pentru c` dezmembrarea bolovanilor afla]i la intrare
mergea foarte greu au c`utat s`
ajung` deasupra resurgen]ei, la intrndurile din stnc` aflate la aproximativ 20 metri n`l]ime fa]` de
partea de jos a peretelui. Unul dintre aceste intrnduri s-a dovedit
c[tig`tor, exploratorii parcurgnd, dincolo de noua intrare n
munte (Pe[tera Mare din Piatra
Bodii; 2062/12), aproximativ 200
metri de galerii [i cobornd peste
20 metri diferen]` de nivel.

Pe[terile dacilor

127

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

109

Pe[terile dacilor

Luni, 8 noiembrie. Ic` Giurgiu, Costel Roman, Gigi Chiriloi,


Eliza Anghel, Claudiu Druma au
intrat n Pe[tera V3, pentru cartare, explorare, decolmatare, fotografiere. Cavitatea a ajuns la 237,2
metri dezvoltare [i 32,6 (+2; -

30,6) metri denivelare. Ic` Giurgiu, Gigi Chiriloi, Claudiu Druma


au r`mas aici ca s` continue decolmatarea unei galerii iar Costel Roman [i Eliza Anghel au intrat n
imediat pe[tera vecin`, anume V2,
descoperit` n octombrie 1982,

pentru a ncepe cartarea; au topografiat pn` la 177 metri dezvoltare [i -64 metri denivelare. La suprafa]`, s-a f`cut o drumuire (pozi]ionare) ntre Pe[terile V1, V2 [i
V3.

ponorul 1

ponorul 2

128 Ponoarele 1 [i 2 din Dosul Vrtoapelor (culoarea


alb` din imagine este de la bruma c`zut`).
Foto: Ic` Giurgiu.

Natura Romniei, nr. 42, octombrie 2014; www.romania-natura.ro

110

Pe[terile dacilor